You are on page 1of 3

NAMA:……………………………………………………..TINGKATAN :………………………..

LUKISKAN JENIS-JENIS GARISAN DIBAWAH

GARISAN GARISAN GARISAN


HALUS BERPANCAR ZIG-ZAG

GARISAN GARISAN GARISAN


BERDURI BERALUN BERSERABUT

GARISAN GARISAN GARISAN


BERBULU BERLINGKAR BERGERIGI

GARISAN GARISAN
PUTUS- TEBAL
PUTUS

ISI TEMPAT KOSONG DI BAWAH DENGAN JAWAPAN YANG TEPAT

negatif beralun hidup berlingkar geometri Pen rupa


teknikal
bergegar positif bergetar spontan silinder organik garisan

1. _____________________ ialah satu siri titik-titik yang bersambung dan mempunyai jarak
yang tertentu.

2. Garisan halus boleh dihasilkan dengan ___________________

3. Garisan melengkung sangat sesuai digunakan untuk menghasilkan objek berbentuk


_______________________

4. Pergerakan lingkaran pita ukur ialah garisan ____________________

5. Pergerakan air terjun dari atas jeram ialah garisan __________________

6. Pergerakan ombak laut yang menuju ke pantai ialah garisan _____________

7. Pergerakan dahan dan ranting pokok apabila ditiup angin ialah garisan __________________

8. ______________________ ialah hujung garisan bertemu dengan titik mula garisan.

9. Rupa ________________________ ialah rupa yang dicipta tidak mempunyai sempadan


yang tepat dan bebas tanpa dikawal sudutnya.
NAMA:……………………………………………………..TINGKATAN :………………………..

10. Rupa __________________________ ialah yang mempunyai sudut dan sempadan yang
tepat.

11. Rupa organic dicipta secara _____________________ atau tidak sengaja dan kelihatan
seolah-olah _____________________.

12. Rupa _______________________ ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu
kawasan tertentu

13. Rupa __________________________ ialah ruang disekeliling objek tersebut.

LUKISKAN JENIS-JENIS GARISAN DIBAWAH

GARISAN GARISAN GARISAN


HALUS BERPANCAR ZIG-ZAG

GARISAN GARISAN GARISAN


BERDURI BERALUN BERSERABUT

GARISAN GARISAN GARISAN


BERBULU BERLINGKAR BERGERIGI

GARISAN GARISAN
PUTUS- TEBAL
PUTUS

ISI TEMPAT KOSONG DI BAWAH DENGAN JAWAPAN YANG TEPAT

negatif beralun hidup berlingkar geometri Pen rupa


teknikal
bergegar positif bergetar spontan silinder organik garisan

1. ____garisan___ ialahsatusirititik-titik yang bersambungdanmempunyaijarak yang tertentu.


2. Garisanhalusbolehdihasilkandengan ___Pen teknikal_____
3. Garisanmelengkungsangatsesuaidigunakanuntukmenghasilkanobjekberbentuk
____silinder_____
4. Pergerakanlingkaran pita ukurialahgarisan ___berlingkar____
5. Pergerakan air terjundariatasjeramialahgarisan _____bergetar____
6. Pergerakanombaklaut yang menujukepanataiialahgarisan _beralun___
7. Pergerakandahandan ranting pokokapabiladitiupanginialahgarisan ___bergegar___
NAMA:……………………………………………………..TINGKATAN :………………………..

8. ________rupa__ ialahhujunggarisanbertemudengantitikmulagarisan.
9. Rupa ______organik_____ ialahrupa yang diciptatidakmempunyaisempadan yang
tepatdanbebastanpadikawalsudutnya.
10. Rupageometri______ ialahyang mempunyaisudutdansempadan yang tepat.
11. Rupaorganikdiciptasecara ____spontan_____ atautidaksengajadankelihatanseolah-olah
___hidup_____.
12. Rupa _____positif________ ialahrupasesuatuobjek yang
terletakdidalamsatukawasantertentu
13. Rupa ____negatif__________ ialahruangdisekelilingobjektersebut.