" t/~ ......

:

- ;; . J,~ L - ,~., y

MINISndfuL AGRICULTURII eoL. T?:;>_'-oo.

,:;~::)~ .

t~,

~( '~f:f§forme de munca ~ni.ficate p~ economie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V~/t ~PtW~I~~~d~~,

NORME DE MUNCA UNIFICATE PE }~£{_'go~J~v OpO-tO ..,o¥rammetrice ~i cartografice

ECONOMIE PENTRU LUCRARI (lucrari de masurator] terestre)

GEODEZICE, TOPO-FOTOGRAMETRICE ~I . . 0-1987

CARTOGRAFICE

(Iucrarl de rnasuratori terestre)

0-1987

I

1 i

APROBATE DE MlNISTERUL AGRICULl1JRII CU ORDINUL Nr. 95/14.X.1987

CENTRUL DE MATERI.\L DIDACTIC ~I PROPAGAND.J. .\GRICOI.!

REDACTIA DE PROPAGANDA TERNICA AGRICOLA

1 .,

i

.1

I

'1

I ,

)

J

/

I ~

r:

SUMAR

Tabla de materii

Ordin nr. 95 din 14 octombrie 1987 privind aprobarea normelor de rnunca pe unitati

Iizice unificate pe econrnie pentru lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice ~i cartografice 18

Avizul Ministerului Mundi, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din

Romania ~i Institutului Central de Cercetare, Proiectare ~i Directivare in Constructii .. 20

Instructiuni de aplicare a normelor de munca pentru lucrarile geodeziee, topo-f otograrnme-

, .trice ~i cartografiee (masurator! terestre) . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

A. Categoriile de greutate a terenulul in functie de accidentatia acestuia .... ,... 22

B. Categoriile de greutate a terenului, in functie de acoperirea acestuia (conditii de

vizibilitate) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Capitolul A - Analize, studii, proiecte, recunoasteri privind lucrdrile de masura tori

terestre 26

Capitolul B - Constructii de semnale geodeziee ' , : , , . . . 59

Capj tolu l C - Borne, reperi, picheti . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7-1

Capitolul D - Marcarea (materializarea) punctelor pe teren '" , ._... . . . 87

Capi tolul E - Lucrari pregatitoare privind executarea operatiilor geodezice ~i topografice 97

Capitolul F - Masurarea distantelor 102

Capitolul G - Observatii azimutale ~i zenitale 109

Capitolul H - Observatii altimetrice ....•....................................... 117

Capitolul I - Determinart, transmiteri, reperaje.................... 122

Capi tolul J - Opera!ii speciale de masuratort terestre , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Capitolul K - Calcule topograflce :........... 139

Capitolul L - Calcule geodezice ~.. . 156

Capitolul M ~ Redactarea operatelor tehnice 176

Capitolul N - Pregatirea suportului, raportarea ~i redaetarea planurilor ' , . . 182

Capitolul 0 - Lucrari fotogrammetrice ..•... ,................................. 197

Capitolul P - Cadastru ~i exproprieri ....•.....•...•........................... 216

Capitolul R - Cartografierea planurilor. . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Cap'ifolirl S - MuItiplicarea planurilor , ,. ., .. ,..... 240

Capitolul T - Aplidri, trasart, amplasari ......•........................... ,... 254

Capitolul U - Norme de timp grupate pentru lucriirile de mdsuratori terestre 261

3

:,; "

Indicativul I articolului

Pag.

"j

Denumirea articolului

OA 21 OA 22

OA 23

OA 24 OA 25

OA 26

OA 27

OA 28 OA 29

OA 30

OA 31

OB 1
OB 2
OB 3
OB 4
OB 5
OB 6
OB 7
OB 8
OB 9
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
6 Recunoasterea bazelor geodezice ..•................•.............. Recunoasterea pe teren a reperelor noi sau vechi pe liniile de nivelment

geometric .....•.....•..........•......................••........

Recunoasterea poligonului de transmitere a..,nivelmentului de precizie

peste obstacole acvatice .............•••.......................•

49

.50

.51

Recunoasterea terenului in operatiile topografice .52

Recunoasterea pe teren in lucrarile topografice din localitati, incinte industriale, depouri, statii de cale feratl!. sau alte zone cu densitate de constructii "i circulatie asemanatoare acestora, in vederea. intocmirii planu-

rilor topografice .. ; .•....• ; ..... ; '. . • • . . • . . . . . . . . . . • • • • . . • • . . . . . . • • . .53·

Recunoasterea terenului la Iucrari de introducere sau lntretinere a cadas-

trului funciar •.•..............••..•............................ .53

Recunoasterea ~i studiul terenului in lucrarile topografice pentru pros-

pectiuni geofizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .5.5

Recunoasterea terenului in zonele mll!.,tinoase sau acoperite cu stuf 55

Recunoasterea, amplasarea ,i masurarea bazelor in fotogrammetria

terestra ; .•....... : . . . . . . . . . . . •.• . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Recunoasterea ,i stabilirea provizorie pe teren a traseelor liniei de

inalta tensiune, cale ferata, drum, conducte ,i canale .•...•........ 57

Recunoasterea ~i stabilirea provizorie pe teren a. traseului Instalafiilor

de transport pe cablu (teleferic, de persoane, telescaune, teleschiuri,

funiculare de materiale) ;.......................... 58

Cap. B. Construetii de semnale geodezice

Generalita\i

Baliza cu 0 singurll. pereche de fluturi •.........................

Baliza cu doua perechi de fluturi .

Cutie pentru baliza cu una ,i doua perechi de fluturi. .....•.......

Semnal supralnaltat pe trei picioare , •..................

Piramida de lemn la sol cu trei picioare

Piramida. de lemn Ia sol cu patru picioare

.......................

59 60 60 61 61 62 63 64 64 65 66 67 67 68 69 70 70

Piramida de lemn cu un pod (etaj) .

Pira.mida de lemn cu doua poduri (etaje) .•...................... Pira.mida de lemn cu trei poduri (etaje) .........•.........•...... Piramida de lemn cu trei poduri (eta.je) cu pi1a.stru suspendat

Piramida de lemn cu patru poduri (etaje) .

Piramida de lemn cu patru poduri (etaje) cu pi1a.stru suspendat .

Pira.mida de lemn eu cinci poduri (etaje) .

Piramida de lemn cu cinci poduri (etaje) cu pi1a.stru suspendat .

Piramida de lemn cu sase poduri [etaje] .

Piramida de lemn cu sase poduri (eta.je) eu pilastru suspendat

Piramida de lemn cu ~pte poduri (etaje) .

Indicativul I articolului

Denumirea articolului

I Pag.

0818 OB 19 0820

0821

oc

OC 2

OC 3

OC 4

OC 5

OC 6

OC 7

OC 8

OC 9

OC 10

OC 11

OC 12

OC 13

OC 14

7:

Cap. C. Borne, reperi, piche\i

72 73

Piramida de lemn cu opt poduri (etaje) ...........•....... :.,. ',' . Platforma pe acoperisul easel pentru punetul de trlangulatie , ... : . .' .', .,. . Platforma. pe acoperisul caselor la 1 m inalpme pentru punetul de

triangulatie ' ....................•....... : ..

Pilastru de cl!.rl!.midl!. cu H = 1,20 m peacoperisul cladirrlor (pe CO{l)' ,

71 72

Generalita!i

Confectionarea centrelor si marcarea pe teren a punetelor geodezice de

ordinul I . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 74

Centru ,i pilastru de beton arrnat pentru marcarea in teren stincos a

punctelor geodezice de ordinele I si II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Centru pentru marcarea in teren stinc OS a punetelor geodezice de ordi-I

nele III, IV ~i V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 76

Centru superior pentru materializarea la suprasol a punetelor geodezice de ordinele II, III si IV, compus dintr-un bloc de beton armat de . forma unui trunchi de pirarnida regulata eu latura de sus de 20 X 20 em,

latura de jos de 30 X 30 em ~i inl!.ltimea de 90 em . . . . . . 77

Centru superior pentru materializarea la suprasol a punctelor geodezice

de ordinul V, com pus dintr-un bloc de beton arrnat de forma unui trunchi

de piramida regula tl!. cu baza de sus de 15 X 15 crn , baza de j os de

20 X 20 em si inaltimea. de 70 em ; ,'. 77

Centru mijlociu sau placa-suport-borna. pentru materializarea punctelor geodezice, de ord. I, respecti- II compus dintr-o placa de beton arrnat

de forma unui paralelipiped rectangular eu latura bazei de 80 em ,i lnal-

timea de 15 em .

78

Centru mijlociu pentru materializarea in subsol a punetelor geodezice de ordinele II-IV eompus dintr-o placa de beton arrnat de forma unui paralelipiped rectangular eu latura bazei de .fo em si inaltimea de

15 em .

78

Centru inferior pentru materializarea la subsol a punetelor geodeziee de ordinele 1- V, compus dintr-un bloc de beton arrnat de forma. unui pa. ralel'ipiped rectangular eu Ia tura, b~~::ei de 30 em si in5.!timea. de" 25 em

79

Confectionarea si plantarea reperului fundamental tip I, pentru mate-

rializarea pe teren a punctelor din nivelrnentul de ordinul 1 .

Confectionarea si planta.rea. reperului fundamental tip II, pentru rnaterializarea pe teren a punctelor din reteaua nivelrnentului de stat •.....

Confectionarea si plantarea reperului de ]01, pentru materializarea pe teren a punctelor din reteaua nivelmentului de sta t . . ..••..••...••

Borna de beton arrnat tip mare (23 X 23 em baza de jos, 17 X 17 em

baza de sus si 80 em inl!.ltime) .

Berna de bet on armat tip mijlociu (16 x 16 em baza de jos, 12 x 12 em

baza de sus ~i 60 cm inl!.ltime) .

Berna de beton armat tip mie (15 X 15 em baza de jos, 12 X 12 em baza de sus ~i 40 cm inl!.ltime) ....................•...............

79

80

81

81

82

82

Indicativul I articol ul ui

OC 15

OC 16

OC 17 OC 18 OC 19 OC 20

OD 1
OD 2
OD· 3
OD 4
OD 5
OD 6
OD 7
OD 8
OD 9
OD 10
OD 11
OD 12. OE 1

OE 2 OE 3

OE 4 OE 5 OE 6

, .. :Denumirea---articolului

Dalli. pentru marca.rea. la subsol a punctelor care se borneaza, compusli. dintr-o la.cll. de beton de forma. unuiparalelipiped rectangular, eu latura bai:;i de 20 ern ~i inlU?mea de 7 cm.: ......••.•................

B~rnil. p~ntru materializarea punctelor retelei d~ trasare sau a axelor 0- biectivelor la execu tia constructiilor hidroenergetice .....•.•..........

Stilp de lemn pentru marcarea la suprasol a reperelor azimutale .

Reper de lemn (lungimea. 70 cm) .....•••..•..••...•.•••.•..•..•...•• Pichetde lerna (til.ru~ de 40 cm Iungime] •...••.......•....•.•....•..

Pichet metalic

._ .

...............................

Indicativul I aiiicolului

"., Denumirea articolului

97 OH 1
98 OH 2
98
99 OH 3
OH 4
100
OH 5
101 OH 6 8

. Cap. D. Marcarea (materializarea) punctelor pe teren Generalita\i

PIantar~ pe teren a. balizelor " .

Bornarea p~n"~telor geodezice de ordinul II ............•..........• Bornarea punctelor geodeziee de ordiriele III si IV .•.....••........• Bornarea punctelor de indesirea triangulatiei ~i a punctelor retelelor de

ridicare ..........................•.....................•..........

Plantarea. reperelor de nivelrnent de adincirne din teavil. de otel , .

Incastra.rea reperelor de nivelment .

. Pichetarea cu tevi de fier de 70 ern lungime .

Pichetarea punetelor topografice ...............•................ Pichetarea punctelor de statie ~i a capetelor de axe, inclusiv reperajulla lucrarile topografice de la or~e •....................... , •......

Fixarea si marcarea. punctului gravimetric .

Pichetarea provizorie a traseului liniei de inalta tensiune, conduete si canale Pichetarea traseelor de comunica tie ........................•..... Cap. E. Lucrdri pregatitoare privind executarea operatiilor geodezice

~i topografice

Generalitil.li

Despaehetarea. ~i lmpachetarea aparatului de masurat unghiuri. .

Instalarea aparatului de masurat unghiurf in sta.tie

Fixarea unei gradatii pe cercul aparatului demasurat unghiuri. .•..•..

Deschideri de Iinii ..••..•.••.••••• ',' .

Deschideri de Iinii in zone ml~tinoase san ac~erite. de stuf. :.: ••.•••.

J alonari - alinieri .••••..•...•••.•.••••••.•••••••••••.•••.••...••

Cap, F. Masurarea distante10r

Generalitali

Masurarea directll. a· distantelor ; " ; .

Mil.surarea indirecta a distantelor cu stadia. vertica.llI. .

Masurarea. indirecta a distantelor cu stadia. orizontala ...•........... Mil.surarea distantelorprin unde in lucrari de tl iangulatie, poligonometrie, trasar'i, urma.rirea comportll.rii constructiilor ~i reperaj fotogrammetric

Masurarea bazelorIn retele de ridicare ~i trasare

Mil.surarea bazelor in" triangula tie sau microtriangulatie eu precizia.

1: 200 000, folosind ruleta metalica de .50 m , .......•..

Masurarea bazelor geodezice de ordineie I ~i II .

Cap. G. Observatft azirnutaie ~i zenitale

Generalitati

Masurarea azimuta.lf sau zenitala a unei directii tntr-o' singura pozitie a

lunetei ..•.............•...••.•...•••.••.•........•..........••

Masuraraa di rectiilor orizontale in punctele de ordinul IV .

Masurarea directiilor orizontale in punctele geodezice .

de ordinul III (lungimea laturilor 8-15 km) ..•.......•...........

Masurarea unghiurilor orizontale pentru determinarea. puncteior geodezice de ordinul II (lungimea laturilor 15-25 km) ..........••...•

Masurarea unghiurilor orizontale pentru determinarea punctelor geo-

dezice de ordinul I (lungirnea laturilor 25-40 km) ; .•..•.......

Masurarea distantelor zenitale la punctele de triangulatie de ordinele

I - V .•.••............•..•.•..•.•......••••..••....•......•••..

Executarea foii de centrare a punctelor geodezice semnalizate •..•. " •.• Determinarea. analiticll. a inlUtimii pilastrului ~i a semnalului de vizare ..

Cap. H. Observalii altimetrice

Generalitil.li

Observarii altimetrice la nivelmentul geometric {direct] de ordinele 0,

I, II ~i III , .

Observatii altimetrice in nivelmentul geometric (direct) de ordinele IV

~i V .

Observa+ii in nivelmentul cu lata •..••••..•..•....••.•.•••.••....

Cote batimetrice izolate

........................................

102 103

104

105 106

107 108

109 110

111

112

113

115 115 116

117

118 119 119 120 121

Cote altimetrice pe torenti ...•..•.••••••..••.••••.•......•..•....

Filarea curbelor de nivel .•...•••..•••.••••••.••.••....•••••••..•

9

J

Y y

r I

I

l! (

1

I

I Pag.

Indlcatlvul I articolului

-. Denumirea articolului

01 1 01 2 01 3

01 4 01 5 01 6

01 7

OJ OJ 2 OJ 3 OJ 4 OJ 5

OJ 6 OJ 7 OJ 8 OJ 9 OJ 10

OK 1

OK 2 OK 3 OK 4 OK 5 OK 6

Cap. I. Determlnilri. transmiteri reperaje Generalitilli

Determinarea directiei nordului .

.................................

10

Proiectarea pe verticaIa a punctelor ....•.•.•. _ ...•••..•....... Transmiterea Ia so 1 a punctelor stationabile (la complexul de trei

puncte) ......•...•.... ~ ..........•.............•...............

Transmitereala sol a punctelor nestaponabile .....•..................

Reperarea punctelor care nu se bcrneaaa ....•................... Determinarea unui aliniament intre doua puncte care nu se vli.d intre

ele prin procedeul jalonarii (prin tatonare] .

Determinarea verticalitatii construcj:iilor civile si industria.1e Cap. J. Operatii speciale de milsurillori terestre

Generalitiiti

Profile prin cursuri de apil Profile prin lacuri ~i balti

................. _ .

......................................

Deterrninarea corecpilor topografice ale punctului gravimetrjc Determinarsa corectiilor cartografice ale punctului gravimetric Intocmirea planului de retele edilitare subterane existente la scara

I: 500 (pe baza planului topografic actualizat) .

Lucrari de relevee pen tru poduri .

Verificarea topografica a cailor de rulare de macara .

Predarea pe teren a traseu~?i !iniilor de inalta tensiune precum ~i a axelor de trasare a construcl:lllor (cai ferate, drurnurt, canale, diguri etc.)

catre beneficiar •...•.... : .

Cap. K. Calcule topografice

Generalitiili

T:-a.nsformarea.. unghiurilor sexagesimale in unghiuri centezimale sau viceversa eu ajutorul tabelelor ......................•...........

CaIeulul distante!

..............................................

CaIculul din coordonate al orientltriiunei directii ..... , ......•....... Orientarea. directiilor noi observate in puncte de coordonate cunoscute Caleulul coordonatelor punctelor radiate ................•....... CaIculul coordonatelor punctului de statie (drumuire] •.•...........

122 124

124 12.5

126

127 128

129 13() 131 132

132

1.34

136

137

1.39

140 140 HI 142 142

Indicati vul I articolului

I Pag.

"'OK 7

OK' 8 OK' 9 OK 10 OK 11 OK 12

OK 13 OK 14 OK 15

OK 16 OK 17 OK 18 OK 19 OK 20 OK 21 OK 22 OK 23 OK 24

OL 1
OL 2
OL 3
OL 4
OL 5
OL 6
OL 7
OL 8
OL 9
OL 10 Denumirea articolului

Compensareacoordonatelor absolute ale unui punct nodal in care con-

curau trei drumuiri ' .

Ca.1culul cotelor in nivelmentul geometric .•.•••.••....••••. ' ....•• Calculul coordonatelor X ~ Y la punctele echerice .•...•....•...•. Ca.1culul 1a turilor unui triunghi .•.........••.•••...••............ Ca.1culul coordonatelor punctului pe segment .•••.......•.......... Calculul punctului de intersecjie a doua directii •....••.••........

Calculu punctului de retrointersectie .

Ca1culul punctelor duble ..............•........•................

Compensarea. unghiurilor rejelelor de triangulatie prin metoda. Lehagre-

- Bronimann .......•...........................•.•..•.•.......

Calculul coordonatelor in poligonatie (triangulatie, poligonatie etc.) Studiul ~i numerotarea topograflca in lucrarile cadastrale

Calculul suprafetelor , ...•........•..............................

Compensarea suprafetelor calculate cu planimetrul sau geometric .. Transtormarea valorii suprafetelor dintr-un sistem de rnasura !n altul

Calculul coordonatelor frinturii de drum : .

Ca.lculul coordonatelor capului de drum (procedeul analitic] .

Calculul detasarilor (parcelarilor} .,. ~ .............•..............

Calculul de volume escavate ..................•.................

Cap. L. Caicule geodezice

Generali ta ti

Calculul corectiilor de centrare ~i reducere a. observatiilor a.zimutale Calculul reducerii in proiectie a. observatiilor. a.zimutale •......... Calculul coordonatelor X ~i Y ale punctelor geodezice prin metoda

inrersectiei combinate ............................••..... , .

Determinarea coordonatelor X ~i Yale punctului de t riangulatie prin metoda. graficli. a segmentelor capabile .....••.•...•.............

Compensarea retelelor geodezice dup! metoda observatiilor indirecte (va-

riatia coordonatelor) ......••..................•••...•.•.....•.

Compensarea retelelor geodezice prin metoda masuratorilor conditionate (operatii preliminare~ ...•..••............. " ....•..••.•........

Scrierea ecuatiei de conditie de sumli. ........•.••.•...•..•.....•. Scrierea ecua tiei de condi pe de figura •.••••...••••.•.•••.••..••

Scrierea. ecuatiei de conditie de tur de orizont .,' .

Scrierea. ecnatiei de' conditie de pol sau acord baze ..••...•....

143, Hi 145 145 146 146 147 148

148 149 150 150 151 152 153 153 15~ 155

1'6 157

157

158

IJ9

160 161 161 162 163

Lucrari pregatitoare pentru elaborarea modelelor numerice. . . . . . . . . . . . 134 Mltsurarea coordonatelor in vederea prelucrarii la calculatorul electronic. . 13.5

11

I., )

//d._ ..

Indicativul articolului

Denumirea articolului

Pag. Indicativul 1
articolului .
163 ON 2
164 ON 3
165 ON 4
165 ON 5
166 ON 6
167 ON 7
168 ON 8
168 ON 9
169 ON 10
ON 11
170
171 ON 12
ON 13
172 ON 14
172 ON 15
173 ON 16
174 ON 17
ON 18
175
ON 19 OL 18 OL 19 OL 20

OL 21 OL 22

OL 23

OL 24 OL 25 OL 26

OM 1 OM 2 OM 3

OM 4

OM 5

OM 6 OM .7

OL 11 OL 12 OL 13 OL 14 OL 15 OL 16 OL 17

......................

176 177

00
00 ·2
00 3
00 4
00 5
00 6
00 7
00 8
00 9
/ 0010
j 0011
\ 0012
I
I Scrierea ecuatiei de condijie a orientarii .

Scrierea ecuajiilor de conditie ale coordonatelor .••.•...•.•.••••..• Calculul coeficientilor ecuajiilor de erori transformate •.....••......

Calculul coeficienjilor ecuatiilor normale

.........................

177

178-

178- 179 180

12

182.

Rezolvarea sistemelor de ecuatii normale ............••..•.•........ Calculul corectiilor unghiulare ......•..................... Calculul erorii medii plitratice a unghiului masurat: obtinnt inainte de

compensare ..................•. .: .

Calculul unghiurilor definitive compensate .

Calculul altitudinilor punctelor de triangulatie ....•............... Prelucrarea retelei geodezice dupa metoda observatiilor indirecte pe

un calculator .

Prelucrarss, riguroasa a retelei de nivelment .

Analiza dosarelor lucrllrilor de triangulatie de ordinul V $i transformarea

coordonatelor rectangulare pe baza relafiilor de rototranslajie .

Transf~rmarea . coor~ona:elor dintr-un fus In altul cu ajutorul tabe-

lelor Virovet ~I Rabinovici .

Calculul excesului sferic

........................................

CalcuJul corectiei de soare $i luna in lucrlirile de nivelment .

Calculul erorilor medii sistematice si accidentale ale altitudinilor masu-

rate pe liniile de nivelment .

Cap. M. Redactarea operatelor tehnice

Generalitali

Inregistrarea coordonatelor .

Descrierea topografica a punctelor borna te

Redactarsa schitei de plantare in teiangulatia geodezica de ordin

inferior ...................•••........•........•....••.•...•.•...

Redactarea schitei vizelor azimutale In triangulat;a geodezica de ordin

inferior ..............•......•........•.•....•.....•.•....•.•....

~ed~etarea schitei vizelor zenitale in triangulatia geodezica de ordin

inferior , _ •••..•. : .

intocmieea fiselor $i registrelor cadastrale .

lntocmirea pieselor scrise .. evaluarea bunurilor imobiliare" .

Cap. N. Pregatirea suportului, raportarea $i redactarea planuriJor

Generalit:l\i

Confectionaraa suportului din pl:lci de metal san material plastic pen-

tru redactarea planurilor topografice " .' ......•.•...

Denumirea .. articolului

Granularea pl:lcilor •.... : , , •.••.

Lipirea hirtiei de desen pe suport nedeformabil.· : .. · .

Lipirea hlrtiei fotografice pe suport nedeformabil .•••....•...••

Aplicarea stratului de gravare pe suport ....•..•... ' .. : " .

Pregatirea planselor pentru redactarea planurilor ......•.•...••.•..

Raportarea punctelor , .

Redactarea in creion a planului '.' .

tnscrierea in creion pe plan a numirilor ..•......................•

Interpolarea si trasarea pe plan a curbelor de nivel .

Preglitirea originalului planurilor topografice in vederea actualizarii con-

jinutului .•.....•........•.............•..•...... ~ •........•...

Transformarea planurilor de la 0 scara la alta prin pantografiere Redactarea profilelor (in .c.reion) ............•.........• - ...•.•.... tntocmirea listei inscriptiilcr care urmeaza sll se tiplireascli pentru lipi-

re pe originalele de editare .. , , .

Aplicarea inscriptiilor .

Culegerea, scrierii la diatype ..

Centralizarea elementelor de continue a planurilor si bartilor topografice Transformarea planurilor topograflce de la 0 scara la alta prin proiec-

tare optica , .

Pregatirea automata. a suportului pentru redactarea originalului de

teren la masa de desen Aristo .... . .................•...........

Cap. O. Lucrari fotogrammetrice

. Generalit:ili

Marcarea in teren a reperilor. fotogrammetrici

Aerofotografierea terenului .

Preluarea fotogramelor terestre

~ ' .

..........................

Executarea fotogramelor copii proiectie ..•..•••.............•....

Reperaj fotogrammetric ....••.•.........•.....................•..

Descifrarea fotogrammetricll. .

. Aerotriangulatia .

Preglitirea planselor pentru redactarea originalelor·de teren prin metode

fotogramrnetrice __ -: •.•.•.•••......•

Exploatarea fotogramelor aeriene la aparatele de restitutie ........•

Exploatarea foeogramelcrferestre .

Exploatarea arlalitlca.a fotogramelor ; ;;': .

Exploatarea analogica a' fotogramelor in mlisurlltorinetopografice ...•

183':J 184. 184." . 185 186 186 187 188 189.:.,

189 190 191

192 192 193 194

194 195

197 198 200 201 202 203 204.

205 205 207 208 209

n

J

J

J

-)

j

.]

13

J

OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
OP 6
OP 7
OP 8
OP 9
OP 10
OP 11
OP 12
OP 13 OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
[ OR 7
14
l
lr- badl. cativuJ f Denumirea. articoluJui

artfcolului

00 13 Exploatarea fotogramelor prin Jotoredresare ..•..........••.•.....

00 14 Verificare<!o lucrArilor de exploatare fotogrammetricl •••.••.••••.

00 15 fntocmirea originalelor de editare pentru planuri ~i Mrp prin digitiza.rea materialelor cartografice de bazllla Aristogrid (pIanimetria ~i hidrografia)

00 16 DigitiZar~ datelor Pentru determinarea suprafetelor Ia calculatoare

electronice " ••.•••. ' •••••.•. " .•........•...••...••. ' ..•........

00 17 Prelucrarea pe calculator a mllsurAtorilor fotogrammetrice ••••.• '" .

Cap. P. Cadastru fi exproprieri

Generalitllfj

Inventarierea tehnicl a cllldirilor 216

Cartarea imobilelor (terenuri ~ cllldiriJ......... .. .. .. .. .. .. .. . 217

Indentificarea retelelor subterane edilitare cu detectorul electromag_

netic ..........•.••.•.•...............•...........•.......... 218

Preluarea retelelor subterane in constructie in vederea intocmirii eviden-

tei retelelor edilitare •••........•..•.•••.•.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 219

fntocmirea tabelului cu datele pentru expropieri sau pentru obpnerea actelor legale de depnere a terenurilor ~i cllldirilor ~i aprobarea scooterii

terenurilor din producpa agricoIll sau din fondul forestier. • . . . . . . . . . . . . 22()

Prelucrarea bazei topografice pentru obtinerea planului de ansamblu a zonei, a planului cu amplasarea obiectivelor de investitii ~i a planului cu delimitarea imobiJelor, necesare scooterii din productia agricolll vegetala

sau din fondul forestier, exproprierii sau tra~sferului tereuuriIor 220

Identificarea tehnicO-juridica a imobilelor ~i terenuriJor. . . . . . . . . . . . . . 221

Identificarea pe teren a zonelor legale ale diverselor obiecti'~e (clli de CO, municatii, diguri, canale, ape, paduri etc.).......................... 22.3

Cartarea pomilor, a arboriIor ~i a butuciIor de vie............ 22'1

Delimitarea teritoriilor comunale a localitlltilor ~i a unitatilor socialiste. . 221

Identificarea posesorului ~i categoriei de folosintll. . . . . . . . . 225

Intocmirea documentapei pentru centraliza.rea datelor preliminare ~i in.

tocmirea registrelor Cadastrale la ma~ina electronicll. de calcul . . . . . . . . . . 226

Verificarea lucrllriIor de cadastru funciar.......................... 227

Cap. R. Cartografierea planurilor

Generalitiiti

Cartografierea originalelor de editare pentru planuri ~i hArp. . • • . . . . . • 228'

Ca.rtografierea originalelor de teren pentru planuri ~i hllrp '" . . . . . . . 229

Copierea in tull a planurilor originale 2.31

Executarea cadrului planurilor intocmite pe formate diferite de acelea

ale trapezelor ..........•.....•...•.....•..................•.... 2.31

Verificarea originalelor de editare fi de teren ale planurilorsau hll.rtiIor.. 2.32

intocmirea originalelor de editare pentru planuri fi hll.rti prin gra'~are. . 23.3 Intocmirea oleatei de puncte pentru trasarea curbelor de nive!. . . . . . . . . • 233

I Pag. bacHcativul I
articoIului
OR 8
210
OR 9
211 OR 10
213
OR 11
213
211 OR 12
OR 13
OR 14
OR 15 OS 1
OS 2
OS 3
OS 4
OS 5
OS 6
OS 7
OS 8
OS 9
OS 10 os 11

OS 12

OS 13 OS 14 OS 15 OS 16

OS 17

OS 18

Denumirea articolului

I~ Pag.

. . ..

lanurilor ........•...• .

Colorarea p t I de gravare •.......

" I I r de teren pe supor u

Fotocopierea origma eo. I ti . origt'naIelor de teren

.. I material p as ic a

Execu~rea diapozitive ~~. :~ ~ ..

sau editare tate pe material plas-

t diapozitivelor execu Acoperirea cu lac conservan .~ ........•.............•.••...•.....•

tic . ..

.. I lor de autor pentru h1l.rtl ........•

Redactarea ongma e .

GeneraUzarea elementelor Mrplor ...•.. _........... . . .

Executarea originalului de intocmire a. MrtJl~r '. ' .

d • t mire a h1l.rplor ..

Verificarea originalelor e m oc

Cap. S. Multiplicarea planurilor

Generalitiiti

. ori inalele planurilor topografice .

Tipli.rirea scrierii ce se aplica pe g. f IIi

. . a fii d culori a planurilor topogra Ice

!ntocmirea machetei sau m ~ 11 e ...........•............

harplor .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. 241

Execu tarea negativului sau diapozitivului pe film Iototehnic ..... ~~~;i~~

. tn rocesul de redactare sau

Pregatirea placilor pentru foloSI~~ .1 •• : .

a planurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 242

. r : .

Executarea formelor de npa . .

I de multiplicare ...................•........

Retus in procesu

. sa semiautomata .

hartilor ~i planurilor 180 pre

Imprimarea ............•...........

Sortarea. foilor de harta :.~ '(~~toPlan, planuri fotografice]

"I r contact la lumoprm Executa rea COplJ old reproducere ~i tiparfre

. . d verificare in procesu . e ..

Lucr1l.ri prega titoare ~I e f .

a planurilor ~i Mrtilor topogra Ice. . . . . . . . '. d de

. hartilor speciale pnn proce ee

Executarea originalelor de editare a ......•.....................•.

fotoreproducere .........•....... : b1l. "Ii vederea obtinerii .. bu-

fi • . a tiparului de pro I

Verificarea si de IDltl'ffihr; ti tematice si atlas .

. d ti ar" pentru a.r t1 'f

nului e rp .. ) Ianului cadastral ..

. fotochimic1l. pe material plastic (pohstiren a p

Copierea

Imprimarea Mrtilor"la masina P 0-4

Imprimarea la romayor ...............•. ' ... 'iiI: ~~. :; '~~~~i~licare 180

" tiunea de micro y

Operatiuni pregatitoare In a~ ........•.•..•..•...•..•....•.......

documator nu comport! nici

.; . scrise sau desenate care iil

Microfilmarea documen ta ... e~ t scara 180 obtinerea Iotocopi or ....

un fel de modificare de conjmu sau .t!modificlri

. "1 r sau altor desene care necesr

Microfil marea pl.anurilo!, t~~tJpiflor ......•..............•.......•

de scara 180 cbtinerea 0 .

231

231

2.3.5

236

236

237 238

239

210

240

2'12

243

244

215
24.5
246
247
247
248
219
219
2.50
2.51
251
15 .

Indicativul I aiticolului

·Ipag.

OS 19

OS 20

OT

OT 3 OT 4 OT 5 OT6 OT 7

\

au ou 2 au .3 au 4

ou 5 au 6

\

OU 7 OU 8

OU 9

OU 10

OU 11 OU 12

OU 13

Denumirea articolului

Executarea fotocopiilor prin contact sau proiectie pe hirtie fotograficlL

sau film .....• '.' ..•...................... , ..... ,. . . . . . . . • .... . . . 2'2

ASamblarea filmelor sau copiilor fotograiice preeum ~ retusul

acestom in procesul de microfilmare 1a. documator ...•............ 2'3

cap. T. Apliciri. trashi. amplasAri

GeneraUtiti

tntocmirea planului de trasare ~ calculul elementelor necesare apli.

ca.rli pe teren a proiectelor ~ ". " .. .. .. . .. . .. .. 254

Trasarea pe teren a aliniamentelor axului ~i fixarea virfurilor de unghi

in lucrarile de trasare a nol trasee sau variante ale traseelor existente

dupa. declivitatea data. "." ""..... 255

Trasarea pe teren a: curbelor .••.................................

Determinarea elementeIor geometrice ale curbelor call~r ferate existente

Aplica.rea . punctelor pe teren dintr-un punct de statie ..•.... ; .

Fixarea punctelor pe fluvii ~i in incinte portuare

Trasarea pe teren a axelor statiilor ~i pilonilor instalatiilor de transport . Fe cablu (teleferice persoane, telescaune, teleschiuri, funiculare de rna-

teriale) _ __ __ . _. _ __ . _ .. _ __ ........•.... _ .

Cap. U. Norme de timp grupate pentru lucrilrile de masura.tori terestre GeneraIita!i

Punet de statte in drumuire

Punet radiat __ ::. "." _ _. _ _ , .. : _" .. _,

Ridica.rea punetelor echerlce in extravilan ..•...• _ .......•••. .

Ridicari topografice in locaIitap .. _ .. _ __ _ . _

Punct de staj:ie cu busoIa _. _ .. _ ' .. _ _ '. _ _ : .

Drumuirea de nivelment trigonometric cu statii continue sau sarite la lucra.rile topografice pentru prospectiuni geofizice ..•.••.........•

Punet de triangulap.e in reteaua locaIizata ...•...•.....•.......•

256 257 257 258

259

261 262 264 265

267

268

16

279

Indicati~l \ articol ul ui

Denuroirea artico1ului

Pag.

280

ou 14 ou 15

au 16 ou 11 ou 18 au 19

::-

ezice ··················•··•··· .

Reconstituirea punetelor geod .. ta.te pentru 'nivet-

. riza.rea categorulor de greu .

Niveiment ge?metrtc. CarrrteIlI. IV ~i V ................•.•

ment de ordinele O. I.. • . . .....

. . si topografice " ',.: . ..",

Verificarea luera.rilor geodezlCe . . . ,..... .

. .... . rin metode clasice

.. .. -, 'di-" rii detaUilor topograf1ce P

Vertflcarea rr "'" ••..

.. . de expropriere .

. . 1 caritor de cadastru ~

\ VerIflcarea uc . . t bsta. COl. e .. acvatice."

. . . Imentului de inaltl precIz1e pes~ 0.. .

Transnuterea ruve . .

0 .. ,.

281 28" 286 287

Deschiderea, trasarea ,i ridicarea profiIului seismic .. , • . . . . . . . . • • . . 269 Deschiderea, trasarea- ~ ridicarea profilului de electrometrie (sbndaje

electrice verticale) .....................................•.......... 271

Executarea masura.torilor pe ba.zele de operatii pentru ridicarea capetelor

de profile in Delta Dunarii ~ in regiuni Similare acesteia •......•.... 273

Executarea roasuratorilor nivelitiee pe profile in Delta Duni~ii·~ in regiuni

similare acesteia • • . . . • • •• . • • • • • • • • . • . • •.• • • • • • . . . • • • • . • • • • • . . • . 274

Punet de indesire a. retelei de triangulatie pina la 1 km. . . . ... . . . . . . . . . . 275

. Punet de indesire a retelei de triangulape cu laturi cuprinse intre 1- 3 km

(ordinul V) .............................•...•........ ::........ 277

\ 28&

.- ~ (

.'

'.,.

\ ~.

l

l

iJ II

\1

r

L.
i
L.
.. ' L
1] t

MINISTERUL AGRICULTURII

ORDIN Nr. 95

din 14 OCTOMBRIE 1987

privind aprobarea normelor de munca pe unita~i fizice unificate pe economie pentru Iucrari geodezice, topo-fotogrammetrice ~i cartografice

Ministrul Agriculturii

In temeiul art. 22 (2) litera "b" din Legea nr. 5/1985. cu privire la cresterea productivita~ii Mundi. perfectionarea organizarii ~i normarii pro-ductiei ~i a muncii ;

Avind in vedere Decretul nr. 305/1971. cu privire la activitatea geodezidi topo-fotogrammetrica ~i cartografica si H.C.M. nr. 547/1970. privind orgamizarea activitli. tii de proiectare;

In baza avizelor favorabile ale Ministerului Mundi nr. 5419/1987. Consiliului Central al Uniunii Generale a SindicatelordinRomanianr.C.1097/1987 si Institutului Central de Cercetare, Proiectare si Directivare in Constructii nr. 5244/1987;

Tinind seama de nota Directiei organizare, control, personal. invlltamint. retribuire nr. 84220/1987.

Avind in vedere Hotarlrea Biroului Executiv al Consiliului de eonducere al ministerului nr. 12/1987;

In temeiul Decretului nr. 398/1985 privind organizarea si function area Ministerului Agriculturii, modificat ~i completat prin Decretul nr. 442/1986. emite urmatorul

ORDIN:

1. Se aproba normele de munca unificate pe economie pentru Iucrari ;geodezice. topo-fotogrammetriee ~i cartografice ,,0-1987" prevazute in

anexa care face parte integranta din prezentul ordin. .

. Normele de munca prevazute in alineatul de mai sus se vor apliea incepind -cu luna noiembrie 1987 de toate un ita tile cu activitate geodezica, topo-foto.grammetrica ~i cartografica .

. 2. Conducerile unitatilor de proiectare au obligatia de a organiza evi-dent a si urmarirea nivelului de indeplinire a normelor in vederea lmbunatatirii lor. iar in cazul cind pe parcursul aplicarii normelor de timp apare necesitatea modificarii cantitatii de munca, ca urmare a introdueerii unor masuri tehnico-organizatorice superioare, sa corecteze normele astfel incit acestea sa corespunda permanent timpului de munca real necesar pentru executarea lucrarilor,

3. Indicele de lndeplinire, insotit de propuneri de imbunatlitirea normelor de munca, se va comunica trimestrial Institutului de geodezie, foto-

18

~--- -----

.' . a teritoriului. care are s.arcina de a.

grammetrie. cartogra~le ~l Orgadlllzare ¥ pentro lucrari geodezlce. topo-fourmari si imbu~atlitl normele e munca

togrammetrice ~l cartograhce. al' ¥+a¥mint retribuire. Directie

, t 01 person • lnVat • .' d a.

• A Directie orgaruzare. con roi, . D' +' tehnica "'I intro ucerea

~, t ..' f d funcIar lrec~la 'j. ¥ no

organizarea teri~OI1~UDl. ~l +' o~ vestitii ~i mecano--energetic, vor Iudia, masu .

progresului tehmc ~l trectia III w aprobate prin prezentul or n.

pentru aplicarea normelor de munca ¥ p"lcabilitatea prevederilor

, di inceteaza a '1 1 a'

5, Pe data prezentulUl or III ¥ 'ficate pe economie pentru ucr n

anexei 1 privind norme1e d~ mu~ca ~~l afice din Ordinul M.A,I..A nr, geodezice, topo-fotogra~etnc'~~d ~:rifefe de decontare ramin in vlgoare,. 108/1982. iar anexele 2 ~l 3 pr~ . . i fond funciar si Institutul de ¥geo-:_

6 Directia organizarea tentonulUl ~, ten'toriului vor lua masun .

. ~, f si orgalllzarea . "t'l

dezie. fotogrammetne. c~rtog~a 1; 'j una cu norme1e de Mundi. umta~l or

de difuzarea prezentulUl ordin .l~pre.. ' r ministerelor si celorlalte organedin subordinea Ministerului ~~lC tun~. tgrammetrica ~i cartografica Ie va, centrale cu activitate geodez,lca. t,opo-ult O,?

, dl ul ., strulUl Agnc unl. ,

transmlte or III mini . al . '"+¥amint retribUlre va con-

, ' tr I person • lnva~ . .

7. Directla orgalllza~e! con 0, d rilor prezentu1ui ordm.

trola ducerea la indephlllre a preve e

MINISTRU.

GHEORGHE DAVID

MINISTERU( MUNCn

'.- CONsnlUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR' DIN ROMANIA

.

" .'; :;' .1·::MINISTERUL

.. ~ '. CONSTRt!qnLoR .

INDUSTRIALE

.: ..

INSTlTUTUL CENTRAL DE CERCETARE. PROIECTARE ~I DIRECTIVARE .

IN CONSTRUqII . .

MINISTERUL AGRICULTURII Tovarasului mfnlstru secretar de stat Ferdinand Nagy

La adresa dv. nr. 83527/1987, va facem cunoscut di. avizam favorabil, cu caracter de norme unificate pe economie, normele de munca pentru lu-

crarile geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice. .

In ealitate de coordonator pe economie al activitatii de masuratori terestre, urrneaza sa asigurati aplicarea generalizata eu maximum de operativitate a aces tor norme de munca, precum si punerea lor la dispozitia organelor interesats, urmind sa stabiliti de com un acord cu beneficiarii lucrarii, conditiils de difuzare. Un exemplar din lucrare, impreuna cu ordinul de aplicare a normelor de munca, urrneaza sa fie transmis Ministerului Muncii si Institutului Central deCercetare, Proiectare si Directivare in Constructii.

Totodata, va rugam sa aveti in vedere obligatia de a se reduce consumul de manopera in concordanta cu sarcina de crestere a productivitatii muncii, pentru fiecare an din perioada 1987-1990 si sa dispuneti stabilirea si aplicarea unor solutii concrete pentru diminuarea consumurilor de munca pe Iucrari, iar in conformitate eu prevederile Legii eu privire la ere~terea produetivitatii muneii, perfectionarea organizarii si normarii productiei si a muncii, sa se asigure reexaminarea si imbunatatirea in mod eorespunzator a normelor de munca.

ADJUNCT AL MINISTRULur,

SECRETAR AL C.C.

AL U.G.s.R.,

ing. C. Nita.

DIRECTOR GENERAL,

Georgeta Mecu

ing. V. Cristescu

_liiii' iiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... Iiiiiiiii _

JaDuarie
Zona de lucru
a. Ses ~i deal 36
b. Munte 36 1 . 1 M t·· I. A. prilie- I Octombrie I Noiembrie I Dec:embrie

Februarte ar re

1

27

27

l

21

T

~~~====~

I

. 6: Forrnatia de munca este dotata .

Iucrarilor de teren pe care Ie executa d c~ Instrumente corespunzatoare

t d lit ' up cum urmeaza :

. - eo 0 e, tahimetre nivehnetr t d .

distan~elor, cu acce;oriile lor t apara e e :n.asurare prin unde a

panglid de otel stadii - J' aloan ehgate de specificul I ucrarii : rulete

"1 d ' , e, ec ere cu prisme umb I t fi

. - mI) oace e calcul, tabele de calcule . al .' re e opogra Ice,

formularele si . rechizitele . necesar . ~l V on naturale, precum ~i cu

ul . e,

- sc e ~l unel te necesare ca: hirlet l' -. . - ,

topoare, trepiede metalice' . te, opeti, cazmale, hrnacoape, maiuri

" ' ciocane ~.a.; ,

- aparatura ~l utilajele specifice 1 ~ril f

- toreproducere.· . - ucra or otogrammetrice ~i de car-

7 F .' ..

. . . ormatia de munca are asigurat "I el

auto, pe~tru deplasare pe teren cu apar et fJ °culacele ~e transport hipo sau

executarii lucrarilor. a e e, s e ~I matenalele necesara

8. L~crarile se executa si severific~" . .. . .

mentele ~1 normativele tehnice In . a In condltiile stabilita prin regula-

. .. Vlgoare.

9. Muncltoru necalificari folosit] if' -

ra~ura constructiei monta',' cate ori n ormat:a. de I?un~a, fac parte din tarifare nediferentiate pe lcord <:r r a. de lucran obisnuits, cu retributii

10 or egie,

. . Normele de timp pe articole e ..

<lif~ren~iat; in raport cu categoria d~ p operatn sau Iucr.an de teren sint

accldentatla acestuia, precum ~i de r ~ert~te a terenului determinata de cu vegetatie. g a u e acopenre cu construcnl sau

Caracterizarea categoriilor de greutate t ul

urmeaza: a eren ui se face dupa cum

A. - CategoriiIe de ~eutate a terenului in functie

de accldentatia acestuia t

C~tegoria I. Teren ses, specific reziunil d • . "

cu relief slab pronuntar, in care tran~ rt o[ e Cl~ple, lipsit de relief sau face user peste tot. po u cu ml)loace hipo sau auto se

Categoria a II-a. Teren u~or accident at . . '. . .

-de la ses la deal, cu microrelief caracterizat ' . specific reglUnilor de trecere nelor, dunelor si mameloanelor sau ter P~r:u existents frecventa a gava-~l putin inc1inate, in care transpottul c en ?~ a\ucu forme de relief mari

Categoria a III-a Teren s ecific r u.ml} oace po sau auto este posibil. :adincimea vailor de iO-200 n!' ~i pri e~d~or de .dealuri, caracterizat prin 50-700 m. In aceste zone valoarea n n. icaturi ~1 depresiuni distantats la -este cuprinsa intre 7° ~i 150 iar t medle a pantelor (calculata pe harta) mijloace auto. ' ransportul se face cu caruta sipartial cu

Categoria a IV-a Teren accid t t .. -

trecere de la deal la 'munte cu r le!1faf, speCIfIc .regiunilor de munte sau de

. . d' . e Ie oarte variat teri .

repezi ~l epresiuni adinci cu v~· f rt ' c~rac enzat pnn coaste

ai oa e neregulate ~l talveguri _ in general

{

\

I

i'

I

inguste. In aceste zone valoarea medie a pantelor (calculata pe harta) este cuprinsa intre lY ~i 22°, iar transportul cu mijloace hipo -sau auto este posibil partial. - --

Caiegoria a V-a. Teren foarte accidentat, specific regiunilor de munte cu stinci proeminente ~i relief prapastios caracterizat prin coaste abrupte ~i pante foarte repezi. In aceste zone valoarea medie a pantelor (calculata pe hart a) depaseste 22°. iar transportul se poate face cu cai samarizati sau partial cu caruta.

Nota: La categoriile III, IV ~i v criteriul de Incadrare a lucrarii este panta terenului, Influenta accidentatiei terenului s-a cuprins in normele de timp pe articole, pe operatii sau lucrari pe baza coeficientilor din tabelul 2.

TABELUL Z

Categorla de greutate II III IV V
Coeficientul 1.00 1,15 1,35 1,76 2,22
B. Categoriile de greutate a terenului in functie de acoperirea acestuia
(conditii de vizibilitate) \_

Caiegoria I. Teren in care suprafata constructiilor ocupa pina la 20% din totalul suprafetei ridicate in plan; interiorul perimetrelor industriale*) in neactivitate: interiorul suprafetelor acoperite cu culturi de talie midi (sub 1 m in51time), care provoaca greutati in deplasarea pe teren a echipei.

Categoria a II-a. Teren in care suprafata constructiilor ocupa 20-25% din totalul suprafetei ridicate in plan; interiorul perimetrelor industriale*) in activitate in care circulatia mijloacelor de transport nu provoaca greutati : statii de cale ferata cu 2-3 linii; interiorul padurilor rare cind nu se executa deschideri de linii.

Categoria a III-a. Teren in care suprafata constructiilor ocupa 25-30% din totalul suprafetei ridicate in plan; interiorul perimetrelor industriale*)

in activitatea care poseda 0 linie de garaj laterala ocupata : statii de cale ferata sau fascicule cu 4-5 linii: axele cailor ferate curente, carosabilul es soselelor sau strazilor cu circulatie : interiorul tarlalelor sau parcelelor acoperite cu culturi de talie mare (porumb si floarea-soarelui,. vii pe spalieri sau araci etc.), care depasesc inaltimea de l.m in care nu se executa deschideri de linii,

, Categoric a IV-a; Teren in care suprafata constructiilorocupa 31-50% din totalul suprafetei ridicate in plan; interiorul perimetrelor induStriale*) in activitate care poseda 0 linie de garaj ocupata situata axial; statii de cale ferata ' cu 6-8 linii : interiorul padurilor dese fara subarboret in care nu se executa deschideri de linii.

Categoria a V-a. Teren in care suprafata constructiilor ocupa peste 50% din totalul suprafetei ridicate in plan; interiorul perimetrelor industriale*}

*) Prin perimetre industriale se inteleg fabricile, uzinele, intreprinderile industriale, sarrtierele de constructii ~i alte cbiective sirnilare acestora,

23:

in activitate care poseda un fascicul de Iini d .

statii si noduri de caleferata cu pest Be l!~.l e gara]ocupate situa. te axial; .

C t . V '. e inn.

. a egoria a I-a. Tereri din interi 1 • d il ; .

prIn liistari~, catinis, maracini stuf e!lOru I?a ur, o_r .dese. cu subarborer,

m care vizibilitatea intre punct:'seasi ~\~~:ra .cu ~na:tlme~' de peste 1,5 m, vegetatiei si cu .uneletiiieri ale acest~. tri*allm~ln~epartarea (c~carea) noase fara vegetatie inalta, araturi desf~ndat dec 1 ~ ~ra!a.; ~one mla~ti-

tanele ~i incinte subterane, e e p 01 ~l zapezi, in galerii,

Influenta acoperirii terenului e . t· '. . . '

nu este cuprinsa in normele de tim;pnmat rm coeflclen1ii din tabe1ul 3 Aceasta influenta se stabilests dPue:r lCO e, pe operatii sau lucran.

al 1 .:. T pa cum urmeaea.

- se c cu eaza pe total supraf r 1 ." '. .

. acoperirii, ca medie ponderata. p~ ~~ ucr~r~l ~oeflclentul influentei

punzatoare diferitelor categorii de a mapmll suprafetelor cores-

fici ul' . acopenre ;

- coe icient .~edlU ponderat se aplica 1a tim ul de

pentru lucrarile de teren ~i se adauga 1a afestea. munca normat

TABELUL 3

Categoria de acoperire a tereautut

Categoria de accidentafie a terenului

II I

III IV I
I V
1 0,050 0,045 0,035
2 0,100 0,085 I 0,075 0,030 0,025
3 0,150 0,130 f 0,055 0,045
i 0,200 0,175 0,110 0,085 0,070
5 0,275 0,240 0,150 0,115 0,090
6 0,350 0,305 0,205 0,155 0,125
0,260 0,200 0,160 77. N ormele de tim p pen tru unele 0 er t'". .'.

o -lucrari fotogrammetrice _ ~i R _ cart p ai"1I ~l lucra~ din capitolele

rentiate in raport cu complexitatea continu~~~.le~ea pl.anu~or.:-.sint difegraflce executate - conform modelelor d lIP anurilor ~l hartilor topasi nivelment, prevazute in anexa 1 e comp eXltatepentru planimetrie

72. Timpu1 pentru deplasarea personalului di f .

, unitatii care executa1ucrarea de masuratori !n . o~atle de 1a sediul .. careia s~ executa. lucrarea, timpul privind t~res~~e In localltate~ .pe. teritoriul d: org~Il1Zarea cantonamentului si de revenir efa ur~. ~u ,:u!o~ltatile locale, vazut In normele de timp pentru lucraril d a s.e lU. u~ltatll nu este prenecesar efectuarii acestor actiuni este d ~6 e masuraton. terestre. Timpul formatiei de Iucru prevazuta in articolJ d ore pentru flecar~ .membru al tuarea lucrarii -calculat ca medie care se nox:n~, car~ participa la efec-

se adauga 1a timpul normat al 1 ." e aphca .la fiecars lucrare - ~i

_ . UCtanl. .'

,,73. Timpul de munca pentru asistsnr t h . • . .

beneficiari, privind activitatea de rnasu • t a . e mea a~ordata 1a cererea unor de. cercetars, de studii sondaje!: a s ra ~~il~erestre In 1egatura cu actiunila prestat. 'T'" e s a e~tepe baza timpului efectiv

74.' In cazul masuratorilor ce se executa tn t . ',:!:

in activitate, normele de tim e arti a m mteno.:ut halelor sau uzinelor plica cu coeficientu1 1,7. P p rtlcole, pe operatii sau lucrari se multi-

24

75. Timpul normat necesar deplasarii pe teren a formatiei de lucru pentru executarea lucrarilor de masuratori terestre s-a stabilit pe baza distantelor medii avute in vedere la fiecare articol 18: care deplasarea peteren este evidentiata in continutul normei de munca si a urmatoarelor viteze de transport:

a) 2,5 kin/ora la executarea ridicarilor topografice planimetrice si de nivelment prin drumuiri, puncte radiate, abscise ~i ordonate, axe

de operatii, aliniamente etc.: , ".

b) 4.0 km/ora la lucrarile de triangulatie, reperaj fotogrammetric si alte operatii sau lucrari care nu au 0 desfasurare continua. cind transportul forrnatiei de munca intre punctele de lucru se face cu -mijloace hipo;

c) 16',0 km/ora pentru lucrarile mentionate la aliniatul precedent. cind transportul formatiei de munca intre punctele de lucru se face cu mijloace auto.

Pentru normele de munca la care sint necesare deplasari de 1a un punct de lucru 1a altul, ins a datorita modului diferit al rasplndirii lor in teritoriu,

nu Ii s-au putut stabili distantele medii de transport, urmeaza sa li se calculeze timpul normat cuvenit actiunii de transport a formatiei de munca, pe baza distantei rezultate din densitatea punctelor de lucru pe unit ate a de suprafat a si a vitezelor de transport corespunzatoare situatiilor aratate la aliniatul precedent. Din continutul acestei categorii de nonne lipseste actiunea de "deplasare pe teren".

Cind formatia de munca nu este dotata cu un rnijloc de transport, fie din lipsa acestuia, fie din imposibilitatea utilizarii lui din cauza accidentatiei terenului si nu este dotata cu cazarmamentul necesar (cort, saci de dormit 'etc.) organizarii unui cantonament in afara Iocalitatilor, in apropierea locului de munca, se acorda timpul normat corespunzator transportului efectuat pe picioare, stabi1it pe baza procentelor din tabelu1 4.

TABELUL -4.

Mhimea lued,tit exprimati in kmz

l.

Sub 5 . 5 10 . 15 ' 20 30 40 50 60 . 70 80 ,90 , peste 90
, .
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
% 2 3 5 7 10 12 H 16 18 20 22 25
.. •. Procentele din tabelul 4 se aplica totalului orelor normate ale formatiei de munca pentm lucrilrile de tere~

t

j

L

,

!

f.

~ Marimea Iucrarii se obtine prin imP.artire.a suprafetei totale exprimate n kmvIa numarul Iocalitatilor (erase + sate + catune) existente in -perimetrul lucrarii.· :

-

: ~

CAPITOLUL A

I

. ANALlZE, STUDII, PROIECTE, RECUNOA~TERI PRIVIND LUCR!RILE DE MAsURATORI TERESTRE

r

Norm~le de timp cuprinse in capitolul A, se refera Ia analizele, studiile, proiectele ~i recunoasterils care stau la baza executiei operatiilor geodezice,

topo-fotogrammetrice. cart()grafiCe sau cadastrale. . .

Normele de timp sint stabilite pentru conditiile de munca ariitate in instructiunile de aplicare ale acestora ~i se executa de personal specializar in Iucrarilerespectlve.

. Procurarea documentatiel, a hartilor, planurilor s.a, necesare executarii aces tor lucrariseasigura depersonalul cu astfel de atributii, care nu este cuprins in normele de timp din capitolul A.

Pentru articolele OA 20, OA 30 ~i OA 31, categoriile de greutate a terenului in functie de accidentatio cuprinse la pet. 9.1 din instructiuni se diferentiaza datorita specificului lucrarii a~a cum se arata in cuprinsul articolelor respective.

1

1

1

-----------:.8

1

D(JCUMENTE ~I ANALIZE PRIVIND CONTRACTAREA, EXECUTIA, RECEPTIA ~I DECONTAREA LucRARILOR DE MASUHATORI TERESTRE

I Norma de rnunca cuprinde:

l - studierea comenzii si a temei de studii transmise de beneficiar (pro-

iectant general);

- identificarea lucrarilor de masuratori terestre executate anterior in zona ~i analizarea modului de folosire a lor la realizarea lucrarilor noi soli-

citate; .

._ furnizarea elementeIor necesare contractarii lucrarii ;

- intocmirea formelor pentru obtinerea avizelor prevazute de regle-

I mentarile in vigoare; .

. l ~ intocmirea devizului estimativ - antecalcul-Iuind in .. considerara

variantele alese-;·- __ ._ .... _~_ . ...!..:,__.~~_._._

1 - analiza si calculul necesarului de materiale pe lucrare,p~ 'baza normeI6~. de c.on~um si a prevederilor din proiectv tn vederea incadra~. ,~ri para-

"-~- .... ~,mt:tnl_.£Ptl!Jll; _'. .: -.L',,_

26

---.--- -~- ._-- -- .. ___

- stabilirea pe baza normelor. de munca existente a cantitatii de timp

necesare real~zarii lucra:i~. ante ~l postcal1cul ;~ri1 indicarea solutiilor

- urmarirea executarn pe parcurs a ~cra or cu. . t ~

tehnice de executie a elementelor .sau parti!?r' ~e Iucrare, .care se executa

cu unele derogari faia de normativele tehmce. m vlgo.are, .

1· 'al'tXt" 1 ~ ilor pe faze pnn exammarea de ansamblu

- ana izarea c 1 atn ucrar '. d' t" t r .

a acestora si cercetarea actelor de verificar: ~~t?Cmlte .e sectu sau a e iere ; - prezentarea pentru avizare a lucraru meTE,

- intocmirea situatiei definit.ive ~e plata; .. ~ .. v •

- calculul eficientei economice ~l a productivitatii muncii;

- receptia ~i predarea lucrarilor.

Unitatea de masura: lucrarea in km",

FORMA FA DE MUNCA

C.UliCire. executauJUor

Numirul de execulaD!i

Inginer proiectant principal gr. I Economist principal

. t t . i al gr. I !i revine 0.75%. iar Din timpul afectat Iucrarti, inginerului prorec an prme p

economistuluiprincipal 0.25%.

Norma de timp pe lucrare = Nt x S in care:

S = suprafata lucrarii, in km'; .. . '

Nt = norrnativul de timp conform tabelului de mal JOs.

NORMA DE TIMP

Norma de Ump
Simbol. Felul lucrirll ore--om/kml
norma

1 2
0
OA 1 Aa Lucrar i de aerofotografiere la scara I: i 000 (0.25 + 1;) 0,
( 1.5)
Ab Idem. la scara 1: 7000 0,20 + S ~
Ac Idem. la scara 1: 10 000 (0.16 + 1~5) a
Ad Idem. 1a scam 1: 5 000 (0.11 + 1;) 0
Ae Idem. la scam 1: 20 000 (0.08 + I;) 0.
(0.06 + I:J~
Af Idem. 1a scam 1: 25 000 I

0 ·1'
OA Ba Ridicari topografice la .scara I: 20.0
Bb Idem. la scara' 1: JOO
. , r'f
Be Idem. la scara 1: 1000
.,
r
I Bd Idem. Ia scara 1: 2 DOD ;:\
Be Idem. Ia scara 1: 5 DOD
Bf Idem. la scara 1:100.0.0.·
OA I Ca Retele geodezice de ordinul V
exeeutate pe suprafete de 1-5 km2
Cb Idem. pe suprafete de 5-25 km'
Ce Idem. pe suprafete de 25-100. km2
Cd .Idem, pe suprafete de 10.0-500. km'
Ce Idem. pe suprafete de peste 50.0 km2
OA 1 Da Reperaj fotogrammetric cu densitatea s~b 005
0.05 reperi/km2. . . . ' Db
Dc
Dd
De
Df
Dg
OA 1 'Ea
Eb
( 2~ . .. -------

Idem. eu ·densitatea· de 0.0.5"':"0..10 reperl/kms

Idem. cu densitatea de 0,10.:....0..30. repetijkms

. Idem '. eu densita~ea de 0..30.-0..jO re~eri/km2

Idem. eu densitatea de 0..50.-1.0.0. reperi/km2

. Idem. cu densitatea de 1.0.0.- 1.50. reperi/km2

. Idem. eu densitatea de peste 1.50. reperi/km2

Deseifrarea 'fotogramelor in afara locali~atilor.

Idem. in localiti!.p

(0..50. + ~'v?H!f s JI"--- ::;>

"(. 40. )~.LL£ /.(1

0..25 + -sIll!;

.~21 2,00. e/f

1.00. ~/.o1- 0..75 z,3.l 0..50. (/?3

.,,.-.

(0..08 + 2,5 In. 2().1.:'" sf' ::;

.3.00.

(0.10 + 2~j frO'+f~

(0..12 + 2.5)n 3fl ~t'"'S rr ;:; .

(0.,14 ., ~~5}/~3-;- ?i

(0..16 + 2.5 .'IA,&.~ If . S J"I"7 ?

. (0..18 + .2~5 ),.,$'+ ~~ ..

'S~ /'

.. (0. 20. + 2.5}1'11_J zs: ..

'.' 'SW~,

.,., (0. io. + 1.5f.~ V -I 1 ~ .. ".~.'.

. s J'f" 3'

,,~ .. ~.', .; . ""(0..15 +2·0.}OJ1'C+~

. s 13-

0 2
OA 1 Fa Exploatarea fotogramelor la scara 1: 200. . 87,50 ~ ~.F~
Fb Idem. la scara 1: 50.0 20..0.0. -~l!
Fe Idem. 1a scara 1: 1 DOD 4,0.0-~.?
Fd Idem. la scara 1: 2 DOD 1.65 - ,
Fe Idem. la scara 1: 5000. 0.30. -~~k'
Ff - Idem. la sCara' 1: 10. 0.0.0 0.:15 - Ol.~.
Fg Idem. la scara 1: 25000 0..10 -0, '3
OA 1 Ga Intocmlrea originalelor de editare la scara I: 20.0 70,00 - Z/t{..P~
Gb Idem. la scara I: 50.0. 1600.- It '(0
Gc Idem, 1a scara 1: 100.0 3:20.-ffL...
Gd Idem. la scara 1: 2 000. 1.32- ~
Ge Idem. la scara 1: 5 ODD 0.21-,4 fi-
Gf Idem. Ill. scara 1: 10 000 0.:12 -.0;,
Gg Idem, la scara 1: 25 0.0.0. 0.,Q4 - I1J /2,-
Gh Idem. la scara I: 50. 00.0. 0..0.2 - ~O~
OA 1 Ha Multiplicarea planurilor la scara 1: 1 DOD 1,30..~3€
Hb Idem. la scara 1: 2 000. 0..64 -/ •
Hc Idem, la scam 1: 50.0.0. 0.32 -~ IJ'.
Hd Idem. la scara 1: 100.0.0. 0..16-tf~
He Idem. Ill. scara 1: 25 0.00 0..08 -,j r
Hf Idem. la scara 1: 50 0.0.0. O.Oi -25 12..-
t Notd : La lntocmirea. proiectului pri-rind documenta tiile pentru obtinerea terenurilor necesare arnplasarji investrtiilor situate in localitltti. se aplica art, OA 6.

0,4 2

Proiect pentru retele si baze geodezice

Norma de munca cuprinde:

- raportarea punctelor de sprijin la: scaricuprinse -intre,1':200000'!1i

1 :200;

- caroierea hartii ;'"

- proiectarea punctelor noi sau a: bazelor geodezice : :

- studiul si stabilirea vizibilitatii :

- stabilirea pozi tiei. , punctelor vsi inaltimii constructiilor.:

- calculul calitatii constructiei geometrice a figurilor retelelor ;

- segmentarea 'bazei geodezice;

- controlul pantei (intocmirea profilelor);

-intocmirea .schitei pe hirtie de calc· in creion.

Unitatea de masura: punctul pentru cazurile A si C. - baza pentru cazul B .

NORMA DE TIMP-'(ore-om)--

1

1\. Puncte geodezice

Panet geodezl e ee latur. (km) I;
'1 P .... et al nfelel 4e
PUllet de trasan
Felal la.nlril .o;15/1·b15/1~ I mfcl'otrfan_ .
1_ / !-J / so: 3 gul'lle plnl I. 10 I peste 10
,
d • panetul puaetal
b ~
- Proiect

/8,00 /3,20 /1,60 / 0,80 I 0,-40 I 0,2-4 /

,0,'10

/' 0,6-4

0,32

B. Baze geodezice

Yelul lucriri!

Ordlnul I • /

Sub 1 km

Ordinal II

4-6km

Proiect

13,60 /

2,00

10,00

8,00

C. Puncte din reteaua de dezvoltare a bazelor

Felul lucraril I Baze de ordinal I / Baze d. oedlDal II

Jiaze 1ungj de 4_6 km

Baze sub 1 km

Proiect a b c d
8,00 I 3,20 1,60 0,32
- OA 3

. [

Proiect pentru niveImentul geometric ordinul 0 sau I, II, III, IV. ~i V Norma de munca cuprinde:

- raportarea pe hirtie a datelor vechi ~i a caroiajului bartii;'

- stabilirea si trasarea liniilor de' nivelment noi;

- stabilirea si amplasarea reperilor fundamentali ~i a marcilor de ni-

ve1ment;:

- raportarea punctelor de triangulatie care urmeaza sa, fi,e cotate prin

nivelmentul de .precizie ;

- studiul pantelor ~i a1 profilelor, precum si studiul datelor gTavimetrice;

- intocmirea schitei pevhirtie de calc in creion.

Unitatea de masura : kilometrul.

J

,1

30,

•. 1

FORMA TJA DE MUNCA

I Nlyelmeatul Ordlnul
Calltlcarea executan,Uot D-IV V
Inginer proiectant principal gr. II 1 ..:.
Inginer proiectant principal gr. III - 'I NORMA DE TIMP (ore-om)

Ordinul nlYelmentulul: ,
I b I e I 4 I e
Felul luctitll a
II m IV V
o sau: I
Intocmirea proiectelor I 0,05 I 0,06 I .0,07 I 0,08 I 0,10 OA 4

Proiect pentru executarea lucrarilor de aerofotografiere

Norma de munca cuprinde:

- analiza caracteristicilor lucrarii de aerofotografiere solicitate a se

executa;

- studiul pe harta a zonei de aerofotografiere;

- ealculul elementelor de aerofotografiere; .

- intocmirea sehemei eu dispunerea benzilor de 'aerofotografiere ~i a

reperilor de orientare; .... . x ;

- ealeulul neeesarului de matenale ~l forta de munea,

- intocmirea memoriului justifieativ.

Unitatea de masura: luerarea in kilometrii. patrati,

FORllIA rIA DE MUNCA '

CaUficarea executanlilor

·1

N umirul .de executanJi

Inginer proiectant principal gr .. II Tehnician proiectant principal

1

n.

')J

r

I 1

Norma de timp pe lucrare == Nt X Sin-care:

S = suprafata lucrarii in km2.

Nt == n_ormativul de timp conform tabelului de mai jos ;

NORMA DE TI!vIP

5lmho' '/
DormA Operall. Or e ...,.hlpl/km·
OA ~ a. Intocmirea proiectului de aerofotografiere la 2.52
sc. 1: 4000 0,158 +
S
b. Idem, la scara 1: 7000 0,095 + 2,52
S
c. Idem, lao scara 1: 10 000 0,063 + 2,52
S
d. Idem, la scara 1: 15000 0,044 + 2,52
S
e. Idem, la scara 1: 20 000 0,032 + 2,52
S
f. Idem, la scara 1: 25 000 0,025 + 2,52
S 8

Proiect pentru executarea ridicarilor topografice

Norma de mundi cuprinda:

- studierea proiectului general intocmit confo~m:OA 1;.

- incadrarea lucrarii in sistemul de referinta cerut ;

-legatura cu beneficiarul ~i precizarea in forma definitiva a datelor

de baza a lucrarii ; .

-: cercetarea hartilor din zona de lucru si stabilirea' compl~xita tii te-

renului ; .

. .-:- alegerea solutiilor tehnice de executis cu precizarea lor in memoriul

J ustificativj .

- analiza ~i calculul necesarului de materiale;

-:: i~tocmirea formelor necesare obtinerii avizelor legale de executie

a lucraru; . _ .. .. _

- analiza econon;tica a lucriirii pe solutii, vadante sau etape ~i stabilirea

termenelor de executle.· _ _ _ .

Unitatea de miisura: lucrarea in kilometrii patrati.

32

. ~

-/

FORMA rIA DE LUCRU

Numarul de executantl

CaliCiarea executantului

Inginer proiectant principal. gr. II

Norma de timp pe lucrare = Nt X 5 in care: .

S = suprafata lucrarii in km-, .' ..

Nt = Normativul de timp conform tabelului de mal JOS •.

NORMA DE-TIMP

': }

. Or~om/km::

Simbol norma

Operalia

OA 5

a. Intocmirea proiectului pentru scara 1: 100

b. Idem, pentru scara I: 200

c. Idem, pentru scara 1: 500

d. Idem, pentru scara 1: 1000

e. Idem, pentru 'scara 1: 2000

f. Idem, pentru scara I: 5000

g. Idem, pentru scara 1: 10000

18,00 &fr'Jfit

'13,20 + S ) ~

28,80 + 18,00 J5j{2t-~f S

H,"I0 +, 18,00 22 f,4-Jj

s J. j

18.00 I/. ~O+ .Y.

7,20 + -- I r"

S ::::> .

18,00 r 0) +- Ie

4,32 + -5-' - ~ J(J~ r ::>

18,00 2 21+ LJ?

1,'14 + -- 1 .5

S

0,72 + 18~OO ?llt.;-- %-

8---

i

I L.

Proiect pentru executarea lucrarilor topografice in localitati

Norma dernunca cuprinde:

- studierea comenzii, temei de proiectare ~i documentatiei anexate la

tema : . . . v' feri

-legatura cu beneficiarul (proiectant general) pentru p.recI~an re en-

toare la continut, delimitare, evaluare, termene, clauze speciale : .

- idimillicarea Iucrarilor existente in zona ~ expertizarea acestora;

33

L

..,

[

- studiul de incadrarea'lucrarii insistemul de referinta ~i in prevederile

normative1or tehnice in vigoare; _ '__, ,

:- studiul, general ~ terenului pentru stabilirea complexitatii privind form,e1e d~ :ehef, v:egetatle, densitatea de acoperire cu constructii, echiparea tehnico-edilitarg, dispunerea arterelor de comunicatie, intensitatea traficului rutier, existentei si caracteristicile incintelor industriale'f~i dotari socialculturale: _

- stabilirea solutiilor tehnica ~i evaluarea volumuluide lucrari "

- analiza si calculul necesarului demateriale; _,:

- intocmirea devizului estimativ, stabilirea necesarului fortei de munca

dotarea tehnica si termene interne de executie ; " , ;' '

- avizarea temei in CTE de specialitate;

- elaborarea documentatiei.necesare si obtinerea avizului de executie

conform legislatiei in vigoare;

- organizarea executiei lucrarii pe faze;

- verificarea, definitivarea si predarea proiectului,

Unitatea de masura: Iucrarea.

'1

r

I

FORMA rIA DE MUNCA

Calificarea executaofUor

NumArul de exccutanfi

Inginer proiectant principal gr. II

NORMA DE TIMP (ore-om)

Supra(afa lucrirU exprimata in ha

lfr.8lri :; ,.4

, 'i

t'i;'tO 22, it 18;6OZ£51 *;6ft.J.'I.2J

Z8';"8U' ~ ~2- ~.6~:)c2. ~1fe3

.I

Scara planuluf

1:1000

,I mal mati

1:2000; 1:5000

a. Lucrar i cu suprafa tA pina la 5

b. Lucrari cu suprafata intre 5 si 10

c. Lucrari eu ~prafata intre 11 si 25

d. Lucrarj cu suprafa tA intre 26 ~i 50 e, Lucrar! eu suprafatA intre 51 ~i 100

f. Lucrari cu suprafatA intre 101 ;;i 500,

g. Lucrari eu suprafete rnai mari de 500

t-4;iO- .2 ~I ~"" z-l;UO>fr?!

~'203~9~ ~O ~~3<. 59;6°6472- 5+.OOe;-~

,_ [

NotiJ: 1. Tirnpii prevazuti rnai sus se vo: aplica si pentru lucrarile speciale ~ anurne: planuri de terasare, construetii civile ~i sistematizare.planuride_retelesubterane, inventarieri tehnico-irnobiliare, proieete in vederea intoemirif:documentatiei de expropiere sau transrnitere ;;i de scoatere din' productia 'agrieolli.: vegetala

sau din fondul forestier, _ .,' ,_, , ,_, '

2. Pentru executarea Iucrarilor topografice inI~calitli.ti nU,seaplicaaitiboluiOA1,

-l

34

.J

8---

Proiect pentru reteaua de ridicare in localitati

Norma de mundlcuprinde: ,

- delimitarea zonei de lucru pe un plan existent :

- amplasarea punctelor de triangulatie si a retelei de ridicare deter-

minate anterior; " ,

- proiectarea punctelor de in~e~ire a ,ret_elei de, tnangulatl:;

- proiectarea traseelor drumuirilor pnncI,P:ue ~~ secundare ; , ,

- inscrierea numarului de ordine a drumuirilor ~l al punctelor de statie :

- stabilirea directiilor de legare unghiul~ra a dru~uirilor;, ,. '

- stabilirea solutiilor tehnice de executie cu l?r~clzarea tipurilor de

aparate ~i a metodelor de, ma?~rat?~ in, ac~rd cu :preclzl~ ~eruta,; - intocmirea memoriului ]ustlflcatlv, ~l a proiectului In creion. Unitatea de masura : punctul de statie,

FORMA TJA DE MUNCA

Cautlcarea exeeutauttler

Numllrul de executan~1

Inginer proieetant principal gr. in

NORMA DE TIMP

Felul lucrirli

Ore-om

Proiectul retelei de ridicare

Q

a~iHi.~ilOr

Proiect pentru actualizarea planurilor topografice

Norma de munca cuprinde: . ,'~,

l- - procurarea si multiplicarea planurilor topografice ce .urmeaza a fi

actualizate; d 1 'd idi

v _ analizarea caracteristicilor tehnice sub raportul meto ,e or en lca:e,

precizie si starii coriginalelor de teren sau editarea planunlor topografice de actualizat;

J - confruntarea planurilor cu terenul; ," " ~ .. , , \ - masuratori liniare de control pentru constat area modificarii planului ,

- schitarea pe plan a modifica.:u0r suty',enite; , ~, , '

- identificarea punctelor retelei de spn]ln cu ajutorul hartilor, schitelor

si busolei;

35

- intocmirea proiectului ~i memoriului justificativ eu precizarea metodelor de ridicare si de reprezentare a continutului planului rezultat din

reambulare. . " ., .' :" .

Unitatea de masura: hectarul.

) J70R~A. FA. DE MUNCA ,

~ '.,

CaUficarea executantilor

Numirul ,de exe<:ulan)(

Inginer proiectant Muncitor topograf. 3{1 ~uncitor topograf 1/1

NORMA DE TIME> '(bre eehipd/om)

Scara planului

Categoril de greutate

II

III

IV

V

a) 1: 500 1,44 4,~ 2,881/4 J'60~ ,.n/l 5,76 Ie.
, 3,24 i I
b) 1:1000 1,08 3, I. ~,16',3J 2,701: i,32 12
c) 1: 2 000 O'541~ 1,08,.15 1,353 1,62 f,B 2,16 6,
d) I: 5000 0,20q~ 0,36{a5 O'45"~ 0,541;:8' O,n}
" f Categoriile de greutate se stabilesc pe baza anexei

8

Proiect pentru executarea lucrarilor de cadastru fu nciar

Norma de munca cuprinde:

- identifiearea ~i analizarea lucrarilor geodezice si topografice existente in zona delucru sub raportul sistemului de proiectie, nietodelor de-intocmire, scarii, felului ~i starii originalului de teren ~i de editare etc.; .

- identificarea si analizarea lucrarilor de cadastru funciar existente in

zona pentru refolosire si racordari : , , '-. ' , ,

. - cercetarea hartilor din zona de lucru pentru stabilirea cOrr!piexitatii

terenului : ":_"_-

- identificarsa si cercetarea lucrarilor de aerofotografieri recente pentru

utilizarea ~i 'actualizarea planurilor topografice;,.. . . _'. . . __

- alegerea solutiilor tehniee de executis cu precizarea lor in memoriu

justificativ ; . ' . " .: , ' -, .. _ ";

....:::... analiza ~i calculul necesarului de materiale.;,-' . ' .

- normarea Iucrarii ~i stabilirea termenelor interne de executie ;",

36

j.

.e: ';b! 3/ 10

- intocmirea proiectului si redact area memoriu~ui' justificativ cu pree!zarea metodelor si solutiilor tehniee stabilite a se aplica la executarea lucrarilor de cadastru funciar.

Unitatea de masura : kilometrul patrat.

FORMA TIA DE MUNC.if.

Cautlearea exeeutantutui

Numlrul de executaat'

Inginer proiectant principal gr. I!

NORMA DE TIlI1P (ore-om)

Felul luC:ri.rii

I I I' b. III aeara

a. n p~rf?tetrelf! pertmetrelor . CODstrUJ bile .... construibfle

A. Proiect de executarea lucrarilor de introducere a cadastrului funciar

. B. Proiect de executarea lucrarrlor de intrepnere a cadastrului funciar

Nola: La lucrar ile de introducere sau intretinerea lucrari lor de nu se aplica art. OAI'

----------------:--8

cadastru funciar

Proiect parcelar

Norma de munca euprinde:

- analiza temei prin care sefac precizari cu p~vire !a. noua structura a dispunerii detaliilor topografice specifice S~OpUlUl .urman~;

- analizarea conditiilor tehnice de realizat pnn proiectul parcelar

(orientari, directii obligate. sup~afete obligate. etc.}: . .

....:.... schisarea pe proiect in crelon a conturunlor (cvartale, parcele, drumun etc.) proiectate.

- Unitatea de masura : conturul.

FORMA TIA DE ... fUNC.if.

l _

. Callff.are. exe<:ulmlllor

Numirul de execalantl

Inginer proiectant principal. gr. II!

L

37

NORMA DE TIMP

1,

Felul lucrirll

Or~m

Proiect parcelar

Proied pentru executarea lucrarilor fotogrammetrice de teren

!

l

A. Proiect privind alegerea si marcarea pe fotograme a reperilor foto-

grammetrici.

B. Proiect privind determinarea pe teren a reperilor fotogrammetrici.

C. Proiect de descifrare fotogrammetrica. Norma de munca cuprinde:

~ In cazul A:

- analizarea materialelor rezultate din aerofotografiere ~i alegerea fotogramelor necesare pentru reperaj;

- studierea acoperirilor longitudinale ~i transversale pentru stabilirea felului de reperaj (in serie sau pe cnple independente}:

- observarea la stereos cop a fotogramelor, alegerea ~i marcarea pe fotograme a zonelor punctelor de reper;

- asigurarea racordarilor cu trapezele vecine;

- definitivarea ~i predarea proiectului.

- In cazul B-:

- delimit area zonei de lucru si raportarea punctelor de sprijin existente; .

- alegerea si marcarea pe proiect a metodelor de determinare a reperilor ;

- definitivarea ~i predarea proiectului.

- In cazul C:

- analizarea materialelor rezultate din aerofotografiere si alegerea foto-

gramelor necesare pentru descifrare;

- trasarea pe fotograme a vailor si crestelor folosind steroscopul;

- intocmirea tabelului cu denumirile topice pe baza de harti topografice

existente.

Unitatea de masura: kilometru patrat,

FORMA rIA DE MUNCA

1

CaUf'icarea executantului

Numirul de executanfJ

Inginer proiectant principal gr. III

38

NORMA DE TIMP (ore-om)

Mlrimea suprafeJei tn km2
Felul lucrirll sub 1 \ \ 5-25 \ 15-1~\ 12g;- \ peste
2-5 600
A. a. Proiect privind alegerea ~ ma;carea pe qz;- a,ZO ()/r
fotograme a reperilor en denSltatea sub - - - +.W t);tt" -e;-tl-'
0,05 reperi/km3 ~tr qJ/ ~23 ~20
b. Idem, cu densitatea de 0,05-0,10 reperi/ - - ~ ~ -&;i6' ~
km2 ~ cJ9 &:339 ~ 023
e. Idem, en densitatea de 0,10-0,30 reperi/. - ~ ~ 6%" .
km2 J%"" 41,$"3 lJ,~' f?,3! ~,1:-
Idem, en densitatea de 0,30-0,50 reperi/ 0$
d. ~ -e-ss- -6;28"' ~
km2 On- ~ o.M q31
de 0,50-1,00 reperl/ '4fR ~
e. Idem, en densitatea 65· ~ a ~
km2 q9/_ t7r.1 .~ m ~
f. Idem, en densitatea de 1,00- 1,50 reperi/ 1~
T;e8'" ~ ~
kIn2 ~ g ~1 ~ rS-3r?
g. Idem, en densitatea de peste 1,50 reperi/ t~
kIn" +.t+
B. a. Proiect priv ind determinarea pe teren ~ Q30 {pi aiR
reperilor en densitatea sub 0,05 repert/ - - - fr,21" ~ (tr.f
km2 1.,."4? 6;32;- ·c2r' ?&
b. Idem, en densitatea de 0,05-0,10 reperi/ - - ~ .9,2:3- 0,18-
krn- C!.?3 ~5"z.. 4Yf- 'r~- 30 0,2::>
e. Idem, eu densitatea de 0,10-0,30 reperi/ - 4;·59 *37" ~6'" ~;%+ e-rs:
km2 1,46 4.fG' q~ t?,~1 C:;,,3 o.~(!
d. Idem, en densitatea de 0,30-0,50 reperi/ +;&t- -e-er e;1(}- ~ 6;23- ~
km2 ~')"1' C;,r . qJ7l- ~37
Idem, en densitatea de 0,50-1,00 reperi/ 1,5"/ a~
e. +;67' .G;6i' ~ 0;32· ~ ~
km2 a!"/ e::.3~
Idem, en densit~tea de 1,00-1,50 reperi/ /'~--r CJCI/t ",,";:3 t~i:~ z· 9,26-
f. -l:;-HY ~ ~ -6;":M'" ~.
km2 I,~f 1191- tlbR 0,19 q~F 0~1
g. Idem, cn densitatea de peste 1,50 reperi/ :r,t}5' ~ 4:4&- -6;16" 4;:32"' -&;29
km2
Proiect de deseifrare fotogrammetrid!. a91 q~ 0..31 0,20 air ~/;;
c. a. ~iP ~ ~ 9.N ~1 ~
in afara localiti!.j:ilor Jil
b. Idem, in alte Iocalitati ~ f8 OA 12

Proiect pentru executarea lucriirilor fotogrammetrice de laborator

A. Proiect pentru executart:!a lucrril~rilor de faf°~otria~gulstaet~:~restitutie B Proiect pentru intocmirea planu or topogr ice prm . .' C: Proiect de intocmire a fotoplanul~i.' fotoschemei sau ortofotoplanulUl.

D. Proiect de intocmirea fotoele,'ailel.

39

1

Norma de munca cuprinde:

In cazul A:

- analiza materialelor de fotografiere ~i fixarea benzilor de fototriangulatie ;

. - alegerea ~i marcarea la stereoscop a punctelor de reperpentru tototnangula tie;

- stabilirea solutiei tehnice de rezolvare a'fototriangliI'atiei (benzi izolate sanbloc, compensarea planimetrica sau spatial a, aparatul de masurat, toleran te) ;

- alegerea si marcarea punctelor de fototriangulatis pe fotograme ~i negative (stereoscopic la PUG, Transmark sau aparat de restjtutiejn fotogrammetrie terestra};

- identificarea ~i marcarea pe fotograme ~i negative a punctelor de triangulatie siu reperilor anterior determinate;

- definitivarea ~i predarea proiectului.

In cazul B:

- studierea documentatiei lucrarii :

-intocmirea schemei cu dispunerea reperilor pentru exploatare;

- completarea datelor de baza in carnetele de aparate intocmite pe

trapeze sau planse la scara de exploatare;

- intocmirea schitei de racordare a elementelor descifrate;

- intocmirea graficului de racordare a planselor pentru lucrarea res-

pectiva :

- definitivarea ~i predarea proiectului.

In cazul C:

- studierea documentatiei de teren;

- intocmirea schemei de dispunerea reperiIor pentru exploatare;

---'- pregatirea fotogramelor si a negativelor;

- completarea cametelor pentru intocmirea fotoplanurilor;

- definitivarea ~i predarea proiectului.

In cazul D:

- studierea documentatiei de teren ~i a solutiilor aplicate in fotografiere;

- intocmirea schemei de dispunere a reperilor si fotogramelor;

- stabilirea solutiilor de redresare a fotogramelor in functie de aparat

~i a solutiilor de fotografiere; , , '

-:- verificarea solutiilor tehnice prin teste.

Unitatea de masura: kilometrul .patrat in cazul A, B, C; hectarul de suprafata fotografiata in cazul D.

FORMA FA DE MUNCA

1

CaJICicarea. eneulanlilot

Numirul de execulanll

Inginer proiectant principal gr. III Tehnician proiectant principal

,- [ -

- ,

1

1 '

l 40

NORME DE TIMP (ore-ecMpd)

Scara de exploatue
Ca_ l .I 1 I J 1'la~ I 5 ·1 6
.ul Felul lucritll
, 1:100 1:500 1:1000 1:5 000 1:10000
A Proiect pentru executarea
Iucrarilor de iototriangu- 6,83 2,11 0,48 0,27
latie - 20,.51
B Proiect pentru .Intocmi-
rea planurilor topografice 4,86 1,40 0,32 0,18
prin stereoresti tu tie 106,31 24,30
C Proiect de lntocmirea fo-
toplanului, fotoschemei
sau ortofotoplanului - 20,66 3,83 1,22 - 0,31 0,1.5
D Proiect de intocmire a
Iotoelevatiilor 42,.53 6,08 1,22 0,36 - - OA 13

Proiect pentru fotografiere in fotogrammetria teresfrii

Norma de munca cuprinde:

- raportarea punctelor de sprijin existente;

- alegerea bazelor si punctelor de reperi fotogrammetrici corespunzatori

bazelor;

- studiul vizibilitatii pe directiile de fotografiere;

- delimitarea zonei de fotografiere pentru fiecare bazii;

- stabilirea ordinii si a modului de determinare a bazelor si reperilor

fotogrammetrici.

Unitatea de masura : baza de fotografiere.

FORMA FA DE MUNC..!

CaUnare. executantilor

Numlrul de execulanll

Inginer proiectant principal gr. II

L
Ore-em L
1,94 L
41 NORMA DE TIMP

Fdul lucridl

Proiectul fotografierii In fotogrammetria terestd

OA 14

Proiect de masurare fotogrammetrici in domenii netopografice . (industrial, bioinginerie, constructii, eroziunea solului ete.)

I

Norma de munca cuprinde:

- studiul conditiilor de masuratoare rezultate din tema :

- studiul elementelor de masurat in vederea satisfacerii solicitarilor

beneficiarului si a aplicarii procedeelor fotogrammetrice la obiectul de masurat : - stabilirea tipului de aparat si de repere pentru prelucrarea fotogramelor in raport cu distanta de fotografiere ~i desfasurarea obiectului pe lungime, inaItime si stabilirea tipului de repere;

- stabilirea prin calcul a zonei de fotografiere cu delimit area ei pe obiectul de masurat : .

- proiectul statiilor sau bazelor fotogrammetrice;

- stabilirea modului de' determinarea reperilor fotogrammetric si a

statiilor de fotografiat (dupa caz);

- stabilirea procedeelor de prelucrare fotogrammetrica (fotograme individuale sau stereograme), a materialului fotosensibil ~i a dispozitivelor necesare;

- stabilirea codificarii sau numerotarii fotogramelor;

- testarea tehnologiei de fotografiere pentru definitivarea tipului de

material fotosensibil;

- stabilirea procesului de prelucrare a fotogramelor;

- identificarea programului de prelucrare a fotogramelor pe cale analitica ;

- stabilirea.modului de prezentare a datelor masurate :

- analiza economica a lucrarii pe solutii, variante sau etape.

Unitatea de masura: lucrarea.

1

FORMA rIA DE MUNCA

Caliticare. executanJilor

Numarul de executanU

Inginer proiectant principal gr. III

Felut lucrarii

NORMA DE TIMP (ore-om)
Numarul de baze In cadrul lucrarii
a b e I d I e f
1-5 6-10 ll-U. 16-10 11-30 peste 30
80,32 139,23 192,78 1240,98 1251,69 1267,75 Proiect

42

l

----

--'------------------ 8 -.---

Proiect pentru elaborarea modelelor numerice in vederea obtinerii datelor de prelucrat la calculatoarele electronice

Norma de munca cuprinde:

- studierea comenzii, temei, anexelor grafice ~i numerice ale lucrarii : precum si indentificarea materialului grafic si numeric existent pe zona mode:' lului numeric de elaborat;

- intocmirea de grafice de incadrare a planselor, in concordant a cu capacitatea memoriei calculatorului electronic. utilizat ;

- stabilirea formei ~i dimensiunilor retelei mod~lului nu~eric' cu posibilitatile de redare analitica si grafica a calculatorului electronic (ploter sau imprimanta) si stabilirea originei retelei :

- stabilirea modului de codificare a datelor modelului numeric,in care urmeaza a se face inregistrarea (pentru inregistrare automata sau manuala pe formulare tip de calculator);

- stabilirea densitatii punctelor modelului. numeric in r~port e~. s~a:a planului, cu preeizia solicit at a de ben~ficiar ~l ~u tehnologia stabilita III schema logica de preluerare a modelului matematic :

- stabilirea numarului de planse ale modelului t;J-umeric cu c~cularea elementului de retea in raport eu coordonatele topografice pentru a fi super-

pozabile; .

- alegerea solutiilor tehniee de elaborare a modelului numeric pentru utilizarea datelor in' corelare cu ceilalti parametri ai modelului matematic;

- stabilirea materialelor necesare elaborarii modelului numeric, analiza economica a lucrarii pe solutii, variante sau etape.

Unitatea de masura : decimetrul patrat de model numeric.

FORMA FA DE MUNCA

CallCiearea exteutantilor

Numirul de exeeutanti

Inginer proiectant principal gr. II

NORMA DE TIMP

Felul lucririi

Ore-om

Intocmirea proiectului

43

. Sludiul to~g<afi' preliminar aI ....,.,.lor de .. alta ten,;s;Jrerata. drum,

.,; ,'\ conducta ~t;l c?-n~ I!,' .,T

Norma de m~ci'cuprinde:~" r-

- analiza documentatiei existente [tema de studiu,

- studiul formei terenului pe harta : .'.

- studiul zonelor interzise ~i al traversarilor ;

- fixarea punetelor obligate: ., ..

- stabilirea aliniarrientelor pe variante studiate.

Unitatea de masura: kilometrul de traseu.

proiect) ;

. ~: ~

FORMA rIA DE MUNCA.

,-:-.

Callflcarea

N umlrul de executaall

executautJlor

Inginer proiectant principal gr. III

NORMA DE rru»

Felul lucrArii

I'

Ore-om

Studiul topografic preliminar al traseului

OA 17

Proiectul Iucrarilor topografice pentru prospectiunile geofizice Norma de munca cuprinde:

- delimitarea regiunii de lucru pe hartile 1: 10000-1: 25000 (1: 20 000);

1 - echiparea bartii cu date geofizice si geologies anterioare; .

- studiul formelor de teren al acoperirilor, al obstacolelor ~i al drumurilor de acces;

. - stabilirea profilelor (poligoanelor si traverselor), stabilirea legaturilor-

1. cu lucrarile geofizice anterioare ~i echipele vecine .sideterminarea lungimii profilelor (poligoanelor si traverselor}:

-stabilirea operatiilor topografice pentru incadrarea lucrarilor in sistemul geodezic de stat.

1 Unitatea de masura: kilornetrul patrat.

FORMA TJA DE MUNCA

Califiearea executantului

Numirul de executao.fi

I

~ rnginer proiectant principal gr. III

L

NORMA DE TIMP (Me-om)

A B
Prospecjlual regionale ~i de semJdetaUu prlnod: Prospe<lluaJ de detallu ,I mare detall"
• ~ • -b
seismografia. eJectrometrf. grarimetrla ,I selsmograCla, electrome-
,raYimetria fl magnetometrla ,I cureolU telurid magnetometria tria ,I <",calli telurlel Suprafete de proiectat:

1 2 1 2 1 2 1 2
sub peste sub peste sub peste sub peste
100 km2 100 kin2 100 km2 100 kIn" 100' kIn" 100 km2 100 kIna 100 kIn'
0,024 0,014 0,040 0,025 0.040 0,025 0,064 .. 0,040
. . 8----

Proiect de rete a sl echiparnent geodezie pentru urmarirea comportaril in timp a constructiilor

Norma de munc1ic~prinde:

- studiul comenzii, temei si anexelor grafice transmise de beneficiar;

- document are si culegeri de informatii tehnice de la lucrari similare

si definitivarea cu beneficiarul a elementelor tehnice :

- studiul zonei folosind planurile existente, proiectarea retelei ~i ale-

gerea metodologiei de determinare;. . . . ; .. . ..

- recunoasterea generala a zonei cu identificarea pozitiilor proVlzonl ale' punctelor si culegerea elementelor in vederea definitivarii retelei ~i a metodologiei de determinare :

- colaborarea cu alti specialisti (geologi, constructori) la recunoasterea diferitelor variante de amplasarnente si definitivarea lor pentru punctele eu stabilitate certa in tirnp;

- definitivarea proiectarii retelei si a metodologiei geodezice de lucru; ~ :rroiectarea echiparnentului geodezic (pilastrii, reperi, piese auxiliare

pentru centrare si vizare etc.); .

- justificarea solutiilor tehnice in cadrul memoriului tehnic;

- avizarea lucrarii CTE, definitivare ~i predare la beneficiar.

Unitatea de masura: obiectivul.

FORMA TJA DE MUNCA

IiI I~

Calificarea executanJilor

Numarul executaallior

Inginer proiectant principal gr. I Inginer proiectant

45

NORMA DE TIMP (ore-echipd)

npUL CONSTRUCTIEI

a. Banj diD betoa -- -I sa •. IUlI'OCalDeate

Ie. CoostruCl1i Industrla'e

d. Podurl

Ie. Lu.erlrl de CODIOIIda .. a YersaaJllor

, .. .

h. Ba .. j .. a dig cUD material. local.

J.'::-%

,

, Notd: h = inAlfimea maxima a barajului sau digului in metri; S = suprafaja obiectivului exprimata in m2;

n = numarul deschiderilor;

1 = lungimea desf~rata a lucrarilor de consolidare exprimata in metri.

In cazul cind nu se proiecteaza echipamentul geodezic, norma se reduce

cu 20%. _ _ -

OA 19

Sinteza geologica - tehnicii. pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale rocilor in zonele de amplasare ale reperilor la sol

pe Iiniile de nivelment

Norma de munca cuprinde: _

- extragerea datelor geotehnice din studii executate anterior;

- analiza deansamblu a conditiilor geologice, ingineresti, geomorfologice.

tehnice, hidrogeologice, dinamice etc., pe baza studiilor executate anterior;

- verificarea la teren a zonei de lucru, culegerea informatiilor supllimentare necesare elaborarii sintezei si intocmireaschijelor, reperajelor ~i

crochiurilor; -

- intocmirea studiului pe baza caruia se aleg amplasamentele reperilor de adincime si a reperilor la sol de tip I, II si III;

- intocmirea profilelor geologice ~i a coloanelor litologice concomitent cu plantarea reperilor de adincime sau a reperilor la sol de tip I, II si III.

Unitatea de masura : linia de nivelment. -

FORMA rIA DE MUNCA

Calinearea executantului

Numlrul executantilor

1

I. term

la hirou

Geolog principal (asim. lng, pro gr. III) Muncitor topograf 3/1

46

1

---_

NORMA DE TIMP (ore-echipd) la lUCt'dri de term, (ore-om) la lucrdri de biroa

Lunglm •• lIolllor de nIYelment

Felal lacrirll

sub SO km I - S1-100 km I peste 100 kn\

Sin teza geologicA tehnica _ a 1a teren

b 1a birou

63,00 .50,-40

47,2.5 37,80

Notd: Pentru cartografierea pieselor ce Insotesc sinteza',geologid1 se aplic1!. normele de de la capitolul R.

------------------'- e --Reeunoasterea pe teren a punctelor de triangulatie

Norna de munca cuprinde:

- confruntarea hartii cu terenul si definitivarea Inaltimii obstacolelor;

- alegerea si pichetarea in teren a locului punctului si determinarea

inaItimii constructiei :

- alegerea ~i pichetarea in teren a locului reperilor azimutali;

- calculul greutatii inverse a laturii de dezvolt~re a bazei (dnd este

yorba de recunoasterea retelei de dezvoltare a bazei) sau a unui element (la recunoasterea laturilor de triangulatie}:

- definitivarea proiectului triangulatiei :

- stabilirea itinerariului si a modului de transport al materialelor de

constructie ;

- completarea carnetului de recunoastere pe teren. Unitatea de masura: punctul.

Caracterizarea categoriilor de greutate se face dupa cum urmeaza :

Categoria I: Teren neted descoperit. specific regiunilor de cimpie, fara relief sau cu relief slab pronuntat la distanta de 2 ~m si mai mult cu a~~cimea vailor de la 0,5-20 m, in care transportul hipo sau auto este posibil peste tot, iar vizibilitatea se stabileste de regula de Ia sol.

Categoria a II-a: Teren ondulat semiacoperit, specific regiunilor colinare:

a)' cu relief caracterizat prin ridicaturi si depersiuni mici, distantate de la 700-2000 m mameloane distantate de la 500-2000 m, cu adincimea vailor de' la 3-50 m, in care transportul hipo sau auto este posibil peste tot, iar vizibilitatea intre puncte poate fi stabilita de la sol, in_ 70% din cazuri;

b) cu microrelief caracterizat prin existenta deasa a gavanelor: ~unelor si mameloanelor, in care transportul hipo sau a~~o este posl~il peste tot, iar vizibilitatea intre puncte se poate stabili de la sol In 70% din cazuri sau cu scari de 4-5 m inaltime.

47

Categoria a III-a: Teren semiacoperit, specific regiunilor de dealuri,

caracferizat prin: .

a) aclincimea vailor de la 50 -150 m si prin-ridiciituri ~i 'depresiuni distantate de.la 300-700 m, in care transportul se poate face numai eu mijloace ~hipo;, iar vizibilitatea de la sol irrtre puncte poate fi

stabilita in 50% din cazuri ; - '. __ ._ ... -- .

b) adincimea vailor de 1a 150-300 m, in care transportal cu mijloace hipo este partial ingreunat, iar vizibilitatea intre puncte poate fi

stabilita de 1a sol in 50% din cazuri. ' ... , ,

Categoria a IV-a: Teren accidentat, specific regiunilor de munte cu altitudini pina. 1a 1 500 . m, avind 'relief foarte variat, caracterizat rprin coaste repezi ~i depresiuniadlnci eupante' pina la 45 gradesexagesimale, eu val

foarte neregulate ~i talveguri in general inguste: . ~ , . '

a) descoperit, in care transportul eu mijloace hipo sau auto este posibil numai' partial, eu vizibilitate intre puncte asigurata de la sol in

75% diucazuri : -- .... - .'. . . _. ._-

b) acoperit, in care transportul cu mijloace hipo sau auto este posibil numai partial. dar vizibilitatea de la sol lipse~te,. .

Categoria a Y:·a:"Teren muntos.ipartial aeoperit; cu altitudini de 1 500 m si mai mari, cu stinci proeminente specifice virfurilor stincoase ale muntilor cu relief prapastios, caracterizat prin coaste abrupte peste 45 grade sexagesimale.: in care transportul se face numai samarizat, iar vizibilitatea se stabileste de regula de la sol, precum ~i Delta Dunarii,

FORMA TJA DE MUNCA

Calitiearea executantUor

Irlang. geod. ord, I I..

sup. I-IV I triang. geod. ord, V mlcrotriangulal1e

Numuul de esecutanti

Ing. pro pro gr. I

Ing. pro pro gr. III Muneitor topograf 3/1

NottJ: Pentru terenurile prevazute Ill. eategoriile IV ~i V se va adauga un muncitor topo-

"graf 2/II. ,. (~ . ' . , ".,' .

"" ,.

... !

NORMA DE TIMP (or •• echiPtJ)

Categoria de greutate
Felis! punctulul " 'Ianpme .. I n IU IV V
laturll de determinate
- _a I_b _al_b -6-" -1--:-.-;:-
0 I 2 3 4 5
A. Punet geodesic de 4"~g. i,;;Cg 5'~"I'j !;>7f:5Z' '5;02- ~'f::. r' ,'0
-, ~, ,.,~.
ord. I (25-40) kIn a;n- tj;t.5 16;5Z" t8;j9' ~ ~ ~- ~1,.H
B. Punct geodesic de ~ 33,'1~ ?f,'1 ~)i:::? 4e.3f ~~~ ~;7:r' (5;':;';""
,- ./
ord, II (1.5-24) kIn Hr,79' . tt:9' B. tv.r tr,ttl ~~
C. Punct geodezic de I+,R4 "1.(7,1';- 22,50 2.~() 21, It" 33,0/ -; / 18 »z:
1;>;"< ~~:
ord. III (8- 1-4) kIn ~_ . -6;'-H 7;1:t" 8;'23" ~ ~ tt:5T • 'l 48

J

2

3

3 6 7 -s
D. Punct geodezic de 1(4? /13rt /~:rf 1~211~ 2.?,df 2~t(J 2,£10
ord, IV (6-8) km ~ -4;1 • -4;-7&- -5-;-17 I ,. "1;tt .;;88- -8:93"-
E. Punet geodezie de ~32. y28 . .
(,21 w- /f..o+- I~~ .1$'10 ,f~
ord. V (3-:5) km '2;Bi' .27 ~ ~ ~.
F. Punet geodezic cu ' 2;'34' ~ ~
Z~2- ~o.r 3,5'? .~/Z 4'3 $';/9- ft:_R
laturi sub 3 km +,e5 +,22 ~ +.64- ~ ~ ~r
G. Punct geodezie de
microtriangula tie cu 2,CC ~cc ~,4d 3,f,b ?'~I ~,Ij ~Cil- ,4:;t-
llW laturi sub 1 km
ir,6j' '0;7.5 0;8.5 -&;99 +,t:3-- 1';28 -l;12 ~ Nota:

1. ~te~~~~I~;r:-ll.f;~~ct~lorl de triangu_latie g~odezica in regiunile industrialesit t • '1 0 ~I a c,:ntrelor industriale, precurn si pentru ·punctele. ur~~t::~l J;~r: acestora pe 0 dlstanj:l!. de pinll. Ill. .5 km) se adaugll. la manoperll.

d25o/cgo. petntru categoriite I ~i II de greutate si 15% pentru categoriile III SI' IV

e reu ate. . .

2. In cazul recunoa~terii punetelor de triangulatie nt ior d ' •

~:~:~~~ ~ia~gulati~i de "o~di~ele I - IV ori a realiz~rii ~~It~~el;;~:~:=r:~e ~~r~ semnalizat: ~~ ~:zl~ p~~ct::;d~e:~~ s~~t ~~%:~lli~:t~~tUlui cind acestea nu sint

OA 21

Recunoa~terea bazelor geodezice Norma de rnunca cuprinde:

- eonfruntarea proiectului eu terenul;

- alegerea bazei pe teren;

- alegerea ~i pichetarea capetelor bazei;

- ~egmen.tarea bazei ~i piehetarea punctelor de frintura'

- mtocmirea schitei si a profilului bazei; •

- deplasarile in timpul recunoastarii,

Umtatea de masura: baza,

o L. ,.

FORMA rIA DE MUNCA

Numaral de executanti
Calilicana executantilor lungimea bazel geodezjce
, I I I I R·I ea u. de microtrlan_
15 km 10 km S km 1 km I gulatie CU bazR sub 1 kmc
lkm
Ing, pr. p<. gr. I I - - I - -
Ing, pro pro gr. III 1 - 1
Muneitor topograf/I 1 1 1 1
2 2 2 -
1 1 1 49>

I

l ..

l

'_

,

i L,

~

-j
')
[
I
I
-f
I
,
'1
I
1 •
.1
I l

1

_ NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Categoria de greutate
Felul luenrii I \ II I III
- a I b ' a I b
.A. Recunoasterea unei baze geodezice I
cu lungimea de 15 km 33,84 36,89 39,93 42,98 46,02
B. Idem, de 10 km 28,80 30,82 32,83 34,85 36,86
-C. Idem de 5 km 23,04 24,42 25,81 27,42 29,03
D. Idem de 2 km 11,-'10 15,41 16,42 17,42 18,43
E. Idem de 1 km 9,36 9,74 10,11 10,48 10,86
:P. Recunoasteree bazelor de micro- 1,64 .
triangulatie cu lungimea sub 1 km 1,44 1,54 1,74 1,84 8

Recunoa~terea pe teren a reperelor noi sau vechi pe liniile de nivelment geometric

N orma de munca cuprinde:

A. La teren:

_ confruntarea hartilor si a proiectului cu terenul;

_ alegerea si pichetarea provizorie pe teren a locului de plantare a

reperului; .if 1 lui 1'" t 1 h~ til hit 1 . b l'

_ indentlicarea oeu in reperu Ul eu aJu oru am or, sc ite or ~I uso ei

si a elementelor de reperaj (in cazul reperilor vechi) ;

_ saparea pamintului (in medie 4-5 m") pentru identifiearea bornei

~i a marcilor (in cazul reperilor veehi); .. • . .. .... . .. _ culegerea elementelor necesare reperarii, intocrmrn schitei si descnern

topografice ;

_ deplasari in zona de lueru.

Unitatea de masura : reperul.

B. La birou:

_ intocmirea listei marcilor si a reperilor plantati pe linia de nivelment;

_ intoc~irea erochiurilor de pozitie ale marcilor si a fiselor reperilor \ la sol;

_ predarea spre pastrare pe baza de preces-verbal a reperilor si marcilor

plantate; hi . l' .. d . 1 iti ~'1 .

_ redaetarea in tus a sc itei miei e mve ment cu pozrna marci or ~l

a reperilor precum si a schemelor nodurilor de legatura la liniile vechi de

nivelment;

_ earacterizarea liniei de nivelment recunoscuta.

Unitatea de masura : reperul.

50

\ ,

FORMA TJA DE MUNCA

N'umlrul de exccutanU

c.urian. exeeutaattler

teren I

hlrou

Ing. pro principal gr. III Muncitor topograf 3/1 Muncitor necalificat treapta II

NORMA DE TIMP (ore-echipa) - la lurari de teren, • (ore-om) - la lucrari de birou

TJpul reperulul
a b c d
Felul {uerbil
reper Cundamen .. reper I. sol hornl la zi mirc!
tal Up I ~I II tip III tip IV tneeseeete-
A. La teren: I
Recunoasterea reperelor noi sau 5"~tf2- 3~, 32.- /tlitJ
vechi pe Iiniile de nivelment geo- ~I;_crl
metric +t;52- *,68- -r,2t} ~~ B. La biro.u I

Intocmlrea docurnenta tiei privind recunoasterea reperilor pe liniile I de nivelment geometric

OA 23

I

Recunoasterea poligonului de transmitere a nivelmentului de precizie peste obstacole acvatice

Norma de munca cuprinde:

- proeurarea si studierea documentatiei transmiterilor e£ectuate anterior. - ree~noa~terea aI?belor I?~uri ale. ~bstac?lu~ui si alegerea si pichetare~ poligonului de trecere in conditiile stabilite pnn instructiuni :

. .. - recu~'lOa~terea traseelor de legare a poligonului de transmitere la liniile de mvelement de precizie din zona; .

. - direction area aliniamentelor eu aparate optiee ~i executarea masurat?ril~r ~ n~ce~.ar~ .~etermin~rii lungimii laturilor poligonului de transmit ere~l a inaltimii ~lmilor de vizare deasupra obstacolului (apei);

- determinarea inaltimii bornelor (pilastrilor) din virfurile patrulaterului de transmitere :

• - .culegere~ elementelor necesare deserierii topografice a punctelor ~i

mtoeml;ea se~ltelor, reperajelor si croehiurilor;

- mtocmirea dosarul,:~ cupril;zind memoriu.l tehnic, descrierile topograficeale p~lllctelor, sch~ma poligonului de trecere ~l schema legaturilor pe Iiniile de nivelement existente in zona.

Unitatea de masura: operatia (poligonul).

51

FORMA FA DE MUNCA

Numirul de executanfi

CaliCicarea executaotilor

teren

birou

-lng. pro principal gr. II lng. proiectant .Muncitor topograf 3/1

1 1 '.5

NORMA DE TIMP

Felul lucriril

Ore-echlpa

'-Recun~terea poligonului de transmitere a nivelmentului _A. La teren

B. La birou

70,00 27,00

8

Reeunoa~terea terenului in operatiile topografiee

Norma de munca cuprinde :

~ pareurgerea. teren~ui si identifiearea punetelor earaeteristiee eu

.ajutorul hartilor 91 busolei : . .

_ inregistrarea datelor earae~enstlee; _ schitarea elementelor studiate. Unitatea de qJ.asura: heetarul.

FORMA FA DE MUNCA

Calificarea executaotUor

I Numarul de executa'li

Inginer proiectant

- Muncitor topograf 3/1

NORME DE TIMP (ore-echipa)

Scara ridid.rii· pentru care se race reCUDoa!j:terea

Categoria de greutate

II I mlIV

v

l

.11.) 1: 10 000 ~i mai midi b) 1: 5 000

c] 1: 2 000

-<1) 1: 1000

-e) 1: 500

f) 1: 200 si mai mar~

8

Recunoasterea pe teren in lucriirile topografice din localitati, incinte industriale; depouri, statii de cale feratii sau aIte zone eu densitate de constructii si circu-· latie asemanatoare acestora, in vederea intocmirii planurilor topografice

Norma de munca cuprinde:

- pareurgerea terenului ~i identifiearea punctelor caracteristice cu

ajutorul hartilor si busolei;

- inregistrarea datelor earaeteristiee;

- schitarea elementelor studiate;

- obtinerea aecesului In proprietati si ineinte; _

- verificarea posibilitatilor de aplicare a metodelor de ridieare proiectate ;

- definitivarea proieetului.

Unitatea de masura: hectarul,

.FORMA rIA DE MUNCA

/'

-: Califiearca executantilor

I Numarul de e xecutant!

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf 1/1

NORMA DE TV,IP (orc-echipii)

Categocii de greutate

Felut lucdrii

II I

III

IV

V

Recunoasterea terenului pentru ridicli.ri topografice 111. scara :

a) 1: 1 000 si mai mar i

b) 1: 2 000 ~i mai mici

1;_;' 0;-56- -0;28 7.~:2_

N alii: Acest articcl se aplicli. numai pen tru recunoasterea terenului necesar ridicarilor: topografice noi executate In scopul intocmirii planurilor topografice, a planurilor . retelelor ~i a trasarii obiectivelor din ansarnblurile de constructii,

8

Reeunoasterea terenului la lucrari de introdueere sau lntretinere a cadastrului funciar

Norma de munca cuprinde:

-legatura eu organele locale de stat si eu detinatorii de terenuri in· vederea intocmirii formalitatilor de incepere a lucrarilor cadastrale;

53:

....

1

J

J

, ,- confninta:ea planur~or "topografice existente cu terenul pentru sta'billrea volumului de lucrari topografice necesare pentru actualizarea pla-

nurilor ; ,. .

, - studiu~ ~tI1!-ctu~ fondului. fu~ciar,sub aspectul categoriilor de folosInjaa formei ljl dimensiunilor parcelelor ~l al posesorilor; ,

- culegerea informatiilor ~i identificarea punctelor situate pe limitele teritoriului administrativ comunal si al perimetrelor construibile ale oraselor

~i vetrelor de sat cuajutorul hartilor, schitelor ~i busolei; '. ,

- schitarea pe planuri a elementelor culese pe teren cu ocazia recunoast erii t eren ului ;

- deplasarea pe teren in tirnpul recunoasterii. 'Unitatea de masura: kilometrul patrat.

FORMA FA DE MUNCA

Calificarea executantulu!

I Numb;'1 de execulanll

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1

NORMA DE TIMP (ore.echipa)

Felul lucririi

Catcgoria de greutate

II

III

IV

V

.Recunoasterea -terenului pentru:
A, Lucrari de introducere a cadastru, 16,20+ 18,63+ 21,87+ 28,512+ 35,964+
lui in localitati la sc, 1:2000~i O,049n O,057n 0,065n 0,09n 0,122n
rnai mari
B, Lucrari de introducere a cadastrului
funciar in afara localitatilor Ia sc. 1,62+ 1,86+ 2,19+ 2,85+ 3,60+
I: 5 000 ~i mai mici 0,OJ2n O,041n 0,049n O,057n 0,073n
C, Lucrari de In tretinere a cadastrului
in localitati la sc, 1: 2 000 ~i mai 12,15+ 13,968+ 16,398+ 21,384+ 26,973+
mari O,041n 0,049n 0,057n 0,065n 0,073n
, Lucrari de intrepnere a cadastrului
in afara localitatilor la sc, 1: 5 000 1,215+ 1,395+ 1,638+ 2,142+ 2,70+
$i rnai rnici 0,024n O,032n 0,041n O,Oi9n O,057n' .n

N = numarul de parcels pe 1 km2

Nota: La .recun~terea terenului in afara Iocalitatilor in .zonele necooperativizate se aplicli normele de Ia cazuI A Ia luemri de introducere ~i de Ia cazul C la Iucril.ri de intretinere a eadastrului.

OA 27

Recunoasterea ~i studiul terenului in Iucrarile topografice pentru prospectluni geofizice

Norma de munca cuprinde:

- recunoasterea punctelor vechi de observatie, la care se vor lega lu-

crarile proiectate; , , , "v"

. - confruntarea hartii cu terenul ~l stabilirea modificarilor survenite

in acoperiri, accidentatie, obstacole etc.: ,

- recunoasterea traseului -profilelor (poligoanelor) proiectate :

- recunoasterea constructiilor, a instalatiilor si a obiectivelor care

trebuie evitate;

- definitivarea traseelor;

- recunoasterea drumurilor de a~ces;. , . "

- recuno~~erea punctel?r geo?~~lC~ ?v ~ re~enl?r de mvelme~t ~l defl:

nitivarea operatiilor necesare incadrarii ndicarilor In sistemul geodezic de stat, - parcurgerea terenului cu mijloace auto.

Unitatea de masura: kilometrul.

FORMA TJA DE MUNCA

Calificarea executantulul

I Numbul de executantl

Inginer proiectan t

NORMA DE TIMP

Felul lucrirll

Ore .. om

Recunoasterea ~i studiul terenului

0,23

Nola: Pentru prospectiunile gravimetrice si mag.netomet.riee, nO.rma de timp se reduceeu 50%, la normare Iuindu-se in consideratie numai ~perapa de recunoastere, carese efectueazil. pentru perimetrele poligoanelor retelei,

OA 28

Reeunoasterea terenului in zonele mlastinoase sau acoperite cu stuf

Norma de munca cuprinde:" , A " • )' ,

- identificarea pe teren a limitelor fixate In tema cu ajutorul hartilor,

schitelor~ibusolei ; 'A

- parcurgerea distantelor pentru cerce~area terenului III vede:e~ cunoasterii naturii acestuia, allocurilor de acces ~I al I?unctelor caracteristice : .

- alegerea bazelor de sprijin ale profilelor ~1 a metodelor de determinarea lor;

- schitarea elementelor studiate,

Unitatea de masura: kilometrul parcurs stabilit pe harta,

550

. FORMA rIA DE MONCA

Callfie.rea executantJlor

I Nuin'rul d~ executa.,i

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Munchor topograf 11 r

1

... 1 ..

NORMA DE TIMP

Felul luemll

I

Ore-echlpi

.Recunoasterea terenului

0.90

OA 29

Reeunoasterea, amplasarea si masurarea bazelor in fotogrammetria terestra Norma de munca cuprinde:

- confruntarea proiectului cu terenul;

- ~eger~a bazei 11~ pichetarea capetelor;

- dlr:ctlOnarea ~lruamentelor cu aparate optice si semnalizarea cape-

'telor bazei cu panoun reper; .

- masurarea lungimii bazei;

- masurarea diferentei de nivel dintre capetele bazei :

- inscrierea in carnetul de teren a datelor : •

- deplasari in teren. '

Unitatea de masura: baza de fotografiere,

FORMA FA DE MUNCA

CaUClcarea exeeutantilor'

I Numiral de executa.,i

. Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topograf 3/1

1 2

NORMA DE TIMP (oI'Nehipd)

t

Categori. de greutate

Fe1a1 lucriril

IV

V

II

UI

l

Recunoasterea, ampla-
-sarea ~ misurarea
'bazelor tn fotogram-
metria terestra. 1.62 1.89 2.20 2.87 3.62
.. 56

8

Recunoasterea ~i stabilirea provizorie pe teren a traseelor liniei de malta tensiune,

!i.· cale ferata, drum, conducte ~i canale

Norma de munca cuprinde:

_ identificarea pe teren cu ajutorul hartilor, schitelor si busolei a traseului din harta ;

_ identificarea zonelor interzise, a punctelor obligate de colt si a tra-

versarilor pe 0 banda de 200 m, de 0 parte si de alta a axului;

_ identificarea unitatilor posesoare ale terenurilor traversate de traseu; -:- pichetarea provizorie pe teren a traseului recunoscut;

- parcurgerea terenului.

Unitatea de masura : kilometrul. Caracterizarea categoriilor de greutate:

Categoria I: Traseul trece prin teren ses descoperit.

Categoria a II-a: Traseul trece prin teren ses partial acoperit. Categoria a III-a: Traseul trece prin terenuri framintate, semiacoperite,

specifice regiunilor de dealuri.

Categoria a IV-a: Traseul trece prin terenuri accidentate, semi,,:_coperite,. specifice regiunilor de munte.

Categoria a V-a: Traseul trece prin zone total acoperite.

FORMA FA DE MUNCA

Calitiearea exeeutaentoe

I Numirul de executa.,i

Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topograf 3/1

. Muncitor topograf III .

~ }-t. 3 oY.f'-

1 I

NORMA DE TIMP (ol'e-eehipa)

Categoria de greutate

Felal lucliril

II I

III

IV

V

Traseul recunoscut

Nota: in cazul clnd ridicarea se execut~ de 0 alta persoana decit aceea care a fll.cut recunoasterea, -se acorda formatiei de lucru, in toate categoriile de greutate. timpul mediu de 0.5O· ore/km. pentru identificarea pe teren a. traseului recunoscut .

57

II.

I i I

1

-( I I

,l

',OA 31

Recunoasterea si stabilirea provizorie pe _ teren a, traseului Instalatiilor de transport pe cabIu (teIeferic de persoane, telescaune.iteleschiurl, funiculare de materiale)

Norma de munca cuprinde:.

- ~dent~f!carea pe teren ~ trase.ului cu ajutoruI hartilor, schitelor *i busoIei;

- identificarea zonelor interzise, a punetelor obligate *i a traversarilor

traseului instalatiilor ; ,_ r ,

- identificarea unitatilor posesoare ale terenurilor traversate de traseu

(parcele, subparcele etc.); ,

- pichetarea provizorie ,Pe teren a traseului parcurs [cioplajsau martori);

- parcurgerea terenului ; ,- - - -;.

- jalonarea primara, a traseuIui reeunoscut;

- dir~c~ionare<l: ~iniamentelor cu aparate optice *i pichetarea definitiva

a traseului instalatiei. ' , - ':

Unitatea de masura: kilometrul. Caracterizarea categoriilor de greutate:

Categoria a UI-a: Traseul trece prin zona muntoasa, dar nu este acoperit

cu vegetatie. -

Categoria a IV-a: Traseul trece prin zona muntoasa.: semiacoperit cu vegetatie forestiera.

, Categoria a V-a: Traseul trece prin zona muntoasa, total acoperita cu vegetatie forestiera.

FORMA rIA DE MUNCA

I Numlirul de executantl

CaUficarea t:xecutanfilor

Inginer proiectan t principal gr. III Tehnician proiectant principal Muncitor proiectant 3/1

U

1 X

3 ~f3

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Categoria de greutate

v

Felul luerarii

III

Recunoasterea si stabilirea provizorie pe teren a traseului instalafiilor de transport pe cablu (teleferic de persoane, telescaune, teleschiu, funicular de materiale)

3,.42 I

8,33

r

1

58

._t'----

IV

12,47

:4

CAPITOLUL B

CONSTRUQlI DE SEMNALE GEODEZICE

GeneraIitali

NormeIe de timp cuprinse in capitoIul B se refera Ia semnale geodezice utilizate in lucrarile de triangulatie geodeziea sau retele de ridieare prevazute in normativele tehnice in vigoare.

Materialele necesare executarii acestor constructii au fost procurate anticipat, eu respectarea specificatiilor si dimensiunilor din analizele respective *i se gasesc transportate la loeul constructiei.

Normele de timp sint stabilite in ipoteza ca dimensionarea materialelor. prelucrarea *i ridiearea lor in vederea montarii se executa eu scule simple manevrate manual, iar formatia de munca este transportata la loeul constructiei. Fac exceptie articolele OB 19, OB 20 si OB 21 la care norma cuprinde ~i timpul necesar deplasarii formatiei de munca intre punctele de

semnalizat.

Pentru articolele OB 4-0B 18, normele de timp s-au stabilit pe trei categorii de greutate privind accidentatia terenului, specifice capitolului B caracterizate astfel:

Categoria I B: Teren ses specific regiunilor de cimpie.

Categoria a II-a B: Teren framintat specific regiunilor de dealuri. Categoria a III-a B: Teren accidentat specific regiunilor de munte. La normarea lucrarilor pe baza normelor de timp grupate din eapitolul U

se adauga normele de timp din eapitolul B corespunzator tipului de semnal folosit in luerarea normata, intrucit normele de timp din capitolul B nu au fost cuprinse in normele de timp grupate in eapitolul U.

Baliza cu 0 singura pereche de fluturi

Norma de munca cuprinde:

_ alegerea materialului *i dimension area pieselor eomponente;

_ confectionarea fluturelui din doua scinduri de lemn de brad de 62,5 X 17 X 1,2 em;

_ confsctionarea balizei din manela de 5 m, eu diametrul de 4 em, Ia virf;

59

- vopsirea si varuirea fluturelui '~i a balizei;

- mont area fluturelui.

Unitatea de masura: bueata.

NORMA DE TIMP

Felul lucrlrll I

Calille.tea exeeut.nlnor

BalizA eu 0 singum pe~eehe\ d~ llutu~il

Inginer proieetant Dulgher 2/1

OB 2

Baliza cu doua pereehi de fluturi

Norma de munca euprinde:

- alegerea materialului ~i dimension area pieselor eomponente;

- confectionarea fluturilor din patru scinduri de 62,5 x17 X 1,2 em;

- confectionarea balizei din manela de 6 m, eu diametrul de 6 em la virf .

- mont area fluturilor; ~

- varuirea ~i vopsirea fluturilor si a balizei,

Unitatea de masura: bueata:

I I

NORMA DE TIMP

Felul lucrirll

Numlrul de executanti

Ore-om

Baliza eu doua perechi de lluturi

Ingfuer proieetant Dulgher 2/1

OB 3

Cutie pentru baliza cu unas! doua perechl de fluturi

a) eu ancora :

b) fara ancora,

Norma de munca euprinde:

- alegere~. material~,? ~i dimensi~nare~ pieselor componente ~ .

- confectionarea cutiei din patru scinduri de 80x l5x2 em;

- mont area aneorelor.

Unitatea de masura: bueata.

60

0,05 1,08

NORMA DE TIMP (ore-om)

Cazul

Felnl lucrlrU Callnearea executanfUor

'.

Curie pentru balizA Inginer proiectant 0,04

Dulgher 0,56

0,04 0,48

OB 4

Semnal supralnaltat pe trei picioare

Norma de rnunca euprinde:

- alegerea materialului si dimensionarea pieselor eomponente;

- confectionarea propriu-zisa a semnalului; .

- saparea gropilor. plantarea si eentrarea semnalului;

.:.__ varuirea si vopsirea semnalului propriu-zis ~i a semnalului de vizare. Unitatea de masura: bueata.

FORMA TJA DE MUNCA

CaUC!carea executantllor

! . Numirul ~e e xecutantl

;"1" :,1'

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 2/1

Muneitor neealificat tr. II

1 3 1

NORMA pE TIMP (ore-~chiPa)

Categorl. de greutato

Felul lucrlril

II

III

Semnal suprainAltat pe trei pieioare

4,26

3,33

5,31

Nola: Cind se executa ~nt in jurul piramidei de forma circulara eu raza de 3,0 m ~i sectiunea de 0,20 m2 se adauga un muncitor necalificat tr.ll eu timpul de 7,50 oreom.

OB 5

Piramida de lemn Ia sol eu trei picioare

Norma de munca euprinde:

- alegerea materialului si dimension area pieselor eomponente;

- asamblarea pieselor si saparea gropilor; ..

61

II

lr

t

1

.j

- ridiearea subansamblelor ~i' fixarea lor i «.

- fixarea in teren prin astuparea gropilor :

- varuirea si vopsirea semnalului propriu-zis si a semnalului ~e vizare.

Unitatea de masura: bueata. .

FORMA rIA DE MUNCA

Inginer proiectant principal' gr. III Dulgher 2/1

Muncitor necalificat tr. II

1 3 1

NORMA DE TIMP (ore·.chipa)

Categoria de greutate

Felul lucrlrli

II

III

Piramida de lemn Ia sol cu trei picioare

.5,70

7,30

9,74

Nota: 1. in cazul piramidelor care se construiesc cu pop prelungit (fara semnalul propriuzis) normele se reduc cu 33%.

2. Clnd se executa sant in jurul piramidei, de forma circulara, cu raza de 3,.5 m ~i sectiunea de 0,20 m2 se adauga un muncitor necalifieat II eu timpul de 8,80 M_. .

OB 6

Piramida de lemn la sol eu patru picioare

l

Norma de munca euprinde:

- alegerea materialului si dimensionarea pieselor eomponente;

- ineheierea profilelor si saparea gropilor;

- ridicarea profilelor si astuparea gropilor;

- mont area semnalului si a capului negru;

- varuirea si vopsirea semnalului si a eapului negru.

Unitatea de masura: bueata.

FORMA rIA DE MUNCA

Clasificarea exeeutantilcr

NumaruJ .de executanji

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 3/1

Muncitor necalificat tr, II

1 3 I

62

NORMA DE 'TIMP (ore-echipa)

C'telona de greutate

Felul lucrirH

II

III

Piramida de Iemn Ia sol cu. patru picioare

8,.5.5

11,'10

Nota: Cind se executa ~nt in jurul piramidei.de forma.~irculara cu ra~ de 4 m lli sectiunea de 0,20 ml, se adauga un muncitor necalificat tr. II cu bmpul de 10,00 ore-om.

OB 7

Piramida de lemn ell pod (etaj)

Norma de rnunca euprinde:

- alegerea materialului si confectionarea pieselor eomponente;

- constructia piramidei pilastru de 6 m inaltime :

- constructia piramidei semnal;

- constructia semnalului si a capului negru;

- varuirea si vopsirea semnalului si a capului negru;

- saparea a opt gropi :

_ stabilirea direct a si analitica a inaltimii pilastrului si a semnalului de vizare.

Unitatea de masura : bucata.

FORMA rIA DE MUNCA

Calitiearea exeeutantflcr

I Numirul de exeeutantl

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 3/1

Muncitor necalificat tr. II

1 .5 1

NORMA DE TIAfP (ore-echipa)

Categoria de greutate

Feiul lucririi

II

I III

Piramida de lernn cu un pod

18,00

22,50

1 27,00

Nota: Cind se executa sant in jurul piramidei de forma .circulara cu ra~a de 4,50 m lli sectiunea de 0,20 m' se adaugll. un muncitor necalificat tr. II cu rimpul de 11,80 ore-om.

63

OB 8

Piramida de Iemn cu doua poduri (etaje)

Norma de munca cuprinde: ,

- alegerea materialelor ~i confectionarea pieselor componente :

- constructia piramidei piIastru de 10 m inaltime;

- constructia.. piramidei semnal - cu doua poduri;

- constructia semnalului ~i a capului negru;

- vopsirea ~i varuirea semnalului si a capului negru;

- saparea a opt gropi;

- stabilirea direct a si analitica a inliltimii pilastrului si a semnului

de vizare.

Unitatea de masura: bucata.

FORMA TJA DE MUNCA

Callricarea executaD,Uor

I NumArul de' e~eeulonll

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 4./1

Muncitor necalificat tr, II

I 7 1

NORMA DE TEMP (ore-echipd)

Felul lucdrll

Categoda de greutate

"

III

Pirarnida de lemn cu doua poduri

27,00

32,4.0

4.0,50

Not4: Cind se executa ~nt in jurul piramidei, de forma circulara cu raza de 5 m ~i secpunea de 0,20 mS se adauga un muncitor necalificat tr. II cu timpul de 12,60 ore-om.

OB 9 '---

Piramida de lemn eu trei poduri (etaje)

Norma de munca cuprinde:

- alegerea materialelor l?i dimensionarea pieselor componente; ~ constructia piramidei pilastru de 15 m inaltime :

- constructia piramidei semnal cu trei poduri :

- constructia semnalului !1i a capului negru;

- varuirea ~i vopsirea semnalului ~i a capului negru:

64

- saparea a opt gropi;

- stabilirea directs ~i analitica a inaltimii pilastrului si a semnalului

de vizare.

Unitatea de masura: bucata.

FORMA TEA DE MUNCA

CalICicarea executan,Uor

I Numlrul de exe culonll

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 4./1

Muncitor necalificat tr. II

1 8 1

NORMA DE TEMP (ore-echipd)

Catlegon. de greutate

Felul lucriril

I[

III

Piramida de ,lemn cu trei podurl

4.8,96

61,20

4.0,80

Nold: Cind se executa ~ant in jurul piramidei de forma circulara cu raza de 6,50 m ~i secriunea de 0,20 m2, se adauga un muncitor necalificat tr. II cu ~mpul de 17,00 ore-om.

OB 70

Piramida de lemn eu trei poduri (etaje) eu pilastru suspendat

de

Norma de munca cuprinde:

- alegerea materialelor ~i dimensionarea pieselor componente;

- constructia piramidei semnal cu trei poduri;

- constructia semnalului si a capului negru;

- constructia pilastrului suspendat la 15 m;

- varuirea si vopsirea semnalului ~i a capului negru;

- saparea a cinci gropi j

- determinarea directa ~i analities a inliltimii pilastrului l?i a semnalului

vizare.

Unitatea de masura: bucata.

FORMA TJA DE MUNCA

[.UCfURL. executa.a,ilor

I Numlral de e.eculantf

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 4/1

Muncitor necalificat tr, II

L

I 8 I

65

NORMA DE TIMP (ore-echipil)

I Categoria tie gteutate
Felul lucrirll
II III
'{ I
I Piramidl!. de lemn cu trei poduri cu pilastru 36,72 44,06 j5,08
I suspendat Nota: Cind se executa ~n1: in jurul piramidei de forma circulara cu raza de 6,50 m ~i sectiunea de 0,20 m!, se adauga un muncitor necalificat tr. II eu timpul de 17,00 ore-om.

OB 11

Piramida de lemn cu patru poduri (etaje)

Norma de munca cuprinde :

_ alegerea materialelor si dimension area pieselor eomponente; - constructia piramidei pilastru de 20 m inaltime :

- constructia piramidei semnal eu patru poduri;

_ constructia semnalului ~i a capului negru;

_ varuirea si vopsirea semnalului si a capului negru; - saparea a opt gropi;

_ stabilirea directa ~L analitica a inaltimii pilastrului si a semnalului de vizare.

Unitatea de masura: bueata.

FORMA FA DE MUNCA

Clasinearea executanttler

1 Numitul do executent!

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher j/I

Muncitor neealificat tr. II

1 10 1

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Felul lucriril

Calegoria do grcutate
I I[ III
sr.zo 1- 60,93 7j,78 Piramidl!. de lemn cu patru poduri

l

Nota: Cind se executa sant in jurul piramidei de forml!. circulara cu raza de 7,OOm si secj:iunea de 0,20 ma se adauga un muncitor necalificat tr. II eu timpul de 18,30 ore-om.

66

OB 12

Piramida de lemn cu patm poduri (etaje) cu pilastru suspendat

Norma de munca cuprinde: "

- alegerea materialelor ~i dimensionarea pieselor eomponente;

- constructia piramidei semnal cu patru poduri;

~ constructia pilastrului suspendat la 20 m : - constructia semnalului si a eapuluinegru;

- saparea a cinci gropi;

- varuirea si vopsirea semnalului ~i a eapului negru;

- determinarea directa ~i analitica a inaJ. timii pilastrului ~i a semna-

lului de vizare,

Unitatea de masura: bueata.

FORMA FA DE MUNCA

C.IUleare. e • .cutanlllor I Numitul do o.eculanll

Inginer proiectant principal gr. III 1

Dulgher 511 10

Muncitor necalificat tr. II 1

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Categoria de greutate

Felul lucriril

II

III

Piramida de lemn cu patru poduri, cu pilastru suspendat

6'1,'11

-43,52

jl,79

'Nota: Cind se executa $ant in jurul piramidei de forma circulara cu raza de 7,00 m $i sectiunea de 0,20 m', se adauga un muncitor necalificat tr. II cu timpul de 18,30 ore-om.

OB 13

Norma de munca euprinde:

- alegerea materialelor si dimensionarea pieselor eomponente;

-eonstructia piramidei pilastru de 25 m inaltime ;

- constructia piramidei semnal eu cinei poduri;

- constructia semnalului ~i a capului negru;

- varuirea ~i vopsirea semnalului si a eapului negru;

67

- saparea a opt gropi; .: .. il t lui si a semnalului

_ stabilirea directa si anallt1di a inrutimn p as ru U1 ..,

de vizare. ..' . ~ bud t..J

Unitatea' demasma':' uca a,'

FORMA TJA DE MUNCA,.

Callela",. . execatUllior

,. ':. J ~a~~ral de executonll

Inginer proiectant principal gr. Dulgher 5/1 . Muncitor necalifie~t tr:;11 .

III

1 10 1

NORMA DE TIMP (;"e-echipai .: .. ,.'

Cat~goria de greutate

F~lul _Iucrirll

!II

Piramidli. de lemn eu cinci poduri

60,00 . \ ' . 70,80

87,60

. .' I iramidei de forma'Circul;"racu raza de 8,00 m sl

Nola: Cind se executa ~nI m J~rugl un muncitor necalifieat tr. II cu timpul de 20,90

secpunea de 0,20 m se a au .

ore-om.

QB 14

de

. Piramida de lemn CU' elnci poduri (etaje) eu pilastru suspendat

N de munca euprinde: '. te : erma t • alelor si dimensionarea pieselor eomponen ,

-alegerea ma en .., al .' duri:

_ eonstruetia piramidei : semn cu vcmci ~. .:

nstructia pil.astrulUl suspenda t la 25 m " .

- co t ului ului negru'

'_ eonstruetia semnal u~ ~r a' cap ,

- saparea a ~inci~ ~Pl ;ali't' v a inaltimii pilastrului si a semnalului

_ stabilirea directa ~l an lea t

vizare. . .. ..

Unitatea de masurli: bueata.

FORMA rIA DE MUNCA

Calia..... executaallior

\ Num.irul de executanll

Inginer proiectant principal gr ': III Dulgher 5/1 ..

Muncitor necaliflcat tr. II

. 1 10 1

:/, .

68

NORMA DE TIMP (ore-echipd)

Categoria de greutate

Felnl. !ucrirll.

II III

Pirarnida de lemn cu cinci poduri eu pilastru

suspendat' .

46,80

55,22,68,33

Nola: Cind se executa ~nj: In jurul piramidei de forma circulara cu raza de 8,00 m ~i sectiunea de 0,20 m2, se adauga un muneitor necalificat eu timpul de 20,90 ore-om.

OB 15

Piramida de lemn eu sase poduri ( etaje)

de

Norma de munca cuprinde :

- alegerea materialelor si dimensionarea pieselor componente :

- constructia piramidei pilastru de 30 m lnaltime :

-' constructia piramidei semnal eu sase poduri;

- constructia semnalului si a capului negru;

:-:- varuirea si vopsirea semnalului si a eapului negru; - saparea a 12 gropi;

- stabilirea directa si analitica a inaltimii pilastrului si a semnalului

vizare.

Unitatea de masura: bueata .

:"

NORMA DE MUNCA

CaIifJcarea executantilor

.1. Nnmlrnl d. ex.oulaD II

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 511

Muncitor necalificat tr. II

1 12 1

.. NORMA DE TIMP (ore-echiPa)

I Categoria de greutate
Felul IncnrH I
II III
Piramida cu sase poduri 'I 78,00 91,26 I 112,32 Nola: Cind se executa ~nt.in jurul piramidei de fonnA cireulara, cu raza de. 9,00 m p sectiunea de 0,20 mZ, se adauga un muncitor necalificat tr. II cu timpul de 23,50 oreom.

69

H

Il

,--_,<

If

OB 16

Piramida de lemn eu sase poduri (etaje) eu pilastru suspendat

'f

Norma de munca euprinde:

- alegerea materialelor ~i dimensionarea pieselor eomponente;

- constructia piramidei semnal eu sase poduri;

- constructia pilastrului suspendat la 30 m . inaltime :

- constructia semnalului ~i a eapului negru;

- varuirea ~i vopsirea semnalului ~i a eapului negru;

- saparea a cinci gropi;

- stabilirea directa ~i analitica a inaltimii pilastrului ~i a semnalului

de vizare.

Unitatea de masura: bueata.

FORMA""[IA DE MUNCA

ealificarea executanfllor

I Numirul de executau]!

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 5/!

Muneitor necalificat tr. II

1 12 1

NORMA DE TIMP (ore·echipa)

Categoria de gnu tate

Fet ul lucririi

II

III

Piramida de lemn cu sase poduri, cu pilastru suspendat

54,60

63,89

78,62

Nota: Cind se executa san] in jurul piramidei de forma circulara cu raza de 9,00 m ~i sectiunea de 0,20 rna, se adauga un muncitor necalificat tr. II cu timpul de 23, iO ore-om.

OB 17

Piramida de lemn eu sapte poduri (etaje)

Norma de munca euprinde:

- alegerea materialului si dimension area pieselor eomponente;

- constructia piramidei pilastru de 35 m inaltime :

- constructia piramidei semnal cu sapte poduri (etaje);

- constructia semnalului ~i a eapului negru;

- varuirea ~i vopsirea semnalului si a eapului negru;

- saparea a 12 gropi;

- determinarea direct a ;;i analitica a inaltimii pilastrului ;;i a obiecti-

vului de vizare.

Unitatea de masura: bueata.

FORMA TJA DE MUNCA

Calificarea executaarltor

I Numirul de executantl

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 5/1

Muncitor necalificat tr. II

1 12 1

NORMA DE TIM P (ore-echipa)

Categoria de greutate

Felu! I"crirll

II

III

Pirarnida de lemn cu sapte poduri

138,00

168,00

120,00

Nota: Cind se executa sant protector in jurul pirarnidei de forma. circulara cu raza de 10 m si sectiunea de 0,20 m", se adauga un muncitor necalificat tr. II cu timpul de 26,12 ore-om.

OB 78

Piramida de lemn eu opt poduri (etaje)

Norma de munca euprinde:

- alegerea materialului si dimensionarea pieselor eomponente;

- constructia piramidei pilastru de 40 m inaltime :

- constructia piramidei semnal cu opt poduri (etaje);

- constructia semnalului si a capului negru;

- varuirea si vopsirea semnalului si a eapului negru;

- saparea a 12 gropi;

- determinarea directa si analitica a inaltirnii pilastrului si a obiee-

tivului de vizare.

Unitatea de masura : bucata .

FORMA TIA DE MUNCA

CaliCicarea executantului

I Numarul d~ executantj

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 5/1

Muncitor necalificat tr. II

1 12 1

71

NORMA DE TIMP (ore-ecbipa )

(ategorfa de greutate

Felul lu<rlrll

II

III

Piramida de lemn eu opt poduri

179,40

218,40

156,00

Nota: Cind in jurul piramidei se executa ~nt de forma circulara, cu raza de 11 si sectiunea de 0,20 m2 se adauga un muncitor necalifieat tr. II eu timpul de 28,74 oreom.

OB 19

Platforma pe acoperisul casei pentru punetul de triangulatie

Norma de munca cuprinde : - intocmirea schitei :

- urcarea, sortarea si ajustarea materialului;

- executarea si asamblarea pieselor;

. - dirijare si control;

- deplasarea de la un punct la altul. Unitatea de masura : bucata.

NORMA DE TIl"IP

Felul lucrarii

CaU{icarea e xecutantflor

Ore-om

1

3,87 10,80 10,80 32,40

Platforma pe acoperisul casei pentru punctul de triangula tie

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 5/1

Dulgher 4/1

Muneitor topograf 1/1

OB 20

Platforma pe acoperlsul easelor la 1 m miiltiine pentrupunctul de triangulatie

Norma de rnunca cuprinde: - intocmirea schitei ;

- urcarea, sortarea si ajustarea materialelor;

- executarea si asamblarea pieselor;

- dirijare ~i control;

- deplasarea intre puncte.

Unitatea de masura: bucata.

72

.t

NORMA DE TIMP

Felul luerltil

eaUflcarea executantllor

lore-om

Patflormil. pe acoperisul caselor Ia I'm inli.ltime

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 5/1

Dulgher 4/1

Muncitor topograf 1/1 Muncitor necalificat tr. II

", ;

4,05 13,50 13,50 54,00 13,50

OB 21

Pilastru de eiiramidii cu H = 1,20 m pe aeoperisul cladirilor (pe cos)

Norma de munca cuprinde :

_ intocmirea schitei constructiei; _ urcarea materialului in pod;

- strepuirea co~ului;. . ". . _ constructia suportului ~e zidarie ~l _ pregiHirea mortarului ~l executarea _ sclivisitul fetei superioare;

_ tencuiala exterioara a pilastrului' ~i rostuirea; _ supravegherea ~i indrumarea :

_ deplasarea intre puncte.

Unitatea de masura: bucata,

a cutiei semnalului; zidariei :

NORMA DE TIMP

Felul (bcririi

ealiCicarea executanfilor

\ Or_m

Iriginer proiectant principal gr. III Zidar 4/1

Zidar J/I

Muncitor necalificat tr. II

Pilastru de cil.ril.midi!. pe acoperisul cli!.dirilor

2,03. 2,25 4,50 2,25

73

L

[

CAPITOLUL C

BORNE, REPERI, PICHETI Generalitat]

N ormele de tim p cu prinse in ca pi tol ul C se refera la confectionarea bornelor, a reperilor si a pichetilor pentru marc area punctelor geodezice si topografice

pe teNren. 1 d . di t it 1 . t bilite I v 1 di ..

orme e e timp n aces capito sm sta tlite m urmatoare e con itii :

- materialele necesare confectionarii centrelor, pilastrilor, reperelor, bornelor, stilpilor 9i pichetilor este adus si depozitat, dupa caz, in punctul de marcat sau la locul de confectionars;

- prepararea betoanelor se face manual;

- formatia de munca se gase~te in punctul de marcat sau la locul de

confectionare.

Forma si dimensiunile centrelor de la art. OC 1 - OC 6 sint acelea prevazute in instructiunils tehnice pentru executarea lucrarilor de triangulatie geodezica si din instructiunil., pentru nivelmentul de ordinele I, II, III si IV in vigoare iar pentru ce1e1alte artico1e dimensiuni1e sint specificate in cuprinsul acestora.

La normarea lucrarilor pe baza norme1or de timp grupate in capitolul U se adauga norme1e de; timp din capitolul C, corespunzator tipului de borna, reper sau pichet fo1osit in 1ucrarea normata, intrucit normele de timp din capitolul C nu au fost cuprinse in norme1e de tirnp grupate din capitolul U.

OC 7

..

Confectionarea centrelor 9i marcarea pe teren a punctelor geodezice de ordinul I

J
de
J 74
,
I
-J Norma de rnunca cuprinde: - fixarea centrului bornei;

- saparea gropii ;

- confection area cofrajelor;

- confectionarsa armaturilor ;

- prepararea manuala a betonului;

- turnarea si centrarea rnarcii subterane de dimensiunile 30 X 30 X 25 em ~

- turnareasi centrarea marcii mijlocii de dimensiunile 100 X 100 X 15 em;

- turnarea si centrarea marcii superioare compuse din doua trunchiuri.

piramida regulata suprapuse, avind dimensiunile: 1a trunchiul de pira-

mida superior, 40X40 em baza de sus, 60x60 em baza de jos 9i 120~m inaltime, iar eel inferior de 70 X 70 em baza de sus, 80 X 80 em baza de )05

si 60 em inaltime ; . . 1 . t

- astuparea gropii, baterea pamlntului 91 exeeutarea santu Ul protee or

si a movilei; d .'.

'Y _ eulegerea elernentelor pentru intocmirea schitei 9i escriern topo-

grafice a punetului.

Unitatea de masura: punctul.

FORMA TJA DE MUNCA

CaUflcarea executanfUor

I N umirul d. executanll

lnginer proiectant principal gr. III Dulgher 3/1

Muncitor topograf 3/1 Muncitor necalificat tr. II

NORMA. DE TIMP

Felul lucrlrll

Ore-echipii

Confectionarea cen trelor si marcarea pe teren a punctelor geodezice de ord. 1

27,00

OC 2

Centru si pilastru de beton arrnat pentru ~arcarea i~ teren stincos a punctelor geodezice de ordinele I 91 II

Norma de munca cuprinde: .

- cioplirea in stinca a 1.?cu~Ul pent.ru incastrarea reperului metalic;

- confectionarea armaturii pilastrului :

- confectionarea eofrajului;

- pregatirea betonului : . . ..

- confectionarea, tratarea 91 sclivisitul pilastrului;

- executarea zidariei protectoare.

Unitatea de masura: punctul.

FOR."rfA. TJA DE MUNCA

Calificarea exeeutanttlcr

I Numiirul d. exeeulanll

lnginer proiectant principal gr. III Zidar 3/1

Betonist 3/1

Muncitor necalificat tr. II

1 1 2 1

75

NORMA DE TIMP

Felul lucrirU

Ore-ecbipi

Centru ~i pilastru de beton armatpentru puncte geodezice de ordinele I ~i II

12,00

Nola: Nor:na s,: ~plica ~i in cazul actiunii de montare a pieselor geodezice pe pilastrii stat~onablh eu eentrarea for~tA . folositi . in Urmar!rea comportarri constructiilor, eu timpul de 16,00 ore pentru Ingtner proiectant prfncipa.l gr. III

OC J

Centro pentru marearea in teren stincos a punetelor geodeziee de ordinele III, IV ~i V

Norma de munca cuprinde:

- cioplirea in stinca a locului pentru incastrarea reperului metalic ;

- preparar~a mortarului de ciment;

- incastrarea reperului metalic;

- executarea zidariei protectoare.

Unitatea de masura: bucata.

FORMA "[IA DE MUNCA

Califfcarea exeeutantflcr

I N umlrul de executaull

Inginer proiectant principal gr. III Zidar 2fl

Muncitor topograf 3/1

1 1 1

NORMA DE TIMP

Felul tucririi

Ore-echip!

Centru pentru puncte geodezice de ordinele III, IV ~i V

2.40

76

OC 4

Centro superior pentru materializarea Ia suprasol a punctelor geodezice de ordinele II, III ~i IV, compus dintr-un bloc de beton armat de forma unui trunehi de piramida regulata cu latura de sus de 20 X 20 em, latura de, jos de

30 X 30 em ~i lnaltimea de 90 em

Norma de munca cuprinde : - pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea armaturii :

- prepararea manuala a betonului;

- confectionarea, tratarea si sc1iv.isitul blocului.

Unitatea de masura : punctul.

NORMA 'DE TIMP

Ore-om

Calificarea exeeuteeutoe

Inginer proiectant Zidar 2fl Betonist 1/1

0,14 0,80 2,40

OC 5

Centru superior pentru materializarea la suprasol a punctelor geodezice de ordinul V, eompus dintr-un bloc de beton armat de forma unui trunehi de piramida regulata cu baza de sus de 15 X 15 em, baza de jos de 20 X 20 em

si inaltlmea de 70 em

Norma de munca cuprinde:

- pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea arrnaturii :

- prepararea manuala a betonului;

- confectionarea, tratarea si ' sclivisitul blocului.

Unitatea de masura : bucata.

NORMA DE TIMP

Ore-om

Calificarea executaattlcr

Inginer proiectant Zidar 2fI

Betonist 1/1

0,07 0,50 1,20

77

I

L

OC 6

Centro, mijlociu, sau placa suport-boma, pentru materializarea punctelor geodezjce ~e ordm~l, I, respectiv II compus dintr-o placa de beton armat de forma unui paralelipiped rectangular 'cu latura bazei de 80 em :;;i inaltimea

de 15 em

Norma de munca cuprinde:

- pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea armaturii ;

- prepararea manuala a betonului :

- confectionaraa, tratarea ~i sclivisitul placii.

Unitatea de masura: bucata,

NORMA DE TIMP

CaIiCle.re. execulonlilor

Ore.om

Inginer proiectant Zidar 2fl

Betonist lfl

0,32 1,84 5,52

OC 7

Cen,tro mijlociu" pentru m,aterializarea in sub sol a punctelor geodezice de ord1D:I~ II-IV compus dintr-o placa .de beton armat de forma unui paralelipiped rectangular cu latura bazei de 40 em si inaltimea de 15 em

Norma de rnunca cuprinde: - pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea oe.rmaturii;

- prepararea manuala a betonului;

- confectionarea, tratarea si sclivisitul placii.

Unitatea de masura: bucata.

NORMA DE TIMP

CaliCicarea encutantilor

Ore-om

I

J

Inginer proiectant Zidar 2/1

Betonist 1/1

0,05 0,32 0,96

78

OC 8

CentruInferior pentru materializarea la subsol a punctelor geodezice de ordinele I-V, compus dintr-un bloc de beton armat de forma unui paralelipiped rectangular Cll latura bazei de 30 em :;;i inaltimea de 25 em

Norma de munca euprinde: - pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea armaturii :

- prepararea manuala a betonului;

- confectionarea, tratarea si sclivisitul blocului.

Unitatea de rnasura : bucata.

NORMA DE TIMPDE MUNCA

Calificarea executaruller

Ore-om

.Inginar proiectant Zidar 2/1

Betonist lfI

0,06 0,40 0,10

OC 9

Confectionarea ~i plantarea reperului fundamental tip I pentru materializarea pe teren a punctelor din nivelmentul de ordinul I

Norma cuprinde:

- sap area gropii in care se planteaza reperul;

- confectionarea armaturii cofrajului;

- pregatirea betonului;

- confectionarea, sclivisitul ~i tratarea reperului.;

- astuparea gropii, saparea santului protector 91 movilirea reperului I

- culegerea elementelor necesare intocmirii schitei reperajului si des-

crierii topografice a punctului.

Unitatea de masura : punctuL

FORMA rIA DE },[UNcA

I Numirul de executant!

Calificarea executanrller

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 2/1

Muncitor topograf 3fI Muncitor necalificat tr. II

1 3 2 1

79

NORMA DE TIMP

Felul luctirii

Ore-ccblpi

Confecponarea ~i plantarea reperului fundamental tip I

24,00

OC 70

Confectionarea ~i plantarea reperului fundamental tip II pentru teri r

pe teren a punctelor din reteaua nivelmentului de ~~tena izarea

Norma de munca cuprinde:

- s~parea gr~pii i~ c<l;re se .planteaza reperul;

- taierea !a dlmenSlUnI. a te.vll; montarea ancorelor si a reperului metalic :

- conf:C}lonarea cofrajului : ,

- pregatlrea manuala a betonului :

- confectionarea, . sclivisitul ~i tratarea blocului de beton;

-astuparea gropii :

- saparea santului protector si movilirea reperului;

. ::- culegere~ elementelor necesare intocmirii schitei reperajului~i des-

cneru topografice a punctului.· ' "J'

Unitatea de masura : punctul.

FORMA rIA DE MUNCA

Calificarta executanfilor

Numarul de executaut!

. Inginer proiectant principal gr. III Betonist 3/1

Muncitor topograf 3/1 Muncitor· necalificat tr. II

1 3 2 1

NORMA DE TIMP

l

Felul lucrirll

Ore-ecbipi

Confectionarea ~ plantarea reperului fundamental tip II

15,20

80

OC 77

Confectionarea si plantarea reperului de sol, pentru materializarea pe teren a punctelor din reteaua nivelmentului de stat

Norma de munca cuprinde:

_ saparea gropii in care se planteaza reperul;

_ taierea la dimensiuni a tevii, mont area ancorelor ~i a reperului metalic;

- confectionarea cofrajului;

_ pregiitirea manual a a betonului;

_ confectionarea, sclivisirea si tratarea blocului de beton;

- astuparea gropii;

_ saparea santului protector si movilirea reperului;

_ culegerea elementelor necesare intocmirii schitei reperajului ~i descrierii topografice a punctului.

Unitatea de masura: punctul.

to

FORMA FA DE MUNCA

Calificarea executantilor

Numarul de executan]!

Inginer proiectant principa.l gr. III Betonist 3/1

Muncitor topograf 3/1 Muncitor necalificat'

1

• J

2 1

I· I

NORMA DE TIMP

Felul luelarli

Ore-ecbfpi

Coutectionarea ~i plantares reperului la sol

16,65

OC 72

Borna de beton armat tip mare (23 X 23 em baza de jos 17 X 17 em, baza, de sus ~i 80 cm iniiltime)

Norma de munca cuprinde:

- pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea armaturii ;

_ pregatirea manuala a betonului;

_ confectionarea, tratarea si sclivisitul bornei. Unitatea de masura : bucata.

81

L

L

L

L

it

I

NORMA DE TIMP

Ore--om

Calificarta executanfilor

Jnginer proiectant Zidar 2/1

Betonist III

0,08 0,50 1,50

OC 13

'f

I

Borna de beton armat mijlociu (16 X 16 em baza de jos, 12 X 12 em baza de sus ~i 60 em Inaltime)

Norma de munca cuprinde:

- pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea armaturii :

- pregatirea manuala a betonului;

- confectionarea, tratarea ~i sclivisitul bornei.

Unitatea de masura: bucata.

NORMA DE riu»

Eallf'lcarea executanfiJor

Inginer proiectant /.,~ .;;..

Zidar 2/1 / __:;~:::.

Betonist III ,~';;';);'

OC 14

Berna de beton armat tip mic (15 X 15 em baza de jos, 12 X 12 em baza de sus si 40 em inaltime)

Norma de munca cuprinde: -pregatirea tiparului metalic;

- confectionarea armaturii :

- pregatirea manuala a betonului;

- confection area, tratarea si sclivisitul bornei.

Unitatea de masura : bucata.

NORMA DE TIMP

CaUCicarea executantUor

Ore-om

1nginer proiectant Zidar 2/1

Betonist III

0,05 0,'40 1,00

OC 15

Dald pentru marcarea la sub sol a punctelor care se borneaza, compusa dintr-oplaca de beton de forma unui paralelipiped rectangular, cu latura bazei de: 20 em ~i iniiltimea de 7 em

Norma de munca euprinde:

- pregatirea eofrajului de lemn;

- prepararea manuala a betonului;

- confectionarea, tratarea si sclivisitul dalei.

Unitatea de masura : bueata.

NORMA DE TIMP

Callficatea executanfilor

Ore-om

Zidar 2/1 Bet onist 1/1

0,05 0,20

OC 16

Borna pentru materializarea punctelor retelei de trasare sau a axelor obiectivelor la executia constructiilor hidroenergetice

Norma de munca euprinde: - fixarea centrului bornei;

- saparea gropii;

- confectionarea eofraj elor 40 X 60 X 100 em ;

- confectionarea armaturii si a spatiului rde vizibilitate (h = 20 em,

la punetele retelei, respeetiv a placii metaliee (20 X 20 em) la punctele amplasamentelor;

- prepararea manuala a betonului ~i turnarea in groapa ;

- fixarea spatiului in pozitie verticala, respeetiv a placii metalice la,

partea superioara a bornei;

83

- executarea irnprejmuirii de protectie :

- vopsirea alternativa in doua culori a spatiului, a imprejmuirii, pre cum

~i a denumirii bomei;

- predarea bornei beneficiarului. Unitatea de masura : punctul.

NORMA DE TIMP

CaUClcarea exeeutantlfor

Ore-om

Inginer proiectant principal gr. III Dulgher 3/I

Muncitor necalifica t tr. II

8,00 16,00 8,00

OC 17

Stilp de lemn pentru marcarea la suprasol a reperelor azimutale Norma de rnunca cuprinde:

- taierea la dimensiuni a materialului lemnos;

- prelucrarea capatului superior si mont area ancorelor.

Unitatea de masura: bucata.

FORMA TJA DE MUNCA

Calificarea executantului

Numarul de executantl

Dulgher III

NORMA DE TIMP

Fetul luerarH

Ore-om

0,.50

Stilp de lemn pentru marcarea reperelor azimutale

OC 18

Reper de lemn (lungimea 70 em)

Norma de munca cuprinde ;

- asezarea ~i taierea lemnului :

- dimensionarea materialului ~i executarea hnbinarilor ;

- asamblarea pieselor. Unitatea de masura : bucata.

FORMA TJA DE MUNCA

CaJiCIcarea executantului

Dulgher III

NORMA DE TIM P

Felut lucririi

Ore-om

Reper de lemn

0.73

OC 19

Piehet de Iemn (tiiru~ de 40 em lungime)

a) cu sectiunea de 20 em- sau 0 5 cm :

b) cu sectiunea de 80 cm2 sau 0 10 ern. Norma cu prinde :

- asezarea si taierea lemnului;

- fasonarea si stivuirea pichetului.

Unitatea de masura: bucata.

FORMA rIA DE MUNCA

Calificarea executantulul

Numarul de executanti

Dulgher 1/1

NORMA DE TIMP (ore-om)

I

L

Cazul

Felul lucnirii

Pichet de lemn

0,05

0,10

L

85

L

T

I

i I

. i

OC 20

Pichet metalie

a) De otel OL 00 de 25 em lungime eu 0 30 mm.

b) pin teava de~otel~pentru constructii cu0 25/2 mm, de 25 cmlungime. Unitatea de masura: bucata.

FORMA FA DE MUNCA

CaliCJcarea executanlilor

I Numarul de .. eeut ... ,1

'Fierar beton 3/1

NORMA DE TIMP (ore-om)

Cazul

Yelul lucrirll

Piehet metalic 0,13

0,20

"

CAPITOLUL D

MARCAREA (MATERIALIZAREA) PUNCTELOR PE TEREN Generalitati

Normele de timp din capitolul D se refera la lucrarile de marcare (materializare) pe teren a amplasamentelor diferitelor puncte geodezice, topografice, fotogrammetrice sau cadastrale.

Normele de timp sint stabilite in cazul ca formatia de munca dispune de uneltele necesare executarii sapaturilor si compactarii pamintului si este transportata in punctul de marcat impreuna cu materialele specifice. Fac exceptie normele de la articolele OD 10 - OD 12, care au in cuprinsul 10i si deplasarea formatiei de munca intre punctele de lucru.

Semnalele, bomele, reperele si pichetii care se folosesc la marcarea punctelor se considera ca s-au confection at anticipat.

8

Plantarea pe teren a balizelor

a) La sol.

b) Pe arbori.

Norma de munca cuprinde:

- executarea sapaturii si fixarea cutiei in cazul "au sau ridicarea materialului in cazul "b";

- asezar'ea, verticalizarea si consolidarea semnalului;

. - ~antuirea si movilirea punctului de triangulatie in cazul proiectarea la sol in cazul "b".

Unitatea de masura : bucata.

"

"a

sau

FORMA FA DE MUNCA

Calificarea exeeutantilor

Numarul de executanfi

a I

r ,if...

IJ'1-- 1 i: 3,gb1-

2 ~Jt 3,'

-----------------------~----~--- .~

Inginer proieetant princ, gr. III Muneitor topograf 2/1

87

NORMA DE TIMP

Felul lucrlli!

Or_chipa

a. Plantarea balizelor la sol:

I) eu ~ntuire ~i rnovilirea lor 2) fltrl!. ~ltntuire ~i rnovilire

b. Plantarea ballzelor pe arbori:

I) inltltirnea arborilor sub 10 m 2) inltltirnea arborllor 10-20 rn J) inltltimea arborilor peste 20 m

-1;22 3,::r P!- 1,10 :'>~5z...

!;t2-' ~,"flr? 2,03 .f.,l'5lJ 2,81 10<11<1'2

OD 2

Bomarea punctelor geodezice de ordinul II

Norma de munca cuprinde: - fixarea centrului bornei ;

- saparea gropii;

- a~ezarea si centrarea centrului inferior;

- a~ezarea si centrarea centrului mijlociu;

- asezarea si centrarea centrului superior;

- astuparea gropii si baterea piimintului cu maiul;

- executarea santului protector cu R = 1,50 m si S = 0,32 m":

. :-:- culegere.a elementelor necesare intocmirii schitei reperajului si descneru topografice,

Unitatea de masura : bucata.

FORMA TJA DE MUNCiI

CaliCiearea exeeutaattler

I Numarul de exeeutant!

Inginer proiectan t principal gr. III Muncitor topograf 3/1

Muncitor necalificat tr. II

1 3 1

NORMA DE TIMP

Felol lucrarii

Ore.ecMpi

Bornarea punetelor geodezice de ord, II

6,97

88

OD 3

Bornarea punctelor geodezice de ordinele III ~i IV

Norma de munca cuprinde: - fix area centrului bornei :

- saparea gropii;'· _ asezarea si centrarea centrului inferior; _ asezarea si centrarea centrului mijlociu : _ asezarea si centrarea centrului superior;

_ astuparea gropii si baterea pamintului cu maiul;

_ executarea santului protector cu R = 1,50 em si sectiunea

S = 0,32m2;

_ culegerea elementelor necesare intocmirii schitei reperajului si des-

scrierii topografice.

Unitatea de masura : punctul.

FORMA JIA DE MUNCiI

Calificarea e xecutantilor

I 2 I

Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topograf 3/1

Muncitor necalificat tr. I

NORjy[A DE TIMP

Felul (uerarii

Ore-echlpa

A. Bornarea punctelor geodezice de ord.

III si IV cind se executlt ~nt protector .

B. Bornarea punctelor geodezice de ord, III ~i IV cind nu se executa

~nt protector

6,70 3,96

8--

Bornarea punctelor de in desire a triangulatiei ~i a punctelor retelelor de ridicare

Norma de munca curpinde:

_ identificarea ~i alegerea definitiva a amplasamentului (fixat anterior pe planul de situatie) si pichetarea provizorie (eu taru~i sau musuroi) ;

_ fixarea centrului bornei sau a reperului;

89

L

l

I

- executarea sapaturii :

- asezarea si centrarea reperului inferior sau reperul din subsol;

- deplasarea bomei de la locul unde a fost descarcata pin a la groapa :

- introducerea bomei in groapa :

- centrarea bomei si astuparea gropii;

- completarea umpluturii prin baterea parnintului cu maiul;

- inscriptionarea bomei; .

- culegerea elementelor necesare descrierii topografice ~i intocmirea

schitei cu elemente de reperaj.

Unitatea de masura: punctul.

FORJIA TJA DE il,fUNCA

Calificarea executantilcr

Numarul de executantl

Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topograf 3/I

Muncitor topograf III

I )

I :~ x3 O.s:~ l' /

NOR},,[A DE TIMP (ore-echipd)

Tipul bornei sau al reperulul care se utilizeaza

cu reper in subsol

[;ira reper in subsol

A. Borna de beton armat pentru indesirea punc-
telor de triangulatie (Oe 5) sau reper azimu- -t;78' 5;:11;
tal -
B. Borna, de beton armat tip mare (Oe 12) +,uZ-49:;- ·1-;-1·3- }.4:>
, .
C. Berna de beton arrnat tip mijlociu (oc 13) -1,223,';:_;: 9;-86''::';:';
D. Berna de beton armat tip mic (OC 14) {};-82- ? -'/ 9;5'1' <./,;
, . -.:}
E. Reper de lemn (OC 17) &;57 {;:ti tr,4t /00:,..,.--
"'-_, Nola: 1. Cind punctele materializate se moviIesc - se adauga un muncitor necalificat tr. II, cu timpul de 0,09 ore-om.

2. ~ind in jurul punctul~i ~ateriaIizat se sapa $<tnt protector (cu R = 1,00 m $1 S ':' 0,25/0,2.0. m, admcimea de 0,25 m ~i la.timea de 0,20 m) se adauga un muncrtor necalificat cu timpul de 0,59 ore-om.

3. In cazul ~ind bornarea se face pe ca.i de cornunicafii betonate, norma. se majoreaza, cu 75%, tar pe cele asfaltate cu 50%.

90

OD 5

Plantarea reperelor de nivelment de adincime din teava de otel

Norma de munca cuprinde:

_ stabilirea locului de plantare pe baza documentatiei rezultate din

recunoasterea efectuata anterior; . . .'

_ amenajarea terenului la suprafata si saparea unei gropi cu adincimea

de circa 2 m :

_ alegerea tevilor de protectie si a tevilor portreper in functie de adin-

eimea de plantare stabilita : .

_ plantarea reperului de adincime prin pres area tronsoanelor succesive

cu ajutorul unui utilaj adecvat;

-'- saparea grapii si mont area camerei de vizi~are cu pereti din elemente

prefabricate si capacele tum ate la fata Iocului ; ..

_ masurarea elementelor de reperaj;

_ astuparea gropii si facerea movilei de protectie; _ deplasari in zona de lucru.

Unitatea de masura: reperul.

FORMA TJA DE MUNCA

Callficarea executaD~llor

-j Numarul de executon!1

Inginer proiectant principal gr. III Oeolog principal (asim. ing. pro gr. III) Muncitor topograf 3/1

Munci tor necalificat tr, II

I 1 2 1

NORMA DE T IMP (ere echip!!')

Adlnelmea de Jlalltare

Felul lucrarll

sub 10 m

11-JO m

11-30 m

I peste 30 m

Plantarea reperelor de nivelment de
adincime:
a) cirid plantarea reperilor se face
in poIigon de 3 puncte distanta,te 17,64 21,42 25,20 23,93
pina. la 20 km
b) cind distanta intre reperi este 25,20 28,98 32,76 36,54
mai mare de 20 km Nota: Cind dupa inceperea opera tiei de pl~ntare anumite obstacole i?'tilnite pe vertical! impun schimbarea ampla.sa~entu~ul! se. a~auga. 3,60 ore-echi~A pentru alegerea locului ~i transportul materialului ~l ntflajelor 130 cel de-al doilea ampla.sament.

91

8---

Incastrarea reperelor de nivelment

a. In constructii de caramida.

b. In constructii de beton, piatra sau stinca. Norma de munca cuprinde:

- alegerea locului de incastrare :

- executarea gaurii in zidul constructiei :

- plantarea reperului, astuparea gaurii si masurarea inaltimii reperului

fata de sol;

- intocmirea schitei reperului. Unitatea de masura: bucata.

FORMA FA DE MUNCA

Calificarea executantllor

I Numarui de exeeutantl

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1

if,Y ?,_ol

v

NORMA DE rru»

Felut lucririi

Dre-echipd

a. Incastrarea in constructii de dlrllmida

b. Incastrarea in constructii de beton, piatra sau stlnca

Nola: Pentru parcurgerea distan tei dintre puncte se adauga tirnpul calculatconforrn prevederilor capitolului V.

OD 7

I

Pichetarea cu tevi de fier de 70 em lungime Norma de munca cuprinde :

- fixarea punctului de pichetat ~i intocmirea schitei de reperaj;

- baterea tevii, cioplaj, marcare, inscrierea numarului punctului ~i

verificarea centrarii pichetului;

__ executarea santului cu razade 1 m in -jurul pichetului si musuroirea, Unitatea de masura : bucata.

FORMA FA DE MUNCA

!

l

CaliCicarca executantlfcr

Numirul de executaoti

1 1 1

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Mu!,!citor topograf 1/1

92

NORi),lA DE TLvlP (ore-echipd)

Felul lucruH

Occ-echlpa

Pichetarea cu te'li de fier

0,36

OD 8

Pichetarea punctelor topografice

a. Punet de statie,

b. Punet de radiat. ..

Norma de munca curpinde :

- fixarea locului punctului;

_ baterea pichetului si intocmirea schitei din carnet. Unitatea de masura: punctul.

FORMA TEA DE MUNcA

Callficarea executanttlor

Numarul de executant!

Inginer proiectant Muncitor topograf 1/1

NORMA DE TIMP

Cazul

Ore-echlpi

a. Punctul de statie

b. Punctul radiat

0,02 0,01

Nota.: Cind se cere ca punctul pichetat sa fie musuroit se va adauga de fiecare punet un muncitor necalificat tr. II, cu tirnpul de 0,05 ore-om.

OD 9

Pichetarea punctelorde statie ~i a capetelor de axe, inc1usiv reperajul la lucrarile topografice de la erase

Norma de munca curpinde:

- fixarea amplasamentului punctului;

- baterea pichetului :

I

i

L

93

- desenarea schitei de reperaj;

- marcarea punctului pe planul de ansamblu :

- ma_;;urare<l; a trei di_:>tante si scrierea pe ~chita;

- scnerea ~1 trasarea III tus a schitsi,

Unitatea de masura : punctul, r-

FORMA TJA DE MUJ.,·cA

CaljCicarea executanJilor

N umarul de e xecutant!

1nginer proiectant Muncitor topograf 3/1

I 2

NORMA DE TIMP

Felu! lucr:1rii

Ore-echlpi

Pichetarea punctelor de statie si a capetelor de axe

0,18

OD 10

Fixarea si marcarea punctului gravimetric

a. Distanta medie intre puncte este de 1 km.

b. Distanta medie intre puncte este de 0,5 km. Norma de munca cuprinde:

. -:- alegerea ~unctului, stabilirea pozitiei punctului pe harta si intocmirea

schi tel de reperaJ . "(

, '~

- baterea pichetului, vopsirea, scrierea numarului si musuroirea :

- vopsirea sagetilor' indicatoare la intersectii;

- deplasarea cu mijloace auto.

Unitatea de masura : punctul gravimetric.

FORMA rIA DE MUNCA

Calificarea executan!ilor

I Numirul de executan!i

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf 111

94

NORMA DE TIMP

Cazul

Ore-echipi.

a. Distanra medie intre puncte este de 1 km

b. Distants medie intre puncte este de 0,05 km

0,18 0,15

8---

Pichetarea provizorie a traseului liniei de inaltii tensiune, conducte si canale

Norma de rnunca cuprinde :

- despachetarea si impachetarea aparatului;

- instalarea aparatului in punctul de statie ;

- observatii azimutale (lnapoi, inainte, inapoi si inainte);

- fixarea pichetului ~i baterea lui pe aliniament;

- fixarea si baterea cuiului in capul taru~ului;

- deplasarea de la un punct la altul;

- musuroirea punctului (r = 1) m.

Unitatea de masura : kilometrul.

FORMA TJA DE MUNCA

Ealif'lcarea executanttloe

I Numirul de e xecutan]]

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/I Muncitor topograf 111

1 ~;

2;_. X '3~90

1 t : s

'_I

NORMA DE TIjI,fP (ore-echipil)

Categorii de greutate

Lucrarea

IV

V

II

III

Pichetarea provizorie a traseelor

OD 12

Pichetarea traseelor de comunicatie

Norma de munca cuprinde ;

- identificarea virfurilor de unghi cu verificarea reperajelor acestora; .

- masurarea unghiului de virf;

95

l

l

.:_ alinierea cu aparatul, masurarea distantelor intre pichetii de ax ~i in tocmirea schi tei de traseu;

- fixarea pichetilor martori cu masurarea distantei de la pichetul de ax la martor;

- inregistrarea datelor i~i lntocmirea schitei de reperaj, Unitatea de masura: kilometru.

FORMA TJA DE MUNCA.

CaliCicarea executanfilor

I Numbulde cxecutanll

Inginer proiectant principal Tehnician proiectant principal Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf 1/1

1 1 4 2

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Densitatea de puncte picbetate pe un km

Folul lucririi a b
C d e
25 50 75 100 125
Pichetarea traseelor cailor de cornunicapii I 4,28 7,32 10,35 13,39 16,43 Nota: 1. Norma se aplica pentru pichetarea traseelor in aliniament. Pentru pichetarea

curbelor de racordare a aliniamentelor se aplica art. OT 5. <

2. Cind lucr~rea se executa pe traseele cailor de cornunicatie existente se adauga la forrna tia de lucru un muncrtor necalificat tr. II pentru protejarea punctului delucru.

3. N orrnele sint valabile in toate categoriile de greutate a terenului.

l

l

96

CAPITOLUL E

Generalitati

Normele de timp din capitolul E se refera la lucrarile pregatitcare care intervin la executarea operatiilor geodezice ~i topografice eu urmatoarele

precizari : ~

a) lucrarea de despaehetare si impach ·tare a aparatului se efectueaza la fieeare punet de triangulatie, intrucit transportul aparatului de la un punet la altul trebuie sa se fad in eutie;

b) la drumuirea care se executa in tcren neaccidentat si neacoperit, lucrarea de despaehetare si impachetare a aparatului se efectueaza 0 singura data pentru traseul de drumuire exeeutat intr-o zi;

c) la drumuirile executate in terenuri aceidentale (ripe-prapastii s.a.) sau eu treeeri peste ape, luerarea de despachetare ~i impachetare a aparatului se efectueaza ori de cite ori este necesara :

d) operatia de orient are a aparatului se efectueaza dad regulamentul tehnie revede in mod expres orientarea eu zero sau azimut invers a statiei de triangulatie sau orientarea eu zero in drumuiri si profile.

Normele de timp din capitolul E sint stabilite in ipoteza di forrnatia de munca este transportata in punetul de lucru.

OE 1

Despachetarea si impachetarea aparatului de mdsurat unghiuri

Norma de munca cuprinde :

_ despachetarea, asezarea trepiedului pe punet si curatirea terenului; _ seoaterea aparatului din cutie si montarea lui pe trepied :

- demontarea de pe trepied si asezarea lui in cutie :

- stringerea si impachetarea trepiedului.

Unitatea de masura : cperatia.

FORMA rIA DE :lIUNG.4

CaUficarea exccutanfilor

I NumArul do exeeutant!

1 .1 'I

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf 1/1

l

97

NORMA DE TIMP

, f J

Felof lucririi

Ore-echipi

Despachetarea ~i impachetarea aparatuhri

0,15

OE 2

Instalarea aparatului de masurat unghiuri in statie

Norma de munca cuprinde :

- centrarea si calarea pi ovizorie :

- eentrarea si ealarea definitiva, preeum si bloearea aparatului pe trepied. L

Unitatea de masura: operatia.

FORMA TJA DE MUNCJI

Calificarea executantllor

I Numarul de exeeutant!

Inginer proiectant Muncitor topogra.f 3/1 Muncitor topograf 1/1

NORMA DE TIMP

Felul (uericH

Ore-echipa

l

Instalarea aparatului i~ statie

0,06

OE 3

Fixarea unei gradatii pe eereul aparatului de masurat unghiuri

Norma de munca euprinde:

- punerea aparatului la zero sau inregistrarea in aparat a gradelor, minutelor si secundelor, corespunzatoare unui unghi dat.

Unitatea de masura : operatia

98

FORMA TJA DE MUNCJI

C.fillcatea encutanfJIor

I Numirul de exeeutantl

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf 1/1

NORMA DE TIMP .

Felnl lucririi

Ore-echlpi

Fixarea unei gradatii pe cercul aparatului de rnasurat unghiuri

0,02

OE 4

Desehideri de linii

Caraeterizarea eategoriilor de greutate:

Categoria 1. Prin vegetatie rara sub 50 em inaltime.

Categoria a II-a. Prin porumb 9i floarea-soare!ui la maturitate. Categoria a III-a. Prin padure tinara rara.

Categoria a IV-a. Prin padure rara sau padure tinara cu densitate medie.

Categoria a V-a. Prin padure tinara deasa, tufisuri si lastarisuri (arbusti) cu densitate mijloeie sau padure eu densitate mijloeie.

Categoria a VI-a. Prin padure rara cu subarboret sau tufarisuri (arbusti) sau cu lastari9 dens, padure masiva batrina ori prin intinderi mari de trestie.

Categoria a VII-a. Prin padure masiva batrina eu darimaturi de Iurtuni sau tufarisuri si catinisuri foarte dense sau intinderi mari de maracinis, catinis.

Nota:

1. Prin padure sau padure batrina se intelege vegetatia Iemnoasa cu diametrul peste 16 em.

2. Prin padure tinara se intelege vegetatia lernnoasa cu diametrul de la 8 em la 16 cm.

3. Prin tufaris se intelege vegetatia lernnoasa cu diametrul sub 8 ern.

4. Se considera esenta moale: pinul, bradul, mesteacanul, plopul, alunul etc.

5. Se considera esenta tare: stejarul, fagul, carpenul, artarul etc.

Continutul lucrarii :

'A. Cind deschiderea directiei se executa fara dirijare.

B. Cind desehiderea directiei se executa sub indrumarea inginerului pe directii urmarite la tahimetru.

99

- taierea vegetatiei pe directia dati;

- indepartarea vegetatiei taiate pentru a se putea face masuratoril.,

respective.

Unitatea de masura : kilometrul.

FORMA rIA DE MUNCA

CaliCicarea executantlfer

Numarul de executanti

A

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf III

[ [ 2

NORMA DE TIMP (are echipii)

Cazul

VI I __ V-,-II __ moi ! tari I mo! I tad

Categoria de greutate

a. LAtimea liniei de 0,6-0,7 m

0,72 1, 'i4 2,88 3,60 4,32 5,04 7,20 8,64 10,08 [2,96 18,61 25,92 1,34 2,66 5,3.3 6,66 8,00 9,36 13,361 [6,00 18,64 24,00 36,00/47,76

0,36 0,72 1,44 1,80 2, [6 2,.52 3,60 4,32 .5,04 6,48 9,76 12,96

b. LApmea liniei de 1 m

c. Latirnea liniei de 2 ~

------~-----------, OE 5

Desehideri de linii in zone mlastinoase sau aeoperite eu stuf

i

a. Prin trestis (stuf).

b. Prin zavoaie.

Norma de munca cuprinde:

- directionarea profilului de pe baza cu aparate optice;

- deschiderea liniei eu liitime de 2 m prin taiere (sau culoarea) stu-

fului;

- dirijarea deschiderii liniei pentru mentinersa aliniamentului stabilit.

Unitatea de masura: kilometrul.

l

100

B

FORMA TJA DE ;uUNcA

I N umArul do oxoculanll

CallCicarea executaD~llor

I I 2

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf III

NORMA DE TIMP (ore-echipii)

Felul lucrarii

I Cazul
a
'I 25,20 4,32 Deschideri de linii, in zonele rnlastinoase sau acoperite de stuf

J aloniiri - alinieri

OE 6

Norma de munca cuprinde : ... . . .

- semnalizarea punctelor de spnjm ale allmamen~elor,. . .

- alinierea punctelor intermediare si executarea pichetajului :

- deplasari in teren.

Unitatea de masura: kilometrul.

FORMA TJA DE MUNCA

Calificarea exeeutaatllor

I ,NumArUI de executufl

Tehnician proiectant principal Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf III

NORMA DE TIMP

Felul luetlrii

Ore-echipl

0,99 + 0,05 n 0,99 + 0,03 n

a. Cind punctul aliniat se picheteaza

b. Cind punctul aliniat nu se picheteaza

Nota: n = numarul punctelor aliniate pe 1 km.

L

101

CAPITOLUL F

!

I

,

MASURAREA DISTANTEI_J}R

Generalitati

1

Normele de timp din capitolul F se refera la operatiile de masurarea distantelor cu urmatoarele instrument- ~i aparate:

a) la masurarea directa: firul invar, firul de 100 m sau de 50 m, panglica de otel de 50 m sau de 20 m, ori ruleta de otel de 50 m, de 20 m sau de 10 m;

b) la masurarea indirect a : stadia (mira) verticala si stadia. orizontala de invar, precum ~i aparate electronice sau electrooptice.

Mijloacele 'folosite se considera ca sint verificate, etalonate si asigurate cu toate anexele (trepiede, bete de lant, fise s.a.) necesare efectuarii operatiilor de masurare,

Normele de timp pentru masuraraa distantelor specifice ridicarilor de detaliu sint diferentiate pe cinci categorii de greutate in functie de accidentatia terenului, aratate la pet. 10 I din instructiunile de aplicare a normelor pentru lucrarile de masuratori terestre.

Pentru masurarea bazelor geodezice sau a retelelor de triangularis normele de timp sint diferentiate pe trei categorii de greutate a terenului specifice capitolului, dupa cum urmeaza :

Cat ego ria 1. Traseul bazei trece prin regiuni de cimpie lipsite in ge-

neral de declivitati. '

Categoria a II-a. Regiuni user ondulate, unde pe traseul bazei sint si declivitati care ating limita stabilita de instructiuni,

Categoria a III-a: Regiuni impadurits si partial mla~tinoase in care traseul bazei trece prin terenuri instabile sau are declivitatea limit a admisa

de instructiuni, t.

Masuratoarea bazelor geodezice se executa in conformitate cu instructiunile tehnice in vigoare.

Norma de timp de la articolul OF 2 s-a stabilit in ipoteza ca stadia se gase9te transportata in punctul pina la care se mascara distanta,

e

Masurarea directa a distantelor

1

a. Cind masurarea se executa cu firul de 100 m.

b. Cind masurarea se executa cu panglica de 50 m.

c. Cind masurarea se executa cu ruleta de 20 m.

102

Norma de munca cuprinde:

- deplasarea pe aliniamentul de masU):at; v • •

- alinierea si intinderea instrumentului de masurat lungimi :

- citirea 9i inregistrarea rezultatului. .. " v' •

Unitatea de masura: operatia d~ n;asuratoare pnntr-o sl~gura intindere a instrumentului de masurat lungimi.

FORMATIA DE MUNCA

Cauncarea executenttter

'I Numlrul de executlUlli

Inginer proiectant Mnncitor topograf 3/T

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Categoria de greutate

Felul luerarii II I III IV V
MaSnrarea fir ul de 100 m -G;040 0;046' -0:&54- fH)-7+- ~-
a. en 0,,20 c: /:u? 0.' '6:? 0.'.2IZ t~ 2:;-/

b. Masurarea en pangliea de 50 m 0;028 ~;2Jr -0,03"/ -Q;91?-· -:ttOp;
O,:oflt C," , ) ", -.~/, c: '.:.r- .. ".-'
Masurarea ruleta de 20 m -0;020 - -0;022: , *H)26- 0,931- ,.(};O43
e. en ~«O c.'~~"'c~ ~;LY;e' ,:::; ./e'J .: / . ., (_/ OF 2

Miisurarea indirecta a distantelor eu stadia verticala

Norma de munca cuprinde:

- asezarea si tinerea s~a~iei ~e punet;

- vizarea, punctarea 91 mreglstr~rea r~zultatelor.

a. Cind citirea se face la doua fire .retIculare.

b. Cind citirea se face la trei fire reticulare, Unitatea de masura: operatia.

FORMA TJA DE MUNCA

CaUCiurea executantflor

I Numaru,l d. executanll

Inginer proieetant Mnncitor topograf 3/I

1 2

103

NORMA DE TIMP (o,e-echipa)

Felul luenrii

J CategorJa de greutate

1--.--,-----.-----:----

II III IV V

-
Mlisurarea indirectd a. distautelor:
a) citire la doua "fire reticulare 0,017 0,020 0,023 0,030 . 0,038
b) citire la trei fire reticulare 0,022 0,025 0,030 0,038 0,049 OF 3

lUasurarea indirecta a distantelor cu stadia orizontala

A. Stadia instalata in capatul distantei de masurat,

B. Stadia instalata lamijlocul distantei de masurat,

C. Cu baza ajutatoare determinata in capatul distantei de masurat,

Norma de munca cuprinde: '

- instal area in statie a instrumentului;

-=- instalarsa stadiei si directionarea ei cu dispozitivul optic pe directia

de masurat;

- executarea observatiilor unghiulare cu 0 reiteratie :

- extragerea distantei din table, in cazurile A si B sau 'calculul distantei

in cazul C; ,

"'-+ parcurgerea terenului.

Unitatea de masura: distanta,

FORMA TIA DE MUNC/I

Calificarea executeatrtee

I Numarul de e xe euran]!

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/I Muncitor topograf III

NORME DE TIMP (ore-echipa)

Cazul

Categoria de greutate

LUDgim_a dlstaDI_I (m)

II IU

IV

V

a) pina la 100 0,32 0,37 0,4:; 0,57 0,71
A b) 101-150 0.34 0,40 0,46 0,60 0,72
c) 151-200 0,38 0,43 . 0,50 0,67 0,84
d) 201-300 0,43 0,50 0,58 0,76 0,95
I a) 100-200 0,63 0,72 0,85 1,11
I 1,-10
B b) 201-300 0,78 0,90 1,05 1,38 1,74
c) 301-400 1,10 1,26 1,48 1,94 2,1-4
d) 401-500 1,40 1,61 1,89 2,-18 3,11
a) pina In 500 1,29 1,48 1,74 2,26 2,85
C b) 501-700 1,36 1,56 1,84 2,39 3,11
c) 701-900 1,50 1,73 2,03 2,65 3,33
. d) 901-1200 1,68 1,9-1 2,27 2,96 3,7-1 Nota: Daca se executa mal multe reiterafii decit cele prevazura, numarul observatiilor suplimentare se vor norma conform art. OGI.

104

Masurarea distantelor prin unde trasari, urmarirea comportl'i.rii

8---

in lucrari de triangulatie, poligonometrie, constructiilor ~i reperaj fotograrnrnetric

Norma de munca cuprinde:

A. La teren

- identificarea punctelor care materializeaza distanta :

- despachetarea, instalarea, demontarea si impachetarea aparatelor;

- pregatirea operatiunilor propriu-zise de masurare: stabilirea modului

de comunicatie intre aparate, incalzirea aparatelor la temperatura de Iucru, orientarea aproximativa si orient area definitiva a aparatelor, testarea functionarii aparatelor, masurarea inaltimii aparatelor si inregistrarea datelor;

- masurarea distantei cu inregistrarea datelor in carnetele de teren;

- masurarea elementelor meteorologice la ambele extermitati ale la-

turilor, inainte ~i dupa masurarea distantei ~i lnregistrarea datelor : - calculul si analiza in statie a datelor primare :

- deplasarea in teren pe directiile de masurat,

B. La birou

- calculul valorii medii a distantei :

- calculul corectiilor fizice : temepratura, presiune ~i umiditate :

- calculul corectiilor geometrice, excentricitatii, reducerea la orizont

~i elipsoid, corectia de trecere la sistemul de proiectie :

- aplicarea corectiilor : .

- evaluarea preciziei de miisurarea distantei :

- verificarea, etalonarea si reglarea periodica a aparatelor.

Unitatea de masura: distanta,

FORMATIA DE MUNCA

Numarul exeeutantilor

Cauticarea executantflor

A. La teren ! B. La birou

Inginer proieetant prine. gr. II Inginer proiectant prine. gr. III Tehnician proiectant principal Muncitor topograf 3/I

NORME DE TIMP (ore-echipd)

Lucriri executate la terea Luerarl
Tipul de aparat Intervale de categorif de greutate execu ..
distanl' (m) tate la
-1-l-II-I~I-~I-v-__::
1 Z 3 4 5 6 7 8
.v- "t'f I fr J_? 1/ Y~ I I( ,,~ )'1 '52-
a. Electrooptiee automat ( 0- 200 t;_40-··IiW" '1~9' i:-i-6- i'11- 1-;25"
7'iir'" , W~-ztzr
"2- 200- 100 to . , , , ~ ,
~ 400- 800 -W--w:r W~l~ i;~
'"
~l?et: f!# W~'
I 800- 1600 , ~ -t-;.a5-
.,
f 1600- 3000 'J;.ii t;J' --n;;'3cI ~. '-<..T'~':·ll t;
-+.-t9 --5-;'46' +,8S 3. fit H5-3,14 3,:;1; ---;:.z~

-,,6 .

1.5-}; :;~

L

105

,_.

l_,

!

I

t
L
t
I
l
L
1
L.
l 106
L 2

7

8

b. Electrooptice semiautomat 0- 200 1,74 2,00 2,35 3,06 3,86 1,50
--- --
200- -400 1,94 2,23 2,62 3,41 4,31 150
---
400- 800 2,44 2,81 3,29 4,29 5,'12 1,50
800- 1600 2,9'1 3,38 3,97 5,17 6,53 1,50
---
1600- 3000 3,36 3,86 4,54 5,91 7,46 1,50
---
3000- 5000 3,50 4,03 4,73 6,16 7,77 1,50
---
c. Radioelectronice 0- s , 500 2,13 2,45 2,88 3,75 4,73 2,00
--- -- --- I- _._-
500- 1000 2,83 3,25 3,82 4,98 6,28 2,00
1000- 2000 3,33 3,83 4,40 5,86 7,39 2,00
---
2000- 5000 4,70 5,il 6,35 8,27 10,34 2,00
5000-10 000 6,98 8,03 9,42 12,28 15,50 2,00
--- --- ---
10 000 - 15 000 8,38 9,64 11,31 14,75 18,60 2,00
15000-20000 10,75 11,38 13,00 17,34 21,68 2,00 Notd : 1. Transportul pe teren 301 aparatelor si formatiei de Iucru se face numai cu mijloace de transport auto.

2. In cazul masura.torjlnr de 130 punctul "c" forrnatia de rnunca se suplimenteaz.1 cu 2 tehnicieni proiectanri principali ;;i 2 muncitori topo 3/1.

3. Clnd accesul 130 punctele de masurat se face cu piciorul, forrnatia de I';cru se suplimenteaz.1 cu 2 muncitori tope 1/1.

4. La rnasurarea electronica a distantelor necesare studiilor de urmarira a comportari i constructiilor, precurn si pentru trasarea si verificarea axelor principale ale barajelor din beton ~i galeriilor, normele de timp se majoreaz.1 cu 50%.

OF 5

Masurarea bazelor in retele de ridicare ~i trasare

Norma de munca cuprinde:

,...... jalonarea aliniamentului bazei;

- alinierea ~i pichetarea punctelor intennediare din 200 in 200 m; :- curatirea si netezirea terenului;

- masurarea de trei ori a bazei;

- calculullungimii bazei si aplicarea corectiilor de etalon si temperatura.

. Unitatea de masura: kilometrul.

I

·f

FORMA JIA DE MUNCA

CaliCfeatea executanfilor

I Numiirul de execatanli

Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topograf 3fI

Muncitor topograf 1/1

1 2 2

NORMA DE TIMP (ore-echipd)

Felul terenulul pe care se mlsoad. baza
a " - e -
Densitatea. pichefUor pe 1 km terea cu pante
sesete, drumuri teren afinat sau neuniforme care se
naturale, pii$unl etc. proaspat arat descompun sau
baze friate
A. Din 200 in 200 m 2,52 2,78 3,02
B. Din 100 in 100 m 2,71 2,99 3,26
C. Din 50 in 50 m 2,93 3,22 3,51 OF o

Masurarea bazelor in triangulatie sau microtriangulatie cu precizia 1: 200000, folosind ruleta metalica de SO m

Norma de munca cuprinde :

- alinierea cu teodolitul si pichetarea bazei cu taru~i prevazuti cu placute pentru citire din 50 in 50 m;

- curatirea terenului;

- masurarea de trei ori a bazei cu panglica suspendata prin executarea

citirilor la ambele capete de cinci ori cu ecart de 1 mm;

- observarea si inregistrarea temperaturii la fiecare portee;

- detenninarea diferentelor de nivel ale porteelor prin nivelment geo-

metric de ordinul IV;

- executarea calculelor necesare deterrninarii lungimii bazei;

- deplasari in teren.

Unitatea de masura: kilometrul.

I

FORMA JIA DE MUNCA

CaU(icarea executaattlee

I N umarul de executanli

Inginer proiectant principal gr. III Inginer proiectant

Tehnician proiectant principal Muncitor topograf 3/I Muncitor topograf If I

1 1 2 2 4

107

NORMA DE TIMP

Or .... cblp'

8,64 12,80

A. Cu ~geata (panglicli suspendata numai la cele doua capete)

B. Fara ,ageata (panglicli suspendata pe suporti din 5 in .5 metri)

Nota: Norma de timp este valabila in toate catr-goriile de greutate ale terenului.

OF 7

Miisurarea bazelor geodezice de ordinele I ~i II Norma' de munca cuprinde :

-:- jalonarea bazei ~i plantarea pichetilor ;

- asezarea trepiedelor pe aliniament;

- executarea nivelmentului bazei;

- masurarea bazei cu firul invar :

- calculul preliminar al lungimilor masurate :

- deplasari in teren.

Unitatea de masura: kilometrul.

FORMA rIA DE MUNCA

I Num~rul de executantt

Caliticarea executantller

Inginer proiectant principal gr. III Inginer proiectant

Tehnician proiectant ~incipa1 Muncitor topograf 311 Muncitor topograf 1/1

1 2 1 3 9

NORMA DE TIMP {ore-eohipd}

Categoria de gnutate

F.lul lumrii

II

III

Masurarea bazelor geodezice de ordinele I ~i II

8,00

16,00

12,00

108

CAPITOLUL G

OBSERVATII AZIMUTALE ~I ZENITALE

, .

Generalitati

Normele de timp din capitolul G se referaTa I?asurarea. unghiurilor azimutale si zenitale in statiile punctelor geodez!ce si topograflce. ..

Normele de timp din capitolul G. s~nt s~abihte. pe?-t~, ob:e~vatllie un: ahiulare efectuate la lumina direct5. a zilei pe timp pnelmc ~l III limita orarului ~revazut in normele tehnice pentru genul de observatii. respectiv normele de timp cuprind ~i timpul necesar inregistrarii rezultatclor (citirilor) in car-

netul de observatii. '

Se mentione~za ca la stabilirea normelor s-a consideratca ins~rument~l

a fost anterior rectificat, punctele ce se observa sint semnallzate ~l formatia

de munca este transportata in punctul de lucru. -

OC 1

Miisurarea azimutala sau zenitala a unei directii intr-c singura pozitie a lunetei

a. In punctele determinate prin procedeul triangulatiei cu laturi de 2-7 km.

b. In punctele determinate prin procedeul triangulatiei cu laturi sub

2km.

c. In drumuiri.

Norma de munca cuprinde:

_ cautarea punctului si blocarea alidadei; _ vizarea si punctarea semnului;

_ citirea i~i inregistrarea unghiului;

- deblocarea alidadei.

Unitatea de masura: observatia.

FORMA FA DE MUNCA

Calificarea executan*ilor

I Numarul d. executonll

Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topograf 31I

Muncitor topograf 1/1

\ L

109

I

'.

f

I

f

L_

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Folul lucrlril

a

c

l-7km

sub 1 km

drumufd

Ml1surarea azimutalll. sau zenitaIll.

Nota: 1. Pentru Iectura ~i inregistrarea pozipei nivelei torice in scopul aplicarii corecfiilor de verticalitate'se aplicll. norma de Ia cazul "cu.

2. In cazul rnl1surll.torilor azimutaIe cu -4 sau rnai rnulte seril se adauga Ia formatia de lucru un tehnician proiectant.

OC 2

Miisurarea directiilor orizontale in punctele de ordinul IV

Norma de mundi cuprinde:

- pregatirsa datelor pentru observatii j

- verificarea aparatului;

- efectuarea unei singure foi de centrare;

- fixaraa si calarea instrumentului;

- efectuarea unui tur de orizont de recunoa~tere;

- masurarea directiilor de ordinul IV prin metoda reiteratiilor cu P = 12

cu aparate de 2ee;, ,

- prelucrarea datelor de teren;

- compensarea in statie :

- definitivarea carnetului;

- caracterizarea semnalului;

- determinarea directa ~i analitica a inaltimii semnalului;

- movilirea bornei;

- calculul corectiilor de colimatis, centrar- si reducere;

- predarea dccumentati-].

Unitatea de masura: punctul.

FORMA rIA DE MUNCA

CaUriCarea exeeutautiler

,

I Xumirul de executl.nfl

Inginer proiectant principal gr. III Tehnician· proiectant

Muncitor topograf 3/1

Muncitor topograf 1/1

110-

NORME DE TIMP (ore-echipa)

Numlrul dfrectlilor observate

Cat.gorll de greutate : I : I :. I : I : I :

g

10

A. 'Munte.

B. Deal

C. $es

D. Mlastini

. . • (? g) La munte echipa va fi mi!.rit1l.

Nota: Observafiile se executa numai pe silueta cap ne ru .

cu un rnuncitor topograf 1/1.

OC 3

Miisurarea dt:ect~ror orfzontale in punctele geodezic~ de ordinul III (lungimea laturilor 8-15 km)

Norma de munca cuprinde:

- pregatirea datelor pentru observatii :

- verificarea aparatelor;

- efectuarea unei singure foi de. centrare;

- instalarea si calarea apar~tulUl; .

- efectuarea unui tur de onzont de recunoastere :

- masurarea directiilor de ordinul III prin metoda reiteratiilor cu

P = 18, folosind aparate de 2ee; - prelucrarea datelor de teren;

- compensarea in statie :

- definitivarea carnetului;

- caracterizarea semnalului;

di v· liti v a inaltimii semnalului;

- determinarea recta ~l ana 1 rca <Ut

- movilirea bornei;

- calculul corectiei de colimatie, centrare si reducere :

- predarea documentatiei,

Unitatea de masura: punctul.

FORlv[A FA DE MUNC,{

Calificarea executanttlcr

I Numarul de executant!

Ingmer proiectant principal gr. III Tehnician proiectant

Muncitor topograf 3/1

Muncitor topograf 1/1

1 1 1 1

IH

NORME DE TIMP {ore ]:'.

Numlru( direcfUlor ebservate
Categorii de greutate • I b I e I d I e I t
J " 5 6 7 8
A. Munte 5,40 6,77 8,14 9,43 11,30 12,96 .
B. Deal 6,77 8,42 10,15 11,89 14,18 16,20
C. $es 8,14 10,15 12,24 14,26 17,06 19,41. _
D.~tini 10,80 13,46 16,20 18,86 22,68 25,92 Nota: 1. Observatille se efectueaza numai pe siluera (cap negru).

2. Cind observatlile se executa in regiuni muntoase se adauga Ia formatie un rnun-

citor topograf If I. '

3. Cind echipa se transporta la punct cu piciorul se adauga Ia formatia de lucru un muncitor topograf If I.

OC 4

Miisurarea unghiurilor orizontale pentru determinarea punctelor geodezice

• de ordinul II (Iungimea laturilor 15-25 km)

Norma de munca cuprinde:

- pregatirea datelor pentru observatii ;

- verificarea si rectificarea aparatului;

- efectuarea primei foi de centrare;

- fixarea si calarea aparatului ;

- asezarea pe directie a heliotroapelor (proiectoarelor);

- executarea unui tur de orizont de recunoastere ,

- verificarea si reglarea luminozitatii heliotroapelor;

- e~ecutarea observatiilor spre punctele de ordinul II la lumina de

heliotrop (ziua) sau de proiector (noaptea), prin metoda Schreiber cu P = 24 Mu = 1,5n, cu aparate de 1-2 secunde precizie; ,

- prelucrarea datelor de teren;

- cornpensarea in statie : ,

- verificarea observatiilor prin trei reiteratii ;

- completarea jurnaIului zilnic;

- caracterizarea semnaIului;

- definitivarea si verificarea carnetului de teren;

- efectuarea celei de-a doua foi de centrare;

- determinarea directa si anaIitica a inaltimii semnalului;

- calculul corectiilor de colima tie, centrare si reducere;

- movilarea bornei; _

- predarea documentatiei.

Unitatea de masura: punctul.

1,12

-==---

,

i

FOR1\-fA TIA DE MUNCA

Numirul de execu.an~i
cJad obscrvaliile se rac pe 0 lumln' cfnd ohserva~iUe se rao pe sUueta
de heliotrop sau projector semnalului
CaUCicarea executanJnor
numaru' dlrectlllor observate numA-rul direqlilor ebserveee
I I I I I J I " I 5 I 6 I 7 I 8
3 " 5 6 I 7 8
Inginer proiectant I I 1 1 1 1 1 I _11_1 1 I
principal gradul III
--------
Inginer proiectant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Muncitor topograf 6 7 8 - _ _ _ -
3/1 3 4 5 _ -- -- -_
-- -- -- -_ -- -- --
I
Muncitor topograf 3 3 ~ I 3 3 3
3/1 3 3 3 3 3 3 NORMA DE TIMP [ore-echi pd )

Categorii de greutate

1 Cazul \ __ ,- __ N,u_mar_ul---;-di_ro...:_C!_iiI_O,r ~O_bs_er_va_t_e 1---

.-\, Munte 1 20,52 25,65 30,78 38,47 46,17 53,86
2 25,65 32,06 38,47 48,10 57,71 67,33
B. Deal 1 25,65 32,06 38,47 48,10 57,71 67,33
2 32,06 40,08 48,10 60,12 72,14 84,13
C. !?es 1 30,78 38,47 46,17 57,71 70,00 80,80
2 38,47 48,10 57,71 72,11 86,57 100,99
D. Mlastini 1 41,04 51,30 61,56 76,95 91,91 107,73
2 51,30 61,12 76,95 96,19 115,42 134,66
.. Nota: 1. La munte se "a adauga un muncitor topograf III, In cazul observa tiilor

pe silueta, .. '_

2, Cele doua cazu ri slnt: 1 _ Cind observatiile se c:xecuta pe semna,1 Iurn i _ nos si 2 _ Cind observatiile se executa pe silueta semnalului,

OC 5

Miisurarea unghiurilor orizontale pentru de~erminarea punctelor geodezice

de ordinul I (lungimea laturilor 25-40 km}: r

1 l_

Norma de munca cuprinde: ..

- pregatirea datelor pentru observatll.;

- verificarea si rectificarea aparatului :

- efectuarea primei foi de centra;e;

- fixarea si calarea instrumentului :

- asezarea pe directie a heliotroapelor (proiectoarelor}:

L

113

...

I

- exe~'!tarea ~nui tur de or;izon.t ~: recunoa~tere;

- verificarea ~l regla~~a luminozitatii heliotroapelor;

. - exec~tarea observatiilor spre punctele de ordinul I e lumina de 'heliotrop (ziua] sau de protector (n~aptea).' prin metoda SchreiBer cu P = 36 Mu - 0,5 cu ·aparate de 1 secunda precizie :

- prelucrarea datelor de teren; ,

- compensarea in statie ;

- verificarea observatiilor prin trei reiteratii ;

- completarea jurnalului zilnic;

- caracterizarea semnalului :

- definitivarea si verificaroa carnetului de teren :

- efectuarea celei de-a doua foi de centrars: '

- determinarea direct a ~i analitica a inaltimii semnalului :

- calculul corectiilor de colimatia, centrare si reducere : '

- movilirea bornei; ,

- predarea documentatiei.

Unitatea de masura: punctul.

FORMA TJA DE MUNCA

CaUfJcarea exeeutanttlor

6

Numirul de executant!

numarul de directil

4

; 7 8
Inginer proiectant principal
gr. III 1 1 1 1 1
Inginer proieciant 1
1 1 1 1 1 1
'Muncitor topograf 3/1 3 4 5 6 7 8
Muncitor topograf III 3 3 3 .3 .3 .3 NORJ'vEA DE TEMP (ore-echipa)

Categoria de greutate

Numiirul direcfiilor observate

-; 1-: 1-/--: 1--

I

7 8
A. Munte 30,78 41,04 51,30 61,56
B. Deal 76,95 92,34
'C. Ses 38,47 51,30 61,12 76,95 96,19 115,42
D. Mlastini 46,17 61,56 76,95 92,34 120.55 138,51
61,.56 82,08 102,60 12.3,12 153,90 184,68
r - nota.!. La munte se va adauga un muncitor topograf III.

2. Obscrv~tiile se vor adauga-executa nurnai pe lumina de heliotro ziua sau protector (noaptea); nu se admit observatii de ordinul I pe ~i1~eta:

114

8-

Masurarea distantelor zenitale la punctele de triangulatie de ordinele I-V

Norma de munca cuprinde:

- executarea ~i inregistrarea observatiilor la cele trei fire stadimetrice

(cerc stinga si cere dreapta);

- preluerarea datelor de teren;

- efectuarea schitelor si a ealculelor de control.

Unitatea de masura: punctul.

FORMA TJA DE MUNCA

CaUCicarea executanttler

I N umlrul de executaDl1

Inginer-proiectant principal gr. III Muncitor topogra£ 3/1

Muncitor topograf 111

~}x'3 O!';-

1 I

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

Numarul de directii

Categoria de greutate

A. Munte

B. Deal

C. $es

D. Mlastini

8--

Executarea foii de centrare a punctelor geodezice semnalizate

Norma de munca cuprinde:

- proieetarea cu teodolitul pe foaia de centrare a obieetivului de vizare, a centrului pilastrului si centrului bornei din 3 statii alese astfel inch sa formeze un triunghi echilateral eu centrul de greutate in punet;

- unirea in creion a proiectiilor pentru obtinerea excentricitatilor 1 si 11;

- stationarea succesiva a proiectiilor obieetivului de vizare si pilastrului

~i observarea a trei puncte de triangulatie din turul de orizont pentru determinarea prin caleul a unghiurilor 0 ~i 01 si verificarea determinarii lor pecale grafica.

Unitatea de masura: operatia,

115-

FORMA FA DE MUNCA

C.Uficarea executantJtor

I Numilrul de execut.D!I'

Inginer proiectant principal gr.III 'Muncitor topograf 3{I

'Muncitor topograf If I

1 Z, 3 .Il~:,:,,:

1 X v:?; .~

I '

I .J

NORMA DE TIMP

Felut lucrarii

Ore-echipa

Executarea foii de centrare

OG8

Determinarea analitlca a inaltimii pilastrului l?i a semnalului de viz are Norma de rnunca cuprinde:

. :- stationarea .in. doua ~uncte egal departate fap, de centrul bornei ~~ masurarea ~nghlU:llor zemtale catre centrul bornei, centrul pilastrului ·~l ~a sernnalului de vizare :

. . - masur~rea directa a inalt~mi~ pilastrului, semnalului de viz are si a distantelor dlI_ltre cent:ul bornei ~l cele doua puncte stationate :

. - ~etermmarea prIn calcul a inaltimii pilastrului si a semnalului de vizare ~l compararea cu masuratorils directe.

Unitatea de masura: operatia.

FORMA rIA DE MUNCA

CaliCfcarea executantllor

I Numirul de executanli

.Inginer proiectant principal' gr. III 'Muncitor topograf 3{I

'Muncitor topograf I{I

1 )

1 J3C67t-

1 '

NORMA DE TIMP

Felul lucrilrli

Ore-echipi

Determirui.r..i. in!ltimii pilastrului ~i a :semnalului de vizare

116

,

CAPITOLUL R

OBSERVATII ALTIMETRICE

Generalitiiti

Normele de timp din capitolul R se refera la observaJi~le .. alti~et~ic.~' care se executa in scopul culegerii datelor necesare deten1\maru altitudinii,

punctelor prin nivelment geometric.

Procesul tehnologic care a stat la baza stabilirii normelor de timp din capitolul R este prevazut in instructiunile pentru nivclmentul de ordinele L II, III si IV editate de M.F.A. in anul1965. Pentru nivelmentul de ordinul V, procesul tehnologic prevede executarea intr-un singur sens, cu stadii (mire) gradate pe 0 singura fata, observatiile executindu-se la cere trei fire'

stadimetrice.

Normele de timp sint stabilite in urrnatoarele conditii :

_ Formatia de munca este trans port at a in punctul de static in cazul. articolelor OR 1, OR 2, si OR 6 sau in punctul de lucru in cazul arti-, colelor OH 4 si OR 5.

_ La punctul radiat de la articolul OR 2 norma cuprinde si parcurgerea.

distantelor intre punctele radiate socotita in medie la 50 rn.

OH 1

Observatii altimetrice in nivelment geometric (direct) de ordinele 0, I, II si lIt

\

1 It !

Norma de munca cuprinde:

- verificarea nivelei si a mirelor :

_ masurarea directa a distantelor de la nivela la mire;

_ instalarea in statie a nivelei si a mirelor pe punctele de nivelat; - executarea si inregistrarea observatiilor ;

- lntocmirea calculelor de control;

_ intocmirea listei de teren a diferentelor de nivel;

_ intocmireaschemei drumuirii si a: listei reperelor de nivelment executate ..

Unitatea de masura: punctul de statie. . ./

L

111'

\'

l

L.

l

L

FORMA JIA DE MUNCA

Calilicarea executallfUor

Numirul de executanfJ

Inginer proiectant principal gr. II Inginer proiectant principal gr. III Tehnician proiectant principal Muncitor topograf 3/1

Muncitor topograf III

I ordinul I teren I I ,~
ordinal 0 ordlnul II ordlnul III '"
-
-J~l l)~ lkf} ll5:tz.
4 (l 2 I
2.1 f 2J} 2 } 2 NORME DE TIMP (ore-echipd)

a

h

I
ordinul II ordinul III
~ I e;tt+
I, tq,t;! IN.r
.> Felul luedrll

ordinul 0

ordinul I

Observatii altimetrice la nivelmentul geometric

0;382 . /',q~:?

8

Ohservatii altimetrice in nivelmentul geometric ( direct) de ordinele IV ~i V

Norma de munca cuprinde:

- verificarea nivelei ~i a mirelor;

- masurarea expeditiva (eu sfoara sau cu pasul) a distantei de la nivela

la mira;

- instalarea in statie a nivelei -~i a mirelor pe punetele de nivelat;

- executarea si inregistrarea observatiilor ;

- intocmirea ealculelor de control.

Unitatea de masura: punetul de static.

FORMA rIA DE MUNCA

Numarul de executanfi
CaUllcarea executantilor Ord. IV , ordinul V
drumuiri ell radled 'drUmUiri fha radieri
Inginer proiectan t i1'C~ 1 ,- 11
Muncitor topograf 3/1 214q.- 1 :r'{ :)
Muncitor topograf 1/1 2 'l 2 J ,,~ 2.1' I 118

NORMA DE TIMP (ore-echipii)

b

c

Felul luerArll

oldlnul IV

ordinul V

punct cadlat

Observatii altimetrice in nivelment geometric

Notd : Cind lucrarile se executa pe traseul cailor de comunicatie existente, seadauga la Iormatia de lucru un muncitor (necaIificat tr. II) pentru protejarea punctului de lucru.

OH 3

Observatii in nivelmentuI cu lata

Norma de munca cuprinde :

- asezarea si nivelarea latei;

- masurarea si inregistrarea diferentelor de nivel si a distantei :

- deplasarea pe traseu .

Unitatea de masura: observatia cu lata de 4 m.

FORMA rIA DE MUNCA

Calificaiea executantilor Numarul de executan]!

Tehnician proiectant principal 1

Muncitor topograf 2/1 2

Muncitor topograf III 1

NORMA DE TIMP DE MUNCA

Felul luerArii I Ore-.ehip~

Observatii in nivelmentul eu lata I 0,04

Cote batimetrice izolate

Norma de munca cuprinde:

- pregatirea materialului si stabilirea planului de referinta (fadi deter-

minarea altitudinii lui);

- masurarea adincimii si inregistrarea ' datelor;

- stringerea materialului.

Unitatea de masura: punetul.

119'

FORMA TJA DE MUNCA

CaUCicarea e:cecutanfUor

Numirul de executantt

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf 1/1

1"1

1("1-.2 q2.. IJ J

NORMA DE TIMP DE MUNCA

Fel ul I uelirH

Ore-echipa

Cote batimetrice izolate

OH 5

Cote altimetrice pe torenti Norma de munca cuprinde:

- intinderea orizontala a panglieii de otel :

- vertiealizarea stadiei;

- citirea ~i inregistrarea distantei pe orizontala si pe verticala eu schi-

tarea punctului.

Unitatea de masura: punetul.

FORMA rIA DE MUNCA

l

Calificarra executanfilor

I Numirul de exeeueaa]]

T ehnician proiectant principal Muncitor topograf 3{1

Muncitor topograt If I -

I ) I

1 'v 3, 5".-1 ~ 2 r.... I "7 ••

.)~

NORMA DE TIMP

l_

Felul lucriril

O .... echlpi

Cote altimetrice pe torenti

120

8-

Filarea curbelor de nivel

a. Cind punctul filat se picheteaza ~i se musuroieste-

b. Cind punetul filat nu se picheteaza.. Norma de munca cuprinde:

_ tatonarea ~i gasirea punctului pe curbe de nivel;

_ baterea t5_ru~ului si controlul repetat al inaltimii lui. pina se ajunge

Ia nivelul cerut :

_ asezarea mirei pe taru~;

_ observarea si inregistrarea azimutului :

_ observarea si inregistrarea distantei stadimetrice; _ musuroirea punctului;

_ parcurgerea terenului." Unitatea de masura : punctul.

FORlvIA FA DE MUNCA

Calificarea executantllor

Numbul de e xecutanl!

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf III

I} __ n

2 J" 'f'" i\. ,/ * ~

I I

lVORMA DE TIMP (ore·echipii)

Felul lucr3rii

II

III

IV

V

a. Punctul tilat se picheteaza si se musuroieste

b. Punctul mat nu se picheteaza

Categoria de greutate

L

L

121

I

L l

l b

I

CAPITOLUL I

DETERMIN ARI, TRANSMITERl, REPERAjE

Generalitati

Normele de timp din capitolul I se refera la operatiile de determinari, transmiteri, reperaje si alinieri care intervin in executarea Iucrarilor geodezice ~i topografice.

.. Normele de .ti~p din ca:pit?lul I co:-es:pund conditiilor executarii operatl.ilo~ de dete.x:nma.n,. trasmlten,. reperaje mtr-:1U punct sau intre punctele dinainte stabilite ~l m care echipa de lucru, mstrumentele si materialele necesare au fost dej a transportate. .

OJ 1

Determinarea directiei nordului

A. Prin observarea soarelui la inaltimi corespondente.

B. Prin observarea stelei polare la maxima digresiune.

C. Cu ajutorul acului magnetic. D_ Cu ajutorul giroscopului. Norma de munca cuprinde:

a. La teren:

Prin observarea soarelui, a stelei polare sau eu ajutorul acului magnetic: - instalarea ~i punerea in regim de lucru a aparatelor;

- executarea si inregistrarea observatiilor de baza :

- transmiterea si inregistrarea azimutului la punctul ales.

Cu ajutorul giroscopului:

- recunoasterea extremitatii aliniamentului (bornelor) care urmeaza a fi orientate;

- despachetarea, instalarea in statie, impachetarea aparatelor;

- stabilirea nordului aproximativ cu ajutorul declinatorului ~i a metodei

de elongatie :

- exeeutare<l; masuratorilor fine prin metoda pasajului, urmarirea si consemnarea in fisele de observatie a valorilor oscilatiilor si a timpilor de

pasaj al fantei giroscopului; , ,

- calculul mediei Schuler si al diferentei timpilor medii de pasaj apre-

cierea calitatii datelor primare.' ,

122

b. La birou:

Prin observarea soarelui:

- extragerea din anuar a valorii declinatiei, calculul variatiei ~i transfermarea ei, a timpului si a latitudinii in sistem centezimal;

. l' Tz- Tl si a cosinusului 0,'

- extragerea smusu U1 "r

2

- calculul corectiei ~i inregistrarea rezultatului. Prin observarea stelei polare:

- transformarea in arc a longitudinii si extragerea valorii distantei pol are ;

- calculul termenilor aditionali ai azimutului polarei la maxima di-

gresiune si afectarea la directie, Cu ajutorul giroscopului:

- calculul corectiei nordului si stabilirea nordului giroscopic;

- calculul unghiului de rotire a sistemului de sprijin in raport cu nordul

giroscopic ;

- calculul convergentei de meridian si stabilirea orientarii definitive

a aliniamentului (aliniamentelor) vizat (vizate); ..

- repetarea pentru control a calculelor.

Unitatea de masura: operatia.

FORMA FA DE MUNCA

Numirul de executan]!
Calificarea executanttlee teren I bJrou
A- I B I c I D A- I B \ c I D
, ,
Inginer proiectant principal gr. II - - - 1 - - - 1
Inginer proiectant principal gr. III 1 1 1 - 1 1 - -
Tehnician proiectant principal - - - 1 - - - I
Muncitor topograf 3/1 1 2 1 1 - - - -
Muncitor topograf III 1 2 1 2 - - -- ._ NORMA DE TIMP [ore-echi pd } pentr" l ucrdri de teren
(ore-om) pent". I ucrdri de biro"
I a I-
Cazul
141 teren la birou
A. Prin observarea soarelui I 5.400 I 0,603
B_ Prin observarea stelei polare 0,900 0,603
C. Cu ajutorul acului magnetic 0,153
I Categoria de greutate
Cazul
II III IV V D. Cu ajutorul giroscopului: 4,114 4,738 5,558 7,250 9,1H
a) la teren
b) la birou 1.584 Notd : 1. in cazul Iucrarilor executate in pesteri, puturi galerii subterane sau alte locuri asemanatoare acestora., determinarile se vor incadra in categoria a V-a. de greutate.

2. Cind pentru ridicarea preciziei, ciclul de ma.surl!.tori dintr-o statie se cere repetat, normele 'pent ru al 2-1ea ciclu se reduc cu 50%.

123

Proieetarea pe verticala a punctelor Norma de munca cuprinde:

- impachetarea si desp~c?etarea aparatului;

-:- instalarea aparatului m statie ;

- efectuarea a patru punctari :

- baterea a patru picheti ;

- cent~~rea cuielor I?e picheti cu ajutorul aparatului;

- stabilirea centrului celor doua diagonale;

- miisurarea excentricitatii,

Unitateademiisura: punctul.

FORMA TJA DE uuuc:

Calificarea executantllor

I Num_rul de executan]!

Inginer proiectant Muncitor topograf 3fI Muncitor topograf If I

NORMA DE TI1\IP

Felul luera.tit

Gre-echlpd

Proiectarea pe verticalli. a punctelor

Transmiterea la sol a punctelor stationabile (la complexul de trei puncte) Norma de munca cuprinde:

A. La teren:

- alegerea eelor trei puncte de statii la sol'

-baterea pichetilor si reperarea lor; ,

- ~iisu~~ea bazelor dintre cele trei puncte;

-ldenhflcarea punctelor de orientare in statia din care se transmite;

- despachetarsa si impachetarea aparatului;

- mstalarea aparatului in statie;

• - executarea observatiilor unghiulare din punctul din care se transmite ~i in cele de la sol;

- deplasari pe teren.

124

,

B. La birou:

- transcrierea elementelor masurate in teren din carnetul de observatii

in foaia de cal cui;

- compensarea unghiurilor in static:

- compensarea unghiurilor in triunghiuri;

- calculul~i aplicarea corectiilor bazelor masurate :

- calculul laturilor triunghiurilor ~~ inregistrarea rezultatelor;

- orientarea directiilor noi din punctele de coordonate cunoscute;

- calculul coordonatelor X, Y, ale punctelor la sol.

Unitatea de masura : operatia (complexul de trei puncte).

FORMA TJA. DE MUNCIl

Numarul de executanrl

Calificarea executantflor

teren

bircu

Inginer proiectant principal gr. III Muncitortopograf 3fI

Muncitor topograf If I

1 ~ f

2 ~3927

1 I I r

NOR.1IA DE TIMP (ore-echi pd ) - pentru lucrdri de teren, (ore-om) - pentr« lucrar; de birou

Categoria de greutate

Felul lucrfllii

II

IV

V

III

Transmiterea la sol a punctelor statio- ~_I
nabile
A. La teren ..3.,23 -p,-n- /tJi -7-l+-
n.;'.? ,S~;Z.. 22,34 2~r
~- ......
B. La birou t I ..4;04·-
~ .. "f..':\ Transmiterea la sol a punctelor nestationabile

a. In complex de 2 puncte.

b. In complex de 3 puncte. Norma de munca cuprinde:

A. La teren: .

- alegerea, pichetarea si reperarea punctelor;

- identificarea punctelor de orientare;

- masurarea bazelor;

- despachetarea si impachetarea aparatului :

- instalarea aparatului in statie :

- executarea observatiilor unghiulare in punctele

de la sol.

125:

L

. f'"

L

L

L 126

B. La birou:

- compensarea unghiurilor in statie ;

- calculul ~i aplicarea corectiilor bazelor;

- executarea si inregistrarea valorilor naturale; ale unghiurilor;

- calculul orientarii ~i distantei dintre punetele cunoscute;

- rezolvarea triunghiului de legatura cu punctele cunoscute;

- transmiterea orientarilor laturilor;

- ealculul coordonatelor x, yale punetelor la sol;

Unitatea de masura : a) complexul de 2 punete; b) eomplexul de 3 puncte .

.. FORMA rIA DE MUNCA

Calificarea e:secutailtlIor

NumArul de executent!

fa teeee I

la birou

Inginer proiectant princ. gr. III Muncitor topograf 3/1

Muncitor topograf 1/1

NORMA DE TIMP (ore-echipd) pentru luerdri de teren , (ore-om) pentru. lwcrdri de birou

Ftlul lucririi

Categoria de greutate

Calcule

II , III I IV

v

A. ,mMmi""~ la sol a P"~'"O'"~'" _ _ ~. ~ _, ._
t'onablle: •. ;,/ ""J :: ,.:.It? ./-: ,II _~:7
a) complex de 2 puncte 1-;-5-3 1-.-76- r,-M ~:r .J;-5-2-~'
b) complex de 2 puncte ~ ~;6+- ~ J?!;; ~
U:L~k?U -,,;,';9 ~
B. Calculul transmiterii la sol a punctelor I I
nestajionabils ; I I I --t;-Br~
a) complex de 2 puncte I
b) complex de 2 puncte -3-;8Z- R'"
I -i
- x, y

Reperarea punctelor care nu se borneaza

Norma de munca cuprinde:

- stabilirea punctelor de reper, eu parcurgerea terenului;

- masurarea si inregistrarea distantelor (pina la 50 m) de la punctul

fixat la punctul reper, preeum si intocmirea schitei de teren. Unitatea de masura: punetul.

FORJ-fA FA DE MUHCA

I Numiirul de e xecutentt

CaUCIcarea executanttloe

17301 2 J /.

1nginer proiectant Muncitor topograf 3/1

NORMA DE TIMP (ore-echipd)

Felul luelirH

II I

III 'IV V

a. Reperajul fat1i de 2 puncte f~xe

b. Reperajul fat1i de 3 puncte fixe _

C. Identificarea si verificarea reperajelor punctelor

Categoril

de greutate

8---

Determinarea unui aliniament intre doua puncte care nu se vild intre ele prin procedeul jalonarii (prin tatonare)

Norma de munca cuprinde:

- instalarea a patru jaloane pe directia aproxima~iva a ali!1iamentului la distanta de circa 200 m (operatia se repeta in medie de trei ori);

- parcurgerea traseului in medie de trei ori (dus-intors-dus).

Unitatea de masura : kilometrul.

FORMA'rIA DE MUNCA

I Num~rul de executantl

Calificarea executantttor

Inginer proiectant . Muncitor topograf 3/1

NORMA DE Tn.-IP (ore-echipa )

Felul lucrarii

I 11 ,

greutate

Categoria de

Alinierea intre doua puncte care nu se v1id intre ele, prin procedeul jalonarii

III IV V
~ -l-;8O- ~
5::~ C 17'" .?_32
. ~r
1~7 8--

Determinarea verticalitatii constructiilor civile ~i industriale

a. Prin procedeul firului cu plumb.

b. Prin procedeul firului reticular vertical al teodolitului

c. Prin procedeul masurarii unghiurilor orizontale. .

d. Cu aparate de constructie speciala (P.Z.L., Z.N.L. etc.). Norma de munca cuprinde:

- recuno~~~rea obiectivului si stabilirea in detaliu a elementelor

supuse observarii :

- mat~~ializa~ea .punctelor pe ~~:mstructie cu marci sau semne speciale;

- ?tablhrea ~l pichetarea spatiilor de observare;

- instalarea aparatului in statie :

- executarea observatiilor :

- deplasarea intre pu~ctele ob~ervate, in vederea masurarii abaterilor;

- rnasurarea sau obtinerea pnn calcul a abaterilor :

- compararea in statie a valorilor masurate : '

. - intocmir:a f!~ei masuratorilor si graficului ~baterilor.

Unitatea de masura: punctul observat intr-un ciclu.

FORMA TJA DE AfU.vcA

Calificarea executantflor

I

I Numaru! de executant!

X

I ~ ~ If. tz- 2J ~I /Ii

--------------------------~---

Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topograf 3/I

NORi'.fA DE TIMP

Ore·echipi

Felul lucrinl

I I

d

Notd : 1. in cazul in. care dintr-o statie se deterrnina m'ai n:ult de 5 puncte, norma de tlmp se reduce cu 50%.

2. ~entru repetarea. cicIului, dupa un anurnir interval din aceeasi statie

~l pentru aceleasi puncte, norma se reduce cu 25%. ..

l
t 128
J CAPITOLUL J

OPERATII SPECIALE DE MASURATORI TERESTRE

Generalltat!

Normele din capitolul J se referii la masuratori cu caracter special ~i sint stabilite in urmiitoarele conditii:

_ Pentru articolele OJ 1, OJ 2, OJ 3, OJ5, OJ 6 si OJ 9, forrnatia de

rnunca se considera ca a fost transportata in punctul de lucru.

_ Timpul corespunzator deplasarii formatiei de muqca pe profile in cazul articoleleor OJ 1 ~i OJ 2, deplasarilor legate de executarea ~asudttorilor in punctele gravimetrice de la articolul OJ 3 sau deplasaril intre camine in cazul articolului OJ 5, se cuprinde in normele de timp ale arti-

colelor mentionate.

Normale din capitolul J nu sint inc1use si in normele grupate de la capi-

tolul U.

8--

Profile prin cursuri de apa

A. Adincimea sondajelor pina la 1 m.

B. Adincimea sondajelor mai rnari de 1 m cu folosirea barcii.

Norma de munca cuprinde:

_ alegerea locului profilului ~i pichetarea capetelor lui;

_ instalarea aparatului in statie :

_ alinierea profilului cu aparate optice :

_ masurarea stadimetrica a distantei la punctele sondate si inregistrarea

datelor;

_ masurarea adincimii apei In cazul A si introducerea sondei si masu-

rarea adincimii apei, in cazul B;

_ determinarea cotei la oglinda apei ~i inregistrarea rezultatului, pre cum

si a orei si a datei cind s-a executat operatia,

Unitatea de masura: punctul.

NORMA DE MUNCA

,

\

L_

Numirul de executantl

CaliCicarea executantilor

A

B

Inginer proiectant Muncitor topograf 3fI Muncitor topograf If I

L

129

['

I

J

.l

DURATA DE TIMP (ore-echipd)

Cazul

primul punetul primul punetul prfmut punctu' primol punctol primol punctul punet Drmator pund ulmitor punet Ulmltor punct ormltor punct urmitor

Adlnclmea apel (m)

[ sub 1

II 1-3

III 3-6

8---

Profile prin Iaeuri si haIti

A. Adincimea sondajelor pina la 1 m.

B. Adincimea sondajelor mai mare de 1 m eu foIosirea barcii. Norma de munca cuprinde:

- alegerea locului profilului 9i piehetarea capeteIor lui;

- instalaiea aparatului in statie ;

- alinierea de profil eu aparate optiee;

- rnasurarea stadimetrica a distantei Ia puncteIe sondate si inregis-

trarea datelor;

- masurarea adincimii in cazul A si introducerea sondei si masurarsa adincimii apei, in cazul B;

- d~ter;ninarea "cotei la oglinda ~pei si inregistrp.rea rezultatelor precum ~i a orei cind s-a executat operatia,

Unitatea de masura: punctul.·

FORMA TJA DE MUNCA

CaIificare~ e xeeutantilee

Numarul de executantl

A I

B

Inginer proiectant Muncitor. topograf 3/1 Muncitor topograf III

11~S;36 2 Y /

"

130

NO:RMA DE TIMP (ore-echipd)

Adlndmea apei (m)
• b c d e
sub 1 1-3 J-6 6-10 peste 10
(azul 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
primul pundul primul punctul primol punctul prjmol punctul primul punctul
punet urmator punet urmitor punct urmitor punct ormitar punct urmltor
:' A B

OJ 3

Determinarea corectiilor topografiee ale punctului gravimetric

Norma de timp cuprinde: a) La teren:

- exeeutarea observatiilor zenitale si stadimet::ice .i_ntr-o. singura. pozitie a lunetei pentru deterrninarea corectiilor pe 8 directii radiale lung! de 100 m (de fiecare directie se executa 8 citiri);

- parcurgerea distantei.

b) La birou:

- citirea corectiilor de pe tabla de corectie 'ii inscrierea lor pe forrnular :

- totalizarea corectiilor.

Unitatea de masura : punetul gravimetric.

FORMA rIA DE MUNCA

Numarul de executant!

Calificarea executantftor

b

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf III

1 2 "I

NORMA DE TIMP (ore-echipa ) pentr« Iucrdri. de teren, (ore-om) pentru lucrdri de birou

Ore

FeIul lucrarii

a

Determinarea corectiilor topografice ale punctului gravimetric

2,30

0,09

Nota: Cind lucrarea se executa independent se 'lor adauga timpii pentru deplasarea intre punctele gravirnetrice, corespunzator rnijlocului de transp~rt respectiv, punerea aparatului in statie ~i orientarea en acul magnetic.

131

OJ 4

Determinarea corectiilor cartografice ale punctului gravimetric

Norma. de munca cuprinde:

- raportarea punctelor gravimetrice pe hirtie milimetrica la scara 1 :25 000 (1 :20000), copierea pe calc ~i raportarea prin inteparea pe harta cu scrierea numarului de ordine a punetului;

- determinarea cotei medii pentru fiecare sector (48 de sectoare) si inscrierea diferentei dintre cota punetului gravimetric ~i eota medie a see-

torului; .

- citirea corectiilor (din tabela de corectii) care corespunde fiecarei diferente, inscrierea corectiilor ~i insumarea lor.

Unitatea de masura: punctul gravimetric.

FORMA FA DE MUNC)[

Calificarea

I Numbul de e xeeutaatl

executaD~ilor

Inginer proiectan t

NORMA DE TIMP

Fe1ul lucr1rii

Ore-om

Determinarea corecriilor cartografice ale punctului gravimetr ic

0,77

l

lntocmirea planului de retele edilitare subterane existente Ia scara 1 :500 (pe baza planului topografic actualizat)

l

Norma de munca cuprinde:

A. La teren:

- identificarea pe teren a camlnelor vizibile cu planul;

- deplasarea intre camine :

- protejarea prin garda a caminelor sau constructiilor subterane ee

se carteaza j-

- 'deschiderea ~i inehiderea caminului sau constructiilor subterane a carui capac are 0 greutate de pina la 50 kg;

- aerisirea caminului ;

- intocmirea schitei releveua constructiilor si instalatiilor :

1~2

_ masurarea elementelor caracteristice din interior si notarea acestora pe schita (excentricitatea, intrari, iesiri, di~metr~ etc.); .

_ pozarea sensurilor de seurgere ~l relatiilor dintre caminele de retea,

B. La birou: .

_ eulegerea datelor necesare amplasarii retelelor subterane existente

de la unitatile de exploatare, unitatile de constructii preeum si din proiectele pe speeialitate din zona; .' _ eompararea datelor din I?lanul topografic ~ctu,:hzat eu el.em~ntele masurate in caminele de retele ~l documentatia obtinuta de la unitatile de

exploatare sau constructii : . .'. ~. .

_ calculul cotelor la elementele masurate m interiorul caminului ;

intocmfrea schYte~ releveu pentru cam!ne avtnd latura sub 2 m : _ transpunerea pe planul topografie actualizat a traseelor si intocmirea planului de retele subterane existente.

Unitatea de masura : 100 m, ret ea.

FORMA FA DE AfUNCA

Numaru! de

executanJi-'

CaliCica.rea

teren

birou

Inginer proiectant Muncitor 3/1 Muncitor III

1",)(

1(37<J, 2 T .

~

NORMA DE TIMP (ore-ec"ipa) pentrw lucrari de teren, (ore-om) pent,u I ucrari de biro"

Felu' luerbil

Teren

Bfrou

I

Intocmirea planului de retele I

edilitare. subterane (pe baza

planului topografic actualizat) r (},OB5+0,385·n ) 1,25+0,07 n

_____________ __:.c....lf-{__;:;;~. 3::.!/;!..~ 2..4-..:,./,<..:!4~!.L."""x...:.1z<.....:..;.-"./.Ll r'+-C (.9X/>'I

<.

l I

n = numarul caminelor vizitate, cercetate ~i pentru care s-au efectuat masuratod Notd .. 1. fn cazul in care.se mascara numai adincimea radierului, se determina sensul ~i rela tiile cu caminele retelei, norma se reduce la teren cu 50%.

2. Clnd lucrar ile se executa pe cai de comunicatie sau sarrtiere se adauga un muncitor necalificat gr. II pentru protejarea punctului de lucru.

3. Deschiderea caminelor avind capace peste 50 kg nu se cuprinde in norma.

4. Pentru scara 1: 200 norma Ia birou se majoreaza eu 50%.

5. Norma se aplica ~i in cadrul ridicazilor de retele ediIitare in curs de executie.

L

13S'

Lucrari de relevee

8--

pentru poduri

Norma de munca cuprinde :

- executarea masuratorilor line are necesare intocmirii releveului;

- raportarea la scara a planurilor (vedere in plan. elevatie, sectiuni

longitudinale ~i transversale);

"- redactarea profilului transversal prin albie e , Unitatea de masura: metrul liniar.

,u FORMA FA DE MUNCJl

CaUficarea exeeutantllee

Numirul de executant!

A. teren I

B. birou

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf 1/1

Ii< I,Zf-

NORMA DE TIMP (ore-eohipa ) pentru lucrdri de teren, (ore-om) pentru lucrdri de biro"

A

B

Felul lucrirH

la teren

la birou

Lucrari de relevee pentru poduri

OJ 7

,.

Lucrari pregatitoare pentru elaborarea modelelor numerice

Norma de munca cuprinde:

-trasarea in tus la coordonatograf a retelei modelului numeric si a caroiajului rectangular, conform formei si dimensiunilor stabilite prin proiect ; _,. numerotarea liniilor si coloanelor retelei modelului numeric conform

proiectului ;

- pregatirea fiselor de inregistrare a datelor in cazul inscrierii manuale;

- punerea in functiune a inregistratorului automat;

- pregatirea inregistratorului automat pentru scara modelului urmator

numeric;

- verificarea functionarii ~i inregistrarii numerice a datelor. Unitatea de masura: decimetru patrat de model numeric.

134

FORMA rIA DE MUNCJl

C.I.Clean. executanfUor

I Numlrul de executonll

Inginerprolectant principal gr. II Tehnician proiectant

NORMA DE TIMP

Felul lucrlrll

Ore-echipl

Lucrari pregatitoare a elaborarii modelului numeric

1,44

OJ 8

Masurarea coordonatelor in vederea prelucrarii la calculatorul electronic

Norma de munca cuprinde :

- primirea materialului si stabilirea scarii de masurare, functie de scara documentului si a numarului de zecimale necesare;

- punerea in functiune a coordimetrului pentru intrarea in regim normal de lucru;

- punerea in functiu?-~ ~ apar~tului cu mont area rotilor de transmitere la scara de Iucru, la digitibox ~l coordonatograf;

- orientarea plansei in coordonatograf;

- efectuarea probelor de inregistrare a valorilor numerice in raport

cu scara planului;

- masurarea ~i inregistrarea coordonatelor punctelorconform proiec- , __ tului modelului;

- verificarea inregistrarii coordonatelor la periferice (perforator banda - masina .de scris).

Unitatea de masura: punctul.

FORMA FA DE MUNCJl

CaliCiear.. executanttlcr I Numa.ul de executauti

Inginer proiectant gr. III Tehnician proiectant

135

NORMA DE .TIMP (ore-echipd)

Felul lucri.li

Cfnd se misoafA:

Mllsurarea coordonatelor pentru modelele numerice pe con tururi sau retele

1) x, y; 0,04

2) x, Y, z 0,06

Verificarea topografica a cailor de rulare de macara

A. Recunoa~terea in vederea verificarii caii de rulare.

B. Verificarea nivelului la~inele caii de rulare,

C. Verificarea ecartamentului ~i paralelismului la sinile caii de rulare, Norma de munca cuprinde;

In cazul A:

- stabilirea conditiilor de lucru, de la sol;

- urcarea pe calea de rulare cu ajutorul scarii verticale;

- stabilirea condi tiilor de lucru si alegerea solutiei de aplicat prin cer-

cetarea grinzilor metalice, a sinelor de rulare si a podurilor rulante.

In cazul B:

--- transportul aparaturii necesare pe scarile vertic ale de la sol la rn-

velul caii de rulare inapoi ;

. - urcarea operatorului si a muncitorilor pe calea de rulare : - punerea in statie a nivelului pe grind a de sustiners a sinei ;

...,.... citirea nivelului in punctele stabilite fata de un plan de referinta ales;

- calculul diferentslor de nivel fat a de planul de referinta ~i intocmirea

diagramei abaterilor in plan vertical. .

In cazul C: .

- transportul aparaturii necesare pe scarile verticale de la sol la nivelul

caiide rulare si inapoi;

- urcarea operatorului ~i a muncitorilor pe calea de rulare;

- masurarea bazelor de verificare a ecartamentului;

- punerea in statie a teodolitului pe grinda de sustinere a sinei :

:- stabilirea axului vizei de referinta, marc area lui prin puncte chernerwte;

- trasarea axului pe ~ina;

- masurarea in milimetri a abat~rilor in plan orizontal de la 'axul de

referinta ;

- intocmirea diagramei devierilor axelor sinelor in plan orizontal si

a ecartului la distante cerute.

Unitatea de masura ; 100 m lungime de cale in cazul A; _ traveea in eazurile B ~i C.

..

136

I I

I

FORMA TIA DE MUNCA

CaUricatea exeeurantltee

I NumA.ul de executao!!

Inginer proiectant principal gr. III Muncitor topo 3/1

MuncHor topo 2/1

Caracterizarea categoriilor de greutate

Categoria I: Cale cu pasarela asigurat1l.: ~

Categoria a II-a: Cale cu pasarela. neasigurata. Categoria a III-a: Cale in constructie,

NORl1,ofA' DE TIMP (ore-echipiJ.) .,

Categorla de grcutate

Cazul

Condifli speciale de Iucru

II

III

A.

a. Cu activitatea podurilor rularite I intrerupta

b. In exploatare continua

a. Cu activitatea podurilor rulante Intrerupta

b. In exploatare continua

a. Cu activitatea podurilor rulante intrerupta

b. In exploatare continua

'?(~r

.0,86--'

~803:; .t,2~~

B.

I

-&:3-2<2F ~~~p

C.

&,-t!61,!3 ~~;C'

Notd : La punctele B $i C pentru cai cu peste 12 travee norrnele stabilite mai sus se reduc cu 30% (130 portiunea ce depaseste 12 travee},

1.1·

, .

8---

Predarea pe teren a traseului linear de inalta tensiune pre.cu~ ~i a. ax~lor de trasare a constructiilor (cai ferate, drumuri, canale, diguri etc.) catre beneficiar

Norma de munca cuprinde:

- deplasarea pe teren; •.. '.

- desfacerea movilelor,. a stilpilor ~l a martor:lor,

- observarea placutei -indicatoare a punctului sau

perului; ..

- refacerea movilei :

- intocmirea procesului. verbal de predare.

Unitatea de masura: kilometrul de traseu sau ax.

a numarului re-

137

FORMA rIA DE MUNC.i

--------------------

Callffca"a ex.cul""llior

I NumArul d. .,,<culaall

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1

NORMA DE TIMP (ore-echipa)

F.1uI lucrArII

1 __ -; __ II __ ~II_c_a~I·Fglo=ri~a~d=._g~r~.u:t.~t.~ __ -. __

III I rv I v

Predarea pe teren a traseului

•.

f

" I

CAPITOLUL K

CALCULE TOPOGRAFICE

Generalitati .

Normele de timp din capitolul K se refera la operatiile de calcule topografice.

Normele de timp din capitolul K sint stabilite pentru conditiile de efectuare a operatiilor de calcule topografice prin tehnologii curente de munca si utilizarea formularelor tipizate si calculatoarelor fara. program.

Nu sint cuprinse in normele de timp grupate din capitolul "U" urmatoarele norme din capitolul K: OK I, OK 2, OK 3, OK 7, OK 8, OK9, OK 10, OK II, OK 14, OK 15, OK 16, OK 17, OK 18, OK 19, OK 20, OK 21, OK 23, OK 24.

T"''''fonnana unghiu<ilor "'xag"imal, In ungbi.d '''''teea. vkmr,a cu ajutorul tabelelor

Norma de munca cuprinde:

-- cautarea si extragerea din tabele a gradelor, minutelor ~i secundelor, colationarea si inregistrarea rezultatului.

Unitatea de masura :' unghiul.

FORMA rIA DE MUNC.i

CaUCiare. executantulu!

I Numaeul d e exee ulaall

Inginer proiectan t

NORMA DE TIMP

Felul luerlrii

Ore-om

Transformarea unghiurilor sexagesimale in unghiuri centezimale

139

Calculul distantei

A. Calculul distantei din coordonate plane.

B. Calculul distantei din coordonate spatiale,

C. Calculul pentru reducerea distantei la orizont sau la 0 indinare data:

a) cu ajutorul masinii de calcul;

b) cu ajutorul nomogramelor de calcul.

D. Calculul reducerii distantei la nivelul marli sau Ia nivel de referinrg ales. Norma de mundi cuprinde:

tn cazurile A si B: .

- extragerea si inregistrarea coordonatelor si calculul relativelor;

- ridicarea relativelor la patrat, cu insumarea,Ior ~i extragerea radaciniii

patrats ;

- verificarea grafica a distantei calculate.

In cazul c.

- extragerea din tabele a valorii liniei trigonometrice (pina la rninut]

si calculul distantei ; .

- cautarea in nomograme sau in tabele a unghiului de panra si a distantei masurate si citirea si inregistrarea distantei reduse la orizont.

In cazul D:

- inregistrarea razei medii a lui h ~i D ~i efectuarea calculului. Unitatea de masura: distanta,

FORMA rIA DE MUNCA

CaUficarea executantuJuf

I NumArul de exeeutanti

Inginer proiectan t

1 '!.. I -:;_

. " -,

Felul lucriril

NORMA DE TIMP (ore-om)
C
A B D
a b
4,-1-50. -4,-l~.r I ~3:T I~.r I -&'-092-
t/,/7C1 Cj2Z0 ",:0/;9 ees: c;/~.,. Calculul distantei

Calculul din

iC\

. . \. OK 3)

coordonate al orientiirii 11I1ei direc(ii

Norma de muncii cuprinde: - extragerea si inregistrarea coordonatelor pe foaia de calcul si calculul relativelor;

- calculul tg sau ctg si extragerea unghiului D din tabele. Unitatea de miisura: operatia,

140

FORMA TJA DE MUNCA

CaUricarea executantuJui

I Numirnl de eneatallli

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP

Felul luerirll

Ore-om

Calculul din coord onate al orientarii unei directii

-&,-1-3

t7 /x:

8

d coordonate cunoscut noi observate in puncte e

Orientarea directii\or

Norma de munca cuprix:.de: n (media observatiilor, deducerea

- prelucrarea . obs~rvatllior de fere ro a valorilor observate);

erorii duble de colimatie, reducelre<l; atV~or (in medie 3 orientari) ; - calculul'din coordonate a on en a . .

- calculul unghiurilor partiale de orientare :

- determinarea ponderilor; ....

- calculul mediilor ponderate a unghiului de orientare :

- calculul orientarii directiilor noi observate.

Unitatea de masura : punctul stationat,

FORMA TJA DE MUNCA

CaUricarea executantului

I Numirul de executaDl1

Inginer proiectant principal gr. III

NORMA DE TIMP (ore-om)

Felul luerirll

Ore

Orientarea directiilor noi observate

L

141

-j I,

.~

Calculul coordonatelor punctelor radia~ Norma de munca cuprinde:

- efectuarea mediei observatiiIor azimutal .

- efectuarea onent1irii medii cu corectiil e. .

- extragerea ~i inregistrarea valoril e u~ghlUlare ale statiei ;

- calculul coordonatelor relative ~i 0\ n~t~r e cu 6 zecimale;

Umtatea de masura: punctul, a so u e.

FORMA FA DE MUNCA

Califlare. O'o.ulanlulul

I Numllrul de o.e.ulooll

Inginer proieetant

NORMA DE TIMP (ore-om)

FdullllCdciJ

Se calcul~azl CoordoDatde

C:aIculnl coordonatelor en rna-I I I I

~IDa de caleul sau tabele topo- I

metrice il:i2-

- C',~/r !,';} I ;i~ ;;/~ ~'~~, i(J;~o

Notd : 1n tabel s-a notat cu X Y d

D di , ,coor onatele rectangul Z

, 0 - rstanra redusa la orizont. are, en - cota ~i eu

f

-----------.---------------~

Calculul coordonatelor punctului d

e statie ( drumuire)

A D'

B' D·Istantele nu se ~f~~tueaza cu corectiils de etalo

. istantela drumuirii se ef tueazs n.

temperatura. ec ueaza cu corectiils de etalon si de

Norma de munca cuprinde:

- efectuarea mediei citirilor i •

- calculul si aplicarea corectiel d~orr;~ensa:ea In tur de orizont;

- !nregistrarea si compensarea azi~ t~~~: dfe t,emperatura la distanta ;

- mregrstrarea di t tei u a m oaia de calcul :

lativelor; s an ei, extragerea valorilor naturale ~i calculul re-

142

- compensarea erorilor liniare :

- calculul coordonatelor absolute.

Unitatea de masura: punctul.

_ ... _ ... - ..

FORMA FA DE MUNcA

CaUlicarea executaatului

I N urnlrul do exe.ulooll

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP (ore-om)

Se calculeazi coordonatele
Cazul 0 I b I c I d
X, y I x, y, D. I x, y, z I x, Y, Z. Do
A. B.rl!. corectii de etalon ~i tempe- ~N ~~ 6;i'1"Ofo -&;§&9'
raturl!.
B. Cu corectie de etalon ~i tempera- f};38tj~1' G;+iOr tr.5f1163 ~96
turl!. Nola: in tabel s-au notat eu X, Y eoordonatele rectangulare, eu Z - cota ~i en Do - distanta redusa la orizont.

OK 7

Com pens area coordonatelor absolute ale unui punet nodal in care concur au trei drumuiri

Norma de munca cuprinde:

- extragerea si inregistrarea elementelor in foaia de calcul;

- determinarea coeficientilor de pondere, privind orientarea;

- calculul mediei ponderate a orientarii laturii comune;

- stabilirea neinchiderilor azimutale ale drumuirilor, fat a de orien-

tarea medie a laturii comune ~i compararea cu tolerantele stabilite; - calculul mediei ponderate a coordonatelor punctului nodal;

- stabilirea neinchiderilor pe coordonate ale drumuirilor ~i compararea

lor cu tolerantele stabilite. •

Unitatea de masura: punctul nodal.

FORMA rIA DE AJUNCA

Califlcarea executantului

I Numirul de oxecutaotl

Inginer proieetant

143

NORMA. DE TIMP (ore-om)

Folul luerbll

Ore

Compensarea. coordonatelor absolute

0,50

Not4: 1. Calculul eoordonatelor CelorlaIte' un ., .

se normeaza separat f P . ete de sta tIl dID cele trei domenii

, con orm articolelor OK. $i OK..

2 Pentru compensarea punctelor nodale

ale drumuirilor de nivelment

norma este 0,6.5 ore-om de punct.

8--

Calculul cotelor in nivelmentul geometric

a. Punet de statie.

b. Punet radiat.

Norma de munca euprinde:

- ealeulul mediei diferentelor de nivel ;

- calculul eotei relative' .

- determinarea erorii de' inehidere i

al ulul . ~ eoreetarea eotei relative'

- e c cotei absolute. .

Unitatea de masura: punctul.

FORMA. TIA. DE MUNCA

C~I~(fcarea executantu'uJ

I Numirul de executaall

Inginer proiectant

ly./,2f

l

NORMA. DE TIMP ( ore-om)

Cazul

Felul lucriril

a

b

Calculul cotelor in nive1mentul geometric

144

OK 9

Calculul coordonatelor X ~i Y la punctele echerice

Norma de munca euprinde:

_ extragerea si inregistrarea datelor pe foaia de calcul ;

_ ealeulul orientlirii axului ~i extragerea valorilor naturale; _ ealeulul si inregistrarea coordonatelor absolute. Unitatea de masura : punetul.

FORMA TIA. DE MUNCA

CaUticarea executantllor

,,\ Num!.ul de e xecutantl

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP

a. Caleulul primului punet echerie 0.20

b. Calculul punetelor eeherice urmlltoare ale aceluiasi aliniamen to' 10

Calculul laturilor unui triunghi

Norma de munca euprinde:

_ inregistrarea. insumarea si compensarea unghiurilor;

_ extragerea si inregistrarea valorilor naturale;

_ ealeulul laturilor eu inregistrarea rezultatelor.

Unitatea de masura : triunghiul.

FORMA. TIA. DE MUNCA

CalitJcarea executan,ilor

\ Numirul de oxeeutanll

Inginer proiectant

I L

1450

NORMA DE TIMP

1

F.lul lucrirll

Ore-om

'CalculuI Iaturilor unui triunghi

1

OK 77

Calculul coordonatelor

punctuIui pe segment

No;ma .de mundi cuprinde:

= mreglStrarea .coordor;atelor pe foaia de calcul :

efectuarea diferentei coordonatelor' '

- calculul tg sau ctg; ,

- extragere<l; valorilor naturale sin si co .

- calcuIul <:1' • torS,

Unit t d or l?reg;s rarea coordonatelor absolute

I a ea e masura: punctul. .

FORMA rIA DE MUNGA

Calificarea executan!iJor

I Num:!rul d •• xecutaarl

lnginer proiectant

NORMA DE TIMP

Felul 'uerbif

Ore-om

a. CaIculuI coordonatelor primului punet pe segment

b. Calculul coordonatelor punctelor ale ac I' .

segment e urasi

~

I

0,18 0,06

Calculul punctului de intersectie

8

a doua directii

a. Calculul trigonometric al intersect' . w

h. Calculul analitic al intersectiei a ~e1 wa Joua drepte oarecare.

c. Calculul analitic al interse~" o.ua repte oarecare.

paralela cu axa X sau Y. tiei unei drepte oarecare cu 0 dreaptii

-1

146

Norma de munca cuprinde:

- extragerea si inregistrarea in foaia de ca1cul a coordonatelor;

- extragerea valorilor naturale (in cazul a) sau calculul suprafetelor

(in cazul b sau c);

- calculul coordonatelor ~i inscrierea rezultatelor. .

Unitatea de masura: punctul,

FORMA TJA DE MUNGA

CaUlfcarea executailtului

Numirul de executanli

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP (ore-om)

Cazul

Pelul lucrirll

a

b

c

CaIculuI punctului de. intersectie a doua directii

8

Calculul punctului de retrointersectie

Norma de munca cuprinde:

- efectuarea mediilor in carnetul de observatii :

- compensarea in tur de orizont;

- identificarea punctelor pe baza directiilor masurate :

- intocmirea schitei si stabilirea unghiurilor de calcul;

- extragerea si inregistrarea datelor de calcul, preeum si calculul orien-

tarii laturii comune dupa metoda Dellambre; - orientarea directiilor observate;

- calculul intersectiilor :

- efectuarea ~i inscrierea mediei coordonatelor.

Unitatea de masura : punctul.

FOR}'JA rIA DE l"fUNGA

CaUticarea executantului

Numarul de executan]!

Inginer proiectant

147

l

l

NORMA DE TIMP (ore-om)

Se calculeazi

DupA metoda Dellambre

1 orlonlare JI /1 orlentare JI /1 czlen lui JI 1 lol«seclll 3 Inlerseclil ,1 Inl""<l1I

1 orlenlirl JI - l Inlo .. eclll

.a. Coordonatele X ~i Y I I

h. Coordonata Z 0.80 - -~

. ~- ~ ~

L'i.7-t 3,Or- 2, -iz&;

Calcul punctelor duble

a. Problema Marek.

b. Problema Hansen.

Norma de mundi cuprinde:

- extragerea ~i inregistrarea datelor de calcul:

- calculuI unghiurilor s si cp;

- calculul a. dO':_ii __intersectii;

. . - calculul onentaru laturii PQ. Umtatea de masura : operatia,

FORMA TJA DE MUNC.tf

Califrcatea executaatu'ui

Numlrul de executanfl

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP (ore-om)

Felua lucrirll

Cazul

a

-Calculul punctelor duble

~ Z 20

Compensarea unghiurilor retelelor. de triangulatie prin metoda Lehagx-e.- Bronlmann

Norma de munca cuprinde:

- extragerea si inregistrarea datelor :

- deducerea unghiurilor; ,

148

- efectuarea compensarii I;

- efectuarea compensarii a II-a;

- efectuarea compensarii a III-a, inc1usiv verificarea;

- corectarea ~i scrierea unghiurilor compensate.

Unitatea de masura: triunghiul din retea .

FORMA TJA DE MUNC.!

Calirtcalea e xeeutantulu!

N'umlrul de executant!

Inginer proiectant principal gr. III

NORMA DE TIMP

Felul luerarH

Calculul compensar ii triangulatiei

Nola: In cazul patrulaterelor se socotesc patru triunghiuri.

8----

Calculul coordonatelor in poligonatie (triangulatie, poligonatie etc.)

Norma de munca cuprinde:

- orientarea laturii si inregistrarea ei in foaia de calcul;

- inregistrarea distantei si extragerea valorilor naturale;

- calculul coordonatelor relative si absolute.

Unit ate a de masura : punctul.

FORMA TJA DE MUNC.!

Calificarea executantului

Numatul de executantt

I

, .J

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP

i

I

L

Felu! lucdrii

Ore-om

a. Calculul coordonatelor X. Y

h. Calculul coordonatelor Z prin drumuire dus-Intors

c. Calculul coordonatelor Z prin drumuire dus-Intors, cind lungimea laturilor este cunoscutll.

L

~o,32- _ 0.$

4,#-- 0 f.;z-

1491

Notll: Acest articol se aplica lli Ia calculul coordonatelor retelelor compensate dup1!. met'ooa observapilor conditionate,

8---

StudiuI ~i numerotarea topografidi in lucrarile cadastrale

Norma de munca cuprinde: a. Numerotarea tarlalelor:

- stabilirea pe plan a contururilor care urmeaza sa primeasca numere

de tarIa;

- detenninarea liniei de ordine a numerotiirii .

- numerotarea in creion a contururilor (tarI~elor).

Unitatea de masura: tarlaua . b, Numerotarea parcelelor:

- numerotarea in cuprinsul tarlalelor, parcelelor prin numere topografice.

Unitatea de masura: parcela.

FORMA FA DE MUNCA

CaliCfcarea executanUlor

Numirul de executantf

Inginer proiectant

1 xl 21-

!

NORMA DE TIMP (ore-om)

Felul luerirll

Ca:tul

a

Studiul lli numerotarea topografica

8

CalculuI suprafetelor

Norma de munca cuprinde:

A. Cu masina manuala de calcul:

. - poligonarea suprafetelor ~i inscrierea in foaia de calcul a numarului 'poligonului ~l a numerelor punctelor care compun poligonul;

_,_ inregistrarea in foaia de calcul a coordonatelor punctelor;

- calc.ulul suprafetsl la masina, prin ambele formule ~i inregistrarea rezultatului.

r

.. l

150

r

.. !

Unitatea de masura: punctul. -.-

B. Cu planimetrul polar sau drepte paralele echidistante (harfa}:

- asezarea instrumentului de masurat in pozitia de lucru; .

- urmarirea conturului suprafetei ~i inregistrarea rezultatului :

- calculul mediei aritmetice si transformarea ei in unitati de suprafata,

Unitatea de masura: suprafata (conturul masurat 0 singura fIata).

C. Geometric:

- descompunerea pe plan a conturului suprafetei, in figuri simple geo-

metrice (triunghiuri sau patrulatere regulate); .

- masurarea pe plan a elementelor ~i ca1culul suprafetei, . ~

Unitatea de masura: triunghiul sau patrulaterul regulat calculat 0 smgura. data.

FORMA FA DE MUNcA

Calificarea executantului

NumiruJ de executanf'

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP (ore-om)

Marimea suprafetei planimetrate
a I b I c I d I e
Cazul pin a la I 6-15 I 16-30 I 31-100 I peste
5 em: em' em' em' 100 em2
I
A. Cu masina manuala de ca1cul _DW* - +( qilS- q~3
' r. » (b7
B. Cu planimetrul sau drepte paralele 0·r
echidistan te (harfa) .(};{}7(17.t'! -O;O_:4?i ;-~t) -&,-1-3&-- -0;-160-
C. Geometric .(},069q , - -
I Notd : Cind pentru deterrninarea suprafetelor cu planimetru se exec~ta mai mult, dedoua masurari, pentru fiecare masu ra.re in plus se acorda 50% ~m nor~a de timpin cazul suportului hirtie desen si 75% cind suportul este material plastic,

8

Compensarea suprafetelor cal~ulate cu planimetrul sau geometric

Norma de rnunca cuprinde:

- insumarea suprafetelor calculate;

- determinarea raportului dintre suprafata cunoscuta a conturului

respectiv si suma suprafetelor calculate; - corectarea suprafetelor ;

151

- ~nsumarea pentru control a suprafetelor corectate.

Unitatea de masura: f t f

supra ata iecarui contur calculat cu planimetrul

sau geometric.

FORMA TJA DE MUNClf

CaIlClc:ar •• e.ecut.alalul

Nam',ul d< < xec ulaall

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP

Felul lucuril

Ore-oru

Compensarea suprafejelor

8

Transformarea valorii suprafetelor dintr-un sistem de masura

in altul

\

Norma de munca cuprinde:

:- efectuarea transformarii cu ajutorul masi ., d al ul

speciale, -; nn e c c sau al tabelelor

Unitatea de masura: suprafata.

FORMA TJA DE MUNClf

CaUficarea ezeculantu'ul

NumArui d. e xee alanll

Tehnician proiectant principal

NORMA DE TIMP

F.luJ luctadi

Ore-olD

l

Transfonnarea valorii suprafetelor

152

Calculul coordonatelor frinturii

8---

de drum

Norma de munca cuprinde:

a. Calculul trigonometric:

_ calculul din coordonate a doua orientari si determinarea unghiului;

_ extragerea din tabele a valorii sinusului;

_ determinarea distantei si orientarii necesare calculului frinturii de

drum;

_ extragerea valorii sin si cos de orientare;

_ calculul coordonatelor relative si absolute.

b. Calculul analitic:

_ calculul coordonatelor punctelor ajutatoare;

_ calculul coordonatelor relative si absolute.

c. Cu drumometrul Ciurileanu:

_ asezarea drumometrului pe laturile frinturii de drum;

_ determinarea grafica a coordonatelor relative;

_ calculul coordonatelor absolute.

Unitatea de masura: punctul.

FORMA FA DE MUNCil

Caliticarea executantului

Numarul de executanfl

Inginer proiectant

1 x ,,2"1-

NORMA DE TIMP (ore-om)

Felut lucridi

\ Cazul

-, ~-\-

a b

Calculul coordonatelor frinturii de drum

\ -i); H· \ 1r.-.s:1-\

(77G 07.2

Calculul coordonatelor capului de drum

8

(procedeul analitic)

i

L

Norma de munca cuprinde:

_ extragerea si inregistrarea coordonatelor in foaia de calcul;

_ calculul distantei din coordonate;

_ calculul suprafetei celor doua triunghiuri;

_ calculul raportului suprafetelor triunghiurilor; _ calculul coordonatelor absolute.

Unitatea de masura: punctul.

L

153

r:

FORMA rIA DE MUNCA

Calftiarea executantuluf

Numiral de executao,i

Inginer proiectant

NORMA DE TIMP

Felul lucrAtif

Ore-om

A. Calculul analitic al capului de drum

B. CaIculul analific al eapului de drum dnd determinarea lui "d" se face eu ajutorul drumometrului sau eu raportorul

8----

Calculul detasarilor (parcelarilor)

a. Calculul geometric al detasarii patrulaterelor rezulat ... . t

doua laturi paralele. 0 e spnplll e pe

b. Calculul anal~t~c sau trigonometric al detasarii trapezelor.

c. Calculul ~nahtl~ sau, tngonometric al detasarii formelor nerez 1 t

Norma de munca cupnnde (m toate cazurile): 011 a e_

- efectuarea calculului in conditiile proiectului parcelar :

- rapo~tarea rezultatelor pe plan; ,

- inregistrarea parcelei in situatia parcelara inclusiv controlul Inchi-

derilor.

Unitatea de masura: parcela sau tarlaua,

FORMA TJA DE MUNCA

.,

CaUlicarea executantutul

Num.ltul de executanti

Inginer proiectant principal gr. III

\

NORMA DE TIMP (ore-om)

Cazul

Felul lucririi

a

CalculuI deta9'lrii

154

1

8

Calculul de volume escavate

A. Procedeul retelei orizontale sau verticale.

B. Procedeul sectiunilor transversale. Norma de munca cuprinde:

_ alegerea si marcarea pe plan a perimetrelor pentru care se calculeaza

volumul escavat ;

_ inregistrarea elementelor in formularul de calcul;

_ calculul grafic al suprafetei perimetrului ales;

_ calculul grafic al suprafetei sec~iunilor transversale (in cazul B); _ calculul diferentei medii de nivel sau a distantei medii;

_ calculul volumului si inscrierea rezultatuluL

U nitatea de masura:

_ volumul elementar corespunzator unui patrat al retelei in cazul A;

_ volumul elementar al tronsonului marginit de dona sectiuni trans-

versale, in cazul B.

FORMA TJA DE MUNCA

CaUticatea executantuluI

Inginer proieetant

NORMA DE TIMP

Felul lucrArif

Ore-om

A. CaIculul volumului excavat prin procedeul retelei patrate orizontale

B. Calculul volumului excavat p rjn procedeul sectiu-

nilor transversale

Nota: Cind pentru verificare, calculele se executa de doua ori norma de timp se majoreaza cu 100%.

CAPITOLUL L

CALCULE GEODEZICE

Generalitiiti

Nonnele de timp din capitolul L se refera la operatiila de calcule necesare detenninarii coordonatelor punctelor geodezice sau ccmpensarii dupa metoda celor mai mici patrate a retelelor planimetrice si de nivelment.

Nonnele de timp . pentru operatiils privind calculele de compensare dupa metoda celor mai mici piitrate contin tirnpul necesar operatiunilor in partida simpla. Pentru controlul exactitatii rezultatelor prin calcule in partida dubla, norma de timp se dubleaza, cu exceptia normei de la articolul OL 5 care cuprinde timpul necesar repetarii calculelor pentru controlul exactitatii rezultatelor.

Din cuprinsul capitolului L sint cuprinse in capitolul .. U" nurnai artico- 101, do no,roo OL 2, OL 3 ~i OL 19. 8 __

Calculul corecttilor de centrare si reducere a observatiiIor azimutale

1

Norma de munca cuprinde: - intocmirea schitei de ca1cul;

- inscrierea elementelor in fonnular;

- reducerea directiilo- observate la directia de excentricitate;

. - extragerea valorilor naturale (sin 0:); - determinarea lungimii vitezei;

, e 'f) sin 0:

- efectuarea calculului D

- inscrierea corectiei;

- aplicarea corectiai ~i inscrierea rezultatului.

Unitatea de masura : direcjia.

FORMA rIA DE MUNC.!

. Calificuea executanfilor

I Numarul de e xe cutaali

Inginer proiectant principal gr. III

156

Calculul corectiilor de centrare ~i redueere

. observatiilor azimutale

Calculul reducerii in proiectie a t

'Nonna de rnunca cuprinde: al 1 1 .

Pe foaia de calcul, executarea c cu u UI - inregistrarea coordo~atelor

si inreaistrarea rezultatului, .

U~tatea de rnasura : directia.

FORMA rIA DE iv[UNC.!

Califlcarea e xecutanrulul

Num3..rul de e xecutan tl

Inginer proieetn.nt principal gt: III

NOR1'.fA DE TIM P

Felul lucririi

Ore-OlD

Calculul redueerii in proiectie a observatiilor azimutale

t I b'll1 si in cazul operatiei inverse.

Notd : 1 Norma es e va a 1 v . litat eu timpul de 0,07.5

. 2.' Norma se aplica si pentru calculul corectiei de vertica e

ore-om.

8-'--

Ca1culul coordonatelor x, Y a!e. punct~lor geodezice prin metoda intersectiei combinate

Norma de munca cuprinde:

alculul mediilor observatiilor azimutale ; = ~educerea la zero a directiilor observate;

L

15T

L

r-

1

- aplicarea corectiilor de centrare, reducere si reducer€' in proiectie a

observatiilor ;

- extragerea si inregistrarea orientarii directiilor alese pentru calcul ;

- calculul intersectiilor :

- calculul coordonatelor medii ale semnalului;

- calculul coordonatei bornei;

- calculul coordonatei erorii de determinare a punctului;

- transmiterea coordonatelor de la semnal la centrul bornei.

Unitatea de masura: punctul ..

FORMA FA DE MUNCA

\ ..

Ca.Uiana executantului

NumArul de exeeutant!

Inginer proiectant principal gr. III

NORMA DE TIMP

Felul lucririi

CaIcI)II)I coordonatelor X, Y prin metoda intersectiei combinate

\

OL 4

Determinarea coordonatelor X si Yale punctului de triangulatie prin metoda grafidi a segmentelor capabile

l

< •.

Norma de munca cuprinde:

- calculul coordonatelor provizorii;

- calculul orientarilor din coordonate;

-inscrierea si compararea orientarilor observate ale directiilor de inter-

sectii cu orientarile calculate inc1usiv calculul abaterilor lineare;

- alegerea segmentelor eapabile si compararea turului de orizont observat in statia de determinare cu eel rezultat din calculele apropiate;

- masurarea si calculul elementelor necesare constructiei segmentelor

capabile implicit a abaterilor liniare ale orientarilor : - constructia graficului la scara 1: 10;

- determinarea pe grafic a corectiilor de adaos coordonatelor provizorii :

- corectarea coordonatelor provizorii cu inscrierea rezultatelor in cerneala :

- transmiterea coordonatelor Ia centrul bornei;

- calculul preciziei de determinare.

Unitatea de masura: punctul.

J58

FORMA TIA DE MUNCA

Califlcarea executantului

\ Numirul do ex ocutanll

Inginer proiectant principal gr. III

NORlv[A DE TIMP

Felul 1ueririi

\ Ore-om
\ 4,50
.,
8 I X Y prin metoda segDeterminarea coord onate or , ,

mentelor capabiJe

. du a metoda observatiilor indirecte

Compensarea retelelor g(~:r~:t~~ co~rdonatelor) -

Norma de munca cuprinde: ~ (observa tii, coordonate

" . t r a datelor de baza t

- extrager~a y tnregis ra edefinitive etc.) ;

definitive, ungniuri de on~ndtare mpensat si numerotarea directiucr : _ intocmlrea schemer e co . . ..

_ calculu1 coordonatelor pr0V:lzor~l,

_ calculul ori~nta~~lor apropla~e, An proiec~ie;.

_ reducerea dlrectll10r obserya e. 1 i b : •

_ ca1culul .coeficientilor de directie a. 9' '1 liberi :

1 d . entare 1 ~l a1 termeru or ,

_ calculul module or e on A' f" tilor lor in tabela;

tiil de erori ~i mscnerea coe iciem _ formarea ecua ,lor .. .

_ calculul coeficientilor ecuatulor normale :

_ rezolvarea ecuatiilor normale; .

_ corectarea coordonatelor aproplate;

_ calculul corectiilor direc~ii.l~r ObSt:~v~~e; coordonatele compensate cit _ calculul orienUirilor defmltlVe a 1 . n

.. i din aplicarea corectiilor de compensare, prin aplicarea de relatii de

., . il din compensare

_ verificarea operati or ..

. tarea operatlel; . d 1

control sau pnn repe ..".' . directii observate folosm rezui-

_ ca1culul erorii medii patrahce a unel . ,

tatele compensarii; . a unctului .

- calculul preciziei de determmare Pl' ;upul de puncte pentru

Unitatea de masura: punctul pentru cazu a t g

eazulb.

159

FORMA rIA DE MUNCA

Canlfcarea executantulul

Numlrul de executanU

Inginer proiectant principal gr. III

1 Y I kf)"-z.

/ / 7

NORMA DE TIMP

Numlru. puncteror de compcnsat I fDt.r-un grup

Ore-om

I Numlrul punctelor de compensat I fntt-un glUp

Ore om

-
a 1 9,60 k'
b 2 11 -4.36,00
21,60 1 12
c .3 37,20 537,60
d -4 m 13 655,20
5 57,60 n 14 789,60
e 84,00
f 6 0 15 942,40
117,60 P 16
g 7 159,60 1 11.3,60
h 8 r 17 1305.60
i 211,20 s 18 1."9,20
I 9 273,60
j 10 t 19 1755,20
348.00 n 20 2016,00
I OL 6

NORMA DE TIMP

Pelut lucrlril

Orc.om

Operatii preliminare privind compensarea retelelor geodezice prin metoda rnasuratorilor conditionate - operatii preliminare

OL 7

Serierea ecuatiei de conditie de suma

Norma de rnunca cuprinde :

- insumarea unghiurilor. eompararea sumei eu valoarea unghiului fix si determinarea termenului liber;

- inscrierea coeficientilor ~i a termenului liber in tabela ecuatiilor de conditie :

- verifiearea scrierii ecuatiei, Unitatea de masura: ecuatia.

FORMA FA DE MUNCA

CaliCicarea executantului

NumArul de executanU

Inginer proiectant principal gr. III 1 'I (4-0-r-

Compensarea retelelor geodezice prin metoda NORMA DE TIMP

masuratorilor conditl t

(operatii preliminare) rpona e

Norma de munca cuprinde:

- intocmirea schitei retelei de eompensat.

- stabillrea_ nu~ar;uui conditiilor neeesa~e;

- calcuIul mchlderilor brute ale triunghiuril .

- ealcuIul :xce~ulu.i sferic (eu verificare) ; or,

- calculnl mchlderilor reale ale triunghiuril

Umtatea de rnasura: triunghiuI. or.

FORMA rIA DE MUNcrl

I

CaUffcarea. exteut_atalui

Numirul de exeeulanll

Inginer proiectant principal gr. II

1 i

l

160

Cazul

Ore ... oru

a, Valoarea unghiului fix este cunoscuta

b. Valoarea unghiului fix se calculeaza din coordonatele capetelor laturilor

Serierea ecuatiei de conditie de figurii.

de

Norma de munca cuprinde i

- inregistrarea unghiurilor si determinarea termenuIui liber;

- inscrierea coeficientilor ~i a termenului liber in tabelul ecuatiilor

conditie,

Unitatea de masura: triunghiuI.

L

161

1

_,:I

FORMA rIA DE MUNCA

Calificarea executantilor

Numhul de exeeutant!

Inginer protecrane pri~cipai gr. III

SaRMA DE TIMP

Felul lucr~riI

Ore-om

Scrierea ecuatiei de conditis de figura.

Scrierea ecuatiei de conditie de tur de orizont

Norma de' munca cuprinde :

- .insc~ierea ung?~uril?r si determinarea termenului liber:

~ mscnerea cceficientilor si a termenului liber in tabela ecuat,iilor de

conditie : -

- verificarea scrierii de ecuatis. Unitatsa de rnasura : ecuatia.

FORMA TJA DE JfUNC.J

Calificarea executantului

- I

NumA-rul de executant!

Inginer proiectant principal gr. III

X I ~or

/ '

NORAfA DE TIMP

Feluf luctar~i

I

~re-om

Scrierea ecuatiei de tur de orizont

1

182

1

OL 10

Scrierea ecuatiei de conditie de pol sau acord baze

Norma de munca cuprinde:

- alegerea unghiurilor pe numarator si numitor:

- extragerea si inregistrarea logaritmilor sinusurilor si a diferentelor

tabulare;

- inserierea logaritmilor separat pentru numiirator si numitor;

- determinarea termenului liber;

- inserierea coeficientilor ;;i a termenului liber in tabela ecuatiilor de

conditie :

- verificarea serierii ecuatiei. Unitatea de masura: ecuatia.

FORMA rIA DE uoxc:

Calificarea executantului

Numarul de e xeeutant!

lnginer proiectant principal gr. III

;VaRMA DE TUfP {ore-oni }

Cazul

I

I- __ a-I_-b --:-\-=-C -\-=-d --:-\-=-" -;-I~f -I -g -

!2\3 4\56,7/

Numarul triunghiurilor care intra in formarea ecuattct

A. Ecua tia de pol

B. Ecua tia de acord baze

1 0,6~ 1 0,84 1/ 1,04 1,2411,4411,641

O,8j 1,03 1,23 1,43 1,63 1,83

! ----_

l_h_!_i_!_i_!_k_!_1 _1~I_n_l_o_

i 9 I 10 I 11 i 12 i 13 I 14 15 I 16

1,84 2,03

C ... ::,t.:~

1,2,04 ,I' 2,24 I 2,44 2,6412,841. 3,0413,241' 3,44

2,23 2,43 I 2,63 2,83 3,03 3,23 3,43 3.63

I

A. Ecuatia de poli

B: Ecua tia' de acord baze

OL 11

Scrierea ecuatiei de conditie a orientarii

Norma de munca cuprinde:

- ealeulul orientarilor provizorii ale laturii drumuirii;

- eompararea orientarii finale provizorii obtinute eu cea definitiva si

stabilirea termenului liber;

... ~ .. ~.

163

- scrierea coeficientilor si a terrnenului liber in b I

~ ta e a ecuatiilnr de

.. conditie ;

- verificarea scrierii ecuatiei, Unitatea de masura: ecuatia,

FORMA FA DE MUNCA

Calificarcil executantulul

Numarul de executant!

Inginer proiectant principal gr. III

NORMA DE TIMP (ore-om)

a

b

C d

g

b

Numlrul de triunghiuri care intra In (ormare. ecuatfel de ori nt

e arc
2-i 5-7 8-12 13-17 18-22 23-27
28-32 33-37

0,-40 0,70 1,10 1,50 1,90 2,30
2,70 3,10 OL 12

Scrierea ecuatiilor de conditie ale coordonatelor Norma de munca cuprinde:

- calculul orientiirii laturilor :

- calc~.ul coordon~telor. pr~vi~orii (din douii combinatiij ;

- stablItrea ter:n:enil.or liberi ai ecuatisi abscisei ~i ordonatei ;

'f:- calculul co.e~lc.l.enttlor ecuatiilor abscisei ~i ordonatei si calcul I de

ven icare a exactitatii lor; y e e

- inscrierea coeficientilor SI' a t I . lib

conditie. t , ermenu Ul 1 er in tabela ecuatiilor de

Unitatea de masura.: ecuatia.

FORMA TJA DE MUNCA

l

CaliCiearea eXKutantuJui

I Numirul d ... ecatauli

I

Inginer proiectant principal gr. III

164

NORMA DE TIMP (ore-om)

Numlrul de trlungbiurl care In ttl In formarea rcua,lei

a

b

g

b

.3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
-- -- --
2,70 3,70 i,70 5,70 6,70 7,70 8,70 9,70 10,70 11,70 OL 13

Calculul coeficientilor ecuatiilor de erori transformate

Norma de munca cuprinde: .•

- transform area prin caleul a coeficientilor ecuatiilor de erori, inclusiv a termenului S (suma) prin procedeele Kruger sau Schreiber.

Unitatea de masura : ecuatia de erori.

FORMA rIA DE MUNCA

(alinearea executantulul

Numdrul de executentl

Ingincr proiectant principal gr. III

1 ~(I !.~::::--

, r /

NORMA DE TU."IP (ore-om)

Numarul de triunghiuri care contln coeficirnfii ecuatillor ce se transforma

2 .3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 IJ Ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a b c d e f g h i j k 1 m
------ -------- --- -- -- -- --
0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 I 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 OL 14

Calculul coef'icientilor ecuatiilor normale

Norma de munca cuprinde:

- calculul coeficientilor ecuatiilor normale, inclusiv ale termenului de control S (suma coeficientilor si a termenului liber a1 fiecarei ecuatii normale) prin procedeul Kruger sau Schreiber.

Unitatea de masura: sistemul de ecuatii normale.

L

L.

FORMA rIA DE MUNCA

CaUricarea executantflor

Numlru( de executant!

NORMA DE TIMP

rhO' , I I
/ /,"mh"/ NumaruJ I r'··/
Iodice de .. Indice de Indice de Indice de
normi ecu~fJl Ore-om norma ecuatiJ Ore~om I··~· ··'f'i Ore-om norma ecuatfl Ore-om
ale SiS .. r(~ siste_ ale sisee, ale dste-
lemului mUluf mului I m~Jui
I 2 0,33 I 14 I 15 8,93 27 28 30,47 40 41 66,93
I
2 3 0,57 15 16 10,10 28 29 32,71 41 42 70,42
3 4 0,88 16 17 11,36 29 30 35,05 42 43 74,31
4 5 1,26 17 I 18 12,68 30 31 37,47 43 44 78,02
5 6 1,72 18 19 H,08 31 32 10,00 44 45 81,83
6 7 2,22 19 20 15,57 32 33 12,60 45 46 85,72
7 8 2,82 20 I 21 17,11 33 34 45,32 46 i7 90,03
S 9 3,47 21 22 18,78 31 35 18,10 47 48 94,26
9 10 4,20 22 23 20,51 35 36 51,00 48 49 98,50
10 I 11 5,00 23 24 22,34 I 36 37 54,00 49 50 102.86
-
II 12 5,96 21 25 24,34 37 38 57,08 - - -
12 I 13 6,81 25 26 26,22 / 38 39 60,25 - - -
13 14 7,84 I 26 27 28,30 39 40 63,55 - - - OL 15

Rezolvarea sistemelor de ecuatii normale

Norma de munc;'i cuprinde:

- rezolvarea dupa schema redusa a lui Gauss a sistemelor de ecuatl] normale;

- verificarea valorilor obtinuts pentru necunoscute. Unitatea de masura: sistemul de ecuati] normale.

166

FORMA FA DE- MUNCA

CaUnearea exeeutantulul

Numarul de exeeutant!

Inginer proiectant principal gr. III

I

NORAfA DE Tn'v!p

Numarul Numirul
Numdrul de
Numarul de Indice ~.Iii Ore .. olD
d. Indice eeoalii Ore-om >.norma
In dice de Indlee eeoatii Ore-om norm! ale stste-
norma ecuaffi Ore-om norma ale slsre- ale efste- mului
ale slate- mului mului
mului
28 87,56 40 41 265,90
15 16,69 27
1 2 0,28 14
96,70 41 -12 287,21
16 19,63 28 29
2 3 0,56 15
30 106,50 42 43 . 308,40
0,94 16 17 22,90 .29
3 4
31 116,91 '13 H 3.30,71
18 26,55 30
5 1,41 17
4 128,07 .,4'1 -15 3Y!,22
19 30,59 31 32
5 6 2,08 18 378,4&
33 140,02 -15 -16
20 3'1,96 32
'. 6 7 2,84 19
152,67 46 47 404,38-
21 39,82 33 34
8 3,81 20
7 '17 48 432,14
22 45,09 34 35 166,20
8 9 -4,98 21
48 49 460,68
23 50,80 35 36 180,53
9 10 6,35 22 490,59-
49 50
24 56,57 36 37 195,73
10 11 7,87 23
- -
37 38 220,11 -
11 12 9,68 24 25 63,89
- -
39 228,87 -
26 70,06 38
12 13 11,70 25
- -
40 217,27 -
27 79,06 39
13 14 14,06 26
, .OL 16

Ca1culul corectiilor unghiulare

Norma de munca cuprinde: ..

- calculul valorilor corectiei : ~ ..

- verificarea rezultatelor c?mpensam.

Unitatea de rnasura : corectia.

16·7

FORMA rIA DE MUNCA

CaUCicarea exeeutaatulut

Numitu' de executan,1

r \

Inginer proiectant principal gr. III

NORMA DE TIMP

Pelul lucrlrll

Ore--om

Calculul corectiilor unghiulare ,

OL 17

Calculul erorii medii patratice a unghiului masurat obtinut inainte de compensare

Norma de munca euprinde:

- ea1culul erorii medii patratice pentru unghiul masurat inainte de cornpensare, aplicind formula Bessel Ferrero.

Unitatea de masura: operatia,

FORMA FA DE MUNCA

Califiearea execurantuluf

Num'rul de executan~J

Inginer proiecta.nt principal gr. III

1

NORMA DE TIMP

Felullucrlrll

Ore-om

Calculul erorii medii pMratice

l

-----------------------------------~

Calculul unghiurilor definitive compensate

Norma de rnunca euprinde:

- insumarea corectiilor obtinute din eele doua grupe de ecuatii ~i Inserierea lor in formulare;

,168

l

_ eorectarea unghiurilor observate, eu verificarea inehiderilor triunghiurilor.

Unitatea de masura: triunghiul.

FORl'riA rIA, DE MUNCA

(alifie.rea cxecutaatuluf

Numirul de executaatl

Inginer proiecta.nt principal gr. III

NORMA DE TlMP

Pelul lucrlrll

"

Ore--om

Calculul unghiurlloedetinitv compensate

----------------~

Caleulul altitudinilor punctelor de triangulatie

Norma de munca euprinde:

_ intoeroirea sehemei de ealeul;

_ ealculul distantei din coordonate;

_ inregistrarea datelor din earnetul de ealeul; _ ealeulul diferentei de nivel;

_ eompensarea diferentei de nivel; - ealeulul altitudinii.

Unitatea de masura : punetul.

FORMA rIA DE MUNCA

CaUtlearea exc:cutantuJui

N umarul de u:ecutaDfi

Inginer proiecta.nt princpial gr. III

NORMA DE TIMP

Olganizarca calculului

Ore.-om

a. in drumuire eu distante zenita.le reciproce

b. In drumuire cu distante zenita.le nereciproce e. In intersectie din trei puncte

d. Punct nodal

L

16t>

\ '

J

~~:l~,,:+..r.--r: .. ~. __ ~· ~-:-:---~ ... -H .. rl 7"r'--;r>-~~-.i'''_.' -, ..... ~·.·-Lfi.:;;:;,~~'Teo~.;2,f!.' =-~ __

, .-~qf~:idff~~

.: :f:!l~(1::r:.' : ;-;~ ::'.i..;~·Jl OjL _t;.~; t-;ri;t :.j

Prelucrarea retelei g~~ezice~~pa, .pu;to~a observatiilor indirecte "pe u~ calculator' ".,.\

'''N'orma:' de· munca cuprinde : '.:.10."";'" .... · ... :;1.)

".-: -.extr~ger~~-- ~i jn~egistrar~a datelor -preliminarii reduse la - planul- de

proiectiefdirectii, laturi, ~oordon~tele punctelq~lde;.sp~ij.i~),; r . , •.••. j,< ,.,'"ul.

- redact area schemei retelei geodezice; .

~'codi~i~area:elementel0t :i~}i~baj~ ,~e .lucru -al ·ciilculatorului';----- stab~l~rea ~pelo~ d: 'aceeasi '-precizie '~i ponderilor initiale ;

- stabihrea--mstructlUnilorde 'comanda'ale-- setului--de--date ~'- ----

- i~~~~!:!rea datelor vi~. formularea in veder.ea.dnregistrarii pe cartele;

- verificarea perforaru _ cartelelor; _ __ . __ _"

-- ':":':"ordinea- setului de cai:feIe;' ,,- -

r: interpretareavmesajelor calculatorului ""$i' inI~tUi'are~;;rbtlipiza:ta; ··i

greselilor din setul.de date.;.--.---_. '" _ '_ . ..... , .. ,_, ..

. - pre~uc:~re~ datelor ~n minimu~ de doua variante de calcul (modificari alel~tezel punctelor anterior determinate, ale ordonariipegrupe, ale volumului de elemente masurate etc.);

- sele~tare<; .. ~<;>.r~~J~~<?r Ji _~~f~ni~,~~a~ea .. cp~t~(;matelor. J~unctelor;

- analiza ~l"'mterpreta.rea etonlor'eiementeIormasurate.'

Unitatea de rnasura : grupul de puncte.

CaUCicarea! exeCUlanlului ~~; ': :.~ .': }:. '.'\:-,/:: ,/:'; "·.~~mir~~~.:~~~CUI~~11

. !. ~.- . ' - .. , , ',. : • ~ I T 1 : .~ ", .~

Inginer proiectant principal gr. II

:: i .; , >, ~.

NORMA DE TIMP (ore-om)

a b c
t·1i,
-1"- 2 , .. J Numiirul punctelor i~~r~~Il.gr:-,~.

7,20

28,80

._ 6 _ -- 7' ',-8. ---1'-' ---9-'---

-----------1- 1____ ,c~~. -,.,e,'

41,60. '-;,~6,00?~'i8~--- 92,00 '112;801134,40 '-156,80

, -'4

---5 .

10

16,80

k .,", I m n 0 I' "P' ""rC'" s

u

20

.!I ..

. 424,80 .

170

'r rm~ieluctar~a';la~basiI:a·"fh1~lelJide·[]iW~1inifi't'(;';A

~)!i.!!.JJ!l.A:-;tj"'! ~1)!'J:;,[roo·roo") 1':""':!.:t.fL1011. . .:1.h t, t.~

·JttC(!'!J.I!~·":!\.;J;.}' ")0 101i!Jl;[')"'; !;\.r,-:J ~q Norma de munca cuprinde:

- intocmirea schemei retelei de compensat;,:ri"r. . 1: .;,':i"~·;

- extragerea si inregistrarea pe schema.ja.: distantelorrsi'vdiferentelor

." t - _. ') ·f·, ,f)t-_J1j"" '-'I!;"'iq':L~"T ..

de nivel masurate: ,;:; .. ;"l:;';"'iw:;,': ;,;J';' .': .•. : .. :.: .~ '.~' •. ' ..

. .: rr ~I stabili~ea: n~m1itilIui' 'ecua tiflor; :d'~ r.conditi~ ~$i ))~~c_rietea:_'.~oe{jc~:enWor. f

·'Jr·~'Ji ... ti'·'')Z.~ ·li'~J·.)J.,hJ.·.t) ... ~ .... ~ .• ,r. _,.d .•.•

in, ta9~~"i~c~~ti~or : c~~~~atj.x;,;·:;· i:'t.· :)~lL;rf!{;J· 1[)!'J~-;lIq ;~:J ;,' :ilil;,:';j!

-formarea ecuatiilor normale ~l rezolvarea lor; ,,',,:'f,:' .·,i";:r

'__;' calculul corectiilor si al diferentelon de nivel-compensate ; ; :'_"" ,: .t.», - verificarea rezultatelor .compensarii ~i .calc~1l.,l. Rreciz.~ei _ 'z:el~~~l':"

'.",'.- _.,.' -r r e _ t .'~ ",e, • 1:.':·I-''''·''_.)··~11J ~)JJ .l·"')Si~ J,L .• '.~;J ." .• '_ ;, .• :11&1).-' I

, Unitatea de' rriasura:' reteaua ... · , " .

..... \,. , .

FORMATIA-DEMUNCA-- .--

'r'" ' NumArul de execulanll

Inginer proiectant principal gr. II

NORMA DE TIMP (ore-om)

"" ...

Fe.1ul lucrar ii

I' f '''r!'' I' 'h""I :(""1: "'J' :,·1···· k ,,,'

e:" g.".! ..... ,'" . "J _.

. .. .1

b

c

d

a

Reteaua eu numarul de ecuattl

:!.i~ - '

; :' ; ~ ~ "
",
Compensarea. m I '~~;'I
riguroasa a
retelelor de
nivelment 13 Ii 15 o

18

16' 17

-- -- -- ---- ---' -:-' '- '-' --'-' -'- ---' --'

17F'

l

1-.

8..;....;.---

Anali,~. Aosar.elo~ ,. I'f~o~, ~,~~IlH~alie . de, ordinul V ~l tranSformarea' coordonatelor rectangulare

pe baza relatiilor de rototranslajie

.: 1./rl-:'_·;L:'I j"'("[. J!)

'i. "

Nonnademundl.cuprinde~,:..,; .. ,x·:·, (';'.1',: :"",.' ..'.' ;r"·' :,._ ..

:·~procurarea'·documenta?ei·;' ,d~.," ". ':., ,", ..• ' ,.

- raportarea punctelor Ia 0 scara convenabila aleasaj, ,':" :: ..

,- verificarea calculelorde transmitel;e a coordonatelor de-Ia.isemnal

la: bom~ ·pe.~aza'elem~ntelcir·de· excent:lcitate;.'.,:: ...• : '::"""" .

- identificarsa punctelor comune In coordonate: In doua sisteme de

proiectii diferite; .,; , .. ';:, .•.. ,,~.,~ co. '.iL~; '.'\" ! .. , ... ,. ..;_ '. .

- efectuarea .calculeler ,ode .,.transformare .pe doua 'baze i ~i inserierea

rezultatelor. t , J.. • _ '.

Unitatea demasurii: a) ba~a detr~h;~¥:0;.'b)jll~ctU:l ha~se~~ulaL

FORMATIA DE MUNCA

CaIlClcarea .x.cu.taDJ~lor

/. Numirul d. executonll

Inginer proiectant principal ~r. I-II

NORMA DE TIMP (ore-om)

F.luI luerirll

.: I ,Clod bazele de tlanscaleul si.qt alcltuite cUn:

1) pUDct. geodezlce 1) collun de trapex

Transformarea coordonatelor rectangulare peba-

za relatiilor de retrotriartgulap.e .

1. Baza de calcul

2. Punctul transcalculat ",,'c" ")" i . '~ ».,." .

OL· 23

'.) .

: .j,' •• ~. "

.'., '+.: .... '

Transformarea coordonatelor dintr-un fus in altuI cu ajutorul tabelelor Virover ~i Rabinoviei

Norma de munca cuprinde.: . .J' - transf6nnarea coordonatelor din fuse de 6° in fuse de 3° sau trans-.: formarea din fuse de 30 in fuse de 3°; _.

- ver:ifiearea transform¥ii prin rezolvarea inversa a problemsi, Unitatea de masura: p~rict~~:'

172

FORMA FA DE,MUNCA

Calilfcarea executaatalui

Num.lrul de esecatanll

n°."

Inginer proiectant principal gr. III

"",.l

NORMA DE TIMP

Felul lucriril

Ore-om

'}!. I

; , ; I : . ~ ":. ";"T: ~.; : : ~: ", j

OL 24

.,

," •• J

.. ~ .

Calculul ex~esului "sferic

, t

.J

A. Caleulul excesului sferic. ' . " :

B. Verificareacalculului ~i intoemirea: schltel~. Norma de munca cuprinde:

In cazul A: . . . .: ;"" _. .

- inregistrare~datelor necesare pe foaia de ealeul;

- scoaterea din tabele a valorilor naturale;

- calculul., exeesului sferic : . 8

~inregistrarea rezultatelor. . .:"

In i~~~~~~~~ schitei si inscrie~e~ pe fieea;e dire~tie .a elementelor de

reducere la coarda : .. . -- . . hi .

:_ inscrierea corectiilor de' reducere la coar~a. ~a . fiecare tnung 1. ul

- insumarea corectiilor dereducere Ia coarda ~l_c0_mp~nsarea_ cu=xces

l ..

sferie. '." .. "

Unitatea de -masura: triunghiul.

: ~ :.

. ~ 1 ··1 .,,'.!

FORMA FA DE MUNCA .

j .•

L

Calftlcarea execataD~ilor

Numirul. de execut"'ll

.; ,:'

~ .. : . ~ ; .~ ...

Inginer proiectant ~r~D:ciJ?'ll gr. III ..

113

[

1.

Folul lucrirll

: ". ,., ....

.' ," I

1

\

I,

A. Calculu1 excesului sferic

B. Verificarea calcului ~i intoc~ir~ schitei

'."1

-_ .- :~;.

Calculul corectiel de soare ~i luna in luerarile de nivelnient

I;,.

\

Norma de munca -cuprinde ;

- raportarea reperilor de la extremitatile unei sectiuni pe harp la scara ;

1 : 50 000 ; (,; ,

-masurareacoordonatelor $ia reperilor sectiuniii

- irnpartirea din ora in ora a timpului legal roman de masurare a sec-

tiunii :

- ealculul timpului.juniversal, din, ora .in" ?ra si transformarea lui in

grade; . , .. - ".,r

- extragerea datelor din anuarele astronomice;

- calculul factorilor de coree tie de so are si luna (K);

- extragerea din carnetele-de .observatie . a: datelor ~i prelucrarea lor;

- calculul valorii corectiilor de luna si soare iptr-un singur sens al: liniei

de nivelment.

Unitatea de masura : sectiunea dintre doi reperi consecutivi.

FOltMATU DE MUNCA

Caliticarea e xecutaatftor

. '" I"' •• .• "

Inginer proiectant principal' gr. II

e.

NORM4,·DE T'LM'P (ore-om)"" "

FeJul JucrArii

) Calculul de executte

. ' + '-in-p.-rt-ld-i~S-lm""p-I.--:--ln_;_pa-r-tid-i-dU-b-li-

Calculul corectiilor de scare ?i lun1!.

2,70+0,45 n

5,10 + 0,90 n

\

n = nurnarul statiilor din sect iunea respectiva,

Noli/.: 1. Cind peluarea date lor se executa pe grupe de stapi atunci "nu este egal cu nu-

marul grupelor de sta Pi din sect iunea raspectiva. . ,

2. Norma se aplica ~ la calculul corectiei de reducere a diferentelor de nive! Ia supra.fata normala redusa de 10%.

l 174

\

OL 26

dii . t matice ~i accidentale Cllculul erorilor me 11 SIS e li "1 de nivelment ale altitudinilor masurate pe inn e

N de munca cuprinde: . 1 ~ te . 1 0:ma . . f uJ_ui ,diferen~elord!! mV,e.,masura ,

- Intocmlrea:gx:~ ~~ l' :_... T belu1 de ealeul;

_ inserierea elemente or m a .

_ ca1culul dreptei c~mpens~to~r~, identale :

_ calculul erorilor slsteI?-at1Ce,;~l .acc • tu 'a grafieului !1i predarea

_ intocmirea memoriulUl, desenarea In !1"

Iucrarii. .,' >_-_ ,:~ .•.. :<. - •. ;~, '

UIl;itatea",.de ,~a~ura: kP.OIl1etr~L: ",

.:;',

.. ~ . -: , . : ,: c'ailficare~ , e'xecutaDhilul ..'

" ". . 1 grII

Inginer proiectant prlUclpa ',' -.

Cartograf

. .: . :.;_','

.J'.

..••... 1'"

", ."' .. -

.,._ .

""',

~.. .

. .:

- ...... ";..,

l

CAPITOLUL M

REDACTAREA. OPERATELOR TEHNICE

Generalitat!

Normele de timp din capitolul M se refera la lucrarile de redact are a ~iferitelor operate tehnice in care se in~~gistreaza, reprezinta sau se invent ar!aza datele ~au rezultatele unor o~eratl! de teren sau calcule specifice lucrarilor geodezice, topofotogrammetnce ~l cartografice.

. La ~tabilirea normel?r s:-a considerat ca redact area operatelor se face pe imprimate formular tip ~l se lucreaza in birou in conditii si cu instrumente corespunzatoare,

Nu sint cuprinse in normele de timp grupate din capitolul "U" urmatoarele articole de norma: OM la, OM Ic, OM 6. Q

V

Inregistrarea coordonatelor

Norma de munca cuprinde:

a) inregistrarea coordonatelor X, Y ~i Z in inventarul general de puncte;

b) inregistrarea coordonatelor, X, Y in foaia de calcule [intersectii, drumuire, suprafete etc.);

c) inregistrarea coordonatelor in formulare codificate. Unitatea de masura ; punctul.

FORMA FA DE Mr.{,/lCA

C.Unurea exrcutu.tulul

Numinll d. uocutull

Inginer proieetant

NORMA DE TIMP [ore-om}

Fdul lucrirll

· I

~/3 ~

, ,

a

L

tnregistrarea eoordonatelor

L

176

J

e6~'

~",

-------------_:_' -------- .~~:;\\

D""rle<ea topogm'" a punctelor bornate (~,~\ ,~,~, ,I,~~)

\~-?\., \' ,-)!"'}

A. Descrierea topografidi a punctelor' de triangulatie. .~~~~2

B. Descrierea topografidl. a altor puncte bomate. Norma de munca cuprinde:

_ intocmirea schitei cu amplasarea punctului si inscrierea elementelor

de reperaj; .

_ inscrierea in formular a coordonatelor punctului ~i modulUl de bornare ;

_ intocmirea des!=rierii topografice a punctului.

Unitatea de masura : punctul.

"

FORMA FA DE MUNCA

CaliClcarea executanfilor

Sum4rul de exc::cutantl

1)11, 21-

Inginer proieetant

NORMA DE TIMP

Ore-om

Felu' lucrirU

A. Descrierea topografiell. !L punetelor de tr iangula.tie

B. Descrierea topografiell. a altor puncte boruate ,

Notd: Norm~ este stabilitll. pentru primul exemplar: pentru exemplarele urmll.toare nor-:

mele se redue eu 2.5%. '

------~-----------------------~

Redactarea schite! de plantare in triangulatia geodezica. de ordin inferior

'--

Norma de munca cuprinde:

_ amplasarea si scrierea numirii punctelor:

_ scrierea titlUlui si a legendei:

_ figurarea detaliilor topografice;

_ desenarea in tus a schitei.

Unitatea de masura: decimetrul patrat.

L

177

FORMA FA DE },,[UNCA

1

,

Cillificarea e xecutantftor

Numarul de executan]!

Tnginer proiectant principal gr. III -Car tograf

NOR111A DE Tliv[P

1

Felu' lucrarii

Orc-echipil

':Redact,:rea schitei de plan tare in triangula tia geodezica de ordin inferior

E)

Redactarea schitei vizelor azimutale in t . I ti . -

de di . f'eri nangu ana geodezica

or III III error

\

Norma de munca cuprinde: - raportarea punctelor :

- tras. area vizelor de orientare SI' d

eterminare ;

- scnerea titlului si a lezendei . '

d "b'

-:- . esenarea rn tus a schitei. .

Unit atea de masura : punctul,

NORMA DE TIMP

CaJificacc" executantilor

•.

Inginer proiectant principal gr. III

OiYJ 5.

[

'., I

Redactarea schitei vizelor zenitale In

triangulatia geodezica

de ordin inferior

Norm~ de munca cuprinde:

~'I'zelor ,.coplerea si scrierea in creion,. a punctelor de '

v triangulatie de pe schita

t

178

_ trasarea in creion a vizelor zenitale dupa carnetul de observatie; _ trasarea in tus a vizelor zenitale;

_ evidentierea prin semnelc conventionale stabilite prin instructiuni.

a modului d~' determinare a altitudinii ~unctelor;

_ scrierea titlului ~i a legendei.

Unitatea de masura : punctul.

NORMA DE TIAIP

... Calificarea exccutantilor

Ore-om

Inginer proiectant principal gr. III

Intocmirea fiselor si registrelor eadastrale

A, lntocmirea fisei suprafetelor pe numere cadastrale Norma de m unca cuprinde:

_ cxtragerea si inregistrarea suprafetelor din carnetul de calcul in fise ;

_ insumarea suprafetei extrase cu scrierea rezultatelor in cerneala sau tus ~ _ delimitarea in creion colorat a numerelor cadastrale care compun

fiecare tarla, cu scrierea numarului tarlalei respective;

_ insumarea pe colo ana si pe pagin5. a suprafetelor, cu inscrierea rezul-

tatului in josul fiedrei pagini.

Unitatea de masur5.: pareela.

'B. lntocmirea registrului parcelelor. ~orma de rnunca euprinde:

_ inscrierea numarului t.opografic al parcelei, a nurnarului de tarla si 3!

numarului foii de plan pe care se afl~t pareela;

_ ins erie rea numelui, prenumc1ui si adresei posesorului;

_ extragerea supratetelot din fisa pe numere eadastrale si inregistrarea:.

lor in tus sau cemeala in registrul parcelar;

_insumarea suprafetelor de tarlale si eategorii de folosinta si inserierea

lor in josul fiecarei pagini;

_ intocmirea la sfir~itul registrului a reeapitulatiilor pe tarlale si pe

pagini cu inscrierea suprafetei totale a teritoriului pe eategorii de folosinta~

Unitatea de masura: pareela,

C. Intoemirea registrului alfabetie al posesorilor.

Norma de munca cuprinde:

_ extragerea din registrul pareelelor a numelui, prenumelui ~i adreseu

fiecarui posesor si inserierea elementelor intr-o fi~a intoemita ad-hoc:

179'

\

- asezarea fiselor in ordine alfabetica ;

- inscrierea in cerneala a datelor in registrul alfabetic al posesorilor.

1Jnitatea de masura: posesorul.

D. Intocmirea foii de posesie Norma de rnunca cuprinde :

- extragerea din registrul alfabetic al posesorilor a numerelor topografice apartinind fiedirui detinator :

- extragerea din registrul parcelelor a elementelor si inscrierea lor in cerneala in foaia .de posesie;

- insumarea suprafetelor pe tarlale si categorii de folosinta eu inserierea .rezultatelor in foaia de posesie,

Unitatea de masura : pareela.

FORMA JIA DE JHUNCA

CaUrlcarea exeeutantului

Numirul de executant!

!

t

Inginer proiectant

1 :( I, ~ 1-'

NORMA DE Tll'JP

Felal lucririt

Ore ... om

l

A. Intocmirea Iisei suprafetelor pe nurnere cadastrale

B. Intocmirea registrului parcelelor

C. Intocmirea registrului alfabetic al posesorilor

D. lntocmirea. foii de posesie

Notd : Pentru intocmirea. in cerneala a duplicatelor dupa piesele prevazu te in acest articol norma se reduce cu '10%.

1

r>.

----------------------------------~

tntocmirea pieselor scrise "evaluarea bunuriIor imobiliare"

\

Norma de munca cuprinde:

- extragerea datelor necesare din tabelul partilor constitutive;

- stabilirea pretului unitar pe baza actelor normative in vigoare;

- determinarea despagubirilor :

- stabilirea valorii totale a imobilului. •

Unitatea de masura : imobilul.

l

180

FORMA FA DE MUNC]

Calitlearea txecutanJUor

Numirul de executanti

Inginer proiectant .'

Tehnician proiectant pnnclpal

NOR,vlA DE TIMP

Ore-(ormatle

Felul lucra,ril

intocmirea piesei scrise "Evaluarea bunurilor imobillare" .

I.. /

--- .. ;

./

L

'-_'--- "-~

-----.- .. ------.-- .. ---~ ... _-_ .. _-- .. _--------_._- ... _-.

:1·i":.:··:'J~.Ii: 'JU~ljr ' .. ;.:;i:;·":rq ;p •. ', "ilt)"'i! U.; ,::.;t-J r

--. --._- -'-_'"

- _- '_'. _'_'--'-- +

PREGATIREA SU,PORIULUI,. RAPORTAREA ~I REDACTAREK P1ANUlULoR

Hl"~nlli :,Ij"-I

. ~e~er~Ii!ati_

. r" .,. , .. _ .. _ .; .. ,. If.,.' .' ,.' .""'", ....• .• ). , •

NOIll?eIe'de timp ,din capitolul N se',refera' la' op~ratiile de 'p~eg.~t!~e~;~ 5uportulUI, raportare ~l redactare a planurilor tOpograflce. Normele de timp

dincapitolul -N sinCsfabilite pentru' conditiiIe de executare aoperatiilor in' birouri, care:

- dispun de mese de lucru sau plansets corespunzatoare; ,

- permit lucrul ziua la lumina naturala directa, iar noaptea la lumina

electrica corespunzatoare;

- dispun de instrumentatia specifica necesara (coordonatograf, tahigraf, raportoare ~i echere de transport s.a.) in buna stare de functionare precum si de rechizitele necesare;

- executantul are la dispozitie toate elementele si datele definitive (invent are, schits] nefiind necesara cercetarea materialului de baza ~i nu oeste intrerupt repetat in timpul lucrului pentru alte nevoi ale serviciului

!

I

ON 7

Confectionarea suportului din pliici de metal sau material plastic pentru redactarea planurilor topografice

Norma de munca cuprinde:

- alegerea si difnensionarea materialului;

- taierea manuala in formatul cerut al Suportului (trapez sau sectiune

de plan);

- rotunjirea colturilor ~i ~lefuirea marginilor. Unitatea de masura: bucata.

FORMA TJA DE MUNCA

Callflearea exeeutantulul NUDlirul de exeeutanjl

~Iefuitor gra nulator 2/1

182

NORMA DE TI!'f! .

. .. . .. ,._- .-

. t lui din plAci de metal. :111 Oi~:f)f

a. Confecttcnerea supor u . di lAci de polistiren. ; ',1)'."1,.,.')0) "nllm .. r,.

b. Confectionarea suportului m p . ; .. :,.;.1 '. , ..... ":.~ " 1. ;~

~ .. - ~ _._-_ - .

---I~' il -a' zinc saualuniiniu.

.. '-A~-Granularea p,ac or e s , ' ,_ .. or"

::ir·Gr':'~~J.';;r~a pl!cil~r:. ~~ ,p()l~~tireI_l: , . ,

-----A .. N~rm~' d~-~tmca cuprind;:.

. - larea la rnasina a placilor :

- granu '. il .

- spalarea ~i _1.lsc~rea pl~c C!r ,_, .

-- .. _, -i~ cilor si stivuirea lor. .

- gumarea p a~ x • 1 'forrnatul trapezului.

Unitatea de masura. a

13 ., Norma- de munci cupi-ind::.

_: gtantllarea. la masina ~ placIlor; -spaIarea"~l uscarea lor, -

- stivuirea.

! ~',;" 1,; •. r: I;~r: 1 L: ._.~ ; ; 1'-.:" Lc..: " ';1; I "l'(, ~ ,..:.~

.:"," f· - ...

"\;',':

'. _FORMA-TJA-DE MUNCA

:.:. '.,--~ \ 'i CaUtlcarea-executantului

f ·Numirul de neeutanll

FeJul lucrlril

. :~

., - "1 '.1' ,pIlei !I -3.Pllcl.:) 4-p11cl

';1 'pl.ed;; , _ 1

-

s -,":!.,:

, ..

pentru ex~~tarea, formulelortde' .

A. Granularea " !';r;,). .. ': 170"":

i~P;;lll.ci noi . ",3-:40"

2 PlAci refolosite .' , ' ..

B. Granularea placilor de polistiren L Pe 0 fata. 2, Pe ambele fete

. ,.r

:0:85 .: 1;70

0,60;' 1.19

" __ : , .... , .. 0,30

,0,60

. '_::-;:;

It

ON 3

f

! {

Lipirea hirtiei dedesen pe suport nedeformabil

Norma de munca cuprinde: '!"" ,', • .,:) '''''",

.- alegerea ~i dimensionarea hirtiei;. - prepararea pastei de Hpit;

- ungerea placii si Hpirea hirtiei pe amhele fete ;

- taierea marginilor hirtiei ;

- ~ezarea pentru uscare.

Unitatea de masura : plansa (Ia formatul trapezului).

FORMA'rIA DE"MUNC.,f

:,

CaUficana .. ocutaalllor

"~I'

.. ! .. ;

Numirul de execaloal'

Leglltor manual 'III Leglltor manual 4/II

,:\ '~ r:, 1 '~.! 1'.;"

NORMA DE TIMP

Felul lucrirll

," /,

" ,

, Ore.echlp'

1

Lipirea hfrtiei de desen pe suport nedeformabil

,ON 4

Lipirea hirtiei fotografice pe suport nedeformabil a) pe suport de metal sau material plastic;

-_- .. - - -

.b) pe sllPOr.t .. dill 'carton. '

... : Norma de munca cuprinde:, '" -:- degresarea placii (in cazul a);

", -casarea suportului cu hirtie of set (in cazul a); -- alegerea ~i dimensionarea cartonului (in cazul h)-;

- umezirea hirtiei fotografice (in cazul a);

- prepararea pastei de. Iipit ;

-lipirea hlrtiei fotografice;

~ presarea hirtiei cu valul;

, - finisarea ~i uscarea plansel.

Unitatea de masura: bucata (Ia formatul trapezului).

• '. -, • ' ~ !

184

FORMA TJADE MUNC.,f

Callflcana ex.cutaulllor

" 'I 1

N~mlrul de .. """Ioal'

FotoprOduclltor 'III Legator manual 'III

NORMA DE TIMP (or_e·echiPd)

Ca&ul·

Felul locrlrll

I •

--------:----~--:-----:--1~0:-, .. i:8-1., 0.32

Lipirea hirtiei fotografice pe suport nedeformabil

IN 5

Aplicarea stratului de gravare pe suport

Norma de munca cuprinde:

- prepararea stratului de gravare : . 1

. d pe suport ~l uscarea or.

- aplicarea straturilor e gravare •. l ului)

Unitatea de masura: suport (la formatul de intocrnirea p an un,

FORMA FA DE MUNC.,f

CAlinana executantului

, " N omlrul de executaal'

Copist forme tipar plan 6/11

t .

2

NORMA DE TIMP

Felul lucrid'

Aplicarea stratului de gravarepe suport

·1 ' '0.2i '

L

185

L

f

J

. 1

L

,. - -_ .. ----

8---

.... ::~,~atirea . plaiijelor'-pentru 'redadarea planurilor

s , •. j, IM .. 'I' . ~." ,."", i.-. _ ·,~i .. J

A. Pregatirea suportului nedefonnabil.

B. Transpunerea prin copiere pematerial plastic Nonnade munca cuprinde: .. __ . _ ..... " .'

. -:- pregiitirea suportului nedefonnabil (hirtie, Iipita pe metal, sticla,

plastic) ; . . . ,. '., .

. - raportarea la coordonatograf a colt~rilo~, trasarea cadrului si in-

scnerea . coordonatelor.; .. " .. :. ... _. . ... 'f

... . -=-=-. trasarea Ia ccordonatograj a reteIei.<iecime.trlce si inscrierea vale-

rilor • sale ;. • . "",." "·'l

... -...:._ 'aplicarea i~scriPtiilorpeplan~e' in afaracadruIui; .tn.~a~~tnB~rea"~l predarea pIan~ei""",j.,." ':'''1>''''. "'. n!),;:;:r;., i .. : ',(.,;".';;;

- transpunersa prin copiere pe material plastic, ""-1 .. -. 1-" "-". .

a e emente or existents pe suportul nedefonnabil.

Unitatea de masura: plansa,

ii'"

I·q_.'l" !

FORMA!IA DE MUNCA

Tehnician proiectant principal

:"':-" .

NORMA DE'-riMP

, ,.. ~. .

Felul lucrarH

Ore-om

A -. Pr"glltirea. suportul!li.:_ nedeformabil .

B. Transpunerea prin copiere pe mateifafplastic a'eIementeior exIs~' tente pe suportul nedeformabil

"

~2LOO ~C?-60

---------------- E3-;;:_' -'_;:'_'

, .. ~.-. ~·f·.~\..:/_

Raportarea punctelor.

A .. Prin '~o~r:_c!onat~ re<:JanguIare;

a) folosind coordonato~af~';

b) folosind echere gradate sau hirtie miliriJ.etrica. ,.',

186

B. Prin abscise ~i ~ord~iiate': ':!; ',; :;..n',;·:,i:1';') ::Ii:'.':: : .. "; ,:"~'J ;ir~';

a) folosind coordoilifog'r'cifui'! ,':.;':;;;. :!J ',.' ·:ojl;~.;i.·.· :'.;,.:1,),·;.;· .. ·::.1, •. ·, •..•. T,

.iij:')t:U': ",: ~;~:n I .

b) folosind echere gradate .

..

C. Pe aliniament. :.·~I.·j::. "', ,,_, ;".~';\

D~ Prin=coordonate polare· {folosind raportorul sau tahigraful):

a) .. la.scark.mai mari de 1: 5 000 ; "d,,· " .... , .. n.

.. b) la .scara 1: 5 000. ~i. mai mid.

E. Prin intersectii de distante. Norma de munca cuprinde:

. ---__:-·diutare.a 'punctului dinInventar saufoaia de 'calcul;

- stabilirea pozitiei punctului fata de caroiajul-de coordonate;

~ raportarea punctului : . .. ..

- inscrierea numarului ~i a cotei. Unitatea:'de masura: punctul.

_' ".

i I.;i,'

FORMA FA DE MUNCA

. ·1·;; . NIJmirul' de eae catanll

-~ " ~

. Cauncarea· exe~t.ntulul~;:!

Cazul

·,··1· .. ,' 1 .... c : ..... '.'·'.1··

:a- ;:' ,:r.!_b." _

A. Prin coordonate rectangulare

B. Prin abscise ~i ordonate

C. Pe aliniament

D. Prin coordonate polare

E. "Prin intersectli de distante -- ------ .. _--

:_,

. Notd .' Norrnele din- tabel sint valabile ~i in caaul opera11ei inverse. adica in. cazul clnd ' se, citesc de pe planuri coordonatele.

______________ ._ .. _-._-_-._. -_,,_ ... ON 8 _

~ -. '~ .'. '; '. . , ' .:

Redactarea in creion a plal1:~~li

-'Norma'demunc[cuprinde': .' .- -.. .. ..

- urmarirea schitei de teren pentru identificarea punctelorridicate care'

se -unesc-in vederea redactarii planului : . . _ ...

.: ,.....,...unirea pe plan prin. linii . dreptesau. curbe a punctelor.r . .' ' .

""~reprezentarea prin semnul conventional a detaliilor ce nu.se reprezinta

la scara planuIui; . ;~ '.1"" ••

187 '

j; : ,I

d !J .... ,

.:

ff

l

I

!f

1

[

L

{

I

..

- reprezentarea li~iilor caracteristice ale terenului;:

- racordarea detaliilor pe cele -4 laturi ale, planului, '

Umtatea de masura : punctul. :c '- ;:J' '.' L .r.

; r "r ,

. '., ~ ,:'

FORMA rIA DE MUNCJl

Callficue. neeulaatuluJ

" .;,

Inginer proiectant

• 'i,;

'NORMA DE TIMP-";'

;"'!;:'j

FeluJ lucrbll

Ore--oM

'r; ...... ,.

Redactarea planului

~t'ol.3 I

NoNS.: Norma nu se aplica punctelor cotate fa.ra.,~emnificaj:ie planimetrica..

e--

Inscrierea in creion pe plan a numirilor Norma de munca cupriride: - extragerea din operate a numirilor ~i plan.

Unitatea dernasura : cuvintul,

scrierea lor clara in creion pe

.s-

FORMA rIA DE MUNCJl

"";'

Callrlcare. - executaatulul _

Inginer proiectant

'''''/

NORMA DE TIMP

tnscrierea numirilor

Notll: Acest-arricol seaplica.~; itii:a I' . ":In . . . . ,

.. - di f' ,... . zu mscneru crelon sau cu' cernea.lll. a nurniril ',-

-' , rverse l~ sau operate; atunci cind In arti 1 1 ' . or 1

actiune ll~te. co e e carecompun devizul 'acea.stll"

' ..

188:

: :

ON 10

Interpolarea !?i trasarea pe plan a curbelor de nivel

j

Norma de munca cuprinde:

- alegerea directiilor de interpolare;

- determinarea pe plan cu rnijIoaee grafiee (interpolatoare, zometre

etc.) a __ punctelor de echidistanta data;

- schitareasi trasarea in creion a curbelor de nivel. Unitatea 'de masura ripunctul.

r •

FORMA FADE MUNCA

CaUClcarea exeeutantulul

'4 Numlrul de executanJI

- "

Inginer proiectant

NORME DE TIMP (ore-om)

DeDumlrea opera,lei

I I I

Numlrnl medlu .1 cerjetee de olvet care se traseazl pe plan, pe directllle de interpolare (lntre doui. punch!)

Interpolare ~i trasarea curbe-I lor de nivel

8---'---

,.f

t

Pregatirea orlginalulul planurllor 'topografice in vederea

. actualizari! continutului '

-.A. Original, pe hirtie de desen cu suport nedeformabil. 13- Original pe film, material plastic s<l:u hirtie de calc.

Norma de munca cuprinde: '

- confruntarea documentatiei de teren rezultata din actualizare, eu planul original pentru observarea detaliilor disparute :

- identificarea si insemnarea pe planul original a fiecarui detaliu reprezentat prin contur, semn conventional, inscriptii etc., care se modifica total sau partialfata de continutul initial al planului;

- scoaterea din continutul planului a detaliilor identifieate eu disparute prin radiere si pregatirea suportului in vederea raportarii detaliilor nou-aparute in zona respectiva,

Unitatea de masura: decimetrul patrat.

r

L_

L

189

.. ,

,J

CIUnare. extcutantului

NumiruJ de executanfJ

.\') .r .1 ....... )

Inginer proiectant

;.J .• '

! .

" '.;: ~ NORMA DE"TiMP (ore-om]: :r.

. ' .. '. . .

v

Nota: Modelele categoriilor degreutate sint. cele anexate'la indicator.-- .

... '"

8

. . ..' ~".; .. ,:

"'-,

Transformarea planurilor de la 0 scara

la alta prin pantografiere

. .

. a) prin metoda piCajuhii; r : c

b) prin metoda trasarii de lao scara m~re'la sea . "

) . cara 'mica .

c pnn metoda trasarii de Ia scara mica" I '

. ' a scara mare.

Norma de mundicuprinde:

- transformarea planurilor cu ajutorul .

procedindu-se prinfixarea punct " p~ntografuiUl de Ia 0 scara Ia alta

. ,. , . . area ~lscnereapunctul . , ul

pnn metoda trasarii in cazul: b'~i In ' t" '.' ·.·d • . . .. Ul l~;·caz a sau

I· ". " ' . 'y. 'In anre<l!' esenului .', .

p arnmetriei ~l scrierea denumiril ' umrea In creion a

or.

Unitatea demasura'" cazul a . . 1 .

" . . '.. .. -:- punctu - cazul b " . d .

patrat de plan cese pantogiafiaia. . ~l'~:;.; ecimetrul

, ,FOR1.!A·'r'IA ]?E'iJD'NCA

'. . .J -:

CaUficarea tX,ecutaatului

",',1" . ",'_j','-"," . -' ." .'~"': [": ..... ~ __ ... ," : ', .. - ,',' .." ,.,.CateS,o.rI, •.. de,;gre."uta:.t~ ~I""'I •...•. ,

'c.z., •. f . :· .... unit~.-t ". lcie ·';;is~d·;',· ! "'1' ,'.' , •.••. '1'1' • " .

• III ,I IV .'~':_V.

! .1. .

';'~ 'r~s'

,,0,92 0,08 0,16

VI

0.'19' , 0,38

1,60 3,20

.!';: ;

oj~

1,12'

.,.0,.90. 1,80

Nota: 1. Categoriile de greutate sint acelea din plansele anexate la indicator.

2. In cazul cind pantograful nu este instalat in statie se vor adauga la totalul lucraril 0,50 ore-om pentru despachetarea, montarea ~i impachetarea aparatului.

:: -'. -:k·ln: cazulctndplanul este 'format din. mai 'multe p1ari~e',se vonicorda'de fiecare plansa 0,08 or~~om,pecesare a~ezllrii, pri~de.rij. si.desprlnderii In pioneze a pIan-

selor, ' .,. •

t:> "'0',; :,',

. ':, Redactarea-profilelor: (In' creion},

.' "

.' ....

Norma de rnunca cuprinde : " ','. . ,

~ intocmirea portativului - cu -scrierea"senuiifiCatiei fiecarui " portativ ; -raportarea· pe distante si inaltime a .. punctelor:

- calculul, desenarea si inscrierea elementelor in portative;

- unirea in creion a punctelor de profil.

Unitatea de masura : profilul.

FORMA FA DE MtJ/VCA

'.',

CaW/carea. executantului

Nu:Oarur de exccutanll

Tehnician proiebtant princiPal

:tr ,t' . !l'i! " j

. ~~ ':-" '

NORMA DE-TIMP (ore-om)

.- .,~. ;.~) .. ~ -t-:> d:" ·1.~:1i' ,.r····l·q.'~J·,·~!,;;.f·· ';";

Nr. Hn. din'· portativ

a

.• b _

Cazul

1-3 dm

Lungimea mlsurati. pe plan a proeilului, dm

A B C D E

,F.

"'G'

H

3 'I 5 6 7 8

. '9

10

1

_. '1'" -.-~ ._--. e

4-10 dm

I ll-lO dm

0,070+0,075 n 0,110+0,075 n

0,093+0,080 n • 0,147+0,080 n

(t: fl6+0,08S' ri"":' i W':o,l84~+0.tJ85· n 0,139+0,090 n . 0;221+!l',090 n 0,162+0;095, n ,;',,:' ... -0,2~+'Q,995 .n

O,185+(}.100.,n. . ... II 0,295+0, ~OO. n

0,208+0,105 'il" 'O,332+0;105 .. n .

O,~~l:f~:HO t:'::' :/'-'~;~O~~O,'~~~'-'f .:",:

191,

1

l

Noti!.: 1. Tirnpul pentru redactarea profilelor exprimat, In. ore. se obtine prin illsumarea cantitatilor alese de 'coloanele a, b sau e. lnfunepe de lungimea profilului ~i de nurnllrulliniiloI' din portativ, dupA ce s-a efectuat mai lntli produsul eelui de-a~ doilea."teimen·Jn,"C;i.r:e reprezintA numArul punctelor ce ~ .. raporteaza In

profi!. .' . : ,

2. Profilele CU lungirni rnai mad decit 20 dm sau cele cu pIanuri de compara.tle diferite se vor descompune in tronsoane potrivit lungimiIor din coloanele a, b sau c, normarea fllcfndu-se In acest caz pentru tronson dupll aceleasi reguli

arlltate Ia punctul 1 d,e, mai sus,"! " '

ON 14

, ' .. ,,: ~

."> ...

Intoemirea Iistei iilscriptiilor . .eare urmeazasa se tipareasca pentru Iipire pe originalele de editare

Norma de munca cuprinde:

- numerotarsa pe copie a inscriptiilor;

- lnscrierea in fise a numarului de ordine, a denumirii inscriptiilor,

a caracterului si a corpuIui. , ," . .' .

Unitatea de masura: trapezulsau:sectiuneade plan.

FORMA rIA DE MUNCA

I'·

C.Ulfcarea· executaatulul

Numirut de txecutaatJ

Cartograf principal

NORMA DE TIMP {ore-em]

Cuul. Scan

CategOIU de ,ftutate' --

n

I ' IIi" I

IV

-, ,. I
A. I: .5 000 si mai mari 2,80 3,00 3,20, 3 .: 40 3,60
B. I: 10000 -4,80 .5,20 '~::-- , 5,00 6,-40
C. I: 25 000 - -" 6,-40 ,,8,00 11,20 12,80 NOli!.: Caracterizar~ ca~ego~i1or de gr~utate este aceea din pIa~le anexate la indicator

'·1.'

------------~--------------------_- ON 15

Aplicarea inscrlptiilor

• . . J •

~.·Spatia.t (aplicareas~, executa litera. cu litera); b.' -Nespatiat,

Norma de munca cuprinde: "," ' .

. -:-:-alegerea~i curatirea.' Iocului de aplicar;e :a Uiscriptiilor. alegerea inscrierilor •. asezarea corespUnziitoare ~i aplicarea lor.,pe plan.

Unitatea de masura: cuvintul.

19'2

~--- ..... ----

V

FORMA FA DE MUNCA

C.IUlcare. e.xecutaDtuluJ

N'umirul de executanfl

Cartograf principal

NORMA DE TIMP

Caz;ul

Ore-om

a. Spatiat

b. Nespatiat

0,06 0,05

"

ON 16

Culegerea scrierii la diatype

Norma de munca cuprinde:

- prepararea solutiilor : .

- incarcarea si descarcarea casetei eu hirtie foto sau film;

- culegerea scrierii la diatype :

- developarea scrierii :

- fixarea copiei.

Unitatea de masura : trapezul (300 cuvinte pe trapez).

FORMA rIA DE MUNCA

CallfJcarea exec:utantuluf

Numlrul de execut&.llti

FotoreproducAtor 6tH

NORMA DE TIMP

l
Ore-om
0,68
193 L
L Felul lucrirll

Culegerea scrierii Ia diatype

'f··~,!

: . (

1,"', I.

:~ .... t

• I

I

ON 17

Centralizarea e~em~nt~lor de continut a planurilor

§l hartIlor tOprigrafice

A. De la scar~ mari pentru scara 1:2 DOD •

B. De la scan mari pentru scara 1: 5000-100000 Norma de mundi cuprinde: .

- studierea p~a~ului ce urmeaza sa fie generalizat;

- select~rea ~l msemnarea elementelor planimetrice care se pastreaza

in noul continut ;

- selectarea ~i insemnarea elementelor altimetrice care ~

in noul continut ; se pastreaza

- se~ectare~ ~i insemnarea elementelor hidrografice sau de alta natura care se pa;;t~e.aza In .noul .contmut;

- .deflmhvarea In creion a planului sau hartii topograf It t d'

generahzare. lee rezu a e m

Unitatea de masura : decimetrul pat rat de plan rezultat.

FORMA TJA DE MUNCil

CalifJcarea-executantului

Numarul de executan]!

Inginer proiectant

1

NORMA DE TIMP (ore-om)

I

Categoria de greuiate
Scara, planul I I I I
- r II III IV
V
a) 1: 100000 0,96 1,20 1,44 1,68
b) I: 50 000 0,.14 0,55 0,66 1,92
c) I: 25 000 0,28 0,35 0,77 0,88
d) 1: 10 000 0,42 0,49 0,56
e) 1: 5000 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
0,20 0,25
f) 1: 2 000 I O,}O 0,35 O,iO
0,16 0,20 I 0,24 0,28 0,32
.. Nota. Modele1e de categoru de greutate slnt cele anexate Ia indicator .

ON 18

- I

Transformarea planurilor topografice de la 0 scara la alta prin proiectare optica

a. Planimetrie.

b. Nivelment.

Norma de rnunca cuprinde:

- primirea, studierea lucrarii si impartirea pe unitati de lucru;

194

- pregatirea suportului pentru proiectare :

- pregatirea fotoredresatoruIui:

- aducerea in scara prin redresare pe earoiajul kilometric sau pe detalii

planimetrice: _

- proiectarea ~i trasarea in ereion a elementelor de planimetric sau

nivelment :

- racordarea eu plansele vecine :

- verificarea finala a lucrarii,

Unitatea de masura : decimetrul patrat de plan rezultat.

FORMA FA DE MUNCil

Callficarea executantului

Numllrul de executanti

Tehnician proiectant principal

NORMA DE. TIMP (ore-om)

Catcgoda degceutateo
Felul lucrilrfi 1 . I '1 I
r n HI rv V
~
Transforrnarea planurilor prin proiec-
tare optica : 5,70
a) planimetrie 0,70 1,30 2,10 3,10
b) nivelment 0,35 0,55 1,05 2,10 3,00
I Nota: Caracterizarea categor iilor de greutate este prezentata in plansele anexate la indicator.

ON 19

Pregatirea automata a suportului pentru redactarea originalului de teren la masa de desen Aristo

Nor-ma cuprinde:

- analiza materialului de baza :

- fixarea suportului nedeformabil pe mas a de desen :

- introducerea eartelelor perforate sau benzii magnetice in lector pentru

preluarea datelor de intrare;

- trasarea cadrului ~i caroiajului rectangular (cazul a 2 ~i b 2);

- trasarea cadrului ornamental (eazul a 1 ~i b 1):

- raportarea punctelor in interiorul plansei de desen;

- scrierea sau gravarea inscriptiilor extracadru.

Unitatea de masura: plansa .

195

J

,

FORMA rIA DE MUNCA

C.Ufleere. executaatulul

Numirul de exec:utanfl

A. Ingin.e~ proiectant principal gr. III

B. Tehnician proiectant principal

1 1

NORMA DE TIMP (ore-om)

Scan
1:1000 1:2000 1:5000
1:10000 1:25000
I II III
Executantul I IV V
A B A I I I
B A I
B A B A B
a 1 0,.50 0,12 0,.59 0,1.5
a 2 0,63 0,16 0,72
0,27 0,07 0,36 0,09 0,40 0,10 0,18 0,85 0,21
b 1 0,'10 0,10 0,50 0,12 0,63 0,16
0,45 0,11 0,50 0,12
b 2 0,18 0,04 0,54 0,13 0,59 0,15
0,22 0,05 0,27 0,07
0,32 0,08 0,36 0,09
a 1 prin gravare cu cadru ti

CAPITOLUL 0

Lucrari fotogrammetrice

. Generalitat!

Normele de timp din cuprinsul capitolului 0 se refera la lucrarile de teren si laborator necesare intocrnirii planurilor topografice prin metode fotogrammetrice terestre si aeriene.

La stabilirea nonnelor de timp din capitolul 0 s-a considerat ca aparatura care se foloseste este in stare buna de functionare si lucrarile se executa cu personalul specializat .in preluarea ~i exploatarea fotogramelor.

Categoriile de greutate pentru lucrarile de laborator se stabilesc conform modelului din anexa 1.

8--

Marcarea in teren a reperilor fotogrammetrici

A. In fotogrammetrie.

B. ln fotogrammetria terestra, Nonna'de munca cuprinde:

- recunoasterea locului de amplasare a reperului prevazut in proiect;

- pichetarea reperului, curatirea si amenajarea terenului;

- montarea panourilor pregatite anterior in cazul B sau executarea

marcajului in conditii stabilite in cazul A;

- intocmirea schitei ~i culegerea elementelor de descriere;

- intretinerea marcajelor pina la efectuarea aerofotografierii (in cazul A);

- deplasari pe teren. .

Unitatea de masura: reperul,

FORMA TJA DE MUNC.!

l

CaliCicarea executanfilor

Numirua de execulan~l

i

L

Inginer proiectant Muncitor topograf 3/1 Muncitor topograf t/I

L

197

L

j------

f

1

!

I

T

"f

r

·-l

NORMA DE TIMP (ore-echipa)
Categoria de greutate
Felul lucrirU
II III IV V
A. Marcarea In teren a reperilor foto-
grammetrici eu densitatea de:
a) pinli. la 0,05 reped/km" 13,50 15,53 18,23 23,76 29,97
h) 0,05-0,10 reperi/km2 9,90 11,39 13,37 17,42 21,98
c) 0,10-0,50 reped/km" 6,93 7,97 9,36 12,20 15,38
d) 0,50-1,00 reperi/km" :l,49 6,32 7,42 9,67 12,19
e) 1,00-1,50 reperi/km2 4,86 5,59 6,56 8,55 10,79
f) peste 1,50 reperijkm! 4,23 4,87 5,72 7,44 9,39
B. Marcarea in teren a reperilor in lu-
crari de fotogrammetrie terestra 0,86 ,0,99 1,17 1,52 1,92 Nota .. Cind marcarea se face pe puncte fara coordonate, ridicarea topografica a acestora se norrneaza separat corespunzll.tor metodei de ridica.re care se aplica,

002

Aerofotografierea terenului

Norma de munca cuprinde:

-verificarea si testarea aparatelor de preluare si prelucrarea foto-

gramelor;

- executarea 'lucra,rilor de aerofotografiere;

- developarea filmului fotoaerian;

- copierea prin contact intr-un exemplar a filmului;

- intocmirea mozaicului zonei aerofotografiate;

- intocmirea schemei de dis pun ere a fotogramelor pe trapeze la scara

1 :25 000;

- interpretarea, finisarea si predarea lucrarilor. Unitatea de masura : kilometrul patrat,

NORMA DE TIMP (ore-om)

1
Scara de Forma .. Mirimea suprafetelnr de aerofotografiat
aerofoto .. tul Coto- ealiCkarea executantilor I b / l~S I S~lS 12S_:lOOII~olp .. t! 60
grafiere gramelor a
sub 1 1-1
--
I 1 J 4 5 6 1 8 9 10
23 X 23/ ing. pro pro gr.III 0,990 I 0,984/1,181 1,219 1,'162 1,238 1,032
tehn. pr.pr, 0,990 O,984 , 1,181 1.219 1,462 1,238 1,032
iotoreprodudi.tor 6,530 4,560 3,580 3,090 2,830 2,715 2,660
A 6/II
1: "1000 -- -- -- -_ - _ __ --
l8x 18 ing, pro pro gr.III 1,320 1,312 1,575 1,625 1,950 1,650 1,376
teh. pro pro 1,320 1,312 1,575 1,625 1,950 1,650 1,376
fotoreproducll. tor 10,675 17,465 5,860 5,055 1,615 1,"140 4,340
6/H 19B

o

6

a

9

10

1 1 J

-. 0,640 0,768 0,792 0,951 0,805 0,670
ing. pr. pro gr. III 0,6"10 0,768 0,792 0,951 0,805 0,670
23x23 teho.ipr. pr. 1,160 0,970 0,790 0,730 0,700 O,68:l
fotoreproducator
6/II --
B -- -- --
I: 7000 -- 1,073 0,895
0,853 1,024 1,056 1,267
ing, pro pro gr. III 0,853 1,02"1 1,056 1,267 '1,073 0,895
18 x 18 tehn. pro pro 1,900 1,495 1,285 1,180 '1,130 1,105
Iotoreproducator
6/H -- -- --
-- -- ,
--
ing. pro pr. gr. In 0,413 0,426 0,512 0 .: 433 0,360
0,"113 0,426 0,512 0,433 0,360
23x23 tehn. pr. pr. 0,510 0,440 0,"100 0,390 0,380
fotoreproducll.tor
6/II -- -- --
C -- --
I: 10 000 -- 0,484
0,551 0,569 0,682 0,571
ing. pr. pr. gr. III 0,551 0,569 0,682 0,577 0,484
18x 18 tehn. pro pro 1,070 0,920 0,730 0,660 0,620
Iotoreproducator
6/II -- -- -- -_.
--
-- 0,154
0,183 0,220 0,185
ing, pro pro gr. III 0,183 0,220 0,185 0,154
23x23 tehn. pro pr. 0,171 0,159 0,153 0,150
fotoreproducator
6/II -- -- --
D --- --
--
I: 15000 0,241 0,292 0,248 0,216
ing. pro pro gr. III 0,244 0,292 0,218 0,216
18 x 18 tehn.pr. pro 0,279 0,213 0,245 0,241
fotoreprodueli.tor
6/II -- -- -- --
--
-- 0,103
0,122 0,1'16 0,124
ing. pro pro gr. III 0,122 0,1'16 0,121 0,103
23x23 tehn. pro pr. 0,126 0,116 0,111 <l,108
Iotoreproducator
6/II -- -- -- --
E --- --
--
I: 20000 0,162 0,195 0,165 0,137
ing. pro pro gr. III 0,162 0,195 0,165 0,137
18x 18 tehn. pr. pro 0,206 0,190 0,182 0,178
Iotoreproducator
, 6jII --
-- -- --- -- --
-- ! 1),06'110.073 ' 0,062 0,05'1
ing. pro pro gr. III 0,061 : 0,075 0,062 0,054
23x23 tehn, pro pro 0,054 0,048 0,045 0,0"13
fotoreproducator
6/H -- -- -- ---
F --
1: 25 000 0,081 0,097 0,083 0,069
ing. pro pro gr. II 0.081 0.097 0.083 0,069
18x 18 tehn. pro pro 0,133 0,123 0,118 0,115
fotoreproducli.tor
6/II 199

y

i I

(

~ jj jl

i-

L

l

J

00 3

Preluarea fotogramelor terestre

A. Preluarea cu fototeodolitul:

a) preluarea normala ;

b) preluarea normala ~i deviata stinga sau dreapta;

c) preluarea normala, deviata stinga si deviata. dreapta.

B. Preluarea cu camere universale:

a) prel uarea normala;

b) preluarea normal a. deviata stinga sau dreapta;

c) preluarea normal a deviata stinga sau deviata. dreapta;

d) preluarea cu axa de fotografiere inc1inata.; .

e) preluarea cu axa de fotografiere la vertical a mont at suport special.

C. Preluarea cu camere stereofotogrammetrice:

a) preluarea cu camera stereofotogrammetrica;

b) preluarea cu camere universale montate pe suporturi speciale tip stereofotogrammetrice cu baze fixe sau variabiIe;

c) preluarea cu axele de fotografiere inclin~te in cazul camerelor stereofotogrammetnce,

Norma de mundcuprinde:

- instalarea fototeodolitului ~i miretei in capetele bazei ~i introducerea

elementelor;

- incarcarea fototeodolitului si pregatirea pentru preluarea fotogramelor;

- preluarea fotogramelor si inregistrarea datelor necesare;

- intocmirea schitei reperilor din zona fotografiata;

- masurarea bazei;

- masurarea unghiului vertical;

- deplasari in zona de preluare;

- punerea in functiune a camerei universals sau stereofotd"grammetrica;

- mont area camerelor universale si efectuarea testelor de "lunctionare.

Unitatea de masura: baza fotogrammetridi.

FORMA TEA DE MUNCA

Calificarea executanUlor

Numirul de executanfi pentru cazurile:

A

B

c

Inginer proiectant pro gr, III Tehnician proiectant principal Muncitor topograf 3/I Muncitor topograr 1/1

1 1 2 4

I 1 1 2

200

NORMA DE TIMP (ore·echipd)

Catelorl. de greutate

Felullucrirll

•• u
1,888 2,168 2,488 3,320 "1,192
. a) Preluarea normall!. 2,608 2,992 3,.520 "1,.58"1 .5,792
h) Preluarea normall!. si deviat stinga sau. dreapta
c) Preluarea norrnala ~i deviat stinga ~I deviat 3,328 3,82'1 '1,'196 .5,8.56 7,38~
dreapta 2,160 2,'188 2,920 3,800 "1,800
B. a) Preluarea norrnala 2,880 3,288 3,888 .5,072 6,'100
h) Preluarea normala si devia t stlnga sal:' dreapta 3,600 4,1.36 '1,'132 6,336 8.000
c) Preluarea norrnala deviat sti~ga· ~~de~l3.t dreapta 3,2"10 3,728 '1,376 .5,70"1 7,200
d) Preluarea cu axa de Iotografiere mclm~tl!. 3,600 - - - -
e) Preluarea cu axa de fotografiere 1a. vert~call!. 0,720 - - - -
C. a) Preluare cu ca.mere stereofotogrammetnce
Preluare cu carnere universale monta~e pe su- , - -
h) orturi speciale cu haze fixe sa~ v?-na~lle 2,160 - -
D. ~reluarea axelor de Iotografiere inclinat In cazul 2,.520 2,90'1 - - -
ca.merelor stereofotogrammetrice v

A

. ···d 1 norma se reduce cu 300/..

Nota: La. preluarea de fotograme indlvi ua e

00 4

Executarea fotogramelor copii proiectie

Norma de munca cuprinde:

- primirea si trierea materialelor; . . . ..

- pregatirea revelatorului si solutiei de flxal., .

- introducerea negativului in aparatul de copiat :

- introducerea hirtiei fotografice;

- expunerea, developarea, fixarea,. spalarea

- corectarea, finisarea, sortarea ~l predarea

Unitatea de masura: kilometru patrat,

si usc area copiei; materialelor.

FORMA TEA DE MUNCA

r

~--

CaUficalea executanfilor

Numirul do oxocutanll

Tehnician proiectant principal Fotoreproducator 6/II

1 2

L

201

L

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful