VICIUL LECTURII Scriitorul francez Valéry Larbaud publica în 1924 un volum de eseuri intitulat Le vice impuni, la lecture (Lectura

, acest viciu nepedepsit). Formularea este preluata de la poetul american Logan Pearsall Smith, care spunea despre lectur c este Äun viciu rafinat i nepedepsit, acea egoist , calm i durabil be ie.´ Dincolo de aceste metafore ale lecturi se pot ascunde reprezent ri, atitudini i discursuri despre lectur . A citi nu este o simpl abilitate, ci un ansamblu complex de practici care antreneaza gesturi, posturi, obi nuin e i spa ii de desf urare. Cu alte cuvinte, actul lecturii implic puneri în joc ale corpului si ale sim urilor. Asocierea, uneori, a cititului cu viciul i devian a se datoreaz atît acestei componente somatice a lecturii, cît i capacit ii ei de a înfl c ra imagina ia i de a lansa cititorul în universul secund al fic iunii. Istoria lecturii La o prim vedere, ideea unei istorii a lecturii poate p rea bizar , pentru c cititul ne apare ast zi ca o activitate banal , cotidian i de la sine în eleas . De fapt, practicile i obi nuin ele noastre de lectur nu mai sînt acelea i cu cele ale oamenilor de alt dat . În trecut se citea altfel, existau alte reprezent ri legate de actul lecturii. De exemplu, mult vreme, din Antichitate pîn în Evul Mediu, singurul mod de a citi era lectura cu voce tare, pentru sine sau pentru ceilal i. Lectura silen ioas , ocular , era pu in cunoscut i practicat . Modalit ile de lectur , practicile ei, s-au schimbat de-a lungul timpului, în leg tur cu o mul ime de factori: modificarea caracteristicilor materiale ale c r ii, ale formatului ei, laicizarea culturii scrise i progresele alfabetiz rii, evolu ia modurilor de via i apari ia spa iului privat i ± nu în ultimul rînd ± transform rile petrecute la nivelul reprezent rilor corpului. Istoricii care s-au ocupat de evolu ia lecturii în spa iul occidental vorbesc despre o adev rat Ärevolu ie a lecturii´ care ar fi avut loc la mijlocul secolului al XVIII-lea. Practicile de lectur se modific , are loc trecerea de la lectura cu voce tare la lectura silen ioas i rapid , de la lectura intensiv la lectura extensiv a unor texte apar inînd unor genuri diferite. Spre deosebire de lectura intensiv , ritualizat , care presupunea frecventarea unui num r redus de c r i religioase, lectura extensiv este o lectur desacralizat , profan , o practic individual exersata în singuratate, o op iune personal . Treptat, lectura se privatizeaz , devine un act solitar i introvertit, care predispune la izolare, la refugiere în lumea imaginarului. Romanul i furia de a citi La sfîr itul secolului al XVIII-lea se vorbea în Germania despre lectura in termeni precum lesewut ± Äfuria de a citi´, lesesucht ± Äpasiunea de a citi´ i leserei ± Äfoamea de a citi´. Acest fenomen, prezent în rile occidentale, trebuie legat de apari ia romanului modern, a publicului cititor, a bibliotecilor publice i unei noi pie e a c r ii. Noul mod de lectur , sentimental i emo ional, exprima dorin a cititorilor de a intra în contact cu lumea din spatele textului tip rit, cu vie ile personajelor. Acest modalitate de lectur se propag cu repeziciune în rîndul femeilor i al tinerilor din clasa de mijloc, care încep sa citeasc de bun voie, pentru propria lor placere, îns neselectiv i cu competen e reduse de lectur . Virulen a Äfuriei de a citi´ i-a alarmat nu

numai pe oamenii bisericii ci i pe intelectualii ilumini ti ai vremii, care pun în circula ie un întreg discurs despre pericolele lecturii. Critica împotriva lecturii excesive a vizat în primul rînd literatura de fic iune, romanul sentimental. Ideea central era aceea c femeile i persoanele necultivate nu î i pot controla aceast dorin de a citi i practic o lectur cu efecte periculoase, emo ional i empatic , de identificare cu personajele. Lectura ar fi o activitate normal doar pentru elitele masculine, recomandat doar unui num r restrîns de persoane educate, care dispun de un bun control al sinelui. Ori, victimele poten iale ale Äfuriei de a citi´ erau în primul rînd femeile, fiin e fragile, frivole, incapabile de un asemenea autocontrol, prizoniere ale propriilor emo ii. De altfel, romanul a fost considerat foarte devreme un gen literar destinat lectoratului feminin, receptiv i avid de a- i face educa ia sentimental la coala acestuia. Discursul ra ionalist distinge pe de o parte Älectura bun ´, cea a c r ilor de edificare i de cultivare a spiritului i, pe de alt parte, Älectura viciu´, cea a c r ilor apar inînd literaturii de fic iune, a romanului, o lectur nefast , socialmente inutil , asociat cu c utarea pl cerii, a distrac iei, cu lenea i plictiseala. ´Lectura viciu´, mijloc de evaziune care îndeamn la frivolitate i concupiscen , este o tem care traverseaz secolele XVIII i XIX, o reg sim în discursul teologilor i morali tilor, dar i în cel al scriitorilor, pedagogilor i medicilor. Aceast anatemizare a lecturii romanului recurgea chiar la metafore igieniste: lectura este un viciu, otrav pentru suflet i corp, duce la dec derea moral i fizic , este contagioas i d dependen , fiind comparat cu efectele alcoolului, drogurilor i narcoticelor. Termeni precum Äepidemie´, Äcium ´ sînt deseori asocia i cu condamnarea difuz rii noilor practici de lectur . Bibliotecile publice i cabinetele de lectur particulare au fost deseori comparate de unii morali ti cu bordelurile i considerate adevarate locuri de perdi ie care r spîndesc viciul în rîndul femeilor i al tineretului lipsit de discern mînt. În Confesiuni (1771), Jean-Jacques Rousseau î i aminte te c în adolescen a lui, pe cînd era calf la atelierul unui gravor din Geneva, trecuse i el prin acea Äfurie de a citi´, cheltuindu- i banii pentru a împrumuta c r i de la un cabinetul unei doamne: Äbune, rele, toate mergeau, nu alegeam nimic, citeam orice cu acela i nesa .´ Efectele nocive n-au întîrziat s se manifeste: din cauza Älecturilor pe ascuns i prost alese, firea îmi deveni posac , s lbatic ; mintea începu s mi se strice, tr iam ca un om ursuz cu adev rat. Dar dac patima mea nu m feri de c r i proaste i f r miez, norocul m feri de c r i obscene i destr b late (...) i hazardul a secondat atît de bine firea mea pudic , încît trecusem de treizeci de ani f r s -mi fi aruncat ochii pe vreuna din acele periculoase c r i pe care o frumoas doamn din lumea mare le g se te incomode, în sensul c nu po i, spune ea, s le cite it decît cu o singur mîn ....´ Rousseau a fost un critic sever al literaturii de fic iune, pe care nu o recomanda educa iei copiilor i tinerilor. În Emil sau despre educa ie, el spune c Älectura, singur tatea, lipsa de ocupa ie, via a mole it i sedentar , leg turile cu femeile i cu tinerii: iat c r rile primejdioase care se deschid la vîrsta lui i îl in necontenit lîng pericol.´ Tot el refuz femeilor orice preten ie intelectual i atrage aten ia asupra pericolelor lecturii pentru tinerele fete (ÄO femeie prea înv at este nenorocirea so ului s u, a copiilor, a tuturora.´) Pericolele lecturii feminine Începînd cu mijlocul secolului al XVIII-lea, o întreag retoric se organizeaz în jurul ideii c lectura romanului este o experien distructiv pentru sufletul i corpul femeii. Lecturile galante erau considerate periculoase mai ales pentru fete, punîndu-le în primejdie castitatea i puritatea. Romanul le corupe, se strecoar în patul lor virginal, locul predilect de lectur clandestin i de ascundere a c r ilor. Lectura acestui gen de literatur le face s viseze la iubi i ideali, s se identifice cu personajele i s cad prad unor periculoase reverii. Romanul a fost acuzat c stîrne te imagina ia fetelor, c le aprinde poftele trupe ti i le ini iaz în jocurile i pl cerile dragostei. Ele pierd contactul cu realitatea i se lasa bîntuite de himere. În aceast ipostaz , cartea este un adev rat seduc tor, iar lectura asemenea m rului interzis din care Eva îndr zne te s guste i cade în p cat. De altfel, un topos al literaturii libertine este seducerea tinerei cu ajutorul lecturii. Maestrul filozof libertin îi d lec ii tinerei naive în cadrul unei lecturi în doi a unor c r i licen ioase, bine alese i bogat ilustrate. Personajul feminin din romanul Tereza filozoafa, atribuit marchizului d¶Argens, capituleaz i î i pierde virginitatea dup ce cite te c r ile din biblioteca seduc torului: ÄÎn primele patru zile am cercetat pe rînd, Histoire du Portier du Chartreux, cea a c lug ri ei carmelite, Acadèmie des Dames, Laurieres Eclésiastiques, Thérmidore, Fretillon, i înc multe altele de acela i fel (...) În a cincea zi, dup o or de lectur , am c zut într-un fel de extaz.´ Viciul lecturii are acelea i efecte nocive i asupra femeilor c s torite, pericole despre care b rba ii au discutat îndelung. Femeia care cite te î i neglijeaz îndatoririle domestice i conjugale, se sustrage

comunit ii familiale, î i ignor so ul i copiii, se gînde te s divor eze i î i în eal b rbatul. Toate pericolele lecturii feminine, toate viciile atribuite cititoarei, se regasesc în romanul romanul lui Flaubert, Doamna Bovary. Eroina romanului, Emma, este o victima absoluta a lecturii, a vie ii tr ite exclusiv pe planul imaginar. Ea manifest un dezinteres familial, devine o mam deplorabil , i o so ie adulterin . La vîrsta de 15 ani cunoa te primele reverii romane ti la pensionul de maici, unde, pe ascuns, împrumut i cite te pe nerasuflate romane de aventuri de la o fat b trîn care lucra la sp l torie. Dup ce se c s tore te, ea cade din nou în bulimia lecturii, pentru a compensa plictisul cotidian al unei provincii dezolante unde nu se întîmpl niciodata nimic. Lectura ei este contemplativ , de abandon, nu are o distan critic fa de ceea ce cite te, se complace în nesfîr ite reverii i se transpune în lumea fic iunii. Tr ind în aceast lume paralel , inevitabil î i pierde pe rînd iluziile i sfîr e te prin a- i pune cap t zilelor. Emma înghite arsenic i, deloc întîmpl tor, are impresia ca simte în gur un gust ca de cerneal , pentru c , nu-i a a, adev rata otrav care a ucis-o au fost c r ile pe care le-a citit cu atîta nesa . Lectura i viciul solitar Cartea medicului elve ian Tissot L¶Onanisme (1769, reeditat pîn în anul 1905!) inaugureaz un abundent discurs medical care denun aceasta practica solitara. Acum începe o adevarata cruciad împotriva onaniei, v zut ca un temut flagel, cauz a unor grave tulbur ri psihice i corporale. Un istoric american, Thomas Laqueur, în cartea sa Solitary Sex:A Cultural History of Masturbation (2003) semnaleaza c aceast activitate solitar nu a devenit o problem social decît în secolul al XVIII-lea, o dat cu apari ia spa iului privat. Mai mult decît atît, Laqueur a observat c dezbaterile i spaimele legate de onanism coincid cu generalizarea lecturii silen ioase, extensive, solitare. Aceast form de pl cere se desf oar în secret, în solitudine, departe de privirile indiscrete. Lectura, la rîndul ei devenit o ocupa ie solitar , care solicit imagina ia, generînd emo ie i pl cere, a fost cu u urin asociat viciului autosatisfacerii sexuale. În discursul medical anti-onanism, lectura romanului a fost denu at ca primul stadiu al masturb rii. Pretutindeni în spa iul occidental, detractorii literaturii de fic iune sînt cei care stigmatizeaz practica sexuala solitar . A ap rut chiar un cuvînt nou, Änovelism´, calchiat dup Äonanism´. Din nou asist m la o somatizare a lecturii, care devine astfel, intim legat de corp, are efecte asupra fiziologiei acestuia. Tabloul patologic al onanismului se confund cu cel al lecturi interpretat ca viciu. Onanistul ca i cel care sufer de viciul lecturii (sau de amîndou cel mai adesea) pot fi recunoscu i dup tenul alb sau gri, marcat de o paloare maladiv , dup ochii încerc na i, consecin a devian ei i a îndelungilor lecturi nocturne . Medicii sf tuiau p rin ii s fie vigilen i, s nu-i lase pe tineri în singur tate i mai ales s le supravegheze îndeaproape lecturile, s le interzic cu des vîr ire lectura în pat. Dac în urma practic rii viciului solitar, b rba ii deveneau lipsi i de energie i î i pierdeau puterile, la femei, tabloul clinic al onanismului era mult mai înfrico tor: ele devin indecente, isterice i nimfomane. În secolul al XIX-lea, isteria feminin (Äfuria uterin ´) a ocupat un loc important în imaginarul medical. Pentru profilaxia isteriei la femei, medicii recomandau ab inerea de la b uturi excitante precum ceaiul, cafeaua, lichiorul dar i ab inerea de la lectura romanului. Au fost aduse chiar argumente statistice care s demonstreze c isteria le afecta mai ales pe femeile care citesc, aproape deloc pe cele analfabete. În Äpatologia lectoral ´ feminin , lectura romanului ca i onanismul, duc la manifestarea acelora i simptome: paloare, palpita ii, crize de nervi, convulsii, delir, le inuri, st ri depresive. Imagini ale lecturii feminine Pe lîng sursele literare i medicale, iconografia lecturii (pictur , grafic , fotografie) poate oferi preciz ri despre cum era reprezentat lectura feminin în secolele XVIII i XIX. O gravur din secolul al XVIII-lea, intitulat Le Midi, atribuit lui Baudoin, înfati eaz o tîn r femeie, elegant îmbr cat , singur , întins într-o gr din , într-o stare de reverie voluptoas , cu ochii intredeschi i i care scap din mîna dreapt o carte, în timp ce mîna stîng se pierde discret între jupoane. Avem de-a face aici cu un adev rat topos al lecturii feminine: asocierea acesteia cu erotismul i cu viciul solitar. Erotizarea lecturii feminine apare la pictori precum Fragonard, Chardin, Boucher, Greuze, Hogarth, Whistler. Alungit în pat sau pe canapea, aceasta este postura corporal a femeii care cite te. Ideea c femeile au o atrac ie deosebit pentru lectura în pat face parte tot din acest cli eu care leag lectura feminin de erotism (patul, loc privilegiat al pl cerilor trupe ti dar i al pl cerilor lecturii). Acest postur de lectur era rezervat exclusiv femeilor. Imaginile cu b rba i citind în dormitor, în pat, sînt rare sau caricaturale (la Daumier, de exemplu). Lectura romanului era considerat în cazul fetelor i al femeile adulte un fel de succedaneu al pl cerilor erotice, un act de relaxare, un abandon corporal i sufletesc. Numeroase detalii picturale vin s sugereze

aceasta, impregnînd imaginile lecturii feminine cu un puternic erotism. Astfel, femeia care cite te este fie îmbr cat sumar, într-un neglijeu, fie are un decolteu adînc ori o rochie ridicat prea sus, o bretea atîrnînd lasciv pe um r sau un sîn dezgolit. Cititoarea are o ro ea în obraji, o carna ie voluptuoasa, are o privire languroas , visînd la o persoan pe care ar dori s o vad sosind. În apropiere se afl o statuie a lui Cupidon, o lumînare sau alte simboluri falice, deseori o scrisoare abia deschis , ori un buchet de flori proaspete, aluzii la eventualii iubi i. Chiar i în postura a ezat , a lecturii pe scaun sau în fotoliu, avem acelea i conota ii senzuale: femeia este semi-dezbr cat sau nud . De fapt, aceast asociere între nuditatea feminin i actul lecturii este o constant a imaginarului artistic, putînd fi reg sit i în pictura contemporan . Noul viciu Practicile lecturii sînt obiect al reprezent rilor colective i se afl în strîns leg tur cu sensibilit ile existente într-o societate la un moment dat. Deseori, aceste reprezent ri se înscriu într-un cîmp polemic, în discursuri divergente asupra lecturii. Ast zi nimeni nu se mai plînge de Äfuria de a citi´, dimpotriv , asist m la comentarii nelini titoare despre Äcriza lecturii´, sau Ämoartea lecturii´. Tinerii sînt acuza i c nu mai citesc i c stau prea mult pe Internet, ca sînt dependen i de lumea virtual i rup i de realitate. Mai mult chiar, se aud voci care atrag aten ia asupra pericolelor noilor tehnologii, voci care deplîng efectele nefaste ale frecvent rii compulsive a Internetului. Victimele acestui consum intens s-ar tr da printr-o form de autism, prin devitalizare, paloare, cearc ne, depresie. Nu putem s nu observ m c portretul internautul de ast zi seam n izbitor de mult cu cel al cititorului vicios de alt dat . Oare asist m ast zi la revenirea acelora i spaime, similare cu cele ale erudi ilor din secolul al XVIII-lea, confrunta i, la fel ca noi, cu apari ia unor noi modalit i de lectur ? Lectura ± boal O istorie culturala a lecturii nu poate s lase la o parte un aspect important, i anume, reprezent rile cititului ca factor cauzator de boal i de nebunie. Înc din Antichitate, o adevarata Äpatologie a lecturii´ a fost asociat oamenilor de litere, intelectualilor. În Roma antic , opinia populara lua omul de litere drept inta a ironiei i a antipatiei, fiind asimilat, de c tre omul de rînd, cu s r cia, lenea, ipocrizia i nebunia. În romanul lui Petronius, Satyricon, parvenitul Trimalchio i prietenii lui nu pierd nici o ocazie de a-i ridiculiza pe intelectuali, considera i rup i de realitate, tr ind în lumea lor imaginar i incapabili s - i rezolve problemele vie ii cotidiene. Tr s turile cititorului nebun au fost îns descrise cel mai bine de Cervantes. În cazul lui don Quijote, nebunia prin identificare romanesc ilustreaz exemplar pericolul la care expune lectura literaturii de fic iune. Frecventarea asidu a romanelor cavalere ti îl face s - i r t ceasc min ile, s piard contactul cu realitatea. Atunci cînd preotul, b rbierul i nepoata lui don Quijote intr în camera unde se afl Äc r ile aduc toare de pacoste´ pentru a le arde pe rug, ei g sesc i c r i de poezii bucolice. Preotul se împotrive te arderii lor pe motiv c Änu fac i nu vor face r ul pe care l-au f cut cele cavalere ti´, îns nepoata insist s fie arse: ´ - Vai, domnule p rinte, le po i trimite dumneata f r grij la rug ca i pe celelalte, c ci n-ar fi de mirare ca, odat lecuit unchiul meu de boala cavaleriei, s le citeasc i pe astea i s -i tr sneasc prin minte s se fac p stor i s bat coclaurii i codrii cîntînd, c ci a fi poet este, zice-se, o boal de nelecuit i foarte molipsitoare.´ Comentariile cele mai nelini titoare la adresa cititului excesiv le g sim în secolul al XVIII-lea, care, dup cum am v zut, dezvoltase o adev rat obsesie pentru pericolele lecturii. Aceea i dr. Tissot, figur emblematic a discursului împotria onanismului i lecturii, scrie în anul 1768 un tratat intitulat De la santé des gens de lettres (Despre s n tatea oamenilor de litere), în care trece în revist toate cauzele care afecteaz i distrug s n tatea omului de litere. Tabloul clinic este devastator, cititorul fiind descris ca un pacient cu simptome specifice. Lectura ar duce la încordarea min ii i la pasivitatea corpului, ceea ce obliga sîngele s n v leasc în creier cu o presiune v t m toare. De aici bolile nervoase, zdruncinarea nervilor celor ce z bovesc peste masura cu cititul c r ilor. Aceast imagine a lecturii ca generatoare de boli nervoase o întîlnim i la Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, unde afl m c moldovenii Äcred c oamenii înv a i î i pierd mintea i atunci cînd vor s laude înv tura cuiva, zic c a înnebunit de prea mult înv tur .´. Sau, dup cum spunea cronicarul muntean Zilot Românul: Ämult înv tur care la mul i se întîmpl v t m toare de suflet.´ Identificarea lecturii cu boala psihic se reg se te, de altfel, în toate societ ile tradi ionale, orale. Cititul este o activitatate solitar , a citi înseamn a întrerupe comunicarea oral cu ceilal i. Lectura privat este o

form de sustragere de sub controlul social, duce la izolare fa de sociabilit ile locale. Din acest motiv, cei care citesc ( ranii autodidac i, de exemplu) sînt privi i cu o oarecare neîncredere de c tre ceilal i membri ai comunit ii, fiind considera i bizari i oarecum nebuni, mai ales daca devin zodieri sau ghicitori în Psaltire i pretind c realitatea poate fi cunoscut indirect prin apelul la magia c r ii. S mai amintim ca mefien a general fa a de cei ce ies din rînd prin aspira iile lor intelectuale i implicit prin volumul considerabil al lecturilor este exprimat cum nu se poate mai sugestiv de zicalele române ti: ÄUnde e minte mult , nu e toat bun ´ sau ÄUnde e înv tur mult e i prostie mult ´. Articol ap rut în Dilemateca, an II, nr.8, ianuarie 2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful