You are on page 1of 4

സദ്യഃ സീരരോത്കഷണസുരഭി രേത്രമോരുഹ്യ മോലം

കിഞ്ചിത് പശ്ചോദ് ത്രജ ലഘുഗരിർ ഭൂയ


ഏരരോത്തരരണ॥1.16॥

രവോമോസോരത്പശമിരരര ോപപ്ലരം സോധു മൂർധ് ോ

രേയരയധവത്ശമപരിഗരം സോ ുമോ ോത്മകൂടഃ

േുരത്ദ്ോഽപി ത്പഥമസുകൃരോരപേയോ സംത്ശയോയ

ത്പോപ്രര മിരത്ര ഭരരി രിമുഖഃ കിം പു ർ യസ്


രരഥോച്ചഃ॥1.17॥

ചരനോപോന്തഃ പരിണരഫലരദ്യോരിഭിഃ കോ ോച്ത്മ-

സ്രവയ്യോരൂരേ ശിഖരമചലഃ സ് ിഗ്ധരരണീസരർരണ

ൂ ം യോസയരയമരമിഥു രത്പേണീയോമരസ്ോം

മരധയ ശയോമഃ സ്ര ഇര ഭുരഃ


രശഷരിസ്രോരപോണ്ുഃ॥1.18॥

സ്ിരവോ രസ്മിൻ ര ചരരധൂഭുക്തകുഞ്രജ


മുഹ്ൂർത്തം

രരോരയോത്സർഗത്ദ്ുരരരഗരിസ്രത്പരം രർത്മ രീർണഃ

രരരോം ത്ദ്േയസയുപലരിഷരമ രിന്ധ്യപോരദ്


രിശീർണോം

ഭക്തിരേച്ദ്രിര രിരചിരോം ഭൂരിമങ്രഗ


ഗജസയ॥1.19॥
{അധവക്ലോന്തം ത്പരിമുഖഗരം സോ ുമോ ോത്മകൂട-

സ്രുങ്രഗ രവോം ജലദ്ശിരസോ രേയരി ശ്ലോഘമോ ഃ

ആസോരരണ രവമപി ശമരയസ്രസയ ച് ദ്ോഘമഗ്ിം

സദ്ഭോരോർത്ദ്ഃ ഫലരി ചിരരരണോപകോരരോ


മഹ്ത്സു॥1.19അ}॥

രസയോസ് രിച്ക്തർ ര ഗജമച്ദ്ർ രോസിരം


രോന്തരൃഷ്ടിർ

ജംബൂകുഞ്ജത്പരിഹ്രരയം രരോയമോദ്ോയ ഗരേഃ.

അന്തഃസോരം ഘ രുലയിരും ോ ിലഃ ശേയരി രവോം

രിക്തഃ സർരരോ ഭരരി ഹ്ി ലഘുഃ പൂർണരോ


ഗൗരരോയ॥1.20॥

ീപം ദ്ൃഷ്ടവോ ഹ്രിരകപിശം രകസച്രരർധരൂച്േർ

ആരിർഭൂരത്പഥമമുകുലോഃ കന്ദലീശ്ചോ ുകചം

ജഗ്ധവോരരണയഷവധികസുരഭിം ഗന്ധ്മോത്ഘോയ
രചോർരയോഃ

സോരങ്ഗോസ്രര ജലലരമുചഃ സൂചയിഷയന്തി


മോർഗം॥1.21॥

അംരഭോബിന്ദുത്ഗഹ്ണചരുരോംശ്ചോരകോൻ രീേമോണോഃ

രത്ശണീഭൂരോഃ പരിഗണ യോ ിർദ്ിശരന്തോ ബലോകോഃ


രവോമോസോദ്യ സ്ര ിരസമരയ മോ യിഷയന്തി സിദ്ോഃ

രസോത്കമ്പോ ി
ത്പിയസഹ്ചരീസംത്ഭമോലിങ്ഗിരോ ി॥1.22॥

ഉത്പശയോമി ത്ദ്ുരമപി സരഖ മത്ത്പിയോർഥം


യിയോരസോഃ

കോലരേപം കകുഭസുരഭൗ പർരരര പർരരര രര

ശുക്ലോപോങ്ച്ഗഃ സജല യച് ഃ സവോഗരീകൃരയ


രകകോഃ

ത്പരയുദ്യോരഃ കഥമപി ഭരോൻ ഗന്തുമോശു


രയരരസയത്॥1.23॥

പോണ്ുചോരയോപര രൃരയഃ രകരച്കഃ


സൂചിഭിച്നർ

ീഡോരംച്ഭർ ഗൃഹ്ബലിഭുജോമോകുലത്ഗോമച്ചരയോഃ

രവയ്യോസരന പരിണരഫലശയോമജംബൂര ോന്തോഃ

സമ്പത്സയരന്ത കരിപയദ്ി സ്ോയിഹ്ംസോ


ദ്ശോർണോഃ॥1.24॥

രരഷോം ദ്ിേു ത്പഥിരരിദ്ിശോലേണോം രോജധോ ീം

ഗരവോ സദ്യഃ ഫലമരികലം കോമുകരവസയ ലബ്ധോ

രീരരോപോന്തസ്ര ിരസുഭഗം പോസയസി സവോദ്ു


യസ്മോത്
സത്ഭൂഭങ്ഗം മുഖമിര പരയോ
രരത്രരരയോശ്ചരലോർമി॥1.25॥