You are on page 1of 2

Hội Phật Giáo Việt Mỹ tại Austin, Texas

Chùa Pháp Nhãn - Tổ Chức Bất Lợi Nhuận


136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net/ phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2643 - 2019
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, và Quý Đồng Hương Phật Tử,
“Xuân đến xuân đi ánh đạo vàng,
Mùa Xuân Phật Đản khắp trần gian,
Mùa xuân đã nở hoa bất diệt,
Tỏa sáng muôn loài ánh từ quang.”
Thật vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bậc Thầy giác ngộ viên mãn, Người sáng lập đạo Phật, con
đường tỉnh thức, giác ngộ, và hòa bình cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại, xuất hiện trên thế gian
này hơn hai mươi sáu thế kỷ qua. Nơi nào đạo Phật được truyền bá, thì nơi đó người dân địa phương
sống hài hòa, hiền, và thiện ra nếu mọi người cùng nhau học, hiểu, thực hành, và áp dụng Phật pháp vào
trong đời sống hằng ngày để góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sinh trên khắp hành tinh
này.
Năm nay, Chùa Pháp Nhãn1 có duyên lành cung thỉnh Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Đức,
Trưởng Lão Hòa thượng Gnanaratana, Bhante Thilakarathana, Thượng tọa Thích Tâm Đạo, TT. Thích
Nhuận Tánh, tham dự đại Lễ Phật Đản và giảng dạy Phật pháp.
Để tỏ lòng tri ơn và tôn kính Tam Bảo, nhân mùa Phật Đản, kính mời quý Đồng Hương Phật tử
dành chút thời gian về Chùa tham dự sự kiện trọng đại này. Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm
thường an lạc. Chương trình Đại Lễ Phật Đản sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 02 tháng 6, 2019:
09:00 am: Vân tập
09:30 am: Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm
10:00 am Cắt Băng Khánh Thành Thiền Đường Pháp Nhãn
10:10 am: Cử hành Đại Lễ Phật Đản
10:20 am: Đọc Thông Điệp Phật Đản của Liên Hiệp Quốc
10:40 am: Pháp thoại ý nghĩa Phật Đản
11:20 am: Tụng Kinh Phật Đản và Lễ Tắm Phật
12:00 am: Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật
01:00 pm: Văn nghệ Cúng Dường Phật Đản
02:00 pm: Làm Lễ QUY Y và truyền 5 Điều Đạo Đức2
03:00 pm: Hoàn mãn
Trú Trì Chùa Pháp Nhãn
Thầy Thích Trừng Sỹ

1
Hướng dẫn tới Chùa: Từ chợ Mỹ Thành ở phía Bắc Austin, quý vị có thể lái xe đi đường US 183 South, rẽ trái đi FM 812, rẽ trái đi
đường FM-2430 (Mesa Dr), rẽ phải đi đường The Ranch Road là tới Chùa.
2
Xin quý vị vui lòng ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý thầy điền vào Điệp
Thọ Giới.
Vietnamese American Buddhist Association of Austin, TX
Phap Nhan Temple - A nonprofit Organization
136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net/ phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com
The Invitation Letter of Attending the 2643th Vesak Season - 2019
To: Dear Monastics, Buddhists, and Everyone,
“Spring comes and goes with golden Dharma light,
Spring Season of the Buddha’s Birthday is present in all over the world,
Spring season which has opened everlasting flowers,
illuminates all living beings by compassion light.”
Indeed, the Sakyamuni Buddha, the Fully Enlightened One, the Founder of Buddhism, the path of
awakening, enlightenment, and peace to the many right in the present life, has appeared in the world for
over the past twenty centuries. Wherever Buddhism has been spread, there people live more peacefully,
gently, and better if they together learn, understand, practice, and apply the Buddhadharma into their
daily lives to contribute to bringing fruits and flowers of peaceful joy and happiness to living things and
living beings all over the planet.
In this year, Phap Nhan Temple3 would like to invite the Elder Most Venerable Thich Tri Duc,
Bhante Gnanaratana, Bhante Thilakarathana, Senior Venerable Thich Tam Dao, Thich Nhuan Tanh to
attend the Buddha’s Birthday and share the Buddhadharma.
To express your deep gratitude and respect the Three Jewels, on the occasion of the Buddha’s
Birthday, you are cordially invited to spend your free time going to the Temple for attending this major
event. May you be well, healthy, and happy in the Dharma.
Schedule for the Buddha’s Birthday Ceremony will take place on Sunday, June 2, 2019.
09:00 am: Welcome you all to the Phap Nhan Temple
09:30 am: The Sangha is respectfully invited
10:00 am: Cutting the Inauguration Band of Pháp Nhãn Meditation Hall
10:10 am: Celebrating the Vesak ceremony Day
10:20 am: Reading the Vesak message of the United Nations
10:40 am: Dharma talk about meanings of the Vesak Day
11:20 am: Chanting the Vesak Sutra, the Ceremony of bathing the newborn baby Buddha
12:00 am: Make offerings to the Sangha and have a cordial lunch
01:00 pm: Performance of the Vesak songs
02:00 pm: the Ceremony of Taking Refuges and transmitting Five Ethical Trainings4
03:00 pm: Closing of activities
The Abbot of Phap Nhan Temple
Dharma Teacher Thich Trung Sy

3
Instructions to Pháp Nhãn Temple: From the My Thanh Supermarket in the North Austin, TX, you can drive onto US -183 South,
turn left, onto FM 812, turn left, onto FM-2430 (also Mesa Dr.), turn right, onto The Ranch Road, the Temple is on the left hand side.
4
Please write your full name, DOB, and an ID picture, and then send them soon to the Phap Nhan Temple so that Dharma Master will
fill them in the Certificate of Ordination for you.