You are on page 1of 8

BODOR

ÁDÁ M
Sehol
Novellák

sehol-beliv-215.indd 3 2019. 03. 07. 12:36


© Bodor Ádám, 2019

sehol-beliv-215.indd 4 2019. 03. 07. 12:36


LEOR DI NA

Ez a történet a nyári portyázás vége felé, egy átlagosnak


ígérkező hétfői nap reggelén kezdődött, amikor Leor-
dina határában táboroztunk. A falu nevéből, bár portái
barátságosak, tiszták, és bizonyára vendégszerető, békés
természetű emberek lakják, első pillanattól valami ho-
mályos fenyegetés áradt. Egy hely, amelyet talán jobb lett
volna nem útba ejteni, valami ilyesmi. Leordina! Ahogy
az ember fülében vissza-visszacseng, kihallatszik belő-
le a Dina neve. Akiről nagyjából most ez a történet szól.
Higgadtan visszatekintve, valahányszor a történet
szálait követve fölrémlenek a homályos kezdetek, a kö-
vetkeztetés mindig ugyanaz: ez a máskor általában ese-
ménytelen hétfői nap volt az, amikor valaminek más-
képp kellett volna történnie. Ahhoz, hogy az események
ne itt tartsanak. Ahol most éppen tartanak.
Bár a külső szemlélő számára első látásra alig illik szi-
gorúan a későbbi események füzérébe, csak úgy beveze-
tésként mégis azzal kezdeném, hogy aznap reggel Dina
úgy tett, mintha kikezdene velem. Éppen Carlosra vár-
tunk – aznap ő volt a soros, hogy a faluból hozza meg a
reggelit –, Dina kissé lazán, mezítláb, bugyiban és lenge,
áttetsző kombinében, durcás ábrázatot színlelve, mint
amikor várja, hogy megkérdezzék, mi bántja, kavicsokat

71

sehol-beliv-215.indd 71 2019. 03. 07. 12:36


dobált a patakba. Közben hátra-hátrafordult, olykor vé-
gignézett magán, csupasz combján, lábszárán, majd je-
lentőségteljesen felém sandított. Félretartott fejjel mére-
getett, figyelem-e. Amúgy figyeltem, igazság szerint volt
mit nézni rajta. Noha sejtettem, hogy most megint csak
színészkedik, odasétáltam hozzá:
Mi újság? Rosszat álmodtál, vagy tényleg nyomja va-
lami a bögyödet?
Igenis, nyomja. Ahogy mondod. De neked nem mon-
dom meg, hogy mi. Neked most csak mutogatok ezt-azt,
ha nem vetted volna észre. Egyelőre, hogy mást ne ve-
gyünk, például a lábam, remélem, nincs ellenedre. Örül-
nék, ha egyszer őszintén kifejtenéd róla a véleményedet.
Ahogy elnézlek, alkalomadtán tudnál körülötte kezde-
ni valamit.
Így. Rémisztő volt hallani. Hirtelen zavarba is jöttem,
de hamar összeszedtem magam.
A fölvetés érdekes, de momentán nincs napirenden,
feleltem hűvösen. Egyébként is, ami a kínálatot illeti,
ilyesmi akkor akad nekem kézügybe, amikor éppen
kedvem szottyan rá.
Dina nem adta fel. Azért most, légy szíves, vedd csak
szépen nyilvántartásba, folytatta. A téma, hogy nevén
nevezzük, nincs bezárva a tiltott képzelgések dobozá-
ba. A legkevésbé sem. Nézegesd, gusztáld kedvedre, az-
tán egyszer majd négyszemközt elmondod, mi jut ró-
la eszedbe. De aztán bátran, ne kertelj, tudod te jól, mi
az, amitől kifejezetten rosszul vagyok. Amúgy nem is
úgy nézel ki! Szóval nyugodtan eleresztheted a fantáziá­
dat. Mintha a szóban forgó vadászterület pillanatnyilag

72

sehol-beliv-215.indd 72 2019. 03. 07. 12:36


nem a Carlosé lenne. Mintha Carlos nem is létezne. Ért-
ve vagyok?
Újra össze kellett szednem magam. Köhintettem. Ja.
Hát persze. Ha esetleg a téma mégis az érdeklődésem
homlokterébe kerülne – igyekeztem magam továbbra
is hűvös távolságtartással kifejezni –, némi útbaigazítá-
sért majd Carloshoz fordulok, tapasztalatai alapján biz-
tos számíthatok majd pikáns részletekre.
Dina fitymáló tekintettel végigmért, kiöltötte rám a
nyelvét, és ridegen odavetette: butácska vagy.
Hamarjában találgatni próbáltam, mi volt ez. Mert
csak így, durr bele, egyik pillanatról a másikra? Nem
stimmelt a dolog. De akkor mi a fenét akarhatott? Végül
is, meglehet, semmit. Dina ilyen volt. Nem bírt magával.
Játszott, bedobott a vízbe egy kavicsot, és leste a gyűrűző
hullámokat. Aztán hátat fordított, lenullázta, elfelejtette.
Vagy ki tudja.
Hogy akkor mi jut róla eszembe? Ezt kérdezi. El kell
ismerni, Dina tetőtől talpig rendesen meg van csinál-
va, minden a helyén, centire, sőt milliméterre kiszámít-
va, mindenből dekára, grammra kimérve, amennyi kell,
ahogy azt az anatómusok a legjobb kedvükben, kellő
szaktudással és nem kevés kéjvágyban gazdag képzelő-
erővel elénk tárják, persze hogy az embernek néha ez-
az eszébe jut. Csak hát ott van Carlos. És még egyszer
Carlos.
Carlos, akiről egyre-másra szó esik, kezében egy pa-
lack tejjel, hóna alatt egy cipóval feltűnt a falu felől. Le-
tért az országútról, átgázolt a harmatos réten, és a reg-
gelit letette a tábori asztalkára.

73

sehol-beliv-215.indd 73 2019. 03. 07. 12:36


Carlos az én testvérbátyám, Dina pedig a kedvese.
Mivel előző ősszel ittas vezetés miatt gyors egymás-
utánban bevonták előbb a Dina, majd a Carlos jogosítvá-
nyát, azon a nyáron én fuvaroztam őket. A Felső-Tiszát
tápláló folyócskák völgyeiben poroszkáltunk az öreg
tragaccsal önfeledten faluról falura, előfordult, hogy jó-
formán nem is tudtuk, mi a neve a településnek, ahol
Dina és Carlos a helybeliek ingatag ízlésére alapozva a
portékáját kínálta.
De Leordina kivétel volt. Estefele, amint a falu bejá-
ratánál a fényszóró kévéje rávetült a helységnévtáblára,
tüstént megjegyeztük, heherészve, zavartan köhécselve
ízlelgetni kezdtük, merthogy rímelt a Dina nevére. Az-
tán hamar el is hallgattunk, az egész valamiért mintha
mégsem lett volna olyan mulatságos. A hangzása ­miatt?
Fene tudja. A falu nevét valami oktalan balsejtelem fáty-
la lengte körül, mint amikor hirtelen bürökszaga lesz a
levegőnek, ahogy az elvert határ illatát a vihar elősze-
le meghozza.
Szar kis hely lehet, jegyezte meg Dina, és akkor es-
te megállás nélkül áthajtottunk az egyébként csinos te-
lepülésen, táborhelyet a túlsó végében, a füzek alatt, a
harsogó patak partján kerestünk. Ott, ahol aztán reggel
Carlost vártuk, hogy hozza meg a reggelit.
A Carlos művésznév, a Dina is az, ők ketten bizonyos
tekintetben és némi túlzással, művészek, mindeneset-
re igyekeznek úgy viselkedni, ahogy szerintük ezek a
különc lények viselkednek, szeszélyesek, szertelenek,
összeférhetetlenek. És folytathatnám: pimaszok, nyer-
sek, kiszámíthatatlanok – amilyen modor a folyamatos

74

sehol-beliv-215.indd 74 2019. 03. 07. 12:36


szerepjátszásba éppen beleillik. Hol teátrálisan fenn-
költek, hol vulgárisak, megint máskor melankoliku-
san levertek, mintha reggeltől estig a lét fogalma körül
rajzó megannyi kétely nyugtalanítaná őket, folyamato-
san zaklatottak, és csak akkor sikerül valamelyest le-
csillapodniuk, ha alkonytájt, dolguk végeztével maguk-
ba döntöttek néhány pohárkával. Igen, ez a nap fontos
pillanata, amikor kezdenek igazi ösztönüknek és vér-
mérsékletüknek engedni. Mert felszínes, látszólag esz-
mei köntösbe bújtatott, inkább csak erőltetett vívódá-
saik közepette két lábbal állnak a földön, a nyers, prózai
örömök rabjai, így nagyon jól tudják, hogy a minden-
napi gyönyöröket, a túlélési stratégia legfontosabb kel-
lékeit, egyszersmind azt, ami őket is összetartja, hosszú
távon nem ingyen kínálják. Minden művészi lazaságuk
mellett elsősorban biztonságra, nevezetesen a pénz-
re hajtanak. Azt tartják, hogy a maradandó sikerhez,
ahhoz, hogy eladják magukat, vagyis hogy a világ ész-
revegye őket, szilárd társadalmi háttér, anyagi beágya-
zottság, és az abból eredő könnyed magabiztosság szük-
séges. Magyarán, eleve pénzed legyen ahhoz, hogy aztán
rendesen pénzt keressél. Miközben legnemesebb szán-
dékuknak tekintik, hogy magukra találjanak, lehet, egy-
szerűen csak szélhámosok.
Ezen a nyáron is, amikor én fuvaroztam őket, üzle-
ti úton jártak.
Az ilyesmi úgy néz ki, hogy nyár elején felpakol-
ják portékájukkal az öreg kombit, és az első hűvösebb
őszi napokig faluról falura vándorolnak. Carlos a té-
len megfestett tájképeit, csendéleteit próbálja eladni

75

sehol-beliv-215.indd 75 2019. 03. 07. 12:36


A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

MAGVETŐ
KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
www.magveto.hu
www.facebook.com/magveto
magveto.kiado@lira.hu
Felelős kiadó Dávid Anna

Készült a Szekszárdi Nyomda Kft.-ben, 2019-ben


Felelős vezető Vadász Katalin igazgató

Felelős szerkesztő Szegő János


Korrektor Tomka Eszter
A borítót Bodor Anikó,
a kötetet Pintér József tervezte
Műszaki vezető Takács Klári
Kiadványszám 9016
Minion betűtípusból szedve
ISBN 978 963 14 3857 4

sehol-beliv-216.indd 155 2019. 03. 07. 13:05