You are on page 1of 8

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.04.22 18:15:31
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
1655
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 36 Άρθρο 1


Προσόντα και κωλύματα
Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση πρόσληψης υποψηφίων
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό
Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 1. Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυ-
ροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) προσλαμβάνονται, κατ’ έτος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Έχοντας υπόψη:
Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καθορίζεται, κατ’
1. Τις διατάξεις:
έτος, με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως
α. Του εδαφίου ε΄ του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 τροποποιήθηκε και ισχύει.
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και 2. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέ-
άλλες διατάξεις» (Α΄ 23). πει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ- κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβο-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με λής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης
το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας
γ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη- που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα- βολής της αίτησης:
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159). α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
δ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω- β. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160). Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων
2. Την αριθμ. 8000/1/2019/2-α’/22-01-2019 εισήγηση ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενι- του έτους γέννησης.
κής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος. δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι- αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθ-
κού προϋπολογισμού. μό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα
4. Την αριθμ. 45/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους
της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προ- πειθαρχικούς ή υγείας.
στασίας του Πολίτη και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ε. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην
αποφασίζουμε: Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
1656 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 62/22.04.2019

στ. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη
τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβε- στελέχωση πυροφυλακίων.
στών. β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών
3. Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετο- οχημάτων.
χής στον διαγωνισμό, πρέπει επίσης: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν
α. Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγο-
απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για ρίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανά-
έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πο- λογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών
λιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, οχημάτων και όταν απαιτείται, επικουρούν και στα λοιπά
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α.
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα
ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκο-
συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, ντά τους μόνο εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικα-
υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, κα- νότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος.
ταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας Η διαδικασία αρχικής έκδοσης, επέκτασης και επανέκ-
και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής δοσης υπηρεσιακής Άδειας Ικανότητας Οδηγού – Χειρι-
εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδή- στή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων (Υ.Ο.Μ.),
ποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το η εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών –
οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών χειριστών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται από
μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή τις διατάξεις του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121).
εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούρ-
γημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο όρος Άρθρο 3
καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης
σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα 1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών
κατάταξης. αναγκών της αντιπυρικής περιόδου σε προσωπικό, εκδί-
β. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δεται από τον Αρχηγό του Π.Σ. το μήνα Ιανουάριο κάθε
δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που έτους προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πυρο-
ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν σβεστών εποχικής απασχόλησης, στην οποία μπορούν
αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδο- να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη τη χώρα. Στην προ-
θεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος κήρυξη αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων
διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα. από κάθε κατηγορία σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία
γ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά- ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τα απαιτούμενα προσόντα, ο
σταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών,
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας
των δύο προηγουμένων. πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβα-
δ. Να μην πρεσβεύουν, κατά ρητή δήλωσή τους, δόγμα σής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η
ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την προκήρυξη αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
εκτέλεση των καθηκόντων τους. και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον το-
ε. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπη- πική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυ-
ρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή κλοφορίας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ.
άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω 2. Kάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων,
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση
λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου. πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.
στ. Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας
τους, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ή να Άρθρο 4
μην έχουν απολυθεί από το Π.Σ. Δικαιολογητικά υποψηφίων
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμε-
Άρθρο 2 τοχής και για τις δύο κατηγορίες, σε όσες από τις ανα-
Κατηγορίες υποψηφίων γραφόμενες στην προκήρυξη Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Ο αριθμός αυτών που προσλαμβάνονται, ανά Υπηρε- ή Πυροσβεστικά Κλιμάκια της οικείας Διοίκησης Πυρο-
σία, καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) επιθυμούν. Οι
από τις ακόλουθες κατηγορίες: υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - που ορίζονται από την προκήρυξη και εντός των τασσό-
διάσωσης. μενων σε αυτή προθεσμιών, μετά την παρέλευση των
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής επικουρούν τους οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, τα
πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ακόλουθα δικαιολογητικά:
ιδίως στην αντιμετώπιση συμβάντων, στην πρόληψη- α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους
καταστολή πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση υποψηφίους:
Τεύχος A’ 62/22.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657

1. Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου εθελοντή πυροσβέστη κατά την ημερομηνία προκήρυ-
ταυτότητας. ξης του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη έτη υπηρεσίας
2. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυ- κατά τα οποία φέρει αυτήν.
τότητας (2 όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν 7. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού
μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτό- Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από την
τητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία.
1599/1986.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισό- Άρθρο 5
τιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών
πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την 1. Σε κάθε μία από τις οριζόμενες στην προκήρυξη
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνιστάται από τον οικείο Δι-
και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. οικητή τριμελής Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών,
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία της οποίας Πρόεδρος ορίζεται Αξιωματικός, με έργο την
δηλώνεται ότι: α) έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαι- παραλαβή αυτών.
τούμενα προσόντα, β) τα αναφερόμενα στην αίτη- 2. Οι ανωτέρω επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες
σή τους στοιχεία είναι αληθή, γ) δεν συντρέχουν στο ενέργειες:
πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται παρα- α. Παραδίδουν στους υποψηφίους έντυπο αίτησης,
πάνω, δ) για τους υποψήφιους άνδρες, ότι έχουν εκ- το οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν
πληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα ιδιοχείρως και να το υποβάλλουν μαζί με τα προβλεπό-
απαλλαγεί από αυτήν, ε) συναινούν στην ηλεκτρονική μενα δικαιολογητικά.
επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους β. Ελέγχουν τα στοιχεία των υποψηφίων στην αίτησή
στοιχείων. τους, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση αυτών, κα-
β. Υποχρεωτικό δικαιολογητικό μόνο για τους υποψή- θώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα
φιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
Β: γ. Παραλαμβάνουν ενυπόγραφα επί του εντύπου της
1. Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αίτησης.
αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω. δ. Επιστρέφουν με αιτιολογημένη απάντηση τις αιτή-
γ. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών, ανά κατηγορία, σεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά στους υποψηφί-
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα ους που στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις
προσόντα υποβάλλουν, κατά περίπτωση: προϋποθέσεις πρόσληψης.
1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου
Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι: Άρθρο 6
α) έχουν υπηρετήσει, μέχρι και την απόλυσή τους, ως Επιτροπή πρόσληψης
εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), 1. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. συγκροτείται
β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ- χωριστά για κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν. Επιτροπή Πρόσληψης, απο-
σεις ως έφεδροι Αξιωματικοί, τελούμενη από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκό-
γ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ- ντων αυτής, με τουλάχιστον έναν ανώτερο Αξιωματικό,
σεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζο- στην οποία Πρόεδρος είναι ο αρχαιότερος και Γραμμα-
ναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών) ή στην προεδρική τέας ο νεώτερος.
φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Η Επιτροπή Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν., παραλαμβάνει
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα από τις Επιτροπές Παραλαβής των Πυροσβεστικών Υπη-
προσωπικού του Π.Σ., που έχασε τη ζωή του ή τραυματί- ρεσιών αρμοδιότητάς της τις αιτήσεις με τα επισυνα-
σθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και πτόμενα δικαιολογητικά και προβαίνει στις ακόλουθες
εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που ενέργειες:
έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό α. Ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των αιτήσεων
τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης. με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
3. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, β. Συντάσσει Πρακτικό και επιστρέφει με αιτιολογημέ-
όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και νη απάντηση τις αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογη-
Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη τικά στους υποψηφίους που στερούνται κάποιου από τα
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης.
4. Οι τρίτεκνοι, τέκνα τριτέκνων και οι έγγαμοι με τέ- γ. Συντάσσει, ανά κατηγορία, πίνακες επιτυχόντων υπο-
κνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ψηφίων για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβε-
5. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής στικό Κλιμάκιο για την οποία διενεργείται η διαδικασία
Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες πρόσληψης, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα
εποχικής απασχόλησης. Στην εν λόγω βεβαίωση απο- της βαθμολογίας που προκύπτει από τον υπολογισμό
τυπώνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι κατά τις μορίων, καταχωρώντας αναλυτικά τις βαθμολογίες ανά
οποίες εργάστηκαν. κριτήριο και τη συνολική βαθμολογία.
6. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής δ. Υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω προσω-
Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν η ιδιότητα του ρινούς πίνακες επιτυχόντων, με μέριμνα του Προέδρου
1658 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 62/22.04.2019

της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο Δι- η. Στη συνέχεια και μόνον οι υγειονομικά κατάλληλοι
οικητή της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν για κύρωση. Οι πίνακες αυ- από τους επιτυχόντες καλούνται από την Επιτροπή Πρό-
τοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. σληψης και υποβάλλονται από αυτήν σε αθλητικές δο-
(www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες κιμασίες οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται στην
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. έδρα της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ. και περιλαμβάνουν:
ε. Συντάσσει, μετά την εξέταση των ενστάσεων από 1) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κι-
την Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 7, αναμορφω- λών έκαστος, σε απόσταση 60 μέτρων χωρίς διακοπή
μένους πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία υποψηφί- των κινήσεων και χωρίς επαφή των βαρών με το έδαφος
ων για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστι- σε χρόνο 50'' (μία προσπάθεια) και
κό Κλιμάκιο, για τις οποίες διενεργείται η διαδικασία 2) Δρόμο 400 μέτρων σε χρόνο 2'00'' (μία προσπάθεια).
πρόσληψης, υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω θ. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέ-
πίνακες, με μέριμνα του Προέδρου της, στο Διοικη- πεται για κανένα λόγο.
τή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ. Υποψήφια που κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει
ΠΥ.Δ.) για κύρωση. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλε- στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνο εφόσον προσκομίσει
κτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice. γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία
gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Πυροσβεστικές ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της
Υπηρεσίες. και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα
στ. Από τους αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες στην υγεία της και στο κυοφορούμενο.
κατάταξης, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό προ- ι. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου επί των
σλαμβανομένων καλείται από την αρμόδια Επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιο-
Πρόσληψης για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής δήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί
Εξέτασης και παραπομπή σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέ- και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υπο-
ντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνι- χρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του
κού δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας, αμέσως ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και δύναται να
δημόσιων ή ιδιωτικών και υποχρεούται να προσκομίσει αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθη-
τις παρακάτω ιατρικές γνωματεύσεις: ση – τραυματισμός πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση.
1) Πνευμονολόγου. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει
2) Παθολόγου. για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο
3) Μικροβιολόγου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για
α. γενική αίματος, β. γενική ούρων, γ. σάκχαρο ορού, τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο, όπως
δ. κρεατινίνη, ε. τρανσαμινάσες, στ. αιμοσφαιρίνη, προκύπτει από το σχετικό πρόγραμμα.
ζ. εργαστηριακές εξετάσεις ούρων για ανίχνευση απα- ια. Συντάσσει πίνακες προσλαμβανόμενων ανά κα-
γορευμένων από τον νόμο ουσιών ήτοι οπιούχων, κανα- τηγορία και για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία για την
οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης. Οι πίνακες
βιννοειδών και κοκαΐνης, με γνωμάτευση/εις ιατρού/ων
αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ.
για το σύνολο αυτών.
(www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες
4) Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιο-
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
γράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη,
ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. Άρθρο 7
5) Ορθοπεδικού. Επιτροπή Ενστάσεων
6) Νευρολόγου. Κατά των προσωρινών πινάκων που αναρτώνται με
7) Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο μέριμνα του Διοικητή της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν., οι υποψήφιοι
ακοόγραμμα. δύνανται να ασκήσουν ένσταση, για εκείνα τα στοιχεία
8) Δερματολόγου. που δεν υπολογίστηκαν ορθά, ενώπιον της Επιτροπής
9) Χειρουργού. Ενστάσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία
10) Ψυχιάτρου. αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων και
11) Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση κατα- λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από αυτήν. Οι
γραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανω- ενστάσεις εξετάζονται ως προς τη βασιμότητά τους από
μαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρω- τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ.,
ματοψίας και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης. με απόφαση Αρχηγού του Π.Σ. και αποτελείται από τρείς
12) Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με (3) Ανώτερους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων αυτής,
αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη η υποψήφια να συμ- Πρόεδρος της οποίας είναι ο αρχαιότερος και Γραμματέ-
μετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση ας ο νεώτερος. Η Επιτροπή Ενστάσεων πραγματοποιεί,
εγκυμοσύνης). εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες διορθώσεις και ενη-
ζ. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής μερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και την Επιτροπή
εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικεί- Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν.
ου Νομού, που είναι αρμόδια για τους πυροσβεστικούς Οι οριζόμενοι, στις προαναφερόμενες Επιτροπές, Αξι-
υπαλλήλους και η οποία αποφασίζει για την καταλλη- ωματικοί δεν δύναται να συμμετέχουν σε περισσότερες
λότητα ή μη αυτών. από μία Επιτροπές.
Τεύχος A’ 62/22.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1659

Άρθρο 8 δ. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (μόνο


Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β).
1. Για την κατάταξη των υποψηφίων ανά σειρά επιτυ- 2. Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά απο-
χίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσλη- δειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες
ψης τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως και εκτός των ποινικών ευθυνών τους, διαγράφονται από
ακολούθως: τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων.
α) 50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας 3. Η οδηγική ικανότητα των επιλεγόμενων για πρό-
που έχει υπηρετήσει ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως σληψη υποψηφίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ διαπιστώνεται από
έφεδρος αξιωματικός, στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενό- την οικεία Υπηρεσία με μέριμνα του Διοικητή, πριν την
πλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά. πρόσληψή τους, με εξέταση από την Επιτροπή που προ-
β) 20 μόρια στον υποψήφιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄, εφόσον βλέπεται για κάθε Υπηρεσία και για την αντίστοιχη εξέ-
διαθέτει και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινή- ταση των μονίμων οδηγών πυροσβεστικών υπαλλήλων.
του κατηγορίας Δ΄, Οι μη ικανοί θεωρούνται αποτυχόντες και διαγράφονται
γ) 30 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων.
που είναι τέκνο προσωπικού του Π.Σ. που τραυματίστηκε 4. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του
θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης Διοικητή της προσλαμβάνουσας Πυροσβεστικής Υπη-
ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ρεσίας. Προκειμένου για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια,
ν. 1481/1984, η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της
δ) 25 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορί- Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται αυτά. Στην απόφαση
ας που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 25 μόρια πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυ-
στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 25 μόρια μο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το
στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας είδος της εργασιακής σχέσης και η χρονική διάρκεια της
και 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι με μέριμνα του Διοικη-
οικογένειας, τή της Υπηρεσίας καλούνται για υπογραφή της σχετικής
ε) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας σύμβασης. Η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται εφόσον
που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη στο Π.Σ. ο προσλαμβανόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιω-
για κάθε αντιπυρική περίοδο. πηρά με την παρέλευση της προθεσμίας για υπογραφή
στ) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγο- της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι
ρίας που έχει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται σε εκπαίδευση, το
για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση Αρ-
συνολικά. χηγού Π.Σ.
ζ) 20 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγο- 5. Επιτυχόντες σε περισσότερες Υπηρεσίες ή Κατηγο-
ρίας που είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με τις ρίες επιλέγουν την Υπηρεσία και κατηγορία που επιθυ-
ισχύουσες διατάξεις. μούν να προσληφθούν. Οι προσλαμβανόμενοι μετά την
Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισ- υπογραφή της σύμβασής τους διαγράφονται από τους
σότερα του ενός κριτήρια από τα αναφερόμενα στις πε- κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων άλλων Υπηρεσιών,
ριπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος στις οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση.
αριθμός μορίων ανά περίπτωση. 6. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των θέσεων
2. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλα- που ανακοινώθηκαν σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω
πλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Σε περίπτω- μη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύ-
ση ισοβαθμίας προτάσσεται εκείνος που έχει υπηρετήσει ναται να συμπληρώνονται από επιτυχόντες (της ίδιας
ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός κατηγορίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους) του πίνακα
και στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην των Πυροσβεστικών Κλιμακίων υπαγωγής της ή της πλη-
Προεδρική Φρουρά. Επί νέας ισοβαθμίας, ο έγγαμος με σιέστερης Υπηρεσίας του ίδιου νομού ή οποιουδήποτε
τα περισσότερα ανήλικα παιδιά και σε περίπτωση ιδίου άλλου νομού.
αριθμού παιδιών ο νεώτερος ηλικιακά. Σε περίπτωση 7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά το χρόνο
νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την οικεία υπογραφής της σύμβασης εργασίας ή κατά το χρόνο
Επιτροπή Πρόσληψης, παρουσία των ισοβαθμούντων απασχόλησης, ότι επιτυχούσα στη διαδικασία πρόσλη-
υποψηφίων. ψης ως πυροσβέστρια εποχικής απασχόλησης, κυοφο-
ρεί, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να της ανατίθενται, ανά-
Άρθρο 9 λογα με τα προσόντα που διαθέτει, καθήκοντα άλλα από
Πρόσληψη επιτυχόντων εκείνα που προβλέπονται για την ειδικότητα πρόσληψής
1. Η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πρόσληψης, με της, εφόσον δεν προκαλούν κίνδυνο στην υγεία της.
μέριμνα του Διοικητή αυτής, αναζητά αυτεπάγγελτα για 8. Ο Αρχηγός του Π.Σ. έχει δικαίωμα να παραπέμψει
τους επιλεγόμενους για πρόσληψη υποψηφίους τα εξής ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής κάθε πυ-
δικαιολογητικά: ροσβέστη εποχικής απασχόλησης, ύστερα από σχετική
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης. εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονομικού, για να κρίνει
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄. την σωματική και ψυχική του υγεία, όταν συντρέχουν
γ. Απολυτήριο τίτλο σπουδών. ειδικοί προς τούτο λόγοι.
1660 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 62/22.04.2019

Άρθρο 10 επαναπρόσληψή του από την ίδια ή άλλη Υπηρεσία του


Πειθαρχικό δίκαιο - Απόλυση Σώματος. Στην έκθεση αυτή, στην οποία γνωματεύει ο
1. Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρόσληψης,
των πειθαρχικών παραπτωμάτων, βεβαίωσης αυτών, βαθμολογείται αιτιολογημένα η επαγγελματική απόδο-
καταγγελιών, αρμοδίων οργάνων για την άσκηση πει- ση και ικανότητά του και προτείνεται η επαναπρόσληψη
θαρχικής δίωξης, κλήσης σε απολογία, πειθαρχικής δι- ή μη αυτού.
καιοδοσίας, επικύρωσης, αυξομείωσης, άρσης ποινών, 2. Για την επαγγελματική απόδοση και ικανότητά του
θέσης εκτός υπηρεσίας, παραπόνων που ισχύουν κάθε βαθμολογούνται με ακέραιο αριθμό από 1 μέχρι 10 τα
φορά για τους πυροσβέστες του Π.Σ. εφαρμόζονται ανά- ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
λογα και για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος. α. Η απόδοση στα καθήκοντα.
2. Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης επιβάλ- β. Η φυσική ικανότητα και αντοχή και
λονται, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: γ. Η πειθαρχία.
α. Εγγραφή επίπληξη, Δεν προσλαμβάνεται εκ νέου όποιος βαθμολογείται
β. Πρόστιμο μέχρι τις αποδοχές ενός μήνα. με πέντε (5) και κάτω, έστω και σε ένα εκ των επιμέρους
γ. Καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία. κριτηρίων. Ο τύπος της έκθεσης καθώς και κάθε άλλη
Οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω ποινές επιβάλλονται, αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με διαταγή του Αρ-
εφόσον δε δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης χηγού Π.Σ.
εργασίας. Η καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται με
Άρθρο 12
πράξη του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., ύστερα από
πειθαρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε. Λόγοι που δικαι- Τελικές - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
ολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρε- 1. Για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος εφαρ-
σία, είναι ιδίως, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η πλημμελής μόζονται αναλόγως, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
εκτέλεση καθήκοντος, η απείθεια σε διαταγή προϊστα- από αυτό, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρό-
μένου και η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των σληψη στο Δημόσιο προσωπικού με σχέση εργασίας
καθηκόντων για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3. Η ανακοίνωση της λύσης της σύμβασης ενεργείται 2. Ειδικά για το έτος 2019, και μόνο σε περίπτωση μη
με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης με έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής υπο-
εξαίρεση τα Κλιμάκια, στα οποία ενεργείται με απόφαση ψηφίων, η προκήρυξη δύναται να δημοσιευθεί και σε
του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπαγωγής χρόνο μεταγενέστερο του Ιανουαρίου.
τους, ο οποίος προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος
προς τις αρμόδιες αρχές ενέργειες. καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 124/2003 (Α΄ 217),
4. Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης, του οποίου όπως τροποποιήθηκε.
η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από την Υπηρεσία,
δεν επιτρέπεται να προσληφθεί για άλλη αντιπυρική Άρθρο 13
περίοδο. Έναρξη ισχύος
5. Υποψήφιοι που κατά τη διαδικασία πρόσληψής Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
τους προσκομίζουν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά, μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
πέραν των ποινικών ευθυνών, δεν προσλαμβάνονται σε Στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη
μελλοντικούς διαγωνισμούς για εποχικούς και μόνιμους δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
πυροσβέστες.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2019
Άρθρο 11
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Αξιολόγηση εποχικών πυροσβεστών
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
1. Για κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης που
προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό- Οι Υπουργοί
ντος, ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας πρό-
σληψης και προκειμένου για Πεζοπόρο Τμήμα, ο επικε- Προστασίας Διοικητικής
φαλής Αξιωματικός, συντάσσει αμέσως με τη λύση της του Πολίτη Ανασυγκρότησης
σύμβασης πρόσληψής του, έκθεση υπηρεσιακής απόδο- ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
σης, η οποία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τυχόν ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1662 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 62/22.04.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-


κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:


Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-


ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,


για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000622204190008*