STPM Trials 2009 PA Paper 2 (Negeri Sembilan)

SULIT

'"
Bahagian A
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah, kemudian tulis karangan yang panjangnya
an tara 250 hingga 300 patah perkataan. [25J
1. Keadaan diri yang serba kekurangan menyebabkan golongan Orang Kurang Upaya
(OKU) sering kali disisih dan dipinggirkan dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu,
langkah-Iangkah yang sesuai perlu diambil supaya golongan ini mendapat pembelaan
yang sewajamya.
Bincangkan.
2. Sejak akhir-akhir ini telah berlaku kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang
amat ketara. Keadaan ini menimbulkan suasana yang kurang selesa terutamanya dalam
kalangan rakyat miskin.
Jelaskan langkah-Iangkah yang wajar diambil bagi membendung gejala ini.
Bahagian B
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah, kemudian tulis karangan yang panjangnya
antara 250 hingga 300 patah perkataan. [25J
3. Huraikan kepentingan sains dan teknologi dalam memajukan sektor pertanian di
Malaysia.
4. 'Pengambilan makanan suplemen dikatakan dapat meningkatkan taraf kesihatan
manusia. Walau bagaimanapun, pengambilan tanpa nasihat doktor atau pakar kesihatan
boleh mendatangkan risiko kesihatan. Bincangkan.
PERCUBAAN STPM 900/2 2
'" Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
[Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*
Bahagian C
Jawab dua so alan dalam bahagian in;. Pilih satu daripada soalan 5 (a) alau (b) dan
satu daripada soalan 6 (a) atau (b). [20]
5 (a) "Pasukan bola sepak Malaysia acap kali menjadi isu utama yang diperkatakan
bukan sahaja di warung mahupun akhbar, malah berlarutan hingga ke Parlimen. Ada
pendapat yang menyatakan F AM harus menggerakkan dua langkah bagi memajukan bola
sepak negara. Pertama, memastikan pembangunan bola sepak dari usia 10 hingga 13
tahun. Kedua, memastikan Jiga bola sepak tempatan berjalan lancar dan berjaya menarik
minat penonton dan penaja."
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada'Kisah Duka Bola Sepak
Tempatan', Fakrulrazi Ismail, Dewan Masyarakat, lanuari 2007)
i) Nyatakan langkah-langkah untuk meniMgkatkan mutu bola sepak negara?
ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan langkah
yang sesuai untuk memperkasakan pasukan bola sepak negara.
atau
5. (b) "Hakikatnya, jenayah yang berIaku bukan keranapenjenayah, tetapi masyarakat
yang memcipta ruang jenayah. Isu remeh seperti perselisihan faham sesama jiran boleh
merosakkan ukhwah dan menghapuskan amalan bertegur sapa. Sudah tiba masanya,
budaya memasyarakatkan nilai kejiranan dihidupkan kembali. Konsep kejiranan
merangkumi sikap ambit peduli keselamatan anak-anak jiran seperti mereka menjaga
anak sendiri. Ikatan kejiranan yang kukuh dapat membina tembok keselamatan ....
( Dipetik dan disesuaikan daripada Ibnu Ahmad AI-
Kurauwi, "Benteng Keselamatan Anak", Dewan Masyarakat, November 2007)
i) Apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan?
ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan mengapa
$ejak akhir-akhir ini, semangat kejiranan semakin luntur?
PERCUBAAN STPM 900/2 3
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
[Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*
6. (a) Selain sikap 'tak pe' terhadap kepentingan alam sekitar, sikap ini teJah
mewujudkan masalah yang mengekang pembangunan negara. Banyak tanah yang
mengalami masalah hak milik dan ini menyebabkan sukar diuruskan secara produktif.
Sementara itu, pemeeahan milik lot yang terlalu keeil untuk dimajukan menyebabkan
banyak tanah terbiar begitu sahaja dan tidak diuruskan seeara ekonomik.
(dipetik dan disesuaikan daripada, Sikap 'Tak Pe' Dalam
Kehidupan Era Global, Zainal Jumaat, Majalah Visi, September 2007)
i) Nyatakan mengapa tanah sukar diuruskan secara ekonomik?
ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kaedah
yang sesuai dilaksanakan untuk mengatasi masalah tanah terbiar.
atau
6. b) Seeara umumnya, kewujudan beberapa binaan ulung tempatan serta projek mega
nyata menyebabkan kita berasa kagum terhadap binaan ini. Hasil daripada usaha sarna
pihak kerajaan dan beberapa individu serta organisasi yang dipertanggungjawabkan,
beberapa binaan mega telah dapat dilihat dan ini telah membuka mata masyarakat negara
luar sekali gus meletakkan nama negara dalam dunia pembinaan ...
(Dipetik dan disesuaikan daripada Mohammad Yassir Jaafar, Struktur
Mega Kebangsaan Negara, estidotmy, April, 2008)
i) Nyatakan harapan dari pembinaan binaan mega di negara ini.
ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan mengapa
perlunya membina projek mega?
PERCUBAAN STPM 900/2 4
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
[Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*
Bahagian D
Jawab satu saalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas
graf (15]
7. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang
sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan pada tahun-
tahun yang dinyatakan.
Perbelanjaan pembangunan disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kemudahan dan memperbaiki tahap sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan mapan akan turut menjamin keselesaan hidup
masyarakat secara berpanjangan.
Pada tahun 2004, sejumlah RM5830 juta telah diperuntukan bagi perkhidmatan
sector perdagangan. Pad a tahun 2005 pula, peruntukan ini telah meningkat kepada
RM6546 juta, tetapi berkurangan sebanyak RM59 juta pada tahun 2006.
Kerajaan meningakatkan perbelanjaan bagi sector pembangunan luar bandar
adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk aktifkan semula sector tersebut sebagai
jentera pertumbuhan ketiga. Peruntukkan yang disediakan pada tahun 2004 adalah
sebanyak RM3394 juta, tetapi peruntukan pada tahun 2005 telah ditingkatkan sebanyak
18%. Seterusnya nilai ini telah berkurangan sebanyak RM353 juta kepada RM3615juta
pada tahun 2006.
Aspek keselamatan merupakan satu bidang yang sentiasa diberi tumpuan utama
oleh kerajaan. Sehubungan dengan itu, peruntukan yang besar sentiasa diberikan kepada
bidang ini. Pada tahun 2004, sebanyak RM5286 juta telah diperuntukan kepada bidang
keselamatan. Walau bagaimanapun, peruntukan ini telah dikurangkan sebanyak RM506
juta pada tahun 2005 dan dikurangkan lagi sebanyak RM27 juta pada tahun berikutnya.
Secara keseluruhan, peruntukan untuk pendididkan sentiasa kekal besar walaupun
pada tahun 2005 perbelanjaan ini memperlihatkan berkurangan sebanyak 12.5%
daripada perbelanjaan tahun sebelum yang sebanyak RM12 363 juta pada tahun 2004.
Tahun 2006, pula menunjukkan peningkatan semula perbeJanjaan untuk perkhidmatan
pendidikan, iaitu sebanyak RM520 juta menjadikan nilaian sebanyak RMII 319 juta.
. Perbelanjaan untuk perkhidmatan kesihatan pada tahun 2006 ialah RM3790 juta.
Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM836juta berbanding dengan tahun
2005. Perbelanjaan pada tahun ini pula merupakan pertambahan sebanyak RM254 juta
berbanding dengan perbelanjaan pada tahun 2004.
(dipetik dan diubah suai daripada Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan
Ekonami 2006/2007, Kuala Lumpur, hal. 88-91)
PERCUBAAN STPM 900/2 5
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
[Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*
8. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan kadar pengeluaran komoditi pertanian di Malaysia antara tahun 2002 dan
2004.
Pada tahun 2002, jumlah hasil pengeluaran komoditi pertanian di Malaysia mencecah 10
027 ribu tan manakala tahun 2004 hasilnya telah meningkat sebanyak 1566 ribu
tan
Kelapa sawit merupakan hasil pengeluaran yang terbesar bagi Negara dengan
pengeluaran sebanyak 1788 ribu tan pada tahun 2002, dan meningkat ke paras
2900 ribu tan metriP pada tahun 2004, berbeza dengan pengeluaran susu getah cair yang
menunjukkan berlaku penurunan dari 2656 ribu tan metrik padu pada tahun 2004, kepada
2290 ribu tan metrik padu tahun 2002. Pengurangan ini banyak dipengaruhi oleh
penebangan dan penanaman semula anak pokok baru yang masih lagi belum
mengeluarkan hasil.
Bidang pentemakan juga diberi perhatian oleh kerajaan terutama pentemakan
berasaskan ruminan seperti lembu dan pentemakan kambing. Bagi pentemakan lembu,
tahun 2002 memperlihatkan pengeluarannya sebanyak 1044 ribu tan metrik, meningkat
kepada 1560 ribu tan metrik pada tahun 2004, manakala penternakan kambing pula hasil
keluarannya sebanyak 2000 ribu tan metrik, tahun 2002, meningkat sebanyak 50 ribu tan
metrik untuk tahun 2004. Peningkatan ini sejajar hasrat kerajaan untuk mengurangkan
import produk berasaskan daging bagi memenuhi pasaran tempatan.
Akibat berlaku persaingan dengan negara-negara pengeluar yang lain,
pengeluaran pisang dan nanas telah mengalami sedikit penurunan. Hasil keluaran pisang
merosot dari 424 ribu tan mretik ke 333 ribu tan metrik bagi tahun 2002 dan 2004.
Pengeluaran nanas juga mengalami keadaan yang sarna dengan jumlah penurunannya
sebanyak 135 ribu tan merik pada tahun 2004, berbanding 148 ribu tan metrik tahun
2002.
Hasil pengeluaran padi menunjukkan peningkatan bagi kedua-dua tahun. Pada
tahun 2002, hasil keluarannya sebanyak 1880 ribu tan dan tahun 2004 berjumlah
2216 ribu tan metrip. Kerajaanjuga memberi perhatian kepada pengeluaran buah-buahan
kontang seperti durian, manggis, dokong
1
dan ciku. Hasil kerjasama dari pelbagai pihak,
berlaku peningkatan pengeluaran sebanyak 22 ribu tan metrit;; dalam tempoh tersebut.
Pengeluran ini adalah untuk memenuhi pasaran tempatan dan selebihnya untuk dieksport
ke negara jiran.
(Dipetik dan diubah suaikan daripada Buku Laporan
Ekonomi 200412005, Kementerian Kewangan Kuala Lumpur)
PERCUBAAN STPM 900/2 6
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
[Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*
Bahagian E
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [ 15]
9. Berdasarkan gambar rajah di bawah, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca dalam kalangan masyarakat.
Penerbit Malaysia
Harga buku yang
setaraf negara
maju
tinggi
,--- ,---
• Galakan olah DBP
• tiada subsidi
untuk penerbitan
F F
harga kertas
A A
-
buku
I--
K K
• Penganj uran Pesta
T T
Buku
0 0 Malaysia
Antarabangsa
R R pengimport buku
• Mewajibkan ahii
terbesar
akademik menulis
MINAT
h111m
~ JI---
P
MEMBACA - • Ahli akademik
E
~
RAKYAT
\j--
P tempatan tidak
N
MALAYSIA
E minat tulis buku
A N
• bergantung
Kedai buku mega
R 0
kepada buku
I L
luar
• Kemudahan K A
kepada pembaca K.
• membaca sambil
- Sistem
minum
-
pendidikan
• kad keahlian untuk Malaysia
'-- '--
potongan harga
• membaca untuk
lulus
(Dipetik dan diubahsuai daripada Dewan Masyarakat, April 2007)
PERCUBAAN STPM 900/2 7
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat .
[Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*
10. ladual di bawah menunjukkan perbelanjaan men gurus kerajaan Persekutuan bagi
tahun 2003, 2004 dan 2005. Berdasarkanjadual di bawah:
a). Huraikan keadaan perbelanjaan mengurus kerajaan Persekutuan antara tahun
2003 hingga 2005.
b). lelaskan usaha-usaha yang boleh dilaksanakan oIeh kerajaan untuk
seimbangkan kemajuan antara wilayah. Faktor lain yang tidak terdapat dalam jadual ini
boleh diambil kira.
Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
antara Tahun 2003,2004 dan 2005 (RMjuta)
Sektor Ekonomi 11 851 14097
- pertanian dan pembangunan 2881 2537
luar bandar
-
perdagangan & perindustrian 1 201 1 743
-
kemudahan awam 945 1924
Sektor Sosial 10260 8422
kesihatan 2352 1204
- pendidikan 4316 3424
kebajikan 1593 1 729
Sektor Pentadbiran Am 2620 3210
-
perkhidmatan am I 892 2012
pembaikan & pengubahsuaian 728 1 198
Sektor Keselamatan 4133 4782
pertahanan 3685 4065
keselamatan dalam negeri 448 717
Jumlah Keseluruhan 28864 30511
14396
3681
2884
2139
9951
1297
5025
1 895
3556
2487
1069
5599
4111
1488
33502
(dipetik dan disesuaikan daripada Buku Maklumat
Perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, 2006)
PERCUBAAN STPM 900/2 8
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
[Lihat sebelah
SULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful