You are on page 1of 8

Zien - Bewogen Worden - In Beweging Komen

bvb
Nieuws brief#52
november 2010 | #52 | fraters cmm

Kijk goed en je vindt Barmhartige gastvrijheid overal om je heen


Woord van de redactie Marius Buiting
Voorzitter bestuur BvB
In deze editie staat
gastvrijheid centraal. In al
haar facetten: gastvrijheid
naar de ander, maar ook naar
Barmhartige gastvrijheid
wat er zich op je pad
aandient. Dat kan soms een Gastvrijheid wordt tegenwoordig nogal eens heid van de viering van haar leven troostten het
hele opgave zijn. oppervlakkig verstaan. Alsof het hier om een gebroken hart van de gasten.
Een in memoriam Thérèse aanprijzing gaat van restaurant of hotel. Maar Genodigde was ik bij de viering van het diamanten
Heijne en een uitnodiging gastvrij betekent zoveel meer. In de kern is het de professiefeest van Wim. In de Heilige Mis aan het
van de Eleousacommuniteit. ander toelaten in de intimiteit van eigen huis en begin van de dag werden wij uitgenodigd elkaars
De gastvrije inzet van een haard. De vreemdeling wordt zo een van de kring hand vast te houden. In half geopende cirkels rond
Utrechts ziekenhuis en een van intimi, een van de gezinsleden, een van de Wim en de zijnen voelden wij ons meer dan ooit
welkome oefening in huisgenoten. En dat zonder voorwaarden. Dus verbonden met de idealen van de fraters, voort-
aandachtig luisteren. met de vreugde maar ook met het verdriet van de vloeiend uit de eeuwige, nooit opdrogende bron
vreemde; met de prettige eigenschappen maar van barmhartige liefde. Onze aan de zijden van de
Als altijd weer veel nieuwtjes ook met de onhebbelijkheden van de vreemde. halve cirkels geopende handen waren in afwach-
en de oproep: reserveer 27 Deze acceptatie moet dan wel wederzijds zijn. ting van een ieder die in deze geest de keten van
november in je agenda voor Ook de vreemde-te-gast stelt zich open voor de barmhartigheid wil verrijken.
de Landelijke dag. Met dit kring van intimi en laat hen zichzelf zijn.
jaar het thema: De Kunst van Zozeer zijn wij uitgenodigd dat wij op onze
Geven en Ontvangen. De afgelopen tijd ervoer ik wel heel bijzondere eigen wijze te gast mogen zijn in het dierbaarste
We zullen jullie daar als altijd vormen van gastvrijheid in de schoot van onze van deze communiteit: als participant van
gastvrij ontvangen! beweging. Uitgenodigd voor de laatste tocht van onze Beweging, als deelnemer van landelijke
Thérèse werden wij als huisgenoten ontvangen dagen, leerroutes en de vele andere inspirerende
in de kring van Adri en haar zonen. Zo werden ontmoetingen maar ook aan tafel in hun huis dat
wij gewaar welk een bijzondere echtgenote altijd open staat, zozeer zelfs dat we huisgenoot
en moeder zij was, wat een bijzondere zus en mogen worden als ons hart dat ons ingeeft.
vriendin. Spraakmakend, betoverend, veeleisend,
avontuurlijk: verhalen vertellend werd zij zelf Marius Buiting, gast en huisgenoot van
verhaal. De eenvoud en ontroerende oprecht- barmhartigheid.
2

een uitnodiging Wim Verschuren

Frater Ad Mommers was voor velen en twee vrouwen in leeftijd tussen in de Beweging van Barmhartigheid
van de beweging geen onbekende. Op 38-76 jaar. Een paar jaar geleden is ons aanwezig. Misschien jijzelf, of iemand
alle landelijke bijeenkomsten was hij huis uitgebreid - met het oog op ons die je kent.
aanwezig. En bij de dierenwei, wanneer verlangen naar uitbreiding van onze Het kan zijn, dat je wel zou willen, maar
hij de kippen en eenden en zwanen gemeenschap. In de nieuwbouw is de omstandigheden niet toelaten om
ging voeren, zijn heel wat gesprekjes ook het secretariaat van de Beweging zo’n stap te zetten. Participanten van de
gevoerd. Begin juni is hij in ons midden gevestigd. We geloven in het belang van Beweging, die zich wel verwant met ons
overleden. Hij laat een grote leegte na. kleine groepen voor de samenleving. voelen en wij met hen, die een band met
Een paar dagen voor zijn dood heb ik En we ervaren dat het een weg is om ons hebben. Dan zijn er andere moge-
hem gezegd: “Jij moet wel zorgen, dat een gelukkig en vrij mens te worden. lijkheden dan hier in de communiteit te
er iemand in jouw plaats komt.” Hij Makkelijk is het niet altijd, maar dat is wonen en om toch met onze commu-
glimlachte en knikte. samenleven nooit. niteit of met de hele gemeenschap van
overwegingen

We willen mensen op het spoor fraters een verbinding aan te gaan.


We verlangen naar nieuwe leden komen die zich aangesproken voelen
van onze Eleousa-communiteit. Ze door onze uitnodiging. Mensen met Wil je er eens over praten, neem dan contact
bestaat nu uit zes leden: vier mannen eenzelfde levensinstelling. Die zijn met ons op.

“Wij zijn bereid wegen te zoeken


barmhartige

die het sommigen mogelijk maken


met ons mee te leven en mee te werken,
als geassocieerd lid of anderszins
zonder in alles onze leefwijze te volgen.”

uit: Leefregel fraters CMM

Wim Verschuren, Niek Hanckmann, Sandra van der Zon, Frans van Pinxteren, Ad Mommers, Lex van der Poel, Vincent Simonis

gastvrijheid Sjef Jansen

“Ik ga naar huis, want jullie moeten Als je heden ten dage ‘te gast’ bent, heerlijke gevoel van bij iemand thuis
gaan eten.” Een typische uitdrukking dan voelen velen zich wat opgeprikt zijn, een warm nest, waar je mag zijn
voor de tijd waarin wij in ons rijke om zeker te voldoen aan de gewoontes wie en hoe je bent.
landje nu leven. Het motto van ‘ieder van degene, die men bezoekt. Als gast En daar hoort bij een goed verhaal,
in zijn eigen hokkie’ is de laatste halve ben je ook meestal uitgenodigd, omdat goede buurt, en ook zorg dat men niet
eeuw alleen maar sterker geworden. De zomaar aan komen lopen niet altijd op van honger en dorst omkomt.
tijd, waarin men aan het bezoek tegen prijs wordt gesteld. Het heeft alles te maken met hartelijk-
etenstijd zei: ‘Schuif maar mee aan, een De ‘vrijheid’ is voor de gast dikwijls aan heid en daar worden gast en gastheer/
meer of minder aan tafel maakt niets banden gelegd. vrouw echt mens van.
uit’, lijkt ver achter ons. Toch geeft het woord ‘gastvrijheid’ het Wat wil je nog meer?
3

wij zijn verscheurd Adri Bosch

Thérèse is verongelukt in Afrika Als Thérèse al barmhartig was, dan had dat zeker met humor
Op 3 augustus j.l. is Thérèse Heijne tijdens haar reis door Zambia te maken. Met grinniken dat iets anders ging dan iedereen
door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Ook voor de had verwacht en dat ze daar met milde ogen naar kon kijken.
Beweging is dat een groot gemis... Ze vertelde in de mannengevangenis in een kerstverhaal over
een vrouw die haar man bedroog, waarop een van de bajes-
klanten riep: “Dat doen die wijven allemaal, maar wij krijgen de
schuld.” Het gebulder dat toen ontstond, daar kon ze intens
van genieten. Ik las verder in haar dagboek.
“Nog even in mijn eentje de stad in. Uitwaaien. Lekker. Vanuit
Nederland hoor ik soms dat ze me onverschrokken vinden en
moedig. Ze moesten eens weten hoe ik vecht met mezelf. Maar ik dóe
het wel.”

overwegingen
Als Thérèse al barmhartig was, dan had dat zeker met zelf-
kennis te maken, met leren kijken naar wie ze zelf was, ook
naar de onvolkomenheden in zichzelf en die zowel koppig

In haar koffer die met haar mee terug kwam naar Nederland
zag ik vrijwel meteen haar paarse dagboekje. Ik sloeg het
open en zag dat ze op bezoek was geweest in een hutje waar
zojuist een vrouw bevallen was. Dit las ik:
“Ach moedertje, ach moedertje. Ze heeft geen geld om voeding te

barmhartige
kopen voor de baby. En de vader van de pasgeborene heeft zich niet
laten zien. Die is alleen maar dronken. Je zou ze wat, die mannen.
Ach moedertje, zo droef als ze kijkt. Het raakt me. Kan ik wat doen?
Moet ik wat doen? Waar te beginnen.”

Als Thérèse al barmhartig was, dan had dat zeker met woede
te maken. Met woede dat alles vast zat en dat er geen keer ten
goede leek. Met woede waarmee ze de mensen had willen
schoppen tot ze een geweten hadden. Dat deed ze mij ook.
Ze was vaak woedend op mensen van wie ze hield. Ik las
verder in haar dagboek.
“In een huis in Malole ligt Matthew Joseph Pikiti dood en opge-
baard. Hij is een belangrijk man geweest. We wachten, we wachten
heel lang. We wachten op de weduwe. Die komt alsmaar niet. Ik
hoor iemand roepen dat ze gezien is in de shopsite van Kasama.”

bijschaven als er genoegen mee nemen. Na de afscheids-


viering was iemand opgelucht dat ze ook wel eens met
schoenen gooide en dus zeker geen onnavolgbare heilige
was. En dan hadden we nog niet verteld dat ze een keer een
borrelglaasje naar me heeft gegooid.

Wij missen haar net zoveel als we van haar gehouden hebben
en dat zeg ik iedere dag tegen haar foto. En dan kijkt ze ons
aan met die fiere blik waar onze jongens en ik sterker van
worden dan we zijn. Ook barmhartiger? We zullen zien. We
zijn nog maar net begonnen.
Boven: Thérèse met levensgezel Adri Bosch
Onder: met hartsvriendin Caren van Herwaarden
Er rest mij soms maar deze ene behoefte,
te rusten
en met een bloem tussen mijn tenen
en een ring van zonlicht op een knie
niets te zijn.
Pierre Kemp
Stil zijn

gedacht en gedicht
Gastvrijheid Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.
Je denkt misschien dat je moet opvrolijken.
We zagen een vreemdeling gisteren
We zetten voedsel op de plaats waar wij eten Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.
Lafenis op de plaats waar wij drinken Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.
Wij maakten muziek op de plaats waar wij luisteren Wat ik je vraag is dit:
En met de heilige naam van de Drie-eene God Wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal?
Zegende hij ons en ons huis, ons vee en Naar wat ik voel en denk?
onze dierbaren Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd te geven.
Zoals een leeuwerik zingt in haar lied Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,
Dikwijls, dikwijls komt Christus Maar als het kan slechts te aanvaarden zoals het voor mij voelt.
in de gestalte van de vreemdeling Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken.

Oud Keltisch gedicht Nannie Kuiper

barmhartige
Als de Geest de hand niet leidt
is het geen kunst Wat dan nog?
Leonardo Da Vinci
Soms waag ik het
Een goede bui doet slecht weer opklaren.
Werkelijk
Rood en wit maakt de paardenkastanje
zijn bloesems, onder meer in Nederland
Niets
de paarden weten van niets,
behalve misschien
Te zeggen.
dat zijn bladeren niet te eten zijn.

L.Th. Lehman
Soms waag ik mij
Aan de stilte
Die dan terugslaat.
Er is geen grotere zuiverheid
dan die van de morgen Licht stokt
Er is geen langere liefde dan Later weer tot stof
die van een glimlach Maar wat dan nog?
Hans Lodeizen
Hans Andreus
Als je in harmonie leeft met de Natuur, zullen de dingen
die van nature bij je horen naar je toestromen door een
soort onzichtbare aantrekkingskracht
Ralph Waldo Emerson

Het ijzelt, en de struiken zijn van glas


Wij lopen op het witte gras.
Er zijn die momenten dat ik wilde
Dat alles nu maar bleef zoals het was.

Jean Pierre Rawie


Alle wijzen van alle tijden vertellen
altijd maar weer hetzelfde.
De beuken staan nog in hun glans,
We zijn echter zeer hardleers maar ‘t zijn wellicht de laatste dagen.
het herfstgoud is een zware krans:
Jan Bommerez nu zal ik naar geen toekomst vragen.

Ik rust na lang en bremstig zoeken


en om het hoofd, dat zachte dingen peist,
is de avond lijk een effen lijst

Ik sta even stil


om afgewerkte schilderdoeken.

Richard Minne

en dat is een hele vooruitgang


Bertold Brecht

Stilte Ik heb nooit iets anders getracht dan dit:


het zacht maken van stenen
Zet de muziek eens af, het vuur maken uit water
maak het even stil; het regen maken uit dorst
misschien hoor je dan
wat ik jou zo graag vertellen wil. ondertussen beet de kou mij
was de zon een dag vol wespen
In de stilte, was het brood zout of zoet
maar een half uur lang, en de nacht zwart naar behoren
vlucht het oude weg, of wit van onwetendheid
komt het nieuwe op gang.
soms verwarde ik mij met mijn schaduw
Als jij durft zwijgen zoals men het woord met het woord kan verwarren
is dat een vruchtbare daad: het karkas met het lichaam
het wordt nu mogelijk vaak waren de dag en de nacht eender gekleurd
dat een ander spreken gaat. en zonder tranen, en doof

Want wat ik jou, lieve mens, zeggen ga, maar nooit iets anders dan dit:
houd ik stil; het zacht maken van stenen
ik behoed de waarheid het vuur maken uit water
die je horen kunt, als je dat wil. het regen maken uit dorst

Paula Copray het regent ik drink ik heb dorst

Gerrit Kouwenaar
6

het gastvrije diakonessen-


huis utrecht Marjolein Hamer

Interview met Rob Florijn, bestuursvoorzitter Diakonessenhuis al verder met opvattingen over hygiëne en het verstrekken
van eten aan zieken. De ontwikkeling van dit ziekenhuis is
Voor een interview rondom het thema ‘Gastvrijheid’ koos ik onlosmakelijk verbonden met de toewijding van de diako-
het Diakonessenhuis. Een ziekenhuis waar je niet het gevoel nessen. Zonder hen zou het vandaag niet de instelling zijn
hebt dat er een groot onderscheid is tussen de zieke en de die het nu is. Bijzonder is dat een aantal jaren geleden het
gezonde wereld. Waar een menselijke maat lijkt te heersen en contact met de diakonessen in ere is hersteld en weer verbin-
men niet strak vasthoudt aan regels en protocollen. ding is gemaakt met de waarden die deze grondslag hebben
Benieuwd naar de visie hierachter arrangeerde ik een gevormd.
gesprek met Rob Florijn.
Ik vraag hem waar de patiënt de gastvrijheid van het zieken-
’t Gesprek vindt plaats in een mooie rustige kamer waar huis kan ervaren.
achter het bureau van Florijn een bronzen gedenkplaat staat “In oprechte belangstelling. Als het goed is, kijkt iedere
van een diakones. medewerker je aan, laat je uitpraten, luistert vanuit een echte
activiteiten

Florijn heeft net een groot jubileum gevierd met het zieken- betrokkenheid en geeft een adequate reactie.” Hij vertelt over
huis en heeft veel informatie over de geschiedenis van het een patiënt die net een slechte uitslag had gekregen. Deze
ziekenhuis. Voelbaar in het hele gesprek is zijn trots op het patiënt liep verweesd naar de balie om een vervolgafspraak te
ziekenhuis en zijn gedrevenheid bij te dragen aan continue maken. De medewerkster stelde voor eerst een kopje koffie te
ontwikkeling in kwaliteit. halen om het nieuws te verwerken en daarna gezamenlijk het
Hij is sinds 2008 bestuursvoorzitter. Ooit begonnen in de vervolg te bespreken. Dit illustreert volgens Florijn het goed
verslavingszorg en via de consultancy en managementpo- kijken en luisteren naar de patiënt en het daarop geven van
sities bij dit ziekenhuis terecht gekomen. Daarnaast was hij een adequate reactie.
barmhartige

ook hoogleraar en lid van raden van toezicht bij zorginstel- Naast die oprechte zorg in het directe contact met de patiënt
lingen. Een leidende vraag is voor hem altijd geweest: waar geeft Florijn aan dit ook in het contact tussen medewerkers
kan ik samen met anderen het verschil maken? belangrijk te vinden. Als de verschillende afdelingen, maat-
schappen en disciplines op een respectvolle manier met
Ons gesprek zal gaan over de betekenis van gastvrijheid elkaar omgaan, is dit voelbaar voor patiënten. Dit is iets waar
binnen het ziekenhuis. Voor Florijn komt gastvrijheid binnen hij achter de schermen continu oog en oor voor heeft en ook
het ziekenhuis neer op het hebben van oprechte zorg en niet bang is zo nodig in te grijpen.
belangstelling door iedere medewerker voor iedere patiënt en Het Diakonessenhuis is door patiënten meerdere keren
zijn of haar verwanten. gekozen binnen de top tien van beste ziekenhuizen. Hij is
Honderdzesenzestig jaar geleden is het Diakonessenhuis hier trots op, op de mensen en de 400 vrijwilligers binnen het
door Duitse diakonessen gesticht vanuit barmhartigheid, ziekenhuis. Het kan altijd beter dus blijft hij werken aan deze
vanuit mededogen met de slechte gezondheidszorg die sfeer binnen het ziekenhuis. Dit alles onder toeziend oog van
hier toen was. Het Krankenhuis was een voorportaal naar de in brons gegoten diakones.
de dood en het was hier een zorgwoestijn. Duitsland was Vergis ik me of zie ik haar tevreden glimlachen?

oefening
Communiceren op een dieper niveau 2: Ontspan je, houd op met wat je je aandacht afleidt van wat de ander je
aan het doen bent en luister echt naar wil vertellen. Laat al dat gebabbel in
We communiceren heel vaak op de wat de ander je wil vertellen. Let op de je hoofd zo veel mogelijk achterwege.
automatische piloot. Dan luisteren we woorden, de intonatie, de pauzes. Gaat Luister met een open oor.
zonder echt te horen en zeggen dingen het om een brief of mail, lees dan echt
zonder er echt bij na te denken. Maak wat er staat. 5: Als je reageert, besteed dan even-
de volgende keer dat je met iemand veel aandacht aan wat je terug gaat
communiceert - via de telefoon, e-mail, 3: Anker je terwijl je luistert of leest zeggen of schrijven. Maak je er niet
sms, of in een direct gesprek - gebruik echt in het hier en nu, door af en toe van af met een standaardantwoord,
van de volgende meditatie voor een bewust in en uit te ademen. reageer op een manier waaruit blijkt
dieper gevoel van verbondenheid. dat je echt hebt gehoord wat de ander
4: Merk op hoe de neiging om te zei. Laat je woorden van heel diep uit
1: Adem een paar keer diep in en uit reageren, ertegenin te gaan, ermee in je binnenste komen. Je zult nog
en richt je aandacht op de ander. te stemmen of wat er ook in je opkomt verbaasd staan.
7

ter attentie

¶ Reflectie in de Zorg
In de week van 22 tot 26
november is de Week van
reflectie in de zorg en jeugd-
zorg, georganiseerd door
Communicatie Company in
bij het cellencomplex Schiphol
Oost. Meer info:
www.schipholwakes.nl

¶ Handvest voor Compassie


Op 11 november wordt
gevierd dat een jaar geleden
het Handvest voor Compassie
¶ Om te noteren in je
Landelijke dag 27
Thema: De Kunst

diepere betekenis daarvan?


agenda:
november 2010
van Geven en Ont
vangen

Meer info: www.maandvan-


samenwerking met directeuren – een initiatief van Karen Datum: vrijdag 19 november despiritiualiteit.nl
en bestuurders in de (jeugd) Armstrong – wereldwijd van 15.00 -20.30 uur.
zorg, de ambassadeurs en het werd gelanceerd. Dat wordt Meer info: www.elimgroep.nl ¶ Catechismus van de
ministerie van VWS. Een week gevierd met een symposium Compassie
lang organiseren zorginstel- ‘Compassie en de praktijk’ ¶ Maand van de Spiritualiteit Deze catechismus is opge-
lingen, jeugdzorgorganisa- en een concert ‘Concert for Veel mensen hebben behoefte bouwd rond twaalf kern-
ties, brancheorganisaties en Compassion’, ook nu weer aan inspiratie en zingeving. waarden uit het christendom,
opleidingen activiteiten op het in de Mozes en Aäronkerk, Het lijkt erop dat er ondanks waarvan mededogen, com-
terrein van ethische reflectie en Amsterdam. Informatie over alle welvaart ook iets verloren passie de centrale is.
moreel beraad. deze activiteiten zijn te vinden is gegaan. Daarom zoeken Zij vormen een eindeloze bron
Meer info: www.communica- op de nieuwe Nederlandse mensen naar een beter even- van inspiratie voor kunste-
tiecompany.com. website: www.handvestvoor- wicht tussen materiële wel- naars, denkers, schrijvers en

attentiie
compassie.nl vaart en geestelijk en licha- zogenaamd gewone mensen.
¶ Aan mensen recht doen melijk welzijn. De initiatiefne- Deze catechismus is geen
Aan het eind van een startbaan ¶ Ondeugden als richting- mers van De Maand van de cipier, maar een gids.
op Schiphol staat een gevan- wijzers Spiritualiteit willen aansluiten Ze toont de bijbelse wortels van
genis voor mensen die niet in Jaloezie, ijdelheid, vraatzucht, bij deze groeiende behoefte deze kernwaarden en laat de
Nederland mogen verblijven. gierigheid... Wie is er helemaal aan zingeving en inspiratie die schoonheid en invloed ervan

barmhartige
Elke woensdag houden men- vrij van? Wat ervaar je bij jezelf we in onze samenleving op dit op de Europese cultuur zien.
sen om 14.00 uur een wake als ondeugd? Hoe vind je de moment zien. Meer info: www.nieuwwij.nl

Barmhartigheid in kaart: ons gedachtegoed krijgt gelukkig steeds meer vertegenwoordigers


8

Mededelingen van het ¶ 60-jarig jubileum sprake in je vrienden- en ken-


is Regiogroep Tilburg een
bestuur Op 28 augustus j.l. heeft Wim nissenkring?’. feit. Men komt regelmatig
Verschuren zijn 60-jarig bijeen rondom het thema
¶ 3e BinO-studiedag jubileum gevierd. In zijn ¶ Karen Armstrong Barmhartigheid. Wil je ook
De werkgroep BinO toespraak heeft de voorzitter Op vrijdag 24 september j.l. deel uit maken van deze regio-
(Barmhartigheid in van de BvB toegezegd dat de hield Karen Armstrong een groep, of in je eigen omgeving
Organisaties) organiseert op Beweging zich zal gaan ver- lezing in Amsterdam, in Spui een groep opzetten?
20 november wederom een binden met Kenia, het werk- 25. Er waren 400 mensen aan- Neem contact op met het
studiedag. gebied van vele fraters. wezig. Zo ook Wim Verschuren secretariaat: 073 6577044
Na ‘Barmhartigheid in de en Caren van Herwaarden. De of secretariaat@barmhartig-
sociale omgeving’ (20 febru- ¶ Afscheid Tim van Oostrom reden van deze bijeenkomst heid.nl.
ari) en ‘Verschillig Leiding en komst van Caroline
geven’ (9 oktober) zal deze Timmermans
keer ‘de medewerker/het indi- Na meer dan 10 jaren
vidu’ centraal staan. Iedereen trouwe dienst zal Tim in
is welkom. Aanmelden bij het november zijn werkzaamhe-
secretariaat. den voor het kantoor van de
Beweging neerleggen. Bijna
vanaf het begin heeft Tim de
bvb

verantwoordelijkheid voor
berichten

de administratie op zich
genomen. Achter de scher-
men is er door hem veel
werk verricht. De Beweging
heeft nu een goed lopend
kantoor waarin de voetspo-
ren van Tim altijd zichtbaar
barmhartige

¶ Colofon zullen blijven.


Voorzitter Per 1 september j.l. is
Marius Buiting Caroline Timmermans voor
Coördinator 12 uren per week in dienst
Fie Gommers gekomen om de admini-
E fiegommers@barmhartigheid.nl stratiewerkzaamheden over
Secretariaat te nemen. Doorgaans is zij
Tim van Oostrom op dinsdag- , woensdag-
Fraters cmm Nederland en donderdagochtend op
Jan Koppens kantoor. De herfst werpt zijn vruchten af
Secretariaat BvB ¶ Internet-tip:
Boxtelseweg 60, 5261 NE Vught De Beweging van
T 073-6577044 Barmhartigheid is op hives
E secretariaat@barmhartigheid.nl gespot: http://barmhartig-
INGbank: Beweging van barmhartig- heid.hyves.nl/
heid, Vught 914 8656
¶ Vrijwilligersdag
Redactie Nieuwsbrief Op uitnodiging van het
Rina van der Hulst bestuur hebben zo’n kleine
De Volmer 192, 20 vrijwilligers elkaar op 25 was dat Karen Armstrong
7482 HC Haaksbergen september j.l. ontmoet. Het wereldwijd tot stand heeft
E hrvdhulst@kpnmail.nl onverwacht mooie weer en gebracht (A Charter for
Fie Gommers vooral ook de speelse inleiding Compassion) wat de Beweging
Pieter-Jan van Lierop van Marjolein Hamer (‘Goed van Barmhartigheid al meer
Wim Maarse voor jezelf zorgen’) waren een dan tien jaar in Nederland doet.
Wim Verschuren goede bedding voor deze dag. Na afloop hebben Wim en
Marjolein bood, aan de hand Caren haar persoonlijk ontmoet
Ontwerp en Productie van de regel van Benedictus, en informatie over de BvB over-
LandofPlenty praktische handreikingen om handigd. Het was een bijzonder
Druk jezelf niet te overvragen. Het gebeuren.
drukkerij Mart.Spruijt BV thema voor volgend jaar is ter
Website plaatse al vastgesteld: ‘hoe ¶ Nieuwe regiokring Tilburg
www.barmhartigheid.nl breng jij barmhartigheid ter Sinds het voorjaar van 2010