You are on page 1of 4

&RQFUHWH5HLQIRUFHGZLWK)LEUH5HLQIRUFHG3ODVWLF

&RQFUHWH5HLQIRUFHGZLWK)LEUH5HLQIRUFHG3ODVWLF

7RSLFV&RYHUHG
%DFNJURXQG
,URQDQG6WHHO5HLQIRUFLQJLQ&RQFUHWH
7DFNOLQJWKH3UREOHPRI6WHHO&RUURVLRQLQ5HLQIRUFHG&RQFUHWH
)LEUH5HLQIRUFHG3ODVWLF5HLQIRUFHG&RQFUHWH
0DQXIDFWXULQJDQG/LPLWDWLRQVRI)535HLQIRUFLQJ(OHPHQWV
+LVWRU\RI)53&RQFUHWH6WUXFWXUHV
+LJKZD\%ULGJH
)RRWEULGJHVDQG1RQ0DJQHWLF)HQFLQJ
)53&RQFUHWH6WDQGDUGV
'LIIHUHQFHVEHWZHHQ)53DQG6WHHO5HLQIRUFHG&RQFUHWH
3UREOHPV$VVRFLDWHGZLWK)53&RQFUHWH
'XUDELOLW\
,QGXVWU\$FFHSWDQFH
6XPPDU\

%DFNJURXQG
&RQFUHWHLVDYHU\GXUDEOHPDWHULDO)LQHH[DPSOHVRILWVILUVWVWUXFWXUDOXVHE\WKH5RPDQVDUHVWLOOVWDQGLQJDQGFRQFUHWHLVQRZ
SUREDEO\WKHPRVWZLGHO\XVHGEXLOGLQJPDWHULDOLQWKHZRUOG'XULQJ5RPDQWLPHVDQGIRUPDQ\FHQWXULHVDIWHULWVXVHZDVOLPLWHG
WRFRPSUHVVLRQVWUXFWXUHVEHFDXVHRILWVSRRUWHQVLOHVWUHQJWK%XWLQWKHWKFHQWXU\WKHLQWURGXFWLRQRILURQURGVLQWRWKH
PDWHULDOOHGWRUHLQIRUFHGFRQFUHWHDVZHNQRZLWWRGD\ZLWKLWVLQFUHGLEO\ZLGHUDQJHRIXVHV

,URQDQG6WHHO5HLQIRUFLQJLQ&RQFUHWH
,URQDQGVWHHOURGVFDXVHSRWHQWLDOFRUURVLRQDQGGXUDELOLW\SUREOHPVKRZHYHU(PEHGGHGVWHHOLVJHQHUDOO\YHU\GXUDEOHDVLWLV
SURWHFWHGIURPFRUURVLRQE\WKHDONDOLQHHQYLURQPHQWRIWKHFRQFUHWH%XWLQKLJKO\DJJUHVVLYHHQYLURQPHQWVWKHSURWHFWLRQJLYHQ
E\WKHFRQFUHWHLVRIWHQLQVXIILFLHQW7KHSURWHFWLYHOD\HULVEURNHQGRZQDQGFRUURVLRQEHJLQVWKHLQLWLDOVLJQVEHLQJFUDFNLQJDQG
VSDOOLQJRIWKHFRQFUHWH([SHQVLYHUHPHGLDOZRUNLVQHHGHGWRUHSDLUWKLVGDPDJHLIWKHVWUXFWXUHLVWRDFKLHYHLWVLQWHQGHGVHUYLFH
OLIH6XFKUHSDLUVIRUPDPDMRUSDUWRIWKHZRUNORDGRIWKHFRQVWUXFWLRQLQGXVWU\

7DFNOLQJWKH3UREOHPRI6WHHO&RUURVLRQLQ5HLQIRUFHG&RQFUHWH
7DFNOLQJWKHSUREOHPRIVWHHOUHLQIRUFHPHQWFRUURVLRQKDVXVXDOO\PHDQWLPSURYLQJWKHTXDOLW\RIWKHFRQFUHWHLWVHOIEXWWKLV
DSSURDFKKDVKDGRQO\OLPLWHGVXFFHVV0RUHUHFHQWO\WKHFRQVWUXFWLRQLQGXVWU\KDVFRQVLGHUHGDOWHUQDWLYHVWHHOVIRU
UHLQIRUFHPHQWUHSODFLQJFDUERQVWHHOZLWKVWDLQOHVVVWHHORUXVLQJEDUVZLWKDQHSR[\FRDWLQJ,QH[WUHPHFDVHVFDWKRGLF
SURWHFWLRQLVLQVWDOOHGDOWKRXJKWKLVLVXVXDOO\DVSDUWRIDUHSDLUV\VWHPDQGQRWIRUQHZVWUXFWXUHV

)LEUH5HLQIRUFHG3ODVWLF5HLQIRUFHG&RQFUHWH
1RZWKHODWHVWLGHDLVWRUHSODFHWKHVWHHOZLWKILEUHUHLQIRUFHGSODVWLFV )53V 7KHVHPDWHULDOVZKLFKFRQVLVWRIJODVVFDUERQRU
DUDPLGILEUHVVHWLQDVXLWDEOHUHVLQWRIRUPDURGRUJULGDUHZHOODFFHSWHGLQWKHDHURVSDFHDQGDXWRPRWLYHLQGXVWULHVDQGVKRXOG
SURYLGHKLJKO\GXUDEOHFRQFUHWHUHLQIRUFHPHQW7KHGXUDELOLW\LVDIXQFWLRQRIERWKWKHUHVLQDQGWKHILEUHZKLOHWKHDPRXQWDQG
W\SHRIILEUHDUHNH\VWRGHWHUPLQLQJWKHPHFKDQLFDOSURSHUWLHVRI)53V7KHVWUHQJWKRI)53UHLQIRUFHPHQWWHQGVWREHEHWZHHQ
WKDWRIKLJK\LHOGUHLQIRUFLQJVWHHODQGSUHVWUHVVLQJVWUDQGDERXW01PIRUJODVVILEUHVDQG01PIRUFDUERQILEUHV
+RZHYHUWKHVWLIIQHVVLVJHQHUDOO\PXFKORZHUDERXW*1PIRUJODVVILEUHVDQG*1PIRUFDUERQILEUHV$OO)53
PDWHULDOVKDYHDVWUDLJKWOLQHUHVSRQVHWRIDLOXUHZLWKQRSODVWLFLW\

0DQXIDFWXULQJDQG/LPLWDWLRQVRI)535HLQIRUFLQJ(OHPHQWV
)53UHLQIRUFLQJURGVDUHQRUPDOO\PDGHE\SXOWUXVLRQ2QHOLPLWDWLRQRIWKLVPHWKRGLVWKDWWKHUPRVHWUHVLQVDUHJHQHUDOO\XVHG
DQGVRRQFHWKHPDWHULDOLVIXOO\FXUHGWKHURGVFDQQRWEHEHQWLQWRWKHUDQJHRIVKDSHVFXUUHQWO\SRVVLEOHZLWKVWHHO1HZ

3
6DYHGIURP85/ KWWSZZZD]RPFRPDUWLFOHDVS["$UWLFOH,' 


&RQFUHWH5HLQIRUFHGZLWK)LEUH5HLQIRUFHG3ODVWLF

PDQXIDFWXULQJWHFKQLTXHVDUHEHLQJGHYHORSHGWRPDNHVXFKµVSHFLDOV¶6SLUDOUHLQIRUFHPHQWERWKFLUFXODUDQGUHFWDQJXODULV
EHLQJSURGXFHGE\VHYHUDO-DSDQHVHPDQXIDFWXUHUVDVDUHWZRDQGWKUHHGLPHQVLRQDOJULGV2WKHUWHFKQLTXHVDUHEHLQJ
GHYHORSHGLQZKLFKUHVLQLPSUHJQDWHGILEUHVDUHZRXQGRQWRPDQGUHOVWRSURGXFHFORVHGVKDSHVVXFKDVVKHDUOLQNV$VDQ
DOWHUQDWLYHWKHUPRSODVWLFUHVLQVDUHEHLQJGHYHORSHGWKDWZRXOGDOORZWKHIXOO\FXUHGPDWHULDOWREHZDUPHGDQGEHQWWRVKDSH
+RZHYHUWKLVLVOLNHO\WRJLYHZHDNHUUHLQIRUFHPHQWZKHUHWKHEDULVEHQWGXHWRPLVDOLJQPHQWRIWKHILEUHV

+LVWRU\RI)53&RQFUHWH6WUXFWXUHV
7KHSRWHQWLDORI)53FRQFUHWHUHLQIRUFHPHQWKDVDOUHDG\EHHQVKRZQDURXQGWKHZRUOGE\WKHFRQVWUXFWLRQRIPDQ\GHPRQVWUDWLRQ
VWUXFWXUHV,QLWLDOO\RZLQJWRFRQFHUQVDERXWWKHORZHUVWLIIQHVVRI)53VFRPSDUHGWRVWHHOPRVWVWUXFWXUHVZHUHSUHVWUHVVHG
ZLWKFRQYHQWLRQDOVWHHOEHLQJXVHGDVVHFRQGDU\UHLQIRUFHPHQW$QXPEHURIIRRWEULGJHVDQGKLJKZD\EULGJHVKDYHEHHQEXLOW
PDLQO\LQ-DSDQDQG1RUWK$PHULFD

+LJKZD\%ULGJH
7KHILUVWPDMRU(XURSHDQVWUXFWXUHZDVEXLOWLQ'XVVHOGRUILQDKLJKZD\EULGJHZLWKJODVV)53SUHVWUHVVLQJFDEOHV/DWHU
GHPRQVWUDWLRQVWUXFWXUHVIRUPHGDQLPSRUWDQWSDUWRIWKH(XURFUHWHSURMHFWZKLFKZDVWKHILUVWFRRUGLQDWHG(XURSHDQSURJUDPPH
RIGHYHORSPHQWZRUNRQ)53UHLQIRUFHPHQW(XURFUHWHZDVDFROODERUDWLYHUHVHDUFKSURMHFWEHWZHHQSDUWQHUVLQWKH8.)UDQFH
WKH1HWKHUODQGVDQG1RUZD\IXQGHGSDUWO\XQGHUWKH(XUHNDVFKHPH,WZDVSUREDEO\WKHILUVWSURMHFWRILWVNLQGLQWKHZRUOGWR
EULQJWRJHWKHUDOOWKHGLVFLSOLQHVLQYROYHGZLWK)53VLQFOXGLQJPDWHULDOVVXSSOLHUVSURFHVVRUVUHVHDUFKRUJDQLVDWLRQVDQG
GHVLJQHUV

)RRWEULGJHVDQG1RQ0DJQHWLF)HQFLQJ
7ZRIRRWEULGJHVZHUHEXLOWGXULQJWKH(XURFUHWHSURMHFWRQHDW&KDOJURYHQHDU2[IRUGDQGWKHRWKHULQ2VOR3DUWRIDEHUWKLQJ
IDFLOLW\DWGRFNVLQ4DWDUZDVDOVRFRQVWUXFWHGXVLQJ)53UHLQIRUFHPHQWDQGDQRWKHUDSSOLFDWLRQZDVDVUHLQIRUFHPHQWIRUWKH
FRQFUHWHIHQFLQJDURXQGDWHVWIDFLOLW\IRUVHQVLWLYHHOHFWULFDOHTXLSPHQWZKHUHFRQYHQWLRQDOVWHHOEDUVZRXOGKDYHFDXVHG
PDJQHWLFLQWHUIHUHQFH ILJXUH 0DQ\DSSOLFDWLRQVZHUHWHVWHGLQWKHODERUDWRU\DQGPD\PRYHLQWRSUDFWLFHVKRUWO\LQFOXGLQJ
UHWDLQLQJZDOOXQLWVDQGFODGGLQJSDQHOV0HDQZKLOHRWKHUSURJUDPPHVDUHGHYHORSLQJODUJHUVWUXFWXUHVIXOO\UHLQIRUFHGZLWK)53V
VXFKDVDQPHWUHORQJIRRWEULGJHLQ'HQPDUN

)LJXUH1RQPDJQHWLFFRQFUHWHVHFXULW\IHQFLQJHUHFWHGDURXQGDWHVWIDFLOLW\IRUVHQVLWLYHHOHFWULFDOHTXLSPHQW

)53&RQFUHWH6WDQGDUGV
$V)53UHLQIRUFHGFRQFUHWHLVEHLQJGHYHORSHGGHVLJQVWDQGDUGVIRULWVXVHDUHDOVREHLQJGUDZQXSDURXQGWKHZRUOG:KHQ
LQWURGXFLQJDQHZW\SHRIUHLQIRUFHPHQWZLWKYHU\GLIIHUHQWSURSHUWLHVWKHUHDUHWZRDSSURDFKHVDGDSWWKHH[LVWLQJDSSURDFKRU
JREDFNWRVTXDUHRQHDQGZULWHFRPSOHWHO\QHZUXOHV7KHVHFRQGLVREYLRXVO\PRUHWHFKQLFDOO\FRUUHFWEXWLVDFRVWO\DQGWLPH
FRQVXPLQJSURFHVV$VUHDODSSOLFDWLRQVDUHWKHRQO\ZD\WRJHWJRRGH[SHULHQFHRIWKHEHKDYLRXURIDQHZPDWHULDOPRGLI\LQJ

3
6DYHGIURP85/ KWWSZZZD]RPFRPDUWLFOHDVS["$UWLFOH,' 


&RQFUHWH5HLQIRUFHGZLWK)LEUH5HLQIRUFHG3ODVWLF

H[LVWLQJVWDQGDUGVLVWKHRQO\IHDVLEOHRSWLRQ

7KHFXUUHQWVWDQGDUGVIRUWKHGHVLJQRIUHLQIRUFHGFRQFUHWHVWUXFWXUHVKDYHGHYHORSHGRYHUWKHODVW\HDUVRUVR7KH\
FRPELQHPHWKRGVEDVHGRQVRXQGVFLHQWLILFSULQFLSOHVDQGFHUWDLQUXOHVRIWKXPE)RUH[DPSOHDVUHLQIRUFHGFRQFUHWHLVD
FRPSRVLWHPDWHULDOVRPHDVSHFWVRILWVEHKDYLRXUVXFKDVVKHDUDUHVWLOOQRWZHOOXQGHUVWRRGDQGVRHPSLULFDODSSURDFKHVDUH
XVHG)53UHLQIRUFHGFRQFUHWHZLOOIROORZVLPLODUUXOHVWRVWHHOUHLQIRUFHGFRQFUHWHEXWZLOOGLIIHULQDQXPEHURIZD\V

0XFKH[SHULPHQWDOZRUNKDVEHHQFDUULHGRXWXVLQJ)53UHLQIRUFHGFRQFUHWHPDLQO\RQVLPSOHEHDPVDQGVODEVDQGEDVLF
GHVLJQPHWKRGVDUHEHLQJGHYHORSHGLQDQXPEHURIFRXQWULHV7KH-DSDQHVH0LQLVWU\RI&RQVWUXFWLRQKDVSXEOLVKHGGUDIW
JXLGHOLQHVIRUGHVLJQWKH&DQDGLDQ%ULGJH&RGHZLOOVKRUWO\KDYHDFKDSWHUGHDOLQJZLWK)53VDQGWKH$PHULFDQ&RQFUHWH
,QVWLWXWHLVSUHSDULQJJXLGDQFH3URSRVHGPRGLILFDWLRQVWR%ULWLVK6WDQGDUGVFRYHULQJWKHGHVLJQRIUHLQIRUFHGFRQFUHWHVWUXFWXUHV
ZHUHGHYHORSHGXQGHUWKH(XURFUHWHSURMHFWDQGDUHQRZEHLQJYDOLGDWHGE\WKH,QVWLWXWLRQRI6WUXFWXUDO(QJLQHHUV7KH\ZLOO
SURYLGHDGRFXPHQWIRUXVHE\GHVLJQHQJLQHHUVLQWKHDEVHQFHRIDIRUPDOFRGHRISUDFWLFH7KHVHGHVLJQDSSURDFKHVZLOOOHDGWR
VDIHVWUXFWXUHVEXWDUHXQOLNHO\WROHDGWRWKHPRVWHFRQRPLFXVHRIWKHUHODWLYHO\H[SHQVLYH)53PDWHULDOV7KHFRVWRI)53URGV
LVH[SHFWHGWREHEHWZHHQWKDWRIHSR[\FRDWHGVWHHODQGVWDLQOHVVVWHHOWZRWRHLJKWWLPHVDVH[SHQVLYHDVQRUPDOVWHHOEDU
6XFKDKLJKLQLWLDOFRVWFDQRQO\EHMXVWLILHGE\ORRNLQJDWµZKROHOLIH¶FRVWVIRUVWUXFWXUHVLQDJJUHVVLYHHQYLURQPHQWV3RWHQWLDO
XVHUVQHHGWRFRQVLGHUWKHWRWDOFRVWVIRUWKHLUVWUXFWXUHVLQFOXGLQJUHSDLUVDQGQRWMXVWWKHPDWHULDOFRVWV,QWKHIXWXUHVXFK
VDYLQJVVKRXOGEHFRPHREYLRXVDVGHVLJQDSSURDFKHVDUHGHYHORSHGZKLFKWDNHDFFRXQWRIWKHHQKDQFHGSURSHUWLHVRI)53
UHLQIRUFHGPDWHULDOV

'LIIHUHQFHVEHWZHHQ)53DQG6WHHO5HLQIRUFHG&RQFUHWH
‡%HFDXVHRIWKHKLJKVWUHQJWKDQGUHODWLYHO\ORZVWLIIQHVVRI)53VIDLOXUHLVOLNHO\WRRFFXUE\FRPSUHVVLRQRIWKHFRQFUHWHDQGQRW
UXSWXUHRIWKHUHLQIRUFHPHQW

‡&UDFNZLGWKVLQVWHHOUHLQIRUFHGFRQFUHWHDUHFRQWUROOHGWRSUHYHQWDJJUHVVLYHVXEVWDQFHVUHDFKLQJWKHVWHHOVRLPSURYLQJ
GXUDELOLW\)RU)53UHLQIRUFHGFRQFUHWHDHVWKHWLFVDQGSRVVLEO\ZDWHUWLJKWQHVVZLOOEHWKHRQO\FULWHULDIRUFUDFNZLGWKFRQWURO

‡'HIOHFWLRQVDUHOLNHO\WREHKLJKHUWKDQIRUHTXLYDOHQWVWHHOUHLQIRUFHGXQLWV

‡)53URGVKDYHORZFRPSUHVVLYHVWUHQJWKVLQFRPSDULVRQWRWKHLUWHQVLOHFDSDFLWLHVVRWKHWUDGLWLRQDOGHVLJQDSSURDFKHVIRU
FROXPQVDUHQRORQJHUYDOLG6WXGLHVORRNLQJDWWKHHIIHFWRIZUDSSLQJ)53DURXQGFLUFXODUFROXPQVKDYHIRXQGWKDWWKH
FRQILQHPHQWOHDGVWRLQFUHDVHVLQWKHIDLOXUHORDGDQGWKHIDLOXUHVWUDLQ

‡)LUHZLOOEHDGHVLJQFRQVLGHUDWLRQIRUVRPHW\SHVRIVWUXFWXUHV7KHPDLQFRQFHUQLVWROLPLWWKHWHPSHUDWXUHULVHDWWKHVXUIDFH
RIWKH)53EDUVRWKDWLWVWD\VEHORZWKHJODVVWUDQVLWLRQWHPSHUDWXUHRIWKHUHVLQ$ERYHWKLVWHPSHUDWXUHWKHPDWHULDOVWRSV
DFWLQJDVDFRPSRVLWHDQGVRZHDNHQV

3UREOHPV$VVRFLDWHGZLWK)53&RQFUHWH
'XUDELOLW\
7KHPDMRUFDXVHIRUFRQFHUQLQWKHXVHRI)53VDVUHLQIRUFHPHQWLVSUREDEO\WKHGXUDELOLW\RIWKHPDWHULDOZKHQHPEHGGHGLQ
FRQFUHWH7KHKLJKO\DONDOLQHHQYLURQPHQWGHJUDGHVJODVVILEUHVDQGVRPHUHVLQVDQGPDQXIDFWXUHUVDUHUHOXFWDQWWRGLVFORVHWKH
GHWDLOVRIWKHPDWHULDOVWKH\XVHIRUFRPPHUFLDOUHDVRQV:RUNKDVFRQFHQWUDWHGRQGHYHORSLQJDONDOLUHVLVWDQWJODVVDQGRQXVLQJ
FDUERQDQGDUDPLGILEUHVEXWOLWWOHDWWHQWLRQKDVEHHQSDLGWRWKHUHVLQ:D\VRIDVVHVVLQJWKHGXUDELOLW\RIWKHPDWHULDOVDUH
XUJHQWO\QHHGHGEXWFRQVLGHUDEOHZRUNVWLOOQHHGVWREHGRQHWRGHYHORSDFFHSWDQFHFULWHULD

$PDMRUDVVHVVPHQWRIGXUDELOLW\ZDVFDUULHGRXWLQ(XURFUHWHZKLFKLQFOXGHGZRUNRQWKHPDWHULDOVWKHPVHOYHVDQGRQ)53V
HPEHGGHGLQFRQFUHWH7KHODWWHUVDPSOHVZHUHVWRUHGLQODERUDWRULHVXQGHUYDULRXVHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQVDQGDOVRRQ
H[SRVXUHVLWHVLQ(XURSHDQGWKH0LGGOH(DVW7KHUHVXOWVZKLFKDSSO\WRWKHSDUWLFXODUUHVLQDQGILEUHFRPELQDWLRQVVWXGLHG
VKRZWKDWWKHFRPSRVLWHURGVUHVLVWWKHDONDOLQHHQYLURQPHQWZHOOZLWKQRVLJQLILFDQWGHJUDGDWLRQGXULQJWKHWHVWSHULRG

,QGXVWU\$FFHSWDQFH
'HVSLWHLWVH[FHOOHQWSURSHUWLHVDQGGXUDELOLW\)53UHLQIRUFHPHQWLVXQOLNHO\WRUHSODFHVWHHOIRUWKHYDVWPDMRULW\RIVWUXFWXUHVLQ
WKHIRUHVHHDEOHIXWXUH([SHULPHQWVDQGGHPRQVWUDWLRQSURMHFWVDURXQGWKHZRUOGKDYHVKRZQWKDW)53UHLQIRUFHPHQWLVDYLDEOH
DQGFRVWHIIHFWLYHDOWHUQDWLYHWRVWHHOLQVSHFLDOFLUFXPVWDQFHVIRUH[DPSOHDVDQDOWHUQDWLYHWRVWDLQOHVVVWHHO%XWWKH

3
6DYHGIURP85/ KWWSZZZD]RPFRPDUWLFOHDVS["$UWLFOH,' 


&RQFUHWH5HLQIRUFHGZLWK)LEUH5HLQIRUFHG3ODVWLF

FRQVWUXFWLRQLQGXVWU\LVH[WUHPHO\FRQVHUYDWLYHDQGVRWKHPRVWOLNHO\GHYHORSPHQWURXWHLVWKHXVHRIWKHQHZPDWHULDOVLQQRQ
VWUXFWXUDODSSOLFDWLRQVRULQRQHVZKHUHWKHFRQVHTXHQFHVRIIDLOXUHDUHQRWWRRVHYHUH0RUHKLJKO\ORDGHGDQGFULWLFDO
DSSOLFDWLRQVZLOOIROORZODWHUDVFRQILGHQFHLQWKHPDWHULDOVJURZV

6XPPDU\
,QVXPPDU\)53UHLQIRUFHPHQWQHHGVWRPRYHIURPORZYROXPHKLJKWHFKQRORJ\DSSOLFDWLRQVWRKLJKYROXPHUHODWLYHO\ORZ
WHFKQRORJ\DSSOLFDWLRQV%HIRUHLWEHFRPHVZLGHO\DFFHSWHGIRUFRQFUHWHVWUXFWXUHVVHYHUDOVLJQLILFDQWDVSHFWVRIWKHPDWHULDOV
KDYHWREHGHPRQVWUDWHGLQFOXGLQJWKHGXUDELOLW\RI)53VHPEHGGHGLQFRQFUHWHWKHDELOLW\WRSURGXFHVXLWDEOHUHLQIRUFHPHQW
VKDSHVDQGWKHDELOLW\WRSURGXFHODUJHTXDQWLWLHVRIPDWHULDOVRIDFRQVLVWHQWTXDOLW\$OODUHHVVHQWLDOLIWKHWUXHSRWHQWLDORI)53
UHLQIRUFHPHQWLVWREHUHDOLVHG

3ULPDU\DXWKRU-RKQ&ODUNH

6RXUFH0DWHULDOV:RUOGYROQRSS)HEUXDU\

)RUPRUHLQIRUPDWLRQRQ0DWHULDOV:RUOGSOHDVHYLVLW7KH,QVWLWXWHRI0DWHULDOV

'DWH$GGHG1RY_8SGDWHG-XQ

3
6DYHGIURP85/ KWWSZZZD]RPFRPDUWLFOHDVS["$UWLFOH,'