You are on page 1of 3

eRecruiting Obaveštenje o čuvanju privatnosti podataka o ličnosti pri

podnošenju aplikacija za posao

Hvala Vam što ste posetili naš globalni veb-sajt za građenje karijere Nestlé Careers. Nestlé poštuje
Vaše pravo na privatnost podataka o ličnosti kada koristite naše veb-sajtove i kada komunicirate sa
nama elektronskim putem. U ovom eRecruiting Obaveštenju o čuvanju privatnosti (“Obaveštenje”)
opisuju se vrste podataka o ličnosti koje Nestlé i njegova povezana društva (zajedno: “Nestlé”, “mi” ili
“nama”) može prikupiti, kako će se ti podaci možda koristiti, sa kim ćemo možda podeliti te podatke,
kao i kakav Vam izbor stoji na raspolaganju u pogledu načina na koji ćemo koristiti te podatke. Ovo
obaveštenje nije ugovorne prirode i nije sastavni deo bilo kog ugovora o radu, niti predstavlja neku
drugu ponudu.
Podaci koji Vas identifikuju ili iz kojih se možete identifikovati (Vaši “podaci o ličnosti”) mogu se
podvrgnuti obradi od strane (ili u ime) Kompanije Nestlé, uključujući preko eRecruiting usluga, u svrhe
regrutovanja, radnog angažovanja, zapošljavanja i u druge svrhe u vezi sa tim. Određene su
neophodne tehničke i organizacione mere da bi Vaši podaci o ličnosti bili bezbedni.

Svi podaci o ličnosti koje čuvamo, uključujući osetljive podatke o ličnosti, skladište se i obrađuju u
skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i politikom čuvanja privatnosti u Nestlé Grupi.

Kontrolor podataka Vaših podataka o ličnosti je lokalna kompanija Nestlé u zemlji Vašeg prebivališta.
Molimo da imate u vidu da Nestlé S.A., 1800 Vevej, Švajcarska, takođe obrađuje Vaše podatke o
ličnosti u svrhu apliciranja preko ovih eRecruiting usluga.

Ako imate bilo kakve zahteve ili pitanja u vezi Vaših podataka o ličnosti ili ostvarivanja Vaših prava po
važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, molimo da kontaktirate lokalnu kompaniju Nestlé u
zemlji Vašeg prebivališta human.resources@rs.nestle.com ili tamo gde aplicirate ili kontaktirajte
dataprotectionoffice@nestle.com ili Data Protection Office, Nestlé S.A Tel: +41 21 924 2000
(Kancelarija za zaštitu poverljivosti podataka).

Svrha Obaveštenja

Ovo Obaveštenje važi za sve Nestlé subjekte i treća lica koja mogu obrađivati Vaše podatke o ličnosti
u vezi sa Vašom aplikacijom za posao.

Važeći zakon

U ovom Obaveštenju određen je minimalni standard zaštite za Vaše podatke o ličnosti širom sveta.
Nestlé priznaje da važeći zakoni u nekim jurisdikcijama mogu zahtevati strožije standarde od onih
opisanih u ovom Obaveštenju. Nestlé će obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa svim važećim
zakonima i propisima. Tamo gde važeći zakoni i propisi u nekoj jurisdikciji obezbeđuju niži nivo zaštite
Vaših podataka o ličnosti od onih određenih u ovom Obaveštenju, zahtevi iz ovog Obaveštenja će se
primeniti kao dodatak zahtevima iz tih zakona i propisa.

Prikupljanje podataka o ličnosti

U svrhe eRecruiting usluga, prikupljamo podatke o ličnosti koje nam Vi dostavite ili koji su potrebni da
bismo Vam pružili naše eRecruiting usluge. Možete nam neposredno obezbediti podatke o ličnosti
(kao što su Vaše ime i prezime, adresa, imejl i podaci o zaposlenju) tako što ćete nam ih dostaviti Vi
lično. Takođe nam možete dostaviti podatke o ličnosti posrednim putem (kao što su kolačići, veza i
informacije o sistemu) pretraživanjem naših veb-sajtova i komunicirajući sa nama elektronskim putem.
Preko ovog veb-sajta takođe možete otpremiti dokumenta poput propratnog pisma, CV i referenci.
Molimo da ne dostavljate osetljive podatke o ličnosti (npr. podatke o zdravstvenom stanju, verskoj
pripadnosti, političkim uverenju i sl.) kao deo Vaše aplikacije, osim ako mi od Vas izričito ne
zahtevamo da to učinite.
Kategorije podataka o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koje možemo obrađivati u vezi sa Vašom aplikacijom obuhvataju Vaše:

 obrazovanje;
 radno iskustvo;
 bliže podatke o naknadi;
 reference, povratne informacije i bilo koje bliže podatke o ranijim poslodavcima i/ili drugim
ljudima za koje tražite da ih kontaktiramo;
 kontaktne informacije (npr. Vaše ime i prezime, adresa, imejll adresa i broj telefona);
 ranije adrese i/ili Vaša ranija imena koja ste možda koristili;
 bilo koje dodatne podatke koje možete da obezbedite (npr. propratno pismo);
 bilo koje druge podatke koji mogu biti neophodni u vezi sa Vašom aplikacijom (npr. znanje
jezika).

Svrhe obrade

Vaši podaci o ličnosti mogu se obrađivati u sledeće svrhe:


 obrada Vaše aplikacije za posao;
 određivanje da li odgovarate za druge pozicije koje su na raspolaganju u Nestlé Grupi;
 kreiranje i održavanje evidencija o zaposlenima;
 vođenje background ispitivanja (pozadina) gde je to dopušteno važećim zakonom;
 vršenje drugih aktivnosti obrade koje se traže ili dopuštaju važećim zakonom;
 svrhe izveštavanja (npr. vreme za obradu aplikacija);
 bilo koje dodatne svrhe određene u bilo kojim obrascima aplikacija koje popunite; i
 ako ste imali uspeha pri apliciranju, Vaši podaci o ličnosti mogu se obrađivati u vezi sa Vašim
radnim odnosom sa Nestlé, podložno uslovima Vašeg ugovora o radu.

Nestlé posrednici u zapošljavanju (regruteri) širom sveta mogu videti Vaše podatke o ličnosti, koji se
obrađuju u vezi sa Vašom aplikacijom. Ako Nestlé subjekt obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhe
koje idu dalje od svrha opisanih u ovom Obaveštenju, subjekt odgovoran za novu svrhu obezbediće
sledeće:
(a) da nova svrha bude u materijalnom smislu u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja;
(b) da Vi budete informisani: (i) o novoj svrsi zbog koje će se Vaši podaci o ličnosti obrađivati; i (ii)
o primaocima ili kategorijama primalaca Vaših podataka o ličnosti; i
(c) do mere do koje se to zahteva po važećem zakonu, da se pribavi Vaša saglasnost pre
otpočinjanja bilo kakve obrade Vaših podataka o ličnosti za bilo koju navedenu novu svrhu.

Vaši podaci o ličnosti mogu se takođe koristiti za administriranje, podržavanje i dobijanje povratnih
informacija na nivou naših usluga, kao i za sprečavanje povreda u smislu bezbednosti, zakona ili naših
ugovornih uslova.

Obelodanjivanje podataka o ličnosti

Nestlé može obelodaniti Vaše podatke o ličnosti drugim kompanijama u okviru Nestlé Grupe
kompanija. Takođe možemo obelodaniti Vaše podatke o ličnosti trećim licima (kao što su naši
provajderi internet usluga), koji nam pomažu da administriramo ovaj veb-sajt ili nam pomažu u našem
procesu regrutovanja (radnog angažovanja) na mreži. Neki od ovih trećih lica mogu se nalaziti van
jurisdikcije odakle ste pristupili ovom veb-sajtu. Nestlé zahteva od ovih trećih lica da u svakom
trenutku obezbeđuju odgovarajuće nivoe bezbednosti za Vaše podatke o ličnosti. Oni su obavezani
zakonskim aktima da čuvaju privatnost i poverljivost Vaših podataka o ličnosti i njihovu bezbednost,
kao i da obrađuju Vaše podatke o ličnosti isključivo u skladu sa tačno određenim uputstvima
Kompanije Nestlé.

Takođe možem obelodaniti Vaše podatke o ličnosti:


 bilo kojoj strani, već kako se to zahteva ili dopušta po važećem zakonu;
 bilo kojim trećim licima sa kojima možemo stupiti u kontakt u vezi sa Vašim sadašnjim i/ili
prethodnim zaposlenjem ili radnim angažovanjem, za dobijanje povratnih informacija; i
 budućem kupcu, u slučaju da očekujemo prodaju našeg celokupnog ili relevantnog dela našeg
biznisa.

Zadržavanje podataka o ličnosti

Nestlé će zadržati Vaše podatke o ličnosti koliko god je opravdano neophodno za Vašu aplikaciju za
posao, uzimajući u obzir našu potrebu da odgovaramo na upite ili rešavamo probleme i postupamo u
skladu sa pravnim zahtevima po važećem(im) zakonu(ima). Podložno posebnim zahtevima
zadržavanja određenim u odeljku dole o posebnim propisima, možemo zadržati Vaše podatke o
ličnosti najviše 2 godine, da bismo mogli da Vas kontaktiramo ako se u budućnosti ukaže
odgovarajuće radno mesto. Ako ne želite da budete uzeti u razmatranje za buduće mogućnosti
zapošljavanja, izbrisaćemo Vaše podatke o ličnosti na Vaš zahtev.

Neki od naših veb-sajtova pružaju mogućnost da sa oglasom za posao upoznate drugo lice preko
društvenih mreža ili elektronske pošte. Da bi to moglo da se ostvari, moramo uzeti Vašu imejl adresu i
podatke o elektronskom kontaktu onih lica kojima šaljete link internet stranice. Pre nego što dostavite
podatke o e-adresi drugog lica Kompaniji Nestlé, prethodno pribavite saglasnost tog lica da to možete
uraditi. Podaci o elektronskom kontaktu prikupljeni na taj način ne koriste se ni u kakve druge svrhe
osim onih za ispunjavanje Vašeg zahteva.

Međunarodni transferi podataka o ličnosti

Nestlé je globalna kompanija koja koristi Internet za prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti. To
naravno obuhvata prekograničnu obradu i prenos podataka o ličnosti.

Mi možemo preneti Vaše podatke o ličnosti u jurisdikcije koje ne obuhvataju mesto Vašeg prebivališta,
ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovom Obaveštenju. Kada prenosimo Vaše podatke o
ličnosti u druge jurisdikcije, mi to radimo u skladu sa zahtevima važećih zakona.

Vaša prava

Možete revidirati ili deaktivirati Vaš profil kandidata u bilo kom trenutku. To takođe obuhvata sledeća
Vaša prava prema važećim zakonima:
 pravo da tražite pristup Vašim podacima o ličnosti koje obrađuje Nestlé ili koji se obrađuju u
ime Kompanije Nestlé ili njihove kopije;
 pravo da Vam se daju informacije u vezi izvora Vaših podataka o ličnosti, ako ti podaci o
ličnosti nisu dobijeni neposredno od Vas lično;
 pravo da zahtevate ispravku bilo kojih netačnih podataka u Vašim podacima o ličnosti;
 pravo da se usprotivite, na zakonskoj osnovi, obradi Vaših podataka o ličnosti;
 pravo da tražite informacije o postojanju bilo kakve automatske obrade Vaših podataka o
ličnosti sa pravnim učinkom ili značajnim učinkom po Vas, kao i obrazloženje razloga zašto se
to čini, o značaju i bilo kakvim predviđenim posledicama takve obrade;
 pravo da zahtevate da se Vaši podaci o ličnosti brišu ili da se obrada Vaših podataka o ličnosti
ograniči na određenu svrhu;
 pravo da se žalite na obradu Vaših podataka o ličnosti organu zaduženom za zaštitu podataka
o ličnosti.

Vi možete ostvariti bilo koje od ovih prava do mere do koje je to određeno važećim zakonima, koristeći
bliže podatke o kontaktu koji se nalaze gore u ovom Obaveštenju i/ili kontaktiranjem Kompanije
Nestlé u zemlji Vašeg prebivališta. To ne utiče na Vaša zakonska prava. Vaša odluka da ostvarite bilo
koja od ovih prava neće negativno uticati na Vašu aplikaciju, niti će obuhvatati bilo kakve sankcije ili
penale bilo koje vrste.

VEVEJ, mart 2017. godine


Copyright © 2017 Société des Produits Nestlé S.A.