You are on page 1of 1

Образац ОНСЗ-И.

Послодавац:
Назив ___________________________________________________________________ РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Седиште и адреса _________________________________________________________
ПИБ ____________________________________________________________________ Филијала ____________________________________________
Матични број ____________________________________________________________
Потврда о пријему: ___________________________________
Шифра делатности _______________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАСНИВАЊУ/ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА СА ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Заснивање радног односа Престанак радног односа


Дужина
Ред. Године Датум Датум
Име и презиме ЈМБГ чекања на
бр. старости закључења ступања Датум Основ
евиденцији
уговора о раду на рад
1 2 3 4 5 6 7 8 9

У _______________ дана ______________ 20___. год.

Да су исказани подаци у овом обрасцу тачни, тврди и оверава: Образац у Националној служби контролисао:

_________________________________

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО (м.п.) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОСЛОДАВЦА

___________________________ _______________________________