You are on page 1of 2

OBAVEŠTENJE O

OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о
informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti, lica na koje se podaci odnose (u daljem
tekstu: “Lice čiji se podaci obrađuju”), od strane Sberbank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu:
“Rukovalac”).

1. Rukovalac podataka

Sberbank Srbija a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina
br. 165g, MB 07792247, PIB 100000354.

2. Podaci koji se prikupljaju

Lice čiji se podaci obrađuju, ovim putem obaveštavamo sa tim da će Rukovalac biti ovlašćen da
prikuplja i obrađuje, pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovim obaveštenjem,
sledeće podatke o ličnosti:

• Ime i prezime
• Broj telefona
• Datum rođenja
• Grad
• E-mail adresa
• Status zaposlenja - zaposleni ili penzioner

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Lični podaci“).

3. Svrha prikupljanja Ličnih podataka i način obrade

Rukovalac će prikupljati, koristititi, pretraživati, razvrstavati i izveštavati Lične podatke u svrhu:


Ponude i pružanja usluga, na konkretne zahteve Lica na koje se podaci odnose, u cilju
uspostavljanja i unapređenja poslovnog odnosa Banke i Lica na koje se podaci odnose preko
različitih elektronskih kanala (internet stranica Banke), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka
o ličnosti.

4. Prava lica i opoziv pristanka

Lice ima pravo da od Banke zahteva pristup podacima, uvid, kopiju, ispravku, dopunu,
ažuriranje, prekid i privremenu obustavu obrade, kao i brisanje podataka ako: svrha obrade nije
jasno određena; je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu
svrhu; je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; je
način obrade nedozvoljen; podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna
svrsi; je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; se podatak obrađuje
bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne
može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade ako je osporilo tačnost, potpunost i
ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni dok se ne utvrdi njihova
tačnost, potpunost i ažurnost.

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor Banci na obradu
Ličnih podataka koji se na njega/nju odnose i to putem e-mail adrese: info@sberbank.rs.

1/2
U slučaju nedozvoljene obrade lice se može obratiti Povereniku za informacije od javnog
značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Lice čiji se podaci obrađuju je upoznato sa tim da se saglasnost daje na dobrovoljnoj osnovi, te
da je u svakom trenutku Lice čiji se podaci obrađuju ovlašćeno da saglasnost opozove.

Lice čiji se podaci obrađuju, opoziv pristanka može učiniti pismenim putem izjavom volje da više
ne želi da bude obavezan datom saglasnošću, s tim da opoziv ima dejstvo od momenta
njegovog prijema od strane Rukovaoca.

Opoziv pristanka povlači sa sobom prestanak bilo kakve dalje obrade Ličnih podataka, s tim da
ne utiče na obradu podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

5. Rok čuvanja podataka

Lični podaci se obrađuju na period od 2 (dva) meseca ili do momenta opoziva saglasnosti u
skladu sa tačkom 4. ovog Obaveštenja.

6. Korisnici podataka

Banka podatke o ličnosti koji se odnose na Lice čije se podaci obrađuje neće prosleđivati ili
stavljati na uvid drugim korisnicima kao ni iznositi iz Repubike Srbije.

7. Mere zaštite Ličnih podataka

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite
podataka (organizacione, tehničke i personalne), uključujući , ali se ne ograničavajući na:

• tehničke mere zaštite;


• kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
• kontrolu pristupa podacima;
• kontrolu prenosa podataka;
• kontrolu dostupnosti podataka;
• ostale mere informacione bezbednosti;
• sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Sberbank Srbija a.d. Beograd sve podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu, uz primenu svih
raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim
aktima Banke

2/2