You are on page 1of 4

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Управа за надзор над финансијским институцијама


Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
У Београду, 31.7.2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ/РЕОСИГУРАЊЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗОМ


УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ОСИГУРАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 139/2014)

Друштва за осигурање/реосигурање (у даљем тексту: друштво), која су добила дозволу за рад у


складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/2004, 70/2004 – испр, 61/2005, 61/2005 –
др. закон, 85/2005 – др. закон, 101/2007, 63/2009 – одлука УС, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 и
139/2014 – др. закон) (у даљем тексту: стари Закон о осигурању) дужна су да своје пословање, имовину,
капитал, обавезе, органе, организацију и акте ускладе са одредбама Закона о осигурању („Службени
гласник РС“, бр. 139/2014 – у даљем тексту: нови Закон о осигурању) до 26. децембра 2015. године и
Народној банци Србије доставе доказе о усклађивању у року од 15 дана од дана њиховог усвајања.

Друштва су дужна да у прописаном року покрену поступак усклађивања са новим Законом о


осигурању тако што ће Народној банци Србије доставити захтев за усклађивање са потребним доказима.

Друштва су дужна да у поступку усклађивања са новим Законом о осигурању доставе Народној


банци Србије следећу документације и податке:

1) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДРУШТВА, која треба да


садржи одредбе:
- које се односе на делатност, опредељењем да друштво обавља делатност осигурања, и то послове
осигурања (група животних, односно неживотних осигурања, са навођењем сваке појединачне врсте
животних, односно неживотних осигурања које ће друштво обављати) или послове реосигурања (за обе
групе осигурања), сагласно одредби члана 24. или члана 25. новог Закона о осигурању;
- о основном капиталу, у складу са одредбом члана 27. новог Закона о осигурању;
- које се односе на акције, уколико постоји потреба за изменама, имајући у виду одредбе члана 246.
став 1. тач. 4), 5) и 6) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 – др. закон и 5/2015);
- о поступку сазивања скупштине, уколико постоји потреба за изменама, у складу са чланом 246. став
1. тачка 7) Закона о привредним друштвима;
- о органима друштва, на начин прописан Одељком 6. новог Закона о осигурању, односно чланом
246. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима. Потребно је статутом посебно предвидети и који је
орган надлежан да врши именовање и разрешење председника и надзорног и извршног одбора друштва.
Измене Статута врше се на начин прописан чл. 12. и 246. Закона о привредним друштвима.
Поред предлога Одлуке о изменама и допунама статута друштва потребно је Народној банци Србије
доставити и предлог пречишћеног текста статута друштва. Тек након провере предлога Одлуке о измени
и допуни статута од стране Народне банке Србије, одлука о измени и допуни статута, односно
пречишћен текст статута ће бити донети од стране скупштине друштва, о чему ће друштво бити
обавештено у току поступка усклађивања.
2) ДОКАЗ ДА ДРУШТВО У ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА РАСПОЛАЖЕ КАПИТАЛОМ
КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАН НОВИМ ЗАКОНОМ О ОСИГУРАЊУ, ОДНОСНО ДА ИМА ПРОПИСАНО
УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
У сврху процене усклађености са одредбама новог Закона о осигурању које регулишу основни
капитал, друштво доставља копије аналитичких картица троцифрених рачуна класе 3, ажуриране на дан
подношења захтева за усклађивање. Процена испуњености услова који се односе на адекватност
капитала, као и услова који се односе на инвестиције средстава осигурања, односно на одвојено
управљање имовином капиталом и обавезама (за случај истовременог обављања послова животних и
неживотних осигурања) извршиће се на дан 31. децембра 2015. у складу са подзаконским актима новог
Закона о осигурању, у вези чега је друштво дужно да достави доказе и у оквиру поступка усклађивања.
3) ПОСЛОВНИ ПЛАН ДРУШТВА
Пословни план који се доставља у поступку усклађивања садржи све елементе утврђене чланом 43.
новог Закона о осигурању, осим планираног износа трошкова оснивања и начина њиховог покрића.

4) ПРЕДЛОЗИ АКАТА ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И ДРУГИХ АКАТА, и то:


- техничке основе осигурања, са мишљењем овлашћеног актуара;
- одлука о критеријумима за утврђивање, начину утврђивања и табели максималног самопридржаја и
укупном износу самопридржаја, са мишљењем овлашћеног актуара;
- правилник о условима и начину саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара;
- правилници о формирању и начину обрачунавања техничких резерви утврђених чланом 116. новог
Закона о осигурању, са мишљењем овлашћеног актуара;
- инвестициона политика;
- правилник о максималним стопама режијског додатка;
- правилник о условима и начину остваривања регреса;
- правилник о поступању са обрасцима евиденције о полисама;
- интерни акт о поступку у вези с поверавањем појединих послова друштва трећим лицима;
- интерни акт о поступку подношења приговора корисника услуге осигурања друштву и одлучивања
о том приговору, ако овај акт није већ достављен Народној банци Србије у складу са одредбама Одлуке о
начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања („Службени гласник РС“, бр. 55/2015);
- рачуноводствене политике и правилник којим се уређује рачуноводство.
Такође, доставља се и изјава законског заступника друштва са списком аката друштва који су
престали да важе у поступку усклађивања, без обавезе замене истих другим актом.

5) ПРЕДЛОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА, и то:


- предлог стратегије управљања ризицима;
- предлог система интерних контрола у друштву;
- предлог правилника о раду интерне ревизије, предлог годишњег плана рада интерне ревизије за
2016. годину и лични подаци о лицу које ће обављати послове интерног ревизора, с доказом о заснивању
радног односа на неодређено време с пуним радним временом тог лица у друштву;
- предлог начина успостављања и функционисања актуарске функције, као и лични подаци о лицу
које ће обављати послове овлашћеног актуара и документација за та лица прописана тачком 8. одредба
под 4) Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за
обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије („Службени
2
гласник РС“, бр. 55/2015 – у даљем тексту Одлука). Уколико друштво не мења овлашћеног актуара,
доставља се предлог начина успостављања актуарске функције, са личним подацима о лицу које ће
обављати послове овлашћеног актуара, с позивањем на број и датум издавања решења Народне банке
Србије о давању овлашћења за обављање актуарских послова.

Поред напред наведене документације, друштво доставља и обавештења у складу са тачком 39.
Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр.
45/2015).

6) ПОДАЦИ О АКЦИОНАРИМА ДРУШТВА


- За постојеће акционаре који задржавају квалификовано учешће у друштву достављају се - основни
подаци о тим лицима и висини њихових удела, као и попуњен и оверен упитник за квалификоване
стицаоце у друштву у складу са Одлуком.
- Уколико се у поступку усклађивања предлажу нови акционари који стичу квалификовано учешће у
друштву, за њих се достављају докази и подаци прописани тач. од 10. до 13. Одлуке. Народна банка
Србије ће у поступку усклађивања посебним решењем одлучити о сагласности за стицање
квалификованог учешћа уколико се ради о новим квалификованим стицаоцима у друштву.

7) ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА –


ЧЛАНОВИМА УПРАВЕ ДРУШТВА
а) Предлог одлуке скупштине, односно надзорног одбора друштва за именовање чланова надзорног,
односно извршног одбора друштва (код постојећих дводомних друштава), односно предлог одлуке
скупштине друштва за именовање чланова надзорног и извршног одбора друштва (код постојећих
једнодомних друштава), који треба да садржи образложење и мишљење о разлозима тих именовања и
циљевима који се желе постићи, као и одређење мандата предложених чланова управе.
б) За чланове управе који већ имају сагласност Народне банке Србије за обављање те функције
сагласно старом Закону о осигурању и који се поново предлажу за именовање за члана управе доставља
се следећа документација:
1) очитана биометријска лична карта, односно копија личне карте, односно пасоша тих лица ради
утврђивања пребивалишта/боравишта за чланове управе сагласно новом Закону о осигурању;
2) потврда домаћег/страног надлежног органа да су та лица измирила доспеле пореске обавезе;
3 доказ надлежног органа о томе да над тим лицима није покренута истрага, односно да им није
изречена правноснажна осуђујућа пресуда за казнена дела која их чине неподобним за обављање
функције члана управе, односно доказ о неосуђиваности за ова дела и доказ о томе да им није изречена
заштитна мера забране обављања делатности која је у потпуности или делимично обухваћена предметом
пословања друштва (извод из казнене евиденције министарства надлежног за унутрашње послове и
уверење надлежног суда, а за страно лице – уверење надлежног органа стране државе чији је
држављанин);
4) када се одлучује о сагласности за обављање функције чланова извршног одбора друштва – изјава
тих лица о пословним намерама у управљању друштвом за период на који се именују;
5) попуњен и оверен Упитник за кандидата за обављање функције члана управе друштва за
осигурање/реосигурање, у складу са Одлуком.
Ако би извршни одбор, односно надзорни одбор друштва чинила искључиво страна физичка лица,
доставља се и доказ о активном знању српског језика за најмање једно од тих лица, у складу са Одлуком.

3
в) За нове чланове управе који немају претходну сагласност Народне банке Србије за обављање те
функције сагласно старом Закону о осигурању, поред документације наведене под б) ове тачке
обавештења, доставља се и:
1) копија дипломе или уверења о завршеном најмање првом степену високог образовања на
основним академским студијама у трајању од најмање четири године, а у случају стране исправе
(дипломе) и доказ о признавању те исправе од надлежног органа у Републици Србији у складу са
законом којим се уређује високо образовање;
2) доказ о радном искуству на пословима из тачке 26. став 1. одредба под 2) Одлуке;
3) препорука одговорног лица (директора) или органа правног лица код кога су предложена лица
била или су још увек запослена или ангажована, односно препорука најмање две особе из области
осигурања и финансија које су својим успешним радом у овим областима стекле лични и професионални
углед, са образложеним мишљењем о пословној репутацији, стручности, способностима, личном,
професионалном и моралном интегритету и угледу и квалитетима тих лица, као и о томе да ли су
пословала с пажњом доброг привредника и да ли су исказала одговорност у раду и одговарајуће стручно
знање.

Народна банка Србије ће у поступку усклађивања посебним решењем одлучити о сагласности за


обављање функције члана управе у друштву.

8) ДОКАЗ О ПОТРЕБНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ И КАДРОВСКОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ


ДРУШТВА, односно предлог акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
друштву. Тек након провере предлога овог акта од стране Народне банке Србије, акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у друштву ће бити донет од стране надлежног органа
друштва, о чему ће друштво бити обавештено у току поступка усклађивања.

9) ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ДРУШТВО ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ОСИГУРАЊА ПРЕКО


ОГРАНКА У ИНОСТРАНСТВУ, ОДНОСНО О НЕПОСРЕДНОМ ОБАВЉАЊУ ТИХ ПОСЛОВА
У ИНОСТРАНСТВУ.

Народна банка Србије ће у поступку усклађивања посебно ценити и усклађеност пословања


друштава са одредбама одлуке Народне банке Србије којом се уређују техничке резерве друштва, на дан
31. децембра 2015. године.

Народна банка Србије у поступку усклађивања неће узимати у обзир документацију и податке који се
доставе у том поступку а који нису наведени у овом обавештењу, осим у случају да се та документација
посебно затражи.

У захтеву за усклађивање треба навести и имена и податке о контакт особама које ће сарађивати са
Народном банком Србије у поступку решавања по том захтеву.

У поступку за решавање о усклађености друштво за осигурање/реосигурање плаћa накнаду за решавање


о усклађености у износу од 120.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, с позивом на
број 9-060059-МБР (МБР означава матични број правног лица).
О висини републичке административне таксе која се плаћа за решавање о усклађености друштва ће
бити накнадно обавештена.