You are on page 1of 1

Na osnovu člana 63. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.

31/2011) shodno članu


67. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd

AD ALFA-PLAM AD VRANJE
Objavljuje
OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1. Podaci o izdavaocu akcija:


Poslovno ime: AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE
Matični broj: 07137923
Adresa i sedište: Radnička, 1. Vranje
Ukupan broj emitovanih akcija: 174.812
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSALFAE34014

2. Podaci o broju stečenih sopstvenih akcija koje su predmet obaveštenja u


apsolutnom i relativnom iznosu:
Broj stečenih sopstvenih akcija: 50 običnih akcija
% stečenih sopstvenih akcija: 0,003%

3. Osnov i datum sticanja sopstvenih akcija koje su predmet obaveštenja:

Na osnovu Odluke Odbora direktora ALFA-PLAM AD VRANJE od 18.09.2012. godine o


sticanju sopstvenih akcija putem kupovine na Beogradskoj berzi, sproveden je postupak
sticanja sopstvenih akcija, tako da je društvo ALFA-PLAM AD VRANJE steklo 50 sopstvenih
akcija.

4. Ukupan broj sopstvenih akcija na dan objavljivanja ovog obaveštenja:

Na dan objavljivanja ovog obaveštenja ALFA-PLAM AD VRANJE


poseduje ukupno 17.150 sopstvenih akcija, odnosno 9,81 % od ukupnog broja
izdatih akcija sa pravom glasa.

Vranje, 21.01.2014. godine Generalni direktor


Goran Kostić