You are on page 1of 5

2 Samuel 24:10-25

Nagsagawa ng Sensus si David


10
Matapos ipabilang ni David ang
mga tao, inusig siya ng kanyang
budhi. Sinabi niya kay Yahweh,
“Nagkasala ako nang malaki sa
ginawa kong ito, patawarin po
ninyo ako sa aking
kahangalan.” 11 Kinaumagahan,
pagkagising ni David, sa utos ni
Yahweh ay pumunta sa kanya ang
propetang si Gad.
Sinabi nito kay David, 12 “Ito po ang
ipinapasabi sa inyo ni Yahweh,
‘Mamili ka kung alin sa tatlong
parusang ito ang gusto mong
gawin ko sa iyo: 13 Tatlong[a]taóng
taggutom sa iyong lupain, tatlong
buwang pag-uusig ng iyong mga
kaaway o tatlong araw na salot!
Alin ang gusto ninyo para masabi
ko sa nagsugo sa akin?”
14
Sumagot si David, “Hirap na
hirap ang aking kalooban sa
nangyaring ito. Sapagkat
mahabagin si Yahweh, ang pipiliin
ko'y ang tuwirang parusa niya,
kaysa ako'y mahulog pa sa kamay
ng mga tao.”
15
Kaya't si Yahweh ay nagpadala
ng salot sa Israel, at mula sa Dan
hanggang Beer-seba ay 70,000 tao
ang namatay. Nangyari ito mula
nang umagang iyon hanggang sa
itinakdang panahon. 16 Nang iunat
ng anghel ang kanyang kamay
upang puksain ang mga taga-
Jerusalem, pinigil siya ni Yahweh.
Nagbago ang pasya nito at sinabi,
“Tama na! Huwag mo nang ituloy.”
Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo
noon sa giikan ni Arauna, isang
Jebuseo.
17
Nang makita ni David ang anghel,
sinabi niya kay Yahweh,
“Napakalaki ng pagkakasalang
nagawa ko sa inyo at ang mga
walang malay na tupang ito ang
nagdurusa. Ako at ang aking
sambahayan ang parusahan
ninyo.”
18
Nang araw ring iyon, lumapit si
Gad kay David at sinabi, “Gumawa
kayo ng altar para kay Yahweh sa
giikan ni Arauna.” 19 Sinunod ni
David ang utos ni Yahweh.20 Nang
makita ni Arauna na dumarating
ang hari kasama ang kanyang mga
lingkod, sumalubong siya at
nagpatirapa sa harapan
niyon. 21 “Ano po kaya ang inyong
pakay, Kamahalan, at dumalaw sa
inyong abang lingkod?” tanong ni
Arauna.
Sumagot si David, “Bibilhin ko ang
iyong giikan para pagtayuan ng
altar ni Yahweh, upang mahinto na
ang salot.”
22
“Hindi na po kailangang bilhin
ito; gamitin na po ninyo sa
paghahandog,” tugon naman ni
Arauna. Sinabi pa niya, “Mayroon
po akong mga toro dito. Ito na po
ang inyong ihandog. Ang kariton
po namang ito at mga pamatok ay
gawin na ninyong
panggatong.” 23 Nang maibigay
niya ang lahat ng ito ay idinugtong
pa niya, “Maging kalugud-lugod
nawa ang inyong handog kay
Yahweh na inyong Diyos.”
24
Ngunit sinabi ng hari, “Hindi
maaari; babayaran kita, sapagkat
hindi ako maghahandog kay
Yahweh nang anumang walang
halaga sa akin.” Kaya't binayaran
ni David ang giikang iyon at ang
toro sa halagang limampung
pirasong pilak. 25 Gumawa nga siya
ng altar at nagdala roon ng handog
na susunugin at handog
pangkapayapaan. Pinakinggan ni
Yahweh ang panalangin ni David
para sa bansa at tumigil na nga
ang salot sa Israel.