You are on page 1of 1

Manual Penggunaan Set Permainan “Jaring

Nombor”

1. Permainan ini boleh dimainkan secara individu


ataupun berkumpulan.
2. Setiap murid diberikan kertas soalan dan mata
mula permainan iaitu 600 mata.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan
dan satu set permainan “Jaring Nombor”.
4. Dadu diputarkan bagi menentukan giliran
bermain murid.
5. Murid diminta untuk melontarkan bola yang
disediakan ke dalam jaring yang terdapat pada
set permainan mengikut giliran yang ditetapkan.
6. Setiap jaring mewakili mata yang berbeza.
7. Mata akan ditambah atau ditolak berdasarkan
mata yang terdapat pada jaring tersebut.
8. Murid perlu melakukan operasi pengiraan pada
kertas soalan yang disediakan.
9. Mata yang tertinggi akan dikira sebagai
pemenang.