You are on page 1of 3

1.

PENDAHULUAN

Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua yang memainkan peranan yang agak sama
seperti Bahasa Melayu. Selaras denga itu, penggunaan bahasa Inggeris perlu dipertingkatkan
dan dikuasai pada peringkat sekolah rendah lagi untuk memudahkan murid mengikuti semua
bidang pelajaran. Tambahan pula, kita sudah tiba ke alaf baru sudah sewajarnya kita lebih
mempertingkatkan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan dan bahasa
komunikasi di peringkat domestik mahupun global.

Bahasa Inggeris bukan sahaja berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan serta alat
perhubungan utama dan perpaduan tetapi harus diberi tumpuan kepada kemahiran berbahasa
agar lebih mempunyai nilai estetika . Justeru itu, terdapat pelbagai aspek yang perlu diberi
perhatian seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis merangkumi aspek
mekanis, penggunaan dan penaakulan dengan menggunakan tatabahasa yang perlu
dipertingkatkan . Secara keseluruhannya Bahasa Inggeris akan menjadi perkara yang dapat
dipraktikkan di dalam bilik darjah dan diamalkan dalam kehidupan seharian murid untuk
meluaskan ilmu pengetahuan dan perhubungan dengan masyarakat.

2. MATLAMAT

Melahirkan murid yang berbahasa dan menghargai serta menghayati Bahasa Inggeris
sebagai bahasa perantaran negara, , bahasa perpaduan dan bahasa ilmu sesuai dengan semangat
Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara.

2.1 Menyusun, merancang serta menilai semula perancangan panitia agar lebih berkesan.
2.2 Meningkatkan prestasi pencapaian dalam Bahasa Inggeris di peringkat PKSR dan UPSR
2.3 Menambahkan bilangan pencapaian yang cemerlang dan lulus.
2.4 Usaha berterusan ke arah memahirkan murid dalam mengusai kemahiran berbahasa dan
menanam sikap suka membaca.

3. OBJEKTIF

3.1 Murid dapat mendengar , memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam
kehidupan seharian.
3.2 Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa
yang betul dan bertatasusila serta mengamalkan nilai-nilai murni.
3.3 Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan.
3.4 Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul.
3.5 Menggunakan Bahasa Inggeris untuk memperoleh ilmu dan berkomunikasi dengan berkesan
antara masyarakat yang berbilang kaum.
3.6 Menguji tahap penguasaan murid dalam pelajaran dari masa ke semasa.

ANALISIS SWOT (PANITIA BAHASA INGGERIS)


KEKUATAN KELEMAHAN

Semua guru yang terlatih Terdapat pelajar tahun 6 yang tidak


menguasai 3M terutamanya
LUARAN /
Guru - guru yang berpengalaman membaca dan menulis
dan komited.
DALAMAN Tidak mendapat sokongan atau
PIBG yang banyak memberi kurang memdapat perhatian daripada
sokongan dan bantuan kewangan ibubapa

Motivasi diri dan keyakinan diri


yang agak lemah dalam kalangan
murid.

Kedatangan murid ke sekolah


kurang memuaskan dan sering
ketinggalan latihan/ kerja rumah
yang diberi dalam kelas

Sering tidak melengkapkan latihan/


kerja rumah yang diberi dengan
penuh semangat.

Kewangan PIBG tidak mantap

ANCAMAN LUARAN / PELUANG

Pertukaran guru yang mahir ke DALAMAN 80% pelajar memberi sokongan bagi
sekolah lain dan diganti dengan setiap aktiviti yang dirancang.
guru baru yang kurang
berpengalaman. Terdapat guru-guru yang komited
dan bermurah hati.
Guru-guru dibebani dengan tugas-
tugas lain yang tidak ada kaitan Mendapat sokongan dan khidmat
dengan P&P. guru pakar dari sekolah-sekolah
yang berdekatan dan guru berbayar
Guru-guru kerap menghadiri yang berperngalaman.
kursus dan bermesyuarat.
Banyak program yang berfaedah
Ibu bapa kurang prihatin terhadap dijalankan.
perkembangan dan format terbaru
dalam subjek bahasa Inggeris Sumber kewangan bagi menjayakan
aktiviti kecemerlangan (PUZ)