You are on page 1of 84

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZ PIORĄCY Z FILTREM WODNYM


model: MOD-02

Przed PIerWSzYM użYcIeM zAPOzNAJ SIĘ z INStrukcJĄ ObSługI

mod-02_instrukcja.indd 1 27-01-09 21:52:04


spis treści

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI ..............................................................................3

CZ NÁVOD K OBSLUZE .................................................................................. 14

GB USER MANUAL.......................................................................................... 25

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...................................................................... 36

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ............................................... 47

SVK NÁVOD NA OBSLUHU ..............................................................................60

UKR ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ .................................................... 71

mod-02_instrukcja.indd 2 27-01-09 21:52:04


PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
bEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
► Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
► Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy nie korzystasz z odkurzacza lub przed rozpoczęciem
jakichkolwiek czynności konserwujących lub czyszczenia.
► Przed pierwszym użyciem sprawdź czy napięcie w gniazdku sieciowym pasuje do odkurzacza.
► Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól aby stykał się z gorącymi powierzch-
niami.
► Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć odkurzacz od źródła prądu.
► Nigdy nie zostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
► Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu odkurzacza znajdują się dzieci.
► Nie pozwól aby odkurzacz przemieszczał się po przewodzie sieciowym, gdyż może to spowodo-
wać uszkodzenie osłony izolacyjnej przewodu.
► Odkurzacza nie wolno używać bez filtra wodnego w przypadku czyszczenia na sucho!
► Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub
wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.
► Nie używaj urządzenia jeżeli zostało upuszczone a którakolwiek z jego części została zniszczo-
na. Oddaj je do naprawy do autoryzowanego punktu serwisowego.
► Nie próbuj korzystać z urządzenie jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia do uszkodzeń technicz-
nych.
► Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia,
obrażenia ciała lub pożar.
► Zachowaj szczególna ostrożność podczas odkurzania schodów.
► W przypadku stwierdzenia wyciekania cieczy z pojemnika filtra wodnego, należy urządzenie
natychmiast wyłączyć.
► Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach – przewód siecio-
wy i wtyczka muszą być zawsze suche.
► Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych i korozyjnych płynów, pyłów zagrażających
zdrowiu, rozpuszczalników, zapałek, popiołu, niedopałków papierosów, olejów, ostrych przed-
miotów oraz takich których temperatura przekracza 60’C gdyż może to doprowadzić do poważ-
nego zagrożenia wybuchem lub pożarem.
► Nie odkurzaj w pobliżu łatwopalnych płynów i substancji.
► Ze względu na obudowę odkurzacza wykonaną z tworzyw sztucznych, trzymaj urządzenie z dala
od wszystkich źródeł ciepła (grzejniki, piecyki,itp)
► Nie zatykaj otworów wlotowych i wylotowych odkurzacza.
► Każdorazowo po użyciu urządzenia należy opróżnić, wyczyścić i osuszyć pojemnik. Aby osu-
szyć wnętrze rurek i węża, urządzenie powinno zassać przez chwile suche powietrze. Pozwala to
uniknąć powstania nieprzyjemnego zapachu i woni.
► Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
► Gdy zbiornik na płyn jest pusty lub gdy nie korzystasz z funkcji prania lub czyszczenia na
mokro nie używaj pompy. Jeżeli pompa zostanie włączona bez wody, zacznie się nagrzewać,
automatyczny system bezpieczeństwa odetnie zasilanie pompy. Pompa nie będzie mogła zostać
uruchomiona do czasu ostygnięcia.
► Do prania używaj tylko szamponu zalecanego przez producenta.
► Upewnij się że wszystkie tkaniny i powierzchnie nadają się do czyszczenia na mokro lub pra-
nia. Zwłaszcza w przypadku delikatnych, ręcznie tkanych dywanów wykonaj próbę na małej
powierzchni.
► Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej

MOD-06newinstrukcja.indd...3 2010-11-22...12:56:20
PL
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
► Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
OPIS URZĄDZENIA
Rys. 1

A7
A2 A1
A5
A6
A3
A4

B3

B2

B6

A8

B1
B7 A9

C4
B5
C1

D3
B8

B4

D1

D2

MOD-06newinstrukcja.indd...4 2010-11-22...12:56:21
PL
F1 C2 H7 E3 H6 G1 H8

C3

F2
E3
E5
H4
E4
E1
H3
E6
E8
H5
E7

H2

H1 E10 E9

A. Zespół silnikowy. Ta sekcja obejmuje silnik, wyłącznik oraz elementy robocze. Górną
część tej sekcji stanowi filtr HEPA służący do odfiltrowania kurzu oraz innych drobnych
cząstek z wydmuchiwanego powietrza. Pod filtrem piankowym umieszczony jest duży, pla-
stikowy pływak który w miarę napełniania się pojemnika unosi się i odcina podciśnienie,
tym samym ostrzegając o konieczności opróżnienia pojemnika.
A1 – Włącznik pompy
A2 – Włącznik odkurzacza
A3 – Łącznik węża do płynu piorącego
A4 – Obudowa filtra HEPA
A5 – Filtr HEPA
A6 – Pokrywa obudowy filtra HEPA
A7 – Wskaźnik poziomu zanieczyszczenia filtra
A8 – Komora pływakowa
A9 – Filtr piankowy

mod-02_instrukcja.indd 5 27-01-09 21:52:10


PL
B. Pojemnik. Sekcje pojemnika tworzy środkowa część odkurzacza, służąca do gromadze-
nia kurzu i brudnej wody. Ta sekcja jest przymocowana do zespołu silnikowego za pomocą
zacisków. Zbiornik na szampon i czystą wodę (płyn piorący) umieszczony jest pod pojem-
nikiem filtra wodnego
B1 – Pojemnik
B2 – Korpus filtra wodnego
B3 – Gąbka filtra wodnego
B4 – Rurka filtra wodnego
B5 – Uszczelka gumowa
B6 – Zaciski
B7 – Gniazda zamków
B8 – Wlot ssący

C. Zbiornik na płyn piorący. Zbiornik na płyn zawiera szampon oraz czystą wodę
Gdy pompa pracuje, szampon i woda są pobierane ze zbiornika.
Płyn płynący ze zbiornika poprzez wąż jest rozpylany. Zbiornik na płyn znajduje się pomię-
dzy pojemnikiem filtra wodnego a podstawą z kółkami.
C1 – Zbiornik na płyn piorący
C2 – Krótki wąż piorący
C3 – Łącznik krótkiego węża piorącego
C4 – Wskaźnik poziomu wody

D. Podstawa z kółkami
D1 – Podstawa
D2 – Kółka
D3 – Zamek

E. Wąż. Ta sekcja obejmuje wąż ssący wraz z uchwytem, wąż piorący oraz rury ssące. Wąż
ssący łączy się z sekcją pojemnika poprzez wprowadzenie węża do wlotu ssącego. Rury
ssące łączy się ze sobą a następnie z uchwytem. Uchwyt zawiera dozownik płynu piorącego
oraz regulator siły ssania. Wąż można umieścić na zespole silnikowym przy wykorzystaniu
wieszaka.
E1 – Element mocujący wąż ssący
E2 – Element mocujący wąż piorący
E3 – Wąż do płynu piorącego
E4 – Zaciski
E5 – Wąż ssący
E6 – Dźwignia dozownika płynu
E7 – Regulator siły ssania
E8 – Uchwyt
E9 – Rury ssące (2 szt.)
E10 – Wieszak

mod-02_instrukcja.indd 6 27-01-09 21:52:10


PL
F. Końcówka piorąca. Jest ona wykorzystywana do zasysania płynów z dywanów, chod-
ników, podłóg. Za pośrednictwem tej końcówki rozpylany jest również płyn piorący.
W przypadku twardych posadzek jest ona wykorzystywana wraz z przystawką.
F1 – Końcówka piorąca
F2 – Przystawka do twardych posadzek

G. Końcówka do delikatnego czyszczenia na mokro. Ta końcówka jest odpowiednia do


czyszczenia obić mebli, zasłon itp. oraz do zasysania płynu z wąskich powierzchni.
G1 - Końcówka

H. Wyposażenie dodatkowe.
H1 – Uchwyt do mocowania akcesoriów
H2 – Przystawka szczelinowa
H3 – Szczotka okrągła
H4 – Szczotka wąska
H5 – Głowica podłogowo – dywanowa
H6 – Odświeżacz powietrza
H7 – Szampon
H8 – Płyn zapobiegający nadmiernemu spienianiu

PRZED UŻYCIEM
UwAGA: Upewnij się, czy urządzenia odłączone jest od źródła prądu.
- Odłącz krótki wąż piorący (C2), umieszczony pomiędzy zbiornikiem na płyn piorący (C1)
a zespołem silnikowym i delikatnie wyciągnij go z łącznika (A3) (rys 1,2).
- Zwolnij zaciski (B6) (rys 3). Podnieś zespół silnikowy przy pomocy przymocowanego
uchwytu oraz wyjmij korpus filtra wodnego (B2).
- Następnie wyjmij akcesoria i umieść je w uchwycie (H1).
- Podczas rozpakowywania sprawdź czy są wszystkie części i czy nie są uszkodzone.
- Zwolnij zamki (D3) z podstawy i unieś pojemnik filtra wodnego (B1) oraz zbiornik płynu
piorącego (C1) (rys 3).
- Załóż kółka (D2) na spodnią część podstawy (D1).
- Upewnij się że filtr piankowy (A9) jest założony na komorze pływakowej (A8) (rys 4).
- Zamocuj rurkę filtra wodnego (B4) (rys 9), poprzez uszczelkę gumową (B5) (rys 10).
- Następnie umieść zbiornik płynu piorącego (C1) na podstawie (D1), nałóż pojemnik filtra
wodnego (B1) i zablokuj zamki (D3).
- Następnie umieść korpus filtra wodnego (B2) na pojemniku na wodę (B1) (rys 11).
- Umieść w korpusie (B2) gąbki filtra wodnego (B3).
- Załóż zespól silnikowy na pojemnik i przymocuj za pomocą zacisków (B6).
- Aby podłączyć wąż ssący (E5), wprowadź element mocujący (E1) do wlotu ssące-
go (B8).

mod-02_instrukcja.indd 7 27-01-09 21:52:10


PL
MONTAŻ ODKURZACZA PIORĄCEGO
Z FILTREM WODNYM

1 2

3 4

mod-02_instrukcja.indd 8 27-01-09 21:52:10


PL

6 7

8 9

10 11

mod-02_instrukcja.indd 9 27-01-09 21:52:10


PL

12 13

14 15

16 17

18 19

10

mod-02_instrukcja.indd 10 27-01-09 21:52:11


PL
UŻYCIE URZĄDZENIA
Chcąc zapewnić najwyższy komfort oraz czystość i bezpieczeństwo, odkurzacz został wy-
posażony w filtr wodny. Jest to specjalnie zaprojektowane urządzenie, które przeznaczone
jest do zatrzymywania będących w powietrzu najdrobniejszych zanieczyszczeń i roztoczy,
wykorzystując do tego celu fizyczne właściwości wody. Zasada działania filtra wodnego
polega na tym że zasysane do odkurzacza powietrze przedostaje się przez pojemnik z wodą,
pozostawiając w niej zanieczyszczenia i roztocza.
Czyszczenie na sucho
- Upewnij się że urządzenie odłączone jest od źródła prądu.
- Zwolnij zaciski i podnieś zespół silnikowy przy pomocy uchwytu.
- Zdejmij korpus filtra wodnego (rys 11) i napełnij pojemnik czystą wodą (maks. 2l).
- Załóż z powrotem korpus filtra wodnego.
- Nałóż zespół silnikowy z powrotem na urządzenie i zaciśnij zaciski.
- Podłącz wąż ssący (E5) (rys 5), poprzez element mocujący (E1) do wlotu ssącego od-
kurzacza (B8). Akcesoria wyposażenia dodatkowego możesz podłączyć do rury ssącej
(E9) lub bezpośrednio do uchwytu (E8) w zależności od rodzaju prac jakie będziesz
wykonywać.
- Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego.
- Aby włączyć odkurzacz naciśnij przycisk (A2).
- Dla zapewnienia odświeżenia powietrza w pomieszczeniu, do wody w pojemniku (B1)
możesz dodać kilka kropli odświeżacza (H6).
Stosując w/w wyposażenie możesz czyścić:
- Głowica podłogowo - dywanowa (H5) służy do usuwania kurzu z dywanów, chodników
i twardych powierzchni podłogowych. Wyposażona jest w kółka w celu łatwiejszego pro-
wadzenia oraz przycisk. Po naciśnięciu przycisku możesz dostosować głowicę do odku-
rzania twardych powierzchni np. podłóg, parkietów
- Przystawka szczelinowa (H2) służy do czyszczenia miejsc trudno dostępnych.
- Dwuczęściowa rura ssąca (E9) służy do zasysania ziemi, wiórków, okruchów, sierści.
- Szczotka wąska (H4) oraz szczotka okrągła (H3) służą do usuwania kurzu z półek, ksią-
żek, abażurów, ramek, ozdób,zasłon itp.
Urządzenie wyposażono w funkcję nadmuchu. Z tej funkcji możesz skorzystać w celu osu-
szenia przedmiotów lub oczyszczenia zapchanego zlewu lub wanny. Podłącz wąż ssący do
pokrywy obudowy filtra HEPA (A6) , a następnie włącz urządzenie. Do czyszczenia mo-
żesz użyć okrągłej szczotki ściągając z niej uprzednio część z włosiem.
UwAGA: Podczas czyszczenia na sucho nie używaj pompy. Nie używaj urządzenie bez zain-
stalowanego filtra piankowego.
Pranie i czyszczenie na mokro
- Upewnij się że urządzenie odłączone jest od źródła prądu.
- Podnieś zespól silnikowy nad pojemnik.
- Upewnij się że filtr piankowy jest założony (rys 4).
- Zdejmij rurkę filtra wodnego (B4), ponieważ na jej obecność podczas czyszczenia na
mokro może spowodować spienienie.
- Załóż z powrotem korpus filtra wodnego (rys 11).

11

mod-02_instrukcja.indd 11 27-01-09 21:52:11


PL
UwAGA: Podczas korzystania z funkcji prania powierzchni, do pojemnika filtra wodnego
nie wlewaj wody.
Do zbiornika na płyn piorący wlej czystą wodę (w celu sprawdzenia poziomu napełnienia,
skorzystaj ze wskaźnika poziomu wody C4), szampon (ilość szamponu podano na butelce),
oraz kilka kropel płynu zapobiegającego nadmiernemu spienianiu. Umieść zbiornik na płyn
piorący na podstawie z kółkami (rys 14).
- Umieść pojemnik na zbiorniku na płyn, zespół silnikowy na pojemniku i zaciśnij zaci-
ski (rys 3).
- Podłącz krótki wąż piorący (C2) do zbiornika na płyn piorący (C1) (rys 16), oraz do łącz-
nika (A3) z tyłu zespołu silnikowego (rys 15).
- Podłącz długi wąż piorący (E3) do dźwigni dozownika płynu (E6). Element mocujący
wąż piorący (E2) podłącz do łącznika (A3) na zespole silnikowym.
- Połącz dźwignie dozownika płynu (E6) z uchwytem węża ssącego (E8).
- Połącz długi wąż piorący (E3) z wężem ssącym (E5) oraz rurami ssącymi (E9) za pośred-
nictwem zacisków.
- Połącz końcówkę piorącą (F1) z rurami ssącymi lub bezpośrednio z uchwytem. Końcówkę
do delikatnego czyszczenia (G1) możesz połączyć jedynie z uchwytem. Do prania dywa-
nów, chodników i mycia posadzki użyj zwykłej końcówki. Do prania foteli, kanap, zasłon,
tapicerki samochodowej itp. użyj końcówki do delikatnego czyszczenia na mokro, przy-
mocowując ją bezpośrednio do uchwytu.
- Umieść wtyczkę w gniazdku sieciowym.
- W celu uruchomienia pompy wciśnij przycisk włącznika pompy (A1) i nanieś mieszankę
wody i szamponu na czyszczona powierzchnie.
- Woda i szampon (płyn piorący) są pompowane ze zbiornika na płyn za pośrednictwem
pompy, rozpylany poprzez końcówkę na czyszczonej powierzchni. Płyn wnika pomiędzy
włókna, rozpuszczając nawet najbardziej trwały brud. Odczekaj przynajmniej trzy minu-
ty, aby szampon został całkowicie wchłonięty.
- Wyłącz pompę przyciskiem (A1)
- Wciśnij włącznik odkurzacza (A2) w celu uruchomienia funkcji zasysania i przesuwaj
końcówkę po powierzchni. W przypadku czyszczenia tapicerki, zasysanie brudnej wody
oraz rozpylanie mieszaniny płynu może się odbywać jednocześnie.
- Gdy z pojemnika (B1) zacznie wydostawać się piana, natychmiast wyłącz urządzenie
i opróżnij pojemnik z brudnej wody. Jednocześnie sprawdź ilość płynu piorącego w zbior-
niku na płyn (C1).
- Gdy pojemnik wypełni się brudna cieczą, pływak automatycznie zablokuje funkcję ssa-
nia, a silnik zacznie pracować głośniej. W takim wypadku natychmiast wyłącz odkurzacz
i pompę, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego, wyjmij wąż ssący (E5) z uchwytu
(E8), oraz wąż do płynu piorącego (E3). Zdejmij zespół silnikowy i opróżnij pojemnik.
- Do czyszczenia twardych posadzek, np. pokrytych płytkami, marmurem itp. Na końców-
kę piorącą (F1) załóż przystawkę do twardych posadzek (F2).
- Przy użyciu końcówki (F1) możesz ściągnąć np. rozlaną wodę ze zmywarki lub pralki,
wodę rozlaną po rozmrożeniu lodówki lub zamrażarki.
UwAGA:Używanie odkurzacza niezgodnie z powyższymi instrukcjami, może spowodować
powstanie nadmiernej ilości piany, której nadmiar może się wydostać poprzez filtr HEPA.
Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowe-

12

mod-02_instrukcja.indd 12 27-01-09 21:52:11


PL
go, opróżnij zbiornik na wodę, wyczyść korpus filtra wodnego i osusz go. Następnie wyjmij
także filtr HEPA i także go osusz. Umyj filtr piankowy znajdujący się w sekcji pływakowej
i pozostaw go do osuszenia. Odczekaj do ok. 2 godzin aby umożliwić wyschnięcie piany
w silniku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Każdorazowo przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwujących lub czysz-
czących wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Po użyciu urządzenia opróżnij, wyczyść i osusz pojemnik. Wilgoć i zanieczyszczenia
mogą doprowadzić do powstania wewnątrz pojemnika nieprzyjemnych woni.
- Przed usunięciem brudu i zabrudzonej cieczy odłącz wąż ssący, zwolnij zaciski i podnieś
zespół silnikowy.
- Filtr piankowy możesz myć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub pod bieżącą wodą. Do-
kładnie go wysusz przed ponownym nałożeniem go na komorę pływakową.
UwAGA: Filtra piankowego nie czyść w gorącej wodzie i nie pierz w pralce.
- Sprawdź czy zawór w komorze pływakowej porusza się swobodnie. W razie potrzeby
go wyczyść (rys 17). W celu sprawdzenia działania pływaka podnieś zespól silnikowy
i potrząśnij nim.
- Regularnie sprawdzaj czystość filtra HEPA. Gdy filtr jest zabrudzony należy go wyczy-
ścić. Po dłuższym okresie użytkowania filtr HEPA utraci swoje właściwości. Wymień go
wtedy na nowy filtr.

DANE TECHNICZNE
Napięcie: 230V, 50 Hz
Moc maksymalna: 2400W
Maksymalny poziom hałasu: L WA = 80dB

Prawidłowe usuwanie produktu


Poland (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach


wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny
recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem
władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

13

mod-02_instrukcja.indd 13 27-01-09 21:52:11


CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ
► Před použitím doporučujeme důkladně pročíst návod k obsluze.
► Pro vlastní bezpečnost nezapomeňte odpojovat vysavač, pokud jej nepoužíváte a před
► prováděním údržby.
► Před prvním zapojením přístroje do el. sítě se ujistěte, že napětí uvedené na technickém
štítku přístroje je shodné s el. sítí.
► Přívodní kabel nezavěšujte přes ostré hrany. Nedovolte, aby se dotýkal horkého
povrchu.
► Při odpojování z el. sítě nikdy netahejte za přívodní šňůru vysavače.
► Zapojený přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
► Zachovejte zvláštní pozornost v přítomnosti dětí.
► Chraňte přívodní šňůru, nejezděte po ní vysavačem, aby nedošlo k poškození izolačního
krytu přívodní šňůry.
► Při suchém vysávání je nutné použít funkci vodního filtru!
► Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, také pokud je poškozený přívodní kabel nebo
zástrčka – při poškození opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko.
► Přístroj nepoužívejte, pokud došlo k jeho pádu, vykazuje znaky poškození nebo nefunguje
běžným způsobem. V takovém případě opravy může provádět pouze autorizované servisní
středisko.
► Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození.
► Nepoužívejte vybavení, které nedoporučuje výrobce. Nedovolené používání může
způsobit poškození přístroje, požár nebo poškození těla.
► Buďte zvlášť opatrní při vysávání schodů.
► Pokud z nádoby vodního flitru začne vytékat voda, okamžitě přístroj vypněte.
► Neponořujte přístroj, kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny - kabel musí být vždy suchý.
► Nikdy nevysávejte zápalné nebo hořlavé kapaliny, prach ohrožující zdraví, rozpouštědla,
zápalky, popel, nedopalky cigaret, oleje, ostré předměty, a také materiály, kterých teplota
přesahuje 60’C, protože může dojít k explozi nebo požáru.
► Nikdy nevysávejte v prostorách, kde by se mohly nacházet zápalné kapaliny a
prostředky.
► Kryt vysavače je vyroben z plastických hmot, proto nepoužívejte přístroj v bezprostřední
blízkosti veškerých zdrojů tepla (radiátory, ohřívače, atd.).
► Nepřekrývejte ventilační otvory vysavače.
► Po každém použití spotřebiče vyprázdněte, vyčistěte a osušte zásobník. Chcete-li osušit
vnitřek trubek a hadice, nechte přístroj na chvilku nasát suchý vzduch. Vyhněte se tak
možnému vzniku nepříjemného zápachu.
► Vysavač je určen pouze pro domácí potřebu.
► Pokud není v nádobě na prací prostředek dostatek kapaliny nebo nepoužíváte funkci praní
nebo čištění na mokro, nikdy nezapínejte čerpadlo. Čerpadlo zapnuté bez vody se začne
nahřívat a automatický bezpečnostní systém přeruší napájení čerpadla. Opětné uvedení
čerpadla do provozu je možné až po vychladnutí.
► Používejte pouze šampon doporučený výrobcem.
► Ujistěte se, že veškeré tkaniny a povrchy lze čistit na mokro nebo prát. V případě jemných
ručně vyráběných koberců proveďte zkoušku na malém povrchu.

14

mod-02_instrukcja.indd 14 27-01-09 21:52:11


CZ
CZ
POPIS PŘÍSTROJE

A2 A1 A7

A5
A6
A3

A4

B3

B2

B6

A8

B1
B7
A9

C4

B5
C1

D3
B8

B4

D1

D2

15

mod-02_instrukcja.indd 15 27-01-09 21:52:15


CZ
F1 C2 H7 E3 H6 G1 H8

C3

F2
E3
E5
H4
E4
E1
H3
E6
E8
H5
E7

H2

H1 E10 E9

A. Motorová jednotka. Tato sekce zahrnuje motor, vypínač a pracovní elementy. V horní
části této sekce se nachází HEPA filtr, který filtruje a odstraňuje z vyfukovaného vzduchu
nejmenší částečky nečistot a prachu. Pod pěnovým filtrem je umístěn velký plastový plovák,
který slouží jako pojistka proti přeplnění. Když kapalina v nádobě dosáhne určité hladiny,
uzavře plovák průtok vzduchu k motoru. To znamená, že nádoba je plná.
A1 – Vypínač čerpadla
A2 – Vypínač vysavače
A3 – Spojka hadice k pracímu prostředku
A4 – Kryt HEPA filtru
A5 – HEPA filtr
A6 – Víko krytu HEPA filtru
A7 – Indikátor znečištění filtru
A8 – Plováková komora
A9 – Pěnový filtr

B. Nádoba. Sekce nádoby zahrnuje střední část vysavače, kde se shromažďují nečistoty a
špinavá voda. Tato sekce je připevněna k motorové jednotce pomocí svorek. Zásobník na
šampon a čistou vodu (prací tekutý prostředek) je umístěn pod nádobou vodního filtru.
16

mod-02_instrukcja.indd 16 27-01-09 21:52:16


CZ
CZ
B1 – Nádoba
B2 – Těleso vodního filtru
B3 – Houba vodního filtru
B4 – Trubka vodního filtru
B5 – Pryžové těsnění
B6 – Svorky
B7 – Uložení uzávěrů
B8 – Sací otvor

C. Zásobník na prací tekutý prostředek. Zásobník na prací prostředek obsahuje šampon


a čistou vodu. Pracuje-li čerpadlo, ssaje se hadicou ze zásobníku voda a šampon. Prací
prostředek je rozprašován přes hadici. Zásobník na prací prostředek se nachází mezi nádobou
vodního filtru a základnou s kolečky.
C1 – Zásobník na prací tekutý prostředek
C2 – Krátká hadice na praní
C3 – Spojka krátké hadice na praní
C4 – Ukazatel hladiny vody

D. Základna přístroje s kolečky


D1 – Základna
D2 – Kolečka
D3 – Uzávěr

E. Hadice. Tato sekce zahrnuje sací hadici s držákem, hadici na praní a sací trubice. Sací
koncovka se spojuje se sekcí nádoby přes zavedení hadice k sacímu otvoru. Sací trubice se
spojují mezi sebou a pak s držákem. Držák obsahuje dávkovač pracího prostředku a regulaci
sacího výkonu. Hadici lze umístit na motorové jednotce s použitím závěsu.
E1 – Spojovací konektor pro sací hadici
E2 – Spojovací konektor pro hadici na praní
E3 – Hadice k pracímu prostředku
E4 – Svorky
E5 – Sací hadice
E6 – Páčka dávkovače
E7 – Regulace sacího výkonu
E8 – Držák
E9 – Sací trubice 9 (2 ks)
E10 – Závěs

F. Koncovka na praní. Tato koncovka slouží k vysávání kapalin z koberců, běhounů a


podlah. Prostřednictvím této koncovky je také rozprašován prací tekutý prostředek. V případě
tvrdých podlah se používá tuto koncovku spolu s nástavcem.
F1 – Koncovka na praní
F2 – Nástavec na tvrdé podlahy

17

mod-02_instrukcja.indd 17 27-01-09 21:52:16


CZ
G. Koncovka na jemné čištění na mokro. Tato koncovka je vhodná k čištění čalounění
nábytku, závěsů, atd., a také k vysávání kapalin z úzkých míst.
G1 - Koncovka

H. Dodatečné příslušenství.
H1 – Držák příslušenství
H2 – Štěrbinová hubice
H3 – Kulatý kartáč
H4 – Úzká hubice
H5 – Hubice na podlahy a koberce
H6 – Osvěžovač vzduchu
H7 – Šampon

PŘED POUŽITÍM
Upozornění: Před zahájením práce ujistěte se, zda spotřebič je odpojen od elektrické sítě.
- Odpojte krátkou hadici na praní (C2), umístěnou mezi zásobníkem na prací prostředek (C1)
a motorovou jednotkou, a jemně vytáhněte ji ze spojky (A3) (obr. 1,2).
- Uvolněte svorky (B6) (obr. 3). Zvedněte motorovou jednotku pomocí připevněného držáku
a vyndejte těleso vodního filtru (B2).
- Poté vytáhněte příslušenství a umístěte je do držáku (H1).
- Po rozbalení zkontrolujte, zda vysavač není poškozen a zda jsou přiloženy všechny jeho
části.
- Uvolněte uzávěry (D3) ze základny a zvedněte nádobu vodního filtru (B1) a zásobník na
prací prostředek (C1) (obr. 3).
- Nasaďte kolečka (D2) na spodní část základny (D1).
- Ujistěte se, zda je pěnový filtr (A9) nasazen na plovákové komoře (A8) (obr. 4).
- Připevněte trubku vodního filtru (B4) (obr. 9), přes pryžové těsnění (B5) (obr. 10).
- Poté umístěte zásobník na prací prostředek (C1) do základny (D1), nasaďte nádobu vodního
filtru (B1) a zablokujte uzávěry (D3).
- Poté umístěte těleso vodního filtru (B2) na nádobu na vodu (B1) (obr. 11).
- V tělese (B2) umístěte houby vodního filtru (B3).
- Nasaďte na nádobu motorovou jednotku a připevněte ji pomocí svorek (B6).
- Můžete připojit sací hadici (E5) přes spojovací konektor (E1) do sacího otvoru (B8).

18

mod-02_instrukcja.indd 18 27-01-09 21:52:16


CZ
CZ

1 2

3 4

19

mod-02_instrukcja.indd 19 27-01-09 21:52:17


CZ

6 7

8 9

10 11

20

mod-02_instrukcja.indd 20 27-01-09 21:52:17


CZ
CZ

12 13

14 15

16 17

18 19

21

mod-02_instrukcja.indd 21 27-01-09 21:52:17


CZ
POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Vysavač je vybaven vodním filtrem, který zaručuje komfort, čistotu a bezpečí. Tento přístroj
je speciálně určen k zachytávání tech nejjemnějších nečistot a roztočů, využívá k tomu
fyzikální vlastnosti vody. Princip fungování vodního filtru spočívá v tom, že vysavač nasává
vzduch přes vodu, kde je zachycena převážná část nečistot.
Čištění na sucho
- Před zahájením práce ujistěte se, zda spotřebič je odpojen od elektrické sítě.
- Zkontrolujte, zda je nádoba, trubice a hadice suchá a zbavená nečistot.
- Uvolněte svorky a zvedněte motorovou jednotku pomocí držáku.
- Sejměte těleso vodního filtru (obr. 11) a naplňte nádobu čistou vodou (max. 2l).
- Nasaďte zpět těleso vodního filtru.
- Nasaďte na přístroj motorovou jednotku a připevněte ji pomocí svorek.
- Připojte sací hadici (E5) (obr. 5), přes spojovací konektor (E1) do sacího otvoru vysavače
(B8). Dodatečné příslušenství můžete připojit k sací trubici (E9) nebo přímo k držáku (E8)
v závislosti na práci, kterou budete provádět.
- Zasuňte vidlici kabelu do zásuvky el.sítě.
- Stisknutím vypínače (A2) přístroj zapněte.
- Do nádoby na vodu (B1) doporučujeme přidat pár kapek osvěžovače (H6), díky čemu při
úklidu můžete současně osvěžit vzduch v celé místnosti.
Pomocí výše uvedeného příslušenství lze čistit:
- Hubice na podlahy a koberce (H5) je určena k vysávání koberců, běhounů a tvrdých podlah.
Je vybavena kolečky pro snadnou mobilitu a tlačítkem. Po stisknutí tlačítka lze vysávat
tvrdé plochy, např. podlahy, parkety.
- Štěrbinová hubice (H2) slouží k vysávání těžko přístupných míst.
- Dvoudílná sací trubice (E9) je určena k vysávání zeminy, hoblin, drobečků a chlupů.
- Úzká hubice (H4) a kulatý kartáč (H3) slouží k vysávání prachu z polic, knih, stínítek lamp,
rámů, ozdob, závěsů, atd.
Přístroj je vybaven funkcí vyfoukávání. Tuto funkci můžete využít k vysoušení předmětů
nebo vyčištění ucpaného dřezu nebo vany. Připojte sací hadici k víku krytu HEPA filtru (A6)
a zapněte přístroj. K čištění můžete použít kulatý kartáč, z kterého nejdřív sejměte část z
žíní.
Upozornění: Při suchém vysávání nepoužívejte čerpadlo. Přístroj používejte pouze s
pěnovým filtrem.
Praní a čištění na mokro
- Ujistěte se, zda spotřebič je odpojen od elektrické sítě.
- Zvedněte motorovou jednotku nad nádobu.
- Ujistěte se, zda je v přístroji umístěn pěnový filtr (obr. 4).
- Sejměte trubku vodního filtru (B4), protože během čištění na mokro tato trubka může
způsobit zpěnění.
- Nasaďte zpět těleso vodního filtru (obr. 11).
Upozornění: Nenalévejte vodu do nádoby vodního filtru, používáte-li funkci praní povrchů.
Do zásobníku na prací prostředek nalijte čistou vodu (pokud chcete zkontrolovat úroveň
naplnění, použijte ukazatel hladiny vody C4) a šampon (množství šamponu je uvedeno na
láhvi). Umístěte zásobník na prací prostředek do základny s kolečky (obr. 14).
- Umístěte nádobu na zásobník na prací prostředek, motorovou jednotku na nádobu a
22

mod-02_instrukcja.indd 22 27-01-09 21:52:17


CZ
CZ
připevněte svorky (obr. 3).
- Připojte krátkou hadici na praní (C2) k zásobníku na prací prostředek (C1) (obr. 16) a ke
spojce (A3) vzadu motorové jednotky (obr. 15).
- Připojte dlouhou hadici na praní (E3) k páčce dávkovače pracího prostředku (E6). Spojovací
konektor hadice na praní (E2) připojte ke spojce (A3) na motorové jednotce.
- Spojte páčku dávkovače pracího prostředku (E6) s držákem sací hadice (E8).
- Spojte pomocí svorek dlouhou hadici na praní (E3) se sací hadicí (E5) a sacími trubicemi
(E9).
- Spojte koncovku na praní (F1) se sacími trubicemi nebo přímo s držákem. Koncovku na
jemné čištění (G1) lze spojit pouze s držákem. K praní koberců, běhounů a mytí podlahy
používejte obyčejnou koncovku. K praní křesel, pohovek, závěsů, čalounění automobilů,
atd. používejte koncovku na jemné čištění na mokro, připojte ji přímo k držáku.
- Zasuňte vidlici kabelu do zásuvky el.sítě.
- Chcete-li spustit čerpadlo, stiskněte vypínač čerpadla (A1) a naneste směs vody a šamponu
na čištěné povrchy.
- Čerpadlo čerpá vodu a šampon (prací tekutý prostředek) ze zásobníku na prací prostředek.
Voda a šampon jsou rozprašovány na čištěném povrchu pomocí koncovky. Kapalina proniká
mezi vlákna a rozpouští také hluboko uložené nečistoty.
- Vyčkejte aspoň tři minuty, až šampon pronikne do čištěného povrchu.
- Vypínačem (A1) zapněte čerpadlo.
- Chcete-li spustit funkci vysávání vody, stiskněte vypínač vysavače (A2). Přesouvejte
koncovku po povrchu. V případě čištění čalounění, vysávání špinavé vody a rozprašování
směsi kapaliny může probíhat současně.
- Pokud z nádoby (B1) začne vytékat pěna, okamžitě přístroj vypněte a vylijte z nádoby
špinavou vodu. Zároveň zkontrolujte množství pracího prostředku v zásobníku (C1).
- Při maximálním stavu špinavé tekutiny se sací proud plovákem automaticky přeruší. Zvýší
se otáčky motoru. V tomto případě okamžitě vypněte vysavač a čerpadlo, vyjměte zástrčku
ze zásuvky, vytáhněte sací hadici (E5) z držáku (E8) a hadici k pracímu prostředku (E3).
Sejměte motorovou jednotku a vyprázdněte nádobu.
- K čištění tvrdých povrchů, např. dlaždice, mramor, atd. používejte koncovku na praní (F1)
spolu s nástavcem na tvrdé podlahy (F2).
- Pomocí koncovky (F1) můžete vysát např. rozlitou vodu z myčky nebo pračky, rozmrazené
ledničky nebo mrazáku.
Upozornění: Jiné použití tohoto vysavače, než stanovené v tomto návodu, může způsobit
vznik přebytečné pěny, která vyteče HEPA filtrem. V tomto případě vypněte vysavač, vyjměte
zástrčku ze zásuvky, vyprázdněte nádobu na vodu, vyčistěte těleso vodního filtru a osušte ho.
Poté vyndejte také HEPA filtr a osušte ho. Umyjte pěnový filtr, který se nachází v plovákové
sekci a osušte ho. Vyčkejte cca 2 hodin, dokud pěna nevyschne v motoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Před prováděním jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby vypněte přístroj a vytáhněte
zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky el. proudu.
- Po každém použití spotřebiče vyprázdněte, vyčistěte a osušte nádobu. Ponecháte-li nádobu
mokrou nebo zašpiněnou, může to pak být zdrojem nepříjemného zápachu.
- Před odstraněním nečistot a špinavé vody odpojte sací hubici, uvolněte svorky a zvedněte
23

mod-02_instrukcja.indd 23 27-01-09 21:52:17


CZ
motorovou jednotku.
- Pěnový filtr umyjte teplou vodou a mýdlem nebo umyjte pod tekoucí vodou. Před opětovným
nasazením filtru na plovákovou komoru důkladně jej vysušte.
Upozornění: Pěnový filtr nemyjte v horké vodě a neperte v pračce.
- Zkontrolujte, zda se ventil může volně pohybovat v plovákové komoře. Pokud je to nutné,
vyčistěte ho (obr. 17). Chcete-li zkontrolovat fungování plováku, musíte zvednout a potřást
motorovou jednotkou.
- Pravidelně kontrolujte čistotu HEPA filtru. Pokud je filtr velmi zašpiněný, vyčistěte ho. Po
delší době používání HEPA filtr ztrácí svou správnou funkčnost a je nutné jej vyměnit za
nový.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení: 230V, 50 Hz
Maximální výkon: 2400W
Maximální úroveň hluku: LWA=80dB

Náležitá likvidace produktu


Poland
(Opotřebované elektrické a elektronické přístroje)

Označení umístěné na produktu nebo souvisejících s ním textech určuje, že byste


jej neměli likvidovat prostřednictvím běžného domácí odpadního systému. Pro
účely zabránění škodlivého vlivu na životní prostředí a zdraví lidí následkem
špatné likvidace odpadů, musí být po ukončení životností přístroje pomocí likvidace odděleno
od domácího odpadu a také musí být provedená náležitá recyklace za účelem propagace opě-
tovného použití zásob jako stálé praxe.
Uživatele tohoto produktu v domácnostech mohou získat informace na téma místa
a způsobu recyklace bezpečné pro životní prostředí v maloobchodních prodejnách,
ve kterých koupili produkt, nebo u místních orgánů.
Uživatele ve firmách se musí kontaktovat s vlastním dodavatelem a také zkontrolovat pro-
dejní podmínky
nákupu. Produkt nelze likvidovat spolu s jinými komerčnímí odpady.

24

mod-02_instrukcja.indd 24 27-01-09 21:52:18


GB
SAFE OPERATING INSTRUCTION
► Read the manual carefully before use
► Always take a plug from a socket when you are not using the device or before starting
any cleaning activities
► Before the first use check if mains is suitable for the vacuum cleaner.
► Do not hang the wire on sharp edges and do not let it touch hot surfaces
► Never draw the wire in order to disconnect the vacuum cleaner from mains.
► Never leave a device in operation without supervision
► Take special precautions if there are children nearby
► Do not let the to move on the wire as it can cause the damage of isolation cover of the
wire
► The vacuum cleaner must not be used without a water filter in case of dry cleaning!
► Broken device must not be used, also if the wire or plug is damaged – in such case have
the device repaired in an authorised service point
► Do not use the device if it has been dropped or if any of its parts has been broken. Have it
repaired in an authorised service point.
► Do not use the device if you suspect any technical damages.
► The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause the device da-
mage, body injuries or fire.
► Take special precautions when you hoover the stairs.
► If you notice that a liquid leaks from a water filter container, the device must be switched
off immediately
► Do not put the device, the wire or the plug into water or other liquids – the wire and the
plug must be dry at all times
► Do not use the to remove flammable and corrosive liquids, dusts that are hazardous to
people health, solvents, matches, ash, cigarettes butts, sharp objects and objects whose
temperature is higher than 60’C, because it may cause a danger of explosion or fire
► Do not hoover if there are flammable liquids or substances nearby.
► With regard to vacuum cleaner’s case made from artificial materials, keep the device far
from all sources of warmth (radiators, heaters etc.)
► Do not block inlets or outlets of the vacuum cleaner
► After each use the container should be emptied, cleaned and dried. To dry the interior
of tubes and hose, the device should suck in dry air for a while. This allows avoiding an
unpleasant smell and scent.
► The vacuum cleaner is designed for home use only.
► If liquid container is empty or if you do not use washing or wet cleaning function, do not
use the pomp. If the pomp is switched on without water, it will get warmer and warmer
and an automatic safety system will cut off the pomp from electricity. The pomp will not
start until it gets cooler.
► Use only a shampoo recommended by a producer.
► Make sure that all materials and surfaces are suitable for wet cleaning or washing. Espe-
cially in case of delicate, hand-woven carpets you should make a trial on a small area.

25

mod-02_instrukcja.indd 25 27-01-09 21:52:18


GB
DESCRIPTION OF THE DEVICE

A2 A1 A7

A5
A6
A3

A4

B3

B2

B6

A8

B1
B7
A9

C4

B5
C1

D3
B8

B4

D1

D2

26

mod-02_instrukcja.indd 26 27-01-09 21:52:21


GB
F1 C2 H7 E3 H6 G1 H8

C3

F2
E3
E5
H4
E4
E1
H3
E6
E8
H5
E7

H2

H1 E10 E9

A. Engine’s set. This section includes an engine, a switch and operating elements. Upper part
of this section constitutes HEPA filter used to filter out dust and other small parts from the
air that is blown out. Under a foam filter there is a big, plastic float which, as the container
fills up, raises and cuts off vacuum at the same time informing about a necessity to empty
the container.
A1 – Pump switch
A2 – Hoover switch
A3 – Connector for a washing liquid hose
A4 – HEPA filter case
A5 – HEPA filter
A6 – Cover of HEPA filter case
A7 – Indicator of filter pollution level
A8 – Float chamber
A9 – Foam filter

27

mod-02_instrukcja.indd 27 27-01-09 21:52:23


GB
B. Container. The container section is a middle part of a vacuum cleaner, used as a conta-
iner to collect dust and dirty water. This section is attached to engine’s set with clamps. A
container for a shampoo and clean water (washing liquid) is located under the water filter
container.
B1 – Container
B2 – Water filter tank
B3 – Water filter sponge
B4 – Water filter tube
B5 – Rubber gasket
B6 – Clamps
B7 – Locks sockets
B8 – Sucking inlet

C. Washing liquid container. Washing liquid container has a shampoo and clean water.
When the pump works, shampoo and water are taken from the tank. Liquid going from the
container through a hose is sprayed. Liquid container is situated between a water filter con-
tainer and a base with wheels.
C1 – Washing liquid container
C2 – Short washing hose
C3 – Short washing hose connector
C4 – Indicator of water level

D. A base with wheels


D1 – Base
D2 – Wheels
D3 – Lock

E. Hose. This section includes a sucking hose with a handle and sucking tubes. Sucking
attachment is connected with container’s set through putting the hose into sucking inlet.
Sucking tubes are jointed with each other and then connected to a handle. The handle has
washing liquid feeder and sucking power regulation. The hose can be put on engine’s set with
the use of hanger.
E1 – Element fixing a sucking hose
E2 – Element fixing a washing hose
E3 – Washing liquid hose
E4 – Clamps
E5 – Sucking hose
E6 – Liquid feeder lever
E7 – Sucking power regulation
E8 – Handle
E9 – Sucking tubes (2)
E10 – Hanger

28

mod-02_instrukcja.indd 28 27-01-09 21:52:23


GB
F. Washing tip. It is used for sucking liquids from carpets, rugs and floors. This attachment
also sprays a washing liquid. In case of hard floor surfaces the washing tip must be used
together with an attachment.
F1 – Washing tip.
F2 – Attachment for hard surfaces.

G. Tip for delicate wet washing. This tip is suitable for cleaning furniture upholstery, curta-
ins etc. and for sucking liquid from narrow areas.
G1 - Tip

H. Additional accessories.
H1 – Handle used to fasten accessories
H2 – Attachment for cracks
H3 - Round brush
H4 – Narrow brush
H5 – Carpet and floor hand
H6 – Air refresher
H7 – Shampoo

BEFORE USE
Attention: Make sure that the device is disconnected from mains.
- Disconnect a short washing hose (C2), located between washing liquid container (C1) and
engine’s set and carefully take it from the connector (A3) (drawing 1,2).
- Disengage the clamps (B6) (drawing 3). Lift an engine’s set with the use of fixed handle
and take water filter tank off (B2).
- Next take accessories out and put them in the handle (H1).
- During unpacking check if there are all parts and if they are not damaged.
- Release locks (D3) from the base and lift water filter container (B1) and washing liquid
tank (C1) (drawing 3).
- Put wheels (D2) on the bottom part of a water container (D1).
- Make sure that a foam filter (A9) is fixed in a float chamber (A8) (drawing 4).
- Fix a water filter tube (B4) (drawing 9), through a rubber gasket (B8) (drawing 10).
- Next put washing liquid tank (C1) on a base (D1), fix the water filter container (B1) and
block the locks (D3).
- Next put the water filter tank (B2) on the water container (B1) (drawing 11).
- Put water filter sponges (B3) in the tank (B2).
- Put engine’s set on the container and fix using clamps (B6).
- To fix the sucking hose (E5), put a fastening element (E1) to sucking inlet (B8).

29

mod-02_instrukcja.indd 29 27-01-09 21:52:23


GB

1 2

3 4

30

mod-02_instrukcja.indd 30 27-01-09 21:52:23


GB

6 7

8 9

10 11

31

mod-02_instrukcja.indd 31 27-01-09 21:52:24


GB

12 13

14 15

16 17

18 19

32

mod-02_instrukcja.indd 32 27-01-09 21:52:24


GB
DIRECTIONS FOR USE
To ensure the highest comfort and safety a vacuum cleaner has been equipped with a water
filter. It is a specially designed device whose role is to absorb the tiniest particles of dust and
dust mites with the use of physical properties of water. Principle of water filter operation is
that the air sucked into the vacuum cleaner goes through a water container, leaving all dust
and dust mites in it.
Dry cleaning
Make sure that the device is disconnected from mains.
Check if the container, tubes and a hose are dry and free from dirt.
Disengage the clamps and lift an engine’s set using a handle.
Take a water filter tank off (drawing 11) and fill it with clean water (max. 2l).
Put a water filter tank back
Put an engine’s set back on the device and lock the clamps.
Connect a sucking hose (E5) (drawing 5), using a fixing element (E1) to sucking inlet of the
vacuum cleaner (B8). Additional accessories can be connected to sucking tube (E9) or direc-
tly to a handle (E8) depending on what you are going to do.
Connect the device to the mains.
Use a switch (A2) to switch a vacuum cleaner on.
To ensure freshness of the air in the room add some drops of freshener (H6) to water in the
container (B1).
Using the equipment described above you can clean:
- Floor and carpet head (H5) used to remove dust from carpets, rugs and hard floor surfaces.
It is equipped with rings allowing easier handling and a button. After pressing the button
you can adjust the head for hoovering hard surfaces, for example floors, parquets.
- Cracks attachment (H2) is used to clean places that are not easily accessible.
- Telescopic sucking tube (C5) is used to suck earth, chips, crumbs and fur.
- Narrow brush (D4) and round brush (D3) can be used to remove dust from shelves, books,
lampshades, frames, decorations, curtains etc.
The device has an air blow function. You can use this function in order to dry objects or to
clean stuck washbasin or bath. Connect a sucking hose to cover of HEPA filter case (A6)
(drawing 12) and next switch the device on. You can use a round brush for cleaning if you
remove a part with bristle before.
Attention: Do not use a pump during dry cleaning. Do not use the device without an installed
foam filter.
Wet washing and cleaning
- Make sure that the device is disconnected from mains.
- Lift an engine’s set above the container.
- Make sure that a foam filter is put on (drawing 4).
- Take water filter tube off (B4), because its presence during wet cleaning may lead to froth
production.
- Put water filter tank back (drawing 11).
Attention: When using a function of surface washing do not put water into the water filter
container.
- Pour clean water into the washing liquid container (in order to check its level use the indi-
cator of water level C4) and shampoo (quantity of a shampoo has been given on a bottle).
33

mod-02_instrukcja.indd 33 27-01-09 21:52:24


GB
Put the washing liquid container on a base with wheels (drawing 14).
- Put a container in a liquid tank, engine’s set on the container and lock the clamps (drawing 3).
- Connect a short washing hose (C2) to washing liquid tank (C1) (drawing 16) and to the
connector (A3) at the back of engine’s set (drawing 15).
- Connect a long washing hose (E3) to liquid feeder lever (E6). Connect an element fixing
washing hose (E2) to the connector (A3) on engine’s set.
- Connect liquid feeder lever (E6) with sucking hose handle (E8).
- Connect a long washing hose (E3) with sucking hose (E5) and sucking tubes (E9) using
the clamps.
- Connect washing tip (F1) to sucking tubes or directly to the handle.
- A tip for delicate cleaning (G1) can be connected only to the handle. To wash carpets, rugs
and to wash a floor use a normal tip. To wash armchairs, sofas, curtains, car upholstery etc.
use a tip for delicate wet cleaning, attaching it directly to the handle.
- Put a plug in the socket.
- In order to switch on a pump press a pump switch (A1) and put a mixture of water and
shampoo on a cleaned surface.
- Water and shampoo (washing liquid) are pumped from a liquid container with a pump and
sprayed on cleaned surface with a tip. The liquid gets into fibres and dissolve even perma-
nent dirt. Wait at least three minutes to let shampoo to be absorbed.
- Switch off the pump with a switch (A1)
- Press a vacuum cleaner switch (A2) in order to start sucking function and move the tip on
the floor surface. When washing upholstery, suction of dirty water and spraying of a liquid
mixture may take place at the same time
- If foam starts flowing from the container (B1) switch off the device immediately and empty the
container from dirty water. Also, check a quantity of washing liquid in a liquid container (C1).
- When the container is full of dirty water, the float will automatically block suction and the
engine will start to work louder. In such case, switch off the vacuum cleaner and the pump
immediately, take a plug from a socket, take a sucking hose (E5) from a handle (E8), and
washing liquid hose (E3). Take an engine’s set off and empty the container.
- If you want to clean hard floors, for example covered with tiles, marble etc put hard floors
attachment (F2) on a washing tip (F1).
- With the use of tip (F1) you can suck for example water which has leaked from a dishwa-
sher or washing machine or water left after fridge or freezer defrosting.
Attention: Use of the vacuum cleaner that will be not-compliant with the instructions above,
may cause production of too big quantity of froth, which will overflow through HEPA filter.
If such thing happens, switch the device off, take the plug from a socket, empty the water
container, clean water filter tank and dry it. Next take also HEPA filter out and dry it. Wash
a foam filter located in float section and leave it to dry. Wait about 2 hours to let froth from
the engine dry off.

CLEANING AND MAINTENANCE


- Before each cleaning, make sure that the device is disconnected from mains.
- After use empty, clean and dry a container. Dump and dirt may be a cause of unpleasant
scent.
- Before removing dirt and contaminated liquid disconnect a sucking hose, disengage clamps
34

mod-02_instrukcja.indd 34 27-01-09 21:52:24


GB
and lift engine’s set.
- Foam filter can be washed in warm water with some soap or in running water. It should be
dried properly before it is put on float chamber again.
Attention: Foam filter must not be cleaned in hot water or washed in a washing machine.
- Check if a valve in float chamber can be moved easily. If necessary, clean it (drawing 17).
In order to check if the float works properly lift the engine’s set and shake it.
- Check cleanliness of HEPA filter regularly. If a filter is dirty, it must be cleaned. After a
longer period of use HEPA filter will lose its properties.
- Change it to a new one then.

TECHNICAL DATA
Power supply: 230V, 50Hz
Wattage: 2400W
Noise level: LWA=80dB

Correct product disposal


Poland (old electric and electronic equipment)

Such symbol is placed on the product on in relevant texts in order to indi-


cate that after its service life, the product must not be disposed with other
waste originating from household. In order to avoid any harmful impact on
the environment and human health in result of uncontrolled waste disposal, the user is
requested to separate the product from any type of waste and to ensure proper recycling
in order to promote repeated use of material resources as permanent practice.
In order to obtain the information about the location and method of the recycling of the
roaster, its users in households should contact their retailer or with the competent local
authority.
The corporate users should contact with their supplier and check the terms stipulated in
relevant purchase agreement. The product must not be disposed and other commercial
waste.

35

mod-02_instrukcja.indd 35 27-01-09 21:52:24


HU
BIZTONSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
► A készülék használatba vétele előtt azt a használati utasitást alaposan tanulmányozza.
► Mindig ki kell venni a dugót a konnektorból ha nem használja a készüléket, meg a tisztitás
előtt.
► Az első használat előtt bizonyul abba, hogy a konnektorban lévő feszültség a porszivónak
alkalmas.
► A kabelt nem szabad akasztani a karcolás okozható helyeken, mem szabad engedni, hogy
a kabelnek nagyon meleg területekkel legyen kapcsolata.
► Ne huzza a kabelt, ha akarja kivenni a dugót a konnektorból.
► A bekapcsolt porszivót nem szabad hagyni ellenőrzés nékül!
► Vigyázni kell, ha készülék mellett vannak a gyerekek.
► Vigyázz meg arra, hogy a porszivó ne járjon az ellátó vezetéken - ez a kabel védő részét
tönkre tehet.
► Nem szabad használni a készüléket vízszűrő nékül, száraz tisztitás esetben.
► Sérült készüléket nem szabad használni, akkor se, ha sérült az ellató vezetéke, vagy a du-
gója., ebben az esetben javitani kell a felhatalmazott szervizben.
► Ne használja a porszívót, ha leesett, illetve akármelyik része tünkre ment, ebben az eset-
ben javitsa a felhatalmazott szervizben.
► A készüléket nem szabad használni, ha akár milyen műszaki hibája van.
► A gyártó altal nem ajánlatott részek használata tünkre tehet a készüléket, valamint tűz és
áramütés veszélyes.
► Vigyázz, ha a lépcsőt takatitasz a porszivó segitségével.
► Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha a vízszűrő tartályból folyadék kifolyását észre
veszi.
► A készüléket, a kabelt, a dugót nem szabad se vízbe, se más folyadékba beletenni. Annak
mindig száraznak kell lenni.
► Ne használja a porszivót az egészségre veszélyes oldószerek, könnyen gyúlékony és roz-
sdálkodás okozható folyadékok takaritásához, illetve gyufa, hamú, cigaretta maradékok,
olajok, éles tárgyok takaritásához, meg azok a tárgyak vagy folyadékok takaritásához,
amelyek 60 foknél melegebb – ez robbanás és tűz veszélyes.
► Ne használja a porszivót gyúlékony anyagok és folyadékok közelében.
► Mivel a porszivó burkoláta a műanyagból készült, mem szabad engedni, hogy nagyon
meleg területekkel, illetve magas hőmérséklet forrásokkal legyen kapcsolata.
► Ne tekerje porszivó réseket (befelé és kifelé).
► Minden használata után a porszívó viztartályját ki kell üriteni, tisztitani és száritani. Hogy
a száraz állapotbam maradjanak a csővek, a készülék szívjon pillanat alatt száraz levegőt.
Ez a tevékenység eredményben a csunyia szag nem keletkezik a készülékben.
► A készülék kizárólag háztartásokban használható.
► Ha folyadék tartálya üres, illetve, ha nem használja mosó, vagy vízes tisztitás funkciót,
ne használja a szivattyút. Ha szivattyú víz nékül működik, nagyon gyorsam melegszik
fel. Ebben az esetben automatikus biztonsági rendszr kikapcsol a szivattyú áram ellátását.
Szivattyút nem lehet inditani addig, ameddig nem hűl ki.
► Használja csak a gyártó altal ajánlott szappant.
► Bizonyul be abban, hogy minden textil felület z mosásra, vagy vízes tisztitásra alkalmas.

36

mod-02_instrukcja.indd 36 27-01-09 21:52:24


HU
Elsősorban a finom, kézzel készített szőnyegek esetben először prbát kell végezni kis te-
rületen.

A KÉSZÜLÉK LEIRÁSA

A2 A1 A7

A5
A6
A3

A4

B3

B2

B6

A8

B1
B7
A9

C4

B5
C1

D3
B8

B4

D1

D2

37

mod-02_instrukcja.indd 37 27-01-09 21:52:28


HU
F1 C2 H7 E3 H6 G1 H8

C3

F2
E3
E5
H4
E4
E1
H3
E6
E8
H5
E7

H2

H1 E10 E9

A. Motor egység. Ebbe a szekcióba motor, bekapcsoló és munka elemek tartaznak. Ennek a
szekciónak felső része HEPA szűrő képez, ami kifujt levegőból por eltávolitásának szolgál.
Habszűrő alat, nagymérető műanyag uszórész található, ami tartálytelítettség alatt fölfele
mozog, zavarja az álnyomást, egyarant tartály kiüritása szükséget jelzi.

A1- Szivattyú bekapcsoló


A2- Készülék bekapcsoló
A3- Mosószer vezeték összekapcsoló
A4- HEPA szűrő burkoláta
A5-HEPA szűrő
A6- HEPA szűrő burkolát fedele
A7- Szúrő piszkoságnak színt jelző
A8- Uszó kamra
A9- Habszűrő

38

mod-02_instrukcja.indd 38 27-01-09 21:52:29


HU
B. Tartály. Tartály szekciót a porszívó középső része képez, ami por is piszkos víz tárolásnak
szolgál. Ezt a szekciót motor szekcóval összekapcsolatát szoritók ellátják. Tiszta víz és sám-
pon (mosószer) tartálya, vízszűrő tartály alatt található.
B1- Tartály
B2- Vízszűrő teste
B3- Vízszűrő szívattyúja
B4- Vízszűrő csőve
B5- Gumigyűrű
B6- Szoritók
B7- Zárak
B8- Szivó bemenet

C. Mosószeres folyadék tartálya. Mosó folyadék tartályban tiszta víz és sámpon található.
Szivattyú működése alatt sámpon meg víz vehetók a tartályból.
Mosószeres folyadék kifolyik a tartályból és szét van spriccelve csőven keresztül. Mosószer
tartálya, vízszűrő tartály és kerekkel ellátva alapja között található.
C1- Mosószer tartály
C2- Rövid mosócső
C3- Mosócső összekapcsoló
C4- Víz színt kijelző

D. Alap kerekekkel.
D1- Alap
D2- Kerekek
D3- Zár

E. Szívócső. Ez a szekció gumicsőből tartóval együtt, mosócsőből és szívócsővekből áll. A


szívó bemenetben el ven helyezve a gumicső vége, s olyan módon a szívócső szekció össze-
kapcsolodik a tartály szekcióval. Szívócsővet tartóval összekapcolni kell. A tartó szivóerő
szabályozóba és mosószer mennyisége szabályzóba el van látva. A gumicső motor egységen
akazható akasztó szegitségével.
E1- Szívőcső erősítő elem
E2- mosócső erősítő elem
E3- mosószer cső
E4- Szoritók
E5- Szívőcső
E6- Mosószer mennyisége szabályzó emelő
E7- Szivóerő szabályozó
E8- Tartó
E9- Szvócsővek (2 darab)
E10- Akasztó

39

mod-02_instrukcja.indd 39 27-01-09 21:52:30


HU
F. Mosó fej. Szőnyegeken, padlókon lévő mosószeres folyadékok kiszívásának szolgál. Egy-
arant, ezen a fejen keresztül a mosószer szét van spriccelve. Kemény padlók tisztitásához
alkat résszel alkalmazható.
F1- Mosó fej
F2- Kemény padlók tisztitásához való alkat rész

G. Finom vízes tisztitásnak való fej. Ez a fej kárpitos butorok, függönyök stb. tisztitásnak
alkalmas, illetve keskeny területeken lévő folyadékok eltávolitásának is.
G1- Fej

H. Alkatrészek.
H1- A részek elhelyezésnek szolgaló tartó
H2- Rések tisztitó fej
H3- Kerek kefe
H4- Keskeny kefe
H5- Padló – szőnyeg tisztitó fej
H6- Levegő felfrissító
H7- Sámpon

HASZNÁLATA ELŐTT
FIGYELEM: Bízonyul be abban, hogy a porszívó ki van kapcsolva aram forrásból.
- Kikapcsdolja rövid mosócsővet (C2), ami mosószer tartály (C1) és motor egység között talál-
ható és óvatosan kihuzza azt az osszekapcsolóből (A3) (1,2 ábra). Nyissa ki a szoritókat (B6)
(3 ábra). Emelje fel motor egységet tartó szegitségével s vegye ki vízszűrő testet (B2).
- Vegye ki az alkatrészeket s helyezze a (H1) tartón.
- Kicsomagolás sorban őrizze meg, hogy minden rész megvan –e a készletben és hogy min-
den rész jó –e.
- Nyissa ki alap zárókat (D3) s emelje fel vízszűrő tartályat (B1) és mosószer tartályat (C1)
(3 ábra).
- Szerelje fel a kerekeket (D2) az alap (D1) alsó részre.
- Bizonyul be abba, hogy a habszűrő (A9) fel van szerelve uszókamrában (A8) (4 ábra).
- Erősitse vízszűrő csővét (B4) (9 ábra) gumigyűrű alkalmazásával (B5) (10 ábra).
- Utána helyezze mosószer tartályat (C1) (D2) az alapon (D1), tegye rá vízszűrő tartályat
(B1) s zárja a zárókat (D3).
- Helyezze vízszűrő testet (B2) a víztartályon (B1) (11 ábra).
- Helezze vízszűrő testében (B2) a vízszűrő szívattyúit (B3).
- Helyezze motor egységet a tartályon és erősitse szoritók szegitségével (B6).
- Szívócső (E5) ősszekapcsolása célben vezesse be erősítő elemet (E1) a szívó bemenetbe (B8).

40

mod-02_instrukcja.indd 40 27-01-09 21:52:30


HU

1 2

3 4

41

mod-02_instrukcja.indd 41 27-01-09 21:52:30


HU

6 7

8 9

10 11

42

mod-02_instrukcja.indd 42 27-01-09 21:52:30


HU

12 13

14 15

16 17

18 19

43

mod-02_instrukcja.indd 43 27-01-09 21:52:31


HU
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Komfort, tisztaság és bztonság célből a porszívó vízszűrővel van ellátva. Vízszűrő egy spe-
cialisan tervezet berendezés alevegőben lévő legeslegkiszebb szennyeződések és saprophy-
tákok éseltévolitásához, víz fizikai tulajdonosság kihasználatával. Vízszűrő működése azon
mulik, hogy beszívott levegő vízen keresztül megy át, s a vízben hagyja szennyeződéseket
és saprophytákokat.
Száraz tisztitás
- Bízonyul be abban, hogy a porszívó ki van kapcsolva aram forrásból.
- Őrizze meg hogy tartály, és csővek szárazok és tiszták.
- Nyissa ki a szoritókat s emelje fel motor egységet tartó szegitségével.
- Vegye le vízszűrő testét(11 ábra) s töltse fel a tartályt tiszta vízzel (maximalisan 2l).
- Vissahelyezze vízszűrő testét.
- Tegye rá a motor egységet a tartályra i szoritse szoritók segitségével.
- Kapcsolja össze a gumicsővet (E5) (5 ábra) az összekapcsolót (E1) szívó bemenet helyén
(B8) helyezve. Az alkatrészeket vagy z teleszkopos fémcsőhez (E9), vagy közvetlenül a
tartóhoz (E8) kapcsolhatók, attól függöen, milyen tipusú munkát végez.
- Kapcsolja be az ellátóvezetéket a konnektorba.
- Porszívó bekapcsolása célben nyomja be a bekapcsolót (A2).
- Hogy a szabában friss levegő legyen, a (B1) tartályban lévő vízhez, pár cseppnyi frissitó
adható (H6).
A fent emlitett alkatrészek kihasználatával tisztithatók:
- (H5) Padló – szőnyeg tisztitó fej szőnyegek és padlók tisztitásnak szolgál. Könnyebb ve-
zetés célból kerekben el van látva. A tisztitófejnek nyomója van, ami segítségével állitható
vagy szőnyegek, vagy kemény felületek – padlók, parkétek tisztitása.
- (H2) Rések tisztitó fej nehezen érhető helyek is rések tisztitásnak alkalmas.
- (E9) Teleszkópos két részből álló cső minden piszok – marzsok, állatszö tisztitáskoz al-
kalmas.
- (H4) Keskeny kefe és (H3) Kerek kefe kép keretek, butorok, polcok, könyvek, dísztárgyak
és más szabálytalan területek tisztitásnak alkalmas.
- A kászüláknek fujás funkciüja van. Ez a funkció tárgyak száritásnak alkalmas, vagy mosdó,
kad dugulások eltávolitáshnak alkalmas. Kapcsolja a gumicsővet a HEPA szűrő burkolát
fedeláhez (A6) s kapcsolja be a készüléket. A tisztitáshoz kerek kefe hosználható, korábbi
leszerelése után.
Figyelem: Száraz tisztitás alatt ne hosználja a szívattyút. Ne használja a készüléket felszerelt
habszűrő nékül.
Mosás és vízes tisztitás
Bízonyul be abban, hogy a porszívó ki van kapcsolva aram forrásból.
Emelje fel motor egységet a tartály fölött.
Bízonyul be abban, hogy a habszűrő fel van szerelve (4 ábra) .
Vegye le vízszűrő csővet (B4) mert annak alkalmazása vízes tisztitás alatt hab keletkezés
okozhat.
Tegye vissza vízszűrő testét(11 ábra).
Figyelem: Felületek mosás funkciót alkalmazva , ne öntse be vízet a vízszűrő tartályba.
A mosószer tartályba öntse be tiszta vízet (színtje ellenőrzés célból hasznalja ki víz színt

44

mod-02_instrukcja.indd 44 27-01-09 21:52:31


HU
kijelzőt (C4), meg sámpont (a mennyiség leirása az üvegen található). Helyezze mosószer
tartályt a kerekes alapon (14 ábra).
- Helyezze tartályt a folyadék tartályon, motor egységet a e tartályon és erősitse szoritók
szegitségével (3 ábra).
- Szerelje fel rövid moső csövet (C2) a mosószer tartályhoz (C1) (16 ábra), meg az (A3)
összekapcsolóhoz, ami motor egység hátsó részén található (15 ábra).
- Szerelje fel hosszú moső csövet (E3) mosószer mennyisége szabályzó emelőhez (E6). Mo-
sócső erősitő elemet kapcsolja az (A3) összekapcsolóhoz, ami motor egység hátsó részén
található.
- Kapcsolja össze mosószer mennyisége szabályzó emelőt (E6) szívócső tartóvak (E8).
- Kapcsolja össze hosszú moső csövet (E3) szívó gumicsővel (E5) meg szívócsővekkel (E9)
szoritók segítségével.
- Kapcsolja össze mosó fejet (F1) szívó csővekkel vagy közvetlenül a tartóval. Finom tiszti-
tásnak való fej (G1) kizárólag tartóval kapcsolható össze. Szőnyegek, padlók
- kemény padlók tisztitásához alkalmazza sima mosó fejet. Karószéket, agyakat, függöny-
ök, illetve kocsi kárpint vízes tisztitásának alkalmazza finom tisztitásnak való fejet, amit
közvetlenül tartóra szerelje fel.
- Helyezze be a dugót a konnektorban.
- Szivattyú inditása célben, nyomja be szivattyú bekapcsolót (A1), s tekerje tisztitó felülete-
ket víz és sámpon keverékkel.
- Víz meg sámpon (mosószer) szivattyú segítségével ki van szivva a tartályból és fej segít-
ségével szét van spriccelve a tisztitandó területen. A mosószer nedvesiti a textil anyagot s
olvadja legtartasabb piszokot. Várja legalabb három percet, hogy a mosószer jól nedvesit-
sen a tisztitásnak szánt felületeket.
- Kapcsolja ki szivattyút (A1) kapcsoló segitségével.
- Kapcsolja be a porszivót (A2) bekapcsoló segitségével és tolja a fejet a tisztitandó felüle-
ten. Piszkos karpint esetben mosószer spriccelés és piszkos víz visszszivása egyszerre al-
kalmazható.
- Ha (B1) tartályból hab eltávozik, azonnal kapcsolja ki a készüléket s eltávolitsa piszkos
vízet a tartályból. Egyarant őrizze meg a mosószer mennyiségét.mosószer tartályban (C1).
- Ha a tartály tele van szenvízzel, uszó rész automatikusan gátja szivás funkciót, a motor
pedig hangossabban működik. Ebben az esetben azzonnal kapcsolja ki a porszivót meg a
szivattyút, vegye ki a dugót a konnektorból, vegye ki szivó gumicsővet (E5) a tartóból (E8),
meg mosószer csővet (E3). Vegye le motor egységet s távolitsa el a piszkos vízet.
- Kemény padlók tisztitésa esetben (csempék, márványok) stb. (F1) mosó fejre tegye rá (F2)
kemény padlók tisztitásához való alkat részét. (F1) mosó fej alkalmazasával mosógépból,
vagy mosogatógépből kiöntött víz takaritása lehetséges.
Figyelem: fent emlitett használati szabályok elkerülése a túl nagy hab mennyiség keletke-
zéshez vezethez. Ha a hab HEPA szűrőn keresztül eltávozik, azonnal kapcsolja ki a készüléket,
vegye ki a dugót a konnektorból s távolitsa el piszkos vízet a tartályból.Tisztitsza és száritsa
szűrőtestet. Utána vegye ki HEPA szűrőt s száritsa. Mossa ki a hab szűrőt s hogyja száritani.
Várja legalabb 2 órát , hogy motorban lévő hab száradjon ki.

45

mod-02_instrukcja.indd 45 27-01-09 21:52:31


HU
TISZTITÁS ÉS ÁPOLÁS
Mindig ki kell venni a dugót a konnektorból katbantartás illetve tisztitás előtt.
Minden használata után a porszívó viztartályját ki kell üriteni, tisztitani és száritani. Ha a
tartály vizes és piszkos maradna, benne csunya szag keletkezhetne..
Piszokok és piszkos víz eltávolitása előtt szétszerelje a csővet, és emelje fel motor egységet
szoritók kikapcsolása után.
Habszűrő mosószeres meleg vízben mosható. Visszaszerelése előtt a habszűrőt alaposan
száritani kell.
Figyelem: a habszűrőt nem szabad forró vízben, se mosógépben mosni.
Bizonyul be abba, hogy az usú kamrában lévő záró könnyen mozog. Igény szerint tisztitsa azt
(17 ábra). Az uszú rés működése ellenőrzése célből, emelje motor egységet és rázza.
Rendszeresen őrizze a HEPA szűrő tisztaságát. Ha HEPA szűrő piszkos tisztitsa meg. Hos-
szább használata után HEPA szűrő elveszti a szajátonságát. Olyan esetben ki kell cserélni
egy új szűrőre.

MŰSZAKI ADATOK
Villány forrásként: 230 V 50Hz
Erő - max. : 2400 W
Maximalis zaj színtje: LWA = 80 dB

Poland A készülék szabályos eltávolítása


(felhasznált villamos éselektronikai térmék)

Jelzés, ami a terméken található arra mutatja, hogy felhasználat után nem
lehet kidobni a szemwetésbe másik háztartási hulladékkal együtt, mivel
ennek rossz befolyasa lenne a környezet védelmi szempontból az emberek egészségére.
Kérünt a készüléket eltávolitani szabályos módón, hogy lehetne anyagját mégegyszer
kihasználni.
Az informaciót arről a helyekről, ahova ki lehet dobni a háztartási termékeket abban a
boltban lehet szedni, ahol a termék meg volt véve, illetve a helyi hatóság szervtől.
A cégekben dolgozó hasaználók kapcsolátat tartsanak a ellátójéval s ellenőrizni a vételi
szerződés feltételeket. A terméket nem szabad más kommercialis hulladékokkal együtt
eltávolitani.

46

mod-02_instrukcja.indd 46 27-01-09 21:52:31


RUS
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА
► Перед применением необходимо внимательно прочитать настоящую инструкцию по
обслуживанию устройства.
► Всегда вынимайте штепсельную вилку из гнезда электропитания, когда не пользуетесь
пылесосом или перед началом какой-либо работы, связанной с техническим уходом
или чисткой пылесоса.
► Перед первым применением проверьте, соответствует ли пылесосу напряжение в
сетевой розетке.
► Не вешайте провода на острых краях и не позволяйте, чтобы он касался горячих
поверхностей.
► Никогда не тяните за сетевой провод, чтобы отключить устройство от источника
электрического питания.
► Никогда не оставляйте включённого пылесоса без надзора.
► Соблюдайте особую осторожность, когда вблизи пылесоса находятся дети.
► Не позволяйте, чтобы пылесос передвигался по проводу электрического питания,
поскольку это может привести к повреждениям изоляционной оболочки провода.
► Пылесоса нельзя применять без водного фильтра в случае выполнения сухой
чистки!
► Не пользуйтесь поврежденным устройством, а также тогда, когда поврежден сетевой
провод или штепсельная вилка – в таком случае отдайте устройство на ремонт в
авторизованный пункт сервисного обслуживания.
► Не пользуйтесь устройством, если оно было уронено, а какая-либо из его частей была
повреждена. Отдайте устройство на ремонт в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
► Не пытайтесь пользоваться пылесосом в случае возникновения подозрений о каком-
либо техническом повреждении.
► Применение дополнительных аксессуаров, которые не были рекомендованы
изготовителем, может привести к повреждению устройства, повреждениям тела или
к возникновению пожара.
► Соблюдайте особенную осторожность во время работы с пылесосом на лестнице.
► В случае обнаружения вытечки жидкости из емкости водного фильтра, необходимо
устройство тотчас же выключить.
► Запрещается погружать устройство, провод электрического питания или
штепсельную вилку в воду или в другие жидкости - сетевой провод и штепсельная
вилка должны всегда быть сухими.
► Запрещается применять пылесос для собирания легковоспламеняющихся и
коррозийных жидкостей, пыли с угрозами для здоровья, растворителей, спичек,
пепла, окурков сигарет, масел, острых предметов, а также таких, температура
которых превышает 600C, поскольку это может привести к серьезной угрозе взрыва
или к пожару.
► Не пользуйтесь пылесосом поблизости легковоспламеняющихся жидкостей и
веществ.
► Ввиду того, что корпус пылесоса изготовлен с пластмассовых материалов,
необходимо держать устройство вдали от всяких источников тепла (радиаторов,

47

mod-02_instrukcja.indd 47 27-01-09 21:52:31


RUS
калориферов, печек и т. п.).
► Не закупоривайте входных и выходных отверстий пылесоса.
► Каждый раз после применения устройства, его необходимо освободить от собранного
мусора, очистить и осушить емкость. Чтобы осушить внутренность труб и шланга,
устройство должно некоторое время всасывать сухой воздух. Это позволяет избежать
неприятного возникновения запаха и зловония.
► Пылесос предназначен исключительно для домашнего употребления.
► Когда бачок для жидкости является пустой или когда не пользуетесь функцией стирки
или чистки мокрым способом, не применяйте насоса. Если насос будет включен
без воды, то начнет нагреваться, автоматическая система безопасности обесточит
питание насоса. Насос не сможет запуститься в действие до момента остывания.
► Применяйте только шампунь, который рекомендуется производителем.
► Убедитесь в том, что все ткани и поверхности годятся для чистки мокрым способом
или стирки. Особенно в случае нежных ковров, тканых вручную, выполните пробу
на небольшой поверхности.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

F1 C2 H7 E3 H6 G1 H8

C3

F2
E3
E5
H4
E4
E1
H3
E6
E8
H5
E7

H2

H1 E10 E9

48

mod-02_instrukcja.indd 48 27-01-09 21:52:33


RUS

A2 A1 A7

A5
A6
A3

A4

B3

B2

B6

A8

B1
B7
A9

C4

B5
C1

D3
B8

B4

D1

D2

49

mod-02_instrukcja.indd 49 27-01-09 21:52:36


RUS
А. Моторный агрегат. Эта секция включает в себя двигатель, выключатель и рабочие
элементы. Верхнюю часть этой секции представляет собой фильтр HEPA, который
служит для отфильтровки пыли и других мелких частиц с выдуваемого воздуха. Под
пенным фильтром расположен большой пластмассовый поплавок, который, в меру
наполнения емкости, поднимается и отсекает вакуумметрическое давление, тем самым
предупреждая о необходимости опорожнения емкости.
A1 – Включатель насоса
A2 – Включатель пылесоса
A3 – Соединительный элемент шланга для стиральной жидкости
A4 – Корпус фильтра HEPA
A5 – Фильтр HEPA
A6 – Крышка корпуса фильтра HEPA
A7 – Указатель уровня загрязнения фильтра
A8 – Поплавковая камера
A9 – Пенный фильтр

B. Емкость. Секцию емкости образовывает центральная часть пылесоса, служащая


для накопления пыли и грязной воды. Эта секция прикреплена к моторному агрегату
при посредстве зажимов. Бачок для шампуня и чистой воды (стиральная жидкость)
расположен под емкостью водного фильтра
B1 – Емкость
B2 – Корпус водного фильтра
B3 – Губка водного фильтра
B4 – Трубка водного фильтра
B5 – Резиновая прокладка
B6 – Зажимы
B7 – Гнезда замков
B8 – Всасывающий впуск

C. Бачок на стиральную жидкость. Бачок для жидкости содержит шампунь и чистую


воду. Когда насос работает, шампунь и вода берутся из бачка. Жидкость, которая
поступает из бачка сквозь шланг, распыляется. Бачок для жидкости находится между
емкостью водного фильтра и основанием с колесиками.
C1 – Бачок для стиральной жидкости
C2 – Короткий стиральный шланг
C3 – Соединительный элемент короткого стирального шланга
C4 – Указатель уровня воды

D. Основание с колесиками
D1 – Основание
D2 – Колесики
D3 – Замок

50

mod-02_instrukcja.indd 50 27-01-09 21:52:36


RUS
E. Шланг. Эта секция включает в себя всасывающий шланг с захватом, стиральный
шланг и всасывающие трубки. Всасывающий шланг соединяется с секцией емкости
при посредстве введения шланга к всасывающему впуску. Всасывающие трубки
соединяется между собой, а затем с захватом. Захват содержит дозатор стиральной
жидкости и регулятор силы всасывания. Шланг можно разместить на моторном
агрегате при использовании подвески.
E1 – Элемент, крепящий всасывающий шланг
E2 – Элемент, крепящий стиральный шланг
E3 – Шланг для стиральной жидкости
E4 – Зажимы
E5 – Всасывающий шланг
E6 – Рычаг дозатора жидкости
E7 – Регулятор силы всасывания
E8 – Захват
E9 – Всасывающие трубки (2 шт.)
E10 – Подвеска

F. Стиральный наконечник. Стиральный наконечник используется для всасывания


жидкостей из ковров, дорожек, полов. С помощью этого наконечника распыляется
также стиральная жидкость. В случае твердых полов наконечник используется вместе
с приставкой.
F1 – Стиральный наконечник
F2 – Приставка для твердых полв

G. Наконечник для мягкой чистки мокрым способом. Этот наконечник соответствует


для чистки обивки мебели, штор и т.п., а также для всасывания жидкости с узких
поверхностей.
G1 - Наконечник

H. Дополнительное оснащение.
H1 – Захват для крепления аксессуаров
H2 – Щелевая приставка
H3 – Круглая щетка
H4 – Узкая щетка
H5 – Напольно-ковровая головка
H6 – Освежитель воздуха
H7 – Шампунь

51

mod-02_instrukcja.indd 51 27-01-09 21:52:36


RUS
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что устройство отключено от источника
электропитания.
- Отсоедините краткий стиральный (C2) шланг, размещенный между бачком для
стиральной (C1) жидкости и моторным агрегатом, и осторожно вытяните его из
соединительного элемента (A3) (рис. 1,2).
- Освободите зажимы (B6) (рис. 3). Поднимите моторный агрегат при помощи
прикрепленного захвата и выньте корпус водного фильтра (B2).
- После этого выньте аксессуары, и размести их в захвате (H1).
- Во время распаковки проверьте, в наличии ли все части и не повреждены ли эти
части.
- Освободите замки (D3) с основания и подымите емкость водного (B1) фильтра и
бачок для стиральной жидкости (C1) (рис. 3).
- Заложите колесики (D2) на нижнюю часть основания (D1).
- Убедитесь в том, что пенный фильтр (A9) заложен на поплавковую камеру (A8) (рис. 4).
- Закрепите трубку водного фильтра (B4) (рис. 9) через резиновую прокладку (B5)
(рис. 10).
- После этого установите бачок для стиральной жидкости (C1) на основании (D1),
наложите емкость водного (B1) фильтра и заблокируйте замки (D3).
- После этого установите корпус водного (B2) фильтра на емкости для воды (B1) (рис. 11).
- Разместите в корпусе (B2) губки водного фильтра (B3).
- Заложите моторный агрегат на емкость и прикрепите с помощью зажимов (B6).
- Для того, чтобы подсоединить всасывающий шланг (E5), установите крепящий
элемент (E1) во всасывающем впуске (B8).

52

mod-02_instrukcja.indd 52 27-01-09 21:52:36


RUS

1 2

3 4

53

mod-02_instrukcja.indd 53 27-01-09 21:52:37


RUS

6 7

8 9

10 11

54

mod-02_instrukcja.indd 54 27-01-09 21:52:37


RUS

12 13

14 15

16 17

18 19

55

mod-02_instrukcja.indd 55 27-01-09 21:52:37


RUS
ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА
С целью обеспечения высокого комфорта, а также чистоты и безопасности, пылесос
был оснащен водным фильтром. Это представляет собой специально спроектированное
устройство, которое предназначено для задержки мельчайших загрязнений и
сапрофитов, находящихся в воздухе, используя для этой цели физические свойства
воды. Принцип действия водного фильтра заключается в том, что воздух, который
засосан в пылесос, проникает сквозь емкость с водой, оставляя в ней загрязнения и
сапрофиты.
Чистка сухим способом
- Убедитесь в том, что устройство отключено от источника электропитания.
- Проверьте, сухие ли и свободны ли от загрязнений емкость, трубки и шланг.
- Освободите зажимы и поднимите моторный агрегат при помощи захвата.
- Снимите корпус водного фильтра (рис. 11) и наполните емкость чистой водой
(максимум 2 л).
- Заложите обратно на свое место корпус водного фильтра.
- Наложите моторный агрегат обратно на устройство и зажмите зажимы.
- Присоедините всасывающий шланг (E5) (рис. 5) при посредстве крепящего элемента
(E1) к всасывающему впуску пылесоса (B8). Аксессуары дополнительного оснащения
можно присоединить к всасывающей трубке (E9) или непосредственно к захвату (E8),
в зависимости от вида работ, которые будете выполнять.
- Присоедините провод электропитания к сетевому гнезду.
- Чтобы включить пылесос, нажмите кнопку (A2).
- Для обеспечения освежения воздуха в помещении, к воде в емкости (B1) можно
добавить несколько капель освежающего средства (H6).
Применяя вышеназванное оснащение, можно чистить:
- Напольно-ковровая головка (H5) служит для устранения пыли с ковров, дорожек и
твердых напольных покрытий. Головка оснащена колесиками с целью более легкого
передвижения, а также кнопкой. После нажатия кнопки можете приспособить головку
к очистке от пыли твердых поверхностей, например, полов, паркетов.
- Щелевая приставка (H2) служит для чистки труднодоступных мест.
- Всасывающая трубка (E9) , которая состоит из двух частей, служит для всасывания
земли, стружки, крошек, шерсти.
- Узкая щетка (H4) и круглая щетка (H3) служат для удаления пыли с полок, книжек,
абажуров, рамок, украшений, штор и т.п.
- Устройство оснащено функцией наддува. Этой функцией можете воспользоваться с
целью осушения предметов или очистки забитой раковины или ванны. Присоедините
всасывающий шланг к крышке корпуса фильтра HEPA (A6), а после этого включите
устройство. Для чистки можете применить круглую щетку, предварительно стягивая
с нее деталь с шерстью.
ВНИМАНИЕ: Во время чистки сухим способом не применяйте насоса. Не применяйте
устройства без установленного пенного фильтра.
Стирка и чистка мокрым способом
- Убедитесь в том, что устройство отключено от источника электропитания.
- Подними моторный агрегат над емкостью.

56

mod-02_instrukcja.indd 56 27-01-09 21:52:37


RUS
- Убедитесь в том, что пенный фильтр является установленным (рис. 4).
- Снимите трубку водного фильтра (B4), поскольку ее наличие во время чистки мокрым
способом может вызвать вспенивание.
- Заложите обратно на свое место корпус водного фильтра (рис. 11).
ВНИМАНИЕ: Во время пользования функцией стирки поверхностей, не вливайте
воду в емкость водного фильтра.
- В бачок для стиральной жидкости влейте чистую воду (с целью проверки уровня
наполнения, воспользуйтесь показателем уровня воды C4) и шампунь (количество
шампуня представлено на бутылке). Расположите бачок для стиральной жидкости на
основании с колесиками (рис. 14).
- Расположите емкость на бачке для жидкости, моторный агрегат на емкости, и зажмите
зажимы (рис. 3).
- Присоедините короткий стиральный шланг (C2) к бачку для стиральной жидкости (C1)
(рис. 16) и к соединительному элементу (A3) сзади моторного агрегата (рис. 15).
- Присоедините длинный стиральный шланг (E3) к рычагу дозатора жидкости (E6).
Элемент, крепящий стиральный шланг (E2), присоедините к соединительному
элементу (A3) на моторном агрегате.
- Соедините рычаг дозатора жидкости (E6) с захватом всасывающего шланга (E8).
- Соедините длинный стиральный шланг (E3) с всасывающим шлангом (E5) и с
всасывающими трубами (E9) с помощью зажимов.
- Соедините стиральный наконечник (F1) с всасывающими трубами или
непосредственно с захватом. Наконечник для мягкой чистки (G1) можете соединить
только с захватом. Для стирки ковров, дорожек и мойки полов используйте обычный
наконечник. До стирки кресел, диванов, штор, обивки автомобильного салона и
т.п. используйте наконечник для мягкой чистки мокрым способом, прикрепляя его
непосредственно к захвату.
- Установите штепсельную вилку в сетевой розетке.
- С целью запуска насоса, нажмите кнопку включателя насоса (A1) и нанесите состав
из воды и шампуня на очищаемую поверхность.
- Вода и шампунь (стиральная жидкость) накачиваются из бачка для жидкости с
помощью насоса, распыляются через наконечник на очищаемую поверхность.
Жидкость вникает между волокнами, растворяя даже наиболее твердую грязь.
- Подожди, по крайней мере, три минуты, чтобы шампунь полностью впитался.
- Выключите насос при посредстве кнопки (A1).
- Нажмите включатель пылесоса (A2) с целью введения в действие функции всасывания
и перемещайте наконечник по поверхности. В случае чистки обивки, всасывание
грязной воды и распыление смеси жидкостей можно осуществлять одновременно.
- Когда из емкости (B1) начнет выходить пена, необходимо немедленно выключить
устройство и опорожнить емкость от грязной воды. Одновременно проверьте
количество стиральной жидкости в бачке для жидкости (C1).
- Когда емкость заполнится грязной жидкостью, поплавок автоматически заблокирует
функцию всасывания, а двигатель начнет работать громче. В таком случае немедленно
выключите пылесос и насос, вытяните штепсельную вилку из сетевой розетки,
выньте всасывающий шланг (E5) из захвата (E8) и шланг для стиральной жидкости

57

mod-02_instrukcja.indd 57 27-01-09 21:52:37


RUS
(E3). Снимите моторный агрегат и опорожните емкость.
- Для чистки твердых полов, например, покрытых плитками, мрамором и т.п., на
стиральный наконечник (F1) заложите приставку, предназначенную для чистки
твердых полов (F2).
- При использовании наконечника (F1) можете, например, собрать воду, разлитую
из посудомоечной машины или стиральной машины, или воду, разлитую после
размораживания холодильника или морозильника.
Внимание: Применение пылесоса не в соответствии с вышеприведенной инструкцией
может привести к возникновению большого количества пены, избыток которой
может вытягиваться сквозь фильтр HEPA. В случае, если дойдет до такой ситуации,
необходимо выключить устройство, вытянуть штепсельную вилку из сетевой розетки,
опорожнить бачок для воды, вычистить корпус водного фильтра и осушить его. После
этого выньте фильтр HEPA и также его осушите. Вымойте пенный фильтр, который
находится в поплавковой секции, и оставьте его для осушки. Подождите около 2 часов,
чтобы высохла пена в двигателе.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД


- Каждый раз, перед началом какого-либо действия, связанного с техническим уходом
или чисткой пылесоса, выключите устройство и выньте штепсельную вилку из
сетевой розетки.
- После применения устройства опорожните, вычистите и осушите емкость. Влажность
и загрязнения могут привести к возникновению внутри емкости неприятных
запахов.
- Перед удалением грязи и загрязненной жидкости, отсоедините всасывающий шланг,
освободите зажимы и поднимите моторный агрегат.
- Пенный фильтр можете промывать теплой водой с дополнением мыла или под
текучей водой. Тщательно осушите пенный фильтр перед его повторной установкой
на поплавковой камере.
ВНИМАНИЕ: Запрещается промывать пенный фильтр в горячей воде, а также стирать
в стиральной машине.
- Проверьте, двигается ли свободно клапан в поплавковой камере. В случае
необходимости, прочистите его (рис. 17). С целью проверки действия поплавка,
поднимите моторный агрегат и встряхните ним.
- Регулярно проверяйте чистоту фильтра HEPA. Если фильтр загрязнится, необходимо
его прочистить. После более длинного периода эксплуатации, фильтр HEPA потеряет
свои свойства. В этом случае замените его новым фильтром.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение: 230 В, 50 Гц
Максимальная сила: 2400 Вт
Максимальный уровень шума: LWA = 80 дБ

58

mod-02_instrukcja.indd 58 27-01-09 21:52:38


RUS

Poland
Правильная ликвидация изделия
(использованное электротехническое
и электронное оборудование)

Обозначение, размещенное на изделии, или в касающемся его тесте, указывает


на то, что по истечению периода эксплуатации изделия не следует отбрасывать
с другими отходами, происходящими из домашнего хозяйства. Для того чтобы
избежать вредного влияния отходов, просьба отделить изделие от других видов
отходов и произвести соответствующую утилизацию с целью предложения по-
вторного использования материальных средств в качестве постоянной практи-
ки.
С целью получения информации о месте утилизации и безопасном способе лик-
видации этого изделия, пользователи изделия в домашнем хозяйстве должны
связаться с пунктом розничной продажи, в котором была произведена покупка
изделия, или с органом местной власти.
Пользователи в фирмах должны связаться со своим поставщиком и проверить
условия договора о покупке. Не следует ликвидировать изделие вместе с други-
ми коммерческими отходами.

59

mod-02_instrukcja.indd 59 27-01-09 21:52:38


SVK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
► Pred použitím sa podrobne oboznámte s návodom na obsluhu.
► Vždy keď nepoužívate prístroj, pred čistením alebo pred začatím akýchkoľvek údržbo-
vých činností, vyberte vidlicu zo sieťovej zásuvky.
► Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie v sieťovej zásuvke zodpovedá parametrom
vysávača.
► Nevešajte kábel na ostré hrany a nedovoľte, aby sa dotýkal horúcich povrchov.
► Neťahajte za prívodný kábel pre odpojenie prístroja zo zdroja napájania.
► Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
► Zvýšte pozornosť, keď sa v blízkosti prístroja pohybujú deti.
► Zabráňte tomu, aby sa vysávač pohyboval po prívodnom kábli, čo môže zapríčiniť poško-
denie izolačnej ochrany kábla.
► V prípade suchého čistenia nepoužívajte vysávač bez vodného filtra!
► Nepoužívajte vysávač, keď je poškodený samotný prístroj, kábel alebo vidlica. V takomto
prípade odovzdajte vysávač do opravy v autorizovanom servise.
► Nepoužívajte prístroj, pokiaľ vám padol a ktorákoľvek z časti bola poškodená. Vysávač
odovzdajte do opravy v autorizovanom servise.
► Nepokúšajte sa používať prístroj, ak máte akékoľvek podozrenie na technické poškode-
nie.
► Použitie príslušenstva neodporúčaného producentom môže zapríčiniť poškodenie prístro-
ja, požiar alebo úraz.
► Zvýšte pozornosť najmä pri vysávaní schodov.
► V prípade zistenia úniku tekutiny z nádoby vodného filtra okamžite vypnite prístroj.
► Neponárajte prístroj, prívodný kábel a zástrčku do vody alebo iných tekutín. Sieťový kábel
a zástrčka musia byť vždy suché.
► Nepoužívajte prístroj na vysávanie ľahko zápalných a korozívnych tekutín, prachu ohro-
zujúceho zdravie, ako aj riedidiel, zápaliek, popola, ohorkov cigariet, olejov, ostrých pred-
metov a predmetov, ktorých teplota prekračuje 60 °C, pretože to môže zapríčiniť výbuch
alebo požiar.
► Nepoužívajte vysávač v blízkosti ľahko zápalných tekutín a látok!
► Kryt vysávača je vyrobený z umelej hmoty. Uchovávajte prístroj v dostatočnej vzdialeno-
sti od akýchkoľvek tepelných zdrojov (ohrievače, pece a pod.)
► Nezakrývajte vstupné a výstupné vzduchové otvory vysávača!
► Po každom použití prístroja vyprázdnite, vyčistite a osušte prachovú nádobu.
► Pre vysušenie vnútra trubíc a hadíc nechajte vysávač chvíľu zapnutý, čím zabránite vzniku
nepríjemného pachu.
► Vysávač je určený výlučne na použitie v domácnosti.
► Nepoužívajte pumpu, keď je zásobník na vodu prázdny alebo keď nevyužívate funkciu
mokrého čistenia a vysávania. Keď vypnete pumpu bez vody, pumpa sa začne zohrievať
a automatický bezpečnostný systém odpojí jej napájanie. Pumpa sa bude dať spustiť až
keď vychladne.
► Používajte výlučne šampón odporúčaný výrobcom.
► Uistite sa, že všetky textílie a povrchy sa smú čistiť na mokro alebo prať. Najmä v prípade
jemných, ručne tkaných kobercov urobte na ich malej časti skúšku.

60

mod-02_instrukcja.indd 60 27-01-09 21:52:38


SVK
POPIS PRÍSTROJA

A2 A1 A7

A5
A6
A3

A4

B3

B2

B6

A8

B1
B7
A9

C4

B5
C1

D3
B8

B4

D1

D2

61

mod-02_instrukcja.indd 61 27-01-09 21:52:41


SVK
F1 C2 H7 E3 H6 G1 H8

C3

F2
E3
E5
H4
E4
E1
H3
E6
E8
H5
E7

H2

H1 E10 E9

A. Motorová jednotka Táto jednotka zahŕňa motor, vypínač a pracovné prvky. Vrchnú časť
tejto jednotky tvorí filter HEPA, ktorý slúži na odfiltrovanie peľových a prachových čiasto-
čiek, ako aj iných drobných častí z vyfukovaného vzduchu. Pod penovým filtrom je umiest-
nený veľký, plastový plavák, ktorý sa zároveň s napĺňaním zásobníka vznáša a blokuje pod-
tlak, čím upozorňuje, že zásobník treba vyprázdniť.
A1 – Vypínač pumpy
A2 – Vypínač vysávača
A3 – Pripájacia spojka hadice na tekutý čistiaci prostriedok
A4 – Kryt filtra HEPA
A5 – Filter HEPA
A6 – Viečko krytu filtra HEPA
A7 – Indikátor znečistenia filtra
A8 – Plaváková komora
A9 – Penový filter

B. Zásobník. Jednotku zásobníka tvorí prostredná časť vysávača, ktorá slúži na hromadenie
prachu a špinavej vody. Táto jednotka je pripevnená k motorovej jednotke pomocou svoriek.
Zásobník na šampón a čistú vodu (tekutý prací prostriedok) je umiestnený pod zásobníkom
vodného filtra.
62

mod-02_instrukcja.indd 62 27-01-09 21:52:43


SVK
B1 – Zásobník
B2 – Korpus vodného filtra
B3 – Špongia vodného filtra
B4 – Trubica vodného filtra
B5 – Gumené tesnenie
B6 – Svorky
B7 – Zásuvkové spoje uzáverov
B8 – Nasávací otvor

C. Zásobník na tekutý čistiaci prostriedok. Zásobník obsahuje šampón a čistú vodu. Keď
pumpa pracuje, šampón a voda sa čerpajú zo zásobníka.
Tekutina, ktorá tečie zo zásobníka cez hadicu, je rozprašovaná. Zásobník na tekutý čistiaci
prostriedok sa nachádza medzi zásobníkom vodného filtra a podstavcom s kolieskami.
C1 – Zásobník na tekutý čistiaci prostriedok
C2 – Krátka hadica na mokré čistenie
C3 – Prípojka krátkej hadice na mokré čistenie
C4 – Indikátor hladiny vody

D. Podstavec s kolieskami
D1 – Podstavec
D2 – Kolieska
D3 – Uzáver

E. Hadica. Táto jednotka zahŕňa saciu hadicu s rukoväťou, praciu hadicu a sacie trubice. Sa-
cia hadica sa spája s jednotkou zásobníka cez zavedenie hadice do nasávacieho otvoru. Sacie
trubice treba spojiť a následne pripojiť k rukoväti. Rukoväť obsahuje dávkovač čistiaceho
prostriedku a regulátor sacej sily. Hadicu možno umiestniť na motorovej jednotke pomocou
vešiaka.
E1 – Upevňovací prvok sacej hadice
E2 – Upevňovací prvok hadice na mokré čistenie
E3 – Hadica pre čistiaci prostriedok
E4 – Svorky
E5 – Sacia hadica
E6 – Páka dávkovača čistiaceho prostriedku
E7 – Regulátor sacej sily
E8 – Rukoväť
E9 – Sacie trubice (2 ks)
E10 – Vešiak

F. Koncovka na mokré čistenie. Využíva sa na nasávanie tekutín z kobercov, behúňov


a podláh. Pomocou tejto koncovky je taktiež rozprašovaný prací prostriedok. V prípade tvr-
dých podlahových povrchov sa koncovka používa aj s nástavcom.
F1 – Koncovka na mokré čistenie
F2 – Nástavec pre tvrdé podlahové povrchy

63

mod-02_instrukcja.indd 63 27-01-09 21:52:43


SVK
G. Koncovka na jemné mokré čistenie. Táto koncovka je vhodná na čistenie čalúnenia,
závesov, atď., ako aj na nasávanie tekutín z úzkych štrbín.
G1 - Koncovka

H. Prídavné príslušenstvo.
H1 – Rukoväť na pripevňovanie príslušenstva
H2 – Štrbinový nástavec
H3 – Okrúhla kefa
H4 – Úzka hubica
H5 – Podlahová / kobercová hubica
H6 – Osviežovač vzduchu
H7 – Šampón

PRED POUŽITÍM
POZOR: Uistite sa, či je prístroj odpojený od zdroja elektriny.
- Odpojte krátku hadicu na mokré čistenie (C2), umiestnenú medzi zásobníkom na čistiaci pro-
striedok (C1) a motorovou jednotkou a opatrne ho vyberte z pripájacej spojky (A3) (obr. 1,2).
- Uvoľnite svorky (B6) (obr. 3). Pomocou pripevnenej rukoväte zdvihnite motorovú jednot-
ku a vyberte korpus vodného filtra (B2).
- Následne vyberte príslušenstvo a umiestnite ho v rukoväti (H1).
- Počas rozbaľovanie skontrolujte, či súprava obsahuje všetky súčiastky a či nie sú poško-
dené.
- Uvoľnite uzávery (D3) z podstavca a zdvihnite zásobník vodného filtra (B1) a zásobník
čistiaceho prostriedku (C1) (obr. 3).
- Kolieska (D2) namontujte na spodnú časť podstavca (D1).
- Uistite sa, že penový filter (A9) je umiestnený na plavákovej komore (A8) (obr. 4).
- Pripevnite trubicu vodného filtra (B4) (obr. 9) cez gumené tesnenie (B5) (obr. 10).
- Následne zdvihnite zásobník čistiaceho prostriedku (C1) na podstavci (D1), nasaďte zásob-
ník vodného filtra (B1) a zablokujte uzávery (D3).
- Následne zdvihnite korpus vodného filtra (B2) na zásobníku na vodu (B1) (obr. 11).
- Umiestnite v korpuse (B2) špongie vodného filtra (B3).
- Nasaďte motorovú jednotku na zásobník a pripevnite ho pomocou svoriek (B6).
- Pre pripojenie sacej hadice (E5), zaveďte upevňovací prvok (E1) do nasávacieho otvoru (B8).

64

mod-02_instrukcja.indd 64 27-01-09 21:52:43


SVK

1 2

3 4

65

mod-02_instrukcja.indd 65 27-01-09 21:52:43


SVK

6 7

8 9

10 11

66

mod-02_instrukcja.indd 66 27-01-09 21:52:44


SVK

12 13

14 15

16 17

18 19

67

mod-02_instrukcja.indd 67 27-01-09 21:52:44


SVK
POUŽITIE PRÍSTROJA
Vysávač bol kvôli zaisteniu najvyššieho komfortu, čistoty a bezpečnosti vybavený vodným
filtrom. Je to špeciálne navrhnutý prístroj, ktorý je určený na zachytávanie najdrobnejších
nečistôt a alergénov prítomných vo vzduchu, za využitia fyzikálnych vlastnosti vody. Zásada
fungovania vodného filtra spočíva v tom, že vzduch nasávaný do vysávača prechádza cez
zásobník s vodou a zanecháva v nej nečistoty a alergény.
Suché čistenie
- Uistite sa, že je prístroj odpojený od zdroja elektriny.
- Skontroluje, či sú zásobník, trubice a hadica suché a neobsahujú nečistoty.
- Uvoľnite svorky a za pomoci rukoväte zdvihnite motorovú jednotku.
- Odstráňte kryt vodného filtra (obr. 11) a naplňte zásobník čistou vodou (max. 2l).
- Opätovne nasaďte kryt vodného filtra.
- Opätovne nasaďte motorovú jednotku na prístroj a zatlačte svorky.
- Pripojte saciu hadicu (E5) (obr. 5) cez upevňovací prvok (E1) do nasávacieho otvoru vy-
sávača (B8). Prídavné príslušenstvo môžete pripojiť k teleskopickej sacej trubici (E9) ale-
bo priamo k rukoväti (E8), v závislosti od druhov činností, ktoré chcete vykonávať.
- Pripojte napájací kábel k sieťovej zásuvke
- Stlačením tlačidla vypínača (A2) zapnite vysávač.
- Pre osvieženie vzduchu v miestnosti môžete do vody v zásobníku (B1) pridať niekoľko
kvapiek osviežovača (H6).
Pomocou uvedeného príslušenstva môžete čistiť:
- Podlahová / kobercová hubica (H5) slúži na odstraňovanie prachu z kobercov, behúňov
a tvrdých podlahových povrchov. Je vybavená kolieskami, ktoré umožňujú ľahšiu mani-
puláciu a tlačidlom. Po stlačení tlačidla môžete prispôsobiť hubicu na vysávanie tvrdých
povrchov, napr. podlahy, parkety.
- Štrbinový nástavec (H2) slúži na čistenie ťažko prístupných miest.
- Dvojdielna sacia trubica (E9) slúži na nasávanie zeminy, hoblín, omrviniek, srsti.
- Úzka hubica (H4) a okrúhla kefa (H3) slúžia na odstraňovanie prachu z políc, kníh, tieni-
diel, rámov, ozdôb, závesov, atď.
- Prístroj je vybavený prefukovacou funkciou. Túto funkciu môžte využívať na vysušenie
predmetov alebo očistenie upchatého dresu či vane. Pripojte saciu trubicu k viečku krytu
filtra HEPA (A6), a následne zapnite prístroj. Na čistenie môžete použiť okrúhlu kefu,
z ktorej predtým odstránite časť so štetinami.
POZOR: Počas suchého čistenia nepoužívajte pumpu. Nepoužívajte prístroj bez nainštalo-
vaného penového filtra.
Mokré čistenie
- Uistite sa, že je prístroj odpojený od zdroja elektriny
- Zdvihnite motorovú jednotku nad zásobník.
- Uistite sa, že je penový filter na správnom mieste (obr. 4).
- Odstráňte trubicu vodného filtra (B4). Keď je nasadená počas mokrého čistenia, môže za-
príčiňovať spenenie.
- Opätovne namontujte korpus vodného filtra (obr. 11).
POZOR: Počas využívania funkcie čistenia povrchov, nenaplňujte zásobník vodného filtra
vodou. Do zásobníka na prací prostriedok nalejte čistú vodu (pre skontrolovanie hladiny

68

mod-02_instrukcja.indd 68 27-01-09 21:52:44


SVK
tekutiny použite indikátor hladiny vody C4) a šampón (množstvo šampónu je uvedené na
obale). Umiestnite zásobník na čistiaci prostriedok na podstavci s kolieskami (obr. 14).
• Umiestnite zásobník na zásobníku na čistiaci prostriedok a motorovú jednotku na zásob-
níku a následne zatlačte svorky (obr. 3).
• Pripojte krátku hadicu na mokré čistenie (C2) k zásobníku na čistiaci prostriedok (C1) (obr.
16) a k pripájacej spojke (A3) v zadnej časti motorovej jednotky (obr. 15).
• Pripojte dlhú hadicu na mokré čistenie (E3) k páke dávkovača (E6). Upevňovací prvok
pracej hadice (E2) pripojte k pripájacej spojke (A3) na motorovej jednotke.
• Spojte páku dávkovača (E6) s rukoväťou sacej hadice (E8).
• Pomocou svoriek spojte dlhú hadicu na mokré čistenie (E3) so sacou hadicou (E5) a sacími
trubicami (E9).
• Spojte koncovku na mokré čistenie (F1) so sacími trubicami alebo priamo s rukoväťou.
• Koncovku na jemné čistenie (G1) môžte spojiť len s rukoväťou. Na mokré čistenie ko-
bercov, behúňov a na umývanie podlahy použite obyčajnú koncovku. Na mokré čistenie
kresiel, váľand, závesov, čalúnenia v aute, atď., použite koncovku na jemné mokré čistenie.
Koncovku pripojte priamo k rukoväti.
• Pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke.
• Pre spustenie pumpy stlačte tlačidlo vypínača pumpy (A1) a naneste zmes vody a šampónu
na čistený povrch.
• Voda a šampón (čistiaci prostriedok) sú pumpované zo zásobníka na čistiaci prostriedok
pomocou pumpy a rozprašované cez koncovku na čistenom povrchu. Prostriedok sa do-
stáva medzi vlákna a rozpúšťa aj tú najviac „zažratú“ špinu.
• Počkajte aspoň tri minúty, pokiaľ sa šampón úplne vstrebe.
• Stlačením tlačidla (A1) zapnite pumpu.
• Pre spustenie funkcie nasávania stlačte vypínač vysávača (A2) a pohybujte hubicou po po-
vrchu. V prípade čistenia čalúnenia môže nasávanie špinavej vody a rozprašovanie čistiacej
zmesi prebiehať súčasne.
• Keď zo zásobníka (B1) začne vytekať pena, okamžite vypnite prístroj a vyprázdnite zásob-
ník so špinavou vodou. Súčasne skontrolujte množstvo čistiaceho prostriedku v zásobníku
(C1).
• Keď sa zásobník naplní špinavou vodou, plavák automaticky zablokuje funkciu nasávania
a motor začne pracovať hlasnejšie. V takomto prípade okamžite vypnite vysávač a pumpu,
odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky, vyberte saciu hadicu (E5) z rukoväte (E8) a hadicu na
čistiaci prostriedok (E3). Odoberte motorovú jednotku a vyprázdnite zásobník.
• Na čistenie tvrdých podláh, pokrytých napr. dlaždicami, mramorom, atď.: Na koncovku na
mokré čistenie (F1) nasaďte nástavec na tvrdé podlahové povrchy (F2).
• Pomocou koncovky (F1) môžete odstrániť napr. rozliatu vodu z umývačky riadu a práčky,
alebo vodu, ktorá vyteká pri rozmrazovaní chladničky alebo mrazničky.
Pozor: Používanie vysávača v rozpore s vyššie uvedenými pokynmi môže zapríčiniť vznik
nadmerného množstva peny, ktorá môže vytekať cez filter HEPA. V takomto prípade vyp-
nite prístroj, vyberte zástrčku zo sieťovej zásuvky, vyprázdnite zásobník na vodu, vyčistite
korpus vodného filtra a osušte ho. Následne vyberte HEPA filter a osušte ho. Umyte penový
filter umiestnený v plavákovej jednotke a nechajte ho uschnúť. Počkajte asi dve hodiny kým
pena v motore uschne.

69

mod-02_instrukcja.indd 69 27-01-09 21:52:44


SVK
ČISTENIE A ÚDRŽBA
- Vždy pred začatím akýchkoľvek činnosti spojených s údržbou alebo pred čistením vypnite
prístroj a vyberte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Po použití prístroja vyprázdnite, očistite a osušte zásobník. Vlhkosť a nečistoty môžu za-
príčiniť vznik nepríjemného zápachu vo vnútri zásobníka.
- Pred odstránením nečistôt a špinavej tekutiny odpojte saciu trubicu, uvoľnite svorky
a zdvihnite motorovú jednotku.
- Penový filter môžte umývať v čistej vode s obsahom mydla alebo pod tečúcou vodou. Pred
opätovným použitím a nasadením na plavákovú komoru nechajte filter úplne vyschnúť.
POZOR: Penový filter sa nesmie umývať v horúcej vode ani prať v práčke.
- Skontrolujte, či sa ventil v plavákovej komore voľne pohybuje. V prípade potreby je nutné
ho očistiť (obr. 17). Pre skontrolovanie fungovania plaváka zdvihnite motorovú jednotku
a potraste ňou.
- Pravidelne kontrolujte čistotu filtra HEPA a v prípade potreby ho vyčistite. Po dlhšej dobe
používania filter HEPA stráca svoje vlastnosti.
- V tomto prípade treba filter vymeniť za nový.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie: 230 V, 50 Hz
Maximálny výkon: 2400 W
Maximálna úroveň hluku: LWA = 80 dB

Poland
Správna likvidácia výrobku
(použité elektrické a elektronické prístroje)

Označenie umiestnené na výrobku alebo doklady týkajúce sa produktu, poukazujú na


to, že sa výrobok po uplynutí doby použitia nesmie odstraňovať spolu s ostatným od-
padom pochádzajúcim z domácností. Kvôli zabráneniu škodlivému vplyvu na životné
prostredie a zdravie ľudí v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadu, Vás
žiadame o oddelenie výrobku od ostatných druhov odpadu a o zodpovednú recyklá-
ciu. Táto prax má za cieľ prezentovať opätovné využitie materiálnych zásob.
Kvôli získaniu informácií, týkajúcich sa miesta a spôsobu recyklácie tohto výrobku,
ktorý je bezpečný pre životné prostredie, by sa mali domáci používatelia kontaktovať
s predajňu, v ktorej výrobok kúpili, alebo s lokálnym orgánom.
Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky
kúpnej zmluvy. Výrobky sa nesmú odstraňovať spolu s ostatným komerčným od-
padom.

70

mod-02_instrukcja.indd 70 27-01-09 21:52:44


UKR
ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЮ
► Перед застосуванням необхідно уважно прочитати оцю інструкцію з обслуговування
пристрою.
► Завжди виймайте штепсельну вилку з гнізда електроживлення, коли не користуєтеся
пилососом або перед початком якої-небудь роботи, пов’язаної з технічним доглядом
або чищенням пилососа.
► Перед першим застосуванням перевірте, чи відповідає пилососу напруга у мережній
розетці.
► Не вішайте проводу на гострих краях та не дозволяйте, щоби він дотикавався гарячих
поверхонь.
► Ніколи не тягніть за мережний провід, щоби відключити пристрій від джерела
електричного живлення.
► Ніколи не залишайте включеного пилососа без нагляду.
► Дотримуйтесь особливої обережності, коли поблизу пилососу знаходяться діти.
► Не дозволяйте, щоб пилосос пересувався по проводу електричного живлення,
оскільки це може привести до пошкоджень ізоляційного кожуху проводу.
► Пилососу не можна застосовувати без водного фільтру у разі виконання сухого
чищення!
► Не користуйтеся пошкодженим пристроєм, а також тоді, коли пошкоджений
мережний провід або штепсельна вилка – у такому разі віддайте пристрій на ремонт
в авторизований пункт сервісного обслуговування.
► Не користуйтеся пристроєм, якщо він був опущений, а яка-небудь з його частин
була пошкоджена. Віддайте пристрій на ремонт в авторизований пункт сервісного
обслуговування.
► Не намагайтеся користуватися пилососом у разі виникнення підозр про яке-небудь
технічне пошкодження.
► Застосування додаткових аксесуарів, які не були рекомендовані виробником, може
привести до пошкодження пристрою, пошкодженням тіла або до виникнення
пожежі.
► Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи з пилососом на сходах.
► У разі виявлення витікання рідини з ємності водного фільтру, необхідно пристрій
негайно ж вимкнути.
► Забороняється занурювати пристрій, провід електричного живлення або штепсельну
вилку у воду або в інші рідини - мережний провід і штепсельна вилка повинні завжди
бути сухими.
► Забороняється застосовувати пилосос для збирання легкозаймистих і корозійних
рідин, пил з погрозами для здоров’я, розчинників, сірників, попелу, недопалків
сигарет, масел, гострих предметів, а також таких, температура яких перевищує 600C,
оскільки це може привести до серйозної загрози вибухом або до пожежі.
► Не користуйтеся пилососом поблизу легкозаймистих рідин і речовин.
► У зв’язку з тим, що корпус пилососа виготовлений з пластмасових матеріалів,
необхідно тримати пристрій далеко від усяких джерел тепла (радіаторів, калориферів,
печей і т. п.).
► Не закупорюйте вхідних і вихідних отворів пилососа.

71

mod-02_instrukcja.indd 71 27-01-09 21:52:44


UKR
► Кожного разу після застосування пристрою, його необхідно звільнити від зібраного
сміття, очистити і осушити ємність. Щоб осушити внутрішність труб і шлангу,
пристрій повинен деякий час всмоктувати сухе повітря. Це дозволяє уникнути
неприємного виникнення запаху і смороду.
► Пилосос призначений виключно для домашнього вживання.
► Коли бачок для рідини є порожнім або коли не користуєтеся функцією прання або
чищення мокрим способом, не застосовуйте насосу. Якщо насос буде включений
без води, то почне нагріватися, автоматична система безпеки знеструмить живлення
насоса. Насос не зможе запуститися у дію до моменту охолодження.
► Застосовуйте тільки шампунь, який рекомендується виробником.
► Переконаєтесь у тому, що усі тканини і поверхні годяться для чищення мокрим
способом або прання. Особливо у разі ніжних килимів, тканих уручну, виконаєте
пробу на невеликій поверхні.

ОПИС ПРИСТРОЮ

F1 C2 H7 E3 H6 G1 H8

C3

F2
E3
E5
H4
E4
E1
H3
E6
E8
H5
E7

H2

H1 E10 E9

72

mod-02_instrukcja.indd 72 27-01-09 21:52:46


UKR

A2 A1 A7

A5
A6
A3

A4

B3

B2

B6

A8

B1
B7
A9

C4

B5
C1

D3
B8

B4

D1

D2

73

mod-02_instrukcja.indd 73 27-01-09 21:52:49


UKR
А. Моторний агрегат. Ця секція включає у себе двигун, вимикач та робочі елементи.
Верхньою частиною цієї секції є фільтр HEPA, який служить для фільтрування пилу та
інших дрібних частинок з повітря, що видувається. Під пінним фільтром розташований
великий пластмасовий поплавок, який, у міру наповнення ємності, піднімається
та відсікає вакуумметричний тиск, тим самим попереджаючи про необхідність
спорожнення ємності.
A1 – Вмикач насосу
A2 – Вмикач пилососу
A3 – З’єднувальний елемент шлангу для пральної рідини
A4 – Корпус фільтру HEPA
A5 – Фільтр HEPA
A6 – Кришка корпусу фільтру HEPA
A7 – Покажчик рівня забруднення фільтру
A8 – Поплавкова камера
A9 – Пінний фільтр

B. Ємність. Секцію ємності утворює центральна частина пилососа, яка служить для
накопичення пилу та брудної води. Ця секція прикріплена до моторного агрегату за
допомогою затисків. Бачок для шампуню і чистої води (пральна рідина) розташований
під ємністю водного фільтру
B1 – Ємність
B2 – Корпус водного фільтру
B3 – Губка водного фільтру
B4 – Трубка водного фільтру
B5 – Гумова прокладка
B6 – Затиски
B7 – Гнізда замків
B8 – Всмоктувальний впуск

C. Бачок для пральної рідини. Бачок для рідини містить шампунь і чисту воду. Коли
насос працює, шампунь і вода беруться з бачка. Рідина, яка поступає з бачка крізь
шланг, розпилюється. Бачок для рідини знаходиться між ємністю водного фільтру та
підставою з коліщатками.
C1 – Бачок для пральної рідини
C2 – Короткий пральний шланг
C3 – З’єднувальний елемент короткого прального шлангу
C4 – Покажчик рівня води

D. Підставка з коліщатками
D1 – Підставка
D2 – Коліщатка
D3 – Замок

74

mod-02_instrukcja.indd 74 27-01-09 21:52:50


UKR
E. Шланг. Ця секція включає у себе всмоктувальний шланг з захватом, пральний
шланг та всмоктувальні трубки. Всмоктувальний шланг з’єднується з секцією ємності
за допомогою введення шлангу до всмоктувального впуску. Всмоктувальні трубки
з’єднується між собою, а потім з захватом. Захват містить дозатор пральної рідини та
регулятор сили всмоктування. Шланг можна розмістити на моторному агрегаті при
використанні підвіски.
E1 – Елемент, що кріпить всмоктувальний шланг
E2 – Елемент, що кріпить пральний шланг
E3 – Шланг для пральної рідини
E4 – Затиски
E5 – Всмоктувальний шланг
E6 – Важіль дозатора рідини
E7 – Регулятор сили всмоктування
E8 – Захват
E9 – Всмоктувальні трубки (2 шт.)
E10 – Підвіска

F. Пральний наконечник. Пральний наконечник використовується для всмоктування


рідин з килимів, доріжок, підлоги. За допомогою цього наконечника розпилюється
також пральна рідина. У разі твердої підлоги, наконечник використовується разом з
приставкою.
F1 – Пральний наконечник
F2 – Приставка для твердих підлог

G. Наконечник для м’якого чищення мокрим способом. Цей наконечник відповідає


для чищення оббивки меблів, штор і т. п., а також для всмоктування рідини з вузьких
поверхонь.
G1 - Наконечник

H. Додаткове оснащення.
H1 – Захват для кріплення аксесуарів
H2 – Щілинна приставка
H3 – Кругла щітка
H4 – Вузька щітка
H5 – Підлогово-килимова головка
H6 – Освіжувач повітря
H7 – Шампунь

75

mod-02_instrukcja.indd 75 27-01-09 21:52:50


UKR
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ
УВАГА: Переконаєтесь у тому, що пристрій відключений від джерела
електроживлення.
- Від’єднаєте короткий пральний шланг (C2), розміщений між бачком для пральної
рідини (C1) і моторним агрегатом, та обережно витягніть його зі з’єднувального
елементу (A3) (рис. 1,2).
- Звільніть затиски (B6) (рис. 3). Підніміть моторний агрегат за допомогою
прикріпленого захвату та вийміть корпус водного фільтру (B2).
- Після цього вийміть аксесуари та розмістіть їх у захваті (H1).
- Під час розпаковування перевірте, чи є усі частини і чи не пошкоджені ці частини.
- Звільніть замки (D3) з підставки та підніміть ємність водного (B1) фільтру і бачок для
пральної рідини (C1) (рис. 3).
- Закладіть коліщатка (D2) на нижню частину підставки (D1).
- Переконаєтесь у тому, що пінний фільтр (A9) закладений на поплавкову камеру (A8)
(рис. 4).
- Закріпіть трубку водного фільтру (B4) (рис. 9) через гумову прокладку (B5) (рис.
10).
- Після цього встановіть бачок для пральної рідини (C1) на підставці (D1), накладіть
ємність водного фільтру (B1) та заблокуйте замки (D3).
- Після цього встановіть корпус водного (B2) фільтру на ємності для води (B1) (рис.
11).
- Розмістіть у корпусі (B2) губки водного фільтру (B3).
- Закладіть моторний агрегат на ємність та прикріпіть за допомогою затисків (B6).
- Для того, щоб під’єднати всмоктувальний шланг (E5), встановіть кріпильний елемент
(E1) у всмоктувальному впуску (B8).

76

mod-02_instrukcja.indd 76 27-01-09 21:52:50


UKR

1 2

3 4

77

mod-02_instrukcja.indd 77 27-01-09 21:52:50


UKR

6 7

8 9

10 11

78

mod-02_instrukcja.indd 78 27-01-09 21:52:50


UKR

12 13

14 15

16 17

18 19

79

mod-02_instrukcja.indd 79 27-01-09 21:52:51


UKR
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЮ
З метою забезпечення високого комфорту, а також чистоти і безпеки, пилосос
був оснащений водним фільтром. Це спеціально спроектований пристрій, який
призначений для затримки найдрібніших забруднень і сапрофітів, що знаходяться у
повітрі, використовуючи для цієї мети фізичні властивості води. Принцип дії водного
фільтру полягає у тому, що повітря, яке засмоктане в пилосос, проникає крізь ємність
з водою, залишаючи в ній забруднення і сапрофіти.
Чищення сухим способом
- Переконаєтесь у тому, що пристрій відключений від джерела електроживлення.
- Перевірте, чи сухі та чи вільні від забруднень ємність, трубки і шланг.
- Звільніть затиски та підніміть моторний агрегат за допомогою захвату.
- Зніміть корпус водного фільтру (рис. 11) та наповніть ємність чистою водою
(максимум 2 л).
- Закладіть назад на своє місце корпус водного фільтру.
- Накладіть моторний агрегат назад на пристрій та затисніть затиски.
- Приєднаєте всмоктувальний шланг (E5) (рис. 5) за допомогою кріпильного елементу
(E1) до всмоктувального впуску пилососу (B8). Аксесуари додаткового оснащення
можна приєднати до всмоктувальної трубки (E9) або безпосередньо до захвату (E8),
залежно від виду робіт, які виконуватимете.
- Приєднаєте провід електроживлення до мережного гнізда.
- Щоб включити пилосос, натисніть кнопку (A2).
- Для забезпечення освіження повітря у приміщенні, до води в ємності (B1) можна
додати декілька крапель освіжаючого засобу (H6).
Застосовуючи вищеназване оснащення, можна чистити:
- Підлогово-килимова головка (H5) служить для усунення пилу з килимів, доріжок
і твердих підлогових покриттів. Головка оснащена коліщатками з метою легшого
пересування, а також кнопкою. Після натиснення кнопки можете пристосувати
головку до очищення від пилу твердих поверхонь, наприклад, підлоги, паркету.
- Щілинна приставка (H2) служить для чищення труднодоступних місць.
- Всмоктувальна трубка (E9), що складається з двох частин, служить для всмоктування
землі, стружки, крихт, шерсті.
- Вузька щітка (H4) і кругла щітка (H3) служать для усунення пилу з полиць, книжок,
абажурів, рамок, прикрас, штор і т.п.
- Пристрій оснащений функцією наддуву. Цією функцією можете скористатися з
метою осушення предметів або очищення забитої раковини або ванни. Приєднаєте
всмоктувальний шланг до кришки корпусу фільтру HEPA (A6), а після цього включіть
пристрій. Для чищення можете застосувати круглу щітку, заздалегідь стягуючи з неї
деталь з шерстю.
УВАГА: Під час чищення сухим способом не застосовуйте насосу. Не застосовуйте
пристрою без встановленого пінного фільтру.
Прання і чищення мокрим способом
- Переконаєтесь у тому, що пристрій відключений від джерела електроживлення.
- Підніміть моторний агрегат над ємністю.
- Переконаєтесь у тому, що пінний фільтр встановлений (рис. 4).

80

mod-02_instrukcja.indd 80 27-01-09 21:52:51


UKR
- Зніміть трубку водного фільтру (B4), оскільки її наявністьі під час чищення мокрим
способом може викликати спінювання.
- Закладіть назад на своє місце корпус водного фільтру (рис. 11).
УВАГА: Під час користування функцією прання поверхонь, не вливайте воду в ємність
водного фільтру.
У бачок для пральної рідини налийте чисту воду (з метою перевірки рівня наповнення,
скористайтеся показником рівня води C4) і шампунь (кількість шампуню представлена
на пляшці). Розташуйте бачок для пральної рідини на підставці з коліщатками (рис. 14).
- Розташуєте ємність на бачку для рідини, моторний агрегат на ємності, та затисніть
затиски (рис. 3).
- Приєднаєте короткий пральний шланг (C2) до бачка для пральної рідини (C1) (рис.
16) і до з’єднувального елементу (A3) позаду моторного агрегату (рис. 15).
- Приєднаєте довгий пральний шланг (E3) до важеля дозатора рідини (E6). Елемент,
що кріпить пральний шланг (E2), приєднаєте до з’єднувального елементу (A3) на
моторному агрегаті.
- З’єднаєте важіль дозатора рідини (E6) зі захватом всмоктувального шлангу (E8).
- З’єднаєте довгий пральний шланг (E3) зі всмоктувальним шлангом (E5) та зі
всмоктувальними трубами (E9) за допомогою затисків.
- З’єднаєте пральний наконечник (F1) зі всмоктувальними трубами або безпосередньо
зі захватом. Наконечник для м’якого чищення (G1) можете з’єднати тільки зі
захватом. Для прання килимів, доріжок і миття підлоги використовуйте звичайний
наконечник. До прання крісел, диванів, штор, оббивки автомобільного салону і т.п.
використовуйте наконечник для м’якого чищення мокрим способом, прикріплюючи
його безпосередньо до захвату.
- Встановіть штепсельну вилку в мережній розетці.
- З метою запуску насосу, натисніть кнопку вмикача насоса (A1) та нанесіть суміш з
води і шампуню на поверхню, що очищається.
- Вода і шампунь (пральна рідина) накачуються з бачка для рідини за допомогою
насосу, розпилюються через наконечник на поверхню, що очищається. Рідина вникає
між волокнами, розчиняючи навіть найбільш тверде забруднення.
- Почекайте, принаймні, три хвилини, щоб шампунь повністю увібрався.
- Вимкніть насос за допомогою кнопки (A1).
- Натисніть вмикач пилососу (A2) з метою введення у дію функції всмоктування і
переміщайте наконечник по поверхні. У разі чищення оббивки, всмоктування брудної
води і розпилювання суміші рідини можна здійснювати одночасно.
- Коли з ємності (B1) почне виходити піна, необхідно негайно вимкнути пристрій та
опорожнити ємність від брудної води. Одночасно перевірте кількість пральної рідини
у бачку для рідини (C1).
- Коли ємність заповниться брудною рідиною, поплавок автоматично заблокує
функцію всмоктування, а двигун почне працювати голосніше. У такому разі негайно
вимкніть пилосос і насос, витягніть штепсельну вилку з мережної розетки, вийміть
всмоктувальний шланг (E5) зі захвату (E8) і шланг для пральної рідини (E3). Зніміть
моторний агрегат та опорожніть ємність.
- Для чищення твердої підлоги, наприклад, покритих плитками, мармуром і т.п., на

81

mod-02_instrukcja.indd 81 27-01-09 21:52:51


UKR
пральний наконечник (F1) закладіть приставку, призначену для чищення твердої
підлоги (F2).
- При використанні наконечника (F1) можете, наприклад, зібрати воду, розлиту з
посудомийної машини або пральної машини, або воду, розлиту після розморожування
холодильника або морозильника.
Увага: Застосування пилососу незгідно з вище приведеною інструкцією може привести
до виникнення великої кількості піни, надлишок якої може витягуватися крізь фільтр
HEPA. У випадку, якщо дійде до такої ситуації, необхідно вимкнути пристрій, витягнути
штепсельну вилку з мережної розетки, опорожнити бачок для води, вичистити корпус
водного фільтру та осушити його. Після цього вийміть фільтр HEPA та також його
осушіть. Вимийте пінний фільтр, який знаходиться у поплавковій секції, та залиште
його для осушення. Почекайте близько 2 годин, щоб висохла піна у двигуні.

ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД


- Кожного разу, перед початком якої-небудь дії, пов’язаної з технічним доглядом або
чищенням пилососу, вимкніть пристрій та вийміть штепсельну вилку з мережної
розетки.
- Після застосування пристрою спорожніть, вичистіть і осушіть ємність. Вологість
і забруднення можуть привести до виникнення усередині ємності неприємних
запахів.
- Перед видаленням бруду і забрудненої рідини, від’єднайте всмоктувальний шланг,
звільніть затиски та підніміть моторний агрегат.
- Пінний фільтр можете промивати теплою водою з доповненням мила або під
проточною водою. Ретельно осушіть пінний фільтр перед його повторною установкою
на поплавковій камері.
УВАГА: Забороняється промивати пінний фільтр у гарячій воді, а також прати у
пральній машині.
- Перевірте, чи рухається вільно клапан у поплавковій камері. У разі потреби,
прочистіть його (рис. 17). З метою перевірки дії поплавка, підніміть моторний агрегат
та потрясіть ним.
- Регулярно перевіряйте чистоту фільтру HEPA. Якщо фільтр забрудниться, необхідно
його прочистити. Після довшого періоду експлуатації, фільтр HEPA втратить свої
властивості. У цьому випадку замініть його новим фільтром.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Напруга: 230 В, 50 Гц
Максимальна сила: 2400 Вт
Максимальний рівень галасу: LWA = 80 дБ

82

mod-02_instrukcja.indd 82 27-01-09 21:52:51


UKR

Правильна ліквідація виробу (використане


Poland
електричне і електронне устаткування)

Позначення, що поміщається на виробі, або в текстах, які до нього від-


носяться, показує, що виріб після закінчення періоду використання не
можна викидати разом із іншими відходами, які походять з домашніх господарств.
Щоб уникнути шкідливого впливу на натуральне середовище і здоров’я людей в
наслідок не контрольованого викидання відходів, ми просимо відокремити виріб
від іншого типу відходів і віддати на відповідну переробку з метою повторного ви-
користання матеріальних запасів, що повинно увійти у постійну практику.
З метою отримання інформації щодо місця і безпечного для середовища способу пе-
реробки цього продукту, користувачі в домашніх господарствах повинні зв’язатися
з пунктом роздрібного продажу, в якому зробили покупку виробу або з органом
місцевої влади.
Користувачі у фірмах повинні зв’язатися зі своїм постачальником і перевірити умо-
ви договору покупки. Виріб не можна викидати разом з іншими комерційними від-
ходами.

83

mod-02_instrukcja.indd 83 27-01-09 21:52:51


Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej
firmy MPM Product

MPM Product Sp. z o.o.


ul. Brzozowa 3
05-822 Milanówek
tel.: (0-22) 380-52-00
fax: (0-22) 724-70-00
www.mpmproduct.com.pl

mod-03_instrukcja.indd 54 26-11-08 14:40:16