You are on page 1of 5
EIPHNOAIKEIO ACHNON Aproues: 4G | 2018 TO EIPHNOAIKEIO ABHNAN Toyepomonke and my Bipnvosixn my onoia Spice NpSeSp0¢ ToL TeHieods ToUBovdIoY A\oKoE~OG YoD Epnvosciov AEnvdv, He mY Mapovoia ms Teayuarla EAMG Apécon, Love6piace EnySo1a oto aKpoarroH Tov aN 18 Maiov 2018, ya Va 6x08 mv MapaKGT UndBEON LETAES Ins avakémrovoas Tov Navayidsm, KaToicow Apyous, 0665 be AOM: on omoia mapaoraenke Sa Tov TANPEEoSGIOY BuxnYPOU mE Acovisa Eedyou, Ths Ka" ng n avaxomi : AvovuuNS rpanezmg eroIpelag ue IV Enavopia «IPANEZA EUROBANK ERGASIAS AE», To eépcbe omy ABtiva . 0665 O8avog ap. 8 ka! exnpocMEira voy, 9 onola Rapactdenke bia me MAnpEEoboIag sKnyepoL me H avaxoirovea we my amd 83-2018 avaKomi me, aig SiaéKaviag TepIOUTIAKdY SiapEPdY , MOD KaTarONKE HE Gofovra A—IOUO &KB, KaTaB FAK 20312/2018 Kal EAK 531/2018, Gimot doa ‘evagépovral a" aviv Fla inv nporsiueyn ovgiimen ang avaKomig Kar uera mn fee@pdovrion tg uReBeoNs aMd To oxo MMEKO KAI KATE mH OAS EyYpa!iC Ing 0” aUTE To AKacTHPIO A@OY MEAETHEE TH AIKOTPAGIA, IKEDOHKE IYM@ONA METO NOMO Me my xpwouevn avaxont — Kar ya Tous ABYOLS MOD avapipovrai a! autiy emBKaKeraI GN Ty avaKmTovaa n acbp@oN, ng ve apIOHs 24013/2017 Brarayig MANp@LHg TOV Eipnvosixn ABNvE>y kai mg aNd 24-1-2018 emnayiig MPS MANP@OU KATO. avMYpSDOY && amoypampou a” exrekeoTad abTAg HE MY oTIoia eMaooEIa! va KonoBANNE OTHY KABIG . To HOGS TeV 17.410,82 tue , MALO TOKOV KOI kobe. 1H ond Kpion avakonit , omy omtoia o«wpebovra! nopabeerts avaKoni) Ka1a THE BloTayie MANPKOMAS KOI KaTa TS eTITAYAIG MOS peu (632rap. 6 KONA) aoRiEnke voudrOMIA «1 quMPOeCHa ( 632 nae, 2 Kai 934 Tap. o) , axpow n NpooBadASyEVn Biaray!) TANPA@HC embOOnKe MV avaxdnrovGa CME 202-2018( BA. my UT" apIOH. 15066/20-2-2018 é&xScan evidoons me SKaoMIKA}G EMEA‘TOIAG oro Fipwrosicio NavmNov Eampiag Nan, rrov npooKopigeral and my aig n avaKomt}) Kan EvéiEN avaKOM oTHY KaBrIg OTK 8-3-2018 BA. inv on api6p., 7789B/8-3-2018 ExOean eTi6oon¢ Tov SKacTKOO EmpeAnth 70 Nparabcio ABnVeY Teapyiov KesrértovioD, TOU nipooKopigera and my avaKémoUca), apHosiiag 6 ipsa! pO ovgiiinon evdmov top napdvroc AKagmnpio’ [632 Nap. 1K! 933 nap. 1 Kflohd) Kar G0 exéKa0GE aiURpevA HE TIC BTAEEIC TOY apePaY 6l4en. KNOMA. Eval 6€ vojN aTHEROYENN OG BIaTAEAIC TeV Gpepev 632 nap. 1, 633 nap. 1, ¥85 KAI 176 KONA. Npemet, enonEve ve vive ‘oma S0xth Kal vo Epeo¥NBOBY NEPAMEp@ oF ASYOr TIOD avGq'pOvTa amy «26 1p.OS MY YORK KAI OLGIAOTI| TOUS BaOIHOTNTE. Téa Kar 10 pdioxtov voUOBEIKd KaBeaTéS (GPE. 8 OP. 6 rou v. 1083/1980 Kar iy HE qpN 289/198 andoasn ms (, h 4 8 amo eur anon Ae | 2.045 entdaanc ov Eomotcio Ane (aaa, nipovotnaékebopin -To00 Karé 10 npcioxsov vouobeMd KaBCOTeg {80.8 nap. 6 1083/1980 Kor anv ue apreu6 789/190 andgaon me a ee ee 2601/98, &p@p0 30 v. 2789/2000, depo 390 v. 3259/2004) emnpenrdg evo! 0 avaroxaubs Kabvorepoiuevery ToKEY KAI pbvoV. E: Kawia Mepimraon Sev enmpérerar avaroKoUss TPOLNBEaY . @opOV Kal SRSECOVIEPAGY 124/207 Apu2007.1190. MNOre 14060/2017 NOMOL, K4Ge avridemn oOUBAAN elvan evBE=DS avTIGEMN ON MopanBvea Sarde Ge KAGE Ge MEpinT@OON EALYyETAH [EDK TOV BraTaEECW 174,178 Kal 179 AK(MNpKop 175/2013 NOMO}} Me Tov nipdre AByo Tov SKoYPApOD mg avaKoMig THE A avaKémoved Joxvpiterar Heragd GANev SH n Op THs , Ue Bon mV oncia ex6d0nke 1) avaKomTéyevh Starayih TANPOMS. evacparaVE! KoH xpedoaG aNd 1h [ETaKSAIGN Ng sGOPAG ToD v. 128/1975, 01 on‘oleG HANOTA evoquarospeves [ue HY KIPIa O~PAINA KEEPAACTIOIONV-OV Ka! avarorigovray mapavipess Kar 6G ek TOTO An MINOR IME KAeAS fival un exa®apioLivn. ZupEVA [le 66a TipoEKTEONKAY , o RaVOS avrég mg avaxomig var vous, ompKSpevos omc Mpoavagspojievec biardfENG, KABEDG Ka OMG laTaEIG TeV GBPEOV 623, 624 KTIONA, Amié Ta emeohooueva Kar MPOSKOLKEUEVa aNd TOUG 6IaBiKoUS fyypaqa Kar amd Sin yeviké m BiadKaIGia aToselxmKaV Kare thy KoiON Tov AKaoTnp!v TobTOL Ta aKdAovBa: Merak rev FiabiKcoV Karaprio®nKe omy ABhva ané 26-3-2012 Kar jue aPAOLS 650001191948 ‘abuBaEN xoprIYNONG ToKOXEcohUNKON BavtioD Syovs 17.500,00 svp«>, ‘Yo my e€uninpéinen| mg oTPolag MpFVENKE © Le pI 00269201-5-7- 9601719988 Aoyapiaayes . Meté my eniéoan omy avoKdrrousa TE ‘amd 20:1-2017 Karayyediag me ag ave ouppdccas . Adve me SmPENs AfNPSecoUeY ogrdv Is Kal THE yveaoTOTIOINONE o° evry Tov o@eRduevov TIooo!, KaB" ng KaTiBeor EvmOY TOD