You are on page 1of 734

--------»,

=----------------
"τε - - - - - - - - - - - σ.: ---- ΕΕ"
ε". -------------νχα,τη-τανκ""%,«ε". ------ /
το κΑΤΑ ΜΑΤ ΘΑΙ ο Ν
Ε'ΥΑΓΓΕ ΛΙ ο Ν.
Κεφάλαιον.ά. τ.
2. Ι. Β Α οΣ γύρέσεως Ι'κCg Χρισέ, "-

;
- 2
υςΑβρααμ
Δαβίδ, ύς Α'βeαάμ...,
εγγύνησε .Η μ' ,Η
ήξί,
τον Ισαάκ,
Τ. Ισαακό εγγύησε τον ΙακάβΓα-Α :
κωβ ό εγγύνησε ή Ι'και δαν , και άου αδελφες
ΦζΑ / "ΤΕ: • .

Η 3: Τέδαιό εγγύνησε εφαρες και +2αρα


εκ τ'Θάμαρ Φαρές σήε εγγύνησε α Ε'σρώρι,
Ε'σραμ ό έγϊύνησε ή Α'eαμ.
4 Α'eαμ 5 εγ%ύνησε + Αμιναδάζ. Α'μι
να δας 5 ε%ύνησε η Νααασών Νααασωνό
*χύνησε ή Σαλμών.
". 5 _Σαλμων σηε εγϊόνησε ο Βοόζεκ σ' Ρα
χαίζ. Βοοζ 5 εγ%ύνησε + Ω'ζήδεκ τ Ρέθ,
«Σ'βήδό εγ%ύνησε ή Γεασα;.
" 6 Ι'εασα 5 εγ%ύνησε ή Δαβίδ έβασιλέα,
Δαβίδ5 ο βασιλεύς εγξύνησε έ Σολομώντα
εκ τ'τζ Ούeίκαι.
2 Σολομων 5 εγγόνισε η Ροβοάμ Ρο
" βοαμ ό εγ%ύνκάε Φ Αβιά Α'βιαιό εγ%ύνησε
8 Α'σα δ εγγύνησε +Ιωσαφάτ. Τωσα
ι- σε Α'σα.
φατ3 εγγύνησε" 1'ωeάμ Τωeαμό εγ%ύνησε
Φοζία" .., ο . w . --- *

* και ο ζίας 3 εγγύνησε τον Ιωάθαμ, Ιωά


και θαμό εγγόνησε ή Α'χαζ Α'χαζό εγγύνησε
4 Εζεκίαν. " ", και "η " - η -

ι "
μς Εζεκίας ό εγγύνησε
1. - Α. 2.
+Μαναωήν"Μα
κι
πί Ε Υ ΑΓΓΕΛ το Ν cap. τ.
ναουάς ό εγ%ύνησε + Αμών Αμων δ εγγύνη
τε + Ιωσίαύ,
Ι 1. Ιωσίας 3 εγ%ύνησε + Ι'εχονίαν & τις
αδελφες μυθ,ό%ί σ'μέloικεσίας Βαζυλώνος,
Ι 2 Μετα ή την μέloικεσίαν Βαζολώνος,
Τεχoνίας εγγύνησε τ Σαλαθιήλ Σαλαθιήλ
3 εγγύνησε ή Ζορρβαζελ.
13 Ζορρβαζελ 3 εγχόνησε ή Αβικαιδ Α'
βικδ5 εγέννησε τ Ελιακείμ Ελιακείμ 5
εγέννησε + Α'ζώρ.
ν
14 Αζαρ ό έγένγκσε : Σαδώκ Σαδωκ
δ εγέννησε τ Αχείμ Αχείμ δ εγέννησε τ'
Ελιέδ' Ελιεδ δε εγέννησε τ Ελεάζαρ.
15 Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθαν.
Ματθαν δε εγέννησε ή Ιακώζ. ',
16 Ιακώς δε εγέννησε τ'Ιωσήφ + άνδρα
Μαρίας, εξής εγέννηθη Ιησούς ο λεγόμάμος
Χeμςός.
17 Πάσαι ομύαι γ%ρεα Σπο Αβeααμ έως
Δαζίδ, γγυεαι δεκατέασαρες και Σπο Δαβίδ
έως τ’ μέloικεσίας Βαβυλώνος, γλυεα δε
κατέασαφές και Σπο τ' μέloικεσίας Βαζυ
λώνος έως "Χρις ξ, γλυεα δεκατέασαρες.
18 Τ8 δε Γκ(και Χεμς και η γέννηζις έτως
ήν. Μνης ευθείσης γδ τμήρος αυτό Μαρίας
τώ Ιωσήφ, πριν ή σιωελθείν αυτες , ευρέθη
εν γαςοι έχ«σα εκ Πνεύματος αγίκαι.
19 Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ων,και 4
μήθέλων αυτήν παραδίγματίσαι, εβκλή
θη λάθeα Σπολόσα αυτήν.
2 ο Ταύτα δε αυτό ενθυμηθέντος, ιδα,
αγελος Κυρίκ κατ' όναρ εφάνη αυτω,λέγων,
Ιωσήφ ύoς Δαβίδ, μη φοβηθής σαραλα
βείν Μαριαμ την γιουάϊκάC« το γδ αν αυτή
:"υνηθει εκ Πνεύμαιός ετίν αγία.
2 ! Τέ- ,
- Κ Α Ι Α Μ Α Ι Θ. 3
ζ
, 21 Τέξεται δειλόν, και καλέσίς το όνομα
αυτό Ι'ΗΣ Ο ΥΝ, αυτός γδ σώσψ +λαεν
αυτό. Στο ταμαρίιών αυτών.
22 (Τέτο δε όλον γέγονεν, ίνα αληρωθή
το ρηθέν υτσο" Κυρίκ δια ά: τoeοφήτκ, λέ
γοήος.
23 Ι'δε, η παρθένος εν γαςzί έξ4, κατέ
ξετα, υιον , και καλέσκζι το όνομα αυτά
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ό εςι μεθερμηνευό
μύυον Μεθ' ημών ο Θεός.)
24 ΔιεJερθείς δε ο Ιωσήφ Στο τύ ύπνg,ε- και
ποίησεν ως τoeρσέταξεν αυτώ ο αγfέλος Κυ
είε,και παρέλαβε την γιουαίκα αυτό.
25 Και εκ γίνωσκεν αυτήν, έως και έτεκε
ο υον αυτής ή αεροτότοκον, και οκάλεCε το.
ένoμια αυτ8 Ι'ΗΣ Ο Υ Ν.
Κεφ. β',
Ι Τ3 δε Ι'ησζ "υνηθένΊος εν Βηθλεέμ τ'
Ι«δαίας,εν ήμέρας Ηρώδs + βασιλέως,ιδε, -
μάγοι Σπο ανατολών παρεγένοντο εις Ιερν
σόλυμα, ΛέγούΙες
2 Πξ ες-ιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ι'και
δαίων, είδoμάμ γδ αυτό ή ας έeα εν τη ανα
7ολή, και ήλθομύο ωeoσκuυήσαι αυτω:
Ακέσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς ετα
εάχθη , και πάσα 1'ερς σόλυμα μετ' αυτό.
4 Και σιωαγαγών πάνlας τες Αρχιερείς
και Γeαμμαϊείς τέλακαι , επιμιθάνετο παρ
ί
αυτων π8 ο Χeμςός γξυνάται.
και οι δε ειπον αυτώ Εν Βηθλεέμ τ'1's
Η
δαίας έτω γδ γέγρατίlαι δια τα τροφήΦs, "
6 Και συ Βηθλεέμ, γή1'έδα, εδαμως ε
λαχίτη εί έν τοίς ηγεμόσιν Τέδα εκ C& γαρ
εξέλεύσεται ηγέμύφος, όςίμς ποιμανέ Φλαόν
μ8 Φ. Ισeκήλ.
Α 3 7 Τότε
"Η 7 Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τες μά
2 &ς, ήκείζωσε παρ αυτών έχρόνον fφα
νομώύε ας έρος, - -

3 Και πέμψας αυτες εις Βηθλεέμ, είπε:


πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε, οειf
παιδίg επαν δε εύρητε, απαγγείλαΐέμοι,ό
πως καγω έλθων φeoσκμυήσω αυτώ,
9 οι δε ακέσαήες "βασιλέως και επορεύ
θησαν και ιδε, ο ασηρ, όνειδον εν τη αναίες
λύ, φροηγήμ αυτές, έως ελθών έτη επάνω και
< ήν το παιδίον.
το Ιδόνίες δε + ας έeα, εχάρησαν χαεαν
μεγαλίμ, σφόδρα.
ίτ και ελθούiες εις την οικίαν, εύeων το
παιδίονίύ Μαρίας σ'μήleός αυτό και πε
σόνΊες τοερσεκμύησαν αυτό και ανοίξουΐες
τες θησαυρές αυτών , τoecσήνεJκαν αυτώ
δώρα, χρυσον, Ά και σμύρναν.
12 Και χρημαίιώθέήες κατ' όναρ μό,α
νακάμψα Φεός Ηρ%δίμ,διαλλης οδε ανε
χώρησαν εις την χώραν αυτών,
13 Α'ναχωρησανίων δε αυτών, ιδεραγία
λος Κυρίκ φαίνεται κατ' όναρ τω Γωσήφ,λέ
γων Εγερθείς τ'αράλαξε το παιδίον και
την μητέeκαι αυτό , και φεύγε εις Αίγυπτον
και ίδι εκεί, έως αν είσω σοί μέλλ4 γαρ
Ηρώδης ζητέιν το παιδίον , το Σπολέσαι
εξΑΟ ΤΟ»
14 ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον
και την μήiέeα αυτά νυκτός, και ανεχώρησεν
εις Αίγυπτον.
τ; Και ήν εκεί έως ατελεύiής Ηρώδείνα
πληρωθή το ρηθέν υπο? Κυgία διά ταε
φήτε, λέγοντος ΕξΑιγύπle εκάλεσα τον
εξόν με,
" 16 Τό
-

--.

- Κ Α Ρ Α Μ Α Τ Θς g
16 Τότε Ηeζόδης ιδων,όί ενεπαίχθη ύσο.
"άαγωγ,εθυμώθη λίαν και Σπος-είλας αν
ειλε πάντας τες πάιδας τες εν Βηθλεέμ
και εν πάσι τοις ορίοις αυτής, Στο διέ1&ς και
κατωΊέego, κ? έχeόνον όν ηκρίζωσε παρα Ε" . .
1 . . . .
ά"μαγων. Η
17 Τότε επληeζόθη το ρηθέν υπό Ιερε
μίκαι 3"Φeoφήτg, λέΠοντος, - 1. Ε.
1
18 Φωγή ον Ραμά ηκάθη , θρήνος και
κλαυθμός και οδυρμός πολύς, Ραχήλ κλαί 5
καισα τα τέκνα αυτής και άκ ήθελε παρα-,
κληθήναι, όί εκ εισί.
19 fελευτήσαντος δε"Ηeώδε, ιδεαγ-,
γελος Κυρίκ κατ' όναρ φαίνεται τω Γωσήφ
εν ΑιγύπΊω 2 λέγων
2ο Ε'γερθείς παράλαβε το παιδίον και
την μητέeκ αυτό, και πορεύε εις γην l'oeα
ήλ. τεθνήκα σε γαρ οι ζηέντες τίμ ψυχίω
σε παιδίκαι.
21 ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον
και τίμι μητέeα αυτό , και ήλθεν εις γήν,
Ι'σeαήλ.
22 Α'κάσας δε, όfι Αρχέλαος βασιλεύψε
πί σ' Γκδαίας αντί Ηρώδ« fπατρός αυτό,
εφοβήθη εκεί απελθέν.χρημαίlισθείς δε κατ' ι:
όναρ, ανεχώρηζεν εις τα μέρη τ° Γαλιλαίας. -
23 Κα: έλθων κατώκησενάς. πόλιν λεγν
5' αύμήν Ναζαρέτ, όπως πληρωθή το ρ"δεν δια: -
"οενφκή",όk ΝαζωραίΘ,κληθήσεθ, Σία: να
- Κεφ. γ. 3. 4-" ,

τ Εν σιέ ή ημέρας εκείνας παραγίνεται


1'ωανης ο βαπjίςης, κηρύατων εν τη ερήμω τ'
1'κdαίας, «

Άλι ν. Μετανοείτε ήγüκε γδήβα


σιλεία ήδ έρανών,
Α 5 ού
ό ΕΥΑrfΕ Α1ο Ν cap. 3.
3 ΟύτΘ- άο εστν ορηθείς ύαο Ησαΐκαι το
προφήτg , λέγοντΘ- Φωνή βοώντΘ- εν τή
ερήμω. Ετοιμάσα?ε τίμι όσον Κυριε,βυθείας
ποιειτε τας σεξζες αυτό,
4 Αυτός ό ο Ιωαννης είχε το ένδυμα αυτό
Στο τειχών καμήλ82 και ζωνίμ θερμαίινίω
τίει τίω οσφεώ αυτό ή όΈsφή αυτε lώ ακφί
δες 6 μέλι αγεμον.
5 Τότε εξεταορβύετο ωρος αυτόν Ιερςσό
λυμα, ξπάστα ή Γsdαία, 6 πάστα ή τειχω
μΘντ8 Ιορδανκαι,
6 Και εξαπλίζοντο εν τω Ιορδαίη ισ’ αυ
τ", εξομολο/έμίμοι τας αμαρίίας αυτή).
7 Τόων 5 «πολλες ήδ Φαρισαίων 6Σαδ.
δsκαιων ερχομένες όλα το βάπjισμα αυτό,
είπεν αυτοίς. Γεννήματα εχιδνών, τις υπέ
δείξει υμίν φυγείν Στοτ μελλέσης οργής,
8 Ποιήσατε οιώ καρπες αξίες τ“μετα
γριας.
9. Και μη δόξησε λέγειν εν εαυτοίς πατέ
εια έχθμόμ + Αβρααμ λέγω γδ υμίν, ότι σύ
ναται ο Θεός εκ Ά λίθων τέτων εγέρα, τέ
κνα τω Αβρααμ,
1ο Ήδη δε και η αξίνη σορός τίω βίζαν ήυ
δένδρων κείθ. πάν οιώ δένδρονμή ποιέν καρ
πόν καλόν, οκκόπηεθ, δεις πυρ βάλλε3).
Ι Ι Ε γω μεν βαπήίζω υμάς εν ύδατι εις
μετανομαν ο θε οπίσω με ερχόεύμΘ., ιχυρό ι

τέeός με ες-ιν, και εκ ειμι ικανός τα τσοδήμα


τα βαςτασαι αυτός υμάς βαπήίστ εν Πνόύ
ματι αγίω 6 πυει.
1 2 Ούτο πύον εν τή χ&ει αυτύ,6 διακα
θαεμά τιμαλωνα αυτές δ σιωάξει ή στον
αυτ" εις τίμιΣποθήκία, το θεαχύegν κατα
καύσει πυρ ασβέτω.
13 Τό
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. χι
13 Τότε παραγίνε3) ο ΙηΩές Σπο τ'Γ&μ
λαίας όλ: + Ιορδανίμ τωeώς η Ιακύνίου, το
βαπ7ιάθήναι υσ' αυτό. -
14 Ο' σε Ιααύνης διεκωλυεν αυτόν,λέγων, ι,
Εγωκςεία έχω ύποζε βαπτιθήνα, εσύ
εPχη τωeoς με 5 Δ. -

15.Αποκριθείς δε ο Ιησές είπε προς αυ


τόνΑ'φες αρτι, έτω γδ τρέπον εσιν ημίν πλη
μάσαι πασαν δικαιοσιωίω.Τότε αφίησιν αυ-..
την,
16 Και βαπτισθείς ο Ιησ2ς ανέζη &υθύς
Σπό τα ύδατΘυ β ιδε, ανεώχθησαν αυτώ οι
καιρανοί , Θεισε το Πνεύμα το Θεξ καταβαι
νονώσει τρεις ερα",6 ερχόμμoν επ' αυτόν,
17 kaiδε φωνή οκ ήδέραιων και λέγεσα,
Ούτός έτίνο ψός με ο αγαπητός, ενώ ευοίο
Αί41ξrζξ.

Κεφ. δ. 4
Ι Τότε ο Ιησες ανήχθη εις τίω έρημον ύ
ξόλ8.τ8 ΠνεύματΘ-, πειραδίώαι υπο" δια
α Καινης-βύσας ημέρας τεασαρακοντα και
νύκτας τεασταράκοντα, ύσερςν επείνασε..
Και προσελθών αυτω ο πειράζων,είπεν,
Είύος έί τω Θεώ, ειπείνα οι λίθοι έτοιαότοι
έΨωy:/. Α" -

2 4 άμ»-οι", είπε. Τέ7 απ? ουκ


επ' αέτω μόνω ζήσεΩ αίθρωπΦ-, αλλ' ότι -

παντί ρήμαίι εκπορόυομένω δια σόματG" ί


Θε2. - "

Τότε παρώαμβαύει αυτόν ο δείξΑΦ :


ειξτίω αγία πόλιν, και ίσησαν αυτόν καιά το ξ
78ύοιον τι ίS3,
"Ά Ε κυτω. Ει θος είτε θεε και βαλε
- "ν

σεαυτού κατω γίγραπύδή 9'τι τοίς αγfέ


Α 5 λζί ;
8 Ε Υ Α ΓΥ Ε Λ Ι Ο Ν Cap. 4.
λοις αυτό εντελείται τώει σg , και ό%ίχίρων
αρgσί σε , μήπο7ε τoeοσκόψης αερς λίθον
ο πόδα Cs'
7 Εφη αυτώ ο Ινζες. Πάλινγέγραπ%),
Ουκ εκπΦeάσ{ς Κύριον + Θεόν (και.
Πάλιν παραλαμβάνς αυτόν ο διάβολος
εις όe,ς υψηλόν λίαν, και δείκνυσιν αυτώ
πάσας τας βασιλείας "κόσμs και τίω δό
ξαν αυτών,
9 Και λέγξ αυτώ Ταύτα το αήα σοι δώ
σω, εαν πεσών τοεφσκιμήCης μοι.
1o Τότε λέγξ αυτω ο Τηζες.Υ"παγε σα
τανά Γεγραπτα χάρ. Κύριον τον Θεόν (κ
πωeoσκuυήσφς, και αυτω μόνω λατρεύσός.
11 Τότε αφίησαν αυτόν ο διάζολος, και
ε δε,αγάλοι ωeοσήλθον, και διηκόνεν αυτω.4
12 Α'πέσας δε ο Ιηζές, όί. Ιωάννης πα
ρεδόθη, ανεχώρησεν εις τίω Γαλιλαίαν.
13 Και καταλιπών τίω Ναζαρέτ, ελ
θών κατώκησεν εις Κατώναεμ τίμ παρα
θαλαασίαν, εν όeίοις Ζαζελων και Νεφθα
λείμ'
14 Ι"να πληρωθή το ρηθέν δια Ησαΐκαι 3
τηeρφήτκ, λέγοντος,
15 Γή Ζαβ«λών και γή Νερθαλείμ, οδόν
θαλάασης, πέραν " Ιορδάνκαι , Γαλιλαία ά"
4θνών. Α.

16 Ο'λαός o καθήμόμος εν σκότει, είδε


φως μέγα και τοίς καθημόψοις εν χώρα
και σκιά θανατε, φώς ανέτειλεν αυτοίς.
17. Από τότε ήρξατο ο ΓκCώς κηρύαυίν,
και λέγέν Μετανοείτε ήγμκε γδή βασι
λεία ά'ερανών.
18 Περιπατών δε ο Ιησές παρασίμ θα
λααναν "Γαλιλαίας, είδε δύο αδελρκς, Σι
μα"
ΣΥ. ΑΠ. Ε. Α Α ΙVΙ. ΛΑ Η Ξ7.« 9
κανα έλεγόμάμον Πέτρον, εΑνδρέα "αζ
δελφόν αυτό και βαλλοντας αμφίζληςχρον εις
τίμ θάλααυαν. ( ήσαν γδαλιείς.)
19 Και λέγει αυτοίς. Δεύτε οπίσω με,
και ποιήσω υαάς αλιείς ανθρρόπων.
2o Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα,
» ήκολέθησαν αυτω.
2 Ι Και πορρβας εκείθεν, είδεν αλλες δύο
αδελφές, Τάκωζον Φ. 3"ΖεζεJajs, και Ιωάν
νίμ ή αδελφόν αυτό, εν τω τσλοίωμ? Ζεβε
θαίs + πατρός αυτών, καταρτίζονίας τα
δίκτυα αυτών και εκαλεζεν αυτές
Σ
22 Οι σηε ευθέως αφέντες το πλοίον και'
- "Ι, ". " * - ν 2

*παιέρα αύτων,ήκολέθησαν αυτω. . .


23. Και τρειηγήμ όλίω τίω Γαλιλαίαν ο
Τη ζές, διδάσκων εν ταις σιωαγωγαίς αυ
των,και κηρύσσων το Ευαγγέλιοντ"βασιλεί
ας,και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν
μαλακίαν εν τω λαώ.
24 Και απήλθεν η ακοή αυτό εις όλία,
σίευ Συείαν και αeoσίωεJκαν αυτώ πάνlας
τες κακώς έχονlας, τοοικίλαις νόσοις και
βασάνοις σιυεχομώμες, και δαιμονιζομές
νκς, 6 σελίωιαζομόνες, και παραλυίικές ξ
εθεeασώύσεν αυτές.
25. Και ηκολέθησαν αυτω όχλοι πολλοί
Σπο τ'Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιερο
σολύμων 61'sδαύας, και πέραν + Ι'εορδάνε.
άι"1» Κεφ. ε'.gr, ντ, , .
Ι Εξά σήε τες όχλκς, ανέζη εις το όe9ς"
Φ Ά αυτό, αροσήλθον αυτω οι κα
θηται αυτό,
Άή ανοίξας το τόμα αυτό, εδίδασκεν
αυτ&ς, λέγων" «η

3 Ει οι πΊωχοί τη' τιιίμι,ξ


Το ΕΥΑΓΓΕ Α1 ο Ν Cap.5,
αυτών ες-ιν ή βαζιλεία ή ερανών.
4.Μακάριοι οι πενθεντες όί αυτοί παρα
κληθήσον3). Υ.

5 Μακάριοι οι πραέις έμ αυτοί κλre"νο


μήσsζι τίω γίώ.
"6 Μακάριοι οι πqνώντες και διψώντες
τίω δικαιοσμύίω: οί, αυτοί χορτασθήσον).
7 Μακάριοι οι ελεήμονες όίε αυτοι ελεη
θήσον").
8 Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία όίο
αυτοί ή Θεόν όψον").
9 Μακαεμοι οι ειρίμ,οποιοί ξίι αυτοί ύει
Θε8 κληθήσον3).
το Μακάριοι οι δεδιωjμένοι ένεκεν δι
καιoσιμύης όί αυτών εςιν ή βασιλεία των
*eκνών. . ,,,,,,,, -
Ι : Μακάριoί εσε όταν ονφδίσωCιν υμάς
και διώξωζι,και είπωCι πάν πονηρόν ρήμα
καθ' ύμαν, ψόυδόμενοι ένεκεν εμέ.
12 Χαίρέlε και αγαλλιάσθε όί ο μισθός
ύμών πολύς εν τοις 8eανοίς, έτω γδ εδίωξαν
σες ωροφήτας τες ωeo υμών,
13 Υμείς εςε το άλας τίγής, εαν σήε το
άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθόε) 5 εις και δεν
ισχύς έία, ει μη βληθήναι έξω, 6 καταπα
πείθται ιτσο ή ανθρ%πων.
14 Υμείς ες-ε το φώς + κόσμs. και διμύα3)
πόλις κρυβίώαι επάνω όρες κqμάμη,
15 Ουδε καίgσι λύχνον , και τιθέασιν
αυτόν υστο τμόδιον, αλλ' ό%ι τίω λυχνίαν,
και λαμπ4 πάσι τοις εν τήοικία.
16 . Ούτω λαμψάτω το φώς υμών έμ
προσθεν ή ανθέgέτων, όπως ίδωσιν υμών
"
τα καλα έργα, και δοξάσωζι fπα7 έeα υ
μών + εν τοις ερανοίς,
Μή
Κ Α Ι Α Μ Α Ι Θ. Ι Ι
17 Μη νομίσή7ε όk ήλθον καταλύσα σ' Η
τόμο , ή τες τοροφή/ας εκ ήλθον και τι , ύσα,
αλλα πληρώσται.
18 Αμία γδ λέγω υμίν, έως αν παρέλθη
ο καιρανός @ ή γή , ιώτα έν ή μία κεραία και μη
παρέλθη Σπό το νόμs , έως αν πάντα γέ
νητα. Α»

19 Ο'ς εαν εν λύCημίαν τών εντολών τέ


των "ελαχίςων , και διδάξη έτω τας αν
δρgόπκαις , ελάχισός κληθήσε3) c, τη βασι
λεία τερανών ός ό: αν ποιήCη και διδάξη,
έτος μέγας κληθήσε?) εν τη βασιλεία ά" 2
ρανών.
2ο Λέγωγδυμίν, ότι έα μη τεμαστύση και
δικαιοσιων υμώύπλείον ήδ feαμματέων 6
Φαρισαίων, εάη εισέλθητε εις τίω βαστ
λειαν ήθερανώύ. ν

2 τ. Η'κgσατε ότι εβρέθη τοίς αρχαίοις Ού


φονεύσεις ος οι α φονεύση, ένοχΦ-έσα τη
κφισει.
22 Εγώ δε λέγω υμίν,ότι πάς ο οργιζόμε
νΘ-τω αδελφώ αυτό εική, ένοχΘ- έστει το
κρίσει ό: ή αν είπε το αδελφώαυτό ρακα,
ένοχG-έςαι τω συνεδρίω ος αι. α είπημω υ
ρε,ένοχΦ-έςαι εις τίευγέενα "πυρής,, Ι
23 Εαν οιώ προσφέρης το σωρόν Cκαι όθί το -
θυσίας ήριον , κακεί μνησθής ότι ο αδελφός -

Cκαι έχ4 τι κ? Cg, Η


- » " "" ν 4 Ρ". * ΑΥ νf --

=" 24 Α'φες εκεί το δώρον Cκαι έμπρoθεντζ -


3υσίαςηρίg , και ύπαγε, τοεξοτον διδηαγη
θι τω ασελφώζε, και τότε έλθων τoeόσφερε "
1. τό Ά - - ν

25 Ι'3, όμγοώντώ αντιδίκωCκαι ταχύ, έως Εί


ότg έ: εν τη οδώ μετ' αυτ8 μήπoτέ σε πα ;
"
εκδώ ο αήίδικΘ- το κριτή, 6οκειτής σε
πειθ%

-
Τα .. ΕΥΑΓΓΕΛ το Ν cap. 5.
παeαδώτωυσηρέτη,
θήση.
ε εις φυλακίωβλί,
- w ν » -
26 Αμίκολέγω σοί, εμή εξέλθης εκε;
ε: " Μ .? Δ. »r '

θεν, έως αν Σποδώς τον έgατον κodραντίευ.


27 Η κάσατε όk εβρέθη τους αρχαίο:ς.
Ου μοιχεύσφς.
28. Εγω σίελέγω υμίν,όμ πάς ο βλέπων
γιμμαϊκα φeoς το επιθυμήσαι αυτό ήδη ε
μοίχόμσεν αυτίω όντη καρδίααυτό.
29. Εί"ιε ο οφθαλμός ζκαι ο δεξιός σκαν
δαλίζει σε εξελε αυτόν, και βάλε Στο (8.
συμφέρqδό σουίνα Σπόλνί) εν έμελών ζε,
και μή όλον το σώμα Cκαι Ε εiς γέεννάυ.
3o Και ει ή δεξιά C"χερ σκανδαλίζει
σε ΕΕί, αυτίμι, και βάλε Σπο (8, συμε
φέρ{γάρ ζοι,ίνα Σπόληθέν ή μελών ζε,κα'
κη όλον το σώμαζε βληθή εις γέεννα.
3: Εβρέθή θίεόμος αν χπoλύση τίω γυ
παίκα αυτέ, δότω αυτή Σποςάσιον,
32 Εγώ "ιε λέγω υμίν,όμος αν και πολύC,
γμυαίκα αυτό, παρεκτός λόγs πορνείας,
ποιεί αυτίωμο χάθαι και ός εαν & πλε:
λυμώύμυ γαμήCη, μοιχάζ).
33 πάλι κάτζίδήμs, τίπαική
οι: Ουκ επιορκήσεις, Σποάιώσός σηετώ Κύ
είωτες όρκες C«, σω -

34 Εγώ σίελέγω υμίν, μη ομόσαι όλως


μήτε εν τω έρανώ,όία θρόνος εςι 3° Θέg.
35. Μήτε εν τη γη, όk υποσόδιόνες- α'
-

ποδων άμτε μήτε εις Ιεροσόλυμα, όί πό


λις ετι "μεγάλg βασιλέως.
36 Μήτε εν τη κεφαλή Cε ομόCης, εί, και
δαύασαι μία τρίχα λ4ύκίύ και έκέλαιναν
"ποιήσαμ.
37 Εφω σε oλόγος ύμων.Ναι και, ου ε.
" τό
κΑτΑ Μ Α Τe. . . 13
σ5 diε τοειασoν τέτων εκ το πονηρέες-ιν.
"ή 38 Η'κέσα1ε,όί έβρέθη. Οφθαλμόν αν
- τί οφθαλμέ, και οδόντα αυίδ οδόνloς,
ή 39 Εγώ σήε λέγω υμίν, μή ανίεςήνα τώ
"πονηρώ αλλ' όστις ζε ραπίσ4 όαι τίω δεξιάν
"Η ζκαι σιαγόνα,gρέψον αυτω και τίω άλλην.
"Τ 4ο Κα τω θέλοντί σοι κριθμόαι , και θ'
"Ίχίlώνα σε λαβείν,άφες αυτώ και το ιμάΊιον.
ο ''4Ι Και όςίμς σε αγ[αρεύσό μίλιον εν;ύπα
γε μέT αυτέ θiύο. .. ν

"Ί 42 Τώαιτένlί σε δίδε και ή θέλοντα από


ί" σ2 δανείσταθαι,μή Σποςραφής,
ζ" 43 Η'κέσατε, όί εβρέθη; ΑγαπήσΦς τον
& πλησίον σεβμισήσης ή εχθρόνισε,
"24υξ3.
ζά Sρες Ερω5 λέγω υμίνα
7.Α αγαπάτε άθ εχ
μ, λογείτε, ώύ καταραμύες υς
".

4 μας,καλώς ποιείτε του μισgντας υμαξ,


αρρβύχεθείσερ ήυ επηρεαζόντων υμάς,και
ν- Jγα κόντων υμάς" « W αν Α - "ν

η ΤΑς ρίπω: γένηθεύοί


ε, έρανοίς,όk +ήλιον αυτόσεανατέλλ4
παστό, όήi
υλύτε
το
ζ, νηρές θ αγαθες, και βρέχΆ ό%i δικαίες και α ε
ί- «fίκες. ι

46 Ε'αν δο αγαπήσητε άξύ αγαπωνίας υ


κάς, Ιάναμιθόν έχετε, έχ! 6 οι τελώναι το . 3
- αυτό ανοί 8 στ :
"Άνασσάσηδε ά: αδελφέεύμη!
μόνον, άτειωον αοιείτε, εχ! ®οι τελώναι
Η
είτω τσοι καισινό α . - , «/ -
:
Εσεώθο ομυ υμείς τελειοι,ωσσερ ο πα
* 8
σήρυμό ο εν τοις έρευρις τέλειος έστ,
.. Κεφ.5, 6. ,, . •, ,
Η προσέχετε τιμο λεημοσμύίμ, ύμό"μή
ί 4:ί
3:Ε
στοιéίν έμαξοώθεν σ αίθρωπων, φεος το θεα
ξίύαι αυτοί, ειδεμήγυμιώονέκ κηξ,
"
ξ:ή
ι
" -Τ -------------- --τ

εα τω πασει ύμήυτώ εν τοις ερδυοίς, w

2 Οταν οιώ ποιής ελεημοσιμίίμ , μή


στιλπίCης έμπροώθέν Ε υστκειται
ποι8σιν εν ό σιμιαγωγας 6 εν τ ρύμας , ο
πως θοξα αθωσιν Ά αιθρωπων, αμίμ,
λέγω υμίν, απέχεσι + μιώθον αυσίύ.
3 Σκαι σε πoικντΘ- ελεημοσιμίμι,μή γνώ
τω ή αρισερα σs,ί ποιεί η δεξιά σg,
4 Φ"πως η Cs ή ελεημοσμύη εν τω κρυ
πτω 6 ο πατήρ (και ο βλέπων εν τω κρυπτώ,
αυτος Σποδώσει (οι εν τω φανερω. "

5 Και όταν προσόυχή, έκ έσι ώσσερ οι ύ


ποκριταί οί φιλεσιν όν ή σμυαγωγα:ς 6 εν
ή γωνίας το πλατειών εςώτες προσούχα
ώται, όπως αν φανωσι τοις ανθρώποις, αμήν
λέγω υμίν, ότι απέχsσι ή μιώθόν αύφήυ
6 Συό όταν προσεύχη,είσελθε εις το τα
μειόν σs,6 κλείσας Ά σs, τρόσου
ξα τωτο ατεί σκαι τω εν το'κρυπτώ ξο το α
τήρ σs o βλέπων εν τω κρυπτώ,Σποσιώσει στι
εν τω φανερώ. . ,
.7.Προσόυχόμμoι δεμή βαπολογήσητε,
ώασβοί εθνικοί δοκάσι γδ, ότι εν τη πολυλο
24α Ά - ο
8 Μέσιό ομοιωθήτε αυτοίς οίδε γδοπα
τώρύμδυών αςεία έχετε, προή ύμας αιτή
σαι αυτον. .
. 2. Ούτως εν προσεύχεθευμέις ΠΑΤΕΡ
ήμύζυο εν τοις 8eανοις, αγιααθήτω το όνομα
8. -

1ο Ελθέτω η βασιλεία σg. 2γοηθήτω το


θέλημα σε, ως εν κρανώ,6 ότι σ' γης.
: Ι Ι Τον αρτον ημώύ # όητέσιον δος ημίν σή
Α"β" . . . . . . . . c

12 Και αφες ημίν τα οφειλήματα ήμδί,


ας
< ΚΑ ΤΑ Μ Α Τ Θ. 15 .
ως 6 ημείς αφίεμάμ τοίς οφειλέταις ημδα).
, 33. Και μη εισε έJκης ήμας εις πειρασμόν,
αλλα ρύσαι ημάς Σπο "το ονηρg ότι σε ες, και
βασιλεια, και η ouύαμις, και η δόξα εις έξύ
αιωνας. αμκ".
14 Εαν γαρ, αφήτε τοις ανθρώποις τα
παραπλώματα αυτών , αφήσφ και υμίν ο πα
τηρ υμών ο ερανιΘ-'
15 Ε'αν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα
παραπτώματα αυτών, και δε ο πατήρ υμώνα
φήσψ τα παραπτώματα υμών, -

τό ο τάι δε νησίύντε,μη γίνεθε ώσπερ οι


υποκριταί, σκυθραποί, αφουίζεστ γδ τα'
πείσω τα αυτών, όπως φάυώσι τοις ανθcή
ποις νης όύοντες.αμία λέγω υμίν όk απέχεστ
ή μάθον αυτών.
17 Συ δε νης όύων αλίψα Cκαι τίμι κεφα
λιμο, και το τεόσωπόν σκαι νίψα,
1 3 Ο'πως μή φανής τοίς ανθρώποις νκ
ς-βύων,αλλα τω πατεί (και τω εν τω κρυπήώ'
πα, ο πατήρ (και, οβλέπων εν τω κρυπτώ, Σπο
σώσύ σοι εν τω φθμερώ.
19 Μ» θησαυρίζετευμίν θησαυρές επί τ'
γης, όπκ σης και βράζις αφουίζ! , και όπ8
κλέπ7αι διορύασ2(ι και κλέπjκαισι"
2ο Θησαυρίζετε δε υμίν θησαυρες όν και
ράμώ, όπg έτε σής είτε βράCίς αφουίζ, και
όπκκλέπία και διορύασεCιν, έδε κλεπjsζιν.
2 Ι Ο'τη και άβ επν ο θησαυρός ύμών , εκέ!
έςαι έ ή καρδια υμώ. . . »

22 Ο' λύχG" το σωματός έστν ο οφθαλ


μός:αι ν ό οφθαλμός ζκαι απλές ή και όλον το
σώμα Ca φωτ{νονέςα' φ
2: Εαν δε ο οφθαλμός Cκαι πον»eoς ή όλον
το σώμαζκαι σκοτώνον επί ει ουν το φώς το
ε"
ή6 Ε Υ Α Τ Τ Ε Λ το Ν Cap.6: .
εν σοί,σκότος εσί , το σκότος πόσον,
24 Ουδείς αμύαται θυσί κυρίοις δελόύφν"
και γδα ένα μισήσφ,και η έτερον αγαπήσφ ή
ενός ανθέξεται , και + ετέρs καταφeρνήσφ, και
«fμύαώε Θεώ δ«λόύψν και μαμμωνά.
2, Δια τέτο λέγω υμίν,μή μεριμνάτε τη
ψυχή υμών, τί φαγητε και τί πίητε μηδε τω
σώμαίο υμών , τί ενθύσηάθε εχέ ή ψυχι
πλέιόν επτ"Ό9φής, και το σώμα το ενδύμα
στΘ- 5 «

Ξ6'Εμβλέψατε εις ταπετίνα το ερώύ,


έμ και ασείρsζιν, έδε θερίζεσιν, και δε συμμάγs
(Ζιν εις Σποξήκας, και ο πατήρ υμών ο καιρά
νίΘ- τζέφφ αυτά, έχύμείς μάλλον διαφέρε
σε αυτών,
27 Τίς σήε εξ υμών μεριμνών σιιύαται .
κωe, θείναι επιτίμ, ηλικίου αυτό πήχμυ ένας
28. Και τώει ενδύματος τί μεριμνάτε;κα
σαμάθετε τα κρίνατε αγε πώς αυξάνφ και
κοπήα, καιδε νήθί:
29 Αέγω δε υμίν,όίο δε Σολομων εν πά
ζη τη δόξη αυτ8 το βιεζάλετο,ως εν τέτων.
3ο Είδε ή χόρτον 3 αγgε και σήμερον όντα»
και αύριον εις κλίζουον βολιόμύμον, ο Θεός
κτως αμφιέννυσιν»και πολλώμαλλον υμάς , ότι
λιγόπιςοι; . Α

3 Ι Μή οιώ μεριμνήσητε,λέγοντες Τί φα
γωμάρ ήτί πάωμίμ, τί ωειξαλώμεθας
3 α. Πάντα γδ ταύτα τα έθνη επιζητεί οί
«λ γδ' ημίτη, υμών ο εεάνι.Θ-, όίύχρήζετε
τ#τωνξίπαντων.
33 Ζητείτε
Θεε, δε πεωτον τίμιβασιλείου
και τίμ δικαιοσιμύuυ τα
αυτέ,και ταυτα
πάντα προστεθήσεται υμιν, -

34 Μή εν μεριμνήσετε εις τίω αύριονκαι


Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 12
γδαύριον μεριμνήσι τα εαυτής, αρκετοντά
ημέρα η κακια αυτά, -

Κεφ. ζ
Ι Μή κρίνετε,ίναμή αίτι. Ενώ δοκφέ
μαίι κρίνετε, κριθήσεώε δόν όμετgω με
Τζέτεμτιμετζηθή"Ε, υμίν,
3 Τί ο βλέπεις το κάρφΘ- το εν τω ο
φθαλμώ το αδελφέ Cz,τιuυ θιε εν τωC ώο
4 λμώ
Η πώςδοκόν
ερείςκαι τίαύελφώζε
κατανοείς; Αφει εκζά
λω το κάρφΦ" από " οφθαλμε C"' ® ιδε ή
"κό,3 πω όφθαλμώC"
γ"πόκριτα, έκβαλεκαισεώτον τίω δικών
εκτο οφθαλμό Cg,6 τότε δίαζλέψ4ς έκβα
λέντο κάρφος εκ ξόφθαλμε ξ αδελφ5 C«
ό; Μη σώτε το άγιον τοις κυσι,μηδε βάλ"
σε άυ μαρδοίτα, υμή έμπεξ" ή χοίρα ν'
ήποτε καταπατήσωC" αύξύ όντοίς ανο
σίν αυτήυ, ε gραφέήες ρήξωσαν υμάς,
7 Αιτείτε,6 σοθίσε) υμίν" ζήείτε,6 ώ
ήσετε κρέετε ξ άνοιγήσεθ υμίν,
3 πάς άρ ο αιτών λάμβαίει,6 ο ζητών ού
ρίσκ{,Ηξπίκρέονία αριγύ".
ιές εφιν εξομύω άθρώπΘ.,όν εάν αι
τήCη όψος αυτό αρπν» μή λίθον ζήτσώζει
Άκα, εανίχθω αιτήζ""""" ζήτδώ
αυΤία):
κ.
σ' τ:
αυτως
Ειοαύ ύμείς,σον"e"ι όντες,οιδα1εδό
τα αγαθα διδόν"! τοίς τέκνοις υμά πόζα
".
μάλλον ο πατήρ υμώύο εντ" ερανοίς »
άμυ7ύν5
αγαθα τοίς αιτέξ"
τα οιπαύτα οιώ όσα
"
Εβέλντε ίνα ποιώσιν
υμίν αίθρω"3" έτω ε ύμείς ποιεί: αυ
ίς ξτΘ άρ επ' ο νόμΘ διοι αερφή9,
Β 2. 13 Εί

".
1 δ. ΕΤΑΙ Ι ΕΛΙΟΝ Uap. 7.
13 Εισέλθετε δια σ'σενής πύλης ότι πλα
τέα ή πύλη,6 βυρύχωρG)- ή οδδι ή απαγεστε
εις τίω απώλεια",6 πολλοί εισιν οι εισ5χό
μόμοι δι αυτής,
14 Ο'τι ςενή ή πύλη, & τεθλιμμένη ή οδός
ή απα/«στα εις τίωζωήν, ξ ολίγοι εισιν οι
ευρίσκοντες αυτήν.
13 Προσέχετε σε Σπο ήυ ψ4ύδοτοροφη
ήδ, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενθυμασε
προβατων,έσωθεν δέ αισι λύκοι αρσαγες.
16 Απο ήυ καρπων αυτής όπ5ωσεώθε
αυτές,μήτί συλλέγκσινΣπο ακανθών ταφυ
-- και λίω,ή Σπο ξέιβόλων σύκας νι και Η
Άπιτg
τί;"φακέιν""τί; Η
Ι8 Ά δένδρον αγαθόν καρπες πο-
νηρες#διέή,8δε δένθρον σατρον καρσες κα
λ8ς η οιειν. «ν.f νν" -

Ι 9 Παν Ά 2ξιά"?αρτο, κδύον,


- " εκκόπε;),® εις ήδρ βάλλε3). 3 με 4 **"
τετ α ο Α'eαγε Σπο ήo καρτών άυσίύ ό%ι νω-
., 27 σεώθε αυτές, ι
- 2 Ι Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε, εί
σελεύσεθείς τίωβασίλεια ή ερανών αλλ'
ο ποιων το θέλημα το σατζός με foν ερα
Wζίζ, ν", λί. -

22 Πολλοί ερασίμοι εν Ε τη ημέρα


Κύριε Κύριε, και το σώ ονόματι ωροεφύτgύριοι
σαμ"μ,6 τ' σώ ονόματι Jαιμόνια
Αύν, και τα σω ονόματι μ" "Εί
πολλαίς ε- Η
1. ποιήσαμάμ και ν. "Ε - -
23 Και τότε έμίλ γήσω αυτοίς, ότι εδέ-
ποτε είνωνύμας, Σπχωρείτε, αγα έμε οι ερ
γαζόμύροι τίμι Ααύρμία
κ" " ". * : / την
"4".3. Παίς - ι
ί -
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. Ι9
24πάς ενόςuς ακείμε άο λόγες σέτες,
και τνοιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρι
φρονίμω , όςίος ώκοδόμησε τίω οικίdυ αυτά ".
ό# τίω πέτρου,
25 Και κατέβη ή βeοχή, και ήλθον οι πο
ταμει, και έπνόυσαν οι ανεμοι,και τoeρσέπε
σον τη οικία εκείνη,και έκ έπεCε τεθεμελίω
το γδ επί τίω πέτρου.
26 Και πας ο ακέων μκ τες λόγ«ς τέτες,
και μη ποιών αυτες , ομοιωθήσεται ανδρι
μωρώ,όςίις ώκοδόμησε τίω οικίδυ αύτε επί
αμμον
27 Και κατέβ, η βροχή,και ήλθον οι πο "
τωμοί,και έπνόυσαν οι άνεμοι, και φροσέκο
"Ψαν τη οικία εκείνη και έπεCε, και ίuυ ή πώ
ί
σις αυτής μεγάλη.
28 Και εγένετο, ότε συμμετέλεσεν ο Ιησες
τες λόγκς τέτες, εξεπλήαποντο οι όχλοι επί
τη διδαχή αυτό:
29 "Η
έχων, γδ' διδάσκων
και έχως αυτες ως εξεσίαυ
οι Γραμματείς, Υ

Κεφ. και 8.
Ι Καταζανί δε αυτω Σπο "όρες , ήκολά
θησαν αυτω όχλοι πολλοί, -

2 Και ιδε λεφeoς ελθών Φeρσεκμυ! αυ


τη', λέγων Κύριε,εανθέλης, diuύασα, με κα
θαρίσαι.
Ά εκλείνας τίω χειρα, έψατο αυτί και
Ιεζες, λέγων. Θέλω,καθαρίθηία. Και δυ
θέας έκαθαρίώθη αμσέ ή λέσεά, < >).

4 Και λέγή αυτω ο ΓκCξς:9 ραμιδένι ει


πης-ακλα ύπαγε, σεαυτόν δειξον το ιερό και
τoρoσένεJκε το δωeων,ο ωeoσέταξε Μωσης εις
ύρμον αυτοίς. ν

ί "Ά σηε τωΙηζε


Β 3
εις Κατόναεμ,
προ
2δ, ΕΥΑΤτΕ ΛΙοΝ Cap 8.
προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχΦ- παρακα
λωy αμυΤoy»
ό Και λέγων Κύριε, ο παίς μs βέβλητα!
εν τη οικία παραλυίωκος , δΨνώς βασανιζό
μάμΘ-. 2 Γι " - 2 ΑΥ "ν

7 Και λέγή αυτω ο Ι'nC&ς Ε'γω ελθών θε


ραπόύσω αυτόν.
και Κα Σποκριθείς ο εκατόνταρχG έφν
Κύριε, έκ ειμι ικανός,ίναμε ύσό τίμ τέγω
εισέλθης αλλα μόνον ειπε λόγον,και ιαθήσε
σαι ο παίς μs.
9 Και γδ εγω ανθρςοπός είμι υπό εξ«
σι δυ,έχων υσ"εμαυτον τραίιώτας και λέ
τ"τω Πορόύθηία,και πορόύε;) και άλλω'Ερ
χs,και έρχεί) και τω δέλω μs Ποίησον τέτο»
και ποιεί.
ίο Ακέσας σηε ο Ιησές,εθαύμασε,και εί
τπ τοίς ακολgθεσιν Αμίω λέγω υμιν, «δε αν
σω Ισραήλ τοσαύτίωπίσιν ούeων,
Ι ! Λέγω δε υμίν, όία πολλοί Σπο ανατο
λών και δυσμών ήξεστ , και ανακλιθήσονται
μ? Αζρααμ και Τσαακ και 1'ακώς εν τη
βασιλεία των έρανών,
1 2 οι σηε υοι τ'Αασιλείας εκβληθήσονται
εις το σκότος το εξώτερον έκέ έςαι ο κλαυθ
μός και ο βρυμός ή οδόντων, -,

13 Και είπεν ο Ιηζες τω εκατονταρχω,


Υπάγε,και ως επς-όυσας γγυηθήτω σοι. Και'
εάθη ο πής αυσε εν τη αρα εκείνη,
14. Και ελθών ο Γnζες εις τίμιοικίδυ Πέ
σρs,είδε, τίω πενθεραν αυτό βεβλημέγύίω και
πυρέωεσαν, --

/ 15 Και ήψατο της χειρός αυτής, και α


φήκεν αυτίω οπιρετός 6 ηγέρθη, και διηκόνει
αυτοίς. -

16 Ο'
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ.' 2r
16 Ο'Ψίας 5 γυ"μάμης τ»eοσήνεJκάυ αυ
δαιμονιζομώμες πολλές, 6 εξέζαμε τα Εν
ματα λόγω επαύτας άυ κακώς έχοντας εθε
eαπόυσεν,
17 Οπως πληρωθή το ρηθέν δια Ησαϊε 3: Η

τοροφήτg,λέγοήΘ. Αυτός τας αιθενείας ή


εδώ έλαβε,6τας νόζες εζάςασεν.
18 Ιοών σήε ο Ιηζες το ολλες όχλκς τρει
αύτον, εκέλόυσεν απελθέν εις το περσυ. Η «
19 Και τωeoσελθών εί; Γeαμμα/βύς, είπεν
αυτώ. Διδάσκαλε, ακολgθήσω σοι όπg εαν α-.
7τρχή. α

2o Και λέγή αυτώ ο Ι'nC&ς Αι αλώπεκες


φωλεες έχ«σι , 6 τα πετεινα το ερδυ και κα
τασκίμιώσφς Ά
τίω κεφθΜίμ, ο σΊε υος τ8 αίθρώπκ
θρ καικ έχΆ
χ! πά
α τ Ε"τερΘ- ό ά"μαθητών αυτό είπεν αυ- :
. τω"Κύριε, ό%ίτρέψόν μοι φeώτον απελθείν»
Gθτέψαι ή πατέρα μs.
2 2 ο ό Ιησες είπεν αυτώ Ακολέθ{μοι»
ώ αφες άυ νεκρες θάψαι 3ύ εαυτών νεκρές
23 Και εμβαίία αυτώ εις το πλοίον,ήκολέ
θησαν αυτω οι μαθηταί αυτό,
24 Και ιδε,σύσμός μέγας εγένετο εν τή θα
κάarή, ώστ το πλοίον κδηύπ7εθα ύτσο ή κυ
μάτων αυτός ο εκάθόυδε. - -
25 Και τερσελθόντες οι μαθηταί αυτό ή
34ράω αυτόν,λεγοντες Κύριε, σώσον ημάς, α
τσολλύμεθα, - Μ. » . « ». . ,

26 Και λέγ! αυτοίς. Τίδειλοί ες3, ολιγά-


πςοι και Τότε εγερθεις πείζμησε τους ανέμόες
ώ τη θαλάαση:ίξ εγένετο γαλμύν μεγάλη. 4. ε».
27 οι 5 ανθρώποι εθαύμασαν,λέγοντες
ί Ποτατσός εση ξτρεύμβοίαιεμιέήθά- \
λαοσα ψω ακούκαια" αυτώ, \
a8 Και
22 ΕΥ Α Γ Γ Ε Λ Ι ο Ν Cap.8.
28 Και ελθόνία αυτή εις το πέρδυ εις τίμι
χώρου ή Γεργεσίμων, αυσίμύτησαν αυτού ούο
3αίμονιζομίμοι,ξι ήύμνημείων εξ8χόμιμοι,
λεπόι λίαν,ώξτε μήίχύειν τινα παρελθεiν
α τ οδοδεκείνης,
29 Και ιδε έκραξ2,λέγοντες Τί ημίν και
σοι,ίησέ υε ή Θεε, ήλθες ώθε προ καιρεβα
σανίσαι ημάς και
3ο Η' Jεμάκρα απ' αυτήυ αγέλη χείρων
πολλών βοσκομένη.
3 Ι οι δε d&ίμονες παρεκαλgν αυτόν, λέ
2οντες Ει εκζαλλεις ημάς: όπίτςεψον υμίν
απελθέν εις τίω αγέλίμ ήδ χοίραν.
32 Και είπεν αυτοίς επάγετε.Οι δε εξελ
δότες απήλθον εις τίω αγέλίμι ή χοίρων,
Και ιδε, ώρμησε πάσα ή αγέλη ή χοίρον
κ73 κρημνκαι εις τίω θαλαωαν, ξαπέθανον
οιτοίς ύδασιν.
33 οι δε βόσκοντες έφυγαν 6 απελθόν
τες εις τίω αόλιν, απήγγειλαν παύτα,6 τα
οίύ δαιμονιζομένων.
4 Και ιδού,πάσα ή φόλις εξήλθεν εις συν
αίτησιν τω, Γησοδ.6 ιδόντες αυτόν, παρεκά
λεσαν όπως μεταβη Σπο ήδ ορίων αυσίύ.
4.
Κεφ. θ'. 9. ν 4 1"
- Και
Και έλξας
εί"", εις το πλοίον,
Λ"
είπατε
-
-

ήλθεν εις τίω ιδίαζαίλιν. τω παρδήυίι


2 Και ιδα, αβοσβεβαν αυτώ παράλυίικόν
3%i κλίνης Άλ" 6 ίσων ο Της ξη
σπςιν αυτή),είπετώ παρδήυίικώ. Θαρσεί τέ "

τι να κνον, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σε.


3 Και ούτΘ-
εαυτοίς ιδού,τινέςβλασφημά.
ήδΤεόμματέων
" είφον
μ "1,
αν Α.
4 Και ίσων ο Ιησες τας
"-
334
εις κυή,
είπεν
- Κ ΑΤ Α Μ Α Τ Θ. 23
είπεν. 1'νατί υμείς ενθυμείθε τονία εξ
δ και καρδίας ύμήυς. "f #ξ
, Ι και Τί Ιαβέσιν βυκοπώτερον είπεν Αφέων
ται σοι αι ία ή ειπείν Ε πε
ΆΕ εικτι"
υ, ο Ενα Ά έχ4 o υος τύ
. αιθερόπε όήi Εή ξύ ά.αμαρτίας (τότε
λέγ{ τω παραλυίικώ) Εξέθεις 38%, C4 τίω'
σκ , κλίνίου, και παγε εις ή οικόν C4.
7 Και Ά απήλθεν εις τι ξία αυτή,
μιλτ., 8_1 δόντες σε οι όχλοι ε3ιώξασάφ, και
". και εδόξασαν τ: Θεόν, τέζα εξεσίου τοιαύτίω
τοίς ανθρώποις. /
- 9 Και παράγων ο Ι'nC&ς εκείθεν, είθεν 3.
ανθeoπoν καθήμιμον επί το τελώνιον, Μα!
θαίον λεγόμύρον και λέγή αυτώ Ακολούθ!
μοι. Και αναςας,ήκολούθησεν αυτοί,
. . I o Και εγένετο αυτό ανακίμύβs εν τη
οικία,και ιδου, πολλοί τελώναι και αμαρτω
« :
λοί ελθόντες,σμυανέκειντο τω Ιn(8 και τοις
μαθηταίς αυτ8. .
1 Ι Και ιδόντες οι Φαρισαίοι, είπον τοίς
μαθηταίς αυτί. Διατί μύ τών τελωνών και
αμαρτωλών εώθίει ο διδάσκαλΘ- υμών,
Ι 2. Ο δε Ι'nC&ς ακούσας, είπεν αυτοίς,
Ου χρείαν έχ«σν οι ίχύοντες ιατρού, αλλ' οί
Α κακώς έχοντες, -

τ- 13 παράθέντες αιεμάθετε τί επν. Ελεον


ι θέλω,και ου θυσίdυ ου γδήλθον καλέσα δι
ι καίες, αλλ' αμαρτωλούς εις μετάνονδυ.
14 Τότε τροσέρχονται αυτω οι μαθηταί
Ι'ωάνν«, λέγοντες Διατί ημείς και οι Φαρι
Ι σαίοινητώύομάρ πολλα,οι οι μαθητα ζs oυ
νης-όύκσπ5 ς - - - : τ α γ --- , - κ. ' . -
15 Και είπεν αυτοίς ο Γκζες Μη σμύθμται
C οι ιήoε

-Α'
-- - Α.
24 ΕΥΑΓΓΕΛΙ οΝ Cap. 9.
είύοί 3 νυμφών(Θ- πενθείν,εφ' όζον μέγ' αυ
των επν ο νυμφίΘ- 5 ελβύσονται σήε ημέρα
όταν απαρθή ασ' αυτών ο νυμφίΘ-, και τότε
, ενης 6ύζsσπν.
16 ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκες
αιγνάφκαι επί ίματίω παλαιώ αίρει δό το
πλήρωμα αυτο Σπό το ίματίε, και χάegν
χισμα γίνεθ, , 4» -

17 Ουδε βάλλsCιν οίνον νέον εις ασκούς


παλαιές ει σήε μήχειρήγνuυ? οι ασκοί, και ο .
είν@- εκχείται και οι ασκοί Σπολοδνται αλ
λα βάλλεσιν οίνον νέον εις ασκούς καινούς,
και αμφότερα σιωτηρούν2.
18 Ταύτα αυτά λαλοδντος αυτοίς, ιδού,
αρχων ελθών προσεκιuύει αυτω, λέγων Ο τι
ή θυγάτηρ μs αρί ετελόύτησεν αλλα ελθών,
επίθες τίμιχέιρα σs ετο' αυτίμι,και ζήσε3).
19. Και εγερθείς ο Ιησες ηκολέθησεν αυτώ,
και οι μαθήται αυτέ.
2ο (Και ιδs,γμυή αιμοβρο8στα dώδεκα έ7n,
Φeoσελθέσα όπωθεν, ήψατο το κραασέδs το
λμαίίκαι αυτ8,
21 Ελεγε άρον εαυτή"Εαν μόνον αψωμα
τ8 ίμαίίκαι αυτέ,σωθήσοίως".
22 Ο' ο Ιηζές ό%ις ραφείς διοδν αυτίω,
και Λ ' < Α. Α' Λ

είπε: Θάρσί θύγατερ ή πίσις (και σέσωκέ σε.


Και εσώθη ηγμυή Σπο της ώρας εκείνης.)
23 Και ελθών ο Ικζες εις τίω οικίδι, τα
αρχοντΘ ,και ίσων άυ αυλητας,και Φ όχλον
-
θορύξέμμον, Λέγή αυτοίς
24 Α'ναχωρείτε και γδ απέθανε το κορρά
στον,αλλα καθόύδει. Και κατεγάλων αυτg.
25 Ο'τε σε εξεζλήθη ο όχλΘ-, εισελθών
εκεάτησε της χάρής αυτής και ηγέρθη το κο
βασιον, - -

3. - 25 Και
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 2;
26 Και εξήλθεν η φήμη αύτη εις όλμω τίυ,
γμύ εκείνίμ. Η
27 Και παράγονίι εκείθεν τωΓκζέ, ηκο
λέθησαν αυτώ δύο τυφλοί, κράζοντες, ελέ
γοντες Ελέησον ημάς υε Δαζίδη.
28. Ελθόνί δεις τίμιοικίλυ, οροσήλθον
αυτω οι τυφλοί, ελέγή αυτοίς ο Τκζες πι
τόύετεόμ άμώαμαι τυτοποιήσαι και λέγεCιν
αυτω Ναι Κύειε. μύθαυή)
29 Τότε
Κατα τίω ήψατο ή οφΆ
Ά αυτήυ,
υμίν, λέγων, γω

3o Και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί ε


ενέξειμήσατο αυτοίς ο Γκζές, λέγων"οράτε
μηδεiς γινωσκέτω.
3 Ι οι β εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν
όλη τη χή εκείνη.
3 2. Αυτών ό εξερχομούων,ιδε, τοροσίμύεf
και αυτώ αίθρωπον κωφόν δαιμονιζόμομον
33 Και εκβληθέντος το δαιμονίg, ελάκη
βε ο κωφός.6 εθαύμασαν οι όχλοι,λέγονίες,
ό"ί και δέποτε εφαίη έτως εν τωΊ'σραήλ.
34 Οιό Φαρισαίοι έλεγον Εντώ αρχοντι
ή δαιμονίων εκβάλλει, τα δαιμόνια. Α-

35 Και τώεμήχυ ο Ιη(ές τας φόλφς πασας


και τας κώμας,διδάσκων εν ήί σωμαγωγας
αυτών,® κηρύασων το άα/γέλιον της βασι
λείας,και θεραπόUων πάσαν νόσον και πάσαν
μλακίαν εν τω λαώ. » . * Ρ.
36 I'doν 31ε έξύ όχλεξεασλάfχνίθη τfeε
Μ w

αυτων, οίς ήσανεκλελυμώοι και ερριμμώο"


ασει ορόβατα μή έχ$ντα αοιμούα. . . .ο.
37 Τότε λέγ{τρίς μαθηταίς "Ε ο μύρ -

ός το ολυς,ζί ό εργατα ολιγια και


"Ε εν άκυρίεή θερισμό, όπ"
εκζάλη εργάτας εις ή ε:" αυτ" , κ.
26 ΕΥΑΤΤΕΛΙΟΝ Cap. z o.
Κεφ. ε'. 1ο. -

Ι Και προσκ εσαμίμΘ- άο σώδεκα μια


θητας αυτο , έσωκεν αυτοί; εξ«σίου πνέυ
ματων ακαθάρτων, ώσε έκβαλλειν αυτα, Θ
θεραπόύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλα
κίδυ.
2 Τών δε δώδεκα Σποςόλων τα ονόματα
επταύτα φeώτΘ- 2 Σίμων ο λεγόμύμΘ
πέβΘ-,6 Ανδρέας ο αδελφός αυτg i'ακω
ζΘ- ο τg Ζεβεδαίκαι , και Ιωαννης ο αδελφός
αυτ8"
3 ΦίλιπσΦ-,6 ΒαρθολομαίΘ- Θωμάς,
& Μα1θαύΘ- ο τελώνης ΙακωβΘ- ο τε Αλ
φαίg,® ΛεβζαμΘ- ο, όπκληθείς ΘαδυάjΦυ,
Σίμων ο Κανανίτης, και Γέδας ο Ισκα
ριώτης, ο και παραδούς αυτόν.
5 Τέτες τους αιώδεκα απέςφλεν ο Γκζες,
παραγγείλας αυτοίς,λέγων. Εις οδόν εθνών μη
απέλθητε,6 εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλ
Sητε" -

6 Πορόύειθε σήε μάλλον τοεός τα τoeόζατα


τα Σπολωλότα οίκg Ισραήλ.
7 Πορόυόμύροι σήε κηρύσσετε,λέγοντες·Ο"
τι ήγίικεν η βασιλεία των ερδυών.
8 Α'ώθενοιώτας θεραπόUετε, λετρες κα
θαρίζετε, νεκρες εγείρετε, δαιμόνια εκβάλ
λετε.σάρεαν ελάζετε, σωρεαν δότε.
9 Μή κτήσηδεχρυσον μηδεαργυe,ν, μη
δε χαλκόν εις τας ζώνας υμών.
ίδ Μήπήρου εις οδόν , μηδε dύο χιτώνας,
μηδε υσοδήματα, μηδε ράβδόν αξίΘ- γδό
εργάτης τ' ό,φής αυτε εςϊν.
Ι Ι Εις μύσι αν πόλιν ή κώμίμ εισέλθη
σε, εξετάσατε* τις
C 2 και 4 εν αυτή αξιός εςι κακεί
ατε έως αν εξέλθητε, -

- 12 Εί
Κ Α Υ Α Μ Α Τ Θ. 22
Ι 2 Εισερχόμόμοι σήε εις τίω οικίαν, ααπί
σταθε αυτίαύ. -

1 3 Και εαν 4άρ ή η οικία αξία, ελθέτω και


ειρίuό» ύμών επ' αυτίμύ εαν δέμή ή αξία, ή
ειρίμύη υμών ωeος υμάς επgραφήτω.
14 Και ός εαν μη δέξnται υμάς, μηδέ α
κέση τες λόγες υμών,εξερχόμάμοι Ά ή
τ'πόλεως εκείνης , οκίινάξατε + κονιορτον ά"
ποσών υμών.
-15 Α'μήν λέγω υμίν, ανεκτότερον έςτι γή
Σοδόμων και Γομόρρων άν ημέρα κρίστως, ή
τη πόλει εκείνη, -

16 Ι'δου, εγω Χποςέλλω υμάς ως πρόβατα


εν μέζω λύκων γίνεώθε ομό φeόνιμοι ως οι
όφεις,και ακέραιοι ως αιτοεισεραί.
17 προσέχετε δαΣπο ή ανθρώπων παρα
σώσκσι γδ' υμάς εις σιιοέdρια , και αν ταίς
σιωαγωγάjς αυτών μαςτγώσεCιν υμάς
18 Και επί ηγεμόνας δε καηβασιλείς αχ
θήσεώθε ένεκεν εμού,εις μαρτύριον αυτοίς και
τοίς έθγεσιν. τι

19. Οταν δε παραδίδωσιν υμάς, μη με:


ριμνήσητε πώς ήτί λαλήσητε δοθήσεται γδ
υμίν εν εκείνη τη ώρα τίλαλήσετε, 3-. Μ.

zo Ου γδ ύμείς ετε οι λαλgντες, αλλά


το Πνεύμα 3παβός υμών,το λαλέν εν υμίν,
2 1 Παραολόση σηε αδελφός αδελφόν εξ
θάνατον,και πατήρ τέκνόν και επανασήσαν
τέκνα επί γονείς, και θανατώσεCιν αυτές:
22 και έσεθε μισέμόμοι υσό παι"
δια το όνομάμε ο διεύσομείνας εις τέλ9"
και τΘ σωθήσε3). «υ -- Μ.

3. Ο'ταν % διώκωσιν υμάς εν ή Ά


3η φάγετείς
ταυτιοφόύγετε εις,τίδαλλώ αμμο γ* :
3: Ισραήλ»
γω υμίν, και μηπια",πόλίς Α

+1σΡ
ΓΕ ο α- ε, τι ι κ Ε. α. * Ψ Γ' ΨaΡ, Ιο,
έως αν έλθη ο υιός ξανθράπε.
24 Ουκ έςfμαθητής υπέρ ή διδάσκα
λον, έδε δsλΘ- 1ίσερ 3 κύριου αμα.
ΆΆπη ώ, και
διδασκαλΘ’ αυτό, και ο δελΘυ ώς ο κύρι(Θυ
αυτό, είΦ οίκοθεασότιμ Βεελζεξελ εκαλε
σαν, πόζω μάλλοντες οικιακες αυτές
26 Μη ομυ φοβηθήτε αυτές εδεν δό ες
κεκαλυμμύον, ο έκ Σποκαλυφθήσεται , και
κρυστον,ό και γνωρθήσε3).
27 Ο" λέγω υμίν εν τη σκούζα, είπατε εν τω
φωζί, και ο εις το ες ακέετε, κηρύξατε οάι ά'
σωμάτων. -

2 8 Και μη φοβηθήτε Σπο' ή Σποκτεινόν


των το σώμα,τίμ σήε ψυχίωμή αιμαμένων
- έΆ όμάλλον + duυαμάμον
ώ ψυχίω εσώμα Σπολέσαι αν γεέννη.
ξΆ
έν
29 Ούχι δύο
και πεσέιθ αασαρίκαι
φεθία πωλείται,6
ότι τίωγώ, αύου 3
7ταρος υμλύ και
3ο Υίδυό ξα, τρίχες της κεφαλής πάσαι
ήeιθμημένα εισί.
3 "Μη έν φοβηθήτε πολλών ερεθίων θια
φέρετε υμείς..
32 Πάς οιώ όσ7ς ομολογήσ7 εν εμοί έμ
"e"δεν θ' αίθρώπων, ομιολογήσω κdχω εν
αυτώ έμπ"eyώθέν Επαβός με, ξε, ερδώ όις,
33 Ο'στο "l αν αρνήσητα, με έμφερθεν
αύξpώπων,αρνήσεμα αυτό καγώ έμαερ
θεν "πατεός με Foν έρανοίς.
34, Μη νομίσητε ότι ήλθον βλιέν ειρήνίω
όλι τίωγίύ"έκ ήλθον βαλείν ειρίάμυ, αλλα
κάχαρά, ι
35 Ηλθόν ο διχάσαι αίθρωτνον και +
"α??ος αυτύ,6 θυγατέρα και? τής μηττό, αυ
Της>
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 29
της, ε νύμφίμ κ7' της πενθεράς αυτής.
36 Και εχθegί το ανθρώa@ξι οικιακοί
ΟΙΑ, ΤΕ και - "

37 Ο' Φίλων πατέρα ή μητ


με;έκές με αξιζΦ-.6 ο φιλών υιον ή
eα υσέρ έμε,άκ έσιμs αξιΘ-.
38 Και ός και λαμβαίει τιςαυρον αυτό, και
ακολsθέι οπίσω μg,έκ έπμκαι αξι(Θυ.
39 Ο' όύρων την ψυχίω αυτέ, απολέσει
αυτίμύ και ο Σπολέσας τίω ψυχίμι αυτό ένε
κεν εμέ,όύρήσφαυτιuύ.
4o Ο 3εχόιόμΦ- υμάς, εμε θέχ«3) και ο
εμε δεχόμβμΘ",δέχθ Φ. Σπος-είλουτά με.
41 Ο' δεχόμ"μΘ- φeoφήτίω εις όνομα
τοεοφήτg, μιάθον φeoφήτε λήψεθ 6 ο 3εχό
μόμΦ- δίκαιον εις όνομα δικαίε,μιώθον δικgή«
λήψεθ
42. Και ος εα σοίση ένα ή μικρών τέτων
ποτήριον ψυχεξ μόνον,είς όνομα μαθητ8 ,
αμίμ λέγω υμίν, έμη ΣπολέCη τον μάθον
Οι L' Τ3 «
Κεφ. ια'. Ι Ι.
1 Και εγένετο, ότε ετέλεσεν ο Ιηρές δια
ταίεσων τοίς σώδεκα μαθηταίς αυτς,μετέζν
εκείθεν, "διδάσκειν 6 κηρύωειν όν ή τσόλε
σιν αυτων. -

2 Ο' ό 1'ωαώνης ακέσας εν τω δεσμωτηρία


τα έργα + Χεμς και , πεμψας δύο άμαθητούν
44ζ, ΤΕ - -

3 Είπεν αυτώ Σύει ο ερχόμμΘ.,ή έτερον


τοές σdoκώμ"μ5 « ..-Υ ΛΥ ν. Α- "ν

Και Σποκριθείς ο Τηζες, είπεν αυτοίς,


ποβΔυθέντες απαγίείλατε Ιωανη, αακεετε
και βλέπετε , 2 , ν

4"Τυφλοί αιαβλέα «σι,64χωλοί οειπα


τ8σι,
«υ " "," " μ ι Ε Λ Ι Ο Ν Cap, 11.
τέσι,λετηροί καθαρίζον?,6 και ήoι ακούκσι,
νεκροί Εξ%ς Άξ2 ελίζον"),
". "μακάειός έσινός εαμή σκουσαλι
-

σθή εν εμοί.
7. Τέτωνό πορόυομένων, ήρξατο ο Γκ(καις
λέγή πίς οχλοι, Ά Ιωαννg, Τί εξήλθετε
είς τίω έρημών "σαθαι;καλαμο, ύσό αιέ
κ στιλόυόμύρον και
8 Αλλα ά εξήλθετε ίδειν και ανθρωπον εν
καλακοίς ίμαίιβις ήμφιεσκάρον; ίδε, οι τα
ν -

έΆ*κ%
είσ7 y.
φορεντες, εν τούς οίκοις ά:βασιλέων
9 Αλλα και εξήλθετε ιδείν; αξοφήτίω, ναι,
λέγω υμίν,6 αξιωότερον τζέοφήτΕ
19.ΟύτΘ ώρες, "ει εγεγραπία, Ιδα,
εγω Σποσέλα και αγίελόν 4" Φρ" τoeοσώπ και
" " κατασκόυάσότιώ οθόνζε εμφερώς,
8,

Ι Ι Α μίω λέγω υμίν, εκ εγήγερθε γυν»


πίς γυναικών μείζων Ιωαγε τι; Βαπίας-Ε.
ο όμικρότερου εν τη βασιλεία των έρευών,
μείζων αυτιέςπν.
+2. Από ό fημερών Τωαύνε τι; Βα77:ς-3
έως αρί ή βασιλέα ήθερανών βιάζ3, και
βιαςτι) αρπάζεση αυτιώ.
"3 Παίτες γδ οι Φεοφήται 6 ο νόμΘ- έως
"ωαίνε οεοεφήτισε.
Ε4,oμέλλων
λίας Εβεί θέλετε
έρχεθοβέξαθαι,
, ,
αυτός εσιν Η'
15 Ο έχων ώτα ακέφν,ακgέτω.
"6.Τίνιό όμοιώσω τίωγγυεαν ταύτίους ό
μοία εσί Ά"αείρις, αν αγοραίς 4αθημψοις,
Άφανέσι τοί, εταιρίες αυτοί,
17 Και λέγεσινHυλήσαμε, "μίν,ξεκ ωρ
χήσαώς, "ρίμήσαμίρ ύμιν, 6 εκ "Ά.
1ό Ηλ
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 3Ι
13 Η'λθε γδ'Ιωαΐνης μήτε εθίων, μήτε
πίνων ξλέγεσ7' Δαιμόνιον έχΆ.
19 Η"λθεν ο υιός τ8 αιθρώπg εάθίων & πί
νων δ λέγεσιν Ιδά αίθρξοτο Θ- φάγος ξοί
νοπότης, τελωνών φίλΘ- ξαμαρτωλών και
εδικαιώθη ή σοφίαΣτο fτέκιών αυτής,
2ο Τότε ήρξατο όνειδίζει τις πόλεις εν
ας εγένοντο α πλέιςαι ομυάμεις αυτό, όία και
μετενόησαν
2 Ι Ουαί σοι Χοραζιν, καί σοι Βηθσαϊδείν,
όία ει εν Τύρω δΣιδώνι εγένοντο α' σμυάμεις
α' γυόμμα εν υμίν και παλαι αι ενστάκκω και
ασoδώ μετενόησαν, -

22 πλίω λέγω υμίν Τύρω & Σισώνι ανε


κτότερον έςται εν ημέρα κρίσεως, η υμίν.
23 Και συ Κατίδοναεμ, ή έως το έeανε ύ
ψωθείσα, έως άδε καταβεβαώθήCη όίο ει εν
Σοδόμοις εγένοντο α' ομυάμεις αιγγυόμύμαι
εν σοί, έμεινου αν μέχςιτ σήμεéον.
24 Πλίμλέγω υμίν, όμγή Σοδόμων ανε
Εκτότερον έςται ον ημέρα κρίσεως,ή σοί.
.25 Εν εκείνω τω καιρώ Σποκριθείς ο Τη
C&ς,είπεν Εξομολογεμαί σοι,πάτερ , κύρμε
το έρανκαι 6 "γής,όίς απέκρυψας ταύτα Σπο
σοφών 6 σιωετών, 6 απεκαλυψας αυτα νη
770 ίς,
26 Ναι ο πατήρ, όίο έτως εγένετο όνδοκία
έμτορφώθέν Cs.
27 Παύταμοι παρεδόθη υπό το πατρός
με δεδεις όλιγνώσκ! Η υον, ειμή ο πατήρ,
και Jε Η πατέρα τις ό%ιγινώσκφ , ει μη ο ιήος»
ώ ώ εαν βέληται ο ύoς Σποκαλύψαμ.
28 Δεδτε τοéός με παύτες οι κοπώντες Φ
πεφορτισμένοι, κάγω αναπαύσω υμάς ,
29 Α'ρκτε tζυγόν με C Σ
εφ' υμάς, ξκάθε
ητέ
32 ΕΥΑ ΓΓΕΛ Ι Ο Ν Cap. 12.
τε απ' εμά, ότι τοραός είμ, 6 ταπεινός τη
καρδία και βύρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς
ύμήυ, - -

3ο Ο' δό ζυγός μs χgηςος,® το φoρίζoνμκ


ελάφρόν επν. '

Κεφ. ιβ, Ι 2.
Ι Ε’ν εκείνω τω καιρώ ετορόύθη ο ΤnCoυς .
τούς στίξζαζ δια τ' απορίμων, οί 5 μαθηταί
αυτξ επείνασαν, ξήρξαυτο τίλλειν στάχυας,
Θ εάθiειν. Αν

2 Οι σηε Φαρισαίοι ιδόντες, είσον αυτώ,


1 δε,οι μαθηταίCs τooιέσιν,ο εκ εξεςι ποι
είν εν σαξζάτω. Λ

3 Ο' ό είπεν αυτοίς Ουκ αέΓνωτε ίί ε


τσοίησε Δαβισή, ότε επείνασεν αυτύς και οι
μετ' αυτές
ι 4 Πώς εισήλθεν εις + οίκον "Θεέ, και ά:
αρτες της φεοθέσεως έφαγyυ , &ς εκ εξον μό
αυτώ φαγείν, και δε τοις μετ αυτε, ειμή τοις
ιερεύσι μόνοις,
5 Η'υκ ανέfνωτε εν τω νόμω,ότι τοίς στάζ
βασιν οι ίβείς εν τω ίδω το στίζζατον βεζη
λεσι, 6αναίτιοί εισι;
6 Λέγω ό υμίν,ότι +ίερς μείζων εσιν ώθε.
7 Εί5 εγνωκειτε τί εφιν Ελερν θέλω και
και θυσίου,έκ αν κατεδικάσατε άου αναμτίες,
9 ΚύρμΘ- δό εςι 6 + σαβζάτκαι ο υος ή αν
θφώπs. Αν Θ ---

9 Και μεταζας εκείθεν, ήλθεν εις τίώ συ


ναγωγίω αυτων. ΛΔ -

io Και ιδε,ανθρωτο Θ- μύτίμ χείρα έχων


ξηράν, ξεπηρώτησαν αυτόν,λέγονίες Ει εξ
έξι τοί σάξζαζ, θεραπεύειν, ίνα κατηγορή
Φά"σ47 αμυφκαι, "- ν

τι ο διάπιν αυτοί; Τί έται εξ υμών &V


Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ.' 33
ανθρωα"Θ2,ός έξει τρόζατον έν,ξ εαν εμπέ
ζή τετο τρίξ στίβέασιν εις βόθιωον,εχίκρα
τήσ’ αυτό δ εγερέ και
Ι 2 Πόζω ομό διαφέρει ανθρωπΦ- τορο
ζάτες ώξτε εξέξι τοις στίζζασικά,ώς ποιέν.
Ι 3 Τότε λέγή τω ανθρώπω"Εκτεινoν τίω
χειράζε,6 εξέτεινε ξΣποκατεστάθη υγιής,
άνς ή αλλx1.

14 Οι δΦαρισαίοι συμβέλιον έλαζον κατ'


αυτό εξελθόντες,όπως αυτον Σπολέσωσιν.
15 Ο δε Ιnζες Jνες ανεχώρησεν εκείθενό
ήκολέθησα αυτώ όχλοι ωολλοί, και εθερά
τεόυσεν αυξύ παύτας.
16 Και επετίμησεν αυτοίς, ίνα μη φάμερον
αυτόν τοιήσωσιν.
- 17 Οπως πληρωθή το ρηθέν διαΗσαία
# τωροφήτε, λέγοντΘ».
18 l'δε,ο παίς με,όν ηρέτισα ο αγαπητός
με,είς όν όυUόκησεν η ψυχή με θήσω το πνεύ
μα με επ' αυτόν,6 κρίσιν τοίς έθνεσιν απα/
γελεί.
19 Ουκ ερίσφ, εδεκραυγάσφ, έδεακέσι!
τις εν η πλατείας τίω φωνίμυ αυτά.
2ο Κάλαμον σιωτεσεμμένον και κατεάξ4,
ξλίνον τυφόμάμον και σβέσφ, έως αν εκβάλη εις
νίκΘ- τίωκρίσιν.
2 ! Και εν τω ονόματι αυτό έθνη ελπέCι.
22 Τότε τοροσίμιέχθη αυτω dαιμονιζόμε
νΘ-, τυφλός ξ κωφός 6 εθεράπόυσεν αυτόν,
ώσε ή τυφλόν 6 κωφόν 6 λαλέιν & βλέπειν.
- 23 Και εξίςαντοπαίτες οι οχλοι, ε έλε
γν"Μήί, έτίς επν ομος Δαβίσι, 4'

24 οι ό Φαρμσάjoι ακέσαντες και είσον,


ούτg ύκ έκζάλλει τα δαιμόνια,ειμλέντι"
Βεελζεξελ αρχοντι ήδδαιμονίων, 25 Εί
34 ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι Ο Ν Cap. 12.
25 Ειδώς ο ο Γκζές τας ενθυμήσφς αυτή",
είπεν αυτοίς Πάστα βασιλεία μερμώθείσα
καθ' εαυτής,ερημξται 6 πάσα πόλις ή οικία
μερισθείσα καθ' εαυτής, και ςαθήσε3).
26 Και ει ο σατανάς ή σαταμα, εκβάλλεις
εφ' εαυτόν εμερίδη. πώς οιώ σαθήσεται και
βασιλεία αυτά και
27. Και ει εγω εν Βεελζεζελ εκζάλλω τα
δαιμόνια,οι υοι ύμδυ ενίνι εκβάλλεσ5 δια
τετο αυτοί ύμήυ έσονται κεκταή.
28 Ει δε εγω εν Πνόύμαίι Θεξ εκβάλλω
τα δαιμόνια, άρα έφθασεν εφ' υμάς η βασι
λεία το Θεξ.
29 Η' πώς θιεύαται τις εισελθέν εις τίμ:
οικίου το ισχυρέ, ξ τα σκώ» αυτό διαρπάσαι»
εαν μη τoeώτον δήCη ή ίχνεον , ε τότε τίμι
οικίdυ αυτό διαρπάσφ;
39 Ο μη ών μετ' εμέ, κατ' εμέ εστ δο
μήσωάγων μετ' εμέ,σκορπίζ.
3 Ι Δια τετο λέγω υμίν Πάσα αμαρίία &
βλασφημία αφεθήσεται τοις ανθρώποις ή 5
τ8 ΠνόύματΘ- βλασφημία εκ αφεθήσεται
τοίς ανθρώποις,
32 Και ός αν είπή λόγον κ? τό ψέ το αι
θρώπg,αφεθήσεται αυτώ ος δ' α' είπι κ? ?
ΠνόύματΘ το αγίκαι, εκ αφεθήσεται αυτώ
έτε αν τέτω τω αιώνι, έτε εν τω μέλλοντί.
33'Η'ποιήσατε το δένδρον καλόν, και +
καρπόν αυτό καλόν ή ποιήσατε το δένδρων
στα αρόν,6 Φ καρπόν αυτό στα αρόν εκ γδ τι;
καρπε το δένδερν γινώσκε%).
34 Γεννήματα εχιδνών, πώς θαύαθε α
γαθα λαλείν,πονηβοί όντες 5 οκ άο τότεισ
σ6ύματος "καρδίας τοςόμα λαλεί. "ν

35 Ο αγαθός αίθρηπΦυ εκ τύ εκ. ή


p, 12 , Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 35'
ανή θησαυρέ σ'καρδίας έκβάλλει τα αγαθά, ώ ο
θείσα πονηρός αίθεροπΦ- εκ το πονηρό θησαυρό
δίχί4 εκβάλλει αονηρά,
36 Λέγω5 υμίν, ότι παύρήμα αργόν, ο εαν
αλλά, λαλήσωσιν οι αίθρωποι, Χποδώσεστίει αυ
τπαι" τε λο29ν cν ημέρα κρίσεως,
37 Εκ άο Ά Cκαι δικαιωθήCη,6 εκ
λα, πά. σΐολόγων (και καταδικαώήζη.
, διά 38 Τότε απεκρίθησαύτίνες ήδΓeαμμα
τέων & Φαεισαίων,λέγοντες.Διδάσκαλε, θέ
αλλά λομόμ Σπο Cg σημείον ιδειν. -

απ 39 Ο' 5 Σποκριθείς, είπεν αυτοίς. Γενεαι


πονηeα ξ μοιχαλίς σημέιον όπζητεί και
τι σημείον και δοθήσεται αυτή, ει μη το σημείον
ίπι, Ιανά τε τηeoφήτg, . -

φίμ" 4ο Ω"σσερ άρ ίώΙωνάς εν τη κοιλία το


κήτες τρεις ημέeας ξτρεις νύκτας έτως έςται
βι ο υιός το ανθρώπκ εν τη καρδία τι γης τρεις
ημέρας ξτρεις νύκτας
αβ 4τ Α'νδρες Νινόιίται αύαςήσονται εν τη
ήή κρίσΨμί σ'2%ρεάς ταύτης 2, 6 κατακρίνεσαν
πί αυτίμύ ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα Ιωνά,
6 ιδα, πλέιον Ιωνά ώθε.
μr 4α Βασίλιασα νότε εγερθήσεθ εν τη κρίσι!
? μ? ή γυεάς ταύτης , 6 κατακρινει αυτήν
π' ότι ήλθεν εκ ήo περάτων ή γης ακάσαι την
π σοφίαν ΣολομόλυτΘ- 6 ιδε , πλέον Σολο
Α μίλυτΘ- ώδε. *

ρι 43 Όταν δε το ακάθαρτον πνεδμα εξέλ


Ω" θη Σπό το ανθρωπg , διέρχεθδί ανύθρων τό
πων, ζητgν ανάπαυσιν, 6 εχ 6ύρίσκί: Α'

44. Τότε λέγή Επςρέψω εις f οικονμε,


έθεν εξήλθον.Και ελθόν,όυρίσκει χολάζοντα»
σεσαρωμένον, εκεκοσμημένον, Α' η

45 Τότε πορεύεί), δ παεκλεμβα"


34 ΕΥΑΓΓΕΛτο» σερ. 13.
ταυτό έττα έτερα πνεύματα πονηρότερα
εαυτό, ξ εισελθόντα κατοικεί εκεί ξ γίνε Ο
7α εξαία 4 ανθρώτο και εκείνε χείρονα "σεω
των Ούτως εςαι ξτή γενεά ταύjη τη πονηρά.
46 Ε τι διαυτό λάεντΘ τοις όχλοις,ιδε,
και μήτηρ ξοί αδελφοί αυτε ειςήκείσαν έξω,
ζητgντες αυτωλογήσαι.
47 Είπε δε τις αυτοί Tδε, μήτηρ (και και
οι αδελφοί Cε έξω ετήκασι, ζητώντές ζοί
λαλήσαι, ΑΝ

48 ό' δΣποκριθείς,είπε το είπόντι αυτώ,


Τίς επν ή μήτηρ με, και τίνες εισιν οι αδελ
φοί μs 5
49 Και εκτείνας τίμι χείρα αυτό όαι άθ
μαθητας αυτό, είπεν.Ιδι, ή μήτηρ με, δ οι
αδελφοί μs, -

5ο Οπς άο αν ποιήCη το θέλημα ή πα


τεός μs,3 εν ερουρίς,αυτός με αθελφος,6 α
δελφή,6μήτηρ εςί.
Κεφ. ιγ'. 13. -

Η Ενότη ημέρα εκείνη εξελθων ο Ιησές α


πο της οικίας,εκαθήlo παρατίω θάλααπαν,
2 .Κασιμήχθησαν αερς αυτόν όχλοι πολ
λοι,ώςε αυτόν εις το πλοίον εμζάντα καθή
ώαι ξπάς ο όχλΘ- όαία αιγιαλον εις-ήκεί.
3 Και ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραζο
λαις, λέγων Ιδε, εξήλθεν ο ασείρων 4 ασεί
ρέιν. «]

- 4 Και εν τω αστάρει αυτόν, αι μεν έπεσε


ί παρατίω οθόνé ήλθε τα πετεινα, 6 κατέ
φαγ%υ αυτά,
! 5.Αλλα θιε έπεσεν 53i τα πετρώδη, όσg
έκ είχε γίω πολλίμύθόυθέως έξουέτίλε,δια
Η
τομή έχίνβάθΦ γης.
6 Ηλία
κΑΤΑ ΜΑΤe. 37
6. Ηλία θε ανατείλαυσΘ, εκαυμαίξώθη,
έδια τομή έχdν ρίζdυ, εξηράνθη. -

7 Α'λλα δε έπεσεν ό%i τας ακάνθας,6 α


νέβησαν αι ακανθαι,6 απέπνιξaω αυτά.
8 Α'λλα θε έπεσεν ό%ί τίωγίώ τίω κα
λίω, δεδίδε καρπόν, όμέν εκατον, ο θε εξή
κοντα,ό σε τεμάκοντα.
9 Ο έχων ώτα ακούειν, ακgέτω.
το Και τoecσελθόντες οι μαθηταί, είτον
αυτω Διαία εν παραβολαις λδ,είς αυτοίς και
1ί Ο δε Σποκέιθείς είπεν αυτοίς ότι
υμίν Jέδο3) γνώνα, τα μυς ήeμα της βασι
λείας ή ερανών, εκείνοις 5 και θέσο3).
Ι 2 Ο"τις δρ έχΆ, δοθήσε%) αυτώ,6 τεμσ
σόυθήσε;) όσπς σε «κ έχl,6 o έχΦ, αρθήσεται
ατο' αυτ8. -

13 Δια τέτο εν παραβολάς αυτοίς λόγω,


ότι βλέποντες και βλ. πεσι, 6 ακέοντες καικα
κού«σίν,εσε σιμιεCι. "

14 Και αναπληρs) επ' αυτοίς ή ωροφη


τεία Ησαΐs, ή λέγεσα Ακοή ακέσετε, ξ
και μη σιμυήτε
σωή £βλέποντες βλέψετε, δ και μη
ιδητε.
1 5 Επαχμύθη δρ ή καρδία τ8 λα8 τέ
τε,6 τοίς ώσα βαρέως ήκεσαν,® τες οφθαλ
μες αυτών εκάμμυσαν , μήποτε ίσωσι τοις
οφθαλμοίς,6 τοις ωσίν ακόσωσι, ξτή καρ
δία σωώσι , και όπςzέψωσι , και ιάσω
αυτές. -

16 Υμύυ 5 μακάριοι οι οφθαλμοι, ότι


βλέτνκσι ώ τα ώτα ύμιλο,ότι ακάει.
"17 Αμίμ, δρ λέγω υμίν, ότι πολλοί φeo
φήται & δίκαιοι επεθύμησα ιδείν,αβλέπε
τε, 6 εκ ειδον 6 ακεσαι, αακκετε, και εκ
ΜΚ καισαγ•
σαγ 18 Υ'
38 Ε Υ Α Τ ΓΕΛ ΙοΝ cap. 13.
18 Υμείς οιώ ακέσατε τίω παραζολίμι
τυ ασείροντος.
19 Παυτός ακέοντΘ ή λόγον της βασι
λείας ξμήσιμιέντος, έρχεται ο πονηρός, και
αρπαζει το εασαρμίύον εν τη καρδία αυτό,
έτός εςπν ο παρα τίω οδδν ασαρείς.
2Θ, Ο' δόθητα πέ1ρρόδη ασαρεις, ξτός εςτν
ο +λόγον ακέων, δόυθυς μ?χαράς λαμβά
γά9; αυΤύγ*

2 Ι Ουκ έχ45 βίζου εν εαυτώ, αλλα ορόσ


καιρός εςι γυομιόβης ό θλίψεως ή διωΙμξ
δια ή λόγον,όυθυς σκουσαλίζεται. -
22, Ο'δε εις ταςακάνθας ασαρεις,ξτός ες αν
ο Φλόγον ακέων. @ ή μέριμνα τυ αιών®- τέ
τε,6 ή απάτη σε πλέτε συμπνίγή Φλόγον, ε
ακαρπΦ, γίνε%).
- 23 ο βόθ, τίω γίύ τίμ καλίμασαρείς,
Στός επν ο + λόγον ακέων,® σιωιών ος δή
καρποφορεί, όποιεί, όμύο εκατον,ο β εξή
κονταρο δ τειακοντα.
24 Αλλίμ παραζολίμ παρέθηκεν αυτοίς,
λέγων Ω'Αμοιώθη η βασιλεία ήδ έeανών αι
θρώσω
ΦζΑυ τ8 *
ασείeςντι
"
καλόν ασέρμα εν τω αγρω
25 Εν ότωκαθώδειν άυ ανθρώπες, ήλ
θεν αυτε ο εχθρός, δέασειρε ζιζαίια αναμέ
σον "σίτg-6 απήλθεν.
26 Ο'τε ό έζλάςησεν ο χόρτ®, θκαρ
πόν εποίησε, τότε εφάνη ξ τα ζιζάνια. -

27 προσελθόντες και οι δέλοι το οικοδε


ασότε, είπον αυτώ"Κύριε, εχα καλόν ασέρμα
"απειρας εν τω σώαγρώ 5 πόθεν οιώ έχΙτα
ζιζάνια,
28 Ο'5 έφη αυτοίς, Εχθeς αίθρωπε,
"το εσοίησεν.oi3 δόλοι έιπόν αυτώ. Θέλ4ς
θίΑΑ)
φ Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 39
ouυ απελθόντες συλλέξωμώμ αυτα και
29 Ο 3 έφή: ού, μήποτε συλλέγοντες τα
ζιζαίια,εκειζώσητε άμα αυτοίς ή στον.
4» 3ο Α'φετε σιμαυξάνεάθαι αμφότερα μέ
αξε το θερμσμέ, Φεν τω καιρώ τί θεέισμέ
ερώ τοις θερμςεύς Συλλέξατε τοεότον τα ζι
ζαάια, έβήσατε αυτα εις θέσμας, προς το
κατακαδσαι αυτά +5 στον σαυαγάγετε εις
-τίμ Σποθήκίμ μs.
3 Ι Α λλίμ, παραβολίωπαφέθηκεν αυτοίς,
λέγων Ο'Αμoία εσιν ή βασιλεία σίδεραυών
κόκκω στναπεως,όν λαβων αίθεροπG)- έασει
ρεν εν τω αγρώ αυτό,
ε
32 ό'μικρότερον μύ ες πάντων ή ασερ ",
μάτων όταν ό αυξηθή, μείζον ή λαχάνων
εςί & γίνεθ δένδρον, ώςε ελθείν τα πετεινα
το εραυξ,6 κατασκίμεναν τοίς κλάδοιςαυθ.
33 Αλλίμ παεκβολίμ, ελάλησεν αυτοίς,
Ομοία εσινή βασιλεία ήδ έρανώνζύμη, μό
λαζεστα γεωή ενέκρυψεν εις αλόύρε στατα
" Η
:
ν
: : : :"
ί"
σεία,έως και εζυμωθη όλον. " .,".
,
34 Ταύτα παύτα ελάλησεν ο Ιησούς εν ί
παραβολαίς τοίξόχλοις, 6 χωρίς παραβολής
εκ ελάλει αυτοίς - ι ά
35 Οπως πληρωθή το ρηθέν διατε το e9 Υ. Ε. :
φήτκ, λέγοντΘ- Ανοίξω εν παραβολαίς το i, ί
ςόμα μs ερόίξομαι κεκρυμμένα Σπο κατα
ζολής κοσμs.
36 Τότε αφεις ξύ όχλες , ήλθεν εις την ι
οικίαν ο Γκζες 6 σερσήλθον αυτώ οι μαθη
τα αμιτά,λέγοντες Φρασον ημίν την παραβο ":
λήν ήυ ζιζανίων 3 αχg, 4:» » .. . . "... γΥ"

38 ό"θε Σποκριθείς, είπεν αυτοίς. Ο -


αοέτρων το καλόν ασέρμα, έστι ο υιός θαίθρώ
Φrgυ" ΙΟ 38 Ο"
4ο ΕΥΑΓΓΕΛ ι ο Ν Cap. 13.
38 ο δε αγρός,έςιν ο κόσμΘ., το θεκα
λόν ασέρμα, ξτοί εισιν οι υιοί τ'βασιλείας
τα θεζιζανια,εισιν οι υοι 3 τυονηρs,
39 Ο' Jε εχθρός ο ασείρας αυτα,έςιν ο δια β
ζολΘνο σε θερμσμός , συμ'τέλεια "αιωνός
εσινοι σε θεριςα), αγfέλοί εισιν,
4ο Ω ασS &ν συλλέγεται τα ζιζαύια, και
πυρί κατακαίεθ έτως έςαι εν τη σιιυτελεία
"αιώνΘυ τετg.
» «ν « ?Σ • και
c w Υ Λ '

4Ι Α'ποςελεί ο υος "ανθρώπ8 άυ αγfέ


λες αυτό,6 συλλέξεσιν εκ τ: βασιλείας αυ
τε παντα τα σκανδαλα, δώύ ποιέντας την
ανομιαν -

42 Και βδjέσιν αυάυ εις την καμινον το


πυρός εκεί έφται ο κλαυθμός 6 ο βρυγμός φίύ'
οδόντων, Α'

43 Τότε οι δίκαιοι εκλαμψ«σιν ως ο ή


λι® ,εν τη βασιλεία το πατέος αυσίύ ο
έχων ώτα ακgeιν,ακ καιέτω.
Ά Πάλιν ομοία εςιν η βασιλεία ήδερα
νών θησαυρώκεκρυμμένω εν τω αγρώ, όν όύ
ρων ανθρωπ'Θ- έκρυψε,6 Σπο τ'22ράς αντέ
σαγί,6 παύτα όσα έχ, πωλεί,6 αγοραζει
ή αγεφν εκείνον, -

45 Πάλιν ομοία ετίν η βασιλεία ήυ έeα


νόν αίθρώπω εμπόρω, ζητενί, κουές μαργα
Ριτας , κ.... . . .. /
46 Ο'ς όύρων ένα τσολύτιμον μαργαρίτίω,
απελθών, πέτνεκκε παύτα όσα είχε,6 ηγό
eκσεν αυτόν. . .
47 Πάλιν ομοία ετίν η βασιλεία ή ερα
νών σαγήνη βληθείση εις τίω θαλαωταν, δειο
παντός γένες συμιαγαγέση,
γκ48 Ην,ότε επληρωθη, αναβιβάσαντες όλε
ή αιγιάον,6 καθίσαντες,σιιυέλοξου τα κα
λα
3
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 4Ι
λα εiς αξίεία, τα θιε σααρα έξω έξαλόν.
49 Ο υπως έςτή ξν τη συμυτελεία τ8 αιώ
νΦ- εξελόύσονθοι αχΓελοι, 6 αφορμέσα έξύ
το ονηρες εκ μέσs άικαίων
5 Ο Και βολέσιναυάυ εiς τίω καμινον το
πυρός, εκεί έςαι ο κλαυθμός 6 ο βρυγμός ά"
όσοντων. Αν

5 ι Λέ94 αυτοίς ο Ιησούς Σεωήκατε ταύ


τα παύτας ΛέΓsσιν αυτο" Ναι Κύριε.
52 Ο'ό είπεν αυτοίς Δια τετο πάς γραμ
μά7ςυς μαθήlβυθείς εις την βασιλείου ή και
εαναν,όμοιός εστν ανθρώπω οίκοθεσσττη, ός
τις εκζαλλει εκ το θησαυρό αυτό καινα και
πdjαμα.
53 Και εγένετο, ότε ετέλεσεν ο Τηζούς
τας παραζολας ταύτας , μετήρεν εκέιθεν.
54 Και ελθών εις τίω πατείδα αυτά, εδί
dΣίσκεν αυτες εν τη σιμιαγωγή αυτήo ώσε
εκπλήτ7εάθαι αυτες, ελέγήν Πόθεν τέτω
ή σοφία αύτη, 6 αι αμυάμεις,
5 ; Ούχ ξτός εςϊν ο τετέκτονΦ υος 5 εχ:
ή μήτηρ αυτό λέγεθΜαρμαμ, 6 οι αδελφοί
αυτς ΙάκωζΦ., 6 Γωσης, ξΣίμων, ξ1'έ
το καία αδελφα αυτό έχεπάσαι φει: -
μάς εισι; αόθεν εν τάφω ταύτα πάντα", ,,
" τ7. Και εσκαμσαλίζοντο έναυτώ. ο 31η
C&ς είπεν αυτοίς,Ουκ έσι @gρφήτης ατιμος,
3μη εντόπασείδι αυτό, εάν το οικία αυτά,
58 και έκ εποίησε εκεί όμωάμεις πολλας»
διά τίω απςίδυ ή
Κέφ. . ισfi - 14. " Α"
".
1 Εν εκείνω Ε καιρώ ήκεσεν Ηρώδης ο
τετexρχιετίω ακολ Γκζξ - ,α-μ. ,
2 και έπε πίς πασιν
Ι) 2.αυτύ Ουτό. 1 "
ω
41 ΕΥ ΑΓΓΕ ΑΙο Ν cap. τ.4.
Τωαΐνης ο Βαπjιςής, αυτός ηγέρθη Σπο ήυνε
κρών2 ε διατετο αι σιωάμεις ενεργέστν εν
CΣΑ/Τά),

3 Ο' δό Ηρώδης κρατήσας ή Ιωανίω,


έδησεν αυτόν, ξέθετο εν φυλακή, δια Ηρρο:
διάδα
ct. ζ) ΤΕ.
τίω γuυαίκα Φιλίπσε το αδελφού
4 Ελεγ: δη αυτώ ο Ιωαΐνης ουκ έξεσί σοε
ίχίν αυτlώ.
5 Και θέλων αυτον Σποκλέίναι, εφοξήθη
Φόχλον,όμ ως οροφήτίω αυτόν είχον.
6 Τενεσίων δαρομένων ξΗρώδζωρχήσα
φο ή θυγάτηρ της ΗeωδιάδΘύ εν τω μέσω Φ
ήρεσε τωΗρώδη, Λ"

7 Οθεν μβ όρκε ώμολόγησε αυτή δενα,


δ εαν αιτήση3). ν

8-Η 3 , Φερβιβαθείσα υπό της μητρός


αυτής,Δόςμοι,φησιν,ώθε επί πίνακι φίω κε
φαλίμ Ιωαννκαι "Βαπ7ις-και.
9 Και ελυπήθη ο βασιλ4ύς δασε τους
ήίκες και τους σιωdυακείμύες, εκέλυσε δο
θίώαι.
19 Και πέμψας απεκεφάλισε ή Ιωανίω
εν τη φυλακή.
Ι Ι Και Ά ή κεφαλή αυτό όλη πίνα
κ", ξεδόθη τωκoeασίω, είμύεJκε τη μητεί
αυτής.
Ι 2 Και ωeoσελθόντες οι μαθηται αυτύ
δρλο το σώμα, ξέθαψαν αυτό έεχθόντες
απήγ[ειλου τωΙη(ξ.
13. Και ακέσας ο ΤnC&ς,ανεχώρησεν εκεί
θεν εν πλόιω εις έρημον τόπον κατ' ιδίδυ. Καή
"κέσαντες οι όχλοί, ηκολέθησαν αυτωπεζή
Στο ήδ πόλεωή.
"4 Και εξελθών ο Γκζές, είδε πολιω ό
χλον"
ΚΑ ΤΑ Μ Α Τ Θ. 43
χλον εξαπλαγιχνίθη επ' αυτές, ξεθεεά
πώσε άυ αρρώς καις αυτή9.
τ, οψίας όγγυαμάμης, φενσήλθον αυτω
οι μαθηται αυτό, λέγντες Ερημός εςτν ο τό:
πΦ.,φ η ώρα ήδη παρήλθεν, Σπόλυσον άξά
όχλετίνα απελθόντες εις τας κώμας,αγεί
σωσιν εαυτοίς βρώματα'
τό ο 3 iήζες είπεν αυτοίς ουχς:ίου
έχεσιν απελθέν.δότε
τ7 οί5λέΠεσιν αυτοίς ύμείς φαγείν
αυτώ; Ουκ έχθμό" ωθε ε;
μηπέντε
18 ο όάρτες
είπε έδύο
Φέρετέιχθύας,
μοι αυά;ύ ώδε,
19. Και κελεύσας έξύ όχλgς ανακλιθήναι
καιή άύ χόρτες, έλαβαν έξύ πέντε αότες και
τους λύθίχθύας,αναζλέψας εις + 3eαν", ζυ
λόγησε καικλασα, έδωκ: τοις μαθητής τους
αέτες, οι δε μαθηται τοίς όχλοις,
2o Και έφαγον παύτες, 6 έχορτάθησου,
εήρα, τότειώεδον ήυκλασμάτων δωδεκα
κοφίνες πλήρεις,
ΕΎοί ή εθιοντες ήσαν αίθρες ώσει πεν
2 ά"Και βύθεωςγιωακών
τακιχίλιοι,χωρις μυαίκασενε παιδίων,
ο ίησες τους
μαθητας αυτό εμέήνα! εις το πλοίον,θ προα
γίν αυτόν εις το πέeαν έως και Σπολύση τους
όχλgς,
και Σπλύσας τους όχλες,αλέβ"εί το
όρ® και ιδίαν αρρσεύξαθαrόψίας δ γέ
νομένης,μόνΘ- ίξεκέ,
24 fo δΣπλοίον ... σ' θαλάασης
ήδηξίσον
μό, βασανιζόμύρονύσο ή" κωμάτων μύγδ
εναντίΘ- ο ανεμΦ". ν ?

25 Τετάρτη δε φυλακή ανυκτός, απήλ.


θε προς αυτούς ο Ιησε πλειτσαήυ επί
θαλαίωής,
2ο6 Και
-

Γ' 3 και
44 ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι ο Ν Cap. 14.
26 Και ιδόντες αυτόν οι μαθηται επί την
δαλαασαν το εισατεντα , εταραχθησου,λέ
γοντες,οτι φαντασμά επ. 6 Σπο + φόβs έ
κeαξαν.
37 Ευθέως Jε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησοδς,
λέρωνΘαρσείτε, εγώ είμιμη φοξείδε,
28 Αποκριθείς δε αυτω ο ΠέβΘ-, είπε,
Κύριε, ει συ εί, κελόυσόν με τυρός σε ελθείν
2π τα ύδατα.
2ο ο δε είπεν Ελθέ.Και καταζας Σπό f
πλοίg ο πέβΘυ, τοεμετσάτησεν επί τα ύδα
τα, ελθείν προς τον Γκσεν,
3ο Βλέπων δε η αίεμονί%υρόν,εφοβήθη. 6
«ρξαιώμ'Θ- καταποντίζεδα,έκeαξε,λέγων
Κύριε,σώσόν με.
3τ Ευθεως σιε ο Ιησες εκτείνας την χει
εα,επελάζετο αυτ8,6 λέγή αυτώ"Ο λιγόπι
ςε, εις τί έδις εισας,
32 Και εμζαήτων αυήυ εις το πλοίον, έκό
πασεν ο ανεμΦ".
33 οι δε εν τω πλοίω, ελθόντες αeωσε:
κιώύσαν αυτω, λέγντε: Αληθώς Θεοδ
υγος έ1. -

34 Και διατ%αζουτες, ήλθον εις τήν γίύ


Γεννησταρέτ, -

3; Και όπ5όντες αυτόν οι άνθρες" τότε


εκείνκ.απέςίλαν εις όλην την τοεμχωeoν εκεί
νίκυ, και τυροσήνεJκαν αυτώ παντας τους κα
κώς έχοντας, - "Ι

36"Και παρεκάλεν αυτόν,ίνα μόνον άψων


τα ή κρασσέδs fίματίε αυτ".6 όσοι ήψαν
το, διεσωθησομ.
Κεφ. ιε'. 15.
Ι Τότε τσεφσέρχον? τω Ιησε οι Σπο Ι'ε
- β, συ
ΚΑΤΑ Μ Α Τ Θ. 45'
e,σολύμων γραμματείς και Φαρισαίοι, λέ
γοντες. ι
2 Διαία οι μαθηταί σε παραβαίνεσι την 2
παραδοζιν ήθ' Πρεσβυτέρων 5 και γδ νίπ7ον:) ι ι
τας χείρας αύτίύ,όταν αότον εαθιωσιν.
3 ο δε Σποκριθείς είπεν αυτοίς Διαιό Φ
ύμείς παραβαίνετε την οντολία ή Θεξ, δια
τίμυ παράδοσιν υμό",
4 Ο' γδ Θεός ενετείλατο, λέγων Τίμα ή
πατέρα σε,6 τίμι μητέρα 6 Ο'κακολογών
πατεβα ή μητέρα,θανατω τελόυτάτω.
5 Υμείς 3 λέγετε Ο'ς αν είση τω'πατεί ή
τη μητρι,Δώρονο εαν εξ εμέ, ωφεληθής, ε και
μήμμήση τον πατέeα αυτό, και τίμιμητέeα
βίζ/Τ3,

6 Και ηκυρώστατε τίω οντολίω το Θεζ δια


τίω παράδοσιν υμύλύ. -

3. Υποκριται , καλώς ωeρεφήτόυσε τίει


ύμύ"Ησαίας,λέγων,
"; ΕΙγίζει μoι ο λαός βή τωςόματι αυήί,
& τοις χείλεσί με τιμά ή σιέ καρδία αυτίύ,
πόρρω απεχ απ' εμέ, Α'

9 Ματίώ ο σέβονται με διδάσκοντες δι


δασκαλίας,όντάλματα ανθρώπων, Α.,

Ιο. Και ωροσκαλεστάιΑμΘ- ή όχλον, είπεν


αυτοίς Ακέετε € συμίετε. Αν

11 ου το εισερχόμμον εις τοςόμα κοινοί α


ανθρροπoν αλλα το εκπορεύομόμον εκ το ςό
ματΘ ,τετο κοινοί ή ανθραπον. . . . .
12 Τότε αeoσέλθοντες οι μαθηται αυτό,
έτσoν αυτώ, Οιδας,ότι οι Φαρισαίοι ακέ
σαντες ή λόγον, εσκάυδαλίθησαν και Α'

13 ο δΣποκριθείς, είπε πάσαφύiεία,


uύζίεφύτόυσεν ο πατήρ με ο έeάνι Φ",εκφι
ζωθήσεζ), 14 Α"φε
46 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ cap. 15.
14 Α'φετε αυτές οδηγοί εισι τυφλοί τυ
φλών. τυφλός ό τυφλόν εαν οδηγή, αμφότε
βρι εις βόθυνον πεσgν%),
15 Αποκριθείς ό ο Πέτε@-, είπεν αυτω.
Φeζάσον ημίν τίμι παραζολίμ ταύτίμι.
16 Ο' ο Γκζες είπεν Ακμήν και υμείς α
συμώετοί εσε,
17 Ούπω νοείτε,ότι παντοειασoρώόμιμον
εις το σόμα, εις την κοιλίου χωρεί,6εις αφε
«ήώνα έκβαλλεύ)5 -

18 Τα σήε εκπορόυόμιμα εκ τύ ςόματΘ-,


εκ "καρδίας εξέρχ«3), κακείνα κοινοί + αύ
θρωσον. -

19 Εκ γδ ή καρδίας εξέρχον? διδύογισμοί


φονηροί,φόνοι μοιχεία, πορνεία, κλοπαι,
ψάυδομαρτυρία, βλασφημία).
2ο Ταύτα έξι τα κοινέντα τον ανθρωσον
το δε ανίπλοις χερσι φαγείν, και κοινοί τον αν
θpωπον.
ατ και εξελθών εκείθενο Ιησούς, ανεχώ
---- , " --

ρησεν εις τα μέρη Τύρκαι 6 ΣιδώνΘ».


22 Και ιδε,γμυή Χdυdυαία Σπο ήδ ορίων
4κείνων εξελθέσα,εκραύγασεν, αυτωλέΠ«στα,
Ελέησόν με Κύει",υε Δαβίσι, η θυγατηρ μικ
κακώς δαιμονίζ0. ,
23 ο ηε εκ απεκρίθη αυτή λόγον. Και
ταρρσελθόντες οι μαθηται αυτό, ήρώτων αυ
*ον, λέγοντες Απόλυσον αυτήν, ότι κράζει
όπτώθεν ήμύυ. -

24 Ο δε Σποκριθείς,είπεν Ουκ ατοεςτέ


λιμ, ειμή εις τα «ορόβατα τα Χπολωλότα
οίκε Ισραήλ.
25 Η δε ελθέσα τoe"σεκύνει αυτω,λέγκ
«να Κύριε, βοήθμοι.
26 ό σε Σποκριθείς,είπεν Ουκές καλόν
λαζέιν
Κ Α ΤΑ Μ Α Τ Θ.
λαβείν, ή αρτον ήδ τέκνων, και βλέν τοις
κιωαριο4ς... -
27 Η δε είπε. Ναι Κύeμε και γδ' τα κυ
ναρμα εάθάει Σπο, ήδ' ψιχίων "Ε;
Σπο ή τραπέζης ή κυρίων αυήί.
28. Τότε Σποκριθείς ο Ιησές, είπεν αυτή,
ΩΣ γύναι μεγάλη ζκ ή πίστς γίμηθήτω σοι ώς
θέλεις.Κάjιάθη
ς 4ζ€4 γκης. Τ "θ *
ή θυγάτηρ αυτή, Σπο τ ώρας
-

29 Και μεταβας εκείθεν ο Γησες , ήλθε


παρα τίuυ θαλαασdυ τ° Γαλιλαίας και ανα
ζας εις το όρζΦυ, έκαθητο εκεί.
3o Και ωecσήλθον αυτω όχλοι πολλοί»
έχοήες μίθ' εαυήυ χωλες, τυφλες, κωφες»
κάλλες », και ετέρες πολλές και έρριψαν αυ
έξύ παρα Ά πόδας το Ιησού και Ά.
σεν αυτές.
3 Ι Ω ςε άυ όχλες θαυμάσαι,βλέπονίας
κωφες λαλομύτας, κυλλες υγιείς, χωλες πε
εμπατoιμύτας , και τυφλες βλέτνοντας και
έδόξασου τον Θεόν Ισραήλ.
3 2 Ο' Jε Ιησες περσκαλέστάμώμΦ. σεξ
μαθήlας αυτό, είπε, Σπλαχνίζομαι επί "
όχλον,ότι ήδη ημέeας τρείς περσμώκαισί μοί»
και εκ έχεσι ίί φάγωσι και Σπολύσαι αυjες
-
: ": :. . . :
νής!ς και θελω, μήπod εκλυθώσιν εν τη οδώ.
33 Και λέγεσιν αυτω οι μαθηταί αυτό, ! ... "
πόθεν ημίν εν ερημία αίτοι τοσsτοι,ώσε χορ . . εξ,
" ,
*,
7αίσαι όχλονΠοσούτον, 2/

34 Κάιλέγή αυτοίς ο Ιησές πόσες αξτες ι ,


έχέα, οι 3ε είπεν Επήα, 6 ολίγα ιχθύδα
35 Και εκέλβισε 1οίς όχλοις ανατο"σέιν.
Α --
ή: "
36 Και λαζων 7ες επθα αρτες κα! 7ες ίχ. ε:", -

θύας, όμχαριςήσας , έκλασε» 6 έδωκε Ά ..".


":
Ε. μαση

"
48 Ε Υ ΑΓΓ Ε Α Ι Ο Ν : Cap. τσ.
μαθητάς αυτό, οι δε μαθητα πω όχλω.
37 Και έφαγον παύfς, και έχορ7άαθησαν:
και ήρου το τελωνεύον ήυ κλασμάτων, επ7α
ασυβίσας πλήρεις. -
3 και οι 5 εθίονες ήσαν 7ετeακισχάλιοι αν
«ρές, χωρίς γαυαμκών και παιδίων.
3 ο Κάι Σπιλύσας άυ όχλες, ενέβη εις το
πλοίου, και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλα,
ις'. 16.
τ Κιθ φερσίθόνfς οι Φαρισαίοι ε Σα"
δεκάρι, πίεάζονες επιρώτησdυ αυτον ση
μειονεκτό εξα και όπδείξαι αυτοίς,
2 ο Jε Σπυκριθείς, είτε αυτοίς Φα!ίας
γυομέρης λέγεf, Εύδία πυρράζ γδό εξανός
3 Και σε%ι, Σήμερον χίμών πυέβαζε" γδ
συjναζων ο καιραός. Υαοκεί ι,το μεν Φeόσ
απο το ερα και γινώσκεf διακρίνίν , 7α σε
σημεία ήJκαιρών και δύναδες
4 Τενεα πονηρα έμοιχαλίς σημέιον όατ
ζητεί και σημέιον και δοθήσε;) αυτή , ει μη το
εναέον Ίωνά τέτοεοφήτε. Και καταλεπτων
κυάσθ,απήλθε.
ς και έλθόν+ς οι μαθήαι αυτό εις το πέ
εάν,ετ%άθοντο αέτες λαβείν. -

6 ο Jε 'ησες επεν αυτοίς Οράα και


ορισέχετε Σποτ ζύμης ήδ Φαρισαίων και
Σαδδεκαίων.
7 οι ψε διελογίζοήo oν εαυjoίς , λέγονfς
"Ο"π αότκαις καικ ελαβομάυ.
3 τες με ο Ιησες,έισεν κυπίς Τί διαλο
γίξοδ, ε, εαυτοίς, ολιγύπιςοι , ότι αύτες εκ
ελάζε: 5 - ---

ο ούτω νοεί+, εθεμνήμονόύε+ Ίες πένf


αίφνς ήδπεντακισχιλίων, 6 πόσες κοφίνες
ειαβεfo
Ιο Ούds
ΚΑ Ι Α Μ Α Ι Θ. 49.
το Ουσε 1&ς επ7α αρτες ήδ 7εσ α
λίων, 6 πόσας ζ βίλ, ελαζεξ5 ακ
1 Ι Πώς ενοειέ,ότι και τοειαότε είσον υμίν,
τηeoσέχ{ν Σπο τ' ζύμης ήυ ώ επΆ
Σαδδ«καίων και
12 Τόf σιωηκαν , ότι εκ εισε τoeοσέχίν
Σπο τ' ζύμης το αρτg,αλλ' Σπο τ' διδαχής ήJ'
Φαρισαίων 6 Σαδδ«καίων.
Τ3 Ελθων Jε ο Ιησές ειςΤα μέρη Καμσα
μ. ρείας τ' Φιλίπσs , ήρώτα 7ες μαθήlας αυτές
λέγων Τίνα με λέγεσιν οι αίθρωσοι εί), +
εjo" το αίθρώσs,
Ι4 Οί σε είσον Οι μεν , Ιωαννίμ έ Βα
πτις ίω αλλόι δε,Ηλίου έτερςι θε, Ιερεμία",
ή ένα ή περφητά).
ΙΣ Λέγή αυτοίς Υμείς σε Ιόνα με λέγε
7ς εί),
16 Αποκριθείς δε Σίμων ΠέτεΘ-, είτσε,
ί. Σύει ο Χειςος, ο υιός σε Θεξτε ζωντG-,
τ7 Κα: Σποκριθείς ο Ιησες, είπε αυτό
Wi Μακάριφ- ει Σίμων βαρ Ιωνά, ότι σαρξ ε.
αίμα καικ απεκάλυψε σοι , αλλ' ο πατήρ μs, ο
τ, 1οίς καιeανοίς. . . •
18 Καγωδέστι λέγω,ότι συει ΠέτζΘυ,€
επί 7αυτη Ίή πέτιά οίκοδομήσω με τίμυ εκ
κλησί&υ επύλαι άδε εκατι χύσεσιν αυτής
19 Και δώσω σοι 7ας κλείς σ’ βασιλείας
ήυ έρανών, ε ο εα δήσης επί τι γης, έςαι δε,
Jεμένον εν 7οίς ερανοίς ξ ο εαν λύσης έτσι
γής, έςαι λελυμένον έν1οίς έeανοίς. . . . -
" 2ο Τότ διετείλατο 7οίς μαθηταίς αυτ82
ένα μηδενί είπωσιν , ότι αυτός 6ξίν Γησ$ς ο
Χεμςός.. -
- Άτι τό# ήρξατο ο Ιησές δεικνύψΊοίς
-
μαθητώς αυτό, ότι δε αυτον
2,
απόθ:Ι ερή
"
3ο ΕΥΑrrΕ ΛΙοΝ Cap. 17.
Ιεροσόλυμα , 6 πολλα παθείν Σπο ή"Πρεσ
Cυτέe9ον ξΑρχιδέων, 6 Γeαμματέων , @
ζΆ; σεάτη ημέρα εγSθίώα.
22 Και προσλαζόμύμΘ- αυτόν ο ΠέτρGυ»
ήρξατο όλιτμάν αυτω, λέγων Ιλεώς σοι Κύ
εμε και μή έςται σοι τωτο.
23 ο δε ραφές,είπε τω πέτρωΥ"παγε
οπίσω με Σατουα , Cκανδαλόν με εί, ότι και
φe"νείς 1α το Θεού, αλλα Τα ήδ ανθρώπων.
24 Τόq ο Ιησες είτσε 1οίς μαθηταίς αυτό
Είίος θέλ4οπίσω με ελθείν , απαρνκστάθω
εαυτόν,® αρατω fς αυeήν αυτό,6 ακολsθεί
";
25 δεκαελντωΨχωωπα".
Ο ς γό αν θελή αυτ8 σωστε,
Σπολέσ' αυτιμά ός ή α Σπολέση Ά;
αυτί, ένεκεν εμέ,6ύρήση αυτίuυ.
26 Τί γδ ωφίε;3) αίθροοπΦ», εα ή κό
αμοι όλοι κδδήσωτίωβψυχμο αυτό ζημιω
θήςή ίσώσ: αίθριοτ"Θ- αντάλλαίμα "ψυ
χώς αυτός
22 Μέλλ4 γδ ο ιός τύ αθερότ και έρχεθαμ
εν,7 δόξη τύπατζός αυτό, μί7 ή" αγιέλων
αυτό, και τό"Σποδώσ4 εκάς α και 2 τίω ωρά
ξιν αυτύ.
28 Αμίμ λέγω υμών, εισί μνες 3 ώθε εςη
κότων , όιτινες και μη γόύσωνθ θανάτε, έως αή
ίσωσι έιλον το ανθρώπ8 ερχόμύμον όν 7ήβα
σιλεία αυτό.
ιζ. 17.
Ι Και μίθ'ημέeας εξπαeαλαμζαίει ο Τη
Cες ή Πέβον,6 Ιακωζον,®Ιωαννίω ή ασελ
φόν αυτό ξαναφέρ! αυΊες εις, έρG- υψηλόν
κρί7' ιδίδυ. 1

2 Και μετεμορφώθη έμαερδεν ανή", ξ


έλαμψε το τείσώπον αυτό ως οήλιΘ.Αμζί7ίας
Τα ό
ΚΑ ΤΑ Μ Α Υ Θ. 3ί
Ιμάτια αυτό έχύετο λόμκα ως το φώς
3 και ιδί , άρθησαν αυτοίς Μωσης έΗ
αλίας, μέI' αυτό συλλαλοιώΦς. Ι
4 Α'αποκριθείς ό ό πέβΦ, , είπε τωΙησί"
Κύειε, καλό εαν ημάς άδΐθά θέλίς,ποιής .
σωλίύμώσεβείς σκίμιας , σοί μίαν, 6 Μωσή . . .
μίαν, 6μίαν Ηλία. Η:
ί, ::
+ 2 . -
5 Ετι αυτό λδήoιώτG και ιδε, νερέλη φω " , "Ε"
7εινή επεσκίασεν αυτάς 6ίδε φωνή οι "νε -
φίλης, λέγεσα ούτός επνο ψόξμι ο αγαπη ".
Σά : ι
τός,ό ό,Κά,
ώ ουδόκησα
ακέσανfς αυτό ακέεf., έπεσον όλι
οι μαθηταί . "Η
:
" ...: ."
"..
«ωρήσωάνον αυτήo, 6 εφοβύθησαν σφόδε",
.7 Και οροσήθων ο Γκσές, ήψαπο αυτή,6
είτεν, Εγέρθη", ε μη φοβείθε.
-3 Επάρκά: ο ά:ύ οφθλιμες αυτή, έδένα
ξ: : ε: «" ..
: . ! - ,
είδον, ειμή +1’κσοιμύ μόνον.
και και καταζαινόντων κυή) Σπό ή όρ", ι, ι ί .

ενέτείλατο αυτοίς ο Ιησες, λέγων"Μ"δεν εί


πητε τοόραμα, έως έ ο ύος τύ ανθρώπ" εκ ή: ";
νεκρών αματή. ε
ίο και επηρώτησου αυτόν οι μαθυται αυ Ε. : : : "ή, ,
-
τύ, λέγονHς Τίοιώ οι Γραμμάιείς λέγασαν» . . ."
ότι Ηλίαυ δεί ελθείν τωeώτον και -
τι ο"ό Ιησές Σποκριθείς , είπεν αυτοίς"
Ηλίαςμώ έρχ.0τεώτον, ε Σποκριταςήσ4 Ε. : :ί......."
:" -
7ηταύτα"
ί 2 Λέγω ό υμίν,ότι Ηλίας ήδη ήλθε 6 άκ ή;
επέΓνωσώ αυτόν αλλ' εποίησαν, εν αυτώ,όσα ι", ζ, -

35έληση, έπω δ ο υος σύ ανθρώπι μέλ4 ΕΙ ι


πάa3ν ια' αυτό: - ν
i3 Τότε Cωήκαν οι μαθητα ότι τήρι αν *ή
Η "Ε"

1.,
Ιωάνε τυ Βαπjιςοδείπε, αυτό" ,, Ε. :
14. Και ελθόντων αυτή"-αέλε ή όχλο και ..",
"ι 1: Τ. ". -
φe"σήλθεν αυτώ αίθρωπος, Ιονυπετών"Ά
έ 3 Α: Κώ ι; . Α
52 Ε Υ Α.Γ ΤΕΛΙ Ο Ν Cap. 17:
15 Και λέγων Κύeμε, ελέησόν μs ή υον,ότι
σελίμμάζε;) , 6 κακώς πτάαί πολλακις γδ
πίπ7ει εις το πύρ, 6 πολλάκις εις το ύσωρ.
16 Και τoeρσίμύεJκα αυτον Ιοις μαθητεjς
Cg, 6 εκ ήοιμήθησου αυτον θεραπεύσα,
Τ 1γ Αποκειθείς ό ο Γησες,επεν. Ω'3χυέα
απφος 6 διες βαμμένη , έως πόq έσομαι μύθ'
τυμδίύς έως πόφ ανέξομαι υμιλυ 5 φέρετέ μοι
αυτόν ώθε. . ..
18 Και επετίμησεν αυτώ ο Ιησξς,® εξήλ
θεν απ' αυτό το δαιμόνιον (δ εθεeαπόύθη ο
(πας Σπο τ' ώρας εκείνης.
19 Τότε τοερσελθόντες οι μαθηταί τωΙ'»
σοδ και ιδίδυ, είπον Διατί ημέής έκήσιμή
θημ&μ έκβδΛέιν αυτό; " . ,
2ο ο 51'ησες επεν αμήoίς Διατίω-οιαπ
σάαμιμία, αμίωγδ' λέγω υμίν, εαν έχασε πέ
την ως κόκκον σιγάπεως , ερείτε το όρ!Ίέτω,
Μετάζηθι εντεύθεν εκεί, 6 μεταξήσε3) δε
-θεν ασιματήσ4ύμϊκ. - -

2 Ι Τ8το ό 7ο γύΘυ εκ εκπορόύε%), ει μη


εν αερσόυχή 6 νης:εία.
22 Α'ναςzεφοκόβαν ό αυτή δεν 7η Γαλι
λαία , είπεν αυτοίς ο Ιησες Μέλλ4 ο υος τί;
ανθρώπg παραδίδοθαι εις χείρας ανθρώ
7ζωy, "ε - -

23 Και Σπκτενέσιν αυτόν , ξ 7ή τείτη


ημέρα εχΆθήσε?).Και ελυπήθησdυ σφόδοα.
24 Ελθόντων 5 αυτήυ εις Κατόναεμ,
προσήλθον οι 1α δίδοαχμα λαμβάνοντες τω
Πέξω,® είπον Ο' ΦάασκαλΘ ύμό και 7ελεί
"Τα δίδοαχμα και -

25 Λίγή"Ναί.Και ότι εισήλθεν εις7ην οικίαν,


φeρέφθασεν αυτόν ο Γησες, λέγων Τί σοι
δοκέι, Σίμων και οι βασιλείς τι γης Σπό τίνων
ζ. -- λαμζά
4.
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 53'
λαμβανεσι τελη , ή κίώσον και Σπο ήυ υών αυ:
ήo,ή Σπο τίύ αλλοτρίων, -

φ" 25 Ά ΠέτεΘυ Α'πό ή) αλλο


7ρίων.
εισιν οιΕφη
υοί. αυτω ο Ιησες Α'Θχγε . ελόύθεροί
eg

27 1'να όμη σκουδαλίσωμώμ αυτές, πο


ρόθεις εις τίμ θάλααυλυβαλέαΐκιςgρν,ξ Φ.
αναβαίνοντα σεξοτονίχθμυ άeoν 6 ανοίξας
Το ςόμα αυτ",όρήσφς ςατήeα εκείνον λαζων»
δος αυτοίς αντί εμού 6 σου. Η
-
Ε
ιή. 18.
Σ
1 Εν εκείνη 7η ώρα τoecσήλθον οι μαθη -

7αι τωΙησοδ, λέγοντες Τίς αeα μείζων εσίν ί


εν7η βασιλεία ήθερανών, ΣΤ.
.. 2 Και φροσκαλεστίμμΦ, ο Ιησές παι
δίον,έςησε αυτό εν μέσω αμφΚ, Λ' « αν

3 Και είπεν Αμuυ λέγω υμίν , εαν μή


τραφήτε,ξ γ%ύmώθε ως7α παιδία, και μη εισέλ
θήτε εις τίωβασιλείου ήo geανών,
4 Ο'πς ομύτατφνώση εαυτόν και ως 7ο παι
δίον τέτο , ξτός επν ο μείζων εν 7η βασιλεία
σήo gρανών. Και ός εα θέξη3) παιδίον 7οιξτον
εν επί τω ονόμαίέμε, εμεδέχθη
%-ά, αν σκθμόαλίση ένα ήδ μικρών
7ετών, ήϋπτόιόντων εις εμέ, συμφέρύ αυτώ,
ίνα κρεμασθή μύλΘ- ονικός επί τΊeαχιλον
Σωτε, 6 καταποντισθή εν τω πελάγή τ θα
λαια 7!ς. - '

7 ουαί τω κόσμω Σπο ήυ σκdυδάλων:


ανάIκη δό επν ελθείν Ιαι σκανδαλα πλίου και
τω αιθρώπω εκείνω, δι και 1ο σκαίδαλον έβ
%Ταμ»
κι Ει 3 ή χείρ σs, η οπές (ε σκάνδαλίζει
αέ, Ε άμ;iα, 6βάλε Σπό σοδ, καλόν πί
έσιν εισήθεν ειςΤην ζωήν χωλον ή κυλλονή"
" Ε 4 χειeας
"

β/4 ΕΥΑΓΓΕ Λ Ιο Ν Cap. 18.
χείρας ή δύο πόδας έχοντα, βληθίώαι εις Τα
πύρ7ο αιώνιον.
Και ει ο οφθαλμός Cκαι σκάνδαλίζει σε,
έξζε αυτόν,éβάλε Σπο ζξικό,όν σοι έσιμoν
έφθάμον εις τίωζωuυ είσ%θεί, ή δύο οφθού
μες έχονταβληθίύαι εις τίωγέεννου + πυρός.
1ο Ό'εάτε,μή καταφeρνήσητε ενός ήδμι
κρώνΊέτων λέγω γδυμίν,ότι οι αγ[ελοι αυτή"
των ερανοίς δια παντός βλέανεσι το ωeόσωανον
πυ πατρός με, το εν εεανοίς,
Ι Ι Η'λθε γδ ο υος τύ ανθρώσκαι σώσαι το
Σπολωλός.
12 Τί υμίν δοκεί, εα γίύνητα μνι αίθρά
πω εκατόν τρόζατα, επλανηθή εν εξ αυή"
τεχή αφεις τα εννενηκονταεννέα, όλα τα όρ»
πορόυθείς, ζητεί το πλάυώμύνον;
i3 και εαν γίύνται βύρέιν αυτό, αμμο λέ
2ω υμίν, ότι χαίρι επ' αυτωμάλλον, ό%ι τοις
εννενηκονταεννέα, τοίς μη πεπλανημένοις.
14 Ούτως άκ έςι θέλημα έμωeoδεν τί:
παρός υμώ, τζον έρανοίς, ίνα Σπόλνθείς ήδ'
μικρών 7έτων.
15 Ε'ανό αμαρτήση εις σε ο αδελφός C«,
ύπαγε, ε έλεγξον αυτόν μεταξύ (και 6 αυτά
μόνε εαή (και ακέση , εκέρδισας ή αδελφόν
ΦΩζ/«

το Εαν όμη ακέση, παράλαξι μετα ζ5 .


έτι ένα ή δύο ίνα όλι ςόματΘ- θύο μαρτύριον
ή τειών ςαθή παν ρήμα.
". 17 Ε'αν ο παρακάση αυτή", είπε 7ή εκ
κλησία εαν ό & τ εκκλησιας παρακάση,έςτω
σοι ώσσ5 ο εθνικός 6 ο τελώνης.
18 Αμμυ λέγω υμίν,όσα εα δήσητε επί α'
γης,έςται δεδομένα εν τω ερδυώ"6 όσα ια λύ
σητε επι τ'γής, ίςτη λ%υμένα εν τω εραώ.
19 Παλιν
ΚΑ Τ Α Μ Α Τ Θ. 57
19 πάλιν λέγω υμίν,ότι εαν δύο υμύ'συμ
φωνήσωσιν επί σ' γης πει παντός φegίμα
ιπ
4:1'
7Θ., 3 εαυ
πατρός ρετε" εναρις,
Ε, ό;
γμήσεθ αυτοίς πανα 3"
..
βή. 2ο ούγάρ εισι δύο ή τρεις συμηγμένοι εις
και το εμόν όνομα, εκεί είμι εν μέσω αυτήJ. τ ".
μ" 2 Ι Τότε αρτσελθών αυτώ ο πέβΘ., ειπε :
ή Κύea, ποσάκις αμαρτήσ4εις έμε ο αδελφός .
3% μs, 6 αφήσω αυτώξέως επ7άκις, ε -
2 2 Λέγή αυτώ ο Ιησές Ου λέγω σοι , έως και
επjάκις, αλλ'έας εβδομηκοντάκις επία -- , ...
23 Δια τέτο ώμοιώθη η βασιλεία ή) ε- f".
μή eκνών ανθρώσω βασιλέι,ός ηθέλησε σμυάρα/
ή λόγον μί? ήυ δούλων αυτώ. Α"

;;! 24. Αρξαμένκό αυτό σιμιαίρ{ν, πgησία


έχθη αυτε εις οφειλέτης μυρίων ταλαντων
25 Μή έχρήΦ- ό αυτό Σποδομώα ,εκές
λέυσεν αυτόν ο κύριος αυτό το eαθlώαι,6 τίω
αίκα αυτό,67α τέκνα,@παίτα όσα είχα'
ή και Σποδοθίύαι. - 9

ί 26 πεσων ομό ο δέλφ προσεκύν! αυτώ,


Η λέγων Κύριε, μακε"θύμησον εα' εμοί , και
ΚΑΙ, παύτα σοι Σποδώσω., . . . Γν Α / : : -
α 27 Σαλαγχνιώθεις ό ο κύρι(Φ- σύ δέλα : " ,"
ί Ε , απέλυσεν αυjoν , 67ο δάνφον αφήκεν ι : δι
αυτω. ει : :: : :
ί. : 28 Εξήθωνό ο δΣλΘ. εκείνφ-,6ύρεν να
ή σμυδόλων αυτό, οι ώρέλι" αυτω εκgέ1ον
Η:: : : : :"ε. :
- υίμυαεμα 6 κρατήσας αυτόν έπνιγε» λέγων» Ε " ,
Α'πόδΘυμοι είk οφείλφς,
ν
- ... τι ι "5"
29 πεσων οιώ ο σιμύδελΘ- αυτ8 είς του "!
πόδας αυτό, παρεκάλ4 αυτόν,λέχων Μακε"-
ί 3ύ3o oΆξια Ά.
5 εκ ήθελεν αλλ. απ%θώ". "Ε" :: : :
2". εις φυλακίουΕ.και ":&
φ - Μ . » έως και Σποδώ 7ο όφειλό
5 5, Ι'δόν
56 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ Cap. 19.
3 τ I'dόντες ό οι συμίδ&λοι αυτ"7α γυόμε
να, ελυπήθησdυ σφόδρα 6 ελθόντες διεστά
φησdυ το κυρίω αυτίύ πανταΤα γυόεύμα.
3 2 Τότε προσκδMεστάμι μΘ- αυτόν ο κύ
εμζΘυ αυτό, λέγή αυτώ Δελε πονηρέ, πασdυ
τιμ οφειλίμι εκείνίμ αφήκα σοι , έπει παρε
καλεστάς με,
33. Ουκ έδει και Cε ελεήσαι ή σιωδsλόν
Cg,ως 6 εγώ Cε ηλέηστι και
34 Και οργιώδεις ο κυριθ- αυτό παρέσω: .
κεν αυτονΊοίς βασανιςας, έως και Σποδω παί
Το οφειλόμιμον αυτω.
35 Ούτω 6 ο πατήρ μs ο επgράμΦ- ποι
ήση υμίν, εαν μή αφήτε έκας-Θ-τω αδελφώ
αυτε Σπο ήδ καρδιών ύμήυ 7α παeαπΐώμα
Τα αυτήo.
- ιθ. 19.
Ι Και εγ%ύετο,ότε ετέλεσεν ο Γησες7ες λό
γκαις τέτες,μετήρεν Σπο τ ΓθΜιλαίας 6 ήλθεν
εις τα όρια τ'Ι'εδαίας, πέρα το Γορδάνκαι.
2 Και ηκολgθησαυ αυτω όχλοι πολλοί 6
εθεράπόυσεν αυτ8ς εκεί.
3. Και προσήλθον αυτω οι Φαρισαίοι και π4
εάζοντες αυτόν , 6 λέγοντες αυτω Ει έξεσιν
ανθρώπω δίπολυσαι τίω γμυαίκα αυτε και?
πάσdυ αιτίου - Γν

4 Ο' ο Σπκειθείς, είπεν αυτοίς Ουκ


ανέγνωτε, ότι ο ποιήσας απ' αρχής, αρσεν 6
θηλυ εποίησεν αυτές και
5 Και είπεν Ενεκεν Τέτε καταλείψ4 αί
θρωπΘ- ή τατέeα 6 τίμιμητέeα , 6 προσ
κολληθήσε;) τη γμυαμκι αυτό 6 έσονθοι δύο
εις σάρκα μίαυ. -

6 ή σε ύκέτι εισί δύο,αλλα σαρξ μία, ο έν


- ο Θεός
ΚΑ Ι Α Μ Α Τ Θ. 5χ
ο Θεός σεμιέζοίξεν, αιθρωπΦυ μή χωριζέτω.
? Λέγεσίν αυτω Τίοιώ Μωσης εντείλα»
το δομώα, βιβλίoν Σποςασίg , β Σπολύσαι
αυτίμύ και "

8 Λέγή αυτοίς Ο τι Μωσης τωeoς ή σκλη


εςκαρδίαν ύμήυ επέτρεψεν υμίν Σπολδσαι
" γμυαικας υμώύ
Τζω, .
απ' αρχής δε γέγονεν
Λέγω5 υμίν, ότι ός αύΣπoλύση τίω γυ
ναίκα αυτ8, ει μη επiπορνεία, 6 γαμήση αλ ί
λίμι, μοιχάται"6 ο Σπολελυμένίω γαμήσας,
έχατα1.
"Ε «σιν αυτω οι μαθηταί αυτό. Είες, ."
τως εσιν η αιτία το ανθρώπα μέτ"γμυαικός, ί

ε συμφέρβ γαμήσαι. - -

"
1 Ι Ο δ είπεν αυτοίς Ουπαίτες χωρέσι ".
Φλόγον τετον, αλλ' οίς θέδοται.
12 Εισί γδ' όυνεχρι, όιτινες εκ κοιλίας μη
τεός εγγυνήθησαυ έτω καί εισινόυνεχοι, οί ι
Ιένες όυνgχΆώθησαν υπό σίύ ανθρώπων, και εί ί
Cιν όυνεχόι, σίτινες όυνέχισαυ εαυίες δια την
βασιλείαν ήδ «eανών. Ο σιωάμώμΦ- χω
Ρέιν, χωρeίτω.
13 Τότε περσίμ,έχθησαν αυτωπαιδία, ίνα
τας χείρας όπθή αυτοίς, ξ προσόψξηθ' οι 3
κκαθήται επετίμησαν αυτοίς,
14 ο ο Ιησες είπενΑ'ρετε τα παιδία, δ ""ι
μή κωλύετε αυτα ελθείν τορος με άγδ τοιέ :
των ετινή βασιλεία ήυ καιρανών. /
"
15 Και όπθείς αυτοίς τας χείρας, επορόύ *
θη εκείθεν. 4' ,
:
16 Και ιδε,είς προσ%θων,είπεν αυτώ Αι
δάσκδής αγαθε, ίί αγαθόν ποιήσω , ίνα έχω
ζωίευαιωνιο και « Α Υ

17 ο'ό είπεν αυτώ Τίμελέγής ακό: 85


38 ΕΥΑΓΓΕ ΑΙΟΝ Cap. 19.
αδείς αγαθός, ειμή εις, ο Θεός, ευό θέλεις εί
σήθεν εις τίω ζωίωτήρησoντας άντολάς.
18 Λέγή αυτώ Ποίας και Ο' ή Γησές είπε,
Το Ου φονώύσ7ς Ου μοιχώνσίς Ου κλέψεις,
Ου ψόυδομαρτυρήσφς,
ιρ Τίμα ήπατέρα 0,6 τίμματέeαζε.
& αγαπήσφς ή πλησίον (και ως (εαυτόν. *
2ο Λέγ{ αυτώο νεανίσκΘ. Παίτα ταύτα
έρυλαξαμίμι εκ νεότητός με ί έτι ύςπρώ,
2 Ι Εφη αυτώ' ο Ιησες. Ει θέλφς τέλ4Θ. -
2"), ύπαγε, πώλησόν Cκαι τα υσαρχοντα,6
πτωχοίς 6 έξεις θησαυρών εν εβανώ 6 Jεύ
e",ακολέθί μοι. / -

22 Α'κέσας δ ο νεανίσκΘ έ λόγον,απήλ


θελυπέκόμΘ "μύγδ'έχων κτήματα πολλά.
23 Ο:5-Ικgκς είπε τοίς μαθηταίς αυτο
Αμίω λέγω υμίν,ότι ουσκόλως πλέσιΘ- εί
Cελόυσεθ εις τίωβασιλείαν ήJεραιών.
24 Πάλμό λέγω υμία, όυκοπώττe"ν 6ξε
χαμηλον δια τρυπήματΘ βαρίδΘ: διής
θέν ή πλέσιον εις τίωβασιλείαν τ: Θεό
"

25 Ακέσαντες δ οι μαθηται αυτό, εξε


πλήαποντο σφόδοα,λέγοντες Τίς αίρα δύνα3)
σωθlώα, 5
26 Εμβλέψας δε ο Ιησές , είπεν αυτοίς
Παρα ανθρώποις τέτο αβαύατόν 6ξι , παεκ
σε Θεώ παύτα ομυατα 6ξι. και»

27 Τότε Σποκριθείς ο ΠέτρG) , είπεν


αυτώ Τδε, ημείς αφήκαμάμ παύτα, ξηκο
λεθήσαμέν σοι 4 αρα έςτή ημίν,
.. 28 Ο' Jε Ιησος είπεν αυτοίς Αμίου λέγω
υμίν, ότι υμείς οι ακολgθήσαντές μοι, εν τη
παλιγγενεσία,όταν καθίσκ ο υος το ανθρώπέ
επί θρό" δόξης αυτύ, καθίσεθ 6 υμάς επί
σώδεκα
ΚΑΤΑ Μ Α Τ Θ. και ο
-η Jικα θρόνων, κρίνοντες τας δώδεκα Φ"
λας29το Και
Ισραήλ,
πάς ος αφήκεν οικίαν, ή αδελφές,
η Επαρά. Ά
τέκνα,ή αγςες,ένεκέν τί: "Ά μs,εκατον
Άπόα κάψε), έζωμό αιωνιον κλ"e"
νομήσ4. Αν

3ο πολλοί ό έσον!) φeώτοι,έχατοι έέχα


τόι, τoeώτοι. '
χ. • 20"
1 ομία δό επη ή βασιλεία ή εραγών
αιθρώσα οίκο εασότη , όςτς εξήλθεν "Ά
Φρφοί μιθώσαθαι εργάτας εις ή αμπελώνα
2. Συμφωνήσας σεμφ#εργάή
αλJΤ3»
εκ ofίμια
ρίκαι τίω ημέρα απέζίλεν άυέξύ εις ή αμπτ
Τλώνα αυτι: -
3 και εξελθών αει 4 σεΐτίω ώρα , έδιν
ελείςώτας ετή αγορά"γ",
4 Κακείνοις 32'ενά"πάγετε θυμεί εις f
αμπελώνα ε" ξαν ήΠάλιν
και οι 4εαπήλθόν, δίκαιον;δώσω
εξελθώνυμίν,
τοεί έ ι
καιω εάνατίωώρουσιπρίμα" ώσαύτως,
και περί Ιε τίω ενδεκάτω ώρα εξελθών,
Δύρεν άλλες εσώτας αργές, ε λέγξ αυτοίς' Τί
4
Α ί
ξε:ςήκατεόλιμ ή ημέρα αργοί και
7 Λέγκσιν αυτά" ότι έδειξημάς εμιδώς ..
στάτο. Αίγι αυτοίς. Έπάγ" δυμέις εις *
αμπζιώνα, ί,
και όψίας δό
Jε α2%ύομόρης
ήδίκαιον,λή":ία
λέγη ο κύρμΘ...σξ ιί, " .
ε:
αμπζάνg, το ξυρόπ" αύξ: Κάλεσον,άθ
εργατας,δΣπόδΦ" αυτοίς ή μάθον, αρξάμ"
νξ)υ Σπο ή" εαάτων, έως ή φeρότων, a/

9 Και ελθόντες Είει φϊνδικάτω ώ"


zλάζον αιασίμιάcμο",
- 1ο Ελ »
6ο Ε Υ ΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap. 2ο.
το Ε'λθόντες θεοί τoeώτοι , ενόμισαν ότι
πλείονα λήψoνθ 6 έλαβον 6 αυτοί αναδη
ναρμον. -

COOΠΟ Τ"8 ,
Λαζόντες δε εγώγίύζον και το οικοδε
-

Ι 2 Λέγοντες Ο'τι ετοι οι έgατοι μίαν


ώραν εποίησαν, ε ίσες ημίν αυά:ύ εποίησας,
Τοις βαςτίστασι το βάρG-τ ημέρας,6 + καύ
Οζι)Ψα. • Α

13 ο δε Σποκριθείς , είπεν ενί αυτό,


Εταιρε , εκ αδικώ ζει και χιοϊμαείκαι συμμερώ
νηστάς μοι;
14 Α'eoν το σόν,® ύπαγε.θέλω δε τέτω τω
ε3ατω δομώαι ως καί σοι. -

Ι Σ Η' εκ έξεσίμοι ποιήσαι ο θέλω εν τοις


εμoίς, ή ο οφθαλμός Cε πονηeός όξιν, ότι εγώ
αγαθός εμι;
16 Ούτως έσον3) οι έ3ατοι , τoeώτοι & οι
φeώτοι , έχατοι πολλοί δό εισικλητοι, ολί
γοί σε εκλεκτοί. -

17 Και αναβαίνων ο Ιησές εις Ιβοσόλυ


μα , παρέλαβε άυ δώδεκα μαθητας κατ'
ιδίαν εν τη οδώ, 6 είπεν αυτοίς
18 Ι'δού, αναβαίνομώμ εις Ι'8οσόλυμα, 6 ο
υός το ανθρώπ'και παραδοθήσε) τοϊς Αρχιε
ρόύσι 6 Γραμματόύσι, & κατακρινεσιν αυ
τον θανάτω, .."

19 Και παραοιωσsσιν αυτόν τοίς έθνεσιν


εις το εμπαιξα 6 μαςγώστε 6 φαυρώσαι 6
7η τεάτη ημέρα αύαςήσε%). -

2ο Τότε τοροσήλθεν αυτώ ή μήτηρ ή υιών


2εβεδαίε, μ? ήo υών αυτής,τεοσκυνέσα, ε
αμτεστα τι παρ αυτg. -

21 ο δε είπε αίύ Τί θέλ4εξΛέγή αυτώ,


Είπε ένα καθίσωσιν ετοι οι δύο ψοί μs,είς εκ
" -- δεξιών
και
Τ. Κ Α Ι Α . Μ Α Τ Θ. 6Ι
δεξιών C«, δείς εξ όυωνύμων ένΤη βασιλεία
ΟΠΟ ζ'.

22 Αποκριθείς δε ο Ιησες, είπεν Ουκ


οίδατε ί αιτειώθε. σιμύαώς πείν το ποτή
ειον, ο εγωμέλλω πίνφν, 6 το βάπτισμα , ο
εγω βαπτίζομg,βαπτιώθίμύαι; Λέγεσιν κυ
τω Διμυαμεθα.
23 Και λέγl αυτοίς Τόμύο ποτήριόν μs
πίειθε, ξτο βάπίισμα , ό εγω βαπίίζομαι,
βαπίοώθησεώθε το σε καθίσαι εκ δεξιών μs
6 εξ βυωνύμων μs , έκ έπν εμόν δούναι και αλλ'
οις ήτοίμαζαι ύσοτε παβός μs.
24 Και ακέσαντες οι δέκα, ήγανάκτησαν
τεί ή δύο αδελφών.
α5, ο δε Ιησες φροσκαλεστίμώμΦ. αυ
έξύ, είπεν Οίδατε, όμ οι αρχοντες ή"εθνών
κατακυεμβύκσιν αυτήϋ, 6 οι μεγάλοι κατ
εξ«σιάζεσιν αυήυ.
26 Ούχ ούτως θεέςται εν υμίν αλλ'ός εαν
θέλη εν υμίν μέγας γυέθαι , έσω υμώύδια
κονΘ-' φ.

27 Και ός εαν θέλη εν υμίν εί) σεώσΦ.,


έςω ύμιλυ δούλΘ-. Α

28 Ωστό ούος σε αιθρώπα άκ ήλθε δια


κονηθίώαι, άλλα διακονήσαι, 6 δομώαι τίω
ψυχίμ' αυτό λύβον αντί πολλών,
29 Και εκπορόυομένων αυαγδΣπο Ιεριχώ,
ήκολέθησεν αυτώ όχλΘ- πολύς.
3ο. Και ίδε , δύο τυφλοί καθήμιμοι παρά
7ην οθόν,ακούσαντες όίο Γησες παράγΦέκεα
ξαν, λέγοντες Ελέησον ημάς Κύεεε, ιιος Δα
ζί
3 ο δε όχλφ- επείόμησg αυτοί, ίνα
Cιωπήσωσιν, οι θεμείζον έκραζον, λέγοντες,
Ε"ψ", Κύριε, ήoς Δαβίδκαι
Μ. "
. 32
. "" 4

και η "
--
62 ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι Ο Ν . Cap. 2 Ι.
.32 ΚΑΙαι σας ο Γησάς εφώνησεν αυτές, και
είπε. Τί θέλετε ποιήσω υμίν,
33 Λέγεσιν αυτώ Κύριε, ίνα ανοιχθώσιν
ήμδυ οι οφθαλμοί.
34 Σπλαχιθείς δε ο Γκσές ήψατο ή".
οφθαλ Ά 6 όυθέως ανέβλεψαν αυτήυ
οι οφθαλμοί,6 ήκολέθήσαν αυτω.
λία. • 2 Ι•
1 Και ότε ήγίισαν εις Τ8οσόλυμα, δήλθον
εις Βηθφαγή τοεός το όρ®- ήδέλαιών , τότε ο
Ιησές απέςφλε δύο μαθητας,
2 Λέγων αυτοίς Πορβύθητε εις τίμι κωμίκυ,
τίω κατέναντι ύμύΐυ 6 όυθέως όUρήσετε όνον
δεδεμένίω , και πωλον μέT αυτής λύσαντες
αγάγετε μοι.
5 Και εαί μς υμίν είπνίι,ερείτε όk ο Κύεμος
αύση χρείαν έχΦ όυθέως σε Σποςελεί αυτέςς
4 fέτο σε όλον γέγονεν, ίνα πληeωθή το
ρηθεν δια τύ τωeρφήτε, λέγοντΘ:
5 Είπατε τη θυγασει Σιών Εδε,όβασι
λόύς Cκαι έρχεται σοί πραυς, 6 όπιβεβηκως»
επί όνον,6 πωλον υιόν ισοζυγίε.
6 Πορβυθέντες ό οι μαθηταί, ξ ποιήσαι
τες καθώς ωeoσέταξεν αυτοίς ο Ιησες,
7 Ηγαγοντίμ όνον και η πώλοι θ επέθη
καν επάνω αυτήν τα ιμάτια αυτίύ, ξεπε
κάθισαν επανω αυτή).
8 ο Jεπλεις-Θ όχλΘ- έφρωσαν εαυσίύ
Τα ιμάμα εν τη οδώ άλλοι θεέκοπήoν κλαίδες
Σπο ήυ δένδρούν, και εσχώννυον αν 7ή όδω,
9 οι θε όχλοι οι ωeράγοντες 6 οι ακο
λεθομύτες,έκραζον,λέγοντες. Ωσαννα τωιλώ
Δαζίδ όυλογημένω- ο ερχόμύμΘ- εν ονόμαίο
Κυρία Ωσαννα ον τοίς ύψίσοις.
1ο ΚαίεισήθόντΘ αυτά εις Ι.8οσόλυμα,
47ξί
χ Α Τ Α Μ Α Υ Θ. 63
Εσείθη πάσα η πόλις,λέγεσαιτίς εσε έτος:
Το:5 όχλοι έλεγαν ούτός εστ Γησές ο
προφήτης, ο Στο Άιο τ"Γούιλαίας.
Ά' και εισήλθεν'ο Ικσάς εις το ιερόν το
Θεξ,6 εξέβαψε πάντα: άξύ Εξάγ:
εάζοντας εν τω ιδώ, ε τας τραπέζας Εκολ
ξύδίζώύκατζηξε και τα καθέδρας επω
λεντωντας τοεισεράς.
-13. Και λέγή 2"
αυτοίς Γέγκααθ Ο' οίκός μs,
εί.3 προσώχής κληθήσεθ υμείς ό αυτόν
εποιήσατε ασήλαμον λ"σών,
14 και ωροσήλθον αυτώ τυφλοί ε χωλεί
ε, τ,
πί5Τσόντες
και εθεράσόυσε αυτές,
ό οι Αρχιδές β οι Fexμμα
τέταξαυμάσια α έσοίησε 6 άξι πτήσεις
κεάζοντας εν τω ιβώ, και λέγν" Ω'σαντα
σjυω
τ% Δαβιδήγανάκτησαν,
και εισο αυτώ. Ακέφ 4 3τοι λέγκαι
Cιν, ο ο Ιησές λέγ! αυτοίς Ναί, εσέτσοτε
ανέγνωτε, οτι εκ ςόμαίΘ-νηπίων κg θηλα
ζόντων κατηρτίσω
17 Και αε"5αυά",
καταλμπων εν εξήλθε έξω και
πόλεως εις Βηθανία ξ ηυλίδη εκεί.
τ8 πρωίας ο επανάγων εις τίω πόλιν, ε
«σείνασε.
1o Και ιδαν "Ά οδg , ήλθεν και,

"σ'αυτώ, και 25εν βύρενε αυτή ει μη φύλ


λα μόνον και λέχ! αυτή"Μηκέτι εκ σου κάρ" ε, "
πος γύη") εις ή αιώνα, Και εξηe:ίνθη παεκ
" -
χςήμα ή συκή. . υι ::"
2o Και ιδοντες οι μαθηταί,εθαύμασαν λέ
γοντες. Πώς παραχξικά εξηράνθη ή συκής και
2, Αποκριθείς δό Ιησες' είπεν αυτοις
Αμίωλέγω υμίν, εάν έχ" πίςπ, εμή δίας ή
υ,
κέμθήττι και μόνον το "σύκής ποιήσετε
Ε
""
καν
64 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙοΝ Cap, 2 r,
-4, «καν τωόρφ τέτω είπητε'Αρθnk, και βλήθηπ
εις τίω θάλαασαν,γυήσεθ.
22 Και πάντα όσα αν αιτήσητε εν 7η τωeρσ.
Δυχή, πισόύοντες, λήψεώθε. . .
23 Και ελθόντι αυτώ εις τοίβον, φecσήλ
δον αυτω διδάσκοντι οι Αρχαβείς ξοι Πρεσ
βύτερςι το λαό , λέγοντες. Εν ποία εξ«σία
ταύτα ποιείς και δίις σοι έσωκε τίω εξsσίαν
ταύτιμ και Μ. ε τ" αν Ας' Ν"

24 Α'ποκριθείς ό ο Γησες, είπεν αυτοίς'


Ερωτήσω υμάς καγωλόγον ένα,όν εκ είπητέ
μοι, καγω υμίν έρω εν ποία εξ«σία ταυτα
7"υ ί ω

2; Το βαπίισμα 1'ωαύνκαι πόθεν ίώ και εξ


ερανε, ή εξ ανθρώπων και οι ό δι%ογίζοντο παρ
εαυτοίς, λέγοντες. Εαν είπωμώμ , Εξερανε,
ερεί ημίν Διατί οιώ έκ όπς όίσατε αυτως
26 Εαι δ είπωμίγυ, Εξ ανθρώπων φοζέ
μεθα ή όχλον παντες γδ έχεσι + Ιωαννίμι
ως φεοφήτίμω. ς"

27 Και Σποκριθέντες τω Γησε,είπνον Ουκ


οίδαμάμ, Εφη αυτοίς και αυτός. Ούσε έγω
λέγω υμίν εν ποία εξεσία ταυτα ποιώ.
28 Τί δε ύμαν δοκεί5Α'νθρωπος είχε τέκνα
δύο, δ τoeοσ%θων τωτερότω, είπε "Τέκνον,
ύπαγε,σήμερον εργάζε εν τω αμπελώνί μg.
2ο Ο' ο Χποκριθείς,είπεν Ου θέλω: ύσε
εον ο μεταμεληθείς, απήλθε.
3ο και φρεσίθων τωδ.όυτέρα,άπεν ώσαο
τως, Ο' ό Σποκριθείς, είπεν Εγω κύριε.6 εκ
απήλθε.
3 τ Τίς εκ ήδ δύο εποίησε το θέλημα το
πατεός; Λέγεσιν αυτώ. Ο σεότG-. Λέγ!
αυτοίς ο Ιησές Αμίμ λέγω υμίν, ότι οι τε: ι

λώνα 6 αι πόρναι ωe"άIzσιν υμάς εις τίω \


βασιλείαν το Θεξ; 32 Ηλθε
, ". * , Κ Α Τ Α : ΜΑΤΘ. 6y
- 32 Ηλθε γδ Φεός υμάς Ιωαΐνης εν όδωδ.
καιoσιμύης, Θ άκ όπς όύσατε αυτω οι ό τε
λωνα και αι πόρνα ό%ίς όυσαν αυτω. ύμείς 5
ιδόντες και μετεμελήθητε ύςεργν, σε πις όύσαι
αυτω.
33. Αλλίμ παeαβολία, ακέσατε; Ανθτω
πός ιες ίώ οικοδεασότης, όπς έφύτόυσεν αμ
πελώνα,και φeαίμον αυτω τοεμέθηκε,6 ώρυ
ξεν εν αυτώ λίμιον,και ώκοδόμησε πύργον και
2ξέδοτο αυτόν γεωργοις, 6 απεδήμησεν. . . .
- 34 ρ'τεδήγησε ο καιρός άκαρπών,απέ
ς λέξύ δέλες αυτε αρός άυ γεωργες, λα
βειν ά;ύ καρτες αυτό.
3, Καϊλαξόντες οι γεωργοί &ύ δέλες αυ
τεζόν μάρ έδειραν, όνό απέκτειναν , ονό ελι
θυζόλησαν, --

36 πάλιν απέςίλε αλλες δούλες πλείο


'νας ή φερότων 6 ετσοίησαν αυτοίς ώσαύτως,
37 Υ'φεραν 3 απέςjλο φeoς αυξ5ύ ή υον
αυτό,λέγω Εντςαπήζον3) + υόν μs. -
38 οι όγεωργοί ιδόντες ή υον και επονεν
εαυτοίς ούτύς όξιν ο κληρονόμος,όεδτε.Στο
κτείνωμεν αυτόν , £ κατείχωμεν τίω κληe"
νομιαν αυτυ. -

39 Και λαβόντες αυτόν,εξέβαιον εξω"αμ


πελών®,6 απέκτίναν, . -
4ο όταν εν έλθη ο κύριξ- το αμπελώ
γΘ ,τίποιήσή τους γεωργοις εκείνοις"
4 ! Λέγεσιν αυτώ Κακας κακώς Σπολέσφ
αυτές δσ αμπελώνα εκδόσε2 αλλοις γεωρ
γοις, οίτινες Σπδώσεσιν αυτώ άυ καρτσες όν
τοίς καιείς αυτή .., . - -, η ...
Γνωττ εν Ε
4 Αίγι αυτοίς ο Εκσάςί, Ά
ουδέποτε ανέ: ΦΕ

- νίκημιώτι,
- 40 καιγυήθη
Ε 2, εις κεφαλό"
φ ":
ζ6 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ Cap. 22.
νίας παρα Κυρίs εγ%ύετο αύτη,θές, δαυμωκ
ς ή αν οφθαλμοίς ήμύγύ',
43. Δια τέτο λέγω υμίν , όία αρθήσε%) αφ'
ύμή, η βασιλεία τ: Θεξ, και δοθήσεται έθνφ
ποιέντι άο καρπες αυτής.
44. Και ο πεσών όαι α λίθον τετον, Caω
θλαόθήσε%) εφ' όν σή' αυ πέσκ,λικμήσ αυτόν.
45 Και ακέσαντες οι Αρχαβείς 6 οι Φαρι
σα)οι τας παραβολας αυτό, έfνωσαν όίο τόει
αυτή) λέγή.
46 Και ζητοιώτες αυτόν κρατήσαι, εφο
α"Ά
τον είχον,
έτσίδη ως ωeρφήτίω αυ
κβ'. 22.
Ι Κα; Στοκριθείς ο Γκσάς,πάλιν είπε κυ
τοίς εν παραβολάς, λέγων -

2 ΩΑμοιώθη η βασιλεία "ερανών ανθρώ


πω βασιλεί,όςτς ετ'οίησε γάμες τωυω αυτό
3 Και απέσίλε άυ δέλες αυτό καλέσα,
ξιωμών.
έfy.
εις άυ γάμκς 6 εκ ήθελον ελ
4 Πάλιν απέςφλεν αλλες δέλες, λέγων
Είπατε τοις κεκλημώοις Ιδε, το αριςόν με
ήτοίμασα και οι ταύejίμε 6 τα Cίτιςατεθυ
Αύα,®παύτα έτοιμα δούτε εις άξύ γάμες.
. 5 Οι 3 αμελήσαντες, απήλθονόμύρεις ή
έδιον ακον, ο ό εις τίω μτσαρία «υτό. -

6 Οι όλοι αοί,κρατήσανfές άξύ δέλκς αυ


τύ, ύβeισαν 6 απέκτειναυ,
7 Ακέσας3 ο βασιλ4ύς ώργήθη ξπέμ
"ψας τα ερατώματα αυτά, απώλεσε άυφο
νείς εκείνες και τίμυ πόλιν αυτή ενέτηρησε.
& Τότελέγήτοις δέλοις αυτό ο μάρρά
Α? έτοιμότεςιν, οι ό κεκλημύοι εκ ήσαν
ρίξέθί, .
(9 Πο
φ: κΑΤΑ ΜΑτθ. 6χ
ο Πορόύειθε έν όαι τας διεξόδες ή όδων,
και όσες αβύρητε,καλέσατε εί: 3ύ γάμες.
ή; ...! ο Και εξόθόντες οι δελοι εκείνοι εις τας
οδει, (μυήγαγνπάντα; όσες βύeoν , πονηρές
/4,
Ά 2γαθές και επλήθη ο γάμΘ- ανακί
βéγ.
" , 1! Εισίθωνο ο βασιλόUς θεάααθαι άξο -

Άανακίμύες, είδαν εκεί αίθρωτνον εκ ένδεδυ


α κάψον ένθύμα γάμs,
α 12 Και λέγή αυτού Εταιρε, πώς εισήλθες
ί, ώθεμ έχων ένδυμα γάμ", Ο 5 εφιμώθη.
13"Τότι είπε ο βασιλώς τοί; διακόνοις»
ΑΕ"

Δξατε αυτό πόδας εχειρας άρκτε αυτό",


και εκζάλετε εις το σκότg». το εξώτερον εκεί
έζαι ο κλαυθμός δοβρυμός Φρδόντων, ϊ
14, Πολλοί δό εισικλητοι και ολίγ'" 53"λ"
μ Ακτο!, Φ.
και
ζ - 1, τότε πορόυθέντες οι Φαρισαίοι και συμ: "
2 βέλιον έλαζον, όπως αυτόν παγιδόύσωσιν όν Η
και λόγω.
Ρ {και Κα Σποςέλλεσιν αυτώ έξύ μαθητας
θ' κυήJμφ?Ηezδιανών,λέρ"τε" Διδάσκα
μ! λε,οί ή λάμ ότι αληθές εί, ξ τίω οδδν"Θεου
Ψ έναληθεία διδάσκίς, και εμέλ4 σο" τίει και
Ζινός, και γδ βλέαί εις τoeύσωαον ανθρώ
4 7πων
τ7 Είπε εν ημίν:ίCoι δοκεί και έξεστ δgναι ε
κίώσον Καίσαεινή έ5 Αν

τ8 Γνες δο
πε.1ο
Ε
Τί Επιδείξατεμοι
τίω πονηρίου αυή",εί
με πίcάζετε ψαοκριταί και 3"κίαύσε.
τεχόμιακά
-
οιαό5 τοεισμό
Κηλέγικαι αυτώθμάρ"...
αυτοίς'ΤίνΦ- -- ε
ή είκων αύτη
ή ζάιγραφή και
Ι Άφιτι, κυτώ κάσα
Ρ 3
Φ". "Ε,
Συντο49"
Α'
68 Ε Υ ΑΓΓΕ ΛΙ ο Ν Cap. 2 2.
αυτοίς Α'αόδοτε εν τα ΚαίσαρG.,Καίσαεε,
και τα fΘεξ, τω Θεώ.
22 Και ακέσαντες εθιεύμασαν και αφέν
τες αυτόν απήλθον.
23 Εν εκείνη τη ημέρα το 2οσήλθον αυτω
Σαδδεκάjoι,εί λέγοντες μή εί) ανάστασιν και
επmegότησαν αυτόν, -

24 Λέγοντες Διδάσκαλε,Μωσης είπεν Ε'αν


άξΣποθανή μη έχων τέκνα, όhγαμβρόσι ο
αδελφός ιμιτύ τίω γαυάικα αυτό,6 αναςήσφ
ασέρμα τω αδελφώ αυτή. -

25 Η'σανό παρ ημίν επτα αδελφοί και ο


τοεώτΦ- 2 γαμήσας ετελ6ύτησε και μη έχων
ασέρμα και αφήκε τίωγμυαίκα αυτό τώ αθελ
φω αυτό. -

26. Ομοίως δε δώύτερ® , και ο τείτΘυ,


Άως ή επτά. - -- - " ν .« - ή

22 Υςερονόπαντων 4". και η κωή.


28 Εν τη εν αναςαση, άν(Θ- + επήαέςα,
3μής παύτες γδέας αυτίω. -

29 Α'σοκειθεις ό ο Ιησες, είπεν αυτοίς,


4Πλανά ώξ, μή ειδότες τας γραφας, μησε τίω
«fύναμιν "Θεέ, -

3ο Εν γδ 7ή αναςτάσψετε γαμεσιν , ετε


εκγαμίζονθ, αλλ' ως αγ[ελει ή Θεε εν κεανώ
Ε? ΩΤΑ .

3 Ι περί ότι αναστάσεως fνεκρών εκ αέ


γνατε το ρηθέν υμιν υπο3 Θεξ,λέγοντΘυ :
32 Εγώ ειμι ο Θεός Αζρααμ, και ο Θεός
1'σαακ , και ο Θεός Ιακώξ5 εκ έστν ο Θεός,
Θεός νεκρών,αλλα ζώντων. -

33. Και ακέσαντες οι όχλοι, εξεπλήayoντυ


ό%iΊή διδαχή αυτε,
- 34 Οι δαεισαιοι,ακέσαντες όμ ερίμω
ζε άυ Σαδδικαίες, σιμήχθησαν όητο αυτό,
- - 3; Και
Κ Α Τ Α : Μ Α Τ Θ., 69»
35 Και επηρώτησεν εις εξ αυήυ Νομικός, :
πjeάζων αυτόν, και λέγων: -

Ε
36 Διδασκαλε,ποία εντολή μεγάλη εν τω
νομα και . . . . . . . τ. , ί
37 Ο' ο Ιησgς είπεν αυτώ"Αγαπήσφς Κύ . . ..
εμόντ Θεόν (και εν όλη τη καρδία Cg,6 εν όλη ί, " ήί
τη ψυχή Cs, και εν όλη τη διανοίαζε.
38 Αύτη όξί φρώτη δμεγάλη εντολή, ": ". ή
39 Δόυτέeα ό ομοία αυτή Α'γαπήσφς +
πλησίον Cκαι ως ζεαυτόν, -
i
4o Εν ταυτας ή Ουσιν εντολαΐς όλΘ- οι
νόμΘ- και οι ωροφήται κρέμαθ,
4Ι ΣιμηγμίΨων ό τ Φαρισαίων και επηegή
τησεν αυά;ύο Τητές, -

42 Λέγων Τί υμίν δοκέ τίειά: Χεισοδ,ά


νΦ υός όξι,λέγεσιν αυτω,θΔαξίδ.
43 Λέγή αυτοίς. Πώς έν Δαξιδε πνώμα
ί. Κύριον αυτόν και αλεί,λέγων,
44 Είπεν ο Κύριφ. τω Κυρίω μs. Κάθε
εκ Δεξιών μs, έως αθωώύ εχθρούς ζενίτο
πόδιον ή ποσών ζε, - :

45 Είοιώ Δαβιδκαλεί αυτον Κύριον,πώς


ιήος αυτ8 6ξί5
46 Και έδεις ευμύατο αυτω Σποκριθμόαι
λόγον 83ε ετόλμησέ ίος αα' εκείνης τ ημέρας
επέρχοταν αυτον έκέτι.
Α' τ --> κγ', 23, «" ,, η

Ι Τότε ο Ιησ2ς έλαίλησε 7ύις όχλο!ς κ%ί"


τοίς μαθηταίς αυτ8.
2 Λέγων. Επί τ“Μωσέως καθέδρας έκάθε -

σαν οι Γραμματείς 6 οι Φαρισαί;". -


3 παίτα έ όσα αν ταείπωσιν υμ τηρεί"
τηρείτε
-
& ποιείτε κί5 ν
έρία αυήυμή
-λ 3 - .Υ
ποε
είτε λέγκσι γδ,6 και ποιξσι,
4 Δέσμιέτίγδ'φορία
Δέσμόύεσιγο φ"f βαρέα ε άνσβά
χο ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι ο Ν cap.23.
ς εικτα, και όλντιθέασιν οήί άξά ώμες ήδαν
θρώπων τω ο δακτύλω αυτίδε θέλκσι κι
νήσαι αυτά. ,
5 Παίτα και τα έργα αυτίδ ποιέσι προς το
θεαθίμύα τοις ανθρώποις. πλατωκαισιό τα
φυλακΊήgια αυήδ, 6 μεγαλμύκσι τα κερά
ασεδα ήδίματίων αυτή).
6 Φιλεσί τε τίω τoeζοτοκλισίου εν τοις
θείανεις , και τας φeωτοκαθεδρίας εν ταις
σμυαχωραξ., . . . . .
Ζ. Καλά ασπασμες ένα αγοράς 2 εκα
λέιθαι ύσοά ανθρώπων,βαζβι, βαζβί.
8 Υμείς όμη κληθήτεβαζβί, εις δό εςτν
ύμδυο καθηγητής, ο Χριςός παντες ο υμείς,
αδελφοί εσε.
-9 και πατέρα μη καλέσητε υμδήώ όλη α'
γης, εις δό εςιν ο πατήρ ύμιλυ,ο εντοίς κρανοίς.
ι ο Μηδε κληθήτε καθηγηταί εις γδυμύλύ
έστν ο καθηγητής, ο Χριςός.
411 ό: ο μείζων υμώ,έςαι υμώ διάκονΦυ.
12 Ο'gίς ό υψώση εαυτόν, τασάνωθήσε),
και όσις τααίναση εαυτόν, υψωθήσεθ.
13 Ουαιό υμίν Γραμμα]εις, έΦαρισαίοι
υποκειται ότι κλείέlε τίωβασιλείαμ Φερα
νών έμα»eρώθενά ανθρώπων, υμείς γδ έκ εισ
Ε" , εσε άυεισδχομύες αφίετε εισελ
&#4' ο

Ι4 Ουαί υμίν Γeαμματείς 6 Φαρισαίοι


υσοκειται, ότι κατεώθίετε τας οικίας "χη
ρών,και φeoφάσΨμακeα ωeoσόυχόμιμοι δια
τότο λήψεώθε τοειωότερων κρίμα.
15 Ουαί υμίν Γeαμματείς 6 Φαρμστήoι
ψαποκριταί, ότι τειάγετε ή θαλαασαν 6 τίω
ξηeαν,ποιήσαι ένα ωeοσήλυθυνώ όταν γίύη
ται,
δμίύ'
ποιείτε αυτόν ύoν γιέννη, διπλότερον
16 Ούαι
6. Κ Α ΥΑ ΜΑ Τ' Θ, χr
Ι.!!
τ6 ουαί υμάνοδηγοί τυφλοί , oιλέγοντε
ύν
jί"
Ο'ς αι ομόση εν τω ΕΕ αςπν. μή Ε;
ομόση όντωχςυσώ"ναε, οφείλ4.
17 Μωροί και τυφλοί4 γδ μείζωνεςϊν."
χςυσος, και ο ναρς ο ακαζων έχξυσόν 5.
18, Καί ο εα ομόση εν τώ θυσιασmeίω,
εJένεςινός ή αι ομόση εν τη δώρωτώ επα ι
νω αυτό, οφείλ4,
το Μαροί και τυφλοί ίόγδμείζονέτο σώ
ρον, το θυσίαςήριον το αγιάζον το σώeονς
2o o ouυ ομόσα, όντωθυσιας.neίω και ο
μνύει ο αιτώ και εντάσι τοί επάνω αυτό,
2 ! Και ο ομόσας εν τύναώ, ομνύ! ά αυτή
και εν τω κατοικήσαντ' αυτόν,
22 Και ο ομόσας εν τω έeανώ, ομνύξέντη"
δρόνω ? Θεέ δεν την ύω επάνω αυτό
23 Ουαί υμίν Γeαμματείς και Φαρισαίο:
υπόκειται, ότι Σποδεκzτίτ το ήdύοσμον ξ
το άγξον και το κύμινον, ξαφήκατετάβαρύ
πεα ενόμε,έδειτίωκρίσι,
σή7αύτα ξέέλεονεθαφιέναι,
ποιήσαι,κακέιναμή τιμπί
24 οδηγοί τυφλοί και οι διυλίζοντες ή κώ
νωπα,τίωόκάμηλον καταπίνοντ": -

25 Ούαι υμίν Γ ατείς 6 Φαρισαίοι


υποκριταί ότι καθαρίζετε το έξωθεν τ8 πο
τηeίε και η παροψίδG έσωθεν γέμεσιν εξ
αρπαγής και αδικίας,
2ξ"Φαέσαίετυφλε, καθάβισον Φράτη'
το έτος τίποτηείες ήπαρ, ψίδΦ-, να γί
ν"3) και τα εκτός ανήυ καθάeόν,
27 Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι
Ψσόκειται τιπάρμοιάζετ: Ά
Άρίζοίμνες έξωθεν κόρ φαίνο 2"Ε:
ζόζόγωνσι, οξεωννικιών και πάση" ""
θαρσέας» ο 28 ούτω
2228 ούτωΕΥΑ rrΕ ΑΙοΝ . cap. 3.
ε υμείς έξωθεν μύρ φαίνεώθε τοίς
αιθρώποις δίκαιοι, έσωθενόμεςοί εσε υπο
κρισεως και ανομιας, ν

29 ουαί υμίν Γeαμματείς και Φαρμστήoι


υποκριταί,ότι οικοδομείτε άξο ταφες ά" τωer
φνή και κοσμείτε τα μνημεία ή δικαίω:
3o Καιημώ,
λέγετε Ειήμύν αν ή ημέρας ή"
πατέραν έκ αν ήμύρ κοινωνοί αυτήυ όν
τω αίματι ήδ Φερφή τ. α. ...χ,
31' ή ςεμαρτύρειτε εαυτοίς, ότι υοί εσε f
φονώύσαύτων άξύ τωeoφήτας.
3 . Και ύμείς πληρώσατε το μέτεφν ή"
πατέραν ύμήυ.
33 o'φεις,γυνήματα εχιδνών,πώς φύγήΊε
Στο "κρίσεως ή γεέννης, κ
34 Δία τέτο,ίδε,εγω Σποςέλλω ωρός υμάς
φος: ήτας, ε σοφες και γραμματείς ξ5ξ
αυτό πoκτενείτε ε ςαυράσετε, 6 εξ αυτήυ
μας ρώσετε ένα σμυαγωγάς υμώύ, και διώ
ξετε Σπο πόλεως εις πόλιν.
3, όπως έλθη εφ' υμάς πα" αίμα δί
καιρό, εκκμυόμενον ό%i ή γής Σπο" αίμαθΦυ
Αζεκ "δικαίε έως τ' αίματΘ- Ζαχαρίκαι ύ8
Βαραχ/και , ό, εφονίύσατε μεταξυ το ναs G
θυσιαςηρί και,
3 6 Αμίωλέγω υμίν, ήξει ταυταπαίτα
ζή τίω γενεαν ταύτίω.
37 1ξεσαλήμ,18εσαλήμ,ή Σποκτείνεσα
35%ροφύτας, ελίθοβολεσα άυ απεταλ
κύψες πρής αύτίωποσάκις ηθέλησα όπσιμη
α;αγείν τα τεκνα C2, όντεόσον όπισωάγ4
όρνιέτεινοασία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και
καικ ήθελήστατες
38 ιδε,αφίε) υμίν ο οίκος ύμύ έρημΘυ.
5 ο Λεγω γδυμινίου μή με έδήlε αφίι, έως
αέ
ΚΑΤΑ ΜΑΤ Θ. · 23
ίο,έας αή είπητε ΕυλογημόύΘ ο ερχόμεν(Φ.
εν ονόμαία Κυρίg.
κσί. 24. -

Ι Και εξελθών ο Ιησές ετσορόύετo Στο +


ιερρδ ξαεοσήλθον οι μαθηται αυτό όπδεί
ξα αυτω τας οικοδόμας τg i8έ.
2 ο ο Ιησες Ά αυτοίς Ου βλέπετε
παντα ταύτα και αμίμι λέγω υμίν, και μη αφεθή
ώσε λίθΘ- όήί λίθον,ός Ά Ά.
3 ΚαθημΑύκαι ό αυτό ό%i 3 όρες ήυ ελαιών»
τοβοσήλθον αυτοί οι μαθηταί κατ’ ιδίου , λέ
γοντες. Είπε ημίν, πότε ταύτα έςται , είί το
σημείον τ'σης παρεσίας, και τ' σιιυτελείας το
αιώνΘυ 5! Α" "

4 Και Σποκριθείς ο Ιησες , είπεν αυτοίς'


Βλέπετε μήίας υμάς πλανήση.
5 Πολλοί γδ' ελόUσον3) ό%ί τω ονόμαίόμg,
λέγοντες. Εγώ είμι ο Χριςός & πολλες πλα
νήσgσιν.
6 Μελλήσετε ό ακέeaν πολέμκς , ξακοας
πολέμων. οράτε μή θeρειώε δε, γδ παίτα
γυέθη αλλ' έπω εςι το τέλΘ",
7 Εγερθήσε3) γδ έθνΘ ό%i έθνΘ-,6 βα
σιλεία όη βασιλείου και έσονται λιμοί και
λοιμοι, 6 σφσμοί κ7 τότσκαις.
και Παύτα όταύτα αρχή ωδίνων.f
9 Τότε παραδώσεσιν υμάς εις θλίψιν,και
Σποκτενκσιν υμάς και έσεώθε μισέμόμοι ώσο
παύτων εθνών δια το όνομά μs.
το Και τότε σκανδαλιθήσονται πολλοί, ξ
αλλήλες παραδώσεστ, 6 μισήσεσν αλλήλες,
Ι Ι Και πολλοί ψόυδοφeρφήται εγερθήσον
ται,και πλανήσεσι πολλές: - "

7 Σ Καιδια το πληθυνθίώαι τίω ανομίου,


ψυγήσεθή αγάπη ήδ ζ»;"2 2 13 Ο'
74 Ε Υ ΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap. 24.
13 ο ό υπομείνας εις τέλΘ-, άιά σωθή
ετα1. .
14 Και κηρυχθήσε;) τέτο το όυαγέλιον "
βασιλείας εν όλη τη οικgμό"η , εις μαρτύρμον
πάσι τοίς έθνεστ:ίξτότε ήξει το τέλΘ».
15 Ο'ταν οιώ ίδήτε το βδέλυγμα τ'ερκ
μώσεως, το ρηθέν δια: Δανιήλ τ8 ωeοφήτες
εςως εν τόπω αγίω (ο αναγινώσκων νοείτω..)
Ι6 Τότε οι αν τή Ι'καιόαία φόυγέτωσαν όλε
τα όρη"
17 ο 3αι το δώματΘ», μή καταβαινέπω
2eαι τι εκ τ'οικίας αυτε,
18 Και ο εν τω αγρώ, μή όλτς?εψάτω οπί
σω άρα, το ιματιον αυτ".
το όυαιό ή εν γας.eι εχέσαις 6 "θηλα
ζέσας εν Ε ημέρας, γύη3)
2ο Πeoσόύχεθε 5 ίνα μη γγύη;) ή φυγή
οι Ά
αίΈφαγδ τότε θλίψις μεγάλα οία
γέγονεν ασ' αρχής κόσμs έως το νιώ , εσ] ε
μή γ%ύη;). α. "

22 Και ει μη εκολοζώθησαν αι "μεί:


εκείναι, και εσώθη πάσα σαρξ δια ο άυ
εκλεκά;ύ κολοζωθήσον)αι ημέρα εκείνα,
23 Τότε εανίας υμίν είπη Υδα,ώθε ο Χet
ςος;ή ώθεμήπς όύσητε:
24 Εχερθήσον) γδ ψ6ύδόχοιςοι ξk&
δοτοροφή), και δώσεσι σημεία μεγάλα ξτέ
eατα ώςεπλανήσαι, εισίματόν, και άθεκ
λεκτούς.
25 Ι'δε, Φερείρηκα υμάν. -

- 26 Ε'αή 3ν είπωσιν υμίν Γδου , εν τη ερή


μω όξί μή εξέλθητείδου,έν τοίς ταμείοις μή
π7ς-όύσητε"
27 Ωστό γδ' ή αφραπή εξέρχεθΣπο αύα
τολών,
ΚΑΤΑ Μ Α Τ Θ. %,
τολώνιέ Φαίνεθέως άυσμού, έτως έφται και η
παρεσία fυοδτε αιθερότη και.
28 Ο'το και γδ' εαν ή το πήώμα εκεί σιωα ε:
χθήσονθοί αετοί,
29 Ευθέως όμ2 τίω θλίψιν ήδ ημερών
εκείνων ο ήλι(Φ- ζκοίιώθήσε3), 6 ή ζελίμύη και
Ε φέγfΘ- αυτής, ώ οι ας έρες πεσοιώζ)
Σποθερανέ,και αι δυνάμφς ήυ ερανών στα
λόυθήσον%).
3o Και τότε φανήσε2 το σημείον το υοδ ή
το αίθρώτο και εν τω έρανώ και τότε κόψονται
πάσαι αι φυλαι τγής, ί όψον3) ή υον τ8 αυτ -

θρώσκαι ερχόμόμον ζήί ήδ νεφελών + έeανού, Ε, και ::


μί? δυνάμεως 6 δόξης πολλής, γ Σ:
1 Και Σποσελέ, έξύ αγfέλκς αυτό μό ι, ". : :
σίλmfγος ξφωνής μεγάλης,έ ό%τσμυαίξ«συ ί : : : :: .
άυ εκλεκάθ αυτό οι ά" τεοστάρων ανέμων,
απ' ακρων εραγών έως άκρων αυτή). ή ξε;;; ":'
32 Α'πό57 συκής μάθετε τίω παeαβο ***
...-
:
λιώ, όταν ήδη ο κλάδΘ- αυτής γγύητα απα ξ" , ί -",

λός, και τα φύλλα εκφύη,γινώσκετε όί εγγύς ίΗ .


"
-
. . και
"
τι,
σο θέρG». αν

33 ούτω &ύμείς,όταν ίδητε πάντα ταύ Η --

τα γινώσκετε όί εγγύς εςιν όλί θύραις. ".


34 Αμμο λέγω υμίν, και μη παρέλθη ή γι
νεα αύτη, έως αν πάντα ταύτα γίύνθ.., . .
35 ο έρανος 6 ή γή παρ%όύσονθ οι ό λό "
2οι μs και μη παρέλθωσι. . . 1 ( ε)

36 πεει ό τ ημέρας εκείνης και τώρας Η


και δέής οίθεν, και σε οι αίγ[ελοι ή έeανών , είμή ο 4. -

πατήρ μs μόνΘ". - «/ 2/

Ά δίαιημέρα ΕΝώε, έτως έςαι ξ


ή παρουσία fύξίύ ανθρξα", ή φρό τζ
777yOy"Τ39 καιΆ
38Ωστό γδ ήσαν εν Ά
' &W
κατακλυσμs τζώγντες "; 3 τές
π-==
26 ΕΥΑ ΓΓΕΛ ΙΟΝ Cap, 24,
τες & εκγαμίζοντες,αχει ής ημέeας εισήλθε
Νώε εις τίω κιβωτόν ΑΝ

39 Και έκαι έγνωσαν, έως ήλθεν δ κατα


κλύσμός, 6 ήρε άσαντας έτως έςται και η
παρεστα + ύ8 + ανθρφότσs. Αν

4ο Τότε δύο έσον) εν τω αγρώτο είς παρα


λαμβάνεται, 6 o είς αφίε). Μ

41 Δύο αλήθεσαι εν τω μύλων, μία πα


eαλαμβάνεθ,και μία αφίε), e/

4, Γρηγορείτε έν,όk εκ οίδατε πoία ώρα ο


κύβι Θ- ύμήυ έρχεθ. "1 γ ) 3) Ν - "

23 Εκείνο ό γινώσκετε, δί, ει ήδει ο οικο


δεασότης ποία φυλακή ο κλέπ7ης έρχ3) , ε
γρηγόρησεν αύ, ε κ α είασε διορυγμώαι τίω
οικίdυ αυτ8,
44, Διατύτο θυμείς γίνεθε έτοιμοι όk ή
ώρα και δοκείτε, ο υος 3 ανθραία και Ά
45 Τίς άρα όξιν ο πσος δ&λΘ- ξ φρόνι
μΘ", όν κατέσησεν ο κύρι(Φ- αυτό όλα τ' θε
ραπείας αυτό,το διδόναι αυτοίς τίω τegφίω
εν καιρώ 5 αν

46' ΜακάρμΘ- ο δούλΘ- εκείν(3', όν ελ


θων ο κύριζΘ αυτό όύρήσφ ποιξντα έτως.
47 Αμίμυ λέγω υμίν, όίς ό%ί πάσι τοις
ια αέχεσιν αυτά καταςήσψ αυτόν.
48 Εαν ό είτνη ο κακός δουλΘ- εκείνφ
εν τη καρδιά αυτύ Χeoνίζει ο κύρμός μs ελ
θεϊν. -

4o Και αόξη )τύπλειν &ύ σιμιδούλες,εθί


εινό 6 πίνζύμφ' ήδ μεθυόντων
το Η"ξει ο κύρμΘ- το δούλ8 εκείνκαι εν ή
μέρα ή και τοροσδοκά, 6 εν ώρα ή και γινώσκό,
5 Ι Και διχοτομήσφ αυτόν , 6 το μέρGλ,
αυτό , Ά θήσφ' εκεί έςται ο
κλαυθμός ξόβρυγμός ή οδόντων,
κέ. 25.
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 22
κέ. 25.
Ι Τότε όμοιωθήσεθ η βασιλεία ή ερανών
σέκα παρθένοις,αίζονες λαζεσαι τας λαμπά
σας αυτίύ, εξήλθον εις απαίτησιν 3 νυμφίκαι. ί. . . .
2 Πέντεό ήσαν εξ αυτίδ φρόνιμοι,6 πέν
τε μωρή, -- ":ί" ,", ... ::
"ι. Τ
3 Αίίκνες μωραί , λαζεσαι τας λαμπαδας 4 εί
ξαυ και άκ έλαβον μό. Ά έλαιον. Ι-ΤΕ

4 Αιό φρόνιμοι έλαβον έλαιον εν τοις αγ


γείοις Ά αυσίύ. ν.
ί
Ι: " .
: ί ΙΕ
Η

5 ΧρονίζοντΘ- ό 3 νυμφίg,ενύταξαν πά ι τ .
Cαι,και εμάθουδον.
6 Μέσης ό νυκτός κραυγή γέγονεν I'δου και ο
νυμφίος έρχε),εξέρχεθε εις άπαντησιν αυά.
ή ήί: Η
-

7 Τότε ηγέρθησαν πάσα αι παρθένοι εκεί 3 ΗΕ


να) και έκόσμησαν Ε λαμπάδας αυτίδ. : " ", "ΕΗ
Α! * ή φρονίμοις είσον Δότε
ήιά, Ά. Ά
σβέννιωθ. • Δ
και Ε!
1. * η
9 Α'πεκρίθησαν ό αι φeόνιμοι, λέγεσαι' . . ε". "
Μήτσοτε έκαρκέση ημίν 6ύμιν, πορόύεώθε 5 Η : : :::
ι,
μάλλον ωeώς άυ πωλομύτας, και αγόρασατε . ."
"Άεκα
1 Ο Α' και αυτήθα
ενιαί6"έ Ά Ά
ήλθε
ωy ή αμυφΚ) αγ9ρχισα),
, ήλ.3εν ί. : : ."

εις ά:ύ γάμες,6 εκλείθη ή θύeκ.


αυτό
-
!! !
1 :::::
τιτ Τζέρνοέρχονός αλοιπα παρθένει, ι:
λέγεσαι όρμε,κύριε,άνοιξον ημίν. . . : : :
ί 2 Ο' ό Σποκριθείς, είπεν Α'μίω λέγω . ."
υμίν, εκ διδαύμας, ν α " :
13 Γρηγορείτε έν, όί εκ οίδατε τίω ημι
ραυ έδεjην ώραυρέ, ή ο υιόςf αίθροοπ: έρχε)."
Η ":
: ::
14 Ω σε% γδαίθροοπΦ- Σπόδημιλώ εκά Ε. : και
λεσε άυ ιδίες δούλες, 6 παρέδωκεν αυτοίς
τα υτοαόχοντα αυτ8, ν η
α23 G 4 15 Και .
"!

"
28 ΕΥ Α ΤτΕ Λαο Ν cap, 27,
15 Και ώ μόμ έδωκε πέντε τάλαντα, ώ ό
δύο,ώ ό έν,εκάτω και2 τίω ιδίου δύναμιν και
απεδήμησεν όυθέως.
τ6 Πoρώθεις ό ο τα πέντε τείλαυτα λα
βων , εργάστιτο αν αυτοίς , ξετυοίησεν αλλα
πέντε τείλαντα.
17 Ωσαύτως ε ο τείdύο,οκέρδησε και αυ
σος, αλλα θύο.
18 Ο' ό το εν λαζων , απελθών ωρυξεν εν
τη γή, και ατσέκρυψε το αργύeμον σε κυεέκ
19 Μετα όχςόνον πολιω έρχεθ ο κύειΘ
ή δ&λων εκείνων έσιευαίρΨμέΪ"αυσίύ λόγον.
2o Και τυροσλθων ό τα πέντε τάλαυτα
λαζων, ωeρσίμύεJκεν αλλα πέντε τάλαυτα,
λέγων. Κύριε,πέή» πελαντάμοι παρέοωχας
έδε, άλλα πέντε παλαντα εκέρδησα εφ' αυ
?ϊ)!ζ.
2 Ι Ε'φη ο αυτι ο κύριφ- αυτό"Εύ, δgλε
είγαθε και πισέ ό%ι ολίγα ής π7ςος και όλα πολ
λών σε καταςήσω είσ%θε εις τίευχαεαν τα
κύeίκαι ζs. Δ

22 Πe,σ%θών όξ ο τα δύο τάλαντα λα


βων,είπε Κύριε, δύο ταλαντα μοι παρέοω
κας ίσε και άλλα δύο ταλαντα εκέρδησα ετο'
αυτοίς.
23 Εφη αυτω ο κύεμΦ. αυτύ, Εύ, δελε
αγαθε και πισέ όαι ολίγα ής πιςος, όαι πολ
λών σε καταςήσω είσελθε εις τίω χαραν το
κυείs Cs.
24 Πe"σελθών ό και ο το εν τάλαντον εί
ληφως, είπε, Κύριε, έγνων (ε όί σκληρής εί
αίθερτο(Φ , θεείζων όσs έκέασειeας 5 και
σιωαγωνιόθεν και διεσκόρπισας «

25 Και φοβηθείς , απελθών έκρυψα το


πάλου
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. γ9
τέλωτέ, Cκαι εν τη γή ίδ. : 5% το σύν.
Άποκριθείς ό ο κύειΦ αήί και είπεν
αυτώ"πονηρέ όδολ. ξοκνηρέ,ήδεις όk θεεέζο
όσε ύκίασεfex , Θ σιωάγω όθεν και διεσκόρ
ησσα' Α" φν

27 Ε?ει ένζεβαιών σδαργύeείνμα τοις


τραπεζίται: Ά ξέω, εγωέκομισάμιω «ά
το εμόν σιω τοκ",
23 Α'eκτε έν άσ' αυτό το τάλαντον και
είπαίχωνί τα δέκα
εί (Τωγδ' έχοί, τί"Ά.
πανίι δοθήσε3),® αξε"
(ώβήξό. Εποδ?" ίχντΘ», εδέχßαρ
ξήσε%) απ'σαηςέον
ο Και αυτό, δgλον εκβάλλετε είτε
CώτΘ- το ίτερονεκέ έςαι όκλαυθμός ε
όβρυγμός οθόντων.
ί"5"ταν ο έλθη ο κίες φαιθεώσκ εντό
κε, αυτό, επαίτες οι άγιο" άχί": μέI' αυ
τό, τότε καθίστ! ζήί θεώνκαι δόξης αυτό.
2 και σιωαχθήσεται έμπερδε" αυτό
πάντα τα έθνη και 6 αφοριε, ανάθαα' αλλή
λων, ώστώ όποιμία αφοείζει τα πρόβατα
Στο33Φεβίφων,
Καιςήσ!» ταμύρ αεόβατα εκ δεξιών
αυξ,ταδερίφια
Τότε ερέ, ο εξόνων",
βασιλόύς τοίς εκ δεξιών
αυξΔώύτε οι 4ύλογιμό" "παβός με κλ"
σφνομήσατε την ήτοιμάσκώμίω υμίν βασι
ξεξάνζόπο καταβολής
35 Επείνασα γδ.,κόσμ".
6 εδώκατέ μοι φα"
γεν εδίψησαξ ξάσατε με ξένό-ήμ"
καικαι 6 Γυμνός,6"'
συυυυγάγετ: πειεζάλετέ με ήδένησα,®
επάσκέψαθί με " φυλακή μίω,και ήλθε
σε τoeός με. Α"

G και 37 "
3ο Ε ΥΑττΕ Λ Ι ο Ν cap. 26.
37 Τότε Σποκριθήσον%) αυτω οι δίκαιοι,
λέγοντες Κύριε, πότε Cε είδομύμπφνώντα,@
εθρέψαμάμ, ή διψώντα,® ετυοίΐσταμάμ και
38 Πότε θέCε είδουάμ ξένον,και σιωηγά
γμιγυ, ή γυμνον, και τοειεβαλομίμ 5
39 Πότε θέCς είδομώμ ααθενή,ή ον φυλα
κή,6 ήλθομίμπρός Cε 5
4o Και Σποκριθείς ο βασιλόυς,ερεί αυτοίς,
Αμίου λέγω υμιν, εφ' όσον εποιήσατε ενί Τέ
των ή αδελφών μs ή ελαχάςων, εμοί ετοιοι
ήστατε.
4Ι Τότε ερεί6 τοις εξόυωνύμων Πορόύε
ατσ' εμέ οι κατηραμύοι εις το πυρ το
αιώνιον, τo ήτοιμασμώύον σω διαζόλω 6 τοις
α/γέλοις αυτ8
42 Ετσείνασα γδ,6 εκ εδώκατέ μοι φα
γειν εδίψησα,και εκ ετσοίίσατέ με,
43 ΞένΘ- ήμίω,6 και σιιυηγάγετέ με γυμ
νός,® και τοειεβάλετέ με αιθενής και εν φυλα
κή,6 εκ επεσκέψαώέ με.
44 Τότε Σποκριθήσον3) αυτώ 6 αυτοί,
λέγοντες Κύριε, πότε σε είδομίμπφνώντα, ή
διψώντα, ή ξένον, ή γυμνόν, η αίθενή,ή éν φυ
λακή,6 και διηκονήσαμύ σοι 5. -
45 Τότε Σποκριθήσεται αυτοίς, λέγων
Αμίω λέγω υμίν , εφ' όσον εκ εποιήσατε ενί
τέτων ή ελαχέςων, «δε εμοί εποιήσατε.
46 Και απελόύσονται έτοιες κόλαστν αι
ώνιον οι δ δίκαιοι εις ζωίω αιώνιον.
κς'. 26.
Και εγχύετο ότι ετέλεσεν ο Ιησες πάντας
ώύ λόγες τέτες,είπε τοις μαθητής αυτό,
2 Οίδατε όk μ? Jύο ημέρας το πτά3α γί
νεται , ξ ο υιός "ανθρώα και παρκάϊδοθείς το
σταυρωθίώα.
3 Τότε
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 8Ι
3 Τότε σιμήχθησαν οι Αρχιδές και οι
Γραμματείς & οι Πρεσβύτεροι το λαξ εις
τίω αυλίμ "Αρχιδέως "λεJoμώκαι Καϊάφα.
4 Και σωεξελόύσαντο ίνα +i'ησεν κρα
τήσωσι δόλω, & Σποκτείνωστν.
Ελεγον θέ"Μή εν τη εορτή,ίναμή θόρυ- -

βΘ- γ%ύνται εν τω λαώ.


6 Τε ο Ιησε γυομύψs εν Βηθανία εν οικία
ΣίμωνΘ- το λεπρού.
7 Πeρσήλθεν αυτώγωή αλάζαςρον μύρκ
έχεσαβαρυτίμs,6 κατέχεεν όήi τίω κεφα
λίμι αυτό ανακύμύg.
8 Ιδόντες ό οι μαθηται αυτό ήγανάκτη
σαν,λέγοντες Εις τι η απώλ4α αύτης ...
9 Η'δύνατο γδ τέτο το μύepν ωeαθίώαι
πολλ8,6 δοθίώαι τοις πfωχοίς..
1ο Γνες και ο Ιησες,όπεν αυτοίς Τί κότες
παρέχετε τη γυμιακί 5 έργον γδ'καλόν εργά
στατο εις εμέ, 7 ν. ν 3 τ.

και Ι. Παίτοτε γδ'άυ πjωχές έχετε μίύ' εαυ


ή",εμεό και πάντοτε έχετε , " . w -

12 Βαλέσαγδαύτή τομύρν τύτο βή το


σωματος μs » «ωeώς το cνταφιαστεί με ετσοι
24ΩΤέy,
13 Α'μία λέγω υμίν, ότσs εαν κηρυχθή το
όνα γέλιοντύτο όν όλω τω κόσμω,λαλήξήσε)
Φό εποίησεν αυτη, εις μνημόσιμοον αυτής,
14. Τότε πορόυθείς εις "δώδεφανόλεγόμε
νΘ-Τέξας Ισκαριώτης, «ορός άυ Αρχιδείς,
15 Είπε: Τί θέλετέμρι δέναι, καγω υμίν
παραδώσω ΕΑια»
ΑΣΦγΤα.
αυτόν και οιό έgησαν αυτώ σeιά ν

ιό ΆΣπο τότε εζήτί όυκαιρίαμίνα αυ


τον παραδώ. Αν ο

17 Ιή ό τoερότη Φαζύμων αεροήλθον ο"


μφιθη
32 ΕΤ ΑΓΓΕ Αι ο Ν Cap. 25.
ήτωΗ'ησε, λέγοντες αυτώ Πε θέλής
έτοιμωάσωκή σοι φαγείν το πάa.α 5
π8 Ο' δ είπεν: Υπαγετε ζ τίμ, πόλιν
αρης + δείνα, 6 είπατε αυτη" Ο' διδάσκα
λΘ λέγl o' καιρός με είχύς εςιν , Φeύς σε
ποτώτοπακαμφθμφαθητών
πρ Και εαοίησαν οι μαθηταιμε.ως σιωέτα
ξεν αυτοίς ο Ικσάς 6 ητοίμασαν το πάσα.
χα
κ: ο'ψίας ό γυομύμης ανέκφτομί: "δώ
21 όίΚαλεώθόντων
υμίν, εις εξύ αυτίδ,είπεν Αμίω λέγω
Α'

παραδώσφμε.
22 Και λυτο έμόμοι σφόδρα, ήρξαντο λέγαν.
αυτωέκας-Φ- αυάν Μήί εγώ είμι, Κύριε 5
23 Ο' ό Σποκριθείς» είπεν Ο' εμβάψας
μετ' εμέ όντωσυζλίω τίω χέieκ , έτίςμε
πιφαδώσ%.
24 ο κόμιλος 3 ανθρώπ και υσαγί,καθως
γέγραπ 2 τεί αυτό εαι ότώ ανθρώσω εκεί
ύω, δι και ο θός και ανθρώσεπαρκδίδο3) καλόν
μυ αυτω,εί εκ Ά ο αίθρωσΘ εκείνος.
2, Ασοκριθείς ο Τέδας2ο παεκδίδες
αυτόν,έπε Μήί εγώ είμ,βαζβί, λέγή αυτών
Συ είπας.
26 Εθιόντωνό αυσίύ, λαζών ο Ιησος ή
«ότον,6 όυλογήσας,έκλασε, 6 εδίδε τοίς μ(9ί
θηττής, δείπε Λάζετε» φάγετε τζτό εςι το
σώμα με. ν. "

27 Και λαβων το ποτήριον , 6 άυχαρzςή


σας, έδωκεν αυτοίς, λέγων Πίετε εξ αυτό
παύτες, -

28 Τέτο άρ ες το αίμα μs, το σ καινής


διαθήκης, το τοει πολλών εκχμυόμόμον εις
άφεσιν αμαρίεών,
29 Λέγω 3 υμών, όί και μη πίω ατσαρί, εκ -

«7-8 η και
Κ Α ΤΑ Μ Α Υ Θ. 23
τέτε τέγξυγήματΘ' τ' αμπέλg, έως τ'ημέζ
eας εκείνης,όταν αυτό πάνω μίθ' υμύλύκαινον,αν
τη βασιλεία το παβός μg.
3ο. Και υμνήσαντες, εξήλθον εις το όρ(Θ ή"
ελαμών.
3 τ Τότε λέγή αυτοίς ο Ιησάς Παίτες
ύμείς σκανδαλιάθήστώθς αν εμοί εν τη νυκία
. ταύτη γέγξατο?) δρ Πατείξω ή ποιμόμα,&
γ. διασκορπιώθήσε3) τα πρόβατα σ'"ποίμνης.
32 Μετα ό το εγερθlώαήμε,αεράξω υμάς
εις τίκυ Γαλιλαίου.
33 Ατνοκειθεις ό οπέβΦ», είπε αυτο"
ΕίGπαύτες σκανδαλιώθήσον) αν σοί , εγω α
σέτσοτε σκανδαλιδήσομαι.
34 Ε'φη αυτη"ο Ιησος Αμίου λέγω σοε,όίο
αν ταύτη τη νυκτί, πριν αλέκτορα φωνήσαι»
τείς απαρνήση με.
ι
λί! Φ παύτες οι μαθηταί εξατον,
-λ 4.

35 Λέγξ αυτώο πέβΘ- Καν δέκαι με σμυ


σοί Σποθανείν,και μή σε απεργήσομφή.Ομοίως
αν

36 Τότεέρχε?) μετ' αυτήν ο Ιησες ειςχω


2 :
είον λεγόμύρον Γεθσημανή, ελέγή τοις μαθη
; σεύς:Καθίσατε αυτό έως και απελθών τoe"σόύ
ξωμωκι εκεί.
37 Και παραλαζών ή Πέβον φάο δύο υες
Ζεζεσαίg, ήρξατο λυσείθαθ αδημονείν. .
38 Έότε λέγή αυτούς. Περίλυσός έστν ή
ψυχή με έως θανάτε μείνατε ώθε, έκηγ
ρείτε μετ' εμέ.
: 4

39 Καφενόθων μικe", πεσινά αεόσ


w »

ωπον αυτό, τόeoσόυχόμαύμΘ., 6 λίγων Πά


η" τ8 με,εί σαυατόν εστ παρελθέτω απ' εμέ το
ίί; ποτήριον τύτο.πλίου εχ ως εγώ θέλω , αλλ'
ως σύ.
4o Και έρχεται πεjς άθμαθητές, ε4ύ,
ρίσκή
84 Ε Υ Α Γ ΓΕ Λ ΙοΝ Cap.26.
είσκ! αυάου καθώδοντας, ελέγξτω Πέβω'
όύτως εκ ί%ύσατε μίαυ ώρου γρηγορήσα,
μετ' εμοδs . )

4Ι Γρηγορείτε ε τ»e"σώχεθε,ϊνα μη εισ


έλθητε εις π4eασμόν, το κύμ πνόύμα πeό
θυμονιό ή σαρξ αθενής,
42 Πάλιν εκ δόUπέρs απελθών ωewσηύξα
το,λέγων Πάτ8 μg,ει και αμύαται τέτο τοπο
τήeμον παρελθείν αα' εμέ, εαήμη αυτοπία,
γυηθήτω το θέλημα (ε.
43 Και ελθών βυρίσκίαψόθ πάλιν καθ
Ε ήσαν γδ' ανήυ οι οφθαλμοί βε
ρλ)ΑλXU04.
ζ Ά αφείς αυάυ,απίθων πάλιν,τοενσ
ηύξατο οκ σείτε, τ αυτόν λόγον είπών.
45 Τότε έρχεται προς άυμαθητας αυτό,
Θ λέγή αυτοίς. Καθόύσετε το λοιπόν, ξανα
παύειθε, ίδε , ήγ[ικεν η ώρα, και ο υιός τύ αν
θρώτη και παραδίδοται εις χείρας αμαρτωλών
46 Εγείρεώθε, αγωμύρ ιδε, ήγγικεν ο πα
ραδιδές με.
47 Και έμ αυτό λδέντΘυ,ίδε, Τέδας εις
ή δώδεκα ήλθε, έμετ' αυτί όχλΘ. πολύς
μΖ'μαχαιρών &ξύλων, Σπο ά"Αρχιδέων και
Πρεσβυτέρασν το λαξ,
48 Ο' ό παραβίδες αυτόν, έδωκεν αυτοίς
σημείον,λέγων"Ο ν α φιλήσω,αυτός επικρα
τήσατε αυτόν. •
9 Και βυθέως τοροσελθών τωTησε, είπε,
Σάρε ραββί.Και κzτεφίλησεν αυτόν. Φ»
- 5ο ο ο Ιησες είπεν αυτώ Εταιρε» εφ' ώ
πάρψ5 Τότε ωeρσελθόντες επέζλον τας χεί
ρας όπ ή Ιησgν,6 εκβάτησαν αυτόν,
5 Ι Και ιδε, είς φρί Γησε, εκτείνας τίμι
χέιρα, απέσπασε τίω μάχαίρου αυτό, επα
τείξας
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 8,
τάξας ή δελoν τύ Αρχιβέως , αφείλεν αυτά
το αίξον.
52 Τότε λέγξ αυτω ο Ιησες Αττόςρεψόν
ζε τίω μάχαιρου εις + τόσον αυτής πάντες
γδ' οι λαβόντες μαχαιράμ , όν μαχαίρα Σπο
λουινται,
53 Η' δοκείς όk και δύναμαι αρία παρακα
λέσαι ή πατέρα μg, 6 παραςήσΨΑμοι πλείες
ή σώσεκα λεγεώνας α/γέλων και
54 Πώς οιμύ πληρώθώσιν αι γραφαι, όίο
έτω δε γυέθαι και - "ν

5 5 Εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησάς τοίς


όχλοις, Ω ς όπ7 λης:ίω εξήλθετε μ?μαχαί
ρων εξύλων συλλαβέϊν με καθ' ημέρου περς
υμάς έκαθεζόμία διδάσκων εν τω ίβω , δέκ
όκρατήσατέ με.
και 6 Τέτο ό όλον γέγονεν, ίνα πληραθώσιν
αι γραφαι ή ωeρφητών. Τότε οι μαθηταί
παντες, αφέντες αυτόν, έφυγαν.
57 οι ό, κρατήσαντες ή Ιησgν, απήγαγαν
προς Καϊάφθο ή Αρχιερέα,όακαι οι Γραμμα
τείς 6 οι Πρεσβύτεροι συμήχθησαν,
58 Ο' ό πέβΘ-ήκολέθ' αυτώ Σπομα
κρόθεν,έως ή αυλής + Αρχιερέως,@εισελθών
έσω,εκάθητο μί? Ε ιδείνΊο τέλΘυ". :
59 οι δ Αρχιερείς & οι Πρεσβύτεροι 6 το
σιιυέdριον όλον εζήτοιυ ψόυδομαρτυρίου κό
τέ 1ησοδ,όπως αυτόν θανατώσωσι .
6o Και εχόβεν. 6 πολλών ψόυδομαρτύ
ερον τηeoσελθόντων,εχόύe"ν, ύσεe"ν ό τoeo" , -1

ελθοντες δύο ψόυδομαρτυρες, ". *


.
61 Είτσον. ΟύτG2' έφη: Δύναμαι κατα
λύσα, ή ναόν το Θεοδ, 6 δια τειών ημερών, <'
οικοδομήσαι αυτόν. "
62 Και αναςας ο Αρχιερόυς , από
86 Ε Υ ΑΓΓΕΛΙ ο Ν cap. 26.
ουδέν Σποκείνη και τι ετοί ζκαι καταμαρτυ
63 ο ό Γησες εσιώπα. Και Σποκριθείς ο
Ρ και στν 5

Αρχιερώύς, είπεν αυτώ Ε'ξορκίζω σε κ% το


Θεέ ή ζωντΘ-, ίνα ημίν είαμς, ει συ είo
Χεισος, ο υος" Θεοδ.
ό4 Λέγή αυτώ ο Ιησές Συ είπας πλίμι
λέγω υμίν, αα' αρία Ε υιον ή ανθρώτοκαι
καθήμιμον εκ δεξιών "σαυάμεως, ξερχό
Αώμον όαι ή νεφελών θερανοδ. C

65 Τότε ο Αρχιερώς διέρρηξε τα ιμάμα


αυτό,λέγων Οί, έζλασφήμησε τί έkχςείου
έχθμόμ μαρτύρων και ίδε, νιώ ηκάσατε τίμα
λασφημίου αυτύ,
66 Τί υμίν δοκεί, οι β Σποκριθέντες,
είτοον Ε'νοχΘ- θανάτκαι εςί.
67 Τότε ένέπjυσαν εις το πρόσωπον αυ
τό,6 εκολάφισαν αυτόνοι ο έβράπσαν,,,,
ν"68 Λέγοντες Πe"φήτώσον ημάν Χεκςε:ώς
έςτν ο παίσας σε.
69 ο δ πέβΘυ έξω εκάθητο έιτή αυλή"
Φτωe"σήλθεν αυτώ μία παιδίσκη , λέχεστι"
Και συ ήθτι μ? Ιησε 3 Γdjιλαίκαι.
σο ο δόρνήσατο έμαελθεν πάντων, λέ
γων Ουκ οίδα ίό λέγές.
7ι Εξελθόνταό αυτόν εις fπυλώνα, είς
δε αυτό άλλη ελέγΦτοίς εκεί. Καιά μό
μΦΙησε ?Ναζωραίg.
72 Και πάλιν ηρνήσατoμίθ' όρκα. Ο ά εκ
είδα ή αύθρωανον. ό
73 Μετα μικρών ό φe"σελθόντες οι εσώ:
τία, Ά. Αληθώς δσυ εξ αυτήυ
εί, ε γδ ή λαλέα βs δήλόν (επομεί,
, 74. Τότε ήρξατο καταναθεμαάζει , έ
ομνύν,δίι,ουκ οίδα ή αίθρωποι. Και βυθέως
αλέκτωρ εφώνησε, 75 Και
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. 8χ
75 Και εμwήθη ο ΠέβΘ- fρήματΘυ τύ
Τησg,ειρήκότΘ αυτώ, Ο'ίο πριν αλέκτορα
φωνήσαι,τείς απαρνήση με.Και εξελθών έξω»
κλαυσε πικράς,
κξ. 27.
και Πεφιας όγγυομάμης, συμβέλιο έλαβον
παύτες οι Αρχιβείς ε οι πρεσβύτεροι fλαξ
κ? "Γησg, ώςε θανατώσται αυτον.
2 Και δίσαντες αυτοί, απήγαγαν επαφέ
δωκαν αυτόν Πονάω Πιλάτω την ηγεμόνι.
3 Τότε ίσων Ιάδας ο παραδιδες αυτόν,όίο
κατεκρίθη , μεταμεληθείξ , απέςρεψε τα
σeιάκοντα αργύρια τους Αρχιερόύσι 6 τοίς
Πρεσβυτέροις,
3. Λέγων Ημαρτον,παραδες αίμα αθώον.
Οιό είφον Τίτορος ημάς,σύ όψει.
σ Και δίψας τα αργύgίαξατο.
εν τω ναώ, αι

Οι ο Αρχιερείς λαβόντες τα αργύρια»
είσον ό: ίξ βαλείν αυτα είς Ά
ναν έτνει τιμή αίματος εςτ.
7.Συμζέλιον ό λαβόντες και ηγέeκσαν εξ
Ε Φαγούν 3 κερκμέως, εις ταφίω τοις
έy04ζ»
8 Διο εκλήθη ο αγεύς εκείνθ , αγεώς αί
ματΘ ,έως "σήμερςν. ν

9 ( Τότε επληροόθη το ρηθέν Φαι Τερεμίκ


3 πενφήτg, λέγοντg» Καίλαζον ταπειά
κοντα αργύρια, τίμιίωμίου"τελμμύs» όν -

είομήσταντο Σπή υών Τσραήλ,


αύ,
ή
1o Και Ά Ά εις ? κέez
έως, καθcί σιωέταξέ μοι Κύ
"; ζή5 Ιησες έση Άμειφς -

και επηeζήτησε αυτόν ο ήχ, ν,λέχων Σύει


ξβασιλός
Συ λέγής,
φi'ευαίων,ο"όΗΕκσές έφ»12αυτ"
Και
88 Ε Υ ΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap, 27,
12 Και εν τω κριτηγορείθται αυτόν λίσο ήo
Αρχιερέων 6 έπρεσβυτέραν, εθεν απεκεί
γαι7ύ.
13 Τότε λέγή αυτώ ο ΠιλάτΘ- Ουκ
ακέεις πόσα Cκαι Ά5
π4 και άκ απεκρίθη αυτω περς εθε έν βή
μα ώσε θαυμάζειν ή ηγεμόνα λίδυ.
, Κατα ο εορτίω ειωθ{ ο ηγεμων Σπο
λύψίνα θέσμιον τω όχλώ,όν ήθελον.
16"Είχων και τότε δέσμιον όλίσημον λεγό
μίμον Βαéαββαΐ.
ί7 Σώγιώων εν μή", είπε αυτοί ο
ΠιχάτΘ- Τίνα θέλε?ε Σπολύσω υμίν"Βαρ
αζβα, ήΊησέν έλεγόμιμον Χειςόν 5
ΤΤ8 (Η δειγδ' όμ δια φθόνον παρέδωκαν
αυτόν )
το καθημύψs ό αυτό όλ: + βήματΘ.,
απέζίλε προς αυτόν ή γυή αυτό και λέγεσα.
Ε "Ε Ά α". γδ'
σοί

έπαθoν σήμερον κατ' όναρ δι αυτόν,


2ο όι 5Αρχιερείς ε οι Πρεσβύτεεβί έσ4:
σαν άυ όχλες, ίνα αιτήσωνθή Βαeαββαν, "
ό Ιησέν Σπολέσωσιν, ".

2 ΤΑποκριθείς ό ο ηγεμών, είπεν αυτοίς


Τίνα θέλετε Σπο ή δύο Σπολύσω υμίν και οι 5
είσον, Βαραββαύ, η 2'

22 Λέγή αυτοίς ο ΠιλάτΘ- Τί ouυ ποι


ήσω Ινσέν,α λεγόμύμον Χριςόν; Λέγεσαν αυ
τωπαύτες Σταύραθήτω...,
23 o 3 ηγεμών έφη Τίγδ'κακόν ετοί
ησεν, οι 5 τίειωώς έκραζον,λέγοντες Σταυ
egoθήτω.
24 Τούν ό ο πιλάτΘ , όί έδεν ωφελεί,
αλλά μάλλον θόρυβΘ- γίνε%), λαζων ύdωρ,
Η απνίψατο τας χείρας απένανί. Φόχλε , λέ
χων:
Κ Α Τ Α Μ Α Τ Θ. Ε9
γων* Α'θώός είμι Σπο + αίματΘ 3"δικαίε
τέτg,ύμείς όψεώθε.
25 Και Σποκριθείς πάς ο λαός,είπε. Το αί
μα αυτό εφ' ημάς,6 ό%ι τα τέκνα ήμύζυ.
26 Τότε απέλυσεν αυτοίς ή Βαβαββαύ, ή
ο Ιησεν φeαγελλώσας παρέσωκεν ίνα ςαυ
εσοθή.
2ά Τότερίτρατιώθτε ηγεμόνg», παρα
λαβόντες ή Ιησgν εις το αραιτώριον , συμή
γαγον έτο' αυτόν όλίω τίω ασέίρου.
28 Και εκδύσαντες αυτόν, τοειέθηκαν άν
τωχλαμύδα κοκκίνίμω.
29 Και πλέξαντες τέφανον εξ ακανθών, ή
επέθηκαν όλα τίω κεφαλίμυ αυτο 6 καλα
μον ό%i τίω δεξια αυτά, 6 γονυπετήσαντες
έμφe9ίθεν αυτό , ενέπαιζον αυτω, λέγοντες'
Χαίρε ο βασιλ6ύς ή'Ι'καιδαίων.
ο Και εμπίύσαντες εις αυτόν , έλαβον f
κάλαμον, 6 έτυπjoν εις τίω κεφαλίμ αυτό,
3 Ι Και ότε ανέπαιξάμ αυτω, εξέθυσαν αυ
τον τίω χλαμύδα , ε ενέδυσαν αυτόν τα
εμάμα αυτό δ απήγαγαν αυτόν εις το σαυ
σα.
32 Εξερχόμύμoι ό , όύegν αίθρωαον Κυ
ρlώαιον, ονόμαίι Σίμωνα τ8τον ήjγαρόυσαν
ίνα άρη έ ςαυeών αυτέ, -

33 Και ελθόντες εις Τότσον λεγόμύμον Γολ


γοθά, (ός επ λεγόμύμΦ- κeανίg τόσΦ-.)
34 Εσωκαν αυτωπέν όξΘ. μύ' χολής
μεμιfμόμον ΦγόυστάμώμΦ-,έκ ήθελε πείν.
35 Σταυροόσαντες ό αυτόν,βιεμέeίσαντο
τα ιμάμα αυτό, βάλλοντες κλήeύν,ίναπλη
ρωθή το ρηθέν όσο 3 φeρφήτg:Διεμερίσαντο
τα ιμάτιά με εαυτοίς,@ όλα είμαίνσμόν με
έζδMον οι
δη κλήepν. , Η 2 36 Και ν
3ο ΕΥΑΓΓΕΛτο Ν cap. 27,
36 Και χαθήκόμοι, ετήe"αυ αυτόν εκεί.
37 Και επέθηκαν επάνω σ'κεφαλής αυτό
τίου αιτίου αυτό γεγραμμώμίω. Ο Υ Τ Ο Σ
Ε Σ Τ Ι Ν Ι Η Σ Ο Υ Σ Ο ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ
Τ Ω Ν Ι Ο Υ Δ Α Ι Ω Ν.
38 Τότες αυg"μύται συω αυτω δύο ληστην
εις εκ δεξιών, εείς εξώωνύμων,
39 οί5 παραφορά,όμόμοι Εφωω
αυτόν,κινοιώσες τας κεφαλας αυήυ.
4o Και λέγοντες. Ο καταλύων ή ναόν εάν
σειση ημέρας οικοδομώ', σώσον σεαυτόν ει
ι)ος εί"Θεέγκατάβηθ Σπό σέςαυe9δ.
4! Ο Αμοίως ο 6 οι Αρχιερείς, εμπαίζον
τες μύ ά"Γeαμματέων 6 Πρεσβυτέρων, και
Φαρισαίων, έλεγον
42 Αλλsς έσωσεν, εαυτόν και δύναθ σώσαι.
εi βασιλόψς Ισeκήλεςι, καταβάτω νιώ Σπο
τυς αυe9δ, ξ πισώσομύμ αυτω.
43 Πέτυοιθεν όλα ή Θεόν βυστάθω νιώ
αυτόν, ε: θέλ4 αυτόν.είπε γδ Φί. Θεό είμι
44
ι! 0ζ• Το σί αυτό ξοι λήςα),οι συςαυρωθέν
τες αυτω,ώνειδίζον αυτώ.
4, Α'αό.3 έκτης ώρας ζκότΘ εγχύετο
όπ πάσαν τιμωγμύ, έως ώeας εννάτης.
46 Πεει ο τίω όννάτίου ώρου ανεξόνσενό
Γησες φωνή μεγάλη,λέγων Ηλι,Ηλι, λαμα
σαβαχθανί, τύ7 ές,Θεέ με,Θεέ με,ίναίίμε
εγκατέλιπες :
47 Τίνες ό ά" οιιεί εςώσων ακούσαντες,
έλεγονΟΊι Ηλίου φωνεί βιά.
48 Και βυθέως όραμων εις εξ αυσίύ, έλα
βων ασόγ[ον, πλήσας σε όξυς, ώ τοειθείς κκ
λάμω, ετσόίιζεν αυτόν, 3)

45 οιόλοιποι έλεγον Α'φες, ιδωμάρει


έρχί) Ηλίας σώσων αυτόν. 5 ο Ο'
ΚΑΤΑ Μ Α Ι Θ. 91
5ο Ο' ο Ιησές,πάλιν κeάξας φωνή κε
γάλη, αφήκε το πνόύμω,
5; Και ιδε,1ο καταπέτασμα "ναξ εχίθη
εις δύο, Σπό αιωθεν έως κ%τω 6 ή γή εσείθη"
6 αι πέτρα, εχίθησαν ,
χα και ταμνημεία ανεώχθησαν επελλα
σώμωκτα 3 κεκοιμημάψων αγίων ηγύρθη:
53 Και εξελθόνlες εκ "μνημείων μΦ τίω
έγερστν αυτό εισήλθον εις τίω αιγίου πόλεν»
«ξένεφανίθησαν πολλοίς,
54 ο ό εκατόνταρχΦ ξοι μετ' αυτό;
τηβριώτες 3 Ιησαν, ιδόντες ή σφσμόν και τα
γυόμενα,εφοβήθησαν σφόδρα,λέγήες Αλή
5ώς Θεξύος ιώξά.
55 Ησαν ο έκέ, γυναίκες πολλαί , Σπό
ευάερόθεν θεώρέσαι, αίτινες ήκολύθησαν την
Τησε"Σπο σ' Γαλιλαίας , Διακονεσαι αυτώ.
σ6 Εναίς μώλιαρία η Μαγδαλίωή και
Μαρία ή fΙακώβ« δ Τωσή μήτηρ, 6 ή μή
τηρ ή υών Ζεβεδαίου. ΛΟΝ

τ7 οψίας ο γγυομύμης,ήλθεν ανθρωσΦ


πλέσΘ Σπό Αριμαθαίας,τένομα Ιωσήφ,
ός @ αυτός εμαθήτόυσε τω Ιησοδ.
58 ούτGΣαροσελθών τώπιλάτω, ητή
σατο 1ο σώμα 3 Ιησε. Τότε ο ΠιλάτΘ έκέ
λόυσεν Σποδοθlώαι το σωμα,
σ9 και λαζών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετύλι
ξε αυτό σινδόνι καθαρά,
βο και έθηκεν αυτό όντωκανω αυτό μνη
μείω, ο ελατόμησε έντη πέττα, έφενσκυ
λίσας λίθον μέγαν τη θύρα τεμνημεία και απ'
ήλθεν...α
ό: Η' ο εκέ, Μαρία η Μαγδαλμμή, ξή
«έλλη Μαρία, καθήμεναι ασέναί τάφ",
και 2 Τη 3 επαύριον, Ηήτις3εσιμ? τίμ πά
εκσκό
έ92 ΕΥ ΑΓΓΕΛ το Ν Cap. 28.
eασκόυμό, συμήχθησαν οι Αρχιερείς και οι
Φαρισαίοι πεθς Πιλάτον, φι
63 Λέγοντες Κύριε εμνήθημάρ όk εκείνος
ο πλάν(Θ είπεν, έί ζών Μετα τρείς ημέρας
εγείρομαι,
64 Κέλ4ύσονέν ασφαλιθίώαι + τάφον -1

έως σ'τείτης ημέρας,μήτσοτε ελθόντες οι μα


5ητα αυτ8 νυκτός,κλέψωσιν αυτόν,6 είπωσα
σω λαώ"Η γέρθη Σπο τ'νεκρόν.6 έςται ή ε%ά
τη πλάνη χείρων ή αερότης,
6, Εφη ο αυτοίς ο ΠιλατΘ- Εχετε κg
ςτωδίανισάγετε,ασφθήίστα θε ως οίδατε.
66 οι όπορόυθέντες ήσφδήίσαντο ή τά
φον, σφεαγίσαντες + λίθονιμότκεςωδίας,
λt41. • 2. δ) •

Ι Ο'ψε ο σταββάτων, τή όητφωσκέση εις


μίου σαββάτων,ήλθε Μαρία η Μαίδαλίμη,
δή άλλη Μαρία,θεωρήσαι ή τάφον
2 Και ιδε, σφσμός ε%ύετο μέγας αγfέλΘ
γδ' Κυρίg καταβας εξ έρανε , ωeoσελθών,
απεκύλισε +λίθον Σπο σ' θύρας , & εκάθητο
επάνω αυτό,
3 Η ν ό η ιδέα αυτή ως αςραπή, ξτο έν
Ψυμα αυτό λόUκον ωσεί χών. . . .
4. Από ό fφόζκαι αυτό εσείθησαν οι τη
εριώτες, ξεγύοντο ώσει νεκροί,
5 Αποκριθείς ό ο αγfέλΘ-,είπε άγμυαι
ξί; Μη φοβείθε ύμείς οίδα γδόί. Τησοιώ τ
εςαυρωμίμον ζητειτε.
6 ουκ έστν ώθε ηγέρθη γδ', καθώς είπε,
δόύτε,ίσετε ή τότσον όπg έκφτο ο Κύρι(Φ-.
7 Και ταχυ πορόυθείσαμ, είπατε τοις μα
θητώς αυτό, όία ηγέρθη Σπο "νεκρών, είδε,
φeoάρή υμάς εις τίμι Γούμλαίου εκεί αυτόν
έ-Ιεθο,ιδερέϊτον υμίν.
ΚΑ Τ Α Μ Α Τ Θ. 93,
3" 8 και εξελθέσαι ταχώΧποξμνημεία με
τ, τα φόβεξχαράς μεγάλης, έδραμον απαγ
a, γείλατοίς μαθητής αυτό,
ί και 9 Ως 5 έπορόύοντο, απαγιέλα, τοίς μα
θηταίς αυτό, είδε, ο Ιησες ασίμύτησεν αυ
πής,λέγων:Χαίρειε Αί ότοροσελθέσα εκεά
τησαν αυτό ά;ύ πόδας, ε ωeοσεκuύνησαν
το Τότε λέγή αυτώς ο Ιησές Μη φοβείσθε"
ύσάγετε,απάγείλαΐετοίς αδελφοίς με ένα
απέλθωσιν ειςΤην Τάμλαία,κακέιμεόΨνθ
τι ποράνομίμων 3 αυτγυ, ίδε, μνες 3 κε
σωδίας ελθόντες εις τίμυ πόλιν, απήγγειλου
τοις Αρχιερούσαν άπαντα τα γυόμμα,
12 Και σιωαχθέντες μετά τ Πρεσβυτέ:
ρων, συμζέλιόν τε λαβόντες, αργύρια ικανα
έσωκαν τους τρατιώτας» . . .
13 Λέχοντες. Είπατε,οτι οι μαθηταί αυ
τ8Ά έλθόντες έκλεψαν αυτόν ημώύ κοι
μωΑλμων. -

Εκήία ακgθή «",τοέή fηγεμόν Φ"»


ήμε, πείσομε αυτόν ,α δ μάς αμεείμ"ε
ποιήσομεν, -

ι, οι ό,λαβόντες τα αγόρια, ετνοίησαν


ώς εδιδάχθησαν. & διεφημίωση ο λόγΦ έξιά,
παρα Γκαιδαύρις μέχζι τ" σήμερον.
τό οι δάνύέκα μαθηταί έτσορόύθησαν εις
τίω Γαμλαίαν, εις το όρ(Φ- και ετάξατο αύloίς
ο 1'η σ&ς. -

τ7 Καλιβόντες αυτόν, ωe"σεκύνησαν αυ


σω οι ό εδίσασαν,
13 και προσελθών ο Ιησες ελάλησεν αυ:
τοίς,λέγων Εδόθη μοι πάσα εξ«σία οι εραώ"
ώ ό%ι γής. σ' r

19 πορόυθέντες εν μαθητώσατε παντα


- ΑΕΑ
34 ΕΥΑΓΓΕΛΙρ Ν' cap. 1.
τα έθνη , βαπτίζοντες αυάυ εις το όνομα το
Παβός & "Υ'ιξ 6 το αγέ8 ΠνόύματΘυ.
2ο Διδάσκοντες αυάξύ τηρείν παύτα όσα
ενετ{λαμίμι υμίν είδε, εγώμίθ' υμώ είμα
πάσας τας ημέρας , έως 7"σιωτελείας "αι
ώνΘ». Αμίμύ.

Τ' Ο ΚΑ ΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν.

Κεφ. α. τ.
και "ΡΧΗ' το βυαγ{ελίκαι Ιησυ Χεις και,
ύ8 τυ Θεού,
2 Ως γέγραπται εν τοις φeo
φήταις"Ιδε,εγω Σποτέλλω ά: αίγfiλόν με προ
τoe"σώα και C, , ός κατασκόυασί τιμ οδόν ζ
έμτoecώθέν Ε
3 Φωνή βοώντGλ" ν τη ερήμω. Ετοιμα
στατε τίω οδόν
σéίζ&ς αυτ8.
Ε Ά Ά.
4 Ε2%ύετο Ιωαννης βαπήίζων εν τη ερή
μω, δ κηρύωων βάπίεσμα μετανοίας εις
αφεσιν αμαρτιών. -

5. Και εξεταρρύετο πeώς αυτόν πάσα ή


Εύα χώρα,6 οι Ιεροσολυμίται εεζαας
Δόζοντο παύτες εν τω Τορδάνη ποταμώ υπ'
αυτό εξομολογάμενοι τας αμαρτίας αυτήϋ.
6 Η ν ό Τααΐνης ενδεδυμώΘ σείχας
καμήλs , δ ζωνίου θέρματίνια, τει τίώ ο
σφuυ αυτς δε θίων ακρίδας Gμέλι αγριον.
7 Και έκήρυασε, λέγων. Ερχ«θ ο ιαψεότε
ξές με οπίσω με, και εκειμι ικανός,κύψας λύ
"! ε ιμάντα έψαποδημάτων αυτό.
8 Εγώ
ΚΑ ΤΑ Μ Α Ρ Κ. 95'
και Εγω μάρ εξαστισα υμάς εν ύδαπ αυ
τός όβαστίσ7 υμάς εν Πνόύμαίο αγίφ.
, 9 Και εγχύετο έν εκείναις έήμέραις.. ήλθεν
Ιησές Σπο Ναζαρεθ τ'Γούμλαμας , έ εζαπ7ί
Αθη ύσο Ιωαίνε εις + Ιορδανία,
- το Και βυθέωξαναβαίνω, Σπο 3' ύδατΘ",
είJεχιζόμύρες άυ ερανές,6 το Πνόύμα ώσει
πειςεραν,καταβαίνον
11 Και φωνή εγγύετοεα' αυτόν, Σύ είο
εκ ή"ερδυάν
υός με ο αγαπητός, ενώ άνδόκησα,
12 και ζυθυς το Πνόϊμια αυτόν εκβάλλει
εις τίω έρημον. -

13 καιπίεαζόμενφ-ύαύ"Σατανά.6
εάκοντα ιώ έκέ εν τη ερήμα ημέρας τελικές
ικό
λύ φθηρίων έοι αγελοι διηκόνεν αυτώ.
- 14 Μετα ό το παραδοθlώαι f 1'ωαννίμι,
ήλθίνοίησείεις τίδfλιλαίάκηρύωων το
&υαγέλιον τ'βασιλεία?f Θεοδ.
ί; Και λέγων οτι πεπλήρω9ο καιeς, ξ
ήγίικεν η βασιλεία τ: Θεοδ. μετανοείτε ' κ"
πης όψετε εν τω4ύαγίελίω. -

τζ"Η επαπό
Ταλιλαίας, 3 παεαΕΑνθία,
είδε Σίμωνα τμύθάλαα"
φ αδελ
ε
φόν αυτοβάλλοντας αμφίζλης"epν εν τη θα
λάαση (ύσαν γδαλιές.), - 9 Α'

τ7 Και είπεν αυτοίς οίησες Δόύτε οπίσω


μs,6 ποιήσω υμάς γυέθ αλιείς ανθρωπί",
15 και ζυθέως αφέήες τα δίκτυα αυτ"
ήκολέθησαν αυτω, " » ,
19 Και τoggζας εκείθεν ολίγον, ειδέν Τα"
κωζόν + +Ζεβεδαία , 6 Ιωαίνιμι ή αδελφόν
Άτζ,6 αυξ εν τω πλοίω καταρkζοντ" "*
δίκτυα, -» * » ,

2o Και ζυθέως εκάλεσεν αυτ"". β αφέν


τες ή πατέeα αύφήυ ΖεζεJεύον εν τω πλ"
1. μετα
96 Ε ΥΑ Τr Ε Λ Ι ο Ν Cag. 1.
μετα ήJ μιθωήυ, απήλθον οπίσω αυτό.
2 ! Και είασορόύον;) εις Κασδόναεμ 6 όζ
Sέως τοίς στάζβασιν εισ%θων εις σμυαγωγάω,
εδίδασκ". -

2α και εξεπλήωοντοβά: τη διδαχή αυ


σύ αύγδ διδάσκων αυά:ύ ως εξεσίδυ έχων,
ί εχ ως οι Γeαμματείς,
"Ε Ε; σιωαγωγή αυσίύ αίθρω
π® εν πνώμαίι ακαθάρτω, ξανέκραξε:
24 Δέγων Εα,τί ημίν εσοί Ιησε Ναζα
ρίωέ, ήλθες Σπολέσαι ημάς και οιδά σε τίς εί, ο
αίγ«Θ- το Θεοδ.
25 Και επείζμησεν αυτώ ο Σνσές, λέγων"
Φιμώθηίο,6 έξ%θε εξ αυτό.
26 και ασαράξου αυτόν το πνόύμα το
«καθαρτον,€ κεαξΑυ φωνή μεγάλη εξήλθεν
2ξ αυτ8. Ο
27 και εθαμζήθησαν παύτες και ώςε συζή:
πέν προς αυά;ύ, λέγοντας. Τίες τωτο και τίς 3
διδαχή ή καινή αύτη, οι κατ' εξεσίου ετοίς
πνίύμασ7οίς ακαθαρτοις όπιταω4,6 ύσα
κούκσιν αυτω και -

28 Εξήλθεό ή ακοή αυτό βυθύς εις όλω


τίμυ τείχωρoντ"Γαλιλαίας,
29 Κά) βυθέως εκ "σμυαγωγής εξελθόν
τες , ήλθον εις τίω οικίου Σίμων Φ" @ Α'ν
ή έg,μφΙακώξε @1'ωαίνκαι. -

3o Η όπενθερα ΣίμωνΦ- κατέκέτο πυ


μέασουσα, 6 ζυθέως λέΓκσιν αυτω τδει αυτής,
31 και οροσελθώνύοίρεν ακτίμ, κρατή
σας σιχίβής αυτής θαφήκε αυτίω ο πυρετός
Ευθέως και διηκόν! αυτοίς. . .
32 οψίας 5 γυομψης, ότε 4Φυ ο ήλιφ»
έφερν τoeος αυτόν παύτας ά;ύ κακώς έχοντας
6 & δαίμονιζοκόμως..
33 Και
- Κ Α Τ Α Μ Α Ρ Κ. 9χ
τιμ33θύραυ:
Και η πόλις
. όλα όλτσιμυκίμμη
κύμη ίύ τωe",
τoeύς
34 Και εθεράσόυσε πολλές κακώς έχον
τας ποικίλαμς νόσοις'6 δαιμόνια πολλα εξέ
βούε,6 εκ ήριελά,είν1α δαιμονια,ότι ήδίσαν
αυτόν. Χ. -

35 Και
και αεροι έννυχον λίαν αναςας και εξήλ
- »

θε δαπήλθεν εις έρημον τόσον, κακεί ωe"


σκύχετο. - α

36 και κατεδίωξάυ αυτόν ο Σίμων και οι


μετ' αυτό,
37 Και όυρόντες αυτόν,λέΓκσιν Διυτη" Ο ία
παύτες ζητ8σίσε. -

38 Και λέγή αυτοίς Αγωμώμ εις τας εχθ


αδύας κωμοπόλίς,ίνα κακεί κηρύξω εις τετ"
2δ εξζήλυθα.
ή" Και ίύκκρόασων εν έσιμιαγωγής αυ
2 εις όλω τίω Γαλιλαία», ξτα δαιμόνια
εκβάλλων,
4ο. Και έρχε;) τoeός αυτόκλεπρός" παρα
καλών αυτόν είoνυπεήδ αυτόν,βλέγων αυ
τώο μ,εαν θέλης, δύνασαι με καθαρίσα).
41 ο ό 1ησές (πλα/χιώθεις, εκτείνας
τιώχείρα,ήψατο αυτό, και λέγή αυτω Θέ
λω, καθαρίαθηία
42 Και είπόντG, αυτό , όυθέως απήλθεν
απ' αυτό η λέπρα, ξεκαθαρίθη.
43 Και εμβειμwσαμάμΘ- αυτω, βυθέως
2ξέζλ,εν
44"Καιαυτόν:
λέγή αυτώ, Ο'ρα μηδενί μήθεν εί
πης αλλ' ύπαγε, σεαυτόν δείξον πω ίβεί,και
τερσενεγκε σει"καθαρισμό (καια τωeoσέ
ταξε Μωσης, είς μαρτυριον αυτοις, ψ.

Τ2, ο 3 εξελθών ήρξατο κηρύωψ πολλά,


δ διαφημίζειν Φ κινη μηκέτι αυτόν θύ
- 2. να ώτα"
98 Ε Υ Α Τ Τ Ε ΛΙΟΝ Cap. 25
ναθαι φανερώς εις πόλιν εισ%θείν αλλ' έξω
ε, ερήμοις τύποις μύ, ξήρχοντο πεδς αυτόν
πανταχόθεν. Α'

• 2. •

p
Ι. Και πάλιν εισήλθεν εις Κατόναεκ δί
- " Α' e! » Φ" , 2
ημερών, 6ηκέάθη όίο εις οίκόν εςπ.
2 Και ζυθέως σμυήχθησαν πολλοί ώςεμηκ
έτι χωρείν μηδετα προς τιμ θύραν, δελά
λ4 αυτοίς ή λόγον. -

3 Και έρχον;) προς αυτόν , παραλυίικόν


φέροντες αιρέμόμον ύσότεωάρων,
4 Και μή όλωάμυμοι φeoσεfγίσαι αυτα'
διά ή όχλον,απεςέγασαν τίωςέγμυ ότι και μό.
και εξορύξαντες χαλώσι έκράββατον,εφ' ό
ο παραλυίικός κατέκφτο.
5 ίσων ό ο Ιησες τίω πίςfν αυήυ, λέγl
τώ παραλυίικώ Τέκνον , αφέωνταί σοι αι
αμαρία (ε... - Μ'

6 'Η"σαν Jέ τινες ήυ Γραμματέων εκεί


καθήμόμοι, 6 διαλογιζόμύροι αν "καρδίαις
αυτήυ,
7 Τί ξιά έτω λαλεί βλασφημίας και τίς
οιώαται αφιέναι αμαρίας,ειμήείς ο Θεός,
8 Και ζυθέως όητγνες ο Ιησες τω πνόύ
μαίι αυτό,όμέτως διαλογίζονται οι εαυτοίς,
είπε, αυτοίς Τί ταύτα διαλογίζειθε ο ί
καρδίαις ύμήυς
9 Τί εςιν όυκοπώτερον, είτε εν τω παρα
λυίικώ Αφέωνταί σοι αι αμαρίία ή ειτσέιν"
Εγίρα,
πατά 5
και άeύνζε εκεάςβατον, έτει
το 1"να δ ειδήτε όί εξ«σίαν έχ ο υιός τζ
ανθρώτο και αφιέναι όλι ή γης αμαρίίας (λέγ!
τω παραλυίικώ. )
ι Σοιλέγω, έγίρα, και άe, τον κeάζ
βατόν
ΚΑ ΤΑ Μ Α Ρ Κ. 99
βατόν σου , και ύπαγε εις τον οίκόν σου.
12 Και ηγέρθη βυθέως, εάeας ή κράζβα

τον , εξήλθεν ενανίον παίτων ώσε εξίσαίθα,
πάντας, έδοξάζεινά Θεόν, λέγοντας ο ί,
υδέποτε έτως είθομώμ.
13 Και εξήλθε πάλιν παρα τίω θάλασ
σαν και πάς ο όχλΘ- ήρχετο προς αυτόν,και
εδίδασκεν αυτές,
14 Και παράγων είδε Λόυιν + το Αλφαίκ
καθήμόμον ό%i το τελώνιον 6 λέγξ αυτών
ΑκολέθΨμοι.Και αναςας ηκολέθησεν αυ1ω.
Ι ; Και εγϊύετο εν τω κατακείθται αυτόν
εν τη οικία αυτό, 6 πολλοί τελώναι θαμαρ
τωλόι σιωα έκφντο τω Ιησε 6 τοις μαθη
πής αυτ8 ήσαν γδ' πολλοί, 6 ήκολέθησαν
ΦΟUΤζα)»

τ6 Και οι Γeαμματείς 6 οι Φαεισαίοι


ιδόντες αυτόν εώθϊοντα μετά Φτελωνών και
αμαρτωλών , έλεγον τοίς μαθητής αυτg Τί
όίι μετα ή τελωνών 6 αμαρτωλών εάθίει και
πίνει 5
17 Και ακέσας ο Ιησες, λέγΦ αυτοίς Ού
χρείαν έχουσιν οι: ίοντες ιαείο αλλ' οι κα-.
κώς έχοντες, εκ ήλθον καλέσαι δικαίες, αλλα
αμαρτωλές εις μετανοεδυ.
Ι ί Και Ε; μαθηταί Ιωαίνg & οι ήυ
Φαρμσαίων νης βύοντες & έρχονται ελέγ«σιν
αυτω Διαίί οι μαθηταί Ιωαννs και οι "Φα
εισαίων νης όύκσιν , οι όσοι μαθητα και νη
τόύ«σι 5 , ε Α'

19 Και είπεν αυτοίς ο Ιησές Μη θίμύαν2


οι υοι "νυμφώνΘ-, ενώ ο νυμφίΦ. με:
αυτήo ισί, νης:ώύειν και όσον χρόνον μίθ' εαυ
έχεσι Η νυμφίον,ε άμύανταίνης όύειν - , ,
2ο Ελάυσον)3 ημέρα, Ι.όταν
3
απαρθή, αα. ΤΥΚ
αυΤΥ.
Υδο ΕΥΑΓΓΕΛΙο Ν Cap. 2.
αυτή) ο νυμφίΘ- , και τότε νης όύσεσιν εν
εκείνας ή ημέρας,
2 ! Και εδεις ό%ίζλημα ράκες αγνάφου
βάθράπιει βήiίμαίξω παλαιω εξώμη, αίρ!
το πλήρωμα αυτό το καινον 3 παλαιέ, έχει ίί
ερν χίσμα γίνεθ, Φ»

22 Και εδεις βάλλει οίνον νέον εις ασκες


" ? «", \ « / « Φ" < , Α' 7-ν ι
παλαιές ει 3 Αμή, βήαυει ο οίν(Θ- ο νέΦ- άου ι
|
ασκες, 6 ο οίΘ- εκχε,3), & οι ασκοί Σπο
λέν3) αλλα οίνον νέον εις ασκες καινες βλη
τέον. -

23 Και εγχύετο παρατσορόύεώθαι αυτόν


εν τοις στάζβασι δια "ασoeίμων , 6 ήρξαντο
οι μαθηταί αυτε οδόν ποιείν τίλλοντές άυ
ς αχμας. -

24 Και οι Φαρισαίοι έλεγαν αυτω Ι'θε, τί


ποιεσιν εν τοις στάζβασιν ο άκ έξεςι 5
25 Και αυτός έλεγχυ αυτοίς. Ουδέποτε
ανέγνωτε τί ετυοίησε Δαβίδ, ότε χςείαν έχε,
και επείνασεν αυτός 6 οι μετ' αυτές
26 πώς εισήλθεν εις ή οίκον 3° Θεξ όαι
Αζιάθαρ# Αρχιερέως, 6άθαρτες σ' τορς
θέσεως έφαγ%υ, ές εκ έξεςι φαγείνει μή7οίς
ιερεύσι, 6 έδωκε ετοις σω αυτώ έσι και
27 Και έλεγχυ αυτοίς. Το στάζβατον δια
ή ανθρωπον εγ%ύετο,εχο αίθιωτο Θ- δια το
στάζβατον.
28 Ω σε κύρμός εςπν ο υιός το ανθρώσε και
τυ σταζβάτε.

Ι Και εισήλθε αλιά, τίιο σωαγωγίων


και ίώ εκεί ανθρωτνΦ- εξneαμμάψίώ έχων
τίω χείρα,
2 Και παρετήeρεμ' αυτόν εί τοίς στάζβασι
δεραπεύσ’ αυτόν, ίνα κατηγορήσωσιν αυτό.
3 Και
- ΚΑΤΑ Μ Α Ρ Κ. ΙΟΙ

3 Και λέγ% τω ανθρώτσω το εξneαμμώύίμ,


έχονία τίω χέleα Εγίρα εις το μέσον.
4 Και λέγή αυτοις Εξεςι τοίς στάζβασιν
αγαθοτσοιήσαι,ή κακοποιήσαί5ψυχίω σώσαι,
ή Σποκτέιναι; Οι 5 εσπώπων.
5 Και τέιζλεψάμύρG- αυά;ύ μίT οργής,
συλλυανέμόμΘ- όλα τή πωρώσ τ καρδίας
αυτίύ, λέγήτω αιθρώσω Εκτφνον τίμιχέι
ράζε, ε εξέτίνε και Σποκατεστάθη και χει,
αυτε υγιής ως ή αλλη. «.

6 Και εξελθόντες οι Φαρμσαίοι,όυθέως μό"


ή Ηρωδιανών συμζέλιον ετσοίοιου κgί7' αυ
τ8,όπως αυτόν Σπολέσωστ,
ό Και ο Ιησές ανεχώρησε μετα fμαθή
ήδαυσε τocός τίω θάλαασαν 6 πολύ πλης
θΦ- Σπο σ' Γουιλαίας ηκολέθησαν αυτω, και
Σπο τ'Ι'säαίας,
8 Και Σπο Ιεροσολύμων, δΣπ. απ'δους
μαύας, ξ πέραυ ή Ιορδάνκαι 6 οι τίει Τύeoν 6
Σισωγα , πλήθG)- πολύ , ακάσαντες όσα
ετσοίει, ήλθον Φρος αυτόν. ε!

9 Και είπε τοις μαθητής αυτή ίνα πλοι


άριον αρρσκαρτερή αυτω, δια ή όχλον, ίνα
μη θλίζωσιν αυτόν.. τ/ ..." *

το πολλες γδ εθεράπόισεν, ώσε όππί


πλειν αυτω5 ίνα αυτό άψωνί), όσοι είχθνμά
57γας. ει

11 Και τα πνώματα τα ακάθαρτα, όταν


αυτόν εθεώρξ,τoeoσέππήεν αυτωρκα έκeαξε,
λέγοντα Ο'τι συε ο ήoς ή Θεοδ.,
i 2 Και πολλα επείλμα αυτοίς, ίνα μη φα
νερον αυτόν ποιήσωστ,
13 Και αναζαίνεις το όρG , δφερσκα
λέιζ) έι ήθελε αυτός δαπήλθον πεθ: αυτόν:
54 Και ετσοίησε δώδεκα , ίνα ωσ’, με?
4 ευν/τ8»
Η δ2. Ε Υ ΑΓr Ε Λ Ι ο Ν Cap. 3.
κυτύ, και ίνα Σποτέλλη αυάιθ κηρύασεν,
ι 5, Και έχΆν εξεσίdυ θηρασόύειν τας νό
ζες, ξεκβάλλειν τα δαιμόνια. -

16 Και επέθηκε τω Σίμωνι όνομα Πέ5ον.


Ι7 Και Ι'άκωζoν ή +Ζεζεδαύg,6 Ιαιανίω
«ή αδελφόν 3 Ι'ακώζκ (Θ επέθηκεν αυτοίς
ονόματα Βοανεργές,ό εστν,υοι βeoντής.)
18 Και Ανδρέα»,6 Φίλιπσον,6 Βαρθολο
Ε 6 Ματθεύον,6 Θωμάν, 6 Ιακωζoν ή
"Αλφαίκ,6 Θαδδαίον, 6 Σίμωνα + Κανα
νίτύω,
19 Και Τέδαν "σκαριώτίω,ός & παρέσω
κεν αυτόν 6 έρχονθείς οίκον.
2o Και σιωέρχεται παλινόχλΘ- ,ώσε μη
νιόαθαι αυάν μήτε αότον φάγεν.
2 Ι Και ακέσαντες οι παρ αυτό, εξήλθον
κρατήσαι αυτόν έλεγον δό, ότι εξέςη.
22 Και οι Γeαμματείς οι Σπο Ιεροσολύ
μιων καταβαύτες, έλεγον Ο"τι Βε%ζεξελ έχ4,
και ότι εν τη αρχονίι ή δαιμονίων εκβάλλει
σα δαιμόνια,
23 Και αeοσκάλεσαμάμΘ αυάο , εν πα
εαζολαίς έλεγήυ αυτοίς. Πώς σιιύασαι στατα
νάς στιταναν εκβάλλειν και
24 Και εαν βασιλεία εφ' εαυτίω μερι
εθή,8 οικυα3) ςαθίώαι η βασιλεία εκείνη,
25 Και εαν οικία εφ' εαυτίuυμεειώθη , και
ελαύαται σαθίώαι η οικία εκείνη, -

26 Και ει ο στατανάς ανέςη εφ' εαυτόν και


μεμέειςαι, και ομόαται ςαθίώαι, αλλα τέλΘυ
Α"χΦ.

27 Ου duύαθεδεις τα σκόζη 3 ισχυροδ,


εισ%θών εις τίω οίκίαν αυτό, διαρπτάσαι, αν
μη αεροτον είχ"e"ν δηση"6 τότε τιμυ οικίαν
άντυ διαρ πτάσφ.
28 Αμίμλ
ΚΑΤΑ Μ Α Ρ Κ. Ιο3
28 Αμίκολέγω υμίν,ότι παύτα αφεθήσε3
τα αμαρτήματα τοίς υοίς ήυ ανθρώπων, και
βλασφημία, όσας αύβλασφημήσωσιν
29 Ο'ς σή' αύβλασφημήση εις το Πνόίμα
το αγιον, άκ έχ4 άφεσιν εις + αιώνα, αλλ' έν
οχός ες αιωνίκαι κείσεως,
3ο Ο τι έλεγν"Πνεύμα ακάθαρτον έχα.
3 ! Ερχον3) έν οι αδελφοί 6 ή μήτηρ αυ
σύ ε έξα εσώτες απέςίλου πεις αυτόν, φα
γ.0tuυτές αμυΤύy,
32 Και εκάθητο όχλΘ- τει αυτόν εί
πόν 5 αυτώ Ιδε,ή μήτηρ (και & οι αδελφοί
Cκαι έξω ζητοσί Cε.
33 Και απεκρίθη αυτοίς, λέγων Τίς εσιν
ή μήτηρ με ή οι αδελφοίμε 5 η Υ

34 Και σε όλεψάμειφ' κύκλω άυ αει


αυτόν καθημόύες,λέγή Τσε ή μήτηρ με 6 οι
αδελφοί με: - Μ. Α Α' ρ
35 ο : γδ «ίποιήση το θέλημα FΘεού,
ξύ αδελφός με εαθελφή με έμήτηρ εςί.
• 4- ,
Ι Και πάλιν ήρξατο διδάσκειν παρκτυο
θάλαωαν έσιμήχθη προς αυτόν όχλφ
πολύς,ώσε αύloν εμζαύτα εις7ο πλοίον, καθ
ήθαι εν τη θαλάαση Φπάς ο όχλΘ προς
τίμ θαλαασαν όλ: "γής ιώ. -
2 Και εδίδασκεν αυξά εν παραζολαΐς
ι πολλα, δέλεχυ αυτοίς εν τη διδαχή αυτε"
43 Α'κέtis Tδε,εξήλθεν
Και εγχύετο οαείρωνο Ά
εν τω ασεϊρίν, Εαρέιρα,
έπεσε
παρατίω οδόν, ε ήλθε τα πετίνα fέeκνοδ,
και κατέφαγυ αυτό. 4)

και Αλλο δέπεσε όαι το πετρώδει, όα και εκ


είχε γίύ Εξ Δυθέως εξανέτίλε,διατε
με χύβαθΦγή, 6 Ηλίκ
Ι

πο4 . . ΕΥΑΓΓΕ ΑΙοΝ σηp. 4. Α


6 Ηλίεό ανατείλαντΘ εκαυμαίέθη,é
δια τομή έχΆν βίζου, εξηρανθη.
7 Και άλλο έπεσεν εις τας ακαύθας και
ανέβησαν αι άκανθαι,6 σιωέπνιξου αυτό, δ
καρτσον καικ έδωκε.
8 Και άλλο έπεσεν εις τίω γίώ τίω κα
λkώ δεδίδε καρτσον αναζαίνοντα 6 αυξά
νοντα 6 έφερεν,εν τειάκοντα, 6 εν εξήκοντα,
ώ εν εκατόν. Α.

9 Και έλεγξυ αυτοίς ο έχων ώτα ακέειν,


ακκέτω.
ΙοΟ τε ό εγξύετο καταμόνας , ηρώτησαν
αυτόν οι τρει αυτόν σιω τοις άλ'δέκα τίω
παραβολικό.
ΙΙ Και έλεγξυ αυτοίς Υμίν Jέδο3) γνών
το μυgήριον τ'βασιλείας ? Θεε εκείνοις ό
τοίς έξω,εν παεκβολαίς τα παίτα γίνε?).
12 Ι"να βλέποντες βλέπωσι,6μή ίσωσι,
Φακούοντες ακέωσι,6μή σιμιωσιμήσοτε
όπ7ςzέψωσι , 6 αφεθή αυτοις τα αμsιρτή-
ΚΑζεται. ν

13 Και λέγΦ αυτοίς Ουκ οίδα/ε τίωπα


eαβολίου ταύτιμυ και 6 πώς πάσας τας παρα
βολας γνώσεώε 5 -

14 διασείρων, Φλόρον αστέρφ.


15 Ούτοι δέ εισιν οι παρα τίω οδον, ότι και
αοείρε) ο λόγΘ- 6 όταν ακέσωσιν, βυθέως
έρχε;) ο στατανάς, ώ αίρ! + λόγον ή εασαρμέ
νονον ή καρδιαμς Εί
16 Και άτoί εισιν ομοίως οι όλα τα πε
στώδη ασειeόμενοι, οι, όταν ακέσωσι ή λό
2ον βυθέως μετα χαράς λαμβάνεσιν αυτόν"
17 Και άκ έχασιβίζου εν εαυτοίς και αλλα'
πeύσκαιe9ί εισίν είτα γυομύμης θλίψεως και
Ά «"ί?, 1 βίβ
Κ Α Υ Α Μ Α Ρ Κ. Ιο;
18 Και ξτοί εισιν οι εις τας ακαύθας
ασειρόμενοι,έτοί εισιν οι φλόγ9ν ακέοντες
, 19 Και αιμέeίμνά! "αιώνΘ- τότε ».6 ή
" απάτη # πλέτg, δαι τώει τα λοιπα ό%ιθυ
μία εξασορόυόμενα συμπνίγεσι + λόγον, και
ακαρτσΘ- γίνεθ,
αό Και ξτοί εισιν οι ό%ι τίω γω καλίμι,
: απαρέντες,οίτινες ακούεσι fλόγον,6 παεκ
δέχονθ 6 καρποφορούσιν,εν σέιάκοντα και
έν εξήκοντα, δεν εκατόν,
2'. Και έλεγχο αυτοίς Μήί ο λύχΦ- έβ
ε/ c V VW " - « W ν Λ

χεται να υπο έμόδιον τεθή,ή ύσοτίμ κλί


γίως εχίνα βήί τίω λυχνίδι όλατεθή και
22 όυ άρ εςί τι κρυπ7ον ο εαν μή φανερω
θή εσε εγχύετο Σπόκφυρον, αλλ' ίνα είς φανε
βήν έλθή
23 Είτις4χ4 ώτα ακέειν,ακεέτω... ...,
24 Και έλεγξυ αυτοίς. Βλέπετε τί ακέ
ετ ,έ, όμέτωμετρείτε μετ, ηθήσεθ υμίν,
καίτερίiεθήσε) υμίν τοίς ακούεσιν:
25 Ο'ς γδ' αύέχη , σδθήσε%) αυτώ δός άκ
έχ4,6 o έχ4αρθήσε2 ασ' αυτ".
άδ Κάϊ
Θεξ, ώς εαιέλεγχο όύτως βαλη
αίθρωτσΘ- εσινή βασιλεία"
ή απόρρν όλη
γκς"
27 Και καθώδη,6 εγείρν?νύκτα 6 ημέ
εαν εε ασορΘ- βλαστίνη, 6μηκύν»θώς άκ
οίθεν αυτός. -

28 Αυτομάτη γδή γη ξαφαιρούμε", τoeώ


το χόρτον,είταξαχμώ,ειτα πλήρη σίτονά
ας όταν ο παραδώ ο καραός και ζυθέως
Σποςέλλ4 το θρέπανον, ότι παφέςηκαν ο θερμ
9ζ•

3ο Και« ίλικ
λικ Τίνι ομοιώσωμεν τι έκ
τιιιιμι"μ"Ά.
Ι

1ο6 ΕΥ ΑΓΓΕΛ Ι Ο Ν Cap. 4. 4


σιλείου "Θεούς και αν ποία παεαζολή παεκ
βαλωμάμ αυτίuύ και
i. Ω'ς κόκκω στναπεως, ός, όταν ασταρή
όλι τ'γής, μικρότερG» παύτων ή ασερμά
των ες εβήί ή γης .
32 Και όταν ασαρή και αναβαίν! , 6 γίνεται
παύτων ή λαχάνων μείζων , 6 ποιεί κλαίδας
μεγάλες, ώςε όλαόαδα υσο τίω Cκμαν αυτό
τα πετεινα θερανέ κατασκίωοιώ.
33 Και τοιαύταις παραβολαις πολλαίς
ελάλει αυτοίς ή λόγυν , καθως ήσιμύαντοα
πέφν.
34 Χωeίς ό παραβολής εκ ελαλε αυτοίς.
κατ' ιδίαν 5 τοις μαθητής αυτό επέλυε
πάντα... , γή ν

, 35 Και λέγή αυτοίς αν εκείνη τη ημέρα,


όψίας γυομιγύης, Διέλθωμύμ εις το πέρθυ.
36 Και αφέντες ή όχλον παραλαμβάνκσιν
αυτόν ως μυ εν τωπλοίωΘαλλα ό πλοιάρια
ίώ μέ7' αυτό.
37 Και γίνεθ λαίλαψ ανέμε μεγάλη τα ο
κύματα επέβαλλεν εις το πλοίο , ώσε αυτό
ήδη γεμίζειθαι, -

38 Και lώ αυτός όλη τη πρύμνη όλι το


πωe"σκεφάλαιον καθόύσων ξ διεJeίρεσιν αυ
τόν, ξλέγκσιν αυτώ Διδάσκαλε,ε μέλει σοι
όίι Σπολλύμεθα και
- 39 Και διεγερθείς επείίμησε τωανέμω, ξ
είπε τη θαλάαυη Σιώπα,πεφίμωσο.Και έκό
πασεν ο ανεμΘ- : 6 εχύετο γαλίμύημεγάλη.
4ο. Και είπεν αυτοίς Τί δειλοί εσε ότω5
πώς έκ έχετε πίσιν και -

41 Και εφοβήθησαν φόζον μέγαν, 6 έλεγαν


προς αλλήλgς Τίς αίρα ξτός έσιν,όί 6 ο ανε
"@ 6 ή θτίλαωα ισακούεσιν αυτώ,
ε , γ«
κΑτΑ ΜΑΡκ. 1οχ
β , Σ. •

5 Και ήλθον εις το πέραν τ'θαλάασης και εις


τίμ χώρου f Γαδαρίμιών.
2 Και εξελθόνία αυτω εκ ξπλοίg,&υθέως
ασίεότησιν αυτοί εκ ή μνημείων ανθρωσΘ
CΨπνόύμαί; ακαθάρτω - Αν

3 o": τμυ κατοίκησιν είχε αν τοίς μνη


μείοις, ε έτε αλύσεσιν εδεις ήσιεύατο αυτον
δήσα!"
Άια το αυτόν πολλάκις πέθας 6 αλύ
σιοι ευέδα, έδεασάθαι ύσ’ αυτ" αξ
αλύσjς,® τας πέθας σωτεσείΦθαι' ® και δεις
αυτόν ίχνε δαμάσαι.
5 Κάι διαπαντός νυκτός & ημέeας εν 7οίο
έρεσι ξέ τοις μνήμασινιώ κeάζ" ® κ%
τακόπjων εαυτόν λίθοις: -

και ΤΕΑν ο + Ιησοιώ Σπομακeύθεν, έdρα


με,6 αρρσεκμυησεν αυτο"
7 Και κeάξας φωνή μεγάλη,είπε Τιέμοι
και σοί Ιησε ύεfΘεό τύ υψίς και 5 ορκίζω "".
δίΘεόν, μή με βασανίσει:
5 (έλεγ.γξ αυτω Εξελθε το πνέυμα τό -

ακάθαρτονοκ 3 ανθρώπε;)
Καιξπηρώτα αυτόν. Τί σοι όνομα και Και -

απεκρίθη,λέγων Λεγιων όνομά μοιόί πολ"


λοί εσμεν, _ " 9 - 1 ν ε! Α
το ' Και παρεκάλει αυτόν πολλα " μή
κυάζο Σπος-είλη έξω ή χώeας: - /

Η Η", ο εκεί προς το όρ! αγέλη χθtr"


μεγάλη βοσκομόρή. ε

12 και παρεκάλεσαν αυτόν παντ" υού


μονες, λέγοντες Πέμψον ημάς εις ά;ύ χοίρες,
ένα13εις Και
αυά;ύ εισέλθωμεν..
επέτρεψεν αυτοίς βυθέως ο Ιησές.
Καΐξελθόντα ταπνόύματα τα ακάθαρτα,
6ίρη1λ. Σ'
Ιοδ ΕΥΑΓΓΕ ΑΙοΝ , cap. σ.
εισήλθον εις άυ χοίρες ε ώρμησεν η αγέλη κ?
3 κρημνκαι εις τίμυ θαλαωαν, (ήσαν 3 ας όΥσ
χίλιοι) ξεπνίγοντο αν το θαλάαση.
14 όι ο βόσκοντες ά;ύχθέρους έφυγον, και
ανήγειλλυ εις τιμ, πόλιν δεις άυ αγξάς. Και
εξήλθον ιδειν τί εςι το γεγονός. -

Ι5 Και έρχονθ προς έΊησouύ,6 θεαρέσι


ή δαιμονιζόμμoν καθήμιμον 6 ιματισμώον,
σωφepνοιιυπα, ή εχηκότα ή λεγεώνα και
εφοζήθησαν.
16 Και διηγήσειντο αυτοίς οι ιδόντες, πώς
εγ%ύετο τω δαιμονιζομύω,6 τοειά"χρίρων.
17 Και ήρξαντο πα λειν αυτον απελ
θέϊν Σπο ή" ορίων Ε"
τ8 Και εμζαίτΘ- αυτό εις το πλοίον,παρ
εκgέλ4 αυτόν ο δαιμονιώθεις ίνα ή μετ"αυτύ. -
19 Ο' ο Ιησες άκ αφόκεν αυτόν,αλλα λέ
24 αυτώ. Υ"παγε εις ή οικόν Cκαι προς ά;ύ Cες,
δανάγfetλον αυτοίς όσει σοι ο ΚύείΦ- ετοί
κσε, 6 ηλέησέ (ε.
2o Και απήλθε , δήρξατο κηρύαυτιν εν τή
Δεκασόλ! όσα ετυοίησεν αυτώ ο Ιησες και
παντες εθαύμαζον.
2 Ι Και διαπεράσαντΘ- 3 Ιησε εν τω
πλοία πάλιν εις το πέραμ , συμήχθη όχλG
πολύς ετσ' αυτόν 6 lώ παρο: τίω θάλαωαν.
22 Και ιδα,έρχε? εις ή αρχισυμιαγώγων,
εμόματι Γάειρ® ειδών αυτόν, πίπε, «είς
άου πόσας αυτί;'
23 Και παρεκάλει αυτόν πολλα , λέγων,
Ο τίτo θυγάτριόν με εχάτως έχf ίνα ελθών
όλιθής αύiή τας χείρας,όπως σωθή"®ζήσε).
24 Και απήλθε μετ' αυτ8,6ήκολέθή αυ
τωόχλΘ. πολύς, εσωέθλιζον αυτόν.
25 (Και γυή τις καισα αν βύσψ αίμglΘ- έτη.
να, 26 Και
ΚΑΤΑ Μ Α Ρ Κ. Ιο9
2β Και πολλα παθέστα ύσο πολλών ια
τεών, 6 δαπανήσασα τα παρ εαυτής παί
πα, 6 μηdεν ωφεληθείσα,αλλα μάλλον εις το
χείρον έλθέσα" -

27 Α'κέσασα τοείτο Ιησ5,ελθέσα εν τω


όχλα όπωθεν,ήψατο?ίματίε αυτά,
28 Ελεγε γδ οτι καν η ιμαίων αυτό
αψωμφα,σωθήσομαι,
29 Και όυθέως εξηράνθη ή πηγή "αίμα
τΘ αυτής 6 έγνω τω σώμαίι ότι ία3) Σπο τ'
μας γΦ" . ε

3o Και βυθέως ο Ιησος ζήτγνες εν εαυτώ


τίω εξ αυτ8 θαύαμιν εξελθέσαν, όπgραφείς
εν τω όχλω,έλεγε Τίς με ήψατο +ιμαίων και
3 Ι Και έλεγαν αυτω οι μαθηται αυτε"
ΒλέπΦς ή όχλον σιωθλίζονται ζε, 6 λέγής"
Τίς με ήψατο 5
3 2 Και τώειεβλέπετο ιδείν τίω τύτο ποι
ήστασαν - - *

33 Η όγμυή, φοβηθείσα & τρέμεσα, ei


δύα ο γέγονεν ετσ' αυτή, ήλθε έτερσέπεσεν
αύτω, δείπεν αυτωπασαντίω αλήθίου.
34 Ο'ό είπεν αυτη Θύγατερ, η πίςτς (και
σέσωκέ Cε ύπαγε εις ειρίαύluυ , 6 ίάθι υγιής
Σπο τ'μάςπγός («.)
35 Ε'τι αυτg λόγοιώτΘ-, έρχον3) Σπό τα
αρχίσωαγωγs, λέγοντες Ο τι η θυγάτηρ Cκαι
απέθανε τί έτι (κύλλεις ή διδάσκδίον 5 .
36 Ο' ο Ιησες, βυθέως ακάσας +λόγον
λαλέμόμον , λέγή τω αρχιαμυαγωγω Μή φο
β3, μόνον πίς-όυε.
37 Και εκ αφήκεν έδένα αυτω σιωακο
λgθήσαι,εί μή Πέτζον 6 Ιάκωβον 6 Ιωαννίω
ή αδελφον Ιακώβε , - Λ'

37 Και έρχεί) εις ή οίκον τύ αρχίσωαγώ:


γκ,6
1 ΙΟ ΕΥ ΑΓΓΕ Λ Ι Ο Ν . Cap. 6.
γκ,6 θεωρεί θόρυβον,κλαίοντας ξαλλαζον
τας πολλα.
39 Και εισελθών λέγl αυτοίς Τί θορυ-.
ζείθι 6 κλαίετε και το παιδίον έκατσέθανεν,
αλλα καθώδει.
Αο. Και κατεγάλων αυτό ο ό, εκβαιών
άπαντας, παραλαμβαν! έπατερα fπαιδίκαι
Θ Ά 6 ά;ύ μέ1' αυτό,6ειασορόύεύ).
όπκιώ το παιδίον ανακείμώμον.
41 και κρατήσας ή χάρις το παιδί",λέγ!
αυτή, Τάμθα κέμι όές μεθSμμυόυόμενον
Το κοράσιον (Coι λέγω)έγΦρα.
42 Και όυθέως ανέgη το κoeάσιον, επε
εμεσάτει ιώ γδ έήυ δώδεκα δεξέςησαν
έκταση μεγάλη.Και διετείλατο αύioίς πολ
λαϊνα μηδείς γνω τύτο δείπε δοθίώαι αυτή
φαγείν,
ς'. 6. . .
1 Και εξήλθεν εκείθεν, δήλθεν εις τίμι
πασείδα αυτό 6 ακολ"θεσιν αυτώ οι μαθη
ΔΟΑΟ ΤΕ»

2. Και γυομούκαι σαββάτε ήρξατο εντή


σμυαγωγή διδάσκίν 6 πολλοί ακέοντες εξ
επλήάσοντο,λέγοντες Πόθεν τέτω ταύτα,
σίς ή σοφία η δοθείσα αυτω, ότι 6 σιωάμεις
τοιαύται δια ήυχίρών αυτό γίνονθ5
ουχ ξτός ες, ο τέκτων, ο ιός Μαρίας,
αδελφός ο Ιακώξ« 6 Ιωσή @ 1 έδα ξΣί
μωνές, και άκ εισίναι αδελφαί αυτό ώθε
προς ημάς; Και εσκανδαλίζοντο ά αυτώ.
Α Ελεγε ο αυτοίς ο Ιησες Ο τι έκέπ
τοερρήτης ατιμΘ- ειμή αν 7ήπατεέδι αυτό,
Φόν τοίς συ/γυέσι,6 εν τη οικία αυτό,
5 Και εκ ήάμύατο εκεί εθεμίαν αμύαμιν
ποιήσαι , ει μη ολίγοις αρρώςοις όλιθεις τας
ας,εθεράσόνσε, ό Και
Κ ΑΤ Α Μ Α Ρ Κ. ΙΙί
6 Και εθαύμαζε δια τίω απςίδυ αυή).
Και τοεμήγε τας κώμας κύκλω,διδάσκων,
Ζ.Και τoeοσκαλεί? άυ δώδεκα, ε ήρξατο
αυξά Σποςέλλειν δύo fύο 6 εδίδε αυτοίς εξ
«σία, άπνόυμάτων ήδακαθάρτων,
8 Και παρήγειλεν αυτοίς ίνα μηδεν αί
ρωσιν εις οδον,εί μη ραβδόν μόνον ,μή πήραυ,
μή αίρτον, μή είς τίωζώνίου χαλκόν
Α'λλ' υσοδεθεμύψες σανόιάλια 6μή όν
ofύστααθα] ofύο χ4ήδας.
1o Και έλεγυ αυτοίς Ο'το και εαν εισέλθη
τε εις οικίδυ , εκέι μύετε έως α εξέλθητε
εκείθεν.
1 Ι Και όσοι εαν μή δέξων") υμάς, μηδε
ακ έσωσιν υμύλύ, οκτο ορόυόμενοι εκείθεν, εκ
ίεναέξατε ή χέν ή υσοχgέτω ό" ποδών ύμιλυ,
εις μαρτύριον αυτοίς, αμlώ λέγω υμίν , ανε
κτότερον έςται Σοδόμοις ή Γομόρροις αν ημέρα
κρίσεως,ή τη πόλει εκείνη,
τα Και εξελθόντες οκήρυασονίνα μετανο
ήστωσε.
13 Και δαιμόνια πολλα εξέζολίον"6 ήλ4
φον ελαίω πολλές αρρώςες, 6 εθεράτσόυον.
14 Και ήκεσεν ο βασιλόυς Ηρώδης, (φα
νερον γδ εγγύετο το όνομα αυτ8) @ έλεγξυ'
ΟΖ Ιωαύνης ο βαπ7ίζων εκ νεκρών ηγέρθη, ξ
δια τετο ενβγεσιν αι άμυαμ{ς εν αυτώ.
15 Α'λλοι έλεγαν οι Ηλίας εσίν άλλοι ό
Ε οί τοροφήτης εςϊν, ή ως εις ή τoen
φη
Ι6 Α'κάσας ο δ Ηρώδης,είπεν Ο"τι όν εγώ
απεκεφάλισα Ιωανίω , ξτός εςϊν , αυτός
ηγέρθη εκ νεκρών ν

17 Αυτός γδ' ο Ηράδης,Σποςείλας έκρά


τησε ο Ιωαίνιμο , ε εδησεν αυτόν εν τη φ":
Κ λακ και
ΙΙ2 Ε Υ ΑΓΓΕ ΑΙο Ν Cap. 6.
λακή δια Ηραδιασει τίωγμυαίκα Φιλίπν
πε "αδελφ2αυτό,ότι αυτίμιέγαμησεν. -
18 Ελεγε γδ ο Ιωαίνης τω Ηρόδη, Ο'π
υκ έξεσί σοί έχfν τίμιγμυάκα "αδελφ8 Cs.
Ι ο Η' ό Ηρροδιας ενείχρν αυτώ, δήθελεν
αυτον Σποκτέιναι 6 εκ ήduύατο,
2ο Ο' γδ Η εφόδης εφοξείτο ή Ιωαννίμ,
ειθώς αυτόν αίθρα δίκαιον εαγιαν και σιμι
ετήρε αυτόν 6 ακέσας αυτό, πολλα εσοίει,
και ήδίως αυτό ήκgε.
2 Ι Και γυομύρνς ημέρας όUκαίρs , ότε Η -
ρώδης τοις γυεσίοις αυτό δείπνον ετυοίει τοίς
μεγεςάσιν αυτε 6 τοις χιλίαρχοις και τοίς
τυcρότοις τ'Γούιλαίας, -

22 Και είσ%θέσης τ θυγατρής αυτής τ'


ΗρωδιάδΘ-, ξ ορχισαμίύης, και αρεστάσης
τωΗρώδη δ τοίς σμυανακειμίύοις, είπεν ο
βασιλόυς τω κοeασίω Αίτησον με ο εαν θέ
λκς,και σώσω σοί. ε).

23 Και αιμοσεν αυτή Ο'τι ο εαί με αυτή


Cης, σώσω σοί έως ημίσες σ'βασιλείας μs.
24 Η' ό εξελθεισας είπε τη μησει αυτής,
Τί αιτήσομαι ; Η' ο είπε: Τίιοκεφαλίμ Τα
αύνκαι "Βαπjισοδ.
2 , Και εισ%θεσα όι'θέας μ? ασουδής
τωeώς + βασιλέα, ήτήσατο,λέγεσα"Θέλω ίνα
μοι δως εξ αυτής όπί πίνακι τίμι κεφαλίμι.
Τωαννκαι "Βαπήιςου.
26 Και αδείλυτο"ΘΣ ο"υόμιμΘ- ο βασι- )
λώς, δια έξύ όρκες δόξύ σιιυανακειμύες εκ
ηθέλησεν αυτίω αθετήσαι.
27 Και φυθέως Σπος ειλας ο βασιλ4ύς ασε
καλατωρα , ετσέταξεν ενεχβίώαι τίω κεφα
λίμ' αυτό. -

28 ο ο απελθών απεκεράλισεν αυτό οι


τη φα
ΑΚ Α Τ Α Μ Α Ρ Κ. πτ3
τη φυλακή, 6ήνεγκε τίω κεφαλιώ αυτύζάι
πινακι,6 έσωκεν αυτίω τω κορασίω,6 τόκο
eασιον έσωκεν αυτίω τη μησε αυτής. -

29 Και ακέσαντες οι μαθηται αυτό , ήλ


θον 6 ήeαν το πjώμα αυτό, ε έθηκαι αυτό αν
Κενη εκείω. -

, 3o Και σιμιάγον3) οι Σπόςολοι τρός


Τησεν , δ απήγίειλαν αυτώ πάντα 6 όσα
έτοιοίκσαν, και όσα εδίδαξου.
3 Ι Και είπεν αυτοίς. Δεύτε υμείς αυτοί
κατ' ιδία εις έρημον τόπον , 6 αναπαύεώθε
ολίγον Η'σαν γδ οι ερχόμόμοι 6 οι υσάγον
τες πολλοί6 gδε φαγείν ηυκαΐeouυ.
32 Και απήλθον εις έρημον τόσον τω
πλοίω κριτ' ιδίδυ, -

3 Και είδον αυξά ύσάγοντας οι όχλοι,


και επέfνωσαν αυτόν πολλοί δ πεζή Σπο πα
σων ά"πόλεων σιμιέδραμον εκεί, 6 ωe"ήλθον
αυά:ύ,6 σιμυήλθον τωeός αυτόν,
34 Και εξελθών είδεν ο Ιησες πολιμ,
όχλον,6 εασλα/χιίθη επ' αύloις,ότι ήσαν ως
τoeόβατα μη έχοντα ποιμόμα ξήρξατο δι
διάσκετν αυάξύ πολλά. -

3 5 Και ήδη ώρας πολλής γυομώμης, ωeρσ.


ελθόντες αυτω οι μαθηταί αυτό,λέJεσιν ότι
έρημοςεπνο τόσφ-,θήδη ώeκ πολλή,
36 Α'τσόλυσον αυξύ , ίνα απελθόντες εις
άσκύκλω ακες 6 κώμας, αγοράσωσιν εαυ
τοίς αρτάς τίγδ' φάγωσιν εκ έχεσι.
37 ο όΣποκριθείς, είπεν αυτοίς', Δότε
Σωτοίς ύμείς φαγείν. Και λέγεσιν αυτώ"
Απελθόντες αγοράσωμεν διακοσίων θΙωα
είων αέτες, ξόδμεν αυτοίς φαγείν και
38 ο δλέγή αυτοίς. Πόσες αέτες έχετε 5
ισάγετεξ ίdετε.Και γνόντες,λέΠεσι"Πέντε"
ι ξoύο ιχθύας. Κ 2 . 39Και
Η 14 ΕΥ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν Cap.6.
39 Και επέταξεν αυτοίς ανακλίναι πτάν
τας συμπόσια συμπόσια όλα τω χλωρώ
χόρτω.
4ο. Και ανέπεσoν τoegσια τoeqσιαί,ανα
εκατόν 6 ανα πεντήκοντα.
4Ι Και λαζων άυ πέντε αήτες εάξύ θύο
εχθύας,αναβλέψας εις εεεανόν,όυλόγησε,και
κατέκλασε άυ αρτες ε εδίδετοίς μαθητής
αύξίνα παραθώσιν αύλοίς εάυ θύο ιχθύας
εμέρμσε πασι.
42 Και έφαγον πτάντες, 6 εχορταίθησαν.
43 Και ήρθυ κλασμάτων δωδεκακοφί
νκς πλήρφς,6 Σπο ή ιχθύων,
44 Και ήσαν οι φαγόντες άυ αρτες, ωσεί
πεντακιχίλιοι αίθρες.
45 Και βυθέως ηναΙκασε άο μαθητας
αυτε εμβίωαι εις το πλοίον, και ωeoαγήν εις
το πέραν προς Βηθσαϊδαύ, έως αυτός Σπολύ
Cη τ όχλον.
46 Και ΣποταξαμενΘ- αυτοίς και απήλθεν
εις το όρG- τοροσόύξαθαι. . .
47 Και οψίας γυομώης ίώ το πλοίον εν
Ά σ' θαλαωης , ε αυτός μόν(Θ- όλα
γης.
48 Και είθεν αυάυ βασανιζομάρες εν τω
ελαύνφν (ίώ γδ' ο ανεμΘυ εναντίΘ αυτοίς)
ώ αίει τετάρτίω φυλακίω σ νυκτός έρχεό
αρης αυξά, τειπα ήδόλι ή θαλάωης και
ήθίγε παρίθεν αυτές
49 Οι ό, ιδόντες αυτόν τοειπατέντα όλι τ'
θαλάωης, έδόξα, φαίτασμα εί) , ε αν
έκeαξου,
5ο (Παίτες γδ’ αυτόν είδον, 6 εταθέχθη
σαν) Και άυθέως ελάλησε μετ' αυή ελέγl
αυτοίς"Θαρσείτε, εγώ είμι,μή φοζέiίθε.
5 Ι Και
Κ ΑΤ Α Μ Α Ρ Κ. 115'
5 Ι Και ανέβη ωeώς αυά:ύ εις το πλοίον και
έκόπτεσεν ο ανεμΘ- ελίδυ εκ τοειωου εν
εαυτοίς εξίσαντο, ξεθαύμαζαν
4. 52 ρύγδ σμυήκαν όλτοίς αότοις ίώγώ'
η καρδία άυήυπεπωeαμψη,
53' και διαπεράσαντες ήλθον όπι τίω γιώ
Γενήσαρέτ"6 ωeoσωρμίδησαν,
ι 72 και εξελθόντων αυήδεκ "πλοία, δυ
θέως όλαγνόντες αυτόν,
ς , πέρμdραμόντες όλω τίω τείχωe"ν
εκείνuυ,ήρξαντο όλt τοις κεαββάτοις άξο κα
κώς έχοντας τοεμφέρψν,ότνκαι ήκgoν ότι εκεί έτι:
τ6 Και όσκαι αύεισετσορόύετο εις κωμως , ή
πόλ4ς,ή αγςες»όν ή: αγοράς είίθοιω άξύ αθε
νοιώτας,ξπαρεκάλέν
ασέjς τωiμαίίς αυτύαυτό, να κάνf
άψωνθ κeα.
θ όσοι αι
ήπ7οντο αυτό, εσώζοντο.
. 7.
1 Και σωάγον2) προς αυτόν οι Φαεισαίο",
και πνες ή Γeαμματέων,ελθόντες Σπο Γεey
σολύμων
2 και ισόντες πνας ήμαθητΐύ αυτύ κοι"
νάς χερσι (τύ7 έπν αλίπioις) εώϊοντας αό"
τες,εμέμψαντο και e Αν

3 (οι
εαήμη γδ Φαρισαίοι
πυγμή γίψων? ταςεπαίτες
χείρας οι Τεξαίοι,
, εαθήκστ,
κρατέντες τίω παράδοσιν ή φρεσβυτές",
4. Και Σπο αγοράς» εα μη βαπήίσων"), 2κ
εθίεση" ξ άλλα πολλά εσιν α παρέλαβαν
κεκτέίν , βατσίισμες ποτηείων ξ ξεςών και
χαλκίων ξ κλινών.) ε -.

5 Ετσίτα επερωτώσαν αυτόν οι Φαεχσα!"


ε οι Τραμματείς Διαίρι μαθηταί β" και
πεπατύσι κ% τίω παράδοσιν ησκεσβυτέ
" ρων,αλλα αίπioις χερσίν φ", ή αρτον 5,,,
6 Ο
3
W
ΨΥό ΕΥ ΑΥΤΕ Λ Ι Ο Ν. Οap. 7.
6 δ'όΣποκριθείς,είπεν αυτοίς οτι κα
λώς φερέφήτουστν Ησαίας τείύμδίω'σ' ύσο
Ά. χέγξασθ'ΟύτΘ- ο λαός τοις χεί
λεσί με αμά, ή ο καρδία αυάγό πόρρω απέχ!
ατ' εμού.
7 Ματίω 3 σέβονται με, διδάσκοντες σι
δασκδήίας,ενταλματα ανθρώπων,
8 Αφένσες γδ τίωόντολίμ: "Θεξ, κρα
τείτε τίωπαeάδοστν ά"ανθρώπων, βατοί.
σμεςξεςων 6 ποτηείων & άλλα παρόμοια
*ΣΟΔαυτα 77"ολλα 7"ο 46ίτε.
9 Και έλεγξυ αυτοίς Κλιάς αθετείτε τίω
εντολko 3 Θεξ,ίνα τίω παράδοσιν υμώξύτη
ρήσητε. Αν

το Μωσης γδ είπε Τίμα ήπατέeα Cκαι Φ.


τιωμκτέeαζε 6, Ο'κακολογών πατέρα ή
Αμητέeα, θανάτω τελόυτείτω.
Υμείς βλέγετε Εαλείται η ανθρωσΘ.
το πατριή τήμισει Κορζα (ό ες, εδώepν)
ο εαν εξ εμg, ωφίληθής,
Ι 2 Και έκέτί αφίετε αυτόν εδεν ποιήσαι
τω πασει αυτό ή τη μητες αυτέ,
+3.Ακυεξιώτες ή λόγον fΘεξτή παρα
δόσφύμόλυ, και παρεσιώκατε. έπαρόμοια τάι
«άντα πολλαπ'οιείτε.
14. Και ωροσκήεσάμενΘ- παύτα ο όχλον,
έλεγ%υ αυτοίς.Ακέετέμεπαίτες,εσιώίετ:
15 Ουδέν εσιν έξωθεν και ανθρωτα και εξασο
ρόυόμενον εις αυά, ο σιωαθαυτoν κοινώσαι,
«λλα τα ομαορόυόμενα ασ' αυσε,εκεινά έξι
τει κοινοειότα : αίθρωπον.
16 Είίος έχΆ ώτα ακέειν, ακεέτω,
., 17,Και ότι εισήλθεν εις οίκον Σπό "όχλκ,
επηρ%των αυτόν οι μαθηται αυτό τεισίπα:
eαβολής,
48 Και
.. . ΚΑΤΑ Μ Α Ρ Κ. τι γ'
13. Και λέγl αυτοίς ούτω θυμείς ασιαίτ
ετοί εςε 5 και νοέjτε όία παν το έξαθεν είαστα
ρόυόμενον εις + αίθρωαον, και όμυα;) αυτόν
κοινωστα.13 -

2. 19 Ο'τι. Εκ εξασορόύς;) αυτό εις τίω καρ


δίδυ, αλλ' εις τίω κοιλίου 6 εις ή αφεδρώνα
εκτνορόύει).καθαρίζον παντα ταβερόματα.
2ο Ελεγε ό ότι το εκ "ανθρώτο και εκτυο
ρώόμενον,είμενο κοινοίΦανθρωπον.
2 Ι Εσωθεν γδ εκ τ'καρδίας ή ανθρώπων
οι διδήογισμοί δί4ακοί εκσορόύονθ, μοι
χεια!» πορνεία, φον 9ί»
2 2 Κλοπαί, πλεονεξία, πονηρίαινδόλΦ και,
ασέλγία και οφθαλμός πονήeώς και βλασφημία,
υπηρηφανία, αφezσμώη.
23 Παύτα ταύτα τα πονηeα έσωθεν εκ
πορζύε3),και κοινοί ή αίθpωτσον,
24 Και εκείθεν ανατας απήλθεν εις ταμίθξ
όρια Τύρκαι 6 ΣιδώνΘ-, 6 εισελθών εις τίμι,
οίκίου, εσένα ήθελε γνώνα, 6 εκ ήοιμήθη
λαθέίν. - -
25 Ακάσασα γδ'γμυή ωει αυτό, ής είχε
το θυγάτειον αυτής πνόύμα ακάθαρτον , ελπ
θoύσα φερσέπεσε προς άυ πόδας αυτή,
26 (Η"ν 3 ή γωή Έλλίωις, Συρ, 2ρίνιασοι.
τώ γυει) ξηρώτα αυτον ίνα το δαιμόνιου
εκζάλλη εκ τ θυγατρός αυτής, -

27 o 5 Ιησες είπεν αυτή Α'φες τoeώτον,


χορταθίύαι τα τέκνα και γδ'καλόν ες λαβείν,
Τ αρτον ή τέκνων,6 βαλέιν τοίς κιωαρίρις,
ά8 Η 5 απεκρίθη,6 λέγή αυτώ. Ναι Κύ"
εμε 6 γδ' τα κιμαρια ύσοκάτω τ"τραπέζης,
εθιε Σπο έψιχίων Φπαιδίων.
29 Και είπεν αυτή. Διατύτον ή λόγον ύα
αγζεξζήκυθετο δαιμόνιονεκτ θυγα"e"β"Υ
3ο. Και,
Η 18 ΕΥΑrfΕ ΛΙοΝ cap. 8.
3o Και απελθέσα εις ή Ε » όύρε
το
βsζλημώμίω Εξ
δαιμόνιον εξgληλυθος
τ"κλίνης., η θυγατέ
γατεεκ

3 Ι. Και παλιν εξελθών εκ ή ορίων Τύρs @


ΣιδώνΘ", ήλθε προς τίω θάλαασαν τ' fa.μ
λαίας, αναμεσον ή όeίων Δεκασόλεως.
32 Και φέρκσιν αυτώκωφόν μο γιλαλον"
και παρακαλέσιν αυτόν ίνα ό%ιθή αυτώτίου
Εκα Σπολαζόμεν(Φ- αυτόν Σπο "όχλκ
Ζε?

κατ' ιδίαν και έβλε έξύ δακτύλκς αυτό εις τα


ώτα αυτό"ό π:ύσας ήψατο σ'γλώωης αυτό.
34 Και αναβλέψας εις +ερανόν, εσέναξε,
Φλέγ4αυτο"Ερραθα,όες,διανοίχθητι.
35. Και βυθέως διίμιοίχθησαν αυτό αι
ακραίθ ελύθη ο θεσμός "γλώωης αυτό,και
ελαλεί ορθώς.
36 Και διεςείλατο αυτοίς ίνα μηδενί εί
πωσιν όσονό αυτός αυτοίς διεςέλλετο, μώλ
λον τοειωότερον εκήρυασον.
37 Και υπήρπερμασώς εξεπλήωοντο, λέ
γοντες Κλιώς παύτα πεποίηκε 6άδυ κωρες
ποιεί ακέέιν, 6 &ύ αλάλες λαχεν.
- η'. 8.
" Εν εκείνας ξημέρας, παμπόλλε όχλε
έντ® , έμη εχόντων τί φαγώσι, αροσκα
λεστίμενΦ ο Ιησες άυ μαθητας αυτό, λέγ!
αυτοίς, -

. 2 Σπλαχνίζομαι, όλι ή όχλον ότι ήδη


ημέρας τρεις ωέφσμάμεσίμοι, ξεκ έχεσιτά
φαγωσι.
3. Και εα Σπολύσω αυξύ νήςίς εις οίκων
αυτίύ, εκλυθισον) αν τη οδώ ίινές γδ'αυτή!
μακρόθεν ήκεσί.
4 Και απεκείθισαν αυτοί οι μαθηταί
αυτ8"
ΚΑΤ Α Μ Α Ρ Κ. Η Ι9
ζωτύπόθεντέτες ouυήσεται τις ώδεχSρτά
σαι αότων εσ' ερημίας και Σ.-... .
οικαι ό ka,
είτον. Επjα.κυτές. Πόσες έχat
επηeώτα -
αύτες;
χατ αρτες;

6"Και παρήγ[ειλε τω όχλα ααπεσείν όλ'


φγής έλαξαν
έκλασε, άυ επααύτες,βυχαξίςήσας
6 εδίδετοίς μαθηταίς αυτό ίνα πα
εκθώσ.€παρέθηκα πω όχλ",
7 Και είχόν ιχθύδια ολίγα 6 όυλογήσας,
είπε παραθείναι ξ αυτα,
και Εφαγανό, εεχορτάθησαν 6 ήραν πε
ειασεύματα κλασμάτων, επ7α ασυβίδας.
9 Η"σαν διοι φάγόντες και ως τετρακιχίλιοι"
δ απέλυσεν αυτές,
το και ζυθέως εμζας εις το πλοίον μ? τ%ι
μαθητήo αυτό,ήλθεν εις ταμέρη Δούμαιεθά.
τίτ Και εξήλθον οι Φαρισαίοι." δήρξαντο
συζητεί αύτω, ζητώντες παρ αυτό σημείον
Στο
12 +ερανέ,π4ράζοντες αυτόν, αύελέγl.
Και αναφενάξας τω πνεύματι
Τίηχύει
γω υμίν,ει αύτη σημειονόπιζητεί,
δοθήσεθ τό%,εά ταύτηαμία λέ
σημειονς
13. Και αφεις áυάυ', εμζας πάλιν εις το
πλοίον, απήλθεν εις το πέρθυ.
π4 Και επελάθοντολαβές αότες, 6 ει μη
έναάρτον εκεί ον μυ' εαυτήυ όν τω πλοίω:
15 Και δεςέλλετο αυτοίς, λέγων Ο'εάν
ή βλέπετε Σπο τι ζύμης ή Φαρισαίων Ά'
μης16Ηegήδε,
Και διελογίζοντο φενς αλλήλες,λέγον
ή σες Ο'τι αρτες άκ έχο", " - "

17 Και γνες ο Τηβες,λέγξ αυτοίς Τί δα:


λογίζεθί ότι άντες εκ έχ:5 έπω νοεί+, εθε
σμυίετά έτι Ά.μό έχετε τίω κ"
δίαν ύμή",
ΨΑλλW) Ι. 18 Φ'φ
3' και..
-12Ο Ε ΥΑΓΓ Ε Α Ι ο Ν cap. 8.
18 Οφθαλμες έχοντες και βλέπεf, 6 ώτα
έχοντες και ακξεfs ξεμνημονάψε+ς , τι
19 Ο'τε, άυ πένf αρτες έκλαστα εις έξύ
πεντακμ%ιλίες , πόσες κοφίνες πλήρφς κλα
Cuάτων ήezξελέγεσιν αμσω Δώδεκα,
2ο Ο'τε 53' επήα εις άυ τετρακιχαλίκι,
πόσων ασυβίοων πληegήματα κλασματων
ήeατες οι 5 είσον Επήα. . Α'

2 Ι Και έλεγξυ αυτοίς. Πώς και σπιυίε+5


22 Και έρχεί) εις Βηθσαϊδαύ, 6 φέρεσιν
αυτώτυφλότ, 6 παρακαλέσιν αντονίνα αυ
"τυ αψιζ).
23 Και όπλαζόμμ® "χάeoς 3 τυφλοδ,
5ξήγαγ%υ αυτόν έξω α' κώμης G πτύσας εις
τα όμματα αυτά, ό%ιθείς τας χείρας αυτώ,
επηρώτα αυτόν είτι βλέπ4. ν

24 Και αναβλέψας, έλεγε. Βλέπω όυ αι


δρώτνεξες δένδρα αειπατέντας.
25 Είτα πτάλιν επέθηκε τας χείρας όλα
είύ οφθλιμες αυτύ, 6 εποίησεν αυτόν ανα
βλέψα, ίδ Σποκατεςτάθη,6 ένέβλεψε τηλαυ
χώς άπαντας. <»
26 Και απέςφλεν αυτόν εις την οικον αυ
τό, λέγων Μκθε εις τίω κόμίω εισέλθης,μη
"ε είτης μνι έντήκώμη. . .
27 Και εξήλθεν ο Ιησες 6 οι μαθηταί αυτό
εις τας κώμας Καισαρείας τ' Φιλίπασε 6 άν
τη οδώ επηρώτα άυ μαθητας αυτό, λέγων
αυτοίς Τίνα μελέγεσιν οι ανθρωποι εί);
28 Οι ο απεκβίθησαν. Τώαινίω ή Βα
σkΣμύ ξαλλοι, Ηλίου άλλοι ό,ένα ά"aeo
φη ήυ. Αν

29 Και αυτός λέγ! αυτοίς Υμείς ό ίίναι


ριελάχιά Ά& Αποκέιθεί, ό ο ΠέβΘ , λέγι
σιντ"Σύει ο Χριςός, -

3ο Και
Κ Α Ι Α Μ Α Ρ Κ. Η2 Ι'

3o Και επείίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέ


χωσι τοεί αυτό, -

Η
3 ! Και ήρξατο διοξίσκειν αυάου ότι δέ; Φ.
. ijoν 3 αυθράτη και πολλα παθείν , ε Σποδοκι "
μαθίαύα Σπο ή Πρεσβυτέρων 6 Αρχιδέων Κ

Φ Γeαμματέων,é Σποκτανθίώα εμότρώς


: ημέρας ανατίμαι ,
3 * Και παρρησία + λέγον ελάλ4. Και
«ωeφσλαζόμόμΦ' αυτόν ο ΠέβΦ , ήρξατο
37πτιμαν αυτώ.
33 ο ο όητgραφείς, εισών άυ μαθητας
αυτό , επετίμησε τω Πέβω , λέγων r"πα
οπίσω μs σατανά ότι και φepνές τα fΘεοδ,
αλλα τα "ανθρώπων, -

34 Και ωe"σκουεσάμώμΘ έ όχλον σμυ


τοίς μαθητής αυτό, είπεν αυτοίς Ο"στς θέλει
οπίσω με ελθείν, απαρνησιά θω εαυτόν και 6
άeάτω ήσαυρό αυτό, θακολεθείτω μοι.
3 5 Ο'ς γδα θέλη τίω ψυχίμι αυτό σώ
σα) , Σπολέσψ αυτίω ος θl αι Σπολέση τίω'
-Ψυχίω αυτό ένεκεν εμοδδ'συ Ευαγίελία,
έξιά σώση αυτίω.
36 Τίγδ' ωφελήσι αίθρωτνον,εαν κερδήσκ
ο κόσμον όλον, € ζημιωθή τίω ψυχίω αυτό 5
32 Η'τί δώσ: αίθρωσΘ» αυτάλλαίμα τ'
ης αυτό 3, ή ». γν. \ 2 και

38 o", γδ « επαιχμυθη με ε άο εμες


λόγες εν τη γενεά ταύτητή μοιχαλίδι και
αμαρτωλώ , 6 ο ι)ος f ανθρώτο και επαιχμυδή
σεται αυτόν και όταν έλθη εν τη δόξη "παβός
: αύτε μί;' τερμανία,
9: --
" τ Και έλεγεν αυτοίς Αμίμώ λέγω υμίν,ότι:
... " ΛΛ Φ" εf

' εισίμνεςθανάτου
σωνται ή ώθε εσηκoτων,
«

οίτινες:
και έως « ίσωσι μη γού
τίω βασι
2. ν Λ'

ί, Ι. 2. λέξζιέ
Ι 2 2. ΕΥΑΓΓΕ ΑΙο Ν Cap. 9.
λείαν του Θεοδελ»λυθήθω εν σιωάμει
2 Και μάθ' ημέρας εξπαραλαμβάνει ο Ι'η
σάς ή πέβον φΦΤάκωβον θΦ Ιωανίας, ε
αναφέρει αυάυ εις όρG υψηλόν κατ' ιδίαν
μόνες εμετεμορφώθη έμφe, θεν ανή".
3 Και τα ιμάτια αυτό εγ%ύετο φίλζοντας
λ6ύκα λίαν ώς χιαν, οία γναφόυς όλα τ'γής και
είμύα3) λόυκάνα. -
τάΚαι Ά ωφθη αυτοίςτωΙ'κσ5.
Ηλίας σιω Μωσεί και
κgή

5 Και Σποκριθείς ο ΠέβΘ , λέγή τω' Γκ


(έ, Ραζβι,καλόν επν ημάς ώθε εί) δ ποιή
σωμάμ σκίινας τςείς,σοι μια",6 Μωσε μίαν»
και Ηλία μίαν.
6 ου γδ ίδει ά λά,όση ήσαν γδέκφοβοι.
7 Και εγ%ύετο νεφέλη ό%ισκιάζεστα αμ
τοίς € ήλθε φωνή εκ τº νεφέλκς,λέγεσα. Ού
τός εςιν ο υός μκ ο αγαπητός, αυτό ακέεf.
8 Και εξάπνα τρέιξλεψαμόμοι,εκέτ, «σέ
να ειδον, αλλα ή Ικσεν μόνον μίθ' εαυτίύ.
9 Καταζαινόντων ό αυτή. Σπο 3 όρες»
διεςείλατο αυτοίς ίνα μηδενί δίκγήσων θα
άθον, ειμή όταν ο υος "ανθρώσε εκ νεκρών
αναεη.
το Και ή λέγον εκράτησαν ορός εαυάου,
συζητοιώτες ία επ το εκ νεκρών ανας-ίδα.
Ι 1 Και επηρρότων αυτον,λέγοντες·Ο ,τι λέ
γεσαν οι Γeαμματείς, ότι Ηλίαν δε ελθείν
τηego7τν και, 2. και β' ψ αν 2. Α'

τ 2 Ο' ό Σποκριθείς, είπεν αυτοίς Ηλίας


Ά φΕ
μάρ ελθών παύτα @2

Ά έξύ,3%.
77ίως υον + ανθρωσε
)% ?ρα Φ"
θp , ίνα

13, Αλλα λέγω υμίν ότι δ Ηλίας ελήλυ


θε,6 εαρένσα αυτω όσα ηθέλησαν, καθώς
- - - «θετ αυτόν, 14 Και
ΚΑΤ Α Μ Α Ρ Κ. Ι 23
14 Και ελθών αερς άθμαθητας, είδαν
έχλόν πολιυλαει αυάύ,6 feαμματείς συ
ζητώντας αυτοίς. -

15 Και βυθέως πάς ο όχλος ίσων αυτόν εξ


4θαμζήθη,6 φeρσρέχοντες ήασάζοντο αυτόν,
16 Και επηρέτησε άυ Γeαμματείς Τί
ν συζητείτε φeoς εαυ]ές και
ί"
17 ΚαΣποκριθείς εί, εκ + όχλε,είπεΑι
ή διάσκδιε, ήνεJκα ή υον με , ωeώς σε , έχοντα
πνεύμα αλλον
τ8 Και ότι και αν αυτόν καταλάζη , βήωτι
κυτόνéαφείζει,6 τeίζειώύ οθόντας αυτό,
εξηeαίνεθ δείσον τοίς μαθητής Cκαι ίνα
αυτό έκζάλωσε,6 εκ ίσχυσαν.
19 ο ό Σποκριθεί αυτω, λέγf Ω'γγυεα
είπgΘυ,έως πόσ: τoeός υμάς έσομαι: έως πό
σε ανέξομαι υμείύ, φέρεή αυτον Φεός με.
2o Και μόeΙκαν αυτόν προς αυτόν, 6 ιθων
αυτόν,ζυθέως το πνεύμα εαστάeαξεν κυτόν €
πεσων ό%ι σ'γής, εκυλίετο αφρέζων.
21 Και επηρρότησε έ πατέeα αυτά. Πέ
ζΦ- κίνΘ. σιν ως τυτυ γέγονεν αυτω5 Ο'
ό είπε: Παιδιόθεν, -

22 Και πολλάκις αυτόν δειςΤο πύρ έβλε»


6 εις το ύδωρ , ίνα Σπολέση αυτόν, αλλ' είτι
δύνασαι βοήθησον ημίν , (πλα/χνιώθεις εφ'
"Αχας.
23 o' ο Ιησος είπεν αυτώ Το ε, όμύασαι
πςεύσαι,παύτα όμυατα τωπςεύονπ.
24 Και βυθέως κράξας ο πατήρ "παιδί",
μύ" δακρύων έλεγε. Πισόύα Κύειε βοήθίμκ
σή απισία.
2 ; Ισω, ό ο Ιησες... ότι και%ισμυστέχ!
όχλéυ, επετίμησε τώπνόύματι τωακάθι"
πζ,λέγω κυτω. Το πίύμαΙ. το3άλλ" 6Ά
φον,
124 ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι Ο Ν Cap, .9.
φόν,εγω σοι επτάωω Εξελθε εξ αυτ8, και
μηκέτι εισέλθης εις αυτόν,
26 Και κράξαν, 6 πολλα ασαeάξαν αμ
τον,εξήλθε ξεχύετο ωσεί νεκεδς, ώσε πολ
λες λέγήν ότι ατσέθανεν. 2 -

27 6' ο Ιησες κρατήσας αυτόν τ'χfeώς,


ήχίρεν αυτόν 6 ανέςη. «ξ' φ

2 8 Και σελθόντα αυτόν εις οικονοιμα


θηται αυτό επηρώτων αυτόν κατ' ιδίαν Ο"τι
ημές κκ ήθμμήθημίμ έκβουέιν αυτό και
29 Και είπεν αυτοίς. Τέτο το γ%ύΘ- εν
εJεί αμύα) εξελθεν ει μη εν ωe"σόυχή και
νηςεία. -

3ο. Και εκείθεν εξελθόντες παρεσορόύοντο


διά τ’ Γαλιλαίας 6 καικ ήθελε ϊναίις γνώ.
3 Ι Ε'όίδασκε γδ' ξύ μαθητας αυτό , και
έλέγχυ αυτοίς Ο'τι ο υιός τ' ανθρώσε πταεα
όσ%) εις χείρας ανθρώπων, ε Σπκτενεστ"
αυτόν δΣτοκτανθείς, τη σeίτη ημέρα ανα
σήσε3). ν

32 οιό ηγνέgν το ρήμα, ξεφοβοιώτο αυ


τον επερoτήσα.
33 Και ήλθεν εις Κατόναέμ Φεντή οικία
ό , επηρώτα αυτές. Τί εν τη οδώ
προς εαυξξύ διζογίζειθε και
34 οιό εσιώπων ωρος αλλήλες γδ' δελέ
χθησαν εν τη οδώ ίίς μείζων
35 Και καθίσας έφώνησε ώθώδικα και
λέγή αυτόϊς. Είτις θέλει αεώτΘ έf), ίςαι
πτήτων 42 ατΘυ, 6 παύτων διακονΘ".
36 ΚΑΙ λαζων παιδίον,έςησεν αυτό εν μέ
Cό αμώ, εάναίκαλιστάμώμΦ αυτό, είπεν
&Α)704ς"

κ.37 ρ'ς εαι εν " τοιέτων παιδίων, δέξη?


όλι το ονόματίμα, με δίχιζ) 6ος εανέμε
διξη;),
ΚΑ ΤΑ Μ Α Ρ Κ.. Ι 25'
Jέξ"), εκ εμε δέχθ , αλλα "Σπος-είλαν
τα Αμε.
38 Απεκρίθη ό αυτω ο Ιωαΐνης, λέγων,
Διόασκδιε, είδoμό, ίινα εν τω ονόμαίξC:
εκζάλλοντα δαιμόνια, ός εκ ακολgθε ημίν ξ
εκωλύσαμάμ αυτόν,ότι εκ ακολsθεί ημίν.
39 ο όΊησές είπε: Μη κωλύετε αυτό;"
εδές δό επνός ποιήση αμύαμιν όλα τα ονό
Ε μαί% με,6 διμήσεθ ταχυ κακολογήσαίμε.
4ο ο γδέκέπ καθ' ημώ', ύσέρ ή
ο έ97y"
41 ος γδα ποτίση υμάς ποτήεμον ύδα
σ6 έντίονόμαίίμε, ότι Χρισέ εσε : αμμο
λέγω
42 υμών
Και οςκαι μη
αν Σπολέση
11 έμαθοι αυτό;
σκανδαλίση ένα ή"μικρών
πς Δυόντων εις εμέ, καλόν εστι αυτή μάλλον
ε: τεάκει?) λίθό μυλικός τει "τεάχηλον
αυτό,6βέβληθείς τιμ θάλασσαν,
: 43 Και εα σκανδαλίζ, Cξήχείρ Cg,Σπό:
κοϊόν αυτίω, καλόν σοι έσι κυλον εις τίμι
ζωluυ Ε τα δύο χέιρας έχοντα,απ%
δέν εις τίω γέενδυ,είς το πυρ το άσβεσον
44 ο σs ο Cκώληξ αυήδε τελόυτά,6 το
πυρ και σβέννυ%).
45 Και εαι ο πές (και σκανδαλίζη Cε,Σπές
κοϊόν αυτόν καλόν εξί σοι εισελθείν εις τιμώ
ζωίο χωλόν, ή άύ δύο πόδας χρ"Ε
βίώαι εις τίμι γίεννλυ , εις το πυρ το αίσβέςονζ
46 Ο'το και ο Cκώληξ ανή και τελώτα,6 το
: πυρ και σβέννυ 9.
7 Και εάν ο οφθαλμός Cς σκανδαλίζ,
Cε, έκζούε αυτόν, καλόνσο! έξι μονόφθαλμόν
εισελθείν εις Ά ή Θεξ, ή δύο
έφθαλμε, έχονταβλήθμό"" τίμ γειγγα"

ι τκ πνβής' τι 4 48 ο "*
126 Ε Υ ΑΓΓΕΛ Ι ο Ν Cap. Ιe.
48 Ο'σκαι ο Cκώλκξ αυτήυ και τελόυτά,6 το
πυρ και σβέννν%).
49 πας γδ πυgί αλιθήσεθ & πάσα θυ
σία αλι αλιαθήσεθ. Α. ι η

5ο Καλόν το άλας, εανό το άλας «ίαλον


2%ύν2),ον ίόνι αυτο αρτύσετε, έχετε εν εαυτοίς
άλας, 6 ειρίωόύετε εν αλλήλοις,
4 . . ΙΟ.
1 Κακείθεν «ναςας έρχε) εις τα όρια ή"
Ιεθαίας, δια + πέρθυ fΙορδάνκαι 6 συμσο
ι Ε% σαλιν όχλοι προς αυτόν,6,ως ειώθί,
παλιν και δίδασκεν αυτες.
2 Και αεοσελθόντες οι Φαειστήοι, επηρεώ
τησαν αυτόν ειέξεςιν αιδειγμυαικα Σπολύ
στα πέeάζοντες αυτόν,
3 ρ' όΣποκειθείς, είπεν αυτοίς Τί υμίν
ενέτείλατο Μωσης και
4 Οι δ είσον Μωσης επέτεεψε βιζλίον
Στοςασί και γράψαι,6 Σπολύσαι. -

5 Και Σποκέιθείς ο Ιησες, είπεν αυτοίς,


Πeός τίωCκληeοκαρδίου ύμήέγραψεν υμίν
τίω εντολίμ ταύτίω'
6 Α'αό ό αρχής κτίσεως, αρσεν. 6 θήλυ
εποίησεν αυάυ ο Θεός,6 είπεν
7 Ενεκεν τέτ" καταλείψει αίθρωσΘ
ή πατέeα αυτό 6 τίω μητέρα, 6 ωe"σκολ
ληθήσεθ πeής τιμωγμυαίκα αυτό.
8 Και έσον) οι δύο εις στιβκα μίου ώςτ
«κέτι είσ δύο, αλλα μία σαβζ"
9 Ο'ομό ο Θεός σιωέζ4 ξέν, αίθρωπΦ»
μη χωριζέτω..
1ο. Και εν τη οικία πάλιν οι μαθηται αυτό
αυτ8 επηρωτησαν αυτόν.
11. Και λέγή αυτοίς Ο'ς εα Στoλύση τίμι
γυναίκα
κυτίιό,
αυτ",6 γαμήση άλλην,μοιχ&3) επ'
42 Και
Κ ΑΤ Α Μ Α1 Κ. 12%
ζ" 12 Και εαν γυή Σπoλύση ή αίδρα αυτής,
& γαμηθή αλλω,μοεχά9,
i3 Και οewσέφεραν αυτό παιδία, ίνα
είο αυτ%) οι 3 μαθηται επετίμων τοις
αφες σφέρsσιν. -

14 Ι'σων ό ο Ιησες ήγανάκτησε , 6 είπεν


αυτοίς Α'φετε τα παιδία έρχεθα πρός με.
6 μή κωλύετε άυτα, ή γδ' τοιέτων εςιν ή
βασιλεία + Θεοδ.
15 Αμίωλέγω υμίν, ός εα μη δέξνθτίμο
βασιλείου 3 Θεά ως παιδίον , και μη εισέλθει
εις αυτίμύ. -

16 Και εναγκαλισάμύμΦ- αυτα , kθεις


τας χείρας επ' αυτα,κολόγ% αυτα,
17'. Και έκτορέυομώκαι αυτό είς οθόν,
περσδραμων εις & γονυπετήσας αυτόν, επη
ρώτα αυτόν: Διδάσκαλε αγαθε, τί ποιήσω
ένα ζωία, αιώνιον κληegνομήσω και
13 Ο' 5 Ιησές είπεν αυτώ Τί με λέγής
αγαθόν, έδεις αγαθός, ειμήείς,ο Θεός,
19 Τας εντολας οίδας: Μη μοιχόίσης:Μή
φονζύσης Μή κλέψης Μή ψόυδομαρτυρήσης,
Μη xποςερήσης Είμα + πατέéα β« δ τίω
7 έριχ.
μεό όΣποκριθείς , είπεν αυτώ Διδά
σκαλε,ταύτα πάντα εφυλαξάμιω εκ νεότη
πός μs.
ατ Ο'δ Ικσές εμζλέψας αυτη', ηγάπη
Cεν αυτόν,βείπεν αυτω:Εν (οι υσερένύπα:
γε, όσα έχΪς πώλησον, έδός τοίς πήαχρίς και
iξεις θησαυρό όνεραώ ε δεύe , ακολέθ!
Αμοι, άeας έ ςαυρόν,
Ά. Δή τωλέγω, απήλθε
2 2 Ο'
Α' 3 ιν

λντνέκόμΘ-μύγδ έχωνα
23 Και «ειλιΨί κτήματα αλλά,:
ο Ιησzς
5 Τ;
τιτ
128 Ε Υ ΑΓΓΕ Λ Ι Ο Ν Cap. 1ο.
τοις μαθητής αυτό πώς θυσκόλως οι τα
ήματα έχοντες εις τίω βασιλείου " Θεξ
είσελόüσον%).
24 οι ό μαθητα εθαμβοιώτo όλα τοις
λόγοις αυτό. Ο ο Γκσες πάλιν Σποκριθεές,
λέγξ αυτοίς Τέκνα,πώς δύσκολόνες, άθ πε
ποιθότας ό%ι τοίς χςήμασιν και εις τίω βασι
λείου 3 Θεα εισελθείν και
25 Ευκοπώτερόν ες κάμηλον διατ" του
μαλιάς τ'ραφίδΘ- διελθείν , ή πλέσιον εις
τίω βασιλείου +Θεξ εισελθείν.
26 Οι ο τρειασώς εξεπλήayoντo , λέγοντες
προς αυτές. Και ίς όμύα 9 σωθlώαι και
27 Εμζλέψας ό αυτοίς ο Γησες , λέγl:
Παρα ανθρώσοις ασιμύατον,αλλ' και παρατη
Θεώ παντα γδ σιιυατα ες παρα τω Θεώ.
28 Και ήρξατο ο Πέ5Θ λέγον αυτω"
Τδε, ημείς αφήκαμίμ πάντα, 6 ήκολgθήσα
κύμ σοι.
29 Α'ανοκριθείς ό ο Ιησές, είπεν Αμίμ,
λέγω υμίν, εδείς εστν ος αφήκεν οικίδυ , ή
αδελφές, η αδελφας, ή πατέeα, η μητέeα, ή
χμυαίκα, ή τέκνα, και ακες, ένεκεν με ε το
Ευαγ[ελίκ, -

3ο Ε'αν μήλαζη εκατονταπλασίονα νιώ


εν τω καιρώΊέτω,οικίας, ξαδέλφες 6 αδελ
φας, &μητέeας & τέκνα, 6 αγgας,μόδιωχ
μιλυ, εάν Είξύ τη ερχομύω ζωίuυ αι
ΦyέΟΥ.

ο i 1 πολλοί όfσονται τεώτοι, έχατοι 6


οι ε3ατοί, τοερωτοι.
32 Η'σαν ό έν τη οδώ αλαβαίνοντες εις
Τεβοσόλυμα είύ τοεράγων αυξ5ύ ο Γκσές.é
εθαμζέντο , 6 ακολsξομύτες εφοώοιμύτο.
Και παρκλαβών πάλιν άυ δώδεκα, ήρξατο
αυτοίς
Κ Α Τ Α Μ Α Ρ Κ. Ι 29
αυτοίς λέγέντα μέλλοντα αυτώ συμβαίνεν
33. Ο πίδε,αναβαίνομίμ εις Ιεροσόλυμα,
εοϋος "ανθρώσε παραδοθήσε) τοις Αρ
χιερεύσι 6 τοις Γeαμματεύσι , 6 κατακρι
νέσιν αυτόν θανάτω, έπαραδώσεσιν αυτόν
:
ιf"
τοις έθνεσι,
34 Καλεμπαίξεσιν αυτώ,éμασίγώσεσιν
αυτόν, ώ εμπjύσsσιν αυτώ, δΣποκτενέσιν ,
αυτόν,é τη σείτη ημέρα αναςήσεθ.
35 Και αερασορόύονί) αυτώ ΙακωβΦ- 6
Ιωαΐνης οι ιλοι Ζεβεδαίε,λέγοντες Διδάσκα
λε, θέλομάρ ίνα ο εα αιτήσωμάμ ποιήσης
"μιν.
36 o ο όπεν αυτοίς Τί θέλετε ποιήσαι
Αμι υμιν 3., και 9 ν φ - e! Φ' ,
7 Οιό είσον αυτω Δος ημίν ίνα είς εκ
αέξ, Cs δεις εξόυωνύμων Cκαι καθίσωμώμ
εν τη δόξη (και. . - "

38 ο όΪησες είπεν αυτοίς ουκ οίδατε


τί αιτέιθο. Οιόαθε πέjν το ποτήριον ο εγω
πάνω, ε το βάπλισμα ο εγω βαπjίζομαι βα
σήιώθίμύα και φ
39 οι δάσον αυτωβιωάμθαρ' 5 Ιη
(Ξς είπεν αυτοίς Τομάρ ποτήeκoν ο εγωπί
να»,πάειθε 6 το βάπjισμα ο εγω βαπίίζομαι»
βασίμιθήσεώθε,
2ο Τόζέισα έκθεξάνμ ε ξ Ακ
γύμων μα, ώκέςιν εμόν δυνα , αλλ' οίς ήτοί
Μαςα! • 2.

4Ι Και ακάσαντες οι δέκα, ήρξαντο αγα


νακτείν τοξι Ιακώζε £1'ωαίνε.
42 ο : ΓνσόςαεοσκόμσάιόμΦ. αυάθ»
λέοι αυτοίς οίδατε οιι οι δοκκντες αόχίν ή
εθνών, κατακυεμβύκσιν αυάω 6 οι μεγάλο"
ανήυ,κατεξεσίάζεσιν αυήν. 9 . ?

Φ' 43 Ούχ
13ο π Υ ΑΓΓΕΛΙοΝ cap. zt:
43 ουχ έτω όέςαι εν υμίν αλλ' ες ξαν
έγκι" μέγας εν υμίν 5 έςαι διακον(Φ
ξ"ΑΑΑ". *

44 Και ος αι θέλκ ύμιλυ γξυέιθ, ωeζότΘ-»


έςτι παίπων δελΘ-, ΑΝ

45 Και γδ ο υος το αιθρώσg καικ ήλθε θια


κονηθίώαι,αλλα διακονήσαι,6 δ&ναι τίω ψυ
χίμι αυτό λύτρων αντί πολλών.
46 Και έρχον;) εις Ιεριχώ 6 ακτορβυο
Αύμε αυτό. Σπο Ιεριχώ, 6 άμαθη ήυ αυτό,ε
όχλκαι ικανε , ύες Τεμφύκ ΒαρίίμωκΘΣ ο τυ
φλός έκαθητο παρατίω οθόν ωecσα ήυ.
47 Και ακάσας ότι Γησες ο Ναζωeαϊός
καιςτν, ήρξατο κeάζειν, ξλέγήν Q' ιός Δαζίδ
Ιησg, ελέησόν με.
48 Και επείίμων αυτωπολλοί ίνα Cιωπή
Cη ο3 πολλώ μάλλον έκραζεν. Υιε Δαβίδ
ελέησόν με.
49 Και στις ο Γκσές , είπεν αυτόν φωνη
θlώαι 6 φωνέσι ή τυφλόν, λέγοντες αυτώ,
Θαρσί, έγκαιρα φωνέζε. -

σg o"όΣποβαλων το ιμάτιον αυτό, κια


φτες ήλθε το 2ος ή Ιησαν.
5 Ι Και Σποκριθείς,λέγή αυτω ο Ιησές Τί
θέλεις ποιήσω σοι 5 Ο' ο τυφλός είπεν αυτώ,
Ραζβονι,ίνα αναζλέψω.
5 2 Ο'5 Ιησες επεν αυτώ Υ'παγε η πίςις
Ωκαι σέσωκέCε. Και όνθέως ανέζλεψε , ξηκο
λέθ τω Ιησε εν τη οδώ.
ια. Ι Ι.
τ Και ότε εJγίζκσιν εις Ιερουσαλήμ , εις
Βηθφαγή δ Βηθανίου φeoς το όeoς ή ελαιών,
Χτες έλλει δύο ή"μαθηγήθ' αυτό,
2 Και λέγει αυτοίς. Υπείγετε εις τίωικώ
μίω τίω κατένανίι υμώύς όWθέως εισοτρόιό
ν Αμάνσι
ΚΑΤΑ Μ Α Ρ Κ. 13 Ι.
κδροι εις κυτίμι, ούρήσετε πωλον δεδίμύον,
ξφ εν έδεις ανθρώπων κεκάθικε λύσαντες
αυτον αγάγετε,
Καίξά τις υμίν είση. Τίποιείτε τετος
είπατε ότι ο ΚύειΦ. αυτύχςείου έχfé θυ
3έως αυτoν Σποσελέι άδε,
4 Απήλθον όξ Ά απώλoν δεδεμόμον
σ2ος τίω θύρα έξω ό%ι θαμφόδs, 6 λύκσιν.
αυτόν - αν

Καίτινες φακέ, εσηκότων έλεγν αυτοί"


Τίποιείτε
και οι 3 λύοντες ή πώλον
έσον αυτοίς και όνεσείλατο ό
καθώς
Ικσες Φάρήκαν αυτές,
7 και ήγαγον έπώλεν φεοζί:""; και
επέςλο αυτό τα ιμάτια αυή 6 εκάθισεν
ετσ' αυτω. -

"
και πολλοί και τα ιμάτια αυήυ έτρωσαν εις ί
» σίω οθόν αλλοι 3 ςοιβαίσας έκοπήoν εκ ή δέν
όρων,θεςη
φ Και οι όννυονες
αεραγοντεςτίμ6οδόν..
οι ακολκθοιώτες
έκραζον, λέγοντες. Ωσαννα, όυκογκμάμΘ- 5.
ερχόμμΦ- εν ονόμαί; Κυρία.
ίο Εύλογημών ή ερχόμύν βασιλεία εν
ονόμαία Κυράκ,"πατζός ήμύ Δαζίσιώσαν
να ον τοίς ύψίςοις, -

Ι ! Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Γησές,


ε εις το ιερόν ξ τειζλεψάκόμΘ- παύτα,
5ψίας ήδη έσης τ ώρας, εξήλθεν εις Βηθανίου,
μί 12
ή σώδικα,
Και τη επαύριον εξί,θόντων αυήψ'
Σπ. Βηθανίας, επείνασε. -

13 Και ίδων συκίώ μακρόθεν έχασαν


φύλλα,ήλθεν ει άρα ούρήσ{ τι ά αυτή ο ελ
5", "αυτώ, Σβεν άρεν ειμή φύλλα "γΣ
ίιό καιeής σύκων, ν

ΕΑ Κºi
132 ΕΥΑΓΓΕΛΙ ο Ν. cap. 1 τ.
14. Και Σποκριθείς ο Γησες, είπεν αυτή.
Μκκάτι εκζεείς ή αιώνα εδεις καραόν φα
γρι. 6ήκεον οι μαθηταί αυτ8.
15 Και έρχον3) εις Ιεροσολυμα. & είστλ
θόν ο Ενσέξεις το ιερόν ήρξατο εκβάλλει,
άξύ πωλομύτας 6 αγοράζοντας εν τω ίSω, ε
τας7eαπέζας "κολλυζιςών,ξ τας καθέδρας
ό"πωλέντων τας οδειςερας κατέςρεψε.
16. Και ζκήφιε, ίνα τις διενέjκη σκέϋΘ»
δια fίεργο. -

17 Και εδίδασκε λέγων, αυτοίς, ου γά


γeαπ5) o"π ο οίκός μs, οίκΘ- ωeρσόυχείς
κληθήσε3) πασι τοις έθνεσιν 5 υμείς ό εσοι
ήστατε αυτόν ασήλαιον ληςών. e

28. Και ήκεσαν οι Γραμματέής & οι Αρ


228είς,6 εζήτεν πώς αυτόν Σπολέσεσιν εφο
βέντο 2δ’ αυτόν, ότι πας ο όχλΘ- εξεπλήσ
σετο ό%ι τη διδαχή αυτέ.
19 Και ότε οψε έγχύετο, εξεπορόύετο έξω
"πόλεως. Α'

2o Και τε»ϊ παρατορίUόμιμοι,είδον τίω


συκίώ εξneκμιμόμμυ εκ ριζών.
2 Ι Και αυαμνήθεις ο ΠέβΘυ, λέγή αυτών
Ραζβι, ίδε,ή συκή μύ κατηeάσω,εξήραν3).
2 2 Και Σποκριθείς ο Ιησες, λέγή αυτοίς,
Εχετε πίσιν Θεε .
23 Αμίωγδ'λέγω υμίν, ότι ος αιεία η τω
όρφ7έτωζΑ'ρθητι,6βλήθητι εις τίω θαλασ
σαν 6μή διακριθή εν τη καρδία αυτά, αλλά
πτώση ότι αλέγή γίνεθ εται αυτο ο εαν
θέΦ@"21»

24 Δια τύτο λέγω υμίν , παύτα όσα αν


Φερσόυχόμόμοι αιτέιώθε, πς όυέτε ότι λαμ
βάνετε ξέςαι υμών.
25 Και όταν σήκητι αενσόυχόμάμοι,αφίετε
- βέ75
ΚΑ ΤΑ Μ Α Ρ Κ. 133'
είτι έχετε κατά μνφ: να β ο πατήρ ύμύυ ο
εν τοις έeανοίς αφή υμίν τα παραπlώματα
υμώύ: . . . . . . . .. .
26 Ειό υμείς άκαφίετε, εσε ο πατήρ
ύμό ο εν τοις έeανοίς αφήσφ τα παραπά
ματα υμδυ. -

27 Και έρχονθπάλιν εις Ιεροσόλυμα δεν


τω ιερού τείπατώντΘ αυτ",έρχον2 φeώς
αυτόν οι Αρχιβείς 6 οι Γeαμματείς 6 οι
Πρεσβύτεροι,
28 Και λέγgσιν αυτώ Εν ποία εξεσία
ταύτα ποιείς: δ τίς σοι τίω εξεσίου ταύτίου
έσωκεν ίνα ταυτα ποιής και
29 o"ο Ιησές Σποκριθείς, είπεν αυτοίς,
Ε'πέρατήσω υμάς κάγω ένα λόγον θ Σπο .
κείθητέ μοι,6 ερω υμίν όν ποία ξεσία ταυ
τα ποιώ . " ε
3ο Τοβάαμσμα Ιωάνε, εξέeανέlώ, ή
εξ αιθρώπων, Σποκρίθητέμοι.π.,
3τ Και ελόγάζοντο ωρός εαυά:ύ, λέγοντες,
Ε'αν είπωμόμ εξέeανε , ερε; Διαίό ouυ άκ
2,37ς-6ύστατε αυτω και .
3 2 Αλλ' εα είπωμάρ Εξαίθρώπων εφο
βέντο ή λαόν άπαντες γδ είχον Φ Ιωανίω,
ότι όντως ωecρήτης uύ. -

33 Και Σποκριθέντες, λέγ«σι τωΙνσέ,


ουκ οίδαμίμ. Και ο Γησές Σποκριθείς , λέγ!
αυτοίς όυδε εγώ λέγω υμών εν ποία εξεσία
ταύτα ποιώ,
ιβ’. Ι 2. φυ

1 Και ήρξατο αυτοίς εν παραβολαίς λέ


γίν Αμπελώνα εφύτόνσεν αίθρωτη Θ , G
πόεμέθηκε φeαμόν. Φ ώρυξεν υσολίαύιον, και
ώκοδόμησε πύργν, ώ εξέδοτο αυτόν γεωρ
ές* (Σ 447/30ΜΑλήθ"βν
γίς 6 απόύμησε.. 2 Και
134 . Ε Υ ΑΓΓΕ ΑΙ ο Ν Cap. 12.
2 Και απέςψλε τoeός άυ γεωργές τω και
ρω δsλον, ίνα παρα? γεωργών λαξη Σπό τα
καρτ και το αμπελώνΘ».
3 οι ό, λαβόντες αυτόν, έδειραν, ξαπέ
ςήλου κενόν.
4 και παλιν απέςjλε ωeώς αυάό άλλον
δελον κακείνον λιθοβολήσαντες έκερδύαίω
σαν, 6 ατσέςφλου ήτιμωμίμον. .
Και πάλιν αλλον ατσέςφλε κακείνον
ατέφτίνου, β πολλές άλλες, άθμιυ θέeoν
σες, έξύ ό Σποκτείνοντες,
6 Ετι οιώ ένα υον έχω αγαπητόν αυτέ,
απέςίλε εαυτόν προς αυάυ έχατον, λέγων
Ο"τι όντραπήσον θα υόν μs.
7 Εκείνοι ό οι γεωργοί είσον πρός εαυ
έξύ Ο'π ξτός εςιν ο κληρονόμΘ- δόύτε,Σπο
κτείνωμώμ αυτόν, έήμύρέσαι ή κληρονομία,
8 και λαζόντες αυτόν,ατο έκτίνα",6 εξέ
βλιον έξω 3 αμτσελών(Φ". -

ο Τίοιώ ποιήση ο κύρι(Φ- 3αμπελών(Φ-5


Ελβύσε%) 6 Σπολέσφάυ γεωργες, 6 σώσι ή
αμπελώνα αλλοις, -

το Ουσε τίωγραφία ταύτίω ανέγνωτε;


Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομέντες, ξύ
έγυήθη εις κεφαλίμ γωνίας αύτη
, 6 έστ θαυ
i ! Παρα Κυρίκαι Ά
μαςη εν οφθαλμοίς ήμλύς -

12 Και εζήτgν αυτον κρατήσαι δ, εφες


ζήθησαν + όχλον έγνωσαν γδ ότι πελς αυάξύ
τίω παραζολίμι είπε ξαφέντες αυτόν ατσ
ήλθον. - -

13 Και Σποσέλκσι προς αυτόν άνας ή"


Φαέισαίων & Φ Ηραδιάνων , ίνα αυτόν
«7ς όύσωσι λόγω. < -

ί4 οι o ελθόντες λέγ«σιν αυτώ, Διδά


-- Cκκλ",
Κ ΑΤ Α Μ Α Ρ Κ. Ι35
Cκαλε, οίσαμεν ότι αληθής εί, δ και μέλει σοι
τoει καιδενός και γδ'βλέαφς εις πρό τνον αι
δρώπων, αλλ' εσ' αληθείας τίωοδόν 3 Θεζ
•ιδάσκφς Εξεςι κίύσον Καίσαρι δέναι, ή ό,
εfώμεν,ή μη σωμεν και Αυ

ί 5 Ο' ό, ειδως αυτίδτίω υπόκεμσιν, εί


πεν αυτοίς. Τί με π4egίζετε και φέρετέ μοι
•ίωάeμον, ίνα ίσω.
16 Οι 3 μόςjκαν. Και λέγΦ αυτοίς ΤίνΦυ
και εικων αυτη 6 ή ό%ιγραφή: Οι 3 εξτον αυτό,
ΚαίσαρG». -

17 Και Σποκριθείς ο 1'ησάς, είπεν αυτοίς


Α'πόδοτε τα ΚαίσαρG-, Καίσαρι 6 τα τα
Θε8, τω Θεώ. Και εθαύμασαν εσ' αυτώ.
18 Και έρχον2 Σαδδεκαλοι προς αυτόν, οί :
τινες λέγεσί, ανάςασιν μή εί) ξεπηρήτη
σταν αυτόν, λέγοντες,
19 Διοάσκαψε Μωσής Ε ημίν, ότι
εα τινΘυ αδελφός Σποθαλή, ε καταλία και
γμυαίκα, ετέκνα μή αρή,ίνα λαξη ο αδελ
φος αυτό τίω γμυαίκα αυτό , 6 εξαναςήση
ασέρμα τω αδελφώ αυτό.
αο Ε'πια οιώ αδελφοί ήσαν 6 ο τεώτΘ
έλαβε γαμιαίκα , ε Σποθνήσκων έκαρήκε
ασέρμα. Μ.

2 ! Και ο δίύτερος έλαβεν αυτίω, 6 ασ


έθανε,6 εσε αυτός αφήκε ασέρμα 6 ο τείτος
ώσαύτως.
22 Και έλαβον αυτίμυ οι επία , 6 εκ αφή
καν ασέρμα εχάτη παύτων ασέθανε 6 ή
3μυή. . . . -
23 Ε ν τζ οιυ αναςασφ , όταν αναστωσε,
σιο. αυάγύές αιγμή και οι γδ' επήα έχον αυ
τίμ, γμυαίκα, \ « τι και αν ?" " -

24 Και Σποκριθείς ο Ικσάς,είπεν αυτοίς:


Μ Οj
136, ΕΥΑΓfΕ ΑΙοΝ: cap, τα..
Ου δια τύτo πλανά θε, μή εισότες τας χα
φας, μηδε τίω διμύαμιν +Θεοδς,
25 Ο'ταν γδ' εκ νεκρών αναςώσιν, έτε γα
μέσιν, έτε γαμίσκονύ αλλ' εισίν ως αγίελοι
οι εν τοις ερανοίς.
26 Περίξ ή νεκρών, ότι εγείρον;), ακαν
έγνωτε εν τη βίζλω Μωσέως, ό% τ'βάτκαι ως
είπεν αυτω ο Θεός,λέγων.Εγω ο Θεός Α'Ceα
αμ,6 ο Θεός Ισταακ,® ο Θεός Ιακώς,
27 ουκ έςιν ο Θεός νεκρών, αλλα Θεός.
ζώντων υμείς οιώ πολύ πλανάθε..
28 Και τηeoσ%θων είς σ' Γραμματέων,
εικέσας αυτή συζητgντων , είdδς ότι καλώς
αυτοίς απεκρίθη , επηρρότησεν αυτόν: Ποία
4si σερότη πασών εντολή και
29 ό"ο Ιησες απεκρίθη αυτω"Ο"τι τερό
τη πασών ή εντολων Ακκε Ισραήλ,ΚύeμΘ»,
ο Θεός ημώύ, ΚύρμΘ- ες εςι..
3o Και αγαπήσφς. Κύριον ή Θεόν Ωκαι εξ
όλης τ'καρδίας ζε, 6 εξ όλης τ'ψυχής (και,και
εξ όλης σ' διανοίας Cκαι , ε εξ όλης τ' ίχύΦ»
ζ. αύτη τηeρότη εντολή,
3 . Και δουτέρα ομοία, αύτη Αγαπήσφς
ή πλησίον Cκαι ως ζεαυτόν.μείζων τέτων αλ
λη εντολή εκ έςι.
32 Και είπεν αυτώ ο Γeαμματός Κλιώς,
διδασκδιε, εσ' αλήθειας είπας, ότι έ:ς εστ
Θεός, 6 εκ εςπν αλλΘ- πλίμο αυτό,
33 Και το αγασαν αυτόν εξ όλης τ'καρ
δίας, 6 εξ όλης τ'σιωέσεως, δεξ όλης τ' ψυ
χής,6 εξ όλης τ' ιχύΘυ,® το αγατσαν ή πλη
σίον ως εαυτόν, πλέϊόν εςι πταντων ή ολοχαυ
τωματων 6 ή"θυσιών.
, 34 Και ο Ιησες ιδών αυτόν ότι νομυεχώς
απεκρίθ» , είπεν αυτώ ου μακεανε: Σπο τ'
βασι
ΚΑ ΙΑ Μ Α Ρ Κ. 137
βασιλείας + Θεέ. Και εδ ς έκέτι ετόλμα
αυτόν επερωτήσα).
5 Και Σποκριθείς ο Ιησες έλεγε , διδά
σκων εν τω ιβώ"Πώς λέγκσιν οι Γeαμμα]έις»
ότι ο Χρισος υιός επ Δαβί"l,
36. Αυτός γδΣΔαξιά] είπεν εν τω Πνόύμα
μ τω αγίω Έίπεν ο ΚύριζΦ- τω Κυρίω μs,
κάθε εκ δεξιών με έως αύθώ ώύ εχθρές (και
υποπόδιον ή ποσών (ε, -

7 Αυτός ομυ Δαζισ]λέγή αυτόν κύριονέ


πόθεν υος αυτό εςι 5 Και ο πολύς όχλG"
ήκκεν αυτε ήδέως.
38 Και έλεγχο αυτοίς όνΊή διδαχή αυτς
Βλέπετε Σπο ήfeαμματέαν ήδ θελόντων εν
ςολαίς τεμπτίlείν, ξα ιιες εν ή αγοραίς,
39 Και τoeωτοκαθεδρίας ο ή σιωαγω
2άjς, εφeωτόκλισίας εν τοις δείπνοις
4ο οι ιατεθΐοντες τας οικίας έχύεάν
τωeoφάση μακρα ωeρσόυχόμενοι,
ξ
έτοι λή
•ψον3) τεμάσότερον κρίμα...
Αί. Και καθίσας ο Ιησες κατένανί. Εκα
ζοφυλακίκαι , εθεώρει πως ο όχλΘ- βάλλει
2αλκόν εις το γαζοφυλάκιον, ε πολλοί πλέ
ζιοι έβδwoν πολλά,
42 και ελθέσα μία χήeα πjωχή έβλιε
λεπήα δύο,όες, κοδεάντης.
Και ωeoσκδήεστάμενΘ- έξύ μαθητας
αυτό,λέγή αυτοίς Αμμυλέγω υμίν ότι η %,
αύτη ή πlωχή πλέίον πάντων βέβληκε
Ά εις το γαζοφυλακιον: Αν

44 πάντες γδ εκ 3 τομωτύοήΦ αυτοίς


gζαλον αύτη 5 εκ σ' ύςερήσεως αυτής πτέντε"
όσα είχεν έζαλεν, όλον "βίον αυτής,
"Υ:. "3 - . - ...
α και εκπορώοκάμε αυτό
-
οκ Ρίβέ, λίγει
Μ. 2, Φιλ/ΤΑΙ
138 Ε Υ Α Γ ΓΕ ΑΙ ο Ν Cap. 13.
αυτω είς ήμαθκή'' αυτό. Διδάσκαλε , ίσε
ποτασοι λίθοι δ ποταπα οικοδομ%. -

2 Και ο Ικσές Σπκριθείς,είπεν αυτώ Βλέ


πψς ταύτας τας μεγάλας οικοδόμας 5 και μη
αφεθή λίθΘυ δήi Ά ός και μη καταλυθή. -
3 Και καθημάμε αυτ8 εις το όρ(Θ- ή ελαιών
κατένανίκ 3 ιερνό , επηeώτων αυτόν κατ'
ιδίδυ ΠέβΘ. 6 ΙακωζΘ- & Ιωαννης και
Ανδρέας -

4 Ειπε ημίν πότε ταύτα έςαι , € ίί το ση


ι μείον όταν μελλα παντα ταύτα σμυτελείαθ.
5 Ο' ό Τησάς Στοκριθείς αυτοίς, ήρξατο
λέγήν. Βλέπετε μήίις υμάς πλανήση,
6 Πολλοί γδ' ελόύσον3) όλα τα ονόμαίίμs,
λέγοντες Ο τι εγώ είμι ξ πολλες πλανή
Φ και ΟΕΚ»

7 Οταν ο ακέσητε πολέμκς & ακρας πο


λέμων,μή θροειώθε δε γδ γνέθαι.αλλ' έπω
το τέλΘυ. -

8 Εγερθήσεται γδέθνΘυ ό%i έθνΘυ,και


βασιλεία όπί βασιλείου δέσον3) σησμοί και 7
τότσες, 6 έσον") λιμοι 6 ταραχαί.
9 Αρχαι ωδίνων ταύτα. βλέπετε ό υμείς
εαυτές παραδώσεσ7 γυ' υμάς εις σωέδεια
6 εις σιωαγωγάς δαρήσεώθε, δόλι ηγεμόνων
«εβασιλέων σαθήτεθε ένεκεν εμs , εις μαρ
τυρμον αυτοίς.
1o Και εις πταίτα τα έθνη δεί τηeώτον κη
ρυχθίωαι το Ευα/γέλιον.
τι Ο'ταν ό αγάγωσιν υμάς παραδιδόντες,
Αμή ωeoμεριμνάτε ίύ λαλήσητε , μηδε μελε
τάτε αλλ' ο εα δοθή υμίν εν εκείνη τη ώρα,
τετο λδ,ειτε, και δό εςε υμείς οι λόγοιμύτες,αλ
λα το Πνόύμα το άγιον.
12 Παεκσώσψ ό αδελφός αδελφόν εις
- θτόνα
ΚΑ Τ Α Μ Α Ρ Κ. 135
θάνατον, 6 πατήρ τέκνον ξεπτιναςήσονται
τέκνα όαι γονείς,6 θανατώσsσιν αυτές.
Ι3 Και έσεθε μισέμιμοι υσό παντων δια
το όνομά μs o 5 υπομείνας εις τέλΘ- , έξιά
σωθήσε3). -

14 Ο'ταν ό ίδητε το βdέλυjμα σ' ερημώ


Cεως το ρηθέν υσο Δανιήλ 3 τοροφήτε , ες ως
η.ι ξα και ε δει, (όαιαγινώσκων νοείτω) τότε οι εν
τη 1'söαία φόυγέτωσαν εις τα όρη, -

15 Ο'ό όλ: + σώματΘ , μή καταβάτω


5 εις τίω οικίαν, μηδε εισ%θέτω αρκίl εκτ"
7 οικίας αυτε"
16 Και ο εις "αγρδνών, μή Αθτςηεψάτω
εις τα οπίσω, άρα το ιμάτιον αυτό.
τ7 Ουαιό Φ όν γαςεί εχέσας 6 ή θηλα
ζέσα!ς αν εκείνας και ημέραις. -

18 Πeoσόίχεθε 5 ίνα μή γύη") ή φυγή


υμιλυ χΆμιλύΦ". . . . . . . . . ,
19Έσον) γδ αι ημέρα εκείνα θλίψις,
οία και γέγονε τοιαύτη αα' αρχής κίσεως ής
έκίισεν ο Θεός,έως + νιώ,6 και μή γ%ύνθ.
2o Και ει μη ΚύeμΘ- εκολόζωσε τας
ημέρας, έκαν εσώθη πάσα στιέξ αλλα δια
ά;ύ έκλεκάξύ &ς εξζέξατο , έκόλόζωσε τας
21 ς• Φ.

"Άα τότε εαν μς υμών είτνη Ι'δε, ώδε ο


Χριςός ή, 1'δε εκεί μη πις όύσιιτε,
22 Ε'γερθήσον;) γδ' ψέυδέχριςοι διψόυ
δοτοροφή) δ δώσεσι σημεία ξτέρατα,τορες
το Σποπλανάν,ει ομυατόν, εξύ εκλεκτές.
23 Υμείς ό βλέπετε 1'δε, ωe,είρηκα υμίν
πτίντα.
24 Αλλ' εν εκείνας ξημέρας, μίξ τίμ!
θλίψιν εκείνίω , ο ήλ4Θ- Cκοπώησεθ, (£ ή
ζιλιάν εδώσ' το φέγfΦ. αυτής, η

Μ 3 25 Κο)
#48 ΕΥΑΤ Γ Ε Λ Ι Ο Ν Cap. Ί3.
25 Και οι αςέρες 3 ερανζ έσονται εκπί
σήοντες, ξαι αμυαμίς αι εν τοις έρανοίς σα
λόυθήσoνθ. -

26 Και τότε όψον2 ή υον "αιθρώπg ερ


"ή" νεφέλαις μέ σιμάμεως πολλής 6
λ4ζ.

27 Και τότε Σποςελεί έξύ α/γέλες αυτό,6


2%ισμυάξει άύ εκλεκάυ αυτό εκ € σεαπα
eαν ανέμων,αα ακρs γής έως ακρs ερανg.
ε"; Α'τσο ή Ά. τίω παΘαζο
λίμύ όταν αυτής ήδη ο κλάδος απαλός 27ύ»3),
Φεκρύη τα φύλλα , γινώσκετε ότι εfγυς το
θέeyς εςίν
29 Ούτω βύμείς,όταν ταυτα ίδητε γινό
μόμα,κνώσκετε ότι εfγύς επνόθi θύραις.
3ο Αμίμι λέγω υμίν , όί και μη παρέλθη ή
εα αύτη, μέχρις επάντα ταύτα γύη3).
3 Ι Ο' ερανός δή γη παρί,6ύσον3) οι δλό
29ίμα και μη παρέλθωσι.
2 Πεει ό τ ημέρας εκείνης 6 η ώeας ε
δείς οίδεν, έθεοίαγίελοι οι άνερανω, εύει
είος,είμή ο πατήρ.
33 Βλέπετε,αγρυπνείτε 6 ωeoσ4ύχεδεώκ
οίσατε γδ'πότε ο καιρός εςιν.
34 Ως αίθρωσΦ.ΣπόδημΘ- αφεις τίω
οικία αυτύ,έδες τους δέλοις αυτό τίω εξε
σίου , ε εκ%ςω το έργον αυτύ, ξτω θυράρω
ενετείλατο ίνα 2ρηγορή.
35 Ιρηγορείτε ομύ, (ακ οίδατε γδ πότε
έκύει@» "οικίας έρχ30,όψει" Αμεσονυκτί και,ή
«ίλεκτορςφωνίας, ή ϊ. -

36 Μη ελθών εξαίφνης, όUρη υμάς καθώ!


ντας" -

37 Α' ά υμών λέγω, πάσι λέγω Γρηγο


*ε τς,

"δ. 14.
ΚΑΤΑ Μ Α Ρ Κ. 14f:
- ιδ', Ι4. ι

1 Η' ό το πάχα ε τα άζυμα μΦ θύα.


ημέρας, έ εζήτοιώ οι ΑρχSές ε οι fexμ
ματείς πως αυτόν εν δόλω κeατήσαντες
Σαποκτείνωσιν.
2 Ελεγονό, Μή εν τη εορτή ,μήσετεδό"
ρυζΘ- έςται "λαξ.
Και όντG» αυτό εν Βηθανία εν τη οικία
Σίμωνο ξλεσε,δ. κατακειμώύe αυτό,όλ
Sεγμωή έχεσα αλάζαςερν μύεςυ, νάρδs π.
στκής πολυτελές 6 συμισείψασα το αλά
βαςρον, κατέχεεν αυτε κ5' η κεφαλής,
Η"σαν θέlινες αγανακτώντες φeoς εαυ
άυ,8 λέγοντες Εις τί η απώλειααύτη "μύ
epυ γέγονεν 5,
5" ή "ημόατο γδ τέτο αςαθίώαι επάνα"
σειακοσίων θϊμιαβίων 6 Ε τοίς πήα--
2οίς. Και όνεβεειδύτο αυτή,
6 ο ο Ιησάς είπεν Α'φετε αυτίμύ.τί αυ--
τη κόσας παρέχετε και καλόν έργον εργάστατου
εις εμέ,
σ"παίτοτε γδ &υ παχές έχετε μίθ εαυ
ήί, δόταν θέλητε, δυναθεαυάύ όύποι
ήσαι εμεώ και πάντοτε έχετε,
8' ο έλει αύτη, εποίησε ωeoέλαβεμυεί--
σαι με το σώμα εις + ενταφιασμόν,
ο Αμμυ λέγω υμίν, ότσε α κηρυχθή τά,
Αυάfγέλιοντύτο εις όλον κόσμον, θ έπαζ
νσεν"αύτη, λανθήσεθείς μνημόσιμον ανή".
ίο και ο Τέδας και Ισκαριώτης, εις ή δά
4εκα,απήλθε προς άύ Αρχίβεις, ίΐαπαε"
δω αυτόν αυτοίς, -" .
τ, οι ό ακέσαντες εχάρησαν ξ έπηγεί--
λαντο αυτώ Ε" 6 εζήτίπώςε
-
ώκαινα, αυτόν πτεξ% σ4 θ'
12 Και,
142 ΕΥΑΓΓΕΛΙο Ν cap.14.
1 ε. Και τη φερώτη ημέeα ή αζύμων, ότι
τό πά3α έθυον, λέ/καισιν αυτω οι μαθητα αυ
σε Πέ θέλεις απελθόντες ετοιμάσωμώ ίνα
φαγκς το πάaα 5
13. Και Σποςέλλει ούο ά"μαθητΐυ αυτό,και
λέγΦ αυτοίς Υποίγετε εις τίω πόλιν, ΤΕ
απαντήσ’ υμίν «ύθρωπΦ- κεράμον ύσαίος
βαςτάζων ακολgθήσατε αυτω.
14. Και ότι και εαν εισέλθη, είπατε τω οικο
δέσσότη'Οτι ο διδάσκαλΘ- λέγή πέες το
κατάλυμα όα και το πάχα μ? έμαθητΐυμε
φαχω 5 - 3 -

15 Και αυτός υμίν δείξει ανώγεον μέγα


εφωμώον,έτοιμον έκέ, ετοιμαστείτε ημίν.
Ι6 Και εξήλθον οι μαθηταί αυτό,6 ήλθον
εις τίω πόλιν,έβύegν καθώς είπεν αυτοίς ε
ήτοιμοφισαν το παξζα..
Ι7 Και "Άνών, έρχε3) μΦ ήυ
δώδεκα.
18 Καιανακύκίύων αυτü,8 εώιόντων,εί
πεν ο ΙησεςΑμμο λέγω υμίν, ότι εις εξ υμώ
παeαδώσΨμε,ο εάθίων μέ7 εμού,
19 Οι δ ήρξαντο λυσέιθαι,6 λέγήν αυτώ
είς καθείς Μήί εγώ; Και άλλΘ. Μήτί εγώ;
2ο Ο' ό Σποκριθείς,είπε αυτοίς Εις εκ φ
δώσεκα , ο εμβαπ"όμύμΘ- μέT' εμέ εις τα
σουζλίον,
2 Ι Ο'μάμ υλος 3 ανθρώπg υσαγί, καθ
ας γέγκατα 3 τει αυτε εαι ότώ ανθρώπω
εκείνω σί και ο υιός 3 ανθρώτο και παραδίδοται,
καλόν ίύ αυτώ, ειέκ εγγυήθη ο αίθρωσΘ,
εκείν(Θ»,
22 Και εάθιόντων αυσίύ, λαζαν ο 1'ησες
Αν "- - - - - - - » 2/ > <»

ξτον,όύλογήσας έκλασε.6 έδωκεν αυτοίς, Θ


είπε Λάβετε,φαγετε τυτό εςι το σώμα μs.
23 Και
Μ. ΚΑ ΤΑ Μ Α Ρ Κ. 143
- 23 Και λαβαν το ποτήeκoν,όύχαριςήσας
έσωκεν αυτοίς 6 έπον εξ αυτό πάντες,
24 Και είπεν αυτοίς Τετό ες το αιμάμκ
7ο τι καινής διαθήκης, το τει πολλών οκχμ
νόιόμον.
25 Αμίμι λέγω υμίν, ότι έκέτι και μη πάω
εκ 3 γυνήματΘ- σ' αμπέλs , έως τ’ ημέρας
εκείνης, όταν αυτό πίνω καινον αν 7ή βασιλεία
# Θεού.
26 Και υμνήσαντες εξήλθον εις το όρG
αίύ ελαμών. Α

27 Και λέγ! αυτοίς ο Ιησές Ο"τι πάντες


Cκανδαλιδήσεώε εν εμοί αν 7ήνυκτί ταύτα,
οπ γέγραπ%), Πατάξω + ποιμόμα , 6 δια
Cκόρπιθήσεθ τα πρόβατα.
28 Αλλα μό' το εγερθlώαίμε, ωeaάξω
υμάς εις τίω Γαλιλαίου, -

29 ο'ό πέ€,ς έρη αυτώ. Και ει πάντες


Cκανδαλιάθήσονται, αλλ'έκ εγω.
3o Και λέγ! αυτο ο Ιησες, Αμίμιλέγω
Coί,όί σήμερον εν τη νυκτί ταύτη, πριν ή δις
αλέκτορα φωνήσαι, σεις απαρνήση με.
3 Ι Ο'ό εκτειασ5 έλεγε μάλλον Ε'αό με
«Jέη σιωατοοθανείν Coι , και μή Cε απαρνήσο
Αμαι. Ωσαύτως ό 6 παντες έλεγαν...
32 Και έρχονθεις χωρίον έτο όνομα Γεθ
σημανή,6 λέγή τοις μαθητής αυτώ"Καθίσα
τε ώθε έως τώeoσόύξωμα.
Και παραλαμβανει ο Πέτρον 6 Φ
Ιάκωζον ΦΙωαννίμ μίθ' εαυτέ 6 ήρξατο οκι
θαμζέιθαι Φαδημονών. - -

34 Και λέγι αυτοίς, περίλυαίς εσινή


ψά με έως θανάτε μείνατε άδε, 6 κ»γ
Ρ 3; Και «ειλώων μικεί , έπεσε "ε
εξτε. κ

Ν γής 6
Ί44 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ cap. 14.
ής έφερσηύχετο ίνα,ει duύατόν εςι, παρ
ί έλθη ασ' αυτό η ώρα,
"36 Και έλεγχυ Α'ζζά ο πατήρ,παύτα εfυ
νατά σοι παρένε/κε το ποτήριον αα' εμέ τζ
π. αλλ' ε ί εγώ θέλω,αλλα τί σύ.
37 Και έρχε) 6 4ύeίσκ{ αυά:ύ καθώύδόν
τας ελέγl τώπέτεω Σίμων,καθώδεις, εκ
έχυσας μίαν ώeαν κηγορήσαι και η w y

38 Γρηγορείτε 6 τοéοσ4'χεθε:ίναμή εισ


έλθητε εις πίρκσμόν, το μόμπνόύμα πρόθυ
μον,ή ό σαρξ αιθενής.
39 Και πάλιν απελθών τωeωσηύξατο , ή
αυτόν λόγον είπών.
4o Και υποτρέψας εύρεν αυάο πάλιν
καθόύδοντας, ( ήσαν γδ οι οφθαλμοι αυσίύ
βεβαρημόμοι) δέκήδεισαν ί, αυτώ Σποκρι
θώσι.
41 Και έρχεται το σεξτον, 6 λέγή αυτοίς'
Καθόύδετε το λοιπόν ξαναπαύεώς απέχΦ,
ήλθεν η ώeα ιδε, παραδίδοται ο υιός "α
θρώσκαι εις τας χείρας ή αμαρτωλών.
42 Εγείρειθε, αγωμώμ ιδε, ο παραδιδές
43 Και όυθέως2 έτι αυτό λοι,οιμύτΘυ, πα
eαγίνεθ fέσας,είς ων Φοώδεκα,@μέΊ' αυτό
όχλΘ- πολύςμό μαχαιρών β ξύλων, παρά
Φ Αρχιδέων 6 ά"Γeαμματέων δΦίύ Πρεσ
βυτέρων.
44 Δεδώκ! ό ο παραδιδες αυτόν σύωη
μον αυτοίς, λέγων Ο'ναι φιλήσω, αυτός επ'
κeατήσατε αυτόν,®απαγάγετε ασφαλώς,
45 Και έλθων 2 όUθέως Φερσελθών αυτώ,
λέγξΡαββί,βαββί, 6 κατέφίλησεν αυτον.
4β. Οι δ επέ6%ον εα αυτόν τας χείρας
«υήυ 6 εκcάτησαν αυτόν, -
47 Εις
Κ Α Τ Α Μ Α Ρ Κ. 145'
47 Εί, δε μς ή"παρεςηκότων απαστάμε
ν9 τίω μάχαιραυ,έπασε ή δόλον "Αρχιε
ρέως: 6 αφείλεν αυτό το ωτίον. ...
48_Και Σποκριθείς ο Ιησος, είπεν αυτοίς,
Ως ό%ιλής:ίμ εξήλθετε μό"μαχαιρώνε ξύ
λων συλλαζείν με 5 -

49. Καθ' ημέραν ήμία πgίς υμάς εν τω


εδώ διδάσκων, ξεκέκρατήσατέμε.αλλ' ίνα
πληρωθώσιν αι γραφαί:
5o Και αφέντες αυτόν παύτες έφυγον.
5 Ι. Και εί, ίος νεανίσκΘ- ηκολέ84 αυτώ,
τοεμβεβλημύβΘ σινδόνα 3ήi γυμνέ 6 κρα
τύσιν αυτόν οι νεανίσκοι.
5 2. Ο δκαταλιπων τίωσινδόνα, γυμνός
έφυγΖυ απ' αυτήo.
53 Και απήγαγον ή Ιησέν πρής, η Αρ
2δέα.® βιώΆ αυτωπαύτες οι Αρχιδές
& οι Πρεσβύτεροι θοί Γραμματείς,
54 Και ο ΠέτεG. Σπομακρόθεν ηκολα
δησεν αυτώ έως έσω εις τίμ' αυλίμ 3"Αρχι
ερέως είύ συjκαθήμύμΘ μί άθιά ηρέή),
και θερμαινόμύμΘ- προς το φώς.
5 Οι 3 Αρχιδείς ε όλον το σμυέδριον
εζήτοιμ, κά: *Τησε μαρτυρίου, εις το θάνα.
τώσα αυτόν ξεχ βύρίσκον.
56 Πολλοί γδέψόυδομαρτύeouυ κατ' αυ
τύ"είσαι αιμαρτυρία, εκ ήσαν:
57 Καί πνες ανασάντες , εψευδομαρτύ
eyuυ και αυτό, λέγοντες,
58. Ο τι ημείς ηκέσακόμ αυτό λέγοντΘ,
Ο"τι εγω καταλύσω + ναού τύτον α' χleoσot
ητον και έδια αειών ημερών αλλον αχίρσποίη
τον οικοδομήσω, -ν

59 και εθεέτως ίση μύη μαρτυρία αυά.


6o Και αναςας ο Αρχιδόυς εις το μέσον,
- Ν 2, ς?
146 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙοΝ αρ. 14.
επηρώτησεα Γησgν,λέγων ουκ Σποκρίνι ε
ι θεν, τί ετοί Cκαι καταμαρτυρούσαν και
6, Ο'δεσιώπα,έεθεναπεκρίνατο. πά
", δί. Αρχιδώς επηρώτα αυτόν, έλέγή αυτή,
Σύει ο Χξιςος οιός Φάυλογητό;
62. Ο ο Ιησεξ είπεν.Εγώ είμι.6 όψεώθε +
ι)ον φ Ε καθήμενον εκ Ά 7"Ου
"άμεως, ξερχόμενον μί? fνεφελώύφερανέ.
63 Ο'ό Αρχιδόυς, διαρρήξας άθχηδας
αυτύ,λέγξΤίέτίχςείου έχομεν μαρτύρων,
64 Ηκέστέ1ε σ"βλασφημίας ίύμή φαί
νεταί5Οί5 παντες κατέκριναν αυτό, έθίνο
χον θανατg.
65 Και ήρξαντόμνες έμπτύειν κυτω, και
"εικαλύπίεΐν το πρόσωπον αυτό,6κόλαοί
ζείν αυτόν, ελέγέν αυτω Πeρρήτουσινά οι
ιία ηρέται ραπίσμασιν αυτονέζαλλον.
66 Και όντG Επέβε εν τη αυλή κράτω,
έρχεται μία άπαιδίσκων "Αρχιδέως,
67 Και εδέσα + Πέθνν θΆμώηνόμενον, εμ
βλέψασα αυτω,λέγ{ Και σύμφ4:Ναζαρη
νέ Γησε ή θα. - «;"

68 Ο' ό ηρνήσατο, λέγων ουκ οίδα, ευε


ίσαμαι άσυλέγεις. Και εξήλθεν έξω εις
το Φe"αύλιον 6 αλέκτωρ έφώνησε.
69 Και η δίσκη ιδασα αυτόν πάλιν,
έεξάρλέγήν τοίς παρεςηκόσιν οπόί εξ
αλλ7γυ έςπy.
7ο Ο' ό πάλιν ηρνείτο. Καλμετα μικρήν
πάλι οι παρεσιώτες έλεγαν το fίέστω Αλ
θώς εξ αυτήδεί 6 γδ ΓλμλαίΘυ εί, ®ή λα
λιά Cε όμοιάζει.
7". Ο.3 ήρξατο αναθεμαίίζειν εομνύειν,
Οτι εκρίθα ταίθρωπον τίτoνόν λέγέτε.
72 Και εκ δευτέρs αλέκτωρ έφώνησε και
ανεμήθη
ΚΑ ΤΑ Μ Α Ρ Κ. 14χ
αειμνήθη ο ΠέτεG- "ρήματΘυ και είπεν αυ
τω ο Τησές Ο"τι πριν αλέκτορα φωνήσαι
δις, αποφνήση με σφίς.Καιόλιβλίων, έκλαις.
Α6 . Ι ?.
Ι Και όUθέως όλι το "έιαμων Ζη"Θέ

ήσαντες οι Αρχιβείς μετα ά"Πρεσβυτέρων &


Τeαμματέων,6 όλον το σιωέδέμον,δήσαντες
αι η"έν ασίύεγκαν, 6 παρέδωκαν τη Πι
λατω.
- 2 Και επκράτησεν αυτόν ο πιλάσΘ- Σό
2: ο βασιλόυς ά"Ιεθύων, Ο'ό Σποκριθείς,
Μπεν αυτώ Συ λέγές. "
3. Και κατηγόeριμ αυτό οι Αρχιερείς
27"αλλαί* -

4 Ο' ό ΠιλάτΘ- παλιν επιφώτησε κυ


τον,λέγων Ουκ Σποκρίνη εσέν, ίδε πόστα ζε
καταμαρτυρέσιν. -

5 Ο' ό Γκσές έκέτι εσεν απεκρίθη , ώςε


δαυμάζειν + Πιλάτον, -

6 Κατα ό εορτίω απέλνεν αυτοίς ένα


«fέσμιο",όντjo ήτgντο,
7 Ηνό ο λεγόμενΟ- Βαραζβάς μετα ή?
συςτασιασών dεδεμύΘυ, οίμνες εν τη ςτίσι
4όνον πετυοιήκφσαν.
8 Και αναζοήσας ο όχλΘ», ήρξατο αιτεί
θαι, καθώς αει ετσοίει αυτοίς. . .
9 Ο' ό Πιλάτος απεκρίθη αυjoίς, λέγων"
Θέλέlε Σπολύσω υμίν ή ζασιλέα ή"Ι'κδιύων,
Ιο (Ε'γίγωσκε γδ' ότι δια φθόνον παρα
Φεδώκφσαν αυτόν οι Αρχιερείς.) έ)

Ι ! Οι 3 Αρχιερείς αλέσjσαν ή όχλον ένα


μάλλον ή Βαραζβαϊδαυλύση αυτείς... ε...
12 ο ό πιλάτος Σποκριθείς,πάλιν είπεν
αυτοίς Τί εν θέλετε ποιήσω ον λέγετε βα"
λέα
α ή) Σ'και δαίων και,
Συδαίων 3 13 Ο
" - "
148 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙοΝ Cap. 15:
13 Οι ό παλιν έκραξου Σταύρωσον
ίωΙόν.
14 ο'ό Πιλάτg έλεγχο αυτοί. Τί γδ'
κακόν εποίησεν,οι ο τειωοτέρως έκραξου,
Σταύρωσον αυτόν,
1,5 o o ΠιλάτG β«λόμενΘ- τω όχλω
το ικανόν ποιήσαι, απέλυσεν αυτοίς "βαρ
αζβαν, 6 παρέδωκε η Γησέν φραγελλώσας,
ϊναςαυρωθή. -

16 Οι ο χαίιώται απήγαγαν αυτόν έσω τ'


αυλής, ό ες αραιτώριον 6 συjκαλεσιν όλία
ασέιρου. ψη

Ι7 Και ανθύεσιν αυτον πορφύρδυ, G τήρα


λιθέασιν αυτωπλέξανlες ακαήθίνον ςέφανοr.
18 Και ήρξαντοααστίζεθται αυτόν Χαίμε
βασιλόύ ήύ 1'sdoύων.
19 Και έτυπήoν αυτό σίω κεφαλίου κα
λαμω, θ ανέτοτυον αυτω, 6 ίιθέντες τα γό
νατα ωeρσεκύνοιω αυτω.
2o Και ότε ανέπαιξαν αυτώ, εξέΟυσαν
αυτόν τίω πορφύραν, 6 ενέσυσαν αυτόν τα
εμάτια τα ίδια 6 εξαγ«σιν αυτόν ίνα ςαυ
ρώσωσιν αυτόν,
2 Ι Και αχαρόύκσι παράγοντα ίινα Σί
μωνα Κυρίμαιον 2 (ερχόμενον ατ' αγρξ, α
πατέρα Αλεξαίθρs 6 Fέρε) ίνα άρη ή ςαυ
eyν αυτυ.
22 Και φέρεσιν αυτόν όλη Γολγοθά.7ότσον"
ό ες μεθερμίωόυόμενον,κρανίκαι τοπ"Θυ.
23. και δίδαια, αυτω πείν εσμυρνισμέ
νoν οίνον.ό.5 εκ έλαζε. Α

24 Και σαυρώσαντες αυτόν, διεμέριζον


τα καίμα αυτό, βάλλοντες κλήeoν επ' αυ
σαράς 4άρη, ι
Υ
25 Ηνό ώρα σείτη, 6 ες αύρωσαν αυτόν.
26 ΚΑΙαε
ΚΑΤΑ Μ Α Ρ Κ. 149
26 Και ίώ ή ό%ιγραφή τ’ αιτίας αυτί όλτ
γεγραμμόμη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ
ΔΑΙΩΝ..
27 Και σω αυτωςαυρέσι δύο ληστές ένα
εκ δεξιών, 6 ένα εξ όυωνύμων αυτ8.
28' Και επληρώθη η γραφή ή λέγεσα. Και
μετα ανόμων ελoγίαθη. -

29 Και οι παραπορόυόμενοι,εβλασφήμεν
αυτόν, κινοιώτες τας κεφδύας αυτίύ, 6 λέ
ντες ούα, ο καταλύων fναόν,€ εντεισιν
ημέρας οικοδομή,
3ο ΣώσονζέαύΙον,θ καΙάβα Σπο?ςαυρέ
31 ομοίως ό 6 οι Αρχιερείς εμπαίζοντες
περς αλλήλες μεταφΓραμματέων, έλεγν"
Αλλες έσωσεν, εαυτόν και αιμύα3) σώσαι,
32 ο Χεισος ο βασιλός"Ισραήλ κα
ταζάτω νιώ Σπο fςαυρ8, ένα ίδωμεν επι
τώσωμεν. Και οι σιμυεςαυρωμώύοι αυτώ ω
νείδίζον αυτόν, Χ. ε". -- ξ ".

33 τενομψης ο ώρας έκτης CκότΦ: εγγύε


το34
έφ' Και
όλüυτίμ
τη ώραγίύ
τήέως ώραςεξόνσε
ενάτη ενάτης,,
ο ησες
φωνή μεγάλη και λέγων' Ε'λωι Ε'λωϊ, λαμμά
Σαζάχρανί, ό επ.μεθερμίμώόμενον"Ο Θεός
κε, ο Θεός με, ειξτί με είκατέλιπε και
Καί μνες ή παρεςηκότων ακέσαντες»
έλεγον Ι'δε, Ηλία φωνεί.
36 Δραμωνό εις,βγεμίσαι ασόγον όξες»
πλειθείς τεκουάμω και έτσόkζ, αυτόν, λέγων"
Κζετε ίδωμενεί έρχεται Ηλίας καθελ"
αυτόν, - "

37 o' ο Ιησές αρείς φωνuυ μεγάλμ",


εξέπνάυσε. - « » - f

5% και το καταπέτασμα σύναξεκίδη


εις ώύο, Σπόαίωθε έως ξ:
4 39 Τδών
15ο ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι ο Ν cap. 16.
39. Τεων 3 ο κεντυρίων και παρεσηκως εξ
ένανίας αυτή , όίο έτως κράξας εξέπνόυσεν,
είπεν Αληθώς ο αίθρωτο ΘΣ όξιά υος ίδ Θεου.
4ο Ησαν 2 εκμιαίκες Σπο μακρόθεν
θεωρεσαι αν αίς ιδ& Μαρία η ΜαΪδαλίευή,
και Μαρία ή ΦΙακώζε το μικe9δ, 6 Ιωσή
μήτηρ, ξΣαλώμη, "
4Ι Αίθότε μυόν τη Γαλιλαία, ηκολέθ«ν
Φιντώ, 6 διηκόνεν αυτώ ε άλλα πολλαι αι
σμυαναβάσαι αυτώ εις Ιεροσόλυμα, φ'

42 Και ήδη οψίας γυόμύύης, (έτει ίου


παρασκβυή, ό ες ωeρσάζβατον.)
43 Ηλθεν Ιωσήφ Σπο Αριμαθαίας, βυ
χάμων βελόυτής , ό, ε αυτός ζώ αρόσθεχό
μενΘ τίμυ βασιλείαν +Θεξ;Ίολμήσας εύσ
ήλθε προς Πιλάτον, ε ήτήστατο το σώμα τώ
Ιησοδ.
44 Ο'3 ΠιλάτΘ- εθαύμασεν ει ήδη τέ.
θνηκε 6 ωe"σκαλεσάμενΘ ή κεντυρίωνα,
άπηρώτησεν αυτόν εί πάλαι απέθανε.
45 Και γνες Σπο "κεντυρίωνΘ-, εοώρή
σατο το σώμα τωΙωσήφ.
46 Και αγοράσας (ινδόνα , 6 καθελων
αυτόν,ενείλησε τη Cίνδόνι 6 κατέθηκεν αυ
τον εν μνημείω ό ίδλελατομμμύον εκ πέ
τρας 6 ωe"σεκύλισε λίθον όαι τίμι θύραν σύ
μνημείg.
4Ζ Η' ό Μαθία ή Μαίδαλιμή 6 Μαβία Α ι
Τωση εθεώροειυπ5 τίθεζ).
ις'. 16.
Ι Και διαγήμομύκαι "σταββάτg, Μαρία ή
Μαγδαλίωή 6 Μαρία ή το Ιακώςκαι 6 Σα
λώμυ ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθέσα αλείτε
ψωσιν αυτόν, Χ.

2 Και λίαν πεκί ή μιάς σαββάσων έρ Υ


χνται
ί ΚΑΤ Α Μ Α Ρ Κ. Ι 51

η χρνται ή το μνημείο ανατείλατΘ τ:


π, ηλι",
34% 3 Και έλεγν φρός εαυτιάς Τίς Στοκυλίσι!
Ά ημίν ηλίθον έκ "θύeας fμνημεία,
"μ, 4 Και κυαζλέψασαι θεωρούσαν όμ Σποκε
7, κύλις αιολίθG), ίδ γδ μέγας σφόβα" ,
- , Κη εισελθέσαι εις το μνημείον και είύον
και ο νιώνίσκονκαθήμόμον εντοί, δεξιοί, 2 αει"
ι: ". λημώμον σολίω λουκίω έ εξεθαμώθησαν,
": ε:
" 'γ.:6' ό"ό λέγή αυτής Μη εκθαμβείδε'. »
«υ ΤΤ η Α γν Α

: ζέν ζητείτε η Ναζαρίμον ςαυρωμύον"


ηγέρθη,έκέσιν ώσνίύε;o τόσΘυ ότνκαι έθηκαν
αυτόν.
7 Αλλ' ιατάγεφ, είπατε τοίς μαθητής
αυτό, φτω Πέτζαβί αρνάρ! υμάς εις τίω
ταμλαίου εκεί αυτόν έψεθ , καθώς είπεν
υμίν./
3 καιεξελθέσαι ταχύ, έφυγν Σποέμικ
μείg. είχε 3 αυτας τζόμΘ- 6ίκς αστς 6 και
σενί και δεν εξανον εφοβοιώτο δό.
9 Ανατας όσεωί φeώτη σαββάτε:
ί εφάνη πρότον Μαεία τη Μαγδακίωή , αφ'
ής έκζεζλήκφ επüα δαιμόνια.
ί το Ε'κείνη πορόυθείσα απήγ[ειλε τοίς μέ7'.
αυτό γ%υομυώοις,πενθ«σι εκλαίεστ,
τι Κακέινοι,ακάσαντες ότι ζή, 6 εθεάθη
υσ' αυτής, ήπίgησαν.
ό 12 Μετα όταύτα θυσιν εξ αυήυ αει
πασέσιν εφανερώθη ο ετέρα μορφή, πορώ"
μύψοις εις αχόν. γν

ι 13 Κακέινοι απελθόντες απήγίειλλυ πιε


λοιποίς εθε εκείνοις ό%ίς όυσαν. - -
= 4 ή περν, ανακειμώύοις αυτοί τοί να
σεκά, αφαίραήθη , 6 ωνείδισε τίμ' απασία"
Άι , και σκληροκαρδίου
Ν 5
όί τοί, θεά"
μ"ύ
1, 2 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ Cap. Ι.
μύοις αυτόν εγηγερμψον άκ όλίς όυσαν:
15 Και είπεν αυτοίς ΠορAυθέντες εις ή
κόσμον απαντα, κηρύξαφ το όυα/γέλιον πάση
τη κίόσφ.
16 Ο'πς-όύσας 6 βατσίμώθεις,σωθήσεθ, ο
ό απςήσας,κατακριθήσεθ.
17 Σημεία ο τοίς πς όύσασί ταύτα πα
eακολgθήσφ. Εν τω ονόμαίόμκαι δαιμόνια εκ
βλέσι γλώουαμς λαλήσεσι καναϊς
18 Ο'φ4ς αρέσι καν θανάσιμόν τι πάω
σιν,εμή αυάjβλάψει ό%i αρρωςες χεieας
ζήτθήσεσι, 6 καλώς έξsσιν.
19 Ο' μύο ομυ ΚύρμΘ- μ? το λαλήσαι
αυτοίς,ανελήφθη εις ή έeανόν, ξεκάθισεν εκ
δεξιών + Θεοδ. -

2o Εκείνοι ό Ε; οκήρυξαν παν


ταχέ,3"Κυρίκαι σμυβγουώτΘ-,6 + λόγον βε
βαιξντΘ δια ή"επακολgθοιμύτων σημείων,

Τ Ο ΚΑΤΑ Λ Ο Υ Κ Α Ν
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν.

Κεφ. ά., Ι.
Ι Πειδήώ πολλοί επεχείρησαν ανα
τάξαθα, διήγησιν τοεί ή πεπληe"-,
φορημώύων εν ημίν αραγμάτων»
2 Καθώς παρέδοσαν ημίν οι απ' αρχής
αυτόα 26 ιία ηρέται γυόμιμοι 3λόγκαι,
3 Ε'δόξε κάμοι και παρηκολsθηκότιαίωθεν
πάσιν ακριβώς,καθεξής σοι Jeάψαρκeάτισε
Θεόφιλε,
4. Σύα όλιγνώς τή:ί άν κατεχήθης λόχων
τίω ασφάλ4άν, - "Ε
ΚΑΤ Α Λ Ο Υ Κ. 153
5 Ερχύετ; όν ή ημέραις Ηρόδs 3" βασι
λέως ή Γκαιδαίας , ιερόUς Ιος ονόματι Ζα
χαβίας , εξ εφημερίας Α'βια 6ήγμυή αυτί,
εκ τ θυγατέρων Α'αερον , 6 το όνομα αυτής
Ελισάβετ,
6 Η'σαν ό δίκαιοι αμφότερςι ενώπιον το
Θεξ, πορAυόμιμοι εν πάσας ή εντολαίς 6 δι
καιώμασι "Κυρίκαι άμεμπfoι.
7 Και έκίύαυτοίς τέκνον, καθότι η Ελι
στάξετ ίύς ειρα, ξαμφότεροι τοερβεβηκότες
εν "ημέρας αυτήo ήσαν.
8 Εγ%ύετο δ εν τω ιερατόζειν αυτόν ενΊή
τάξει σ' εφημερίας αυτό ένανί το Θεέ,
9. Κατά το έθΦ- τ' ιερατείας, έλαχε τυ
θυμάσαι, εισελθών εις ή ναόν 3 Κυρίε.
το Κα παν το πλήθΦ- "λαξίώ ώeρσόυ
χόμύμον έξω τη ώρα"θυμάματΘ».
1 Ι Ω"φθη ό αυτώ αγ[ελΘ. Κυεί«,ες ως εκ
σεξιών fθυσιαςηβίε 3θυμιάματΘ».
12, Και εταράχθη Ζαχαρίας ισών , 6 φό
βΘυ επέπεσεν ετσ' αυτόν.
73 Είπε ό τρός αυτόν ο αγfέλΘ- Μήφος
β5 Ζαχαρία, διότι εισηκέάθη ή Ά ®
ηγμωήζκαι Ελισάβετ γυνήσι ιϊόν σοι, 6κα
λέσφς το όνομα αυτό Τωανίω. . ,
14 Και έςαι χαρά σοι δαγαλλίασις» δ
πολλοί ό%ι τη γυνήσφαυτύχαβήσoνθ,
σ45 Εςαι γδ'μέγας ενώπιον "Κυεί« και
οίνον 6 σάκεβα και μη πάη & ΠνώύματΘ: αγές
πληθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτ"
τό; Και πολλές φυών Ισραήλ όπιφέψει
και%ι Κύριον ή Θεόν αυήύ, " -

17 Και αυτός οεοελ4ύσεθ ενώπιον μία


ε, άγόματι θ ouυάμ! Ηλία : όλτζίψα!
καρύδας πατέρων όλι τέκνα, 6 ασί"""
φρονήσ'
ί: 154 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ cap. τ.
:
ΦewνήσΨ δικαίων,ετοιμασαι Κυείω λαόν και
εσκέυασμό ύoν. -

18. Και είπε Ζαχαρίας φεος ή αγftλον


ΚαταίίJνώσομαι Ε δί &μι πρεσβύ
της και έήγμυή με Φενζεώκύα ά ξ ημέρας
«ωτής, και σ Δ/ <' ν

19 Και Σποκριθείς ο αγfέλΘ»,είπεν αυτοί,


Εγώ ειμι Γαβριήλ ο παρεσηκως ενώπιον το
Θεξ δαπεςτέλίμ λούλσα, αεός (ε, 6 &ναξ
γιλίσαθαι σοι ταύτα,
2o Και ιδεοέβη Cίωπών, εμη ομυαμόμος
λαλήσαι, αχειής ημέeας γίύνώ ταύτα αθ'
δ εκ βήίς ώσας τοις λέγοίξμέ,εί ίνες πλη
ρωθήσον;) εις ή καιρόν αυτή).
"Η Καμό ο λαός ρενσδοκών +Ζαχαείαν
&"καίο εν το' χερνίζειν αυτόν εν τω
ναώ»
22 Εξελθών δεκ ήριόατο λαλήσαι αυ
τοί ξέαέγνωσαν ότι οστασία εάραίε, αν
τωναώ, 6 αυτος ίδδιανόύων αυτοις, 6 διέ
μενε κωφός.
23 Και εγ%ύετο ως επλήθησαναι ημέραι
λεισεργέας αυτό, απήλθεν εις α' οίκον αυτύ:
24. Μετα β ταύτας τας ημέeκς σιιυέλα
βεν Ελισάβετ ή γωή αυτό, 6 τοεμέκρυζεν
εαυτιωμώας πέντε, λέγεσα,
25 Ο'τι έτω μοιπεφοίνκιν ο ΚύειΘ αν
ημέρας αίς εσείθεναρελέιν το όνευές με αν
«νθρώτοοις.
αό Ειότώμίωί τωέκτω απετέλι, ο αγ.
γελΘ. Γαβριήλυφο 3 Θεύεις πόλιν ο Τα
λιλαίας ή όνομα Ναζαρέθ, -

-37 "ξες παρθένον μεμνκς 4κύμω αιμοι


και όνομα Ε.Ε.: οίκέΔαζίση. ΆΆ
παρθένε,Μαριάμι' -

28 Και
ι; ΚΑΤ Α Λ Ο Υ Κ. Τ55
. 23 Και εισελθών ο αγ[ελΘ τoρoς αυτίμι,
Απ'Χαίρι κεχαριτωμάμιο Κύe.Φ-μφ Cέ,
ίύλογημύν σύξι γαυαιξίν. -

29 Ή"ό ιδίσα διεταράχθη όαι τωλόγα


αυτό βοήιλογίζετο ποτατνος εί, ο αασα
σμός άϊ".
3o Και είπε, ο αγfέλΘ- αυτή Μή φοζε
Μαριάμ ώρες γδ χάει παρα τω Θεώ,
3i Καίδευσυλλήψή εν γας ρι,6 τέξη υόν"
Φκαλέσjς το όνομα αυτί: Τησεν.
32 ούτΘ έξαιμέγας, ξιίος ύψίς"άλ"
θησε) εσώσύ αυτώ ΚύρκΘ ο Θεός f θρό
νoν Δαζιάιτ πατeώς αυτό. "
33 Και βασιλόύσφόλι ί οίκον Ιακώβεις
αίθ' άίας, 6 και βασιλείας αυτό εκ έςα!
σέλΘ".σ
34 Είπε ,ο Μαρκαμαελ, η αίfγκλον. Πώς
-

έςά
3,τύτο,εσε αίθα εκχώσω
και Σποκριθεί, ο αίχλΦ και
επε αυτή"
π%ύμα άγιον επελώσεθ βήί 0ε: ® διμύαμις
ύψίς και όλτσκιάσ% Coι δό 6 το γυνώμενον
αγιον, κληθήσε2θος Θεοδ.
36 και
αυτή ιδε, Ελισάβετ,
συμφκηρύα συγγυής
υον άγήρα αυτή" C8,4%ι
ξιά, :
κκίμ, έκ ες αυτή τη κάλεμψήςεία. -
37 οτι εκασμυαΐήσ4 παex τω Θεώπα"
δήμα, 4"
58 Είπε δΑ, Μαριάμ,Α' » Αν . " Ν. *
δε ή δόλκ Κυβίκαι"
'

γ%ύομτόμιο και το βήμα'Cη;Και απήλθεν απ'


αυτής ο αίFγελΦ". "

3ο Α'ναςάσα ο Μαριαμ ό φ ημέρας


τώτας, ετσορόύθη εις τίω ορφίωμφασκδης» --

άς πόλιν 1'έδα, ν

43 και εισήλθεν εις ή οίκο, Ζαχαεί"' κα!


ατάστατο τίω Ελισάβετ, κ.

41 Κα'
156 . ΕΥΑΓΓΕΛτο Ν cap.τ.
4Ι Και εγχύετο ώς ήκεσεν η Ελιστάςεται
αασασμόν 7 Μαείας, εσκίρτησε το βρέφΦ.
ε τη κοιλία αυτής & επλήθη πνβύματό.
αγίκαι η Ελνστάζετ, αν Αυ

42 Και ανερώνησε φωνή μεγάλη, θ είπεν,


Ευλογημάη συεν γμυαιξί, θ αυλογημίύΘ ο
καρτνες σ'κοιλίας Cg. e!

43 και πόθεν μοί τύτο, ίνα έλθη η μήτηρ


Κυείκαι με ωeός με 5
Ά. Εμιτ, ή φωνή + αασα
Cuξζκαι εις τα ωτάμε, εσκίρτησεν εν αγαλ
λιάσjτοβρέcΘ- εν τη κοιλία με.
45 Και μακαρία ή πτώσασα ότι έςαι
τελείωσις τοίς λελαλημώύοις αυτή παρά
Κύeίε. . .
4ά. Και είπε Μαριάμ Μεγαλιμύει η ψυχή
μs + Κύριον, -

47 Και ήγαλλίασε το πνεύμα με ζήτω


Θεώ τω σωτηρίμε,
48 Οτι επέβλεψεν όαι τίω ταπείνωσιν
της δέλης αυτό. Ιδι. γδ's Σπο το νιώ μακα
εμέσι με πασαι αι γ%ύεαί,
49. 9"τι εαοίησέμοι μεγαλεία ο αιμα
τος, 6 αγιον το όνομα αυτό,
5ο. Και το έλε@- αυτό εις γυεας γυεών
τοις φοβεμόμοις αυτόν, -

5.ι Ετο'οίησε κεάτΘ εν βeαχίονι αυτό,


διεσκόρπισεν υπερήφανες δκανoία καρδίας
αυτήυ,
52 Καθειλε ο κυάτας Σπο θρόνον,éύψω
εταφφνές, -

53 Πενώντας ενέπλησεν αγαθών, Φπλε


τέντας εξαπέςφλε κενές
54,4 νταλάβετο Ισραήλ παιδός αυτό,
"ηθιμύα ελέες,
55 (Κα
- ΚΑΤΑ Λ Ο Υ Κ. 15 %
και (Καθώς ελάλησε αρός άυ πατέρας
αξίτω Α'βeκαμ, 6 τω ασέρμαίο αυτό) εις
"Υ α και β) για -

56 Εμίνε5 Μαρκαμ συμ' αυτή ωσεί μή


νας τρείς βυσέςρεψεν εις ή οίκον αυτής,
52 Τή ο Ελισάβετ επλήθη ο χςόνΘ- τζ
τεκείν αυτίμύ 6 εγγύνησεν είέν, "><
58 Και ήκεσαν οι τείοικοι 6 οι συjγγυείς
αυτής,ότι εμεγάλμυε ΚύeμΘ- το έλεG- αυ
τε μετ' αυτής 6 σιωέχαιewν αυτή.
59 Και εγξύετο και αν το όγδόη ημέρα ήλθον
τδέιτεμέιν το παιδίον € εκάλουμ αυτό ό%ι
τω ονόμαίο "πατζός αυτό, Ζαχαείαν. -
6o Και Σπκριθείσα ή μήτηρ αυτό, είπεν"
ουχά αλλα κληθήσε;) Τωαΐνης,
όi Και εξανον προς αυτίμι Ο'τι εδείς εςιν
εν τη συγγγυεία ζ ός κ.κλέ,3) τω ονόμαίο ",
τούτω.
62 Ε'νέν4ιον ό το πασει αυτό , το τί αν ί
θέλοι καλέθαι αυτόν.
63. Και αιτήσας πινακίδιον,έγραψελέγων"
Ιωάννης εσί το όνομα αυτό. Και εθαύμασαν
παύτες.
64 Α'νεώχθη ότοςόμα αυτό παραχζήμα,
ώ η γλώωα άμτζ δελάλει όλογών Θεό,
6; Και εγ%ύετο όλι παύτας φόβΦ. άυ
πλειoικoιώτας αυτές θ εν όλη7η ορίνη σ'Ι's
δαίας διελαλείτo παύτα τα βήματα ταύτα,
66 Και έθεντο παίτες οι ακάσαντες εν τη
καρδία αυτή'', λέγοντες. Τί άeα το παιδίον
τέτο έστης Και χειρ Κυείκαι ίώ μετ' αυτ".
67 Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτό επλήθη
ΠνόύματΘ- αγί« 6 ωgρεφήτόυσε, λέγων
68 Ευλογητός Κύειθ- ο Θεός + Ισραήλ,
5π επεσκέψατο ξεποίησε λύτρωσιν τω λαώ
αυτό, - 69 Και
158 ΕΥΑττΕ Λ Ι ο Ν Cap. 2.
69 Και ήγίρε κέρας σωτηρίας ημίν, εν τω
οίκω Δαζισή "παιθος αυτό,
7ο Καθως ελάλησε διαςόμαίΘ- "αγίων
ή απ' αιώνΘ- αεορητΐύ αυτή;
7! Σωτηρία, εξέχθράν ήμου, 6 εκχdejς
παύτων ή"μισοιuύτων ήμ%ς.
72 ποιήσαι έλε® μύ ή πατέραν ήμου,
και μνηθίμύαι διαθήκης αγίας αυτ8,
73 ορκoνον ώμοσε ωe!ς Α'βeκαμ έπα
τέρα ήμδίύ, το δούναι ημιν
74 Α'φόζως, εκχίας ή εχθρών ημώύρυ
εθέντας, λατρόύειν αυτω,
7; Εν οσιότημ & δικαιοσιμύη ενώπιον αυ
σύ,πασας τας ημέρας σ'ζωής ημώύ.
76 Και συ παιδίον , τωeoφήτης υψίς και κλη
Sήση αερσορόύση γδ Φe ωeoσώτσκαι Κυ
είg, ετοιμάσαι οδες αυτό,
77 Τέ δούναι γνώσιν σωτηρίας γω λαώ
αυτό,αναφέση αμαρίιών αυτίύ ,
78' Διαασλάfχία ελέες Θεέήμδυ, ο οίς
επεσκέψατο ημάς,ανατολή εξ όψες
79. Επφάνα τοίς εν σκότ!6 σκιά θανά
τε καθημίμοις, "καιόυθύναι άυ πόδας ημών
εις οδόν ειρμύης,
8o Το δ παιδίον ήυξανε € εκραταιέτο
πνόύμαίι δίώ εν "ερήμοις έως ημέeκς αια
δείξεως αυτό πgης ή Τσεκήλ.
• 2•

: Εγ%ύετο ο ανά ημέρας εκείνας, εξήλθε


δόjμα παρα ΚαίσαρG- Αυγούς και , Σπογρά
φεθα, πασαν τίω οικεμβρίου,
2 (Αύτη ή Σπογραφή τοερότη , εγ%ύετο ηγε
μονόύον7Θ- τ'Συρίας Κυρίουίκαι.)
3 Και ετσιρβύοντο παντες Σπογράφεθει,
"κας-Θ- εις τίω ιδίαν πόλιν,
4 Αγίύ,
- ΚΑ Τ Α Λ Ο Υ Κ. 159
4 Ανέβη βέΓωσήφ Σπε "Γαλιλαίας,εκ
πόλεως Ναζαρέθ, εις τίωΙ«δαίαν, εις πόλιν
Δαβινί ήτις καλείται Βηθλεέμι, (δια τοί
αυτόν εξ οίκκαι 6 πατεμάς Δαζίση.)
5 Ααρίcάψαθαι σιμυ Μαρίαμ τη με
μνης όμμύη αυτώγμυακί,έση ε/κύω.
6 Εγύιπ ό έντωξί) αυάυ εκεί, επλή
θησαναι ημέρα ξτεκέν αυτίuύ. Ετυρα,.
7 Και έτεκε ή υιον αυτ" ο σεροτότοκόν,
εασαργάνωσε αυτόν ,,6 ανέκλινεν αυτόν εν
τη φάτνη διότι ακίώ αυτοίς τότε. Θυ εν τω
καταλύμαίο,
8 Καιποιμύες ήσαν εν τη χώρα τή αυτή
αγραυλέντερ6 Ε φύλακας τ'νυ
κτος όπ7 τίω ποίμνίου αυτήo.
Και ιδε, αγ[ελΘ- Κυείκαι ετσέςη αυ
πίς, 6 δόξα Κυρίκαι τοεμέλαμψεν αυτες και
φοβήθησαν φόβον μέγαν.
1o Και είπεν αυτοίς ο αγfέλΘυ Μή φο
έίαθg" Ε Ά
2) υμίν χαéαν
εγάλία,ήίς έσαι πανί τω λαώ,
f Ι Ο"τι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ός ες:
ειςος ΚύρμΦ- εν πόλει Δαζίση.
12 Και τέτουμίν το σημείον Ευρήσετε
έρος εασαργανωμύψον,κείμύμοναν7η φάτνη»
1 3 Και εξαίφνης εγχύετο σιμύτω α/γέλφ
ιήθΘ- 5ραίοάς έρανίκαι , 4μίrgh"
Θεόν,
λεγόντων,
14 Δόξα εν υψίσοις Θεώ, δόθi γης ειρίύη,
"
-

**
ανθρώποις βυδοκία,
ι; Και εγχύετο,ώςαπήλθον απ' αυήδεις
ιρανόν οι αίχ{ελοι, ε οι ανθρωσοι οι ποιμέ
έjτνον προς
"Υ Α2"
αλλήλκςw e /Διέλθωμυμ δη έως
ν Α

jλέεΑκ»κ%) ίσωμάρ
το ρημα τετο το γεγονος,
Κύ,εμΘ- έ2νγώρισεν
έ2'νώρι ημίν, "ό
26 Και <
Ι6ο Η ΥΑΤ Τ Ε Λ Ι Ο Νί Cap. z:
16 Και ήλθον ασίύσαντες, 6 κιβύe"ν τίμύ
σε Μαριαμ ε φ Ιωσήφ, 6 το βρέφΦ- κεί
μίμον εν τη φάτνη, - -

τ7 Ιθόντες ο διεγνώρισαν τει "βήμα


τΘ: 3 λαληθέντΘ: αυτοίς τει 3 παιδί και
τούτκαι, -

18 Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν


πει α λαληθέντων ύσο ήυ ποιμώων πeώς
αυτές. -

19 Η' ό Μαριαμ πάντα σιμετήρφ τα βή


ματα ταύτα, συμβάλλεσα εν τη καρδία
αυτής. e -

2o Και εσέςρεψαν οι ποιμώμες, 3οξάζον


τες δαίνοιώτες ή Θεόν ό%ί πάσιν οίς ήκεσαν
6 είδον, καθώς ελαλήθη προς αυτές,
2τ Και ότε επλήθησαν ημέρα, οκτώ σε
τοειτεμέιν το παιδίον, 6 εκλήθη το όνομα αυ:
το ίησες, το κληθεν ίσο +αγέλs πe" σε
συλληφθίώαι αυτόν εν τη κοιλία. -

22 Και ότε επλήθησαν αι ημέραι "κα


θαεισμό αυτής και 2 + νόμον Μωσέως, ανήγα:
γον αυτόν εις Ιεροσόλυμα, παεαςήσαι τώ
Κυρίω,
23 (Καθώς γέγραπιαι εν νόμω Κυεία οπ
πάν αρσεν διανοίγον μήτgdυ,άγιον τω Κυρίω
κληθήσεθ.)
24 Καιά &ναι θυσίου, και?το ειρημώύον ά
νόμω Κυβίg,ξ τρυγόνων,ή δύο νεοασες
τοειςερών,
25 Και ιδε, lώ ανθρωπΦ. εν Ιερουσα
λήμ ώ όνομα Συμεών ε. ο ανθρωπΦ έξιά
δίκαιΦυ δόυλαξής, ωeoσδεχόμύμΘ- παρά
κλησιν το Ισραήλ. 6 Πνόύμα άγιονίύετα'
αυτόν: .. . -

26 Και ίύ αυτο κελςημαίισμώύον ύποίύ


Πνόύ
ΚΑΤΑ Α Ο Υ Κ. "Ι6 Ι
ΠνόύματΘ- #αγίε, μη ιδείν θάνατον πριν
ή ίδη ή Χριςον Κυρίg,
27 Και ήλθεν ενται Πνόύμαίι εις το ίβόν,
ώ εν τω εισαγαγέιν ξάγονείς το παιδίον Τη
σούν και 3 ποιήσαι αυάζύ χ%ι το ειθισμάμον τζ
νόμs τώει αυτ8'
28 Και αυτός εδέξατο αυτό εις τας αγ
κάλας αυτό,θό λόγησε + Θεόν, δέπει
29 Νιώ Σπολύεις ή δsλόν (και θέασοτα,
και2 το ρήμα ζg.c ερίκύη,
3 ο Ο"τι είδον οι οφθαλμοί με το σωτή
εμόν (ε... ,
3 Ι Ο' ήτοίμασας χ2 τoρόσωτνον πτάντων ?
λαών" -

32 Φώς, εις Σποκάλυψιν εθνών, 6 δόξαν


λαζ (και Ά4 -

33 Και Iίύ Ιωσήφ 6 ή μήτηρ αυτό θαυ


μάζοντες ό%i τοίς λαλεμώμίοις τόεί αυτό, ι
34 Και άυλόγησεν αυάυ Συμεών",6 είπε
πέος Μαρμαμ τίω μητέeα αυτό. Ταε και άϊ,
κείται εις πάσιν 6 αυάςασιν πολλών εν τω
Ισeαήλ,6εις σημείον ανάλεγόμύψον
35 (Και ζε 3 αυτής τίω ψυχμυ διελ6ύ
Cεται ρομφαία ) όπως αυ Σποκαλύφθώσιν εκ
πολλών καρδιών διαλογισμοί,
36 Και μόΑννα τωeoφήτις,θυγάτηρ Φανε
ήλ, εκ φυλής Ασήρ αύτη αερβεβηκυία εν
ημέρας πολλαίς,ζήσασα έτη μέ ανδρης επία
Σπο τ παρθενίας αυτής,
37 Και αύτη χήeα ως εύ όγδοήκοντα
στάσαρων , ή εκ αφίστατο Σπο"ίβε, νης είαις
Θ θέήσεσι λατ"όύεσα νύκτα 6 ημέρδυ,
38 Και αύτη αύjή7η ώρα όλιςάσα αιθω
μολο/έτο τω Κυρίω,6 ελάλ4 τει αυ% πάσε
ήoίς αενσδιχθμόμοις λύτρωσιν ο Ιβ«σαλήμ,
Ο 2 39 Καλ
162 ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι ο Ν Cap. 2.
39 Και ως ετέλεσαν άπαντα τα κΖ' ανέ
μον Κυρίg, ισέςρεψαν εις τίω Γαλιλαίου,
εις τίω πόλιν αυτήυ Ναζαρέθ.
4o Το ό παιδίον ηύξας , ξεκeατα και το
πνύμαμ,πληeύμόμον σοφίας 6 χάeμς Θεξ
ίύ εφ' αυτό,
4τ Και εσορόύοντο οι γονείς αυτό κατ'
έτΘυ εις Ιερουσαλήμ τη εορτή και πά%.α.
42 Και ότε εγχύετο ετήo dδώδεκα : ανα
βαύτων αυτήδειςϊερ,σόλυμα και 2 το έθ® τ'
εορτής,
43 Και τελ4ωσαύτων τας ημέeας, εν τω
υσοξοέφήν αυάο , υπέμφνεν Ιησες ο παίς εν
Ιερουσαλήμ 6 εκ έγνω Τωσήφ ξ ή μήτηρ
αυτό. 4 " -.' -

φ' 44 Νομίσαντες ό αυτόν αν 7η σιμυοδία εί),


- " - Γ\Α' 2 Λ. - \ -

ήλθον ημέρας οδόν 6 ανεζήτεν αυσον εν τοις


συ/γχυέσι δεν τοις γνωςοίς.
Μ 45 Και μη όUρόντες αυτόν , ιατές,οεψαν
εις Ιερουσαλήμ,ζητεντες αυτόν.
46 Και εγχύετο, μίθ ημέρας στείς 4ύρον
ιωτόν εν τω ίβω καθεζόμενον εν μέσω Εδι
δασκάλων, 6 ακέοντα αυτίύ,6 επερβοήυτα
ρζυ Τ8ζ,
47 Εξίς αντο ή πτάντες οι ακέοντες αυτέ,
όλι τη σιωέσψ 6 ή Σποκρίσεσιν αυτό. ν

48 Και ιδόντες αυτόν εξεπλάγησαν


προς αυτόν και μήτηρ αυτό είπε τέκνον, ί
εποίησας ημίν έτως και δε ο πατήρ Cs καγω
", εομυώμενοι εζήτεμάμ ζε.
49 Και είπε προς αυτές. Τί ότι εζητείτε
με 5 εκ έδειτε ότι εν τοις τύπαβός με δέ, εί
Wαι Ακά 5
5o Και αυτοί και σιιυήκαν το βήμα ο ελά
λησεν αυτοίς,
-
ί - 5 Ι Και
ΚΑΤΑ Λ Ο Υ Κ. 163
5. Και κατέβ, μέTαυή", εξηθεν εις
Νάζψέθ%ίδύποταωόμιμΘ- αυτοίς. Και ή
μίτη, αυτό διετήρ! παύτα τα βήματα ταύ
τα αντη καρδία αυτής,
σ2 Και ίησες φe"έκοπής σοφία ε ηλικία,
και χάριί παeα Θεωé ανθρώτοοις,
2' - φ

Ι Εν έτς 5 πίναδικάτα τ"ηγεμονίας


Τιζιρίκ Καίσαρ@-, ηγεμονόύοντΘ: Πονάει
Πιλάτο τ' Ικδαίας, έΆρσό.
2'
Τάμλαίας Ηeώδά,Φιλίπσκαιό Φαξελφ8 αυ
σύ πταίχρώτΘ "Τσεραίας ξΤeαχω
νίπανίχώρα, ε Λυσανί. "Αζιλίωής "
τραρχομύτΦ", ---

2.Έπ'Αρχιδέων Αννα ε Καϊάφα, έγή


ν:το βήμα Θεέ ζήί Ιακίνιμυ ή το Ζαχφί»
είον,εν
3"Καιτη ερήμω.
ήλθεν εις, πάσαν
- τίω τείχώριν τκαι
Γοβολένε, κηρύοπωνβάαίισμα μετανοίας εις
άφεσιν αμαρτιών
Α. Ω'ς γέγκαπιται αν βίβλω λόγων Ησαΐα
rs φροφήτε, λέγοντΘ:"Φωνή βοώντGλένθή
ρήμω. Ετοιμάστατα τίω οδον Κυρίκ,όυθείας
κοιείτε τας σεάζες αυτ8.
4βοιωός
πάσα ταφ4ύωθήσεθ
φαραγξ πληρωξήσεθ,6
ξέςαι ταπάνδείξ
σκολία
ίςzυθείου, 6 αήτραχεία εις όδες λείας -
ό; Και όψεται πάσα σαρξ το σωτήριον τ8
) έθα).

z ΕλεγΖυ οιώ τοις εκαορώνομώοι, όχλεις


άσκάθίζώαι ι σ' αυτό. Γεννήματα εχιδνών»
ς κατέδειξεν υμίν φυγείν Σπο τ'μελλέσης
241ξ5 ., ς, ν 2 ν Α' "

3"Τίοιήστασε οιώ καρπες αξίες σ'μετανοί


και Αμη αέξιώθιλέγή ενΟεαυτούς:
- 3
Πατέe"
έχο
-

ί τ64 ΕΥΑΓΓΕ Λ Ι ο Ν : CaΡ. 3.


έχoμάμ ή Αζρααμ λέγω γδυμίν, όία ομύα")
ο Θεός εκ σίύ λίθων τέτων εγείραι τέκνα τω
Α'ζeαάμ. Λ

9 Η δη ο €ή αξίνη αεός τίωρίζΑυ ά"σέν


«Ερων κείται πάν εν θένδρον μη ποιέν καρτνόν
καλόν, εκκόπjεται,éεις πυρ βάλλε).
το Και επηρρότων αυτόν οι όχλοι, λέγον
σες Τί ένποιήσοκόμ, Α

Ι Ι Α'ποκριθείς ό , λέγή αυτοίς. Ο έχων


δύο χιτίδας,μεταδότω τωμή έχονία 6 ο έχων
βρώματα, ομοίως ποιείτω.
Ι 2 Η'λθον ό 6 τελώναι βαπίιθίμώα και
είσον προς αυτόν. Διδάσκάψε, άποιήσομύ;
13 Ο' ό είπε τoeος αυτές. Μηθέν πλέον
παeα το διατεταμό ύoν υμίν, ωegίασετε.
14 Επηρώτων 3 αυτόν 65οατέψόμιμοι,
λέγοντες. Και ημείς ίίποιήσομόν, ε είπε προς
αυτές Μηδένα διασείσητε ,μηδε συκοφαν
σήσντε ε αρκείθε τοίς όψωνίοις ύμή:
15 Πeoσδοκώντ(Φ- 6 3λαξ, Φάιαλογι
ζοκόμων παντων εν "καρδίαις αυτή τει το
" 5/ και
Ιωαννg, μήτσοτε αυτός είν ο Χριςός,
16 Απεκρίνατο ο Ιωαύνης απαστ, λέγων,
Εγω μύμ ύδατι βασίζω υμάς έρχε;) ό ο
έχύρύτερός μs , και εκ ειμι ικανός λύσαι ή
Ειωάντα ήθ' ύσοδημάτων αυτώ αυτος υμάς
βατοίίσΨεν Πνόύματι αγίω,6 πυρί.
17 Ού το πfύον όντήχίει αυτό,6 διακα
δαειέ τίω αλωνα αυτά έσαυάξει φοιτον
εις τίμι Σποθήκμυ αυτό, το ο αχυρoν κατα
καύση πυει ασβές-ω...
18 πολλα μάμ ouύ 6 έτερα παρακαλών
διηγίελίζετο +λαόν.
. "9 Ο' ό Ηρώδης ο τετράρχις,ελεJχόμύρος
"zπ' αυτά πλοι Εξ φ" Ά
Φιλίπ
ΚΑΤΑ Α Ο Υ Κ. 167
Φιλίπισε το αδελφέ αυτό, ετει πάντων ών
ετνοίησε πονηρών ο Ηρώδης,
2ο Πeoσέθηκε 6 τέτο ό%ι παστ, 6 κατ-,
έκλεισε +Τωαίνίμ όντή φυλακή.
2 Ι Ε'9%ύετο 5 εν τω βασίμ θίμύα απαν
ή λαόν, 6 Ιησε βαπτίμώθέντΘυ εφeρσ.
χαμύε,ανεωχθlώαι + έeανόν
22 Και καταξίμώαι το Πνβύμα το αγιον
σωμαίικώ είδει,ώσει τρεις έeαι έτο' αυτόν ξ
φωνία
Λ'
εξέeανεγγυέθαι, δίγεσαν Σύει ό
«Τ3 ν ν -

εjός με ο αγαπητός,εν σοί 4ύdόκησα,


23 Και αυτός ίω ο Ικνές ώσει έήύ σεια
κοντα αρχόμμΦ.,όκα ως άνομίζεfo) υιός Ιω
ση φ» τ8 Ηλί, Χ. -

24 Τέ Μαζί θατ, τζ ΛόUί, το Μελχί, τις
Ταννα, τ8 Ζ, σήφ2, Γ?Ω Α Φ , w αν"

25 ΥgΜαήαθίκαι , "Αμως , "Να εμε, τα


Εσλι, 3"Να/γαλ, » -
2κ Τέ Μααθ, "Μαήαθίg, "Σεμεί, τ8
Ιωσήφ,3 Τέδα: - - Αυ , π%t.
27 Τξ Ιωαννά,3 Ρησα, σύ Ζορρζάζελ, "
Σαλαθιήλ, "Νηeε, w Φοι τη ν

28 Τg Μελχί, +Α'δδί, τζ Κωστίκ,"Ελ


μ":" -....., ........... -
29 Τέ1'ωση, το Ε λιέζερ, " Τωρείμ , τις
Ματθατ, τκαι Λόυϊ, - -γ. ν νω»

ο ΤgΣυμεων , + Γέσα , το Τωσήφ και τις


'ώναύ, το Ελιακείμ,
"". Ε " Μαϊναν , το Μαή2θεο, ν

:
ύ Ναθαν, "Δαβισί, -

"Ενςηση,
Jν, τό Ναααυων»
το Βουζ"Σαλ "ν -, " ,

"; Τέ Αμιναδαώ 3 Α'eαμ, το Ε'σρων»"


Φάρες, τέ1 έ"ι, π..,
Τ3 Ιακωζ, fΙσαακ, "Α'ζομαμ» τ:
ο ... ... α : --

Θάéκ"Ναχα", 35 Τ*
166 Ε"Υ Α Υ Τ Ε Λ Ι Ο Ν Cap. 4.
5 Τζ Σαρεχ, το Ραγαδ, f Φουεκ, Φ
κεί, τύ Σαλα, Α Λ ηη «4 ν. -

36 Τε Καϊναν, τύ Αρφαξαση, "Σήμ, το


Νώε» τg Λάμεχ, -

37 Τέ Μαθεστάλα,το Ενωχ, FΙ'αρέση,το


ΜοΜελεήλ, το Καϊγαν, -

38 Τ8 Ενως, τύΣήθ, τύ Ασαμ, τύ Θεοδ.

" Τεός πνεύματΘ αγία πλήρης ύφ


έπρεψεν Σποά 1 διδαψε £ήγετο εν τω πνού
μιαίο εις τίω έρημο,
2 Ημέeας τεαπαξιέκοντα πίραζόμενω
1ίτση 3 διαζόλs.6 εκ έφαχ έμενε, ή ημέρας
εκείνας 6 σωτελεώθίσω, άυήυ , ύςέρον
εσείνασε, - και η

3. Καιείπεν αυτώο διάζιλφ. Είψος ε; "


Θεέ, είπε τωλίθω τέτω ίνα γύηταζότΘ».
4 Και απεκρίθη Γησες προς αυτό, λέ
γων τέκαιανταρότι εκ ετη' αρτω μόνω ξιφία
ο αίθρωτσΘ-,αλλ' όσα παντί βήμαία Θεοδ.
5 Και αναγαγών αυτόν ο διάζολΘ εις
όe:ς υψηλον, έδειξε αυτο'πάσας τας βασι
λείας ή οικεμάμης ενςιμήagέικ:
6. Και είπεν αυτώ ο διάβολΘ. Σοι Ολύσω
τίμ ξεσίαν ταύτίου άπασαν, έτίω δόξου
άυή" ότι εμοί παρασέδο), Θώ εαν θέλω,
δίσωμι αυτίμύ.
7 Συε, εαν ωe"σκιωήσης ενώπιόν με,
έςαι C«πάντα.
8 Και Σποκριθείς αυτω, είπεν ο Ιησgς.
Υπαγε οπίσω με Σατανά, γι πία γδ -
Πgνσκιμήσίς Κύριον Φ Θεόνζο , ε αυτοί
Αμονω Ε
2 "" ήχα" αυτόν εις Γερουσαλήμ, και
ετήσνκυτονόητο ήίύγιο Ά
αυτώ,
Κ.Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 167
αυτώ Ει ο υος ε: "Θιου, βάλε σταυτό εν
τεύθεν κάτω,
1ο Γέκασθγδ. οί τοίς α/γέλοις αυτό
εντελείται περί (8,το διαφυλάξαι σε,
Ι Ι Και οί, όπ χleών αβέσι σε , μήτσοτε
τωeoσκόψης τορος λίθον ή πόσα (και.
12 Και Σποκριθείς, είπεν αυτώ ο Ιησος
Ο"τι είρηται Ουκ εκτο eleασίς Κύριον τον
Θεόν (και.
13 " Και σιμιτελέσας παύτα πleασμόν ο
διαζολΘ-, απέςη ατσ' αυτά αχει κ%leyω•
14 Και ιία έστεψεν ο Ιησες εν τη θυμάμ!
το ΠνόύματΘ- εις τίω Γαλιλαίου 6 φήμι,
εξήλθε καθ' όλης τ' αδειχώρs πει αυτό,
15 Και αυτός εδίδασκέν έν ή σιιυαγωγής
αξ, Ά
τό Και ήλθενείς τίω Ναζαρέθ, και μύτες
SραμμίμΘ-..βεισήλθε και το ειωθος αυτων
εν τη ημέρα ήδ σαββάτων, εις τίωσμυαχω
ί και ανές η αναγνώνα,
"; Και επεδόθη Ά βιβλίον Ησαΐκαι τα
τωeoφήτα, ε αναπηύξας το βιζλίον, ούρετ τό
ιή"
πον ξlώ γεγξαμμόμον
18 Πνόύμα Ά.
σέ με όυα/γελίζα
εμε, και ένεκεν έχει
ωχοίς απέςαλκέ με,
Ε Ε σιωτετειμμύκς τίω καρδίου,
ί κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν,β τυφλοί ανα
βλεψιν, Σπός είλα τεθραυσμώύς: ένα φέσι"
το Κηρύξαι ενιαυτον Κυρίε δεκτό", .
26 Και πfύξας το βιβλίον." Σποδες τω
υφηρέτη, εκάθισε επάντων εν τη σιιμαρω
ι γή οι οφθαλμοι ήσαν ατενίζοντες αυτή.
2 Ι Ηρξατο όλέγήν τηeoς αυτές. Οτι σή
μερον πέπλήραθ ή καφή αύτη εν τοις ωσίν
ύμήύ.
Ο

4.
- Ρ 22. Και
168 ΕΥ ΑΤΤΕ Λ Ι Ο Ν cap. 4.
22 Και πάντες εμαρτύeouυ αυτω,6 εθαύ
μαζoν ό%ί τοίς λόγοις τ 22άει τΘ- , τοις εκ
πορόυομώοις εκ τ: ςόμωήΘ- αυτά, ξ έλεγαν
Ούχ ξτός ετιν ο υιός Ιωσήφ,
23 Και είπε προς αυτές. Παντως ερείτε
Αλοι πώΆ ταυτίω Γατζε, θερα
πόυσον σεαυτόν όσα ηκέσαμάμ γγυόμόμα όν
τη Καπερναεμ , ποίησον 6 ώσε εν τη πατεί
8.
24 Είπε θέ. Ακuυ λέγω υμίν, ότι έδεις
«ωeς ρήτης δεκτός εσιν εν τη πατgίδι αυτό.
2: Εσ' αληθείας όλέγω υμίν,πολλα χί
ρα, ήσαν εν "ημέρας Ηλίκαι εν τω Ισραήλ,ότε
εκλείδη ο έeανός όλ7 έτη τεία ξμlώας εξ,
«ως εχύετο λιμός μέγας ό%ί πάσαι τίω γίώ.
26 Και τορος και δεμίδυ, αυτίδ επέμφθη
Ηλίας ει μη εις Σάρεατα τ'Σιδώνg-, αείς
γμυαίκα χήρθυ. καιy
27 Και πολλοι λεπροί ήσαν όλt Ε'κιαστείκαι
τζ τoeοφήτκαι εν τω Ισραήλ. 6 εδεις αυτή''
εκαθαρίθη, ειμή Νεεμαν ο ΣύρG».
28 Και επλήθησαν ταντες θυμε εν τη
συμιαγωγή, ακέοντες ταυτα.
29 Και αιαςτέντες εξέζλον αυτόν έξω α'
πόλεως & ήγαγον αυτόν έως τ' όφρύG» τε
όeoυς, εφ' και η πόλις αυτίύ ώκοδόμητο, εις το
κατακρημνίσαι αυτόν.
3ο Αυτός ο δι%θων δια μέσs αυτήo, ετοιο
μόυετο.
3 Ι Και κατήλθεν εις Κα κ%ναεμ πόλιν σ'
Τελιλαίας Φίύ διδάσκων Ε έΆ στάζ
Αβασι.
-3 α. Και εξεπλήρποντο ότι τη διδαχή αυ
«ευ όί εν εξεσία μυο λόγΘ- αυτό. "
33 Και εν τη σωαγωγή ίύ αίθρωα Θ
έχων
Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 169
έχων πνόύμα δαιμονία ακαθάρτε,é ανέκφα
ξε φωνή μεγάλη,
34 Αέχων Εα, ίόημίν και ζοι Ιησε Να
ζαίιμέ 5 Ά. Σπολέσαι ημάς, οιJεί σε ίς
ει ο αγι(Θυ fΘεού.
35 Και επείξμησεν αυτώ ο Ιησες, λέγων,
Φιμωθηία , ε εξελθε εξ αυτε.Και είψαν αυ
τον το δαιμόνιον εις το μέσον, εξήλθε απ'
αυτέ, μήθεν βλαψαν αυτόν. -

36 Και εγχύετο θεέμβΘ- όήi παντας και


σω"λαλβίμ περς αλλήλες, λέγοντες. Τις ο
λόγΦ- έξιά,βί εν εξ«σία &αμωάμ όαστασ
σΨτοίς ακαθάρτοις πνώμασι, £ εξέρχον ) 5
37 Και εξεφορόίετο ήχΘ- τει άυπί εις
παντα τόσον στειχώρου.
38 Α'ναςτες ό οι σ'σίωαγωγής, εισήλθεν
εις τίω οίκιό Σίμων3 ήπίθερα 3ΆΣί
μωνΘ- uύ σιμιεχομόψη πυρετώ μεγάλω και
ήegότησαν αυτόν τοει αυτής.
39 Και όπ7ςτες επάνω αυτής, επτίμησε
τω πυρετω: 6 αφήκεν αυτίμύ, παραχζήμα ο
ανας άστα διηκόνφαυτοίς. 8'

4ο ΔιμύοντΘ- ο fηλίκ, παντες όσοι είχαν


αιώθενοιώτας νόσοις ποικίλαμς, ήγαγεν αυξά
πeός αυτόν οδενί εκάσω αυτίύ τας χείρας
όλσθείς, εθεράσόμσεν αυτές.
4! Εξήρχετο ό 6 δαιμόνια Σπο πολλών,
κραζοντα 6 λέγοντα'. Ο Ίι συ εξ ο Χειςος ο
μός Άθεου Καβατιμήδεκβία αυτα λουέιν,
ότι ήδεισαν ή Χριςον αυτόν εί).
42 Γενομύης όημέeας εξελθών εσορόύθη
εις έρημον τόσον, 6 οι όχλοί εζήτοιω αυτόν,
και ήλθον έως αυτό ξ κατείχόν αυτόν το μή
πορόύεθαι
« Δ. απ'
?" αυτήo.
w 2 γΥ " «/ c "

43 o'o είπε πεις αυτές οτι ε"ετέρας


Ρ 2, 77"άλ% σε
19ο και r ΑrrΕ ΛΙο Ν Cap.5,
κόλεσιν Αυαγ[ελίσαθα με δει τίω βασι
κεία, ή Θεού ότι εις τύτο απέσταλμα. -
44 Και μυ κηρύωων ά 3 σμυαγωγής "
Τα;ιλαίας, "

- 4 , 5• -- . •
πν. Γτ Ε'οζύετο και εν τω ή όχλον όλτκείθα άυς
** τω F ακέειν ή λόγον τι. Θεξ , Φ αυτος ίαύ
"π , εσως παρατίωλίμνuυ Τεννησαρέτ"
2 Και είδε δύο πλοία έφώτα παρα τίμι
λίμνίω οι ό αλιείς Σποβαίτες αφ’ αυ
απέπλυμιλυ τα δίκτυα. Α

3 Εμζας ο εις εν £πλοίων όμύ "Σίμω


νΦ., ηρώτησεν αυτόν Σπο τ'γής επαναγαγέν
ελίγγ έκαθίσας εδίδασκε εκφ πλοίε άθ
όχλκς.
Α. Ως ο ιπαύσατο λαιών, είπε αεός fΣί
μωνα Επανάγαγε εις το βαθΦ-, έχαλάσα
τε τα δίκτυα ύμήψεις αγgδυ. -
5 και Σποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτώ,
Επςτάτα,διόλης σ'νυκτός κοπιάσαντες,εσεν
ελαζoμάμ βήi o τω ρήμαίι Cκαι χαλάσω το
δίκτυον.
6 Και τζτο ποιήσαντες , σιωέκλ4σαν -
χθύωνήλήθΦ πολύ, διερρήγνυτο ό το δί
κτυον αυτήυ. ν

7 Και κατένευσαν τοις μετόχρις τοίς εν


τω ετέρω πλοία, το ελθόντας συλλαξέθ αυ
τοις δήλθον, και έπλησαν αμφότερα τα
πλοία,ώςε βυθίζεθαι αυτά.
8 Ι'αυν ο Σίμων ΠέβΘ- ωeoσέπεσε τοίς
γόνασι fΙησε,λέγων Εξελθε απ' εμέ , όπ
ανήρ αμαρτωλός είμι, Κύριε,
τ, 9 ΘαμβΘ. 'τοξιέχεν αυτόν 6 παίτας
έξύ σμυ αυτω, βήi τη άγρα ή ιχθύων ή σιω
έλαβον
1ο ΟΑμοίως
Κ Α Υ Α Λ Ο Υ Κ. 121
το ΦΑιοίως 3 β Τάκωβον & Ιωαννίω,
ελες Ζεβεδαίκ οι ήσαν κοινωνοί τω Σίμων.
Και είπε αεός ή Σίμωνα ο Ιησες Μή φος",
Σπο fνμυ ανθρώπνκς έση ζωγρών.
11 Και καταγαγόντες τα πλοία όλι τίμι
- γλύ, αφέντες απαντα,ήκολέθησαν αυτω.
12 Και εγ%ύετο εν τω έΪ) αυτόν εν μιά ήυ
πόλεων, ξίδε,ανήρ πλήρης λέτoeας 6 ισαν ή
Γησεν , πεσων δήi πρόσωπον, έθεήθη αυτά,
λέγων Κύεμε, εαν θέλής, οιόασα με καθα
ΘΑσα). 4 -

, 13 Και εκτείνας τίμιχείρα, ήψατο αυτό,


ειπών έΆ Και βύθέως ή λέ
πα'eq απήλθεν ατο' αυτό.
14. Και αυτός παρήγγειλεν αυτώ μηδενί
εισέϊν αλλα απελθών δειξον (εαυτόν τω
ιερεί, 6 τωeoσένεJκε τρει το καθαρισμέCs,
κάθως αεοσέταξε Μωσης,εις μαρτύριον αυ
ΤύΔς,
15 Διήρχετο όμάλλον ο λόγΦ- Ε αυτά,
ί σωήρχοντο όχλοι πολλοί ακέφν,6 θέeα
Ά Ε Σπο ήυ αιθενειών αυτήo.
16 Αυτός ο μύ υποχωρών οι "ερήμοις, 6
ΦeoσόΨχόμμΦ". . . . . . " Υ.

17 Και εγχύετούν μιά £ημερών, € αυτός


ιώδιδάσκων ξ ήσαι κgθήκόμοι Φαρισαίοι
6 Νομοδιδάσκλ4ρι , οι ήσαν ελήλυδότες εκ
στάσης κώμης "Γαλιλαίας έΓκέαίας θΙε
ερυσαλήμ και σμύαμις Κυρίκ kύεις?οία θα
κυτές,
18 Και ιδε,αίθρις φέepντες όλή κλίνης αί
Ξρωσον ός ιώπαéαλέλύμώΘ 6 εζήτοιω
αυτόν εισενε/κείν, Εθείναι ενώπιον αυτό,
τ9 Καιμη ώρόντες δαποίας εισενίκ",
ζι, αυτόν, δια Fόχλον, Ρ3
αύαζαίτες ότι
σώμα
το
Ι72 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙοΝ crp. 5:
σίωμα, δια ήδ κεράμων καθηκα αυτόν συg
τη κλινιδίω εις το μέσον έμωξορθέν " Ιησέ.
Ι 2ο Καίδων τιώ πίσιν αυτή", είπεν αυτώ,
Ανθρωπε, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι Cε.
αi Και ήρξαντο δίδυογίζεώθαρί Γeαβάς
ματέις 6 οι Φαρισαίοι,λέγοντες Τίς ες ξιά
ος λδηέ, βλασφημίας και ίς όμύαται αφιέναι
αμαρίίας ειμή μόν(Φ- ο Θεός 3
2ά, Επίνες ό ο Γησες όξύ διδύογισμες
αυή, Σποκριθείς είπε προς αυτές. Τί δια
λογίζειθε ον ή καρδίαμς υμώ και
23 Τίεςϊν όυκοπώτερον, ειπείν Α'φέωr
τα σοι αι αμαρίία C« ή είτνέίν Εγίρα και
ποεμπτάτφ και
24 1"να 3 ειδήτε όμ εξεσίαν έχΦ ο υος το
ανθρώτη και ό%ι σ'γής αφιέναι αμαρίίας 2 (είπε
τω παραλελυμύρω) Σοιλέγω, έγήραρ6 άeας
το κλινίδιόν (και, πορόύκαι εις + oικόν (8.
2. Και παραχεήμα ααςας ενώπιον αυ
ήυάeας εφό κατέκέτο,ασήλθεν εις τ οίκον
αυτό, δοξάζων ή Θεόν.
26 Και έκς αστς έλαζεν απαντας, 6 εδό
ξαζονα Θεόν 6 επλήθησαν φόζκαι, λέγοντες,
Ο"τι είδομώμπαράd ξασήμερον,
27 Και μΦταύτα εξήλθε, ε εθεάσατο
τελώνuυ ονόμαία Λόυιν, καθήμύμον ό%i7ο τε
λώνιον, 6 είπεν αυτώ ΑκολέθΨμοι,
28 Και καταλιπων απαντα, αναςτές ηκο
λέθησεν αυτώ.
29 Και εσοίησε Ά μεγάλμυ ο Λόλις
άυτω εν τη οικία αυτά δίύ όχλΘ- τελωνών
πολύς, ξαλλων οι ήσαν μέ1' αυτό κατακεί
μόμοι.
.3o Και εγόγfυζoν οι Γeαμμα]έίς αυτήυδ
οι Φαρισαίοι προς άυ μαθητας αυτύ,λέγον
ΟΕΥ,
ΚΑΤΑ Λ Ο Υ Κ. 173
τες Διαίο μ? τελωνών & αμαρτωλών εθίετε
και πίνετε και - -

3 Ι Και Σποκριθείς ο Ιησές,είπε προς αυ


3 τές Ουκςείανέχεσιν οι υγιαίνοντες ιαδ9δ,
αλλ' οι κακώς έχοντες,
3 2 Ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίες , αλλα
: αμαρτωλές εις μετάνοιου.
33 Οι 3 εισον προς αυτόν. Διατί οίμα
θηται Ιωαίνκαι νης-όύκσι πυκνα, 6 δεήσφς ποι
ομύται , ομοίως 6οί ήδΦαρισαίων οι όσοι
εάθίεσι 6 πίνκσιν,
4 Ο'ο είπε προς αυτές Μη αμύαθε ξύ
υες "νυμφώνΘ- εν ώ ο νυμφίΘ- μέT αυτή"
εςπ, ποιήσαι νης όύειν και
35 Ελβύσον3 ) ημέρα, ε όταν απαρθή
ατ' αυτήν ο νυμφίΦ-, τότε νης όύσεσιν όν
εκείνας "ημέρας,
6 Ελεγε ό παραβολιμι προς αυτές. Ο τι
και δεις όαίζλημα ίμαίίκαι καιν: όλτζάλλ4 ό%ι
έματιον παλαμόν εί ό μήγε , 6 το καινόν χί
ζει , ξτω παλαιω και συμφωνεί όηίζλημα το
Σπο το κανζ.ν χ Α ν. 4" 2. ψ -

37 Και έδεις βαλλ4 οίνον νέον εις ασκάς


παλαιές ειό μήγε, βήξει ο νέφοίνφάε
ασκες, 6 αυτός οκχυθήσεθ,6 οι ασκοί Σπο
λοιμύ3), Φ" 2.

38 Α'λλα είνον νέον εις ασκες καινες βλκ


Τέον 6 αμφότεροι σιωτηeριμύ3).
Και έδεις πιων παλαιον, όUθέως θέλ!
νέον λέγl γδ ο παλαιός κενςότερός εςιν.
9' • Ο•

Ι Εγγύετο βεν σαββάτω δώτερναερότα


διασορόύεώαι αυτόν δια ή αποείμων και
έπλλον Ά αυθάυςπάχμα, έήθτον,
ψώχοντες *χερσί. - Υ

Ρ4 2 Τινές
ππ

τχ4 ΕΥΑΓΓΕΛ Ι ο Ν Cap. 6. Α

2 Τινες και ήδΦαεισαίων είσον αυτοίς Τί


ποιέ;" ο εκ έξες ποιείν εν τοις στάζβασι και
ι και Σπύκειθείς προς αυάου είπεν ο Ίη
έτ ουδετύτο ανέγνωξ6ίσοίησε Δαζισί,
όσάτε εσείνασεν αυτός ξοι μέ1' αυτό όντες,
4 Ως εισήλθεν εις ή οίκον fΘεέ,6 άξύ αρ
τες τ'τ»eοθέσεως έλαβε,6 έφαγε, 6 έδωκε €
τοις μέ7 αυτά εις εκ έξεςι φαγείν ειμή μόνες
έξύ ίδεις 5 "ν

5 Και έλεγχο αυτοίς'Ο'π κύειός επνοιίες


Φ καθρώα και 6 τε σταββατα.
6 Ε'γ%ύετο δ & εν ετέρω σαζβάτω εισελ
θεν αυτόν εις τίω σιωαγωγίω,6 διδάσκφν:
εμάεκεί αύθρωτ"Θ-, 6 ή χειρ αυτό ή δεξια
ίύξηeζί. r Χ, 5 . . Υ. κυ

7 Παρετήe"μυδ αυτόν οι Γeαμματείς θ


εί Φαριπήoιεί όντωσαββάτω θερασ4ύσι
5yά. σι κατηγοβξαν αυτ8.
Ά ό ήδέ, αξύ δια,ογισμός αυή και
όπτ τω ανθρώπω τω ξηeαν έχονία τίωιχεί
εκ Ε%ίρα,ξςηθι εις το μέσον, Ο' ό αύαςτες
39Υ1ο

"; Είπτν οιώ ο Γκσές προς αυτές. Επε


εατήσω υμάς ί. Εξες τους στίξβασ αγας
Ξόσοιήσαι, ή κακοτσοιήσαί5 ψυχίω σώσαι, και
Σπολέσαι και » » 7 w
1o Και τειζλεψαμύν(Φ πτέντας αυάj,
είπε τω ανθρώπω. Εκτήνοντίω χάeά Cκ.
ο δ εσόιησεν έτω & Σποκατεςαθη ή χειρ
αυτό υγιής ως ή άλλης -

1 . Αυτοί ο επλήθησαν ανοίας 6 δι%άλεν


πεης αλλήλgξ,ίία ποιήσίαν τω Ιησε.
12 Εγ%ύετο ά εν "ημέραις ταύτας,εξήλ
θεν εις το όeρς τερσεύξαθαι 6 ιώδιανυ
κτρεύων αν το αερσίνχή τυ Θεοδ.
13 Και
ΚΑΤΑ Λ Ο Υ Κ. 17y.
13 Και ότε ερ%ύετο ημέρα , τηecστφώνησε
έξύ μαθητας Ε εκλεξάμώμΘ- Ε αυ
τίύ θώδεκα,ές €Σποςόλες ωνόμασε,
14 (Σίμωνα, όν 6 ωνόμασε Πέ€ον, εΑ'ν "
αρέου τ αδελφόν αυτό,Τάκωζον 6 Τωανίω,
Φίλιπσον (ε Βαρθολομαίον,
15 Ματθαίον 6 Θωμάν, Ιάκωζιν ή το
Αλφαία, ξΣίμωνα ή καλέμόμον Ζηλωτίμύ,
16 Τέδου Ιακωζε, ΦΙ'έδλυ Ισκαριώ
τίω, δς 6 εγ%ύετο τωewδότης.)
17. Και καταζας μετ' αυτή,έση όθη τότσκαι
πεδινοδ' δόχλ@ μαθηή αυτό,έπλήθΘ
πολύ το λαξΣπο πασης τ'Ι'κσαίας 6 Ιερους
σταλήμ ε τ παραλίκ Τύeoυ & Σιθων(ΦΣ, οι
ήλθον ακούσαι αυτό, ξ ιαθίωα Σπο ή νόσων
αξΑ."

18 Και οι οχλέμόμοι υτο πνώμάτων


ακαθαρτων & εθερατσόύοντο.
19. Και πάς ο όχλΘ, εξήτί απεθαι αυτό,
όίο σαύαμις παρ αυτό εξήρχετο , 6 ιάπη
πταύτας.
2o Και αυτός επάeας άύ οφθαλμες αυ
το εις άυ μαθητας αυτό,έλεγε Μακάριοι οι
πjωχοί όί υμετέρα εσινή βασιλεία τα Θεού,
2 : Μακάριοι οι πίνωντες νων ότι χθρτα
αθήσειδε Μακρίρμοι οι κλαίοντες νιώ ότι
γελάσεφ,
2α Μακράρμοί εςε όταν μισήσωσιν υμώς οι
ανθρωτνοι, 6 όταν αφορίσωσιν υμάς, 6 ον!
δίσωσι, 6 εκζάλωσι το όνομα ύμή ως πο
ν»eύν, ένεκαθυσώσύ ανθρώσκ.
23 Χαίρεά εν εκείνη τη ημέρα &Cκιρτή
σαφ' ιδε γδυόμιθος υμώπολύ, αν το έeας
νω χ2 ταύταγδ' εποίοιωτοίς τωenφήταις οι
πατέρες αυτή). ν

Ρ 5 24 Πλίω
176 Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν Cap.6.
24 Πλίμο και υμίν τοίς πλεσίοις όίι απέ
χε#τίω παράκλησιν υμώ. -

ί 25 Ουαί υμιν οι εμπεπλησμό ύοι ότι στό


νάσετε.Ουαί υμίν οι γελωντες νιώ όίο πενθή
(ετε 6 κλαύσε#.
26 Ουαί υμίν όταν καλώς υμάς είππωσι
παντες οι αίθpωτσοι κ7 ταύτα γδ εποίοιου
τοίς ψ4ύδόσεοφήταις οι πατέρες αυτίύ.
27 Αλλ' υμίν λέγω τοίς ακούεσιν: Αγα
πάτε ώύ εχθρούς υμώύ καλώς ποιείτε τοις
μισ8σιν υμας.
28 Ευλογείτε &υ καταρομώες υμίν & .
σωewσόύχ&ώς υσέρ ήυ επηρεαζόντων υμάς.
29 Τωτύπfoνία Cε όήi τίuυ (ιαγόνα,παρ
εχε 6 τίμι αλλίω. Θ Σπο το αίροντός ζε το
ιματιον,6 + χιτίδα μη κωλύσης. -

3ο Παντιότώ αιτώντί (ε,δίδε ξΣπο τύ


αίροντΘ- τα στά,μη απαίτι.
3 Ι Και καθώς θέλεξίνα ποιώσιν υμίν οι
ανθρωποι, δύμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως,
32 Και εί αγαπάτε βυ αγαπώντας υμάς"
Α τ -ν y " • « ντ7- V
ποία υμίν χάgίξεσί, 6 γδ οι αμαρτωλοί άου
αγαπώντας αυάυ αγαπώσι.
- 33 Και εαν αγαθόσοιήτε ξύ αγαθοποις
έντας υμάς, ποία υμίν χάεις εσύ, εγδ οι
αμαρτωλοι το αυτο ποιεσι.
34 Και εαν δανείζηd παρ ών ελπίζεfΣπο
λαβείν, ποία υμίν χάρις εφί, ξ γδ οι αμαρ
τωλοί αμαρτωλοίς δανείζεσιν,ϊνα Σπολάζω
(ι τα ίσα.
35 Πλίμ αγαπά" άυ εχθρούς ύμύυ, και
αγαθοτομείτε,6 δανείζεάμηθεν απελπίζον
τ"ξ' και έστει ο μάθος ύμδίύπολύς , θέσεθε
υιοι + υψίσει ότι αυτος χξηςός εςπν όλη ά;ύ
αχαείσες 6 πονηρούς. ι 36 Γίνεώθε
έρι . ΚΑ Τ Α Λ Ο Υ Κ. τ77" οι
και * πατήρ
36 Γίνεώθε ouύ οικίιρμονες,
υμώύ οικίίρμων εσί. καθώς ξ ο«νμνή.
Α
τι 37 Καιμη κρίνετε, 6 και μή κριθήτε μή
να καταδικαζετε , 6 και μή καταδικαώήτε,
Σπολύετε, και Σπολυθήσεώθε.
πί 38 ΔίδόJε,6 δοθήσε%) υμίν μέτeoν καλεν,
μη πεπεσμύον ξCεσαλώμύψον και καθρεκχυ
νόκλίμον δώσκσιν εις ή κόλτσον ύμήυ τωγδ
- " 2 - 2. Ν.

και αυτωμέτρω ώμετρείτε, αντιμετgηθήσεται


π,
i" - υμιν.
39 Είπε ο παραβολίω αυτοίς Μήτι υuύα
τα τυφλός τoφλόν οδηγείν 5 εχα αμφότεροι
εις βόθιμυον πεσκαιν3) και
" 4ο Ουκ ές, μαθητής υποέρ ή διδάσκδMον
αυτό κατηρίισμούΘ-όπας εσαι ως ο διδά
(καλΘ. αυτο,
= "Σίι Τί ό βλέτοίς τό κάρφ@- κο εν τω ο
φ5'λα, ξαδελφέζξτώ όσοκό τίω5 .
. τω ιδίω οφθαλμώ και κατανοείς; ι
42 Η'πώς αμύασα λέγήν τώ αδελφώCs ,
Αδελφε, αφες εκβάλω το κάρφΘ- το εν τω
οφθαλμώ Cκαι αυτός τίω εν τω οφθαλμώCs
σόκον και βλέπων; Υ'ανοκριτα,έκβδύετεότον
τίω Joκόν εκ το οφθαλμό Cκαι 6 τότε δια
βλέψεις εκζομέν7ο καρφΦ-7o εν τω οφθαλ
μωσε αδελφέ Cς, - τ#
43 ου άβες δένδρων καλόν, ποιόν καρ
πόν σατυρόν «σε δένδρον στατ"eών και ποιοιώ
καρτνόν καλόν,
44 Εκασον γδ' δένδρον εκ το ιδίκαι καρσε
γινώσκεί)ε γδ εξ ακανθών συλλέγεσι σύκα,
και Jε εκβάτκαι Άυγώσιςταφυλίuύ.
45 ο αγαθός αίθρωτσΘ- εκτό αγαθοδ
θησαυρού "καρδίας αυτο Φερφέρι το αγα:
θόν και ο πονηeής αίθρωσΘ εκ το πονηe,
- θησαυ
178 ΕΥΑΓΓΕΑ το Ν cap. 7, ι
ι δησαυe"δακαρδίας αυτό αρνφέρ! τοπονη
είνοκ γδ fπειασώμαίΦ. τ"καρδίας λαλεί
το ςομα αυτ8. Α' -

46 Τί θέμε καλείτε Κύειε, Κύριε, ε και


ποιείτε α λέγω και
42 πα: ο εχέμψΦ φρός με, ξακέων
με άξλόγων , 6 ποιών αυά;ύ, υποδείξω υμίν
ίόνι εςιν όμοιΘ-.
48 ΟΆμοιός εςπν ανθρωπwω οικοδομώνίκ
οικίαν 2 ος έσκαψε ξ εξαθιωε δέθηκε θεμέ
λιον ό%ι τίμι πέτρου πλημμύρας 5 γλυομέ
νκς", Φροσέρρηξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη,
και Εκ έχυσε σαλεύσαι αυτίuύ, τεθεμελίωτο
γδ' όπι τίμι πέτρου.
49 Φ' ό ακέσας ε μη ποιήσας, όμοιός
εςν ανθρώπω οικοδομήσανί. οικία, όη τίω
γμύ χωgές θεμελίε ή προσέρρηξεν ο ποτα
μός θόυθέως έπεσε, και εγγύετο το ρήγμα ή
Ν οικίας εκείνης μέγα.
- • 7. - -

1. Εσε: δ. επλήρωσε παύτα τα βήματα


αυτ8 εις τας ακοας το λαό, εισήλθενείς Κα
τjoναέμ.
2 Εκατοντάρχs Jέ μνΘ- δέκΘ κακώς
έχων, ήμελλε τελούτάν,ός ιώ αυτίνιμΦ.
...3, Ακέσα, όσει το ''ησε, απέςφλέπεις
αυτόν Ά "Τεδαίων, εργοήυ αυ
τον,όπως ελθών διασώση ή δΣλον αυτό."
4 οι ο παeαγΐυόμιμοι προς ή Ικσάν,
φαρέχαλοιμ' αυτόν ασκοαίως, λέγοντες, ότι
«έξιόςεςιν ώ παρέξει τέτοι
5 Αρασάγδ' τοέθν(Φ ημώ,6 τίω σιω
"2"γώ αυτός "κοδόμησεν ημίν.
6 ο ο Ιησες έφερβύετο σιμι αυτοίς άδι
αυτ" και κακεαν απίχρντφ. Στο α' οικίας;
έπεμψο
κΑΤΑ λόΥ κ. 129
έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχΦυ φίλκς,
λέγω αυτώ: Κύριε , μη Cκόλλε και ήρεμι
έκανός ίνα ύσο τίω ςέγύμ μκ εισέλθης,
7 Διο έδε εμαυτόν ήξία στα πρός Cε ελθέν
αλλα ειπε λόγω,6 ιαθήσεθ ο παίς μs.
8 Και γδ εγω κύθρωταός είμμ υπό εξ«σίdυ
τααπόμμΘ-, έχων υσ' εμαυτόν καιρατιώτας,
και λέγω τέτω Πορόύθηίι, 6 πορόύεθ και
άλλω'Ερχε,ξέρχεθ 6 τω θέλω με Ποίησαν
τ87ο, και ποιεί.
9 Α'κάσας ο ταύτα ο Ιησες , εθαύμασεν
αμύ1όν και καιραφείς,τω ακολκθενία αυτω όχλω
είπε Λέγω υμίν,gθε εν τω Ισραήλ το ναυτίμ,
πίςπνεύβον,
το Κά, ύσοςρέψαντες οι πεμφθέντες εις ή
οίκον, "Ε
Ι.Ι Αλέον η αίθενέντα δάλον υγιαίνοντα,εις
ν ,

πλή72 Ναϊν και σμώε όγΤύ

αυτω οι μαθηται αυτό ικανοί , θ όχλΘ"


πολύς . , Α4 Ω.r,
#3, Ε3 βία, λή ακό:-

είδε,
9 Α Ρ Α w

εξέλιξίζετο τεfν Εί
ος μονογξυής τη μη
φει αυτό, έαύτη χάρα ε όχλΘ- "πόλεως
ικανός μύσάφτή, ,..., , αίίη:
13 Και ί αυτίμ, ο Κύει® , εάλαγ
χνίθη επ' αυτή, ξεπεμά: Μη κλαίει
και οριζόθων ή 3%"σοβού, (οι:
ρξ3%ά ξ .) 6 είπε Νεανίσκε, σε -

κέγω, έγέρθηίει" , η , "Ά


15, Και ανεκάθισεν
λίξ ονεκeύς, ξήρξαΐολας
αυτόν τη μήσει αυτ8. νwν!

16 Ελ%, όφοςg άπαντας, ο ισέ:3


σ Θεόν, λέγοντες Ο'π αegφήτης μέγας εγής
ήτοιεθεί ημίν, @ ότι
- - -
"Ά νjατο οο Θεός ή
όπ επεσκέψατο
-
"
λζίΩy ζUVΑ)» -
17 κ.
πεντ

18ο ΕΥΑΓΓΕΑ το Ν cap. 2.


τ7. Και
Γκαιδαία τειεξήλθεν ο λόγΘ-
αυτ8, δεν έξιά εν όλη τη
παακτή Ο

18 Και απήfγίλου Τωαή777757αι


αυτό τει παίτων τέτων. Και Φεοσκdλεστά
μιμΘ- Jύοίονας ή'μαθητής' αύτε ο Ιωαννης,
19 Επεμψε πεδς + Ιησεν,λέγων. Σύει ο
ερχόμμΦ-, ή άλλον τώρρσJoκωμώ και c

2ο Παeαγγυόμιμοι δ προς αυτόν οι αί


δρες, είτον: Τωαΐνης ο βασήιςής απέσταλκεν
ημάς πeoς σε , λέγων Σύει ο ερχόμενg», η
αλλoν τoροσδοκώμεν και -

2 Ι. Εν αυτή ό τη ώρα εβεράτσόυσε πολ


λες. Στο νόσων &μασίγων 6 πόυμάτων το
"εάν, και τυφλοίς πολλοίς εχαρίσατο το
βλέτοφv. "- "ν

22 Και Σποκριθείς ο Ιησες, είπεν αυτοίς,


Πορόυθέντες απαγίείλατε Ιωαΐνη αείθετε ο
ήκεσατε όμ τυφλοί αναβλέτσsσι,χωλοί πε
εκπατέσι, λεφeoι καθαρίζεν.), κωφοί ακέ
"σ7,νεκροί εγείρον;),πjωχοί ρυα/γελίζον%).
23. Και μακ%eμός εσινός εαν μή (καισα
λιώδη εν εμοί.
24 Απελθόντων δΦα/γέλων Ιωαίνε, ήρ
ξατο λέγήν πeώς βυ όχλες τίει Ιωαίνε; Τί
εξ3"λύθατε εις τιμο έρημον θεασαδα , κα
λαμον ιαπ ανέμs σαλόυόμενον και
, 25 Αλλα 4 εξ3ηλύθατε ιδέν 5 αίθρωπον
"καλακούς ιμαζίοις ημφιεσμένους ιδέ, οι εν
Άμώ ενδόξω ε βυφή ύσαίχοντες, ε,
τοίς βασιλείοις εισίν.
36. Αλλα Δο εξζηλύθαίle ιδείν5 ωepφήτίως
"λέγω έμίν, έτοειωότερον οεοφήτε.
27. Ούτές ες, τει έγέγξαπία; Ιδε, εγώ
"έλ" ή αγfελόν με πεθ φe"σώα και Cs, ός
κ"τασκόνασίτιμ οθόνζέμορ, θάνζε.
28 Λέγω
ΚΑ ΤΑ Λ Ο Υ Κ. 18 Ι
31 28 Λέγω γδ' υμίν , μείζων έν γυνητοίς γυ
ναικών ωeρφήτης Ιωαύνκαι η βαπjις και εδείς
εξπν ο ο μικρότερος εν τη βασιλεία ή Θεέ,
μείζων αυτό επ. ε

29 Και πάς ο λαός ακέσας 6 οι τελώναι,


έdικαίωσαν τ' Θεόν , βαπ7ιαθέντες το βα
π7ισμα Ιωαύνκαι.
3o Οι ο Φαρισαίοι 6 οι Νομικοί τίω
λύ βελίω τω Θεέ ήθέτησαν εις εαυξά, μη βα
π7ιώθέντες υφ' αυτό. --

3 1 Είπε ό ο Κύρι(Θυ Τίνι ομό ομοιώσω


έξύ ανθρώσες ή γυεάς ταύτης και ξίνι εισιν
όμοιοι και η ..., .. κ , , "ν

32 ΟΆμοιρί εισι παιδίοις τοίς εν αγορά


καθημόύοις,θ τωeoσφωνεσιν αλλήλοις,6 λέ
«στν Ηυλήσαμεν υμιν , 6 εκ ωρχήσταθε,
έθρίωήσαμεν υμίν,6 εκ έκλαύσατε;
33. Ελήλυθε γδ Ιωανης ο βασίεςηςμή
τε αρτον εαθίων , μήτε οίνον πίνων 6 λέγετε,
Δαιμόνιον έχΦ. . ., οι - Υ

34 Ελήλυθεν ο υιός "ανθρώπ's εάθίων και


πίύων 6 λέγετε 1 δε,αίθρωφΦ- φαγG- 6
οινοπότης, τελωνών φίλΘ- ξ αμαρτωλών.
3 ; Και εδικαιώθη η σοφία Σπο ή τέκνων
αυτής παντων. . . . . . . e!

36 Ηράτα δέkς αυτονό Φαρισαίων ίνα


φάγη μετ' αυτό, έεισελθών εις τίω οικίσμ
Μ.
σε Φαβισαίg, ανεκλίθη:
37 ΚΕίδειγμε πόλ4ήμιμόαμαρς.
σωλός , βάιγνεσα όμ ανακίται εν τη οικία το
Φαρισαίε,κομίσασα αλάξαερον μύeyυ ,
3 Και ςτίστα παρα άθ πόδας αυτό οπί
σω, κλαίκσα, ήρξατοβρέχίν άυπόδας αυτό
τοίς Ά θρίξ σκεφαλής αυτής εξ
έμαωε,έκκτεφίλίόυ πόδας αυτ",6 ήλ4ο"
τη μύρω, 39 1 σω"
182 ΕΥ ΑΓr Ε Α Ι ο Ν cap. 7,
39. Τοών ό ο ΦαεισαίΘ ο καλέσα, κυ-
τον,είπεν ον εαυτω,λέγων"ΟύτΘ-,εί μυσες
φήτης,εγινωσκεν αν ίς 6 ποταπή ή γαυή ήίις
απ7εται αυτ" όία αμαρτωλός επ,
4o Και Σποκριθείς ο Ιησες,είπε προς αυ
τόν Σίμων,έχω σοι ίι εισεν, Ο' dέ φησί, Δι
σασκαλε, είπέ. 4» τ. Αυ

4Ι Δύο χςεωφ4λέθήσαν δανφς ή ίανι o εί:


αφ4λε οΐωάρια πεντακόσια, ο ο έτερος πεν
τήκοντα.
42 Μη εχόντων θαυή"Σποδέναι, αμφο
τέβρις εχαρίσατο. Τίς οιώ αυσίύ, είπε,πλειον
αυτον αγαπήσ75 , . -

43 Α'ποκριθείς ό ο Σίμων, είπεν Υπο


λαμζάνω όία ώ το πλειον εχαριστατο. Ο δεί
πεν αυτώ Ορθώς έκρινας.
44 Και spαφείς προς τιμ γuυαίκα 2 τω
Σίμωνι έφη Βλέτοφς ταύτιμ τίωγμυαίκα,
εισήλθόν ζκαι εις τίω οικίαν, ύδωρ όλ, άυπό
δας με ακέgωχας αύτη ότοις δακρυσιν έ
έρεξέμκ άο πόσας,6 +θέμξι τ"κεφαλής αυ
της έξέμαξε. Αυ

4, Φίλημα μνι εκ έδωκας αύτη ό,αφ ::


εισήλθον , και διέλιπε καταφιλέστά με άυ
"τόδας,
46, Ελαίω τίμι κεφάμύμε άκ ήλ4ψας
αυτη όμύρωήλ4ψέμε άυ πόδας. .
47 Ούχάριν,λέγω σοι,αφέων") αι αμαρ
, " ξία αυτήςαι πολλαί ότι ηγάπησε πολύ ώξ
" ! ολίγον αξίε%.ολίγον αγαπά.
- 48 Είπε ό αυτή Α'φέωντα Cκαι αι αμα
. . . έω.
, 49 Και ήρξαντο οι σιωανακείμόμοι λέγήν
! " έκυτοίς Τίς ούτός εσιν ος και αμαρτίας
, Ι. «φ4ησιν και -

ι -

"1. 5ο Είπι
και;
και
ΚΑΤΑ Α ο Υ.κ. 183
5ο Είπε ότρες τίωγμυαίκα.Η πίςτς ζε
θέκωκε σε πορόύεείς ειρμύuυ.
η'. 8.
Ι Και εγ%ύετο εν τω καθεξής,6 αυτος διά
δόυε και? πόλιν 6 κωμίμι,κηρύaσων 6 όυαγίε
λίζξιάφ.τίωβασιλεία
θεκασμυ αυτώ,
ή Θεέ και οι άν-Κ
2 Και γuυαϊκές ίνες αλήσαντεθεραπέυ
αβύα Σποπνόυμάτων πονηρών 6 αίθενίων"
Μαεία και καλεμάμη ΜαΙδαλίευή,αφ' ής ύα
μόνια επ7α εξελmλύθί, - ---

3 Κα: Ιωάννα γαυή Χεζα όλαβότνg Ηρρό


δε, ξΣεσαίνα, ξέτεραι πολλα), αίτινες δη
κόνοιω αυτω Σπο ήυ ιτσαρχόντων αυτής.
4 ΣμυιόνfΘ- ο όχλκαι πολλά, εά" κί πό
λιν όπτοερόυομώύων προς αυτόν, είπε δια
παeαβολής
5. Εξήλθεν ο ασεράν το ασέίρα ή ασύe,ν
αυτύ:6 εν τη ασείρψν αυτόν,όμιυ έπτσε παβα
τίω οδόν , 6 κατεπατήθη , και τα πετφνα τύ
ερανέ κατέφαγ%υ αυτό, -

6 Και έτερον έπεσεν ό%i τίω πέτρου, και


φυεν εξηράνθη, διατομή έχ{ν ικμάθει,
7 Και έτερον έπεσεν εν μέσω Φακανθών,ώ ,
συμφυείσαι αι ακανθα απέπνιξαμ αυτό,
8 Και έττερν έπεσεν ό%ι τίωγμώ τίω αγα
θίω , και φυεν εαοίησε καραόν εκατοντα
πλασίονα.Ταύτα λέγων έφώνφ. Ο έχων ώτιό
ακέειν, ακκέτω, ε

9 Επηρ%των ό αυτόν οι μαθηταί αυτό,λέ


γοντες ίξ: εί,ή παραβολή αύτη."
1ο Ο'5 είπεν Υμίν σέθο3) γνώνα ταμυ
ή ςήρια σ'βασιλείας fΘεοδ.τοίς όλοισοίς εν
παραζολάς, να βλέποντες μη βλέπωσι,και
ακέοντες μη σιωιώσιν, * -- 7

ή ΟΣ- ΙΙ Ε ς
184 ΕΥ Α Γ Γ Ε Λ Ι ο Ν Cap. 8.
Ι Ι Ε"π 5 αύτη ή παραβολή Θ' ασόερς,
εςιν ο λόγΘ- τί, Θεοδ. ν. » ε »

12 οι 5 παρατίω οσον, εισαν οι ακέοντες:


ετα έρχε;) ο διάβολΘ-,6 αίρς + λόγον Σπο 7'
καρδίας αυ ήδ, ίνα μη πισόύσαντες σωθώσιν.
} Ι3 Οι ο ότι σ'πέτζας » Cύ όταν ακ"σωσί,
: μί χαράςοι θέχον) +λόγον β ετοίδεν
είζΑυ εκ
έχεσίν, περς καιρόν πσούεσι, καιρώ
π4eασμέαφίσαθ. ... ε ; ,
Γ4 Το δ εις τας ακαύθας πεσόν, ξτοί είστν
οι ακάσαντες, 6 ισομεριμνών επλέτε και
ήJoνων fβίκαι πορόυόμιμοι συμπνίγυνθ, 6 και
τελεσφοεξυπ. α- α - - Φ"_ Λ - 2 . .. - Η -

15 Το ο εν τη κλή γή,ξτοί εισπν οίτινες εν


καρδία καλή 6 αγαθή, ακέσαντες + λόγον,
κατέχεσι, 6 καρποφορούσινε, υπομονή..
16' Ουδείς ό λύχνον άψας,καλύπτει αυτόν
Cκεύει, ή υποκατω κλίνης ίίθησιν, αλλ' όλα
λυχνίας βήπίζθησιν, ίνα οι εισασορόυόμόμοι
βλέπωσι το φώς
17 ου δό εστ κρυπήoν ό και φανερό γιήσε
τα εσε Σπόκρυφον ό και γνωθήσε;), δεις φα
νερόν έλθη. και ν » ή

18. Βλέπετε οιώ πώς ακέετε ος γδαί


έχη,δοθήσε;) αυτώ δός αν μή έχa,6 ο δοκεί
έχΆν,αρθήσε%) ατσ' αυτ8. . .
19 Παρεγχύοντο ό προς αυτόν η μήτηρ και
οι αδελφοί αυτό , 6 έκήσιμυαντο σιμυτυχέιν
αυτω δια + όχλον.
2o Και αθηγέλη αυτώ, λεγόντων Η'μή
τηρ Cκαι 6 οι αδελφοί Cκαι εςήκασιν έξω , ιδείν
Ce.θέλοντες. Α

21 Ο' ο Σποκριθείς,είπε προς αυτές Μέ


2ηρεεε θ αδελφοί μs , oύτoί εισιν οι φλόγον
3 Θεξακέοντες, έπoιoιώτες αυτόν.
-- 22 Και
. -
Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 185
22 Και εγχύετο εν μιά £ημερόν , 6 αυτος
ενέβη εις πλοίον, και οι μαθητα αυτg δείπε
προς αυτές. Διέλθωμάμ εις το πέρθυ τ°λί
μνης.Και ανήχθησαν.
23 Πλεόντων ό αυτήυ αφύπνωσε 6 καη
έζη λαίλαψ ανέμs εις τίω λίμνίω. 6 συμε
πληeςuυτο, 6 εκινομύόιον.
24 Πeoσίθόντες ο διήγύρδο αυτόν,λέγον
τες Επτατα όητσάτα, Σπολλύμεθα, ό"ό
εγερθείς επελέμησε τω ανέμω ξ τω κλύοωνι
τε ύδατρ-φ ε ταύσαντο,6 εγ%ύετο γαλμύη.
25 Είπε ό αυτοίς Πξ εςιν ή πίσις υμώ 5
Φοβηθέντες ό εθαύμασαν,λέγοντες προς αλ
λήλsς Τίς άeα ξτός επν, ότι 6 τοις ανέμοις
όάστααυε ετώ ύσαπ,® υσακάουσιν αυτώ,
26 Και κατέπλόυσαν εις τίω χώρου ήϋ'
Γασαρίμών,ήτις έσιν αντιπέρδυ τ Γουίλαίας.
27 Εξελθόντι ό αυτω όλ, τιμωγμύζυσίμύ
τησεν αυτοαήρίες εκ τ'πόλεως, ός είχε δαι
Αμόνια εκχζόνων ικανών, 6 ιμάτιον εκ ένεθ
σύσκετο , 6 cν οικία καικ έμύμεν , αλλ' εν τοις
μνήμασιν,
28 1'δων ο ή Ιησεν, θ ανακ ίξας,φροσ
έπεσεν αυτώ, ε φωνή μεγάλη επε Τί έμοι
κά, σοι: Ιησε με +Θέξτε υψίσε, δέομα Cκαι
μή με βασανίσης.
29 παρήγγειλε γδ τύπνόματι τω ακαθ.
αέτω εξελθείν Σπο "ανθρώπη και πολλοίς γδ'
χεόνοις συμηρπακ! αυτόν 6 εθεσμείτο αλύ
ζέσι & πέδα!ς φυλαωόμύμΘ- και διαρρήσ
σων τα δεσμα, ήλαύνετο ύπο" θαίμονΘυ εις ,
τας ερήμες, , ". • " -- - ν

3ο Ε'πηρgότησε ή αυτονο 1'ησες,λέγων Τί


σοί εςιν όνομα και Ο' ό είπε Λεγεών ότι δαιμό
για πολλα εισήλθεν εις αυτόν.
Ο. 2 3 Ι Και
186 Ε Υ Α Γ ΓΕ Α Ι Ο Ν Cap. 8.
3 . Και παρεκάλ4 αυτόν να μη βάπτάξη
αυτοίς εις τίω αζυασον απελθέν. α

32.Η 3 ειά αγέλη χοίρων ικανών βο


ζκομίμων εν τω όρφ 6 παρεκάλouυ αυτον
ίνα όπτζέψη αυτοίς εις εκείνες εισί,θέϊν. Και
έτσέτ"εψεν αυτοίς. Μ. w > . ν - και

33 Εξελθόντα ότα δαιμόνια Σποτύ αντ


θρώσε,εισήλθεν εις ώύ χοίρους,6 ώρμησε η
αγέλη κ? έκρημνε εις τιμ λίμνίω και ασ
4πνιγη. α -

34 Γδόντες δείβόσκοήες το γεγγυημόμον.


έφυγον και απελθόντες απήγ[ειλου εις τίιυ
τόλιν και εις άύ αγρρύς. , φ

35 Εξήλθον ο ιδείν το γεγονός & ήλθον


πeύς ή Τσεν, και ούeων καθήμενον ή ανθρω
πόν, αφ' και τα δαιμόνια εξελ"λύθί και έμαίσ
Αμμον και σωφρονέντα παρα ά;ύ πόδας "Ικ
(έ και εφοβήθησαν,
36 Α'πήγ[ειλdυ ό αυτούς 6 οι ιJόντες,πώς
εσώθη ο δαιμονιώθείς,
37 Και ήρώτησαν αυτόν αίπαν το πλήθΦ
α' τειχώeyυ 3 Γαδαρίμών, απελθειν απ'
αυά", όπ φόβω μεγάλα σμυείχοντο αυτός ο
εμβας εις το πλοίον, ιπέςρεψεν.
38 ΕΦέετο3 αυτό ο ανήρ αφ' και εξεληλύθ!
τα δαιμόνια , έή σιω αυτώ απέλυσε ο αυ:
Ε τονο Τσές, λέγων. . . -

39 Υαόςρεφε εις ή οίκόν Cκαι , και διηγε


όσα εανοίησέ σοι ο Θεός. Και απήλθε, κάθ"
ε} "λί" πίμπόλιν κηρύωων όσα ετοίμσεν αν
τω ο Ιησξς.
4ο. Εγϊόετο βεν τω υποφέψα ή Γκσεν,
απεδέξατο αυτόν ο όχλΘν ήσαν γδ'παύτες
Φe"σδοκώντες αυτόν.
4! Και ιδεούλθεν «ιδρώ όνομα Τάειεφς,é \
- αυτός "
w, Α/
ΚΑΤΑ Λ Ο Υ Κ.
w- -
187
εμντος αέχων τ' σιιυαγωγής ιξα ήρχε επεσων
Ά Ά πόδας Ά πΆ αυτόν Α"

εισελθείν εις ή οίκον αυτά, -


"
42 Ο"τι θυγάτηρ Ά ώ αυτώ ως
ετήυ σώδεκα, δαύτη απέθνησκεν. (Ενό τω
τέσαγήν αυτονοί όχλοι σιμιέπνιγον αυτόν.
43 Και γuυή και στα εν ρύση αίματΘ. Σπο
εσίύ σώδεκα , ήπς εις ιαβούς τωeoσανδήώστα
σα όλον "βίον, εκ ίχυσεν υπ' &δενός θερα
πόυθίώα,
44 Περσ%θέστα όπωθεν, ήψατο το κρα
ασέδs fίμαίίκαι αυτό θ παéαχεήμωκέςη ή
βύσις το αίματΘ- αυτής,
45 Και είπεν ο Ιησές Ίίς ο αιγ!άμβμός μες
Αρνεμόμων ή πάντων, είπεν ο ΠέβΘυ δει
μέ1' αυτό. Επιςατα, οι όχλοι σμυέχ«σί Cε
και Σποθλίζεστ, ελέγής Τίς ο αψαμέμός με 5
46 Ο'ό Ιησες επεν.Η"ψατό με μς εγώ
γδ'έγνων σιιύαμιν εξελθέσαν αα' εμέ,
47 Ι'δέστα 5 ή γuυή όίς εκ έλαθε,σεέμs στο
ήλθε, ε τoeοσπεσέσα αυτω, δι μυαιτίαυ
ήψατο αυτό απήγ[ειλεν αυτώ ενώπιον παντός
3"λαέ, 6 ως ιάθη παραχςήμα.
48 Ο' ό είπε αυτή. Θαρσί θύγατδ, η πί
πς Cκαι σέσωκέζε πορόύε εις ειρίμύίμ.)
4ο Ε'τι αυτό λdjoιώτΘ-, έρχεται ίις πα
eα ή αέχασμυαγώfs,λέγων αυτώ"ΟΖι τέθνη
κεν ή θυγάτηρ Ά (κύλλε + διδασκάγον.
5 ο Ο' ό 1ησες ακούσας απεκρίθη αυτω,
λέγων Μη φοβε μόνον πίς όψε, 6 σωθήσεθ.
5 Ι ΕισΆθων ό είς τίω οικίαυ , ύκ αφήκεν
εισήθεν εδένα, είμ Πέξυν επακωζόν και
Ιωαννίμ , 6 ή πατέeα "παιδδς 6 τίω μη
7ίΘχ» Μ. * Α - Αν

"; Εκλαιονοπώτες εικόπΐοντο


Ο 3
αυτίύ,
Ο'5
188 ΕΥΑΓΓΕΛ το Ν cap. 9.
ο δείπε. Μη κλαίετε εκ απέθανεν, άλλα
κgθόύδ{. y ΓΝ, γ.

53 Και κατεγέλων αυτώ, ειδότες ότι απ


έθανεν. "

54 Αυτός5 εκβλίων έξω παντας, ε κρα


τήσας ήχίεός αυτής, εφώνησε, λέγων. Η'
παίς, εγείρου. - ν

η 55 Και έτσές ρεψε το πνεύμα αυτής, 6 αι


έση παεακςημα 6 διέταξεν αυτή δοθlώαι
φαγείν. -

56 Και εξέςησαν οι γονείς αυτής, 45 περ


ήγειλεν αυτοίς μ.μ., είσειν το γεγονός.
• 9.
Ι ΣυγκαλεστάμώμΘυ δ ξύ σώσεκα μα
θητας αυτό, έδωκεν αυτοίς ομύαμής εξ
καισίου όλα παντα τα δαιμόνια , 6 νόσες θε
eασ6ύειν. -
2 Και ασέςjλεν αυάυ κηρύαυτιν τίω βα
σιλείου "Θεε, και ιάθαι άξύ αίθενοιώτας,
3. Και είπε προς αυτές. Μηgεν αίρετε εις
τίω οθόν, μήτε βάζδες, μήτε πήρου, μήτε αό
τον , μήτε αβγύeιον μήτε ανα δύο χασίδας
έχ&ν
4 Και είς μύ αν εικίδυ εισέλθητε , εκεί
Αι%ύετε,6 εκείθεν εξέρχεθε.
5.Και όσοι αν μή θεξων3 υμάς,εξερχόμε
νοι Σπο τ'πόλεως εκείνης, 6 ή κονιορτούζτο
3 ποθών ύμύ) Σποίινάξατε, εις μαρτύeμον
έΦ αυτ8:ς.

6 Εξερχόμάμοι 3 διήρχοντο κίτας κώμας,


&υα/γελιζόμενοι 6 θερατώοντες πανταχού.
7. Η κεσε 3 Ηeώδης ο τετραήχης τίβ:
"μενα ιέφ' αυτό πάντα ο διητσόρφ, δια το
λέγεθα υτό κνων, όμ Τωκίνης εγήγερ3) εκ
νεκρών,
8 Υ'σό
Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 189
ή 3.8 Υ"τρό μνων όρ όίι Ηλίας εφάνη άλλων
1,
δ, όί αρsφήτης εί: το αρχαίων ανέςη.
9 Και είπεν ο Ηρώδης Ιωαννίμ' εγω ασ
εκεφαλισα ίς δέ εσιν βά τει και εγώ ακέω
τοιαύτα; Και εζήτ! ιδείν αυτόν.
1o Και ύσοζρέψαντες οι Σπόσελοι διηγή
σαντο αυτώ όσα έποίησαν. 6 παραλαβών
αυάου,ύσεχωρησε κατ' ιδίδυ εις τότσον έρη
μον πόλεως καλεμώης Βηθσαϊδά.
Ι : Οι ό όχλοι γύόντες,ήκολέθησαν αυτώ
6 δεξαμενώ αυξύ, ελάλει αυτοίς πει τ'
βασιλείας fΘεέ, εάυχςεία, έχοντας θε
Θατσειας»!ατο,

τες12ό οιΗ'ό ημέeα είτνον


3ωδεκα, ήρξατοαυτώ
κλίύνΑ'τσόλυσον
φeoσίθόν"
όχλον και να απελθόντες εις τας κύκλω κώμας
6 ά;ύ αγρες, καταλύσωσι, και όUροσιν όπι
Cιτισμόζόk ώθε ενερήμω τότνω εσμό.μ.. -
13 Είπε όπeύς αυξύ Δότε αυτοίς ύμείς
φαγείν. Οι ο εξτον Ουκ εισίν ημίν πλέον και
πέντε άτοι ε.δύο ιχθύες, ειμή μπορόυθέν
τες ημέίς αγοράσωμεν εις πάντα ή λαόν τ8
τον βρώματα'., ο Λ . 5/ Α'

-14, Η'σανρθωσε αίθρες πεντακιχίλιοι.


είπε ό προς άυ μαθητας αύτε Κατακλίνατε
κυά;ύ κλισίας ανα πεντήκοντα,
1 , και εποίησαν έτω και ανέκλιναυά
49 αιγΤας.
το Λαζαν ο άξύ πέντε αότκς θάυ δύο
ιχθύας , αναβλέψας εις ή ερανόν, άυλόγησεν
αυτές και κατέκλασε , ξεδίδε τοις μαθη
σάjς,παραίoθένα τωόχλα, /

17 Και έφαγον,6 εχορτάθησαν παντες ε


ήρθη τότειωεύσαν αυτοίς κλασμάτων, κο
φινοι ολόσεκα. 18 Κ.",
-
τ

rbo ΕΥΑΓΓΕΑ Ιο Ν cap. 9.


18 Και εγ%ύετο εν τωέή αυτόν περσύχό.
μενο καταμόνας,σμησαν αυτό οι μαθητά,
και επηριότυσέν αυά;ύ, λέγων Τίνα με λέγg
βιν οι οχλοι εί), 4"

19 Οι δΣποκριθέντες,είτον Ιωαννίω ή
βατσίκτίμύ, άλλοι ό Ηλίου.άλλοι ό όμ τωe,
φήτης 44 ή αρχαίων αέση, ,
ερ Είπεδαύτοις Υμάς δίναμε λέγε
τι εί), Ααόκειθεις ό ο Πέ5é», είπε foν
Χριςην τζ Θεού,
2 . Ο δ επιμήσας αυτείς, παρήβίλε
μηδενί ειπείν τύτο,
2α Ειπών οτι δε ή υιοι 3 μύδράση,
πολλα παθείν, 6 Σποδοκιμαάθίαύα. Στο ήo
Πρεσβυτέραν 6 Αρχιδέων 6 Γeαμματέων,
κglΣπυκτανθίώαι ξ' τη σeίτη ημέρα εγερ
θίώ 3

Α 23 Ελεγ. 3 πεις πάντας.Είμς θέλ4οπί


σω μs ελθείν,απαρνησιά θω εαυτόν, Φαβάτω
Φ εαυeόν αυτό καθ' ημέραυ , 6 Ά
Αλοί.
24 Ο'ς γδ αν θέλη τίω ψυχίω αυτό σώ
σαι , Σπηλέσ' αυτίμ ό: di αί Σπλέση τίω
"ψυχίμι αυτό ένεκεν εμέ,άü σώστ αυτιώ,
25 Τί γδ' ωφελεί? αίθρωσΘ- κερδήσα,
έκόσμον όλον , εαυτόν ο Σπολέσας, ή ζημι:
εις

26 οι γδ' αι επαι2μυθά με ε έξύ εμες


λόχες, τετάν ξύος το ανθρώα και επαια μυθή
"Ε),όταν έλθη όντή δόξη αυτό έή πάπρος,ς
σύ αγίων αγέλων,
- 27 Αέγωδυμίν Ε ίονες ή"Δύ,
-

ξ51κόπων
ίσωσι Ά
και οι και μη γόύσον ) θανάφ και », έω
έδJς &ν

Η αό FWύετο όμφ ώύ λόγες τέτες και σε


Η ή μέρα
ε"
κΑΤΑ Α όΥΚ. . 19Υ
ημέρα οκτώ , και παρ%ιαζών ή πέέινθΙω»
Ά Τάκωβον, ανέζ» εις το όeως ωeoσώ
&
. ο ξ

29. Και εγχύετο εν τω αρισ6ύχεθαι αυτόν


το είδος τ8 τoeοσώα και αυτό έτερον , 6 ο ιμα
άσμος αυτό λόυκός εξαςράπίων.
: 3ο Καιδε, ανθρες ofύο σιμι%άλοιω αυτώ,
οι Ζονες ήσαν Μωσης και Ηλίας,
3 ! Οι οφθέντες εν δόξη,έλεγον τιμ έξοόδο
αυσε,ίμύ έμελλεπληρέν εν Ιερουσαλήμ,
32 Ο' ό Πέθνς ώ οι σιωάυτω ήσαν βε
βαρημύοί ύπνω δια "γρήσαντες 3 είδον
Ά
εςτώτας αυτώ.
33 Και εγχύετο εν τω Ά αυ
-

άξύ ασ' αυτό, είπε ο Πέξος ορος +1ήσόν»


Επιςτέταρ καλόν εσινήμας άθε έή, έποιής
σωμύρ σκίμιας τρεις, μίαυσοι, και Μωσεί
μίαν, 6μία Ηλία, μη είσώς όλέγή.
4 Ταδτα 3 αυτά λέγοντος, έγγυετο νε
φέλη, 6 επεσκίασεν αυτές εφοβήθησαν ό όν
τω εκείνες εισελθέν εις τίω νεφέλίω.
35 Και φωνή εγ%ύετο εκ "νεφέλης, λέγg
σα, ούτός εςιν ο ιός μs ο αγαπητός, αυτό α
248 β?έ.

36 Και εν τω γυέθαι τίωφωνίαύ, βύρέθη


ο Γησες μόν(Φ- και αυτοί εσίγησαν, 6 έδενε
απήγ[ειλου αν εκείνας ή ημέραις εσεν ών
εωe,έκασιν. -

57 Ε'γ%ύετο ό έν τη εξής Ά; κατελ


θόντων αυτήϋΣποτε όρους, σιωίώτησεν αυ*
τω όχλΘ- πολύς. -

38'Και ιδε, ανήρ Σπε "όχλο ανεξόνσε,


λέγων Διδάσκέψε,3έοκαίζε, όλίβλεψαν όλα
ή ή όνμε,όά μονοχμής εςίμοι, η

Κ 39 Κα'
W92 ΕΥΑΤ τ Ε Λ Ι Ο Ν Cap. 9.
39"Καίδε και πνεύμαλαμβαίει αυτόν και και
εξαίφνης κρίζει και 6 ασαeάουει αυτόν εξ'
αφροδ,θμόγες Σποχωρεί απ' αυτό,σιασeέ
ζον αυτόν. ... "
4o Και εδέήθίμ ήμαθησήυ Cκαι ίνα εκβάλ
λωσιν αυτο,και έκήθιμήθησαν,
2: Αποκείθεις ό ο Ιησέκόπεν ΩΣουεα
είπιςος & διέςzαμμένη. » έως πότε έστ84
προς υμάς,éαιέξομαι υμήυ,Πe,στήγαγ αδι
θ θόν (και,
42 Επό τoeοσδχομύμε αυτό, έρρηξεν αυ
ηύν το δαιμόνιο, είσμυέασάeαξεν επείίμης
σε ό ο Ιησες τώπιβύκαί τω ακαθάρτω,και
1άσατο ή πτήσα, 6 απέσωκεν αυτόν τον πα
43 Εξεπλήcσοντο ο παύτες ό%ι Τήμερα:
λειότημα Θεξ. παύτων και θαυμαζόντων όχι
πάσινοις ισοίησε ο Ιητές, είπε αεός ώύ
μαθητείς αυτό: Α" Κ
44 Θέθευμέίς εις τα ώτα ύμύ'έξύ λό
γες σέτες ο γδυος "αιθρώσs μέλλ4 πα
εκδίδοθή εις χείρας ανθρώπων,
Α, οι οήγνέαν το βήμα τότε, είύπαeα
πεκάλυμιώον απ' αυήυ, ίνα μή αιώθωνται
αυτό και έφοςgντο ερωτήστε αυτόν πει το
ρήματ® τέτα, - -

46 Εισήλθεό διλογισμός εν αυτοίς, το ίς


αν εί» μείζει αυτή ό» "οι .." σ'
47 ο 51'ησες ιθών ογισμεν "καρ
δίας αυή, δηλαξίμμΦ- παιδί», 57,
αυτό
48 παρεαυτω., και
κιά είπεν αυτοίς Ο'ς εαν δέξ»9 τζτο
το παιδίον ό: το ονόμιαίίμε εμε θέχεται 6
έ. εαν εμεθέξυθ, θέχεται θΣποςείλαντάμε:
ο γδ μικρότεεςς εν πάσιν υμιν ύσαίχων, όλα
α' μέγας. 49 Α αο
ν. ΚΑΤΑ Α ο Υ Κ. 193
49 Α'αοκριθείς ό ο Ιωαΐνης, είπεν Ε'π
ςτίτα, είδοκόμ άνα ό%i τω ονόμαίCκαι οιι-
ζάλλοντα τα δαιμόνια & εκωλύσαμόμ αυ
τόν,ότι καικ ακολ.εθεί μίθ' ημιλυ. -

5o Και είπε περς αυτόν ο Ιησές, Μή κω


λύετε'ός γδέκές καθ' ήμύθ, υπέρ ημιλυεςπν.
5 ι Εγ%ύετο ό έν τω συμπληe,υθαι τας
ημέρας ή αναγήψεως αυτώ,6 εμτος το πρόσ
ωτσόν αυτό ετήριξε "πορώύεθτι, εις Ιερου
σταλήμ, -

5 2 Και αανέςjλεν α/γέλες προτοερσώσs


αυτό και πορόυθέντες εισήλθον εις κώμίμ,
Ά ετοιμάσαι αυτώ.
53 Και εκ εδάξαντο αυτόν, όίο το πρόσω
πον αυτί μδπορόυόμιμον εις Ύδεσαλήμ,
5 4 Ι'δόντες ό οι μαθηταί αυτ: 1'άκωβΦ
και Ι'ωαΐνης,έιτον Κύειε,θέλφς είπωμών πύρ
καταζlώαι Σπο ή έeανε, 6 αυλώσαι αυάου,
καιώς θ Ηλίας εποίησε και ν

5, Στράφεις δεπείίμησεν αυτείς και εί


πεί ουκ οίδατε οίε πνούματός εξε ύμείς,
και 6 ο γδυος + αίθρώτο και άκ ήλθε ψυχας
αξρώπων Σπολέσαι, αλλα σώσαι. Και εανο
ρόύθησαν εις ετέρθυ κώμικος, . . . -
τα Εγξύετο άπορόυομύων αυήν, εν σή
όJζί εισέίος πgης αυτόν. Ακολεύήσω στι όπ8
αν ατέρχή, Κύειε. . . .
και 8 Και είπεν αυτώ ο Ιησής Αι αλώπεκες
ωλεSς έχgσι , 6 τα πετφνα το εραν 8 , κα
πασκίμιώσής ο βυος ή ανθρώσs άκ έχl πέ
τίω κεται,μυ κλίνκ. -

το Είπε ό προς έτερον. Ακολέθί μοι. Ο'


και είπε: Κύειεβαίξεψύν μοι απελθόνί φeo
τον θάψαι η πατέθά με... ... αν «

6ο Είπε ό αυτό ο Γησές Α'φες &ύθείψα!


εκρες
- R 2.
194 Ε Υ ΑΤ Τ Ε Λ Ι Ο Ν. Cap, ro,
δάψα, άυ εαυήυνεκeyύς συ ο απελθών ή
άγ[ελλε τίωβασιλείου 3 Θεοδ.
ότ ΕίπεδΦέτερος Ακολκθήσω σοι, Κύ
ειε τρεώτρύ ό όλiτρεψόν μοι Σποτάξαθαι
τοις εις: οίκον μs.
62 Είπε ό πεός αυτόν ο Γκσές ουδείς
επιζαλων τίω χείρα αυτά ετο' αρέσν, και
βλέπων εις τα οπίσω, όUθετός εξτν εις τίμι
βασιλείου το Θεοδ.
έ • ΥΟ.
1 Μετα όταύτα ανέδειξεν ο ΚύeμΘ. και
ετέρους εβδομήκοντα , 6 αανές λέν Ά
ι, αναδύο πεθα ενσώτου αυτό, εις πάσαν πό
λιν εφόσον ξέμελλε αυτός έρχεθαι.
2 Ελεγ% έν προς αυτές ο κύρ θερισμός
πολύς, οιό εργάται ολίγοι δεήθητε εντζ Κυ
εί" "θεεισμέ, όπως έκζάλλη εργάτας εις ή
θερισμόν αυτό.
3 Τπαγετε ιδε, εγω Σποςέλλω ύκας ως
κόνας εν μέσω λύκων. -

και 4 ΜΑβαετίζετε βαλαντίον,μή πήραυμη


δ
Οή ω
"κατα έμηδένα κ?τίω οθόν ααπά
5 Εις μύθία, οικίdυ εισέρχιθε, τεώτον
λέγετε Ειρίμύη τωοίκω τέτω.
6. Και εαλμύρ και εκεί ο υις ειρίμύης,επανα.
παύσε 2 εα' αυτόν ή ειρίαύνη υμδίύ ει ομήγε,
εφ υμάς ανακάμψ4.
7. Εν αυτή θαή οικία αύετε,έθίοντες και
πίνοντες τα παό αυτήυ αξίΦ. γδ' ο εργάτης
"Εμιώξαυτό επ, Μήμεταβαίνετε εξοικίας
έής οίκίου.
" Και εις μυαί αι πόλιν εισέρχνθε,6 ψε.
χωνται υμάς,εώθετε τα ί θέμώμα υμίν,
::.
9 Και θερα νόύετε άθει αυτή αίθενείς,
ή
κ%
ΚΑ ΤΑ Λ Ο Υ Κ. 195
και λέγεά αυτοίς Ηγίικεν εφ' υμάς ή βασι
λεία τι; Θgoo).
1ο Εις μύ άϊαν πόλιν εισέρχιθε, έμή
δέχων) υμάς και εξελθόντες εις τας πλατείας
«Ευ Της, εί7ητα 7ε"

Ι ! Και η κονιορτον "κολληθέντα ημίν εκ


σ'πόλεως υμδυ, Σπομαασόμθα υμίν, πλίμι
τέτο γινώσκετε , όί ήγγικεν εφ' υμάς η βασι
λεία τ8 Θεοδ.
Ι2 Λέγω ό υμίνδί. Σοδόμοις εν τη ημέρα
εκείνη ανεκτότερgν έςτη, ή τη πόλ4 εκείνη.
13 Ουαί Coι Χoeαζιν , καί σοι Βηθσαϊδεί,
ότι ε ςν Τύρω @ Σιδώνι εγ%ύοντο α' 9μυάμφς
αιγγυόμάμαι εν υμίν, παλαι αι αν σάκκω και
αστιδώ καθήμάμαι μετενόησαν.
14 Πλίκο Τύρω δΣιόδνι ανεκτότερονέςαι
αν τη κρίση ή υμιν.
15 Και συ Κατόναεμή έως 3εραν και υψω
θείσα, έως άδε καταβιβαθήση.
16 Ο' ακέων ύμύυ, εμs ακέει:6 ό αθεί"
- υμάς, εμε αθετεί ο ό έμε αθεώύ, αθετεί ή
Σπος-είλαντα με.
17 Υ'πέτρεψαν δει εβδομήκοντα μ?χα
εάς,λέγοίεςΚύριε,6 τα δαιμόνια ύσοτάσ
5εται ημίν εν τω ονόμαίι (και,
13 Είπε και αυτοί. Εθεώenuυ f στιταναν,
ώς ας ραπίω,εκ τε έρανε πεσόντα,
19 Ιδε, δίδωμι υμίν τίω εξεσία τύπα
τέν επάνω όρεων ξζκορπίων,και όλα πάσα"
ισίω ακύαμιν + εχθeνδ ε και δεν ύμάς και μη
-αδικήσφ.
2ο πλμυο τέτω μήχαίρετε ότι τα πνάόύ
ματα υμίν ισοτάασεθ, χαίρετε 5 μάλλον οίι
σα ονόματα υμώύ έχε%φή έντοίς "ρανοέ,
Ενν αψτή
2Ι Ε αψΤ. ", ήγαλλιάστατο7πόν
τη ώρα "
3
r96 ΕΥΑΓΓΕΛΙο Ν cap. το
πνόύμαίι ο Γησάς , 6 είπεν Εξομολογεμα,
σοι πατ8,Κύριε fέρανε 6 ή γήροί απέκρυ.
ψας ταυτα Σπο σοφών 6 συμμεσίδ, και ατ
εκάλυψας αυτα νηπίοις:ναι ο πατήρ,όζο ξτως
εγ%ύετο όυδοκία έμτορφώθέν Cs.
ι 22 Παντα παρεδόθη μοι υπό το πατρός
μs και έδεις γινώσκφ ίίς εςιν ο υος , ει μη ο
η ,
πατήρ ξίίς επν ο πατήρ,εί μή ο υος, Φώ εαυ
βέλη;) ο υος Σποκαλύψα,
ί κ 13.23 Και τραρε: «oeύς ώθμαθητές, κα?
"4:
- ,
ιδίdυ είπε. Μακάριοι οι οφθαλμοι οι βλέ
ποντες αβλέπετε,
j, 24 Αέγω γδ' υμίν, όίο πολλοί τοροφήται £
Η βασιλείς ηθέληρανιδείν αι υμείς βλέπετε, ξ
μίΙ έκ είδον ξακέσαι αακέετε,6 εκ ήκεσαν.
25 Και ιδε,νομικός ίις αξέgη,έκαφeάζων
ί αυτόν, ελέγων Διδάσκαλε, Ιάποιήσαξζωίω
\
αιώνιον κληερνομήσω και
26 Ο'ό είπε προς αυτόν. Εν τω νόμω ί
γέκαστα, πως αναγινώσκίς,
27. Ο' ό Στοκριθείς,είπεν Αγαπήσις Κύ
ρμον ή Θεόνζ και ίξ όλης "κκρδίας Cκαι, και εξ
όλης "ψυχής Cg,6 εξ όλης τ' ιαύΘ. (και , και
εξ όλης τ διανοίας ζει 6 ή πλησίον (και ώ,
σΞαυΤην.

28 Είπε 3 αυτώ ορθώς απεκρίθης τύπο


ποίει, και ζήσι -

και
39 ο ό,θελαν διχαέν εαυτόν, είπε τρεις
* Γησομύ"Και ίίς ετίμg πλησίον 5
3ο Υωολαβων ό ο Τσές, είπεν Ανθρω
πός ίος κατέβαινεν Σπο Ιε Ψσαλήμ εις Ιε
ριχω,6 λήςτύς αειέπεσεν οί και εκούσιιντες
Άξ πλ"γας 5%ιθέντες,απήλθον,αρίντες
ημιθανή τυβαίνοντα
3""""ανίκυεέdυ 3 βούς μς κατέςανε,
αν 7ή
Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 192
εκ7ή δδώ εκείνη 6 ιδών αυτών, αντιπαρήλθενς
μ. 3 2 όμοίως ο ελ4,ϊτης,γμόμύμΦ- κό θ
πί
τόσον, 2λθων διδων, αντιπαρήλθεν, .

33 Σαμαρείτης δέ μς οδεύων, ήλθε κάκ


αυτον, ειδών αυτόν,εασλαίχνίδη.
34 Και τηeoσελθών κ.κτέθησε τα βαύμα
τα αυτό, επιχέων έλαμούθ οίνον επιβιβάσεις
ό αυτόν όλα το ίδιον κτίώΦ", ήγαγΖυ αυτόν
εις πτανδοχείον, ξεπεμελήθη αυτό.
35 Και όλα τίω αύριον εξελθών,εκβαλων
σύό υίωάρια έδωκε τώ πανδοχεί, δείπεν
κυτώ, Επιμελ"ηπ αυτό δό,τι αναρρσ
δαπανήσης, ε% θι τω επανέρχεθαύμε Σπο
δώσω σοι. ''

36 Τίς οιώ τέτων ή τειών δοκεί σοε


" Α"

πλησίον γεγονέναι η εμπεσόντΘ- εις άου λη


ςείς και ε Χ. &' € Α' Σ). υ,

37 ο ό όπεν ο ποιήσας το έλεφ μετ


αυτό. Είπαν οιώ αυτω ο Ιησες Πορόύε, Εσυ
ποίει ομοίως. . . . -

3ξ Εύετο ο εν τω πορώεθ αυάιθ, και


αυτός εισήλθεν εις κώμίuυίινά γuυή δέζε
ονόματι Μαβθα υσεδέξατο αυτόν εις Φοί
κον αυτής.
39 και τήδε lώ αδελφή καλαμάη Μα,
εέα, ή επαρακαθίσασα παραάξά πόδας f
iίησε, ήκκε Ρ λόγον αυτό, -

45'Η Jε Μαίθα τεμασάτο τεί πολλίω


διακονίου επισάσα δειπε Κύριε, εμέλεε
σοι ότι η αδελφή με μόνία με κατέλιπε δια
' κονεν, είπε ομώ αυτή ψαμο σιωανπλά
ητα!...,.. -:
41' Αποκριθείς όJ. είπεν
&' p

αυτή ο Ί'νσίς" - ν - ο

Μάθα Μαίθα, μεμιάς και τυρζάζη τοεί


77'9λλεί" - ο ν'
R 4 42 Ε'νες
;
ϊ98 ΕΥΑΓΓΕΑΙ ο Ν cap. 1 τ.
42 Ενός αξεσίαςεία: Μαρία 3 τίμι αρα
θίώ μερίδα εξελέξατο,ήτις έκαραμρεθήσε;)
αίσ' αυτής.
- εα'. ΙΙ.
* Και εγχύετο εν τω έή αυτόν εντόπα τις
νι ωe"αξύχόμμoν, ως επαύσατο, είτοέ ίες σκ
αυτύσεις αυτόν, Κύριε, δίδαξον
άς φρ"σώχεθαι ,,καθως ξΤωαίνκς εδί
σαξε ά"μαθητας αυτό,
2 Είπε ό αυτοίς. Οταν οροσβυχνθε,λέγε
σε Π Α Τ Ε Ρ ήμύψο εν τοις έρανοίς, αγία
αθήτω το όνομα Cκαι ελθέτω η βασιλεία (3:
3%υηθήτω
"2" γης,
το θέλημα Ca, ώ έγέeανώ, 6 ή:
" ,

ζ Τον αρτον ημώJά επέσιον δίδε ημίν το


καθ' ημέρδυ. . . < «Ά.

4. Και αφες ημίν τας αμαρτίας ημδω και


2δ αυτοί αφίεμίμ παντί οφείλοντι ήμύν,éμή
είσενέjκης ημάς εις πίcκσμόν , αλλα ρύσαι
ημάς Στο ίπονηegδ., Τ., Ε.,
5 Και είπε τοεός αυάύ Τίς εξ υμώ ίξει
φίλον, και πορόύσεθ τρεις αυτόν μεσονυκτίε,
6 είτν" αυτώ"Φίλε,χξήσόν μοι τέες αόσκς,
6 Ε'σφδη φίλΘ με παγεγ%ύετο εξ οδού
«εός με ξεκ έχω οπαεαθήσω αυτω
7 Κακέιν(Φ έσωθεν Σποκριθεί, είση Μή
μοι κόφας παρεχ ήδη ή θύρα κέκλίςαι, ώ
τα παιδία με μί"εμα εις τίω κοίτίωέισί,
και δύναμωκι αναςτις δΣναί σοι.
8 Αέχω υμών , οι ε και δώσ' αυτω μιαςας,
αλατο εί) αυτό φίλων Φά γε τίω αναίδειου
άντε εγερθείς δώσ' αυτω όσων χρήζει.
2.2 Καχω υμίν λέγω Αιτείτε,6 3οθήσεται
ύμάν ζητείτε,6 θύρήσετε, κφέετε και ανοιγή
εται υμιν,
16 Παίρ
Κ.Α Υ Α. Α. Ο Υ Κ., Ι.99
το πάς γδ' ο αι ήυ λαμζαίει εοζνήυ
όυείσκίξ το κρέοντι ανοιγήσεθ. -

ί Ι Τίνα ξ υμώ ή πατέρα αιτήσφ ο υιός


αότον, μή λίθον επδώσ' αυτω5 εί ξίχθιω,
μιή αιτή ιχθύΘ- όφιν επιδώσ' αυτω5
12 Η"δέα αιτήσφ ωον,μή επτδώσύ αυτώ
Η Cκορπίον 5 . -

13 Ει όμύ υμείς πονηροί ύσάρχοντες, οί


άατε αγαθα δόματα διδόναι τοίς τέκνοις
ύμήυ, πόσω μάλλον ο πατήρ ο εξέeαν8,δώσ'
Πνόύμια αγιον τοίς αιτάσιν αυτόν,
14 Και ίύ εκβάλλων δαιμόνιοι , και αυτό
ιώ κωφόν εγ%ύετο ο "δαιμονίκ εξελθόντG-,
ελάλησεν ο κωφός"ξ εθαύμασαν οι όχλοί:
15 Τινές ο εξ αυτή, είπον Εν Βεελζεβελ
αρχοντιά δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια.
*,τό. Ετεροι ό πίcάζοντες και σημείον παρ
κυτυ εζήτοια εξέeανέ, -
17 Αυτός ο ειδώς αυτή τα διανοήματα,
είπεν αυτοίς; Πάσα βασιλεία εφέατίω
διαμεριθείσα ερημέται,6 οικΦ- ό%ι οίκον»
18 Ειό και ο σατανάς εφ' εαυτόν διεμ"
είθη,πώς ςτέθήσεθ και βασιλεία αυτό,ότι λέ
γέ1ε,
19.ένΕιΒεελζεβελέκζάλλ4 με τα
Jε έχω οι Βεελζεξελ δαιμόνια:
εκβάλλω τοί
ναιμόνια, οι ύδι ύμύν οι ίίνι εκβάλλεσι, δια
τύτο κεκτα υμώ αυτοι έσον 2,
2ο Έι και οι δακτύλω Θεέ εκβάλλω τα
ακιμόνιανάeκέφθασεν έφ' υμάς ηβασιλεία
το Θ40ώ. - -

2 , οταν ο ιχμeύς καθωπλισμώύΘ- φυτ


λάαση τίμ' εαυτοαυλίου, αν ειρίμύη ες τα
υπάρχοντα αμή, , φ w

32'Έπα ή ο ιχμeύτερος αυτό εσελθών


R 3 γική σκ
2 ΟΟ ΕΥΑΓΓΕΛ ΙοΝ cap. ττ.
νικήση αυτόν, τίω πανοπλίου αυτό αίρει ερ'
ή επεισοίθ4, 8 τα Cκύλα αυτό διαδίσωσιν,
23 Ο'μή ώ, μέ1' εμέ,κα7' εμέ εστ € ο μό
σιωαγων μέ1 εμ8, σκορπίζει.
24'Ο"ταν το ακρέθαρτον πνεύμα εξέλθη
Σπό το ανθρώπνε, διέρχεται διανύθρων τό
πων,ζητοιυ ανάπαυσιν 6μή βύgίσκον, λέ
24-Υ"τσοςρέψω εις + οίκόνεικαι όθεν εξηλβεν.
25 Και ελθον όύρίσκφ (εστρωμώύον 6 κε
ί, κοσμημώύον.
26 Τότε πορόύε3) θ παραλαμβάνει επία
έτερα πνεύματα πονηρότερκ εαυτά δεισε
ελθόντα κατοικεί εκεί έγίνεται τα έχατα f
ανθρώσκ εκείνε χείρονα άτοεφότων,
27 Εγγύετο δεόντω λέγον αυτόν ταύτα,
Ε ίις γμυή φωνίου οι fόχλs , εσεν
αυτώ Μακαρία ή κοιλία ήβαςάσαστάζε, ε
μαςοι ές εθήλασας. ε

28 Αυτός δε είπε Μενέν γε μακgέρμοι οι


ακέοντες ή λόγον t: Θεξ, ξ φυλάωοντες
αυτόν, ..." ": : : :

29 Τών σε όχλων επαθεχιζομύμων ήρξαίο


λέγήν. Η γυεα αύτη πονηeά εςτ σημείον επι
ζητεί, 6 σημείον και δοθήσεθ αυτή, ει μη το
σημείον Ιωνά "τoe2φήτg... -

3ο Καθώς γδ εγχύετο Ιωνάς σημείον τοις


Νινόυίτας, όπως έςαι 6 ο ιός "ανθρώτο και τη
γυεά ταύτη. . .
ί Βασίλιοσει νότε εγερθήσε3 όντή κεί
σΨμ2 ά"ανορών "γλυεάς ταύτης, 6 κατα
κεινε αυτές ότι ήλθεν εκ περατων ή γής
ακεσαι τίμι σοφίου ΣολομώύτΘ- και ιδε,
πλέον ΣολομιλύτΘ, ώθε. -

32, Ανδρες Νινόυι αναςήσον) εν τη κείο!


μό "γγυεάς ταύτης , ε κατακρινέσιν αυ
- τίuύ όί,
Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 2ο Ι
τιμό%ί μετενόησαν εις τόκήρυγμα Τωνά και
ίδα, πλείον Ιωνά ώθε.
33 ουδείς ο λύχνον άψας, εις κρυφτόν
άθησιν, εσε υπό η μόσιον, αλλα ό%ι τίω λυ
χνίdυ,ίναι οι εξασορόυόμιμοι, το φέγ[Θυ βλέ
77ίωσ7y.
34όταν
μός, ο ομό
λύχΦ. # σωματός
οφθαλμός έπν οκαι,οφθαλ
Cκαι απλές Θ όλον
το σώμα (και φωτφνόνεςιν επανό πονηeύς ή»
και το σώμα (και (κοτίνόν.
3, εσίν.
τG- Σκότσίοιώμή
- το φώς το εν σπι , ζκό
ι " ".

36 Ει οιώ το σώμφέ Cκαι όλον φωτίνον , μή


έχον ί, μέρος (κοτεινόν , έσαι φωτεινόν όλοι,
ώς όταν ο λύχίζΘ-Τί αςρατο και φαίξζη σε.
7 Ενό τωλδήήσαι, ηecότα αυτό. Φαρλ
στήός μς όπως αειςήση παό αυτω, εισελθών
ό αέπεσεν, -

38 ο ό ΦαρισαίΦ- ίσων εθαύμασεν ότι


και φερόταν έβασίίθη ωρήθ' αρίς",
Είπε ό ο Κύρι(Θ., ωρος αυτόν Νιμύ
υμείς οι Ά το έξωθεν "ποτηeίκαι κρή
πί πίνακΘ καθαρίζει το ό έσωθεν "μήν
γέμει αρπαγής 6πονήείας ,
4ο Αφegνες, εχοποιήσας το έξωθεν,€ το
έσωθεν ετοίησε και
47 πλιο τα ονόντα δότε ελεημοσιεύμυ ξ
ίδε,παύτα καθαρά εμέν έστι,
42 Αλλ' εαί υμίν τοις Φαρισαίοις , έπ
Σπόεκατύτε το ήδύοσμο και το πήγανον και
-πα, λαχανον , θ παρέρχεθε τίμ κρίση και
τίω αγάτσίου +Θεξ. ταύτα έδει ποιήσαι»
κακέιναμη αφιέναι. ν 2»

43 ουαίυμίν τοίς Φαεισαίοις, ότι αγα


πάπί τίω αεροτοκαθεδρίου εν " σιωαγ"
γας»
· 2 Ο2, ΕΥ ΑΓΓΕΛΙ ο Ν Cap, I r.
γύς , και ά". αασασμες εν πής αγοραίς.
44 ουαί υμίν Γραμματείς & Φαεισαίοι
Ψσοκριταί, ότι ες ως τα μνημεία τα αδιλα,
3.: ανθρωτεοι οι πλειπατεντες επάνω καικ οί
ΟΤΑγ.

45 Ατοοκριθείς δε lkς fνομικών λέγή αυ


τω. Διδάσκαλε, ταυτα λέγων 6 ημάς ύζεέ
46 Ο'ό είπε, Και υμίν τοίς νομικοίς εαλ,
ζGίζ•
ότι φορτίζετε άυ ανθρώσες φορτία θυσβά
ςτακτα , και αυτοί ένι ά" δακτύλων υμώ και
τοερσιψαύετε τοίς φορτίοις.
47 Ουαί υμίν, ότι οικοδομείτε τα μνημεία
«ήδωe"φνή),οι δε πατέρες υμών απέκτειναν
Εζυ 7' και Ω. "ο

48 Α'eα μαρτυρείτε εσιμυώδοκείτετοίς


έργοις άπατέρον ύμδίύ ότι αυτοί μάρ απέ
κτειναν αυά;ύ, υμείς ό οικοδομείτε μυή τα
μνημεία,
49 Δια τέτο 6 ή σοφία "Θεέ είπεν Α'
ποςελάεις αυά:ύ αεορήτας,éΣπςόλες, και
εξ αυτή. Σποκτινάσι εεκδιώξκσιν -

5ρ.1 να εκζητηθή το αίμα παντων ή τωeo


φη ήδ, το εκχμυόμιμον Σπό καταζολής κό
σμs,Σπο τ'γχυεάς ταύτης,
51 Α'αό 3 αίμασΘ- Αζελ έως 3"αίμα
τος Ζαχαρίε: "Σπολoμύε μεταξύ "θυσια
5ηείκαι ξf oίκε ναι λέγω υμίν, εκζητηθήσεΟ
Σπο τ' γυεάς ταύτης. γν

3. * Ουαί υμίν τοίς νομικοίς ότι ήeατε τίμι


κλείδα εγνώσεως αυτοί άκ εισήλθετε,δάυ
είσερχομύκς οκωλύσατε. "
ί
, 33 ΑέγοντG-ό αυτά ταύτα τοεός αυξά,
"εξαντο οι Feαμματείς έει Φαρισαίοι δε:
"ενέχfν, ξΣτοσομώκτίζειν αυτοναει
ς ον» 54 πλει
Ενς
Κ ΑΥΑ Λ Ο Υ Κ. 2ο3
π4 Ενεδρόύοντες αυτεν,ξζητώντες θηρεό
σα, ία εκ +ςόμωκτΘ- αυτό , ίνα κατηγορήσω
σιν αυτό,
ιβ’. Ι 2.
1 Εν οίς όητσιωαχθεισών fμυειασαν το
έχλε,ότε καταπατέν αλλήλες ήρξατο λέγήν
προς άξάμαθητας αυτό. Πρώτον ωgρσέχετε
εαυτοίς Σπο σ'ζύμης ά' Φαρισαίων, ήτις ισίν
υσόκρισις, -

2 Ουdεν ό συjκεκαλυμμαύον εςιν δ_υκ


Σπυκαλυφθήσε%) 6 κρυπΐον,ό και γνωθήσεθ.
Ανθ’ ών όσα εν τη Cκοτία είπατε,όν το
3. φωτί ακεώθήσεται δό προς το καις ελδήήσατε
",
εν τοις1αμείοις,κηρυχθήσεθ όπ Φδωμάτων,
4 Λέγω δ υμίν τοίς φίλοις με Μη φοβη
θήτε Σπο ή Σπεκτεινόντων το σώμα , θ μίλ
ταύτα μη εχόντων δεινότερόν ί, ποιήσαι,
και Υποδείξω 5 υμίν ίίνα φοώθησε, φο
βήθητε ή μ2' το Χποκτείναι , εξ«σίαν έχοντα
εμζουέν εις τίω γέενναν να λέγω υμίν, τέτον
φοβήθησε, "

6 Ουχί πέντε έρgθία πωλείται ααπαείων


«Jύο , Φέν εξ αυτήυ έκέςιν ό%ιλελησμύον εν
ώπον το Θεε 5
7 Αλλα εα τείχες σκεφαλής ύμύ' πά
σα, ηeίθμίμ;).μή οιώ φοβειώθε πολλών ερε
δίων διαφέρετε. κι

8 Λέγω ό υμίν Πάς ός αν ομολογήση εν


έμοί έμφρενδεν ή ανθρώπων, δό 1ος 3" αν
ξφώα και ομολογήσ4 εν αυτώ έμωeyθεν "α!
: γέλων το θεοδ. ,
9 Ο' δε αρνήστάμύμός με ενώπιον "ανθρώ.
πων,απαρνηθήσεθ ενώπιον τ' αγέλων ξΘεξ.
1o Και πάς ος ερέι λόγον εις ή υεν 3 αν
θρώσε, αφεθήσεθ αυτώ τώδεις Πγεύμα
το άγιον
τ

2ο4 ΕΥΑττΕΑτοΝ σsp 12.


Η πνεύμα, βλασφημήσαντ άκ αφεθήσεται,
ί Ι Ι Ο'ταν θε περσφέρασιν υμάς όπί τας
και σιμιαγωγας έτας αρχας έτας εξεσίας, μη
μεριμνάτε πως η τί xτολογήσηθε, ή ίιεί
27:17 έ" ,
ι 2 Το γδάγιεν Πνεύμα διδάξει υμάς αν
ή αυτή τη ώρα, άδε ειπείν, - "

13 Είπε θέ Ζις αυτώ εκ 3'όχλε Διδάς


ι σκαλε, είπε τω αδελφώμs μεéίστιθαι μέf
Α. εμ8 τίω κληρονομίου.
,
ή
14 Ο'ό είπε αυτω Α'νθρωπείς με καί
έςησε δίκαιας μυή μεεις:ία εφ' υμάς και
15 Είπε δε προς αυάυ, Ο'eάτε 6 φυ
λάaύεθ. Στο "πλεονεξίας ότι έχει τώπε
1 εα:ύειλή ήξω, αυτό τη έκή σαχή
1 των αυτg, .
16 Είπε δε παραζολίμι προς αυάύ, λέ-
γων Ανθρήσs kνός πλεσίς βυφόρησε η
Θχ
17 Και διελεγίζετο εν εαυτω, λέγων. Τι
ποιήσω και ότι εκ έχω πέ σιιυάξω άξύ καρ
πές μs. -

18 Και είπε"Τέτοποιήσω καθελώμκ7ας


Σποθήκας, εμείζονας οικοδομήσω, 6 συμά
ξω εκεί παύτα τα γξυγήματα με,6 τα αγα
4. θάμs: -

: 19 Και ερώτη ψυχή με τυχι,εχίς πολ


: λα αγαθα κείμΨα εις έτη πολλά αναπτυε,
φάγε, πάε, όυφραίνε,
2ο Ελτσε θεαυτω ο Θεός Α'φeων , ταύτη
τη ψυκτί τίω ψυχίω Cκαι απαιτώσιν Σπο ζξ,
α dε ήτοίμασας, δίνι εξαι 5
- "
"
21 πλκή).
Θεόν Ούτως ο θησαυείζων εαυτώ' 6μήή έ;
είζων εαυτώ', εις
22 Είσι "επεί, ώύμαθητας κυτή, Δια
συτο
- ΚΑ Τ Α Λ Ο Υ Κ. 2o 5
τετε υμίν λέγω,μή μεριμνάτεΐή ψυχή υμώύ,
ίί φαγητεμηθετώ σωμαίιρά ονδύσήλθε.
α3'Η ψυχή πλειόν εσι τ"ξοφής , ε το σώ
μα,τε ενδύματΘ".
ά4 Κατανοήσατε άο κόραμας ότι και ασεί
ερυσιν, εθε θεείζεσιν εί, έκές ταμείον,
54ε Σποθήκη , ε ο Θεός στέφει όμιτές, πόσω
μάλλον υμείς διαφέρετς ή"πετεινών και
25 Τίό%iθεέξύμώύμεριμνών
θέίναι ομύα?Φε"
τι ηλικία αυτό πήχω ίνα και
26 Είοιώ ετε ελάχισον ομώαθεί, πώει ή
λοιπών μεριμνάτε 3
27 Κατανοήσατε τα κείνα,πώς αυξάνει,
και κοπά,εJενήθΨλέγω 3εύμάν, εθε Σολομδυ
εν πάση τη δοξη αυτί τώριεβάλετο ως εν τέ
Τό"γ. ". - -

23 Ε: Jε + χόρτον εν τω αγρώ σήμες"νόν


τα,® αύριον Ά Ά.,
έτως αμφιέννυσι , πόσω μάλλον ύμωις , ολι
2οπςοι 5, . -

2ο και υμείς μη ζητάτε ίί φάγησε και η ίδ


πίησε 6 μή μετεωρίζειθε.
ο Ταύτα 2δ παιτα και τα έθνη fκόσμ"
καιήiξήσεξ υμώ θεοπατήρ οίδε ότι κεάζετ"
σέτων.
gί πλίωζητείτε τίμ βασιλείου 3. Θεξ,
ώ παύταπαίτα ωροσέθήσεθ υμίν.
3 2 Μή φοζέ,το μικρόν ποίμνιον ότι όυδό
κησε ο πατήρ υμήυ Είναι υμίν τίωβασι
λείdυ.
πωλήσατετα υσάρχοντα ύμή", και
σότε ελεημοσιιώlω. Ποιήσατε εαυτοίς βά
λαύπα μήπαλαιέμώμα, θησαυ€ν, αέκλει
πο, εν τοις έρανοίς όπε κλέπjης έκ εfγίζει»
εσε σής άλειφθείρξ, 4/

34 Ο'το"
2ο6 Ε Υ Α Γ ΤΕ ΛΙο Ν cap. 12.
34 Ο'α και δό εστν ο θησαυρός υμδα), εκεί ε
ή καρδία υμδυ έφεί, .. ',
3 . Εσωσαν ύμδυ α' οσφύες τοειεζωσμέ
ναι,6 οι λύχνοι καιόμενοι,
36 Και υμείς όμοιοι ανθρφότνοις τοερσσε
χθμίύοις έκύριον εαυτγυ, πότε αναγύσι εκ φ'
γάμων ίνα ελθόντΘ- εκφέσαντΘύ, βυθέως
ανοίξωσιν αυτώ. ε Αν . . .) w -

37 Μακάριοι οι δέλοι εκείνοι ώς ελθών ο


κυgμΦ όύρήεί κάγριμύτας, αμία, λέγω
υμίν, ότι τρειζώσε), δ«ιακλινε αυά:ύ, και
παρ%θών διακονήσι αυτοίς, -

38 Και εαν έλθη εν τη δόντίρα φυλακή, ε


Υ ; εν τη σεέτη φυλακή έλθή,6 όύρή έτω,μακά
ειoί εισιν οι δ&λοι εκείνοι,
... 39. Τέτο 3ε γινώσκετε , ότι ει δει ο οικο
θεασότης ποία ώρα ο κλέτντης έρχεθ,έγεχγό,


ρησεν αι. εύκ αλ αφήκε δορυγίωώ σ' οίκον
αυτυ. . . . . ύ γίνεθεί ι ότι η
4o Και υμείς οιώ γίνεώθε έτοιμοι, ότι η
ώρα και δομείτε,οιίος Ά Ά. -

- 4Ι Εεσε σε αυτω ο ΠέτρGυ, Κύριε,προς


Η διά, τι πάειξιώτιδίωΆ
Η πεις πάντας και.. Α" c

4. 42 Είτσε θεό ΚύeμΘ- Τις αρχ εςιν ο π


σος οικονόμΘ. 6 φρόνιμΘ , όν καταςήσι ο
κύειφ' όλα τ'θεéατείας αυτό,τύσσόνα, εν
καιρώτο (ιτομέτειον και
43 ΜακάρμΘ- ο δsλΘυ εκείνΘυ, όν ελ
δων ο κύρι(Φ. αυτό,όUρήσjποιοιώτα έτως,
.44. Αληθώς λέγω υμίν ότι όλα πάσι τοις
"άρχεσιν αυτό καταςήσ’ αυτόν.
Ε, Εαν δεείτσή, ο δΣλ@- εκείνΘ- εν τη
"Άαυτ" Χρονίζει ο κύριός με έρχεθεί,
ξ; πτήσεις και Ά. ΕΕ
ηψη αρξητε τύπjτιν
Φίσκας,
- Κ Α ΤΑ Α Ο Υ Κ. 2οχ
και δέσχας και εάθϊειν τε και πίνειν και μεθύσκεώθη.
4β. Ηξει ο κύριθ Εδέλs εκείνε ενήμε
η Ρα ή και τρεοσδοκά, ξέν ώρα ή και γινώσκψ6 δι
29πμήσ’ αυτόν, ετομέρος αυτόμφά απί
ή των θήσφ. " -

και ο 47 ΕκείνΦ- ό ο δέλΘ ο γνες το θέλημα


και "κυρίε εαυτό, δμη ετοίμασας, μηδε ποιή
σας φε: το θέλημα αυτό, σαρήσεύ) πολλάς,
48 Ο όμη νες,ποιήσαςgέαξιά πληγών,
η θερήσε2 ολίγας, παντίθεώεθύξη πολύ, πο:
λάζήτηθήσεθπα αυτό έκαι παρέθεντο πι
λυρτοειωότερον αιτησεσε αυτόν,
49 πύρ ήλθον βαλέιν εις τίω γμύ, Φί θέ
λω ει ήδη ανήφθη : -

το Βασία δίχωβασμθιση,επό,
σιιυέχομαι έως και τελεώθη 5
5 Ι Δοκείτε ότι ειρίωίω παρεγγυόμίω δg
να εντή γή; «χι, λέγω υμίν,αλλ' ή διαμερι
ΟΨ • -

σι Εσον) γδΣπό ένιώ πέντε εν οίκω ενί


«διαμεμερμσμώοι βεiς όλη Φυσι, Φυψό ό%ι
σezσί.
{3 Διαμεειώθήσελπατήρ εφ' ύω, ειλος
33i πατεί μήτηρ όθi θυγατει, και θυγάτηρ
όλα μητεί πενθερα ό%ι τίω νύμφίου αυτής,
και νύμφη όλiτίμ πενθεραν αυτής, .
54 Ελεγε ό ετοις όχλοις οταν ίδντε
τίμ νεφέλμυ ανατέλλεσαι Σπο Jυσμύθυ, όυ
θέως λέγετ Ο'μβeoς έρχεθ και γίνεται έτω,
55 Και όταν νότον πνέοντα, λέγετε o"τι
καύσωνέςα και γίνεθ. Αυ Α "ν

6 Υτσoκειται, το α'eώσωτνον τ' γης ® τί;


ή εéανέ οίδα" δοκιμάζειν ή δε καιρόν τέτον
ί πως και δοκιμάζεξ5 . . . . . .
57 Τί ό 6 αρ εαυή εκρίνει το δίκαιο;
] S 58 Ω'ς
- 2ο3 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙο Ν Cap. 3.
58 Ως γδύσάγύς μέ "ανίιδίκε Cκαι επ'
αέχοντα , εν τη οδό δδς εργασία
απηλλάχθα
απ' αυτό, μήτεοα κατασύρη Cε ωeός + κει
τίω, ε οκέιτής σε παραδώ τώφράκτοει,6
ο τoegίκτωρ Cεβαίλλη είς φυλακίμύ;
σό Λέγω σοι, ε μή εξέλθης εκείθεν έως και
6 το έχατον λεπτό. Σποδώι.
42 . . 13
1 παρήσαν Jί ίνες εν αυτώ τω καιρώ αα.
αfγέλλοντες αυτώ τίει ή Γάμλαίων, ώ, το
αίμα πιλάτΘ-έμιξε μΖ' Εθυσιών αυτήo.
2 και Σποκειθείς ο ίησες είπεν αυτοίς,
Δοκέτε ότι οι Γλμλαίοι καιτοι αμαρτωλοί πα
εα παάτας έξύ Γάμλαίες εγχύοντο, ότι τοιαύ
τα πετινόγθαστy 5
3 Ουχι,λέγω υμίν αλλ' εαυμήματανοή",
παύτες ώσαμίτως Σπολεί
4 Η' εκείνοι οι Jέκα δόκτω,εφ' ες έπεσαν
ο πύργΘ- εν τω Σιλωάμ, 6 απέκτφνεν αυ
έξύ, Jδικεία ότι ετοι οφφλέ5) εγ%ύοντο παρα
παύτας ανθρώσες άυ κατνικέντας εν Ιερs
σταλήμ και
5 Ούχα,λέγω υμίν αλλ' εαν μη μετανοήσ,
παύτες ομοίως Σπύλείδε. -

6 Ελεγε δε ταύτίω τίω παραζολίου,Συ


κιώ είχέίος εν τω αμπελώγι αυτόπεςυτόν
φύμό και ήλθε και τον ζήδέν αυτή, ξεχ
εύρεν.
2 Είπτσε φρός ή αμπελεργών, Ι'δε, σεία
έτη έρχομαι ζητΐύ καρανόν εν?ή συκή ταύση,
και εχόJείσκω έκκοψον αυτιμό έναίε τίύ
γίύ και ταργεί και η... . . . .
. 8.Ο β Σπυκείθειλέγή αυτω, Κύριε, αίφες
αυτίμ, ξτέτο το έτS-, έως ότg Ωκρέψω τώει
αντίω και βάλα κοινβάθυ,
καιί 9 Κά,
Κ Α ΤΑ Λ Ο Υ Κ. 2ο9
9 Κάν μύμ ποιήση καρτσόν εί σε μήγε, εις
το μέλλοί εκκόψ4, αυτίμύ.
ο Η'ν ό διδάσκων εν μιά ή σιωαγωγών
εν τοϊς στάβζαστ. Α

Και ιδε ,γμή ίύ πνεύμα έχ«στα αδε


νείας έτη Jέκα 6 οκτώ δίδ συjκύπίεσα, και
μήσιμαμούη ανακύψαι εις το παντελές,
Ι και Ισων θεαυτίω ο Ι'ησάς, ωeοσεφώνηστ,
και είπε αυτή Γuύαι , Σπολέλυσαι τ' αδε
νείας (και.
13 και επέθηκε αυτή τας χείρας έπα
eαχζήμα Ά φ Ά Θεόν.
14 Ατνοκέμθεις δό αρχέσιουαγωγος,αγα
νακήυ όίμ Ά ο Ε
ζες, έλεγε τω όχλω. Εξ ημέρα εισίν έναίς
δε ξεράζεθαί εν ταύτα!ς οιώ ερχόμόμοι θε
εαπώεθε, και μη τη ημέρα 3 σταβζάτκ, .
1, Ατνεκρίθη "ν αυτώ ο ΚύειΘ- και θεί
πεν. Υποκριτα, έκαςος ύμύυτώ σαββάτω
έλύει έβέν αυτό ή θόνoν Σπο "φάτνης, και
απαγαγών ποίξζει και 2»

το έαύτίυ 5, θυγατέeα Α'βeααμ εσαν,


μό έδισεν ο στατανάς ιδα, δέκα θ οκτώ έτη,
Εκ έδειλυθιώαι Σπό 3 δεσμέ τέτα τη ημέρα
π5 στεζβάτg και -
τ7 Και ταύτα λέγοντος αυτό,κατή ίον
το πάντες οι αντικείμύροι αυτώ και πάς."
όχλΘυ έχαιρε όai πάσι τοις ενδόξεις τοις
γινομήίοιξύω αυτό, -

13 Ελεγε ό"Τίνι ομοία εσιν η βασιλεία f


Θεέ, 6 ίίνι ομοιώσω αυτίμύ και
15 ομοία εσί κόκκω Cνάπεως , όλαζων
αίθρωσ6 έζάιεν ειςκήσον εαυτό και ηυξης
(ε,8 εγγύετο εις δένδεςν μέχα, 6 τα πετίνα
ή ερα και καθεσκίιώωσεν εντοίς κλάδοις αυτές
S 2. 2o Και
2 ΙΟ ΕΥΑ ΤτΕ Λ Ι ο Ν cap. 13.
2o Και πάλιν είπε Τίνι ομοιώσω σίω
βασιλείαν το Θεξ και -

21 ομοία εςίζύμη μυλαβέσαγμυή ενέ


κρυψεν εις αλόύe"υ στάτα σεία,έως και εζυμώθ»
όλον.
22 Και διετσορόύετε κ7 πόλεις και κώμιας
διδάσκων , και πορείαν ποιέμμΘ- εις Ιε
eyυσαλήμ κ. -

23 Είτσε δε τις αυτω, Κύριε, ει ολίγοι οι


σωζόμόμοι; Ο ά είτε πεθς αυτές,
24 Άιζ.3. εισ%θειν δια τ' ςενής πύ
λκς ότι πολλοί , λέγω υμίν , ζητήσsτιν είσ%
θέιν, 6 ακί%ύσsσιν.
2 5 Αφ' και αν εγερθή ο οικοδεσσότης , και
Σποκλειση τίω θύραν, θ αρξη θε έξω εςτίναι,
και κρούειν τίω θύραν, λέγοντες Κύριε Κύ
εξε ανοιξον ημίν ξΣποκριθείς ερεί υμίν, εκ
είδα υμάς πόθεν εσέ.
λ 26 Τό# αίρξεώθε λέγήν Ε'φάγομίμ ενώπό
("εξ Ά.
όαξας. Αν

27 Κκι ερε; Λέγω υμάν,εκ οίδα υμάς πό


θενέςέ,
τ' Σπόςη#ατο' εμέ παύτες
αδικίας. οι εργάται
ν

28 Εκε, έςαι ο κλαυθμός 6 ο βρυjμός ήθ'


εσόντων, όταν όψη θε Αζρααμε και 1'σαακ &
Τακωξ, επάντας άυ Φεόρήτας εν τη βασι
λεία ? Θεξ υμάς ο εκβάλλομώύως έξω.
29 Και ήξεσιν Σπο ανατολών ώ Ά.
και Σπο βορρά 6 ότκαι 6 ανακλιθήσον) οιΊή
βασιλεία ή Θεού. ν

3o Και ιδανεισίν έκατοι οι έσον) τεώτοι,


κ"1εισε ωeότοι οι έσον ) έχασοι,
3 : Εν αυτή 7η ημέρα αρρσήλθόν ίινες
"αριστήoι, λέγοντες αυτοί. Εξίθε, ξπορώύ.
ίεντεύθεν
Κ Α Τ Α Α Ο Υ Κ. 2 ΙΙ

εντεύθεν βίο Ηρώδης θέλει ζεXποκτέινα.


32 Και είπεν αυτοίς Πορουθέντες είπα:
υς 7η αλώαεκ, ταύτη Ιδε,εκβάλλω αιμόνια,
γι' και ιάσΨς ό%ιτελώ σήμερον εαυριον, ετή
τείτη τελειέμαι.
33, Πλίω δει με σήμερον θαύριον και τη
" εχθρό"η πορόύεθαι ότι κ ενδέχύ) πενφή.
τίω Σπολέθαι έξω Ιερουσαλήμ.
34 Κέe'νσαλήμ,1ερουσαλήμ,ή Σποκτεί
νεσαάθΦενρήτας, ελάθοζολέσα άυασ.
τώμώες προς αυτίω,ποστάκις ηθέλησα ό%ι
σιωάξαι τα τέκνα ζε , όν τρόπον όρνις τίω
εαυτής νοαπα υπό τας πτέρυγας, και έκήθε
λήσταφ 5 Α τι « . Αν

35 Ι'δε,αφίε;) υμών ο οίκΘ. υξώ έρημοι,


αμίμ ό λέγω υμίν όί και μή με 13ηd εώς αύ
έξη ότε είπmf, ΕυλογημίύΘ- ο ερχόμενg εν
ονόμαίο Κυβίκαι.
ιδ', 14.
Ι Και Ά ανήinεν αυτόν εις οίκόν
πνΘ- ή αρ ξ;ήδ Φαρισαίων σαζβάτω
αγΗναρσον και 6 αυτοί ήσαν παρατηρέμενοι
Ε ί#. ή" -

2 Και δε,αίθεωαός τις ιώύδρωπικός έμ


τωeoιθεν αυτ". 4λ
3 Κα; Σλλέθεις ο Γκσές ξ, πeός άυ
νομικες & Φαρισαίες ή γ Ει έξεστ τω
σαςβάτρ Ά 3! Ά
4 οι δήθύ4αθαν. Και Αξίζενφ. ιά-34 ί.
-

σειτο αυτόν, και απέλυσε.


3. Κα: Σαναξιθείς αρής αμάς "τε Τίνος
υμίύονΘ
όυθεως αν
και βές εί,αυτόν
φρέαρεν ήfθείται
έή ημέρα ήκαι
σαςοι
βάτκ , •r ω4,4

8 3 6 Και
π
2 Ι 2. Ε Υ ΑrΓΕ ΑΙΩ Ν Cap. 14.
και και άκ Α4σαν αντιλέξκείθίύαι αυτώ
- τωeός ταυτα, η Κ. -

ι 7 Ελεγε ο πρός άξο κεκλημέγύες πτεραζο


λιώ, επέχω πώς τας φeωτοκλισίας εξελέ
γοντο,λέγων πεθς αυτός -
και όταν κληθής υπό ανος εiς γαμες, μη
, η κατακλιθής εις τίω τgροτοκλισίαν Αμήσοτ"
η ί εντιμότερός (ε ή κεκλημάψΦ- ώσ' αυτό,
ή ; o Και ελξων o σε εαυτόν καλέσας ,ερά
Α. : οί, Δός τέτω τόσον και τότε αρξημέ1 αι
Η αμύης + έχατον τότσον κατέχfν.
- το Α'λλ' όταν κληθής και ποιώθεις αναπνε
ί σον εις τέαατον τοσον, ίνα όταν έλθη ο κί
κληκώς σε είτη σοι,Φίλε, ωeοστινάξηθι ανώ
τερον, τότε έπαιζοι δόξα ενώπιον Φ σμυανα
κίμύων σοι.
1 ή o"τι πας ο υψών εαυτόν και τα τσάνωθή
ι, ν ι " "ν « Η Λ Λ'

σεται
τα @Ελεγε
ότασφνών εαυτόν, υψωθήσε2.
και ξτ'κεκληκότι αυτή, Ο"ταν
- η Ν. Αν » Α'

ποιης Ε ή δείπνον, μή φώνει άυ φίλες


και μυξάο
ξΆ αδελφές
γείτονας
"ζε, μηδε
πλεσίες άυ συχίενείς
μήσοτε ξ αυτοί
μη

ε αντικαλέσωσιμ 6 γ%ύνταί σοι αντααό


η "πι:
Η 13 Ακ του ποιός δόχίω, καλει πω
ί χας, αναπήρςυς, χωλες, τυφλ"ξ:
14 Και μακάρι(Θ-έση ότι "κ έχενινα:
τατοδgναίζοί ανταποδοθήσεθ δό σοι ανf;
αιαςτέστ ή) ό"καίων,
, ταύτα,
, Ακέσας θείες ήδσω ανακειμώων
» είτο εν αυτώ ΜακαεμΘ- δς φαίγεται
αφσον εν τη βασιλεία το Θεοδ.
16 ο ό έξαέν αυτώ"Ανθρωαός μς εποίη
ζε δείπνον μέγα,και ειιάλεσε πολλές,
17 Και απές λε Φ θέλον αυτή τη ώρα το
δοιπγκαι
- Κ Α Ι Α Α Ο Υ Κ., 2 13
και εήείπνg εξαείν τοίς κεκλκμύβοις'Ερχεθε,όίι
ήδη έτοιμα ες πταίτα.
18 Και ήρξαντο Σπό μιάς παραιτείθα,
ί πάντες.Ο τέωτΘ είπεν αυτώ ΑΙeόν ηγό
εαστα, δέχω ανα/κίου εξελθείν και ιδείν αυ
τόν.ερφοτώζε, έχε με παρητημίμον,
19 Και έτερης εισε Ζόύγη βοών ηγόρασει
πέντε,6 πορόύομαι δοκιμάστε αυτεί" έβαστώ
ζε, έχαμε παρητηgήίον,
2o Και έτερος είπε Γuυαίκα έγημα, και
δια τύτο και ομύαμμα ελθέν. -
21 Και παραγγυόμιμΘ- ο δέλΘυ εκείνος
απήγγειλε πώκυρίω αυτ8 ταύτα"Τότε οργι
«θεές ο οικοδεσσότης είανε τω δέλω αυτό, .

Εξελθεταχέως εις τας πλατείας ε ρύμας ή


πόλεως , 6 ά" πήωχες και αναπήeoυς 6 χω
λες και τυφλκς eiστάγαγε ώδε... "
22 Και είτε ο σίελΘ. Κύριε, γέγονεν ως
επέταξας,και έία τόσΘ- εςί.
23 Και είτσεν ο κύειΘ- πρής ή σιέλον
Εξελθε εις τας όgίες και φeαΠάες, 6 ανάf
κασον εισήθεν, ίνα γεμίδη ο οίκός μs.
24 Λέγω γδ υμίν όμ εδεις fανόρων εκεί
νων ό"κεκληύμων γεύσεται με 3 δείπνε, Α

25 Σμυεπορώοντο 3 αυτώ όχλοι πολλοί.


και τραφείς είτε προς αυτές
26 Είμς έρχεθ πρός με , και εμσέ; "
πτατέeα εαυτέ 6 τίμιμητέeα, ετίμ γυά
κα και τα τέκνα, 6 &ύ αδελφές και τας
αδελφας,έί ό 6 τίω εαυτό ψυγίου, και αμόα.
τα μs μαθητής εί),
22 Και όπς έβαςαζει ή σαυρών αυίδ, ξ
#ρχέ)οπίσωμε, και άμύαταίμε εί) μαθητής,
ά8 Τίς γδ εξ υμδυ, θέλω πύργον οίκο
και δημήσαι , έχ: oe"τον καθίσας ψυίζ,
Μ
2 Ι4 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙοΝ Cap.15,
σίω σαπανίω , ει έχ4 τα πεδς απαρτισμόν 5
29 Ι"να μήσοτε θέντΘ- αυτό θεμέλιον,
καμήίχύοντ® εκτελέσαι, πάντες οι θεω
σνιυτεξάρξων") Ά αυτώ, 4/

3ο Λέγοντες οτι &#ο αίθεσσΦ-ήρξα


το οικοδομέιν, ξεκ έχυσεν εκτζέσα!
3 ! Η ίίς βασιλόυς πορόυόμιμΦ. συμ
βούειν ετέρω βασιλε εις πόλεμον, έχει καθί
σας τoeώτον βελόύε;) ει διωατός εστ εν σέ-.
ι κα χιλιάσιν απαντήσα, τω μ? είκοσι χι
λιάδων ερχομύω ετ' αυτον και
- . 32 Εi Jε μήγε έτι αυτό πόρρω όντΘ,
4. τηρεσβείαν Σποςείλας , έe9οτά τα πεδς εί
ρίωίω. ** "ν 2 ω « 6ο β ει »

33 ούτως ομό, πάς εξυμλύ ός εκ διπο


τάωπε3) πάσι τοις εαυτό ισάρχ«σιν, και δύ
ναται με εΐ) μαθητής,
3; Κουόν το άλας εαι δ το αίλας μωρανθή,
αν λένι αρτυθήσε3) και -

35 Ούτε εις γάυ, έτε εις κοπρίαν δίθετόν


εςιν έξω βάλλεσιν αυτό. Ο έχων ώτα ακέ
ειν, ακκέτω.
4ε. Ι ?.
"
1 Η'σαν ό εγjίζοντες αυτω πάντες οι τε
λώνα & οι αμαρτωλοί,ακέει αυτό..
2 Και διεγόγfυζoν οι Φαρμααίοι έ οι Ιeαμ
-
ματέις,λέγοντες όk βήί αμαρτωλε, οεοσ
dέχε%), και σιωεώίει αυτοίς.
3. Είπε ό περς αυάου τίμυ παραζολίω
ταύτίω,λέγων,
ι

.... . . ιι 4. Τίς αύθρωτ"Θ- εξ υμιλυ έχων εκατόν


Η '' πρόβατα, 6 Σπολέσας εν εξ αυτίύ, και κατα
λεία! τα εννενηκονταεννέα cν 7η ερήμω, και
πορόύε:0όλι το Σπολωλός, έως Αύρή κυτό;
5 Καθ 6ύeζόν όλντίθησιν όλι έξύ άμες εαυτό
2346" " 5 6 Και
κΑ ΤΑ Α o r.κ. ατγι
6 Καιέλθών εις ή οίκον, συΙκακείξύ φί
ι λες και ώύ γείτονας, λέγων αυτός Συέαρ"Σ
Φ» ν Λ'

τέ μοι , ότι εύeoν το πρόζατόν με το Στα


λωλός. - --
"

- -
Μ.Α."

Τ 7 Αέχω υμίν ότι έπω χαραέςαι αν το α


eκνώ όπι εν αμαρτωλώμετανοώντί, ή όα, εν
νενηκονταεννέα όΆ οίτινες εκςείαν έ
κ;Ά άρ 'ς και
και 2μυή,dραχμας έχsστα Φένα,
Φέκα, ξαν
και αν
Σπολέση
Ε άραχμίω Ά λύχνον,®
τίω οίκία, και ζηέ, όπμελώς, έως ότg.
ρη -. - - ":

9 Και βύρέσα συjκαλείται τας φίλας και


τας γείτονας,
εύeo λέγεσα". Ά
τίμι δραχμίωίω Συβαρντέμοι,
Αλο πί
19 Ούτωρ λέγω υμίν, χαραγίνε%) ενώπον
ή α/γέλων "Θεξ όλη ενιαμαρτωλώ μετανο
ομύτι. " -

1Ι Είπε δε Α"θεαπός μς είχε δύο υές


12 Και είπεν ο νεώτερος αυτή τωπασει,
πάτερ και δός μοι το όπιβάλλον μέρος σ'εσίας,
Και διεϊλεν αυτοίς τον βίον. Γ Τ. :
13 Και μέ1 και πολλας ημέρας σιωαγαγών
είπαντα ο νεώτερος υος απεδήμησεν εις χω
εαν μακράν και εκεί διεσκόρπισε τίω εσίαν
αυτε, ζαν ασωτως,
14 ΔαπανήσαντΘ- ό αυτό παντα,εγ%ύε
το λιμός έχyeος και Ντίω χώeαν εκείνίω και
αυτός ήρξατούσερέϊθ. -

- Ι 5 Και πορόιθeiς εκολλήθη ενί ή πολιτή"


ι" ήχώρας εκείνης και έπεμψεν αυτόν εις άξά
π. Ά αυτε βόσκ{ν χοίρους. Φ

ή
Ι 6 Και ετσεθύμφ γμίσαι τίω κοιλίαναί
l,
το Σπό 6 κεραίίων ών ήεθιον οι χοίροι θ ε δεις"
ψ1
έδιδκαι αυτω.
- τω Υ. 17 Εις •

ίύ
2 16 Ε Υ ΑΤ Τ Ε Λ Ι Ο Ν Cap. 15.
17 Εις εαυτόν ο ελθών , εισε Πόσοι μί
θιοί ή παρός με τοειωεύεσιν αήτων» εγω ο
λιμώ Σπόλλυμα),
1 και Ανασας πορόύσομαι ωeός έπατέez
μs ερά αύτω,
νόν,6καιενώπιόν C" .πάτερ
, νιήμαρτον εις f sex-' "ν

C,ι;ποίησόν
Άiή με αςειμι
γα ήαξιφ κλθώ" υ"
μιάθίων Cs,
αό και μιαςας ήλθεώεός έπατέe" εαυ
σύ. Επό αυτό μακεαν απέχοντΘ- και είδεν
αυτόν ο πατήρ βή
Ε, επέπεσε αυτό,και εαπλάχνίθη
ή τεάκιλον έδεα-
αυτά,6 κατε
φίλησεν αυτόν,
α" Είπε ό αυτώ ο θός,"πάτερ,
. -
ήμαρτον εις
α έρανόν εδνώπιόν Cκαι δ ικέτι είμι αξι(Φ"
κληθίύgθός Cs.
22 Είπε θόπατήρ ν
αρλς έξύ δέλες αυτύ"
ΕξενέΓκαί τίω σολίμλτίω τερότια, και α
ΕάτΆ το εύστε δακτύλιο
εα αυτό, δύσοδήματα εις τίω χά
εις άξυ πόδας
23 Κα ενέjκαντάς εμέ8" ή σιτόυτόν
8ύσα+
24 ο8πάϊφαγόντες
ο υιόςβυφρανθώμών,
με "β": luύ, και ανέ
ζησε και Σπολωλώς μό,6 4ύρέθη.Και ήρξαντο
Ζυφeαίνεθ, τ, «υ «
2; Η'ν'ό ο υος αυτ" ο αρεσβύτερος εν
αγρώ & ώς ερχόμμΦ. ήγ[ισε7η οικία, ήκεστ
συμφωνίας και χθε"ν'
, 26 και αέρσίλιεσάμόμΦ- ένα ήδητήδων
επιμοθάνέτοί είη ταύτα,
αχ ο δ είπεν αυτοί, Ο"τι ο αδελφός Cκαι
ήκίεέθυσε ο πατήρ Cκαι η μόλον ή σίlβυτόν,
όίουγιαίνοντα αυτόν απέλαβε".
28 Ωργίθη ό, 6 εκ ήθελεν εισ%θέν ο ouύ
πατήρ αυτό εξόθων παρεκάλ4 αυτόν,
29 Ο" ό
- Κ Α Τ Α Α ο Υ κ. 21χ
25 Ο'5 Σποκριθείς είπε τω πασει, Ι'δε,
τοσαύτα έτη δελόύω σοι, 6 εδέτσο" οντολίμύ
Cκαι παρήλθον 2 και εμοί εδέτσοφ έθώκας έρι
φον,ίνα μί? ήδ φίλων με βυφρανθώ.
3o o"τε ό ο ύός Cκαι βίi o καταφαγών C«
+ βίον μ? πορνών,ήλθεν, έθυσας αυτώ ή μό
2ον ή σίlβυτόν." --

ή: Ο'5 είπεν αυτώ Τέκνον , συ παύτοτε


μέf εμέ εί, και πάντα τα εμαστά εξαν,
32 Ευφρανθίώαι ο εχαρίώαι έδει, ότι ο
αδελφός (και έξιά,νεκρός ίύ,6 ανέζησε 6 Χπο
λωλως ίύ, και όΨρέθη.
- ις'. 16. . *
* Ελεγιά εφρός άθμαθητας αυτό,Ατζ
θρωσός ζες ίδ πλέσιΘυ,ός είχεν οικονόμονέ
άξιά διεξλήθη αυτώ ως διασκορπίζων τα
τίσαβχοντα αυτό. . Α"

2 Και φωνήσας αυτόν, είπεν αυτώ"Τί τύτο


ακέω τίειζε, Σπόδος ή λόγον ή οικονομίας
C«. και γδ' ομήση έτί οικονομιέν. ..,
"3 Είπε ό εν εαυτώ ο οικονόμος Τίποιήσω,
όί ο Κύριός με αφαιρεί;) τίμι οικονομίου
αα' εμέ5 (κάπjειν εκ ιχύω, επαιτείν αιχύ
νομCg/• - -

4 Εγνων ίποιήσω,ίνα όταν μετας αθώα"


οικονομίας,δέξωνται με εις ά:ύ οίκες αυσίύ.
5 Και αρασκδύεσάμώμΦ ένα έκασον ή"
2 εέωφειλεήδ?κυρίg εαυτό, έλεγε τωτοερώ
τω πόσον οφείλεις τωκυρίω με 5
6 Ο' ό είπεν Ε'κατόν βάτες έλαίκ. Και
είπεν αυτω Δέξαι Cκαι το γράμμα, t καθί
σας ταχέως faάψον πεντήκοντα. "--

7 Επίταετέρω είπε.Συό πόσον όρεϊλί,


ο"ό είπεν Εκατόν κόρες σίτε.Καιλέγή αυΊώ,
Δέξαι (και το feάμμα, 6 Jeάψον ofδοήκοντα,
Τ 2 . . . 8. Και
218 Ε Υ ΑrrΕΛ το Ν cap, 16.
8 Και έτσήνεσεν ο κύρμΦ- + οικονόμον τ'
αδικίας,οία φρονίμως εποίησεν, οί οι ύοί το
αιώνΘ Τέτκαι φρόνιμώτεροι υπεράθυες τα
φωτος εις τίμιγώεατίω εαυήδείσι.
Λ

9 Ε υμί, λέγω, ποιήσατε εαυτοίς φί


λκς εκ "μαμωνά σ'αδικίας, ίνα όταν οκλί
πητε, Jέξων") υμάς εις τας αιωνίες σκίμιάς.
Ιο Ο'πςος εν ελαχάς ω, ξαν πολλωπαςός
ες και ο εν ελαχέςω αδικος,6 εν πολλώ αίδι
κός εςπν: - -

1 1 Ει οιώ όντω αδίκω μαμωνά πιςοι εκ


εγχύεώθε,το αληθινόν ίίς υμίν πς-όύσι και
ί 2 Και εί αν πω αλλοτρίωπςοι εκ εγ%ύε
θε,το υμέτερον ίός υμίν dώσφ5
13. Ουδείς οίκέτης "μύα") θυσι κυρίοις
σήgλόζειν.ή γδ' + ένα μισήσι,6 Φέτερον αγα
πήσφή ενός ανθέξε;), και το ετέρου καταφer
νήσΨ. και σιμύαώε Θεώ δελόύειν μαμωνά,
14 Η κεον όταύτα παντα & οι Φαρισαίοι,
φιλάργυροι ιζαναβχοντες 6 εξεμυκτήριζον
αυτόν.
15 Και είπεν αυτοίς Υμείς εσε οι δικαιέν
τες εαυάυ ενώπιον ή ανθρώπων ο ό Θεός
γινώσκφτας καρδίας ύμήυ ότι το ον ανθρώ
ποις υψηλόν,βδέλυμα ενώπονή: Θεξ εςϊν,
»" Ο" Ά 6 οι 58Ά έως Ε
Σπό τότεαυτίω
πας εις η βασιλεία το Θεξ όυαγελίζε%),
βιάζε3). γελίζεύ), και

ξ17παρ%θείν
έty,
Εύκοπώτερον, δέ ες ή έeανόν 6 τίμι
, ή "νόμs μίαν κεραίαν πε
13 πάς ο Σπολύων Ά αυτ8 , &
νίκυ Σπό Άή. Ά μοιχώύει.
γαμλύ ετέραν, μοιχόύει"Gπάς ο Σπιλελυμέ Αλέ

"..." Ανθρωα Θ- θέτι, ίύπλέσΘ., και


ενεδι
κΑΤΑ Αογκ. 219
ενεδίδύσκετο πορφύρα, και βίωον, όιφeαι
νομάμΘ και ημέρα λαμπερός.
29 Πτωχός θέ τις ίύ ονόματι Λάζαρος,
ός εξέζλητο Ά αυτό ήλκωλώος,
21 ξα, όλαθυμήυ χορταίθίώαι Σποίξ ψι
χέων ήδπήόντων Σπό Ά "πλ και
ήί"άλλαξοί κιώες ερχόμύροι απελεχρι τα
ΑΤΕ και

22 Εγϊύετο ο Σποθανείν ή πήωχόν, και


αφενεχίζΆ
κόλαού"Αβeκάμ απέθανε Jεξοπλέσιος,
και ετάφη. '- -

- 23 Και εν τω άδη επάeας άξύ οφθαλμες


κάτυ, ισάρχωνείβασάνοιξ, δράα Αζρααμ
Σπεμακείθεν, ε Λάζαρ εν τοις κόλπος
ΦζΑ./Τ8 • -

.. 24 και αυτός φωνήσα, είπε πάτερ Α


βeααμ ελέησόν με 26 πέμψον Λάζαρον, ίνα
βάΨκαι το άκρον ά" δακτύλε αυτύ ύδατG),
και καταψύξη τίμ Ιλώασαύμε ότι οσμυώ
μαι αν το φλογίταύτμ.
25 ΕΙανε ό Α'βeαάμ Τέκνον,μνήθητι ότι
απέλαζες συ τα αγαθά (και έν τη ζωή Cs,κρή
Αάζαρος ομοίως τα κακά νιώδόσεπαεκ
κά,είται, συό όαιμάσαι. ,
-36 Και όai πάσι τέτοις μεταξύ ημών και
Ά οι θέλοντες
διαζlώαι εντεύθεν προς υμάς, μη ομύωνται,
θεοί εκείθεν προς ημάς διατερώσιν.
κι; Είτε θέ. Ε; ομύCε πάτερ , ίνα
πέμψη: αυτόν εις ή οίκον "πατρός μέ,
28 Ε' γδ πέντε αδελφές , όπως σήμα
καρτύρ"θαυτοίς, ίνα μη 6 αυτοί έλθωσιν
τις +7όαρντύτον έβασάιε,
29 Λέγή αυτν Α'όeκάμ.Τ Εχεσι
3 Τ. Μω
ν σέκ
32ο ΕΥΑτfΕ Λ Ι ο Ν cap, τα
- σέα και άο αειφήτας, ακεσάτωσαν αυή".
. 3ο Φ. ο είπεν ουχά,πάτερ Αέeαάμ αλλ'
ξαίikς Σπό νεκρών πορόύθη προς αυά:ύ,μετα
νοήσsσιν.
3 . Είπε ό αυτή"Εί Μωσέως δήδαρρρη
ηδί. ακάουσιν,εσε εαν τις εκ νεκρών ανας ή,
πειάθήσον3). - -

* "ζ: 17. ..
1 Είπε ό πεός & μαθητάς:Ανένθεκτόν
επμή ελθείν τα σκάνδαλα εα όδι και έρχ£2.
2 Λυσιτελέ, αυτω ει μύλΘ- ονικός τεί
κε"3) τει ή 7eάχαλον αυτό και δέρριανται εις
τιώθάλαωαν, ήίνα (καιδαλισή ένα fμι
κφων τετων. -

3 Προσέχετε εαυτοίς. Ε'αιό αμάρτη εις


σε ο αδελφός Ca,
τανοήση,άφες όλτίίμησον
αυτω . αυτω,6 εα με
Α. " Λ

4 Και εαν επλακις α' ημέeας αμάρτη εις


σέ, 6 επjάκις σ'ημέρας ό%ιςzέψη όλί σε , λέ
γων Μετανοώ αφήσφς αυτω. -

5 Και είσον οι Σπόςολοι τω Κυρίω Πρόσ


θες ημίν πίςπν.
6 Είπε ό ο Κύρι(Θυ Ειείχέτε πίσιν ως κόκ
κονζινάπεως, ελέγετε αιτήσυκαμίνω ταύ
" τη Εκριζώθηίι,6 φυτόύθηκε 7η θαλάου"
και ιία ήκεσεναλυμάν, -

Η.. 7 Τίς ό εξυμύλ σήgλον έχων αροτειώντας


" ή η ποιμαίνοντα, ός εισήθόνίζει "αγενδερεί
ή

οι θέως. Παρόθων ανάπεσαι και ".

8 Αλλ' έχ: ερεί αυτω. Ετοίμασονία σηει


. . ." πνήσω : & ίω.
Α' τόειζωστάμώμΘ- διακόνειμοι, έως
" - Τ. Λ. "

Η
Η
"επ- εισπει "ντα"πι,
9 Μήχάει έχΨτω δελω εκείνα όk εσείς
Ηίύ ά"Ά
1ο Ούτω
- Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 2z r
Το Ούτω & ύμείς,ότου ποιήσητε πάντα τα
διαχθέντα υμίν, λέγετε ΟΊο σηgλοι αχρείοι
εσμάμ, όίο ό οφείλoμάμ ποιήσαι , πετσοιή
καμάμ.
ί : Ι Ι Και εγχύετο εν τω πορόύεθαι αυτόν εις
Ιερουσαλήμ , 6 αυτος ομήρχετο σήμα μέσα
Σαμαρείας δΓούιλαίας. -

Ι 2 Και εισερχομύμε αυτό είς ίκνα κώμίως


ατσίαύτησαν αυτώ δέκα λετοεοι αίθρες, οι
έςησαν πόρρωθεν,
13 Και αυτοί ήραν φωνuό,λέγοντες 1ησά
ετοιςτέτα, ελέησον ημάς,
-14. Και ίσων είπεν αυτοίς Πορ4,θέντες
επιδείξατε εαυξύ τοίς ιδεύσι. Και έγ%ύετο όν
τωυσάγήν αυάου,εκαθαρίθησαν, -

15 Είς δ εξ αυσίύ;idών όίι ιάθη, υπ"έςzε


ψε, μ? φωνής μεγάλης δοξάζων ή Θεόν.
16 και έπεσεν ό%i πρόσωπον παεα ξε
πόδας αυτ8, όυχαρις ών αυτώ, και αυτός ίδ
Σαμαρείτης,
17 Αποκειθείς ό ο Ιησές,είπεν ουχί οι
δέκα οιιαθαρίώθησαν, οι δ εννέα πέ και
18 Ού Ε υσος ρέψαντες δομώαι
δόξα τω Θεώ, είμή ο άλογγυες ξύ,
"και

: 19 Και είπεν αυτώ Α'ναςτές πορόύg ή πί


ςπς ζκαι σέσωκέCε, " , " .. ...:
2ο Ε'περωτηθείς ο υπο ήδ Φαρισαίων
πότε έρχεθή βασιλεία"Θεζ,απεκρίθη αυ
τοίς, 6 είπεν Ουκ έρχε;) η βασιλεία "Θεξ
μί% παρατηρήσεως .. ... -

αι δυθεερέσιν Ιδεώσε, ή, ιδεεκεί ιδα


7δ,ή βασιλεία 3"Θεξέντος υμώεςτή,
22 Είπε ό προς άυ μαθητιέςΕλ4ύσονται
ημέραι, ότε επιθυμήσετε μίαν Φημερών ?η και
φ ανθρώα και ιδείν φη έκόψειθε "..",
ξ' Α ή - Τ 4 23 Καλ
22α ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap. 17.
23 Και ερέσιν υμίν Ιδε ώθε, ή, ιδε εκεί,
μη απέλθητε, μήθε διώξητε,
24 Ω ς αθό γδή ας eαπή ή ας"eρέπfsστα εκ
υφερανόν, εις τίωϋσ' έeανόν λάμτσί,
έτως έςαι ξ ο υος 3 ανθρώτσs εν τη ημέρα
αυτέ, - , - -

25 πρώτονό σηεί αυτόν πολλα παθείν,και


Σποδοκιμαθίuύαι Σπό ή γυεάς ταύτης,
26 και καθως εγγύέlo εν "ημέραις 3 Νώε,
έτως έςαι δεν ή ημέρας +υς "ανθρώσs.
27 Η Αθιον, έπίνον, εγάμοιω,εξεγαμίζον
το, άχρι ής ημέρας εισήλθε Νώε εις τίωκι
βωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός, ξαπώλε
Cεν άπαντας, -

28 Ομοίως 6 ως εγγύετο αν ή ημέρας


Λωτ ήθioν, έπνoν, ηγόραζον,επωλομυ,εφύ
τόυον,ώκοδόμοιω: -

29 Η°ό ημέρα εξήλθε Αωτ Σπο Σοδόμων,


έζρεξε πυρ ξ θειονατο' έeανε , 6 απώλεσεν
είπαντας -

3 ο Κατα ταδτα έσαι ή ημέρα ο ήος τύ αι


δρώτη και Σποκαλύπτεθ,
3 ! Εν εκείνη 1η ημέραόςέςαι όλη τη δώ
ματG-,ξ τα σκόύη αυτ8 εν τη οικία,μη κα
ταζάτω άρα αυτά ξο εν τω αγρώ, ομοίως
μη επgρεψάτω εις τα οπίσω,
32 Μνημονβύετε"γμυακός4ώτ.
33 Ο'ς εαν ζητήση τίμι ψυχίμι αυτό σώ
σα), Σπολέσί αυτίμύ και ός εα Σπολέση αυ
τίου, ζωογονήσι! αυτίuύ,
34 Λέγω υμίν" ταύτη τη νυκίι έσον2 δύο
όλι κλίνκς μάς ο εις παεκληφθήσεθ, δό έ
αερος αφέθήσε%). θεσαι" "

35 Δύο έσονζ)αλήθεσαι όλετό αυτό ή μία


παραληφθήσεθ, έή ετέρκ «ν", Υ

* Δύο
Γ. Α Ι Α Ε Λ υ Ι. Κ. 223
36 Δύο έσυνθεν τω αγgώ ο έής παραλη
φθήσε3),6 ο έτερος αφεθήσεται.
37 Και Σποκριθέντες λέγεσιν αυτώ. Πξ
Κύριε 5 Ο'ό είτεν αυτοίς' Ο'τοε το σώμα,
εκεί σιωαχθήσανθοί εί .
4;)». Ι ό•
- : " "

τ Ελεγε ο δ παραζολίω αυτοίς προς το


«ήέϊν πτάντοτε ωecσόüχεθαι,6μή εκκακέιν:
2 Λέγων Κριτής ιες μυέν μνι πόλ4 + Θεόν
μη φοβεμόμΘ , 6 αίθρωπον μή εντςεφό
3 Χήeα θέίις lώ εν τη πόλ4 εκείνη ξήρ
χετο προς αυτόν, λέγεσα Εκδίκησόν με
Σπό το αντιδίκg μs.
4 Και κ ηθέλησε όαχεόνον μ?όταύτα
είτνεν εν εαυτώ Ει δά Θεόν και φοβάμαι , και
αίθρωπον εκ εντζέπομαι , ,
5 Διαγε το παρέχΆνμοι κόπον τίμ χή
eαν ταύτίμι, εκδικήσω αυτίuύ ίναμή εις τέ
ΧΘ- ερχομύη ιάσωπάζη με
6 Είπε ό ο ΚύρκΘ- Ακέστατείο ο κριτής
σε αδικία, λέγή: - - "". -
2 ο ό Θεός και μη ποιήσφ τίω εκδίκησιν
Ε προς αυτόν ημέ
ις ενυκπος,®μακe,θυμλυεσ' αυτούς και .
εί Ναιλέγω υμίν ότι Ά τίω εκδίκησιν.
αμήδεν πέχΦ. πλίου ο υος ξανθράα και ελθών
«;" • Α' Α / 2.Υ Ν. Γν ,

άeα 4ύρήσιτίωπίσινόη τγήξ5


: 3, εαυτοίς όίο εισί δίκαιοι , 6 εξ«θενομύτας
9. Εισε β. 6 πρός ίινας άπεποιθότας
θλοιπες,τίωπαεκβολίω ταύτίω,
το Ανθρωποι δύο «ιέβησαν εις το ιερών
πορρσόύξαδή ο εις ΦαρισαίΦ , ε ο έτερος
σιλώνης, ". . . .
..1 ι ::ο ΦαρμστήΦ. ςαθείς
Τ ;
πεης εαυτόν
φαινπκ,
224 ΕΥΑΓΓΕ ΑΙσ Ν cap. 18. Ι
Ε- φeoσηύχετο Ο' Θεός όμχαριςώσοι,
όί άκ ειμί ώσω% οι λοιποί ή αιθρώπων,
"Ά & ώς έξιά ο τελώνης
12 Νης όύω δις "σταζβάτε , Σποσεκατώ
παύτα όσα κτωμgo., -

13. Και ο τελώνης μακρόθεν έσως εκ ήθελεν


εδεβο οφθαλμες εις πέρανόνεπάρα, αλλ'
έτυπήεν εις το σήθος αυτό και λέγων ό Θεός
ελάθηάμοι τω αμαρτωλώ,
14 Αέγω υμίν κατέξηξί, δεδικαιωμάψος
εκ τ οίκον αυτε , ή, εκείνφ-, όίι πάς ο υψών
εαυτόν, τατοίνωθήσεθ, ο ότασφνών εαυτόν,
υψωθήσε%). . . .
9 Ά ίνα
αυή) απήνται ιδόντες ό οι μαθηταί επείζμη
σταν αυτοίς. - -

Η φιά". "ΕσκισάμώΘαυτά,
είπεν Α'φετε τα παιδία έρχεθαι φeός με ξ
Αμή κωλύετε αυτοί ήυ γδ τοιέτων εξήν ή βα
Η Η σιλεία fΘεέ.
- 17 Ακία λέγω χω υμίν,ός εαν μη Jέξ»;) τω
βασιλείαν 3 Θεξως παιδίον, έμή εισέλθη εις
- Αί, ν

18 Κα) εφηερότησέας αυτήν αίχων,λέγων,


Διαπί,3,
κληegνομήσω και
ίο ποιήσας
, " ".
Ά Ε.
,

15 Είπε ό αυτω ο Ιησές Τίμε λέγής α


γαθόν$έδεις αγαθος,ει μή εις,ο Θεός. " ,
αq. Τα έντολαρ οίδας Μήμοιχόύσης Μή
ι' 2ονόύσης Μή κλέψης Μή ψόυδομαρτυρήσμς
Επατέρα C«φτίω μητέρα ζε: "..
..". Ο δείπε:ΐαύταπανταεφολκίζαμίω
εκ νεότητες με... " . . . ... .
22, Ακέσας όταύτα ο Ιησες,είπεν αυτων
Ετιένζοι λείπ4. πτάντα όσα έχfς πώλησον,
".
.. .. 3 . 6 διά
κΑΤ Α Αό Υ.Κ." 225
Φδιαίδος ηθωχοίς , δέξεις θησαυρόν εν έeκ
νώ 6 δεύρο, ακολέθΨμοι. *
23 Ω"ξακέσας ταδτα,περίλυτ"Φ- εγί
νετο, μύγδ' πλέστΘ σφόδρα.
24 Ι'όλυνό αυτόν ο Ιησες πεβίλυτοον γε
νόμύον,éπε πως δυσκόλως οι ταχgήματα
έχοντες εισελ4ύσoνθείς1ίου βασιλεία"Θεέ.
25 Ευκοπώτεβού δό εστ κάμηλον σήμα 5ύς
μαλιάς ραφίδΘΣεισί,θέιν,ή πλάσσονείς τίω
βασιλείαν"Θεξ εισελθέϊν.
26 Είπονό οι ακέσαντες. Και ίς ομύα2
σωθlώα και - -

2% ό"ο είπε: Τα αλιόατα παρααθρά:


πεις, οιώκτά ες παρα τω Θεώ. Είπεδο
ΠέτζΘ., . - - -

- 2ξ Ι'δε,ήμείς αφήκαμάρ πάντα,θήκολg


5ήσαμύ σοι. - - . .
29 ό ό είπεν αυτοίς Αμμυλέγω υμίν,
έίι εθείς εξινός αφήκεν είκίαν, ή γονείς και η α
σελφές, ή γευαίκα, ή τέκνα και ένεκεν 7"βασι
λείας το Θεέ, . - .. . . .

3o o", εμή Σπολάζη πολλαπλασίονα εν


τωχαιρώ τέτω, 6 οι τω αιώνι τω ερχομόύω
ζωία αιώνιο". -, . τι κ.κ. •
3 Ι παραλαβονο έξύ οιώδεκα , είτνεπέής
αυτές Ι'δε,αναζαίνομόμ εις Ιεροσόλυμα,και
σελεώθήσε%) πάντα τα γεγχαμκάψα δια Ά
τωepφησήυ,τω υώf αιθρώσg. ....
32 παράδοθήσεθ γδ τοίς έθνεσι , ε εμ
παίχθήσε), εύξειθήσε),8 εμπjυθήσεται"
33 Και μας χώσαντες Σποκθενέσιν αυτόν
ετή ημέρα τη σείση αναςήσεθ. . . . . .
34. Και αυτοί εδέν τέτων σιιυήκαν, Φίιύ
το βήμα τίτ κεκρυμάλονα
έγιγώσκονται λεγόμιμα, νακυή",
4 ν. - - - εί,
,
«; 4
- 35 Εγί
226. ΕΥΑ ΕΤ Ε Α το Ν cap, το.
και Ε'γ%ύετο ά εν τω εJγίζειν αυτόν εις Ιε
ε%. τυφλός ίως εκάθητο παρα τίω οδόν
4ζωg -

Επαιο όχλκ διασαράιoμάμε,επuυ


θάνετο ίί εί, τετο.
37.Απήγγειλαν ο αυτώ όί Γησες ο Να
ζωeαίΘ- παρέρχε;). -

38 Και εβόησε λέγων Ιησε υε Δαζίgή,


ελέησόν με. -

39. Και οι φενάγνήες εσείίμων αυτω ίνα


σιωπήση αυτός ο πολλώ μάλλον έκραζεν.Υιε
Δαβίση, ελέησόν με.
- 49 Σταθείς ό ο Γκσές εκέλόυσεν αυτόν
«έχβίδα προς αυτόν ε/γίσαντος ο αυτό επη
egoτησεν αυτον, Α"

4! Λέγων Τίσοι θέλεις ποιήσω 5 Ο' ό ε;


πε"Κύειε:ίνα αναβλέψω.
42 Και ο Ιησές είπεν αυτώ Α'ναζλεψον
ή πίςις Cκαι σέσωκέ σε. βλεψε, € θ!
43. Και παεκλςήμα ανέβλεψε, έήκολέ
αυ δοξάζων ή Θεόν 6 πας ο λαός ίσων,
έσωκεν αινον τω Θεώ, / "" ζ» :
-

- ιθ. 19. " "


Ι. Και εισελθών διήρχετο τίωΙεριχώ,
::ιδεραιηρονόμαίι Άεις
χήΦ- 6 αυτός ίύαίχτελώνες, και αξία
"Εί,
αλ.ΚαιΣτο
4 ίδι έΓκσόν ίς εςι και εκ ή
εζήτ!ίδειν
Fόχλε,όλ
- Ι Δί
7ή ηλικία Ε μό.
-

ν" 4 Και αε"dραμων έμτοερώθεν, ανέζη ό%ί


"κομωραία" , ίνα ίσfiή αυτόν ότι οι εκείνης
ήμελλεδιέρχεθ. " .Έ.
τ: Άδει" έτόσον, αναζλέψας ο
"νέεθννάυτη, εάπτόιώτη χα/εν
Ε:
- -

Αύ
;"
Κ Α Ι Α Λ Ο Υ Κ. 22%
χάjε
οίκω, Cκαι
ασύσας
σήεί μεκατάβηθι
μένα, σήμερον γδ εν τω
ν: ". . .

6’ Και ασόύσας κριτέζη, ε ι σεδέξατο αυ


τον χαίρον: " . " . . . . . . . . . .
7"Και ιδόντες άπαντες διεγόγfύζον, λέγν
σες ρ"τι
t)
Ά. ,,εισήλθε τ. . .
κα
. *
λυ στα1. .. -

8 Σταθεiς 3 ΖακχαίΘ είπε αράς ή Κύ


εμoν Ι δε, ταήμίση ή ισαρχόντων με , Κύ
εμε,δίδωμι τοις π7ωχοίς € είτινός lo εσυκο
φαίτησα,Σποδίδωμιτεβαπλομύ.
9 Είπε ό προς αυτόν ο Ιησάς. Ο"τι σήμε
eoν αυτός
και σωτηeίατώ οίκωτέτα
υος Α'βραάμ εξίνεγχύετο, καθότι
... Σ !

1ο Η'λθε γδ ούoς ή αιθρώσg ζητήσαι ξ


σώσαι το Σπολωλός. -

1 Ι' Ακκόντων ό αυήυ ταδτα, αριθείς


είπε παραζολίου, δια το ε/γυς αυτόν εί) Τε
ερυσαλήμ, 6 δοπέν αυάου ότι παραχζήμα
μέλλς ή βασιλεία ξΘεξαιαφαίνεθαι.
Ι 2 Είπεν οιώ Ανθρροπνός ίας ζυγίοής επο
ρβύθη εις χώeαν μακράν, λαβείν εαυτώβα
σιλείαν, και ύσος ρέψα. . . . .
13. Κήέσας 3 δέκα σήέλες εαυτό και έσωκεν
αυτοί, θέκαμνας,δείπε προς αυτές. ΠexF
ματόύσαίθε έως έρχομαι,
ΣτΑ οι όπολίται αυτό εμίσομυ αυτόν, και
απέςjλαν αρεσβείαν όπίσω αυτό , λέγοντες"
ου θέλομό, τέτον βασιλεύσαι εφ' ημάς. . .
τ; Και εγχύετο εν τω επαν%θείν αυτόν λα
βόντα τίωβασιλεία, 8 είπε φωνηθίύα, αυ
τωά;ύ δέλες τέτες, οίς έδωκε το αργύριον
ίνατόγνώτίς τί διεπρα/ματούσατο.
παρερ;ύετο " Κύ
3 ο φερότφ", λέγων,
βιελάμνα ζκαι ωgφσΨργάστατο υια": Και α"
228 ΕΥΑΓΓΕ ΑΙοΝ Cap. 19.
τ7 Και είπεν αυτώ Εύ αγαθεσιέλε ότι αν
ελαχές-ωπίσος εγγύε, ίώ εξεσίαν έχων επτά
νω θέex πόλεων. - ... Στις 5 ----- , -- "... " «"
18 Και ήλθεν ο δόύτερGυ, λέγων. Κύeμε,
ύμναζα εποίησε πέντεμνάρετ, ο . .
19 Είπε ό € τέτω. Και συ γίνκαι επτίνω.
πέντε πόλεων. ν- , κ, ε
2.Ο. Ε ήλθε, λέγων: Κύειε, ιδε, ή
μνά C2:ίδεχον Σποκίμύψίμ ξCεδαβίω,
2 Ι' Εφοξέμίμ δό σε ότι αίθροοτσΘ- αυ
ςηρής εξ αίρεις ο εκ έθηκας και Φ. θερίζεις ο άκ
έασειeας. -

τ, 22 Αέγ{3 αυτώ Εκτεςόματός C«κει


νώ ζε, πονήρε δέλε ήδεις ότι εγω αίθροοπG
αυξηeός είμι,αερον ο ακέθηκα, εθεείζων και
εκ έασειeα'
23. Και διατί εκ έδωχας το αργύρμόν με
ζήi τίω βάπεζαν, και εγω ελθών σιιυ τόκω αύ
έτσeαξα αυτό και ..
24 Και τοις παρεςώσιν είπεν Αρατε αα'
Ετω μναν και ξ dότε τω τας αέκαμνάς
εχθνικ..., ο . .. . -

25 Και είσον αυτώ Κύριε , έχΆ δέκα


ας"

2β Λέγω γδυμίν, ότι παντί τω έχοντι δι-.


θήσεθ. Στο ότι μη έχοντΘ», εοέχj, αρθή
σεται απ' αυτ".
27 πλήν ά;ύ εχθρούς με εκείνεςε άθμή
θελήσαντάς με βασιλεύσαι εσ' αυάυ, αγά
2"τε ώθε,6 κατασφάξατε έμφερθέν με
28 Και ειπων ταύτα, επορόιέτο έμαερς
θεν, αναζαίνων εις Ιεροσόλυμα,
29 Και εγ%ύετο ώς ήγίσεν εις Βηθφαγή και
Βηθανία, 2 πες το όρος το καλέμύριον Ε
λαιάψαπέςίλε δύο ήμαθητήυ αυτύ,
: Ε 3ο Βί
... - ΚΑΤΑ, Α.Ο.Υ Κ. 229
- 3ο Είπτών, Υπάγετε εις τίω. κατέναντι
κώμίευ αν ήειασορόυόμενοι ούρήσετε πωλον
3εδεμίμον, εφ' όν έδεις πώποτε αιθερότων
εκάθισε λύσαντες αυτόν αγάγετε. . .
.3ι Και εαήίος υμάς εξατάξΔια 4λύετε;
Φύτως ερείτε αυτοί οτι ο Κύριώ αυτή
πςείαν έχΦ. : . . .. . . .
3 2 Α'αίθόντες ό οι ατσες-δυμόμοι , ευε"
καθώς είπεν αυτοίς. - τ-
33 Λυόντων ό αυτή, ή πώλον , είπνον οι
κύβιοι αυτέφeώς αυτές. Τί λύετε t πωλον;
34 Οιό είπον Ο'Κύριος αυτό χςείαν έχα:
3ξ Και ήγαγον αυτόν ηeύς + Εσέν. Και
όητρρίψαντες εαυσίύ τα ιμάτια όλι ή πώ
λον, επεξίζασαν ή Ιησεν. . .
- 36 Ά ό αυτά, υσεςρώννυον τα
ιμάτια αυτίύονΊ: οδό. - .
37 ΕΙγίζοντΘ ό αυτό ήδη προς τη κας
ταζάση "όβους ά"Ελαιών , ήρξαντο άπαν το
πλήθΘ ή μαθηήυ χαίροντες αινείν ή Θεόν
φωνή μεγάλη τει πασώνων είδον όμυαμεων,
38' Λέγοντες. ΕυλογημψΦ ο ερχόμενΘ.
Ά εν ονόμαίι Κυβίκαι ειρήνη όνεεανώ,
ί δόξα εν υψίςοις.
"; Και Ε ήΦαρισαίων Σπο ή όχλε εξ
πον προς αυτόν. Διδάσκαγε, ό%τίμησον τοίς
θηττής (και.
κ. Επεια είπεν αυτοίς. Λέγω
-

ύμύν όu εαν έτοι σιωπήσωσιν , οι λίθοι κε


κeάξονθ. . . . . . - ,
41 Και ώς ήγίισεν,ισων τίω πόλιν,έκλαυ
σεν ετσ' αυτή. . .
42 Αέγων οτι ειέhως εσυ, καίγ εισέ
ημέρα Cκαι ταύτη, τα προς ειρίαύίκυ (και νιώξ
εκφύζη Σπό οφθαλμώ ζs, . -"!

- - 43 Ο τε
236 ΕΥΑΓΓΕΛΙ ο Ν cap. 2ο.
43 οτι ήξεσιν ημέρα ό%ίCε, ετίειζα
λεσίν οι εχθροί Cκαι χάρακα (οι , και τοεικυ
κλώC«σίζε;και σμυέξ«σί Cε παντοθεν
44 Και εδαφιεσί ζε, 6 τα τέκνα Cκαι αν
σοί και εκ αφήσsστνάν σοί λίθον όα: Αίθω,
κύθ"ζ, εκ πως "καιρόνα"όπισκοπής C«f
45 Και ίσ%θων εις το ιερόν, ήρξατο εκ
βάλλει άο πωλoιώτας εν αυτώ ξαγορά
ζοντας, . * -- , ε ξ" νς

.46 Λέγων αυτοίς τέγραφ2 ο οίκός μο,


οίκος τοροσβυχής άφιν ύμείς ό αυτόν εποιή
καιτατε ασήλαιονλήςών. - "

Ά Καλήν διδάσκων το καθ' ημέραν εν τω


ίβώοι και Αρχιβές εοι Γeαμματείς εζήτοιο
αυτόν Σπολέσαι, και οι ωeώτοι τε λαέ,
48 Και εχ όύρεσκον το ιά ποιήσωσιν ο
λαός γδάπας εξεκρέματο
- Χί • 2 Ο»
αυτό ακέων,
Ν 1 Και εγχύετο όν μιά ή ημερών εκείνων,
σημΦάσκοντGΣ' αυτό ή λαόν εν τω ιβώ, και
Ζυαγ[ελιζομύψs , επέςησαν οι Αρχιδείς δοί
Γeαμματείς σιω τοίς Πρεσβυτέegίς,
2 Και είπον προς αυτόν, λέγοντες. Είπε
ημάν εν ποία εξεσία ταύτα ποιείς , ή ίς εσιν
ο σηές (οι τίω εξ«σίαν ταύτίω,5 .
3 Ατσοκριθείς ό είπε προς αυτές Ε'ego
τήσω υμάς καίγω ένα λόγον και είπατέ μοί: 2.
4 Το βάπτισμα Ιωαύνε εξ έeανζ ήν, ή εξ
ανθρώπων και
5 Οι ο σμυζογίσαντο προς εαυξη,λέγον
τεξο"τι εαν είπωμεν Εξερανξερε; Διάτι
οιώ εκ βάις όύσατε αυτό", -

& Εαν Ά Εξ ανθρώπων, πάς ο


εσίνοςΙωαννία
καταλι. ωeρφήτίου 4.
ημάς εί).πεπφσΑιώύ
μιγύΘ- ή,
"

- 7 Και
ΚΑΥ Α Λ Ο Υ Κ. 23 z
Ζ Και
αι απεκρίθησαν μή ειδέναι, πόθεν.
8. Και
α) ο Ιησες είπεν αυτοίς ού ο εγωλέ
2ω υμίν εν ποία εξ«σία ταύτα ποιώ.
Τ 9 Ηρξατο ο πρός + λαόν λέγύτίωπα
εαβολήν ταύτίμ, Α'νθρωτσός ίες εφύτβυσεν
αμπελώνα, δεξέδοτο αυτόν γεωργοίς € απε
Φήμησε χςόνες ικανές.
το. Και ο καιρώ απέτίλε προς άυ γεωρ
«/

χες δελον, ίνα Σπο#καρσέ τζάμπελώνφ


δώσαν αύτω. οιό γεωργοί δείραντες αυτόν,
εξαπέςφλαν κενόν,
, 3 Και τοερσέθετο πέμψα, έτερον δgλον"
οι δ κακέινον σήείραντες Φατίμασαντες εξα
πές όλου κενόν.
Ι 2 Και φeoσέθετο πέμΝα τείτονοι ό και
τύτον βαμμαίσαντες εξέζάιόν. -

13 Είπε δ ο κύρμΘ "αμφελώνΘυ Τί


ποιήσω5 πέμψω fθόν με +αγαπητόν ίσως
τgτον ιδόντες εβαπήσον -

14 δόντέξ3 αυτόν οι γεωργοί,δίζογίζον


το προς εαυcoυ και λέγοντες Ουτός έςπν ο κλη
ρονόμΦ" δεύτε, Σποκτείνωμύμαυτόν , ίνα
ήμδίύ γγύηθή κληeoνομία.
15 Και εκβδύόντες ιμτον έξω "αμπ%ώ
ν(Φ-,απέκτqνδυ.Τί ομύποιήσι αυτοίς ο κύ
εμΘ- 3 αμαζώνΘ- 5 -

π5 Ε'λόύσε3) @Σπολέσq άξύ γεωργές τέ


τκς,®
Δ, ξ'
δώσψ + αμπελώνα αλλοις, Α'κέσαίθες
ι Λ Λ'

δ είπον Μή%ύριτο. 4»
17 Ο' ο έμβλέψας αυτοίς, είπε. Τί οιώ
ες, το γεγξαμμίμον τετο Αίθονον απεδοκί
μασαν οι οικοδομοιώτες, άϊ, εγγυήθη εις κε
φδύην γωνίας 5 , -
18 πάς ο πεσων επ' εκείνον ή λίθον,σιμι
βλαθήσε) ερ' όν σί αν πέση,λικμήσ4 αθόν:
V 19 Και
232 ΕΥΑΓΓΕΛ Ι Ο Ν Cap. 2ο:
19 Και εζήτησαν οι Αρχιδές & οι Γeαμ
μά]είς όπζλεϊν ετο' αυτόν τας χείρας εν αυ
τή7ή ώρα 6 εφοξήθησαν έλαόν έ5ωσαν γδ'
όί προς αυάζύ τίω παραβολία ταύτιμυ είπε:
2o Και παρατηρήσαντες απέςφλου εJκα
Sέτες, αρκείνοιώκς εαυά:ύ δικαίες εί) να
ζήτλαζων3) αυτό λόfk , εις το παραδέναι αυ
τον 7η αρχή ε τό εξεσία fήγεμόνΘ.
2 Ι Και επηρρότησαν αυτόν,λέγοντες Διδά
Cκαλε, οίδαμάμ όί ορθώς λέγής 6 δισείσκ{ς,
και και λαμβάνεις πρόσωπον , αλλ' έτο' αλη
θείας τίμ' οδόν 3"Θεξ διδάσκφς,
22 Εξεςιν ημίν Καίσαρμ φόρων δέναι,ή ές
- 23 Καταγρύσας ό αυήυτώ πανεργία,
είπε προς αυέξύ Τί με πειράζετε;
24 Επιδείξατέ μοι ofίωάριον ίόνΘ και
εικόνα & όλτγραφίμύ; Α'ανοκριθέντες δεί
πον ΚαίσαρζΘ-,
25 Ο'ό είπεν αυτοίς'Α'σόδοτε τoίνω τα
ΚαίστρΘ- Καίσαρι,6 τα + Θεξ τω Θεώ.
26 Και εκ ίχύσαν όπλαζέθαι αυτό ρή
ματος ένανίζον "λαξ και θαυμάσαντες όαι
7η ΣποκρίσΨ αυτό, εσίγησαν,
27, Περσίθόντες θέίμνες ή"Σαδδεκαίων
(οι αντιλέγοντες ανάτασινμή έ)) επηρότη
σταν αυτύy,
.. 28 Αέγοντες Διδάσκαλε, Μωσης έγραψεν
ήμjν Εαύζενφ- αδελφές Σποθανη έχων γυ
νάκα, εξιά ατεκνΘ- Σποθάνη, ίναλαξη ο
α""λφος αυτό τίωγμυάκα, 6 εξαναςήση
σασέρμα τώ αδελφώ αυτά,
3. Ε'πία έν αδελφοί ήσαν ε ο τεώτΘυ,
"; Ά
καλάΩ.Και έλαζενΕ
ή απέθανε, Ε
ο Φόϋτ τίμ χω
Ιμυα,κε -

3 τ Και
Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 233
31. Και ο τείτΘ- έλαζεν αυτίuύ.ώναύτως
5 έοι επα και και κατέλιπον τέκνα, 6 ασέ
θανoν...,
32 Υσερνόπαντων απέθανε έ ήχμή,
53 Εντή οώ αναστάση, άνφ,αυή γί
νεται γαυή 5 οι γδ επiα έχον αυτιμιγμάκα,
- και Σποκριθείς είπεν αυτοϊς ο Ιησος"
οι ύδι "αιών® 7έτε γαμάσι 6 εκγαμά
. «πιονθ. .
35 οιό καταξιωθέντεςσ' εκ
"αιών® εκά
νg τυχεν ώ τ'αναστάσεως
γαμέσιν,έτε εκχαμίσκονθ. νεκρών, έτε ν

36 ούτε γδΣποθανέν έτι ομύαν3) ιστάF


γελοι δή εισπίευοί εισι fΘεέ,τ'αίαςτέσεως
εξοι όντες: -

37 οί, ο εγείρονται οι νεκροί, θΜωσής


εμίύυσε όπ'σβατε, ως λέγ%. Κύει".3
όεόν Αζρααμ, θΦΘεόν Τσαακ , 6 ή Θεόν
1'ακώβ. , ,
38 Θεός ό έκές νεκρών, αλλα ζώντων'
παντες γδ' αυτωζώσιν. -

9.Α'αοκειθέντες Φέίμνες ήδΤeαμμα


τέωνίεϊσον Διδάσκουε,καλώς είπα,
4ο ουκέτι ο ετόλμων ετώωlάν αυθ έδέν:
4: Είπε ο προς αυτές. Πώς λέγεσ' «"
Χριςον ιλον Δαβιόι έ).
Α2Είπεν
μή. Και αυτός Δαβίσ]λέγ{εν
ο Κύριφ βίβλο
τω Κνείω με, Άαλ
Κάθκαι εκ

δεξιών", και -

23 Εως αύθώ &ύ εχθρούς ζε υσοπέδιον


ή προών (και,
44 Δαβίσιέν Κύριον αυτόν καλεί, δ'πώς
ιιος αυτό εςτν και Α - 4 8'- -β'

4; Ακέρντε, ο παντοι"λαέ, είπε τις


μαθητής κυτυ». " . . .

V 2 46 Πέ
234 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙοΝ cap. ατί
46 Πe9σέχετε Σπο ήυ Γeαμματέων ήυ
θελόντων τειπατείνει ςολαις, δφιλέντων
ααπασμες εν αγοράς, έτoe»τοκαθεδρίας
έν ή σιμιαγωγάς, 6 Φεοτοκλισίας εν τοις
δείπνοις. 2

47 οι κατεθίεσι τας οικίας fχνράν, έ


σωρ"φάσΨ μακρά περσόUχονθ ετοι λήψονται
τοειασότερον κείμα,
κ.ά., 2 ί
Ι Α'ναζλέψας ό είδε άθβάλλοντας τα
δώeα άμήδεις τι καζοφυλάκιο πλεσίες,
2 Είθε ό και μναχήραν πενιχραν βάλλε
σαν εκεί δύο λεπjα.
3. Καιείπεν Αληθώς λέγω υμίν,ότι η χήρα
ή πjωχή αύτη πλειον πάντων έζουεν -

4 Απαντες γδ έτοι οι "τέιασεύοντΘ


αυτοίς έCλον εις τα οώeκ "Θεξ αύτη δεκά"
Εκατό αυτής απαντα + βίον όν είχεν
- 3 Θ dWί έ•

"
Καζίμνων λεγόντων οει%ίβέ,ότι λίθοις
καλοίς ξαναθήμασι κεκόσμη;), είπε,
6 Ταύτα α θεωρείτε , ελ6ύσον;) ημέρα, εν
αι, εκ αφεθήσεθ λίθΦ βήi λίθω ός έκα
ταλυθήση"),
z Επηρώτησαν ό αυτόν, λέγοντες Δισιά
σκουε, πότε οιμύταύτα έςαι 5 ξΔί το σημείον.
όταν μέλλή ταύτα γίνεώθί. -

8 Ο'ό είπε: Βλέπεfμη πλανηθήτε πολ


λει γδ' ελόύσονθόπι τω ονόμαίέμε,λέγοντες,
Οτι εγώ είμι και οκαιρός ήγίκε, μή οώπο
ρώθήτε οπίσω αυσίύ.
.9 Ο"ταν ο ακέση+ πολέμες 6 ακαταςα
σέας» μη πτοηθήτε σήεί γδ 7αύτα 2%υέδα!
"εώτον αλλ' εκ βυθέως το τέλΘυ.
1ο Τόσε έλεγχο αυτοί; Εγερθήσε) έθνΘ.
377'
" Κ ΑΤ Α Λ Ο Υ Κ. 23ς
- όλα έθνΘυ , και βασιλεία άλ, βασιλείου,
Ι Ι Σψσμοί τε μεγάλοι κΖ τότυκαις θλιμοε
και λοιμοι έσον;) , φόβητεά+6 σημεία ατο"
καιρανκαι μεγάλα έςτα/.
1 2 Πe 3 τέτων απαίτων όπζουέσιν εφ'
υμάς τας χείρας αυτήυ, και διαξ«σί, παρα
δισ όντες εις σιμιαγωγας 6 φυλακας, αγομέ
νες ό%ι βασιλείς ξηγεμόνας,ένεκεν 3 ονόμα
7τς Αλ8. ό
13 Α'ποβήσεθό υμίν εις μαρτύριον.
14 Θέθε έν εις τας καρδίας ύμύ'', μή
πωe"μελετάν Σπολογηθίώαι.
τη Ι 5σοβ
Εγω γδ δώσω υμίν ξόμα & σοφίαν, ή και
ιτόπείν Ά πάντες οι
αντικείμώμοι υμίν.
16 Παραδοθήσεώθε ο δ ύσό γονέων και
αδελφών & συjγγυών 6 φίλων και θανατώ
Cκαισιν εξ ύμή.
Ι7 Και έσεώθε μισέμόμοι υπο παντων δια
το όνομα μs.
18 Και θείξεκ τ'κεφαλής ύμύiύ και μη Σπό
λήται , --
Ά υπομονή υμήυκτήσαίθετα, ψυ
ζ υΚΑΛΟ»
-

"ό"όπνοί νεκυκλειψω"σαπ
πέσων τίω 1.88σαλήμ,τότε Jνώτε ότι ήγίικεν
ή ερήμωσις αυτής,
2 ! Τότε οι εν 7η Ιεθαία, φόυγίτωσαν εις
τα όρη και οι εν μέσω αυτής, εκχωρείτωσαν
" ώ οι εν "χώραις»μή εισ5χέάθωσαν εις αυτίαύ.
22 Ο"τι ημέραι εκδικήσεως αύται εισι, "
πληρωθίμαι πάντα τα γεγξαμμένα,
3 23 ουαί ό ή αν γας έι εχάσαμς 6 ή 3η
χάσα, εν ξκείνας ξημέρας έφαγδ ανάf
κη μεγάλη όλα τ'γής,6 οργή εν τω λαω7s τω,
έή
V 3 24 Και
236 ΕΥ ΑΓΓΕΑΪ ο Ν cap. 2 τ.
24 Και πεσένΏςόμαί, μαχαίρας, ε αιχ
μαλωτιώθήσον;) εις παύτα τα έθνη και Ιε
εσυσαλήμ έςαι πατ8μύψη ύσο εθνών , αχει
πληρηθώσι καιeoι εθνών,
α; Και έφα σημεία ανηλία ξζ%ίύη και
είτgρις και ζάι σ' γης σιμυοχή εθνών εν Σπο
Α εία, ήχέσης θαλάασης 6 στάλε,
26 Α'ποψυχόντων ανθρώπων Σπο φόζs &
περσδοκίας ή επ%χομόφων 7η οικεμβόη αι
2δ σαμιαμφς "εραιών στιλβυθήσονται:
27 και τότε όψονται ή υδν παίξτώ ανg ερ
χόμιμον εν νεφέλη μέ σιωάμεως 6 δόξης
27 υλλής.
28 Α'ρχομάψων
ε ετοάeα" τας κεφάλας ύ
Εότιανακύψα"
εfγίζει ή
Σπολύβωστς υμίύ.
Η Α"

29 Και είπε παραζολίuυ αυτοίς'Ι'9ε# τίμι


συκίδε παύτα τα σένοβα,
3ο Ο'ταν ωerζαλωσιν ήδη , βλέποντες
ας εαυήυ κνιέσκεf, ότι ήδη είγυς το θέeo,
497y"
3 Ι Ούτω & υμείς, όταν ίδια ταύτα γινό
Αίγυα, γινώσκεfότι εγίύς εςιν η βασιλεία το
Θέ8. -

32 Αμίιό λέγω υμίν και ότι και μη παρέλθη ή


23ύεα αύτη,έως αν παύτα γίύη3).
33 Ο έρανος ξήγη παρ%όύσονται,οιό λό
2οι μs και Αμή παρέλθωσι.
34 Πέρσέχετε ό εαυτοίς μήτινοτε βαριω
θέσιν υμίύα καρδία εν κραιπτίλη & μέθης
Εξέμιας βιωτικάίε,6 αιφνίδι.Θ., εφ' υμάς
ν
όπ7ς ή η ημέρα εκείνη,
35 Ω ς ταγές γδ' επελ4ύσε3)
είύ και αξήμι%ίες ότι
τogίσωτον όπη Ε"
πάσης στα
36 Α'7:υπνείτε οιώ , εν παντί καιρώ'Άιό
ν Αλμοε,
- Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. . . 23%
μαμοι , ίνα καταξιωθήτε εκφυγέιν ταύτα
παύτα τα μέλλοντα γίνεθαι , ε ςταθίουα, έμ
τωegώθεν θ' ύg το αυθpώτσs. :
37 Η"ν 5 τας ημέρας εν τω ίξώδιδάσκων
τας 5 νύκτας εξόρχόμύμΘ- ηθλίζετο εις το
όρρς το καλέμόμον Ελαιών, -

Τ38 Και πάς ο λαός ώρθριζε προς αυτόν αν


τωιβω ακέειν αυτό.
Υ Δ. « κβ. 22. "

Ι Ηγ/ιζε 3 ή εορτή ά" αζύμων, ή λεγομί%ύω


Παία α'
2 Και εζήτοιμυ οι Αρχαβείς & οι Γραμμα
τές το, πώς αί4λωσιν αυτόν έφοζξντο γδ' "
λαιόy. ".
3 Εισήλθε ο ο Σαλμάς εις Τέθανε!
καλέμόμον Ισκαριώτίου , όντα οκ θ' αριθμς
σώσεκα. " -

4 Και απελθών σμυελάλησε τοίς Αρχιε


ρεύσι ετοις ρατηγοίς το, πως αυτόν παρα
δω αυτοίς.
5 Και εχάρησαν έσιωέθεντο αυτό αργύ
εμον δενα,
6 Και εξωμολόγησε και εζήτει όυκαιρία"
3 παραδέναι αυτόν αυτοίς άτερ όχλε, τ. κ.
7 Ηλθε ο ή ημέρα ή αζύμων , έν ή έδεε
θύεθαι το πάχα. . -

8 Κά, απές λεπέSν έΓααίνuυ ειπών,


πορόυθέντες ετοιμάσατε ημίν το πάχα και ένα
φάγωμύμ τ . -- ,
9 ό% είσον αυτω Πg θέλεις ετοιμά
"3... « .... ....», ..-...
το ο και είπεν αυτοίς Ιδε, εισελθόντων
ύμδύεις τίμ, πόλιν, σμυαντήσφυμάν ανθρω
π® κεράμιον ύδατΘ βαταζων ακόλε
ξήσατε αύτω εις τίω οικία και είασορόύε% ,
Ι ! Και
τ - -

";Η 238 ΕΥΑrrΕ ΑτοΝ cap. 2α


τΙ Και ερείτε το οικοδεασότη τ' οικίας
,
"
Λέγ{Coι ο διδάσκδήΘ. Π8 ες: το καταλυ
" ή μικότη και το πάχαμ% έμαθητήυμs φάγω και
. Ι 2 ΚακέινΦυ υμίν δείξει ανώγεον μέγα
ξgρωμώύον εκεί ετοιμάσατε.
13 Απελθόντες ό ευερν καθώς είρηκεν
αυτοίς € ήτοίμασαν το πάχα &

ι ί 14 Και ότε εγ%ύετο η ώeα, ανέπεσε, ξοι


ί είύδεκαΣπόςολοι σω αυτω.
Α. : 15 Και είπε προς αυτές. Επιθυμία επε
Sύμησα τύτο το πάχα φαγείν μίθ' ύμιλυ πεθ
τύμε παθέϊν
16 Αέγωγδ' υμίν, όk έκέk και μή φάγω εξ
Αμυτζ» έως ότι πληραθή εν Τη βασιλεία το
εεοδ.
τχ Και δεξαμώμΘ ποτήριον, ζυχαρμςή
σας είπε Λάζετε τέτο, 6 διαμεείσατε εαυ-
αυίς"
18 Λέγω γδ' υμίν ότι και μή πάω Σπο "γ"υ
Ε τ' αμπέλ8 έως ότκή βασιλεία το
Θεξέλθη,
19 Και λαβων αξτον, όυχαριςήστις έκλα
σε και ίσωκεν αυτοίς,λέγων Τέτό εςι το σώ
μια μs, το ιατέρυμλυδιδόμώμοντέτο ποιείτε
εις τίω εμίμ ανάμνησιν. -

2ο Ω σαύτως 6 το ποτήριον, μί% το δει


πνήσαι,λέγων. Τέτο το ποτήριον,ή καινή δια-
θήκη εν τω αίμαίίμκ, τούσερ υμώ εκχν
κομενον. -

2 : Πλμώ ιδερήχερ "παραδιδόντΘ με


ΑμέΓ' εμέ όλα τ'σραπέζης,
22, Και ο Αύμ ιίος ξ ανθρώσκαι πορόύεται
33' το αεμσκόμον πλίω εαι τω αίθρώπά
εκείνω διέπαραδίδοται, -

23 και αυτοί ήρξαντο συζητεί προς Ά


φ
-".
*. : Σ. ΚΑΙ Α "Α. Ο Υ κ. 239.
ά-ν Α ΡΑ , κΥ ** * ώ- » ε - ,.."
όbυ και το , ίίς άeα είη εξ αυτήo ο τύτο μέλλων,
"» ν. . Α . . .

24 Εχύετo36 φιλονικία αν αυτοίς, το,


άς αυ Ά - -
η 25 Ο' ό,είπεν αιθρίς οι βασιλείς ή'
έθνώ κυρμό"εσιν αυτή και οι εξεσπάζοντες
αυά"ξεγέται καλένθ, Τ.
26 Τμέις 3 έχ έτως αλλ' ο μείζων εν
υμίνιγγυέθω ως όνεώτερος και ο ηγέμύρων,
μό
ως ο διακονών. -

27 Τίς γδ μείζων, ο ανακείμάμΘυ, ή ο


ΚΑΙ διακονάν;
Αμέσω.
Ε
ο ανακείμώμΘ-5
ύδι ός ο διακονών,
είμ εν Ά -

ή
μ'
...28 Υμείς θέες οι διαμεμάμηκότες μέ7
εκκg.cy τοις π μοις με. -- * :
και 29 Καγω Ά ν, καθώς διέθε
Αμο4 ο πατήρ μ. ασιλείου ΤΤ -

"; Ι"να εάθίητεώ πίνητεόθ α τεαπέζης


με εν7ήβασιλεία μg, 6 καθίση θε όπ θεό
νων,κείνοντες τας σώδεκα φυλας ξ1'σeαήλ:
13 Ι Είπεδο Κύριφ-Σίμων,Σίμων ιδε,ο
σατανάς εξητήσατο υμάς, το σινιάσαι ως f
"5 εκβιλ είναεια αμελη.
πή επίσης ζs και σύ ποτε δηgρέψας, σήει-,
ξον άυ αδελφές ζε. --
33 Ο'ό είπεν αυτώ Κύριε,μύ (και έτοιμός
είμι δεις φυλακίου 6 εις Άι πορόύε (; -

34 Ο'ό είπε Λέγω σοι Πέτρε,εμη φωνή


σ4 σήμερν αλέκτωρ πείν ή εείς απαρνήση
μη εσένα 4ε. . . . . . . . . . . τ. Αν

και 35 Και είπε, αυτοίς Οτεασέσλα υμας


αό
" ίων(Φ βήμανίξε 6 πήραςκαι υποδημάτων, μή
ύς ερήσατε; Οι ό εξαιον. Ουδενός. .
36 Είπε μυαμπίς Αλλα γιώ, ο έχων,
ι, - " . Χ βαλαί
4
α4ο Ε Υ ΑrrΕΑΙο Ν cap, 22:
βαλαίτιον, άeάτω, ομοίως έπήρου, και ο μή
έχων, πωλησάτω το ιματιον αυτό, 6 αγ9eα
στάτω Ά ό -

7 Λέγω γδ' υμίν, ότι έτι τέτο το γεγχαμ


κό, Ά άνεμοι, τό; Καιμίλιανό
μων ελογέθη.Και γδ τα τει εμέ τέλΘ έχ4.:
38 ό; όσον Κύριε, ιδεμάχαιρα ώθε
ούο, ο δείπεν αυτοίς Γκαι όνες. "
39 Και εξελθεών εσορόύθη κ? το έθΦυείς
το όρος "Ελαιών ηκολέθησαν ο αυτο θοί
μαθηταί αυτό, -

4ο ΓενόχάμΦυό όλ:3"τόπε,είπεν αυτοίς


Περσώχεθεμή εισελθέν εις πέρασμόν,ώσει
Ζ.Ι Και αυτός απεαστάθη ατ' ο
λίθκαι βίζ εθείς τα γόνατα αερσηύχετο.
42 Λέγων Παίτερ, είβέλ4 παρενεJκείν το
ποτήριον τύτο απ' εμέ πλίου μή το θέλη-.
μά μs, αλλά τόσο γνέθω. . . ,
43 η φθη ο αυτώ αγhλΘ α.α' ερανά
ενι%ύων αυτόν, Α'

44 Και γυόμεν(Θ. ά.αγωνία, εκτενές έeoν


ποερσηύχίτο, εγχύετο ό ο ίdρως αυτό ώσει"
θρόμβοι αίματζΦ- καταβαίνοντες όλι τίιο,
45 Και ανασας Σπο " Ά ελθών
φρός άυ μαθητας αυτά, εύρεν αυξύ κοιμω
κίύες Σπο ή λύπης. - -

46 Και είπεν αυτοίς. Τί καθόύδετε, αύα


ταύτες τοερσόύχεθε, ίνα μη εισέλθητε εις
πειeασμόν, -,

47 Επό αυτό λάιέντΘ ,ιδε όχλφ-,6 οι


λεγόμενε-Ίέδας, εις ή δώδεκα, ωeοήρχετο
άμυήυ,θ ήγfiσε τωΙησ5 φιλήσαι αυτόν,
48 Ο δΓκσές είπεν αυτώ Ι'έδα , φιλή--
μαίο ή, ιλον τ8 αίθρώπ και παeκάϊθως:ς - κ.

49 Τσόν
-
" ΚΑ ΤΑ Λ Ο Υ Κ. 24 Ι.
. 49 Τσόντες ό οι «νει αυτό το εσόμενον,
είπον αυτω Κύεμε,ειπατείξομεν εν ίρας
5o Και επάταξεν εις ίες έξι ή δέκο,
#Αρ%ξέως δάφείλει αυτό το ξς το δεξιόν.
και 'Ααοκριθείς ό ο Ενσές, είπεν. Εάτε
έως τότε, ΚαλαψάμενΘ το ωτίκαι αυτ", ιά
σαπ' αυτόν..., μ . , τί " . . . "
"52 Είπεδό Ινσές τωeώς Ά.
νεξέα αυτό. Αρχιβείς ξέρατηγός έtee,δ,
και Πρεσβυτέρους" Ως Κάιλησίω εξελκλύ
θετεμφχαχαιρών εξύλων; -
53 Καθ'
ίξόζεκ ημέραυόντG-μεΑθ'
εξετείναφε υμάϋάαλλ
τα χέιράς Ά τοί
αύτη υμδίβεςινή ώeαρκα ή εξεσία "σκότκς.
54 Συλλαβόντες ξ αυτών ήγαγαν και δεισε
ήγαγον αυτόν εις ή οίκον τζ Αρχιδέως. Ο'
Ηέτβητήκολέθήμακρόθεν, . . .
5, Α'ψαίτωνόπύξάμέσω "αυλής, και
συjκαθισαύτων αυτήυ, εκάθητο ο ΠέβΘ εν
μέσω αυτίθ. " . . . . "

56 Ι'δέστα ό αυτόν παιδίσκ» Ά.


νον αεός το φώς, και ατενίσασα αυτό, είπε,
Και ξάσιμ αυτωμά , . . . ..
ξ57 o' ό ήργήσατο αυτόν, λέγων Τιμώαι, έκ
"Ά ε "o. ω,Υ: . 4on, ή -

58 Και μί;'Αραχύ έ ίσων αυ1ον, έφη"


- κ5ύ εξ αυθηθεί, ο ό πέτρ® είπεν Αν
θρωπε, εκ ειμί-, - ».
39 Και διαςτάσης ώσει ώρας μιάς, αλλ
αξήίχυρίζετο, λέ ν-Ε'α'αληθείας & όξιά,
μέT αυξlώ και γδ'Εαλιλαίος εξαν, φ, ο
"όσ'Είπεδο πέτρ®υ Ανθρωπε,έκ οίδα ο
λέγής, καιοπαραχεήμα,
έφώνησεν αλέκτωρ, κ έπλδηύντΘ
σ. κ.,αυτό,τω στ

61 Και εις ο ΚύeκΘ ειέβλ


ιει και στα φε "η;"
242 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap. 23.
πέπω και σεμνήθη o πέτgΘ το λόγετό
κυρία, ως είπεν αυτώ οτι πριν αλέκτοεκ.
φωνήσαι, απαρνήσηκαι με
μετεί
ΦΘας, Δ. : : : ".
--

4, Καίξεκδών έξω όπέεκίκλαυσεπ-,


κφώς. . . . . . . . . . . . "S", 3, 4,7
63 Και οι αίθρες οι σιωέχοντες εEκσύν» ,
ενέπαιζον αυτώ, θέροντες , " --
64 Και τοεικαλύψαντες αυτεν και έτυπίον
αυτό το αεόσωτοιον και επηρώτων αυτόν, λέ
γοντες, προφήτουσον ίς αςϊνοπαίσας σε.
. .
65 Και έτβα πολλά βλασφημώντες έλε
ν εις αυσόν, Σ. :: -:ς ...: . . . . . .
', 66. Και ως εγγύετο ημέρα και σιωίχθη το
τρεσβυτέεμοντέ λαέ, Αρχιδέετε ξΗραμ
ματές, και ανήγαγν αυτόν εις το σιμιέδειον
εαυή", ε; ... . . . . . ε, ι, , . . .
β7, Λέγοντες Ει συείο και ειςός,ειτε ημίν.
Είπε
σ4τε"
ό αυτοίς Εκι υμίν είπω , και μη πς όύ
- ", τ ν. φ -

68 Ε'ανό ε ερωτήσω, εμή Σποκριθήσέ


μοι, ή Στολύσητε - " . ., κ .: 37 -

69 Α'αό τι νιώ Ε υός το ανθρώακ,


καθήμενΘ, εκ δεξιών ή βιιμά
Ε ένει δυος"Θεξ5ο -

ότοεός αυξύ εφ» Υμείς λέγετε ότι εγώ είμι»


7ί οι 5 Ά.
τυρίας,αυτοί γδ'ηκέσταμεν Σπο τι σόμαίΦ"
αυτύ. - .
ε. . . . . . κγ', 23 --. . . . .
1 Και αλαξαν άπαν το πλήθΦ. αμή"».
"γαλί, αυτονό ΕΠλάτ": " ,... 5
2 Η%ξαντο ο κατηγορείν αυτό, λέγιντες,
Ετον άρρμεν διατρέφονται το έθνώ-,6 κωα
λύοντα Καίσαρι φόβους διδύναβλέγνταεαυτ -

τον Χριςον βασιλέαίΐ), ... . . ":


. - αύ, : - .. 3 o'5
- Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 24
3 Ο'ό ΠιλάτΘ επηρώτησεν αυτόν, λέ
γων. Σύει ο βασιλόυς ήυ Ι«δαίων5ο δΣπο
κριθείς αυτώ έφη'Συ λέγής. ".

4, o 5 πιλάτΘ- είπε ωeo, άυ Αρχιβείς


Ν »/ 2 ΓΑΥ " 2/ -

δ άθ όχλες. Ουσεν όUρίσκω αίτιον εν τώ αι


θpώτοώ τέτω. - .. . . * -

5 Οι ό όή%υον, λέγοντες o"π ανασείει ή


λαόν, διδάσκων καθ' όλης τ'Ι'sáαίας και αρξα
"μενΘ- Σπο σ' Γούιλαίας έως ώθε.
6 ΠιλάτΘ- όακάσας Γούμλαίαν , επηρώ
τησεν ει ο ανθρωτη Φ- Γαλιλαιός ες".
. 7 Και όλmfνες όί εκ τ' εξεσίας Ηρώδου
- εςϊν,ανέπεμψεν αυτόν τωρός Ηρώθύμι,όντα ξ
αυτόν εν Ιεροσολύμοις ανταύταις ταις ημέ
ραμς. " ... " .. -- " . .. . . . . . .

8 ο δε Ηρώδης,.ιδών ή +ησgν εχάρη


Α
λίθο λόγδ θέλων εξ ικανε ιδείν αυτόν, δια
το ακέει πολλα τίει αυτό και ήλπιζέ ίαση
μείον ιδείν ισ’ αυτο γινόμενον... -
9. Επηρώτα ό αυτόν έν λόγωις ικανοίς'άυ
τός ο εθεν απεκρίνατο Ε"). . .
1ο Ειςήκφσαν θεοί Αρχίβείς ξ οι Γραμ
ματείς ό,τόνως κατηγορφιώτες αυτό.
1 Ι Εξgθενήσας σε αυτόν ο Ηρώδης σμυ
7οίς φρασ4ύμασιν αυτύ, 6 εμπαίξας,τειξα
λων αυτόν εθήτα λαμπραν, ανέπεμψεν αυ
τον το Πιλάτω. -

12' Εγγύoντo δε φίλοι όντε ΠιλάτΘ και


ο Ηρώδης Ά 7ή Ά μέf Ε"
πορρύπήρχον
13
γδεν έχθρα
Άο. όντες αεός εαυγές,έξύ
ή συβιαλεσάμενΘ-
- Αρχιδείς Θάξο αρχοντας @ ή λαόν, Α'

ί? Είπε προς αυτές. Πe"σίωέjκατέμρε


ά αίθρωτιον τέτον, ωςΣποςρέφονται ήδαξί,
δίδε, εγω ενώπιον υμών ανακείνας,
Χ 3
εάεν"
β?"
Α

244 Ε ΥΑΓΓΕ Λ Ι Ο Ν Cap. 23.


ερνά το αίθράσω7έσω αίτιον, αν κατηγο
ρείτε κατ' αυτό, -

15 Α'λλ' εθεHρώδης ανέπεμψα γδ' υμάς


πεος αυτόν, και ιδα, εθεν άξιον θανάτε εσε
πετρα Γιώον αυτω... . . . .. . .
πό παιδούσας οιώ αυτόν Σπολύσω κυ .
12 Ανά/κιμ σε είχεν Σπολύειν αυτοίς «2'
εορτίω ένα,
τ8 Α'νέκραξου δε παμπλ»θεί, λέγεντες"
Αίρε τύτον, Σπίλυσον δεήμύν ή Βαραββάν,
19 (o"πς ίώ διαςτέσιν ίινα 3ξυομό"ίω εν
75 πόλεις φόνον βεβλημώύΘξεις φυλακίμύ.)
2ο πάλιν οιώ-ο ΠιλάτΘ- τωeρσεφώνη
ζεSίλα; Σπολύσα εικσεν,
2 Ι οι δε επεφώνοιω, λέγοντες Σταύegρ
σον,ς αύegoσον αυτόν,
22 ο σετείτον είπε πελ, αυτές", Τίκε'
κακό εανοίησιν ξιάς εθέν αίτιο θανάτε εύ
εν εν αυτώ παιδώσας εν αυτόν Σαολύσω.,
23 οί5εισέκόντο φωναίς μεγάλαμε αι:
τέμενοι αυτό ταιρegoθήνα και καίξ%ιον αι
φωναι αμήδ& η Αρχερέων,
24 ο Jεπικάτé επέκρινε γυέθαι το
αίτημα αυόδ. . . - . . . "
2; Αφέλυσε δε αυτοίς ή διαςτάσιν και
φόνον βεζλημάμον εις τίω φυλακήν δν ήτ":
το ή δε Ικσάν παρέδωκε τω θελήμαι, άυήυ.
26 Και ως απήγαγαν αυτόν, όληλαζόμενοι
Σίμωνές άν(Φ Κυρίμαίε συ ερχ?μύ" αιω'
αγκαι, εφέθηκαν
Άι Ιησού. αυτώ
: ή ςαυρών,
ωe" φέρψν
τη όπ
27. Η κολέ84 δε αυτό πολύ πλήθΦ τύ
λαέ εγμυαικών αιθεκόπjoντo ξεθρίωοιω
ΦζΑνηroy, --

28 Στραφεί, οι πες κυτές ο Ιησες,όπ'


- Θυγα
ΚΑΤ Α Λ Ο Υ Κ. 245
Ε Ιερουσαλήμ,μή κλαίέlε εα' εμέ,
πλία εφ' εαυτας κλαίεf , και όλα τα τέκνα
Σ' - -

29 οτι ιδε, έρχον? ημέρα ανάς έegύσι.


Μακάρια α) σείραή, εκοιλία, αή εκ εγγύνη
-σαν, @μιαςοι οι έκεθήλασαν.
3ο Τότε αύξονθλέγξε τοίς όρεσί', Πέσεφ
εφ' ημάς και τους βομυοίς Κώύψαφημάς.
3 Ι Ο"τι εξόνισω υγρώξύλω ταύτα ποιέ
Ά Ε.
Cίν,αν"; ofύο κακέ
2 Η 2οντο ό C, έτερφέ κ%κ καιρ794 σί4λ»
ν

ι:::::::"""""
33 Και ότε απήλθον όλ: + τόσον ακαλές
κύμόν Κρακίοιυ εκεί ες αύρνστιν αυτόν ε
κακέρίκ ό μου εκ δεξιών , or 3 εξ αει
9ε€9ον. . : : -- - -

-,34 ο δε Εκσάς έλεγε"Πάτ8,άφες αυτοίς,


αγδαίθεσιμποιήσι Διαμεειζόμμoι ο πε
ιμάτια αυτό, έζούονκλήegν. - ν

35 Και ειςήκιόλαός ξεωρών, εξεμυκτή


μειζόν δίδοί αίχόντες συμία τους», λέγοντες:
-Αλλες έσωσε, ωστίσω εαυτόν, είκτός εσινό
Χειςος ότι: Θεξ εκλεκτός. . . . αν . •

και- 36. Ενέπαιζαν ό αυτω 6 ρί εραίιώτα!"


κόμιμοεθό
τοεισερχόμενοεξόξΦ ωφσφέegντε αυτώ"
αυτ
37 Καλέγήις Εισυ ε: ο βασιλόυς ά"Γκ
3. Η' ό και όχι2gαφή νεοεαμμών ετ' «ν. Αν.

αυτω 2ράμμασιν Ελλμυικοίξ6 Ρωμαϊκούς


-6 ίς ραϊκούς ο Υ Τ Ο Σ Ε Σ ΤΙ Ν Φ
-

-Β ΑΣ Ι Α Ε Υ Σ Τ Ω Ν το ΥΔΑΙ Ω Ν.
9 Είς άε ήυ κρεμαδέντων πακέργων
κά, μιντ, , λέγων Εισυ ει ο Χεισος»
σώσον σεαυτόν ξ ημάς.
4o Αποκειθείς δε οίτερς
Χ 4
εσείλκα α;
τω,
246 ΕΥΑΤΤΕΛΤο Ν cap. 23.
το λέγων Ου3ε φοζή συ ή Θεόν,όμ εν τω αυ
σω κρίμαίι εί5 - - .. . . - -

41. Και ημείς μίμ δικαίως αξια γδ"ών


έτο egέξαμεν Σπολαμζαύομεν βιά δε εσεν
ατοτυον έτεραξε. . . . .. . . ... . .. .
42. Και έλεγε τωΙησέ Μνήθη άμε, Κό
εμε, όταν έλθης εν τη βασιλεία Cg. ":

43 Και είπεν αυτώ ο Ιησες: Αμίωλέγω


ζοι, σήμερον με7' εμέ έση εν τω παραδείσω.
44 Ηνό ώσει ώeα έκτη, και CκότΘ- εγό
νετο εφ' όλμυ τίμι γίμώ έως ώeκς εννιέτης, ".
45 Και εσκοίόθη Ά και το
καταπέτασμα σεναέ μέσον τ. : ξε «ν

46 Και φωνήσαι φωνή μεγάλη, ο Ενσές


είπε: Παίτ8, ειεχέe%ς Cκαι παραθήσολgo το
πνεόμα με.Και ταύτα ειπων εξέπνόυσεν,ε
47 Ιοών δ ο εκατόνταρχΦυ το γήυόμε
νον, εδόξασε + Θεόν,λέγων όντως ο ανθρα
πΘυ άϊά δίκαιΘ- lώ. ". . . .. . -
ί
48. Και παύσες οι συμπαρκ5%υόμενοι ό
χλοι ό%ι τίω θεωeίανταύτίω, θεωeριώτες
τα γυόμενα,τύπΐοντες εαυτίύταςήθη ιω4
spέφον. . . . . . . . . . ε: ι: - ro,- Κ
"49 Ειςήκ{σανό παίτες οι γνωςοι αυτό
μακρόθεν Εγμυαίκες αι σμυακολκθήσασαι
αυτώΣποφ"Γαλιλαίας, δρώσα ταύτα.
5o Και ιδε,ανήρ ονόμαίο Ιωσήφ,βελόυτης
ύσαίχων, αδραγαθό 6 δίκαιΘ.,
5 ί"(ούτ®- εκ μυ συΙκατατεθειμύρG
7ή βελή 6 Ά αυτήθ): Σπο Α'exμα
θαίας πόλεως ήϋΙ'εσαίων ός & τερσεéέχε
το 6` αυτός τίωβασιλείαν το ξΆ -

52 Ούτ(Φ. Φερσ%θών τω"Πιλάτω, ήτή


στατο το σώμα το Γησοδ. . . . . . . . . . . .τ.
53 Και καθελών αυτο ενετύλιξεν αυτο
- ζικdόνι,
ΚΑ ΤΑ Λ Ο Υ Κ. 247
ζινδόνε, 6 έθηκε αυτό εν μνήμαιολαξΑυτω,
ξεκ ίώ εδέπω εδες κείμενΘ".
- 54 Και ήμέρα ίώ παρασκώύη, διστάζβαιον
επέφωσκε. " ι, « . . . . . . . . .σ: " " *

55 Κατακολgθήσασαί5 Φγιωακες,αίτι
νες ήσαν σιωί,κλυθύα, αυτω έκα.Γαλιλαίας,
εθεάσαντο τομνημείον».6 ως ετέθη το σώμα
αυτ8. " -

56 Υ'αοςρέψασα ό ήτοίμασαν αρώμα


τα 6 μύeα και το μάμ στάββατον ησύχασαν
χ?τίω εντολήν, ..., 3. Σ. 4, ε ?

- καί. 24. .. . . . . . . .
επ Εθεμιά ήδσαββάτων, έρθpυ βαθέος
ήλθον όατ το μνήμα και φέeyυσαι αήτοίμ
αρώματα και ίινες σαμείωπαϊς: " . . .
-- 2. Είieρνοε: Ηλίθον Σποπεκυλισμόμον Σάο .
το μνημείg, » .«. ?. .. . . . .. .
2, 3 Και εισ%θεσαι εχ εύepν το σώμα το
Κυβίκαι Ιησε. . :: : -2
- 4 Και εγϊόετο εν τω διατυoρείθα αυτας
-τει?έτκ, Φιδε,δύο αύαρες επεςησαν αυστης
εν εώθήσεσιν αςραπjέσαις 2 τ.... ….. --
ατσ Εμφόζωνο γίνομώων αμήδη και κλι
νgσών το ορόσωπον εις τίωγίώκαι είπονοεός
αυτάς Τί ζητεία ή ζώντα εφτίύνεκρών 32
6 Ουκ έσιν ώδε, αλλ' ηγέρθη μνήώητε ως
ελάλησεν υμίν,έτι ών εν τη Γαλιλαία,
χ Λέγων, o"π δέ; Η υόντε ανθρώα και πα
eασοθήναι εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών,
&ςαυρροθήνα και 7η σgίτη ημέρα αναςήναι,
-s 8. Ε.: αυτό. -
, 9 Και υποςοέψασα Σπο τα μνημεία»
-ό ειλου ταύτα πάντα τοις ένδεκα 6 πα
C, 1οίελρίαοίς... ... εκ. και ..............,
*
ιο Η'σαν ό η Μαίδαλίωή
- Τ. Χ 5
Μαρία και
Ιωαν
W
248 ΕΥΑΓΓΕ ΛΙΟΝ Cap. 24,
Ιααίνα θΜαεία Τακώξε,6αι λοια αίσια
αυταίς,αι έλεγαν προς άυ Σποςόλες ταύτα,
ΙΙ Και έφαίκσαν ενώπιον αυτήν ωσείλη
eoς τα ρήματα αυτήυ, έήπίςομυ αυταίς..."
12 ο Jε Πέ5Θ αύαςτές έδραμεν όλα.Το
μνημείον 1και παρακύψας βλέα 4 τα οθόνια
κείμενα μόνα θ απήλθε, πεθς εαυτον θαυ
μαζων το γεγονός, 4)

ή; Και ιδιούο εξ αυτήυ ήσαν πορόυόμε


νοι εν αυτή 7η ημέρα εις κώμίμ, απέχεσταν
ταδίκς εξήκοντα Σπι Τεeουσαλήμ, ή όνομα
Εμμαές. .. .

14 Και αυτοί ώμίλομπεάς αλληλkς πε


ειπάντων ή συμζεβηκότωνΊέτων..., ... "
τ; Και εγγύεσο έντη εμιλάτανάσ6 συ
αζήτειν, και αυτός ο Ιησες εjγίσας συμετεο
ρώύετο αυτοίς. . -Ετ
τ6 οι 4εοφθαλμιοι αυσίύ εκεατέντο το
μή ό%ilyώνα αυτόν, " . . . . . . .Α

τ7 Είπε δε προς αυτές, Τίνες οι λόγοι και


τοι ώς αυτιζάλλετε προς αλλήλsς τοειπασών
τες, και εσε σκυθρωποί.3 . . . .. ο
- - r8 Α'ανοκριθεες θεο εις ά όνομωκ Κλεόπας,
είσοεπεος αυτόν. ΣύμόνΘυ παροεκέίς αν "
υσαλήμ,6 εκ έ#ως τα γυόμενα αν αυτή αν
ημέραςΤαύτας και - .. - ... ... και
19. Και είπεν αυτοίς. Ποια; Οι θεεέσον
αυτώ Τα τει 1ησέ τζ Ναζωeκί«,ός εγξύε
το ανήρ τενφήτης, σιωκτος ανέρlo & λόγω
ενανίίον τύΘεξώ παντός τύλαξ, ον: 3
2• Ο πως σε πεφέθώκαν αυτόν οι Αρχιες
φές ε οι αρχοντες ήμύψεις κοιμμα θανάτε,6
ές αύeροσαν αυτόν". - τ. : : ζει. *

21 Ημείς δε ήλπίζομεν όk αυτός ιση ο


μέλλων λυβέθαι ή Τσεαήλ, αλλά γε σω
2τα Φε
Κ Α Τ Α Λ Ο Υ Κ. 249
πάσι7έτοιε» τgέτίωΊαύτίου ημέρα αγή σή
μερον αφ' έταύτα εγ%ύετο. -

22 Αλλα εγμναϊκές μνες εξήμιλυ εξέςη


σαν ήμας,γυόμιμα όρθεια, όλα το μνημείον
23 Καί μή όύρούσει το σώμα αυτό,ήλθον,
λέΓεσαι € οπτασίαν αγέλων έωeακένα, και οι
λέγκαισιν αυτόν ζην. .. . . . . . . .
24. Και Εμνες ΕΕ ημίν όλα το
μνημείον , 6 εύepν έτω κάθως ξα, μυαίκες
Ά ό Ά κα "τε αγω
25 Και αυτός είπε προς αυτές. Ω'ανόητοι
gίβeαδείς τη καρδία σε πς όύειν όλα πάσιν
-

Οίς Ά Ά "εκε",
2 χι τέαύτα όν , και
εισ%,θέν εις τίτυ δύξάυαότος : Τ. : και
27 Και αόξα Σπο Μωσέως ε Στο
παίτων χωΦεοφ»ή", δικημήκώενιωτείς εν
πτίσας άχραφαις τα τει αυτό. "
28 Και όγισαν εις τίωκώμία και έτνορώον
το χαι αυτός τωeφσεποιείτο πορρωτέρω πο
ρβύειθ. . . . . . . ι,

29 Και παρεζιάσαντο αυτόν, λέγοντες,


Μείνον.Ά όί κερς εαέρα ες, έκές
κλινε η ημέρα. Και εισήλθε τύμένα σιιυ
αυτοίς." " " ... ε τ : " " . .. .. . .
3 o Και ξ ο εν τω κατακλιθήναι αυ
τομέTaωήί,λαζωνίαότον αυλόγησε, και
κλάσας επεδίδε αυτοίς. α

31 Αυήυ 3 δίκυείχθησαν οι οφθαλμοι,


χαξεπέ5ωσαν αυτόν έαυτός αφαντζΘ- εγέ
νετο απ' αυτή). ---- \" ,

3α και όσων προς αλλήλο, Φυχε η κα.


δία ήρθό καρμόμη ώ ενημάν, ως ελάλει ημών
εν τήoδω, ξως διμύοιγγυημέντα, καφάο και
33 και αιας-αίτες αυτήΊή ώρα, "ιπ.,
2σο , ΕΥΑΓΓΕΛτοΝ cap:24:
ψανείς Γερουσαλήμ ε εύeoν συμηθε%ισμέ
νές ώύ ένδικα 6άθ σιω αυτοις,
- 34 Λέγοντας Οία ηγέρθη ο ΚύεμΘ- όν
τως, 6 όφθη Σίμωνι. - .. ε ν ι ς
.::35 Και αυτοί εξηγόντο τα εν 7ήoδώ και
ιώς είνωθη αυτοίς εν τη κλάση το αέτε. .
36 Ταύτα ό αυάλδjέντων, αυτός ο InC2ς
έςη όν μέσω αυτήϋ,6 λέγ{αύloίς Ειρήνη υμίν.
37 Πτοκθέντες ο έ έμφοβοι γυόμιμοι
έδόκοιμι πνεύμα θεωρείν. .. -

38 Και είπεν αύλοίς Τί τεταρα)μβόρι εσε,


6 διαίύ διδύογισμοί αναβαίνεσιν εν" καρ
δίαις υμδύο - --- , -

ίς 39 fδετε τας χείρας με είδα πέθας με.


όία αυτός εγώ ειμί ψηλαφήσατέμε δίδετε,
όk πνεύμα σαρκα 6 οςέα ώκ έχ4, καθώς έμε
θεωρείτε έχοντας και ζ , -
4o Και ίύτο ειπων επέδειξεν αυτοίς τας
χείρας 6 άυπόδας. -

4: Εί. βαπτένιων αυή)Σπο "χαράς,


και θαυμαζόντων, είπεν αυτοίς. Εχετε ιο
, βρώσιμοι άνθcίδε 3 - : : : : : : -

42 οι υε εαέδωχαν αυτώ ιχθύΘ- όα


μέeως.6 Σπο μελ4ατέα κηεξ«... . . . . . .
43 Και λαβων,όμωπον αυήυ έφαγήμ. ,
- 44 Είπε δε αύioίς ούτοι οι λόγοι και ελά
λησα πeώς υμάς έί ων σιιυ υμίν,όμ δε πλ»
εροθήνα παίτα τα γεγραμμόμα εν τω νόμω
Μωσέως,é αερφήταις: 62 αλμοίς φει εμά.
.45 Τότε δίαύριξεν ανήϋΦψεν, το σιμιέ
να τας 2ξαφας, " - ε/
- 46 Και είπεν αυτοίς. Οτι έτα γέγρατ%),
και "τως έδειπαθείν +Χεκςον,éαίαξήνα, έκ
ενεκρώΆήτείτη ημέρα,... . . . . . . . .
47 Και κηρυχθώαι όλι τω ενέμαίι αυτό
", μετα
, " ΚΑ ΤΑ ΙΩ ΑΝ. : 25 Ι .
μετάνοιαμ ξάφεσιν αμαρίιών εις παύτα τα
έθν», αρξάμενον Σπο Ιερουσαλήμ, .. -

48 Υμείς θέεσε μάρτυρες?έσων,,


49. Και ιδί, εγω Σποσέλκωτίω επαγίε-,
λίδυ σε πατρός μs εφ' υμάς υμείς θεκαθά-,
σατε ώς τη πόλει. Ιε6ουσαλήμ έως και ενσύ
σηάθε σιμύαμιν εξ ύψ&ς. " . . . . . *
το Εξέγαγε σε αυά, έξωίας εις Βηθα
νίου και έτσάρας τας χείρας αυτό, όνλόγησεν.
":"κω
5 Ι. Και εγώ,
εγχυε το άτωa, "-- αντον
εν τω βυλογείν , - ,
αυ
ώύ, διέςη απ' αυήί, και ανεφέρετο
ρανoν.
εις + ε
..ς". * . : σ'
52 Και αυτοί αερσκευήσαντες αυτόν,
υφέςρεψαν εις Τιενσαλήμ μίλχαeας με
χαλης. και β' . . . . . . . - "
3 Και ήσαν διαπαντός εν τω ιβώαινέν
τες δόυλογέντες α Θεόν, Αμίαύ, . --

-- - υ

το κΑΤΑ τα ΑΝΝΗΝ
ε η ΑF ΕΕ και το Ν.
- -->. * Σ . . . . . . . . . . 3 : Αν: * . . . . . .
και - " Κεφ, να, Υ.ε. .Ο : 5 ν. -
- Υ., . . . . . . .. . . .. . .. - .
Ι Ν αρχή ήν ολόγΘυ, και ο λόγΦ ήν,
ΕΕξ Θεός Ά Α"

2 ΟύτΘ- ήν εν αρχή πgής ή Θεόν,


3 Παύτα σήί αυτε εγχύέlo και χωρίς αυτά
εγγύέlo εάε εν όγάρgνεν, .• - «».
Α: Εν αυτώζωήίν, ε η ζωή ή το φως ή"
ανθρώπων", ε, ι, -" ," . . . . . . . ..
5. Και το φώς ενΊή σκοίίαφαίν!,6 ή σκο-.
ίία αυτό εκπτίλαβε",
" . 2 τ: : :6: Εγγύιτ,
rt», ο τ:ς -, ,,,,
2,2 . . ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ Cap, τ.
6 Ε'γίύετο αίθρωτ"Θν απες αλμώΦ.
παeαβεύξόνομά αυτώΙωαίνης.
7ούτ@νήλθεν εις μαρτυρίαν, ίναμαρ
τυρήση αειτύ φωτός, ίναπαύτες πτώσωσι
δι αυτό. . . . . . . . . .. . .. , " .
-8 ουκίδεκάνφ
τυρήση τει τα φωτός. το. φως,
. " αλλίνκμαρΣ
9 Η' το φως το αληθινόν, όφωάζει παί
τα αίθρασοι ερχόμύψει εις έκόσμον,
το Εν τω κόσμω ίύ, και ο κόσμΦ δίαυ
σύ εγ%ύετο και ακό αυτόν εκ 35ω. ,
- 1 : Εις τα ίδια ήλθε, 6 οι ίδιοι αυτόν και
παρέλαβον. "ε: : 3
i 2 o"σοτό έλαζον αυτόν , έδωκεν αυτοίς
εξεσία τέκια Θεύγμέθαι, τεί πεύεσιν:ν
εις το ονς α") ΤΕ;" -
ν ".

-13 οι όκ εξαίματων,έδεεκ θελήματΘ»


σαρκος , και δε εκ θελήματζbν ανδρής, αλλ' εις
Θεξ εγγυνήθησαν.
14 Και ο λόχΦ σαρξ εγίύετο και εσκήνω
σεν εν ημίν , ί6 εθεαστά οι άμυ".
Άr
ρης χάριτΘ- Φαληθείας. . . . . Η
15 Ιωαύνης μαρτυρεί τίει αυτό,ξ κέκeα
γε, λέγων ούτGνιώ όν είαιον Ο' οπίσω με
ερχόμόρφ-, έμοενθέν με γέγονεν όί τocά
7ύς κκαι ίω. τ-- :

16 Και εκ το πληρφόματΘ- αυτό ημείς


παίτες ελάζομύμ, εχάéιν αντιχάει τΘ-,
-17 Οπ ο νόμΘ., δια Μωσέως εδόθη ή
χάεμς 6 ή αλήθεια δια Ρησέ Χρις και εγ%ύετοςε
18, Θεόνεδείρεώeακε πώαετε έμόνογε
νής ιός,ο ών εις ή κόλαον τα παστός,εκείνθ«s
εξηγήσασο: .." . .. : ε" , " ... "
19 Και αυτη εςϊνή καπεία ήτα",
.. -" ." Τι
Κ Α Τ Α ΙΩΑΝ. * 273
ότι απέσΐλαν οι «δύο εξ 'τερσολύμων,
Ιεράς ® Λάυίτας, ένα εργοτήσωσιν αυτόν. Σύ.
ίίς εί5'
2o Και ωμολόγησε και δεκ ηρνήσατο 6 ω
μολόγησεν Ωύπ έκείμι εγω ο Χεκςός. . . .".
21"Και ήρφήτησαν αυτόν Τί ομός Ηλίας
είσύ; Και λέγΨουκ ειμί ο τενφήτης εισύ,
Καιαπεξeέθη 9ύ. . . . . . . ,,,,
22 Είνον οιώ κυτώ: Τί, α, ίνα Σπόκεις
ζινουμάμτοίς πέμψασιν ημάς άλέγής «νει
σεαυτ8 5
23 Εφη. Εχω φωνή βοώντG εν τη ερή
μω Ευθύνα+ τίω οδών Κυεία καθώς είπεν
Ησαΐας ο αεοφήτης. . . . -'
24 Και οι απεταλμύθοι, ήσαν εκ ήδΦα
ρισαίων -- " " -- . . ..
25 και ήρώτησαν αυτόν, εείαoν αυτώ"Τί
και βασίζεις, είσυ εκεί ο Χεισος, έτ. Η-
λίας, έτειο τωeoφήτης και - -

26 Απεκρίθη αυτούς ο Τωαννης 2 λέγων"


Εχωβαπίζω εν ύδαίο μέσος ό ύμύJέςηκεν
δν ύμείς εκ οίδατε,
αχ Αυτός εςιν ο οπίσω με ερχόμμΦ , ός
έμοεθέν με γίγνε" και εγω ύκ ειμι αξι(Θ
ένα λύσω αυτί ή ιμάντα το ύσοδήματΘ". -
28 Ταύτα εν Εκθαβαρά εγίύετό πέραν το
Τορόαύg, όσείώ Ιωαΐνης βασίζων,
ά9 Τή επαύριον βλέα" ο Τακόνας "Γη
σέν ερχόμενο
μνος τε"Θεέ ο ορος
αίρωναυτόν, ξλέγf "δε"ά
τίω αμαρίλντύ κό-ι
σμs. Υ Α. Α' 2 . W. - . . ..
"3ο ούτός στο ειέ εγώ είπονο πίσω με
έρχ.)
σός μεαιθρ,ός
αύ. έμαενθέ μεγέγιενοί ωe"
. . ιι.": ν α ' Ε, , " .
3τ Κάγω ύκήδει, αυτόν αλλ' "ε": 4)
α
254. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap. τ:
ρωθή το Ισραήλ, δια τύτο ήλθον εγω εν τω
ύσαία βασίιζων... και . -ε",
32 Και εμαρτυρησεν Ιωαύνης,λέγων Ο'ίο -
τεθέαμα, το Πνεύμα καταβαίνονώσει τει
σερα εξ έρανο, ξέμψεν επ'αυτόν , να
33 Κάγω έκήδει' αυτόν αλλ' ο πέμψας
με βασίζει αν υδαίο».έκεινός μοιείπει,
Ερ' όνα ίδης το Πνεύμα κωταζαίνοι εμέ-ι
νον ετο' αυτόν, "τός εσινοβασήίζων εν Πνώύ
μιαία αγέω. : . , " "Α", ε" " ..,
ι .34, Κάγω εώeακα, ε μεμαρτύρηκα όίο.
κτός ες, ο υιός τε Θεέ, , " . . . . .
35 Τή επαύριον πάλι είgήκε ο Ιωαύνης»,
3. -

& εκ ήυ μαθη αυτό δύο και ": - ε- , ιι


36 Και εμβλέψας τω εκσέτειπατενά,
λέγή Γθε ο αμνός το Θεε.. 25
37 Και ήκεσαν αυτά οι δύο μαθητα λα
λέντG)-, &ήκολέθησαν τωΙησg. , " . .
38, Στραφείς ό ο Ιησές , 6 θεαστίμεν
αυώύ ακόλεθενταξιλέχ! αυτοί ...ραν
39 Τί ζητείτεξοιό είπνον αυτώ"Ραββί (οι
λέγέ%) ερμίμμόυόμενον, διδάσκούε) π8
4ρ Λέγι αυτοίς. Ερχεθε 6 ίβετεγΗλθον
Ε
φημέρδυ
είδονεκείνuώ,
πέμόρ{;ώeαό
και τι μ' έμψΑυ τίω,
<'
μυ ως δεκάτη, -

4ϊ. Η Ανδρέας ο αδελφός ΣίμωγΦ- Πέ


β«, είς εκ θdύο ά"ακεσαήτων παρα Ιωαίνε»t.
ώ ακολκθησαύτων αυτώ, w » «
42 Ευρίσκφ άιά τοεξότ@- ή αδελφόν ",
ίδιον Σίμωνα, 6 λέγή αυτώ, Ευρήκαμεν τόν,
Μεωία",όες μεθερμίωόυόμενον ο Χeωςός. -
43 Και ήγαγΨυ αυτόν, αερς τον Ιησεν.
Εμβλέψας5 αυτω ο Ιησές, είπε. Σύει Σί-,
μων ο υιός Τωνά συ κληθήση Κηφάς ο ερμή-.
νόύεύ) Πέτ"Θ», ...: . κι ο 4 --
- 44 Τή
Κ Α Τ Α Ι Ω Α Ν. 25 5
44 Τή επαύριον ηθέλησεν ο Ιησές εξελ
δέν εις τίμι Γαλιλαίαν 6 &υρίσκίΦίλιπ
πον,€λέγή αυτώ. Ακολέθμοί. .: :

45 Η'νό ο ΦίλιπσΘ-Σπό Βηθσαϊδα, εκ


η πόλεως Ανδρέα επέτρε.
46. Εύgέσκ! ΦίλιπασΘ- ή Ναθαναήλ,και
λέγή αυτώ"Θ"νέγραψε Μωσης εν τω νόμω και
οι οεοφύται , 4ρήκαμάμ Γκσέν φύοντΕΤώ
σήφ ΦΣπό Ναζαρέθ.
47 Και είπεν αυτώ Ναθαναήλ Εκ Ναζα
μεθσίαύαταξίο αγαθόν εί), Λέγή αυτού Φί
λιπασΘΣΕρχε και ίσε. " -. . . .. .'
48 Είδενοϊνσές "Ναθαναήλ ερχόκύμον
Φεις αυτόν και Ελέγξτει αυτύ Ι'σέ αληθώς
Ισeαηλίτης εν ώgόλΘ- ύκέςτ.,
49. Λέγή αυτω Ναθαναήλ πόθεν με γι
νώσκής, Α'ποκρίθη ο Ιησάς, και είπεν αυτω,
Πe"τε σε Φίλιπτσον φωνήσαι, όντα υπο τίω
συκίώ, είσόν Cε -

52 Απεκρίθη Ναθαναήλ, ελέγl αυτοί,


Ραββί, συ εί ο ιός τύ Θεξ, συε ο βασιλώς:
το Ισραήλ. - - - - . ν
5 Ι Α'πεκρίθη Γησές 6 είπεν αυτώ οίο
άσόν Coι Ειδόνιζε υποκάτω σ'συκής, π
ς όύεις, μείζω7έτων όψ4. .. -
72 Και λέγ) αυτω Αμία αμίμ, λέγω
υμίν Ατν' αρί, όψειθε τι καιρανόν ανεωγότα, 6
ο αγιέλες τύ Θεξαιαζαίνοντας εκατα
βαίνοντας όλ: +ιλον το ανθρώτνε. .. . .
" . . . β'. -2. . . . . . .
Και τι ημέρα τη φείτη γάμΘ- εγχύετο,
έν Κανάτ Γαλιλαίας Φίύ ή μήτηρ σε "ε
όκει. . . . . . - - - - . . -
α Εκλήθη ά ξ ο Ιησές 6 οι μαθηται αυτά
εις φι
τ γαμor. Φ.
χ 3 Και
276 Ε γ' Α Γ ΤΕ Λ Ι Ο Ν Cap. 2.
3 καλύτερήσαντφ οίν", λέγl ή μήτηρ τύ
Ιησε προς αυτόν οίνοι άκ έχεσε: -

2 Λέχ αυτή ο Ιησές: Τί εμοί εσοι, ού


ναι, έπω ήκι η ώeαμε. . . . . ...
και Αέρι ή μήτηρ αυτό τους διακόνεις ο ί"
αυλέfή υμίν ποιήστεf.
6 Η"σαν ο εκεί υδρία λίθινα εξ,κείμώμαι
""Άώ
αναμετρητας δύο ή τρεις,
7"Λέκι αυτοί, ο Ιησες. Γεμίσαι τας ύ
δρίας ύδατΘυ.Και εγέμισαν αυτας έως αίω.
3 και λέγή αυτοίς''Αντλήσα#νιώ, εφέ
ρε#τω Αρχιτεκλίνω. Και ίμύεJκαι 1
c!
o Ως Ά Αύσατο ο αρχισείκλινΘ. το
4;» ν η " Γν Ν. Λ' * "

ύgλορ οίνον γεγχυημόύον,(Φέκήδει πόθεν έτίν.


οιόΦάκονοι δεισαν οι ίωτληκότες το ύδωρ)
φωνεί ή νυμφίον ο αρχιτείκλινΘ" , " -
το Και λέ% αυτώ"Πάς αίθρωα Φ"φράο
το "καλόνοίγονίθησι, εόταν μεθυδώσε,
τότε ξελάωω συτετήρκκας έκαλόν είνον
ίως αφίο. { -
ί τ'Ταύτίω εποίησε τίω αρχίμι σήυ. ση
μείων ο ίησεςε Κανά έΓαλιλαίας,έεφα
πέρασε τίω, δόξου αυτό, και όλίς-όυσαν εις
αυτόν οι μαθηταί αυτό, - -

Ι 2 Μετα τωτο κατέβη εις Κατόναεμ,


αυτός ε η μήτηρ αυτξώ οι αδελφοί αυτ" και
οι μαθηταί αυτό ε εκεί έμειναν και πολλας
"e" ... . . . . . . κ......... 3,
ίξ Και είγυς μότο πάαα ήδΤεδούων, 6
«νέζη εις Έεροσόλυμα ο Ιησες..., τ " ... "
14. Και, όρεν εν τω ιερώ έξύ πωλέντας
βόας έπρόβατα επεισεéας, εάυκερμα
ίεται καθημόύες. . . . ..."
τ; Και ποιήσας φeαγέλλιον εκ χρειίων»
- παίτας
Η Α Τ Α Τ Ω ΑΝ. 25χ

παάτας εξέβλενέκ το ιερδ, τάτε πρόβατα


& άάβόας και ήδκολλυζιςών εξέχει το κάρ
μια,Φ τας τραπέζας ανέςρεψε .
16 Και τοις τας τρειςτρας πωλέσιν εί,
πεν Α'eα+ ταύτα άτεύθεν μη ποιείτε τοί
κον τύπατζός με οίκον εμπορίg.
17 Ε'μνήθησαν 5 οι μαθηταί αυτό, όί γε
καμμίμονεςιν ο ζήλΘ τύ οίκε (και κατέ
φαγε με.
18 Άπκεβιται ομό οι Ι'ευαίοι,6 είσον
αυτώ; Τί σημείον δεικνύεις ημύν, όί ταύτα
σoιεις 5
19 Α'πεπείθη ο Γησές & είπεν αυτοίς
λύσατε ή ναόν τέτον, ε εν σεισίν ημέρα,
εγέe9ο αυτόν και ...
2ο Είσον ouυ οι Ι'gaάjoι Ειοπαράκοντα
€ εξέτεσιν ώκοδομήθη ο ναός διά , ε συ εν
πεισίν ημέραις εγερείς αυτόν και
2 1 Εκέινώ- δ έλεγε πει το ναό τύ σώ
ματΘ- αυτό. 9

2 2 Ο'τε ομύηγέρθη εκ νεκρών,εμνήθησαν


οι μαθηται αυτό ότι αυτο έλεγχυ αυτοί και
ζήίς όυσαν τη γραφή , ετώ'λόγω ώείπε ο
Ιησές. Α- - -

23 Ως ο ίώ εν Ιεροσολύμοι, ώσω πάχα


εν τη εορτή , πολλοί όλίς-όυσαν εις το όνομα
αυτό,θεωρgντες αυτά τα σημεία α ετυοίει.
24. Αυτός ό ο Ιησος εκ ζήίς-4 εν εαυτόν
αυτοί, θα το αυτόν κνώσκί, παύτας
25 Και ότι έχζείαν είχεν να τις μαρτυς
ρήση πλει το ανθρώτο και αυτός γδ' εγένωσκελί
ίύ εν τω «νθρώπω. "

τ Η', ο «tro-3. ει ήJΦαρισαίων Νι


κόδημΘ όνομα αυτώ,αρχων ήδΤέδαύων -
Υ 2 2 Ού
258 ΕΥ ΑrrΕ ΛΙ ο Ν. cap. 3.
2 ούτΘ ήλθε πρός ή Ιησεν νυκτός, και
είπεν αυτώ Ραζβι , οίδαμεν ότι Σπο Θεξ
ελήλυθας διδάσκδήΘ- έδεις γδ' ταύτα τα
σημεία όμύα3 ποιέν, ασυ ποιέις,εαιμη και ο
ί Θεός μέ1' αυτό, Α" -

3 Απεκρίθη ο Ιησές,βείπεν αυτώ Αμίμι


αμίμυ λέγωCoι, εαν μήίες γ%υνηθή αιωθεν, και
σήμύα3)ιδώντίμ βασιλεία τι Θεοδ. φ

4 Λέγl προς αυτόν ο ΝικόδημΘ. Πώς


αιώα?) ανθρωτ"Θ- 2%υνηθήναι γέρων ών και Αμή
«λιμύα;) εις τίω κοιλίαν τ'μητζός αυτό δού
τερον εισελθείν & χυνηθήναι και
β
5 Α'πεκρίθη ο Ιησές Αμίκο αμίμ λέγω
Coι , εαν μήίις γ%υνηθή εξ ύδατΘ: 6 Πνόύ
ματΘυ, και ομύα;) εισελθείν εις τίω βασι
λείαν τ8 Θε8. και

6 Το γεγυνκμύον εκ ή σαρκός,στιόξες"6
Το γεγεννημόμον εκ "Πνόύμα!Φ ,πνεύμ% ες",
7 Μή θαυμασης ότι έτσόν (οι Δεί υμάς
γεννηθήαι αύωθεν, » . κι - w

8 Το πνεύμα ότι και θέλει πνεί και τίμι φω


νίω αυτό ακέεις, αλλ' ακoίδας πόθεν έρχεθ
και π5 υσάγ{"έτως εςι πάς ο γεγεννημό;ύΦ
εκ τύ ΠνόύματΘ-'.,
9 Α'πεκρίθη ΝικόδημΦ- ξείπεν αυτώ,
Πώς οιώα") ταύτα γενέθαι και
- το Απεκείθη ο Ιησες 6 είπεν αυτώ Σύ
είο διδάσκδήΦ το Τσeαήλ,
νώσκεις και
ξέΆ
και γι
«ί ιιιιι/σ".
Ι Ι Αμluυ αμήν λέγω σοι , ότι ό οίδαμεν
λαλεμεν, δό έωeάκαμεν μαρτυcρομεν και
τίω μαρτυρίαν ημώύ και λαμβανεf.
12 Ει τα βήγία άτο, υμίν,β επς όψε
τε, πώς, εαν είπω υμίν τα ετσse,άνια, πς όύ
σετ και
- 13 Και
, , ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 259
13 Και έδεις αναβέβηκεν εις ή &ρανόν, εξ
μή ο εκ τί έeανξ καταβας, ο ιϊος Φαθερότσκ
ο ών εν τω έρανώ.
14 Και καθως Μωσης ύψωσε ή όφιν εν7ή
ερήμω,έτως υψωθήναι δεία υιον το αιθρώσg.
15 1"να πάς ο πτώύων εις αυτόν, μή Σπό
λ»θ,αλλ' έχη ζωήν αιώνιον.
Τ. : 6 Ούτω γδ ηγάπησεν ο Θεός κόσμον,
ώσε + υον αυτο τμονογενή έδωκεν, ίνα πάς ο
πτόUων εις αυτόν μή Σπόκm3), αλλ' έχη ζωήν
αιώνιον. .
Ι7 Ου γδ απές λεν ο Θεός ή υον αυτό
εις έκόσμον, ίνα κείνη έκόσμο , αλλ' ίνα
σωθή ο κόσμΘ- δι αυτό, -

18 Ο'πς όUων εις αυτόν, και κρίνεθ ο όμή


π7ς-ώύων , ήδη κέκβμ3) και ότι μη πεπί εις
το όνομα το μονογενές ιίξτε Θεξ. -
, 19 Αύτη αέεςινή κρίσις, ότι το φώς ελή
λυθέν εις + κόσμον, ξήγάπησαν οι ανθρωποε
μάλλον το CκότG-, ή το φώς ήν γδ πονηeα
αυτή, τα έργα. κ.
2ο Πάς γδ' ο φαύλα ωegίασων, μισεί το
φώς 6 εκ έρχεθ προς το φως, ίναμή ελεF
χθή τα έργα αυτά. . . , . . .
2 Ι ο 3 ποιώντίμ αλήθίαν, έρχε3) προς
το φως, να φανερωθή αυτά τα έργα και ότι δν
Θεώ εςπνεiργασμάμα: ν- - Α" ε"

22 Μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησές δοίμα


θηται αυτό εις τίμι Ι'sdεύαν γίω και εκεί
Άι αυτήJ& εξάπjιζεν,
23 Η"νό 6 Ιωαΐνης βασίζων ξν Αίνων,
είγυ, το Σλέιμ, ότι ύδατα πολλαήν εκεί ε
παρεγίνοντο 6 εβαπjίζοντο... 1.

44 ρύπω γδή βεβλημώΦ εί, τίω φυ


λκκήν ο Ιωαΐνης, -" γ. Αν

"Υ 3 25 Ε'γέ
26ο ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ cap. 4. ,
25 Εγένετο εν ζήτησις εκ ή μαθητήθ'
Γωαίνg μίλ Τεδεύων τει καθαεισμε; .
26 Και ήλθον προς Ε.Τωαννία 6είτον
αυτό Ραζβι, ος μομφβε πέρα, σε Ιοράεές
νε, ώ συμεμαρτύρηκας, ίσε,όδιά βασίζει,6
πάντες έρχον3) προς αυτόν.
27 ΑπεκρίθηΊ'ωαΐνης &είπενού 9μύα
"ται αίθρωα 3 λαμβάνειν εθέν εαήμη ή σε
δομώον αυτώ εκ τί έρανέ. -

28 Αυτοί υμείς μοι μαρτυρείτε ότι εξαιον


Ουκ εάμι εγω ο Χριςος, αλλ' ότι αφεςειλμέ-και
νΘ- είμι έμΦe"αθεν εκείνκ.
29 Ο' έχων τίευ νύμφίuυ,νυμφίΘ- εςίν ο
όφίλΘ- fνυμφίg,ο εςηκως, ξακέων αυτύ,
χαρά χαίρει διαιτία φωνία, το νυμφίκαι.
"έν ή χαβα ή έμή πεπλήρω%).
αυτη
..Υ., 7

3o Εκείνον δε, αυξάνφ, εμεό ελα7τέθη.


3 Ι Ο αιωθεν ερχό » επάνω παίτων
3ςΐν, ο ανόκ ή γής, εκ "γής ες , 6 εκ "γής
" λδηεί, ο εκ τω έρανε ερχόμύνΘ , επάνω πάν
των εςίν. --
32 Και ο έωeακε θήκεσε και τύτο μαρτυρεί,
και τίμιμαρτυρίαν αυτό εδεις λαμζάνει.
33 ο λαξαν αυτό τίμημαρτυρίαν,εσφeά
γισεν ότι ο Θεός αληθής εςιν.
* 34 Ο'ν γδαπές λεν ο Θεός, τα βήματα σύ
Θεξ λαλεί και γδ' οι μέτι και δίοώστν ο Θεός το
πνεύμα.
35 Ο'πατήρ αγα ανά αιλον , έπαύτα Jέ
α»κεν αντήχίβι αυτό.
36 Ο' πις"όύων εις + θόν , έχ& ζαίμλαιώ
μον, ο βααειθών τωυώξεκόψέλζωήν, αλλ'
"η οργή τύ Θεάμύψει ετο' αυτόν. -

• , 4.
οι οιώ ένα ο Κύει® ότι ήκεσαν οι Α
Φαρι
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. - 2βε
Φαρισαίοι , ότι Τησές πλείονας μαθήlας
ποιεί, και βασίζει η Γωαύνης: ...
2 (Καίτοιγε Ιησες αυτός άκ εξάπιζεν,
αλλ' οι μαθηταί αυτ"). . . . --,
3 Αφήκε τίo Γκάαίαν, ε απήλθε πάλιν
εις τίω Γαλιλαίου. . . . . .
4Έδε, ο •αυτόν θέρχεθα2 ' ''.δια εΞαμα
ρείας. και, , ν . -
5. Ερχεθέν εις πόλιν ή Σαμαρείας λέγο
μύία Σιχαρ, πλησίον 3"χωeίεό έdωκεν Ια
κωζΙωσήφ τωθώ αυτό... ,2 . . . .
και Η', ό εκεί πηγή τ: Τακώς ο έν Γκσές
κεκοπτακώς εκ τ' Εί"εί, , οκαθέζετο έ
τως ά: τύπηγή.άeα μδώσει έκτη... -
7 ΕρχέΩ γμωή εκ τΣαμαρείας αντλήσαι
υόωρ, λέγή αυτή ο Γκσές: Δέσμοί πείν,
8' οι γδ μαθηταί αυτό απελmλύθίσαν εις
τίου πόλιν, ίνα Έρφας αγρe"έσωστ,
ο Λέγίξ αυτώήγμών και Σαμαράπς πώς
συή ελήΦ ώ, παρ έμε πέιν αιτές , έσης
γμυακός ΣαμαρείτιδΦ-5 και γδ συίχζώνται
Ιεδώοι Σαμαρείταις,
το"Άπειέξη Τσές εείπε, αυτή Ειή
δεις τίω αδρξα το Θεό , και ώς έσπνο λέγων
σο, Δός μο, πένσυ κι ήτησας αυτουξίδι»
κεν αν σοι ύδωρ ζών.
! ! Λέγή αυτώ ή γμή"Κύριε,έτε αίτλημα
Αχές , 6 το φρέαρ ες: βαθύ πόθεν έν έχ?ς τή
ύδωρ τόζων και α - :-.....κι τ'
12 Μή συ μείζων είτε πα?ro: ήμδώ Ια"
κως, ός ία»κένυμάντο Φρέα"ξ αυτος εξ αυ
αξίπε,ξοι υοι αυτό, ε τα θρέμματα. Ά
15 Απεκέίθη ο Ενσές, ε είπε αυτή τάε
επινων
72 ο και
: η υδασΘ.
αίπή οκΊέτε; ΆπΆ
τύ ύδατGλ" και εγω
4 Ο'ς. «Ί σχόω
262 ΕΥΑΓΓΕΑ το Ν cap.4,
δώσω αυσω, και μη διψήση εις ή αιώνα αλλα
7ο ύθωρ, ο αιώσω αυτώ, γενήσε%) εν αυτώ πηγή
ύδασΘ- αλλοιώκαι εις Ε
αιώνιον. -

Ι 5 Λέγ! Φeός αυτόν ή γαυή Κύριε, δός


μοί τύτοαντλέν.
ενθασε Ιούθωρ,ίναμή
. διψώ,μηθεέρχωμα
» . ! " ΑΤΤ. ,

16 ΛέγΦ αυτή ο Ιησές r"παγε, φώνησο»,


ή αίθρα (ε, και ελθε άνθασε. «

17 Απεκρίθη ή γαυή 6 είπεν ουκ έχω


αίθρα. Λέγή αυτή ο Ιησες. Καλώς είπας ό"ίι
αίθα έκ έχω. . . . . . . .
18. Πέντε γδ αίθρας έχες ένύν όν έχΦς,ύκ
ές ξg ανήρ, τύτο αληθές είρηκας, 2 :
Ι 9 Αέγ4αυτώή
Φeoφήτης εί σύ. γμωή Κύριε, θεωρώ ότι
ν

2ο οι πατέρες ήμύδε Τέτω τω όρει αρρσ.


"κύνησαν"θύμός λέγετε ότι ο Ιεροσολύμοις
καιςίν ο τόπ'Θ., όω και δει τωeφσκιωέιν.
2 Ι Αέγ4 αυτή ο Ιησές Γύναι, πάς-Δυσόν
μοι,ότι έρχεθώeα,ότε έτε εν τω όρφΊέτω έτει
εν Τεe"σολύμοες ωέρσκιευήσε#τώπατεί. -
22 Υμείς ωeρσκιμείτε,ό εκ οίδαά, ημείς
"ξεσκuυεμόμ , ο οίδαμάμ ότι η σωτηρία εκ
οήθΙ'εθαίων ισίν. "ξ
23 Αλλ' έρχεται ώeα, ενιώ εστν, ότι οι
αληθινοί ωροσκuυητα ωe"σκuυήσεστ τω
πατε ένανώύμαίι θαληθεία και γδ ο πατήρ
σοιέτες ζητεί άυ αe"σκιμέντας αυτόν. ".
24 Πνεύμα ο Θεός και άου τοαφσκιωέντας
έμίloν εν πνώμαίο θαληθεία δείαενσκυνείν.
ν.25, Αίγ4 αυτώ ήγμυή όίδα ότι Μεωίας
έρχεθ, ο λεγόμύΘύχειςός όταν έλθη εκεί
"Φ",αναγfελεί ημίν παντα..... , Α'
α" Αέγ{ αυτήο Ιησες. Εγώ είμι, λαλών
. . . . . . . -

27 Και
... Κ Α ΤΑ ΙΩΑ Ν. 263
37 Και βα"Ιέτα ήλθον οι μαθητα, αυτί,
έιθαύμασανόkμέγαυακό κάλ Άι
μήίτοι έπε Τί ζητεί5ή,4ληά, μή αυτής,
28 Αφήκενομό τιώύδρίάναύτης, χμυή,
και απήλθεν εις τίωπόλιν, 6 λέγή τοίς αί
θρώποις , ..., ..... -

29 Αεύτε, ίδεf αίθραπον ός είπε μοι


"τα όσα έφοίησαμήτί ξαός εςπν ο Χριςός;
3ο. Εξήλθον ένεκα πόλεως, έΆ.
«είς αυτόν. ......... ε --
3", Ε3 τω μεταξύ ήe%των αυτονοί μα
θητα), λέγοντας: Ραζβι, Φάγε.. . .
32.9 β.είπε αυτείς.
φαγέικ ίιώύμείςεκ Ε. Εγω βρώσιν έχω -

33 Ελεγον οιώ οι μαθηταί τωeoς αλλήλες


Μήίος ήνεjκεν αυτώ Ε €9
, 34, Αέγή αυτοις ο Ιησές Εμόν βρώμα
ες" και ένα ποιώ το θέλημα το πέμψαντός με,
και τελειώσω αυτό το έργον.. ν" -

3: Ούχουμείς λέγετε ότι έτι τέlβάμίωός ι


εσ7,6άθεεισμός έρχεθ: Ιδε,λέγω υμίν,επά
βατε Ε ύμήυ, και θεάσαώς τας
χώρας ότι λόυκαί εισι ωeoς θέβισμόν ήδη.
κ; Και ο θεείζων μιώθονλαμβαίει, και
σιουαγή καραόν εις ζωίύ αιώνιον, ίνα 6 ο
"Άαχει,
37 ΕνγδΊέτω ολόγΦ.εσιν ο αληθινός,
όί, αλλΘ- ετίν ο ασείρων, δαλλος ο θερίζων.
38 Εγω ααέςjλα υμάς θερίζειν ο εχ,
ύμείς κεκοπιάκατε άλλοι κεκοπτακαστ, και
ύμείς εις έκότγον αυσίύ εισεληλύθατε,...
39 Εκ ό σ πόλεως εκείνης πολλοί όπί
τούσαν εις αυτόν ήδΣαμαρειά", δια φλό
2ον Εο" Ο"τι είτοέ μοε
παίτα όσα ετσοίησα. σ'

Ζ. 4ο Ω ς
264 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ . Cap 4.
4ο Ω'ς οιώ ήλθον ωeo, αυτόν οι Σαμαρεί
παί;ηρώτων αυτόν μείναι παρ αυτοίς και
νεν εκεί δύο ημέρας. . . . . . . . .
4Ι Και πολλώ πλείας δήίς όυσαν δια ή
λόγον αυτό. . . . "! "

42 Τήτεγμυαικι έλεγαν οτι έκέτι θα


τίω σίωλαλία πς-όύοίύμ αυτοί γδ'ακη
κόαμάμ, ο οίδαμε ότι έτός εςτν αληθώς ο
σωτηρτύ κόσμs,ο Χριςός. . . -

43 Μετα ότας δύο ημέeας εξήλθεν ενεί


θεν, δαπήλθεν εις τίμυ Γαλιλαίαν. "
44. Αυτός γδ ο Ιησές εμαρτύρησε ότι
πεοφήτης όντή ιδία πασείδιεμήν εκ έχf.
Α; Οτε οιώ ήλθεν εις τίω Γαλιλαίου,
εδέξαντο αυτόν οι Γαλιλαίοι και παύτα έωρα
κότες αετυοίησε εν Ιεροσολύμοις εν τη εορ
τη 6 αυτοί γδήλθον εις τίω εορτίμύ.
46 Η"λθε ομό ο Ιησες παλιν εις τίω Κα
νάπτάμλαίας, ότι και εποίησε το ύδωρ είνον,
# Και μόλις βασιλικός, και ο ψός ήεθένει εν Κα
τόναέμ, ζΥ.

47 ούτΘ ακέσας ότι Ιησές ήκ{ εκ τ'


Τεδιύας εις τίμι Ράμλαία,απήλθε αεός αυ
τον ίνα καταζή εί:ίση?) κατύ ή υόν ήμελλε
γδΣποθνήσκίν,
48. Είπεν οιώ ο Ιησες ωeώς αυτόν"Ε'αύμή
σημεία 6 τέραταίδητέ,8 μήπς 4ύσησε. -

49 Λέγ{αρός αυτόν ο βασιλικός Κύεμε,


καταζνθι πριν Σποθανείν το παιδίον με.
5o Λέχ! αυτώ ο Ιησές Πορόύκαι ο ιξός (και
ζή. Και βάς όυσεν ο αίθρα σΘ- τω λόγω ώ
είπεν αυτώ ο Γκσες και ξαιρό.
. 5: Η δη ό αυτό καταβαίνοντΘ ζοι δελοι
αυτό απήντησα αυσω, 6 απηγίειλα, λέγον
τες Ο τι ο παίς ζκαι ζή. . . .
52 Επώ
.- Κ Α Τ Α Ι Ω Α Ν. 265
, σ2. Επύθετο οιώ που αυή" τίωώρου εν
άκομψότερον έχει και είσον αυτω οτι
ώeκν Ά αυτόν ο πυρετός, κέι,
ξ3. Είνω.euύ ο πατήρ ότι αν εκείνη τη ώρα
άξέπεν αυτώ ο Ιησες Ο τι ο υιός Cκαι ζκ,και
όλις όμσεν αυτός ξήςϊκία αυτεόλη, Τ.
54, Τάτο πάλιν δόύτερον σημείον έτσοίη
σε ο Ικσάς,ελθών εκ τ' Ιεθαίας εις τίω Γα
λιλαίdυ. . . . --
. . . . . σ. . .
1 Μεταταύτα ιδεορτή ή Γκαλύων, και
αέζ, Τησε, εξΣιενσόλυμα, a. :
2 Ες".5 εν τοις Ιέeρσολύμοις όλα 7ή αερ
ει. Άξζί,
Ενθεσόα,πέντεςοας έχ«σα. . . Τ :
- 3 Ενταύτας κατέκέτο πλήθΦ- πολύ
ή "αθενέντων, τυφλών,χωλών ξηρών,εκόι
χομόων τίωσά ύδατφ"κίνησιν, κ . .
ηΆ ικό καιeύν ματέβαινεο ριωμκαι
7ή κολυμβήθρα , 6 ετάραωε το ύθωρ,
τgώτΦ- εμζας μό:3μυ Ά.
Άι" εγίνετο, ώθήσοτε κατείχε πάε
σ7η
40%ί4,5 .Σ . . κι ο " να
Ω5 Η θέkς αίθρώσΘ. εκά τειάκοντα
οκτώ έτη έχων ένΊή αίθενεία. . . . . . - ε". * Αν

.. 6 Τέτοί ιθώκο Ικσές κατακείμώμον και


5ες όί πολυν ήδη κόνον έχbλέγ{ αυσω"Θέ
λεις ύκής οΐυξώ.3 . . τ."
. . . .- " - , " .
7 Απέξη ντίλαθενά ξύει",
θρωαόν ΆΆ.
βάλλαμε εις τίμικρλι, δυ ο "δείχθ
- εγώ,αλλΘΕίτε εμέκατά "αένq εν:
Τ3 Αέγξα τω ο ίησές Εγίρα, άερνά
κείξβατόζε, έφειπάτι. . . . .
"ψ",2.ανθρωπίΦ
- 9 Και όνθέως εγ%ύετο
λίgλ
- . .
"266 ΕΥΑrrΒΛΙοΝ Cap. 5.
και ήρεή κράββατον αυτό,6τειεπατί:ίώ ο
στάζβατον αν οκείνη τη ημέρα, - ..
1ο Ελέγνοιαδοί i'sώδύο εσωτεθεεξανόυ
μύβω Σάζβατόνες" και εκ έξέςf σοί άρα ή
κέιάζβατον: "... . . . . . .
1 Ι Α'πεκείδη κυτοίς: ο ποιήσας με
τjγιή, εκέινόςμοι είπεν Α'epνή κeέζβατόν
ζs» και δειπάτ{. *. . . . .. . . .
12 Η ρήτησαν οιώ αυτόν Τίς εφινό αί
ωσΘ. o είπών σοι Α'epν + κcάζβατόν
Ωκαι,«δηδειπάτφ5 -- ," . : «
13 Ο' ό ιαθείξεκ ήδει lίς εςιν ο γδ' Γησες
εξένζυσενόχλs όντΘνέντώ πόσω ,
τ"14 Μετά ταύτα ούρέσκ? αυτόν
τωιέρω, και είπν αυτώ αθε υγιής γέγονας"
μηκέτι αμάρτανε, ίναμήχέieύν ίισοί γύη
----"
τα). "υ κτ - . . .... . ...
Ι5 Απήλθε ο αίθρωα Φ. , και ανή ειλε
τοίξΤεθαίεις
υγιή. " "ότι Ινσετεςτι
: --ξε Σ
οποιήσας αυτίν
εξί εκ νς, ι,
- 16 -Καλυδα: τέτο εθίωκον ξΤηνών οι εε
τσιδοι, διεξήτοαυαύτον εθκήίlâναι,όίι ταύτα
εανοίει αν σαββατω. ... ε.'. κα
"τι και ο ό ιήσόε απεκρίνατο αυτοίς ο'
πατήρ με έως αρίο εργάζεθ,καγω ερχάζομψό,
18' Δια τύτο καινμάλλον εξήτοιώ αυτόν οι
Ι'agώοι Σποκτέίναι, ότι και μόνον έλυε το σείς
βατο , αλλά έπατέρα δεν έλεγε +Θεό",
ίσον εαυτόν ποιώντώ θεώ, ", ε" ". "
19 Απεεβίνκαν ένο Εισές μι είπενα
τοί"Αμάοάμμύκέγω υμώνε όμύαται ο υος
ποιείν αφ' εαυτώ εθεν, εαγμή ί, βλέτη η ί
πατέeαπομέντα αγδ α εκείνφ, ποιό,
ταύτα € ο υιός ομοίως ποιεί. -

" 2ο Ο'( γδ πατήρ


...Τ
φίλει η ιίον , και δείκνυ
παύτα
- ' , Κ Α ΤΑ ΙΩΑΝ. 267
δείκνυσιν αυτώ ααυτός ποιεί, και μείζονα
Ε' δείξει αυτώ έργα , ίνα υμείς θαυκά
Μ7t. - -

α! Ωστό γδοπατήρ εγείρ! 3 νεκρούς


και ζωοαοιεί,έτω δό ψός ώς θέλει ζωοτνόιεί.
2α Ού"εκδοπατή, κρίνιεάένα, αλλά
τίω κeέστν πασανσέσωκε τωύω,
23 Εναπάντες άμώσi tύον, καθως μ
μώσι έπατέeα.όμη μμών + υιον, και ίωμά ή
πατέeα ή πέμψαντα αυτόν. . . . . ,
ί
24 Αμίμ, αμίμ λέγω υμίν, ότι ο + λόγον
με ακέων, και πς 6ύων τω"πέμψανίέμε, έχΆ
ζωίω αιώνιον και εις κρίσιν κ έρχs3, αλλά
μεταβέβηκεν εκ τζ θανάτε εις τίωζωμύ.
25 Αμίω αμίμ λέγω υμών , ότι έρχ
ώeα 2 και νεώ ετιν2 ότι οι νεκροί ακέσει 3
φωνής τους τύ Θεξ 6 οι ακέσαντες ζήσον
26 Ω σε% γδ ο πατήρ έχ4ζωίω αν εαυτ
τω,έτως έσωκε ξ τωυω ζωlώ έχéν εν εαυτώ"
22 Και εξ«σία, έσωκεν αυτώ 6 κβίσιν
ποιέν, ότι υος ανθρώτοκαι εςί. .

28 Μη θαυμάζεf τύτο ότι έρχεθώρα εν


πάντες οι εν τείς μνημείοις ακέσον;) τ'φω
νής αυτg. ε ." -
29 Και εκφορώσοιθ, οι τα αγαθα ποιή
σαντες , εις ανάςασιν ζωώς οι ό τα φαύλα
φedξαντες, εις αιάςκσίν κρίσεως. . . . . -
3ο Ου αμύαμα εγω ποιών αφ' εμαυτά
εθέν καθώς ακέωικgίναι και η κείσις ή με
δικαία εςάν ότι και ζητω το θέλημα το εμόν,
«ιλλα το θέλημα το πέμψαντός με παβός,
3 Ι Ε'αν εγω μαρτυρώ τίει έμαυτό,ήμαρ
τυρία μs καικ έσιν αληθής, - ,
32 ΑλλΘ έσιν ο κοιτάει
3
ιμ":" ζ ! )*
Ι
268 π?ΑrrΕΛ1ο Ν cρ τ:
Ευοί: ετινήμαρτυρία ώμαρτυρά
εΑκ&. τy

33 Εμείς απίςτέλκασπρός Ιωανίω, ο


μεμαρτύρηκε 75 αληθεία.
34 Εγώ ό και παεκ ανθρώσε τίωμαρτυ
εία λαμβάνω
σωθήτε, και
αλλα ταύτα λέγωϊνά ύμείς
. . : : :- . . . . . . .

35 Εκείνg uύο λύχνφ- οκαθμόρφ. &


φαίων υμείς και ήθελήσα# αγάλκιάθίύα,
πελς ώραυ εν τω φωτί αυτύ. *..

36 Εγώ ό έχω τίμιμαρτυρία μείζω σύ


Τώαίνε ταγδ έργα αέσωκέμίοιο πατήρ ίνα
τελειώσω αυτα, αυτα τα έργα α εγω ποιώ,
καρτυρεί αειεμέ,όί ο πατήρ με απέταλκ.
37. Εξαίζψαμε πατήρ,αυτός μεμαρ
τύθηκε.«εί εμίξ: έτί φωνήν αυτί ακγκλατ,
πώτοξ, έτε είδΘ αυτύξωρακατε."
- 8. Και fλόγο αυτό εκ έχετε κύοντα εν
υμάν ότι δν ασέςίλεν έκέινό, σάσα, ύμείς
και πις έύεστ. - -

39 Ερώνάτε τας καφαι,όμι υμείς Joκέ;


τι εν αυτής ζωήν αιώνιο έχύνθ όκειναι εισιν
"κατ'είσαι σε μί, Έ. Τ.
4o Και και θέλετε ελθείν πεός με, ίνα ζωήν
έχετε. , -

4Ι Δόξήυ παεκ αίθρώπωνε λαμβαίω,


43 Αλλ' είνωχα υμάς ότι τίω αγάτνίων
τύ Θεέ εκ έχετε εν εαυτοίς.
43 Εχω ελέλυθα εν τω ονόμαίι τύ πτα
"rός με 6 και λαμβαίετέ με, εαν αλλΘ έλθη
εν τωονόμαί τωiδία, εκείνον λήψεαθε. .. .
44, Πώς οιόαώθε υμείς πςεύσαι, σόξαν
"αξα αλλήλων λαμζαίοντες, ξτίύ δόξου
παρατυμόνε Θεέ εζντέπ : " ".
" 45 Μήδοπείτε ότι εγώ κχτηγορήσω 77'e?ς
- , και
υμώίύ
-
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ, 269
προς fπατέeα έσι, ο κατηγορώνυμου, Μω
σής,είς δν υμείς ήλπικατε,
46 Ει γδ ό%ις όψετε Μωσή, όλτς-4ύετε αή
έμοί τείγδεμέ εκείν(Θ έκαψεν, -

47 Ει 5 τοις εκείνε Γeάμμασιν και πς όUέ


τε,πώς τοίς εμoίς Ά πς όύσετε και
9' • - 6 . ..

1 Μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησές πέρλι ή"


θαλαίωσης σ'Τάμλαίας σ'Τιζεριάδος, ?
2 Και ηκολέθ' αυτώ όχλΦ. πολύς , ότι
εώρων αυτό τα σημεία αετοίει ότι η αθε
": - . . . . . .- ,
3 Α'νήλθε 3είς
- ι».
Ε", -
6 εκεί
ε,25% ή Άξ.
4 Η"ν 5 εJγυς το πάgα,ή εορτή ά"Τεσαίων,
5 Ετσάρας έν ο Ιησές άυ όφθαλμες, και
θεαστάμύψΘ- ότι πολύς όχλΘ- έρχε%) πέος
αυτόν, λέγή προς ή Φίλιππον, Πόθεν αγορά
σημάρ αέτες,ίνα φάγωσιν ξτοι και - -

γδ'ό ύδει
(Τέτο ο έλεγε
ίξέμελλε π4eάζων αυτόν αυτός
ποιέν) '. Ά

7 Απεκέίθη αυτή ΦίλιπσΘ- Διακεσίων


αίωαείων αρτοι άκ αρκέσιν αυτοίς, ίνα έκα
στς αυτήυβeαχύ τι λαβή, γν

8 ΛέχΆ αυτώ'είς εκ ήύ μαθητΐύ αυτύ,Αν


αρέας ο αδελφός Σίμων Φ Πέτζελ" .
ο Εσι παιδιάριο εν ώθεό έχ& πέντε αέτως
κρίθίνες έδύο όψάρια αλλά ταυτα ά εσιν
εις τοσέφες και " --> ν - Α' 7' ν . , *

1ο Είπε 3 ο Ιησές Ποιήσατεώύ ανθρώ


πες αναπεσείν. Η"ν 5χόρτος πολύς όντωτός
πω. Ά ξν οι αίθρες ή αριθμόν ώσει
77 εyτακι% έλ40 έ• Λ.

: Ελαζεο & αρτες ο Ιησέρξ &χαεί,


τήσα, ήξύωκίτοί, μαθητής,
Ζ 4
οι ό κάθύτ%!
τοις
<
22ο ... Ε ΥΑττΕΑ το Ν. cap. 6.
σοίς ανακάμψοις όμοίως 6 εκ ήυ όψωείων
όσον ήθίγον. . . . . . . . .
12 Ως ό ενεπλήθησαν, λέγή τοις μαθη
πής αυτε Σιωαγάγετε τα οειασώύσαντα
κλάσματα,ίναμή τίΣπόλη%),
13 Σuυήγαγον καιν , και εγέμισαν οώδεκα
κοφίνες κλασμάτων εκ ή πέντε αβτων ήδ'
κείθίνων, ά επεείασόυσε τοίς βεζρακόσιν. .
14.Φί έν αίθρωποιίθόντες ο έτο'οίησε ση
μείον ο ίησες, έλεγον Ο"τι ξτός εςιν αληθώς
ο ωεοφήτης ο ερχόιόμΦ- εις + κόσμον.
: 5 Ιησες &ν jνες ότι μέλλεσιν έρχεθαι,
και αρπάζει αυτόν,ίνα ποιήσωσιν αυτον βα
Cλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όeως αυτός
*
μ
-
-

--
-

θηταί Ε
16 Ως ο όψία εγχύετο,κατέζησαν οι μας
μα
τ7 Και εμζαύτες εις το πλοίον, ήρχοντο
πέρου 7 θαλάωής εις Κατόναέμ και Όκο
Δία ήδη εγεγόν!, και έκεληλύθ προς αύξύ ο
1ησες. . . . . . . : -

18 Η'τεθάλαώα , ανέμε μεγάλs πνέον


σΘ-, διηJάρετο. . . . . . .
19 Εληλακότες έν ως σαδίες εικοσιπέν
σε ή σεμάκοντα, θεωg;ύσι ή Ιησgν τεμπα
τόντα ό%i ή θαλάσσης και είγυς τύπλοίε γι
νόεάμον και εφοβήθησαν. - '
2ο Ο'όλέγ4 αυτοίς. Εγώ είμι, μη φο
θί ευέ. - -

2 Ι Ηθελον εν λαζέν αυτόν εις το πλοίον,


και βυθέως το πλοίον εγ%ύετο ό%ι σίγής εις ί.3
υφηγoν. -

22 Τη επαύριον ο όχλΘ- ο εςηκως πέραυ


"θαλαώης, ίσων ότι πλοίαριον άλλο κίβ
εκεί ει μη εν , εκείνο εις ο ενέζησαν οι μαθηταί
Κ Α Τ Α Ι Ω Α Ν. : 221
αυτό,και ότι και σιω4σήλθε τοίς μαθητώς αυ
σ5 ο Ιησες εις το πλοιάeμον , αλλα μόνοι οι
μαθηταί αυτό απήλθον
23 Αλλα ο ήλθε πλοιάρια εκ Τιζεριά
δος ε/γυς τα τότο και όφε έφαγον ή αρτον, όυ
ειςήσαντζ9- τζ Κυρίg.
"Ε Ο"τε Εύ: ο όχλΘ- ότι Ι'ησές εκ .

έσιν εκεί, εσε οι μαθηταί αυτό , ενέζησαν και


αυτοί εις τα πλοία , ε ήλθον εις Κατόναέμ,
ζητώντες ή Ιησgν.
25 Και όΨρόνίες αυτόν πέρθυ "θαλαίωης,
είτσον αυτω Ραζβι,πότε ώδε γέγονας 5
26 Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησες & είπεν Α'
μία αμίμ, λέγω υμίν , ζητείτέ με εχ ότι εί
σετε σημεία, αλλ' ότι εφάγετε εκ %Ά,
και εχορταίθητε, -

27 Εργάζειθε μή τίω βρώσιν τίμο Σπολ


λυμίύμυ, αλλα τίωβρώσιν τιμ μύψεσαν εις
ζωήν αιώνιον, ήν ο υιός τύ ανθρώπ και υμίν θω
σφ, τέτου γδ' ο πατήρ εσφeάγισεν, ο Θεός.
28. Είτον έν προς αυτόν. Τίποιώμύρ ίνα
εργαζώμεθα τα έργα το Θεξ3
29 Α'πεκρίθη ο Ιησές β είπεν αυτοίς,
Τετό εςι το έργον το Θεξ, ίνα πις:ώσητε εις
όν ατυές/λεy εκείν(Θ». -

3ο Είτσον εν αυτώ Τί εν ποιείς βυση


Ά , ίνα ίσωμάμ 6 πς όύσωμύρ Coι 5 ίίερ
ή5
"; Ι Οι πατέρες ήμλύ το μάννα έφαγον εν
7η ερήμω, καθώς ες γέκαμμίμον Αρτον εκ
σε έeανξέσωκεν αυτοίς φαγείν,
32 Είπεν καιν αυτοίς ο Ιησες Αμήν αμήν
λέγω υμίν Ου Μωσης θέσωκεν υμίν ή αρτον
εκ το ερχνg, αλλ' ο πατήρ μg δίδωσιν υμίν +
αρτον εκτύ και eανg ή αληθινόν.. *

Ζ 5 33 Ο
272 Ε Υ Α Γ Γ Ε ΛΙ Ο Ν Cap. 6.
33 ο γδαρτΘ σε Θεέ επν ο καταβαί
νων εκ τ: *ea8, έζωήν διδε, τω κόσμω. "

34 Είσον έν αρος αυτόν Κύριε, παύτof


δος ημίν ή αότον τύτον,
" ".
ίπε,όαυτοί
35 Είπε αυτοίς ο Ιησάς. Εγώ είμ, ο αό
" 9

τό "ζωής ο ερχόμύμΘ- αείς με, με πί- :


νασνκαι ο πτώων εις εμέ και μη διψήση πώ-
. "7"07πέ» -

ή 36 Αλλ' είπον υμίν όί έ έωeάκατέ με,6 4

και πς-όίε". c

57 παιδικοί μιέπατε; "Ε. ::


ήξει και σ ερχόμύμον αεός με έμή εκβάλα
έξ&) και -

33 οτι καταζέζηκα εκ τύ έeανξ,εκίνα ί


ποιώ το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα το Η

πέμψαντός με.
39' Τέτο Jέες. Το θέλημα το πέμψαντός
με πατρός, ίνα παί ό δέδωκόμοι, μη πολέ-
σω εξ αυτύ, αλλά αναςήσω αυτοάν 1η ε%άτη ,
ημερα. - " - " r." r

4ο Τύτο Jέ ες το θέλημα το πέμψαντός


με, ίνα πάς ο θεωρών + Joν , 6 πτόύων εις
αυτόν,έχη ζωuώαιώνιον και αναςήσω αυτόν
εγω7η έξιάτη ημέρα,
41' Εγώγίύζόν καινοί πεδαίοι τεί αυτό και ότι
είπει. Εγώ είμ ο αρσΘ- ο καταβας εκ τ ε
Θχy8. -

42 Καιέλεγαν Ούχέτύς εσιν Ιησε, ο ιες


Ιωσήφ, 8 ημέής οίδαμύν + πατέeα ξ τίμι
μητέρα, πως έν λέγή έξιά Οτι εκ τύ έeανε
καταβέβηκα 5 - Α

ί 43 Απεκρίθη έν ο Ιησές δείπεν αυτοίς


Μή γργίύζε+ με) αλλήλων,
44 ουδείς θλιόαθελθέν πεός με . εαμή
ο πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν , και ,
εγω
.Υ Α Υ Α. ΙΩΑΝ, 273
εγώ, αύαςήσω αυτόν τή, ε3 άτκ ημέρα.
45 Εσι γεγραμμένον εν τοις αεοφήπ.μς,
Και έσονύπαίτες δισακτοι σε Θεέ, πας ένο
ακέων παεκ το παστος, εμαθω , έρχεται
πeφς με. -

.. 46 ουχ ότι έπατέρα μς εώeακεν, είμ, ο


ών παρασύ Θεξ έξιά εώeακε "πατέeα. -
47 Αμuυ αμιωλέγω υμίν , ο π7ς όύων εις
"με, έχ4ζωίuυ αιώνιον,
48 Εγώ είμι ο αρτφ- τ"ζωής,
, 49 οι πατέρες ύμδύ έφαγον το μαίνα εν 7ή
ερήμω, κg) απέθανον.
5ο ούτέςες, ο αρτΘ ο εκ τζ ερανζ κα
ταζαίνων , ίνα ίις εξ αυτί φάγη 6μή Σπο
θτάνη.
5 ί Εγώ είμ ε άρτΘ όζών,ο εκ τύ ερα
νζ καταζάς έαν ίας φάfη εκ 7έτκαι το αρτg,
ζήσεζ)* εις. "ή ----
αιώνα- - και
1-Αο2-'-
αέρτ(Φ- ό ον
Λζ -Σ. έχω. -Δ'άω
- 5-Χ -Τζ
σω, ή σαρξμε εσιν ίύ εγω δώσω ιζωέρ τ'το
κόσμs ζωής, «ξ' Κ -

52 Εμάχοντο έν προς αλλήλες οι Τκαι


Jήοι, λέγοντες. Πώς οι ύαθάϊά ημίν δούναι
σίώ σαβζα φα/έιν και
53 Είπεν εν αυτοίς ο Γησές, Αμίιο αμμο
λέγω υμίν, εαί μή φάγηf τίuυ σαβκα του και
το αίθρώσε, επίκ# αυτό το αίμα, έκ έχεf
ζωήν εν εαυτοίς,
54 ο βώγων με τίμ σαβκα, επίνων μκ
Το αίμα, έχΦ ζωήν αιώνιον 6 εγω αύαςήσω
κυτον 7η εξάτη ημέρα . -
και Η' Ά με αληθώς επβρώσις, και
7ο αίμα με αληθώς ες πόσις.
τό ο Κώγων με τίω σαβκα, επίνων με
Το αίμα,εν εμοί μύει, καγωξ αυτω, ,
τ7 καθώς απέςφλέμε οζών πατήρ " ζΦ
" .
274 ΕΥΑΓΓΕΛΙο Ν cap.6.
ζώδια + πατέeα και ο βωγωνμε,κακείνφ»
ζήσεται ά: εμέ,
58 Ουτός εςιν ο άρτΘ- ο εκ τύ εραν:
καταξάς και καθώς έφαγαν οι πατέρες ύμδυ
7ο μανα , 6 ατσέθανον.υ τρώγων τύτον Φαρ
τον, ζήσεται εις + αιώνα.
59 Ταύτα είπεν εν σιιυαγωγή, διδάσκων
εν Κατθοναέμ, -

6o Πολλά έν ακέσαντες εκ ή μαθητήo


αυτό,έτσον Σκληeός εςιν έξιά ο λόγος ίς ού
ναται αυτό ακέειν; . . . . ." -

6! Ειδώς ή ο Ιησεςεν εαυτώ ότι γργίύζα


σι τει 7έτε οι μαθηται αυτό και είπεν αυτοίς,
Τέτο υμάς (κανδαλίζει και -

62 Ε'αν εν θεωρήτε ή υον το ανθρώσε


αναβαίνοντα όσείεβΤοπeύτερον και '
63 Το πνεύμά επ7οζωοαριέν, η σαρξ εκ
ωφελεί εδέν τα ρήματα α' εγω λήώ υμίν,
πνεύμα ες Φζωή εςπν. . . . . . . . -3
64. Αλλ' εισίν εξυμδυ ίννες οι επις-4ύg
σιν, ήδει γδ' εξ αρχής ο Ιησές ίνες εισίν οι μη
πις-όύοντες, είύς εςιν ο παραδώσων αυτόν ,
65 Και έλεγε. Διατετο είρηκα υμίν όμ και
δείς αμύα;) ελθείν πρός με,εανμή ή θεδομέ
νον αυτω εκ τ8 πατρός μs.
66 Εκ7έτκαι πολλοί απήλθον ήυ μαθητή'
αυτό εις τα οπίσω, 6 ακέτι μέ7' αυτό τειε
πατouυ. - - .. * " ,

67 Είπεν οιώ ο Γησές τοις όχθεκα Μη 8


ύμείς θέλεφ ισαγήν 5 -

β8 Απεκρίθη οιώ αυτωΣίμων ΠέτρGυ.


Κύριε , προς ένα απελόύσόμεθα και βήματα
ζωής αιωνίg έχΦς,
2,69, Κα ημέjς πεπς όύκαμύν βεβώκαμύρ
όκ συ ει ο Χεκςος ο Joς το Θεό σύζώντώ%.
7ο Α'7π
- ΚΑΤ Α Ι Ω ΑΝ, 277
χο ή'πεκρίθη αυτοίς ο Ιησές Ουκ εγω
υμάς έξύ σώδεκα εξελεξάμuυ, ε εξύμιλύεις
διαζολός εςτν και
- 71 Ελεγκ 3 ή Ι'έδαν Σίμων(Φ. Σ'σκα
ειώτίω βή γδήμελλεν αυτόν παραδιδόνα,
εις ών εκ τίδα ώσεκα. -

ζ". . 7. .
Ι Και τοεμεπτέτί ο Ιησάς μύ" ταύτα εν τη
Γαλιλαία και γδ ήθελαν αν τη Ιεδαύα τοξιπα
7έιν,όπεζάτομμαυτόν οι αδύο, Στοκίgναι,
2 Η'νό ε/γυς ή εορτή ήυ Ιωάαίων ή Cκη
νοπηγία. .. .. . . ., 9 . -

3 Είσον εν π8ης αυτόν οι αδελφοί αυτς"


Μέταζηθι εντόύθεν, 6 ύπαγε εις τίμι Γκ
δήdυ,ίνα 6οι μαθηταίζα θεωρήσωσι τα έρ
γα Cκαι αποιείς ,
4 ουδείς γδ εν κρυπτω ίδποιεί , 6 ζητεί
αυτός ο παρρησία εθεί ταυτα ποιεις»φανέ
egoσον σεαυτόν τω κόσμω. . . . . . . . ,ι
Ξ , ουδε γδ οιαδελφοί αυτό ό%ίσώνον εις
αυτόν. Αν .. ", .
6 Λέγιεν αυτοίς ο Ιησάς. Ω' και€ης,ο
εμός έπω παβετινό ο καιρόσο υμέττέος παί
ποτέ εστν έτοιμΘ-. - .
7.Θό μιώαδο κόσμΦ"μισείν υμάς με
όμισεί,όί εγώμαρτυρώ άδειαυτό,όk τα έρ
χαία ατυ ποννεά εσίν" . . . . . . . . .
8 Υμείς αλάζκα.εις του εορτίμιταύτίμι"
εγω επω ααβαίνω ειςσιώ εοντίαταύσω,
όίκο καιρός ο έμός έπω πεάλ 9.κ.: τy:",
τ:9 Ιαυταθειπώ αυτόϊ, τον τη Γα
λιλαία. - , - " . "»
το Ως 3 αέζησαν οι αδελφοί αυτό, τότε
και αυτός αμέζη εις τίω εορτίων και φανερώς»
αλλ' ως εν κρυπτώ. . . . . ε

"... .. τ - Ι.Ι Οι
Ι 276 ΕΥΑΓΓΕΛ Ι ο Ν cap. γ.
τί οι οιώ Τεδιάοι εζήτοιμη αυτών έντή *
εορτή,6 έλεγον Πξεςιν εκείν(Θ. 5 - ί
12 Και γγίύσμος πολύς οεί αυτό ιδέν
τοίς όχλοις οι μύρ έλεγον,όί αγαθός εφιναλ- ",
λοι ό έλεγον όύ, αλλά πλανά" όχλον. Η
13 Φυδείς Αύτο, παρρησία ελάλει τρει :
αυτό,δια εφόζον ήδΊ'κδαίων. -

Cάςπ4ειςΗτοδηιερόν,éεδίδασκε,
ο α' εορτής μεσέσης,
. ανέζι,
- ο Ι'ηι
.. 15. Και εθαύμαζονεί Ιεδαίοι,
Πώς έήξύeίμματα σίδε
λέγοντες,
μη μεμαθηκώς 5
Ε16εμήΑπεκρίθη εν αυτοίς ο Ιησες θ είπεν
διδαχή εκ επιμη, «κε"πέμψ«ν
Αμε. . .. .. . : -- -

Ιχ Ε'αήίις θέλή το θέλημα αυτό ποιείν,


Ενώσεται τίει ή διδαχής, πότεερν εκ το Θεό
έσινή εγώ απ'εμαύτε λαλώ, 7 »

. 18 Ο' αφ' εαυτό, λόγων τίω δόξΑυ τίω


ιδίαν ζητεί ο βζήδσία, δόξαχτεπέμψαν
«Φι' αυτόν, έήί αληθής εςπ, 6αδικία αν αυ-
τω έκέςιν. σής Jέδωκε #νέμων "»
ί τριΟυ Μωσής θέδωκεν υμίν ήινόμoν , και
ει: εξυμή, ποιέιτ νόμων και ίt μεζιτώτί
Σαοκτέιναι 5 θ
.: 2ο Α'πεκβίθη ο ό
και ο επί τρεπετ
είπε Δαμιόνιον
έχΦς άς Cεζητεί Σποκτέινα 5 -ε "και " Η

21 Α'πεκρίθη ο Ιησές δείπεν αυτοίς Εν


έργον εποίκα",ξπαίτεςθαυμάζετε, και .
22 Διά, τόσο Μίκοής"έδωκαν υμίν τίμι
αειφόμιμο» (εχθίσειωτέΝίωσέως ετίν, αλλ'
Ά
«ίθρωαον,
ίτώ πόδιτέμνετε
sisλις Ι

"- 23 Βί το έντομιώλαμέαίει ανθρώπ'Θ εν


σαββάτω, να μη λυθή ΕΜώσέως»
*"οι χθλάτε όί όλον αίθρωπον υγιή ετυοίησα
σατω και 24 Μή
Κ Α Τ Α Ι Ω ΑΝ. . 277
24 Μη κρίνετε κατ' όψιν, αλλα τίω δ»
καίου πρέστν κρίνατε. -

25 Ελεγον Ά εκ ήυ Ιεροσολυμιήό,
ούχ ξτός έστν όνζιτύστν Σποκτέιναι και
αό Και ίθε, παρρησίαλκλέι, 6 εθεί αυτοί
λέγκαισι μήσοτε αληθώς έfνωσαν οι αρχCντες
ήί ξτός εστν αληθώς ο Χeιςός και
27 Α'λλα τέτον οίδαμόρ πόθεν εςίν ο ή
Χριςός όταν έρχε?), έδεις γνώσκ{πόθεν έgίν.
28. Εκραξένεν εν τω ίέρω διδάσκων ο Γν
Cές,6 λέγων Καμε οίδατε, και οίδατε πόθεν
εμί και ασ' εμαυτί, εκ ελήλυθω, αλλ'έςτν
κληθινός ο πέμψας με,όν υμείς εκ οίδατε.
29 Εγω ό οίδα αυτόν, οι παρ αυτό είμι,
κακέινός με ατσές ίλεν. -

3ο Εζήτοια έν αυτόν πάσα και έδεις


εσέξουεν επ' αυτον τίωχάeα, οί έπω ελ"
λύθί ή ώeα αυτό. -
- 3 ι πολλοί ό οκ το όχλκαι όλίς άυσαν εις
Ζωτον,6 έλεγον Ο τι ο Χεισος όταν έλθη,μήίο
πλείονα σημεία 7έτων ποιήσή ών όξιά εσοί»
στν 5 . . * ι: -
32 Η'κεσαν οι Φαεισαίοι τύ όχλκ γίγύ:
ζοντΘ- τει αυτά ταύτα, και αφέςίλου, οι
Φαειστήοι & οι Αρχιδείς υσκρέτας και ένα
πιάσωση αυτόν. . . . . . . Ψ

33 Είπεν εν αυτοίς ο Εκσές Ε'τι μικρών


κεόνον ώθ' υμύψειμι, 6 υπάγω πejς Φπέμ
ψαντα με... . . . , " " ..."
34 Ζητήσετέμε, δεχόυρήσετε, και όσε
είμι εγώύμείς και "μύαώ" ελθέν, " , "...
3, Είσον ένοι Τεδαίοι προς εαυτές Πά
&ά μέλλ4πορώύεθα ότι ημείς χθύρήσοκόμ
αυτόν και μη εις τίμι διασυρανί Ελλίύων
μέλλ4πορόύεώαιξ διδάσκίν άύ Ε ζή:
Τίς
278 ΕΥ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν Cap, χ.
-,36 Τίς εςινά, ο λόγος ον είπε Ζητήσετε
με ξεχ &ρήσετε και όσα ειμι εγω,ύμείς και
αιμύαών ελθείν και
3z Εν ο τί έκατη ημέρα τη μεγάλη α'
ξορτής ειςήκ{οίησες, και έκραξε,λέγων Ε'αό
ίος διψάνερχόθω τoeός με, και πινέτω.
38 Ο' πς%ύων εις εμέ, καθώς είπεν ή γρα
ρή, ποταμοί εκ τ'κοιλίας αυθρόύσκσιν ύδα
σος ζώντG-- , .. Τ - --
39 (Τέτο δ είπε οεί το ΠνύματΘ και
έμελλον λαμβαύφ οίπς όύοντες εις αυτόν, έ,
πω γδίώ Πνεύμα άγιον , όί ο Γησες εσέπω
έδόξαθη.), - , - . " και " ,
4o Πολλοί ξν εκ τζ όχλε ακέσαντες ή
λόγον έλεγνούτός έξι αληθώς ο Φεοφήτης,
4! Αλλοι έλεγαν ούτός εςιν ο Χείςός.αλ
λοι ό έλεγον Μή γδ εκ τ Γαλιλαίας ο Χειςός
"Άι
4α Ψυχέή - ότι
έή γραφή είπε " οι τακτέρμα
-
πΆόιλ, και Σπό Βηθλεέμ νιώμως ότι και
ίου Δαβίdi, ο Χ ςος εθ 5 " Ο ς . . .κ.
43 Άον Ε. εγχύετο δίαυ
φον.
- . . . . . . . . .. . . -
: -- -
-

44, Τενες δήθελον εξ αυτί πάσαι αυτόν,


αλλ'εδεις ετσέξλεν επ' αυτόν τας χείρας.
45 Ηλθον ένοι ύστηρέ πeύς άξΑρ
χιερεί, εφαεισαίες και απο αυτοίς εκεί
να Διαάπ αγάγετε άμσόνξ, ο ει: 1. :
46 Α'τσεκείθησαν οι υπηρέται: Ωυσέσνο
σε έπως ελάλησεν αιθρροαχθνεώς άξιά ο αή
θe9οτσΘυ. " . . . . . . . . . . . . . . . .
4Ζ Απεκείθησαν έν αυλοίς οι Φαρισαίοι,
Μ» 6ύριες πεπλαϊκώθες ...,
4ξ Μάας εκ τίύ αρχόντων ζήίς όμσεν εις
αετον, εκ ή Φαρισαίων,
49 Αλλ'
" Κ Α Τ Α ΙΩΑΝ, 2 χg
49 Αλλ' ο όχλΘη βία ο μη γινώσκων ή
νόμον, όλτχατε "

σο, ΛέγξΝικόδημος προς κυβ. ο ελsώ,


νυκτός προς αυτόν, εί, αν εξ αυή"... Τι
: Ι Μ ή ο νόμος ήμύω' κέίνει ή αίθεροτνον,
εαυ μη ακέσι παρ αυτό πρότερων, και 5ωίι
ποιεί 5
52 Α'πεκρίθησαν θείαoν αυτω"Μή εσυ
Ε εί5 ερβύνκσον Ει ότι Φey
φήτης εκ ή Γαλιλαίας εκ εγήγερ?)... .
53 Και εαορώθν μπ, εις ή οίκον αυτός
*> . " " " . . . . η'. ' 3, τι :
! Γησάς 3 έτνορβύθη εις το όeoς ΦΕλαιών,
2 Ορθeoύ δ παλιν παρεγχύετο εις το ιε
eόν,β πάς ο λαός ήρχετο πgής αυΐόν 6 καθί
σας εδίδασκε αυτές. . . .. . ..
3 ΑΤεστ ό οι Γeαμματέjς εοι Φαεισαίοι
προς αυτόν γιμυαίκα εν μοιχεία κατειλημ
Ά 2 ,
4 Λέγκαισινεπαυτοφώρω
κατελήφθη αυτού Διοδίσκδύε,
μοι αυτή ή γαυή
Κ Ά.
5 Ε δ τω νόμω Μωσης ηλάν άντείλατο
τας τοιαύτα, λιθοβοκάθι συ ένζέλέγής5 και
6 Τέτο ό έλεγαν αίξζντες ζώύζλα
έχωσι κατηγορείν αυτό.Ο' Ω 1'ησες κάτω κύ
ψας, το δακτύλα έκαφενείς τίω γίώ,
7 Ως ό επέμύμρνέρροήυτες αυτόν,ανακύ
"
ψας τενείς αυάθιό αλα"
* Ε. αυτή Ε
λίθον εανί.1»,
Ε".
7ει, ΕΧ".
Ξ ή πτόλεν. 3-"» Α.εν εί»,
-
χμώ
ζ9 οιό, απέσαντες ξυαδεσμυειδήσεως
ξλεχέμόμοι,εξήρχοντο εί, καθ' εις,αξάκύρος
Σποξπρεσβυτέρα έως ή εκάτων και κατε
λείφθη μόνος ο Ιησές,θή γυή εν μέσω εσώ
στο Αa Jo Ανα
28ο Ε Υ ΑΓΓΕΛ Ι ο Ν Cap. 8.
1ο Ανακύκίας ό ο Ιησες και μηδένα θεα:
σάμάμΘ πλίωσμιυακός, είπεν αυτή; Η'
γμή, πέ εισιν εκείνοι οι κατήγ9eρίCss εδείς
Cεεί"Η
κατέκβίνεν 5 . . . . .
5είπε ουδείς,Κύριε.Είπε ό αυτά
* * * * * *

ο Ιησες όυδε εγώ Cε κατακείνωνπορόύε, ξ


μηκέτι αμάρτανε... -
τα Πάλιν &ν ο Ιησες αυτοίς ελάλησε, λέ
Εγώ είμμ το φώς το κόσμs o ακολgθών
έμοί και μη αειπατήσφεν τή Cκοτία,αλλ' έξει
το φώς ή ζωής..., . .. .. . ... .
i3 Είπον οιώ αυτω οι Φαρισαίοι Συ αει
Cεαυτό μαρτυρείς ή μαρτυεία Cκαι εκ έπν
αληθής. - : . . . . " -
14 Απεκρίθη Τητές δείπεν αυτοίς.Κάν
εγω μαρτυρώ ωριέμαυτό και αληθής εξαν και
μαρτυρία με ότι οίδα πόθενήλθόν , και πε
ύσάγω υμείς ο εκ οίδα+πόθεν έρχομαι και
π8 ιία αγω. . . . . . . . . . . . ...
και Τάας κέιτία στέκα κρίνετε, εγώ και
κβίνω καιθένα, --,, ", " , ". , " " .., .
ε: 16. Και εα κείνω ο εγω, ή κέίσες ή έμή
Ε με πατήρ,- -
έξιν ότι μόν(Φ εκ ειμι, αλλ' εγαθό
'

. . . . . . ", δ
17. Και εν τω νόμω 5 τω υμετέρω γί7ζα
πήαι , ότι δύο ανθρώπων ή μαρτυεία αληθής
έ57y. , " . -- ν

: 18 ΕΙάειιμι ομαρτνεόν Φει εκαυτό, και


μαρτυρά ακι με οπέμψας με πατί: α.
Ε;
Απεκρίθη ο Γησεξ, ούτε με οίσαά , έτεί
δειτε αύζ. - εμείδατε, εάπατέραμεί
.. . .. . . .. .
2ο Ταύτα τα βήματα ελάλησεν ο Ιησες
εντόκζοφυλακιώδράσκων ότιινί, Ά
" .. και δε
ΚΑΤΑ Ι Ω ΑΝ. ι 28 Ι :
έδεις όaάασεν αυτόν, όk έπω ελ»λύsί ώρα
αΑ/Τ3»

21 Είπεν έν πάλιν αυτοίς ο Γκσάς. Εγώ


υπάγω, και ζητήσετέμε, εάν το αμαρίέκ
υμδυ Σποθανέλθει όσα εγω υσαγω, υμείς και
είμύαάθε ελθείν.. . -

22 Ελεγον ών οι Ιεδαίοι Μήία Σπυκτενεί


εαυτόν, όμ λέγή ο σκ εγωισάγω, υμείς και
είμύαθε ελθέν και .
23. Και είπεν αυτοίς Υμείς εκ ή κάτω
εσε , εγώ εκ ήδαίω ειμί υμείς εκ τύ κόσμε
7έτε εξε,εγω κείμι έκτακόσμε!άτε,
24 Είτον και υμίν ότι Σπ.δανειώθ, εν πής
«ιμαρίίας υμώ έα γδ μήπς όύσησε όί εfώ
είμι,Σποθανέιάθε εν ταις αμαρίίας ύμύν,
25 Ελεγον ένιωτών. Σύμός εί5 Και είπεν
αυτοίς ο Ιήσετκ Τίω αεχίω ό, τι και λαλώ, ι
υμίν. -

26 πολλά έχω αεί ύμύ"λαλάν έκρί


νίν, αλλ' οπέμψας με αληθής ες καγωά ή
κεσα παρ αυτά, ταύτα λέγω εις + κόσμο",
27 ουκ 4/νωσαν ότι ο πατέρα αυτοίς -
28 Είπεν εν αυτοίς ο Γκσές Οταν υψώ
σητε ξύον το ανθρώσε, τότε Ινώσεώθε όίι εJώ
είμ, Φαα' εμαύτύποιώ εθεν, αλλα καθώς
εδίδαξέ με ο πατήρ μs,ταύταλώ".
29 και ο πέμψας με, μέT εμύεςη ακας
φηκέ με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρισα
αυτωποιώ παύτοτε.
36.Ταύτα αυτό λήξήΘ. πολλοί ό%ίς έυ
4ταν έτς αμυΤυν»
- 31 ΕλεγΖυ ένο Ιησες πρας άξά πεπτίύ :
Η
κότας αυτώ Ιεδαάκ, Εαν ύμείς μείνητα εν
σωλόγω τώεμώ, αληθώς μαθηταί με εσέ. ,
Α4 2. 32 Και
282. Ε Υ ΑΓΓΕΛΙο Ν Cap. 8.
32 Και Ινώσεθε τίιν αλήθίου, και η αλή
δψα ελόυθερώσΨ υμάς, " " Ασ "

ι:33 Ά
Α'πεκείθησαν αυτή"Σπέρμα Α'6eαάμ
δεδουλόύκκμάμ πώπνοτε πώς
συ λέγής. Οπ ελβύθεροι γυήσεθ 5,
32"Απεκρίθη αυτός ο Ιησές Αμμύ α-,
μίώ λέγω υμίν, όίς πάς ο ποιών τίω αμαρ
iίου, Ελές επήαμαρίας : - - και
35 ό ο diξλΘ- και μάψει όντή οικία εις ή
αιώνα ο ύος κύμε εις ή αιώνα, Ν.
36 Εαν &ν ο ι)ος υμάς ελόυθερ%ση και όντως
ελόύθεροι έσεώθε. . . . "... -

37 δίδει ότι ζπέρμα Α'Ceαάμ εςε αλλα


2

ζητείτε με Στοκjέναι, ότι ο λόγιο εμός και


χωρεί ο υμίν, - ." . . .. . . . . . . . . . . . 2
33 Εγαό εάρακα παρατω σαφείμ",
Ε έν όξωeήκατε παραιτοπατοι
ζ' » ποιείτε. Αν - ..." ".

:39 Απεκρίθησαν ξεσον αυτα" Ο πα


τήρ ημώ'Αζραάμ ες. ΛέγΦ αυτοίς ο Σησες
Ει τέκνα 3"Αζeκαμ ητα, τα έργα "ΑGeκαμ
εφοιείτε αί. . . .. ""»,
Νμύ και ζητείτέμε Σποκ είναι, αίθρω
πονός τίω αλήθί4μ υμίν λελαληκκαίου ήκε
σα παεκ 3, Θεέ τετο Α'βeκαμ κκ εποίησεν
4τ. Εμείς ποιείτε τα έργα fπατζός υμώ.
Είτονέν αυσω. Ημείς εκπορνείας εγγυ
νήμθα ένα πατέρα έχθμόμsξΘεόν,
2. Είτσεν οιώ αυτοίς ο Ιησες Ει ο Θεός
παΪηρύμύδlώ,ήγαπάτε αν εμέ.εγω γδ εκ τέ.
Θεζ εξήλθον & ήκω εσε γδ ατ' εμαυτ8
ελήλυθα, αλλ' εκείνός με απέςίλε , .. . .
43 Διαίί τω λαλία τίμ έμίμι και γενώ
Cκετε,όία και αμύαώε ακάειν ή λόγον ή εμόν. .
44 Υμείς εκ πατρός το διαζόλε εσε» και
- " , τας 3ή7
Κ Α Τ Α Ι Ω Α Ν. 282'
τας όητθυμίας "πατρός ύμή θέλετε ποιέν.
εκείνΘ- αίθρωποκτόν(Φιμώαα αεχής και
ό, τη αληθεία έχ έgηκεν ότι εκ έσπν αλήθία
εν αυτω. όταν λαλή το ψεύδος , οκ ήδίδίων
λαλέ, ότι ψόύςης ετί,και ο πατήρ αυτό.
45 Εγώ ό ότι τίω αλήθίου λέγω , και π
ς άjετέ μοι. -

,46 Τί εξ υμώ λέίχίμι αεια αμάα"


ό αλήξίαυλέγω,διαίύμείς επισόύετέ μοι:
47 ό"ώνει το Θεε , τα βήματα σε Θεέ
ακέει δια τέτο υμείς άκακέετε ότι εκ τύ
Θεξ καικ έςέ. - Αν

48 Απεκρίθησαν &ν οι Τεδάοι,και είσον


αυτώ"Ου καλώς λέγμάμ ημέίς,όί Σαμαρεί
της είσυ,6 δαιμόνιον έχΦς 5 -

49 Α'πεκρίθη 1ησές Εγω δαιμόνιον άκ


έχω, αλλα μμώ + πατέeαμε , ε ύμείς ακ
μάζετέ με... . . . . .
ο Εγω ό και ζητώ τίω δόξου με έπν ο
ζητΐυ εκείνων .
και 1 Αμίuυαρίμώ λέγω υμίν, έαν ίως fλό
2ον α' εμόντηρήση, θάνατον και μη θεωρήση εις
«Η αιωγα, Α.» « Γν -

σα. Είτνον εν αυτώ οι Γεάαίοι" Νιώ ενώ


καμίμ ότι δαιμόνιον έχΦς. Α'&ρακα απέθανε
και οι τρεοφήται, 6 συλέγής Εανίας Φλόγον
μg τηρήση, και μη γίύσε? 3ανάτε εις ταιάνα /
53 Μή συμείζων εί το πα3ος ήμη"Α
βραάμ, όπ απέθανε, ε οι Φerφήται απέ
3ανον, ίένα Cεαυτόν συποιείς και
4 Α'πεκείθη 1ησες Εαν εγώ δοξάζω
αμαύτον, η δόξα με έδένεσιν έσιν ο πατήρ
με ο εςπ.
ύμύΐύ δοξάζων με ον υμάς λέγετε οι Θεος - ν.

τ; Και εκείνωνιατεαυτόν εγώό οίδα κυ ι


-- , . Αa 3 τον
284 ΕΥΑ ΓΥΕ Λ Ι Ο Ν Cap.9.
τόν και εαλείπω όί εκ οίδα άυτόν, έσομαι ό:
μοι.Θ- ύμύζυ, ψόύςης, αλλ' οίδα αυτόν,και ή
λόγον αυτg τηρ%. -

56 Αβρααμ ο πατήρ ύμύο ηγαλλιάσατο


ίνα ίδη τίω ημέραυτίμι έμίκυ, ξ είδε, και
εχάρη. . . . -- , - - -
57 Είτον καιν οι Ι'εσαίοι σseος αυτόν πεν
σήκοντα έτη έπω έχΦς ξΑξeκαμ εώρακας,
58 Είπεν αυτοίς ο Ιησες Αμίιδαμίύ
λέγω υμί"πείν Αβρααμ γνέθαι,εγώ είμ.
59 Ηρδυ εν λίθες ίνα βαλωσιν ετο' αυ
τόν. Ι'ησες ό έκρύζη, 6 Ε;εκ τί ιερουμ
δι%θων δια μέσs έή πφήγΖυ καιτως.
- 2. 9-",
r . Και παράγων είδε ανθρωπον τυφλόν
εκ γξυετής. θη .
2 Και ηeρότησαν αυτόν οι μαθηται αυτά,
λέγοντες Ραββί, kς ήμαρτεν,άϊ" Ε γονείς
κυτύ,ίνα τυφλός γξυνκθ: 5. ΑΝΦς «ι

3 Απεκρίθη ο Ιησες. Ούτε βήί ήμαρτεν,


"τε οι γονείς αυτό αλλ' ίνα φανεεαθά τα έργα
τύ Θεξ ον αυτών
4 Εμε δεί εργάζεθαι τα έργα το πέμ
ψαντός με έως ημέeα εςίν έρχεται νύξ,ότε και
δείς διόαθεργάζεθ.
«/ - :
<. "ν 2. - ,

5 Ο'πιν ον τη κόσμω ώ» φώς είμιτζ κό


νίκου,
6 Ταύτα ειπων,έπjυσε χαμωυ, 6 ετνοίησε
πηλόν οκτά π7ύσματΘ , 6 επέχρισε ή πη
λίν όλα άξόφθαλμες τα τυφλά.
7 Και είπεν αυτο" Υ'παγε, νίψαι εις τίω
κολυμβήθρου 3Σιλωάμ (ο είμίω4ίε3),απε
""μώΦ-). Απήλθεν ενώ ενίψατο, ξήλθε
Αλέπων..
" Οι εν Ιείτονες 6 οι θεωργιώτες αυτόν το
πεήτε
κΑΤΑ, η ΑΝ.
πρότερον ότι τυφλός ίύ,έλεγονΟυχ Στός εστν
28;
6 Ά κ.
ο Αϊλλοί έλεγαν οτι ετής επν: άλλοι δέ"
οΟτιή εγώ
όμοιφ
είμι.
άτω επι: Εκάνφ
τ. ελεή":
ν ς » - " " ". « - " - "" .

1ο Ελεγον εν αυτώ Πώς ανεώχθησαν σθε


οι οφθαλμοίς. . . . . . . . . . . .
- : Απεκρίθη εκείνφ εάπεν Ανθρως
. π® λεγόμώ@ Γκσές, πηλόν εποίησε » «σή
επέχεμσέμ ξ5ύ οφθαμμές , και εισέμοι"
Υ"πάγ εις τίύ κολυμβήθραυ τό Σιλωάμ»
ξ νίψα. Απύθωνό και νίψαμίμΦ", ανέ
ζλεψα. • • . . . - ν' . • - ,,
1άΟυκΕίπονέν αυτώ πειες εκείνΘ",
οίδα. . .
λέ
. . . .
13 ΑΪεσιν αυτόν προς άου Φαρισαίες,
φύy ποτ τυφλοί; ... " "

14 Η' όσάββατoν ότι έπηλό, έτσοίησεν


ο Ιησες, εάνέαξεν αυτο άυ οφθαμμές,
, παλιν έν ηριότων αυτόν ξεί "αβε
πήόι πώς αέξλεψξί, ο 3 είπεν αυτοίς πή
λέξαίθιμνά &θορθώμέςμε, έθιψά,
τό"Ελεγαν οιώ εκ ήυ Φαεισαίων μνές
ούτG- ο αίθρηπΦ, εκ έσπαεατ8 θίξ,
όπ τόσάζβατο, και τηρεί. Αλλοι έλεγόν. Πώς
Σμύα") αίθροπΦ- αμαρτωλός. τοιαύταση
μεία ποιείν 5 Και χίσμα μό εν αυτοίς,,,,,,
17 Λέγκσί, τυφλώπάλιν ΣύΆξ
κείαυτίζοί, μυοιξέζε 3ύ οφθαλμές, Ο 5
είπε ο παζίΦίτη: τί"................ Σε
"Έ3 ουκ πής-Δύσαν οιώ οι Γκαιδαίοι τεί
αυτξόπ τυφλός ιδε αέβλεψε" έως ότε ε
φώνησαν άυ γνές αυτό το αιαβλέψαντζ),
"Το Καίηcήτησαν ανάθ, λέγντες οί",
και πν
-- ---- , -
".
τ
.
286 ΕΥ ΑΓΓΕ ΛΙ ό Ν cap. 9.
εστ ούoς ύμλύ, οι υμείς λέγετε όίο τυφλός ε
γύρνήθης πώς έχαρίε βλέπ45 . . . . .
2ο Α'πεκεέθησαν αυτοίς οι γονείς αυτό
είσοχοίδαμάμ ότι ετο: εξινουβς ήμου,Φόι.
τυφλός εγγυνήθη, τf- .". - •. . . .. . . . . *

Τάι πώς όχιά βλέαίεκ είδαμάμ, ή ιές


άδαξε αυτό άυ έφθαλμες και ημείς άκ οίδα
μάμ αυτός υλικίδυ έχΦ,αυτόν ερωτήσατε αυ
τός τει αυτύ λαλήσφ. . -
22 ταύτα έσον οι γονείς αυτό , ότι εφο
βέντο άύ 'κδαίες ήβη γδ σμυετέSίντο οι
Τεδαίοι, ίνα εαί τις αυτόνομολογήση Χρι
σον, Σποσμυάγωγος γίύν;). . . . . . .
23 βια τέτοιοίγονείς αυτό είπονο"τι ή
λικίδυ έχΦ.αυτόν ερωτήσατε. . . . .
24 Εφώνησαν 5ν εκ δ&υτέρου + αίθρω τον
ός μύτυφλός, δείπον αυτω" Δός δόξάω τω
Θεώ ημείς οίdαμίμ ότι ο ανθρωσΦ &ί: α
μαρτωλός εςτν.
25 Απεκρίθη έκαι εκείνθ έ είπεν Ει α
μαρτωλόξεσίν, εκ οίδα εν οίδα, ότι τυφλός
"###αντωντι-ι-ιο,
26 Είσον 5 άμτώπάλιν Τί εα
π:"ΕΕΕ"ρι (Αθε

27 Α'πεκβίθη αυτοίς. Είτον υμάν ήδη,και


εκ ηκέσατε ί πάλιν θέλετε ακέειν 5 μή και
ύμείς θέλετε αυτό μαθηταί γυέθης -

23 Ε λοιδόρησαν καιν αυτού, δείπνον Σύει


". μαθητής εκείνα ημείς άτυ Μωσέως έσμίρ
καθηταί: - . . . . . . . . . .
.. 29. Ημείς ρίδαμψ ότι Μασίλ5λά ικά
Ν -

ο Θεός τέτoν δεκ οίδαμάμ πόθενέςfν.


ε3ο Απεκείθι ο ανθρωπος ε είπεν αυτοίς
Ε"γδΊέτω θαυμαςόνεςιν, ότι υμάς κοί
"ατε πόθεν εςι, θαΐέωξέμε άνοφθαλμές.
- και ι οίδα
Κ Α Τ Α ΙΩΑΝς. 25 γ.
31 οίδαμάμ ό ότι αμαρτωλών ο Θεός άκ
ακέει αλλ' εαν τις θεοσεζης ή, και το θέλη
μα αυτg ποιή,7έτκαι ακέει.
32 Εκ το αιών® άκ ηκέθη όί μύριξε με
οφθαλμες τυφλ8 γεγξυνημίύκαι,
* 33 Ειμήίδäfπάeα Θεξ, έκή9μύατο
πομείν και ofέν.
34 Α'πεκείθησαν β είσον αυτοί. Εν αι
καράαμς συ γυνήθης όλΘ., 6 συδισάσκίς
ημάς; Και εξέζούον αυτόν έξω.
35 Η κεσεν ο Ιησές ότι εξέζλον αυτό, έ
ξα και βύegν αυτον,είπεν αυτω Συ πις όψεις
εις + υιον τζ Θεζ 5 -

36 Απεκρίθη εκείν(Φυ θ είπε. Τίς ες,


Κύeμε, ίχα πς όύσω εις αυτόν και
37 Είπε ό αυτώ οΙησες. Και εώeακας
αυτεν,6 ο λαλών μόCξ, εκείνός εξπν.
38 Ο' ο έφη Πίτούα, Κύριε και αρισ
εκύνησεν αυτω. -

39 Και είπε, ο Γησές Εις κεέμα εγω εις ή


κόσμον τέτoν ήλθον,ίνα οιμη βλέποντες βλέ...
πωσ7,6 οι βλέποντες τυφλοί γίύων3).
4o Και ήκεσανεκ ήδ Φαέισαίων ταύτα
οι όντες μέTαυτό,6είσον αυτω. Με έήμιές
τυφλοί ερμή και . -- " φ'

4 ! Είπεν αυτοίς ο Τηgές Ει-τυφλοί ή7τy


ακ αι είχε: αμαράδυνιώβλέγετε ότι βλέ
πoμάμ ή ομό αμαρία υμώΆ -

- - 4 • ΙΟ. . . . -

Η Αμίδαμίμο λέγω υμίν,ομή εισερχόμε ι


νζΘ- δια σ' θύρας εις τίμιαυλία, «ωeoβα--
τω, αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν, εκείνg
κλέπjης ες εληςής: . . . , π.
2,9β
3.3σερχόμύμΘ
Φ36χ Τίωγ,
δια "θύρας , ποι ι
κωπη-ό «'
Βb 3 Ι'ε
288 ΕΥ ΑΓΓΕ ΑΙΟΝ Cap, το.
3 Τέτω ο θυρωρός ανοίγι, έτα ωεόβατα
η φωνής αυτό ακέει και τα ίδια ωeόβατα
καλεί κατ' όνομα, διεξάγι αυτοί,
Τ4 Και όταν τα ίδια ωρόβατα εκβάλη, έμ
πορριθεν αυτή) πορόύε%) και τα ωρόζατα αυ
σω ακολκθεί,όία οίδασι τίω φωνίμι αυτό,
και Αλλοσέία ο έμή ακολgθήσωσιν, αλλά
φ4ύξού) απ' αυτό, όk εκ οίδασι ήδ αλλο
σεέων τίω φωνluύ.
ο Ταύτίω τίω παροιμίαμ είπεν αυτοίς ο
Τησης, εκείνοι ο έκέήωσαν άναίώ α'ελάλει
αυτοίς,φ' 4;» α " - 4 " .

7 Είπεν καιν πάλιν αυτοίς ο Ιησες Αμuυ


ειμίω λέγω υμίν, ότι εγώ είμι ή θύρα ή ωe"
βάτων. - -

8 παίτες όσοι προ εμέ ήλθον,κλέπjαι εισι


δ ληςαύ, αλλ'έκήκεσαν αυτής ταπεί6ατα,
9 Εγώ είμ ή θύρα δι εμέ εαν ίες εισέλ
θη,σωθήσε2) και είστλ6ύσεθ 6 εξελόύσεται»
και νομίμ βόρήσφ,
το ο κλέτηης εκ έρχ£2 εί,μή να κλέψη
ε θύση 6 Σπολέσg εγώ ήλθον ίνα ζωίω έχω
στ, και τοεμασον έχωσιν.
1ί Εγώ ειμι όποιμίου ο καλός όποιμήν ο
Ε τίώ ψυχίω αυτείίθησιν ιατεράτοεν
α 7ίωy" . -

τα ο μιθωτός ό,δέκών ποιμήν,ξεκ εί


σι τα πρόζατα ίδια, θεωρεί ή λύκον ερχόμε
νον,6 αφίησι τα πρόβατα,και φόUγ{"ξο λύ
κος αρπάζει αυταξCκορπίζει τα πρόβατα,
13' ο όμιθωτός έδύγιόί μιώωτός εστ,6
και μέλει αύτω πλει ήδ«ορρξατων,
Ι4 Εγώ είμι ο αοιμήν ο κgλός, 6 γινώ
σκα τα εμα 6 γινώσκομαι υπό σήδεμό).
15' Καθως γινώσκψμε ο πατήρ , καγώ γι
- νώσκω
Κ Α Τ Α Ι Ω ΑΥΝ. 289
νώσκω άπτετέρα 6 τίω ψυχίαύμε ίίθημι
τίσερ ήυ τορρζάτων.
16 Και άλλα πρόβατα έχω α ύκέςτν εκ τ'
κυλής ταύτης κακέινα με δει αγαγειν και τ'
φωνής μκ ακέσεσι και γυήσεθ μία ποί
μνη, είς ποιμήν,λ
τ τ7 Δια τόσο ο πατήρ με αγατσά , ότι εγώ
τίθημι τίω ψυχίαύμε, ίνα πάλιν λάβω αυ
τίμύ -

18 Ουδείς αίρξ αυτίω ατ' εμέ αλλ' εγώ


Δέθημι αυτίω απ' εμαυτό.εξεσίαμ έχω θεί
να αυτίω , δεξ«σίου έχω παλινλαζείν αυ
τίω. ταύτίμ τίω εντολίου έλαβον παεκ τύ
παβός μs. - ρν

1ο Σχίσμα ραδπάλιν εγγύετο εν τοις Γε


σαίοις δια έξύ λόfaς7έτες. 3.
2ο Ελεγονό πολλοί εξ κυήυ Δαιμόνιον
έχ! 6μαίνεθ ίί αυτό ακέετε και
2 Ι Α'λλοι έλεγον Ταύτα τα βήματα εκ ές"
δαιμονιζομύκ, μη δαιμόνιον διύαθτυφλών
οφθαλμες ανοίfειν και -

22 Ε δί είχαίνια εν τοις Ιερησο


λύμοις,@χίμων μυ. . . . . . . . . . . -

" Και τεμεπάτι ο Ιησές εν τω ιερω εν


τήξοώ το ΣολομώτΘ., τι ... "
24 Εκύκλωσαν οιώ αυτόν οι Ικδαίοι και
έλεγον αυτώ. Ε ως πότε τίω φυχίωήμιλύα
ρεις, ει ουείο Χειςος είπεημάν παρρησία,
α; Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησές Εισον ύ
μίν εέ πς όψετε τα έργα α εγωποιώ εν τώ.
ζ ενόμαπτύπαβός με , ταύτα μαρτυρεί τώεε
ω ν?. ι.32 . . . . . . . . .Υ"

ας Ακκ' εμάς επισ4ύετε ελβετε εκ ή"


αερζάτων ήυεμό καθώς είαόν υμίν..
2γ Τα κέήβατα τα
,
έκα α φωνής
Βb 2.
με
εύκ και θέ»
29ο ΕΥΑΓΓΕΛro και cap. το:
ακέet, καγωγινώσκω αυτα, και ακολsθού-,
σί μοι. ν

28 Καγώζωήν αιώνιον δίαιωμι αυτοίς, και


και μη Σπόλωνθείς" αιώνα, δέχ αρπτέσι τις
αυτα εκ τ'χΆeός μs. .. -
29 Ο πατήρ με δς δεσωκέ.μοι μείζων
παίτωνεσί και εδεις οιώαθαρπάζειν ελ ή
ς τ8 πατζος μs.. ι. . .* -

κ.3 Ι Εγώ 6 ο πατήρ ένεσμύμ.


Εζαςασαν οιώ πάλιν λίθως οι Ι's
δαίοι, ίνα λιθάσωσιν αυτόν.
32 Α'πεκείθη αυτοίς ο Ιησες πολλακα
λα έργα έδειξα ύμινεκ σε παζός με δία
ποιον αυτήυ έργον λιθάζετέμε και -

-33 Α'πεκείθησαν αυτω οι ίgδαίοι, λέ


γντες Πεει καλ8 έργα και λιθάζομώCε,αλ
λατάειβλασφημίας, διότι συ κύθρώτο Θυ ών
ποιείς σεαυτόν Θεόν,
34 Απεκείθη αυτοίς ο Ιησές Ουκ έστ γε
fezμμύον εν τω νόμω υμώύ. Εγώ είπα, θεοί,
έ9ε 5 -- ν"

-35 Βί εκείνες είπεθεές, προς ες ο λόγΘυ


τύ Θεόδ εγ%ύετο, και ε αμύαταλυθήνα ή
""""... . . . . . . .. . .
36 Ον ο πατήρ ήγίασε 6 απές κεν εις ή
κόσμο", υμείς λέγετε: Ο,τιβλααφημώς, ότι
είτσον, μός το Θεξ είμι 5 - . . . . . .
37, Ει και ποιώ τα έργα το πασρός με, με,
πς ώύετέ μοι: :: " . . .
38 Ει όποιώ, κάνεμοι μήπςόζντε, τοις,
έλγοις ας όύσατε ίκα Ινώτε θαs.4ύσησε ότι,
ώ εμoι ο πατήρ,καγω ον αυτω. υς. *
2,39 Εξάτομο έν παλιν
εξήλθεν εκ ο 24ρής αμή),
ανσον πασαι και
4ο Κύ ανήλθε πάλι αέραρντ Γοράνς
> - - εις η"
Κ Α Τ Α Ι Ω ΑΝ. 291
εί, ε τόσον όσείύ Ιωανης το τoeώτον βα
πάζων,® έμίνεν εκεί.
41. Και πολλοί ήλθον προς αυτόν, είλε
γ' Ο'τζ" ωαΐνης κόρ σημείο ισοίησε, εθέν
Ε δόσα είπεν Ιωαΐνης σε 7έτε ν αλή
21;", "

42 Και ό%ίσουσαν πολλοί εκεί εις αυτόν.


- έα . Ι Ι.
Η Η’ν δε τις αίθενών ΛάζαφΦυ Σπό Βηθ
"ίας" εκ "κώμης Μαρία, ε"Μόδας ?
ασελφής αυτής. -
2 (Η"ν ο Μαeία ή αλείψασα + Κύριον
έμύρω και ξ είκάξασα άο πόθάς αυτό ή θέι
" αυτής, ής οαδελφός Λάζαρος ηθένει). Α

- ,3 Α'αέςφλάο ouδαλαδελφώ προς αυτόν,


λέΠεσαι Κύειε:ίθεον φιλές,άβενεζ Λ'

4 Ακέσας δό Ιησέ, είπεν Αύτη ή αθέ


"4α έκές προξθάνατον, αλλ' υπέρ σ' δόξης
-σύ Θεξ,ίνα δοξα θη ο ύoς το Θεξ Φί αυτής. ν.

και Ηγάπα ό ο Ιήσες τω Μάρθαν έτίω


αδελφήν αυτής 6 + Λάζαρον.
6 Ως ένήκεσεν ότι αιώθενεί, τότε κύρ έμφ
νεν ενάντόσω δύο ημέρας, - -
7 Εαίτα μΦ τύτο λέγή τοις μαθητώς
Α'γωγούμ εις τίω Γκόαίου πάλιν, w . Αν

8 Λέγεσιν αυτώοι μαθηταί. Ραζβι,νιώ


"ζήτοιμ, Cε λιθάσαι οι Τεδαίοι, ε πάλιν
υω"αγΦς οκεί και Α Υ Λ . p

9 Α'πεκρίθη ο 1'η σές Ουχή δώδεκά εισιν


άρα, τ ημέρας, έαίτις αειπατη αντη ημέ
Ρά 2 και φeοσκόπ7ει, ότι το φώς τί κόσμg7έτα
1ο Εαν δέ τις τρειπα!ή ενΊή νυκτί, αερσ.
κόπιει ότι το φάς έκές"ξ αυτώ, , . -
11 Ιαύτα είπε, και μΦτώτολέγι αύτοις,
Βb 3 Λα
292 ΕΥΑ ΤΤ ΕΑΙΟ Ν Cap. 11:
ΛάζαφΘ ο φίλΘ- ήμύ κεκοίμιθ αλλα
πορόύομαι να εξυπνίσω αυτόν,
12 Είσον ένοι μαθηταί αυτύ Κύειε και ει
- κεκοίμιθ, σωθήσεθ,
13"Είρήκ! o ofησές σεισύ θανάτε αυ
σύ εκείνοι δεόοξου ότι τοεί ή κοιμήσεως το
ύπνκαι λέγή.
14 Τότε &ν είπεν αυτοίς ο Γησές παίρκ
σία, Λάζαρφς ασέθανε. . . .
Ι 5 Και χαίες δ' υμώύς (ίνα π7ς όύσκτε) ότι
υκ ήμuυ εκεί, αλλ' αγωμών τωeώς αυτόν,
τό Είπεν καιν Θωμάς, ο Ά Δίου
μος τούς συμμαθητής. Αγωώ εμείς, να
Σποθάνωμύν μέ αυτό. . . . .
- 17 Ελθων έν ο Ιησές εύρεν αυτόν τέαπα
εκς ημέρας ήδη έχοντα εν τω μνημεία,
18' (Η", ό ή Εδανία εfγυς ήυ Ιεροσολύ
μων, ως Σποςαδίων θείχασέντε),
15 και πολλοί εκ ήυ Ιεδαίων ελκλύθι
σαν τρεις τας τει Μαίθανε Μαεέαμ» να
παραμυθήσων") αυτας τει "αδελφε αυτήυ.
2ο Η καιν Μαρθα ως ήκεσεν ότι ο Ιησες
έρχεθυσμύτησεν αυτώ Μαρία δεν το'οίκω
εκαθέζίτο. . - ή Μαόθα ωeoς ί Ι'κσζν"
21 Είπε, ομύ ".

Κύριε, ει ής ώδε, ο αδελφός με έκανετε


θνήκφ' ".

2α Αλλα 6 νuυ οίδα ότι όσα αι αιτήσ2 ε


Θεόν,dλώσφ σοι ο Θεός.
ξ% Λέγή αυτή ο Ιησες'Α'ναςήσεθ ο αδελ
-

Φός ( και,
" 24 Λέγή αυτώ"Μαβθα οίδα ότι αιαςή
σεται εν τη αύαςτέσq εν τη ε%άτη ημέρα,
2 5 Είπεν αυτή ο Ιησες. Εγώ είμι ή αυά
επεισπς ε:
ζωή ο πις όύων εις εμέ,κάν Σποθτέ
" . .. 26 Και
-

ΚΑΤΑ Ι Ω Α Ν. Τ 293
26 Και πάς ο ζών επς-ώων εις εμέ, και μη
Σποθτένη εις ή αιώνα. Πις-6ύεις τωτο και
27 Λέγή αυτώ"Ναι Κύeμε εγω πεπάς-Αικα
όπ συ ει ο Χριςος ο υος το Θεζ , ο εις α κό
ζμον ερχόμμΦ" , - , - - Α, ...,
.Τ 28 Καή ταύτα είτνέσα απήλθε 6 εφώνη
Cε Μαείου τίω αδελφίμυ αυτης λαθρα, ει
πάσα ό' διδάσκαλΘ πτέρεςπ έφωνε: ζε.
29 Εκείνη ώς ήκεσεν, εγείρεθ ταχυ, ξέρ
χ&) ωeώς αυτόν.
3ο (ούπω ο ελmλύθ{ ο Γησές εις τίω κώ
μεία, αλλ' ίώ εν τω τότυω ότσs ιτείαύτησεν
αυτώ ή Μάρθα): . .
3 : Οι εν Ιεδαίοι οι όντες μέT αυτής εν
τη οικία 6
μυθέμόμοι αυτίμι, ιδόντες
τίμ, Ά ανέςη & εξήλθεν, ή
κολέθησαν αυτή,λέγοντες Ο τι υσάγη εις το
μνημείον,ϊνα κλαύσι εκεί, . •
32 Η καιν Μαεία ως ήλθεν ότι και μό ο Ιη
ζές, ιδούσα αυτόν, έπεσεν εις άυπόδας αυ
τί,λέJεσα αυτω"Κύριε,ειής ώδε,έκ αι ατσέ
θανέμs ο αδελφός... -
33 Ιησές οιώ, ώς είδεν αυτίω κλαίεσαν
Φξύ σωί,θόντας αυτή Γκόαίες κλαίοντας»
ενεζριμήσατο τω πνόύμαία 6 ετάραξεν ε
αυ?0y" " ,

34. Και είπε Πέτεθείκατε αυτόνοΛέJεσιν


αυτώ"Κύριε,έρχ« ξέθε.
5 Εδάκρυσεν ο Ιησές. Αυ και "

56 Ελεγόν ένοι Ιεθαίοι Υθε πώς εφίλει


αυτόν. Χ, και ς" . . .
7 Τινές δεξαμήδείπον ουκ ήouυα το
εί; ο ανοίξας άυ όφθαλμες τα τυφλε, ποιή
σαι να εξάμη Σποθάνη 52 .. φ

33 Ιησες έν πάλιν Βb
έμβειμώμενΦ
4 εν 5α ζ"
σ94 ΕΥ ΑΤ ΓΕΛ Ι Ο Ν Cap. ΙΙ.
εαυπ έρχεθείς το μνημείον. Η', όασήλαιον, |
και λίθος ετσέκφτο επ' αυτώ. ί -

39 Αέρ{ο Ιησες Α'eατε ή λίθον Λέοί αυ


3πώ η αδελφή το τεθνήκότΘ.Μάρθα Κύριε,
ήδη Ε δό ες. ... » . . ,, Τ.

4ο Αίγ{ αυτή ο Ιησες Ουκ είπνόν (οι ότι


εαν πς ξύσης, όψ4 τίω δόξαυτί, Εξ
4. Η Εξ Φλίθον, είδο τεθνικώς κεί
"εν(Φ". Ο βΞησες ήρεόυ οφθαλμες ανω,και
είπε Πάτ8, όυχαρίζω σοιόλ ήκεστάς με.
42 Εγώ ό ήδείν όμ παύτοτέλι και ακέφς.
αλλά δια ή όχλον εναειεφώτα έπεν Ά.
πς όύσωσιν όίι Cύ με ασέςίλας. . . .
33 "Ταύτα ειπώρφωνήμεγάλη εκcκύ
γασε Λάζαρε,δεύe, έξω. " "Τ: "Ί
44 Και εξήλθεν ο τεθνικώς, JεθεμόμΦ.
άυ πόθας εταχείεας κεια: Ε. όψες
αυτ: C«δαρίω τίειεjέδετο; Αέγ4 αυτούς ο
"β"Αία αυτή ξάφεί παγί.
45 Πολλοί εν εκ ήϋΓκόαίων οίελθόντες
πeύς τίω Μαριάμ, 6 θεασάμενοι α' ετυοίη
(εν ο Ιησες,όθάς όυσαν εις εαυτόν. »
46 Τενες 3 εξ αυτή", απήλθον πeoς ξύ
"αρισαίες, δείαoν αυτοί, αεσοίησε
Ο ΨΩ• : - 3 - ζr -
-
ο Τζ
- - ,

47 Σμυήγαγν έν οι Αρχιβείς & οι Φα


εισαίοι σταμέΦίον,éέλεγν"fίποιεμεν, ότι
έτΘ ο ανθρωσΘ- πολλα σημεία ποιεί.
48 Εαν αφώμεν αυτόν ετώ, παύτες πι
εάσεσιν εις αυτόν 6 ελ4ύσον%) οι Ρωμφθοι,
Φ αερόσιν ήμύJ& ατόαρν 6 το έθν(Θ'.
45. Είς θέας εξ κυή Καϊάφας, Αρχε
Ελέων θανιαμτε εκείνε,είπε, απή, Υμείς
έκ ρίσατε εσέν -

-
5ο Ουδε διαλογίζειθε όσα πανιά Κ4
ΚΑΤΑ Ι Ω Α Ν. 295
ένα εις αίθρωταθ, Σποθάνη υπέρ τύ λαέ , ε
μήόλον το έθνφ-Σπολη?). .
ΕΣ" ::. Τέτο δαφ' εαυτή εκ είπεν αλλα Αρ
τέ καιβώς ών σε ενιαυτο εκείν«, αρρεφήσ4 σεν
π
οίο έμελλεν ο Ιησές Σποθνήσκί υπέρ το έ
θμsς 2 , 1" ..

52 Και εχ ύσερ το έθνες μόνον, αλλ' ίνα


ώ τα τέκνα fΘεέ τά διεσκορπσκόμα σιω
αγάγη εις έν, ζν

53 Α σ' εκείνης &ν σ ημέρας σωεξελ4ύ


σαντο ίνα Σποκτείνωσιν αυτόν.
54. Η ισές Ενέκ έτι παρρησία τοειεπτάσι
εν τοις Ά απήλθεί εκείθεν εις
τίμ χώρα είγυς τερήμε,είς Εφραίμ λεγό
μψίμοπόλιν κακώ διέσειζε μύ? Ά;
ΩζΣ/ ΤΕ: • -

55 Η'νό είγυς το πτάχα ήδΓκδαίων και


ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκσ' χώeας
πει το πάχα,ίνα α/νίσωσιν εαυτές.
ί 56 Εζήτοιμ, εν + Ιησεν, εέλεγον μέT
αλλήλων έντωίβώεςηκότες Τί δοκάυμά,
ότι και μη έλθη εις τίμ ξορτίων και . . - -

57 Δεσώκίσαν ό 6 οι Αρχιβείς ώ οι Φα
είσαίοι εντολήν, ίνα εαί τιςΤόπεις, μη
νύση, όπως πάσωσιν αυτόν. . .
.. - . 4β. Ι 2.
Η Ο' έν 1ησες προ εξ ημερών το πάχα
ήλθεν εις Βηθανίου.όσκαι ιώΛάζαρος ο τεθνή
κως,όν ήγίρεν εκ νεκρών. w

2 Εφοίησαν εν αυτώ δείπνον εκεί, 6 ή


Μαρθα διηκόνΨο ο Λάζαρος εις ην ήυσμυα
νακ{μύγίων αυτω, " .Τ. -
3. Η εν Μαεία , λαζεστα λίτραν μύρου
"άρδε πασικής πολυίμs, ήλειψε έξύ πόδας
"έκσε, 6 ξέμαξε άθειξιν αυτής άυπό
- " Βb 5 εfίας
296 ΕΥ ΑrrΕ Αισ Ν cap. 12.
δας αυτό ή ό οικία επληροόθη εκ φ' οσμής τύ
μύe,υ. Ν.

4 Λέγl έν εις εκ ή μαθητή αυτό, 1'έ


δας ΣίμωνΘ Ισκαριώτης, ο μέλλων αυτόν
παραδιδόναι,
5. Διαίί τέτο το μύebν εκ εωe#θη σεια
κοσίω: Είμαρίων, ώ εδόθη πλωχοίξ5
6 Είπε ό τέτο , εχ όίς τοξι ήπ7ωχών έμε
λεν αυτω, αλλ' όίο κλέπ7ης ήν, ® το γλωάσό
πομον είχε, 6 ταβαλλόμενα εζάςαζεν.
7 Είπεν καιν ο Ιησες Α'φες αυτίμύ εις τιμο
ημέραν τg ενταφιασμέμs τετήρηκεν αυτό.
3 Τες ηλωχες γδ' παύτοτε έχετε μίθ' εαυ
εμεό επαύτότε έχετε, - "
9' Ε'fνω καιν όχλΘ. πολύς εκ ήυ Γκόαίων,
Λ. Αν
όί εκεί εςι δήλθον και δια ή Ιησεν μόνον,
αλλ' ίνα & ΗΛάζαεννίδωσιν,όν ήγίρεν εκνε
κφων. ".

1ο Ε'ζελ4ύσαντο 5 οι Αρχιβείς ίνα δή


Ααίζαρον Σποκτείνωστν, -

1 Ι Ο"τι πολλοί δι αυτόν ισήγoν ήυ Ι'g


δειίων,6 ό%ίς όνον εις ή Ικσεν, -

12 Τή επαύριον όχλΘυ πολύς ο ελθαν


εις τίω εορτίω , ακέσαντες όk έρχεθ ο Ιησες
εiς Ιεροσόλυμα, υ" . . . .
13 Ελαβονταβαία ή φοινίκων,é εξήλ
θον εις ιζα αίτησαν αυτω, θέκραζον Ω'σαν
να , όυλογημώύΦ- ο ερχόμύμΦ- εν ονόμαίι
Κυeίε, ο βασιλ6ύς το Ισραήλ.
14 Ευρών ό ο Ιησες ονάρμον , εκάθισεν
έτο αυτό, καθώς εστ γεγραμμώον,
15 Μή φοβg θύγατ8 Σιών"ίδε,ο βασιλ4ύς
ζε έρχεθ, καθήκύρ® ό%ί πώλονόν«.
16 Ταύτα 3 εκ έfνωσαν οι μαθηταί αυτό
το αεότον αλλ' ότι εδοξάθη ο Ίησες, τότε
" . . . εμνή
Κ Α Τ Α ΙΩ ΑΥΝ. 29χ
εμνήθησαν ότι 7αύτα ιώ ετ' αυτώ γεγχαμ
μήμα,και1αύτα εποίησαν αυτω.
τ7'Εμαρτύρξε ο όχλΘ ο ών μέI'αυτό,
ότε σ' Λάζαρ)ν εφώνησεν εκ τζ μνημεία και
ήγίρεν Ε νεκρών, ---

ϊ8 Δια τέτο 6 υπήντησεν αυτώ ο όχλg "


έπήκεσε τύτο αυτόν πετσοι»κένα, το σημείον.
19 οι έν Φαρισαίοι είτεον φρός εαυτούς
Θεωρείτεόμ εκ ώφελείτε εθέν,ίθενο κόσμΦ"
οπίσω αυτά απήλθεν. . .
2ο Η'σαν θειινες Ελίμες εκ τίδαια
βαινόντων ίνα ωegσκuυήσωσιν εν75 εορτή,
απ ούτοι οιώ αερσήλθον Φιλίπτω τω
Σπό Βηθσαϊσα σ' Γαλιλαίας, ξηρώτων αυτονο
λέγοντες Κύριε, θέλομόμ ΕΕισαν ιδέν.
2α ΕρχεδΦίλιπσΘ, ελέγή τωΑνδρέα,
και πάλιν Ανδρέας 6 ΦίλιπσΦ- λέγεσί τω
r Ι'κσκαι, -

23 ο ο Ιησές απεκρίνατο αυτοί,λέγων


Ελήλυθεν η ώρκ ίνα δοξαδή ο Joς τo α'
θρώσκαι. - .
24 Αμύν αμήν λέγω υμίν,εαμή ο κόκκιε
σύζίτκαι πεσωή είς τιώ γίώ Σποθάνη και αυτός
μόνο μίύει εανό Σποθάνη,πoλμυ καραόν
-φέρψ.
2, . Ο'. φιλών
. .. ..
τίω ψυχίω αυτ"2 Σπολέσι!
κυτίω εομισών τίμι ψυχίω αυτ" εν τωκό
σμα 7έτω,είς ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτίμύ.
26 Εάξεμοι διακονή τις, εμοί ακολ"θεί
τως ότι και είμι εγω,εκεί δό διάκονΟ: ο έμός
ίςα ξεαί τις έμοί διακονή,τιμήσφαυτόν ο
πατήρ
27 Νόν: η. ψυχή
. . .. 2
μετετάeακ%. δ τί είπως
πάτ8 σώσόνμε εκφ ώρας ταύτης,αλλα θα
πντ:ήλθον εις τίμι ώ% ταύτίνι, 28ο ...
Πά
298 ΕΥΑΓΓΕΛτο Ν cap, τα:
28 ΠάτS , δόξασόν ζκαι το όνομα Η"λθεν
εν φωνή εκ το έeάνε. Και εδόξασα, 6 παλιν
δοξάσω. - \" ί

29 Ο ενόχλΘ- ο εσως ε ακούσας, έλεγε


βe"ντίω γεγονένα. Αλλοι έλεγαν ΑγRλών
αυτω λελάληκεν. , " - ".
3ο Α'πεκρίθη ο Ιησές δείπεν Ου διέμε
αυτη η φανη γέγονεν, αλλαό υμάς, ο σ'

Ι Νμύ κρίσις εςι τg κόσμs 7έτκαι νιώ ο


αρχων σε κόσμεfέτε εκβληθήσε?έξω..
32 Καγω,εανυψωθώ εκ "γής,παίσας ελ
κύσω πeός εμαυτόν. . .
33 (Τέτο ο έλεγε, σημαίνων ποίω θανά
σω ήμελλεν Σποθνήσκψ.). . .. . .
34 Απεκρίθη αυτώ ο όχλΘ.'' Ημεις Μ
κούσαμάμ εκ. το νόμs ότι ο Χeμςος κύμε, εις ή
αιώνα ξ πώς συ λέγές όk ήεί υψώθήνα ή
είον 3 ανθρώσε 5 ίίς εςιν έξιά ο υιός τε αν
δρώτα και και - <

35 Είπεν εν αυτοίς ο Ιησές Εμ μικρών


Αξόνον το φώς μεθ' υμώ ες αειπατείτε έας
το φώς έχετε, ίνα μη ζκοτία υμάς καταλά
βη και ο Φειπασίύ εν σηζκωτία εκ οίδε π
Τ.ΖζΦ"αί")4. - 32 ε.

36'Εως το Ά εις όφώς,


"να υοι φωτός γόνθε,Ταύταεκκλησεν ο Τη
ζες, θα ανήθων έκρύζη ατ' αυή8. -

37 Τοσαύτα ό αυτά σημεία πετυοιηκότος


έμειωe"ώθεν αυτή),εκ ΚΑΙαίς-όνον ειςεάυτόν
33 Ενα ο λόγος Ησαϊ«σύ αενφήτε πλη
ζ"ά δν έπε Κύειε, ίίς &ίςούσετή άκο,
ημώ, 6 οβeαχίων Κυρίε μνι απεκαλύφθη;
39 Δια τέτο εκ ήσιμύαντο πις λύειν, ότι
πτάλιν ειπεν Η'σαίας ,
4ο Τετύφλωκεν αυσίύ άυ οφθαλμες,κα)
1-"
1. πεπώ
-
Κ Α Τ Α Ι Ω ΑΝ. 299
πεπώeακεναυσίύ τίμι καρδίανίνα μήίδωστ
τοίς οφθαλμοίς, ένοήσωσι 7η καρδία, και ζήτ
sφαφώσ,6 ιάσωμα αυτές.
4: Ταύτα είπεν Ησαΐας ότε είδε τίω δό
έΆ42 ομως μάρτνι 6 εκ "κατ.
ήθαρχόντων πολ
λοι όλίς-ώσταν εις αυτόν αλλα Ά άυ Φαρμ
σαίες εχ ώμολόγια και έναμή Σποσιωάγωγοι
2%ύων") : » :

43 Ηγάπησαν γδ' τίμι δόξου ή ανθρώ


πων μάλλον ήτ% τίω δόξου τζ Θεου.
44 Ρησές ό έκραξε δείπεν ο πις:ώων
εις έμε, και πg όψει εις εμέ, αλλ' εις ή πέμ
ψαντάμε. « και . . . . . . . . .
45 Και ο θεωeών εμέ, θεωρεί "πέμψαν
τεί με. ". -- , -- "Ά'". * " . "
46 Εγώ φώς είς ή κόσμον ελκυθά , ίνα
πάς ο πις:ώύων εις εμέ εν1η (καίξαμή μείνη.
47 Και εάψος με ακούση ήδρημάτων και
μη πις 4ύση,εχω και κρίνω αυτόν.Ου γδ' ήλθον
ίνακεένα "κόσμον,αλλ' ίνα σώσω ή κόσμον.
"48 έΟ αθε έμε, δμη λαμβαίων τα ρη
ματιάκκ» έχft κείνονται αυτόν ο λόγΦ όν
ελάλησα, εκείνΟ- κρινέfαυτόν όντή ε% έτη
ημέρα .. . . .. . . . .: : : : : : "
49 Ο'τι εγω εξεμαυτό εκ ελάλησα αλλ'
ο πέμψας με πατήρ,αυτός μοι οντολίμυ έσω
κε ίί είπω κgi iίλο/ήσω. - Τ. . . . . .

Είξέτί ότι κατεξοι αμ.


νιός επνα οιώκήώ εγω,καθως ειρηκέμoι ό"
ρ, έσώληός". " " ". " . . . . .
...τ. ε. . . . . . 22'. 13. " ... " "3
Ι Πβ63 "εοραηδιτώπά2α , ειδώ: ο 1'ησός,
ότι ελήλυθεν αυσε η ώρα να μεταξύ εκεί
κόσμου 7έφ« πεις ή πατέeκ , ακτή. "
. . 4d Ι &ς
3eo Ε Υ Α Γ ΤΕ ΛΙΟΝ Cap. 13,
ιδίκς έξύ εν τω κόσμω, εις τέλΘ- ηγάπησεν
αυτές. -

2 Και δείπνκαι γΖυοκύψg , (το διαζόλε ήδη


βεβληκότος εις τίω καρδίαν Ιέσα Σίμων(Φ
Ϊ'σκαριώτε,ίνα αυτόν παραδώ), -
3 Είσως ο Ιησος,όίο παύταθέσωκεν όασω
ο πατήρ εις τας χείρας, διότι Σπό Θεέ εξήλ
θε,6 προς ή Θεόν ισάγΦ , , ",

4. Εγείρε) εκ τύ δείπνκ,6 ώθησι τα ιμά


ικα Φλαζων λέντιον,διέζωσε εαυτόν.
5 ΕΙταβάλλ4ύδωρ εις: μήρα, έήρξα
τονίπεινά ήόβας έμαθηαίδ, ξεκμάανειν
τω λενίζω,όkύ διεξωσ4ύψΘ". σ. : .
6 Ερχε%) καιν προς Σίμωνα Πέβιν βλέγ!
αυτώεκείνων, Κύριε, σύμε νίπjεις άυ πό
Ααι, ίθη Ι'κσκαι έή", Ρς. οιγό ",

απΆείπε μό"
7 8Αθή: "βίκς
τταύτα.
Α.
-
ΆΆ,
- πόδας άξεις ή άξνά.Απεκρίθη αύτό ο Γκ.
Ε
σ9 ίξ
νίψω ζε,εκ έχfς μέe!ς μέT εμάς
ίμων Πέτζ Θ. Κύριε »κή
έ54 άυ -

έξυπόβας με μόνον , αλλα 6 τας χώρας και


τίμ κε Ά
Ιο Κέ54 άμτω ο Ικσάς, Ο'λ
:κίζώφ, ... -"δ
ίΦ» και,
πςείαν έχα: έξυπόδας νίψάθι, Ά Ε
θαεθ, όλG» και υμείς καθαροί εσε, αλλ'εχε,
παίτες. - .. . . . . . . . . . . . ..
-r: Η δε γδ έπαεκδιδόντα αυτόν δια
τέτο είπεν ρύχι παύτες καθαερίεςz... . . .
12 Ο"τε καιν ένιψε Εειλα
βιεί: Άξ3π,
αυτοίς. Εινώσκεθ άπεποίκκα υμίν5, "
13 Υμέjς φωνείτέμε Ο' διδάσκ Φ
ο κύει®νε καλώς λέγετεειμιδό. - Τ. Ε.,
.. - Ι4 Εί
Κ ΑΤΑ Ι Ω Α Ν. 3ο1
14 Ειέν εγώ ένιψα υγιή άυ πόδας, ο κύ
εμΘ- ε ο διδάσκδύΘ-, ευμείς οφείλεφ αλ
λήλων νίπήειν έξύ πόδας.
15, Υφόδεμα γδ έθώκα υμίν, ίνακα
θας εγω εποίκσα υμών, ξυμέής ποιήΦ.,
16 Α'μία αμίμι λέγω υμίν, έκές δελΘ
μείζων «και κυρίg αυτό,2σε ΣπόςολΘ- μείζων .
το πέμψαντΘ- αυτόν.
17 Ει ταύτα οίδαφ , μακάριoί εσε, εαι
ποιήd αυτοί.
18 ου τεί παύτων υμδωλέγω εγω οίδα
ές εξζεξάμίω αλλ' ίνα ήjeαφή πληραθ: Ο
Άόγων μέT με ή αότον, ετήρε έτσ' εμέ τίμι
πjέρνου αυτ8, -

- 19 Απ αίτι λέγω υμίν,πρή σύ 2"υέδα,


ήνα όταν γύη3), πας 4jσητε ότι εγώ είμι.
2ο Αμίω αμμολέγω υμίν Φλαμβάνων
εαί μναπέμψω, έμελαμζάνφ: ο ό έμελαμ
βανων,λαμβαν! + πέμψαντα με.
21 Ταύτα ειπων ο ίησες επιeάχθη τω ή
πνώμαίι, 6 εμαρτύρησε, 6 είπεν ΑΑκίμια-,
μίωλέγω υμίν,ότι είς εξ ύμδύπαeασώσΨμε,
22 Εζλετσον Ά Ε" οι μαθηταί»,
εις
- Σπο " οι τώει άν(Gλ λέγΦ. και 1 -

- Ά ο ανακείμύνώ άς ή" μαθήής


αυτό εν τω κόλπω τα 1κσg , όν ηγάπα ο Τη
8 ζ". -

ξ, Νόζει εν 7έτω Σίμων Πέτ"Θ- πυθέ


θαι ίίς αν είν τει ξλέγ4, ---

, 2 Σ Ε'πιπεσων 3 εκέινφ- ζάιτοςήθG τζ


Ικσά,λέγ4 αυτω Κύεμείς έgν 3 -
26 Αποκείνε;) ο Ίησκε. Εκείνος έπνώ
εγώ βάψας το ψωμίον ό%ιδιώσω. Και εμβά
Ά, Σίμοφ.
Ισκαριώτη. . . . . . .
27 και
3ο2 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ σap. 13,
27 Και μό' το ψωμίον τότε εισήλθεν εις
εκείνον ο Σατανάς, ΛέγΦ &ν αυτω ο Ιησες o"
ποιέις, ποίησον τάκον.
.28 Τέτο 3 εδειξεfνω Φαίακειμάρων προς
ίύ είπεν αυτώ"
29. Τινές γδ εσόκομυ , ετσει το γλωσσόκο
μον είχεν ο Τέδας, ότι λέγει αυτώ ο Ιησές
Αγόρασον ώ χςείαν ζών εις τίω εορτίω"
ή τοις πjωχοίς έναίι σίω. "
3ο Λαζων έντο ψωμίον εκείνων, βυθέως
εξήλθεν μύο νύξ.
3 Ι Ο τε και εξήλθε, λέγή ο Γησές Νιώ ε
δοξάαθη ο ιός τε ανθρφόπε, δ ο Θεός εδοξά
ώθη αν αυτώ. . - -

32 Ει ο Θεός εδόξαθη αν αυτώ, δ ο Θεός


δοξαση αυτ εν εαυτώ,6 όυθύς δοξασφ αυτόν.
,33 Τεκνία έμμάeύν μούμιλύειμι ζητή
Cετέ με, ξ καθώς είτον τοίς i'sα»ύοις ο τι
όα και ιζα"άγω εγω,ύμείς εου υαδα ελθείν και,
υμίν λέγω αρίο. - " . , " *

34 Εντολίωκανίου δίσωμι υμίν, ι να α


γαπάτε αλλήλες, καθώς ηγάπησα υμάς , ίνα,
6ύμείς αγαπάτε αλλήλες. . . . . . . . .
35 Εν1άτο Εκα-3
θηταί εξε, εαν αγατείου έχύτε εναλλήλεις. * ί
36 Λέγξαυτώ"Σίμων Πέτεφ-Κύεξειπώ
ισάγός; Απεκρίθη αυτω ο Γκσές: ο αε
ιία"άγω , και duόασαίμοι νιώ ακολgθήσα, ύ

37 Λέγξ αυτώο Πέτ"Θ.: Κύριε,,διαβ ε:
δύναμή ζοι ακολοθήσαι αότι, τιώψυχμύ
"Εξ Είωνεται
38 Απεκρίθη αυτή ο Ενσές, τωμα
Τίμο ψυχίύ,
ζέψτεθεμε θήσφ5Α'μία αμίμλλέγωζβίζει
μη αλέκτωρ φωνήσφέας εκπαρνήσηισί,
μεΙ4»
ΚΑ ΤΑ Ι Ω Α Ν. 3ο3
ιδ', 14.
Ι Μή ταραασέώθω υμώ ή καρδία πς-ώεf
εις ή Θεόν,6 εις εμέ πς-όζεf.
2 Ε'ν. τή οικία το παβός μκμονα πολλα,
εισιν ει όμη,είσον α' υμίν πορόύομαι ετοι
μάσαι τόσον υμίν.
3 Και εαν πορόυθώ, 6 ετοιμάσω υμίν τό
πόν, πάλιν έρχομαι , 6 παραλήψομαι υμάς
τωeός εμαυτόν ίνα όπεεεμιέγω,6ύμείς ήτε.
4 Και ότι και εγώ υσάγω οίσαφ', 6 τίμιο
σδν οίδα+. -

5 Λέγ4 αυτω Θωμάς Κύριε,ακ οίδαμάμ


Ζί ιξανά/εις 6 πώς σιιυάμεθα τιμ, όσδν εί
ένα 5
6 Λέγ! αυτώ ο Ιησάς. Εγώ είμι ή οδός, ώ.
ή αλήθία, 6 ή ζωή.εδεις έρχ.θ ωeώς έπατέ
eα, ει μη δι εμs.
7 Ει εfνώκειτέ με, 6 + πατέρα με εJνώ
κείτε αύκα απ'αρπ γινώσκετε αυτόν,6 έω
Τέ αΑ/ΤΟy.

8 Λέγ4 αυτώΦίλιπτσΘ Κύριε , δέιξον


ημίν ή πατέeα, ξ αρκεί όμιν.
Λέγξ αυτώο Ιησές Τοσοδτον χρόνον μί5'
υμώ είμι, 6 εκ έfνωκ%ς με Φίλιπασε και ο εω
eακως εμε, εώeακε "πατέeα επώς συ λέ
γεις. Δείξον ημίν ή πατέeα ;
1o oύ πς όUεις όί εγω αν τώπασει, ξε
πατήρ εν εμοί ες και τα βήματα αεχωλλώ υ:
μίν, ασ' εμαυτε και λήώ ο ο πατήρ ο άνεμοι
λύμων,αυτος ποιεί τα έργα,
1 πιςβύετάμoι ότι εγώ και τώπασε, Φ -

οπατήρ εν εμοί επι εί5μή,δια τα έργα αυ


τα πις όψετέ μοι. 9 . -

12 Αμμύαμίμ, λέγω υμίν, ο πιςόύων εις


έμε, τα έργα αεγώ ποιό, κακέirΘ-ποιήσ4,
Cς 6 μεί
τ 3ο4 ΕΥΑΓΓΕΛ Ι Ο Ν Cap. 14.
και μείζονα Τέτων ποιήσφ, ότι εγώ προς
πατέρα με πορόύομ3μ.
13 Και ό, ίμαι αιτήσητε εν τω ονόμαίίμκ,
τότοποιήσω ίνα δοξαθή ο πατήρ εν τω ύω.
14 Ε'αό ίι αιτήσητε εν τω ονόμαίξ μs,
εγώ ποιήσω,
Ι 5 Ε'αι αγαπάτέμε , τας εντολας τας ε
μας τηρήσατε.
16 Και εγώ έρωτήσω + πατέρα, 6 αλλον
παράκλητον σώσι υμίν , ιναμόμη μίθ' υμώ'
εις ή αιώνα,
17 Το Πνεύμα τ'αληθείας, ό ο κόσμΘυ και
ofύνα3) λαζεΐν, όίι και θεωρεί αυτό,εσε γινώσκ!
αυτό υμείς ό γινώσκετε αυτό, ότι παρ υμίν
Αιώύει, έ εν υμίν έςα.
18 Ουκ αφήσω υμώς ορφανές έρχομαι
πeής υμάς.
19 Ετι μικρόν,é ο κόσμος με έκέτι θεω
ρέί υμείς 3 θεωρείτε με ότι εγωζώ, δ υμείς
ζήσεώθε.
2ο Εν εκείνη τη ημέρα Πνώσεώθε υμείς όία
εγώ έντοπασοι μεθύμεις εν εμοί,καγω αν
υμιν.
2 Ι Ο έχων τας εντολάς μs , 6 τηρών αυ
τας,εκεινός εςιν ο αγαπών με o ό αγαπών,με,
αγαπηθήσε?) υσο το πατρός με 6 εγώ αγα- "
πήσω αυτόν,6 εμφανίσω αυτω εμαυτόν.
22 Λέγξ αυτώ Τέδας (έχ ο Ισκαριώ
της) Κύειε,ί γέγονεν ότι ήμύν μέλλεις εμφα
νίζειν.Cεαυτόν, ξεχ: τωκόσμως
23 Απεκβίθη ο Ιησες 6είπεν αυτω"Ε'α,
Δι: αγατάμε, ή κόγον με τηρήσφ, 6 ο πατήρ
4 και αγαπήσει αυτόν, δ τωeός αυτόν ελόυσόμε
θα ξΑμονίωσαρ αυτωποιήσοκόμ.
Τ 24 Ο'Αμή αγαπώ, μεγώύ λέίες με και τηρεί..
Ο
Κ Α Τ Α Ι Ω Α Μό. 3ο;
και ο λόγºς όν ακέετε»ύκ έςτι εμος, αλλά το
πέμψαντός με πατρός.
25 Ταύτα λ%άληκα υμίν παρ υμίν μούων'
26 Ο' ό παράκλητΘ , το Πνεύμα το οξ
γιον,ο πέμψ4 ο πατήρ εν τω ονόμαίόμs,εκεί
νΘ υμάς διδάξει παίτα, εύσομνήσq υμάς
παύτα αί είσον υμίν.
27, Ειρήνίμ' αρίνμι υμών και ειρίύμυ τίμιέ
μίμ δίσώμι υμίν και καθώς ο κόσμΘ- δίσω
σιν, εγώ δίδωμι υμίν μη ταραωέθω υμώύ και
καρδία, μηδεδειλιάτω. . . .
- 28 Η'κέσατε ότι εγώ είπνον υμίν Υπάγω
έ έρχομαι φeος υμάς.Ειήγαπάτε με,εχάρη
σε αύ, όμ είσον, πορόύομαι προς άπατέeα.
ότι ο πατήρ με μείζων με εςί. . με
". 29. Και νιώ ειρηκα υμίν πριν γυέθ ιτα
όταν χύν%),πς όύσητε.
3ο Ουκ έμ πολλα λδήσω αθ' υμώ" έρχί
τα γδ ο τύ κόσμs1έτκαι αρχων, 6ξ έμοι, έκ
έχ4 έδέν. . . ν

"3 1 Α'λλ' ι να γνω ο κόσμος ότι αγαπώ +


πατέρα, 6 καθώς ενετείλατόμοι ο πατήρ,
άτω ποιώ εγείρεώε,
ν" εξ, αγωμάμ
I t. εντεύθεν, - 1 &

«έ 1 Εγώ είμ η αμπελΘ ή αληθινή» και ο


zατήρ με όγεωργέ, εστ. ι,
3 . 2 Παν κλήμα άνεμοι μή φέegν καραόν,
Μ. αίρει αυτό επα το καρτσον φέρον,καθαίρεε
αυτό, ι"να πλείονα καρτσον φέρη. α

3 Η'δη υμείς καθαροί εςε δια ή λόγον όν


λελάληκα υμίν.
Μείνατε όν εμοί, καγώ αν υμίν καθώς
το κλήμα και δύνα? καρσον φέρει αφ' εαυ
«" 2 w w » ν Γν " «! y Γιν.

τό, εαν μη μείνη εν τη αμπέλω έτως έδεώ-,


Αιώς, εαί μή εν εμοί κείνητες ', αν και και

Cς 2 5 Εγώ
396 ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ cap.15.
5 Εγώ ειμι ή αμπελΘ- , υμείς τα κλή
ματα ομίμων εν εμοί , καγώ αν αυτω, έήα.
φέρει καρτσον πολιμύ ότι χωρίς εμέ και Ού
ναώς ποιείν και σέν.
6 Εαι μήίες μείνη εν εμοί, εβλήθη έξω ως
το κλήμα, 6 εξηρανθη: 6 συμjάγκσιν αυτεί,
και εις πυρ βάλλεσι, 6 κύεθ"
Ζ Ε'α μείνητε άνεμοι , 6 τα βήματα με
ένυμαν μείνη, ο εαν θέλητε αιτήσεώς , 6 γε
νήσεύ) υμίν. - -

8 ΕνΊέτω εδοξάθη ο πατήρ μs,ι να καρ


πόν Ά φέρήlε @γυήσεώθε εμοί μαθηταί.
9 Καθως ηγάπησέ με όΖαρηβ., καγωηγά
7ήστά Ε Ά cν τη έμή.
, 1ο Εαι τας εντολάς με τηρήσήίξέφείτε
εν τη αγάφη με καθως εγω τας ολιβλίας το
παβός με τ Ά%εβ μψα αυτό εν τη α
γάτση. Ά " . "... ε) ενώ τά,
μη"Ά
εν υμίν άefή δη χαραυμώαλίζώθίαντα,
το Αύτη εσινήήγαπησιά έμή, ίταξά,
εντολή ήυμάς, και
αίλλήλ και ... 3.5.5#και
13 Μείζονάταύτης ξάαία Εί: 334,ϊνα
μς τίωψιμο αυτώθη"ξέιρ Φέbζί αυτό,
4. Υαείς φίλοι Ε
εα"άgίτι όσα
έγω εντελλομαι υμιν. *Ι. - -

1ί Ουκέτι υμάς λέγωθέλες ότι ο δέλΘυ


υκ οίδε ίίποιεί αυτ8 ο κύρμΘ- υμάς δείρη
κα φίλες, ότι παύτα αήκκσα παρα το πα
σεός μs,εfνώριστα υμάν.
16. Ούχ υμείς με εξελέξαδε , αλλ' εγώ
εξίο υμάς,€ έθηκα υμάς, ίνα υ Ε
ιζωάγη",6 καρπόν φέρη+, δ ο καρφός όμιλυ
Αύη, ίνα ό, και αιτήσητε + πατέρα εν τω
ονόμαίίμκερδώ υμίν, -

" , 17 Ταύτα
Κ Α ΤΑ Ι Ω Α Ν. 3 οχ
. 17 Ταύτα όντέλλομαι υμίν,ι να αγαπάτε
αλλήλκς.
18 Ει ο κόσμΘ: ύμας μισεί, γινώσκετε
ότι εμείφρώτον ύμήθμμίσηκεν, . .
19 Εί ότι το κόσμs ήτε , ο κόσμΘ- αν το
ίδιον εφίλει ότι ο εκ τύ κόσμε εκεσε, αλλ'
εγω εξέλεξάμιμ ύμας εκ σε κόσμε, διατύ
το μισέι υμάς ο κόσμος. Αυ

2ο Μνημoνόψετε το λόγs &"εγω είπον ύ


μίν Ουκ έσι δελΘ- μείζων τg κυρίκ αυτό, ε;
εμε εδίωξαν,6 υμάς διώξεσινε; Φλόγον με
ετήρησαν, 6 ή υμέτερον τηρήσεσιν.
2 Ι Αλλα ταύτα παύτα ποιήσκσιν υμίν
δια το όνομάμε, ότι εκ οίδασι ή πέμψαν
τα με. . . .
22 Ει ιήλθον , 6 ελάλησα αυτοίς, αι
μαρίίαν εκ είχον νιώ ό ωeόφασιν εκ έχεσε
Ά.
23 Ο' εμέμισών 6ή πατέρα με μισεί,
. . 23. Ει τα έργα μη εανοίησα εν αυτοίς άε
δεις αλλΘ- πετοιοίηκεν , αμαρίαν έκ είχον,
νuύο δεωeακασι, έμεμισήκασι ξεμέθ
"ή πατέρα μs. -

25 Αλλ' ι"να πληρωθή ο λόγΦ- βγεγραμ


μίύΘ εν τω νόμω αυήύ Ο'τι εμίσησαν με
σωρεαν.
- 26 Οταν ό έλθη ο παράκλητΘ , όν εγώ
πέμψω υμίν παρα σε πατζός, (το Πνεύμα
σ'αληθείας, ο παρα τα πατζος εκπορόύεται)
εκείν(Θ- μαρτυρήσ% τοεί εμέ. «/

27 Και υμείς όμωρτυρείτε, ότι αιτο' αρχής


μίT εμέ εσε.
ις". 16.
1 Ταύταλελάληκα υμίν, "ναμή ζκαν
ί , θαλιώήτ". ..
Cς 3 2 Α το 2
"
3o5 ΕΥΑΓΓΕΛΙσ Ν cap. 16.
2 Α'σοσιμυαγώfsς ποιήσεσιν υμώς, αλλ'
έρχεθώeα,"να πας ο Σποκτείνας υμάς,dόξα
«λαβείαν τοερσφέρ{ν τω Θεώ. - -

3 Και ταυτα ποιήσεσιν υμίν,ότι εκ έΠω


σαν + πατέeα, εσε εμέ. « e'

4 Αλλαταύτα λελάληκα υμίν, ίνα όταν


< α) Μ γ -- ν σ'

έλθη η ώρα,μνημονάζήίε αυή),ότι εγω είσον


"μίν, ταύτα ό υμίν εξαρχής εκ εξαιον, όπ
ν

Αθ' υμώημίω.
5, Νύν 53ύσάγω αeδς επέμψαντάμε, ε
εδείς εξ υμώύ ερατάμε Πέ ύσαρής και
6 Αλλ' ότι ταύτα λελαληκα υμίν,ή λύπη
πεπλήρωκεν υμλυτίμι καρδίου. -

""" 7 Αλλείω τίω αλήθΨαν λέγω υμίν,συμ


φέρει υμίν "να εγω ατσέλθω εάν γδ μη ασ
έλθω και ο παράκλησΘ κκ ελ6ύσε%)προς ύ
ί κάς έαν όπορόυθώ , πέμψω αυτόν πέρς υ
Cς. -

8 Και ελθών εκείνθ», ελέγξει + κόσμον


ι αει αμαρίας , έ αειδικαιοσιώης, και τίει
κΘΑιστως. -

9, Πεει αμαρίίας μιυ , ότι και πς-6ύκσιν


εις εμέ ί .

1ο Πεεξδικαιοσιμύης ό,ά πεδς ή πατέ


θα μεία αγωγό έκ έμ θεωρεί τέμε,
Η Ι Πεεε ό κείσεως,ότι ο αόχων τύ κόσμικ
Ίέτκαι κέκριζ). -

12 Ε"τί πολλα έχω λέγξ υμίν,αλλ' και Jύ


να θε βαστάζειν αρτί.
13 Οταν ο έλθη εκείν(Θ-, το πνεύμα σ'
•ιληθείας, οδηγήσι υμάς εις πάσαν τίω αλή
θίαν και γδ' λαλήσφαφ' εαυτό,αλλ' όσα αύα
**"bλέγήσφ, 6 τα ερχόμμα αργίελεί υμίν.
14,Εκείν(ΦΣ έμε δόξασφ, ότι εκ τω με
λήψ«% έ «ιαχίελεί υμίν,
- 15 Παύ»
ΚΑΤ Α ΙΩΑ Ν. 3ο9
15 Παίτα όσα έχ! ο πατήρ, εμα εστ στα
τότο επον,ότι εκ τζ εμέ λήψεύ), ξαναγίε
λεί υμίν,
16 Μικeόν,6 και θεωρείτέμε επτάλιν μι
κρον , 6 όψειθέμε, ότι εγώ ιατάγω προς £
πατέez, --

17 Είπον έν εκ ήυ μαθητΐυ αυτό προς


αλλήλες Τί εστ τετο ολέγ{ ημίν Μικρον, ώ
και θεωρείτέ με 6 παλιν μικρόν,®όψεώθέμε.
και Ο'τι εγώ ώσάγω πρός ή πατέρα 5
τ8 Ε'λεγον gν Τέτο ίίεςιν ό λέγή, τομμ
κεόν, εκ οίδαμιμία λδύει, -

19 Ενα καιν ο Ιησες όίο ήθελον αυτόν ερω


τάν, δείπεν αυτοίς Περί7έτκαι ζητείτε μέ1'
αλλήλων οί, είπον Μικρόν,6 και θεωρείτέμε
και πάλιν μικρόν,6 δψεώθέμε και
* 2ο Αμία αμίμο λέγω υμίν,ότι κλαύσετε
6 θρίμήσετε υμείς, ο ό κόσμος χαρήσε?) ύ
μέις 5 λύπηθήσειδε , αλλ' ή λύπη-ιιμή εις
χαραν γυήσε%).
«γ2 Ι Η γμωή όταν üκτη, λύτρία έχΆ, ότι
- ει" και ιν - Α. / Α"

ήλθε η ώρα αυτής όταν δοψυνήσηΊοπαιδίον,


έκέτι μνημονόύει τ' θλίψεως,δια τίευ χαραν,
ότι εγγυνήθη ανθρωσΘ εί, +κόσμον. .
22 Και υμείς &ν λύσίμ κυμ νύν έχετε"
r Δ. 2/ ς "ν Α' - - C

πάλιν ό όψομαι υμάς , 6 χαρήσεθ υμίύ και


καρδία , ετίμι χαραν υμόυ έδεις αίρει αφ'
23 Και αν εκείνη τη ημέρα έμε εκ έeωτή
Cετε εδέν. Αμίω αμίμο λέγω υμίν και ότι όσα και
«ή αιτήσητε σπατέρκ εν τω ονόμαάμs,οώ
σί υμίν. - - ,
24 Εως αρί ύκ ητήσατε εθεν εν τω ονό
μαίμε, αιτείτε, 6 λήψεώε, ''να και ή χαεκ
κύν ή πεπληe"Αιγύη. ..
υ-
25 Ταύ
3 το ΕΥ ΑΓΓΕΑ Fox Cap τ7.
2, Ταύτα αν παροιμίας λελάκηκα υμίν"
αλλ'έρχ?ώ ότευκέτι αν παροιμίας λα
Κήσω υμίν, άλλα παρρησία αειτο πατζός
αυαγ[ελώ υμίν.
23 Ε, εκείνη τη ημέρα έντω ονόμαίο με
αιτήσεθείéε λέγω υμίν,ότι εγώ ερωτήσω f
πατέeα τεί υμώ".
27 Αυτός γδ ο πατήρ φιλέ υικάς, όίι υ
ειέξεμεπεφίλήκατε,6 πεπσόύκατε ότι εJω
ατε Θεξ εξήλθον.
28 Εξήλθον παρατύ πατρός και β ελήλυθα
Ε κόσμον πάλιν αφίημι ο κόσμον, 6 πο
μαι πgής ή πατέρα,
29 Άϊμαθητή αυτό Ρόε,νύν
παρρησίαλλιείς,éπαροιμία εδεμία λέγξε:
3ο Νuύ οίδαμάμ όk. οίδας παύτα, και και
έία, έχΦς ίνα ίύς σε ερωτά, ενΊέτωπς δύο
κύμ όμ Στο Θεά εξήλθες/
2 " χι -- αν 2)

31 Α'πεκρίθη αυτοίς ο Ιησές Α ρί π


ς-όύετε και
32 Ιδού, έρχεθώeα δημό ελήλυθεν, ίνα
(κορπθητείας Θ. εις τα ίδια & έμε μός
τον αφήτε, ε εκ είμιμόίΘ.,ότι ο πατήρ μέ7
εμs επ.
33 Ταύτα λελάληκα υμίν γα εν μοι
ειρίώμω έχετε εν τω κόσμω θλίψιν έξετε,
αλλα θαρσείτε, εγω νενίκηκα έκόσμον.
ιζ. 17. -

1 Ταύτα ελάλησεν οΐνσές, ε επηρεάθ


έφθαλμες αυτο εις ή έeανόν, ξέπε, Πάτο,
ελήλυθεν η ώρα,δόξασόν ζκαι τύoν, έvα o jές
Ωκαι δοξαση (ε:
2 Καθώς έδωκας αυτω εξεσία".παδης
σαρκός, ίναπα, ο Φέθώκας αυτώ, δώσ' αυ
πίς ζωίαύ αιώνιη,
3 Αύπι
Κ ΑΤΑ Ι Ω Α Ν." 3 Ι Ι.
3 Αύτη δέεςιν ή αιώνι@-ζωή, ίνα γνώ
Cκωσί σε ή μόνον αληθινόν Θεόν , ξόν απέ
ξύλας Ιησgν Χριςόν. -

4 Εγώ σε εδόξασα όλ: "γής το έργον ε


τελείωσα ο Ά μοι ίνα ποιήσω,
5 Και νιώ δόξασόν με συ πάτ8 παρασέ
αυτώ τη δόξη ή είχον φε το Ε έϊ,
παeα Cοί.
ό Εφαέρασά (και το όνομα τοίς ανθρώ
ποις εξόέδΝήας μό, εκ τε κόσμε, ζοι ήσαι,
6 εμοί αυάζύ δέσωκας,ξ Φλόγον ζs τετηρή
κ%ισ7.
7 Νιώ έfνωκαν όίο παύτα όσα σέοωκ%ς
Αιοι, παρα Cξ εσιν
8 o"τι τα ρήματα α θέσωκάς μοι , Jέσω
κα αυτοίς ε αυτοί έλαβον, βέβωσαν αλ"
Sώς ότι παρά Cg εξήλθον , 6 όπίσουσαν ότι
σύ με απέςίλας,
ο Εγώ τει αυή ερωτώ και τει τέ κόσμg
ερώτω, αλλα τει ών δεδώκας μοι όίο σοί
Εί.07,
Και τα εμα παύτα σά επ.,
1 Ο ® τα στα
εμά,6 3εδόξασμα, εν αυτοίς, 2.

"τ και οι επεμι εν τω κόσμω, ξέτει εν


τω κόσμωξgί, 6 εγώ ωρός ζ: έρχsία;".
Ε αώξύ εν τω ονόμαίξCs , έ"
τερ άγιε ,
Jέ0 οκάς μό, ίνα ώσιν εν κάθως ημείς,
εγω
Ά
Ά ήίαμί μή εί: "Ά.
εν τω ονόμαίC", έξ" -
ά,κάς μοι εφύλαξα, 6 εδεις εξαύ ήδαπός
λετό είμή ο υος ή απωλείας ι"να ή γραφή
πληρωθή. 4, Ρ"1ί, -

τ; Νιώ ό Φεός (ε έρχομαι, 6 ταύταλ":


λώε, το κάδμω, να έχωσι τίω χαρα" τίου
εμίωπέπληρωμίψία εν αυτί, " Α

ψε"ι: Dd 14 Εγώ
3Ι2 ΆΓΕΕΑΙΟΝ Cap 17,
14 Εγώ βίωκαίξύ ά Άά
κόσμΘυ είίίόησεν αυά;ύ, όk έκέιβιν εκ τύ
κόσμs,καθώς εγώ έκ ειμί εκ τ8 κόσμs.
ί, Ουκ Ε ινα άβης αυξ5ύ έήκε
Ομά , αλλ' ι"να ήξήθης αυξο εκ τύ πονηρού.
16 Εκ τζ κόσμε καικ εισί, καθώς εγω επ' τα
κόσμs έκειμί.
17 Ε Α"Υ», -

αυά;ύ εν τόξοεία (και ο λό


ς ο σος αλήθφά εςι, 2.

"4"Είξa, a + κίτμαν,
καγώ απέςjλα αυά:ύεις ή κόσμον.
η 19 Και ύσερ αυgζέχω αγιάζω εμαυτόν,
ί να ε αυτοί Εί, Ε αν αληθεία.
2ο Ου τεί74τώf3 εβωτώ μόνον, αλλα ε
πδει
εμέ.
ή"Τιεξή" δια τ8 λόγκαι, αυτήδεις
κ ν.4 ΡΑ, 2.47:
2 Ι Ι να αγαύτες εν Εί, καθώς συ πάτερ εν
εμοι, καίγω εν Coι , "χαθ άτοι εν ημίν εν ώ
Ά
βιν, ίνα ο κόσμΘ- ότι σύμε απέ
ς φλας. Υ7 σε
2 και γα τωφέλιμο οξυί% μει,
σέδωκα αυτοίς, ίνα ώσιν έν, καθώς ήμεις έν
εσυ?μ.
39Ε, γβά αυτοίς, ξσυ φ ή!, ένα ώσε -
Ε εις έν, είχα γίνώθkκαι ο κόσμος
άτι (ίύμείισέςίλας, έήάπησα, αυ%ύ,κα
θας εμε ηγάπησας.
24 Πάτερ,ές θέδωκάςμοι,θέλω να ξακαι
εμι εγω,κακείνοι ώσιμεί εμζι να θίύβ%
ζι τίω δόξου τίω εμίμ μύ έδωκάς μδι, ήίο.
έγαπησιάς με τ88 και αταβολής κόσμs. 4 ι"
, 25 Ά κόσμές Cε καικ έγνω,
β ξέ; Cε έJίων , 6 &τοι έ/νωσαν όί σύ με

α Φόξφλας.κ σα, - ,
26 Και είναεμσα αυτοίς το όνομα ζε, και
- γνωρίπ. •
#ίε%ύνια:ΚΑΤΑ
Δώ
ΙΩΑΝ.
αγάπη ή%άγήσάς ιμύ
313
με,εν αυ
πιξήξέχα " αυτοις,
-

αγ: - "

4ή. 18.
Σ
"! •
1 Ταύτα είπών ο Γησάς, εξήλθε σιωτοίς ,
μαθηταίς αυτό πέρθυ 3 χέξορs ή Κέήαν.
:. όσείύ λέΘυ, εις ον εισήλθεν αυτός ε.οι
μαθη αυτ8.
", ΕΕΕΕΕ.:
-

ι
ι"μτεκμφΆήύμαθητΐύ
Ε άϊΕ: iύσε ελάει
αυτές,.
ότι
κε.

μ' τ", ο ομόfέδα, λαζων τίω αερό, εεκ


σήυ Αρχιβέων βΦαρισαίων υπηρέτας, έρχε- Η
πει εκεί μό 6 λαμπάδων 6 όπλων.
4 Ιηgές ένειδί"πάντα τα ερχόμμα ετο'
αυτόν, 5, jν είπεν αυτοίς Τίνα ζητείτε 5
. ,,,,, 2 Απεκρίθησαν αυτω. ''ησέ : Ναζα; -
- ίον Λέγή αυτοί οι ισές. Εγώ είμι. Εις κ! "
"- δΤέδάς οπαβάθίδους αυτόν, μέf αυτήo. -

ό Ως &ν είπεν Ά εγώ είμ,απήλ


θον εις τα οπίσω,6 έπεσόν ί.
« 7 Πάλιν ομό αυάου Ά. Τίναζη- :
τέτε, οιό είσον 1ησεν Ναζωραίον, ,
8 Απεκρίθη ο fησες.Είπον υμίν ότι εγώ
είμ, ει εν εξεζητείτε,αφετέΊάτες Ά
9 ΙΨα πλήβαθή ο λόγΘ- όν είπε ό"k ές"
"σκδέδωκάς μοι, κάπωλεσα εξ αμήδεθένα ,
- το Σίμων εν ΠέτζΘ. έχων, μάχα!eάν,
αγκιέλκυξε αιτίω,ξ έπαισε επί Αρχείω: "Ε: "
"λον, θ απέκοψεν αυτό το ωτίον το δυξιόν. ίώ
ό όνομα τωδέλω ΜάλχΦ.,
Ι Ι Είπεν ξν ο Ιησ2ς τω"Πέτρω Βαλε τίμι
μάχαιράν Cκαι εις τίμ θήκίμ. το ποτήριον ο ι
"έδωκέμoι ο πατήρ,και μη πίω αυτό.5 . . .
- 12 Η καιν ασέιρα 6 οχιλίαρχ?ς ξ οι ιξφη Α"

Γ) «λί
Α) 2, ρεται
1 ! "
Η 314 Νεα ΑτΕΕΑτοΝ. αρ. τε: ·
μέται ήδΤεθαίων σιωέλαβον ή Τησεν, και
έδησαν αυτόν, ί

ή τον13ιόγδ'
και απήγαγον
πενθερος τοαυτόν φεύς Αη20
Καϊάφανός Φεώ
ίύ Αρχε- Η

: ρβύς το ένιαυτε εμείνε, -

κ" ΤΑ Η' ο Καϊάφας ο συμβελ4 σας τοίς ι


Η Ι'καισαίοις βά συμφέρ! ένα αίθρωπον Σπολέ
θα ίπερ τύλαξ" ... ".......…...... Ε
ία, ίς Η'κολέθ{3 τω". ΤηαβοΣί ν Πέτ"Θυ,
και Ε ίς ο ο μαθητής εκείν(Θ.
ϊόfνωςος πJΑρχίβεί,6 σμψέgήλθε τωΙησε : "
εις τίω αυλία, το Αρχιδέω%. "n:5:
16 Ο' ο ΠέτρGΣ προς τη θύρα
έξω.εξήλθεν έν ο μαθητής ο αλλΘ ό: ίδ νω
ζος τα Αρχιβεί,έ είπε τη θυρωρώ,6 εισήγα-Αε
γs + Πέτζον, . όΥ ή θυ - τω) ΙΙ

ώ17Μέσβέ
Λέγή και η παιδίσκη ή θυρίωeος τω Πέ-
ή μαθή"Εσύ ανθρώσκ
ήέτε; ΛέγΦ εκείν(Φ. Ουκ ειμί.
Ι8Ά οι δέλοι 6 οι υφυρέτα!
ανθρακιαν Ε; , όμ ψύχΘ- lώ , και ,
"Ά όμεί αυτήν ο ΠέτρG- έσως
θερμαινόμάμΦ", Α.
ν *
]

Ε ό"έν Άή 24.σ: ΕΕνσέν πε


οιήμαθητή αύτε εσει η άθάχής αυτό,
"2ο Απεκρίθη αυτώ ο Ιησες.Εγω παρρη
σία ελάλησα τω κόσμω εγώ πάντοτε εδίδα-"
ξαε τη σιωαγωγή 6 εν τω ίβω,όσs παύτο- :
θεν οι Ι'sdajoι Ψμί"θ' δέν κρυπ7ω ελά-ε. ,
λησα καιδέν , και ρίξ' " .
2: Τί με επερωτάς; επερώτησον 3ο ακη
τΆας, 4 ελάλησα αυτοί..έβει έτοι οίδασιν
"αείσον εγώ. . . . . ΑπΆ , - κ.
22 Ταύτα ό αυτό είπνόνfΘ- , εις ήϋύ
πήρε ήδ πρεσηκως έδωκε ράπισμα τω"1'η
γν να. ρη ! " σου,
Ν "
κ. - ΚΑΤ Α Ι Ω ΑΝ. 3 15
σοδ, είπών ρύτως εκείνη τωΑρχιερεί5
23 Απεκρέθη αυτω ο 1ησές Ει κακώς
ελάλησα, μαρτύρκσον αει το κακά ει ο κα- ί
λώς,ά με δέρφς 5 . -
αι, 24 Απέςjλει έν αυτόν ο Α'ννας δωδεμόμων
ωeoς Καϊάφα" "Αρχιδέα, γε.
25 Η ν ό Σίμων ίüπό εξό: Θ Άι
.

νόμιμΦ-, είτοον οιώ αυτό. Μό 6 συ εκ ή


μαθηαίο αυτό εί5 Ηρνήσατο εκείνΟ-, έει
πεν ουκ ειμί. " " "";"
ί
26 Αέκ εί, ξί δέλων τύ Αρχιβέως,
συγενής ών και αξέκοψε πέτ-Φ- το ωτίων,
Ούκ εfώζε είδον εν τωκήσω μέT' αυτές και
27 Πάλιν εν ηρνήσατο ο Πέτρος2 6 όυ
ως αλέκτωρ έφώνησεν, Εξι " Φακί».
3
r τοα8σεμιτώριον:ίύο
ΑΤεσινέ ξΤκσεν Σπό το Καϊάφαεις ί
αεροία ε αυτοί εκ εισ
ήλθον εις το Ά , ίνα μημανθώσιν,
Αλλ'ίναφάγωδί το πάζα.,
29 Εξήλθεν οιώ ο ήίλατG- πρές αυξά, και
ξ είπε. Είνα κατηγείου φέρετε και το αλ
θρώτο καιΤέτκαι 5 2 και - «'
3ο Α'πεκείθwσαν ξείπον αυτώ"Ειμήίύ
έϊά κακοποιός, έκαί σοι παρεδώκαμίμ αι- και
φύγ" - ν

31 Είπεν οιώ αυτοίς ο ΠιλάτΘυ Λάζετε


αυσε έμός, εκ53:ίμον όμύκέίνατε αυ-
τόν. Είπον &ν αυτω οι ί'κδιύοι. Η μάν εκ έξ- ,
έξιν Σποκτέινα έδένα . . . . . . . α
32 1να ο λόγος τύ Γησέπληρωθή, όν είπε,
σημαίνων ποίω θανάτω ήμελλεν Σποθνήσκίν. "
33 Εισήλθέν έν εις το αραιτώριον παλιν η
ο ΠιλάτΘυ,ξεφώνησε ή Ιησgν"@ είπεν αυ-
σω"Συε, ο βασιλώς ήδΤεδεύων 5., ,. - :
34 Απεκρίθη αυτώο Ιησής
Γ d 3 Αφ' εαυτ"
απ.
Ε

"". ... ΕΥΑΓΓΕΛΙοΝ cap.το.


συσέτoλέγής , ή άλλοι σοι είσον τε:Αλουδς.
5
35 Απέκeέθη ο ΠιλάτΘυ Μήτ: ω 1'ε
δύός είμ και το έθνώ το σόν βρίΑ ρχίβείς
παρέδωκαίζε Ά 4 ετυοίησας ; .
36 Απεκρίθη ο Ιησες. Η βασιλεία ή έμή Η
έκέgνεκ σε κόσμε 7έτε ειέιτ: κόσμsΊέ
τείύ ή βασιλεία και έμή οι ύφηρέ)α οι έμοι
"γωνίζοντο ίνα μη παραδοθώ ότι Ι'sdαίοις
νιώ ό ή βασιλεία ή εμή εκ άςιν εντεύθεν.
37 Είπε, οιώ αυτοίο ΠιλατΘυ Ουκ &ν
βασιλόυς εσύ; Απεκρίθη ο ίησάς.Σύ λέγής
όί βασιλόυς είμ' εγώ. εγω εις τύτο γεγ%ύνη
μα", 6είς τύτο ελήλυθα εις ή κόσμον ίνα
ξαρτυρήσω τη αληθεία, πά, ο και, έτ αλ "
»
θείας ακέει με σ' φωνής.
.. 38 Αέρlaύτω ο πιλάτΘ Τίες, αλί, α",
θία και Καλτότο ειπων, πάλι, εξήλθε τoeώς ξύ
Σκάαίες, ελέγή αυτοίς Εγω εθεμίdυ αιτίου
βύeίσκω εν αυτώ. ** -

39 Επ5 σμυήθίαύμύν ίχα ένα υμίν Σπο


λύσω εν τω πάaα βάλειθε έν υμίν. Σπολύσω
φ βασιλέα Τεσαίων 5
4ο Επεαύγασανέ, πάλιν παίτες, λέγον
τες. Μή τέτον,αλλα Φβαeαζβανίώ ό ο Βαρ
αββάς ληςής. " ,

4θ. 19.
1 Τότε έν έλαβε ο ΠΑλάτΘ : Γκσέν, ώ
εμαςίγωσε: Αν -

2 Και οι τραίιώται πλέξαντες τέφανον εξ


ακανθών, επέθηκαν αυτό 7ή κεφαλή,6 ιμάζ
"πορφυεναό αειέζαλον αυτόν. .

3." έλεγν, Χαϊρε ο βασιλΩς ήψ1'ε


ξύΆ αυτώ ραπίσματα,
«foύων,
4,5ξήλθεν εν πάλιν έξω ο ΠιλάτΘ-, και
λέγ4 αυτοί, Ισι, αγω υμίν αυτόν έξω, ίνα
fνώτε
ΚΑΤ Α ΙΩΑΝ. 3 17
5ώτε όkfέν αυτώ εδεμίου αίίου ζυρίσκω.
5 Ε'ξήλθεν εν ο 1'ησες έξω:φορών "ακαί
θίνον τέφανού,6 το πορφυρέν ιμάτιον.Καλέ
γ{ αυτοίς Τσέ,ο αίθρωτα"Θυ. »

6 Ο τε εν είδον αυτόν οι Αρχιδείς 6 οι


υσηρέτα,εκραύγασαν,λέγοντες:Σταύρασον,
ςαύρgρσον. Λέγς αυτοίς ο ΠιλάτΘυ Λάζετε
αυτόν υμείς, 6 ςαυραόσταq εγω γδ' εχ βυρί
Cκω εν αυτώ αιίίου. εί
7 Απεκρίθησαν αυτό ή: Τεβώρι Ημείς
νόμον έχμύρ, κgίκ?Άνόμγήμιλώ οφείλει
Σποθανείν, όk εβίωτο το Φεξ εποίησεν.
8 Ο τε ένήκεσείο ΗιλάfΘ τέτον α λό
νΆ
9 Και εισήλθεν εις Α.
αραιτώριο πάλι,
και λέγή τωΙησε Πόθεν εσύ και ο ο Ιησες
Σπόκεισιν εκ έδωκεν αυτώ.
τρ Λέγ4 και αυτό ο ΠιλάσΘ. Εμοι και
λδ,είς 5 εκ οίδας όίς εξεσίδυ έχω σαυρώσα,
σε 6 εξ«σίdυ έχω Σπολύσα (ε:
Ι Ι . Απεκρίθη ο Ρησές Ουκ είχες εξ«σίου
εδεμίdυ κα? εμs , ει μη μύ σοι δεδομήίον
αύωθεν δια τύτο ο παραδιδές με στί μείζονα
αμαρίίου έχΆ.
Ι 2 Ε'κ Τάτκαι εζήτφ ο ΠιλάτΘυ Σπολύσαι
αυτόνοι 3 Ι'sdajoί έκφαζον,λέγοντες.Εαν τζ
τον Σπoλύσης,εκ ε φίλΘυ τζ ΚαίσαφΘ".πας
ο βασιλέα αυτόν ποιών , αίιλέγή τω Καί
σταβι.
13 Ο' έν ΠιλάτΘ ακέσας τύτον ή λό
2ον , ήγαγ%υ έξω ή Ιησgν, 6 εκάθισεν όλα τα
βήματΘ εις τότυον λεγόμύμον Λιθόςχωτον,
Εζeαίσιό Γαζβαθα.
ΣΑ Η"νό παρασκόuή"πάαα,ώρα ό ασει
έκτη 6 λέΓέι τοίς Γκαιδαύεις Ι"ΘεοβασιλόSς υ
μύύ. Γ ι! 4 1 και οι
3 18 ΕΥ ΑΓΓΕΛΙ Ο Ν Cap, τ9.
τ, οιό εκεαύγασαν Αe",έρνοσαύς"
σον αυτόν. Λέγή αυτοίς ο ΠιλάτG. Τον βα
ριλέα υμώύςαυρρόσω; Απεκείθησαν οι Αρ
28είς ουκ έχομώμβασιλέα ει μη Καίσαρα.
16 Τότε καιν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίναι
ταυρροθή.παρέλαβον ό ή Γησgν δαπήγαγν,
1 7 Και βας είζων ή ςαυeoν άμυτε εξήλθεν
εις ή λεγόμύμον Κéανίκαι τόσον , δς λέγεθ Ε
βραίτι ολγοθά. - -

18 Ο"σε αυτόν εςιεύρροσαν , έμέ7' αυτά


άλλες δύο,εντεύθεν δεντεύθεν,μέσον ό τ Γκ
έΓζ ί4Α). • - -

19 ΕΊραψε ο είτλον ο ΠιλάτΘ- , και


ίο, Ά ταύρου.lώ όγεγραμμώον ΙΗ
Σ Ο Υ Σ Ο ΝΑΖΩ Ρ Α Ι Ο Σ Ο ΒΑΣ Ι
ΛΕ Υ Σ Τ Ω Ν Ι Ο ΥΔΑΙΩΝ. .
2ο Τέτον &ν ή ίίτλον πολλοί ανέβωσαν τ'
Τεσαίωνόμ είγυς ίδ σπόλεως ο τότσΦ, όπ και
εταμέήθη ο λησες 6 μύγεγραμμώον Εζραι-.
σί, Ε'λλίωιςι, Ρωμαίςί.
2 Ι Ελεγον έντώ Πιλάτω οι Αρχιδές ήδ'
Τsdaύων Μή Ιράφε. Ο βασιλόις ήδΊ's
σαίων, αλλ' όμ εκείν(Φ είπε Βασιλόύς είμι
ήδ'Ι'κdΣύων. , " ,

-22 Απεκείθη ο πιλάτΘ- Ο γίγραφα,


2"λξαφα. - ,- . , , . ,,,,
23 οι ξ, φαίωται, ότε ες αύρωσαν : Τη
σέν , έλαβον τα ιμάμα Ε Ά
σέατέeκ μέρη, εκgως ο Ζαίκωτή μεερς) και
ξΆ ίώ ο όχι των αρραφΦ., εκ Ά
έy υφατος διόλε, ί -

. τ. 24
24 ΕΕισον εν προς αλλήλες Μη χίσωμών
αυτόν, αλλαλάχωάμ τοεί αυτό, ίίνΘ- έςτιι.
"να ή καφή πληρωθή ή λέΓεσα Αμεμερίσαν
" τα κάkά με εκυτοίς, και όai+ίμαι.
ΚΑΤΑ Ι Ω Α Ν. 319
1
Cμόν με έβλον κλήejν. οι μάμ έν εραίμώτα 1
ταύτα εποίησαν, "1
ι
25 Ειςήκίσαν 3. παρα τω σαυρώτί; Τη
Cξ μήτηρ αυτό εί, αδελφή έμηστος αυτό,
Μαεία ή το Κλωπά,"6 Μαρία η Μαγδα- , -
λίευή.
26 Ικσάς &ν ισίον τίμ.μητέeα , «ε τον μs
" θητίω παρες ώτα"όν ηγάπα , λέγή τη μυτεί
αυτε Γύναι, ίδε ο θό, Ά
27 Είτα λέγή τω μαθητή Ι'δε ή μήτηρ ι
Ca. Και ασ' εκείνης τ' άeας έλαβεν αυτίω ο
μαθητής εις τα ίδια.
28 Μετα τέτο εισώς ο Ιησες ότι παύτα ή
και μια
Διψώ.
, ίνα τελψωθή ή 7ςαφή , λέγξ,
2ο ΣκεύΘ- έν έκφτο όξας μεσόνιοί διπλή
σαντες ασύγίον όξκς , δυασώσω τοεμθέντες,
τoe"σίαύεικαι αυτό τω ςόμαία, Αν

3ο Οίτε έν έλαβε Ε ο Ιησgς , είπε"


- 7νας τίωκεφαλίμι, παρέ
Τετέλες α' και κλίνας
δωκε το πνεδμα,
31 ρι ένΤεδώοι., ι να μη μείνη όλα τα
σαύρου τα σώματα εν τω σαββατω , έφει
παρασκόυή % Ά Ά Πιλάτον
γδ'
ή ημέeα
εκείνη τg σταββάτκαι) ηρότη
ίνα κάταγώσιν αμήυ Ά αφθώαιφ. * !
32 ήλθον εν οίεραίεάταιξ"είμ εξής
τgκάσεαξου τα Cκέλη, 6 "αλλs σε συσαυ
4Χι β -ρωθέντΘυ αυτω, ω4 2..

3ή Ε'πdό ή Ικσέν ιλεώτες, ως όδοναυ;


τον ήδη τεθγηκότα , και κατέαξΑυ αυτ" τα
(κέλη, -" «ν" ν

34 Αλλ'
πλώeκι Εξ ,Φςραμωήδλόχι
ένυξε και όυθυς εξη ενατύτία:
αλμα κά!
ύδωρ.
ωρ Dd , 35 Και -
322 ΕΤΑΓΓΕ ΑΙΟΝ Cap. 2ο.
35 Και ο εά&λως με ήτύρηκε,ε αληθινή
αυτε εσινή μαρτυρία κακέινΘ.ojμεν όί.
αληθή λέγξ, να υμείς πς-Δύση+., """
3β Εργύετο γδαταύτα
R Α. ρωθή ο ξέν και
ένα ή καφή πλη
τ82ζήσε?) αυτε. ") / •
,37, Και πάλιν ετέeαγραφή λέγή οψονται
εις ον εξ εκεντησαν. 4. 1. Αι,.
38. Μετα ο ταύτα χρήτησε ή πιλάτονο
Ιωσήφ ο Σπο Α'eιμαθαίας, (ών μαθητής το
Τησε , κεκρυμμόρG- 5 δια ή φόζόν Τε
δαίων)ι να άβή το σώμα "Ιησε 6 επέή-έψεν
ο Πιλάτος ήλθεν έν έήρε το σώμα ήίησε.
39 Ηλθεό θΝικόδημΘ (ο ελSων προς
β. Τησοιώ νυκτός τοφeώτον) φέρων μίjία
Άμύρνης ξαλόης ωσεί λίτρας εκατόν.
Η 4ο Ελαζον έντοσώματί; Τησέ,6 έδησαν
άυτό οθονίοις μΦ ήδαρωμάτων, καθως έθος
έσι τοις εβαίρις ενταφιάζειν. rή". --

4: Η ν ό εν τω τόσω ότι και εσάδέήθηκή


πΦ- 36 εν τωκήτσω μνημείον κανόν, αν ώ και
θέπω εδεις ετέθη.
42 Εκεί έν δια ταυ παρασκουμο ί 1 ε
δαίων, όk είγυς ίύ το μνημείον, έθήξιν Φ.
Ιησgν.
,Υ. κ. 2 Ο. J. &

- Ι Τή όμιά ήυ σαββάτων Μαεία ή Μα


γδαλίωή έρχε) αεροι ζκοίίας έτι βης, εις ι
το μνημείον 6 βλέαίο λίθον Ερμύο εκ τζ φY
μνημείg' -

2 Τρέχα &ν 6 έρχεθ προς ΕΕ:


3ξον 2 & πeδς ή αλλον μαθήτω όνεξήξει ο
*4 ".

"φες και λέγή αυτοίρ"Ηράκ: Κύριονεκτι


μί, και ξεκ οίδαμάμ πέ έθήξαν αυτόν,
33 Εξάλθέν &ν ο Γίέτε@ @o αλλά μικ
θητής, Θήβώτοεις τομνημείον.
4 Ε'τρε
--

τ».ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 32ι


-

4 Ε
της φερετραμε
ά:ό οι ομ8,6 ο άλλΘ μgθη
oν τo Πέτς και, και ήλθε «ιτ
«φeζότG)- εις ?μνημείον.
5 Καικαι Αιώύτοι
θόνια πβeΣκύψας
Ά βλέπι έΆμα τα ο
ι -

6 Ερχε) έν Σίμων Πέτε(ό- ακoλεθών


αυτώ, 6 εισήλθεν εις το μνημείον, 6 θεωρεί
τα οθόνια κείμώμα, -

7. Και τήξεδάegoν ό ίώζή7 7' φαγής αυ Η


τε,εμφ ή οθονίων κείμώμον, αλλά χωρίς
είξετυλιγμύον εις ένα τόπον. ι
Ε έν εισήλθε 6 ο αλλΘυ μαθητής ο '
έλθων ωeώτΘ- εις το μνημείον, 6Α35ξε και
όλίς-Αυστy'ατ. -- ---

9, όΆ γδήδεισαν τίω γραφία , όίο


Ε