You are on page 1of 96

  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सप क च लखण त!न ...

ल नपण प स!नच मल द ळ अक बदल व शष अस अप(प टत त. द ळ अक चण म झ एक
छ त अस म टल तर च लल. त त ल वलख ण, वचत, कव त , प स ण0न मल ख(प आ ड च. जस जस
मठ त गल तस तस क म च व प म(ळ म ण कक इतर क 9 व:क क रण म(ळ द ळ अक
चण च पम ण कम झ ल. मन त टत त क( ठतर क< आपण स(द एक द ळ अक वल पण
पपट?गच खच0, आ जक आवण जव र त श धण, वडस ईपनगच खच0 एक! णच पपच क मल
जमण स रख नव त .पण वजद म त त द ळ अक क ढ च . मग नक< कर तर क ? अस व च र
मन त आल .आजच (ग सगणकपध न आ अस म टल तर क ग ट! न क ण ल . अग ल न
म(ल प स(न त Cद प Dत सगणक च ड (कझ) ढत आ आवण आश 0च ग ष म णज Cद मडळ तर
सगणक त ल न नव न ग ष प ण स उतस(क असत त. बर च जण न म आजप Dत सगणक वशक ल आ
मग अग त त गCव ण?प स!न त Cद प Dत, ल न प स!न त थ रल प Dत सगळ च च सम श आ !

सगणक परण र च सख आत क त र म जण इतक< र व लल न . न 9 द न ज नत
सगणक च पर अवन 0 झ ल आ अस वचत त(म आम सगळ न च बघ ल वमळत आ . म त च
ब ब म णज मर ठ म ण!स कत त म ग न . मर ठ बलRपगग कत क त ट कत न द सत आ आवण
कत मर ठ स व त त म त च ग न त न द सत आ . अनक मर ठ सगणक तज मडळ?न अटकप र
न लTक<क कम ल आ .क मर ठ स ईटस आपल ससकC त जपण स ठ व व ध उपकम र ब त न मल
द सत त आवण मन ल आन वमळत . आपण क तर म मर ठ स ठ कर अस मन पस!न टत त.
म टल म झ थ ड फ र अ गत सगणक< ज न च उप ग करन क करत आल तर फ र
बर ईल.त त!नच मल ई द ळ अक च सकलपन स(चल आवण त वतत अमल त आण च ठर ल.
आत त दकतपत रचल आवण आ डल त(म म ब प चक मडळ च ठर त ल.

आध म ई द ळ अक च न शब क( र अस ठ ल त आवण बर च जण न त आ डल ख ल त पण
शब क( र म णज न(सत शब आल, इतर कल च क अस पश मल पडल .वलखण बर बरच, वचतकल ,
सतकल आवण स रख इतर क कल आ त क< ज न व सरन चलण र न आवण शब क( र
न च पर म णज मल इतर कल र सपशल गळल स रख टल आवण मग कल व षक र न र
म वशक म त0ब कल. त अन(षग नच मल म(खपCष आण मलपCषष च सकलपन स(चल .

ई द ळ अक स ठ पत क आवण अपत कररत ज च ज च स क 0 ल भल अश स 0 लखक, कव ,
वचतक र, पस रक आवण चक मडळ च म शतशa ऋण आ . त च ऋण शब त फडण फ रच कठ ण
आ तर त न कलल उपक र च कC तजत आवण जवण म ण!न मल नम! कर च ल गल.ज न ज न
म त कल त च न घ च म टल तर ख(प म ठ ईल आवण च(क!न क न र व ल तर ज च
न वल ल न त त न ईट टल म ण!न न घण च पकष 0न ट ळ ल गल. परत! ज न स त:च
स ईटस आवण स त:च बलRगस स भ ळ! न कल व षक रल क न क सव त रप म त कल , कल व षकर च
पच र ल तभ र ल ल त म झ वमतम9वतण?च बलRगसच / स ईटसच इमजस ख ल ज डलल
आ त, त र वeलक कलत क< त च 9 व:क बलRग/ स ईटस र त(म ज ल.

ई द ळ अक प ड एफ़ पक र तच क ढण च म(ख क रण म णज, प ड एफ़ फ़ ईल फ़ रमट
त ळण स अवतश स प आ आवण प(सतक पक र त असल क रण न त(म ल क म स रप स ठ त
त . ज च कड इटरनट कनeशन न अश न प(सतक इतर स . ड , पनड ईव , कक इतर प टhबल
वड ईसस च म ध म त!न एकमक न नक<च त ईल. ई द ळ अक आपल ल ओनल ई ख ल
चत ईल आवण ऑफ़ल ईन ख ल !ऑफ़ल ईन चण स ठ त(म ल ई वड ळ अक थट ड ऊनल ड
कर ल गल.

 प न क. 1
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
ई द ळ अक त लख, कव त , छ वचत, वचत, व न कव त , दकसस इत क च भरगच खवजन
असल बदल शक च न . पव ल अक असल म(ळ अक त क त(ट नसत लच अस म न स ग!
शकत. अक त सम व ष लखक, क , वचतक र, छ वचतक र आवण सबवधत मडळ?श त(म थट ई मलद र
सपक0 स ध! शकत त स ठ म सबवधत वलख ण च श ट लखक च न द ल आ , त र त(म वeलक कल
क< थट त लखक ल मल प ठ ! शकत कक त न र / वचत र न(सत म ऊस प ईटर ठ ल आवण
वeलक कल न तर सबवधत व:<च ई मल पत त(म ल द सल (mailto: अकर प(ढ असलल त ई मल
पत / आ ड ), तसच सबवधत वचत र /छ वचत र वeलक करन त(म ल त वचतक र श
/छ वचतक र श ई मल द र सपक0 स धत ईल.कल व षक रच पव ल स व वत क मडळ आ त त न
म त कल नसत तर आज कल व षक र त(मच सम र आलच नसत क वचत ! आवण स ( र कतhकरव त त(म
म बप चक मडळ आ त.

ई द ळ अक त म अन(कमवणक द लल न , क रण बहत श मडळ स व त च न आवण
स व वत क च न र भर ऊन त च स व त कड ज सत ळत त आवण इतर स व त च प र म त
उपक र त अस एक( णच मल द स(न आल. ई द ळ अक त ल लखम ल मध क ८ त १० प न च लख
आ त तर क अग अध 0 प न च पण पत क स व त गळ पक रच आ . क न क गळ आ
त त नक< ! कव त च ब त त म ण ल तर क रठक ण पम कव त च ष 0 आ पण ज न द त क
आ त त न पम र क ईन कव त कल त, क ण ज ण प(ढ ल अक त च क इतर व ष त ळत ल
. म णज म अपक तर नक<च व: करत . प ककC त आल च न म ण!न त च सम श न कल . न
लख त तल त त व न आ त, न- त न कव त व न आ त आवण ब क< स आवण स मध
क छ ट छ ट व न आ त अग लक फ़( लक अस. प ककC त आल च न , कल श0न मध ख(पस वचतण
आवण छ वचतण आ .क सव त सत च ज ण करन त त तर क क ळ ज ळ करत त.ज न
वलख ण Html फ़Rरमट मध ण शe नव त त न त न वलहन, सकन करन, प वड एफ़ स रप त प ठ ल.
त न कलल स क 0 म कध च व सर न वशकत.शe वततक सगळ स व त म घतल आ पण क
र व ल असल स कमस !

द ळ आपण स Dन स सथ आर ग च , भरभर ट च , आन ज व च सद चछ ! आवण
फट क फ डत न ल न म(ल तसच अब ल Cद न त स ण र न च क ळज घ . शe त कम
आ ज च, ध!र कम वनम 0ण करण र अथ ध!र न वनम 0ण करण र अस फट क पर . आपल आन च
न त स ( र च आन व र (न घऊ नक ! आपण आन र आवण इतर न आन ठ

कल व षक रल आपण चक मडळ भरभरन पम द ल अश आश आ . त(मच पवतदक आवण स(चन
मल ई मल द र कळ ! शकत . जणकरन त च प(ढच षtच ई द ळ अक त स(ध रण करण त मल
नक<च उप ग ईल. म(खपCष आवण मलपCष गळत इतर प न र रत Header ल कल व षक रच ई मल
आ ड आ . कल व षक र र म ऊस दफ़र ल क< त(म ल त द सलच
सपक0 :
• पथमश स(रश वशरस ट (http://www.lekhaankan.co.cc/)
ई-मल पत :  kalaavishkaar@gmail.com , prathmesh.shirsat@gmail.com
© कल व षक र ईद ळ अक मध ल मध ल वचत, छ वचत,लख, कव त , इत क च स 0 क सबवधत लखक आवण वप:च स ध न.
© कल व षक र ल ग , म(खपCष आवण मलपCष च स 0 क पक शक च स ध न.

* ईद ळ अक त म डलल व च र श आवण मत श सप क स मत असत लच अस न .*
सप न, पक शन, म डण , म(खपCष, मलपCष आवण वडस ईपनग

 पथमश स(रश वशरस ट

 प न क. 2
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

पथमश वशरस ट आवण वश ग(ण वडझ ईन च स (: कल कC त
 कल व षक रच वमत बलRग /स ईटस 

मझ व( न
 प न क. 3
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 प न क. 4
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 समथ Dच लखन कल

|श र म समथ0| |ज ज रघ( र समथ0|

एक न ष Dप! t म म झ एक ग(रवमत म(ळ समथ0 चरण खल झ ल आवण ज न च एक न व श
म झ स ठ ख(ल झ ल. मन च श क त प Dत अडगळ त ट कण र क(द जत! तव प स!न समथ Dच पम त
पडल . र म स ह न तच सम ज ल एकत आणण च आवण ग द श ख ण च एक अदभ(त श:<
आ मन प स!न पटल. ज मन(ष र म आवण त च स ह न एक च न त ग(फ! न जर इतe स जतन
एकत आण! शकत तर त ल सम ज ल एकत आणण स ठ क कल प व ज ह च वनवशतच उतम ज न
असल प व ज. गथ वशर मण सब ध चत न तर ह च ज ग ज ग पत त . पण सब ध चल नतर
म झ एक मत म त वनवशत झ ल क<, ब क<च सत स व त पनशन ख त ख त चल तर च लल पण
पव ल पग र प स!न पनशन ख ण च ळ ईप Dतच आ (ष कस घ ल उमजण स ठ तरण तच
सब ध चण गरजच आ . म!ख0लकण, उतम लकण, स ग(ण पर क आवण सब ध त ल सगळच शक
आ (ष च पत स(ध रण ऱ ट रच अवतश म त च प र आ त. त रन च लण र मन(ष
आ (ष च श ट "क<तtरप " उरल ह शक च न . आवण अनक म न र म णत त तस ब क<च सत
स व त आवण सब ध ह च त अज!न एक भ अस क< ब क<च सत स व त वनवशतच म न आ पण त
त(म ल मध(र म ग 0न सस र त!न वन Cत कड नत तर सब ध अवतश र खठ क पदत न सस र करण स प Cत
करत . वन Cत आवण प Cत मधल फरक त त इथ. र मभ:<च नTकत!न भ स गर कस प र कर
अवतश म जe शब च खळ कर त त न सम ज ल स जतन वशक ल. ब क< शब च खळ कर त तर
समथ Dन च. नग खल त न श र म स आळव त न वलव लल "आरभ द न अ ध च र ज " ह
अभग च उ रण स र करत ..

आरभ द न अ ध च र ज
भ: वच क ज प तस

प तस म सकट वन 0ण
र मन म ण उच ररत

उच ररत र म प पक
प(ण च वनश प(ण भ!म

प(ण भ!म प(ण त स आठ
प वप न ठ क कल

क कल त(झ मन प जन
स म ण जन स ध न

 प न क. 5
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
र ल अभग त ल ठळक कलल शब चत न आपल ध न त ईल क< दकत कTशल न समथ Dन रचन
कल आ . पत क स ( र ओळ त ल श टच शब प(ढच कडव त ल पव ल ओळ तल पव ल शब आ .
त म(ळ क( ठल कड व सरल स रख जर ट! ल गल तर फ: श टच शब आठ . प(ढच ओळ लगच
आठ ल. तस पव ल तर क( ठल सत स व त चल तर आन वमळत च पण जर ब रक ईन चल तर त
आन वदग(ण त त . तर ज त ज त समथ Dकड ए ढच म गण म गन, स स 0 ग त(झ घड | त(झ
क रण म झ पड ||

 मकर कतकर

 प न क. 6
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 म झ ल(ग खर - प(ण तल क
( न त(न.....

म एक नश ब न म ण(स आ . आ (ष न मल सगळ सगळ द ल. पम करण र ब क ... ऐक( न घण र
म(लग .... समज(न घण र बRस..... कTत(क करण र वमत... स भ ळ( न घण र स क र ..... आ र ण र शज र
आवण.....

....आवण अज(न क आ (ष त? म तर ढग त(नच च ल च . जवमन र तरग च .... पण म व सरल
त क< आपल ल ढग त अढळप वमळ ल आपण क ध( ब ळ न . अथ 0त त ध( ब ळ जर प(ण त
खर ल आल असत तर .... अस .

मल फ: एक ल(ग घ च त ... म झ व शष अपक , आ ड-वन ड, वनकष असल क व नव त...
दकत ळ ल ग ल एक ल(ग घ ल ? १० वमवनट? मल असच टल त. एक क ( न त ज च,
ल(ग म ग च आवण प9स ऊन च.... १० वमवनट !

....पण स(म र १० त स ल गल आवण क
( न.... डझनभर !

...... आवण ह भ अन(भ नतर क घ लण र म त ल(ग ? त बघ तल तर ककच ळत ड€गर कड पळत
ज त म . मल तर ल(ग -फ ब च झ ल .... जर म वतकड वकणत र ल असत तर एव न आतम त च
कल असत .

म ल(ग खर कर च म ण(न आप-इष न स बत ण र क म ण(न व च रल तर.... पम करण र ब क
तटसथ झ ल , ऐक( न घण र म(लग बव र झ ल , समज(न घण - बRसन अज(न समज(न घतल आवण एक
द स च पग र रज द ल , कTत(क करण र वमत ग ब झ ल आवण शज र अज(न आ र न प ल ल गल.
मग म मगल प डस रख त शकड क ( न र सम र एकट च उभ र व ल ...

(मल ख त आ क< त(म मगल प ड वपeचर प(ण0 प व ल न . क रण च ल त(म उरल च
नसत . भ प ळ ग‚स घ
( 0टननतरच भ रत तल सगळ त म ठ घ ( 0टन त त ज त ल क बश(द पडल आवण
परत श(द र आलच न त !) ...........अस . उग च व ष तर नक . ह व ष प(न कध तर वलव न.

.....तर म खर स ठ एकट च रसत र आल .


( न नबर १
ह क ( न त म लक एकटच क न क रत बसल त. म क व ब ल ल ल गण र इतe त त च च र इतक
कड व च क< म झ ध डसच व च न . एकशत स ग‚म मळ ब र क ढल नतर त न त झटकल
आवण प(न ख क म च ल( कल.
त च म गच ख(प स( र स( र ल(ग रच(न ठ ल त . त प9ठण च म स ठ जस व न आ श
ब कर भ ऊज?च अन कलन अब ध अस व न च ब ण स न कर ल त र व च , तस म स(द त
ल(ग स ठ क न तल घ ण स न करत वतथच उभ र व ल .

त ल रग ल गल नतर जस त न त ब ल ल घतल तस म पण पव त ब लल आवण क
( न त झप
घतल .
म : म लक, ल(ग .

( न र: क ( न त म ण(स न .
(मग त(म क ब9ल आ त क ?, पश म वगळल ....)
म : अ .... क इथच तर आ त, त(मच म ग... ख न !

 प न क. 7
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

( न र: ख ल म ण(स न .
म : त(म न(सत सम र ठ . म म झ बघत .
क( न र : क ढ ल म ण(स न .
म : मग म क ढ( क ?

म अस म टल बर बर..... त च क न तल मळ पक घ ण, न पसत श0क, त(चछ कट क त न म झ कड
ट कल . ह रन मल न ग ष समजल .
०१. क( न त म ण(स न .
०२. वग- ईक म ण(स न .

म ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर २
प(ढच क
( न त सगळ म णस जर त . पण जर व वचत उभ त . घ जण ग ल ल ग ल ल ऊन आवण
वतसर त च ड e ल ग ल ल ऊन अस बसल-उभ त. बहतक म लक आल नसत ल, त म(ळ सगळ जण
क€ड ळ करन दककटच कRमट ऐकत बसल त. आवण ग ल च मध ट झ सटर त .

सक ळ-सक ळ क( ण त दककट ऐकत, बघत, ब लत असल न क< ड कच भडकत म झ ! इगज न १५० ष0
र ज कल च मल ज ढ र ग न त ढ त न इथ दककट आणल च आ . एक ररक मटकड नतदष
ल क च ळभद खळ आ , अस म झ ठ म मत आ ... आवधच म झ दककटव ष इतक< तळमळ आवण त त
कमच ळल व भकसवगर .... तरर म आत वशरल .

म : मल ल(ग .

( न र: क ( न त म लक न त.
म : मल म लक च न , नव न ल(ग ..... , इकड आवण ल(ग ख .
: ---
म : , ल(ग !
: ---
म :ओ , जर ल(ग ख न !
: नच ओ र थ ब . लच ट ईमल त .
म : ओ र म णज क ? आवण सक ळ १० जत लचट ईम ? लचट ईमल त(म ज ल गल र कश
ण र ल(ग ?
: आमच न .... म‚चमधल .
(अस म ण(न त , "कश ल त त म‚चच द श ड न " अस क तर प(टप(टत प(न वनघ(न गल .)

म झ ज च सत प सत प झ ल . म म टल क< म लक च फ न नबर द तर त वनल0ज म णस न त
द ल . म र ग र ग त फ न दफर ल तर वतथच एक च वखश त जल . त म ण(स ड स रख सत क
त ... न चत क त .... कपड च दढग उड त क त .... (क( ण तर क( ण ल तर वसeस म रल तर
हन क त ल च ठ ऊक...)
म : उग च आग ऊपण कर नक . ह च न म लक च नबर .
: हच तर आ त म लक....

म ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर ०३

 प न क. 8
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
स रच क
( न त म स(म र २० वमवनट उभ र व ल पण म झ कड क( ण ढ( क( न बवघतल न .ह ळत
एक वभक र आल तर क ( न च म लक "ए ड...." अस ज र त ओरडल....

त वभक र आवण म ..... ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर ०४
थ ड ळ ब ज र त फरफटक म रल नतर एक क ( न त म लकच ज ग र म लक आवण स क अस न
ग0 त. पण वग- ईक नव त . म आन न आत वशरल .

म : म लक, मल ल(ग .
म लक : (म झ त(न आरप र बघत त च म णस न ) .....ह न ल(ग ख .

मल बघ(न एकजण कपड च दढग ख ल घ(सल ... स( र मळ र चढल ... वतसर न आलल फ न उचल(न
ब र गल . पण एकजण ग(टख ख ण त मग असल न बर बबर ज ळ त 'घ ल '.

म : नमसक र. मल ल(ग .
त : सRएब.... ट म ल प ण ऑट च च टR म घ ल क रR R ल ... बRलल आटत ....
म : त(म जर त ग(टख थ(क( न त क ? म त(म ल नव न घउन ईन.... (त त च म झ त -त€ड श
आलल 'त(ष रच 9भ ' प(सत म म ण ल .)
त वतथच पवलकड 'थ(क(न' आवण वतथल च एक क पड ल त€ड प(स(न म ण ल ,
त : ब ल स ब...
म : मल ल(ग . एक म ट‚ड शनल . प ढर ...कक ल ईट रग च . चeस कक ल ईन?ग असलल ...
त : अश क( ण परत न स ब आत .... नव न फ‚ शनच घ ...
म : मल तश च ... न क ?
त : त ... पण म आत च त ल त€ड प(सल र .... क( ण घत न अश , ख(प द स पडल त म ण(न....
म : रठक आ . ख आ त त ....
सलसमन : बघ ... एक म लटसट वडझ ईन.... अज(न ब ज र त अस पक र च ... (अस म ण(न त न
मल पलन व र ल(ग ख ल .)
म : क( ठ वडझ ईन ?
सलसमन : वडझ ईन स ड ... रग बघ स ब... म र कड पण अस व र रग वमळ च न . एक म फ़श...
ब र पडल त तर ळ( न ळ( न प ण र ल क....
(एक तर म म र श कसवल सपध 0 करण र नव त आवण ल क न ळ( न ळ( न बघ ल म क ऑदफसल
घ ल(न ज ण र त क .....?)

म : पण व र रग जर अग र त ....
सलसमन : रग च स ड . क पड बघ स ब.... एक म लक... ल(ग घ तल क न त पण कळण र न ...
म : ------ !!!! ????
सलसमन : त तर ल ऊन बघ स ब.... एक म ढ ee च मलमल....
म : , मऊ आ पण दकत ट नसफरट आ . च(क(न ब र गल तर ल क ळ( न ळ( न बघत ल. जर स ( र पक र
ख न ...
सलसमन : ह च पक र त व रव च ऐ ज ग(ल ब रग ख (.... ?
म : ग(ल ब ?? छ... क व तर स ( र ख न ....
सलसमन : ............ बघ स ब... एक म कडक पक र.... म कh टमध क( ठ ख अस आ टम आवण फ( कट
घउन ज ..... एक म लटसट वडझ ईन....

ह र क वडझ ईन नव त त म(ळ म वडझ ईनच स ड( न रग प ल ल गल .... छ न त रग...

 प न क. 9
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
लक स वनळ त र प ढ- रष ... पण एक म कडक पक र त ... म णज त मवणप(र क क( ठल नCत
पक र त त चट घ ल(न न चत त न तस ट ल ल गल....

म : अज(न क असल तर ख न ... न आ डल पण....
(खर तर त न मल नच पक र ख ल त पण त च च र म 'त च म नवसक छळ करन अ खलप त
ग(न करत ' अस झ ल .)

सलसमन : घ ... स ड( न क व च न आपल कड... एक म लटसट वडझ ईन आवण रग.... (अस म ण(न
त न एक ल(ग टबल र आपटल .) खरच एक म लटसट वडझ ईन आवण रग... म तर क( ठ प व ल नव त ....
क ण0न कर त ल(ग च...
' आमखड त शज न न(डलस वमसळ( न त वमशण प लक च ग 0 व रव प तळ भ ज त ब(ड (न ख ऊन वप ळ
क पड र जर एख आज र म जर ओकल ' तर कस द सल, अश वडझ ईन आवण रग च त ल(ग त .

म त पव ल व र ल(ग घउन त ल असतर ल (न घ अस व च र कर ल ल गल . त ल ककमत
व च रल तर २७० रप म ण ल . त उभ चटई १९५ रप च त . म झ च र प हन त ल क
कळ च त कळ ल....
सलसमन : " घ च न तर बघ च कश ल ... पर डत न तर............

म ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर ५
आत बर च ळ झ ल त आवण म झ ल(ग खर अज(न तश च र व ल त . एक क( न त वशरल तर
वतथल म ण(स म ण ल क< १ जल .
म : मग ?
त : क नव न आ त क प(ण त ?
म : क सबध ?
त : व च रत म णज नव न आ त. १ जत आमच क ( नब त. ४ ल परत उघडत.
म :क ?
त : आम म णस आ त. आम ल ज ल ल गत.
म :तनतस?
त : मक( क .......
म : प ( रच ळल ?
-------(एक व ड स स ) ---------
म : म णज क म च ळल ?
त : क( ण च क म ?
म : क( ण च म णज ? आमच !
त : मग त(म नक झ प(... आम झ पण र...
म : पण आमच क म त(मच कड आ . त त(मच पण क मच आ न ....
त : अस क ण म णत.... ?
म : म ...! त(मच वग- ईक....
त : क( ण ठर ल ? समज त(म ल चक तर त(म म झ वग- ईक कस...
म : एक वमवनट.. चक घ ल म त(मच कड क ईन ? इथ उन म चक क म गन ?
त : म वगतल त तर वमळण र न .
म : अरच ... क पड च क
( न त उन चक म ग ल म क ड आ क ?
त : त म कस स ग( शकन ?
म : व ष ब ल( नक त. म झ म(द अस आ क< आमच क म त(मच कड आ आवण त त(मच पण क मच

 प न क. 10
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
आ च.
त : तर मग आमच म(द अस आ क< आमच क म आम आम ल त ळ त करत . १ त ४ न
म णज न .

त च श ब लण अशe आ अस टत असत न च म झ घड ळ त लक गल तर १२.५५ झ ल त.
म : पण घड ळ त बघ ... एकल अज(न ५ वमवनट ब क< आ त.
त : त(मच घड ळ ५ वमवनट म ग असल.
म : पण त(मच पभत रच घड ळ त १२.५५ झ लत.

त न ल क म णस न , क च नसलल त घड ळ त ब ट घ ल(न क ट दफर ल आवण १२.५५ च ०१.००
कल आवण म ण ल ०१.०० जल , त(मच घड ळ तल ३.५५ ल ....

म ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर ६ ७
एक नतर च ल( असलल क( न श धत श धत बर च ळ गल . पण श ट म एक ज अर च क
( न
श धलच. ह ळस म ठर ल त क< वमळल त रग च , वडझ ईनच , दकमत च ल(ग घ च च.

म : म लक, ल(ग वमळल क ?
ज अर न : क र त(म ? ज अर मध ऊन ल(ग वमळल क म ण(न व च रत ? एक ळ चनईमध
वमळण र न पण इथ वमळण रच.... .‚ .. .‚ .. .‚ .. !
( म त च बर बर त ज क र सण च मनaवसथत त नव त .)
म : ....न द ड जत म ण(न व च रल.
ज अर न : मग? द ड जत ल(ग व कल न क अपशक( न त क ? .‚ .. .‚ .. .‚ .. !
म : न ... बहतक ल क च क ( न १ जत ब त. ४ ल परत उघडत.
ज अर न : आम ध कर ल आल झ प क ढ ल न . .‚ .. .‚ .. .‚ .. !
म : व .... मग एक ल(ग द .
ज अर न : कसल प व ज ? (इथ त सल न . म णज त ल न सत ब लत त त)
म : कसल द .
ज अर न : रग ?
म : क( ठल च लल.
ज अर न : चeस च लल ?
म : पळल.
ज अर न : ल(ग घ ल(न पळ( नक पड ल.... .‚ .. .‚ .. .‚ ..
म :द २ ल(ग .
ज अर न : रठक आ . पण इथ न .
म : अ , आत तर म ण ल त क< ज अर मध ऊन ल(ग वमळल क म ण(न क व च रत ....
ज अर न : म णज ह क ( नत न आमच त ब ज(च क
( न त ल(ग ठ त . इथ फ: बवन न,
अडर अर आवण शर न ठ त . ल(ग वतकड... त(मच स ईज क आ ?
म : ल(ग च ?
ज अर न : अडर अर-बवन नच ...( .‚ .. .‚ .. .‚ ..) ....आल तर घ न ज ड ....
म : न , नक . आवध ल(ग घत .
ज अर न : आवध ल(ग कश ? आवध अडर अर-बवन न मग ल(ग . ब रन अडर अर घ ल ल आपण क
स(परम‚न न . .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ ..
म : क( ठ त(मच ब ज(च क ( न... ?
ज अर न : ब रe , ह न आपल शज रच क
( न त ट क( न ....

 प न क. 11
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  


( न र च 'ट क( न ब लण' न म चच पण 'ट क( न ण' जर नव नच त. ब रe आवण म त ब ज(च च

( न कड स(म र १५ वमवनट च लत र व ल आवण ज त ज त क( ठल तर ब र क ब ळ त ब रक( म र ज
अतध 0न प ल. त स तव क ( न प Dत म प च( शकल न . मग प(न परत ह च क ( न त आल तर शटर
ड ऊन...
त र वल ल त... प ( र ०१.३० त ०५.३० ब ! ( .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ .. .‚ ..)

ह ळस म ग(पच(प क
( न ब रच त.


( न नबर ०८

भ(कल प ट त नन व क( ळ झ लल ल(ग वधर अस त म ४ जप तD ण ण भटकत र व ल . एक बर आ
क< आश न म अन(भ र म त करत त म(ळ आ (ष थ बत न . म पण न थ बत प(ढच क
( न सम र
म नवसक त र करत उभ र व ल . म म झ त€ड उघड च आतच क ( न त(न एक क आल .....

"ब ल म लक...."

(.....त(म ल स गत टचकन ड ळ त प ण आल म झ . त सत(रख(द क( न च म लक आवण म एक क(द वग-
ईक.... म झ प र ओळख(न म त च क
( नच प र चढल नव त .... त स तa आवण आपण
स तaहनच मल क म रत त...? मल ब ल त त, क त व च रत त....? मल म लक
म णत त...? ख(प गव रनच गल म .... क ब ल स(चन च.
मग म त म च न शब क न त भरन घतल, त ष‘नम च कढ आ रल, वखश त(न रम ल क ढल आवण
ड ळ प(स(न आत गल .)


( न र : ब ल म लक....
म : मल ल(ग .
क( न र : र ब धण र क ख ल ?

(म अ क. र क ख ल म णज क ? त न कबरच र... ढर च ख ल .. अस क उतर अपवकत त क
क ? कक त आपल त म(ज मध बट( ब धत तस म ग(न प(ढ आवण मग कRस करन परत म ग नऊन म नम ग
ग ठ अस ल(ग ब धण च क तर फ‚ शन ग9र आल असण र. पण म झ सप(ण0 च घर प त दकम न
प ण न तर ल(ग ल गण र आवण र आरश त म च मल द स च वभत ....)

म : न , र न .... म ख ल च ब धन... न म स रख ... स ड स रख ग ल ग ल.... पण रत प र ग9र
घण र न .

( न र : मग ख ल म ठ झ लर ऊ क ... ब ईट वनळ ल ख ल कशर रग च ? आवण च र रग च पट
असल एक म ब र क ख ल ....
(म प(न आ क. एक तर ब ईट वनळ ल(ग ... त त त ल म ठ झ लर...त त त कशर रग च ?? च र पट
??? मल ओळखण र आसप सच २६४ म णस मल बघ(न ल ळ( न ल ळ( न सत त, अस मल द स ल
ल गल.)

म : न ... असल क नक . एक म स ध . प ढर आवण स बत बर रग.. चeस ग9र ख कक ...

( न र : च लल आवण एक क म कर... .
(त म न इसम मल क न ऐकत च च ल(च झ ल त ....)
एक क म कर.... ....ख ल(न च(ण घऊन घट ब ध( आवण र ओपनच ठऊ... अस व शप....

 प न क. 12
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
(म च क... मल प(न त भ नक शC द स ल ल गल.... म झ प ल ख ल(न ल(ग घट ब धल आ
आवण रन ओपनच आ . पण पड( न म ण(न म न ट क धरन उभ आ . प ऊस पडत आवण 'द न ण म '
ल(ग त ग र चत ..............)

क ल ण म : म लक त(म फ: ल(ग ख . त कश ब ध च म बघन....

( न र:द स क रत ?
रड ल म : त(म फ: ल(ग ख . त कध ब ध च म बघन म लक....
क( न र : त(मच स ठ च क प ण स ठ ?
त श म : त(म फ: ल(ग ख पल ज.
क ( न र : बर दकत द स ठ ण र ?
वनर श म : अ ... त(म ल(ग ख न पल ज. मल न ल(ग व त. म झ स ठ च. र त घ ल ल .
दकत द स ठ ण र, ह च क उतर ऊ म लक ?.... फ टप Dत ठ न... म णज ज ळ ठ न. अग रन र ज
सक ळ क ढण र..... त(म ल(ग ख न पल ज.
क ( न र : बर.. रठक आ . त(मच नवशब ज र र आ र . आजच नव न म ल आल . वतनच ल क न
परल ... ज ळज ळ ब•ड न ( !!
(ज ळज ळ ब•ड न (.... शब क न त घ(म ल ल गल. म झ च ल(ग आवध परलल त(ळ(, पज ब आवण
मद स अस प(ण0, अध 0 आवण प ल(ग तल त न जण मल द स ल ल गल.) म त क
( न त(न ब र पडण र
इतe त.... शe वततe व ड स आ ज त म लक बरल...
म लक : ए स प न .... वग- ईक बघ....

वग- ईक बघ.................? वग- ईक बघ म णज मग इतक ळ क च लल त ? पश मल पडण र
इतe त म लक न क न च बल( -ट(थ क ढल आवण फ न ब कल .... ! त ब ईट वनळ , ख ल(न च(ण , दकत
द स ठ णर सगळ स ( - च क ण ल तर त.... म ग(पच(प स प नर सम र झ ळ पसरन उभ
र व ल ....

स प नर : .... ?
म : मल ल(ग .
स प नर : असल ल(गस(ग आ टम आम इकत न इ.
म : ??
स प नर : चषम च क ( न सम र आ .
म : ????
स प नर : आम वनसत मडप च क पड, डक रशन, म ड असल आ टम इकत .
म : अ पण, ब र तर त(म त ब ड 0 र एक ल(ग घ तलल म णस च वचत ल ल .
स प नर : मग... आमच म ठ म लक त त... अन शज रच रनक ट-छत च क
( न र एक स ध(
म र ज च फ ट( ल ल म नज त न क लग ट इक च क ?

त अश(द म णस च तक0 श(द ब लण न बश(द ऊन.... म ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर ९
म द सल त क
( न त ड क ऊन सम रच म ण(स म झ दकत अपम न करल ह च अ ज घत प डत त .
इतe त एक क ( न त मल एक म र ड भ भ बसलल द सल . म आत वशरल .

म : भ भ , मल एक ल(ग .
तर एक म.... आग च बब ज त न जस ठणठण ट त तस च पण जर ज सतच गजलल घटच अस बसक
आ ज झ ल . म इकड वतकड प व ल तर त ग ड द सल च न . मग कळ ल क< भ भ ब लत त.

 प न क. 13
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
भ भ : थ एमएसईब र ब ल नआ क ई.... ?
(म झ भबर उड ल . वजथ म प च च पचध करत वतथ ब तर म र ड क र जसथ न ब लत त .)

म :प ब लग e ? ग(जर त , र जसथ न मर पलल( न पडत ....
भ भ : (वतन एक र जसथ न कल क( सर कलल स ड त त ठ ल आवण म ण ल ...) ग(जर थन स ड म ट
र ज सथ नर कल क( सरकर ड पलल( !
म : आपक क( च ग9समज ग ल .. मर क घरम ड लन क वल एक, ल(ग च व थ ....

त आत गल आवण सतरज घउन आल . मग आम घ 'डमब-शर तस' खळ ल ल गल . म वतल
ख ण ख(ण करन स ग ल ल गल क< अस प ट भ त ब ध च, कबरइतe उच च अस... ग9र...
चन च ळ , वसलडर, करस(ण , छत , प त अस ग गळ ट म रल नतर त म न ल त 'ह ह ह ' अस
रकत क ( न ब र गल आवण १० वमवनट न शज रच क
( न त(न म झ कबरच उच च प ण स ठ च
पल‚सट कच डम घउन आल .

म खचल च. मल पडलल कपश अस -
१. मल प ण स ठ च पल‚सट कच डम जर असत तर म कपड च क( नतक ईन ?
२. कपड च क
( न त आल च तर म झ प ट कड त ख (न डम क म गन ?
३. म च - रन एमएसईब च ब ल द ल आल , अस टत क ?
४. क ब क च आ ज प(रष स रख क असत त.... ?
५. क प(रष मडळ , मर ठ कक प न ण- ब कन क ( न र क बस त त ?

अन(तर त म : भ भ , आपक वमसटर ब र ग 9 e ..? क
( नमकई स
( र म 0 ग9र न 9 e ..? आप
अकल e ?

वतन त च क अथ0 क ढल क म व त पण वतन क णल तर फ न कल . अच नक वतच न र आल आवण
वतन त ल क व तर कळ ळ( न स वगतल. त गरगर त म र ड म झ कड जळजळ त नजरन प ल
ल गल . त तप र म झ द शन त प हन म ......

....म ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर १०
आत ब स झ ल अस व च र करन घर ज ण र त पण इतe अपम न नतर म स वध ल(ग घऊ शकल
न अपम न मल स नच ईन . स ज घड ळ त प व ल तर ०३.५५ ज(न बर च ळ झ ल त
म णज त क
( न न ५ मधल 'म णस 'च मक( क झ ल असण र.

खर तर त क ( न ख(प ल ब त पण म डगमगल न . ड ळ दफरलल पण नजर श ब(त, ड क दफरलल पण
व च र क ब(त.... प ब€बलत त पण क( न ब ल त त... अग ठणकत त पण ध ख(ण त त....
श ट म त क
( न त प चल च...

म शश हशश करत वतथल एक सट!ल र बसल . ख(प घ म घ(म झ ल त म ण(न त घ लण -
इसम ल पख ल ल स वगतल तर म ण ल क< आम सध क ळ ५ नतर पख ल त न . म क रण
व च रल न , घ तल न . च(क(न वमळ लच तर बघ म ण(न प ण म वगतल...

म : जर प ण वमळल क ?
त : ए छ ट(... जर न सपशल क कम सरबत घऊन . (म णज प ण पण वमळण र नव त तर...)
म : आत तर क ( न उघड आ क ?

 प न क. 14
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
त : त(म ब रन व च रल असत तर ' ' म ण ल असत , पण त(म आत बस(न व च रत आ त.
म णज..
म : म त(मच म फ< म गत ह पश स ठ . पण मल ल(ग . ख त क ?
त : आम त र कपड व कत न . फ: क पड व कत . ल(ग च क पड ऊ शकल असत पण त च दकरक ळ
व क< आपण करत न . त ग च त ग त(म ल घ ल ल गल.
म : मल क सगळ स स ट ल ल(ग ट च न त. आवण स वगतल क न मल ?
त : मग म क करत अस त(म ल टत ?
म : म णज मग श क न स वगतलत ?
त : कध ?
म : म आल त तव . १२.३० ल ...
त : त(म ०१.०० जत आल त !
म : ... तच त... तव क न स वगतलत ?
त : क रण तव त(म म झ वग- ईक नव˜त . द सल त ल "आम त र कपड व कत न . फ: क पड
व कत ." अस स गत बस च क आम ?
म : द सल त ल न पण वन न ज क ( न त ईल त ल तर ?
त : मग स वगतल क< त(म ल आत ...
म : आत न ... तव ...
त : तव ०१.०० जल त ...

म गभ0गळ त ऊन बस(न र व ल . म प(न एक व त रल त . प(न एक प र वनर श च
पडल त . इतe त छ ट( न क कम सरबत घऊन आल . मग त घ न सरबत वपल आवण....

...आवण म ग(पच(प क
( न ब र पडल .


( न नबर ११
थ ड ळ श त ड ळ वमट(न बसल एक क ( न ब र. मग उठल आवण नव न ज म न ल(ग श ध ल ल गल .
श ट मल त क ( न स पडलच. वतथ ल(ग च एक गळ सeशन त . म ज ऊन उभ र व ल तर त
सलसमनन मल वतन ग गळ रग च , त तल पत क तल ग गळ त न वडझ ईनसच आवण त त
ग गळ त न दकमत च अश स(म र २६-२७ ल(ग ख ल .
मल २ पसत पडल आवण म भ व च रल तर त म ण ल क<.....
"न ष 0च स!ट ज करन न ल(ग च ९० रप ." म आन न न च(न प क<ट त(न ९० रप क ढ( न त
क( न र ल द ल तर.....
......तर त च ड ळ त प ण ! मग त वभक र मल म ण ल क< " , त(मच भल कर . आज क ल क ण त
९० रप च भ क ? "
म खडबड( न ज ग झ ल . अज(न त च क ( न ब र त . पण ख(प उश र झ ल त . फ टक< क ईन
पण त ल(ग घ तलल वभक र र! गल त .... म झ ९० रप घऊन.

स प फ( कट असत त व ग ष आज ख ट वनघ ल . प9स गल च a( ख नव त, ल(ग वमळ ल न ह च त स त
त . आत एक श टच क ( न बघ च, न तर 'त' कर चच अस ठर ल.... त त ख(प म ठ ररसक त च
पण आत पश इभत च त ......


( न नबर १२
म रसत च ह ब ज(ल त . त कपड च श टच क( न त ब ज(ल त. मध रसत आवण रसत र
ग ड च , व कत च आवण म णस च त(फ न ग t... घड ळ त प णनऊ झ ल त म णज अज(न १५
वमवनट न त सगळ 'म ण(स' असल म(ळ ज ल , झ प ल ज ण र....

 प न क. 15
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
म व ज द न न थ चT नस रख 'अवगपथ अवगपथ' अस म णत त प च व रद प त श ट त

( न प Dत प चल च. वतथच त क
( न ब र प पथ रन त ज खम च पण ख(प क म च सत(च
खर करन आत वशरल .

आ ष( व ष कम ल च व र:< ट अस सगळ च च र त. क( ण म झ खल घ ल त र
नव त. म आत गल . एकच प त कर आवण मगच 'त' कर अस व च र करन क ऊटर र ज ऊन उभ
र व ल ....

म : मल ल(ग .
म ण(स : उद ... आजच ळ सपल .
म : अ पण ०८.५० झ लत आवण अज(न १० वमवनट आ त.
म ण(स : ... पण त ळ ह कपड च घड घ ल ल ल गत . त(म म त कल त तर ३ वमवनट त ईल
आवण मग ७ वमवनट उरत ल.

म घड घ ल ल घतल . दकत ळ घ लत त क( ण स ठ उक पण त म ण(स म ण ल , आत ब स कर .
०९.०० जल. ब क<च घड उद कर.

आत म त म झ स नश:< सपल . म झ सत प च ज ल म(ख फ( टल आवण म त ड करत म झ वतसर नत
उघडल. 'त' करण च ळ आल च त .... रTद त र त नCत करत म क ( न च शटर ख ल ओढल आवण
न(कत च व कत घतलल त ज खम च पण ख(प क म च सत( ब र क ढल .

.....................त एक क त त ...!

चटकन उड म रन म क ऊटरच पवलकड गल आवण त क त म लक च म न र ठ ल .... आवण
गरजल ...

" र मख र न .... दकत छळण र र नर धम न ...? ब स आत ... ख(प झ ल. ग(पच(प एक र गत क न धरन उभ
र न तर त(मच म लक च गळ क प(न ठ न. म लक, खबर र जर प9स ब र क ढ ल तर... आत ट क
सगळ प9स न तर व श ब च फ ड( न ट क<न त(मच ..."

(मग म लक ल एक ग(द घ ल(न त ल त क मग र त उभ कल . अज(न म झ र ग श त झ ल नव त ...)

" क समजत त(म मल .... ? एमएसईब च ब ल टण र वशप ई ? न ल क न ... वग- ईक म णज
म त वपत . पण त च सम र एककट क कम वपत त(म ? १ नतर क
( न ब ठ त .... ५ नतर पख ब ठ त
.... एक ल(ग स ठ १२-१२ क
( न दफर त क मल ? १२ उठ बश क ढ आवण स तaभ त १२ ळ
दफर ...."

(क त च वभत न क मग र न पट पट तस कल पण म लक न एक उठ बश वनट क ढत ईन ..
म ण(न श टच ९ उठ बश न म स!ट द ल आवण फ- ढ ल .. अथ 0त त नतर सगळ पडलच त. पण
म उभ च त ... त ष त... ज श त...)

" गवलचछ म णस न ... त(मच जनम च ळस त नस0न आघ ळ घ तल नतर कध क न ध(तल त क
न त(म ? त त(मच घ णदद त ग म कश घ(सत न ? ल ज टल प व ज त(म ल प
( र झ पत न ...

 प न क. 16
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
आवण खबर र जर ब क ल मर ठ त नसत न क ( न त बस ल तर.... डम मध क€ब(न म रन... करस(ण न
झ डपन.... सतरज सकट ध( (न क ढन त(म ल .... अर... अडर अर आवण शर न ठ त त त(म ल पण ल(ग
न क ... भ मट न .... "

(म झ डपण च झ क मल त च च - र सपष द सत त . ग(ड पक ल क ड न ज सत घ बरत त
व नव नच म व त मल कळ ल . ळ( ळ( म झ र ग च ज ग a( ख न घतल आवण म झ त तल त
क त गळ( न पडल . मग ड ळ त(न आस गळ ल ल गल ..... )

"...वभक र समजत त(म आम ल .... १२.५५ क ( न ब करत आवण एक जल म णत .... एककट क कम
वपत ..... ग(टख ख ऊन त€ड र उड त .... "

मल ल न म(ल स रख रडत न प हन सगळ म झ भ त ग ळ झ ल. एक न मल प ण द ल. म लक
म झ प ठ रन त दफर ल ल गल. त न च वमठ म रन बर च रडल रत न त त एक वगफट प‚क
कलल वपश ठ ल .

"ल(ग आ ....!" - त म ण ल.

म झ व श सच बसन . त च आभ र म न(न म तडक घर कड पळत स(टल आवण घर आल र त प‚कट
उघड( न ल(ग प व ल . त च त ....
' आमखड त शज न न(डलस वमसळ( न त वमशण प लक च ग 0 व रव प तळ भ ज त ब(ड न
( ख ऊन वप ळ
क पड र आज र म जर ओकलल '

... लल क( ठ ल(ग द सल क< म ककच ळत ड€गर कड पळत ज त आवण च र-च र द स त न . वतथ इतक
श त टत क< इकड स टतच न . वतथ क मच सटल व च व च र करत ....

..........तस वतथ लकल व कत घ ल ल गत न त....!

 ध( र

 प न क. 17
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 प(रसक र

प(ल रन धडधड करत र जध न एeसपस वनघ!न गल . र जच पम णच आज वभक! ज ग झ ल . त पळत
पळत गलल त असलल स 0जवनक नळ र गल . त, प , त€ड ध(तल. ब क म(ल अज!न झ पलल त.
त न सम रच Rटल त!न च आवण गरम गरम भज आणल आवण च बर बर त भज ख ऊ ल गल .
भज च खमग स ब क म(ल च न क त वशरल , तश त उठल .

ब क बघत र व ल . म(ल न त, त€ड न ध(त च क ग त!न भज ओढ! न ख ल स(र त कल त .भज
सपल अन वभक! च लक क ग च त(कड कड गल. 'अर तर आपल च फ ट ..' वभक! च त€ड! न अभ व तपण
ब र पडल. फ ट त त आपल ब क - म(ल बर बर बसल त . शज र फ टe ग धड , पचध च
ग ठ ड ठ लल त. सडच पचध प घरलल ब क च फ टक प र ड e र त . म(ल
म कड पम ण त व चकत त . भटe वज न च त सत फ ट त .

वभक! न त फ ट सगळ न ख ल . फ ट ख ल वलव ल त, 'प(ल ख लच घर' . पथम प(रसक र ५००० र.
अज शम -0 म(बई.

आत त ल आठ ल. क द स प! t एक फ ट ग फर वतथ आल त . त सगळ न वनट न ळ! न
बवघतल र , त च फ ट क ढण च ईचछ त न प शtत कल . म(ल तर एक म ख(श झ ल . त न
स वगतल तश प झस त न द ल . ज ण प! t फ ट ग फरन वभक! च त र ५० र. ठ ल. त द श
सगल आन त त. त द श सगळ न भज बर बर वजलब ख लल . वभक! आत व च र कर ल गल ,
५००० र। म णज दकत ळ ५० र?

 सT. उज ल कळकर

 प न क. 18
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 'My मर ठ ' नव 'म मर ठ '

'My मर ठ ' .... चणच जर खटकत न !!! त(म व च र करत अस ल क< म अस क वलव ल आ ,
क रण सध म र ष त 'म मर ठ ' नव , तर 'My मर ठ ' आ .

"मर ठ वतत(क मळ , म र ष धम0 ढ " वश -छतपत वश ज म र ज च स!त आ . वश र न
इ. स. १६४२ च स(म र स स र ज सथ पनच स(र त कल . त क ळ त प रश भ षच पचड पभ त,
परत( र ज व र च भ ष मर ठ असल न मर ठ चच पभ(त र व ल गल. पण सध च वश र च
म र ष त मर ठ भ षच ण र गळचप तसच मर ठ कड ण र ल ( 0क प त स Dन च म र ज च
स!त च व सर पडलल द सत आ .

अ त(म च प न ....आज ल न म(ल च श ळप स!न त म ठ च न कर -धद प Dत एकच वसध त
द स!न त त म णज, 'इगज वशक! आवण मर ठ व क( .' 'आपल ब ल - आपल ब ण , म मर ठ ' आत
फ: ब लण प(रत दक ऐकण प(रतच र व ल आ . वश -छतपत वश ज म र ज न द लल स!त ल आज
खर खरच तड ज त आ त. आज म र ष त 'मर ठ भ ष कम आवण प भ ष धन ' च सम करण प ल
वमळत आ . आश 0च ग ष च क<, ए ढ प हन स 0 मर ठ म ळ अज!न गपपच....

आत स 0 पररवसथत ल जब ब र क ण???, म झ पश च उतर अग स प आ , अश
पररवसथत ल स( र-वतसर क ण न , तर आपण स तaच जब ब र आ त. क रण आपण आज ख!प वशकल
त म(ळ आपल ल च मर ठ ब लण च ल ज टत... लल क ण श स ज जर ब ल ल गल तर
प म(ख न प - इगज च च पर कल ज त आवण त मर ठ म णस च च त€ड! न ...!!! त च उतर न म
ठरललच असत "ya I am Maharashtrian, but I can't speak Marathi" त(म च स ग आत , क
म ठ हदद र गलल मर ठ म ण!स "मर ठ भ ष " व सर शकत ???, क त हद त न मर ठ ब ल! नक
अस स गत ???, न न ..... मग व अश मर ठ भ षश तडज ड क ?, म णज जव गरज असत तव " म
मर ठ न तर My मर ठ "......

आपण स Dच मध त क रण, ट‚वeस ल, ररक ल, भ ज ल च श ब लत न प त!नच
ब लत न ..... अ ब ल त च श मर ठ त!न, प च-स ळ व च र त न मर ठ त!नच, स तव त न
कळलच क< त(म क ब लत आ त त आवण जर न कळल तर त न समज!न च(कल क< त(म ल
मर ठ च दकत अवभम न आ त आवण त न व भ ष वशकण दकत गरजच आ त ...सध च व अ सथ
म र ष आपल र व ल च न अश खव ण र आ .

परत( स 0च मर ठ ल क अस न त...अज!न बरच ल क अस आ त ज न म झ म र ष म णण त ग 0
टत , ज न म र ष च अवभम न आ , त स तa मर ठ तच ब लत त आवण ळ आल र मर ठ र स(ध
ब लत त, आवण अस क ल क आ त ज म र ष च रव स नसत न ख ल ख!प छ न पक र मर ठ
ब लत त. अ आपलच क ब ध ज पर श त र त त परत( तर त च मर ठ दकत तर छ न असत.
मल क णत भ षबदल दष न , मल मर ठ च अवभम न आ . त(म व क स स ठ दक पगत स ठ
न न ततज न वशक , इगज त प व ण वमळ , परत( मर ठ ल वततकच प ध न द .

 प न क. 19
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

"ग 0 आ मल म रषच मतच,
स(ख न थ न ण ऱ बहग(ण ज त च
जर असख रग चढव ल गल च मर ठ
बलल,
पण लक त ठ ज ! ण र न तड
आम म र ष च ख त ल ......."

स गण च त तप 0 ए ढच आ क<, "मर ठ वतत(क मळ आवण म र ष धम0 ढ " स!त आवण
"मर ठ म ण!स" न ग ष जर म र ष त रटक च असत ल तर आत प स!नच त(म स तa स(र त
कर , ज सत त ज सत मर ठ च पर कर , मग सम र क णत परप त असल तर रकत न , पण
स(र त जरर कर ....

न तर खर खरच "आपल ब ल - आपल ब ण " "मर ठ प ऊल पडत प(ढ" स 0 इवत स त जम ईल
आवण त इवत स स गत न आपल ल च "म मर ठ ' नव , तर 'My मर ठ " अस स ग ल गल...

 अत(ल खण

 प न क. 20
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 ठड प ण प(र

अश कवचतच एख व:< असल वजल प ण प(र आ डत न . प ण प(र च त आबटग ड आवण ककच त
वतखट च च ल ख द न आ त. क जण अग झणझण त वतखट प ण प(र ख त त. प ण प(र ख ऊन
झल र श ट एक वमठ प(र कक श बट ट प(र ख ल वश प ण प(र च ख द र धन प!ण0 त न .
सम र दकत वग- ईक अस! त, प ण प(र ल च ख वस त आ क< त क( ण ल दकत प( - द ल
आवण क( ण च दकत प9स झ ल त बर बर लक त ठ त .

पभ ल वसवद न क च ळ च ब ज!ल बर च छ ट म ठ ख ऊच क ( न आ त. व ज स टस
त तलच एक. इथ आ ज!0न ख ण स रख ग ष म णज ठड प ण प(र …. थड न ठड प ण प(र .
प ण प(र आपल न म च प ण प(र स रख , गरम गरम रगड ट क! न बन लल प ण प(र न ! आ
ठड प ण प(र .

ठड प ण प(र म णज छ न छ न प ढरट रग च ब( घ तलल , थड ग ड आवण वतखट प ण त!न ब(ड !न
क ढलल प ण प(र . एक ख ऊन मन भरण र न . पव ल ळस गल त तव म च त न पलट प ण प(र
ख लल त . पवत च ख स वशफ रश म(ळ म व ज स टसकड म झ म र ळ ल न तर त द श
च न सप ईस म झ लक त पण त नतर कध तर , अस म ण!न व ज वस टसच त प ण प(र ल ल
’एक पलट’ अस म फम 0 ल. जण! क म त ल जग पजकण च म म र ध डत अश अव भ 0 त त न
म न ड ल ल आवण ब ह सरस ल . सम र आध च ४-५ वग- ईक उभ त . म झ म ग!न आणख ३
वग- ईक त च प(ढ त उभ र व ल पण जर व चल त न त , त न स Dच ऑड0स वस क रल आवण
आपल क 0ल आरभ कल .

पलटमध पव ल प(र आल आवण घर बन ल आणलल पशपल त!न म त वनघ तस आन झ ल मल .
एक प(र जमतम त ख ल त न त त च प ण प(र ल न स ( र प(र त र कल त . मल शक आल
क< स 0 वग- ईक न स ड! न फ: मल च प ण प(र त क< क ? पण आज!ब ज!ल प व ल र लक त
आल क< पत कजण म झ चस रख त€ड त प(र ठ !न पलटमध आलल स
( - प(र कड अचवबत ऊन प त
त . वतसर प(र ख ल र मल क( ठतर ज सत वतखट ख लल च ज ण झ ल आवण मग ’वतख कम’ अश
म कलल आज0 त न म पण म न ड ल !न ऐक! न घतल .

वतखट च म(ळ न क त आवण ड ळ त जम झ लल प ण अन(कम स!¦ स!¦ कर त ओढत, रम ल न प(सत
असत न च पव ल पलट सपल . स
( र पलटच ळल त च आवण त€ड च क 0 असच परसपर स मत न
प र पडल. आत वतसर पलट ख क< न ख व च र प Dत ण आध च त न ’और ’¦! अस व च रल.
मल उग चच त च‚लजर आवण आपण वडफडर असल स रख टल. आत एक न ख लल च आ त तर
वतसर पण ’ ऊन ज ऊ ’ अस मन श म णत म त ल वतस- पलटच ऑड0र द ल . त पलट सप त न च
प ण प(र आपल ल ब द आ डल य़ म झ लक त आल. आपल स बतच इतर दकत तर वग- ईक च
म गण त प ण प(र ल वजतe ततपरतन प(र त त , त प हन ‘अनत सत कमल र न त , दकत घश ल
कर न’, अस म ण!न त ल त ज ड स टल आवण म म झ नकळत चTथ पलट म ग ल .

चTथ पलट सपल रपच ख ल क रकत आ , अस व च र म पण मन त तरळत त च पण म
मन ल आ र घ तल . प(न प ण प(र च आस घण स ठ इथ नक< च अस पक ठर ल. श टच
श बट ट प(र ख ऊन म म झ प ण प(र ख द र धनच वतथच स गत कल .

 क चन कर ई

 प न क. 21
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

न गर त व च र म ड !

अथ0प!ण0 आ ज ल भ ष म णत त. भ ष ब लल आवण ऐकल ज त. भ षल वलप न आकC त बद कल. आपण
मर ठ भ षत ब लत आवण न गर वलप मध वलव त . त वतक षC ट मर ठ आपल ब ल भ ष आवण
न गर आपल लख भ ष . प आवण ससकC त ब ल भ ष च लख भ ष न गर च आ .
ब ल भ षस ठ ब ल ल त€ड आवण ऐक ल क न न इदद ल गत त. लख भ षस ठ च ल डळ
आवण वल ल त न इदद ल गत त. जनम नतर म!ल आ ज प स!न स(र त करन ब ल भ षप Dत
अन(भ घत घत मजल म रत. श(द भ ष ऐक ल वमळ ल तर म!ल श(द ब ल! ल गत. लख भ ष वशकण स ठ
श सश(द वशकण घ ल गत. स 0स ध रणपण वशकण श ळ मध!न वमळत. वशकण न पक रच असत,
ड ळ न अकर ओळख वशक ल गत आवण त न त अकर वगर ल वशक ल गत.

व करण आवण शब सग न ग ष भ ष र पभ(त वमळव ण स ठ अत श क आ .
मर ठ भ वषक व:<ल ब ल भ ष आवण लख भ ष , न ?च, बऱ प9क< ज न श ळमध वमळत. पण आजक ल
कRलजमध गल र ब ल भ ष मर ठ च र त, म त लख भ ष इगज त. सगणक आल प स!न भ ष
वलव ण स ठ अकर वगरव ण च आ श कत र व लल न . स 0स ध रणपण सगणक त र मन वलप च क<-
ब ड0 असत . त म(ळ सगणक र इगल श भ ष वलव ण स प ज त. क ष 0त अश मर ठ व:ªन मर ठ त
त न वलव त त असल तर न गर च सट‚डड0 फ़«ट नसल म(ळ सट‚डड0 क<-ब ड0 न म ण!न सगणक र
न गर मध वलव त त न .

रर जच कमसठ न गर त वलव ण च जररत नसल म(ळ अश मर ठ व:ªन न गर त
वल ल प Cत कस कर च , एक ग न पश त . पण त सवलटरशन ट!ल आल म(ळ क म स प झ ल
आ . मर ठ च इनप(ट र मन वलप मध ट!लच स ह न सगणक त ट कल क< त च आऊटप(ट न गर मध
वमळत. त आऊटप(ट कRप /सपशल कRप करन स ध न गर मध / (न क डमध कनव ट0 त. (न क डमधल
न गर च आऊटप(ट इटरनट र परत त.

सध ख!प स ऱ मर ठ भ वषक न इटरनट र न गर त आपल व च र म डत त न , सत(वसथत
ब लण स ठ ट सवलटरशन ट!लच पच र करण जरर च झल आ .
इटरनट र तर ख!प स प आ . ट!ल वमळव ण स ठ सच0 इवजन पर च आ . बसस! तस प व ल तर
भ रत त इटरनट सरव स प व डर ई-मलस ठ ट!ल त आ त. वन न ई-मल तर न गर मध करत त,
इटरनट रच मर ठ नरटझनसन लक त आण!न द ल प व ज. पण ट!ल परण स ठ इटरनट र असण
आ श क आ . इटरनट र अस ट!ल म फत वमळत. त ड ऊनल ड करन घतल क< कव परत त.
इटरनट र न गर त बलRग?गस ठ तर ख!पच कम त.
सगणक र आवण इटरनट र न गर च उप ग ढव ण स ठ पत क मर ठ म णस न आपल
आपस क< च मन ळ ल प व ज.

 स( स फणस

 प न क. 22
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 " सTर उज "
0 -' पर' आवण 'पच र'

गल अनक ष0 म र ष त ल जनतल जभ रवन म न तसत कल आ , प ण च स ठ प सच
अवन वमतपण म!ळ ज पकलप त!न ज वनरमत ल खड पडलल द सत . र जक रण म त ज वनरमत ब बत
कम ल च उ स न द सत त म त' " जभ रवन म" त क मव न त ब ईल'. अस आश सन जनतल
बम ल!मपण त आ त. ज भ रवन म म(ळ शतकर , उद ग-ध , व प र आवण व ध थ Dच वशकण च पश
ऐरण र आल आ . भव ष त नव न ज पकलप म र ष त क 0वन त ईल आवण ज भ रवन मन रद
ईल ह एक आश र आस धरन जनत बसल आ ;परत( त च अमलबज ण ककबहन त स ठ प त
कद म र ष श सन कड! न क( ठ त न द सत न . ...

म ण!नच स र ज भ रवन म ल स म र ज ण कररत म र ष श सन न स! 0 - दकरण च म ध म त!न
ज वनरमत कल ज त, त सTर उज 0 त ( solar system ) पदत च म ठ पम ण र' पर' आवण
'पस र' कल स नक<च व जच कतप स!न स Dच ककबहन म र ष च स(टक ईल अस टत.

"सTर उज "0 ज वमरमत त श र त ल ख सग इम रत?न त च पररसर त ल स 0जवनक
क म त ल ल गण ऱ जकररत अट प! 0क परण स बधनक रक कल स बहत श व जच "बचत" ईल.
त च पम ण श सक< कदश वसत उपकम न ख ल सTर उजhच म ध म त!न व ज कररत प ध न द ल स
व जच भ रवन मन आपण म ठ पम ण त ट ळ! शकत .

सध ब ज र पठत सTर उज 0 त च ककमत अवतश म गड आ . कद सरक रन त र ल ज चक
"कर" म कळ करन त च ककमत स 0स म न जनतल पर डल अश स रप त व क< करत उपलबध कल स
म र ष त ल ल ख शतकर सTर उज 0म(ळ आपल शत व ष क ध रण त आम(ल गa आवण प ध न न पगत
करत ल. आज ज व ज न त ल म त च घटक गरज बन!न र व ल असत न सTर उजhच म ध म त!न
आपण ज वनरमत ल प 0 श ध!न म र ष त क त कर शकत . त कररत म र ष त ल र ज कत Dच
"म नवसकत " सक र तमक ष
C च .

 मगश ध€ड ग ड

 प न क. 23
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 प न क. 24
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 शप आग श

 प न क. 25
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 म झ च(कत तर क( ठ ?

गल त न द स त म झ त(न अकम अपर ध झ लत आवण म झ सगळ ग(न मल म न आ त . पण पल ज
एक म झ ऐक आवण मल स ग क<....
'म झ च(कत क( ठ... ?'

पर ध ब ल इस स ठ त-नव त त कपड द ल आवण क ल टR ल र त म(ख0 ध ब च (क म(ख0 म
क ण स ठ उक... !) ट बघत बसल . आत ऑफ<सल उश र ण र आवण व न क रण बRसच वशव ख व
ल गण र ह व च र न सत पल आवण त ध ब च घर ज ऊन त ल ध( अस व च र कर ल
ल गल .
पण बवन न आवण टR ल र ज ण पशसत द सण र न म ण(न त ल फ न रच ध( च ठर ल. त ल फ न
ल ल र एक आग ऊ आ ज च ब ईन मल ड e ल वझणवखण आणण र एक मसज द ल ...
" आपण ज व:<श सपक0 स ध( इवचछत आ त, त व:< सदध भ रत ब र प स करत आ ".
बगड ड क घभड ड ... अश क( ठल तर ग रन आलल आपल ध ब क( ठ प चल अश व च र त म
बश(द पडण र इतe त र रच बल चल . म जर स घ बरत... (कक ल जत असल) र उघडल...
आवण प त तर क ....
त च त आमच र मख र ध ब त क ढत... जण( क मल द ळ च भट म ण(न त न कपड आणल
आ त अश कTत(क त.... ज च सत प सत प व इतe पसन च - न .... मळe बवन न र उभ .
म वनशaब आवण वनशaस असल न, कC तकC त ऊन अत त कC तजतन त न कलल लज रकण स ठ आभ र
म न(न म झ कपड त ब त घतल. न म पम ण त च कड द ल स(ट प9स नसल न त ल च त लक त
ठ ल स ग(न, त च पर श र व ष व च रत च म ण ल ,
" ... ... त व ... त म झ ड लरट न आ ."
म झ त€ड ल फस आल .
मल कळन ....
त न दकल म टर बवन न र (त मळक .. आवण त ध ब असत न ...) ण - , अकम अपर ध करन त
क ढण - आवण असल इटरन‚शनल ररगट न असण - त ध ब च र ज पवलकडच त स छ... आन ...
म कळ जग....!!
आवण र ज च आतल म झ वचडवचडलल... मरगळलल..... कसल ट न नसलल बस(र जग.... ??
'म झ च(कत क( ठ... ?'

--------------------

"क ..... ? त स रप ???"
म इतe ज र त ओरडल क<.....
थ ब ... त(म ल सव सतरच स गत .
क झ ल, क ल मसत प स ळ त म ण(न ब क ल जर भज कक क तर चटपट त कर अस
म ण ल तर र ग त श न बघ ल ल गल . जस क म वतल श रबड च कर ल स ग तल त .
"आट ड ल क भ पत 9 e " अस क तर प त 9गर ब ल ल ल गल .
त त म प त वतच श भ ड( शकत न , वतल म व त आ . (तस म वतच श क( ठल च भ षत भ ड(
शकत न , पण ह ळस न भ डण च क रण 'ब क च र ग च उसळलल ड€ब नस(न म झ व च ब€ब'
त.) वपठ च आवण ड ळ च भज श सबध क , मल कळन .

 प न क. 26
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
"मग वन न क पथब र च ड तर कर" अस म ण ल तर कप ट त(न थम 0म टर घऊन आल आवण मल त प
आल क बघ ल ल गल .
च म ल ... मल कळन च... म झ च(कत क( ठ... ?
मग इगज त बडबड करत म क थ?ब र आण ल ब र पडल . (तस त अग उचव द व भ(ष त आ , पण क
क ण ज ण, म झ इगज वतल जडच ज त थ ड. बहतक म एक म eल स शब परत
असण र. .........अस ..!)
तर म सरळ भ ज ल कड गल . ( मर ठ ब ई आ . म ग एक एक प भ ज ल कड गल आवण
"जर सव श ग‚म पड ळ न " अस म ण ल तर अज(ब ज(च ब क इतe सल क< त न त
पल‚सट कच वपश त घ ल(न र फ( कट द ल असत, तर म घतल नसत.).
तर म त मर ठ ब ईकड क पथब र म वगतल आवण ह ळस आज(ब ज(च ल क म झ कड आ र न
प ल ल गल . त ब ईन मल क पथब र, वत न म गत एक वपश त घ ल(न द ल आवण म ण ल "त स
रप !"
"क ..... ? त स रप ???"
म इतe ज र त ओरडल क<.....
ज ऊ द .. कश ल उग च स तaच झ लल श भ स ग . न पर डत एख द ल ३० रप च क पथब र. पण
म ण(न क .... अस .... त अम न(ष, अस(र , असह, अव समरण धee त(न म स र च आवधच मल एक
फ न आल . पवलकड( न एक ग ड ब ई... म फ कर , ग ड आ ज च ब ई ज म ण ल त प(दढलपम ण,
"सर... आमच कपन कड( न त(मच एक लक< क( पनस ठ वन ड करण त आल आ आवण त न(स र २ ष 0त(न
१० ळ , ७ द स आवण ६ र त त(म ल क शम रल एक ५ सट र Rटलमध र ण च स( ण0सध आ . पण
त स ठ त(म ल ३ द स च आत फ: ९०,००० रप भर च आ त. तर कध त ... ?"
त सगळ आकड न मल इतक गरगरल क< म क ब लत मल च कळन . म वतल म ण ल क<
क( पन त(म स
( - क ण ल तर व क( न त ब ल त मल क पथब र च ३ गडड द ल क ?
वतन मल इगज भ षत (ब प ब प) वशव घ तल ... गड परत द ल म ण(न भ ज ल न मर ठ त (ब प
ब प) वशव घ तल आण तसच घर परत आल म ण(न ब क न प त मर इजत क< धज उड !
क गत त ह सगळ ब क अस ? मल स ग , म झ च(कत क( ठ... ?

--------------------

आज सक ळ म झ ५ ष 0च म(ल च अभ स घ ल बसल त . आजक लच म(ल म णज भ र उम0ट
आवण आग ऊ आ त ! जर अभ स कर ल नक स ( र क ...
आमच ळल कस... म णज म अभ स त जर नसल तर एक म नव त . म णज ख(प क अग
न पण म णज... आमच ळल अभ स पक व रज न ज सत म त च अस च.. म णज प स न प स
क ... म णज अग सगळ च व ष त कक पत क षt अस न पण... अस ....
तर मग म वतच म क0 च घतल आवण पव ल बRमब इगज च . म णज मल तस क पRबलम न
इवगलशच ... पण वतच आईल च वजथ म झ eल स इवगलश कळत न , वतथ त वचरम(रड ल क
कळण र. म उघडल पण इवगलश स रख क द सन . क तर 'फ न क स ऊड' अस म क0 त . मल

 प न क. 27
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
कळन ... दफवजeस कक इज न र?ग च व ष लल ज (वनअर कज ल कध प स(न आलत ?
मग कळ ल... म णज म(ल कड( नच कळ ल क< इगज अकर च उच र आपण ज पक र करत त ल 'फ न क
स ऊड' म ण च. अथ 0त स गत न त वतच आईस रख ड ळ त(न "ब ळ ट" अस म ण ल व सरल
न . नतर त त त€ड न पण म ण ल . पण म झ च(क नव त .... आम Z ल झडच म ण च ... आत
त ल जजज±जसससससझ±झझझझ म णत त मल ब पड ल कस कळण र. बर त व ष ट ळ( न वतल आ फRर
आ वसकम अस वशक ल गल तर म ण ल , "च!क ! आ सझ ई, आ फRर ईगल(... नRट आ सक<म !!"
आमच इगज च त म सतर च शपथ.... त क ब लल मल अज(न कळ ल न .
प म गएनट म णज नक< क( ठल फळ.. म व त नव त. म(ळ ल इगज त क म ण च... म व त नव त. त
इगज कव त 9गर आपल ल कध जमल च न त. ग ण म णत त न त, वचत क ढत त न त.
पप0ल आवण व लट ह ल म झ कड एकच ज भळ शब आ .... पण वतच कड( न त च त नजर प(न
आल न म त ब कल.... म झ नश ब वतल गवणत व ष न , न तर....
क आ ..... म झ गवणत पण इवगलश स रख जर eल सच आ . पण म ण(न ज घडल त सगळ वतन
ज ऊन आईल स गण च(कच त.
मग घ?न वमळ( न म झ श ळ घतल .... लल म झ मर ठ ब ण जर ज ग व ल ल गल पण आज
ब क आवण उद म(लग फ ड( न ख त ल म ण(न गपप आ .

एक स ग( त(म ल , म स ड( न ब क<च सगळ बर बरच असत त. त ध ब , त भ ज ल , त टल -कRलर,
ब क , म(लग , तर असत तच पण Rचमन, बसच कडeटर, क ( न र, ट‚दफक प ल स, वभक र , त मर ठ
म णस , प म णस, इगज म णस, कनड, तलग(, व ब( म णस.... आज(ब ज(च द सण र सगळ च म णस...
सगळच बर बर असत त... म स ड( न !
मल म न आ क< म च(क आ . पण मल एक स ग ....

" म झ च(कत क( ठ... ?"

 ध( र

 प न क. 28
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 SSuite Office MS Office आवण Open Office ल SSuite Office झटपट प 0

म क स फ़ट ओदफ़स स(ट आवण ओपन ओदफ़स न म त च स फ़ट अस0 लल सगळ कडच मख स
परल ज त त. च स फ़ट अस0च क अ शष परन ग(गल ड eस स रख स(व ध वखल स(र झ ल आ .
ग(गल ड eस त(म ल ओनल ईन एवडरटग च स(व ध त. म क स फ़ट ओदफ़स पड स फ़ट अर आवण
ओपन ओफ़<स म फ़त स फ़ट अर असल च आपल स Dन च म व त आ . न स फ़ट अस0 उतम असल
तर इसट ल कल र आपल ड0 वडसक र ल २०० त ३०० एम ब हन अवधक ज ग व पत त. अथ 0त
लल ड0 वडसक स सत आवण मसत झ ल असल म(ळ आपल ल त च क च टत न . वश
म क स फ़ट ओफ़<स प टhबल स फ़ट अर पक र त म डत न म णज त(म ल म क स फ़ट ओफ़<स
पत क सगणक र इसट ल कर ल गत .जर त(मच कड स फ़ट अर नसल तर मग स फ़ट अरल
सप रटग ड e (मटस उघडत न त. उ रण थ0 .doc (MS Word format), .xls (MS Excel format) कक
.odt (Open Document Type) उघडण स ठ त(मच कड म क स फ़ट ओदफ़स तसच ओपन ओफ़<स
स फ़ट अस0 असण गरजच आ . न तर मग त(म ल त फ़ इलस ग(गल ड eस र अपल ड करन चत
त त. ओपन ओफ़<स च प टhबल व श0न उपलबध असल तर प(न स ईज च प बलम त .

म क स फ़ट आवण ओपन ओदफ़स न अ ढव स फ़ट अस0 च त(लनत क छ ट स फ़ट अर
च न स फ़ट आस0न प 0 मल स पडल ज च न आ SSuite Office वच 9वशषट स ग च झ ल
तर स फ़ट अरल म(तt ल न पण दकतt म न उपम द ल गल. कªबहन च उपम त ल ग
अश आ .

SSuite Office च 9वशषट

१.सगळ त म(ख म णज च स ईज फ़: १७.३ एम ब इतक< आ .

२.अवतश स ज स प आवण (सर फ़डल .

३. स फट अर चकटफ़! अस(न वझप फ़ ईल मध त म णजच आपण त पन ड ईव कक स ड मध!न क! ठ
घऊन ज ऊ शकत .

४. इसट लशनच गरजच ल गत न , क रण स फट अर वझप फ ईल मध उपलबध आ .

त फ: एक त(ट आ त म णज त पसटशनस रठ क च स(व ध न पण त(ट गळत ल न
स फट अर म क स फट वण ओपनओफ<स च त(लनत दकत तर पट न सरळ आवण स(टस(ट त आ .

SSuite Office स फ़ट अर ड ऊनल ड करण स ठ थ वeलक कर .

 प न क. 29
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

त(म ल र ल वचत ख ल पम ण एक झ प फ़ ईल वमळल. त र र ईट वeलक करन त वजथ वतथ
एeसटeट कर . झ प फ़ ईल एसटeट कल र त(म ल थट १ फ़ लडर आवण ४ फ़ इलस एeसटeट त त
त त ल Autorun.inf फ़ ईल जर त(मच antivirus च गल क 0रत असल तर आप आप वडवलट त.

उ 0ररत फईलस/ फ लडस0प9क< StartUpMenu.exe फ़ ईल र वeलक कर त(म ल ख ल ल पम ण एक म(ख
वखडक< द सल.

 प न क. 30
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

ज त प म(ख न न गट त व भ जन झ लल त(मच वन श0न स ईल पव ल गट म णज Main Application
आवण स ( र म णज Utilities न गट त एक! ण वमळ! न तबबल १८ व व ध प 0 द सत ल त च न
आवण थ डe त म व त वचत द र ख ल लपम ण आपल स ठ त आ . परण स स फट अर अवतश
स प असल न एक ओळ?त त च म व त त त.

१. WordGraph ज ळ ज ळ MS Word कक Opent Document Type स रखच आ .
त त(म ल म क स फट ड0 आवण ओपन ओफ<स टeसट ड e (मट च ज ळप स स 0च 9वशषट आढळत ल.

 प न क. 31
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

२. Receive My EZmail Microsoft Outlook स रखच एक ई मल eल ईट आ . ज द र आपल ल
आउटल!कसरखच ईमलस प ठव ण, ररवसव करण ग9र फeशनस परत त त.

 प न क. 32
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
३.Accel ज ळ ज ळ MS Excel स रखच आ . त त(म ल म क स फट एeसल आवण ओपन ओफ<स
सपडश ट च ज ळप स स 0च व9 शषट आढळत ल.

 प न क. 33
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

४.Windows Explorer च पर आपल सगणक त ल स 0 ड ईव स आवण त त ल फ लडस0 तसच व व ध
फ ईलस एकवततररत प ण स ठ कल ज त .

५.Desktop search and Find Engine मध त(म ल फ़ ईलस आवण फ़ लडस0 श धत त ल, म णजच आपल
न म च सच0 प 0 ज आपल ल Start -----> Search थ वमळत .

 प न क. 34
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

६.Surf The Internet र वeलक कल र त(मच सगणक त ल Default Internet browser, Default
Homepage सकट उघडल.

७.PDF Memo Creator एक उतम प ड एफ़ दकएटर आ .ज द र त(म PDF (Portable Document
Format) पक रच ड e म( ट क णत अन स फट अरवश बन ! शकत .

 प न क. 35
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
८. Envelope Printer स(व ध ख स करन ज न Envelope र पत कक न छप च आ त न
उप ग पडल.

९. Instant Messenger म णज एक पक रच ल‚न मसपजगच उतम स असण र स(व ध पण ल मध
क 0रत आ .

 प न क. 36
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
१०. My Address Book मध आपण आपल क णटeटस स ठ ! शकत अग म क स फ़टच Address Book
असत क< न तसच. मध आपल ल Export च प 0 ख ल उपलबध आ ,

११ .My Note Book अग छ ट स(व ध आ , पट पट Dictation घत न कक क न टस वलव ण त
नक< क म ऊ शकत.

 प न क. 37
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

१२. My Money म णज त(मच पट कश ब(कच समज .त(मच प9स आल दकत आवण गल दकत च व शब
अग ररप ट0 सकट ण र एक अन ख स(व ध .

१३. Agnot Security Box मध त(म त(मच क( ठवल फ़ ईल ४ अक< प स ड0 ऊन स(रवकत कर शकत ,
तसच त च फ ईलल प स ड0 क ढ! न म(ळ स रप त ख ल आण! शकत .

 प न क. 38
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

१४. EZPhoto Editor मध त(म ल इमज एवडट?गच स ध , सरळ आवण स प स(व ध उपलबध करन ण त
आलल आ .

१५. Windows Clipboard व स त(म ल वeलपब ड0 र त(म क कल त श0 त च च पर
आपल ल कट, क प पसट च कमत त असत .(त(म कट /कRप कलल मजक! र त(म ररफश
करप Dत वeलपब ड0 र स ठ! न र त असत )

 प न क. 39
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

१६. File Printer व स .prn न च पपट फ़ इलस थट पपट आऊट ण स ठ परत त.

१७. Tetris D न च एक प रप ररक आवण छ ट गम ख ल पण ल त सम व ष आ .

 प न क. 40
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

१८. My Calender Diary स(व ध म णज आपल न
9 द न च आ , आपल प(ढ ल क 0कम च न€ आपण
त कर शकत .

इतe सगळ ग ष एक च स फट अरमध आवण त एक वeलक र ....आ क< न भन ट ! स फ़ट अर
म णज मल आत प Dत स पडलल र( मळ स फ़ट अस0प9क< एक आ . एकतर अश स फ़ट अस0 फ़ र कम
असत त कक मग आल तर त ज सत ल कवप त न त क क( ण स ठ ऊक पण सत आ . वजतक<
पवसद म क स फट ओफ़<स कक ओपन ओफ़<स ल आ त पक दकत तर पट उतम स फ़ट अस0 म व त
म ज ल र उपलबध आ त. पण आपल त म क स फ़ट आवण ओपन ओफ़<स स रख बड
स फ़ट अस0 र बसल न आपण नव न स फ़ट अर श धतच न ब- च , आवण म(ळच क वचत SSuite
Office स रख छ ट पण म त च स फ़ट अस0 क ण ढ( क( नस(द बघत न त...

आपण स फ़ट अर नक< परन बघ , ख त प! 0क स गत त(म ल त नक<च आ डल आवण
छ ट पण भन ट स फट अर आपल ल कस टल त मल जरर कळ .

 पथमश स(रश वशरस ट

 प न क. 41
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 ज गवतक<करण च खळ त क मग र च गळचप

नव (ग च ज गवतक<करण त आज 'क मग र' ख जग करण च ग€डस न ख ल स 0त भरडल ज त .
म(बईत ल वगरण क मग र नसतन ब(त झ ल नतर आजवमत स थ ल क मग र नव वजद न आवण नट न उभ
र त ई नस थ डक अस म ण ल गल. अनक क रख न 'ब ज रब सल ' क रण न ब करन कपन
म लक त ज गत म ठ म ठ ल ट स0 आवण मTल ब धत आ त.अश पदत न 'क मग र' श धड ल ल गत
असत न श त ल र जक रण ख(श ल अधपण च ढ€ग घऊन अजगर स रख स(सत पडल आ . न न न
ध रण र बव त न औद वगक ध रण ब बत कम ल च उ स नत व रश!न त आज द सत. ज र
क मग र सघटन जनम ल त आ त, परत( शठज?च ण ल स तaस ब ध!न स र क सघटन
क मग र न च त रक नव तर" म रक" ठरत आ त.

क मग र मग त तळ ग ल तल ठवबग र अस क< म ठ क रख न त अवधक र म ण!न क 0रत
अस .क मग र ध रण शस ररत न आखल म!ळ न कर च वमळकत च ट गत तल र च ब
घऊन जगत आ त.अश पत क( ल अ सथत क मग र आज जगत असत न नव ध रण न त ल उभ र
ण च वनत त गरज कद सरक रन घतल प व ज.

श त ल क मग र र ष च म(लभ!त प म ण!न सम ज ल ज त .र ष च पगत व कसत
"क मग र" पस च टकर म ण!न गणल ज त ,पन ज क मग र च वथ आवण समस ज ण!न घण त
क( ण ल "स रस(तक" टत न .

आज म(बई श र त वगरण च ज ग र म ठ मTलस आवण उच दकमत च स त च ट स0 उभ र त
आ त.न गर समस प ळ त(ड !न आवण क णत आच रसव त न प ळत "ट स0" उभ र त असत न
प ण च पश ,मलवनतसरण च पश , त(क<च पश आ स!न वनम 0ण झ ल आ त .म(बईत थ ड प ऊस
पडल तर म(बई "जलम " ऊन ज त , च त च पत तर नव क ?

एकक ळ क मग र नत च एक गळ च र र वगरण म लक र त .क मग र नत न
क मग र च अनक न म गण स ठ सप ब च लढ त!न अनक लढ शस करन खव ल आ
म(बई श र त म लस ट स0 न व र ध व व अपक असत न स र म लस मध भ!वमप(त न न कर
वमळ व त म ण!न आ लन त आ त , स रख ( µ त क णत .कद -र ज सरक र आरथक ध रण
र बव त न ज ळ आरथक जमच वनकष ल !नध रण र बव त.त चपम ण थ ल औद वगक ध रण
र बव ण त त कट क न प म(ख न "क मग र " म(ख घटक वनकष म ण!न गणल ज .

आज "क मग र" श घड ल ल गत असत न श त ल म तबर प म वणक क मग र सघटन त च
क मग र नत न आपआपस तल मतभ ब ज!ल ठऊन एकत ऊन , श ल क मग र न "त रक"ठरल अस
क मग र ध रण र बव ण कररत द श आ लन उभ कर त अन थ ...... "क मग र मल तर र ष मल
!!क मग र व न र षग ड न च ल !!!" अस ख न म ण ल गल.

 मगश ध€ड ग ड

 प न क. 42
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 मड क ट

म झ घर प स!न office च अतर २७ km . company च बस असत घर प स!न. ज ळप स १ त स ल गत
ज ल आवण सध क ळच traffic म(ळ ल सव त ड त स ल गत .
१ त स न(सत म ण च अ क श, ल क आ सत त. पण म झ स ठ , म झ स ठ म णण पक
म झ group स ठ १ त स कस ज त त कळतच न कध .
आत र जच ळ कस ज त त कळत न च क रण म णज पत. आम (म णज आमच "मड
क ट" group) र ज ज त न आवण त न मड क ट खळत . मड क ट पत त ल एक खळ च न .
तर प(ढ ज ण आध वमत च त(म ल थ डe त ओळख करन त .
पव ल आवण बहतक सगळ त ज(न खळ ड! म णज वनत न. आत सध त आमच company
मध न . क मव न प! t त न company ब लल . सध आम भटत तस. कध सक ळच दफर ल ,
कध trek ल , तर कध कध sandy च घर पत खळ ल . (sandy च ओळख नतर करन घऊच. क रण
त च वश group प!ण0 त न . कस त प(ढ कळलच त(म ल .)
प(ढच गड पथमश. वनत न ल replacement . म झ स रख च fresher join झ ल
त company मध . आवण म झ स रख च ल प र न (आवण प 0 न म म ण तर)
group मध ओढल. पण आत त च गल प9क< खळत . म(ख म णज त आत आमच च team च एक
व सस झ ल आ . सगळ म णत असत ल प र न वबघड च क म च . अस ...
ब लण र ब लत च र ण र. आपण त च त€ड ब कर शकत न .
प(ढच गड सवचन. खळत पट ईत. खळ त आवण अज!न बऱ च ग ष?त. म णज
ग वपक म धल क न (एकक च असत आत नश ब). फ: बस मध आमच त असत . ब क< स र द स
क व च र ल नक . त च team मधल colleagues न क( ठ आ च कध पत नसत . तस
च लग झ ल बर क वमत न . आवण... त ल एक म(लग स(द आ . बसल न ऐक! न धक ... च अज!न एक
ख वस त म णज ल सगळ mobile numbers त€ड प ठ आ त. आवण त म(ळच त शe त
म(ल?च numbers save करन न ठ त. आ ए ढच न तर च ब क च number पण च
mobile मध न वमळण र त(म ल . त(म कध ल phone कल त आवण silent
र असल म(ळ त ल कळ ल न आवण त न त उचलल न , तर त च कड! न return call च
अपक ठ ! न (अथ 0त फ: म(ल स ठ स गत म ...). क करण र आत च ल चच.
खळ तल म रथ म णज स प (Sandy). एक अजबच प ण आ . ल
predict करण म णज अशe तल ग ष आ . आत एक तर प(ढच कण ल एक असत .
मग श म ण ल त म त(म ल क< च वश group प!ण0 त न . क रण खळ तल
तड( लकर. सम रच team र ४८ कट चढ ल वश ल च9न न
पडत. सम रच च त तल प न च अ ज अग अच!क ब धत . क ण क( ठल उत र करल च आध च
कलपन असत त ल आवण त पम ण त आपल खळ खळत . पण जव स तa र क ट चढण र आ अस
लक त त तव मग स ब च वचडवचड व ल ल गत. श ट खळच त . आवण खळत सगळ च लण रच.
आपण चल! त प(ढल खळ ड! कड.
त च त ड स त ड म णज मन ज. घ एक team मध असल तर त ड एकतफ¶ त .
आवण व रद team मध असल तर मग क व च र ल च नक . ड च श टच उत र प Dत गड
कध सम रच र ड पलट ! शकत . त च team मधल एख खळत न च(कल , तर
मग मख स च त€ड! न ड कड वनघण रच. मग आज!ब ज!ल क ण बसल च क व चर न .
ल क न त ऐक! न आत स झ ल . च बदलच आणख एक ग ष म णज ल आम इथल visiting
employee म णत . क रण ज सत क ळ US ल आवण कम क ळ India मध असत .
प(ढच गड म णज स प ल. आमच गणपत . एक म स ध आवण भ ळ (द स ल फ: ).
च लग झ ल . च वनमम लक खळ त आवण वनमम क( ठ असत क ण स ठ ऊक. Office मध पण कध
ल भट ल तर त(म ल त क( ठतर दफरत न आवण phone र द सल. पण त क म बदलच (अस त
म णत ). ख ण त च weak point आ . त ल ख ण स ठ कध आग कर ल गत न आवण कध
व चर ल गत न . श ट ज प टभर ख त न त ब म ण कसल . न तर आम बघ , न(सत

 प न क. 43
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
न ल च... अस ...
स भ न म ण ल तर सगळ इतक च गल आ त क< एकमक स ठ क करत ल. आम स र
जण एकमक च आ (ष च एक भ ग असल स रख आ त.
मग श जस म म ण ल क< र ज ज त न आवण त न आम पत खळत . बस मध आमच
श टच ६ seats ठरलल असत त. एक त स त ज क धम ल, मसत , आरड ओरड असत त व च र
नक . मग ब क< ल क श आमच क घण ण नसत. इतक मग असत आम खळ त. आत कध कध तस
लक उडत खळ त!न सगळ चच, जव एख न न म(लग बस मध त (अथ 0त स( र असल तरच). पण त
क कण प(त0च. नतर परत आपल खळ त मग असत आम . ग9र समज नक करन घऊत . स( र ग ष?कड
म णस च नकळतच लक धल ज त. तस क ट ळ प र च group न आमच . स र क असत त
timepass , त ढ प(रतच.
अथ 0त क लकन आरड ओरड च त स त अस . क रण त च स ठ बस म णज
र त च अप(र र व लल झ प प(ण0 करण च रठक ण. अस ... क करण र! प 0 न . एख द न न
ण ऱ व:<ल तर मख स त स त सगळ च (त स ठ आम द लग र आ त). पण ळ! ळ!
स च ऊन ज त स र. क रण मग श च ब लल म ... प 0 न !
इतर बस मधल जर कध आमच बसल आल क< त च म णत त क< त च र जच प स
ख!प कट ळ ण असत . अस एख group आमच पण बसल अस ल त.
खर ब ल च झ ल तर सक ळच त refreshment असत आमच स ठ . इतकच न तर
द सभर च क म च मरगळ झटक! न सध क ळ आम परत ड म ड! न त र असत .
बर आत त(म म ण ल सगळ बदल ब ल!न झ ल च पण स तaबदल क ? म झ न सवचत.
म खळ तल सगळ पक कच खळ ड! . आवण तस आत म झ बदल म च क ब लण र. कध जर
ग ग न च प9क< क ण ल जर त(म भटल त तर त न च व च र न ... म व त आ वशव च घ लत ल
प र म झ बदल. पण च ल चच त सगळ. श ट वमत आ त त म झ. मग आत कध तर ऊन बघ
आमच बसल . पण एक ग ष लक त ठ - त(म जर झ प प(ण0 करण च ष
C न बस मध ण र अस ल
तर मग त ईलच च guaranty न . तर मग मडळ , भट! कध ग आल तर. त प Dत आमच
सगळ च र म र म त(म ल ...

 सवचत पम क( लकणt

 प न क. 44
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 ळ !!

"व श ख , म गळ त " अज!न आठ त द स !! प ख लच जम न सरक ण र !! एख द भ नक
स प स रख त कण !!

क ब लल असल त अस? पक त अस ब ल!च कस शकत?वजच सक ळ वप मन!च न न स(र त आवण
द स र त ११ - १२ जत न ऱ ल गरम गरम प ळ ख ! घ ल!न सपत अश म !!
आमच कड आल र सतत ध गडवधनग घ लण र म झ म(ल आवण त च स बत TV कRमप(टर र थच मTज
करण ऱ आमच क( ट(ब ल "Study and carrier first " अस म णण र , म त(झ म(ल न कध च अभ स
करत न प त न अस म णण र , म झ social work आवण eलपबगसल न म न क म(रडण र , त सत स
workout करन स स!ल ळ त घ !न ज ण र - एक कत0व क आई, ब क , स!न !! मग एक एक< अस क
झ ल असल?
ईट मन( आवण प बदल टत त . त च कव ल ण च र ड ळ सम र न चत त. वन न
त च करत तर ...............
"त न कळल म ठ झ ल र दक आपल आईच क च च!क नव त " त च उतर.
Hmmmmmm .... म ठ झ ल र तर सगळ च श ण त त वन न श णपण च आ तर आणत त पण
व च व छ ट(ल न प खर ल नपण च म ठ ण र आई अस!न आईव न !!न(सत व च र न ड क बध र
झ ल.
म(ल न र उघडल र लक त आल दक आपण घर आल . म(ल न घट वमठ म रल ....ड ळ त!न कव
प ण स(र झ ल कळल ख ल न . रव र असल न सम रच ख ल त चन स(र त "म गळ त "
जण! क म झच घर म झ प स!न र( त अस ट ल ल गल न ओeस ब eश रडल . रव र अस!न
घर त ल त रण कण त स(तक< !!
"आई प गल झ ल क ग म aunty ? आपल ब ळ न स ड! न ज त त क क( ण कध ?" पत शच प जळ
पश.
"व श ख त(झ कड असल दकत तर cases त त" स स(ब?च समज ण च स!र ...........
"पण व case न आई, त(म ल कस स ग!? त न " गळ त" म टल र वतच भ न अकरशa म रल
वतल .... वतच च म(ड Dसम र!! र ग पत क ल च त पण त च असल पकट करण? स(वशवकत उचभ! घर त
असल अम न(ष पक र?? प र प र रल म आज !! आवण व ढ सगळ मल कळ! न थरथरत तन
वतच त त त घ !न म वतल म टल ,"म वन न वप - मन( करत तर .... "
त म त पक< ,"व श ख , No one is there with me. म झ न र , म झ आई, म झ ड ल, भ ऊ, स स!,........
एकट अस!न म डगमगल न आवण त! म झ आध र आ स त!च जर रडत बसल स तर म क( ठ ज ! ? मल
त(झ स थ स 0त !! खब रपण उभ र च त(ल म झ स बत .......
सतत क न र आ ळत त त शब आवण पत क शब त त वचम(कल च च र !! म झ ड ळ सम र म झ
म9वतण च सस र म डत न द सत आवण म खब र र च? क( ठ! न आण च श:<? क( ठ! न आण च बळ ?
वजथ ड कच बध र झ ल वतथ कस ण र व च र?
नद स न(सत व च र करन व ममत ब धल आवण फ न त त घतल ...
"म आ ?"
"न त ऑदफसल गल , वतच सल र कRणटeट " न म च च नम स र त क( म र - म च - न र !!
"पण मल त(मच श च ब ल च," त ल सरळ व च रल " क झ ल? मल जर सव सतर स गश ल?"
मग त च प(र ण स(र झ ल...............म दकत छ न, म झ क च च(क< न , त सभर स तaच कTत(क !!

 प न क. 45
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
" त न flat ब(क कल वशफट त म णत नद स त , त(झ श क ब लल त ?" म म(दद र आणत
म टल.
" आमच त ल स कध च सपल व श ख . आम एकमक न mail करत दक SMS "
"भ डण दक क ?"
"त पशच न , त(ल तर म व त च आ दक त ब लत असत न क ण ब ललल वतल च लत न . तर म
वतल वतच ड ळ सम र नक . She hates me like anything.म diamond necklace द ल वतच
ढद स ल ........ त न त box उघड! न ख ल बवघतल न . वतच करत nano ब(क कल !! और e
करग क ई????"
"व श ख , आपण family counceller कड ज च? म गल त पण त घ न म णत त. म द सल दक
वतच तळप च आग मसतक त ज त..... कस ज ण र घ? म टल तर ब रग च नTकर प न पण त
त(झ ज ळच आ म ण!न स गत वतल थ ब for my two little angels. please help me. " 12 -13 ष0
एकत सस र कल र अस क झ ल असल? प(न व च र च थ9म न!!
" व श ख त(ल एक स ग! क ? त मद स न (क( म र) क तर ज र र लफड कल असण र " आमच
न र वजच प म वणक मत !!
स र ष0भर प स!न स(र त आवण मल क नसल स वगतल बदल म न क ? र हन र हन ईट
टत त अग श(ललक श(ललक ग ष?करत फ न करण र म , पकरण इतक सम र गल तर क नसल
स वगतल मल ? Diamond Set बदल क( म रन ज क स वगतल त ध त ख ट त !! क रण त च
Promotion च प टtत वतन त सट घ तल त !! मग खर क ण ? च ग(लपण च म(ख ट घ तलल क( म र
दक त डफ ड ब ल!न वनण0 ल प चलल म ? क( म र म णत दक त च च वशफ रश न वतल नTकर
वमळ ल , पण नTकर वमळ ल र त financially Independent !न घर स डण र म व त असत न त न
वतल क नTकर वमळ !न द ल ?
ळ व च र च न(सत ळ !!
"Vishakha can I talk to you now if you don't mind?" सक ळ स ध रण १० जत क( म रच फ न !!
"Yes please"
" वतन त(ल क क रण स वगतल गळ व च? त! त ल क रण व च रलच असश ल न ? म झ दक म झ
आईच क च(कल क ? आम घ त र आ त म फ< म ग ल पण त न एक तर आमच श ब ल
अग त त गत त !! घर त म(ल न श ळच च tiffin ल ल त श ळत गल दक लगच व Gym आवण
तथ!नच ऑदफ़सल वनघ!न ज त. गल १३ ष Dप स!न घर र वतचच स म ज आ . स प कघर त ल दकत तर
ग ष आईल म व त ख ल न त. तर आईच क तक र न फ: म न घर स ड! न ज ! न . मल
क रण स गतस क ?"
म झ ड क अज!न जडच !! क कपप ळ क रण स गण र ल ? ज क रण मल वतन स वगतलल आ त त
जर तर valid आ त क ? तर त इतक< गळ घ लत म ण!न स ग!न ट कल........ "त(म वतल दफर ल
घ !न ज त न , shopping ल न आवण वतच श गपप म रत न "
दकत ल वजर ण क रण ....... मल टल दक क रण र क( म र सल पण .............. त च आ (ष च
एक व न बनलल त सल तर कस ?
वबच र वसथतपज !!
म जव व क रण न ब ल !न म9वतण?मध स वगतल तव त अकरश: गडगडल " Nothing Vishakha
its an extra marital affair !!"
Extra marital affair? आवण म ??? शe च न तव तर वतल job पण नव त आत आठ द स प! t
ल गल . पकरण तर १ ष प 0 स!न स(र आ . त क( ठ socialising ल ज त न फ: Gym आवण
swimming . ज क आम ५-६ वतच म9वतण आ त तव ढ च आवण आमच स Dच न र intact आ त.

 प न क. 46
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
मग???
क( म रच फ न र ब लण स(रच त " क9 स और कब ल ज त उसक ब र? सक ळ म(ल श ळत गल गल त
gym मध ज त, म office ल ज ईप 0नत थ बत न . सध क ळ घर आल र म(ल च टवनस आवण
ग ण च eल स!! आवण वतथ!न आल र म(ल च अभ स. श पपगल वतच स बत गल तर म झ एक ग ष
वतल आ डत न क
( न र स म र म झ प णउत र कर ल म ग प(ढ प त न म ण!न वतल म टल
दक त(झ कड कड ट क ड0 आ ग ड आ आवण ड ईव र व तर त म झ क च(कल?
Hmmm ............. लग झ ल र १३ ष Dन स 0 ग ष ? पव ल न त न ष0 ठ क पण ....................
ग ष फ: म च घर तच न त तर घर घर द सत त. सपधhच ( त आपण इतक ध त असत दक

आपल कत0व सम र आपल म णस आपल प स!न कध र( ल त कळत ख ल न . वजथ न
म णस तल /स सपत वतथ त न त त(टत म णत त.
पण क रण अस! शकत क ?.............
मग.............. न द स म झ म ल बन पशग क रण स(र झ ल - वतल पत क भट!न, फ न र, SMS जस
शe ईल तस म वतल त सभर च र एकट र ह द ल न ज प Dत वतन मल कब(ल कल न दक त
१५ द स न वशफट ईल म ण!न !!
"आजच मरण उद र टळल "
मल व च र कर ल ळ त.
अच नक फ न जल display न च!न मल आश 0च टल.
'वसमत ??' आवण मल फ न?? अग पत क वनर प म कड! न म झ कड प ठव ण र वसमत आज मल फ न ??
" Hi dear!! Smita here!!"
"Hi how are you?"
लल झ ल र ळ! ळ! वसमत र ण म!ळ म(दद र आल त " मल आवण म च आईल त(ल
भट च आ . उद !? "
"आन न !! प( र १२ नतर क रण १२ जत सम र office ल ज त आवण ४ च आध क रण ४ जत
म झ म(ल घर त त !!"
मन त प(न पश - मल स 0मव तझल व ल क ण स वगतल? म ज क क( म रश ब लल त त ल
शब न शब !!
घ स
( ऱ द श मझ घर आल . न(सत क( म रच ग(ण त दकत च गल आ ...........१ त स !!
" क क! , एक व च र? स 0 ठ क आ पण क म रल अत(लन (म च भऊ )म ल ?असल पकरण न
ग ष वचघळत त" म सरळ म(दद र !!
वतच आई एक म तडकल च !! म झ कड! न पश च अपक च नव त त न . " त(ल क म व त व श ख ?
त द श झ ल त? म कड प!ज त आम प!ज आट प!न आमच घर त न तच क( म रच फ न आल
दक व घर स ड! न ज त आत आ र स र स(र झ ल , मग म आवण अत(ल घ तसच पस गल वतल
समज ल पण त ऐक ल त रच न श ट अत(लन त उचलल न ईल ज सत !! आई आ म वतच !!
म झ क अ सथ झ ल असल त! कर न व च र? अत(लन वडल च कत0व प र प डल बस !!"
म सतबध !! आमच आई अ क !!
वसमत न म च आईच र ओढल
" त(ल खर क त स गत आम आत ............... त(ल त कध ब0ल product बदल ब लल ?"
" वतच क ण न वमत आ त म ण ल gym मधल पण वतल न त त इटरसट "
"त! प व लस कध त न ?"

 प न क. 47
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
"न "
"त त ल एक ब क ल घ !न वप च ढद स ल आल त एक लठ lady म च आईच ब ज!ल
बसल त "
"Didn't notice "
"वतच न र आवण म न एकमक न 436 SMS कलत न द स त !! ग त च न र Airtel मध आ
न त च कड! न म व त क ढल . व न च न द स त ५ ल ख रप withdraw कलत. म ण!न अत(लन आवण
क( म रन वतच म ग detective hire कलत."
म झ आवण आईच सतबधत क म !! म झ तर ड ळ र आवण क न र व श सच बसत नव त .
"व श ख , म झ म(ल ल फसव ल ज त . क पम दक लफड न त क( ठतर trap झ ल .
आमच श त क म णज क च ब लत न त!च आत आमच त ल ( आ स"
"क क! मल थ ड ळ द ल? आत १५ द स तर त गळ णरन अस मल स वगतल वतन . भरप!र
ळ आ . आपण ळ पडल स म झ क seniors च advice घ !. पण आपण स 0 एकमक च सपक 0त
आ त म ल कळत क म न . र व श स ठ स 0 व वसथत ईल "
भरल डळ न म च आईन आमच वनर प घतल .
"व श ख , त! पकरण त वबलक( ल पडण र न स 0 व वचत आवण गभ र द सत . सम रल जर कळल
तर ओरडल त(झ र !!" स स!ब ईवनच पवतदक !! " आई, please म सम रप स!न क लपव त न
त(म ल म व त आ न? मल म झ पदत न त च श ब ल! द व ष र. त न म णण र न आवण
त न जर न म टलच तर म स ड! न ईन. पण मल एक स ग त वप - मन!च क ष? म
त च करत आत त लक घ ल न. म झ र व श स ठ ."
भग3
"आई,आई , वप - मन(च मज आ सध !! "
"???"
"त च आई - ब ब मध मसत COMPETITION स(र आ . शवन र त च ब ब त न IMAX ल घ !न
गलत, वसनम न Video GAMES रव र आई G .V .K त न न द स मज मज !! "
पत शच ब लण र स दक रड तच मल कळत नव त. आई वडल च SO CALLED भ डण म(ल
खर खरच N -JOY करत त क ? त च पक र त स र फ ज ल ल ड प(रव ल ज त त तव
त वमळत त. मव न त!न कध तर एक क( रक( र /वचपस ख ण र वप - मन( आत र जच त र त म रत
त !! त च Health Conscious आई ख ल Office मध!न त न Burger वपझझ आणत त .
" क स(र आ क( म र ?" सध क ळ जव क( म रच फ न आल तव म त च र खकसलच.
" त(म त न वचम(रड न क ठ स धरल ??" त(मच अश गण न त(म ल क वसद कर च ?
They are enjoying your break - up !! "मल आत क स ग! नक स व श ख !! I am fed up of all
these things !! व श स उड ल म झ स 0 रन !! स 0 म झ स नवशलतब र गल ." क( म र "क
झ ल ?" म "मल Notice प ठव ल म न, ५०,००० रप मव न आवण २५,००० रप घरभ ड अस
७५,००० मव न ल द चत वतल आवण प टग ६० ल ख !! " "नश ब १ कर ड न व म वगतल क रण वतल
म व त आ त! त ! शकत स ' " मल एक प9स पण न व द च वतल !! म झ श व असल क ट 0च
भ ष ?? क ण असल वतच म ग ??? Still I believe she is innocent !! स Dम ग क( ण स ( ऱ चडककम
करत !!" " म ग क( ण च ड क 9गर न क( म र !! म र ज म च contact मध आ She is
passing through psychological syndrome. त म ण!स क ट 0च भ ष करत असत न म च !! करत ३
-४ क रण त त ल - change in hormonal balance which always takes place at the age of 35 - 40 .
Second Reason is sudden loss in weight due to over exercising which will lead to nervousness and
Depression. स 0 stages मध!न ज त न त(म घ मध असलल Communication Gap आवण त च

 प न क. 48
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
एककलल स भ त म(ळ सतत ट चण र Neglection !! त न म च त(मच आवण त(मच आईच गपप
ऐक च पण वतच Ego वतल त(मच त !न बस ल पर Cत कर च . Don't worry स 0 व वसथत
ईल. " क( म रच सततच फ नस वन सम रच ड क सटकल ," त ल स ग!न ट क व श ख आत वतल
psychiatric कड घ !न ज !न २ -४ shocks म ण!न आवण स तa १-२ Shocks ल !न घ ! ष0भर ब क न
त न व ल ! द ल तव च ब(द क शण ख ल गल त दक क ? and tell him that you
receive professional calls only between 12pm to 6pm Don't disturb our private life " Through
वसमत , सम रच वनर प क( म रप Dत प च ल . वसमत ल एक न अनक भरप!र पश " व श ख , त! म श
र ज ब लतस अस क( म र म णत त !! स वगतल क क वतन त(ल त सर रज बदल ?? त! व च रलस
त च बदल ??? त प च ल ख ??? 9गर 9गर .........." " न घ !न न व पण Direct व च रल त वतल
'any crush ' म ण!न ?? तव वतन मल च गलच उड ल 'At this age?? Not finding interest in existing
relationship why for one more ??' तस न व क द सत , अग त सर रज ब0ल प डeटच क म करत
आवण त(ल म व त आ न ल क कस त ध( !न म ग ल गत त ??? एक च द श १० -१० ळ SMS
करत त 'ज ल स क ? क ज ल स ?' त त क serious न प च ल ख च म णश ल तर त वतन वतच
Salary Account मध जम कलत Just as Security म ण!न तर वतच म ग Detective ल !न क( म रल
क ग सल न व " " व श ख , एक म ठ प!ज घ लत आम !! मन(च श त कर ल ख स करळहन
ग(रज त त. म च ड क दफरल उद च घर स ड न म णत क करन वतल प(ढल ग(र रप Dत
थ ब . वतन प!जल न व बसल तर च लल पण त च घर असण म त च, द सभर ऑदफसल गल तर
च लल पण र त घर परतण आ श क म झ म(ल करत !!" क( म रच कळकळ च फ न !!"
"Hmmmmmmm ...... वतल आज भटत . Guaranty न व त पण मगळ र वतच flat ररक म कर च .
" "क ssss ???? " त अ क झ ल . " , आत म ज स गत त लक !न ऐक. उद - पर त त(झ श
ब ल च प त करल त(झ कड! न त! सक र तमक र त(झ उतर न वतच सम ध न ण र न व शभर टक !!
तर त म णल त ऐक! न घ !! क( ठल लख कर र कर नक स पण त€ड आश सन !! She is going
through Psychological Crisis. वतच नलल सम न flat रन म झ घर आणत . ळ! ळ! त त(म ल
त(मच कड द सल. त कड ल ( 0क कर . ध र धर स 0 व वसथत ईल. म झ आवण म च र जच भट
स(रच त . वतल व ररक ध क समज !न स ग च र जच प त . लग झ लल ब ईन एकट र ण
दकत ध क क, आवण त म(लग असत न , घर नTकर, ड व र, आजक ल तर Tution Teacher च
भर स न व !! त(ल नसल र च क( म रस बत तर त! वप च ख ल त र . पण त(झ त घर त र ण
जरर च आ !! त! त(झ व च र कर ल स तत आ स म जबर सत न व करण र पण भ नच आ र
ज !न च(क<च वनण0 घतलस तर ण ऱ पररण म न वसद र . आवण त! गळ झ ल स तर त(झ स थ ण
मल कठ ण ज ईल. जस त(झ स स!ल त! पम श कलल म9त आ ड च न व तसच उद म झ स स!न
म टल तर म त न व र ध न व कर शकण र म ण!नच म झ आवण पम च फ: - ब वच म9त आ
त(ल म व त च आ ." "पण व श ख , त(ल म व त आ पम च पकरण अग गळ आ वतन घटसफ ट
घतल र एक म9वतण च न ऱ च रखल र ण पसत कल. " "क( ठल पकरण गळ नसत त म !!
त(झ आई - ड ल क( म रच च त र फ करत त आज . गळ र ण र Egoistic ब ई !! च त(झ ओळख
र ल. आत त(झ व च र त!च कर. जमल स एक क( म रश सम र सम र बस!न ब ल!न बघ. त(झ मन
ल क सम र म कळ करण पक त च सम र म कळ कर. त त(ल न व म णण र न व ." "त घ बरट आ
व श ख , ब न म ल वभत " " मग तच स म , घ त च घ बरण च फ !!आवण ब ल!न ट क ज
त(झ मन त आ त. उग च भ ड च घर त र ण पक स त:च च घर त र paying Guest स रख प9स
घ !न !! म णज त(ल वप - म न(कड लक त ईल." " म व च र करन स गत", म . "आज ब(ध र
श(क र लच स बत घ !. त प Dत व च र करन ठ . मगळ र ३० त र ख आ मव न सपत .flat च
भ ड ब कर. त! र त न स वतथ. फ( कट कश ल प9स घ ल त ?? वशफट कर स 0 स म न मगळ र !!"
म म झ आवण म च म9त त आत ब र अस क नसल न आमच tuning छ न. पण आज त च म9त
म पण ल ल ल न स र थ ड रल स रख द सल . न द स म म त वतल फ न कल न व .
एक म श(क र SMS कल १२ जत ," आपण भटत म लग(ड त ज ल एक जत " म प चल
तव म टच बघत त . "क ठर ल आ स?" म "म ब लल क( म रश , त च म णण र त . " म
"मग मगळ र स म न वशफट कर . दकत सम न आ ??' म " न ऑट त म ल" म "ठ क आ म झ
क रमध!न कर वशफट !!" म "पण घर कस न ! ? घरच न क च म व त न व . म थ ड थ ड स म न

 प न क. 49
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
ल ल ." म "क रकत न व . म झ घर ठ !. स स!ब ई ९ -९:३० ल झ पत त आवण सम र ११ ल
त त ळत म कर न manage ! ड क<त ल स म न ड क<तच र ह ! ." स 0 ठरव ल पम ण झ ल.
मगळ र आम म च Flat र गल . वतच त flat प हन म तर flat च झ ल . 2BHK with terrace
Garden च पशसत ज गत व ब ई एकट र ण र त !! म ण!न व ल ७५,००० रप मव न त.
वतच स 0 स म न ग ळ कल आवण म झ क रमध भरल.
म च गळ ण ल गळ ळण !न !!

 व श ख सम र मश नकर

 प न क. 50
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 र गड श0न त नतरच थर रक अन(भ

म म झ एक वमत घच क( ट!ब स र गड श0न स ठ गल .गड च प थ श प चल नतर
सह द च उचच उच कड र र गड च एक ट क नजरस पडल.र गड र म(ख परत( आम र प मध
बस(न र गड र प ऊल ठ ल.म र ष त ल एक( ण ६५० गडक ट दकलल प¸क< स 0त ग
( 0म आवण गTर प(ण0
दकलल म णज र गड. दकलल शक ७०५ इ.स.७८३ मध र षक( टच क ळ त ब धल गल . म ड प स(न
२४ दक.म . अतर र क ळ आवण ग ध र नद च व ळख त अजस दकलल द म ख त उभ आ .

सह द च क( श त ल अभद बळकट दकलल छ.वश ज म र ज च ¸भ श ल र जध न म ण!न म न न
वमर ल . र गड ल एक( ण १४ न असल च म त वमळत.
१) र र ,२) र ग र , ३) जब!द प ,४) र जग र , ५) तणस,६) र वश ट , ७) इसल मगड ,
८) र गड , ९) न प ,१०) ब न(र ,११) वभ गड, १२) रड १३) र र १४) प( hकड ल वजब लटर.

(इगज न ठ लल न ) र गड स र ज च र जध न असल म(ळ तथ १२ म ल आवण १८ क रख न अस
३० व भ ग त. त म(ळ पश सन व सथ त च ल. छ.वश ज म र ज च र ज वभषक इथच झ ल , त च
वस सन ब लदकलल च मध भ ग त, वस सन ३२ मन स न, व र, न रत जड लल त अश म त
वमळ ल . र गड ल एक( न ५ र ज त म(ख र ज म णज वचत र ज , न न र ज , मवश म च ,0
म र ज , च र र ज . र गड च चढण च स(र त वचत र ज त(न त.

छ.वश ज म र ज च ¸भ श ल र जध न प त न अग र र म च उभ र त त आपल मन नकळत
वश र च क ळ त र गड कस असल व च र त रम(न ज त आवण मग वश र च गºर श ल इवत स
आपल ड ळ सम र उभ र त .र गड र रब र च प शद र ळ च म ळ, टकमक ट क, ब ज रपठ,
ब म ण ड , र ण म ल,सर र ड , जगद शर च म र जगद शर च म रसम र र गड र ल
पCथ म ल च लण र ज श वश छतपत?च सम ध आ . म(ळच अषक न चºथ- र श वश ज र गड
सम रक सवमत न घ(मट ब धलल आ . आत म र ज च अध 0क»त प(तळ आ .

र गड र ल स 0 ब धक म श व र ज इ ळ( कर न प(ण0 कल, ब धक म च वब ग जव र जन ( कल
त ळ मल क नक फ: म झ न प शद र च प थ श क रण त अश म गण इ ळ
( कर न
कल , ’स श ततपर व र ज इ ळ
( कर "अस वशल लख आज तथ प ल वमळत .

वनम0न!ष रध घ ट त अ घड ळण, रसत च त
( फ 0 ट जगल, र तदकड च दकर0 .. आ ज आवण ह च
थरक प उड ण र क ळ ख त(न आमच प स स(र झ ल . घ ट मध एक न, म ण!स, घर, टल,
आमच नजरस पडत नव त त म(ळ क( ट!ब स आम मन त(न घ बरलल त . प( t आम र त च
ळ बर च प स कलल त परत( रध घ ट त ल अन!भ ख(पच घ बर !न ट कण र त .पत क ळण
सपल नतर ट च आत तर सरळ रसत स(र इल घ ट सपल,पण घ ट सप च न नव त, पत क
ण र ळण स रखच ट च, ˜ळ! ˜ळ! ट ल ल गल क< आपण रसत च(कल आ त, त प ण स ठ
थ बण च प मत त नव त आवण त त रसत वनम0न!ष त म(ळ क ण ल व च रण शe नव त,˜ळ! ˜ळ(
आम च ध स(र कल , मध च आम ल मश ल स रख एक पक श द सल , आम ल आमच
प ठल ग र क ण तर असल च भ स ( ल गल , आम स Dच वभत न ग ळण उड ल , ट ल ल गल
आत घ ट त आपल ग ड क ण आड ल तर क कर च ? तबबल एक त द ड त स आम त वभत च
छ ख ल प स कर त त , त नतर त पक श द सन स झ ल , प(ढ तबबल स डच र त स च मन ल
ग ठ !न ट कण - रध घ ट त ल त ज घण प स नतर आम ल सरळ रसत द स ल ल गल , मग
क ळ तच भ र ग ल गल, आम स(टकच श स घतल .

 प न क. 51
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

भ रल र त स डब र जत बससथ नक ज ळ एक आज ब भटल, त न आम प(ण कड ज ण च म ग0
व च रल त न क ठ! न आल त अस पश व च रल आम र गड रन वनघ(न रध घ ट त(न आल च
स ग तलत रतम णलरतच ळ रध घ ट त(न क ण च प स करत न ख(प ध क क आ ,त(मच
नश ब च गल म ण(न त(म स(खरप आल त, त घ ट त प( t ग ड अड (न म र ण च गड घटखल
ढकल(न द ल च घटन घडलल आ त. ऎकल र आम ग र झ ल . श ट च आभ र म नत आम
प(ढ ल प स ल स(र त कल ..

 अम ल शम(ख

 प न क. 52
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 व रग(ळ कट : वन Cत नतरच श ळ

त द श मल सध क ळ ५.४० च स(म र स वमत च कRल आल क< म ण त ल क क म सत
मल भट च आ . त न मल त च द श ड€वब ल ल ६.४० ल भटत अस स वगतल रठक ण त फडक
र ड र ल गणपत म र. लक च मल ६.४५ त म ण ल . म म झ न म च ग ड पकडत ५.५३
आसनग र रन ज बर बर ६.३५ त ६.४० प Dत ड€वब ल नगर त खल त. आवण त द श त
६.३५ ल खल झ ल ड€वब ल त. फडक म र स ध रण ५ त ७ वमवनट र आ ड€वब ल प! hप स!न . म
बर बबर अग sharp ६.४५ ल गणपत म र सम र प चल आवण प ण ल फ न कल तर मल
म ण ल ," स रर, र वमत मल जर उश र ईल ल ". म व च रल," आध न क स गत आल क ?"
आध तर मल ख(प र ग आल त ळच ब बत त म अग परफ़eट म ण!स आ म क( ठ उश र ज त
न कक मल क ण स वगतलल ळत न आलल च लत न . क रण ळ म त च असत
सगळ स ठ च मग त क ण च क अस न , गलल ळ प(न त नसत.पण मग त न गळ घ तल
म टल र थ बण भ ग त क रण दकत क झ ल तर स ( - न कलल व नत च म न मल ख ( त
त न . बर ! आत इतक ळ थ ब!न कर च क आवण नमक त द श म ब ईलच इटरनट ख ल ब त
म णज म झ च गल च ग च झ ल त . मद र ल ल ग!न द सत असलल एक एक ग ड0न मध ज च
ठर ल आध मल टल क<, त ग ड0न र ज र ण प ईव ट वलवमटड ल च आ क< क .. क रण वजकड
ग ड0न वतकड र ज र ण सम करण उन बसल आ . पण म जस त ग ड0न मध गल तस म झ अ ज
च(क<च असल च म झ वC षस आल आवण ग ड0न मध वशरत न प ट द सल ग ड0न र त र वलव ल त
व रग(ळ कट . आत गल तव म झ पक ज ळ ज ळ वतपपट च म णजच स ठ च प(ढच सगळ प(रष±
आवण मव ल मडळ द सल आत त(म ल तक तर सगळ कडच द सत सध क ळ ...पण मल त कण
ज क द सल , ज ण ल तच आत वलव त आ .

म ग ड0न मध गल तव नश ब न मल बस ल ब कड वमळ ल. ब ज!ल न ज ष गC सथ क तर गपप
म रत त सम सकर द सत त..आपल म(ल बदल ब लत त क तर ल अम!क ढम!क रठक ण हन
ओफर आल आ पण गधड ज त न ग9र क तर व च रव वनम रगल त त च . म इतरत नजर
दफर ल तव क ज ष मव ल ख ल ग त त ग ल ररगण करन बसलल मल द सल . म थ ड त
ब ज!च क न स घतल आवण त च ख स Ladies talk गपप स(र त म झ स(नब ई अश म झ स(नब ई
तश ,क जण आपल स!नब ईच ग ड ग त त तर क त च न न न क म(रडत त .एक! णच त
त रण म त खळ मळ च द सत त....ज त आपल स(ख: ख ( म डत असल च मल द सल ...क जण
आपण आणलल डब तल ख दप थ0, वच ड , वखचड ग9र एकमक न ट!न ख त त तर क ळ! च
वखश त!न चण-शग ण क ढ! न ग(पच(प इकड वतकड बघ!न लप(नछप!न खत त...
क आपण क( ठ क( ठ त थ0 तल ज ऊन आल वतकड आमच व न / ह न क घ ळ घ तल अग
गळ त गळ घ ल!न स गत त. क सकर मडळ त च ळच ग ण ग(णग(णत बसल त, आत च
गण रच र ग त च ग ण त ल र ग त!न ज ण त त . क सकर मडळ त च म ब ईलबदलच
शक एकमक न व च रत ˜ त, अम(क एक फ़eशन कस पर च, बल(ट!थ क आ ? , आमच क ट 0 न म
त म ब ईल श खळत असत , म ब ईल म णज खळण अ , पण त!न इटरनट ग9र परत त,
म ब ईलच फ़ आवण त ट , नबर कस सव कर, वव वडओ इकड! न वतकड कस नऊ ग9र शक क( शक च ल!
त , क न(सतच इकड वतकड दफ़रत त अग स चछ पण ! तर क आपल न त ड पत ड च
कTत(क करत त त / त क करत , दकत हश र आ , अभ स कस करत , मसत कस करत , ट कस
करत अस स गत त.

एक र त क तर त त रणच म(ळ मल भ ल, आपल पक न, अन(भ न, क 0न, व च र न
दकत तर म ठ वप:च स वनध त ज ण च र( मळ ग त द श म झ आ (ष त आल आवण
आत त न म अस टत. क रण आ (ष त अश ख(प क ब ररक स ररक ग ष असत त ज त(न
वशकण स रख तर बरच क असत. पण न
9 द न ध पळ त आपण त कड दकत लक त जर व च र
करण स रख च म(द आ .

 प न क. 53
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
अस , तर त वचत बघ!न मल क तर आठ ल आवण अच नक म १७ षh म ग गल आवण ब ल ड तल द स
आठ ल. तव आपण असच ब ल च एकमक त वमळ! न वमसळ! न ग च . एकत बस(न डबब त ल
ख दप थ0 ख च . एकत ग ण म ण च , एकत न च च . म झ ब ल ड तल वशकण म(बईत ल ग¦ट र ड
थ ल स स न श ळत झ ल. वतकड कलल मसत अज(न आठ त आवण मग नकळत अश( तरळत त, आवण
त ग ड0न मध असत न तरळल. तव श ळत असत न मल म झ ब ब कड र घऊन श ळत घऊन ज च
आवण कध कध आई.. म रड च श ळत न ज च म ण!न ....पण तर आई मल श ळत स ड च .
श ळत गलº क< मग ग मसत करण त म झ पव ल नबर त . ल न वशश( ग 0त!न म ठ वशश( ग 0त म
गल तव मल ज सटtदफ़कट द ल त अज!न आ . त त चक वलव ल आ ,म(लग हशश र आ पण मसत
करत , बडबड आ , मसत करत , अकर स(ध र , एक ज ग र न ट बसत न , ग9र ग9र. अस तर
ग ड0न मध आल र मल असच टल क< म एक ब ल ड त आल आ क म व त न . क रण
एक र तच त त रण तसच त क स...

एक<कड ग ण च भड च ल! त , तर स ( र कड प ककC त र म चच 0 रगल त .. म र च ज ग
वज- च फ़ डण द ल तर आमट उतम त .. कक मग आल लसण च पसट दकत द स दफ़जवश
र ह शकत कक तस र ण स ठ क क कर अस क ब ई क न र पडत त, म णज प ककC त ,
रटपस, गपप ग ष , ग वण, स म वजक व ष , त ज घड म ड , व म च पक र, कपड र चच 0, घर तल
क म ल म णस त थट टपर रच च न स कस बन त त र चच 0 . क कण टल क< Google स रख
पगत इवजन च म व त सम र गळ! न पडल इतक< पचड म व त आवण अन(भ त ल पत क कड आ .
ल नपण श ळत आपल ल वशक लल कस आपण ज ल क अडत असल त ल समज !न स ग च
अग तसच क स मडळ आपल स क र म9तपरर ल स गत त .


( - एक रठक ण क सकर मडळ आजच तरण वपढ दकत पगत आ आमच ळ अस न ˜त ग9र
ब लत त, वतकड मल म ळ आवण ज ल अस न प त द सल क ?न आजच तरण वपढ पगत टत
त तर क ?च मतत गलल त . म णजच क च गल ग ष स गत त तर क त च र
रटक स स डत न द सत त,क प च चच 0 कपड र स(र त तर क ?च त ज घड म ड? र चच 0
रगल त . ल न असत न आपण कस ब ल ड त एकमक न स ग च न अग तस. मग क ल न
पण कललल पधग ण त मन कध र ल कळलच न एव न अध 0त स झ ल त .क मडळ?च म(ल
स(न , न त स(न , न त ड पत ड त न घर घऊन ज ल आल त तर क ?न स त:च आप पल बसत न
ल ल त त प हन मल म झ ब ल ड च आठ ण झ ल , श ळ स(टल प ट फ़( टल अस ब ई म ण ल
क< पर भर च आवण ख ल उन त न त त टकळत उभ असलल आई- ब ब कड¸ ज ऊन ब बड शब त
आज क 9 स घ तल त स ग च अस वचत ब लपवणच मल आठ ल, मग वतकड! न क ढत प घ अस
टत नव त अज(न थ ड बस(न वनररकण कर अस टत त पण नमक म झ वमत च मल फ़ न आल
आवण मल वतकड! न क ढत प घ ल गल . ज क द सल,ज ण ल, अन(भ ल त खर खरच अव समरण
त , आ (ष दकत स( र आ पत क ग ष?त!न क न क वशक त र त, क( ण त त!न वशकत तर क( ण
बघ(न स ड! न त .

लख चण - ल ब वलश कक उग चच क तर अस वलव लल ट! शकत , पण आपल उतर ण
म णज म ळत च आ (ष क आवण अस क ढ च च उतम ख ड ळ सम र उभ र व ल , बरचश
ल क म णत त वन Cत नतर सगळ सपत कक जगण त क रस र त न पण मल टत अस च व रग(ळ
कट ज ग ज ग भरल तर अeख तरण ई ल जल अस वचत द सल ..आवण प(न न न आ (ष च श ळ
भरल.

 पथमश स(रश वशरस ट

 प न क. 54
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 गवण गण गण त ब त

समथ0 सदग(र श गज नन म र ज न म "गवण गण गण त ब त" मत च जप कर त असत. मत च भजन
करत न त च(टe जव त असत. पण च(टe आपण ज त तश न त तर मध मच (मधल
ब ट च ) ट क न अगठ र व ण जव ल पम ण घष0ण करण. अश च(टe ज त त च बटन
जखम ऊन त त!न कध कध र: त अस. पण म र ज इतक तलल न त क< त न कश च भन
र त नस. म र ज पखर मत त. त न उच र त च!क करण म न नव त.

"म नन त त त इवत म¸त :" मनन करण - स त रत त मत, मतरप शब त!न ळ! ळ! न रप पगट
त आवण प(ढ न रप त ईशर च ज त सम न रप पगट त. मन ग ष वशललक र त न . त स त:हन
र त. एक आतमरप व ष स
( रक वशललक र त न . च ख- अथ 0न मतवसद आ .
"गवण गण गण त ब त" म र ज च वसदमत आ . त च अथ0 अस आ .

गवण - "गण" शब ऎ ज "गवण" शब सदग(रन उच रल आ . "गवण" शब स चक आ . "गवण"
म णज म शव:, आद म , आद स(ष , जगदजनन आवण शव:स रवपण वजच म(ळ जगत पगट झ ल. त
आद शव: म णज गवण. जस व षण!च ¸षण त पम ण गण च गवण शब प ग म र ज न स 0पथम
कल .

"गण" बह ज स(ष च आध र अस परबह सCष च आद करण कक ज सCष रप न नटलल आ . " प!ण0म :
प!ण0वम " पम ण प!ण0रप च पगटल प!ण0पण वशललक र व ल त ईशर.

"गण त" गण आत गण त थ "गण" शब शर र च "आत" म णज आतम स ठ परल आ . गण म णज
"आतम त" अस आ .

"ब त" ब त म णज मनन कर , मन त! मनन कर, भजन कर, मनन करन ज ण!न घ क< त एकमक प स!न व लग
न त त अवभन आ त. जगत (जड चतनस(ष ) बह आतम एकच आ त. त स ज ण!न घ.

जगत बह च रप सग(णरप आ . गण म णज अव: बह वनग(0ण त!न करण. च गज नन म र ज त च
"गवण गण गण त ब त" भजनरवप न मजप त!न स Dन उप श करत त, न मजप (मत) स»ष च
कण कण त प चलल प स वमळत .

क बर अम ल करकर
टकलखन : श र परलकर

 प न क. 55
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 धक

२६ ज न र च त सक ळच ळ त . अश कच ध ज न स ठ श ळल ल कर ज ण स ठ गडबड
च ल! त . "आई आज सर न प ढर श(भ (न फ म0 करन ल स ग तल आ . अग म दकनई आज ग 0च
सचलन करण र आ . लफट-र ईट, लफट-र ईट म णत ब डच त ल र रब ब रपण प ल ट क<त प(ढ
ज ण र. ध ज ल सल म करण र" स गत न अश कच उतस न(सत ओसडत त . "आई म ज त ग." करत
कव च अश क म झ प(ढ!न श ळत गल . त द श म झ मन म त क थ - र नव त. मन पचत त 9र न
पचत म णत त तस अग मन न र ज करण र व च र मन त त त. ज त ग करत पळत स(टलल आश( न ट
श ळत प चल न ? स(स ट ध त स(टल ट‚दफक कड लकच द ल न तर ? अस उग चच ट! ल गल आवण
त ढ त फ नच बल खणखणल . फ न उचलप Dत आश( स ठ - क( ठल ख न त!न ग9र नसल अस व च र
आल म त आवण अग र क ट च आल . ’र’ त त प आल त म ण!न आज श ळत ण र न
अस स गण र अवनलच - त च वमत च फ न त . व च र करन करन मन न(सत लक झ ल त. अग
ज र त चकर आल स रख झ ल वन पडल ख ल .

स प कघर त ल भ ड ख ल थरथरल . एक र एक ठ लल क पडल जरनआ ज खलझल.
कणभर मल क कळच न . शज र-प ज रच ल क च आरड -ओरड स(र झ ल . म ठ इम रत त र ण र
ल क पळत पळत रसत र आल. मल क समजन . त ढ त ह न त ल धरन खसकन ओढल. आवण
घर च ब र रसत र आणल आवण मग भ!कप च धक ल गल च ज ण झ ल . तश च व च र करन
रसत र उभ र ल त सक ळ स ड आठच स(म र स प(न धक बसल . सम रच रसत ल म ठ भग
पडल . अकरश: रसत फ टल . म झ मन चरकल. म झ आश( - श ळत गल - वतथ क झ ल असल. अस
न(सत व च र आल आवण मन श रल. धक ब झ ल र आश(च श ळकड वनघ ल त क ! सम रच ष»
बघ!न ब लत च ब झ ल . एक- न इम रत खचलल , क ?च अध 0 भ ग त(टलल , ग‚लर ल€बकळत अस
अग भ कर ष» द सत त. धडपडत श ळत गल, त क - श ळच प!ण0 इम रत क सळल - श ळच
पट गण त वतथ भल म ठ खड पडल - त त म झ आश(स इतर अनक व दथ Dच घ स घऊन
धरण असत वसत पडल त . जम न भ ( ग!न गल त . जण( क घडलच न इतक< वनर क र त पडलल
त.

न-त न द स न ढ ग र उपस ण च क 0 (दप तळ र स(र झ ल तव म झ स रख दकत तर
म त -भवगन तथ उपसथ त त . आपल म(ल वमळत - वज त असल क ? ह ड आशन - पण आम
स Dच रण वनर श झ ल . त क ल गल न . क मच धक ऊन म झ आश( प र र! वनघ!न गल
त . प ढर क ग , पपर, फडक न(सत फडफडत न द सल क< आश(च शट 0च ब च लत आ अस
ट च. पव त मन च पव त प श ख तल म झ आश( भ!म तच उ र व ल न झ ल .

 सT. म न फ टक.
टकलखन : श र परलकर

 प न क. 56
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 लखक च न

ग गळ पक रच प(सतक त!न व व ध स भ0 स पडत त. व व ध प(सतक त कथ , लघ(कथ क ब- , न टक
त!न मन रजन तर तच पण रस , र ग स रख त!न उभ रत सम र ग ष लखक वलव त त.

स 0 पक रच लखक चत चत क कल टण ण - ग ष आपल लख त उतर त त. आवण त
वलव लल ग ष?मध लखक ल ज पक रच स त:च आ (ष त अन(भ आलल असत ल त तल थ ड स
अन(भ व: करत त. पत क जण उर श ब ळग!न लखन करत . उद म म ठ लखक ईन स ज शe
नसत. म त अस!न त प(ढ टच ल कर त र तº.

त त व व ध लख, कव त , कथ स बत आतम आवण परमशर, त च गळ प¸ल! ण च प त लखक
करत . अप श ल स म र ज ल गत. ग जलल लखक च क( ठल क(ललक लख ज ग ज स नक त, अस
सग पकक मन प स(न चत त. परत( ज न तकर लखक जग तल पत क क न क प- त असण -
पकक न क ऊ प त त त न अप श त. तर त त!न खच!न न ज त नव ज म न उभ र ल तर त तग
धर शकत त.

लखक जस प त , अन(भ त , ज चत तच त च स Dग त वभनन ड e त आल क< लगच क ग र
उतर त . आवण व ष गळ असल तर त तल भ आवण अथ0 समज!न घण चक स ठ म त च ठरत.
वल ण र आपल प ण ओत(न मन प स!न वल त . चक न त वझडक र न . क( ण तर न क करण च
प त करत त च आतमव श स ल तड जणरन च भ न चक न ठ .

मन प स!न कलल ग ष जत न त च च गल फळ त ल वमळत.लखक ल त गष
वल ण त :( ख, न , क कष त त, त ज ग आपण स त:ल ठ !न मग व च र कर ल . पत क
कथत थ ड सतव क अन(भ , स न(भ डलल असत त. त श धत आल प जत. म मल ज ण लल
क अन(भ रन लखक न क टत त थ ड शब त म डल आ .

 सT. भ:< श क( षण प ट.
(क बर अम ल करकर)
टकलखन : श र परलकर

 प न क. 57
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 अव समरवण अषव न क श0न

आष ढ एक श च द स त .त ळ म जमतम ८ त वशकत त . क ल अवनल च म णजच म झ
म सभ च फ न आल त म ण ल उद आपल ल अषव न क च श0न ल ज च आ त र कर!
तस २ मव न प! t आमच ज च ठरल त पण ळ आवण त र ख वनवशत न त पण इतक अच नक वनघ! अस
टल नव त.म ,ब ब आवण म झ त ई ज ल वनघ ल र तभर त म स म न भरल.आवण सक ळ वनघ ल .

अषव न क च श0न ल म श ,क क स आणख क जण ण र त त म(ळ त न घण स ठ
आम ल ग ल ज ल गण र त .म झ ग म(बई प स!न १२५ दकम अतर र आ .सक ळच पव ल
एसट न आम १० जप Dत ग ल प चल .मल अज!न आठ त आष ढ च एक श च उप स
असल म(ळ म श न गरम गरम खरप!स स ब( ण च ड फर ळ ल बनव ल त. अषव न क त ल ओझर
आवण लण द न गणपत स ध रण १० त १५ दकम अतर र आ त म झ ग प स!न ! त म(ळ
न रठक ण म भरप!र ळ ज ऊन आल त . ग कड लच १ ज प भ ड न ठर !न आम ९-१० जण
वनघ ल ग ड त म श च स सर सतर तल आज ब प स!न त १२ ष 0प Dत अश ३ वपढ त . त म(ळ
वनरवनर ळ व ष र गपप णर वनवशत त .पथम आम व घशर च श0न स ठ ओझरल
प चल . अष व न क त स 0त श मत गणपत म ण!न ओळख असण र व घशर च रप खर खर च
त च पवतमल स जस अस टल. प! 0वभम(ख असण र प!ण 0कCत म!तtच श0न घऊन आम वनघ ल
वगररज तमक तथ!न ज ळप स १० दकम अतर र त पण ब र पडण र प ऊस आवण ड€गर रच चढ ई
म(ळ लण द ल परतत न ज च अस स 0न(मत ठरव ल .आवण आम वशक प!र म गh थउरल वनघ ल .म(ळ -
म(ठ नद न ढलल थऊरच भ ग त रसत च न ब ज!न उस च व र ग र शत द सत त .थउरल
प चप Dत सध क ळ त आल त .

ग ड प रकगल उभ करन आम मद र कड गल .मद र त प श कल र सभ गC त १ म ठ घट
द सत.ब ज र पशव न पजक! न आणलल व घट सभ गC च आ र त जवमन प स!न ३ फ( ट अतर र
ब ध!न ठ ल आ .ड व स€डच पचत मण च ड ळ त म वणक रत आ त. त न म!तtच स( रत आणख
अज!न वनखरत.पचत मण च श0न आट प!न आम तथ ल Tटल मध च प न करन र जणग कड
वनघ ल .त(ष र आवण पक अस न सम न म(ल ग ड त त .आमच वतघ च अग गट जमल त
ब र ळ! स रख प ऊस पडत त . द स म ळल त .

टक ल रसत कडल टक उभ करन वन त बसलल द सत त .रसत र ग ड च ओघ ओसरलल द सत
त .प(ण -नगर म म ग 0 र आम त .ब 0च ळ प स!न आमच प(ढ १ टक च लल त .आमच ड र
त न त टकल न ळ overtake करण च प त कल त .प न त ड मबरट टक ड रन
आम ल प(ढ ज ऊ द ल न . त न ग ड च ग ढव ल आवण प(न १ क overtake करण च प त
कल ज ळप स १००दकवम ग असन आमच ग ड च . ओव रटक करण र ईतe तच आमच ईतe च
ग त १ एसट सम रन आमच द शन त न द सल.स 0जण सतबध झ ल त.त टक ड र च आचरट
पण म(ळ आमच स Dच ज ध e त आल त .आत आमच अ सथ अश झ ल त दक आम ग ड च
ग कम कल तर एसट श धडक आवण कण ध 0त ग ड थ ब ण स(द शe नव त. ककबहन टकल
overtake करण वश आमच कड स ( र प 0 उरल नव त . त टक ड रल एव न समजल
त .पण ईतe कम ळ त त ग र वन तण वमळ ! शकण र नव त . आमच स Dच ड ळ आप आप
वमटल. त न आपल कलच स 0 कसब पण ल ल त टकल overtake करण च प त कल आवण त
शस झ ल स(द !!! टक आवण एसट च मध!न पत क< १ इच फरक न आमच ग ड pass झ ल .ड ळ
उघडल तव त न ग ड रसत कडल घतल त .१५ वमवनट थ बल . आम मरण ल २ सक न रव ल
त.आ (ष त ळल क आवण दकत म त असत. त ळ आम ल पकष 0न ज ण ल त . पसग ल
वशत फ<न त€ड ण र- त च स Dन क त(क कल.आवण प(न एक र जण ग कड वनघ ल .थट मद र च

 प न क. 58
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
ब र ग ड उभ कल .र त च ८ जल असत ल.र जण ग च म गणपत च आभ र व: कल
.म गपत च प!ण 0कCत रख रप ख!पच स( र टत त सभ मडप त थ ड ळ बसल आवण वनघ ल र जण
ग त र ण च व सथ झ ल न त म(ळ आम म(क म म रग ल करण च ठरव ल आवण लग लग
वनघ ल .

आष ढ एक श च उप स असल क रण न र त स(द ज त ण र नव त.म रग ल ज त न च फफ( ल
थ थ बल .च प ण घतल.आवण म श न भ!ई म(ग च शग भ ज!न घतल त त रच त म रल
स Dन च फफ( ल ल च र द शन रसत ज त म ण!न न पडल अस .अस आम म रग कड ळल
टत एक छ ट स(प घ ट चढ! न ज ल गण र त.र त ११ च स(म र स आम ह घ ट त प चल
घ टम थ र प चल र ग ड अच नक ब पडल . त ग ड च ब नट उघड! न च ल! करण च प त करत
त . ब क<च स 0न झ प ल गल त . मल झ प त नव त म ण!न म ग ड त!न ब र आल . प स म(ळ
स 0 त रण थड झ ल त.त तच ग 0 झ ड त ट ध(क पडल म(ळ र त च अध र त चद च उजड
अग ध
( स रख झ ल त म आज!ब ज!ल दफरल थ ड फ र आवण ग ड त ऊन बसत न बसत त च
त न क तर दकड करन ग ड start कल .सम र बघत तर क एक तरण ब ड घ त त त
आमच ग ड ज ळ! न रसत प र करन सम र ल झ ड त पस र झ ल . क ळ प! t म थच आज!ब ज!ल
दफरत त आवण तथ!नच ट झ ड त!न घ ब म झ सम रन ज त त.म थक झ ल त क वचत
म झ नश ब च गल त.त च त ड त स पडल असत तर म झ क झ ल असत कलपननच म थड
झ ल .अस अध र आवण ट ध(क क पत आम १२ च स(म र स म रग ल प चल तव मद र ब झ ल
त.पण इतe र त क( ठ र च श ट तथ लच एक क क न आम ल त च ड त र तभर
र ण च पर नग द ल .आम र तसर भ ड ण च म न कल.त क क च ज(न ड त कध झ प
ल गल कळलच न .ड ळ उघडल तव घड ळ त प टच ५ जल त.क क आवण क क! बब आवण
अगण च स फसफ ई करत त.स Dच आघ ळ उरकप Dत ६ जल.आम लग लग म !रशर च श0न ल
गल .

गड अकर प ऱ चढल नतर क ळ प ष ण त ल एक म ठ न आवण उ र द सल प! t इतक
म ठ उ र च म!तt म क णत च गणपत सम र पव ल नव त .मद र त प श कल र लगच म !रशर च
म!तtकड लक गल न तर न लच त न ड ळ असलल म !रशर च ड ळ त आवण बब त व र आ त
खरच सक ळ च श?च श0न न मन पसन झ ल. श0न आट पल नतर आम प(न एक ड कड
ळल .तथ प चल नतर क क( न गरम गरम बट ट प आमच स ठ त र कल त.आत बट ट प
क आ त अस पश त(म ल पडल असल न ? स वजकच आ स गत क नसल म(ळ क क( न
क द ए ज उकडलल बट ट ट कल त.पण क स ग! त(म ल अस प म आध कध च ख लल
नव त.स( र .......! क क न र तसर भ ड ऊन आम ल आ र वतथ बदल त च आभ र म नल .आवण
वसवदव न क ल ज ण स ठ वनघ ल .च फफ( ल र र त च वपण स ठ आम थ बल त आध च
म त(म ल स वगतल पण च च च इतक< स( र त न दक आत आम ल त ल ग ड थ ब अस
स ग च ल गल नव त.३-४ द स नतर उन पडलल द सल.स नर क ळ उन त च वपण च मज
क औरच त .च वपऊन आमच स र वनघ ल त थट Tड च द शन.

खर म णज वसवदव न क च सथ न प(ण आवण नगर ह न वजलह च द र आ .मद स म ठरत त
म णज भ म न च भ म न च त र र वसद टक ग सलल आ .प! t वसद टकल ज ण स ठ
न च प त ओल ड! नच ज ण स ईसकर पडत अस.ककबहन स
( र प 0 रसत ळ आवण अतर
ढ त .आम न च त र र प चल .न ड ड त र करन उभ त गममत म णज व न प(ण
आवण नगरच द र असल क रण न अल कड! न प(ण त ल न ड आवण पल कड! न नगरच न ड
प श च न आन करत असत त.सतत च ल! असण ऱ प स न थ ड फ र व श त घतल त .प स ल
असल क रण न उजन धरण त!न प ण स डल त.त म(ळ आध च म ठ असण र न च प त व श ल भ सत
त.न च प ण च प तळ व ध e च इश 0प Dत प चल त .आज!ब ज!ल व र ग र झ ड आवण

 प न क. 59
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
मध न च व श ल प त आवण त त असण 0 ड अग वनसग0वचत असल स रख भ सत त आवण
पक च दकल वबल ट न त त आणख स!र भरल त .खरच स चछ वनसग 0च अत(लन अन(भ म
अन(भ त त . आम ड त बसल ज ळप स ५५ प स बसल.ज ळप स न च अधh प त ओल डल नतर
ज र र र स(टल त कमतपक ज सत प स बसव ल म(ळ न ड ल ड र वन तण करण कठ ण
ज त त.आवण ज घड! न असच घडल न द च ड र ल वन तण स(टल आवण ड इतe प श स
- च ओघ न भरकटल . ड त ६ मव न च ब ळ प स!न ७० ष Dच आज ब प Dत च म णस
त .वस आवण ल नम(ल च ग र ळ स(र झ ल . ग र ळ त म झ ड ळ त प ण आल त
. ( µ न जर क घडल तर ल न म(ल .वस आवण प त न ण र अस स Dच मरण अटळ त मल ख ल
प त त नव त.न च प त २०० म टरप Dत अस बहतक.स 0न क च समजत नव त स Dन
वसवदव न क च ध स(र कल . १० वमवनट च खळत एक च ग ष आमच पथ र पडल त म णज
रन च प च व रद द शन ह ल गल त म(ळ न ड ल ड वन तण त आणण शe झ ल
आवण आम कसबस र! र दकन 0ल ज ऊन वमळ ल .त नतर तथ लच एक सथ वनक न स 0 भ व क न
ग त!न मद र कड नल.स 0न आपण मरण त!न चल आ त र व श स बसत नव त .
वसवदव न क च मद र त गल थरथरत त न त ल नमसक र कल .नतर स 0 भ व क स आरत करन
परत च टकड वनघ ल . त न ड त!न च आल .पण आत म त मन त क णत च भ त नव त .नतर आम
न क ठ च असण 0 टल मध झ(णक भ कर ख लल एख द पचत र दकत टलल ल ज ल अश च
च खल र लग लग ग ड त बसल .

ग 0 स(ब भळ च रसत त!न थट व प(ण आम प ल आवण म डकड वनघ ल .प ट त भर पडल म(ळ
स Dन च ग ड त च झ प ल गल त .अखर क कण त आल र म(सळध र प स च पत प(न आल
प ल च बलल ळशर च आवण म डच र व न क च श0न आम घ ईघ ईत आट पल आवण ज(नर
मध ल ग र ज तमक ल वनघ ल क रण र त प 0त लण द च गणपत च श0न घऊन परत च टल
ज च त.आम र त ९.३० च आसप स लण द च प थ श प चल .ईथ स(द सकट न आमच प ठ
स डल नव त .आम च आध च मद र तथ तथ प चण 0 ड€गर रच प D र ल व जच
ख ब रच ज ग(ल झ ल त .लण द च प 0त र उच र अकर ग( आ त त प क< एक ग( त
वगररज तमक व र जम न आ त.वतथ प चण स ठ उच-सखल आवण ड कड प Dच पर कर
ल गत ठर व क उच र गल नतर एक ब ज!ल ख ल र द सत.अस ड€गर र ज न ,र त झ ल
त ,त तच ड€गर र ज र र 0च प च ल! त स 0 क रण म(ळ र ज दक न र आमच
एकमत त नव त.स(र त ल स वगतल पम ण म झ ग प स!न १५ दकम अतर र असण-
लण द र आम प! t ब- च ळ आल त त म(ळ प 0त ,मद र प ऱ आवण तवथल पररसर च
एक! णच आर खड आम ल पररवचत त .इतर भ व क न र ज ण च ट ळल त.आवण तथ लच असण -
भ: वन स त र ण पसत कल त. पण आमच प 0त र श च श0न ल ज ण च वनध 0र पक त
ज ण च .श ट आज ब म णल म ज ण स त र आ त च आतमव श स बघ!न आम त र
झ ल .तथ ल सथ वनक न आम ल पररवसथत त न ज ण च सलल द ल .पण तर आम वनघ ल
स(र त च क य वसथत ब धक म कलल गड प ऱ स डल तर ब क< सगळ ड कड
ळण च प ऱ आ त.

आष ढ श(eल द श च र त त त म(ळ चद च उजड लखख पडल त .च ण इतक लखख पडत मल
त ळ समजल त म(बईत कध क ण बवघतल अस च ण? अस आम ळ! ळ! प ऱ चढ! न र ज ऊ
ल गल जस जस उच र ज त त त स तस ऱ च ग ढल त .स स ट च ऱ म(ळ व जच
व द(त क त र च भ नक आ ज त त .आम अध 0 ड€गर र चढल नतर खर आमच त€डच प ण
प ळल त म णज स(सपष अश घ ब च डर± क ळ न ड€गर रच ग 0 झ ड त आम भ रल त .तर
आम वनघ ल .मन त वनश एक च त वगर ज तमक च श0न !!! म झ एक ब ज!ल पक आवण स ( र
ब ज!ल त(ष र आम वतघ एकमक च त घट धरन च लल त त च प र च कड र ल एक गड
वनखळल आवण द पक च प र च ब ज!न घसरल म त च त घट धरन ठ ल त .द पक र च

 प न क. 60
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  
ब ज!न पडण र इतe त पसग ध न र ख!न म आवण त(ष रन त ल र खचल.द पक च प ण
चल .त सभर त आम र प चत न प चत त च स ( र समस आमच सम र आ स!न उभ त
. र गल नतर एक व वशष रठक ण च क न आक र च म ठ गड प र द सत.नमक त प र रच
एक प ण च धबधब क सळत त .त च एक ब ज!न ख ल र आवण श ळ म(ळ आम ल ज त त
नव त क वचत प घसरल तर आपल र नग सरळ र तच स 0न म व त त पण प र कल वश
प(ढ ज त ण र नव त मग एक (:< लढव ल .एकमक न त पकड! न स खळ न प(ढ गल धबधब ख ल
आमच स न झ लच ! र स 0त अध र असल क रण न मद र श धत श धत आम स
( र च एक ग( त
वशरल आ त जव आमच लक त आल तव म त आमच खरच ख!प म णज ख!पच ततरल त प! t
ब ध वभक(क ह ग( च पर ध नध रणस ठ करत पण आत ह ग( च पर घ स रख प स श प
करत त आम ल म व त त' आपल श0न ल ण च वनण0 च(क<च त दक क अस ट! ल गल त.

सगळ पचतत पडल त एकतर सप!ण0 र त वतथच क ढ ल गण र त ककबहन श धत श धत त अर
ड कड रसत त!न क ण व र त पडल च भ त गळ जगल प ण त त त भ ण श तत अस
अन(भ अन(भ न म णज म शब त न स ग! शकत.ग( च आतल ब ज!न मल एक म पक श द सल
आवण आन न ओरडल त बघ क ? मग आम त पक श च म ग घत घत एक गलल त! न स ( - ग( त
वशरल वजथ श च मद र आ त ग( स पडल आवण आमच ज त ज आल ' ईतe म ठ सभ गC त
आमच वश स डल तर क ण च नव त.समईत ल त(प च द व च उजड त वगर ज तम क च
अध0कCत म!तt चमकत त .त च कड बवघतल र स 0 भ पळ! न गल त थरक प श त झ ल त .

प(ज र स(द नसल म(ळ ब ब न च प!ज कल आवण ज शप!ण0 त रण त गणपत च आरत कल .एव न
आमच आतमव श स इतक वदग(ण त झ ल त दक आम २५ वमवनट त ख ल उतरल ड€गर रन ज
सथ वनक न आम ल र न ज ण च सलल द ल त .त आमच ख ल ण च ट बघत त. आम ल
ख ल आल र समजल आम ल स(खरप परतल च बघ!न त न व आन झ ल क रण त न रच
पररवसथत च च गल च ज ण त .आमच धडस ल त न द ल .अस आम प(न परत च टल
ल गल . त न म गच २८ त स च वचत ड ळ सम र आल स Dच खरच कध न व सरत ण स रख
अव समरण आवण चमतक ररक अन(भ आम अन(भ ल त.

 अ ध(त रठककर

 प न क. 61
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 स आवण स ... भन ट मर ठ व न १

मडळ ,व न च!न स ल त न अस म ण!स व रळ च. त म(ळ व न सगळ न आ डत तच.
ल नपण बर च ल बच प स त कट ळ घ ल ण करत म आईकड ट करन वतथल प(सतक
व कत कड! न १००१ व न , शखवचलल च कक वबरबल च व न अश स रख अनक प(सतक व कत घऊन
चल त. त रन कलपन घऊन; म झ एक म9वतण ल तर चलल पत क व न त वलहन
ठ च खड त. त व न फ ल ळ त च!न आम ख!प स च . आत ढल तर व न
चण च Tस क ज त न . उलट त त नसलल पररवसथत ल स म र ज ऊन ण र अन श क त ण
घ ल ण करत व न ऐक! न कक च!न स म र गल न ण र न9र श क पम ण त कम त नक< .
ततज न आत पगत झ ल. प! t फ: प(सतक त च ल वमळण र व न आत सर 0स आपल भमणध न र
त असत त, आपल ल व त व ष रच व न फ( कट कक व कत वमळ ण च व सथ करत त
आवण प9स भरन त व न इतरत प ठ ण च व सथ त. असच वमळ लल आवण मन प स!न आ डलल
क व न प(न त(मच बर बर च!न स ल मल नक<च आ डल म ण!न इथ त आ .

---------------------------------------------------------
· आब(र :- “अ छब!र , त ब ब!र र आलल सकट व ष त(म ऐकल क न ई ?”
छब!र :- “न ,क क झ ल त स ?”
आब!र :- “अ , म ज ब क! गल न पळ! न त च बरबर.”
---------------------------------------------------------
· छब!र :- “आर ब ब!, ड ळ ब करनश न क बघत! स र त आईन त ?”
ब ब! :- “क , झ पल र कस द सत अस न, त बघत! .”
---------------------------------------------------------
· ब ब!र :- “दकत जल भ ऊर ?”
भ ऊर :- “स जल क< र सध क ळच.”
ब ब!र :- :”छ !”
भ ऊर :- “क ?क झ ल ?”
ब ब!र :- “अ सक ळधरन इच रन र व ल नव क समद स , क जण धड स गल तर शपपथ,
समद गळ गळ ळ स गत त.”
---------------------------------------------------------
· छब!र :- “म झ ब क! र ज तक र कर च , घर त घ ल ल क पड न ईत, क” पड न ईत
आब!र :- “ मग द ल क वतल क पड घऊन ?”
छब!र :- “ च क, म घर च वखडe न च पड वश !न घतल.”
---------------------------------------------------------

 प न क. 62
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

· ब ब!र :- “ड ग रस ब, म ज सम!रच म नस बरबर ब लत न क,त मल सम र
कन त च द सत न ई .”
डReटर :- “अचछ ! नमक कध त त(म ल अस ?”
ब ब!र :- “म क( न ल फ न कल न तर मल क( न च फ न आल क<.”
---------------------------------------------------------
· छब!र :- “आब!र , मल स ग आपल श च मCत ( र दकत आ ?
आब!र :- “१०० %”
छब!र :- “कस क ब( ?”
आब!र :- “स पप आ , ज जनम ल त , त पत कजण मरत च.”
---------------------------------------------------------
· एक ड :- “ त ल स(ईच भ क त!न ज ण करत कस क अड त ईल ?”

( र ड :- “एक म स पप आ , अर त च शपट ल ग ठ म र च .”
---------------------------------------------------------
· स ब :- “त(म ल जर क क म करत तन ; तर कश ल आल त इथ ?”
क रक! न :- “तच स ग ल आल , क< म झ भर श र र ह नक .”
---------------------------------------------------------
· ब ब!र भ ज आण ल गल त. भ ज ल भ ज र प ण पशपडण च क म करत त .बर च
ळ ट बवघतल र श ट कट ळ! न ब ब!र म ण ल, “ अर ब ब , त भ ज श(द र आल असत ल तर
ब ब म ज!न दकल भर.”
---------------------------------------------------------
· छब!र :- “आब!र , त(म क<ल आ त र आम कस क व शसठ च ?”
आब!र :- “अ छब!र , न व तर इतe उक ड त क ट घ ल!न कश ल घ ल!न बसन.”
---------------------------------------------------------
· गवणत च वशकक :- “बड , ग ढ , म जव त(झ ए ढ त न , तव मल गवणत त प9क<च
प9क< ग(ण वमळ च.”
बड :- “ म सतर, नवशब न त त(म . त(म ल नक<च क ण तर च गल वशकक वशक त
असण र.”
---------------------------------------------------------
· ब ब!र :- “क आब!र , ह क ग च त(कड कड क ए ढ वनरख!न बघत र ?”
आब!र :- “लग च न€ ण पम णपत आ .क म( त आ क त र सपण च त श धत त .”

---------------------------------------------------------

 प न क. 63
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

· वशकक :- “म(ल न , स ग बर प तल पव ल म!क पट क णत ?”
आग ऊ क ट 0 :- “म सतर, त जर म!कपट त तर त प आ कस क कळण र आपल ल ?”
---------------------------------------------------------
· छब!र :- “झड ख प ह, अमर कच .”

( न र :- “ ” प
छब!र :- “ रठक आ , पण त जर स
( र रग ख प ह.”
---------------------------------------------------------
· न ध श :- “ग त र त ठऊन शपथ घ .”
ब ब!र :- “क बलत स ब, स त र ट ट कल म ण!न मल इथ आणल, आवण इथ आत
गत र त ट क ल स गत ?”
---------------------------------------------------------
· ब क :- “अ , चल न आज स(ट आ . ब र ज ऊ , वसनम प ह , ब रच जऊ आवण
आज ग ड म च च ल ण र बर क !”
न र :- “थ डe त ज ण र क रमध!न आवण ण र उद पपरमध!न.”
---------------------------------------------------------

 श रतप रख

 प न क. 64
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 स आवण स ... भन ट मर ठ व न २

ग€ग ट करण र ब क न कस श त कर ल?
उतर:त न स ग च दक त(मच तवल स 0त सकर ब ई स 0त पव ल ब लल.

__________________________________________________________

न र : न त(ल च गल २ ड ळ द लत तर त ळ तल खड क ढत त न त.
ब क:त च न त(म ल च गल ३२ त द लत तर एख स
( र खड च त तन .
_________________________________________________________

१ ल व:<: त(मच वमसस च ड पव ग च क पगत ?
२ र व:<:मसत , म एल.आ .स . एजट असल म(ळ मल ख(प फ झल.
१ ल व:<:त कस क ?
२ र व:<:अ आमच वबलड?ग मधल स Dन व म उतर ल .
_________________________________________________________

 भ लचद प र

 प न क. 65
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 प न क. 66
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन : मघ प टकर आवण प त र कड 

 प न क. 67
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन : लवलत स त 

 प न क. 68
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन :मकर कतकर 

 प न क. 69
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन : श . व . आग श 

 प न क. 70
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन : वतन प ट ल 

 प न क. 71
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन : पथमश स(रश वशरस ट 

 प न क. 72
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन : पथमश ल खड 

 प न क. 73
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 सTजन : श रतप रख 

 प न क. 74
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 प न क. 75
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 म झ म मर ठ

कळन कस र जभ ष परर
व म स स ल आपल च घर  आई
अस आम(वच व म जरर
वभक ररण ट आपल च रर ह च र म मद र त
पम च पपड र,
आम ल डक, म ज रड ब लक व श च पव ल फ( ल व ल
कर ज ( भ व च परर त आईच चरण र,
टतस ल ज आम स भ रर
ज ल कC तघ वतच रर आईवश करमन
आईवश र न,
अस स वशक व म मर ठ आई एक अस स(ख च ध ग
ल ब ल ज ल तरर ज च वश जग न ,
आम स खळव अमCत म ज
ल गल प ल ल जरर जनम वमळ ल मल
आईच क( श त,
कस प ग फड! कळन व च मCत ! वमळ
आवणल जरर स सत र भ(मडळ त आईच क( श त,
घऊ शपथ उदर व ल
नऊ वतल स ग 0 वप त म ज जळत द व पम ण
जळत र त,
 सTरभ स(ध र पर जप
म च श तल छ त
पम च ष 0 करत र त,

म च प रद ल
व शसच सथद ल ,
स वभम न च भट द ल
आतमव श स च परण द ल ,

ळण कड म ग 0 र
ट Cक बन!न र त,
a( ख च म ग 0 र
म च स ल त,

आईच पमळ स ल त
क मर चआ ,
वतच त व क! ळ ड ळ म णत त
त(ल म झ त स म !न घ चआ

 रप ल त म णकर

 प न क. 76
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 कध कध आपल नश बच खर ब असत
आटलल व व ररपम ण सगळच नष टत

जव क तर कष न वमळ! ल गत
ज ळ ज त च त आपल नसल च पट! ल गत
जव क ण आपल ल आपलस ट! ल गत
क ण आपल ह त अलग ज ऊन बसत
 प ल त(रत(र , चढ पभत रत ळ(
आपलस टण र ल क ण औरच आपलस असत
आपल श च ह त क ण स( रच डलल असत मर ठ त ल एक पवसध ग ण
च ल त(रत(र उडत कस भ(रभ(र ड व
जव कध आपण पजक! अस ट! ल गत डळ र बट सरल
नबर १ असल स रख भ स( ल गत च ल र ख ल ल रचन
---------------------------------
प उस पड! न मग नवशब रच प ण दफरत
प ल त(रत(र, चढ पभत रत ळ(
डक थ0 -ल(ईस म(ळ क ण वतसर च बज म रन ज त
रच वखडक<त(न आत सरल !
कध कध आपल मन ठर !न क तर करत क< उच रच कपप त, अडगळ च ज गत
इटरव!ल ज ऊन सम रच ल इमपस ख ल करत प ल ण सळसळल !!
प9स ल क ण तर मग म ग(नच टपकत
प9श न इमपस करन ऐरटत वसलeट त क ळ श म9त जम न !
ज वळश दफपलडग ल न !
कध तर म(शक<ल न क ण वबजनस स(र करत शप(ट ळ ळ कर न !
म ठ हश र न क ण टडर भरत ड स रत झडप घ ल न !
मग प ढर कपड ल च फ न अच नक जत त मन ख ल(न ज त र ळ( न प त,
अन कRवनफडनस ल आपल च पप सल कण त प ल सकट त स पडल !!
ररजeट त
उग च झ ड! ण!न !
फ र व टच म रन !
कध कध आपल नश बच खर ब असत
आटलल व व ररपम ण सगळच नष टत ..... शप(ट च चप(न क ठ न !
त€ड जर ब(न चपलन !
त स वज घण , स र म णस च ब ण ,
आत म झ इथल द सपल !!
 पण पट ध0न

 अम ल कळकर

 प न क. 77
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 स(ख

ख!प ख!प टत कव तर  इचछ मरण
ध त त(झ ज ळ ज
ब हप श त घऊन त(ल इचछ मरण असत तर
स र जग व सर बर झ ल असत
आतमघ त च प तक
गतक ळ च आठ ण?न ल गल नसत तव .  व र
प(न एक जग
:( ख स र स रन त ल स(द क व र जगण च
त(ल ड ळ तसठ वन म म त कर क टक र क असत त
न तर :( ख म णसच स त: भ त लच क( पण त
आ (ष च सध क ळ मरत ल भर भर म णस रत असत त.
बध( ऊन जग
उरलल द स स ठ जगण च द श व र जगण तमत
स(ख जर म ग जव ब तल भ न जप च नसत त
इचछ मरण च म ग0 आपल प(रत च जगण च
छड! न अतरग च त र तव त! उघडवशल. द श ठर च असत त.
स(ख स प न ज ग
अलग वशरन क( श त त(झ अप श त!न पळ ट क ढण स ठ म त द ल जर भ न न
ड ळ वमट!न पड . म ग0 नस तर व र त फसत त
एकट वखतपत जगण पक व र त फसलल च ब बत त
म ग0 अस . भ न क( ण ल च नसत त.
 Cष ल घ
बघ एक व च र करन भ न जपण र जग त
कम0 वलव ण ~ खरच ड ठरत त
क च नसल त जव व र त ज शस
मरण स(ख तर ल भल तव . त च उ उ करत त.

पण मCत (च रत
 Cष ल घ व र आठ त नसत त
भ नच न त म(ळच
ख ज त न वमळत त.

भ नन व र करण र
पम न जग पजकत त
कग ल अस!न त
सगळ त श मत ठरत त.

 Cष ल घ

 प न क. 78
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 एक क ळ च कव त

एक तळ च क ठ । पक त अनक ।

स न कर त त । त त ल फ: क क ॥धC॥  पव ल प ऊस
प हन जन त ल । म णत जल त बसल । प टच त रण त
अच नक ब ल झ ल त
क9 स ब ल ईल । त च कळ रग ल ॥ अगण तल प ज:
ख(ल!न आल त
प हवन त च कष । म णत ल ज वतल वथ0 ॥१॥
मघ ट!न आलल
जन त ल एक ल । ऊन स ब! त ल । अन स! 0 त आड लपल त
स खरझ पतल मनपक
त कर न प र । फल ई त ल ॥ स चछ आक श झप त त

ऐक न त च भ ष । मन कर ल कण ॥२॥ क क<ळ ग ऊ ल गल
म र न च! ल गल
ऐक! न त च स र । ज न म ण त र । आळ रच थब जण!
म त भ स! ल गल
जग कर न प प । क9 स वमळल म क ॥
कण ध 0त प स च स र आल
त(म उद र ल । पपड कर न सपश0 ॥३॥ ओलसरस स(गध म त च चहकड र ळल
" र र प स " म णत म णत
मथ घ न ष । श(द कर वचत । ष 0च पव ल प उस आल ...

ऐस न जल । उड घ ल एक क ।
 सवचत पम क( लकणt
ऐक! न त च ब ल । स र झ ल अ क ॥४॥

 अव न श म ईणकर

 प न क. 79
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 ख
( टत कध


( टत कध दक कव त कर ल त न
आवण क वल म टल तर क( ण ल च कळत न .
ख ( टत कध दक समज!त र पण आपल कमनवशब ठरल
एकमक न समज!न घण च जम न च न उरल ...
ख ( टत कध दक आप(लक<च ओढ आत आपल ल क त र व ल

......आवण क( ण बदल ओढ ट अश ल कच आत भटत न त....


( ल ख
( त आ दक
क( ण ल च आपल ख ( कळत न
आवण त क( ण ल कळल अश आश स(द टत न
ख( टत आत दक
न त मधल ओल सपल ,
प9श च म न त क रड झ ल ,
ख ( टत दक कध क ळ च वमत आत ब लण स(ध त न ,
पण त न स(ध त असल क आठ ण च पत च ल गत न
मन म णत सगळ एक व वचत स प आ
आवण
ख ( टत ए ढ च दक दकत नक असल तर त कट! सत आ .
ख ( टत आत दक सत पच ण स प न ,
दकत ख ट ग च म टल तर "तच नमक " जमत न ........

 पवणत क( लकणt

 प न क. 80
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 शल शल शल गड

आपल ल डe ल कलल -
(च ल अरण त न ग लल -
शल शल शलरण ,प टप ट शल)
------------------------------------------------------
श ल श ल श ल ग ड ग त ल कर श ल?
वतक<ट क ढ( न , ग त पळ( न वखडक<च ज ग त! श ल !!
श ल श ल श ल--  उमलत फ! ल

सक ळच ळ ग t अफ ट, फसट eल स मध ज ऊ! वनसग 0तल फ( ल , कळ न
त(ल स पडगल जर घ लत नक न र ज न प ह ! कश चच क भ न नसत
स Dन वभड( न, डब न खच(न म(क म मल त( नश ल !! उन , प स त€ड ऊन
श ल श ल श ल-- स त स ठ झगडत असत

मल एeÈपस, ल ल वसगल अडथळ ओव र डच ! मन(ष , प ण , इ ल प खर
अडथळ ओव र डच ! स र त च स ठ स रख
ग tच कण च ट पमग स ध(न र गत असख ग ड ! कण तड प त(ड
कल ण, स न, रकर त, वव ट ल मल त( नश ल !! मनख(ल सपण सत असत
श ल श ल श ल---
पभ त प र म ळ ऊन
जत प ऊल घई च हल सटशन रच रट। स . उमलल फ( ल न नई ख(ड!न
क( ण पकडल, क( ण ल स डल, वमळत स ज भ र ! इतर फ( ल न म णत स(न
म(e न व र झ क( न ट कत , न न स(र त ईल!! ज ईन उद त(म घऊन

श ल श ल श ल ग ड ग त ल कर श ल? भग त च चरण रत
वतक<ट क ढ( न , ग त पळ( न वखडक<च ज ग त! श ल !! ठ !न म थ फ( ल ब लत
श ल श ल श ल--- झ ड , ल? र जनम ऊन
चरण आल ज न अत ...

 अम ल कळकर
 सवचत पम क( लकणt

 प न क. 81
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 व( न
क( ण स थ ल व( न
कध क( ण च झ ल व( न  प9स

कवल (ग त प9स झल
खत नस मज जगण च पण.. स थ 0प(ढ च ग(लपण त ज ड! न
मर न ई ,स ल व( न .. कल .  जव अश( आटत ल ...
प9श पक न त असत त म न
ड क णत च ल! आत .. असच ब लपण वशक ल. मन तल घ(समट
च ल गळ च ल व( न त च न त जप ल प9स ल गत . ब र कश ईल ?
मठझल र उमजल . जव अश( आटत ल...

कणभर न रग भर .. प9स असल ज ळ तर खळखळण र आन
त(जव ण ख ल ख ल व( न ग
( (0ण ग(ण ठरत त व: कस ईल ?
त च नसल तर जव अश( आटत ल...
जर क( ठ म खर ब लल ग(णच त(मच अ ग(ण त त.
अग रत आल व( न आभ ळ ए ढ
पम, भ न , आप(लक< :( ख च बरड कस फ( टल ?
न आत ककमत न जव अश( आटत ल...
क र लमझ त भ न आवण व र
कल त(झ ल व( न च मळ कध बसल च न . ममत आईच
ड ळ त कश तरळल ?
प9स असल रम प जव अश( आटत ल...
 पफ़( लल म वणक भ(ज ड तर व( न सल म करत
रल रन नज म न
कग ल अस ल त(म
तर व( न च ल ल करत. पट(न क ण कस उठल ?
जव अश( आटत ल...
स(द आत
श मत च ऎकत वनर प त न जग च
गर ब भ: ल त च क ल क च श ईल ?
मद र ब र ठ त . जव अश( आटत ल...

 Cष ल घ  पथमश वशरस ट

 प न क. 82
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 पतग

ठ ऊक त पतग ल
जळण र म जर
तर ओढ ट त ल  स ग सजण
ज तच भर.
अनम ल भट त(झ न म झ
व वचत अस खल स ग सजण समरल न
कणभग!र पम च त ट त!ट त(झ न म झ  पम
पवचवत त च ख ल फ र क ळच नसल न ?
सत त तर . पम नकळत त
परत च ट रत सजण त कर ल गत न ,
नस जर पम द व च म ग ळ! न प श ल क पम आप आप त
पतग र क त घऊन अलग मजल त ल क अट न ,
अम प वपत अस परत( अधर म झ च(बश ल न ?
पतग च उर . पम शब न व: त न
सपश(0न ज त तन!स र त ल भ नच ज ड असत,
भटण स ठ आत(र ई सपश0 म झ भ सल क आस(सलल ड ळ न
मन पतग च ज ग लल स( र र त नजरच ओढ असत,
कर पम चन त प(न समरन ज गश ल न ?
दफरन ज त र . पम.. एक भ नच झ क
सज ग वमल न च ज भ न र झ(लत ,
कण अस वमल न च स ग त( जपश ल क ज प त च आन त
र म चक र च ण च वशतल र त ह त झ क घत र त ,
क ट ळ! न मरण ल त स पतमझ शलन ?
आपल ज न र . पम रवशमग ठ?न बनत
अवधरत वमलन च त त न ह बधत त,
तश च तव असल क पमळ मन च सप न
 Cष ल घ
श स त त(झ क( ठतर
गध म झ असल न ?
आप आप ज(ळत त,

पम च टत
एक ळ ट असत,
 Cष ल घ ज क ?न स डत
तर क ?न अड त,

पम एक अस म स गर आ
ज सगळच प र करत न ,
क शस त त, ...तर
क ?न दकन र ल भत न .

 रप ल त म णकर

 प न क. 83
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 एक न स(र झ लल पमक ण

त ल त ख(प आ ड च
न म च त ल घ ई वतल भट ल ज च
वत असत न वतल च बघण
वत नसत न वतच आठ ण त र ण
 त(झ प त म झ ओठ
त वतल ज प ड पम कर च
पण वतल स ग ल न म घ बर च एक स(ख च ध ग त
त व र ज त ल भट च ग(फल रश म ग ठ ,
मन तल ग(ज ग वष त ल सग च भट बन(न आल
त(झ प त म झ ओठ ,
वतल क आ डत, त आ ज(0न लक त ठ च
वतल आ डत म ण(न र ज एक ग(ल ब आण च मन च ग भ ऱ त झ क घऊन आल
आज वतल व च रण र, त न म ठर च बध( मन च ल र,
र ज मन च प रट र च धड वगर च पथम भट च आठ ल
त स ज ड प र,
एक द स ठर ल त न आज फ9 सल कर च
आज मन त ल भ न न म ग0 म कळ कर च आठ त त न ज!क सपश0
त गल न म च रठक ण भट ल ळ( र पण वमठ त घण च ,
ज र ग(ल ब च ग(चछ त च स थ ल म झ ओठ र ल थब
त(झ ओठ न रटपण च ,
आज कश न व आवल, ए ढ ळ झ ल तरर
हरहर ल गल त च ज ल दकत तर म झ न न उतस(क आ त
मन त व च ऱ च क हर म झल त(झ ड ळ त ब(डण स ठ ,
जण( त च स रठ क ळच थ बल भट बन(न आल
त(झ प त म झ ओठ ..
त बस च न म वजथ त च श ब लत न
स ज लक गल वतथ, वतल आठ त न
त एक वचट ज क ग वतथ
न त च त वचरठ र, त गल वतथ
 रप ल त म णकर

चत न वचठ , अश(न क ग व वभजल
नव त आत त ह जग त,वजच स रठ त ए ढ वझझल
" मल त( आ डत स त(ल कध कळण र न व "
प त म झ मन वच त(ज मन कध च रळण र न व

च(न त मजक! र, त च भ न न व प(र आल
त आत ह जग त न व ,क ळ कस कC र आल
अज(न व त वतथच वतच आठ ण त रत
त प(न इथच ण र आ , मल स गत

 वनलश चव ण

 प न क. 84
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 पम च eल स

पम कस कर च व एक eल स अस .
उजळण झ ल र प त वकक करण स ठ ख स एक त स अस .

eल समध ल स 0 म(ल न म म झ आसप स अस व .
ग वपक न कC षण च तस त न म झ ध स अस .

वशक ण - ब ई पण म(ल?ए ढ ख स अस व .
ग0 प!ण0 सज लल अतर च म स( स अस .

त स द स ऐ ज प!ण0 शभर द स च म स अस .
क म म त त थ खण प र?च च स स अस .

पम च श ळमध ल पत क व दध थ प स अस .
च(क!न झ ल च न प स तर ए. रट. क. रट. च पण 'प स' अस .

मझ eल सच ईतर क( ण स नस .
ल गल च जर स(ग तर त कड( न मज त स नस .

मन टत खरच अस एख eल स अस .
त थ फ: पम आवण पम च च अट स अस .
पत क च मन अस च एख आस अस .

 अवभषक क बळ

 प न क. 85
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 त! न ज(क अश झ(ळ!क र च !  न च स न ..

त(झ आवण म झ म9त ल म ण तर क ? ए ढ आल क< मज :( ख आ ड ल गल
खर म9त , ख ट म9त म म ण( तर क ? अन± स(ख च मग ड ट ल गल (१)

त! न ज(क अश झ(ळ!क र च ! रजम नल क( र ळ ल गल
कण त उन ज ई त! स र च , अन± वतच स ठ जखम उकर ल गल (२)
मध जस स(गध र ळ
म झ स ठ त(झ स भ र ळ . न शमत च प(न ज ग ल गल
नल र मर म त वभन ल गल (३)
म झ आ (ष त त(झ ण-ज ण
जस ल टच दकन र रन ज ण- ण, नच सन जव ढ ल गल
दकन र ल ल टच ज श आस असत परमशर कड नच क मन कर ल गल (४)
वतच आस म झ मन च प स असत.
स(ख अव रन न क ट ळ ल गल
चद ल जस च ण च प र असत श(Dग र सम न भ ग ल गल (५)
तस च म झ मन ल त(झ स र असत ,
च न न चद च स थ स ड अस क णत च कण न नच नसण न व क( ळ व ल गल
आपल म9त त चढ-उत र व अस क णत च पण न प थ0नत नच चन कर ल गल (६)

नच स नन बभ न व ल गल
 वनत न प ड( रग वध र नच ल ल वलल पच ल गल (७)

नच ध(द त जव पझग ल गल
मद रसम न तव प ल गल (८)

फ़: न च श शत म न ल गल
न सख -स बत स D स ग ल गल (९)

न अम(ल /अलTदकक म न ल गल
नल इतर प स(न लप ल गल (१०)


( र च नच आस धर ल गल
त च नल ( ) आपल म न ल गल (११)

 सTरभ स(ध र पर जप

 प न क. 86
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 ...

म अध र त असत तव
त(झ कड पक श च म गण करत
त! त मल द स म ण!न  अनक त
म र तऱ च प त करत
पण त!झ म झ कड लकच नसत... आठ ण?च त(झ नव त क( ठच त ट
त! म झ कल ओ त न स ह स ज ळण - ज ल अनक त (१)
म ण!न म श ट रडत ख(डत
म झ झ पड च अध र त वनर श ऊन पस ज त स भ ळ! कस "म " सम ध स म झ
अन अच नक,एक द श पडद र न चण - मनक अनक त (२)
म झ झ पड च र त मल 'स! '0 द सत .
आ ष( सप टल परत( ,जगण स
तव मल आठ ण त क<, अर! ल ण - इचछ अनक त (३)
म तर फ: एक पणत च च अपक ठ लल त !
ब कण - T न त स ध च र व ल "म "
मल जव असत तव त! मल कध च न सल ण- सन अनक त (४)
त न स, क रण मल ज घण वनकड असत न
म म झ ओजळ ल न कलल असत. क ? कस ? कश ल ? भ भ कर "म "
पण त(ल म त भरप!र द च असत, स 0शष म झ रचन अनक त (५)
म ण!न म त म ग घण च त! ट प त स.
लप ! कस ल ण स म झ , रसत र
अन मग जव त! ण स ठ त प(ढ करत स ख खण - नजर अनक त (६)
मल म झ झ ळ अप(र पडत.
कस कळन श प न स धल ड , वसतत
गवसतच चTe अनक त (७)
 वप ल प ठक

 सTरभ स(ध र पर जप

 प न क. 87
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 न ध( र स ...

पथम ( गणर ल ।  प व ल म वतल
आरभ कर श(भ क 0ल । मल प त न
वन द त न ध( सजल ।
ग ल जण( ग(ल बकळ ख(लल ।
प व ल म वतल
अच नक - नजर नजर ज ल । मल प त न
लeचर ब(ड !न कÎ ट नमध  ज न
"तनम " प हन तनम झ ल ।
ट म झ बघत न
म ग0श ष0 न म ख स आल ।
श(भ श ष ण स उतस(क ज ल । ज नच प त
प व ल म वतल
मल प त न अनक म णस भटत त,
मठ म वगररवष "त " व बद झ ल । क आपल ल स थ त त
फ न र म ब लत असत
आपमडळ अवत धन ज ल । कसव स तन क स ड! न ज त त
स(श ल स( र स(व द पत ।
भ(लल पवतपरमशर वतज प हन । प व ल म वतल क न प लच च लत त,
मल प त न आवण क मच लक त र त त,
म(ल न , न मच ट च(क न
! क स थ ण च म ऊन,
घर सम रन म झ ज त न ग tत र !न ज त त.
लग स ळ नद सच ।
सस र बह ष Dच कर स(ख च । प व ल म वतल न त जपत जपत त(टण र
कध प ऊस, र त मल प त न न न न त ज(ळत र ण र,
ऊ नक अतर... म वनटरच बलÎक सक<न रन आ (ष म टल तर,
मल श धत न प अस च च लत र ण र
ज न च च खर मतर ।

प व ल म वतल पण± क( ण र! गल तर
कष कर , क म कर , सत र । जगण थ ब त त न ,
ड लमडळ?स जपत र । मल प त न
समर म जत क रण ह अथ ग स गर त
मगल षक म णत , एकट प त त न ..
"श(भ मगल स ध न" ब लत ब लत गपप तन
सजन स गत
स र स धन।
प व ल म वतल
मल प त न
 अवमत प रठ
मग वमळ स सम ध न । वनर प च ळ त
ळ तन
 वनम0ल कलब
प व ल म वतल
मल प त न
ज त ज त परत परत
म ग ळ! न बघत न

 पण पट ध0न

 प न क. 88
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 रसलल सख आत परत , म फ़ मल करन ..

ख(प क ळ ल टल अत आपल ल भट!न
भटश ल क ग एक अत खरच मन प स!न

र ज जव ज त 'त ' बस म झ सम रन
फ: त(झ च आठ पणन मग, क ळ ज त भरन

रडत तर त त(जल , जव वज त भरन
आस च स(कल आ त अत , तव घत म मन तल च मन त रड! न

थकल आ अत म , फ: स प त(झ बघ!न ...
सत त सम र अत ,र त न त(जव न म ण(न

च(कल असल म तव नक<च न म(द म!न
झ ल त प(र झ ल, ख(प क ळ झ ल अत व र 'त ' स न करन

उन ल सपल र पण श त त धरण प उस पड! न
रसलल सख आत परत , म फ़ मल करन..
रसलल सख आत परत , म फ़ मल करन..

 पण पट ध0न

 प न क. 89
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 स ग न परत श ल क ???  आक श तल पवतपबब

आक श तल पवतपबब, अग ज गत (च लत-दफरत)
त(झ आठ ण त अडकलल कण क स ज ब लत त भ च - रच,
प(न नव न ड ळ सम र आल थ ब स वगतल क< थ बत, प परत-परत
पण त! म त अज!न वतथच क ???......... दफरन प(न त च ज ग त.
स ग न त! व परत श ल क ??? सÏ 0च कस ल गत , आरश सम र
प तर स त:ल स त:श च ब ल
म9त त आपल च आपल श .
म झ ड ळ त प त न त! थ ड श घ बरल त स
स Dच नजर च(क !न त! ळ! च मल प त त स, व श त!न पक च थ अ तरल
पण भटश ल जव प(न सख.. धरण रत व र , त बड व व ध रग
परत त च झलक ख श ल क ???.... द सत त शC व र-म वणक स रख
स ग न परत श ल क ??? ळ थ ब!न प तर अलग न उतरल
पक च गळपण प ण च ज ग सपष द सत.
त(झ श ब लत न मन त च ललल व च र च क हर
फ: त(झ वसमत सण न गल सगळ व च र च र हन रगवबरग फ( ल च त ट
आत तर त च उतर वमळत ल क ???.... सड पशपल प ज: न
स ग न परत श ल क ??? बक( ळ उमलल र ळ घऊन
चहब ज!न अड ल, थ बल आज
आज त(झ आठ ण?च गध मन त र ळत आ प एक ज ग नव ॠत(च
जण! क त मल त(झ ण च च हल त आ आगमन स ठ फ( ल च रग स 0त पसरल.
पम त त(झ पचब !न न च
अखरच स प म झ आत प!ण0 करश ल क ??? ... नव ष 0त एख स प
स ग न परत श ल क ??? ज णत द श न ॠत!च
वमळ ल स बत, थ ब!न प ल
अथ 0स उलगडल
 अवमत प रठ क ल क आल त स प त.

उलगडल अस पश आवण उतर
आरश तल पवतपबब क त लण र
थ ब!न त प ल
म झच मल उलगडल नव द श , नव ट
प हन अच नक पवतपबबच न(सत र ल.

आरश त!न फ: पवतपबब द सत
सत श थ ड ज त न ज ळ
अध र त!न पक श कड ट द सत
सम र प व ल र.

क बर अम ल करकर
टकलखन : श र परलकर

 प न क. 90
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

छ ट कव त / च र ळ
व षण(पत पCथ स रख दफर
अखड - अव रत - स तत न दफर म बल,
सम(द च ध ल स नस!न दफर मर ठ अस आमच म ब ल ,
वनम0ल जल सस धन न घ !न दफर जर त मर ठ तर न कळल
अबज ध लकर खळ त दफर अस "dad "आम नस "ब प" क ण ,
ज ल म(ख च ल व वगळ! न दफर अन "आईव न " एक आम स "mummy "
चद च श तलतस बत दफर "न र " नस र ज "न शत च" घत ,
च ण च बरस त अन(भ त दफर ..."life tention "न मग न "पग" चढ त .
स त:स बत दफरत दफरत स! 0भ त दफर
सत कध न "अभ स " आम ,
घ च म9त त स(रवकत अतर ठ !न दफर
स! 0न पCथ च लकर न पक वशत कर "study pressure " न पर आम तसत त .
अन लकर न स! 0ल भल प ट प(ज !! अस "रम" म झ नस त च "ख ल "
अस "फडस" आम नस "वमत " क ण ..
रळ! ल गल म(ख म ब ल .
 व श ख सम र मश नकर

एकट च म ण!स त म णस न उचच उच इम रत ब धल खऱ
अन एकट च ज त पण "घर" बन च व सरन गल .....
कलल क 0न
अमर स र त म ठ ज गत र त न म त
मन च म ठपण र न! गल

श मत च गर ब त
रपड ल ककमत न आ (ष कध कध अस क असत ?
गर ब च श मत त स(रळ त च ललल असत न
कमनश ब रपड च न मध च क
थ बत?
कळत न त कण नमक कस ग च?
पररस च थ र भ ल ...क तर घड ण च
ल खड स सपश न
0 कर स न व च र कर च
ल खड च Cत भ ल दक क तर घडल च ट बघ च ?
आपण ज ग च थ बत पण
ळ म त वनघ!न ज त ,
पररस च म(द म सपश0 कर ण
ड ळ त डबक< घऊन आवण त ध त ळतच क तर घड! न ज त.
स गत त त क
डर डर करण र नमक तच घडत ज च ट बघ च असत.
बडक प ण तच र
 पवणत क( लकणt
 पथमश वशरस ट

 प न क. 91
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

पव ल त! सल स
तव च म झ मन त भरल स....
वतन स जल पण स प रग च आध च
ऐन मTसम तल , म झ आ (ष त!न त! र! वनघ!न गल स.....
ब र च आठ ण
व सर म टल तर , आज स ग क< उद स ग
व सर ल न त... त त षh कव च वनघ!न गल
अन-मग- ..... टत भटल स आवण सल स
उ स न सध क ळ मनभर रग ळत- त(झ खट ळ म(ल मल "म म "म ण!न गल ......
एक एक ब र प(सत-
त(ड( ब भरलल उ र ल
गड उन!
झ पच नश त
उष -खरखट त अन श धत न
 गप क( लकणt गररब च " श " त ....

पत क ळ भट च आवण
पम व ष बल च
भटण च ळ सपल क<
म(क ट न घर ज च

ब गत प न च सळ-सळ आ ज झ ल
टल त! आल स......
अज!न व श स टत न
त! म झ ज न त!न गल स......

 मगश ध€ड ग ड

 प न क. 92
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 प न क. 93
  कल व षक र, ई-द ळ अक, न व बर २०१०  

 प न क. 94