You are on page 1of 6

Vládě České republiky

Otevřený dopis proti věcnému záměru nového stavebního zákona

Vážený pane předsedo vlády,


vážení členové vlády,

obracíme se na Vás s tímto otevřeným dopisem ohledně věcného záměru nového stavebního
zákona, který pro Českou republiku připravuje Hospodářská komora ČR.

Na podzim roku 2018 uzavřelo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jménem České
republiky s Hospodářskou komorou ČR dohodu o tom, že návrh nového stavebního zákona připraví
Hospodářská komora ČR. Dohoda byla formálně nazvána jako „Memorandum o spolupráci na
projektu rekodifikace veřejného stavebního práva České republiky“. Její podstatou je závazek
Hospodářské komory ČR připravit pro MMR návrh nového stavebního zákona (včetně jeho
paragrafovaného znění) a odpovídající závazek MMR tuto legislativní subdodávku přijmout,
poskytnout komoře „maximální možnou potřebnou podporu a součinnost“ a učinit „maximum pro
rychlý postup v legislativním procesu“.

Na základě uvedené dohody Hospodářská komora ČR připravila věcný záměr nového


stavebního zákona a v únoru tohoto roku jej předložila MMR s tím, aby k němu ostatní ministerstva,
jiné správní úřady, jakož i další instituce mohly uplatnit připomínky.

My, níže podepsaní představitelé akademické sféry, tímto vyjadřujeme zásadní nesouhlas
se způsobem přípravy i obsahem věcného záměru nového stavebního zákona a žádáme Vás, aby
Česká republika ukončila s Hospodářskou komorou ČR spolupráci na přípravě nového
stavebního zákona. Vedou náš k tomu zejména tyto důvody:

1. V demokratickém právním státě, který má státní službu, není žádný rozumný a legitimní
důvod, proč by měl návrh nového stavebního zákona připravovat kdokoli jiný než příslušné
ministerstvo. Právě do působnosti MMR, které je ústředním správním úřadem pro úseky
územního plánování a stavebního řádu, patří příprava zákonů z oblasti stavebního práva.
Uzavřená dohoda deklasuje MMR do úlohy, ve které jen uplatňuje požadavky a připomínky
k připravovanému zákonu. A v tomto směru vzbuzuje i pochybnosti o souladu s § 24 zákona č.
2/1969 Sb.: „Ministerstva … připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících
se věcí, které patří do jejich působnosti …“.

2. Stavební zákon upravuje ve své podstatě konfliktní vztahy, v nichž na jedné straně stojí
stavebník, který chce rychle realizovat svoji stavbu, a na druhé straně vlastníci a uživatelé
sousedních nemovitostí, obyvatelé, obce, ale i různé dotčené orgány a instituce, přičemž každý
z nich hájí své zájmy, které jsou často v rozporu se zájmy stavebníka. Hospodářská komora
ČR je zájmovým podnikatelským svazem, který sdružuje mimo jiné největší tuzemské
stavební a developerské korporace. Reprezentuje tak v rámci vztahů upravených stavebním
zákonem zájmy jedné strany, a to podnikatelů ve stavebnictví, potažmo stavebníků.

3. Věcný záměr nového stavebního zákona navrhuje, aby celé řadě dotčených správních orgánů
(zejména orgánům ochrany přírody a památkové péče) byla odňata část jejich působnosti
související s výstavbou a byla převedena na stavební úřady. Má tak vzniknout model, ve
kterém působnost týkající se ochrany celé řady zvláštních veřejných zájmů bude organizačně
rozštěpena mezi (i) dosavadní správní orgány a (ii) stavební úřady, přičemž stavební úřady
mají hájit tyto zvláštní veřejné zájmy v souvislosti s výstavbou, zatímco dosavadní správní
orgány mají hájit tytéž zvláštní veřejné zájmy ve všech ostatních případech. Tento

1
schizofrenní model je z hlediska organizačních principů státní správy nesmyslný a hrozí
chaosem v řádné ochraně veřejných zájmů na úseku životního prostředí a památkové péče.

4. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje, aby byla zásadním způsobem oslabena
pravomoc těch dotčených správních orgánů, kterým má být ponechána jejich dosavadní
působnost v ochraně životního prostředí, související s výstavbou, zejména správ národních
parků a Agentury ochrany přírody a krajiny. Jejich pravomoc vydávat v řízeních podle
stavebního zákona k projednávaným stavebním záměrům závazná stanoviska má být změněna
na pravomoc vydávat jen nezávazná vyjádření. Těmi by stavební úřad nebyl vázán a mohl by
rozhodnout i v rozporu s nimi. Názor dotčených správních orgánů a ochrana jimi hájených
veřejných zájmů by tak měly být v řízeních podle stavebního zákona procesně degradovány a
stavební úřad by mohl autoritativně zasahovat do výkonu jejich působnosti, a to například i na
území národních parků.

5. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje model, v rámci kterého by počítačový
systém „automaticky vygeneroval“ stavebníkovi rozhodnutí o povolení stavby, pokud by
stavební úřad nestihl ve stanovené lhůtě vydat rozhodnutí. Tento model umožňuje, aby bylo
legálně vydáno povolení stavby i v rozporu se zákonem, s územním plánem, bez ohledu na
námitky dalších účastníků řízení i stanoviska dotčených správních orgánů. Představuje
extrémní riziko pro ochranu zákonnosti, veřejných zájmů i soukromých práv a zájmů dalších
účastníků řízení.

6. V době závažných problémů životního prostředí v naší zemi, zejména projevujících se


klimatických změn a jejich důsledků, jako je především dlouhodobé sucho, by měl stát
usilovat o omezování antropogenních vlivů, které tyto jevy vyvolávají a prohlubují.
Degradace zemědělské půdy a masivní zastavování krajiny představují některé z nich. V tomto
kontextu pak věcný záměr nového stavebního zákona reprezentuje téměř pravý opak toho, co
v zákonné úpravě výstavby potřebujeme.

Ze všech těchto důvodů považujeme věcný záměr nového stavebního zákona za


nepřijatelný a vzhledem k jeho celkové koncepci i za nezpůsobilý k dalšímu projednávání
v legislativním procesu. Žádáme Vás, aby byl stažen z legislativního procesu a využit pouze jako
analytický podklad pro další legislativní práci. A žádáme Vás, aby v přípravě nového stavebního
zákona nadále pokračovalo již jen Ministerstvo pro místní rozvoj.

V úctě

1. RNDr. Lubomír Adamec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň

2. Mgr. Petr Adamík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

3. Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha

4. RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

5. doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

6. Mgr. Michael Bartoš, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň

7. doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno

8. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr., Právnická fakulta UK, Praha

9. Ing. Karel Boublík, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha

2
10. doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

11. Mgr. Petr Bulant, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

12. doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

13. Mgr. Dagmar Čížková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec

14. Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

15. JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

16. RNDr. Jan Divíšek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

17. JUDr. Jana Dudová, Ph.D., Právnická fakulta MU, Brno

18. doc. Ing. arch. Petr Durdík, Fakulta stavební ČVUT, Praha

19. Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno

20. Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec

21. Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

22. doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc

23. prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT, Praha

24. RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

25. Mgr. Petra Hájková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec

26. Mgr. Filip Harabiš, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha

27. Mgr. Bc. Tomáš Havlík, Přírodovědecká fakulta MU Brno

28. RNDr. Mgr. Martin Hejda, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

29. prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

30. RNDr. Miloslav Homolka, CSc., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

31. Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D. et Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha

32. prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

33. JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

34. doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

35. prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

36. Mgr. Helena Jahelková, Ph.D., zoolog, Všenory

3
37. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

38. Mgr. Josef Kašák, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta. Mendelova univerzita, Brno

39. prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

40. Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha

41. Ing. Jana Knappová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

42. doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha

43. RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

44. prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

45. prof. RNDr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

46. RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice

47. doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

48. RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

49. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

50. RNDr. Radek K. Lučan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

51. JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc

52. prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT, Praha

53. Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

54. Mgr. Jiří Malíček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

55. RNDr. Lenka Moravcová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

56. Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno

57. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Praha

58. prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., Filozofická fakulta MU, Brno

59. Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

60. Mgr. Markéta Nováková, Ph.D., Lékařská fakulta MU, Brno

61. Mgr. Barbora Pafčo, Ústav Biologie obratlovců AV ČR, Brno

62. RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

63. Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

64. doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc., Právnická fakulta MU, Brno

4
65. Ing. Jan Pergl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

66. RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

67. Mgr. Václav Petrmichl, Právnická fakulta UK, Praha

68. prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

69. RNDr. Petr Procházka, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

70. prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

71. doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

72. Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec

73. PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií UK, Praha

74. doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

75. doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

76. Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D., Pedagogická fakulta MU, Brno

77. JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

78. doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

79. Mgr. Jakub Straka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

80. doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha

81. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

82. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

83. Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

84. prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

85. Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

86. doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

87. RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

88. Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno

89. RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

90. doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

91. MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec

5
92. JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc

93. JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

94. JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. Právnická fakulta UP, Olomouc

95. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

96. doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha

97. Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno

98. prof. RNDr. Pavel Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

99. RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

100. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

101. JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

Za správnost:

V Praze dne 16.4.2019

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha


(kontaktní osoba)
E-mail: svobodap@prf.cuni.cz
Tel.: 732 626 937

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha