You are on page 1of 1

Vládě České republiky

K rukám:
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

V Praze dne 16.4.2019

Věc: předání otevřeného dopisu vládě proti věcnému záměru nového stavebního
zákona

Vážený pane předsedo vlády,

v příloze tohoto průvodního dopisu si Vám dovolujeme předat otevřený dopis


představitelů akademické sféry proti věcnému záměru nového stavebního zákona.

V otevřeném dopisu vyjadřujeme zásadní nesouhlas se způsobem přípravy i obsahem


věcného záměru a žádáme vládu, aby ukončila s Hospodářskou komorou ČR spolupráci na
přípravě nového stavebního zákona ve smyslu memoranda uzavřeného na podzim loňského
roku. Dále vládu žádáme, aby současný věcný záměr byl stažen z legislativního procesu a byl
využit pouze jako analytický podklad pro další legislativní práci, v níž by pokračovalo již jen
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Otevřený dopis podpořilo celkem 101 představitelů akademické sféry z vysokých škol
a vědeckých ústavů z Prahy, Brna, Olomouce, Českých Budějovic a dalších měst ČR. Jsou
mezi nimi přírodovědci, právníci, inženýři, architekti i filozofové. Otevřený dopis vyjadřuje
osobní názor uvedených akademiků, nikoli názor jejich mateřských institucí. Nemá povahu
petice ve formálním smyslu, protože není vlastnoručně podepsán svými podporovateli.
Podporovatelé vyjádřili svůj souhlas s obsahem otevřeného dopisu i svoji vůli připojit pod něj
svá jména formou e-mailové korespondence. Tuto formu jsme zvolili z důvodu nezbytné
operativnosti.

V úctě

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.


Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UK, Praha

E-mail: svobodap@prf.cuni.cz
Tel.: 732 626 937

Příloha: otevřený dopis vládě proti věcnému záměru nového stavebního zákona

You might also like