You are on page 1of 2

Interniaeth – Arbenigwr Datblygu GweBethau

Teitl yr interniaeth Arbenigwr Datblygu GweBethau / Internet of Things


Development Guru
Dyddiad dechrau a fwriedir Cyn gynted â phosibl ar ôl 20-5-19
Patrwm / dyddiau gwaith 10 wythnos / 350 awr
disgwyliedig Hyblyg. I’w drafod â’r person sy’n cael eu penodi.
Rhagweld y bydd yn gweithio ar brosiectau yn ystod oriau gwaith
arferol ac yn gweithio tu hwnt i oriau gwaith arferol os bydd
digwyddiadau’n cael eu cynnal.
Ymhle y lleolir yr intern? e.e. M-Sparc, Gaerwen, Ynys Mon.
yn swyddfeydd y cwmni
Cyflog £3,062.50 am y 10 wythnos (£8.75 yr awr)
GweBethau:
Disgrifiad o'r swydd Mae mynediad i’r GweBethau (Internet of Things) wedi ei osod
yn M-SParc gyda’r gobaith o ledaenu LoRaWAN ar draws Ynys
Môn. Dymuna M-SParc weithio â person â’r sgiliau a’r uchelgais i
ddatblygu defnydd terfynol blaengar ar gyfer y dechnoleg hon, o
fewn yr adeilad, meysydd parcio a’r ardaloedd cyfagos. Mae’n
syniadau cychwynnol yn cynnwys:
- Gosod synwyryddion yn ein maes parcio er mwyn inni
fedru gweld faint o’r mannau parcio sy’n rhydd (gall
rhain fod yn fannau gwefru Cerbydau Trydan).
- Gosod synwyryddion yn ein biniau sbwriel mawr i nodi
pryd y maent yn llawn AC ar ôl iddyn nhw gael eu
gwagio.
- Datblygu bwrdd ar gyfer dehongli’r data.
- Gosod synwyryddion ar ddrysau allweddol yn yr adeilad
sy’n rhoi gwybod i ni, y tîm gweithredol, os ydy’r drysau
wedi eu gadael ar agor am fwy na 2 funud.
- Datblygu system i bobl ddefnyddio M-SParc tu hwnt i
oriau busnes trwy GweBethau neu gloeon sy’n gweithio
trwy Wi-fi.
Cloeon yn gyrru neges â chyfrinair i drefnydd cyfarfod 30
munud cyn y cyfarfod a bydd y cyfrinair hwnnw’n dod i
ben 30 munud ar ôl y cyfarfod. Byddwn yn gwneud hyn
oherwydd bod pobl yn awyddus i archebu lle yn M-SParc
gyda’r nos ond dydyn ni ddim yn medru cael staff yma
24/7.
- Gweithio â sectorau eraill, fel y sectorau amaeth,
twristiaeth a llywodraeth leol i adnabod defnydd ar gyfer
GweBethau a’u peilota gyda’r sectorau hynny. Bydd hyn
yn digwydd trwy’r Rhaglen Blwyddyn y GweBethau (Year
of IoT programme).

Hefyd, byddwch yn cymryd rhan yn rhaglen Blwyddyn y


GweBethau sy’n cychwyn ar y 25ain o Ebrill yn M-SParc. Mae 12
digwyddiad yn rhan o’r rhaglen hon gyda phob un yn edrych am
gyfle newydd ar gyfer y dechnoleg neu yn addysgu am agwedd
newydd ar ei chyfer. Bydd rhaid i chi fynychu’r sesiynau yma a
diweddaru’r grŵp ar eich cynnydd fel rhan o’r interniaeth.

Yr uchelgais yw eich bod yn datblygu sgiliau wrth gwblhau’r rôl


hon ac y byddwch yn dymuno cychwyn eich busnes eich hun,
wedi ei sefydlu yn y sector hon, ar ôl cael eich ysbrydoli gan y
syniadau a’r dechnoleg a ddatblygir ar yr interniaeth hon. Byddai
M-SParc yn cadw’r IP ar y syniadau a chadw’r hawliau, petaech
yn dymuno creu Menter ar y Cyd os oes achos busnes hyfyw yn
dod i’r golwg.
Gofynion hanfodol ar gyfer y Bydd gofyn i chi weithio gyda Thîm M-SParc yn hytrach nag ar
swydd e.e. pwnc gradd, eich pen eich hun. Byddwch yn llysgennad i M-SParc felly mae’n
sgiliau penodol ac ati rhaid i chi gael yr agwedd gywir, bod yn agored, yn agos-atoch ac
yn llawn egni. Chwiliwch am y gwaith, byddwch yn bositif!
Byddwch yn hyderus yn eich gallu eich hun ac manteisiwch ar
bob cyfle.
Efallai y bydd gofyn i chi fynychu sioeau neu sioeau teithiol er
mwyn arddangos y gwaith ac i rannu’r technegau â chynulleidfa.
Eich sgiliau allweddol fyddai Technoleg Gwybodaeth, rhaglennu
a chaledwedd ac electroneg. Dydy’r sgiliau yma ddim yn gorfod
bod yn rhan o’ch cwrs.
Gyda golwg ar dyfu’r prosiect yn y dyfodol, byddai sgiliau busnes
yn ddymunol.
Mae’n hanfodol i chi ddefnyddio’ch gliniadur OND os yw hyn yn
broblem, byddwn yn ceisio cael gafael ar un ar gyfer y prosiect
hwn.
Gofynion dymunol e.e. gallu Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn ond ddim yn
siarad Cymraeg hanfodol.
Sut i ymgeisio Gyrrwch CV a llythyr eglurhaol (cover letter) at Emily Roberts
emily@m-sparc.com
Dyddiad cau ar gyfer Dydd Llun 13 Mai 1pm
ceisiadau