You are on page 1of 4

Tractatus Coislinianus

traducción provisoria
Gustavo Veneciano

A partir del texto editado por Richard Janko, Aristotle on Comedy. Towards a
reconstruction of Poetics II, University of California Press, Berkeley - Los Angeles
1984.

Octubre 2016
1 2

Tractatus Coislinianus (e cod. Paris. Coislin. 120) Tratado coisliniano (a partir del códice parisino de Coislin 120)
I Τῆς ποιήσεως ἡ μὲν ἀμίμητος

ἱστορική παιδευτική
I La poesía no mimética, dividida en histórica y educativa, que a su vez
se subdivide en instructiva y teorética.
ὑφηγητική θεωρητική

II ἡ δὲ μιμητική II La mimética se divide, por un lado, en narrativa y, por el otro, en


dramática y de acción, que a su vez se divide en comedia, tragedia, mimos y
dramas satíricos.
τὸ μὲν ἀπαγγελτικόν τὸ δὲ δραματικὸν καὶ πρακτικόν

κωμῳδία τραγῳδία μίμους σατύρους III La tragedia expulsa del alma los sentimientos de temor a través de la
piedad y del terror. Y (dice que) busca tener la proporción debida de temor.
III ἡ τραγῳδία ὑφαιρεῖ τὰ φοβερὰ παθήματα τῆς ψυχῆς δι’ οἴκτου καὶ Tiene en su origen a la pena.
δέους· [καὶ ὅτι] συμμετρίαν θέλει ἔχειν τοῦ φόβου· ἔχει δὲ μητέρα τὴν
λύπην. IV La comedia es la imitación de una acción risible y carente de magni-
tud, completa, <con un lenguaje aderezado>, cada una de las partes adereza-
IV κωμῳδία ἐστὶ μίμησις πράξεως γελοίας καὶ ἀμοίρου μεγέθους, das por separado en diferentes formas, (imitación) por medio de personajes
τελείας, <ἡδυσμένῳ λόγῳ> χωρὶς ἑκάστῳ τῶν μορίων ἐν τοῖς εἴδεσι, en acción y no por medio de la narración, que logra por medio del placer y la
δρώντων καὶ <οὐ> δι’ ἀπαγγελίας, δι’ ἡδονῆς καὶ γέλωτος περαίνουσα τὴν risa la catarsis de esos sentimientos. Tiene en su origen a la risa.
τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. ἔχει δὲ μητέρα τὸν γέλωτα.

V γίνεται δὲ ὁ γέλως V la risa surge


– ἀπὸ τῆς λέξεως – de la dicción
– ἀπὸ τῶν πραγμάτων – de las acciones
VI 1. κατὰ ὁμωνυμίαν VI 1. por homonimia
2 <κατὰ> συνωνυμίαν 2 <por> sinonimia
3 <κατὰ> ἀδολεσχίαν 3 <por> repetición
4a <κατὰ> παρωνυμίαν, παρὰ 4a <por> paronimia,
πρόσθεσιν καὶ por adición y
ἀφαίρεσιν, sustracción,
4b <παρὰ> ὑποκόρισμα, 4b <por> diminutivos
4c <παρὰ> ἐξαλλαγήν. 4c <por> variación.
[ – φωνῇ [a través del sonido
– τοῖς ὁμογενέσι] o cosas similares]
5 <κατὰ παρῳδίαν> 5 <por parodia>
6 <κατὰ μεταφοράν 6 <por metáfora,
– φωνῇ a través del sonido,
– τοῖς ὁμογενέσι> por cosas similares>
7 <κατὰ> σχῆμα λέξεως. 7 <por> la forma de hablar
3 4

VI ὁ ἐκ τῶν πραγμάτων γέλως· VI la risa (surge) de las acciones


1 <ἐκ τῆς ἀπάτης 1 <por engaño
2 ἐκ τῆς ὁμοιώσεως, χρήσει <ἢ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ πρὸς τὸ 2 por asimilación, utilizada hacia lo mejor o hacia lo peor>>
χεῖρον.>> 3 por lo imposible
3 ἐκ τοῦ ἀδυνάτου 4 por lo posible e inconsecuente
4 ἐκ τοῦ δυνατοῦ καὶ ἀνακολούθου 5 por lo contrario a lo esperado
5 ἐκ τῶν παρὰ προσδοκίαν 6 por hacer malvados a los personajes
6 ἐκ τοῦ κατασκευάζειν τὰ πρόσωπα πρὸς τὸ μοχθηρόν 7 por el uso de la danza vulgar
7 ἐκ τοῦ χρῆσθαι φορτικῇ ὀρχήσει 8 cuando alguien que tiene poder, desatendiendo las cosas impor-
8 ὅταν τις τῶν ἐξουσίαν ἐχόντων παρεὶς τὰ μέγιστα <τὰ> tantes, se ocupa de las más triviales
φαυλότατα λαμβάνῃ. 9 cuando el razonamiento es incoherente y no tiene ninguna secuen-
9 ὅταν ἀσυνάρτητος ὁ λόγος ᾖ καὶ μηδεμίαν ἀκολουθίαν ἔχων. cia ordenada
VII διαφέρει ἡ κωμῳδία τῆς λοιδορίας, ἐπεὶ ἡ μὲν λοιδορία VII La comedia se diferencia de la ofensa ya que la ofensa repasa abierta-
ἀπαρακαλύπτως τὰ προσόντα κακὰ διέξεισιν, ἡ δὲ δεῖται τῆς καλουμένης mente las malas (acciones o cualidades) que están unidas (al hombre), y esta
ἐμφάσεως. requiere la llamada “reflexión”.
VIII ὁ σκώπτων ἐλέγχειν θέλει ἁμαρτήματα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ VIII El chistoso pone a prueba las faltas del alma y del cuerpo.
σώματος.
IX Tiene que haber una determinada proporción de temor en las trage-
IX συμμετρία τοῦ φόβου θέλει εἶναι ἐν ταῖς τραγῳδίαις καὶ τοῦ dias y de risa en las comedias.
γελοίου ἐν ταῖς κωμῳδίαις.
X Partes de la comedia: trama, carácter, pensamiento, dicción, melo-
X κωμῳδίας εἴδη· μῦθος, ἦθος, διάνοια, λέξις, μέλος, ὄψις. día, espectáculo.
XI μῦθος κωμικός ἐστιν ὁ περὶ γελοίας πράξεις ἔχων τὴν σύστασιν. XI La trama cómica es la que tiene una estructura sobre asuntos risibles.
XII ἤθη κωμῳδίας τά τε βωμολόχα καὶ τὰ εἰρωνικὰ καὶ τὰ τῶν XII Los caracteres cómicos son los bufones, los irónicos y los pretencio-
ἀλαζόνων. sos.
XIII διανοίας μέρη δύο, γνώμη καὶ πίστις. <πίστεις πέντε>· ὅρκοι, XIII Hay dos partes del pensamiento: opinión y prueba. <Cinco prue-
συνθῆκαι, μαρτυρίαι, βάσανοι, νόμοι. bas>: juramentos, acuerdos, testimonios, torturas y leyes.
XIVa κωμική ἐστι λέξις κοινὴ καὶ δημώδης. XIVa La dicción cómica es común y popular.
XIVb δεῖ τὸν κωμῳδοποιὸν τὴν πάτριον αὐτῶν γλῶσσαν τοῖς προσώποις XIVb Es necesario que el poeta cómico confiera a los personajes su propia
περιτιθέναι, τὴν δὲ ἐπιχώριον αὐτῷ ἐκείνῳ. lengua nativa, y él mismo la (lengua) local.
XVa μέλος τῆς μουσικῆς ἐστιν ἴδιον· ὅθεν ἀπ’ ἐκείνης τὰς αὐτοτελεῖς XVa La melodía es propia de la música y por eso será necesario que tome
ἀφορμὰς δεήσει λαμβάνειν. de ella sus principios completos en sí mismos.
XVb ἡ ὄψις μεγάλην χρείαν τοῖς δράμασι τὴν † συμφωνίαν παρέχει. XVb El espectáculo brinda como gran ventaja para los dramas lo † acorde.
XVI ὁ μῦθος καὶ ἡ λέξις καὶ τὸ μέλος ἐν πάσαις κωμῳδίαις θεωροῦνται, XVI La trama, la dicción y la melodía aparecen en todas las comedias,
διάνοιαι δὲ καὶ ἦθος καὶ ὄψις ἐν <οὐκ> ὀλίγαις. mientras que el pensamiento, el carácter y el espectáculo en <no> pocas.
5 6

XVII μέρη τῆς κωμῳδίας τέσσαρα· πρόλογος, χορικόν, ἐπεισόδιον, XVII Cuatro son las partes de la comedia: prólogo, elemento coral, episo-
ἔξοδος. dio, éxodo.
1 πρόλογός ἐστιν μόριον κωμῳδίας τὸ μέχρι τῆς εἰσόδου τοῦ χοροῦ. 1 Prólogo es la parte de la comedia que se extiende hasta la entrada del coro.
2 χορικόν ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ χοροῦ μέλος ᾀδόμενον, ὅταν ἔχῃ μέγεθος ἱκανόν. 2 El elemento coral es el canto entonado por el coro, cuando tiene suficien-
3 ἐπεισόδιόν ἐστι τὸ μεταξὺ δύο χορικῶν μελῶν. te extensión.
4 ἔξοδός ἐστι τὸ ἐπὶ τέλει λεγόμενον τοῦ χοροῦ. 3 El episodio es lo que está entre dos cantos del coro.
4 El éxodo es lo dicho al final por el coro.
XVIII τῆς κωμῳδίας·
– παλαιά, ἡ πλεονάζουσα τῷ γελοίῳ XVIII de la comedia:
– νέα, ἡ τοῦτο μὲν προϊεμένη, πρὸς δὲ τὸ σεμνὸν ῥέπουσα – antigua, que abunda en lo risible
– μέση, ἡ ἀπ’ ἀμφοῖν μεμιγμένη. – nueva, la que desestima esto y se inclina hacia lo serio.
– media, que tiene una mezcla de ambas.