You are on page 1of 4

Rah van Mesdag (18 januari 1930 - 1B juli 2018)

il
Er is niets heer rij k er dan
I t1
rOelen
De Nederlandse roeiwereld heeft afgelopen zomer een van haar kleurrijkste karakters verloren

26 norrr 29 DEcEMBER 2or8


rn rnemoilam
DOOR JOS l4iASSINI(

A Scn,ice o1'Tharksgivirg
tbr t]]e liti. oí.
§ O. redactie van Roei! trofRob van Mesdag en vrienden op de dag van
l.l:sdag in het voorjaar van 2015 op de aankomst door de grachten van Amster-
- -' .;iort Rowing Club. Het was een uur of dam.
.,1 in de ocl-rtend toen hij z'n entree Een week later zochten de Nederlandse
:::aakte en vroeg wat we wilden drinken. documentairemakers Michiel Praal en |os
,{oïhe graag, nog een koÍËe, en een thee. Sinnema hem op in Londen. Ze wilden

-:cht verbaasd nam hij de sobere een documentaire maken over Van
..e-stelling op. "Niemand witte wijn?", Mesdags oudere broers Jaap en fan Bart in
'.'roeg hij teleurgesteld. Ik stemde ermee de oorlog. De oudste, |aap van Mesdag,
rr zodat hij in elk geval één ander glas werd opgepakt toen hij in een kano ,,,,::,:.:ïïï::Íl:,,,
rad or.n mee te toosten. Rob nam plaats probeerde over te steken naar Engeland.
All SajIts (,iurrh
op de bank en r.ertelde honderduit, met Hij overleefde bijna drie jaar Duitse F.ultrm
: j0pe, 3rd l).&bs Ar
rr eidse gebaren, over de Boat Race die gevangenissen en concentratiekampen. De S
Srnre Mu@ br rtu flels.M psuv
later die dag zou plaatsr.inden, en over de Sqhd
andere broer, fan Bart van Mesdag, had
lele tradities daaromheen. Toen hij er het geluk dat hij op een Engelse kost-
er-en later achter kwam dat wij het rondje school zat toen de Duitsers Nederland
hadden betaald riep hij de ober subiet binnenvielen. Hij volgde in Canada een Uitnodiqinq voor de herdenkinqsdienst in Fulham.

lertrg. "Come back here!" klonk het met vliegersopleiding en vloog in Engeland
een kracht en autoriteit die je niet zou voor de Royal Air Force. In 1945, aan het
verrvachten van een S5-jarige. Dit rvas zijn einde van de oorlog, kwam hij om door water, wat de bedoeling was. Rob zei:'Leg
club, hij trakteerde. Die ontmoeting bleef een vliegongeluk. De documentairema- 'm hier maar even neer'." Op de film is te
ons lang bij. Maar wie was deze man kers wilden van Rob van Mesdag horen zien dat de oude Van Mesdag daarna even
eigenlijk? uitkijkt over de Thames, alsof hij twijfelt.
Clubgenoten vroegen zich dat ook wel Tegen Sinnema zeihij dat hij pijn voelde
De documentaíremakers hadden
eens af. Zijn ploeggenoot Stephen \,Vright en niet het water op ging.
zei: "We kenden hem op de club als een gehoord dat Van Mesdag nog Sinnema en Praal brachten hem met de
toegewijd roeier met een illuster verleden. auto naar het ziekenhuis. In zijn bed op de
altijd tweemaal per week op de
We wisten we dat hij veel andere activitei- emergency room stakYan Mesdag nog
ten en interesses had, en we bewonderden Thames roeide. beide duimen omhoog. Alles in orde. Nog
en respecteerden hem daarvoor. Maar wat diezelfde avond overleed hij,
dat a1lemaa1 inhield, dat wisten we ook hoe zrjn ouders en hij dit hadden beleefd. Sinnema had veel respect voor de manier
niet." Zehadd.en gehoord dat Van Mesdag op waarop Rob van Mesdag in het leven
z'n 88-ste nog altild tweemaal per week op stond. "Hij had humor, hij kon mensen
Documentaire de Thames roeide. Dat beeld wilden ze bijeenbrengen en verbinden. Ik heb hem
Afgelopen zomer had Van Mesdag gebruiken als herinnering aan de dappere leren kennen als een milde man, met een
Nederland herontdekt, en andersom. Met maar onderschepte overtocht van goed hart", aldus de filmmaker. Zijn
zo'n twintig andere Engelse roeiers Engelandvaarder Jaap. collega Praal maakte een korte montage
bezocht hij begin juli Amsterdam voor "We brachten de skiffnaar buiten", vertelt en zette die als In Memoriam op Vimeo.
een driedaags roei-evenement vanuit RV Sinnema over de telefoon. "Het was zijn
De Hoop, een van de clubs waar hij lid eigen houten skiff, de Oranje Boven :uit Botendoop
van was. Tirza Mol, de'Gondelier van de 1953. Ik droeg de punt. Maar toen we de Op 19 juli liet
de London Rowing Club
Amstell was gastvrouw en voer Van loods uitkwamen, liepen we niet naar het (LRC) op Facebook weten dat !§
ROEI! 29 DECEMBER2O]8 27
lr §'
Een jonge Rob van Mesdag.
I

Van Mesdag overleden was: 'Met grote aartsbisschop dankte de Heer voor het
droefenis geven we kennis van het volle en vruchtbare leven dat Rob van
overlijden van Robbie van Mesdag. Mesdag geleefd had, en doopte de boot
Robbie was bekend bij velen van de club met zijn naam, waarna de provoost van de
en langs de oever waar hij vele uren heeft universiteit er een fles bubbels over
doorgebracht, in zijn skiff of in een twee leeggoot.
ofvier tijdens het coachenl Honderd
mensen reageerden, en tientallen lieten Delaware en Dublin
berichtjes achter. Wie was de man wiens overlijden bij
roeiers in London, Dublin en Amsterdam Delaware de middelbare school af te

. A real character and part of the DNA of zoveel teweegbracht? Daarvoor moeten maken. Daarna trok hli ín 1949 taar

the LRC we terug naar het begin. Trinity College in Dublin. Een jaar later
, Such a gentleman - always so kind Toen Rob van Mesdag op 18 januari 1930 nam hij namens Trinity deel aan de
. Rest in Peace legend in Hilversum geboren werd was dat als Diamond Sculls in Henley en baarde
lou
zoon van de chocoladefabrikant van het daarbij nogal opzien in de halve finale

Een leerling van hem herinnert zich Rqb merk Van Houten. Het was een welgesteld tegen de veel grotere Tom Neumeier die

als coach. Om de ploeg te laten weten dat gezin met personeel in keuken, huis en voor Nederland uitkwam. In een verslag

ze te snel opreden, vergeleek hij hen met tuin, en met vier zonen: Jaap (alias Doen), staat: 'In de kwartfinale was hij met drie

'copulating dogs'. Dat beeld was hem 45 fan Bart (alias Iat), en'de kleintjes', bootlengtes verslagen, maar dat deed niets
jaar lang bijgebleven. Maarten en Rob. af aan de manier waarop hij de finale wist
Een tijd lateq op 24 september, toen Waar faap en Jan Bart van Mesdag tijdens
iedereen weer terug was van vakantie, de Tweede Wereldoorlog als vlieger bij de
Het behalen van de finale van de
vond in Dublin een herdenkingsdienst de RAF hun aandeel wilden leveren in de
voor Van Mesdag plaats die eindigde met strijd tegen Duitsland, waren Rob en Diamond Sculls in Henley in 1950
een bijzonder tafereel. Voor de kapel lag Maarten daarvoor te jong. Ze kregen wel was het begin van zijn bestaan
een fonkelnieuwe gestuurde vier op een te maken met de Hongerwinter, maar oP
stel schragen. Na de dienst schaarden de de een of andere manier heeft Rob in die als wedstrijdroeier.
bezoekers, begeleid door orgelmuziek, jaren ook leren roeien, zegt een roeivriend
zich achter de boot. fong en oud, velen van hem. te bereiken. Tegen zijn medelander C.T.
gekleed in de zwarte blazer met witte Na de oorlog werd Rob naar Amerika Neumeier, in de halve f,nale, kwam hij
biezen van het Trin§ College. De gestuurd om op St. Andrew's School in eerst tot stilstand, maar wist daarna toch
met een meter verschil te winnen. Met die
vertoning nam hij de roei-aficionados
van Henley voor zich in. Het was een
eerbewijs aan het doorzettingsvermogen
en de toewijding waarmee hij had
getraindi
Die prestatie was het begin van zijn
bestaan als wedstrijdroeier, in de eerste
helft van de jaren vijftig. Hij roeide de
Europese kampioenschappen zowel voor
Botendoop, still uit video Ierland (1951) als voor Nederland
Trinity College, Dublin, (1953-1956). In 1955 werd hij in Gent

28 noerr 29 DECEIíBrR2oi8
r]l tnelÏonatn

:,.:opees kampioen in de skiff. Het jaar Laurenson Van Mesdags roeitenue. "Voor bloot been onderuit stak."
r:arop won hij de Holland Beker op de roeikleding was hij aanhanger van de Rob was een extreem veelzijdig man die
Itrsbaan. In 1952 nam Van Mesdag voor Nederlandse traditie rran doorgedragen zijn vele interesses met ontembare energie
\ederland deel aan de Olympische Spelen goed. In de zomer droeg hij een broek die en enthousiasme omarmde. Naast roeier
:n Helsinki, maar bereikte niet de Íinale. eens wit geweest was, omhoog gehouden en journalist was hij een betrokken lid van
\a de universiteit, rvaar Van lVlesdag met een grote veiligheidsspeld. Een de kerk, hij steunde vele goede doelen van
randel gestudeerd had, werkte hil in de andere veiligheidsspeld was nodig om te daklozen tot natuurbehoud, hij deed aan
;hocoladefabriek van de familie. Toen de zorgen dat de bandjes van zljn hemdje barbershop zíngen, hij kon Schots dansen
:abriek in 1962 opgekocht werd kreeg hij niet van z'n schouders zouden glijden. In en hij was een frequent en gewaardeerd
Je mogelijkheid orr zijn roeping te volgen de winter droeg hij een eveneens ooit tafelredenaar.
er-r journalist te worden. Hij schreef veel witte broek met een ingenaaide plooi,
oler roeien en zeilen, en was ook een daarboven een aantal truien met grote Venetië
bekend kunstcriticus. mottengaten. Om zíjn nek had hij Ook de behoudende wereld van het roeien
toiletpapier gewikkeld tegen de kou. Na heeft hij opgeschud met zljn liefde voor
Roeitenue het roeien bestond zijn versie van het het Venetiaans roeien, namelijk staand en
Met zijn roeivriend )ohn Pepys reisde Rob voorgeschrevet smart casual uiÍ een vooruit. 7n 1975 kwam hij ermee in
van Mesdag in de jaren zestig namens de verbleekte roze broek, zo hoog opgehesen aanraking bij de eerste Vogalonga
London Rowing Club regatta's af door heel met een leren riem dat er twee decimeter waarmee roeisters uit de lagunestad !>
Europa. LRC-lid Iain Laurenson herinnert
zich: 'Geen regatta was compleet zonder
Rob die druk heen en weer liep, vrienden Rob van Mesdag in 1952,

begroette, moeiteloos schakelde tussen hetjaar waarin hij deelnam

verschillende talen en ondertussen groots aan de 0lympische Spelen

bleef gebaren. |ohn daarentegen liet in Helsinki.

nadrukkelijk weten wat hij nodig had in


een luid, langzaam en versimpeld Engels
dat Engelsen ifizetten om met buitenlan-
ders (lohnny foreigner) te communicerenl
Later bracht de journalistiek Rob van
Mesdag naar Parijs en Brussel, waar hij
zijn netwerk van Europese roeivrienden
steeds verder uitbreidde.

In de jaren tachtig keerde hij terug naar


Londen waar hij een huis kocht in Fulham,
op fietsafstand van de London Rowing
Club. Naeen jarenlang vrijgezellenbestaan
trok Michaele bij hem in, en fleurde de
woning op met haar vrouwelijke invloed.
Op Rob had ze minder tot geen invloed,
constateerden zijn vrienden, de Irregulars
op de roeiclub.
Om een voorbeeld te geven beschrijft
nour zg orcruernzora 29