You are on page 1of 14

Answer All Questions

Jawab semua Soalan

Question 1/Soalan 1

1. (a) The sum of three consecutive even numbers is 294. What are the three numbers?
Jumlah tiga nombor genap yang berturutan ialah 294. Berapakah tiga nombor itu?

[3 marks/3 markah]

Answer/Jawapan:

(b) List all the factors of 69.


Senaraikan semua faktor 69.

[3 marks/3 markah]

Answer/Jawapan:

(c) (i) The sum of two consecutive even numbers is 54. What are the two numbers?
Jumlah dua nombor genap yang berturutan ialah 54. Berapakah dua nombor itu?

(ii) How many odd numbers between 64 and 94 are divisible by 3?

Berapakah bilangan nombor ganjil antara 64 dan 94 yang boleh dibahagikan dengan 3?

[4 marks/4 markah]
Answer/Jawapan:

Question 2/Soalan 2

2. (a) Calculate the difference between the smallest prime factor and the largest prime factor of 98.

Hitungkan beza antara faktor perdana terkecil dan faktor perdana terbesar bagi 98.

[3 marks/3 markah]
1
Answer/Jawapan:

(b) What is the difference between the smallest and the largest multiple of 7 between 41 and 64?

Berapakah beza antara gandaan terkecil dan gandaan terbesar bagi 7 antara 41 dan 64?

[3 marks/3 markah]

Answer/Jawapan:

(c) List all the prime numbers between

Senaraikan semua nombor perdana antara

i. 78 and 98,

78 dan 98,

ii. 11 and 21.

11 dan 21.

[4 marks/4 markah]

Answer/Jawapan:

Question 3/Soalan 3

3. (a) Find the lowest common multiple of 4, 6 and 14.

Carikan gandaan sepunya terkecil untuk 4, 6 dan 14.

[3 marks/3 markah]

Answer/Jawapan:

2
(b) Find the lowest common multiple of 6 and 14.

Carikan gandaan sepunya terkecil untuk 6 dan 14.

[3 marks/3 markah]

Answer/Jawapan:

(c) Find the lowest common multiple of the following.

Carikan gandaan sepunya terkecil untuk yang berikut.

(i) 13 and 17,


13 dan 17,

(ii) 13 and 18,

13 dan 18,

(iii) 2, 4 and 10,

2, 4 dan 10,

(iv) 3, 6 and 7.
3, 6 dan 7.

[4 marks/4 markah]

Answer/Jawapan:

Question 4/Soalan 4

4. (a) List all the multiples of 3 and 5 that are less than 44. Then, state all the common multiples.

Senaraikan semua gandaan bagi 3 dan 5 yang kurang daripada 44. Kemudian, nyatakan semua
gandaan sepunya.

3
[3 marks/3 markah]

Answer/Jawapan:

(b) The diagram shows a number line.

Rajah menunjukkan satu garis nombor.

What is the value of P + Q?

Apakah nilai P + Q?

[3 marks/3 markah]
Answer/Jawapan:

(c) Complete the following sequences of integers.

Lengkapkan urutan-urutan integer berikut.

(i)

[4 marks/4 markah]

12 , , , , 8 , 7 , 6

(ii)

2 , 1 , , 1 , , , 4

4
Question 5/Soalan 5

5 (a) The diagram shows a set of numbers.


Rajah menunjukkan satu set nombor.

15, 1, 6, 11, 9, 22,

Find the sum of the largest and the smallest integers.

Cari jumlah integer yang terbesar dengan integer yang terkecil.

[3 marks/3 markah]
Answer/Jawapan:

(b)The diagram shows a number line.

Rajah menunjukkan satu garis nombor.

What is the value of P + Q + R?


Apakah nilai P + Q + R?

[3 marks/3 markah]

Answer/Jawapan:

(c)Identify the algebraic term with one unknown in each of the following list of terms.

Kenal pasti sebutan algebra dengan satu anu dalam setiap senarai sebutan berikut.

5
i. 1 1
ab,9a, a,2ab,5abc
7 3

1 1
ii.  7 pqr ,6 p,9 pq, pq, p
3 8

[4 marks/4 markah]

Question 6/Soalan
1 2
6 (a) Simplify p  p p6
8 7
1 2
Permudahkan p  p p6
8 7

Answer/Jawapan

[3 marks/3 markah]

 1
(b) Find the value of 6²  1  ² and give answer in decimal.
 2

 1
Cari nilai 6²  1  ² dan beri jawapan dalam perpuluhan.
 2
Answer/Jawapan [3 marks/3 markah]

C) Rajah menunjukkan harga per kilogram bagi tiga jenis sayur-sayuran.


Tomato Timun Kobis
RM 4x RM x RM 4y
Farah membeli 3 kg tomato, 5 kg timun dan 2 kg kobis. Berapakah jumlah wang yang perlu dia
bayar ?

Jawapan:
[4 marks/4 markah]

6
Question 7 / Soalan 7

7
8
9
10
11
12
13
14