You are on page 1of 1

UJIAN AKHIR SEMESTER

Tahun Akademik 2017/2018

Kuliah : Ibadah dan Akhlak


Dosen : M. Roem Syibly, S.Ag., MSI
Jurusan : Statistika FMIPA
Bobot : Nilai 20 setiap poin
Sifat : Buku tertutup

SOAL UJIAN
1. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi
akhlak yang buruk.
a. Apa yang dimaksud dengan Akhlak?
b. Sebutkan dan jelaskan satu saja ayat Qur’an yang memerintahkan kita berakhlak yang
baik!
2. Adab atau beradab mencerminkan akhlak seseorang. Dalam Islam akhlak merupakan
buah dalam beraqidah. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Orang Mukmin
yang sempurna imannya adalah yang terbaik budi pekertinya,” (HR. Tirmidzi).
Jelaskan lebih lanjut hubungan Aqidah dan Ahlaq dalam Islam dan berikan contohnya!
3. Islam mengajarkan umat manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, jelaskan
bagaimana adab Islam berikut:
a. Adab Islam terhadap tetangga
b. Adab Islam terhadap sesama muslim
4. Selain adab terhadap sesama, Islam juga mengajarkan manusia untuk menjungjung tinggi
orang yang lebih tua. Jelaskan adab Islam berikut:
a. Adab Islam terhadap orang tua
b. Adab Islam terhadap guru
5. Islam menjunjung tinggi pribadi muslim yang mampu menjaga kehormatan dirinya
sehingga menjadi individu yang martabat, yang diatur dalam adab-adab individu, jelaskan
beberapa adab Islam berikut:
a. Adab Islam dalm berbicara
b. Adab Islam dalam makan dan minum