You are on page 1of 7

BEBAN HIDUP

BEBAN MATI
BEBAN ANGIN

REAKSI BEBAN MATI

REAKSI BEBAN HIDUP


REAKSI BEBAN ANGIN

REAKSI KOMBINASI BEBAN

GAYA AKSIAL BEBAN MATI


GAYA AKSIAL BEBAN HIDUP

GAYA AKSIAL BEBAN ANGIN

GAYA AKSIAL KOMBINASI BEBAN


DEFORMASI BEBAN MATI

DEFORMASI BEBAN HIDUP

DEFORMASI BEBAN ANGIN


DEFORMASI KOMBINASI BEBAN