You are on page 1of 2

CRITERIUM VAN DE

WESTHOEK
REGLEMENT VAN DE RENNER 2019
1. De wielerwedstrijden van het Criterium van de Westhoek zijn toegankelijk voor alle renners die de leeftijd van vijftien, zestien of
zeventien jaar bereiken in 2019. Bij de dames is iedereen welkom die in 2019 15,16,17,18 of 19 jaar wordt.

2. De renner dient zich te schikken naar alle wettelijke voorschriften en aan de reglementen van het Criterium.
Hij/zij dient:
a. in het bezit te zijn van een wielerwedstrijdboekje. Indien vorig jaar reeds werd gekoerst, dan mag het ‘oude’ wielerboekje
nog gebruikt worden. Anders is het nieuwe wielerwedstrijdboekje VERPLICHT. Dit boekje is te verkrijgen bij de
wedstrijdinschrijving, mits een geschiktheidsattest van een arts
b. een valhelm te dragen
c. met een verzet te rijden waarbij men per omwenteling een maximale afstand aflegt van 7m32 voor de jongens en 7m93 voor
de dames. Dit komt overeen met o.a. 48x14 voor de jongens en 52x14 voor de dames.
Bij inbreuk wordt de start geweigerd voor die wedstrijd en verliest men zijn inschrijvingsgeld. Bij een volgende inbreuk
wordt het startrecht voor de komende 3 wedstrijden ingetrokken. Bij wissel door mechanische problemen kan er na de
wedstrijd opnieuw controle worden uitgevoerd. Als inbreuk wordt gedetecteerd, volgt diskwalificatie met verlies van punten,
prijzen- en inschrijvingsgeld.

3. Inschrijvingsbedrag bedraagt € 6,00 per wedstrijd. In deze som is de premie begrepen van de persoonlijke ongevallenverzekering.

4. De renner is VERPLICHT:
a. zich persoonlijk aan te bieden op de inschrijving, minstens vijftien minuten voor de start, voorzien van zijn
wielerwedstrijdboekje
b. het rugnummer met vier spelden DUIDELIJK te bevestigen links of rechts op de rug volgens de aanduidingen van de
koerscommissarissen (± 3cm. van de zijnaad van de trui)
c. rechts te rijden op de weg tijdens de wedstrijd
d. tijdens de spurt een rechte lijn aan te houden vanaf driehonderd meter voor de meet. Er zal streng opgetreden worden
tegen opzettelijk zigzag rijden of andere gevaarlijke manoeuvres
e. bij opgave zich zo snel mogelijk persoonlijk (tenzij ernstige valpartij) aanmelden bij de koerscommissarissen om de
wedstrijdpunten niet te verliezen en niet verwezen te worden naar de laatste plaats;
f. persoonlijk naar de prijsdeling te komen, ten laatste dertig minuten na aankomst van de laatste renner;
g. onmiddellijk zijn wielerwedstrijdboekje te controleren bij terug in ontvangstname na de wedstrijd zoals eveneens zijn
geldprijs
h. het wielerwedstrijdboekje te voorzien van een vignet van de mutualiteit met naam, adres en lidnummer van de
rechthebbende. Het wielerboekje moet anders vrij blijven van persoonlijke zaken zoals geld, foto’s, vergunning van de
KBWB, e.d..

5. Ongevallen:
a. De gekwetste renner of een afgevaardigde moet onmiddellijk een ongevalsaangifte laten invullen door de koerscommissaris
om ze daarna door de behandelende geneesheer te laten aanvullen
b. de ongevalaangifte moet zo vlug mogelijk worden overgemaakt aan onze ongevallenbeheerder,
Dhr. Tyberghien Koen, Dorpsstraat 14 te 8650 Klerken
c. verder volgt U zijn instructies
d. alle ereloonnota’s en/of kliniekrekeningen moeten eerst door de gekwetste renner worden voldaan en aan het ziekenfonds
worden voorgelegd.

6. Het is ten strengste verboden:


a. gevaarlijke bewegingen, gevaarlijke gebaren of bedreigingen te uiten tijdens de wedstrijd en tegenover de
koerscommissarissen
b. zich te laten verzorgen of te laten bevoorraden vanuit een motorvoertuig of van op een fiets
c. om voordeel te halen uit personen die niet aan de wedstrijd deelnemen. Dit houdt in een persoon in die niet ingeschreven is
op het wedstrijdblad te volgen of te laten volgen. Bij inbreuk wordt de renner gedeclasseerd.
d. na de aankomst terug te keren tot bij de officiëlen voor discussies. Dit is eveneens van toepassing voor de supporters, een
renner kan bestraft worden voor de daden van zijn supporters. Klachten worden enkel behandeld als ze op een fatsoenlijke
en beleefde manier worden geuit door de renner zelf.

7. Sancties:
a. Door de koerscommissaris ter plaatse:
i. voor gevaarlijke bewegingen, gebaren, bedreigingen, onwelvoeglijkheden, onregelmatige spurt of gebrek aan
strijdlust: verwittiging, puntenaftrek en declasseren (aftrek van 10, bij herhaling zelfs 20 punten)
ii. positief bevonden na doping = schorsing tot na de uitspraak
iii. bij algemeen gebrek aan strijdlust zal geen uitslag worden opgemaakt. Iedere renner krijgt evenveel punten en het
geld wordt evenredig verdeeld.
b. Door het bestuur van het Criterium:
i. verwittiging, puntenaftrek, schorsing, uitsluiting, geldboete of andere straffen
ii. de wedstrijd moet individueel worden beslist. Dus ieder voor zichzelf. Te hinderlijke combines kunnen door het
Criterium worden bestraft
iii. tegen de beslissing van het bestuur is geen verhaal mogelijk.

8. Prijzen per wedstrijd:


Per wedstrijd worden € 362,00 prijzen verdeeld. In uitzonderlijke gevallen kunnen de prijzen worden ingehouden tot de uitslag
klaargemaakt wordt of eventueel de fotofinish duidelijkheid geeft.

9. Puntenoptelling voor het klassement:


Per wedstrijd wordt aan de winnaar 25 punten, de tweede 24 enz. verder tot de twintigste toegekend. Vanaf de 21e geklasseerde
krijgen de renners 5 punten. De om veiligheidsredenen afgevlagde renners krijgen hun plaats die ze bezetten op het ogenblijk van
het afvlaggen. Een renner die om welke reden ook de wedstrijd moet staken, krijgt zijn plaats na alle nog in wedstrijd zijnde
renners. De leider van het algemeen klassement draagt de gele trui.

10. Jongerenklassement Trofee:


Per koers worden aan de eerste vijftienjarige 15 punten toegekend, aan de tweede vijftienjarige 14 punten enz. tot de tiende
renner; vanaf de elfde 5 punten. De leider in dit klassement draagt de leiderstrui. Het toekennen van de punten gaat door tot hij
zestien jaar wordt. De renner behoudt zijn punten na zijn verjaardag.

11. Strijdlust:
Per koers worden er na de wedstrijd aan enkelen (max. 3) punten toegekend door de aanwezige koerscommissarissen voor hun
strijdlust tijdens de wedstrijd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen heren of dames. Aan deze trofee is er tevens een trui
verbonden.

12. Trofee Dames:


De dames krijgen ook apart punten naargelang de plaats die ze hadden in de wedstrijd. De eerste dame krijgt 15 punten, de
tweede 14 punten, de derde 13 punten enz. t.e.m. de tiende dame. Vanaf de elfde dame krijgt elke dame 5 punten. De dame die
op deze manier de meeste punten behaalt, draagt de leiderstrui van de dames.

13. Proef “Kampioenschap van België”:


a. Ieder jaar wordt een kampioenschap betwist. De kampioen(e) wordt omgord met de driekleurige kampioentrui en moet deze
dragen tot op de kampioenschapproef van het volgende jaar;
b. Bij het betwisten van het kampioenschap van België van het Criterium van de Westhoek, moet de winnaar aan minstens de
helft van de wedstrijden van het Criterium hebben deelgenomen. In 2019 betekent dit dat deelname aan het BK op zijn minst
de 4e deelname van 2019 aan het WHC dient te zijn.
c. Als nog niet aan de helft van de wedstrijden is deelgenomen, kan de renner de wedstrijd wel winnen, maar kan de
kampioenentrui niet worden gewonnen.
d. Op het kampioenschap worden dubbele punten toegekend.

14. Dragen van de leiderstruien:


a. De leiderstruien moeten elke wedstrijd worden gedragen door de aanwezige renner die hoogst geplaatst is in het
desbetreffende klassement.
b. De renners die een leiderstrui dragen zijn verplicht na de wedstrijd zich automatisch aan te melden voor de foto met de
winnaar met trui waarop de sponsor goed zichtbaar is. Moest blijken dat de sponsor van de leiderstrui bedekt is met
andere reclame, dan worden de behaalde punten van die dag zonder verhaal afgetrokken. Klachten van andere renners
hieromtrent worden onmiddellijk verhoord;
c. Bij het niet dragen van de leiderstrui tijdens de wedstrijd, wordt het maximaal aantal punten te verkrijgen in 1 wedstrijd
afgetrokken van het puntentotaal in het desbetreffende klassement.

15. Doping:
Renners die betrapt worden op doping en gesanctioneerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zullen uit
het Criterium van de Westhoek verbannen worden en zijn verplicht de gewonnen geldprijzen van de wedstrijd(en) waarin zij
betrapt werden, terug te storten.

16. Voor alle gevallen die in het reglement niet voorzien zijn, mag de wedstrijdleider zich het recht voorbehouden, aan dit
reglement iedere bijvoeging en/of verandering aan te brengen.

17. Nuttige adressen/contactpersonen:


a. Voorzitter: Dhr. Wilfried Decaesteker, Prof. Rubbrechtstraat 63 te 8972 Roesbrugge
Tel. 057/30.09.59 mail: marleenlannoeye@skynet.be
b. Secretaris: Mevr. Tania Decaesteker, Prof. Rubbrechtstraat 48 te 8972 Roesbrugge
mail: taniadecaesteker@msn.com

18. Alle info over de wedstrijden en het Criterium van de Westhoek kan ook worden teruggevonden op
www.criteriumvandewesthoek.weebly.com en op de facebookpagina www.facebook.com/criteriumvandewesthoek