You are on page 1of 261

50:50

அகிலா கண்ணன்
50:50

அத்தியாயம் – 1
நடுத்தர மக்கள் வாழும் பகுதி:
விடிந்தும் விடியாத வவளை. சூரிய பகவான் அருள்
புரியாத காரணத்தினால் எங்கும் இருள் சூழ்ந்திருந்தது.
சளமயல் அளையில் பாத்திரம் உருட்டும் சத்தம்
வகட்கவவ, சித்ரா மமத்ளதயில் புரண்டு படுத்தாள்.
அவள் புரண்டு படுக்க இடம் மகாடுக்காமல்,
அவளை இடித்துக் மகாண்டு படுத்திருந்தாள் ஐந்து
வயதுக் குழந்ளத சஞ்சனா.தாயின் அளசவில் குழந்ளத
தன் ளக கால்களை உளதத்துத் திரும்பி படுத்தது.
“சித்ரா, மணி என்ன?" என்று தூக்க கலக்கத்வதாடு
வகட்டான் ஸ்ரீதர்.
"5.05" என்று கடுப்பாக சித்ரா கூை, “அது எப்படி,
இவ்வைவு இருட்டிலும் சரியா மசால்ை?" என்று
தூக்கத்திலும் தன் மளனவிளயக் வகள்வி வகட்டான்
ஸ்ரீதர்.
“ராதா எழுந்தா, மணி 4.45. சளமயல் அளையில்
பாத்திரத்ளத உருட்டினால் மணி 5.05… ஜாகிங் வபானா
மணி 5:30... வயாகா மசய்தா மணி 6:30... மீண்டும்
சளமயல் அளைக்குச் மசன்ைால், 7:15. நான் திருமணமாகி
வந்திருக்கும் இத்தளன வருஷத்தில் அவ
பள்ளிப்படிப்ளப முடித்து, கல்லூரியில் இருந்து
வவளலக்கு வபாயிருக்காவை தவிர, இதில் எந்த
மாற்ைமும் இல்ளல." என்று சலிப்பாக கூறினாள் சித்ரா.

அகிலாகண்ணன் 2
50:50
“நல்ல விஷயம் தாவன? இதுக்கு ஏன் சலிச்சிக்குை?"
என்று தன் தங்ளகக்குச் சாதகமாக வபசினான் ஸ்ரீதர்.
“சலிப்பு என்ன சலிப்பு... நாத்தனார் கூடமாட வவளல
மசய்யளலன்னு தான் எல்லாரும் சலிச்சிப்பாங்க. இங்க
அவ மசய்ை வவளலளயக் மகாஞ்சம்
பகிர்ந்திக்கணுமுன்னு நிளனத்தாலும் என்னால்
முடியளல. அவ்வைவு வவகம், அவ்வைவு ஒழுங்கு,
அவ்வைவு வநர்த்தி" என்று தன் கண்களை உருட்டிய படி
சித்ரா கூறினாள்.
“இது பாராட்டா? இல்ளல தன் இயலாளமயா?"
என்று சித்ராவுக்கு மதரியவில்ளல. ஸ்ரீதருக்கும்
புரியவில்ளல.
“அம்மாவும் எதுவும் மசால்ைதில்ளல. நீ ஏன்
புலம்பை." என்று ஸ்ரீதர் மமத்ளதயில் திரும்பி படுத்து
சமாதானமாக கூறினான்.
“ஐவயா! அத்ளத பாவம். ராதா வபசுை வபச்சுக்கு, அவ
வபாடுை சட்டதிட்டத்துக்கு, வர வபாை மாப்பிள்ளையும்,
மாமியாரும் பாவமுன்னு இப்பவவ வருத்தப்படுைாங்க"
என்று சித்ரா மமத்ளதயில் எழுந்தமர்ந்து
புன்னளகவயாடு கூறினாள் சித்ரா.
‘ராதா அளமதியானவள். வபசினால் நறுக்கு
மதறித்தார் வபால் இருக்கும். ஆனால், அவள் வபசும்
ஒவ்மவாரு வார்த்ளதயும் சரியாக இருக்கும். அவள்
ஒழுங்காக இருப்பாள். அளத மற்ைவர்களிடமும்
எதிர்பார்ப்பாள்' என்று தன் தங்ளகளயப் பற்றி
மபருளமயாகச் சிந்தித்தான் ஸ்ரீதர்.

அகிலாகண்ணன் 3
50:50
நிளனத்தளத கூறி, மளனவியிடம் அவப்மபயர்
எடுத்து..., ஒற்றுளமயாக இருக்கும் அவர்கள் உைவு
நிளலளயக் மகடுக்காமல் தான் சாமர்த்தியசாலி என்று
நிரூபணம் மசய்யும் விதமாக அளமதியாகக் கண்களை
மூடிக் மகாண்டான் ஸ்ரீதர்.
மணி 7:15
ராதா வயாகாளவ முடித்துவிட்டு, தன் அன்ளனக்கும்,
அண்ணிக்கும் உதவியாகச் சளமயல் அளை வநாக்கிச்
மசல்ல, தூக்கக் கலக்கத்வதாடு சிணுங்கிக் மகாண்வட
எழுந்து வந்த சஞ்சனா ராதாளவ பார்த்த உடன்,
“அத்ளத… என்ளன பார்த்துட்டாங்க. அப்பா.. brush
பண்ணுங்க" என்று தன் தந்ளதளய வநாக்கி ஓடினாள்.
ராதாவின் தாய் மீனாட்சி, தந்ளத வலாகநாதன்
இருவரும் இந்தக் காட்சிளய பார்த்துச் சிரித்தனர். ராதா
சஞ்சனாளவ கனிவாகப் பார்த்தாள்.
சஞ்சனாளவ பார்த்துச் சிரித்து மகாண்வட வந்த சித்ரா,
“சஞ்சு, என் கிட்ட எப்படி ஏமாத்துை? உங்க அத்ளதளயப்
பார்த்த உடவன அப்படிவய நல்ல பிள்ளை மாதிரி
ஓடுறிவய?" என்று அங்கலாய்த்தாள்.
“நல்ல பிள்ளை மாதிரி என்ன? சஞ்சு குட்டி, மவரி
மவரி குட் வகர்ள். என்னமா?" என்று சஞ்சனாளவ பார்த்து
தன் தளல அளசத்து மசல்லமாக ராதா வகட்க, தன்
தந்ளதயின் வதாளில் சாய்ந்து அவளைப் பார்த்து வமலும்
கீழும் சிரித்த முகமாகத் தளல அளசத்தாள் சஞ்சனா.

அகிலாகண்ணன் 4
50:50
“Brush பண்ணிட்டு, குளிச்சிட்டு வவரன் த்ளத. எனக்கு
இன்னக்கி புது வேர் ஸ்ளடல்" என்று ராதாளவ பார்த்து
சஞ்சனா மசல்லம் மகாஞ்ச, சிரித்த முகமாக தன் கட்ளட
விரளல உயர்த்தி, “டன்" என்று கூறினாள் ராதா.
“அது எப்படிவயா, கண்டிக்கவும் மசய்ை...
மகாஞ்சவும் மசய்யை. இப்படி தான் ஸ்கூலில் எல்லாக்
குழந்ளதயும் சமாளிப்ப வபால..." என்று தனக்கு தாவன
சித்ரா கூை, ராதா மமௌனமாகச் சிரித்தாள்.
கண்டிப்பும் அன்பும் நிளைந்தவள் ராதா.
“ராதா. ஒரு மாப்பிள்ளை வீடு. மாப்பிளை மபயர்
நிரஞ்சன். நல்ல குடும்பம். அண்ணன் விசாரிச்சிட்டான்.
விசாரிச்சதுல நல்ல ளபயன்னு மசால்ைாங்க. ஒரு மகட்ட
பழக்கம் கிளடயாது. அம்மா வபச்ளச தட்டாத பிள்ளை.
மராம்ப உயர்வா மசால்ைாங்க. மாப்பிள்ளைவயாட
தங்ளக மவளி நாட்டில் இருக்காங்க. அவங்க வந்ததும்
அடுத்த மாசம் உன்ளனப் மபண் பார்க்க வவராமுன்னு
மசால்ைாங்க. நீ என்ன மசால்ை?" என்று ராதாவின் தந்ளத
வகள்வியாக நிறுத்தினார்.
“அண்ணா , அண்ணி, அம்மா அப்புைம் உங்களுக்கு
பிடிச்சிருந்தா, எனக்கு முழு சம்மதம் அப்பா." என்று தன்
தந்ளதளயப் பார்த்து நிதானமாக எந்த வித
பதட்டமுமின்றி கூறினாள் ராதா.
“நம்ம மபண்ளண பற்றி மதரியாதா?" என்று
ராதாவின் தாய் மபருளமயாகக் கூறிக்மகாண்டு சளமயல்
அளை வநாக்கிச் மசன்ைார்.

அகிலாகண்ணன் 5
50:50
“நானும் 8:30 மணிக்குள் ஸ்கூலுக்கு வபாகணும்"
என்று கூறிக்மகாண்டு தன் வவளலளயச் மசய்ய
மதாடங்கினாள் ராதா.
சளமயல் அளைக்குள் மசன்ை ராதா, “அம்மா இளத
ஏன் இங்க வச்சிருக்கீங்க?" என்று வகட்டுக்மகாண்வட,
அந்த இடத்ளத சுத்தப் படுத்தினாள்.
“இளத ஏன் ராதா இப்ப மசய்ை? வவளல மசய்ை
அம்மா வருவாங்க" என்று சித்ரா, காய் நறுக்கியபடிவய
கூறினாள்.
“அண்ணி, அவங்க வர பதிவனாரு மணி ஆகும்.
அதுவளரக்கும் இளத இப்படிவய விட முடியுமா?" என்று
வகட்டுக் மகாண்வட தன் வவளலளயத் மதாடர்ந்தாள்
ராதா.
“ராதா. மாமியார் தான் மருமகளை, இது சரி இல்ளல...
அது சரி இல்ளலன்னு மசால்லணும்… இது தான் கால
காலமா வழக்கம். உன் களதயில் நீ மசால்லுவ வபால
இருக்வக..." என்று சித்ரா வகலி வபச,”வபாங்க அண்ணி..."
என்று மவட்கப்பட்டுப் புன்னளகத்தாள் ராதா.
வவளல மசய்து மகாண்டிருக்கும், அளனவளரயும்
மதாந்தரவு மசய்யாமல், நாம் பங்கைா நிளைந்த
பகுதிக்குள் மசல்வவாம்.
மதருவில் இருக்கும் அளனவருக்கும் வகட்கும்
அைவிற்கு அலாரம் ஒலித்துக் மகாண்டிருந்தது.
மிகப்மபரிய வீடு. வீடில்ளல பங்கைா.

அகிலாகண்ணன் 6
50:50
அலாரம் சத்தளத தவிர, வவறு சத்தம் எதுவும்
இல்ளல. வதாட்டக்காரர் சாய்வாக வதாட்டத்தில்
அமர்ந்திருந்தார். வீட்ளடச் சுத்தம் மசய்யும் மபண்மணி
முகத்ளத சுழித்துக் மகாண்டு வீட்ளடச் சுத்தம் மசய்து
மகாண்டிருந்தாள். வீடு சிமகமரட் வாளட சூழ்ந்திருந்தது.
மது அருந்தியதன் அறிகுறியாக ஆங்காங்வக பல பாட்டில்
சிதறிக் கிடந்தது.
ஒலித்துக் மகாண்டிருந்த அலாரம் வீமடங்கும்
எதிமராலித்து.
“யது... Get up... It's 7:30" என்று கீச்சு குரலில் அலறிக்
மகாண்டிருந்தது அந்தக் கடிகாரம்.
"டார்லிங். Keep quiet." என்று மசல்லமாக அதன்
தளலயில் தட்டினான் யது.
வபாளத மயக்கத்தில், தன் ஒரு கண்ளண திைந்து,
மணி பார்க்க, அது 7:33 என்று காட்டியது.
இன்று மீட்டிங் இருப்பது நிளனவு வர அவசரமாக
எழுந்தமர்ந்து, அவன் அருவக இருந்த switch ளய
அழுத்தினான்.
அவசரமாகக் காபி வகாப்ளபவயாடு ஓடி வந்தார்
சளமயல்காரர்.
“Thanks for the Bed coffee” என்று தூக்கம் கலந்த
புன்னளகவயாடு கூறினான் யது.
காபி குடித்து சற்று மதளிவு வரக் குளியலளை
வநாக்கிச் மசன்ைான்.

அகிலாகண்ணன் 7
50:50
ஒரு ஆங்கில பாடளல முணுமுணுத்து தன்
அளையில் தனக்கு வதளவயான மபாருட்களை வதடிக்
மகாண்டிருந்தான்.
ஆங்கில பாடளல ரசிப்பவர்களுக்கு, அவன் பாடுவது
வபாலும், மற்ைவர்களுக்கு அவன் சத்தம் மசய்து
மகாண்டிருப்பது வபாலவும் இருப்பதால், அங்கு வந்த
சளமயல்காரர் அவளன வமலும் கீழும் பார்த்தார்.
அவளரப் பார்த்து, “என்ன?" என்பது வபால் கண்
உயர்த்த, “காளல உணவு என்ன பண்ணட்டும்?" என்று
பவ்யமாக வகட்டார்.
“15 minutes இல் என்ன பண்ண முடியுவமா ? அது."
என்று புருவம் உயர்த்திக் கூை, சளமயல்காரர் சம்மதமாக
தளல அளசத்துச் சளமயல் அளை வநாக்கி நடந்தார்.
தன் குளியளல முடித்து, வவகவவகமாக தன்
அலுவலகத்திற்குக் கிைம்பினான் யது.
வீட்ளடச் சுத்தம் மசய்து மகாண்டிருந்த பணியாளை
பார்த்து,”ஓ... சாரி... இன்னக்கி நிளைய வவளல" என்று
முகம் சுளித்து, தன் ளகயிலிருந்து ஐந்நூறு ரூபாளய
எடுத்து அவள் முன் நீட்ட, அவள் அளதச் சிரித்த
முகமாகப் மபற்றுக்மகாண்டாள்.
அப்மபாழுது யதுவின் பின் பக்கம் நின்று மகாண்டு
அவளிடம் வதாட்டக்காரர், ஏவதா கண்கைால் மசய்ளக
காட்ட, “என்ன மாரிமுத்து, உன் மபாண்டாட்டியிடம்,
ரூபாய் மகாடுக்கிை வவளலயும் இருக்குமுன்னு மசய்தி

அகிலாகண்ணன் 8
50:50
மசால்றியா?" என்று அவன் பக்கம் திரும்பாமவல
வகட்டான்.
‘இவருக்கு எல்லாப் பக்கமும் கண் இருக்குவமா?'
என்று சிந்தித்த படி, “அமதல்லாம் இல்லங்கயா... உங்க
தாராை மனசு எங்களுக்குத் மதரியாதா?" என்று அசடு
வழிந்தான்.
“சரி சரி.. வவளலளய பாருங்க..." என்று
அசட்ளடயாக கூறினான் யது.
வதாட்டக்காரர் என்ன கூறுவார் என்று அறிந்து, ஏைன
புன்னளகவயாடு வவகமாக தன் காளர வநாக்கி நடந்தான்
யது.
வீட்ளடச் சுத்தம் மசய்யும் பர்வதம், தன் கணவளன
எதுவும் புரியாமல் பார்க்க,”ஐயா பணம் நிளையக்
மகாடுப்பார். ஆனால், பணம் மகாடுக்கும் மபாழுது
சிரித்தா பிடிக்காது." என்று முணுமுணுத்தான். பர்வதம்
வமலும் குழப்பமாக தன் கணவளன பார்த்தாள்.
யது தன் அலுவலகம் வநாக்கி வவகமாக காளர
மசலுத்த, நிதானமாக தன் வண்டிளய எடுத்துக் மகாண்டு
தன் ஸ்கூல் வநாக்கிச் மசன்ைாள் ராதா.
ராதா தன் வண்டிளயப் பள்ளிக்கு எதிரில் இருக்கும்
parking area வில் நிறுத்தி விட்டு, பள்ளிளய வநாக்கிச்
மசல்ல, அப்மபாழுது அவர்கள் பள்ளி மாணவிளய
வவகமாக வந்த யதுவின் கார் சிராய்த்துக் மகாண்டு
மசன்ைது.

அகிலாகண்ணன் 9
50:50
“ஐவயா…" என்று ராதாவின் அலைலும், “அம்மா..."
என்று அந்த மாணவியின் அலைலும் எதிமராலித்தது.
அதற்குள் அங்குக் கூட்டம் கூட, தன் காளர சற்று
நிதானப்படுத்தி கண்ணாடி வழியாக அங்கு
நடப்பவற்ளைப் பார்த்தான் யது.
தன் மணிக்கட்ளடத் திருப்பி மணி பார்த்து, ’It’s getting
late for meeting.' என்று தனக்கு தாவன கூறிக்மகாண்டு
காளர அலுவலகம் வநாக்கி வவகமாகச் மசலுத்தினான்
யது.

அத்தியாயம் 2
கார் இடித்து விட்டுச் மசன்றுவிட்டது.
ராதா அந்த மாணவிளய வநாக்கிச் மசல்ல, "காரில்
வபானா கண்ணுமுன்னு மதரியாது" என்று ராதாவிடம்
வகாபமாகக் கூறினாள், அவவைாடு பள்ளியில்
பணிபுரியும் சக ஆசிரிளய.
“அவங்க கீவழ விழுந்தளத கவனிக்காம கூடப்
வபாயிருக்கலாம் இல்ளல? மதரியாமல் யாளரயும் தவறு
மசால்லக் கூடாது" என்று ராதா கண்டிப்பாக கூை, அந்த
ஆசிரிளய ராதாளவ குழப்பமாகப் பார்த்தாள்.
'ராதா எப்மபாழுது சட்டம் வபசுவா? எப்மபாழுது
நளடமுளைளய வபசுவா? என்று நமக்குப் புரியாது'

அகிலாகண்ணன் 10
50:50
என்று எண்ணியவாறு தன் கவனத்ளதக் கீவழ
விழுந்திருந்த மாணவியிடம் திருப்பினாள்.
யது கம்பீரமாக நடந்து, தன் அலுவலகத்திற்கு உள்வை
மசல்ல அங்கு உள்ை அளனவரும் மரியாளதயாக எழுந்து
நின்ைனர்.
அது ஒரு விைம்பர நிறுவனம். தந்ளத மதாடங்கிய
pharmaceutical நிறுவனம் அவனது வமற்பார்ளவயில்
இயங்கிக் மகாண்டிருக்க, இந்த விைம்பர நிறுவனம்,
யதுவின் ஆளசக்காக, விருப்பத்திற்காக
மதாடங்கப்பட்டது.
அவனது அளையில் இருந்த தன் தாய், தந்ளத
படத்ளத கூர்ளமயாக எந்தவித உணர்ச்சியுமின்றி
பார்த்தான் யது.
சில வவளலகளை முடித்துவிட்டு, வவகமாக
conference ோல் வநாக்கி நடந்து மசல்ல, மசல்லும்
வழியில் இருந்த கடவுள் சிளலளய ஏைன
புன்னளகவயாடு பார்த்தான் யது.
மீட்டிங் முடிந்து, அளனவரும் கிைம்பி மசல்ல , யது
அவன் அளைக்கு வந்து தன் வவளலயில் மூழ்கினான்.
வவளலகளை முடித்து தன் மணிக்கட்ளடத் திருப்பி
மணி பார்க்க, மணி மூன்று என்று கூறியது.
வயிறு ஏவதா முணுமுணுக்க, தான் அவசரமாகக்
காளலயில் மகாறித்தது நிளனவு வந்தது.

அகிலாகண்ணன் 11
50:50
உணவருந்தச் மசல்லுளகயில், காளலயில் நடந்த
சம்பவம் நிளனவு வர, தன் மநற்றிளயச் சுருக்கி, காளர
வநாக்கி நடந்தான் யது.
யதுவின் கார் வவகமாக, பள்ளிக்கூடம் வநாக்கிப்
பைந்தது.
யது பள்ளிக்குள் மசல்ல, அங்கிருந்த தளலளம
ஆசிரியர் மரியாளதயாக எழுந்து நின்று, "வாங்க சார்."
என்று பவ்யமாக கூறினார்.
"இன்னக்கி காளலயில் உங்க ஸ்கூல் மபண்ணுக்கு…”
என்று யது தயக்கமாக நிறுத்தினான்.
"ஆமாம்..." என்று வவகமாக மரியாளதயாக தளல
அளசத்த தளலளம ஆசிரியர், "மிஸ். ராதா கூட
வபாயிருந்தாங்க...." என்று வபசுபவளர இளடமறித்து,
"நான் அவங்களை பார்க்கணும். கூப்பிடுங்க." என்று
அழுத்தமாகக் கூறினான் யது.
'நான் மசால்வளத வகட்க மாட்டார் வபால.' என்று
மனதிற்குள் எண்ணியவராக, "அவங்க கிைாசில்
இருப்பாங்க. கிைாஸ் எடுக்கும் மபாழுது
வரமாட்டாங்க." என்று பரிதாபமாக கூறினார் தளலளம
ஆசிரியர்.
'சம்பந்தப்பட்டவளர வநரில் பார்க்க வவண்டும்'
என்று எண்ணிய யது, அவளரக் கூர்ளமயாக பார்த்தான்.
யதுவின் பார்ளவயின் மபாருள் புரிந்து, தன்
கண்ணாடிளய சரி மசய்து மகாண்டு, அங்குப் பணி புரியும்

அகிலாகண்ணன் 12
50:50
வவளலயாளை அளழத்து, ராதாளவ அளழத்து வரச்
மசான்னார்.
பாடம் எடுத்துக் மகாண்டிருப்பதாகவும், இருபது
நிமிடத்தில் வருவதாகவும் ராதாவிடமிருந்து மசய்தி
வந்தது.
'இன்னும் இருபது நிமிடம்' என்ை எண்ணம் வதான்ை,
"எந்த கிைாஸ்? எங்கு?" என்று வகட்டுக்மகாண்டு
வகுப்பளை வநாக்கி நடந்தான் யது.
'இவளரப் வபான்ை மபரும் புள்ளிளய நான் பளகத்து
மகாள்ைக் கூடாது. மீடியா, காவலஜ், மருத்துவம் வபான்ை
அளனத்து இடங்களிலும் மசல்வாக்கு உள்ைவளர நான்
எப்படிக் கட்டுப்படுத்துவது? இது அந்த ராதா
மபண்ணுக்கு மசான்னாலும் புரியாது. என்ன நடக்கப்
வபாகுவதா!" என்று எண்ணியவராகத் தளலளம ஆசிரியர்
யது மசல்லும் திளசளய அளமதியாகப் பார்த்தார்.
'நம்மை பார்க்க, நாலாயிரம் வபர் காத்து கிடப்பாங்க.
இந்த அம்மாளவப் பார்க்க நான் இருபது நிமிஷம்
காத்திருக்கணுமா?' என்ை எண்ணம் வதான்ை முகத்ளத
சுளித்துக் மகாண்டு வகுப்பளைளய வநாக்கி நடந்தான்.
ஆசிரியர் என்ைவுடன், வசளல, மூக்குக்கண்ணாடி,
ஒரு பிரம்பு வபான்ை எண்ணம் யதுவிற்கு வதான்றியது.
அந்த வகுப்பளையில், நீல நிைத்தில் காட்டன் சுடிதார்
அணிந்த இைம் மபண், கண்களில் கண்டிப்வபாடு, சிரித்த
முகமாக ஏவதா விளையாட்டாகப் வபசிக்மகாண்டிருக்க,

அகிலாகண்ணன் 13
50:50
'காலம் மாறிவிட்டது' என்மைண்ணி மமலிதாக
புன்னளகத்தான்.
ராதா வபசிக்மகாண்டிருந்த விதமும், குழந்ளதகள்
அவளை ஆர்வமாகப் பார்க்கும் விதமும்,அவளை
இளடயூறு மசய்ய மனம் இல்லாமல் அவளைப்
பார்த்தபடி வகுப்பளைக்கு எதிரில் நின்ைான்.
கருகருமவன்று நீைமான மூடி அவள் வபசுளகயில்
அளசந்தாடியது. நல்ல உயரம். மபாதுவாக அவன்
உயரத்தின் காரணமாக, அளனத்துப் மபண்களும்
குள்ைமாக இருபது வபான்று அவனுக்குத் வதான்றும்
எண்ணம் இன்று யதுவிற்கு வதான்ைவில்ளல. புது
நிைத்ளத விடச் சற்று கூடுதலான நிைம். அவள் வபசும்
மபாழுது அவள் உதடுகவைாடு வபசிய கண்கள். 'வபரழகி
எல்லாம் இல்ளல' என்ை எண்ணம் வதான்றியது
யதுவிற்கு.
'அவன் வட்டாரத்தில், இவவனாடு பழக துடிக்கும்
மபண்கள் அருகில் இவள் சுமார் ரகம் என்று கூைலாம்'
என்று எண்ணினான் யது.
"மாப்பிள்ளை என்ன படிச்சிருக்கார்? என்ன வவளல
பார்க்கிைார்?" என்று வகட்கும் சமுதாயம், மபண்கள்
விமானம் ஓட்டும் காலத்திலும் "மபண் பார்க்க
லட்சணமா இருப்பாைா? நிைம் எப்படி?" என்று
மபண்ணின் அழளக முதல் வகள்வியாக வகட்கும் இந்தச்
சமுதாயத்தில் வாழும் யது மட்டும் அதற்கு விதி
விலக்கா?

அகிலாகண்ணன் 14
50:50
ராதாளவ பார்த்த உடன் முதலில் அவனுக்கு அவள்
அழளகப் பற்றி தான் யதுவிற்கு எண்ணத் வதான்றியது.
ராதாளவ பார்த்துக் மகாண்டிருந்த யது, அவள்
வபச்சில் கவரப்பட்டு வகுப்பளையில் நடப்பளதக்
கவனிக்க ஆரம்பித்தான்.
ராதா வகட்கும் வகள்விகளுக்கு பதில் கூறும்
குழந்ளதகளின் ளகயில் ஸ்டிக்கர் ஓட்டினாள்.
சிறிது வநரத்தில், "சூப்பர். இன்னக்கி எல்லாரும்
பதில் மசான்னதால், இந்தப் பச்ளச நிை ஜாரில், 10 pebbles"
என்று கூறி பச்ளச நிை ஜாரில் பத்து கூழாங்கற்களை
ளவத்தாள்.
அதன் பின், "ஏதாவது தப்பு மசய்தா, சிகப்பு ஜாரில்
தான் pebbles. எல்லாருக்கும் படிப்ளப விட, discipline தான்
முக்கியம். நீங்க ஒழுங்கா இருந்தா படிப்பு தானா வரும்"
என்று மசல்லமாக குழந்ளதகளை மிரட்ட, குழந்ளதகள்
வவகமாகத் தளல அளசத்தன.
ராதாவின் வபச்சு, அவள் மசய்ளக இளவ அளனத்தும்
யதுவின் மனதில் அவள் வமல் மரியாளதளய
ஏற்படுத்தியது.
மணி ஓளச ஒலிக்க, மற்ை வகுப்பு குழந்ளதகள்
வவகமாக ஓடுவதும், ராதாவின் வகுப்பில் இருந்து வரும்
குழந்ளதகள் வரிளசயாக வருவளதயும் கவனித்தான் யது.
மாணவர்கள் மசன்ை உடன் அங்கிருந்த நாற்காலியில்
கால் வமல் கால் வபாட்டுக் கம்பீரமாக அமர்ந்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 15
50:50
அப்மபாழுது யது உள்வை மசல்ல, நாற்காலியில்
சாய்ந்து தன் முகத்ளத உயர்த்தி, கண்களைச் சுருக்கி
யதுளவ பார்த்தாள் ராதா.
யது நின்று மகாண்டிருக்க, "உங்க குழந்ளத இந்த
கிைஸ்ஸா?" என்று வகட்டுக்மகாண்வட, ராதா அவளனக்
வகள்வியாக வநாக்க, 'இவள் குழந்ளதகளை பற்றி
மட்டும் தான் வபசுவாள் வபாலும்' என்று எண்ணினான்
யது.
யது ராதாளவ பார்த்து, "அதுக்கு இன்னும் பல
வருஷம் ஆகும்" என்று நக்கலாகக் கூறினான்.
யதுவின் பதில் புரிந்து, "அப்படினா, நீங்க பல
வருஷம் கழித்து என்ளனப் பார்க்க வாங்க." என்று
சிரித்தமுகமாக கூறிவிட்டு, தன் முன் இருந்த புத்தகத்தில்
இருந்து குறிப்பு எடுக்க ஆரம்பித்தாள் ராதா.
'என்ன ஒரு நக்கல்!' என்று எண்ணி யது அளமதியாக
அவளைப் பார்த்தான்.
ராதா தளல நிமிர்ந்து அவளனப் பார்த்து, "நீங்க வந்த
விஷயத்ளதச் மசான்னால் நல்லா இருக்கும். எனக்கு
நிளைய வவளல இருக்கு" என்று ராதா யதுவின் முகம்
பார்த்து கூறினாள்.
தான் நின்று மகாண்டு, ஒரு சின்ன மபண் தன் முன்
அமர்ந்து மகாண்டு வபசுவது யதுவிற்கு கடுப்ளப
கிைப்பியது.

அகிலாகண்ணன் 16
50:50
ராதாவின் கைார் வபச்சால், தான் வபச வந்தளத
ஆரம்பிக்கும் விதம் மதரியாமலும் தர்ம சங்கடமாக
உணர்ந்தான் யது.
தன்ளனப் பார்த்த உடன், தன் கம்பீரத்தில் மயங்கும்
மபண்களையும், பயந்து பார்க்கும் மபண்களையும்,
இல்ளல பிரமிப்பாக பார்க்கும் மபண்களை மட்டுவம
பார்த்து பழகிய யதுவிற்கு ராதாவின் பார்ளவ
பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்த உணர்ளவ முழுதாக
மகாடுத்தது.
ராதாவின் அளையில், நின்று மகாண்டிருந்தளத
பார்த்து, தளலளம ஆசிரியர் ஒரு நாற்காலி அனுப்ப,
ராதாவின் வகுப்பளைக்கு ஒரு நாற்காலி வந்தது.
'ஓ, நீங்க கிைாஸ் மாறி வரளலயா?' என்று தன் எதிவர
நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த யதுளவ பார்த்து நக்கல்
மதானித்த குரலில் வகட்டாள் ராதா.
அப்மபாழுது அங்கு வந்த தளலளம ஆசிரியர், "யது
சார்..." என்று தயக்கமாக ஆரம்பிக்க, ராதா அவளரப்
பார்த்து எழுந்து நின்ைாள்.
'யது... இதன் விரிவாக்கம் என்னவாக இருக்கும்?
யாதவ், யாவதஷ், யாதவப்ரகாஷ்' என்று ராதாவின்
சிந்தளன ஓடியது.
"நான் வபசிக்கிவைன். நீங்க கிைம்புங்க." என்று
அழுத்தமாகக் கூை தளலளம ஆசிரியர் அளமதியாக
மவளிவய மசன்ைார்.

அகிலாகண்ணன் 17
50:50
அவர் மசன்ை உடன், நாற்காலியில் அமர்ந்த ராதா,
"நீங்க வந்து ஐந்து நிமிஷத்துக்கு வமல ஆச்சு. இன்னும்
நீங்க வந்த விஷயத்ளதச் மசால்லளல." என்று ராதா
கடுப்பாக கூறினாள்.
"நீங்க வகட்க தயாராக இருக்கிை மாதிரி எனக்குத்
மதரியளல. வந்ததிலிருந்து நீங்க என்ளனக் கிைம்ப
மசால்ைதிவலவய குறியா இருக்கீங்க" என்று யது
வகலியாக கூை, "என் ஸ்டூமடண்வஸாட பமரன்ட்ஸ் தவிர
நான் யார் கிட்டயும் வபசைதில்ளல." என்று ராதா
அழுத்தமாகக் கூறினாள்.
ராதாவின் மகாள்ளக, அவள் வபச்சு அவனுக்குச்
சுவாரசியம் தட்ட, "உங்க கிட்ட வபசுைதுக்காக நான்
குழந்ளத மபற்றுக்மகாள்ை முடியுமா?" என்று வபச்ளச
வைர்த்தான் யது.
'யது உனக்கு நிளைய வவளல இருக்கு டா. இன்னும்
சாப்பிட கூட இல்ளல. இந்தப் மபண் கூட உனக்மகன்ன
வபச்சு?' என்று யதுவின் மனம் அவளன இடித்துளரத்தது.
"நீங்க எதுக்கு என் கூட வபசணும்?" என்று ராதா
வநரடியாகக் வகட்டாள்.
"காளலல ஒரு ஸ்டுமடன்ட் கீழ விழுந்துட்டாங்க.
அவங்களை நீங்க ோஸ்பிடல் கூட்டிட்டு
வபாயிருக்கீங்க." என்று யது நிதானமாகக் கூை, "கீழ
விழளல. கார் இடிச்சிட்டு வபாயிருச்சு… வசா, நீங்க தான்
இடிச்சிட்டு வபாயிருக்கீங்க. மதரிந்வத நிறுத்தாமல்
வபாயிருக்கீங்க?" என்று தன் புருவம் உயர்த்தி,
வகள்வியாக நிறுத்தினாள்.

அகிலாகண்ணன் 18
50:50
அவன் ளகயிலிருந்த ரூபாய் கட்ளட எடுத்து அவள்
வமளஜ மீது ளவத்து, "எவ்வைவு மசலவாச்வசா, அளத
அவங்க பமரன்ட்ஸ் கிட்ட மகாடுத்திருங்க. காளலயில்
அவசர வவளலயா வபாக வவண்டியதாகிருச்சு." என்று
வார்த்ளதயில் இருந்த கனிவு குரலில் இல்லாமல்
வபசினான்.
அவன் பணத்ளத மகாடுத்த மசயல் ராதாவின்
வகாபத்ளத சீண்ட, "அந்த மபாண்ணு spot dead ..." என்று
மமதுவாக கூறிக் மகாண்டிருக்கும் மபாழுது அவளை
இளடமறித்தான் யது.
விபத்தால் ஏற்படும் எதிர்பாரா மரண வலி அவன்
அறியாததா?
ராதாவின் அந்த மசால் யதுளவ ஒரு மநாடி
மசயலிழக்க ளவத்து முதுளகத் தண்ளட சில்லிட
ளவத்தது.
ஒரு மநாடிக்குள் தன்ளன சுதாரித்துக் மகாண்டான்
யது.
'இருக்காது. அப்படி இருந்தால் தளலளம ஆசிரியர்
மசால்லி இருப்பர். நான் கண்ணாடி வழியாகப் பார்த்த
மபாழுது, அவள் நடந்து மசல்வளத கவனித்வதன்' என்று
தனக்கு தாவன அழுத்தமாக நிதானமாகக் கூறிக்மகாண்டு
ராதாளவ வகாபமாக பார்த்தான்.
ராதா கண்ணிளமக்காமல் அவளனப் பார்க்க, "என்ன
பணம் பறிக்க புது யுக்தியா? உதவி மசய்ை மாதிரி

அகிலாகண்ணன் 19
50:50
மசய்திட்டு இப்படியும் பணம் பறிக்கும் எண்ணமா?"
என்று யது அழுத்தமாகக் வகட்டான்.
"காலம் புரியாதவரா இருக்கீங்கவை? ஊசலாடுை
உயிருக்குத் தான் காசு பறிக்க முடியும். வபான பிைகு ஐந்து
ளபசா வசூலிக்க முடியாது." என்று ராதா மமன்ளமயான
குரலில் கூறினாள்.
"நீ மபாய் மசால்ை." என்று யது வகாபமாக கூை,
"மரியாளதயா வபசுங்க. எனக்கும் உங்களை மாதிரி வபச
மதரியும்" என்று ராதா அழுத்தமாகக் கூறினாள்.
'இருக்கிைது ஒரு கிைாஸ் ரூமுக்குள்ை... ஆனா
நிளனப்மபன்னவவா, இது ஒரு ராஜ்ஜியம் மாதிரியும்,
இவங்க மகாராணியும் மாதிரி' என்று கடுப்பாக எண்ணி,
அங்கிருந்து எழுந்தான்.
"நான் இன்னும் வபசிமுடிக்களல. நீங்க அதுக்குள்ை
எழுந்து வபானால் எப்படி?" என்று நாற்காலியில் சாய்ந்து
யாதுளவ பார்த்துக் ராதா வகட்க, யது அவளைக்
கூர்ளமயாக பார்த்தான்.
"அந்த மபாண்ணு spot dead ஆகிருந்தா, உங்க பணம்
எதுக்கு உதவிருக்கும்?" என்று ராதா அவளனப் பார்த்து
வகாபமாகக் வகட்க, "அது தான் அப்படி எதுவும்
நடக்களல இல்ளல" என்று யது திமிராக கூறினான்.
"நடந்திருந்தால்?" என்று ராதா அழுத்தமாகக் வகட்க,
"நீங்க மசய்ைது விதண்டாவாதம்." என்று யது வகாபமாக
கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 20
50:50
"ஓ. காளலயில் இடிச்சிட்டு, சாயங்காலம் சாவகாசமா
பணம் மகாண்டுவந்து மகாடுக்கிைது நியாயம். நான்
வபசுவது விதண்டாவாதம்?" என்று ராதா அவளனப்
பார்த்து வகட்க, "உங்களுக்கு இப்ப என்ன வவணும்?"
என்று நிதானமாகக் வகட்டான்.
" காளலயில், பணம் மகாடுத்து ோஸ்பிடல்
மசலளவ நான் பார்த்துட்வடன். பணம் கிளடக்கும்னு
யாரும் எளதயும் மசய்யளல. உங்க பணத்ளத
எதிர்பார்த்து பமரன்ட்ஸ் இல்ளல. பணத்ளத எடுத்துட்டு,
மவளிய வபாங்க." என்று வகாபமாக கூறினாள் ராதா.
எழுந்து நின்ைவன் மீண்டும் நாற்காலியில் அமர்ந்து,
"எனக்குக் மகாடுத்து தான் பழக்கம், வாங்கி இல்ளல."
என்று ராதாவின் முகம் பார்த்து அழுத்தமாகக் கூறினான்.
"பணம் மட்டும் தான் வாங்கி பழக்கம் இல்ளலயா?
இல்ளல நல்ல மபயர் கூட வாங்கி பழக்கம்
இல்ளலவயா?" என்று ராதா நக்கலாகக் வகட்ட படி தன்
வவளலளயத் மதாடங்கினாள்.
ராதா வகட்ட வகள்வியில் யது அடிபட்ட பாம்பாய்
அவளைச் சீற்ைமாக பார்த்தான். அவனுளடய அத்தளன
பழக்கவழக்கங்களும் அவன் கண்முன் வதான்றி
வகாபமாக மாறி கண்களில் கனலாய் எரிந்தது.

அகிலாகண்ணன் 21
50:50

அத்தியாயம் 3
யது வகாபமாக முளைத்துக் மகாண்டிருக்க, "உண்ளம
சுடத்தான் மசய்யும். வகாபம் வரத் தான் மசய்யும்." என்று
யதுவின் முகம் பார்த்து கூறியபடிவய தன் முன் இருந்த
புத்தகத்ளத மூடிளவத்தாள் ராதா.
"நீங்க, யார் கிட்ட வபசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு
மதரியுமா?" என்று யது நாற்காலியில் சாய்ந்து தன் புருவம்
உயர்த்தி ராதாளவ பார்த்துக் வகட்டான்.
"ஏன் மதரியாம?" என்று ராதா புன்னளகத்தாள்.
"தப்பு பண்ணிவடாம்முன்னு பயந்து ஓடும் வகாளழ
இல்ளல. ஒரு ளதரியமான மனிதர் கிட்ட தான் வபசிட்டு
இருக்வகன்" என்று ராதா இன்முகமாகக் கூறினாள்.
'இவள் என்ளன கலாய்க்கிைாைா? இல்ளல உண்ளமயில்
பாராட்டுகிைாைா?' என்று யது சிந்தித்தான்.
"இந்த மிரட்டும் வவளல எல்லாம் என்கிட்ட
வவண்டாம். பிரச்சளன பண்ணாம, பணத்ளத எடுத்துட்டு
கிைம்புங்க" என்று ராதா வகாபமாக கூறினாள்.
"நான் மசய்த தப்புக்கு நீங்க ஏன் உங்க பணத்ளத
மசலவழிக்கணும்." என்று யது வகாபமாக வகட்க,
"ஆோன்... நீங்க மசய்தது தப்புனு உங்களுக்கு
மதரியுதா?" என்று ராதா வகலியாக வகட்டாள்.
"உன் மசயல் ஒவ்மவான்றும் என்ளனக் வகாபப்பட
ளவக்குது. நான் வகாபத்தில் எதாவது தப்பா
வபசிடுவவன். உன் கிட்ட பணம் வாங்கும் அைவுக்கு,

அகிலாகண்ணன் 22
50:50
நான் தரம் தாழ்ந்து வபாகளல" என்று ராதாளவ கடுப்பாக
பார்த்தபடி யது கூறினான்.
"நீங்க தரம் தாழ்ந்து மராம்ப வநரம் ஆச்சு. ஏவதா
சூழ்நிளல, காளலயில் இடிச்சிட்டு அவசரமா
வபாய்ட்டிங்க. அளத கூட மன்னித்து விட்ரலாம். ஆனால்
வந்த பிைகும், அந்த மபாண்ணு எப்படி இருக்கான்னு
வகட்கணும்னு உங்களுக்குத் வதாணளல. இந்தா பணம்...
இந்தா பணம்முன்னு அதிவலவய நிக்கறீங்க." என்று ராதா
தன் கண்களை உருட்டி வகாபமாக கூறினாள்.
என்ளன மன்னிக்க இவள் யார் என்று
வதான்றினாலும், 'அவள் வகட்பது நியாயம் தாவன. டீச்சர்
அம்மா சரியா வகள்வி வகக்கைாங்க' என்று எண்ணியபடி
அவளை அளமதியாகப் பார்த்தான் யது.
ராதா அத்துடன் நிறுத்தாமல், "படிப்பு மசால்லி
மகாடுத்த உங்க ஸ்கூலில் நல்ல விஷயங்களைச் மசால்லி
தரளல. உங்க அம்மா, அப்பா நல்ல விஷயங்களைச்
மசால்லி மகாடுத்திருக்கலாம். அதுவும் இல்ளல.
மளனவி, குழந்ளதன்னு இருந்திருந்தா நீங்கவை
மதரிஞ்சிருப்பீங்க." என்று உதட்ளடப் பிதுக்கி ராதா
வசாகமாக கூறினாள்.
"பணத்தால், உங்கள் அதிகார பலத்தால் மட்டும்
எல்லாத் தவறுகளையும் சரி மசய்ய முடியாது. ஒழுங்கா
நடந்துக்கணும். தப்பு நடந்த பின் சரி பண்ண முடியாது."
என்று ராதா அழுத்தி, நிதானமாகக் கூறினாள்.
"உங்களுக்கு சுய ஒழுக்கம் வதளவ. வண்டி ஓட்டும்
மபாழுது நிதானமா ஓட்டுங்க. இனிவமல் இந்தத் தப்ளப

அகிலாகண்ணன் 23
50:50
பண்ணாதீங்க. இப்ப பணத்ளத எடுத்துட்டு கிைம்புங்க."
என்று அறிவுளர கூறி ராதா யதுளவய் வழி அனுப்பினாள்.
'நான் இவள் ஸ்டுமடன்ட்டா?' என்று எண்ணம்
வதான்றியது யதுவிற்கு.
" நீங்கச் மசான்ன மாதிரி பணத்ளத நான்
எடுத்துகிவைன். நீங்க மசால்ைது சரி தான். நான் படித்த
பள்ளியில் உங்களை மாதிரி நல்லது மசால்ை ஆசிரியர்
இல்ளல. சரியானளதச் மசால்லி தர அம்மா அப்பாவும்
இல்ளல. ஆனால் மளனவி, குழந்ளதகளுக்கு வழி
இருக்குன்னு நான் நிளனக்கிவைன். நீங்க என்ன
நிளனக்கிறீங்க?" என்று கண்சிமிட்டி யது வினவ, "இதில்
நான் மசால்வதற்கு என்ன இருக்கு?" என்று ராதா
புன்னளகவயாடு வகட்டாள்.
"உங்களை மாதிரி சுவாரசியமா வபசுை மளனவி
கிளடத்தால், வாழ்க்ளக நல்லா இருக்குமில்ளல?" என்று
யது வநரடியாகக் வகட்டான்.
'யது என்ன மசய்து மகாண்டிருக்கிைாய்?' என்று
அவன் மனசாட்சி இடித்துளரக்க, "அட்ளவஸ் பண்ை,
அதுவும் எனக்வக. உன்ளனத் திணை ளவக்கிவைன்." என்று
யதுவின் அறிவு ராதாளவ மமௌனமாக எச்சரித்தது.
ராதா மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "மராம்ப
கஷ்டப்படுவீங்க." என்று அழுத்தமாகக் கூறி அவளனக்
கூர்ளமயாக பார்த்தாள்.
யது வபச மதாடங்க, அவன் அளமதியாக இருக்கும்
படி மசய்ளக காட்டி, மவளியில் இருக்கும் பணியாளை

அகிலாகண்ணன் 24
50:50
அளழத்து, "அக்கா, மரண்டு வராஸ் மில்க் வாங்கிட்டு வர
முடியுமா?" என்று தன்ளமயாக வகட்டாள்.
"எங்க ஸ்கூல் canteen வராஸ் மில்க் மராம்ப நல்லா
இருக்கும் குடிங்க" என்று ராதா மமதுவாகக் கூை, யது
அவளைக் குழப்பமாக பார்த்தான்.
'ராதா, நீ வபசிய ஏவதா ஒரு வார்த்ளத அவளனக்
காயப்படுத்தி இருக்கிைது. மபாறுளமயா இரு.' என்று
ராதாவின் மனம் கூை, "அதுக்கு இவன் கிட்ட இருந்து
பணம் வாங்க முடியுமா? புத்திசாலித்தனமா வபசி
மவளிய அனுப்பு' என்று ராதாவின் தன்மானம் அவளை
எச்சரித்தது.
"உங்க முகத்ளதப் பார்த்தால், நீங்க சாப்பிடாமல்
பசியில் இருக்கிை மாதிரி மதரியுது. அது தான் தப்பு தப்பா
வபசுறீங்க. குடிச்சிட்டு நிதானமா வபசுங்க" என்று ராதா
தனக்குள் எழுந்த வகாபத்ளத அடக்கி மபாறுளமயாக
கூறினாள்.
'இவளுக்குக் வகாபம் வரவில்ளலயா? இல்ளல
வராதது வபால் நடிக்கிைாைா?' என்று ஆராயும்
கண்கவைாடு வராஸ் மில்க் குடித்தபடி ராதாளவ
பார்த்தான் யது.
"என்ன முதல் நாள் சந்தித்த மபண்ணிடம் நீங்க
வபசிய வபச்சுக்கு ஏன் வகாபம் வரளலன்னு
பார்க்கறீங்கைா?" என்று ராதா வராஸ் மில்க்
அருந்தியபடிவய வகட்க, யது அவளை மமௌனமாகப்
பார்த்தான்.

அகிலாகண்ணன் 25
50:50
ராதா வமலும் வபசுமுன் அவளை நிறுத்தி, "நீங்க
எனக்கு அறிவுளர மசான்னது வபாதும். மராம்ப வபார்
அடிக்குது." என்று எழுந்தான் யது.
"பணம் வாங்கிக்க மாடீங்க. அப்படி தாவன?" என்று
யது எழுந்து நின்று மீண்டும் வகாபமாக வகட்க, "ஆம்"
என்று வமலும் கீழும் தளல அளசத்தாள் ராதா.
"பிடிவாதக்காரி" என்று முணுமுணுத்து வாசளல
வநாக்கிச் மசன்ைான் யது.
அங்குச் மசன்று, ராதாளவ திரும்பி பார்த்து,
"வதங்க்ஸ்" என்று சிரித்தமுகமாக கூறிவிட்டு வவகமாக
மவளிவய நடந்தான் யது
மமலிதாக புன்னளகத்தாள் ராதா.
'வபச வவண்டியளதப் வபசி, என்ளனத் திட்டவும்
மசய்து, பிரச்சளனளயயும் தவிர்த்து விட்ட இந்தப் மபண்
புத்திசாலி தான்' என்று யது சிந்திக்க, அவன் அருவக ஓடி
வந்தார் தளலளம ஆசிரியர்.
"மிஸ். ராதா மகாஞ்சம் கைாரா வபசுவாங்க..." என்று
தயங்கியபடிவய கூை, "சரியாகத் தான் வபசுைாங்க." என்று
கூறிவிட்டு வவகமாகச் மசன்ைான்.
யதுளவ குழப்பமாகப் பார்த்தார் தளலளம ஆசிரியர்.
'அந்த டீச்சர் வபசுைது நமக்வக மசட் ஆகாது. இவர்
எப்படி சரின்னு மசால்ைார்?' என்று சிந்தித்தபடி தன்
அளைளய வநாக்கி நடந்தார் தளலளம ஆசிரியர்.

அகிலாகண்ணன் 26
50:50
ராதா வபசிய விதத்ளத எண்ணியபடி யது நடக்க, 'உன்
வபச்சுவார்த்ளத வதால்வியில் முடிந்திருக்கிைது' என்று
யதுவின் அறிவு கூறியது.
மனவமா பல வருடங்கள் கழித்து தன் பசியறிந்து
உண்ணவிட்ட அவளை நிளனத்து புைங்காகிதம்
அளடந்தது.
'இளைவன் அளனவருக்கும் அளனத்தும்
மகாடுப்பதில்ளல' என்று எண்ணியபடி ராதா தன்
வதாள்களைக் குலுக்கி விட்டு, தன் வவளலயில்
மூழ்கினாள்.
ராதாவின் எண்ணம் வமவலாங்க, 'இவள்
ஆபத்தானவள். என் எண்ணப் வபாக்ளக மாற்ைக் கூடிய
எந்தச் சக்தியும் என்ளன மநருங்கக் கூடாது. I need a break
with a drink ' என்று அவன் மனது கூை, தன் காளர
வவகமாகச் மசலுத்தினான் யது.
பல எண்ணங்கள் வதான்றினாலும், எங்கும் மசல்ல
மனமில்லாமல் யதுவின் எண்ணங்களையும் தாண்டி
அவன் கார் வீட்ளட வநாக்கிப் பயணித்தது. என்றும்
இல்லாத தனிளம இன்று அவளன வாட்டியது.
வழக்கத்திற்கு மாைாக வீட்டிற்குச் சீக்கிரமாக வந்த
யதுளவ ஆச்சரியமாகப் பார்த்தனர் வவளல ஆட்கள்.
யது தன் தளலளயப் பிடித்தபடி, பால்கனியில்
இருந்த நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்தான்.
தளல விண்விமனன்று வலித்தது. 'சாப்பிடாததால்
வலிக்கிைதா? இல்ளல அவளுடன் வபசி வபசி

அகிலாகண்ணன் 27
50:50
வலிக்கிைதா? நான் இன்று அங்குப் வபானது, தப்பு' என்று
தனக்கு தாவன முணுமுணுத்தான் யது. 'அவளும் அவள்
சட்ட திட்டங்களும்' என்று கடுப்பாக கூறினான் யது.
'கண்ணா அது! முளைத்துப் பார்க்கும் விழிகள்.' என்று
சிடுசிடுத்தான் யது.
அவன் சிந்தளனளய களலக்கும் விதமாக, யதுவின்
மமாளபல் ஒலிக்க, "மசால்லுங்க நிரஞ்ஜன்" என்று தன்
தளலளயத் தடவியபடிவய கூறினான்.
"..." நிரஞ்சன் ஏவதா கூை, "நான் வீட்டுக்கு
வந்துட்வடன். இனிவமல் நாளைக்கு தான் வருவவன்.
நாளைக்கு வந்து எல்லா files பார்க்கவைன்" என்று கூறி தன்
மமாளபல் வபச்ளச முடித்தான் யது.
யது கண்மூடி நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர, ராதாவின்
வபசும் கண்கள் அவளனப் பார்ப்பது வபால் வதான்ை,
பதட்டமாகக் கண் முழித்தான் யது.
'கண் மூடினால் வதான்றும் அைவுக்கு அவள்
அழகியா?' என்று யதுவின் அறிவு அவளனப் பார்த்து
வகலியாக வினவ, 'இல்ளலயா பின்வன, வபசும்
விழிகள்... தவளை சுட்டிக் காட்டும் அவள்
மசவ்விதழ்கள்... அளசந்தாடும் கூந்தல்... வதளவயான
நிைம்' என்று அவன் மனது கூறியது.
'நீ பார்க்காத அழகியா?' என்று அவன் அறிவு வினவ,
'உன்னிடம் பணத்துக்காக மநருங்க நிளனக்கும்
மபண்கள். உன் கம்பீரத்தில் மயங்கிய மபண்கள்.
உன்ளன மயக்க நிளனக்கும் மபண்கள். அவர்களும்

அகிலாகண்ணன் 28
50:50
இவளும் ஒன்ைா? உன் பணத்ளத உன்னிடவம மகாடுத்து,
உன் தவளை பல வருடங்களுக்குப் பின் தாயாகக்
கண்டித்த ராதா மதிக்கப்பட வவண்டியவள்' என்று
யதுவின் மனம் கூறியது.
'யதுநந்தன் மபயருக்கு ஏற்ைார் வபால் ராதா' என்று
தனக்கு தாவன அவன் சிந்திக்க, தன் சிந்தளன ஓட்டத்ளத
எண்ணிப் பயந்தவனாக அங்கிருந்து எழுந்தான்.
'யது, என்ன வயாசிக்கிை? உன் மனளத அவள்
குழப்பிவிட்டாள். இன்னக்கி பார்த்த மபண், ஒவர நாளில்
உன்ளனக் கவர்ந்துவிட்டாைா? Just an infatuation.' என்ை
எண்ணம் வதான்ை வகலியாகச் சிரித்துவிட்டு வீட்டில்
இருக்கும் ஜிமில் உடற்பயிற்சி மசய்ய ஆரம்பித்தான்.
நாட்கள் அதன் வபாக்கில் நகர ஆரம்பித்தது.
ராதாளவ மபண் பார்க்கும் நாளும் வந்தது.
சித்ரா, ராதளவ வமலிருந்து கீழ் வளர பார்த்தாள்.
"ராதா நீ அழகு டி. உனக்கு அலங்காரம் வதளவ இல்ளல."
என்று அவளுக்குத் திருஷ்டி சுற்றியபடி கூறினாள்.
"அத்ளத, உனக்குக் கல்யாணமா? புது மாமா வர
வபாைாங்கைா? நீ இன்ளனக்வக அவங்கவைாடு
வபாய்டுவியா?" என்று சஞ்சனா வரிளசயாகக் வகள்வி
வகட்க, ராதா அவள் தளலளய தடவியபடி சஞ்சனாளவ
அளமதியாகப் பார்த்தாள்.
"ஏய்... சஞ்சு சும்மா இரு.. மதாணமதாணன்னு வகள்வி
வகட்டுகிட்டு..." என்று சித்ரா தன் மகளைக் கண்டித்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 29
50:50
"அண்ணி. எனக்கு இந்தப் மபண் பார்க்கும் விஷயம்
பிடிக்களல. எங்கவயா வகாவில், அப்படி இப்படின்னு
எங்கயாவது பார்த்தா கூட பரவாயில்ளல. அவங்க
என்ளனப் பார்க்கும் மபாழுது நான் என்ன
பண்ணட்டும்?" என்று ராதா சித்ராவின் காதில்
கிசுகிசுத்தாள்.
"ராதா, இப்படி குதர்க்கமாக வபசக் கூடாது" என்று
சித்ரா ராதளவ கண்டித்தாள். ராதாவின் முகம் வாட,
அவளைச் சமாதானம் மசய்யும் விதமாக, அன்பாகப்
வபசினாள் சித்ரா.
"எந்தப் மபண்ணுக்கு தான் மபண் பார்க்கும்
ளவபவம் பிடிச்சிருக்கு. ஆனாலும் காலகாலமா
நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. நீங்க என்ளனப் பார்க்க
வரளல."
நிரஞ்சன், தன் தாய், தந்ளத, தங்ளக குடும்பத்வதாடு
ோலில் காத்திருக்க, "வகட்கிை வகள்விக்கு மமதுவா
பதில் மசால்லு." என்று பல அறிவுளரகவைாடு ராதா
ோலுக்கு அளழத்து வரப்பட்டாள்.
நிரஞ்சனின் தாய் பல வகள்விகளைக் வகட்க, ராதா
பணிவாக பதில் கூறினாள். சில பல வகலி வபச்வசாடு
மபண் பார்க்கும் ளவபவம் இனிதாக நிளைவவறியது.
நிரஞ்சன் அளமதியாக ராதாளவ பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தான். ராதாவின் எண்ண ஓட்டத்ளத நம்மால்
கணிக்க முடியவில்ளல.

அகிலாகண்ணன் 30
50:50
"மபண்ளண எங்களுக்கு மராம்ப பிடிச்சிருக்கு" என்று
நிரஞ்சனின் தாய் சத்தமாகக் கூை, நிரஞ்சன் ராதளவ
பார்த்து மமலிதாக புன்னளகத்தான்.
ராதா அங்கு நடப்பவற்ளைச் சற்று மிரட்சிவயாடும்,
தயக்கத்வதாடும் பார்த்துக் மகாண்டிருந்தாள்.
அப்மபாழுது, அலுவலகத்தில் இருந்த யதுவின்
மமாளபல் ஒலிக்க, "யதுநந்தன் ஸ்பீக்கிங்" என்று
கம்பீரமாக கூறினான்.
யது ஸ்பீக்கர் ON மசய்ய, "சார், எங்கள் ஸ்கூலில் Annual
day programme. உங்களை invite பன்னலாமுன்னு கால்
பண்வணன்…" என்று தளலளம ஆசிரியர் பணிவாக கூை,
யது முகம் சுழித்து மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்.
'ஸ்கூல் ப்வராக்ராம் பார்க்கிை அைவுக்மகல்லாம்
வநரம் இல்ளல.' என்று எண்ணியவனாக அளமதி
காத்தான்.
திடீமரன்று, ஞாவனாதயம் மபற்ைவனாக, "எந்த
ஸ்கூல்?" என்று வகள்வியாக நிறுத்தினான் யது.
தளலளம ஆசிரியர் பள்ளிக்கூடத்தின் மபயளரக்
கூறியவுடன், அவனுக்கு ராதாவின் கண்டிப்பான கண்கள்
நிளனவு வர, "வருகிவைன்" என்று கூறினான்.
'அவளை ஒரு முளை பார்த்தால் என்ன தப்பு?' என்று
அவன் மனம் கூை, 'மபாண்ணுங்க விஷயத்தில் மட்டும்
தான் உனக்கு நல்ல மபயர். அளதயும் மகடுக்க
வவண்டாம்' என்று யதுவின் அறிவு எச்சரித்தது.

அகிலாகண்ணன் 31
50:50
அறிவின் எச்சரிப்ளபப் பின்னுக்கு
தள்ளிவிட்டுவிட்டு, மனதின் வார்த்ளதகளை ரசித்தான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 32
50:50

அத்தியாயம் 4
பரபரப்பாக இயங்கி மகாண்டிருந்தது அந்தப்
பள்ளிக்கூடம். குழந்ளதகள் ஆண்டு விழாவிற்காக
தீவிரமாகப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ைனர்.
தளலளம ஆசிரியர், அங்குள்ை ஆசிரியரிடம்,
"வமடம், எனக்கு நிளைய வவளல இருக்கிைது. யது
சார்க்கு வநரில் அளழப்பும் மகாடுத்து, ளடமிங் உறுதி
மசய்யணும்." என்று அவர் அந்த ஆசிரிளய பார்த்து
கூறினார்.
அந்த ஆசிரியர் படபடப்பாக உணர்ந்து தளலளம
ஆசிரியளர பார்க்க, தளலளம ஆசிரியர் அவளர
வகள்வியாக வநாக்கினார்.
"சார். யது சார் மராம்ப மவயிட் பண்ண ளவப்பார்.
அவர் கிட்ட வபசுைது கஷ்டம். குதர்க்கமாகப் வபசுவார்."
என்று அந்த ஆசிரிளய தயக்கமாக கூை, தளலளம
ஆசிரியர் அவளர வயாசளனயாகப் பார்த்தார்.
சில மநாடிகள் வயாசளனக்குப் பின், "மிஸ். ராதாளவ
அனுப்புங்கள்" என்று அழுத்தமாகக் கூறினார் தளலளம
ஆசிரியர்.
"சார்... அந்த மபண்ணா? நல்ல தான் வபசுவாங்க.
ஆனால், அவங்க எப்ப எப்படி வபசுவாங்கன்னு மசால்ல
முடியாவத! என்று அந்த ஆசிரிளய அதிர்ச்சிவயாடு
வகள்வியாக நிறுத்த, "அவங்க சமாளிச்சிருவாங்க." என்று

அகிலாகண்ணன் 33
50:50
கூறி அந்தப் வபச்ளச அத்வதாடு முடித்தார் தளலளம
ஆசிரியர்.
இவர்கள் முடிவின் விளைவாக, ராதா யதுவின்
கம்பனி வநாக்கிப் பயணித்தாள்.
யதுவின் அலுவலகம்:
"சார். உங்களைப் பார்க்க, ஸ்கூல் டீச்சர்
வந்திருக்காங்க. உங்க appointment இருக்குனு
மசால்ைாங்க" என்று மதாளலப்வபசியில் receptionist கூை,
'அது தான் வவராமுன்னு மசால்லிட்வடாம் இல்ளல.
இன்னும் நம்ம வநரத்ளத ஏன் இப்படி வீணடிக்கணும்'
என்று வயாசித்தான் யது.
தன் மணிக்கட்ளடத் திருப்பி மணி பார்த்து, தன் முன்
இருக்கும் வவளலகளையும் பார்த்தான் யதுநந்தன்.
"பத்து நிமிடம் கழித்து, அவங்களை வர மசால்லுங்க"
என்று கூறிவிட்டு தன் வவளலயில் மூழ்கினான் யது.
பத்து நிமிடங்கள், கடந்து இன்னும் பல நிமிடங்கள்
கழித்து தான் ராதாவிற்கு அளழப்பு வந்தது.
கதவின் சத்தத்வதாடு, "Excuse me " என்ை குரலில்
அதிர்ச்சியாக நிமிர்ந்து பார்த்தான் யது.
ராதாவின் குரளல அவனால் மைக்க முடியுமா?
"வாவ். what a sweet surprise? நீங்கன்னு மதரிஞ்சிருந்தா
இவ்வைவு வநரம் மவயிட் பண்ணவவ வச்சிருக்க
மாட்டவன" என்று யது குரலில் வருத்தத்வதாடு கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 34
50:50
"மத்தவங்களை காக்க ளவக்கணுமுன்னு அவ்வைவு
நல்ல எண்ணமா?" என்று ராதா சிரித்த முகமாகக் வகட்க,
மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "உங்களைக் காக்க ளவக்க
கூடாதுன்னு நல்ல எண்ணம்" என்று நாற்காலியில்
சாய்ந்து சிரித்த முகமாகக் கூறினான்.
ராதா மமௌனமாக நிற்க, "ஏன் நிக்கறீங்க? please take
your seat ." என்று அவனுக்கு எதிவர இருந்த நாற்காலிளயக்
ளக காட்டி கூை, ராதா அமருளகயில், "நான் யாளரயும்
நிற்க ளவத்து வபசுைதில்ளல" என்று அவள் கண்களை
பார்த்து ஆழமாகக் கூறினான்.
"இன்னக்கி உங்க டர்ன் வபால மதரியுவத?" என்று
ராதா அவன் முகம் பார்த்து வகள்வியாக நிறுத்த, "ச்ச... ச்ச...
நான் அறிவுளர பண்ை அைவுக்குப் மபரிய ஆளும்
இல்ளல. என்கிட்வட அவ்வைவு ஒழுங்கும் இல்ளல."
என்று வார்த்ளதயில் தன்னடக்கமாகவும், குரலில்
நக்கவலாடும் கூறினான் யது.
ராதா மமௌனமாக அவன் அளைளய அைவிட, "என்ன
இவ்வைவு மபரிய அலுவலகத்ளத நிர்வகிக்கும்
மனிதளர அன்ளைக்கு அப்படி நிற்க ளவத்து வகள்வி
வகட்டுட்வடாவமன்னு வயாசிக்கிறீங்கைா? பரவால்ளல
விடுங்க." என்று யது வதாழளமயான குரலில் கூறினான்.
ராதா மறுப்பாக தளல அளசத்து, "இல்ளல... அப்படி
வயாசிக்களல. இவ்வைவு மபரிய நிறுவனத்ளத
நிர்வகிக்கும் நீங்கள், அன்ளனக்கி இளத விடப்
மபாறுப்பாக நடந்திருக்கலாமுன்னு வதாணுச்சு" என்று
ராதா கண்களில் குறும்வபாடு கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 35
50:50
"ோ.. ோ.." என்று மபருங்குரல் எடுத்துச் சிரித்தான்
யதுநந்தன்.
'தான் இப்படி மனம் விட்டுப் வபசி சிரித்து, எத்தளன
வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. நான் பாட்டி, தாத்தாளவயாது
என் கூட இருக்கச் மசால்லி கட்டாயப்படுத்திருக்க
வவண்டும்' என்ை எண்ணம் வதான்றியது யதுவிற்கு.
"உங்களுக்குத் ளதரியம் ஜாஸ்தி. என் அளையில்
இருக்கீங்க. நான் உங்களை என்ன வவணாலும் மசய்ய
முடியும். நான் நிளனத்தால் தான் நீங்க இங்கிருந்து
பத்திரமா வபாக முடியும். இருந்தாலும் என்ளனவய
விமர்சிக்கிறீங்க..." என்று புருவம் உயர்த்தி யது வினவ,
"அவன் முன்வன இருக்கும் வவளலகள், உனக்குத்
தளலக்கு வமல் வவளல இருக்கு உனக்கு இந்தப் மவட்டி
வபச்மசல்லாம் வதளவயா?" என்று யதுளவ
பரிதாபமாகப் பார்த்தது.
யதுவிற்கு வவளல நிளனப்மபல்லாம் இருப்பது
வபால் மதரியவில்ளல.
ராதா அளமதியாக அமர்ந்திருக்க, "என்ன எதுவும்
வபச மாட்வடங்கிறீங்க?" என்று யது ராதாவின்
கண்களைப் பார்த்து வகட்டான்.
"உங்களைப் பார்க்க தனியாக உங்கள்
அலுவலகத்திற்கு வந்திருக்வகன். உங்களைப் பற்றி
விசாரிக்காமல் உங்க இடத்துக்கு வந்திருக்வகன்
நிளனக்கிறீங்கைா?" என்று ராதா புன்னளகவயாடு
வகட்டாள்.

அகிலாகண்ணன் 36
50:50
"அட! என்ளனப் பற்றிய விசாரிப்பா? உங்க green bowl,
red bowl concept இல் என் green bowl காலியாகவும், red bowl
நிரம்பியும் வழிந்திருக்குவம? அதுவும் உங்க
மகாள்ளககளுக்கு மராம்ப கஷ்டம். நிளைய red bowl
வதளவப்படுவம!" என்று யது வயாசளனயாகக்
வகட்டான்.
ராதா அழகாக மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள்.
"எல்லார் கிட்டயும் நல்ல விஷயங்களும் இருக்கும்.
மகட்ட விஷயங்களும் இருக்கும்." என்று மபாதுவாக
கூறினாள்.
"மகட்ட விஷயங்களில் நல்லளதப் பார்க்கிை சிைந்த
குணம் உங்ககிட்ட இருக்கு" என்று யது வாஞ்ளசயாகக்
கூை, அவளன வநரடியாகப் பார்த்து, "நல்ல விஷயத்தில்
தவளை பார்க்கும் வமாசமான குணம் என்கிட்ட
அதிகமாக இருக்கு" என்று ஒதுக்கமாகக் கூறினாள் ராதா.
அவள் வபச்சில் இருந்த விலகளல உணர்ந்து
மகாண்ட யது ராதாளவ ஆழமாகப் பார்த்தான்.
ராதா தான் கூை வந்த விஷயத்ளத கூறுமுன் அவளை
அளமதியாக இருக்குமாறு மசய்ளக காட்டி, "எங்க
ஆபீஸ்ல வராஸ் மில்க் கிளடக்காது, மில்க் வஷக்
மசால்லட்டுமா" என்று யது ஆர்வமாக வினவினான்.
"நான் இன்ளனக்கி பசிவயாடு வரளல." என்று ராதா
கூை, "களைப்பா இருக்கீங்க" என்று மமல்லிய
நளகவயாடு கூறி மதாளலப்வபசியில் இரண்டு மில்க்
வஷக் கூறினான் யது.

அகிலாகண்ணன் 37
50:50
"அன்ளனக்கி நீங்க சாப்பிட மசால்லும் மபாழுது,
நான் வவண்டாமுன்னு மசால்லளல" என்று யது
புன்னளகவயாடு கூை, ராதா மமலிதாக புன்னளகத்தான்.
'இவன் வபச்ளச வைர்கிைான்' என்று ராதாவின்
உள்ளுணர்வு கூை ராதா தர்ம சங்கடமாக உணர்ந்தாள்.
அவள் நிளலளமளயப் புரிந்து மகாண்டு, வபச்ளச
வவறு பக்கம் திளச திருப்பினான் யது.
"அந்த மபாண்ணு எப்படி இருக்காங்க?" என்று யது
மமதுவாக வகட்க, "காலில் நல்ல அடி. இப்ப
பரவாயில்ளலன்னு டாக்டர்ஸ் மசால்லிருக்காங்க.
ஏதாவது financial help வவணுமான்னு வகட்வடாம். வதளவ
இல்ளல நாங்க பார்த்துப்வபாமுன்னு மசால்லிட்டாங்க"
என்று ராதா தீவிரமான குரலில் கூறினாள்.
ராதாவின் குரலில் அன்ளைய வகாபம் இல்ளல என்று
உணர்ந்தவனாக, வமலும் வபசினான் யது.
"அவங்களுக்கு முழுசா குணம் ஆகுதான்னு
பாரத்துக்வகாங்க. இல்ளலனா I can really help them . நமக்கு
நிளைய டாக்டர்ஸ் மதரியும். எவ்வைவு மசலவானாலும்
சரி பண்ணிடலாம்" என்று யது நிதானமாகக் கூறினான்.
யதுவின் குரலில் அன்ளைய கர்வம், உதாசீனம்
இல்ளல என்று எண்ணி ராதா அவளன உணர்ச்சி
துளடத்த பார்ளவயில் பார்த்தாள்.
அவள் பார்ளவயின் மபாருள் புரியாமல், "I really mean
it " என்று அடிபட்ட பார்ளவவயாடு கூறினான் யது.

அகிலாகண்ணன் 38
50:50
"வதங்க்ஸ்..." என்ை ராதாவின் ஒற்ளை மசால், அவன்
முகத்தில் புன்னளகளய வரவளழத்தது.
அவள் ஆண்டு விழாவின் வததி, வநரம் பற்றி
வபசவும், "இருங்க. வமவனஜர் கூப்பிடுவைன். I will check my
availability " என்று கூறி யது மதாளலப்வபசியில்
மாவனஜளர அளழத்தான்.
அப்மபாழுது அங்கு வந்த நிரஞ்சன், ராதாளவ
ஆச்சரியமாகப் பார்த்தான்.
"வே ராதா." என்று அவளிடம் கூை, ராதா
நிரஞ்சளனப் பார்த்துப் புன்னளகத்தாள்.
யதுநந்தன் இவர்களைக் குழப்பமாக பார்க்க, "சார். she
is my would-be " என்று நிரஞ்சன் மவட்கப் புன்னளகவயாடு
கூறினான்.
அந்த ஒரு மநாடியில் யதுநந்தனின் மனதில்,
அன்ளைய ராதாளவ பற்றிய குழப்பமான மனநிளல
நிளனவு வந்தது. இன்று அவனுக்கு சில விஷயங்கள்
மதளிவாக புலப்பட்டது.
யதுநந்தனின் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சிகளும்
மவளிப்படவில்ளல.
"இங்க எங்க?" என்று நிரஞ்சன் ராதாளவ பார்த்து
வகள்வியாக நிறுத்தினான். "school function க்கு யது சார்
invite பண்ண வந்வதன்" என்று ராதா பதிலளிக்க,
"அதற்காக, நீங்க எதுக்கு வரணும்?" என்று நிரஞ்சன்
வகள்வி வகட்டு தன் யதுவின் முன் தன் உரிளமளய
நிளலநாட்ட முயற்சித்தான்.

அகிலாகண்ணன் 39
50:50
"நான் ஏன் வரக்கூடாது?" என்று ராதா நிரஞ்சன்
முகத்ளதப் பார்த்து அப்பாவியாகக் வகட்டாள்.
'இது என்ன விதண்டாவாதமான பதில்' என்று
எண்ணி, வமவல என்ன வபசுவது என்று மதரியாமல்
நிரஞ்சன் அளமதியாக நின்ைான். 'என்ன ஒரு
மவள்ைந்தியான பதில்' என்று எண்ணினான் யது.
ஒருவளர ஒருவர் புரிந்து மகாள்பவர்கள் வாழ்வில்
இளணவார்கைா?
இல்ளல... வாழ்வில் இளணந்த பின் ஒருவளர
ஒருவர் புரிந்து மகாள்வார்கைா?
நிரஞ்சனிடம் வதளவயான விஷயங்களை வகட்டுக்
மகாண்டு, ,யது அவனுக்கு வவறு வவளல மகாடுக்க,
அப்மபாழுது மில்க் வஷக் வந்தது.
நிரஞ்சன் வவறு வழி இல்லாமல் தன் பணிளயத்
மதாடர மசன்ைான்.
'ஒரு டீச்சருக்கு இவ்வைவு மரியாளதயா? யாளரயும்
மதித்துப் வபசாத இவர் மில்க் வஷக் மகாடுத்து
விருவதாம்பல் மசய்யும் அைவுக்கு ராதாவிற்கு
மசல்வாக்கு உண்டா?இவர்கைது இந்தச் சந்திப்பு தான்
முதல் சந்திப்பா?’ என்று பல வகள்விகள் நிரஞ்சனின்
மனதில் வதான்றியது.
இந்த சந்வதகத்ளத பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு,
'வவளல நிமித்தமாக மதரிந்திருக்கும்' என்று முடிவுக்கு
வந்தவனாக மதளிவான சிந்தளனவயாடு தன்
வவளலளயத் மதாடர மசன்ைான் நிரஞ்சன்.

அகிலாகண்ணன் 40
50:50
ராதா மில்க் வஷக் குடித்து முடிக்க, அவளைப்
பார்த்தபடி, "நிரஞ்சன் is so lucky " என்று யதுநந்தன் தன்
உணர்ச்சிகளை மளைத்துக் கூறினான்.
பல வநரங்களில் மபண்களுக்கு மசால்லாத
விஷங்களும் புரியும். அதுவவ இளைவனின் பளடப்பின்
சிைப்பு தன்ளமவயா!
இன்று ராதாவால் அவன் எண்ண ஓட்டத்ளதப் புரிந்து
மகாள்ை முடிந்தது.
'இனி இவளன சந்திக்க கூடாது' என்று
எண்ணியவைாக, "வதங்க்ஸ்" என்று கூறி, ராதா எழுந்து
மகாண்டாள்.
யதுவின் அறிவு அவளன அளமதி காக்க
மசான்னாலும், அவன் உதடுகள் அந்த வகள்விளய
வகட்டது.
அப்மபாழுது, வவளலயில் சந்வதகம் வகட்பதற்காகக்
கதளவ திைந்தான் நிரஞ்சன். யதுவின் வகள்வியால் ஆணி
அடித்தது வபால் அளைக்குள் உள்வை நுளழயாமல்
கதவருவக ஸ்தம்பித்து நின்று ராதாவின் பதிலுக்காக தன்
காதுகளை தீட்டிக் மகாண்டு காத்திருந்தான் நிரஞ்சன்.
கண்களில் மமல்லிய எதிர்பார்ப்வபாடு ராதாவின்
பதிலுக்காக காத்திருந்தான் யதுநந்தன்

அகிலாகண்ணன் 41
50:50

அத்தியாயம் 5
ராதா எழுந்துமகாள்ை, அவளை வழி அனுப்ப
மனமில்லால் அவளை மமன்ளமயாகப் பார்த்தபடி அந்த
வகள்விளய வகட்டான் யது.
"மபரியவங்க பார்த்து ளவக்கிை துளண நிச்சயமா
மபாருத்தமான துளணயா இருக்குமா ராதா?" என்று யது
பட்டும்படாமலும் வகட்டான்.
'நான் எளத வகட்க நிளனக்கிவைன்? என் ஆழ் மனம்
எளத வகட்க நிளனக்கிைது? என்ன பதில்
எதிர்பார்க்கிவைன்? நான் வகட்க நிளனப்பளத ராதா
புரிந்து மகாள்வாைா?' என்று பல வகள்விகள் யதுவின்
மனதில் வதான்ை யது ராதாளவ அளமதியாகப்
பார்த்தான்.
ராதா அளமதியாக அவளனப் பார்க்க, "என்ன டீச்சர்,
நீங்க பதில் மசால்ல முடியாதபடி வகள்வி
வகட்டுட்வடன்னா?" என்று யது புன்னளகவயாடு
வகட்டான்.
அதற்கு வமல் கதவருவக நிற்க முடியாமல் உள்வை
நுளழந்தான் நிரஞ்சன்.
"சாரி... " என்று கூறிக்மகாண்வட நிரஞ்சன் உள்வை
நுளழய, "சார் வகட்ட வகள்வி என் காதிலும்
விழுந்திருச்சு." என்று புன்னளகவயாடு ராதளவ பார்த்து
நின்ைான் நிரஞ்சன்.

அகிலாகண்ணன் 42
50:50
'நிச்சயம் மபாருத்தமாக இருக்கும்' என்று பதில் கூை
வவண்டும் என்ை ஆளண நிரஞ்சனின் கண்களில்
இருப்பது வபால் ராதா உணர்ந்தாள்.
யதுவின் கண்களை ஆராய முற்பட்டு வதாற்று
வபானாள் ராதா.
"None of the couples are born as Made for each other. Lovely
couples live as they are Made for each other. நம்ம வாழ்க்ளக
நாம் வாழும் விதத்தில் தான் இருக்குன்னு நான்
நம்பவைன்" என்று கூறி ராதா அங்கிருந்து தளல அளசத்து
விளடமபற்று வவகமாகக் கிைம்பினாள்.
தான் கூறிய வார்த்ளதகள் தன் வாழ்க்ளகளய
திளசமாற்ைப் வபாகும் விதம் மதரியாமல் பதிளலக்
கூறிவிட்டு வவகமாக மவளிவய மசன்ைாள் ராதா.
'இவளிடம் வகள்வி வகட்டது என் தப்பு' என்று
எண்ணி தன் வவளலயில் கவனத்ளத திருப்பினான்
யதுநந்தன்.
'இப்ப இவ என்ன மசால்ைா?' என்று நிரஞ்சன்
அளைளய விட்டு மவளிவய மசன்று மகாண்டிருக்கும்
ராதாளவ குழப்பமாக பார்த்தான்.
நிரஞ்சனின் கவனத்ளத திளச திருப்பும் விதமாக,
"என்ன நிரஞ்சன் எப்பவுவம phone தானா?" என்று
வகலியாக வபசினான் யது.
'ஜாலியா தான் வபசுவார். ஆனால் நாம் உரிளம
எடுத்துக் மகாள்ை கூடாது. வவளல விஷயத்தில் மனிதர்

அகிலாகண்ணன் 43
50:50
கிடுக்குபிடி' என்று எண்ணி நிரஞ்சன் யதுளவ
அளமதியாகப் பார்த்தான்.
நிரஞ்சனின் பதிலுக்காக யதுநந்தன் அவன்
முகத்ளதப் பார்க்க, "இல்ளல சார். வமடம் டீச்சர். அவங்க
அப்பா retired Head Master . குடும்பவம ஸ்ட்ரிக்ட் officer
மாதிரி இருக்காங்க. " என்று நிரஞ்சன் வசாகமாக
கூறினான்.
"காளலயில் வபச முடியாது. ஜாக்கிங், வயாகா, வீட்டு
வவளலன்னு busy ஆக இருக்காங்க. அப்புைம் ஸ்கூலில்
ரூல்ஸ் follow பண்ணி, மமாளபல் switch off
பண்ணிருவாங்க. சாயங்காலம் tution கிைாஸ்
எடுக்கிைாங்க. ளநட் மமாளபல் use பண்ண
மாட்டங்கைாம். வகட்டா, கல்யாணத்துக்கு அப்புைம்
வபச தாவன வபாவைாம்ன்னு மசால்ைாங்க. எங்க
வீட்டிவலயும் மபண் கிட்ட இப்ப வபச வவண்டாமுன்னு
மசால்லிட்டாங்க. நானும் சரின்னு மசால்லிட்வடன்"
என்று நிரஞ்சன் யதுநந்தனிடம் மகாண்டுவந்த files ளய
காட்டியபடிவய கூறினான்.
நிரஞ்சனின் வபச்சு யதுவிற்கு ரசிக்கவில்ளல.
யதுநந்தன் தன் கவனத்ளத வவளலயில் மசலுத்த
முயன்ைாலும் ராதாவின் முகம் அவன் கண்முன்
வதான்றியது. அளல பாய்ந்து மகாண்டிருந்த மனளத
அடக்கி முழு கவனத்ளதயும் வவளலயில் மசலுத்தினான்
யதுநந்தன்.
வவளலளய முடித்துவிட்டு, தன் நாற்காலியில்
சாய்வாக அமர்ந்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 44
50:50
"None of the couples are born as Made for each other. Lovely
couples live as they are Made for each other " என்று ராதா கூறிய
வார்த்ளதகள் அவன் காதில் மீண்டும் மீண்டும் ஒலித்தது.
யதுநந்தன் தன் வமளஜயின் மீதிருந்த வபனாளவ
சுழற்றியபடி, தீவிரமாக வயாசித்தான்.
'தன்னிடம் இருப்பளதப் பறிக்கும் சக்தி
இளைவனுக்கு இருந்திருக்கலாம்! ஆனால் என் ஆளசளய
நிராளசயாக மாற்றும் சக்தி யா ருக்கும் கிளடயாது.' என்று
தனக்கு தாவன கூறிக்மகாண்டான் யதுநந்தன்.
இருள் கவ்வ, அலுவலகத்தில் இருந்து, வீட்டிற்குச்
மசன்ைான் யதுநந்தன்.
வழக்கமாக அவளனச் சூழ்ந்து மகாள்ளும் தனிளம
இன்று யதுளவ சூழ்ந்து மகாள்ைவில்ளல.
அவன் அருவக ராதா இருப்பது வபான்ை பிரளம
வதான்றியது.
ராதா அருவக இருப்பது வபால் வதான்றுவது
இன்பமாக இருந்தாலும், அது பிரளம என்று வதான்றிய
மநாடி யதுவின் வகாபம் அதிகரித்தது.
வகாபமாக, வீட்டிற்குள் குறுக்கும் மநடுக்குமாக
நடந்தான்.
காளலயில் கண்ணியமாக நடந்து மகாண்ட
யதுநந்தன் இப்மபாழுது இல்ளல.

அகிலாகண்ணன் 45
50:50
மது அருந்த எண்ணி, வீட்டில் இருக்கும் பாட்டிளல
திைந்தான் யதுநந்தன். 'ராதா இதற்கும் சட்டம் வபசுவாள்'
என்ை எண்ணம் வதான்ை பாட்டிளல மூடி ளவத்தான் யது.
ராதாவின் அருவக நிரஞ்சன் நிற்பது வபால் காட்சி
வதான்ை, தன் ளகயிலிருந்த பாட்டிளலச் சுவரின் மீது
தூக்கி எறிந்தான் யதுநந்தன்.
பாட்டில் சுக்கு நூைாகச் சிதறி விழுந்தது. தன்
ஆளசயும் இளதப் வபால் உளடந்து விடுவமா என்ை
அச்சம் யதுளவ சூழ்ந்தது
'இருமுளைவய சந்தித்த மபண்ணால், என்ளன
இப்படி மாற்ை முடியுமா?' என்று யதுவின் மனம் வகட்க,
'அவள் எனக்கு வவண்டும் என்ை எண்ணமா? இல்ளல
ராதா எனக்கு இல்ளல என்ை ஏமாற்ைத்தின் வகாபமா?'
என்று சுய ஆராய்ச்சியில் இைங்கினான் யதுநந்தன்.
'நான் அவளை மைந்திருந்தாலும், அவள் ஏன் இன்று
என் அலுவலகத்திற்கு வந்தாள்?' என்று தனக்கு தாவன
வகட்டுக் மகாண்டான்.
'அதுவும் சாதாரண வமவனஜர் நிரஞ்சளன மணந்து
மகாள்கிவைன் என்று கூறுவதற்காகவா?' என்று மவறி
பிடித்தார் வபால் கத்தினான் யதுநந்தன்.
'நான் ஏன் ராதாளவ சந்திக்க வவண்டும். ராதா
எனக்காக, அவள் எனக்காக மட்டும் தான்... அவள்
நந்தனின் ராதா. ' என்று தனக்கு தாவன வகாபத்தில்
உறுமினான்.

அகிலாகண்ணன் 46
50:50
'என்ளன விட, நிரஞ்சன் எந்த விதத்தில் உசத்தி?'
என்ை வகள்வி யதுநந்தனின் மனதில் எழுந்தது.
'எனக்மகன்று யாரும் இல்ளல. அவனுக்மகன்று தாய்
தந்ளத இருப்பதாலா?' என்ை எண்ணம் யதுவிற்குள்
மசால்லிலடங்கா வவதளனளயக் கிைப்பியது.
'அவன் என்ளன விட எத்தளனப் படி கீழ்... என்று
எடுத்துக் காட்டுகிவைன்' என்று சூளுளரத்து அதற்கான
வவளலளயத் மதளிவாக மசய்தான் யதுநந்தன்.
நாட்கள் அதன் வபாக்கில் நகர, ஆண்டு விழாவின்
நாளும் வந்தது.
ராதா பச்ளச நிை மமல்லிய பட்டுப் புடளவயில்
அங்கும் இங்கும் குழந்ளதகவைாடு அளலந்து
மகாண்டிருந்தாள்.
ராதாவின் முகத்தில் இருந்த கவனம், அவள்
கண்களில் இருந்த கணக்கீடு இன்று நடந்து
மகாண்டிருக்கும் விழாவில் ராதாவிற்கு மபரும் பங்கு
இருப்பளதப் பளை சாற்றியது. யதுநந்தனின் கண்கள்
யாரும் அறியா வண்ணம் ராதாளவ உரிளமயாகத்
மதாடர்ந்து மகாண்டிருந்தது.
ராதாளவ மனதில் மகாண்டும்,
அளழத்துவிட்டார்கவை என்றும் தான் யதுநந்தன் அங்கு
வந்திருந்தான். நிகழ்ச்சி மதாடங்கிய சில நிமிடங்களில்,
குழந்ளதகள் யதுநந்தனின் மனளதக் கவர்ந்து
விட்டார்கள். குழந்ளதகளின் பாடல் வதன்மளழயாக
எங்கும் இனித்தது. பரதநாட்டியம் முதல் இன்ளைய

அகிலாகண்ணன் 47
50:50
நவீன நடனம் வளர குழந்ளதகளின் திைளம
ஆசிரியர்களின் உளழப்ளபப் பளை சாற்றியது.
இன்ளைய சூழ்நிளலகளுக்கு ஏற்ப கருத்து மசால்லும்
நாடகம், நளகச்சுளவ நாடகம் , தமிழின் மபருளம வபசும்
நாடகம் என பல நாடகங்கள் அரங்வகற்ைப்பட்டது.
அந்த மாளலப் மபாழுது யதுநந்தனுக்கு மைக்க
முடியாத மாளலப் மபாழுதாக அளமந்தது.
யாரும் எதிர் பாராவண்ணம் விழா முடியும் வளர
யதுநந்தன் மபாறுளமயாக அமர்ந்திருந்தான்.
விழா முடிந்து தளலளம ஆசாரியளரப்
பாராட்டிவிட்டு அங்கிருந்து கிைம்பினான் யதுநந்தன்.
தளலளம ஆசிரியர், ஆனந்தத்தில் உச்சியில்
இருந்தார்.
அப்மபாழுது பதட்டமாக அங்கும் இங்கும் நடந்து
மகாண்டிருக்கும் ராதா கண்ணில் பட, அவரிடம்
விளடமபற்று ராதாளவ வநாக்கிச் மசன்ைான் யதுநந்தன்.
"என்ன ஆச்சு?" என்று யதுநந்தன் தன் ளகயில் கார்
சாவிளய சுழட்டியபடிவய வினவினான்.
"வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகளல. அண்ணன், அப்பா
இரண்டு வபரும் phone எடுக்களல. அது தான்
ஆட்வடாவிற்க்காக பார்த்துட்டு இருக்வகன்." என்று ராதா
சாளலளய பார்த்தபடி கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 48
50:50
"எல்லாரும் கிைம்பும் வநரம். ஆட்வடா கிளடப்பது
கஷ்டம். நான் ட்வராப் பண்வைன்" என்று யதுநந்தன் கூை,
ராதா அவளனத் தயக்கமாக பார்த்தாள்.
அப்மபாழுது, ராதாவின் மமாளபல் ஒலிக்க, "என்ன
அம்மா மசால்றீங்க?" என்று ராதா பதட்டமாக வகட்டாள்.
சில நிமிட உளரயாடலுக்குப் பின், யதுநந்தன் அருவக
வந்தாள் ராதா.
ராதாவின் முகத்ளத பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான்
யதுநந்தன். ராதாவின் முகத்தில் உள்ை வசார்வு அவளன
வாட்டியது. சில நிமிடங்கள் முன் வளர அன்று மலர்ந்த
பூவாக மஜாலித்த அவள் முகம் வாடியிருக்க, "ராதா என்ன
ஆச்சு?" என்று தன்ளமயாக வகட்டான் யதுநந்தன்.
"அப்பாவுக்கு மநஞ்சு வலி. எல்லாரும்
ோஸ்பிடலில் இருக்காங்க. என்ளன ோஸ்பிடலில்
ட்வராப் பண்ண முடியுமா?" என்று வசார்வாக வகட்டாள்
ராதா.
"வாங்க." என்று கூறி வண்டிளயக் கிைப்பினான்.
ராதா எதுவும் வபசும் மனநிளலளமயில் இல்ளல.
அவளைச் சமாதானம் மசய்யும் விதம் மதரியாமல்
அளமதியாகக் காளர மசலுத்தினான் யதுநந்தன்.
ராதாவின் நண்பன் என அறிமுகமாகி, அளனத்து
உதவிகளையும் மசய்து மகாண்டிருந்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 49
50:50
"என்ன நடந்தது?" என்று வகட்டு மதரிந்து மகாண்ட
ராதா, தன் தாய்க்கு ஆதரவாக அவர் அருவக அமர்ந்து
மகாண்டாள்.
சித்ரா, சஞ்சனா இருவரும் வீட்டில் இருக்க,
வதளவயான வவளலகளை ஸ்ரீதரும், யதுநந்தனும் மசய்து
மகாண்டிருந்தனர்.
ராதாவின் தந்ளத ஆபத்தான கட்டத்ளத தாண்ட,
மருத்துவமளனயில் யதுநந்தளன தனியாகச் சந்தித்தாள்
ராதா.
யதுநந்தனின் சட்ளடளய பிடித்து, "ஏன் இப்படி
பண்ணீங்க?" என்று வகாபமாக வகட்டாள் ராதா.
யதுநந்தன் அளமதியாக ராதாளவ பார்க்க, "மதரியாத
மாதிரி நடிக்க வவண்டாம். எனக்கு எல்லாம் மதரியும்.
ஏன் இப்படி மசய்தீங்க?" என்று மீண்டும் வகாபமாக
வகட்டு யதுநந்தளன முளைத்துப் பார்த்தாள்.
ராதாவின் வகள்வி புரியாமல், 'இவள்
சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு என்னால் தீங்கு விளைவிக்க
முடியுமா?' என்று எண்ணி யதுநந்தன் ராதாளவ
பரிதாபமாக பார்த்தான்.

அகிலாகண்ணன் 50
50:50

அத்தியாயம் 6
ராதா யதுநந்தனின் சட்ளடளய பிடித்துக் மகாண்டு,
"ஏன் இப்படி பண்ணீங்க?" என்று வகாபமாக வகட்டாள்.
ராதா தன்ளன குற்ைம் சாட்டுவது யதுவிற்கு
வருத்தத்ளத அளிக்க, அவள் தன்ளன வகள்வி வகட்கும்
முளை கட்டுக்கடங்கா வகாபத்ளத உண்டு பண்ணியது.
அவள் ளககளை மகாத்தாகப் பிடித்து தூக்கி எறியும்
மவறி கனலாய் கிைம்ப, ராதாவின் கண்களை ஊடுருவிப்
பார்த்தான்.
யதுநந்தனின் கண்களில் மதரிந்த வகாபம், எதிவர
இருப்பவளர நடுங்கச் மசய்யும் சக்தி வாய்ந்ததாக
இருந்தாலும், அதற்குச் சிறிதும் பயமின்றி, "ச்ச..." என்று
மவறுப்பாகக் கூறிவிட்டு தன் முகத்ளத வவறு பக்கம்
திருப்பிக் மகாண்டாள் ராதா.
யதுநந்தனின் வகாபம் ராதாளவ பாதிக்கவில்ளல.
ஆனால், ராதாவின் முகத்திலிருந்த வாட்டம் யதுளவ
பாதித்தது. தந்ளதக்கு உடல் நிளல சரி இல்லாத
வநரத்திலும், தன் பயத்ளத, வலிளய மளைத்து
அளனவளரயும் தாங்கி நின்று ளதரியமாக அவள்
ளகயாண்ட விதம் யதுநந்தளன ஈர்த்திருந்தது.
ராதா மளைக்க நிளனத்தாலும், அவள் முகம்
வாட்டத்ளதக் காட்டியது. ராதாவின் வாடிய முகம்,
கனலாய் எரிந்து மகாண்டிருந்த அவன் வகாபத்ளத
வடியச் மசய்தது.

அகிலாகண்ணன் 51
50:50
'என் வகாபத்ளத ராதா இப்மபாழுது தாங்கி மகாள்ை
மாட்டாள்.' என்று தனக்கு தாவன எண்ணிக் மகாண்டு,
"என்ன நடந்ததுன்னு நீ மசால்லவவ இல்ளலவய ராதா?"
என்று தன் முகம் பார்க்காமல் சுவளரப் பார்த்து நின்று
மகாண்டிருந்த ராதாவிடம் மபாறுளமயாகக் வகட்டான்
யதுநந்தன்.
'இவளுக்கு என்ன மதரியும். எதுவளர மதரியும் என்று
எனக்குத் மதரிய வவண்டும்.' என்ை சிந்தளன ஓடியது
யதுவின் மனதில்.
"ஏன், என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்குத் மதரியாதா?"
என்று வவகமாகத் திரும்பி யதுவின் முகம் பார்த்து
கடுப்பாகக் வகட்டாள் ராதா.
"மதரியாததால் தான், மதரிஞ்சிக்கலாமுன்னு
வகட்கவைன்." என்று ளககளை தன் மார்பின் குறுக்வக
இறுகக் கட்டிக்மகாண்டு ராதாளவ கூர்ளமயாக பார்த்துக்
வகட்டான்.
"ஓ மதரியாது. உங்களுக்குத் மதரியாது. அப்படி
தாவன! மதரிஞ்சிக்வகாங்க. எங்க வீட்டில் எனக்கு ஒரு
மாப்பிள்ளை பார்த்திருந்தாங்க. அவர் பாஸ் அவளர
வவளலளய விட்டு தூக்கிட்டாங்க. வவளலளய விட்டு
அனுப்பிச்சது மட்டும் இல்ளல, வவறு எங்வகயும்
வவளலக் கிளடக்க முடியாதபடி black mark குத்தி
அனுப்பிச்சிட்டார்." என்று கூறி ராதா யதுநந்தளன
மவறுப்பாகப் பார்த்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 52
50:50
ராதா வபசுவதற்கு மறுப்வபதும் கூைாமல், யதுநந்தன்
தன் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சிளயயும் காட்டாமல்
அளமதியாக நின்ைான்.
ராதா வமலும் மதாடர்ந்தாள். "மாப்பிள்ளைக்கு
வவளலப் வபானதுக்கு நான் தான் காரணம். என் ராசி, என்
வநரமுன்னு மசால்லி, கல்யாணத்ளத நிறுத்திட்டாங்க.
ஊமரல்லாம் மதரிஞ்ச பிைகு இப்படி கல்யாணம் நின்னு
வபாச்வசன்னு வருத்தப்பட்டதில் எங்க அப்பாவுக்கு
இப்படி ஆகிருச்சு" என்று கடுங்வகாபமாக ஆரம்பித்து,
மசால்லிலடங்கா வவதளனவயாடு முடித்தாள் ராதா.
"வவளலப் வபான விஷயம் மதரிஞ்சா , நீங்க
கல்யாணத்ளத நிறுத்திருவீங்கன்னு மாப்பிள்ளை
வீட்டில் முந்திக்கிட்டாங்க." என்று விட்மடறியாக
கூறினான் யதுநந்தன்.
"யார் நிறுத்தினா என்ன, உங்களுக்குக் கல்யாணம்
நிக்கணும். நீங்க நிளனத்தது நடந்திருச்சு." என்று ராதா
நக்கலாகக் கூறினாள்.
"உன் கல்யாணம் நிற்பதால் எனக்கு என்ன லாபம்?"
என்று யதுநந்தன் கூர்ளமயாக வகட்டான்.
"லாபம். சரியான வார்த்ளத. நீங்க ஒரு மதாழிலதிபர்
இல்ளலயா? உங்க விஷயத்தில் எல்லாவம லாப கணக்கா
தான் மதரியும். சின்ன மபண் அடிப்பட்டு விழுந்தாலும்
அது பணமாகத் தான் மதரியும். வயதான மனிதர்
படுத்துக்கிடந்தாலும் அதிலும் லாபம் மட்டும் தான்
மதரியும்." என்று ராதா யதுநந்தளன க்வராதமாக
பார்த்தபடி கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 53
50:50
"ஆமாம். நான் ஒரு மதாழில் அதிபர். என் கண்ணில்
எல்லாம் லாப கணக்கா மட்டும் தான் மதரியும். இப்பவும்
எனக்கு லாபம் மட்டும் தான் மதரியுது. சுயபுத்தி
இல்லாமல், ராசி, வநரம்.. இப்படிக் கண்டளதயும்
காரணம் காட்டி கல்யாணத்ளத நிறுத்திய ஒருத்தன்
உனக்கு நல்ல வாழ்க்ளகளயக் மகாடுக்க மாட்டான். உன்
நிதானத்திற்கும், நிமிர்வுக்கும், கம்பீரத்துக்கும்,
முற்வபாக்கு சிந்தளனக்கும் நிரஞ்சன் மபாருத்தமான
ஆவை கிளடயாது. உன் வவகத்ளத அவன் தாங்க
மாட்டான் ராதா." என்று யதுநந்தன் வவகமாக ஆரம்பித்து,
மபாறுளமயாக முடித்தான்.
"ஆோ. என் சுய ஒழுக்கத்திற்கும், நான் வாழை
வகாட்பாடுகள் நிளைந்த வாழ்க்ளகக்கும் மபாருத்தமான
ஆள் யார் சார்? நீங்கைா?" என்று தன் கண்களை இடுக்கி
யதுநந்தளன பார்த்து எள்ைலாகக் வகட்டாள் ராதா.
அந்தச் சூழ்நிளலயிலும் ராதா வபசிய நயாண்டி,
யதுவின் முகத்தில் சிறு புன்னளகளய வரவளழத்தது.
'யது. சிரிச்சி மதாளலத்திராத. அப்புைம் டீச்சர் பிரம்பு
எடுத்து மவளுத்தாலும் மவளுத்திருவாங்க' என்று
எண்ணித் வதான்றிய புன்னளகளய மளைத்து ராதாளவ
மமௌனமாகப் பார்த்தான்.
ராதா வகட்கும் வகள்விக்குப் பதில் கூை முடியாமல்
மமௌன மமாழிளயப் பின்பற்றினான் யதுநந்தன்.
"என்ன பதிளல காணும்?" என்று ராதா
விடாப்பிடியாகக் கடுப்பாக வகட்க, "ராதா, கல்யாணம்

அகிலாகண்ணன் 54
50:50
நின்ைதில் அவ்வைவு வருத்தமா?" என்று ராதாவின்
முகத்ளத ஆழமாகப் பார்த்தபடி வகட்டான் யதுநந்தன்.
"எனக்கு எங்க அப்பாளவத் தவிர வவறு யாளரப்
பற்றியும் கவளலயும் இல்ளல. எளதப் பற்றிய
சிந்தளனயும் இல்ளல" என்று ராதா அழுத்தமாகக்
கூறினாள்.
நிம்மதி மபருமூச்சு விட்டவனாக, "ராதா." என்று
மமன்ளமயாக அளழத்தான்.
"உங்களைச் சந்தித்தது மூன்று முளையாக
இருக்கலாம். நாம் சந்தித்தது கூட ஒரு நல்ல சந்திப்பாக
அளமயளல. ஆனாலும் உங்க வமல் ஒரு நம்பிக்ளகயும்
மரியாளதயும் ளவத்திருந்வதன். நீங்க இப்படிச்
மசய்திருக்க வவண்டாம்" என்று ராதா மபாறுளமயாக
கூறினாள்.
ராதாவின் முகத்ளத ஆராயும் விதமாகப் பார்த்தான்
யதுநந்தன். அவள் வகாபம் வடிந்திருந்தது.
'என் வமல் நம்பிக்ளக.' என்று ராதா கூறிய வார்த்ளத
யதுநந்தனுக்கு புன்னளகளய வரவளழத்தது. சில
நிமிடங்களுக்கு முன் ராதா தன் சட்ளடளயப் பிடித்தது
நிளனவு வர அந்தப் புன்னளக மபரிதாக விரிந்தது.
அப்மபாழுது மருத்துவமளனக்குள் நுளழந்தான்
நிரஞ்சன்.
'நான் அவசரப்பட்டுவிட்வடன். வதளவ இல்லாமல்
வபசிவிட்வடன். இப்மபாழுது அம்மாளவச் சமாளிக்க
முடியாது. ராதாளவ வபசி சமாளிச்சிரலாம். அவளைக்

அகிலாகண்ணன் 55
50:50
கல்யாணம் மசய்து மகாள்வவன் என்று வாக்கு மகாடுக்க
வவண்டும்' என்று எண்ணியவனாக ராதா தந்ளத
இருக்கும் இடத்ளதத் மதரிந்து மகாண்டு வவகமாக
நடந்தான்.
அப்மபாழுது ராதா, யதுநந்தன் இருவரும் வபசி
மகாண்டிருப்பளதப் பார்த்தான் நிரஞ்சன். அவன் அவசர
புத்தி விளரவாக வவளல மசய்தது.
"ஓ. இவர் தான் நீ வவணும்னு என்ளன வவளலளய
விட்டு தூக்கினார்ன்னு நிளனத்வதன். இதில் நீயும்
கூட்டா?" என்று யதுநந்தன், ராதா இருவளரயும் பார்த்து
சத்தமாகக் வகட்டபடிவய அவர்கள் அருகில் வந்தான்.
ராதாவிடம் அவள் குடும்பமும், யதுநந்தனும்
மளைக்க நிளனத்த விஷயத்ளத நிரஞ்சன் கூை, அவளன
அதிர்ச்சிவயாடு பார்த்தான் யதுநந்தன்.
'இந்வநரம் நிரஞ்சனிடம் தன் வகாபத்ளத காட்டுவது,
நிளலளமளய இன்னும் வமாசமாக்கும்.' என்மைண்ணி
யதுநந்தன் மசய்வதறியாது தன் ளக முஷ்டிளய இறுக
பிடித்து தன் வகாபத்ளதக் கட்டுப்படுத்தினான்.
நிரஞ்சன் ஏதாவது வபசி, அந்த வார்த்ளதகள்
ராதாளவ காயப்படுத்தும் என்மைண்ணி அளமதியாக
இருக்க முடிவு மசய்தான் யதுநந்தன்.
நிரஞ்சன் அருவக மசன்று, "என்ன மசான்னீங்க?"
என்று ராதா அழுத்தமாக நிதானமாகக் வகட்டாள்.
நிரஞ்சன் கூறும் வார்த்ளதகள் அவளை
காயப்படுத்தும் என்ைறிந்தவனாக அவள் ளககளை

அகிலாகண்ணன் 56
50:50
பிடித்து, "ராதா, வவண்டாம் விடு." என்று கூறினான்
யதுநந்தன்.
"நிரஞ்சன் இங்கிருந்து கிைம்பிடு" என்று யது
வகாபமாக அவளன எச்சரிக்க, யதுநந்தளன பின்வன
தள்ளிவிட்டு நிரஞ்சன் முன் வந்து நின்ைாள் ராதா.
"என்ன மசான்னீங்க? come again." என்று அழுத்தமாகக்
வகட்டாள் ராதா. அவள் குரலில் அவன் வபசியதன்
மபாருள் மதரிந்தாக வவண்டும் என்ை மவறி இருந்தது.
"என்ன குரளல உயர்த்துை? மபண்ணா அடக்கமா
வபசு. உங்க அப்பா கிட்ட மசான்வனன். தாங்க முடியாமல்
இங்க வந்து படுத்திட்டார். ஏவதா உன்ளனக் கல்யாணம்
மசய்து இளதச் சரி மசய்யலாமுன்னு பார்த்வதன். என்ன
மசான்வனன்? என்ன மசான்வனன்னு, திரும்பத் திரும்ப
வகட்கை? உன் நடத்ளதளயப் பற்றி தான் மசான்வனன்.
உன்ளனப் பற்றி தான் டி மசான்வனன்." என்று நிரஞ்சன்
ஒவ்மவாரு வார்த்ளதயாக அழுத்தமாகக் கூறினான்.
இந்த வார்த்ளதகளில் ராதா நிளலகுளலந்து
விடுவாள் என்று அஞ்சி யதுநந்தன் ராதளவ பதட்டமாகப்
பார்த்தான்.
நிரஞ்சன் அருவக மசன்ை ராதா, அவன் கன்னத்தில்
பைார், பைார் என்று இரு முளை அளைந்தாள் ராதா.
"யாளரப் பார்த்து என்ன வார்த்ளத மசால்ை? உன்
வபச்சால், என் அப்பா இப்ப இங்கிருந்தாலும்..,
கல்யாணம் நின்று, உன்கிட்ட இருந்து நான் தப்பித்த

அகிலாகண்ணன் 57
50:50
விஷயத்திற்காகவவ எங்க அப்பா கம்பீரமா எழுந்து
வருவார்", என்று வீரா வவசமாகக் கூறினாள் ராதா.
'தன் வபச்சில் வசார்ந்து, சுருண்டு விழுவாள்' என்ை
நிரஞ்சனின் எண்ணத்திற்கு மாைாக மவகுண்மடழுந்த
ராதளவ சற்று பயந்து பார்த்தான் நிரஞ்சன்.
குனியக் குனிய குட்டும் உலகம் தாவன இது!
அவள் பின் நின்று மகாண்டிருந்த யதுநந்தனின்
முகபாவளன நிரஞ்சனின் பயத்ளத அதிகரித்தது.
தன் அவசர புத்திளய மனதிற்குள் மநாந்து
மகாண்டான் நிரஞ்சன். ராதாவின் வகாபம் அவளின்
வநர்ளமளயப் வபசியது.
"யாளர பற்றி வபசுை? ஒரு மபண்ளண பற்றி என்ன
வவணாலும் வபசுவியா? மசால்லு. திரும்பச் மசால்லு."
என்று ராதா மீண்டும் வகட்க, நிரஞ்சன் தன் கன்னத்தில்
ளக ளவத்து அதிர்ச்சி அளடந்தவனாக நின்ைான்.
மவறி அடங்காதவைாக, அவளன அவத வவகத்தில்
மீண்டும் அளைந்தாள். "டீ வபாட்டு வபசுை.
மபாண்ணுங்கனா மரியாளத மகாடுக்கணும். உன்
இஷ்டபடி வபசக் கூடாது. மபாண்ணுங்க நாங்க ஒழுங்கா
இருந்தா மட்டும் வபாதாது. ஆண்கள் நீங்க பார்க்கிை
பார்ளவயும் ஒழுங்கா இருக்கனும். அப்படின்னா
எல்லாம் சரி ஆகிரும்." என்று தன் ஆள் காட்டி விரளல
உயர்த்தி அவளன மிரட்டினாள் ராதா.
அங்கு நடப்பவற்ளை அளமதியாக யதுநந்தன்
பார்த்துக் மகாண்டிருக்க, "சார். இவ்வைவு பிரச்சளன

அகிலாகண்ணன் 58
50:50
நடந்துகிட்டு இருக்கு. நீங்க இப்படி வவடிக்ளக
பார்த்திட்டு இருக்கீங்க?" என்று ஸ்ரீதர் பதறியபடி
யதுநந்தனிடம் வகட்டுக் மகாண்வட நிரஞ்சன், ராதா
இருவருக்கும் இளடயில் மசன்ைான் ஸ்ரீதர்.
நிரஞ்சளன பார்த்து, "இனி உங்களுக்கும்,
எங்களுக்கும் எந்தச் சம்பந்தமுமில்ளல. அது தான் மபண்
வவண்டாமுன்னு மசால்லி கல்யாணத்ளத
நிறுத்திடீங்கள்ல..? தயவு மசய்து பிரச்சளன பண்ணாம
கிைம்புங்க" என்று ஸ்ரீதர் பக்குவமாக கூை, நிரஞ்சன்
ராதளவ வகாபமாக முளைத்துக் மகாண்டு கிைம்பினான்.
ராதாவின் தளலளய மமன்ளமயாகத் தடவி,
"அப்பாவுக்கு சரி ஆகிருச்சு. நீ ஏன் வதளவ இல்லாமல்
அவன் கிட்ட சண்ளட வைர்கிை?" என்று ஸ்ரீதர்
மமன்ளமயாகக் வகட்டான்.
"இல்ளல அண்ணா. அவன் தப்பா வபசுைான்." என்று
ராதா குற்ைம் சாட்டும் குரலில் கூை, "மதரியும். விடு ராதா.
ஊரில் நாலு வபர் நாலு விதமா தான் இருப்பாங்க.
உன்னால் எல்லாளரயும் திருத்த முடியாது ராதா.
தப்பானவங்கன்னு மதரிந்தா நாம் தான் அங்கிருந்து
விலகிரணும்." என்று ராதாவிடம் கண்டிப்பாகக்
கூறினான் ஸ்ரீதர்.
ராதா சமாதானம் அளடயாதவைாகத் தன்
அண்ணனின் மசால்லுக்காக தளல அளசத்தாள்.
"நான் உன்ளனத் வதடி தான் இங்கு வந்வதன்.
அம்மாளவ வீட்டில் விட்டுவிட்டு வவரன். நீ இங்க இரு.
" என்று கூை ராதா மமௌனமாகத் தளல அளசத்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 59
50:50
"யது சார் மராம்ப நன்றி. உங்க reference இல் தான்
எல்லாம் எளிதாக முடிந்தது. நீங்களும் இங்கவய தான்
இருக்கீங்க. உங்களுக்கும் களைப்பா இருக்குவம." என்று
குரலில் வாஞ்ளசவயாடு கூறினான் ஸ்ரீதர்.
"ஒன்னும் பிரச்சளன இல்ளல.நீங்க வர வளரக்கும்
நான் இங்க இருக்வகன். நீங்க வீட்டுக்கு வபாயிட்டு
வாங்க." என்று குரலில் கனிவவாடு கூறினான் யதுநந்தன்.
ஸ்ரீதர் தன் தாவயாடு வீட்டுக்குச் மசல்ல, ICU க்கு
மவளிவய இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தாள் ராதா.
அவள் அருவக அமர்ந்த யதுநந்தன், "ராதா, மராம்ப
வசார்வா இருக்க. குடிக்க, ஏதாவது வாங்கிட்டு
வரட்டுமா?" என்று அக்களையாகக் வகட்டான்.
ராதா பதில் கூைாமல் அமர்ந்திருக்க, "ராதா ஏதாவது
வகட்டா பதில் மசால்ல மாட்டியா?" என்று கடுப்பாக
வகட்டான் யதுநந்தன்.
ராதா ஏைனமாகப் புன்னளகத்து, "நான் வகள்வி
வகட்கும் மபாழுது நீங்க பதில் மசான்னீங்கைா?" என்று
ராதா சுவளர பார்த்தபடி வகட்க, "ராதா...." என்று
தடுமாற்ைமான குரலில் அளழத்தான் யதுநந்தன்.
"நான் உங்களை வகள்வி வகட்கும் மபாழுதும்,
எல்லாப் பிரச்சளனக்கும் நீங்க தான் காரணமுன்னும்
மசால்லும் மபாழுதும் ஏன் அளமதியாக இருந்தீங்க?
நிரஞ்சன் வபசியது உங்களுக்கு மதரிந்திருக்கு. நிரஞ்சன்
உங்க கிட்டயும் தப்பா வபசிருக்காருன்னு உங்க முகம்

அகிலாகண்ணன் 60
50:50
மசால்லுது. எங்க வீட்டிலும் மசால்லளல. நீங்களும்
மசால்லளல. " என்று வருத்தமாக கூறினாள் ராதா.
“எல்லாம் மதரிந்தும், ஏன் என்கிட்ட மசால்லளல?"
என்று ராதா தீவிரமாக வகட்டாள்.
"ஏன் நிரஞ்சனுக்கு மகாடுத்த அளையில் ஒன்ளை
எனக்கு மகாடுக்கலாமுன்னு பார்க்கரியா" என்று
தீவிரமான முகபாவளனவயாடும், கண்ணில் குறும்பு
புன்னளகவயாடும் யது வகட்க, "நான் சீரியஸா வபசிட்டு
இருக்வகன்" என்று ராதா கண்டிப்பாக கூறினாள்.
"நீ எப்பவும் சீரியஸா தான் இருக்க ராதா. இப்படி
சீரியஸாவவ இருந்தால் உண்ளமயில் சீரியஸாகி இவத
மருத்துவமளனக்கு வரும்படி ஆகிரும்" என்று நக்கல்
மதானித்த குரலில் யதுநந்தன் கூை அவன் வகலி புரிந்தும்
புரியாதவைாக அவளன ஆழமாக பார்த்தாள் ராதா.
"நான் வகட்ட வகள்விக்குப் பதில்" என்று ராதா
கைாராக நிற்க, யது அவள் வகள்விக்கு பதில் கூறினான்.
அவன் கூறிய பதிலில் ராதாவின் கண்களில் கண்ணீர்
வழிந்தது.
தந்ளதயின் உடல் நிளல, நிரஞ்சனின் வபச்சு என
அளனத்துச் சூழ்நிளலயிலும் ளதரியமாக நின்ை ராதா
கண் கலங்குவளதத் தாங்க முடியாமல், "ராதும்மா..."
என்று மமன்ளமயாக அளழத்தான் யது.
இன்னல்களை ளதரியமாக எதிர்மகாண்ட ராதா,
அவன் அன்பிற்கு முன் உளடந்திருந்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 61
50:50
ராதாவின் கண்ணீர், யதுநந்தளன பாதித்தாலும்,
அவள் கண்ணீர் அவர்கள் இருவருக்கும் இளடவய
இருக்கும் வவறுபாட்ளட அடித்துச் மசல்வது வபால்
உணர்ந்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 62
50:50

அத்தியாயம் 7
"நான் வகட்ட வகள்விக்கு பதில். ஏன் என்கிட்வட
மசால்லளல?" என்று ராதா கைாராக நிற்க, யதுநந்தன்
அவளை சங்கடத்வதாடு பார்த்தான்.
ராதா சிறிதும் மனம் இைகாமல் யதுநந்தனின்
பதிலுக்காக அவளனக் கூர்ளமயாக பார்த்தாள்.
"ராதா... உன்ளனப் பார்த்த அந்த முதல் நாள் என்
மனதில் குழப்பம் உண்டானது நிஜம். என்ளன இதுவளர
யாருவம அத்தளன ளதரியமாகக் கண்டித்தது இல்ளல.
அந்த கண்டிப்பு என்ளன கவர்ந்திருக்கணுமுன்னு
நிளனக்கிவைன்." என்று யதுநந்தன் மமதுவாகக்
கூறினான்.
'நான் என்ன வகட்வடன்? இவன் என்ன
மசால்லுகிைான்?' என்ை ராதா சிந்தித்தாள்.
ஆனால் ராதாளவ வபசவிடாமல், யதுநந்தன் வமலும்
மதாடர்ந்தான். "நிரஞ்சன், உன்ளன would-be ன்னு
மசால்லும் மபாழுது என்னால் ஏற்றுக்மகாள்ை
முடியவில்ளல" என்று ராதாவின் முகம் பார்த்து
கூறினான்.
"நிரஞ்சளன அழித்து, உன்ளன ஏவதா ஒரு
நிர்பந்தத்திற்கு உட்படுத்திவயா... இல்ளல கடத்தி
மகாண்டு வபாயாவது கல்யாணம் மசய்யணுமுன்னு நான்
நிளனத்வதன்." என்று குற்ை உணர்ச்சிவயாடு கூறினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 63
50:50
"என்ன? என்ளன மிரட்டுவது வபால இருக்கு." என்று
ராதா யதுநந்தனின் கண்களை கூர்ளமயாகப் பார்த்து
வகள்வியாக நிறுத்த, "ஆமாம், அப்படி மிரட்டிய உடவன
நீங்க பயந்துட்டு தான் மறு வவளல பார்ப்பீங்க." என்று
யதுநந்தன் ராதாளவ பார்த்து சலிப்பாகக் கூறினான்.
"அட.. நான் பயப்பட மாட்வடங்கிைதில்ல இவ்வைவு
சலிப்பா?" என்று ராதா மீண்டும் வினவ, யதுநந்தன்
புன்னளகத்தான்.
"நீங்க மசால்ைமதல்லாம் சினிமா களத மாதிரி நல்லா
தான் இருக்கு. ஆனால், நீங்க மசான்னளத எல்லாம் ஏன்
மசய்யளல? உங்க பணபலம், அதிகார பலம் முன்
நாங்மகல்லாம் ஜுஜுபி தாவன." என்று ராதா நக்கல்
மதானித்த குரலில் சந்வதகம் வகட்டாள்.
"ஒரு மபண்ளண நிர்பந்தப் படுத்துவது தவறுங்கிை
எண்ணம் ஒருபுைம்... என்னால் உன்ளனக் கல்யாணம்
மசய்துக்க முடியும். ஆனால் மிஸ்.ராதா என்ளன ஒரு
நாளும் மன்னிக்க மாட்டங்க. அதனால் தான் அப்படி
மசய்யளல." என்று ஆழமான குரலில் கூறினான்.
'இது என்ன பதில். இது என்ன குரல். என் மனளதத்
மதாட்டு மசல்லும் குரல்' என அதிர்ச்சியாக அவளனப்
பார்த்தாள் ராதா.
"நீ எனக்கு இல்ளலமயன்ைாலும் பரவாயில்ளல. நீ
என் வமல் ளவத்திருக்கும் மரியாளதளய இழக்க நான்
விரும்பவில்ளல. ஒரு நல்ல நட்பாவது மீதி
இருக்கட்டுவமங்கிை எண்ணம்." என்று யதுநந்தன்
மதளிவாக கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 64
50:50
வபச்சு மசல்லும் திளசளய எண்ணி பயந்தவைாக,
"இதுக்கும் நான் வகட்ட வகள்விக்கு என்ன சம்பந்தம்?"
என்று ராதா வபச்சு மசல்லும் திளசளய மாற்றினாள்.
"இல்ளல. இமதல்லாம் உன்கிட்ட
மசால்லணுமுன்னு வதாணுச்சு. மசால்லிட்வடன்." என்று
ராதாவின் எண்ணங்களை அவள் முகத்தில் படிக்க
முயன்ைபடி கூறினான் யதுநந்தன்.
உணர்ச்சி துளடத்த ராதாவின் முகத்தில், வகள்வி
மட்டுவம நின்ைது.
'பதில் மசால்லவில்ளல என்ைால் ராதா
விடமாட்டாள்' என்று எண்ணியவனாக வமலும்
மதாடர்ந்தான்.
"நிரஞ்சன் தப்பா வபசினான். அவன் எண்ணம், வபச்சு
எதுவும் சரியில்ளல. அது தான் வவளலளய விட்டு
அனுப்பிவனன்" என்று தன் பற்களைக் கடித்து வகாபத்ளத
அடக்கிச் சிடுசிடுத்தான் யதுநந்தன்.
"அப்படி என்ன வபசினான்?" என்று ராதா மீண்டும்
வகாபமாக வகட்க, "Shut up ராதா. என்னால் மசால்ல
முடியாது ராதா." என்று அவளை விட அதீத வகாபத்தில்
கத்தினான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தனின் குரலில் அங்கிருந்த சிலர் திரும்பிப்
பார்க்க, அவன் முகத்தில் மதரிந்த மரௌத்திரம் ராதாளவ
சில்லிட மசய்தது.
"சரி... மசால்ல வவண்டாம்" என்று ராதா குரல் கம்ம
கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 65
50:50
"ஏன் மசால்ல முடியாது?" என்ை வகள்வி ராதாவின்
அறிவு, அவள் மனம் அளனத்ளதயும் தாண்டி
மவளிவந்தது.
ராதாவின் கண்களை ஊடுருவது வபால் பார்த்து, "நீ
என்ளனப்பற்றி என்ன நிளனக்கிைன்னு எனக்கு
மதரியாது ராதா. உன்ளன பார்த்தது தான் மூன்று முளை.
நான் உன்ளனப் பார்த்த நாள் முதல், நீ என் மனதில்
உயர்ந்த இடத்தில் இருக்க ராதா. நீ மசால்ை self discipline.
அது என்கிட்வட இல்ளல. அது தான் காரணவமா
என்னவவா? I admire that most in you.” என்று நிறுத்தி தன்
கண்களை இறுக மூடினான்.
கண்களை இறுக மூடி, ராதாவின் வமல் உள்ை
காதளல சாமர்த்திய சாலித்தனமாக மளைத்துக்
மகாண்டான் யது.
“உன்ளன நான் நல்ல விதமாக நிளனப்பது ஒரு
விஷயவம இல்ளல. ஆனால், வவறு யாராவது உன்ளனப்
பற்றி தப்பா வபசுைது மட்டுமில்ளல... நிளனத்தால் கூட
என்னால் அனுமதிக்க முடியாது. அதுக்கான
தண்டளனளய அவங்க அனுபவித்வத ஆக வவண்டும்.
நிரஞ்சனுக்கு அப்படிப் பட்ட தண்டளன தான் நான்
மகாடுத்தது. " என்று யதுநந்தன் கூை ராதா அவளன
ஆச்சரியமாகப் பார்த்தாள்.
ஆனால் யதுநந்தனின் குரலில் இருந்த அழுத்தம்,
அளத என்னமவன்று கூறுவது?
"நிரஞ்சனின் வகவலமான சிந்தளனவய தப்புன்னு
மசால்ை நான்.., அவன் வபசியளத என் வாயால்

அகிலாகண்ணன் 66
50:50
மசால்லுவவன்னு நிளனக்கிறியா?” என்று அருவருப்பாக
வகட்டான் யதுநந்தன்.
“என் உயிர் உள்ை வளர அது நடக்காது." என்று
யதுநந்தன் ஆணித்தரமாகக் கூை, ராதாவின் கண்கள்
கலங்கியது.
"இப்ப எதுக்கு இப்படி வபசுறீங்க?" என்று
பதட்டமாக வகட்டாள் ராதா.
"நான் யார் உனக்குன்னு நீ வகட்டால், ஒரு
மபண்ணுக்கு மரியாளத மகாடுக்க நான் யாராகவும்
இருக்க வவண்டும் என்று அவசியமில்ளல" என்று
யதுநந்தன் நிதானமாகக் கூை, ராதாவின் கண்களில்
கண்ணீர் வழிந்தது.
"நான் உனக்கு ஒரு நண்பனாகவாது
இருக்கவவண்டுமமன்று நிளனத்வதன்." என்று யதுநந்தன்
அவள் கலங்கிய கண்களைப் பார்த்து தயக்கமாகக்
கூறினான்.
ராமாயணத்து ராமளன விட மோபாரத
துரிவயாதனன் உயர்ந்தவன் என்று தன் வதாழிகள்
கூறுவளதக் வகட்டு சிரித்த காலம் ராதாவிற்கு நிளனவு
வந்தது.
ராதாவிற்கு தான் படித்த சம்பவமும் அவள்
நிளனவுக்கு வந்தது.
“விளையாடிக் மகாண்டிருந்த துரிவயாதனின்
மளனவி கணவன் வருவளதப் பார்த்து எழுந்து
மகாண்டாள். ஆட்டத்தில் வதாற்பளத தவிர்க்கத் தான்

அகிலாகண்ணன் 67
50:50
எழுந்திருக்கிைாள் என்று எண்ணி துரிவயாதனின்
மளனவிளயப் பிடித்து உட்கார ளவக்க கர்ணன் முளனய,
அவள் இடுப்பில் அணிந்திருந்த வமகளல என்ை
ஆபரணம் அறுந்து அதில் உள்ை மணிகள் சிதறி ஓடின.
அங்கு வந்த துரிவயாதனன் அந்த முத்துக்களை
எடுக்கவவா வகார்க்கவவா என்று வகட்டான்.
'சீளதளய தீக்குளிக்கச் மசய்த ராமளன விட,
மோபாரதத்தில் தன் மளனவிளயப் பார்த்து அந்த
முத்துக்களை எடுக்கவவா வகார்க்கவவா என்று வகட்ட
துரிவயாதனன் எத்தளனச் சிைப்பானவன்!' என்று
எண்ணினாள் ராதா.
இந்த எண்ணம் வமவலாங்க, ராதாவின் கண்ணீர்
தாளரத் தாளரயாக வழிந்தது. யாதுநந்தளன பார்த்து,
"இவன் யார்?" என்ை வகள்வி முதல் முளையாக அவள்
மனதில் உதித்தது.

அவளைச் சமாதானம் மசய்யும் விதம் மதரியாமல்,


ராதாளவ கனிவாகப் பார்த்தான் யதுநந்தன்.
தன் தந்ளதயின் உடல்நிளல, நிரஞ்சன் வபசிய வபச்சு,
என அவளின் அழுத்தம் கண்ணீராக வழிந்து ஓடுவளதப்
புரிந்து மகாண்டாலும் அவனால் அவள் அழுளகளய
ஏற்றுக் மகாள்ை முடியவில்ளல.
ராதா குனிந்து தன் முகத்ளத மூடிக் மகாண்டு விசும்ப,
அவள் முன் மண்டியிட்டு, "ராதும்மா..." என்று அன்பாக
அளழத்தான்.

அகிலாகண்ணன் 68
50:50
ராதா தன் மூச்ளச உள்ளித்து, தன் கண்களை
துளடத்துக் மகாண்டு, "வதங்க்ஸ்..." என்று அவன் முகம்
பார்த்து கூறினாள் ராதா. அந்த வார்த்ளதக்குப் பின் இருந்த
உணர்ச்சிகளை புரிந்து மகாண்டவனாக மறுப்பாக தளல
அளசத்துப் புன்னளகத்தான்.
ராதா அவளனக் வகள்வியாக பார்க்க, "எனக்கு இந்த
ராதளவ சுத்தமா பிடிக்களல." என்று முகம் சுழித்து
கூறினான் யதுநந்தன்.
"உங்களுக்கு எதுக்கு ராதளவ பிடிக்கணும்?" என்று
ராதா புருவம் உயர்த்திக் வகட்டாள்.
ராதாவின் குறும்பு வபச்சு மீண்டுவிட, "யாருக்கு
மதரியும்? நண்பன் நண்பனாகத் தான் எந்நாளும்
இருப்பான்னு எனக்குத் வதாணளல" என்று
மதனாவட்டாக கூறினான் யதுநந்தன்.
அவன் வபச்சு புரிந்தும் புரியாதது வபால் மமௌனம்
காத்தாள் ராதா.
ராதாவின் மனநிளல அறிந்து, யதுநந்தன் அந்தப்
வபச்ளச வைர்க்கவில்ளல.
மநாடிகள், வநரமாகி, வநரம், நாட்கைாகின. ராதாவின்
தந்ளத உடல் நிளல வதறி வீடு திரும்பினர். ராதா தன்
ஆசிரியப் பணிளய மசவ்வன மசய்துமகாண்டிருந்தாள்.
நாட்கள், மாதங்கைாக மாறியது. யதுநந்தனிற்கு
ராதளவ சந்திக்க பல காரணம் கிளடத்தது. காலம்
இனிதாகவவ நகர்ந்தது.

அகிலாகண்ணன் 69
50:50
அப்மபாழுது,ராதா பள்ளியில் வவளலளய முடித்துக்
மகாண்டு, வீட்டிற்குக் கிைம்புளகயில் தன் மமாளபளல
எடுத்துப் பார்த்தாள்.
அந்த message ளய பார்த்த ராதாவின் மநஞ்சு வவகமாக
துடித்தது.
தன் வண்டிளய எடுத்துக் மகாண்டு வவகமாகக்
கிைம்பினாள் ராதா.
அவத மாளல வவளையில், யதுநந்தன் தன்
வவளலயில் கவனம் மசலுத்த முடியாமல், அளையில்
குறுக்கும் மநடுக்குமாக நடந்து மகாண்டிருந்தான்.
'சமாளித்து விடலாம்' என்று தனக்கு தாவன கூறிக்
மகாண்டாலும், 'மீண்டும் நான் துர்பாக்யசாலியாகி
விடுவவவனா?' என்ை வகள்வி யதுநந்தனின் முன்
விஸ்வரூபம் எடுத்து நின்ைது.

அகிலாகண்ணன் 70
50:50

அத்தியாயம் 8
ராதா வண்டிளயச் சாளலயில் கவனமாக
ஓட்டினாலும், அவள் எண்ணங்கள் யதுநந்தளன சுற்றிக்
மகாண்டிருந்தது.
'தந்ளத மருத்துவமளனயிலிருந்து திரும்பிய நாள்
முதல் இன்று வளர, தன் குடும்பத்திற்கும்
யதுநந்தனுக்குமான உைவு மநருக்கமாகிருகிைது' என்று
எண்ணினாள் ராதா.
அரசுப் பணியில் இருக்கும் ஸ்ரீதரும், யதுநந்தனும்
மநருங்கிய நண்பர்கள் ஆனளத எண்ணி
ஆச்சரியப்பட்டபடிவய தன் வண்டிளய வலது பக்கமாக
திரும்பினாள்.
'ஆனால், இன்று நடக்கும் விஷயம், ஒத்து வருமா?'
என்று எண்ணியபடி ராதா வண்டிளய யதுநந்தனின்
அலுவலகம் வநாக்கிச் மசலுத்தினாள்.
அலுவலகத்திற்குள் மசன்ை ராதா, இன்று மநாடி
வநரம் கூட காக்கும் அவசியமில்லாமல் யதுநந்தனின்
அளைக்குள் மசன்ைாள்.
தன் மனதுள் இருக்கும் குழப்பத்ளத மளைத்து,
ராதாளவ பார்த்து மமலிதாக சிரித்தான்.
ராதா வபச எத்தனிக்கும் முன், "வராஸ் மில்க் சாப்பிடு
ராதா. இப்ப எங்க ஆபீஸ் canteen யிலும் வராஸ் மில்க்
கிளடக்கும்" என்று வகலி புன்னளகவயாடு கூறினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 71
50:50
"என்ன சிரிப்பு?" என்று ராதா அவன் முகம் பார்த்து
வகட்க, யதுநந்தன் தன் தளலளய இருபக்கமும்
அளசத்தான்.
அதன் பின் சிரிப்வபாடு, "ஒரு காலத்தில் என் கூட
இருக்கிைவங்க என்னன்னவவா சாப்பிடுவாங்க, ஆனால்
இப்ப என் கூட இருக்கிைவங்க வராஸ் மில்க்
சாப்பிடைாங்க" என்று புன்னளகவயாடு கூறினான்
யதுநந்தன்.
'நான் வபச வந்தளதத் திளச திருப்பும் யுக்தியா?'
என்று ராதா யதுநந்தனின் முகத்ளத ஆராய்ந்தாள் ராதா.
அவைால், எளதயும் அறிந்து மகாள்ை முடியவில்ளல.
"நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க?" என்று வநரடியாக
விஷயத்திற்கு வந்தாள் ராதா.
"மதரிந்து தாவன வமடம் வந்துருக்கீங்க?" என்று
யதுநந்தன் தன் சூழல் நாற்காலிளய அளர வட்டம்
அடித்து, தன் வமளஜயில் ளக ளவத்துக் வகட்டான்.
"நாளைக்கி தான் வருவவன்னு நிளனத்வதன்..." என்று
ஆழமான குரலில் கூறினான் யதுநந்தன்.
"தாத்தா, பாட்டி இப்ப தான் உங்க வீட்டுக்கு
வபாயிருக்காங்க. நீ ஸ்கூல இருந்திருப்ப..." என்று
வயாசளனவயாடு வகள்வியாக நிறுத்தினான் யதுநந்தன்.
"அண்ணி, whatsapp பண்ணிருந்தாங்க." என்று ராதா
சுருக்கமாக கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 72
50:50
"10G வந்தா கூட, வலடீஸ் G ளய அடித்துக்க
முடியாது." என்று கண்ணில் குறும்வபாடு யதுநந்தன்
வகலி வபச, "மராம்ப சந்வதாஷமா இருக்கிை மாதிரி
மதரியுது" என்று ராதா இன்முகமாகக் வகட்டாள்.
"பதட்டமான வநரத்ளத, பதட்டத்வதாடு கழிக்காமல்,
சந்வதாஷமா கழிக்கலாமுன்னு ஒரு நல்ல எண்ணம். நீ
என்ன நிளனக்கிை ராதா" என்று யதுநந்தன் சுவாரசியமாக
வகட்டான்.
"ஏன் இப்படி பண்றீங்க?" என்று ராதா கூர்ளமயாக
வகட்க, "நான் தான் ஏற்கனவவ மசான்வனவன ராதா. ஒரு
நண்பனா மட்டும் எந்நாளும் இருக்க முடியாதுன்னு."
என்று அழுத்தமாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
"அது தான், ஊரிலிருந்து தாத்தா, பாட்டிளய வர
ளவத்து, உன்ளனப் மபண் வகட்கச் மசான்வனன்." என்று
யதுநந்தன் நிதானமாகக் கூறினான்.
ராதா ஏவதா கூை வருமுன், "எதிர்மளையா எதுவும்
இப்ப மசால்லாத ராதா." என்று மபாறுளமயாக கூறினான்
யதுநந்தன்.
"வீட்டில், முடிளவ என்கிட்வட தான் வகட்பாங்க."
என்று ராதா தளல குனிந்து தளரளய பார்த்தபடி
கூறினாள்.
"மதரியும்." என்று ராதாவின் முகம் பார்த்து கூறினான்
யதுநந்தன்.
"நான் என்ன பதில் மசால்லணும்?" என்று ராதா
யதுநந்தனின் கண்களை பார்த்துக் வகட்டாள்.

அகிலாகண்ணன் 73
50:50
யதுநந்தனின் காதல் வபசிய கண்கள் அவளுக்கான
பதிளல கூை, அந்தக் காதல் பார்ளவயின் காந்தத்ளத
தாங்க முடியாமல் தன் முகத்ளத வவறு பக்கம்
திருப்பினாள் ராதா.
"ராதா..." என்று மமல்லமாக அளழத்தான் யதுநந்தன்.
"ம்ம்ம்.. மசால்லுங்க." என்று ராதா தன்ளன
சமாளித்துக் மகாண்டு கூை, 'ராதா வபச தடுமாறுவது,
இதுவவ முதல் முளை' என்மைண்ணினான் யதுநந்தன்.
"ஒரு களத மசால்லட்டுமா?" என்று யதுநந்தன்
வகலியாக வகட்டான்.
"மாணவர்களுக்குக் களத மசால்லும் டீச்சருக்கு
களதயா? மசால்லுங்க." என்று சலிப்பாக கூறினாலும்
சுவாரசியமாக வகட்டாள் ராதா.
"இது ஒரு மபண்ணின் மனளதப் பற்றிய களத" என்று
முன்குறிப்வபாடு களதளய ஆரம்பித்தான் யதுநந்தன்.
"இரண்டு மன்னர்களுக்குள் சண்ளட. வதாற்ை
மன்னன் மவன்ைவனிடம் ஒரு வகள்விளய வகட்டு, நான்
வகட்கும் ஒரு வகள்விக்கு, சரியான பதிளலச் மசான்னால்,
உன் நாடு உனக்வக என்று கூறினான்" என்று யதுநந்தன்
கூை, "அப்படி என்ன வகள்வி?" என்று ராதா வகட்டாள்.
"ஒரு மபண், தன் ஆழ்மனதில் என்ன நிளனக்கிைாள்?"
என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா ஏவதா வபச ஆரம்பித்தாள்.
தன் ஆள் காட்டி விரளல தன் உதட்டின் மீது ளவத்து,"
நான் களதளய முடிக்கும் வளரக்கும் நீ குறுக்கப் வபச

அகிலாகண்ணன் 74
50:50
கூடாது" என்று யதுநந்தன் கண்டிப்பாக கூை, ராதா
வவகமாகத் தளல அளசத்தாள்.
"மவன்ை மன்னனின் காதலி, அவனிடம்
இக்வகள்விளயக் வகட்டு விட்டு, விளட
மசான்னால்தான், நமக்குத் திருமணம் என்று
மசால்லியிருந்தாள். வதாற்ை மன்னன், பலரிடம்
வகட்டான். விளட கிளடக்கவில்ளல. களடசியாக சிலர்
மசான்னதால், ஒரு சூனியக்காரக் கிழவியிடம் மசன்று
வகட்டான். அவள் என்ன மசான்னாள் மதரியுமா?" என்று
யதுநந்தன் சுவரசியாயமாக வகட்க, ராதா அளமதியாக
தன் தளல அளசத்து , தன் ஆள் காட்டி விரளல அவள்
உதட்டின் மீது ளவத்து அளமதியாக இருப்பதாகச்
மசய்ளக காட்டினாள்.
ராதாவின் மசய்ளகயில், சிரித்துவிட்டு மீண்டும்
களதளய மதாடர்ந்தான் யதுநந்தன்.
"விளட மசால்கிவைன். அதனால்,அந்த மன்னனுக்குத்,
திருமணம் ஆகும். உனக்கு உன் நாடு கிளடக்கும். ஆனால்
எனக்கு என்ன கிளடக்கும்?" என்று வகட்டாள் கிழவி.
"என்ன வகட்டாலும் தருகிவைன்." என்று கூறினான்
மன்னன்.
"தன் சம்பந்தப்பட்ட முடிவுகளை, தாவன எடுக்க
வவண்டும் என்பவத, ஒரு மபண்ணின் ஆழ்மனது
எண்ணம்" என்று சூனியக்காரக் கிழவி, விளடளயச்
மசான்னாள்.

அகிலாகண்ணன் 75
50:50
இப்பதிளல அவன் மஜயித்த மன்னனிடம் மசால்ல,
அவன் தன் காதலியிடம் மசால்ல, அவர்கள் திருமணம்
நடந்தது. இவனுக்கு நாடும் கிளடத்தது. மன்னன்
சூனியக்கார கிழவியிடம் வந்து, "வவண்டியளதக் வகள்."
என்று கூறினான்.
சூனியக்காரக் கிழவி, "நீ என்ளனத் திருமணம் மசய்து
மகாள்ை வவண்டும்." என்று வகட்டாள்.
மகாடுத்த வாக்ளகக் காப்பாற்ை மன்னன்
திருமணத்திற்கு ஒப்புக் மகாண்டான். உடவன கிழவி ஒரு
அழகிய வதவளதயாக மாறிக் காட்சி அளித்தாள்.
அவள் மசான்னாள், "நாம் வீட்டில் தனியாக
இருக்கும் வபாது நான் கிழவியாக இருந்தால், உன்னுடன்
மவளிவய வரும்வபாது வதவளதயாக இருப்வபன்.
ஆனால் நான் மவளிவய உன்னுடன் வரும் வபாது,
கிழவியாக இருந்தால், வீட்டில் உன்னுடன் அழகிய
வதவளதயாக இருப்வபன். இதில் எது உன் விருப்பம்
என்ன?” என்று மன்னனிடம் வகட்டாள்.
மன்னன் சற்றும் வயாசிக்காமல், "இது உன்
சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்.முடிவு நீ தான் எடுக்க
வவண்டும்” என்று கூறினான்.
அதற்கு அவள், "முடிளவ என்னிடம் விட்டு
விட்டதால், நான் எப்வபாதும் அழகிய வதவளதயாக
இருக்கத் தீர்மானித்து விட்வடன்.!” என்று கூறினாள். "
என்று களதளய யதுநந்தன் முடித்தான்.

அகிலாகண்ணன் 76
50:50
"இது என்ன, whatsapp , facebook களதயா?" என்று ராதா
வினவ, அவளை முளைத்துப் பார்த்து, "என்ன புரியுது?"
என்று யதுநந்தன் வகட்டான்.
'ஒரு மபண், அவள் சம்பந்தப்பட்ட முடிவுகளை
அவவை எடுக்கும்வபாது, வதவளதயாக இருக்கிைாள்.
முடிவுகள், அவள் மீது திணிக்கப்படும் வபாது,
சூனியக்காரக் கிழவியாகி விடுகிைாள். ' என்பளதக்
கூறுகிைான் என்று புரிந்தாலும் ராதா மமௌனமாக
அமர்ந்து ஒரு மநாடி வயாசித்தாள்.
பின் கண்ணில் புன்னளகவயாடு, முகத்ளதக்
வகாபமாக ளவத்துக் மகாண்டு, "நீங்க ராஜா, நான்
சூனியக்கார கிழவியா?" என்று சிடுசிடுப்பாக அவன்
கூறியது புரிந்தும் புரியாதது வபால் வகட்டாள் ராதா.
"உன்ளன ராணியாகத் தான் வர மசால்வைன் ராதா."
என்று யதுநந்தன் குளழவான குரலில் கூறினான்.
"நான் உங்க கூட சண்ளட வபாட வகாபமாக வந்வதன்.
நீங்க ஏவதவதா வபசி, என்ளன திளச திருப்பிடீங்க. "
என்று மிருதுவான குரலில் கூறினாள் ராதா.
'சண்ளட வபாட வந்தவளின் குரலா இது?' என்று
ராதாவிற்வக சந்வதகம் வந்தது.
யதுநந்தன் அளமதியாக அமர்ந்திருக்க, "இது
வவண்டாம்." என்று ராதா சுருக்கமாக கூறினாள்.
"எது வவண்டாம்?" என்று யதுநந்தன் வகட்க, அவளன
முளைத்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 77
50:50
ராதாவின் முளைப்ளபப் புன்னளகவயாடு
எதிர்மகாண்ட யதுநந்தன், "இந்தக் கண்ணாம்பூச்சி
ஆட்டம் வபாதும் ராதா. இளத முடித்துக் மகாள்வவாம்"
என்று பக்குவமாகா கூறினான் யதுநந்தன்.
" என் ஆழ் மனம் என்ன மசால்லுது மதரியுமா?" என்று
ராதா நிதானமாக யதுநந்தனின் முகம் பார்த்து வகட்டாள்.
யதுநந்தன் அவளை அளமதியாகப் பார்க்க, "ஒரு
வதாழியா, இந்த ராதா வவை. ஒரு வாழ்க்ளகத் துளணயா
ராதா வவை." என்று ராதா தீவிரமாக கூறினாள்.
யதுநந்தன் தளல அளசத்து வகட்டுக் மகாண்டான்.
" உங்களுக்கு நான் சரியான துளணயா இருக்க
மாட்வடன். தூரமா இருந்து பார்க்கும் மபாழுது, சில
விஷயங்கள் ரசிக்கும் படியா இருக்கும். ஆனால்,
பக்கத்தில் இருந்தா கஷ்டமா இருக்கும். என்
மகாள்ளககள் உங்களுக்குக் வகாபத்ளத
வரவளழக்கலாம்.நீங்க கஷ்டப்படுவீங்க. ஒரு வவளை
உங்களுக்கு என்ளன பிடிக்காமல் வபாகலாம்." என்று
ராதா கூறிக் மகாண்வட வபாக, அவளை இளட
மாறித்தான் யதுநந்தன்.
"ஏன் ராதா, என்ளனப் பற்றி மட்டும் தான்
வயாசிப்பியா? உன்ளனப் பற்றி வயாசிக்கவவ
இல்ளலயா?" என்று யதுநந்தன் வகள்வியாக நிறுத்த,
அவளனத் தடுமாற்ைத்துடன் பார்த்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 78
50:50
"என் சந்வதாசம் தான் உனக்கு முக்கியம் இல்ளலயா?"
என்று யதுநந்தன் வினவ, ராதா பதில் கூை முடியாமல்
அவளன அளமதியாகப் பார்த்தாள்.
"எனக்கும் உன் சந்வதாசம் தான் முக்கியம் ராதா. உன்
சிந்தளன மசால்லுது நம் வாழ்க்ளக நல்லா
இருக்குமுன்னு... " என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா அவளன
வாஞ்ளசயாகப் பார்த்தாள்.
"நீ எனக்காக உன்ளன மகாஞ்சம் மாத்திக்வகா. நான்
உனக்காக என்ளன நிளைய மாத்திக்கிவைன்." என்று
யதுநந்தன் ராதாவிற்கு புரிய ளவக்கும் வநாக்கத்வதாடு
கூறினான்.
ராதா குழப்பமாக யதுநந்தளன பார்க்க, "உன் முடிவு
தான் ராதா. பார்த்துக்கலாம்" என்று யதுநந்தன்
நிதானமாகக் கூறினான்.
"ஒரு வவளை நான் மறுப்பு கூறினால்?" என்று ராதா
கண்ணில் தயக்கத்வதாடும், பயத்வதாடும் வகள்வியாக
நிறுத்த, "என்ளனக்கும் ராதா எனக்கு ஒரு நல்ல வதாழி"
என்று கூறினான் யதுநந்தன்.
எதுவும் வபசாமல், தளல அளசத்து வீட்ளட வநாக்கிச்
மசன்ைாள் ராதா.
ராதா வீட்டிற்கு மசல்ல, வீடு அளமதியாக இருந்தது.
ராதா குளித்து விட்டு, தன் அளையில் முடங்கிக்
மகாண்டாள்.
"ராதா." என்று சத்தமாக அளழத்தார் ராதாவின் தந்ளத
வலாகநாதன்.

அகிலாகண்ணன் 79
50:50
மமாத்த குடும்பமும் நடு வீட்டில் இருக்க,
"இன்ளனக்கு, யதுநந்தன் தாத்தா, பாட்டி வந்திருந்தாங்க.
உன்ளனப் மபண் வகட்டு..." என்று நிறுத்தினார்
வலாகநாதன்.
"நான் என்ன பதில் மசால்லட்டும்?" என்று ராதாவின்
முகம் பார்த்து வகட்டார் ராதாவின் தந்ளத.
ராதா அளமதியாக நிறுக்க, "எனக்மகன்னவவா, நல்ல
வரனாகத்தான் மதரியுது. மபரிய இடம்." என்று கூறினார்
ராதாவின் தாய்.
"நண்பர்கள், அப்படி இப்படின்னு மகாஞ்சம் ஜாலி
ளடப்.. மற்ைபடி நல்ல ளபயன்" என்று ஸ்ரீதர்
தங்ளகளயப் பார்த்தபடி கூறினான்.
"மாப்பிள்ளைக்கு சில பழக்கங்கள் உண்டு. அது
எனக்குத் மதரியும்" என்று அழுத்தமாகக் கூறினார்
ராதாவின் தந்ளத.
சித்ரா சஞ்சனாளவ தன் மடியில் ளவத்துக் மகாண்டு
அங்கு நடப்பளத அளமதியாகப் பார்த்து
மகாண்டிருந்தாள்.
ராதா தன் தந்ளதளயக் கூர்ளமயாக பார்க்க, "ஆனால்
இது ராதா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அவள் தான் முடிவு
மசால்லணும். " என்று நிதானமாகக் கூறினார்
வலாகநாதன்.
ராதா தன் கண்களை இறுக மூடி வயாசித்தாள்.
யதுநந்தனின் முதல் நாள் வபச்சும், இன்ளைய வபச்சும்
அவள் காதில் மீண்டும் மீண்டும் எதிமராலித்தது.

அகிலாகண்ணன் 80
50:50
அவன் முதல் நாள் மசய்த விபத்தும், நிரஞ்சனிடம்
நடந்து மகாண்ட முளையும் மாறி மாறி நிளனவு வர, ராதா
மமௌனமாக நின்ைாள்.
அவள் பதிலுக்காக மமாத்த குடும்பமும் ராதாவின்
முகத்ளத பார்த்துக் மகாண்டிருந்தது.

அகிலாகண்ணன் 81
50:50

அத்தியாயம் 9
ராதா தயக்கமான மனவதாடு அளமதியாக நின்று
மகாண்டிருக்க, "ராதா, நீ என்ன மசால்ை?" என்று
ராதாவின் தந்ளத மீண்டும் வினவினார்.
ஒரு முடிவுக்கு வந்தவைாக, "அப்பா, அவங்க
நல்லவங்க." என்று நிறுத்தி நிதானமாகக் கூறினாள் ராதா.
வலாகநாதன் , மமலிதாக சிரித்து நாற்காலியில்
இருந்த துண்ளட தன் வதாளில் வபாட்டுக் மகாண்டு,
"வமற்மகாண்டு மற்ை வவளலளயப் பார்க்கலாம்." என்று
கூறினார்.
ராதா மவட்கப் புன்னளகவயாடு, தன் அளைக்குள்
நுளழந்து மகாண்டாள்.
அன்று இரவு, ராதாவின் மமாளபல் ஒலிக்க, "ேவலா"
என்று மமல்லிய குரலில் கூறினாள் ராதா.
அந்தக் குரலில் தன் தனிளம தகடுமபாடியானது
வபால் உணர்ந்தான் யதுநந்தன்.
"ராதும்மா." என்று யதுநந்தன் குளழவாக அளழக்க,
"என் மபயர் ராதா." என்று தன் தளலளயத் திருப்பி
மிடுக்காகக் கூறினாள் ராதா.
அவளின் மிடுக்கான வபச்சில் யதுநந்தனின் முகத்தில்
மமல்லிய புன்னளக வதான்றியது.
"எனக்கு உன் மபயர் மதரியாது. இதுவளரக்கும் நான்
உன்கிட்ட வகட்டதும் இல்ளல.நீ மசான்னதும் இல்ளல"

அகிலாகண்ணன் 82
50:50
என்று அவளுக்கு ஏற்ைார் வபால் பதில் மசான்னான்
யதுநந்தன்.
ராதா, "கிளுக்." என்று சிரிக்க, "வதங்க்ஸ்." என்று
ஆழமான குரலில் கூறினான் யதுநந்தன்.
"எதுக்கு வதங்க்ஸ். நீங்க சம்மதம் மசால்ல
மசான்னீங்க. நான் மசான்வனன்.அவ்வைவு தான்." என்று
ராதா அழுத்தமாகக் கூறினாள்.
"ராதும்மா. உன் டீச்சர் மிடுக்ளக என்கிட்டவய
காட்டுை பார்த்தியா? என் மனளத ஆழம் பார்க்க நீ வகட்ட
வகள்வின்னு எனக்குத் மதரியாதா?" என்று யதுநந்தன்
வகலியாக கூை, ராதா அகப்பட்டுக் மகாண்டவைாய் கண்
சிமிட்டி, மமௌனமாக இருந்தாள்.
"நான் எங்க உன்ளனச் சம்மதம் மசால்லச்
மசான்வனன், களத தாவன மசான்வனன்." என்று
யதுநந்தன் தன் வமளஜயில் இருந்த வபனாளவ
சுழற்றியபடி கூறினான்.
ராதா, "ம்க்கும்." என்று சலித்துக் மகாள்ை, "என்ன
வமடம் சலிச்சிக்கிறீங்க? களத எப்புடி?" என்று தன்
காலளரத் தூக்கி விட்டுக் வகட்டான் யது.
"படு சுமார்." என்று ராதா அலட்சியமாகக் கூறினாள்.
"சுமாரா?" என்று யதுநந்தன் தீவிரமாக வகட்க, "ஆமாம்,
படு சுமார் தான். முடிவுகள் மபண்கள் வமல்
திணிக்கப்படுவதும், அவர்கள் அளத ஏற்று வாழ்வது
தான் நளடமுளையில் இருக்கு." என்று மபண்களுக்கு

அகிலாகண்ணன் 83
50:50
எதிராக நடக்கும் வன்முளைகளை எண்ணியபடி
மவறுளமயாகக் கூறினாள் ராதா.
அவளின் கூற்று புரிந்தாலும், அளதச் சிந்திக்கும்
மனநிளலயில் யதுநந்தன் இல்ளல.
"ஆோன். நான் களதளய உனக்குத் தாவன
மசான்வனன்" என்று யதுநந்தன் ராதாளவ வம்பிழுக்க,
"என்ளனச் சூனியக்கார கிழவின்னு மசால்றீங்கைா?"
என்று ராதா யதுநந்தனிடம் சண்ளடக்குத் தயாரானாள்.
"ராதும்மா. நான் மசால்ைளத வகட்கறியா?" என்று
யதுநந்தன் மமதுவாகக் வகட்க, "ம்ம்ம்ம். மசால்லுங்க.
பிடிச்சிருந்தா, நீங்க மசால்ைபடி வகட்கவைன்." என்று
வயாசளனயாகக் கூறினாள் ராதா.
"நாம கல்யாண பண்ணிட்டு அப்புைம் சண்ளட
வபாடுவவாம். இப்ப சமாதானமா வபசுவவாம்" என்று யது
சிரிப்ளப மளைத்துக் மகாண்டு தீவிரமாகக் கூை, "எனக்கு
முதல் டீல் மராம்ப பிடிச்சிருக்கு. இரண்டாவது ஓவக."
என்று ராதா குறும்பாக கூறினாள்.
"வமடம், தள்ளி இருந்து வபசைதால் வாய் மராம்ப
நீளுது." என்று யதுநந்தன் மிரட்டும் மதானியில் கூை,
"பக்கத்தில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க?" என்று
கம்பீரமாக வகட்டாள் ராதா.
"மசால்லட்டுமா ராதும்மா?" என்று கம்பீரமாகவும்
அன்பாகவும் யதுநந்தன் வகட்க, அவன் குரலில் சற்று
பதட்டம் அளடந்தவைாக, தடுமாறினாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 84
50:50
"ராதும்மா." என்று யது குளழவாக அளழக்க, "ம்."
என்று வமலும் தடுமாறினாள் ராதா.
ராதாவின் தடுமாற்ைம் புரிந்தவனாக, அவளை
வமலும் சங்கப்படுத்தாமல், "நீ நீயா இரு ராதா. எனக்கு
உன் கம்பீரம், கண்டிப்பு மராம்ப பிடிக்கும்." என்று
நிதானமாகப் வபச்சு மசல்லும் விதத்ளத மாற்றினான்
யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் வமலும் வபச மதாடங்க, "சாப்பிட்டுட்டு
தூங்குங்க. வநரம் ஆகுது" என்று ராதா அக்களையாகக்
கூறினாள்.
யதுநந்தன் சிரிக்க, "ஏன் சிரிக்கிறீங்க? என்று ராதா
வகட்டாள். ". உன் வாழ்க்ளக முளை வவை. என் வாழ்க்ளக
முளை வவை." என்று மபாருள் மபாதிந்து கூறினான்
யதுநந்தன்.
"மராம்ப வயாசிக்காதீங்க. பார்த்துக்கலாம்." என்று
வாழ்ளவ எதிர் வநாக்கும் முடிவுடன் கூறினாள் ராதா.
"ம்.." என்று யதுநந்தன் சிந்தளனவயாடு கூை, "பாஸ்.
உங்க சுபாவத்துக்கு இது மகாஞ்சம் கூட மசட் ஆகளல."
என்று அவன் மனநிளலளய மாற்றும் விதமாகக்
கூறினாள் ராதா.
"லவ் யு வசா மச் ராதா." என்று யதுநந்தன் உணர்ந்து
கூை, ராதா அளமதியானாள்.
" நீ எதுவும் மசால்ல மாட்டியா ராதா?" என்று
யதுநந்தன் ஆர்வமாகக் வகட்க, "நீங்க முதலில் மசான்ன

அகிலாகண்ணன் 85
50:50
வதங்க்ஸ் விட, இது நல்லா இருக்கு." என்று
புன்னளகவயாடு கூறினாள் ராதா.
அவர்கள் வபச்சு நீண்டு மகாண்டு தான் வபானது.
முடிந்தபாடில்ளல.
அர்த்தமில்லா வபச்சுக்கள்
அர்த்தமாகத் மதரிவதும்...
சுவாரஸ்யமில்லா விஷயங்கள்
சுவாரசியமாகத் மதரிவதும்...
இந்நாட்களில் தாவன!
இனிதாக நகர்ந்திடும்
சுபமான நாட்கள் அல்லவவா!
சில பல சந்திப்புகவைாடு, சில பல வபச்சுகவைாடும்
அவர்களின் நாட்கள் திருமண நாட்களை எண்ணி
சுகமான சுளமவயாடு வவகமாக நகர்ந்தது.
யதுநந்தன் மபாதுவாக வபசினான். ஆனால்
அவளனப் பற்றி அதிகமாகப் பகிர்ந்து மகாண்டான்
என்று மசால்ல முடியாது. ராதா அவைாகத் மதரிந்து
மகாள்ைட்டும் என்று எண்ணினான் வபாலும்!
ராதாவின் வீட்டில் பலவிதமாக மறுத்தும், முழுப்
மபாறுப்ளபயும் யதுநந்தன் அவன் மசலவில் எடுத்துக்
மகாண்டான்.
அவர்களின் திருமண நாளும் வந்தது.

அகிலாகண்ணன் 86
50:50
யதுநந்தன் சிரித்த முகமாக அளனவரிடமும் வபசிக்
மகாண்டிருந்தான். ராதா அங்கு நடந்வதறிய சடங்குகளை
ரசித்தபடி திருமண விழாளவ அனுபவித்துக்
மகாண்டிருந்தாள்.
யதுநந்தனின் மசாந்தங்கள் பலர் வந்திருந்தனர்.
ஆனால், யாளரப் பற்றியும் இதுவளர யதுநந்தன்
ராதாவிடம் பகிர்ந்து மகாண்டதில்ளல. ராதா அளத தன்
மனதில் குறித்துக் மகாண்டாள்.
திருமணம், வகாலாகலமாகவும் சிைப்பாகவும்
இனிதாகவும் நிளைவவறியது.
சில பல வழக்கங்களை யதுநந்தன் தவிர்த்து
விட்டான். ராதாவின் வீட்டிற்குச் மசன்ைார்கள். யதுநந்தன்
அவர்கள் வீட்ளட வநாட்டமிட்டான். ராதா வீட்டிலிருந்து
அளனவரும் யதுநந்தன் வீட்டிற்குக் கிைம்பினர்.
"ராதா, உங்க வீட்டில் இருந்து எல்லாரும் இரண்டு
நாள் கழித்து வரட்டும். நாம மட்டும் தான் இன்ளனக்கு
நம்ம வீட்டுக்கு வபாவைாம்." என்று ராதாவின் காதில்
கிசுகிசுக்க, ராதா அவளனக் வகள்வியாக பார்த்தாள்.
யதுநந்தன் ராதாளவ பார்த்துக் கண்சிமிட்ட, "அப்பா.
நாம, அடுத்த வாரம் வபாவவாம். இன்ளனக்கு
மபான்னும், மாப்பிள்ளையும் கிைம்பட்டுவம" என்று
ஸ்ரீதர் கூை அளனவரும் சம்மதமாக தளல அளசத்தனர்.
சஞ்சனா ராதளவ கட்டிக் மகாண்டு அழ, யதுநந்தன்
அவளைத் தூக்கி மகாண்டு களடக்கு காரில் அளழத்துச்
மசன்ைான்.

அகிலாகண்ணன் 87
50:50
வீட்டில் ராதாவிற்கு பல அறிவுளர வழங்கப்பட்டது.
சஞ்சனா பல மபாம்ளமகவைாடு வீட்டிற்குள்
நுளழந்தாள்.
"அத்ளத. நாங்க உன்ளன 2 days க்கு அப்புைம் பாக்க
வருவவாம்" என்று மழளல குரலில் கூறினாள் சஞ்சனா.
ராதா விளட மபை, அளனவரும் கண் கலங்கினர்.
ராதா காரில் ஏை, "மாப்பிளை" என்று மமதுவாக
அளழத்தான் ஸ்ரீதர்.
"நாம நண்பர்கள். என்ளன யதுன்னு கூப்பிடலாம்
ஸ்ரீதர்" என்று வதாழளமவயாடு கூறினான் யதுநந்தன்.
ஸ்ரீதர் புன்னளகவயாடு தளல அளசத்து, "ராதா,
பார்க்க தான் கடினமா மதரிவா. ஆனால் குழந்ளத மனம்.
அவளுக்குக் கண்டிப்பா வபசத் மதரியும். ஆனால் யார்
மனளசயும் வநாகடிக்கத் மதரியாது. " என்று ஸ்ரீதர்
கலங்கிய குரலில் கூை, யதுநந்தன் அளமதியாகத் தளல
அளசத்தான்.
"அப்பா வைர்ப்பு. அப்பாளவ மாதிரி எல்லா
விஷயத்திலயும் ஒழுங்கா இருப்பா. ராதாவுக்கு தப்பு
பண்ண மதரியாது. நாங்க யாரும் இதுவளர அவளைத்
திட்டியவத இல்ளல. திட்டை மாதிரி அவ
நடந்துக்கிட்டவத இல்ளல. அவளைப் பத்திரமா
பார்த்துக்வகாங்க." என்று ஸ்ரீதர் கண்கலங்க, ஸ்ரீதரின்
வதாளில் தட்டி மகாடுத்தான் யதுநந்தன்.
"உங்க எல்லாருக்கும் ராதா வாழ்க்ளகயில் ஒரு
அங்கம். ஆனால் எனக்கு ராதா தான் வாழ்க்ளக." என்று

அகிலாகண்ணன் 88
50:50
யதுநந்தன் ஸ்ரீதரின் முகம் பார்த்து ஆழமான குரலில் கூை,
இந்த ஒரு நாளில் உருவாகிய உைவு, உரிளம
இரண்ளடயும் எண்ணிச் சிரித்தான் ஸ்ரீதர்.
"என் வாழ்வில் கிளடத்த மபாக்கிஷத்ளதப் பத்திரமா
பார்த்துப்வபன்" என்று ஸ்ரீதரின் ளக பிடித்து உறுதி
மகாடுத்தான் யதுநந்தன்.
விதி அவர்களை பார்த்து சிரித்தது.
அளனவரிடமும் விளட மபற்று, அவர்கள் கிைம்ப
ராதா காரில் அளமதியாக அமர்ந்திருந்தாள்.
தான் பிைந்து வைர்ந்த மண்ணில் இருந்து , பிடுங்கி
வவறு இடத்தில் நடப்படும் மசடியின் மன நிளலவய
ஒவ்மவாரு மபண்ணின் மனநிளலயும்!
ராதாவின் மனநிளல அறிந்து யதுநந்தன்
அளமதியாகக் காளர மசலுத்தினான்.
யதுநந்தனின் கார் அவன் வீட்டின் முன் நின்ைது.
வீடில்ளல. பங்கைா!!!
ராதா வீட்ளட ரசளனவயாடுப் பார்த்தாள். வாட்ச்மன்
கதளவத் திைக்க, கார் உள்வை நுளழந்தது.
அவர்கள் இருவரும் வீட்டிற்குள் மசல்ல, வீடு
மவறிச்வசாடி இருந்தது. வீட்டில் மசாந்தக்கார்கள் யாரும்
இல்லாதளத ஆச்சரியத்வதாடு பார்த்தாள் ராதா.
வீடு சுத்தமாக மதரிந்தாலும், சுத்தமாக இல்ளல
என்மைண்ணினாள் ராதா. வீட்டிற்குள் இருந்த மநடியில்,
ராதா முகம் சுழித்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 89
50:50
ராதாவின் மமௌனத்ளதக் களலக்கும் விதமாக, "ராதா,
இன்ளனக்கு வசார்வா இருப்ப. நாளைக்கு வீட்ளடச் சுற்றி
பார்க்கலாம்." என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா சம்மதமாகத்
தளல அளசத்தாள்.
யதுநந்தன் படி ஏை, ராதா அவளனப் பின்
மதாடர்ந்தாள். அவர்கள் அளைளய யதுநந்தன் காட்ட,
ராதா தன் கண்களை சுழட்டி அளைளய
பார்ளவயிட்டாள். அதன் பின், ராதா குளித்துவிட்டு இரவு
உளடக்கு மாறி இருந்தாள். ராதாவின் மமௌனம்,
யதுநந்தளன சிந்திக்க ளவத்து.
சிந்தளன வரளககவைாடு, அவன் அளையின்
பால்கனியில் நின்ைான் யதுநந்தன்.
"ராதா" என்று யதுநந்தன் அளழக்க, ராதா பால்கனி
மசன்று அவனருவக நின்ைாள்.
அவள் வதாள் வமல் ளகவபாட்டு ராதளவ தன் பக்கம்
திருப்பினான். அவள் தளல முடி மநற்றியில் சுருைாக
விழுந்தது. யதுநந்தன் ராதாவின், முகம் நிமிர்த்தி, "you are
looking so beautiful" என்று கூறினான்.
ராதா மமலிதாக சிரித்தாள். "வபச மாட்டியா ராதா?"
என்று யதுநந்தன் வகள்வியாக நிறுத்தினான்.
வீட்டிற்கு வந்தது முதல், அளமதியாக இருந்த ராதா
யதுநந்தனின் முகம் பார்த்து வபசினாள்.
ராதா வபசுவளத அதிர்ச்சியாகப் பார்த்தான்
யதுநந்தன். யதுநந்தனின் முகம் வகாபத்தில் சிவந்தது.

அகிலாகண்ணன் 90
50:50

அகிலாகண்ணன் 91
50:50

அத்தியாயம் 10
"ஏன் எங்க அம்மா அப்பாளவ இன்ளனக்கு வர
வவண்டாமுன்னு மசான்னீங்க? இன்ளனக்கு மட்டும்
தானா இல்ளல என்ளனக்குவமவா?" என்று ராதா
கண்கலங்கக் வகட்டாள்.
அவள் வகட்ட வகள்வியில் அதிர்ச்சி அளடந்த
யதுநந்தன், அவள் கண்ணீளர பார்த்துக்
வகாபமளடந்தான்.
"ராதா, என்ன இப்படி வகட்கை?" என்று
அவளிடமிருந்து விலகி நின்று சுவர் வமல் சாய்ந்து
வகாபமாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.
"பின்வன வவை எப்படி வகட்பாங்க? நாம்
வீட்டுக்குள்ை வரும் மபாழுது, ஆரத்தி எடுக்கக் கூட
யாருவம இல்ளல." என்று ராதா கடுப்பாக கூறினாள்.
யதுநந்தன் அவளை அளமதியாகப் பார்க்க, "அம்மா,
அண்ணி வந்திருந்தா, இப்படிப் பாழளடந்த
பங்கைாவிற்குள் வந்த மாதிரி வந்திருக்க மாட்வடாம்."
என்று மனத்தாங்கலாகக் கூறினாள் ராதா.
"ராதா எனக்கு இதில் எல்லாம் மபரிய நம்பிக்ளக
இல்ளல." என்று யதுநந்தன் சலிப்பாக கூை,ராதா
அவளனக் கலங்கிய கண்கவைாடு பார்த்தாள்.
"ராதா இப்ப எதுக்கு கண் கலங்கை? ஆரத்தி
எடுக்களலங்கிைது காரணமா? இல்ளல அம்மா, அப்பா
வரளலங்கிைது காரணமா?" என்று யதுநந்தன் வகாபமாக

அகிலாகண்ணன் 92
50:50
வகட்க, ராதா தன் உதடுகளைப் பிதுக்கி பதில் ஏதும்
கூைாமல் மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள்.
"உங்க அண்ணன் குழந்ளத மனமுன்னு மசால்ைது
இப்ப தான் மதளிவா புரியுது." என்று யதுநந்தன்
வகலியாக கூை, ராதா அவளனக் வகாபமாக முளைத்தாள்.
"ஏன் எங்க அம்மா அப்பாளவ இன்ளனக்கு வர
வவண்டாமுன்னு மசான்னீங்க? " என்று ராதா மீண்டும்
அவத வகள்வியில் நின்ைாள்.
"ராதா... வீட்ளடப் பார்த்வத இல்ளல? இப்ப உங்க
அம்மா, அப்பா...." என்று யதுநந்தன் ஆரம்பிக்க, "அத்ளத,
மாமா ன்னு முளை மசால்லி மசால்லுங்க." என்று
கண்டிப்பான குரலில் கூறினாள் ராதா.
யதுநந்தன் முகத்தில் புன்னளக இளழவயாட,
ராதாவின் ளககளைப் பற்றி இழுத்து அவளை தன்வனாடு
சாய்த்துக் மகாண்டான்.
"கண்டிப்பா வபசலாம். ஆனால் மனுஷளன
கடுப்வபத்தை மாதிரி, குதர்க்கமா வபசக் கூடாது." என்று
யதுநந்தன் குளழவாக கூை, சம்மதமாகத் தளல
அளசத்தாள் ராதா.
ராதாவின் முகத்ளத நிமிர்த்தி, அவள் கண்களை
பார்த்த யதுநந்தன், "வீட்ளட மிஸ் பண்றியா ராது?" என்று
மமன்ளமயான குரலில் வகட்டான் யதுநந்தன்.
ராதா யதுநந்தளன நிமிர்ந்து பார்க்கும்
துணிவில்லாமல் அவன் மார்பில் சரண் புகுந்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 93
50:50
யதுநந்தனால் ராதாவின் மனநிளலளயப் புரிந்து
மகாள்ை முடிந்தது. "சாரி ராதும்மா. நீவய வீட்டிற்குள்
வந்த உடவன முகம் சுழித்த, உங்க அப்பா... சாரி.. சாரி
மாமா என்ன நிளனப்பாங்கன்னு தான் இப்ப
வரவவண்டாமுன்னு மசான்வனன்." என்று யதுநந்தன்
சமாதானமாக கூறினான்.
"வீட்டில் சிகமரட் வாளட. ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்மமல். ச்ச..
மகாஞ்சம் பிைான் மசய்து, வீட்ளட முன்னாடிவய சுத்தம்
மசய்திருக்கலாம்ல? ... " என்று எரிச்சலாகக் கூறினாள்
ராதா.
"எனக்கு அமதல்லாம் மதரியாது ராதா. எனக்கு இது
அவ்வைவு முக்கியமுன்னு வதாணளல.
எல்லாவற்ளையும் இப்ப எவ்வைவவா குளைச்சிட்வடன்.
ஸ்வமாக்கிங் totally stopped. Drinks only social drinking." என்று
யதுநந்தன் கண் சிமிட்டிக் கூை, ராதா அவளன உணர்ச்சி
துளடத்த முகத்வதாடு பார்த்தாள்.
"மகாஞ்ச நாள் ளடம் மகாடு. எல்லாம் சரி ஆகிரும்."
என்று மகஞ்சுதலாகவும் மகாஞ்சுதலாகவும் கூறினான்
யதுநந்தன்.
“வீட்ளட இப்ப சரி மசய்ய ஆரம்பிப்வபாம். சரியா? "
என்று வகள்வி வகட்டு, அவனிடமிருந்து விலகி நின்று,
யதுநந்தனின் பதிளல எதிர் பார்க்காமல் வமலும்
மதாடர்ந்தாள் ராதா.
"வவளல மசய்பவர்கள் எல்லாளரயும் கூப்பிடுங்க.
நான் வபசணும்." என்று ராதா தீவிரமாக கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 94
50:50
"இப்பவா?" என்று யதுநந்தன் அதிர்ச்சிவயாடு வகட்க,
ராதா தன் தளலளய வமலும் கீழும் அளசத்தாள்.
"ராதும்மா..." என்று யதுநந்தன் குளழவாக அளழக்க,
"அப்படி ஒன்று மராம்ப வநரம் ஆகவில்ளல. இதில் எந்த
மாற்ைமும் இல்ளல." என்று ராதா அழுத்தமாகக்
கூறினாள்.
யதுநந்தன் அளனவளரயும் அளழக்க, அங்கிருந்த
அளனவரும்,காளலயில் மண்டபத்தில் ராதாளவ
பார்த்திருந்தாலும் இப்மபாழுதும் அவளை
ஆச்சரியமாகப் பார்த்தனர்.
ராதா அளனவரிடமும் அன்பாகப் வபசினாள்.
மறுநாள் மசய்ய வவண்டிய வவளலளயக் கூறிவிட்டு,
தானும் காளலயில் ஆறு மணிக்கு வருவதாகக் கூை,
அளனவரும் அவளை மீண்டும் ஆச்சரியமாகப்
பார்த்தனர்.
'ஆறு மணி நடு ராத்திரி' என்ை எண்ணம் வதான்ை,
யதுநந்தன் அவளை பரிதாபமாகப் பார்த்தான்.
அளனவரிடமும் வபசிவிட்டு ராதா அவர்கள்
அளைக்குள் நுளழந்தாள். ராதா அவர்கள் அளைளய
வநாட்டமிட்ட, வவளல மசய்பவர்களின் பலனால் தூசி
இன்றி அளை சுத்தமாக காட்சி அளித்தது.
"என் ரூம் நீட்டா இருக்கும்?" என்று யதுநந்தன்
மபருளமயாக கூை, ராதா அங்கிருக்கும் சாமான்களை
எடுத்து அடுக்கி ளவக்க ஆரம்பித்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 95
50:50
"ஏய் என்ன பண்ை?" என்று யதுநந்தன் பதட்டத்வதாடு
வினவ, "பார்த்தா மதரியளல எல்லாவற்ளையும் ஒழுங்கு
பண்வைன்." என்று வவளலளயச் மசய்தபடிவய கூறினாள்
ராதா.
"ராதா நீ மசால்ை அைவுக்கு இந்த இடம் வமாசமா
இல்ளல." என்று ராதாளவ வவளல மசய்ய விடாமல்
அவள் முன் நின்று கடுப்பாக கூறினான் யதுநந்தன்.
"நல்லாவும் இல்ளலங்க. எனக்கு இளதப் பார்த்தா
சத்தியமா தூக்கம் வராதுங்க." என்று ராதா பாவமாக
கூறினாள்.
"பார்க்காத கண்ளண மூடிக்வகா." என்று யதுநந்தன்
எளிதாக வழி கூை, அவளனக் வகாபமாக முளைத்தாள்
ராதா.
"ராதா வசார்வாயில்ளலயா?" என்று யது
அக்களையாகக் வகட்க, "அமதல்லாம் இல்ளலங்க. நீங்க
மரஸ்ட் எடுங்க. மத்த இடத்ளத எல்லாம் வவளல
மசய்ைவங்கவைாடு வசர்ந்து நான் சரி பண்வைன். நம்ம
ரூளம நாம தான் சரி பண்ணனும். என்று ராதா கனிவாக
கூறினாள்.
"ஒரு இரண்டு மணி வநரம் ளடம் மகாடுங்க. நான் சரி
பண்ணிடுவைன். சரியா?" என்று ராதா தளல சாய்த்துக்
வகட்க, யதுநந்தன் சம்மதமாக தளல அளசத்தான்.
யதுநந்தன் வசாபாவில் சாய்ந்து அமர, ராதா வவகமாக
வவளலயில் இைங்கினாள்.

அகிலாகண்ணன் 96
50:50
அப்மபாழுது அவன் அளையில் இருந்த, அளனத்துப்
மபாருட்களும், Voice Recognisation system
மபாருத்தியிருப்பளதப் பார்த்த ராதா அளனத்ளதயும்
ஆச்சரியமாகப் பார்த்தாள்.
யதுநந்தன், கண் எடுக்காமல் அவள் வவகத்ளதயும்
,அவள் வநர்த்திளயயும், அவள் அழளகயும் ரசித்து
பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான்.
அவள் கண்களில் மதரிந்த ஆச்சரியத்ளதப் பார்த்த
யதுநந்தன், அவன் கடிகாரத்ளத ON மசய்தான்.
"யது.. Get up ..." என்று கீச்சு குரலில் கடிகாரம் கூை,
ராதா ரசித்து சிரித்தாள்.
யதுநந்தன் புன்னளகவயாடு பார்க்க, "ஏன் இப்படி
இந்த ரூமில் எல்லா மபாருளும் வபசுது?" என்று ராதா தன்
நாடியில் ளக ளவத்து சந்வதகம் வகட்டாள்.
"என் கிட்ட வபசுைதுக்கு இப்ப தான் நீ வந்திருக்க.
இவ்வைவு நாள் என் கூட வபசுவதற்கு ஆள் வவண்டாமா?
நான் இளத டார்லிங்ன்னு தான் கூப்பிடுவவன். இனி
அதற்கு அவசியமில்ளல." என்று யதுநந்தன் சிரித்த
முகமாகக் கூை ராதா அவளனப் பரிதாபமாக பார்த்தாள்.
ராதாவின் முகத்ளத நிமிர்த்தி, அவள் கண்களை
கூர்ளமயாகப் பார்த்து, மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்
யதுநந்தன்.
"மராம்ப சின்ன வயதில் எங்க அம்மா, அப்பாளவ
ஒரு விபத்தில் இழந்தவன் நான். ஒரு நாளில் என்
வாழ்க்ளக திளச மாறிவிட்டது. எந்தத் மதய்வமும்

அகிலாகண்ணன் 97
50:50
எனக்கு நல்லது மசய்யவில்ளல. எந்த உைவுகளும்
எனக்குத் துளண நிற்கவில்ளல. இந்த உைவுகள்
பணத்திற்காக என்ளனச் சுற்றியது தான் நிஜம். நான்
அவர்கைால் அளடந்த நன்ளமகளை விட இழந்தது
நிளைய. தனியாகப் வபாராடி மஜயித்தவன் நான்.
பரிதாபமாகப் வபசி என்ளன ஏமாற்றியவர்கள் பலர்.
எனக்குப் பரிதாபம் பிடிக்காது. உன் கண்களில் நான்
அன்ளப மட்டும் தான் எதிர்பார்க்கிவைன் ராதா." என்று
கண்டிப்பாக ஆரம்பித்து மமன்ளமயாக முடித்தான்
யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் மனப்வபாக்ளக அறிந்து அவன் மனளதத்
திளச திருப்பும் விதமாக, "உங்களுக்குப் பரிதாபம்
பார்த்துட்டாலும்... நீங்க நாலு வபளரப் பரிதாபம்
ஆக்குவீங்க." என்று தன் தளல சிலுப்பி விளையாட்டாகக்
கூை, "ஆோன்!" என்று அவள் மனம் விரும்பும்
விதமாகப் பதில் கூறினான் யதுநந்தன்.
'இனி யதுநந்தளன ஒரு நாளும் தனிளம சூழ
விடக்கூடாது. என் மகாள்ளககளை தைர்த்திக்
மகாண்வடன்னும் யதுநந்தனிற்கு இன்பமான
வாழ்க்ளகளய நான் தர வவண்டும்.' என்று ராதா
சூளுளரத்துக் மகாண்டாள்.
ஆனால் நளடமுளை!!!
பல சிந்தளனகவைாடு ராதா தன் வவளலளயத்
மதாடர, "ராதா, நான் ஏதாவது உதவி பண்ணட்டுமா? நீ
தனியா வவளல மசய்ைது எனக்குக் கஷ்டமா இருக்கு."
என்று யதுநந்தன் அவள் அருவக வந்து கூை, தன் ளககளை

அகிலாகண்ணன் 98
50:50
இடுப்பில் ளக ளவத்து யதுநந்தளன வமலும் கீழும்
பார்த்தாள்.
"என்ன? அப்படிப் பார்க்கிை?" என்று யதுநந்தன்
வகள்வியாக நிறுத்த, "உங்களைப் பார்த்த உதவி மசய்ை
ஆள் மாதிரி மதரியளல.” என்று நக்கல் மதானித்த குரலில்
கூறினாள் ராதா.
"பின்வன?" என்று யதுநந்தன் கண்களை சுருக்கிக்
வகட்க, "உபத்திரவம் மசய்ய வந்த மாதிரி இருக்கு." என்று
ராதா கண்ணடித்து கூறினாள்.
யதுநந்தன் அவள் காளத மமல்லமாக திருக, "ஐவயா..
அம்மா..." என்று ராதா அலை, "உஷ்." என்று தன்
உதடுகளில் விரல் ளவத்து அவளை அளமதியாக
இருக்கும்படி மிரட்டினான்.
ராதா தன் காதுகளைத் தடவி மகாண்டு மமத்ளதயில்
அமர்ந்தாள்.
அவளுக்குத் தண்ணீர் மகாடுத்து, "வபாதும் ராதா. ரூம்
படு சுத்தமாகிருச்சு. நீ மரஸ்ட் எடு. " என்று யதுநந்தன்
அக்களையாகக் கூை, ராதா சம்மதமாக தளல அளசத்தாள்.
"ராதா கண்களை மூடு." என்று யதுநந்தன்
அதிகாரமாகக் கூை, ராதா மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள்.
யதுநந்தன் அருவக வர, ராதா தன் கண்களை இறுக
மூடிக் மகாண்டாள்.
"அது..." என்று மசல்லமாக மிரட்டிவிட்டு, அவள்
முன் ஒரு Gift box ளய நீட்டினான்.

அகிலாகண்ணன் 99
50:50
அளத ராதா ஆர்வமாகப் பிரிக்க, யதுநந்தன் ராதளவ
புன்னளகவயாடு பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான். அவள் முன்
50:50 என்று மபாறிக்கப்பட்டு, பச்ளச நிை அழகிய
கூஜாவும், சிகப்பு நிை கூஜாவும் கம்பீரமாக வீற்றிருந்தது.
அருவக பல நிைங்களில் கூழாங்கற்கள்.
அளதப் பார்த்த ராதா முகத்தில் புன்னளக பூத்தது.
ஆச்சரியத்தில் ராதா தன் கண்களை விரித்தாள்.
"கிபிட் பிடிச்சிருக்கா ராதா?" என்று யதுநந்தன்
ஆர்வமாக வினவ, "இது எதுக்கு?" என்று எதிர்க் வகள்வி
வகட்டாள் ராதா.
"என்ன டீச்சர் அம்மா. பதில் மதரிஞ்சிகிட்வட வகள்வி
வகட்டா என்ன அர்த்தம்?" என்று அவள் அருவக அமர்ந்து
மகாண்டு ராதாளவ குறும்பாகப் பார்த்தான் யதுநந்தன்.
"உண்ளமயா மதரியளல. இது எதுக்கு?" என்று ராதா
மீண்டும் வினவினாள்.
"நான் மசய்ை மசயல் உன்ளன impress மசய்தால்,
இல்ளல நீ மசய்ை மசயல் என்ளன impress மசய்தா இந்தப்
பச்ளச நிை கூஜாவில் கல்ளல வபாடணும். ஒருவவளை
எனக்கு உன் மீவதா, இல்ளல எனக்கு உன் மீவதா வகாபம்
வந்தால், No violence சிகப்பு நிை கூஜாவில் கல்ளல
வபாடணும்." என்று யதுநந்தன் தீவிரமாக கூறினான்.
"இளத எங்க பிடிசீங்க?" என்று ராதா வகலியாக
வினவ, "அது ஒரு மபரிய வசாக களத ராதா." என்று
யதுநந்தன் வசாகமாக கூை, ராதா தன் கண்களைச் சுருக்கி
பார்த்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 100
50:50
யதுநந்தன் வமலும் மதாடர்ந்தான்.
"இப்படி ஒரு டீச்சர் கூழாங் கல்ளல கூஜாவில்
வபாடும் மபாழுது விழுந்தவன் தான் நான். இன்னும்
எழவில்ளல." என்று யதுநந்தன் வசாகம் கலந்து வகலியாக
கூை, ராதா தன் முகத்ளத வவறு பக்கம் திருப்பிக்
மகாண்டாள்.
யதுநந்தன் அவள் முகத்ளத தன் பக்கம் திருப்ப
முயற்சிக்க, “யாரும் அவ்வைவு வசாகமா என் கிட்ட வபச
வவண்டாம்." என்று மிடுக்காகக் கூறினாள்.
யதுநந்தன் மபருங்குரல் எடுத்துச் சிரிக்க, அங்கிருந்த
தளலயளணளய அவன் மீது எறிந்தாள் ராதா.
"ராதும்மா... நான் தான் மசால்லிருக்வகன் இல்ளல. No
voilence அப்படின்னு..." என்று யதுநந்தன் குறும்வபாடு
பார்க்க, "இதுக்மகல்லாம் கூழாங்கற்கள் வபாட்டா கூஜா
பத்தாது. வாளி தான் வவணும்." என்று ராதா
புன்னளகவயாடு கூறினாள்.
ராதளவ தன் ளக வளைவிற்குள் மகாண்டு வந்து,
அந்தக் கூஜாக்களை காட்டி, "இந்தக் கூஜாக்கள் நாம்
வாழும் வாழ்க்ளகளயச் மசால்லும் ராதா." என்று
மமன்ளமயாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
"பச்ளச மட்டும் தான் நிரம்பணும். சிகப்பு அப்படிவய
இருக்கனும். அப்படி தாவன?" என்று ராதா தன் தளல
திருப்பி அவன் முகம் பார்த்து வினவ, யதுநந்தன்
மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்.

அகிலாகண்ணன் 101
50:50
"அது எப்படி ராதும்மா முடியும்? பகல், இரவு...
இன்பம், துன்பம்... ஏற்ைம், இைக்கம்... எல்லாம்
நிளைந்தது தான் வாழ்க்ளக ராதா. தவறுவது மனித
குணம். அளத திருத்திப்வபாம்." என்று யதுநந்தன்
நிதானமாக எடுத்துளரத்தான்.
யதுநந்தனிடம் எதிர்வாதம் மசய்ய ராதாவிடம்
ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்தாலும், யதுநந்தனின்
மனநிளலளய மனதில் மகாண்டு, அவன் வபாக்கில்
பயணிக்க முடிவு மசய்து ராதா மமௌனமாகத் தளல
அளசத்தாள்.
"அது என்ன 50 : 50 ?" என்று கூஜாவில்
மபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்களைப் பார்த்து ராதா வகட்க,
அவள் காதில் மமன்ளமயாகப் பாடினான் யதுநந்தன்.
நீ பாதி நான் பாதி கண்வண
அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண
நீயில்ளலவய இனி நானில்ளலவய உயிர் நீவய
இடது விழியில் தூசி விழுந்தால்
வலது விழியும் கலங்கி விடுவம
இருட்டில் கூட இருக்கும் நிழல் நான்
இறுதி வளரக்கும் மதாடர்ந்து வருவவன்
யதுநந்தனின் அன்பு வதனாய் இனிக்க, ராதா அவன்
அன்பில் பாகாய் உருகி நின்ைாள்.

அகிலாகண்ணன் 102
50:50
அவர்கள் அன்பின் மீதுள்ை நம்பிக்ளகயில், அத்தளன
கூழாங்கற்களும் தனக்வக மசாந்தம் என்று பச்ளச கூஜா
கம்பீரமாக நின்ைது.
யதுநந்தனின் குணமும், ராதாவின் கண்டிப்பும்
கூழாங்கற்கள் தனக்கும் மசாந்தம் ஆகும் என்ை
நம்பிக்ளகளயச் சிவப்பு நிை கூஜாவிற்கு மகாடுத்தது.
இரண்டு கூஜாக்களும் யாருக்கு முதல் கல்
மசாந்தமமன்று அவர்கள் வாழ்க்ளகளய ஆவலுடன்
எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்தது.
வாழ்க்ளக கூஜாவில் அடங்குமா!!!!

அகிலாகண்ணன் 103
50:50

அத்தியாயம் 11
ராதா யதுநந்தனின் ளக வளைவிற்குள் தூங்கிக்
மகாண்டிருக்க, 4 : 45 மணிக்குத் தூக்கம் களைந்து கண்
விழித்தாள் ராதா.
ராதா எழுந்து மகாள்ை, "ஏன் ராது, அர்த்த
ராத்திரிமயல்லாம் எழுந்துக்கிை?" என்று யதுநந்தன்
தூக்கத்திவல வகட்டான்.
"மணி ஐந்தாக வபாகுது..." என்று ராதா மமத்ளதயில்
எழுந்தமர்ந்து மதளிவாகக் கூை, "நானும் அளதத் தாவன
மசான்வனன்." என்று தூக்கத்திவல கூறினான் யதுநந்தன்.
'ஐந்து மணி அர்த்த ராத்திரியா?' என்று யதுநந்தளன
ஆச்சரியமாகப் பார்த்து விட்டு,"நீங்களும் எழுந்திருங்க?
உங்களுக்கு எப்ப விடியும்?" என்று தன் சந்வதகத்ளதக்
வகட்டாள் ராதா.
"ம்... No chance டார்லிங்" என்று தூக்கத்திவல
குளழவான குரலில் கூறினான். ராதா மமலிதாக
புன்னளகக்க, "7 : 30 --- 7 : 45 க்கு ஒரு bed coffee குடிக்கும்
மபாழுது விடியும்." என்று மனமில்லாமல் கண்களை
திைந்து ராதாளவ பார்த்து கூறினான்.
Bed coffee என்ை மசால்லில் மீண்டும் அதிர்ச்சி
அளடந்த ராதா தன் கண்களைப் மபரிதாக்கி, யதுநந்தளன
பார்த்தாள்.
"நீ ஏன் இப்படி அர்த்த ராத்திரியில் கண்களை உருட்டி
பயம்புடுத்துை? வபசாம தூங்கு." என்று யதுநந்தன்

அகிலாகண்ணன் 104
50:50
ராதாளவ புன்னளகவயாடு பார்த்தபடி கூை, ராதா
வவகமாக மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள்.
யதுநந்தன் வகள்வியாக தூக்கம் சூழ்ந்த கண்கவைாடு
ராதாளவ பார்க்க, "எனக்கு நிளைய வவளல இருக்கு."
என்று கூறி குளியளைக்குள் நுளழந்தாள் ராதா.
'இவளுக்கு எப்பவுவம வவளல இருக்குமா?' என்ை
எண்ணம் வதான்ை தன் வதாள்களை குலுக்கிக் மகாண்டு
மீண்டும் நித்திளரயில் ஆழ்ந்தான் யதுநந்தன்.
காளல ஐந்து மணி சித்ரா, "க்ளுக்" என்று சிரித்தாள்.
தூக்கம் களலந்த ஸ்ரீதர், சித்ராளவ பார்த்து, "ஏன்
இப்படி ஐந்து மணிக்குத் தனியா சிரிக்கிை?" என்று ஸ்ரீதர்
வகள்வியாக நிறுத்த, "இல்ளல, யது தம்பி பாவம்.
நிச்சயம் ராதா தம்பிளய எழுப்பி இருப்பாள். " என்று
சித்ரா வகலியாக கூறினாள்.
"அவைாவது ஜாகிங், வயாகா வபாைதுக்காக
எழுப்பியிருப்பா. ஆனால் நீ இப்படி என்ளன சும்மாவவ
எழுப்பை? " என்று ஸ்ரீதர் தூக்க கலக்கத்வதாடு
சிடுசிடுத்தான்.
"நான் என்ன பண்ணட்டும்? உங்க தங்ளக
ஏற்படுத்திய பழக்கம். அவ இல்ளலனாலும் எனக்கு
முழிப்பு வந்துருது" என்று சித்ரா மமத்ளதயில் இருந்து
எழுந்தபடிவய கூறினாள்.
மணி 5 : 15

அகிலாகண்ணன் 105
50:50
தன் முகத்ளதத் துண்டால் துளடத்துக் மகாண்டு,
"ராதா என்ன பண்ணைான்னு மதரியளல. அவளுக்குச்
சீக்கிரம் முழிப்பு வந்திரும். அங்கு எல்லாரும் காளலயில்
முழிப்பாங்கவைா என்னவவா?" என்று வலாகநாதன் தன்
மகளை எண்ணி ராதாவின் நிளனப்வபாடு வபசினார்.
இந்த எண்ணம் ராதாவின் தாய் மீனாட்சிக்கு
இருந்தாலும், "அமதல்லாம் முழித்து, மாப்பிள்ளையும்
எழுப்பிருப்பா." என்று தன் கணவளரச் சமாதானம்
மசய்யும் விதமாகக் கூறினார்.
மணி 5 : 55
யதுநந்தன் புரண்டு படுக்க, ராதாளவ காணாமல்
அதிர்ச்சியாக எழுந்து அமர்ந்தான்.
தூக்கத்தில் எழுந்தமர்ந்து, தன் ளககைால் மநற்றிளய
அழுத்தினான். நடு தூக்கத்தில் யாவரா எழுப்பியது வபால்
தளல விண்விமனன்று யதுநந்தனுக்கு வலித்தது.
ஆனால், 'ராதா எங்குச் மசன்றிருப்பாள்?' என்ை
எண்ணம் வமவலாங்க, அளையில், குளியலளையில்,
பால்கனியில் வதடிவிட்டு அளையிலிருந்து மவளிவய
வந்தான் யதுநந்தன்.
மணி 6 : 05
இந்வநரத்தில் தன் முதலாளிளய, அங்கு வவளல
மசய்பவர்கள் ஆச்சரியமாகப் பார்த்தனர்.
அங்கு அளனவரும் வவகமாக தன் வவளலளயச்
மசய்துமகாண்டிருக்க, 'ராதா அங்கு தான் இருக்கிைாள்'

அகிலாகண்ணன் 106
50:50
என்ை என்ன எண்ணம் வதான்றியது. அந்த எண்ணம்,
யதுநந்தனுக்கு நிம்மதிளய மகாடுத்தது.
யதுநந்தனின் கண்கள் ராதளவ வதட, ராதா
நிதானமாக அங்கு இருப்பவர்களிடம் வபசிவிட்டு படி
ஏறி அவர்கள் அளை வநாக்கி நடந்து வந்தாள்.
ராதா சிரித்தமுகமாக அவன் அருவக வர, யதுநந்தன்
எதுவும் வபசாமல் அவளை அளமதியாகப் பார்த்தான்.
"வீடு தினமும் மபருக்கி, சுத்தமா இருந்தாலும்... உங்க
கண்காணிப்பிலாமல் ஒழுங்கா இல்ளல.எல்லாம்
இரண்டு நாளில் சரி ஆகிரும்." என்று ராதா தீவிரமாக
கூறினாள்.
"உனக்கு என் வமல் மகாஞ்சமாவது அக்களை
இருக்கா?" என்று யதுநந்தன் வகாபமாக ராதாவின் முகம்
பார்த்து வகட்க, ராதா எதுவும் புரியாமல் அவளனக்
குழப்பமாக பார்த்தாள்.
"காளலயில் மனுஷன் எழுந்த உடன் மளனவிளயத்
வதடுவாவன... அந்த அக்களை எல்லாம் இல்லாமல் எங்க
வபான?" என்று யதுநந்தன் ராதாளவ மநருங்கி
கிசுகிசுத்தான். வகாபம், குளழவு இப்படிப் பல
பரிமாணங்களில் ஒலித்த அவன் குரளல மனதில்
குறித்துக் மகாண்டாள் ராதா.
அவன் எதிவர நின்று, அவளனக் வகாபமாக முளைத்த
ராதா, "அடடா. என்ன அக்களை? என்ன அக்களை? நான்
காளலயில் உங்களை எழுப்பினா, அப்படிவய நீங்க என்
வமல் காட்டின அன்பிலும், அக்களையிலும் நான்

அகிலாகண்ணன் 107
50:50
புைங்காகிதம் அளடந்துட்வடன். கண்ளண முழுசா
முழித்துக் கூட என்ளனப் பார்க்க முடியவில்ளல." என்று
ராதா சலிப்பாக கூறி அளைக்குள் நுளழந்தாள்.
ராதளவ தன் பக்கம் திருப்பி, "என்ன களத விடுை? நீ
எப்ப காளலயில் என்கிட்வட வபசின?" என்று யதுநந்தன்
கண்களை சுருக்கி தீவிரமாக வினவினான்.
"காளலயில் 4 : 45 க்கு உங்களை எழுப்பிவனன். நீங்க
எழும்பளல." என்று ராதா மபாய்யான வகாபத்வதாடு
கூறினாள்.
'தூக்கத்தில் நல்ல மசாதப்பி ளவத்திருக்கப்
வபாலிவய' என்று யதுநந்தன் தனக்கு தாவன புலம்பிக்
மகாண்டு, "வமடம் காளலயில் எங்க வபானீங்க?" என்று
வபச்ளச திளச மாற்றினான் யதுநந்தன்.
"ஜாக்கிங். வதாட்டத்ளதச் சுற்றி." என்று ராதா கண்
விரித்துக் கூை, "லூசா நீ. என்கிட்வட வகட்காம ஏன் அங்க
வபான? அதுவும் காளல வவளையில்... வதாட்டம் எப்படி
இருக்குனு கூட எனக்குத் மதரியாது? ஏதாவது உன்ளன
கடித்து ளவச்சிருச்சுனா?" என்று யதுநந்தன் கடிந்து
மகாண்டான்.
ராதா அவளனத் தளல சாய்த்துப் பார்த்தாள். "இப்ப
எதுக்கு இவ்வைவு மடன்ஷன் ஆகுறீங்க?" என்று
நிதானமாகக் வகட்டாள்.
"நான் காளலயில் என் நண்பர்கவைாடு ஜாக்கிங்
மசல்வது பழக்கம் தான். இன்ளனக்கு தனியா வபாகளல.
அங்கு வதாட்டம் பார்த்துக் மகாள்ளும் மாரிமுத்து கிட்ட

அகிலாகண்ணன் 108
50:50
மசால்லிட்டு தான் வபாவனன். இன்ளனக்கு எல்லாரும்
வவளலளயக் காளலயிவல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதாவது
என்ளனக் கடித்திருந்தால் உங்களுக்கு இந்வநரம் விஷயம்
வந்திருக்கும்." என்று ராதா தீவிரமாக ஆரம்பித்து
வகலியாக முடித்தாள்.
அவள் வபசிய விதத்தில் வகாபம் அளடந்தவனாக, "நீ
நாளைக்கு இப்படி தனியாக ஜாக்கிங் வபாக வவண்டாம்.
நம்ம வீட்டில் ஜிம் இருக்கு. அதில் exercise பண்ணு."
என்று யதுநந்தன் கண்டிப்பாக கூை, ராதா மறுப்பாகத்
தளல அளசத்தாள்.
"மளழ வநரத்தில் ஜிம் இல் exercise பண்வைன். மற்ை
வநரத்தில் என்னால் முடியாது. அந்த வநரம் கிளடக்கும்
இயற்ளக காற்று தான் எனக்குப் புத்துணர்ச்சி. வதாட்டம்
இன்ளனக்கு சரி ஆகிரும். நாளையிலிருந்து நீங்க
பயப்பட வவண்டாம்." என்று ராதா விடாப்பிடியாகக்
கூை, யதுநந்தன் அவளைக் வகாபமாக முளைத்தான்.
'நாளை இவளுடன் எழுந்து தானும் ஜாக்கிங் மசல்ல
வவண்டும்.' என்று மனதிற்குள் முடிமவடுத்துக்
மகாண்டான்.
ஆனால் அளத ராதாவிடம் மசால்ல யதுநந்தளன
ஏவதா ஒன்று தடுத்தது. வமலும் ராதாவிடம் எதுவும்
வபசாமல், அங்கிருந்த பட்டளன அழுத்தியபடி
அங்கிருந்த வசாபாவில் அமர்ந்தான்.
அப்மபாழுது சளமயல்காரர் காபிவயாடு வர, ராதா
அளமதியாக அவளரப் பார்த்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 109
50:50
சளமயல்காரர் மசன்ை உடன், "காளலயில் எப்ப
வவணாலும் எழுந்திருங்க... அது உங்க இஷ்டம். ஆனால்
இந்த bed coffee எனக்குச் சுத்தமா பிடிக்களல. Brush
பண்ணிட்டு காபி குடிங்க." என்று கண்டிப்வபாடு
கூறினாள் ராதா.
யதுநந்தன் புன்னளகவயாடு காபி வகாப்ளபளய
ளகயில் எடுக்க, "நாம brush பண்ைதுக்கு முன்னாடி, நாம
துப்பின எச்சிளய வசவல் மகாத்தினா கூட அதுக்கு
விஷம். அப்படி இருக்க, அது உங்க உடம்புக்குள்
வபானால் எவ்வைவு மகடுதல்?" என்று ராதா அவளுக்குத்
மதரிந்த விஷயத்ளதக் கூறி நியாயம் வகட்டாள்.
"ராதா, நீ மசால்ை களதளயக் வகட்க நான் குழந்ளத
இல்ளல. ஏன் சின்ன விஷயத்ளதப் மபரிசு படுத்துை?"
என்று வகலியாக கூறியபடி அவன் வகாப்ளபளய தன்
அருவக மகாண்டு மசன்ைான்.
வவகமாக அவன் அருவக மசன்று, வகாப்ளபளயப்
பிடித்து ராதா மகாஞ்சுதலாக வபச ஆரம்பிக்க, இளத
எதிர்பார்க்காத யதுநந்தனின் ளக தவறியதாவலா,
இல்ளல ராதாவின் ளக பட்டதாவலா வகாப்ளப கீவழ
உருண்வடாடி காபி சிதறியது.
ராதா பதறியபடி அவளனப் பயத்வதாடு பார்த்தாள்.
யதுநந்தன் எதுவும் வபசாமல் துண்ளட எடுத்துக்
மகாண்டு குளியலளைக்குச் மசல்ல, அவன் வழிளய
மளைத்தபடி, "நான் வவணும்னு மசய்யளல.
மதரியாமல்..." என்று ராதா குற்ை உணர்ச்சிவயாடு
கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 110
50:50
"ம்ச்ச்ச்... சரி விடு." காபி குடிக்காமல், காளலயில்
ஏற்பட்ட தளல வலியின் காரணமாக சலிப்பாக ஒற்ளை
வார்த்ளதயில் பதில் கூறிவிட்டு குளியலளை வநாக்கிச்
மசன்ைான் யதுநந்தன்.
மூடிய கதளவ பார்த்தபடி அங்கிருந்த வசாபாவியில்
சாய்வாக அமர்ந்தாள் ராதா.
இந்த நாள் இப்படி ஆரம்பிக்கும், என்று ராதா
எண்ணவில்ளல. கண்ணீர் வரவா, வவண்டாமா என்று
எட்டிப் பார்க்க,ராதா தன்ளன தாவன திடப்படுத்திக்
மகாண்டாள்.
'ராதா நீ இத்தளன பலமீனமானவைா? யதுநந்தன்
திட்டவில்ளல... வகாபப்படவில்ளல... ஆனால்,
யதுநந்தனின் உதாசீனம் என்ளன அவ்வைவு
பாதிக்கிைதா?' என்ை எண்ணம் வதான்ை, மவளிவய வரத்
துடித்த கண்ணீளர உள்ளித்து தன்ளனச் சமாதானம்
மசய்து மகாண்டாள் ராதா.
யதுநந்தனிற்கு ராதாவின் மனநிளல மதரியவில்ளல.
'சில பல விஷயங்களை என்னால் மாற்றிக் மகாள்ை
முடியும். ஆனால் எல்லாம்?' என்ை வகள்வி முதல்
முளையாக யதுநந்தனின் முன் விஸ்வரூபம் எடுத்து
நின்ைது.
குளியலளையில் விழுந்து மகாண்டிருந்த தண்ணீரின்
சத்தம், ராதாளவ நனவுலகிற்கு அளழத்து வர, அந்த
இடத்ளத சுத்தம் மசய்து விட்டு, சளமயல் அளைக்குச்
மசன்று காபி கலந்து எடுத்து வந்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 111
50:50
யதுநந்தன், குளித்து ட்ஷிர்ட் ஷார்ட்ஸக்கு
மாறியிருந்தான்.
ராதா அவன் முன் காபிளய நீட்ட, காபி குடிக்கும்
எண்ணம் மைந்திருந்த நிளலயில் யதுநந்தன் மறுப்பாகத்
தளல அளசத்தான்.
ராதா அவளன அடிபட்ட பார்ளவவயாடு நிமிர்ந்து
பார்க்க, யதுநந்தன் அவளிடமிருந்து காபிளய வாங்கிக்
குடிக்க ஆரம்பித்தான்.
ராதா அளையிலிருந்து மவளிவய மசல்ல எத்தனிக்க,
அவள் ளக பிடித்து, அவளை அருவக அமர ளவத்தான்.
ராதாவின் முகம், அவள் மனநிளலளய பிரதிபலிக்க,
"எங்க ஓடுை ராதா?" என்று யதுநந்தன் புருவம் உயர்த்தி
அவள் முகம் பார்த்து வகட்டான்.
"உங்களுக்குத் தான் என்ளனயும் பிடிக்கவில்ளல.
நான் என்ன மசான்னாலும் பிடிக்கவில்ளல. தனியா
நிம்மதியா இருங்கன்னு வபாவைன்." என்று
மனத்தாங்கைாக கூறினாள் ராதா.
"ோ.. ோ..." என்று யதுநந்தன் மபருங்குரல் எடுத்துச்
சிரித்தான்.
"நீ மசால்லி அது பிடிக்காமல் வபாகுமா? இல்ளல
உன்ளன பிடிக்கவில்ளலன்னு மசான்னால் அது தான்
இந்த மில்லினியும் வஜாக்." என்று ராதாளவ
ரசளனவயாடு பார்த்தபடி கூை, ராதா மவட்கப்
புன்னளகவயாடு அவளனப் பார்த்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 112
50:50
"இப்படி காபி தினமும் மகாடு. நீ மசால்ைபடி
குடிக்கிவைன்." என்று யதுநந்தன் ராதாவிற்கு
மளைமுகமாக சம்மதம் கூை, "ஒன்றும் வதளவ இல்ளல.
எனக்காக யாரும் எதுவும் மாத்திக்க வவண்டாம். நீங்க
உங்க இஷ்டப்படி இருங்க." என்று தளல சிலுப்பிக்
கூறினாள் ராதா.
"நான் என் இஷ்டப்படி இருக்க, நீ எதுக்கு?" என்று
யதுநந்தன் அவளைச் சீண்ட, ராதா அவன் முகம்
பார்க்காமல் தன் முகத்ளத வவறு பக்கம் திருப்பிக்
மகாண்டாள்.
'என்னால் அளனத்து விஷயங்களிலும் மாை
முடியுமா?' என்று யதுநந்தனின் மனதில் வதான்றிய
வகள்வி, ராதாவின் முன் பஸ்பமாகி மகாண்டிருந்தது.
"ஏவதா வகாபத்தில் முகம் திருப்பினால், நீ இல்லாமல்
இருப்பது நிம்மதின்னு ஆகிருமா?" என்று யதுநந்தன்
ராதாளவ கிடுக்கு பிடியாக பிடித்தான்.
ராதா தளல குனிந்து அமர்ந்திருக்க, “இந்த ப்ளூ
வசளல உனக்கு மராம்ப அழகா இருக்கு ராதா" என்று
யதுநந்தன் ரசளனவயாடு கூறினான்.
"வபாதும் என்ளனச் சமாதானப்படுத்தினது. எனக்கு
நிளைய வவளல இருக்கு. நான் இந்த வார களடசியில்
அம்மா, அப்பா, அண்ணா, அண்ணி, சஞ்சனா, உங்க
தாத்தா, பாட்டி எல்லாளரயும் சாப்பிட
கூப்பிடலாமான்னு வயாசிக்கிவைன். நீங்க என்ன
நிளனக்கிறீங்க?" என்று ராதா வகள்வியாக நிறுத்தினாள்.

அகிலாகண்ணன் 113
50:50
"உன் இஷ்டம் ராதா. எனக்கு எது நாளும் சரி.
ஆனால்…" என்று அவன் நிறுத்த, ராதா கண்ணுயர்த்தி
அவளன பார்த்தாள்.
"நான் நிளனப்பளத எல்லாம் உன்கிட்ட மசால்வைன்.
ஆனால் நீ என்ன நிளனக்கிைன்னு கல்யாணத்திற்கு
பிைகுமா மசால்லக் கூடாது." என்று யதுநந்தன் வகட்க ,
ராதா வவகமாகப் படி இைங்கி ஓடினாள்.
ராதா விளரவில் தன்னிடம் மனம் திைப்பாள், என்ை
எண்ணத்வதாடு அங்கிருந்த ராதாவின் மபட்டிளய
நகர்த்தி தன் வலப்டாப்ளப எடுத்தான்.
அப்மபாழுது ராதாவின் ளடரி கீவழ விழுந்தது.
திைந்து பார்க்கலாமா, வவண்டாமா என்ை
குழப்பத்வதாடு, அளதத் திைந்து பார்த்த யதுநந்தன்,
மசால்ல முடியாத உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்பட்டான்.
"ராது.. ராது.. " என்று யது நந்தன் சத்தமாக அளழக்க,
ராதா அங்கு அவசரமாக ஓடி வந்தாள்.
அவன் ளகயிலிருந்த ளடரிளய பார்த்து, அகப்பட்டுக்
மகாண்டவைாய் திரு திருமவன்று முழித்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 114
50:50

அத்தியாயம் 12
அகப்பட்டுக் மகாண்டவைாய் ராதா திருதிருமவன்று
முழிக்க, யதுநந்தன் சுவரில் சாய்ந்தபடி ராதாளவ புருவம்
உயர்த்தி தன் உதட்ளடச் சுழித்து ரசித்துப் பார்த்தான்.
ராதா அவன் அருவக மசன்று, ளடரிளய வாங்க
முயற்சிக்க, யதுநந்தன் அந்த ளடரிளய உயரத்
தூக்கினான்.
ராதா உயரமாக இருந்தாலும், யதுநந்தனின்
உயரத்வதாடு வபாட்டி வபாட முடியாமல் அவளனப்
பாவமாக பார்த்தாள்.
"ராதும்மா..." என்று யதுநந்தன் குளழவாக அளழக்க,
"ம்..." என்று தளரளய பார்த்தாள் ராதா.
"ளடரியில் இருப்பளத நீ மசால்லணும்." என்று
யதுநந்தன் மமன்ளமயாகக் கூை, "எனக்கு வவளல
இருக்கு." என்று ராதா மமதுவாகக் கூறினாள்.
ராதளவ சுவரில் சாய்த்து, தன் ளககளை இருபக்கமும்
ஊன்றி அவள் வழிளய மளைத்தவனாக, "வீட்டில்
அவ்வைவு வவளல ஆட்கள் இருக்காங்க. சும்மா எப்ப
பாரும் வவளல இருக்கு… வவளல இருக்குன்னு
என்கிட்டிவய களத விடுை?" என்று யதுநந்தன் வகாபமாக
கூறினான்.
ராதா நிமிர்ந்து பார்க்காமல், தளரளயப் பார்த்தபடி
நிற்க, "ராதா, அதில் என்ன இருக்குனு நீ மசால்ை." என்று

அகிலாகண்ணன் 115
50:50
யதுநந்தன் கடினமாக கூை, ராதா அவளன மிரண்ட
விழிகவைாடு பார்த்து மீண்டும் குனிந்து மகாண்டாள்.
"ராதா." என்று சற்று தள்ளி நின்று அவள் முகத்ளத
நிமிர்த்தி, "என்ளனப் பார்த்து பயபடுறியா ராதா?" என்று
அவன் மமன்ளமயாகக் வகட்க, மறுப்பாய் தளல
அளசத்தாள் ராதா.
"மபாய். காளலயில் காபி கீவழ விழுந்தப்ப கூட நீ
என்ளன இப்படி தான் பார்த்த... இப்ப நான் உன்ளன
விளையாட்டா தான் மிரட்டிவனன்." என்று யதுநந்தன்
தன்னிளல விைக்கம் மகாடுத்தான்.
அவன் வபசுவளத நிறுத்தி, "நான் உங்களை எதுவம
மசால்லலிவய?" என்று ராதா தளல சாய்த்துக் கூறினாள்.
"உன் கண்கள் மசால்லுது." என்று சிரித்த முகமாகக்
கூறினான் யதுநந்தன்.
"எனக்கு நான் முதல் நாள் சந்தித்த ராதாளவ தான்
மராம்ப பிடிக்கும்." என்று அங்கிருந்த வசாபாவில்
சாய்ந்தமர்ந்து, ராதளவ தன் அருவக அமர ளவத்து
மமன்ளமயாகக் கூறினான்.
"நான் அப்படி தான் இருக்வகன்." என்று ராதா
அழுத்தமாகக் கூை, மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்
யதுநந்தன்.
"நான் உன் வமல் வகாபப்படுவவன்னு நிளனக்கிறியா
ராதா?" என்று யதுநந்தன் ராதாவின் கண்களைக்
கூர்ளமயாக பார்த்துக் வகட்க, "நான் உங்களை

அகிலாகண்ணன் 116
50:50
கஷ்டப்படுத்துவைனா?" என்று ராதா அவளனப் பாவமாக
பார்த்தபடி வகட்டாள்.
"ராதும்மா..." என்று மகாஞ்சும் குரலில் அளழத்து
அவள் தளலயில் மசல்லமாகக் மகாட்டினான்.
"லூசு... Feel Free ... நீ என் கிட்ட என்ன நாளும்
மசால்லலாம். என்ன நாளும் வகட்கலாம். எவ்வைவு
நாளும் சண்ளட வபாடலாம். I love it ..." என்று யதுநந்தன்
ராதாவிற்கு புரிய ளவக்கும் முயற்சிவயாடு கூறினான்.
ராதா மமலிதாக தளல அளசக்க, "என் ராதா எவ்வைவு
வபசுவா? ஏன் இவ்வைவு அளமதி?" என்று யதுநந்தன்
வகட்க, "அன்ளனக்கு நான் ஏதாவது வபசி அது உங்களைக்
காயப்படுத்தினால், I am least bothered ... ஆனால்,
இன்ளனக்கு நான் ஏதாவது வபசி உங்க மனசு
வருத்தப்படருவமான்னு தயக்கமா இருக்கு." என்று ராதா
மதளிவாக கூறினாள்.
"நான் வருத்தப்படுர மாதிரி நீ வபச மாட்ட ராதா. என்
ராதா தப்பு மசய்ய மாட்டா. தப்பா எதுவும் மசால்ல
மாட்டா. நீ தப்பு மசய்தாலும், அதில் ஒரு காரணம்
இருக்கும். எனக்குக் வகாபம் வராது. நான் உன்ளன
புரிஞ்சிப்வபன். அப்படிவய எனக்குக் வகாபம் வந்தாலும்,
உன் பக்க நியாயத்ளதச் மசான்னால் புரிஞ்சிப்வபன்."
என்று யதுநந்தன் லகுவாக கூறினான்.
விதி வலியது! இளத அறியாமல் வபசி
மகாண்டிருந்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 117
50:50
ராதா அளமதி காக்க, "நீ மசால்ை எந்த விஷயமும்
எனக்குப் பிடிக்காமல் இல்ளல. எனக்கு
பிடிக்களலன்னா, மசால்வது நீயாக இருந்தாலும் நான்
வகட்க மாட்வடன்." என்று அழுத்தமாகக் கூறினான்
யதுநந்தன்.
"இப்ப நீ என்ன மசால்ல நிளனக்கிை... அளத
மசால்லு." என்று யதுநந்தன் வினவ, "என் ளடரிளய நீங்க
பார்த்தது தப்பு." என்று ராதா சிணுங்கைாக கூறினாள்.
"அட.. இமதல்லாம் என்னால் வகட்க முடியாது."
என்று யதுநந்தன் அசட்ளடயாக கூை, "வாங்க, break fast
நான் பண்ணிருக்வகன். சாப்பிடலாம்." என்று ராதா
வசாபாவில் இருந்து எழுந்து கூை, "அட வமடம் எங்க ஓட
பார்க்கறீங்க?" என்று அவளை வழி மறித்து நின்ைான்
யதுநந்தன்.
"ளடரியில் என்ன இருக்குனு மசால்ை." என்று
யதுநந்தன் வம்பிழுக்க, "அது தான் நீங்க
பார்த்துடீங்கள்ல, அப்புைம் என்ன வகள்வி?" என்று ராதா
மிடுக்காகக் கூறினாள்.
"நீ மசால்லி நான் வகட்கணும்." என்று யதுநந்தன்
விடாப்பிடியாகக் வகட்க, ராதா அவளனத்
தர்மசங்கடமாக பார்த்தாள்.
"அது.. அது..." என்று ராதா தயக்கமாக ஆரம்பிக்க,
யதுநந்தன் அவள் தயக்கத்ளத ரசித்து பார்த்தான்.
"அதில் இரண்டு மபரிய மீன்கள் இருக்கு. அப்புைம்
இரண்டு குட்டி மீன்கள் இருக்கு." என்று ராதா தளரளய

அகிலாகண்ணன் 118
50:50
பார்த்தபடி கூை, "மபரிய மீன்கள் எப்படி இருக்கு?" என்று
கண்களில் புன்னளகளய வதக்கி, முகத்ளத தீவிரமாக
ளவத்துக் மகாண்டு அடுத்த வகள்விளய வகட்டான்
யதுநந்தன்.
அவளன மபாய்யான வகாபத்வதாடு முளைத்து, ராதா
ளடரிளய பிடுங்க முயற்சிக்க, அவளை தன் ஒரு ளகயால்
பிடித்து, ளடரிளய பின் பக்கமாக மளைத்து ராதளவ
குறும்பாக பார்த்து வகலியாக சிரித்தான்.
அவன் வகலிளய தாங்கமுடியாமல், "ஒன்வைாடு
ஒன்று பின்னி பிளணந்து இருக்கு. அதில் ஒரு மீனில்
ராது... அப்புைம் இன்மனாரு மீனில் நந்தன் அப்படின்னு
எழுதிருக்கு. அந்த குட்டி மீன்கள் நமக்கு பிைக்க வபாகும்
குழந்ளதகள்." என்று தன் முகத்ளத சுருக்கி மூச்சு
விடாமல் வவகமாக ராதா கூை, யதுநந்தன் அவள்
கற்பளனளய ரசித்து சிரித்தான்.
அவன் சிரிப்பின் சத்தத்ளதத் தாங்க முடியாமல், ராதா
தன் முகத்ளத மூடிக் மகாள்ை, யதுநந்தன் குனிந்து அவள்
விரல்களைப் பிரித்து அவள் முகத்ளதப் பார்க்க
முயற்சித்தான்.
"ராதா மனதில் இவ்வைவு ஆளசளய ளவத்துக்
மகாண்டு, ஏன் என் கிட்ட நீ எதுவம மசால்ல
மாட்வடங்கை?" என்று யதுநந்தன் அன்பாக வினவ, "அது
தான் நீங்க மதரிஞ்சிக்கிட்டிங்கவை..." என்று ராதா
குழந்ளத வபால் தன் காளல உளதத்து சிணுங்கினாள்.

அகிலாகண்ணன் 119
50:50
அவளை தன்வனாடு அளனத்து, "Love you so much
ராதா." என்று காதல் மசாட்டும் குரலில் கூறினான்
யதுநந்தன்.
"நீ, எதுவும் மசால்ல மாட்டியா ராதா?" என்று
யதுநந்தன் ஆர்வமாகக் வகட்க, "சாப்பாடு ஆறிரும்,
சாப்பிட வாங்க." என்று குறும்பு மகாப்பளிக்கக் கூறினாள்
ராதா.
யதுநந்தன் அவள் காளத திருகி, "என்ளன நந்தன்..
அப்படின்னு கூப்பிடு. நான் சாப்பிட வவரன்." என்று
ராதாளவ மசல்லமாக மிரட்ட, அவனிடமிருந்து தப்பித்து
படிைங்கினாள் ராதா.
அவளைத் மதாடர்ந்து யதுநந்தன் சிரித்தமுகமாக படி
இைங்கினான்.
ராதாவின் வவகத்தில் வீடு வநர்த்தியாக மாறியது.
யதுநந்தனின் வமம்வபாக்கான மசயல்கள் ராதாவின்
அன்பால் வநர்த்தியாக மாறிக் மகாண்டிருந்தது.
யதுநந்தன் அளத விரும்பி ஏற்றுக் மகாண்டவத, ராதாவின்
மனளத மவகுவாக கவர்ந்தது.
ஒரு வாரம் கழித்து, ராதாவின் தந்ளத, தாய், ஸ்ரீதர்,
சித்ரா, சஞ்சனா, யதுநந்தனின் தாத்தா, பாட்டி
அளனவரும் யதுநந்தனின் வீட்டில் யதுநந்தனின்
வருளகக்காகக் காத்திருந்தனர்.
ராதா, சளமயல் அளையில் வவளலயில்
மூழ்கியிருக்க, "ராதா, நீ மகட்டிக்காரி. வீட்ளட அழகா
மாற்றிட. நந்து சரியான வநரத்தில் வந்திருவானா?

அகிலாகண்ணன் 120
50:50
எல்லாரும் அவனுக்காக காத்திருக்காங்கவை?" என்று
கவளல வதாய்ந்த குரலில் சந்வதகமாகக் வகட்டார்
யதுநந்தனின் பாட்டி..
"மசான்னால், மசான்ன வநரத்துக்குக் கண்டிப்பாக
வந்துருவாங்க பாட்டி." என்று ராதா நம்பிக்ளகவயாடு
கூை, பாட்டி ராதளவ சந்வதகமாக பார்த்தார்.
ராதா அவளரப் பார்த்து புன்னளகக்க, "அவன்
பிசிமனஸ் தவிர வவறு எதுவுவம ஒழுங்கா பண்ண
மாட்டான். மசால் வபச்சு வகட்க மாட்டான். அவன் ஒரு
காட்டாற்று மவள்ைம். அவளன அடக்கி ஆளுவது
மராம்ப கஷ்டம்.அடக்கி ஆை வவண்டாம். கூடப்
பயணிப்பவத கஷ்டம்." என்று பாட்டி வசாகமா கூறி, ஆழ
மூச்சு எடுத்தார்.
"அவங்க அம்மா இருக்கும் வளர நல்ல தான்
இருந்தான். எங்கைால் அவளனச் சரியா வைர்க்க
முடியளல. அவளன சமாளிக்க முடியவில்ளல ராதா."
என்று பாட்டி வருத்தமாகக் கூறினார்.
"பாட்டி, அவங்க மராம்ப நல்லவங்க பாட்டி." என்று
கண்களில் காதல் மபாங்க, யதுநந்தளன மனதில்
எண்ணியபடி கூறினாள் ராதா.
ராதவின் கண்களில் அவள் மனளத அறிந்த
யதுநந்தனின் பாட்டி, "நீங்க நல்லாருப்பீங்க." என்று
மனதார கூறினார்.
"ராது… ராது.." என்று அளழத்துக் மகாண்வட
யதுநந்தன், அளனவரிடமும் தளல அளசத்துக் மகாண்டு

அகிலாகண்ணன் 121
50:50
சளமயல் அளைக்குள் மசல்ல, "மாமா, இப்படிவய நீங்க
உள்ை வபானால் அத்ளத திட்டுவாங்க." என்று சஞ்சனா
யதுநந்தளன வழி மறித்தாள்.
அவன் சஞ்சனாளவ தூக்கிக் மகாஞ்ச, "ஐவயா.. மாமா.
ளக, கால் கழுவிட்டு தான் வீட்டுக்குள் வரணும். அத்ளத
உங்களைப் பார்த்தா அவ்வைவு தான்." என்று சஞ்சனா
மமலிதான குரலில் யதுநந்தளன எச்சரிக்க, யதுநந்தன்
மபருங்குரலில் சிரித்தான்.
"அத்ளதக்கு நீங்க பயப்படவவ மாட்வடங்கிறீங்க.
நாங்க எப்படி பயப்புடுவவாம் மதரியுமா?" என்று
சஞ்சனா யதுநந்தனின் கழுத்ளத கட்டிக்மகாண்டு
கண்களை உருட்டிக் வகட்டாள்.
"உங்க அத்ளத எல்லாளரயும் மிரட்டி வச்சிருக்கா.
இனி பயப்படாதீங்க. நான் பார்த்துகிவைன்." என்று
யதுநந்தன் சஞ்சனாளவ மகாஞ்சிய படிவய கூை, சஞ்சனா
வவகமாகத் தளல அளசத்தாள்.
யதுநந்தன், ராதாளவ பார்த்து கண்சிமிட்ட, ராதா
அவளனப் பார்த்து ரகசிய புன்னளக பூத்தாள்.
"ஏங்க... நம்மகிட்ட எப்படி துள்ளுவா. அவ
ஆத்துக்காரர் கிட்ட எப்படி நீக்குப் வபாக்கா நடந்துகிைா
பார்த்தீங்கைா?' என்று ஆச்சரியமாக கூறினாள் சித்ரா.
"ராதும்மா.. 10 minutes refresh பண்ணிட்டு சாப்பிட
வவரன்." என்று ராதாளவ பார்த்து கூறினான் யதுநந்தன்.
"மாமா நீங்களும், அத்ளதக்கு பயப்படுவீங்கன்னு
மசால்லுங்க." என்று இடுப்பில் ளக ளவத்து சஞ்சனா

அகிலாகண்ணன் 122
50:50
மீண்டும் வகட்க, "வவறு வழி இல்ளலவய பட்டுக்குட்டி."
என்று வகலியாக கூறி தன் மநற்றிளய குழந்ளதயின்
மநற்றியில் முட்டி விளையாடிவிட்டு படி ஏறி மாடிக்கு
மசன்ைான் யதுநந்தன்.
"ராதா... ராதா... " என்று யதுநந்தன் அளழக்க, "ஏய்
ராதா, இப்ப தான் டி மாடி ஏறிப் வபானார்?" என்று சித்ரா
வம்பிழுக்க, "ஏதாவது வதடி மகாடுக்க கூப்பிடுவாங்க."
என்று ராதா அசடு வழிந்தாள்.
"எளதயும் வதட கூடாது. எல்லாம் ளவத்த இடத்தில்
இருக்கணும்னு நீ மசால்லுவ?" என்று சித்ரா அடுத்த
வகள்விளய வகட்க, "ராதும்மா.. ராதும்மா..." என்று
யதுநந்தனின் குரல் வீமடங்கும் ஒலித்தது.
ராதா, யதுநந்தனின் குரல் வரும் திளசளய பார்த்தபடி,
சித்ராவின் வகள்வியால் அங்குத் வதங்கி நின்ைாள்.
சித்ரா மமல்லிய புன்னளகவயாடு ராதாளவ மீண்டும்
வம்பிழுக்க, " சித்ரா. சும்மா இரு. ராதா நீ வபா." என்று
ஸ்ரீதர் கூை, ராதா அவர்கள் அளைளய வநாக்கி ஓடினாள்.
ராதா அளைக்குள் நுளழந்து யதுநந்தளன வதட,
கதவின் பின் நின்றுமகாண்டு கதளவ அளடத்து விட்டு
ராதாளவ குறும்பு புன்னளகவயாடு பார்த்தான்
யதுநந்தன்.
"எல்லாரும் கீழ இருக்கும் மபாழுது, இது என்ன
விளையாட்டு?" என்று ராதா சிடுசிடுக்க முயன்று,
வதாற்றுக் குளழவாக வகட்டாள்.

அகிலாகண்ணன் 123
50:50
ராதா கதளவ திைக்க முயற்சிக்க, அவள் ளககளை
பிடித்து, "நான் உன்கிட்ட ஒரு வாரமாக வகட்கவைன்…
நந்தன்.. அப்படின்னு கூப்பிடு. உன்ளன மவளிவய
விடுவைன்." என்று யதுநந்தன் தீவிரமாக மிரட்ட,
அங்கிருந்த வசாபாவில் ராதா நிதானமாக அமர்ந்தாள்.
"அப்படி எல்லாம் கூப்பிட முடியாது." என்று
திட்டவட்டமாக அறிவித்தாள் ராதா.
"உன்ளன நந்தன் அப்படின்னு கூப்பிட
ளவக்கிவைன்." என்று அழுத்தமாகக் கூறி, யதுநந்தன்
அவளை மநருங்க, அவளன ஏமாற்றிவிட்டு கதவருவக
ஓடினாள் ராதா.
அவளிடம் வதாற்று யதுநந்தன் மவற்றி புன்னளக
பூக்க, ராதா அவனருவக ஓடி வந்து தன் நாக்ளகத் துருத்தி
விட்டு, கதளவத் திைந்து வவகமாக ஓடினாள்.
"பார்த்து... பார்த்து..." என்று யதுநந்தனின் தாத்தா கூை,
ராதா தன் பற்கள் மதரிய அசட்டுச் சிரிப்பு சிரித்து
சூழ்நிளலளய சமாளித்தாள்.
யதுநந்தனின் தாத்தா யதுநந்தளன பற்றிய கவளல
நீங்கி, ராதாளவ பார்த்துப் புன்னளகத்தார்.
'இவள் என் வாழ்வின் வசந்தம்.' என்று
எண்ணியவனாக, யதுநந்தன் கீழ இைங்கி வந்தான்.
அளனவளரயும் அமரச் மசால்லி, ராதா அளனவருக்கும்
பரிமாறினாள்.
ராதவின் ளகமணத்ளத அளனவரும் ரசித்து உண்ண,
"அது என்ன ராதும்மா?" என்று ஸ்ரீதர் யதுநந்தனின் காதில்

அகிலாகண்ணன் 124
50:50
கிசுகிசுப்பாக வினவ, "நான் அவ கிட்ட என் தாயின்
அன்ளபயும், கண்டிப்ளபயும் பார்க்கிவைன்." என்று
ராதாளவ வாஞ்ளசவயாடு பார்த்தபடி கூறினான்
யதுநந்தன்.
ராதா அவர்கள் வபசுவளத பார்த்து, கண்ணுயர்த்தி
வினவ, யதுநந்தன் தன் தளல இருபக்கமும் அளசத்தான்.
யதுநந்தன் கூறியது, வலாகநாதனின் காதில் விழ தன்
மகளின் வாழ்க்ளகளய எண்ணி நிம்மதி அளடந்தவராக
உண்ண ஆரம்பித்தார்.
அளனவரும் சிறிது வநரம் வபசிவிட்டு, கிைம்பிச்
மசன்ைனர்.
அப்மபாழுது யதுநந்தனின் மமாளபல் ஒலித்தது.
சில பல முகமன்களுக்குப் பின், "யது... இன்ளனக்கு
ஒரு பார்ட்டி. நீங்க வரீங்க." என்று எதிர்முளனயில் கூை,
'இல்ளல பாஸ் கஷ்டம்." என்று யதுநந்தன்
வதாழளமவயாடு கூறினான்.
"என்ன யது. wife க்கு அவ்வைவு பயமா?" என்று வகலி
வபால் வினவ, யதுநந்தன் மவறுப்பாக முகம் சுழித்தான்.
"அப்படி இல்ளல.” என்று யதுநந்தன் தயக்கமாக கூை,
“ இன்ளனக்கு ஒரு நாள். Just social drinking . ஒரு formality
க்கு தான். பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்ணவத,
உங்களுக்காகத்தான்..." என்று எதிர்முளனயில் அழுத்தம்
மகாடுக்க, வவறு வழியின்றி சம்மதம் கூறி மமாளபல்
வபச்ளச முடித்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 125
50:50
'ராதாவிடம் மசால்லிட்டு வபாகலாமா? மசால்லாமல்
வபாகலாமா?' என்று சிந்தித்தான் யதுநந்தன்.
'மசால்லாமல் வபானால், வந்த பிைகு பிரச்சளன
வரும்.' என்று யதுநந்தனின் அறிவு கூறியது.
'மசான்னால், இப்பவவ பிரச்சளன வரும்.
அன்ளனக்கு ஒரு bed coffee க்கு அவ்வைவு ரணகைம்.
என்ன மசய்யலாம்?' என்று குறுக்கும் மநடுக்குமாக
நடந்த படி வயாசித்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 126
50:50

அத்தியாயம் 13
மீளனப் படமாக வளரந்தளதப் பார்த்த அன்வை,
ராதாவின் ரசளன மதரிந்து ஓர் அழகிய மீன் மதாட்டி
வாங்கியிருந்தான் யதுநந்தன். அதில் கம்பீரமாக ஒரு
ஆண் மீனும், மமன்ளமயாக ஒரு மபண் மீனும் ஒன்றின்
பின் ஒன்ைாக நீந்திக் மகாண்டிருந்தது. அளத ரசித்துப்
பார்த்து படி அதற்கு உணவிட்டுக் மகாண்டிருந்தாள் ராதா.
"ராதா." என்று அவளை அளழத்தபடி மீன் மதாட்டி
அருவக மசன்ைான் யதுநந்தன்.
"ராதா... இன்ளனக்கு ஒரு பார்ட்டி." என்று யதுநந்தன்
கூை, "ஓ... சூப்பர். நான் என்ன டிரஸ் பண்ணணுமுன்னு
இப்பவவ மசால்லுங்க. கிைம்பின பிைகு, இளத விட அது
நல்லாருந்தது.அளத விட இது நல்லா இல்ளலன்னு
மசால்லக் கூடாது." என்று ராதா அந்த மீன்களை ரசித்துக்
மகாண்வட மவகுளியாகக் கூறினாள்.
யதுநந்தன் திரு திருமவன்று முழித்து, "ராதும்மா...
இது பசங்க பார்ட்டி. வநா வலடிஸ்." என்று சிரித்த
முகமாகக் கூறினான்.
"ஓ... அப்ப சரி. நீங்க வபாயிட்டு வாங்க." என்று தன்
வதாள்களைக் குலுக்கி ராதா கூை, அவளைத் வதாள்
மதாட்டு தன் பக்கம் திருப்பினான் யதுநந்தன்.
"பார்ட்டி எதற்கு மதரியுமா?" என்று யதுநந்தன்
வகள்வியாக நிறுத்த, தன் தளலளய இருபக்கமும்
அளசத்து அவளன அளமதியாகப் பார்த்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 127
50:50
"எனக்கு அருளமயான better half கிளடத்ததற்கு..."
என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா தன் கண்களைச் சுருக்கி
அவளனக் கூர்ளமயாக பார்த்தாள்.
"அது என்ன better half ன்னு வகட்க மாட்டியா?" என்று
யதுநந்தன் வினவ, "அளதயும் நீங்கவை மசால்லுங்க."
என்று ராதா அசட்ளடயாகக் கூறினாள்.
"என் சுக, தூக்கம் அளனத்திலும் என்னுடன்
பயணித்து, என் வாழ்க்ளகளய வண்ண மயத்வதாடு
முழுளமயாக்கப் வபாகும் என் மளனவி ராதா தான் better
half " என்று யதுநந்தன் உணர்ச்சி மபாங்க கூை, ராதா
அவளன குறு குறுமவன்று பார்த்தாள்.
"என்ன ராதா அப்படிப் பார்க்கிை?" என்று யதுநந்தன்
பரிதாபமாக வகட்க, "நீங்க எளதச் மசால்ல வந்தீங்கவைா
சுத்தி வளைக்காமல் வநரடியா மசால்லுங்க." என்று தன்
இடுப்பில் ளக ளவத்து ராதா அழுத்தமாகக் கூறினாள்.
"இன்ளனக்கு ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டி ராதா. என்னால் avoid
பண்ண முடியளல." என்று யதுநந்தன் நிதானமாகக் கூை,
"வபாயிட்டு வாங்க." என்று அவளன விட நிதானமாகக்
கூறினாள் ராதா.
சிறிது வநரத்தில், "ராதா, வபாயிட்டு வவரன்." என்று
கூறி யதுநந்தன் கிைம்ப எத்தனிக்க, ராதா அவளன
அளமதியாகப் பார்த்தாள்.
அவள் கண்களில் வகாபம் இல்ளல, மவறுப்பு
இல்ளல, 'ஏவதா ஒரு மசய்தி மட்டும் இருக்கிைது' என்று
எண்ணினான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 128
50:50
"நான் சாப்பிடாமல் உங்களுக்காகக் காத்திருப்வபன்."
என்று சிரித்த முகமாக ராதா கூை, மமன்ளமயாகச் சிரித்து
தளல அளசத்துச் மசன்ைான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் நண்பர்களைச் சந்தித்து, சிறிது வநரம் வபசி
மகாண்டிருந்தான். அளனவரும் வழக்கம் வபால் மது
அருந்த, யதுநந்தனும் மது அருந்த ஆரம்பித்தான்.
அவனுக்கு ராதாவின் முகம் கண்முன் வதான்றியது.
‘அவள் கண்களில் வகாபம் இல்ளல, மவறுப்பு இல்ளல
ஆனால் மசய்தி இருந்தது.’ என்று மதுக் வகாப்ளபளய
ளகயில் பிடித்தபடி வயாசித்தான் யதுநந்தன்.
மதுளவ அருவக மகாண்டு மசல்ல, 'எனக்குப்
பிடிக்காதளத மசய்கிறீர்கள்' என்று ராதாவின் கண்களில்
மசய்தி இருப்பதாகத் வதான்றியது யதுநந்தனிற்கு.
"உச்." என்று சத்தம் எழுப்பி மவறுப்பாகத் தளல
அளசத்தான் யதுநந்தன்.
"என்ன ஆச்சு?" என்று நண்பர்கள் வினவ, "மூட்
இல்ளல." என்று யதுநந்தன் மழுப்பலாகக் கூறினான்.
"கல்யாணம் மனுஷளன மாற்றும் வல்லளம
பளடத்தது." என்று நண்பர்கள் வகலி வபச, யதுநந்தன்
சிரித்துக் மகாண்டான். ஏவனா அவனுக்குக் வகாபம்
வரவில்ளல.
'ராதா என்ளன மாற்றிவிட்டாள்' என்று எண்ணினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 129
50:50
யதுநந்தன் அவனாகவவ ராதாவின் நந்தனாக மாறிக்
மகாண்டிருந்தான் அவனறியாமல்!
யாரும் யாளரயும் மாற்ை முடியாது! இது தான் நிஜம்.
ராதா அவன் வருளகக்காகக் காத்திருக்க, யதுநந்தன் ,
"ராது." என்ைளழத்துக் மகாண்வட வீட்டிற்குள்
நுளழந்தான்.
"வாங்க... வாங்க.. பசிக்குது. உங்களுக்காகத் தான்
காத்துக்கிட்வட இருக்வகன். சீக்கிரம் refresh ஆகிட்டு
வாங்க." என்று ராதா கூை, அவள் முகத்ளத கூர்ளமயாக
பார்த்தான் யதுநந்தன்.
'வகாபப்படமாட்டாள்... ஆனால்
வருத்தப்பட்டிருப்பாவைா?' என்ை சிந்தளனவயாடு அவள்
முகத்ளத ஆராய முயன்ைான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தனின் கண்களில் வதடளல பார்த்த ராதா,
வகள்வியாகப் புன்னளகவயாடு புருவம் உயர்த்த, "ஐந்து
நிமிஷத்தில் சாப்பிட வவரன் ராதா." என்று கூறி படி ஏறி
அவர்கள் அளைக்குச் மசன்ைான்.
யதுனந்தனுக்கு பரிமாறியபடி, ராதா, யது இருவரும்
உண்ண, "ராதா, நீ ஏன் இன்னக்கி என்ளன வபாக
வவண்டாமுன்னு மசால்லளல." என்று சந்வதகமாக
வகட்டான் யதுநந்தன்.
"ஏன் வவண்டாமுன்னு மசால்லணும்?" என்று ராதா
அவன் பக்கம் வகள்விளயத் திருப்ப, "சப்பாத்தி மசம soft .
டால் மராம்ப ருசியா இருக்கு." என்று கூறினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 130
50:50
ராதா பக்மகன்று சிரித்து, "நீங்க என் பாலிசிளய follow
பண்றீங்க." என்று கூறி மீண்டும் சிரித்தாள்.
யதுநந்தன், அவன் வகள்விக்கு பதில் வராத
காரணத்தினால் அளமதியாகச் சாப்பிட, "என்ன பாஸ்
வகாபமா இருக்கீங்க வபால மதரியுவத? என்ளன
விட்டுவிட்டுப் வபானதுக்கு நான் தான்
வகாபப்படணும்." என்று வம்பிழுத்தாள் ராதா.
"நீ என் ராதா வகாபப்படளல?" என்று யதுநந்தன்
மமன்ளமயாக வினவ, "எதுக்குங்க வகாபப்படணும்?
நீங்க உங்க நண்பர்களைப் பார்க்க வபாைதுக்கு எல்லாம்
நான் வகாப பட முடியுமா?" என்று ராதா யதுநந்தனின்
முகம் பார்த்துக் வகட்டாள்.
யதுநந்தன் அளமதி காக்க, "உங்களுக்கு ஒரு personal
space இருக்கு. நான் அதில் தளலயிட மாட்வடன். " என்று
ராதா தீவிரமாக கூை, "காளல ஜாக்கிங், bed coffee கூட என்
personal space " என்று யதுநந்தன் தீவிரமாக கூறினான்.
"அவ்வைவு மபரிய space மகாடுக்கிை அைவுக்கு
எனக்குத் தாராை மனசில்ளல." என்று மிடுக்காகக் கூறி
ராதா தன் கவனத்ளதச் சப்பாத்தியின் பக்கம்
திருப்பினாள்.
"நான் என்ன சாப்பிட்வடன்... என்ன ஏதுன்னு வகட்க
மாட்டியா ராதா?" என்று யதுநந்தன் ஆழமான குரலில்
வகட்டான்.
"ஏன் எனக்குத் வதளவயான விஷயத்ளத நீங்கவை
மசால்ல மாட்டிங்கைா? அளதயும் நான் தான்

அகிலாகண்ணன் 131
50:50
வகட்கணுமா?" என்று ராதா கண்கள் உயர்த்தி குதர்க்கமாக
வகட்டாள்.
ராதா குதர்க்கமாக வபசினாலும், யதுநந்தனுக்கு அது
மிகவும் பிடித்திருந்தது.
"ராதா., நான் பிைான் பண்ண லீவு முடிஞ்சிருச்சு.
திரும்ப ஜாயின் பண்ைதுக்கு முன்னாடி, ஒரு புது
ப்ராமஜக்ட் டீல் ஒண்ணு வந்திருக்கு. அந்த பிஸினஸ்
மீட்டிங்க்காக நான் US வளரக்கும் ட்ராவல் பண்ணனும்."
என்று யதுநந்தன் தன் தட்ளடப் பார்த்தபடி கூறினான்.
ராதா மமௌனமாகத் தளல அளசத்தாள்.
"திரும்ப நீ உங்க ஸ்கூலுக்கு வவளலக்கு வபாைது
கஷ்டம். அவங்களுக்கும் நீ அங்க வபாைது வசதியா
இருக்காது." என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா அவளனப்
பதட்டமாக பார்த்தாள்.
"நாம ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவவாம். எல்லாம்
உன் இஷ்டப்படி மசய். வதளவயான எல்லாவற்ளையும்
நான் பாத்துக்கிவைன்." என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா
மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள்.
"என்னால அவ்வைவு முடியாது." என்று ராதா
மறுப்பாகக் கூறினாள்.
"யாரால் எது முடியும். எது முடியாதுன்னு என்னால்
மசால்ல முடியும் ராதா. நீ இளத பண்ை. You are going to
manage a school . At the same time you can handle the classes as per
your wish . இதுக்கு மறுவார்த்ளத இல்ளல ராதா." என்று

அகிலாகண்ணன் 132
50:50
யதுநந்தன் கண்டிப்பாக கூை, ராதா யதுநந்தன் இருக்கும்
ளதரியத்தில் சம்மதமாகத் தளல அளசத்தாள்.
இருவரும் சிறிது வநரம் வபசிவிட்டு, தங்கள்
அளைக்குச் மசல்ல, "நீங்க என்ளனக்கு கிைம்பனும்?"
என்று தன் குரலில் இருந்த ஏமாற்ைத்ளத மளைத்து
பிசிரில்லாமல் வகட்டாள் ராதா.
"எவ்வைவு சீக்கிரம் கிைம்ப முடியுவமா? அவ்வைவு
சீக்கிரம் கிைம்பனும்." என்று யதுநந்தன் கண்களில்
குறும்வபாடு கூை, ராதா அளதக் கவனிக்காமல்
வயாசளனயில் ஆழ்ந்தாள்.
"நீ என்ன நிளனக்கிை ராதா?" என்று யதுநந்தன்
மீண்டும் வகட்க, "நான் நிளனப்பதற்கு என்ன இருக்கு.
இல்ளல மசால்ைதுக்கு என்ன இருக்கு? அது தான் நீங்க
முடிவு எடுத்துடீங்கவை." என்று ராதா முறுக்கி
மகாண்டாள்.
ராதா வபசாமல் படுத்துக் மகாள்ை, "என்ன
வவணாலும் மசால்லலாம் ராதா. என்ளன வபாக
வவண்டாமுன்னு மசான்னால், நான் வபாகளல. நீ கூட
வவரன்னு மசால்லு, நாம வசர்ந்து வபாகலாம்." என்று
யதுநந்தன் குறும்பாக கூறினான்.
"ஏன் மசான்னால் தான் கூட கூட்டிட்டு வபாவீங்கைா?
இல்ளலனா விட்டுட்டு வபாவீங்கைா?" என்று ராதா
வகாபமாக வகட்டு, மமத்ளதயில் எழுந்தமர்ந்து
அவனிடம் சண்ளடயிட தயாரானாள்.

அகிலாகண்ணன் 133
50:50
யதுநந்தன் அவள் எதிவர அமர்ந்து, "தாவய! சும்மா
விளையாட்டா தான் தனியா வபாைதா மசான்வனன். நீ
கூட வரதுக்கு எல்லா ஏற்பளடயும் பண்ணிட்வடன்."
என்று ராதாவிடம் புன்னளகவயாடு கூை, "அது!" என்று
ராதா கூறினாள்.
அவள் காளத திருகி, "என்ளனவய மிரட்டுை?" என்று
வகட்க, "உங்களை நான் கூட மிரட்டளலனா எப்படி?"
என்று சிரித்த முகமாக வகட்டாள் ராதா.
"அது சரி.." என்று அவளை ஆவமாதித்தான் அவள்
கணவன்.
"ராதா. நியூ யார்க்கில் மீட்டிங். நியூ யார்க் சுற்றிப்
பார்ப்வபாம். உனக்குக் வகாவில் மராம்ப பிடிக்குவம.
உனக்காக Pittsburgh மபருமாள் வகாவில் வபாவவாம்."
என்று யதுநந்தன் கூை, "எனக்கு Niagra falls கூடப்
பிடிக்கும்." என்று ராதா ரசளனவயாடு கூறினாள்.
"நீ வகாவிலுக்கு மட்டும் தான் வபாவவன்னு
நிளனத்வதன்." என்று அவன் குறும்பாக கூை, "நாம் என்ன
ஆன்மீக சுற்றுலாவா வபாவைாம்." என்று ராதா
யதுநந்தளன முளைத்தபடி வகட்டாள்.
"உன் இன்மனாரு முகம் எனக்கு இப்ப தாவன
மதரியுது." என்று யதுநந்தன் அவள் முகத்ளதப்
பார்த்தபடி கூை, "ஏன் முன்னாடிவய மதரிஞ்சிருந்தா
கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டிங்கைா?" என்று ராதா
மீண்டும் குதர்க்கமாக வகட்டாள்.

அகிலாகண்ணன் 134
50:50
"வமடம் Full form வபால. நமக்கு அவ்வைவு திைளம
எல்லாம் இல்ளல மா..." என்று யதுநந்தன் சமாதான
வகாடிளயப் பைக்க விட்டான் யதுநந்தன்.
ராதா புன்னளகக்க, "முன்னாடிவய மதரிந்திருந்தா
இவ்வைவு நான் விட்டுவச்சிருக்கவவ மாட்வடன்," என்று
ராதாவின் காதில் கிசுகிசுத்தான் யதுநந்தன்.
ராதா மவட்கப்பட்டு புன்னளகக்க, அவள்
புன்னளகயில் மயங்கி , "Niagra Falls வபாவவாம்." என்று
யதுநந்தன் கூறினான்.
அவள் ஆளசப்படுவளத எல்லாம் நிளைவவற்ை
அவன் மனம் துடித்தது.
வருங்காலத்தில் ராதாவின் ஆளசளயத் தான்
நிளைவவற்ை முடியாமல் தவிக்கப் வபாவதும், அவன்
தவிப்புக்கு ராதாவவ காரணமாகப் வபாவதும் மதரியாமல்
அந்த இைம் வஜாடி US வநாக்கி விமானத்தில் பைந்தது.

அகிலாகண்ணன் 135
50:50

அத்தியாயம் 14
ராதா, அங்குமிங்கும் நடந்து மகாண்டிருந்த விமான
பணிப்மபண்களை பார்த்தாள். "என்ன ராதா அப்படிப்
பார்க்கிை?" என்று அவள் கண்களில் மதரிந்த ஆர்வத்ளதப்
பார்த்து ஆச்சரியமாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.
"இது தான் எனக்கு first time flight Travel." என்று ராதா
கூை, மமலிதாக புன்னளகத்தான் யதுநந்தன்.
"எல்லாரும் மபாம்ளம மாதிரி எவ்வைவு அழகா
இருக்காங்க?" என்று அவர்களைப் பார்த்தபடி கூறினாள்
ராதா.
"ராதா நீ வந்ததிலிருந்து அவங்களைத் தான்
பார்த்துட்டு இருக்க. சாப்பிடை idea இல்ளலயா?" என்று
யதுநந்தன் அவள் முன் இருந்த சாப்பாட்ளட பார்த்தபடி
வகட்டான்.
"சாப்பாடு மராம்ப சுமார். அது தான் அவங்களைப்
பார்த்து வநரத்ளத வபாக்கிட்டு இருக்வகன்." என்று ராதா
வசாகமாக கூை, "ராதா வபாை இடத்துக்மகல்லாம்
புளிவயாதளர கட்ட முடியாது. மகாஞ்சம் adjust
பண்ணிக்வகா. நாம இது மாதிரி அடிக்கடி travel பண்ண
வவண்டியது இருக்கும். என்னால் உன்ளன
விட்டுவிட்டுப் வபாக முடியாது. நீ என் கூட எப்பவும்
வரணும்." என்று யதுநந்தன் மபாறுளமயாக ஆரம்பித்துக்
கண்டிப்பாக கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 136
50:50
ராதா அவளனப் பரிதாபமாக பார்க்க, "US வபான
உடன், உனக்கு நல்ல சாப்பாடு வாங்கி தவரன்." என்று
யதுநந்தன் கூை, "இட்லி, மபாங்கல் எல்லாம்
கிளடக்குமா?" என்று ராதா ஆர்வமாகக் வகட்டாள்.
"ஆமா கிளடக்கும், மதரு ஓரமா பாட்டி வளட
சுடுவாங்க. வளட வாங்கி தவரன். 1 வளட 1 டாலர்."
என்று யதுநந்தன் வகலி வபச, ராதா அவளனக் வகாபமாக
முளைத்தபடி வவறு வழி இன்றி அந்த உணளவ
உண்டாள்.
ராதா கற்பளன மசய்தது விட உணவு நன்ைாக
இருந்தது என்பளத அவள் முகம் காட்டியது.
யதுநந்தன், ராதா இருவரும் பல சுவாரசியமான
விஷயங்களைப் பகிர்ந்தபடி, US வந்தளடந்தனர்.
விமான நிளலயத்தில்,யதுநந்தன் படு வவகமாகச்
மசயல்பட, ராதா அவளன ஆச்சரியமாகப் பார்த்தாள்.
' அவங்களுக்கு எல்லாம் மதரிந்திருக்கிைது.' என்று
எண்ணியபடி அவன் வவகத்ளத ரசித்துப் பார்த்து
மகாண்டிருந்தாள் ராதா.
இருவரும் Newyork Timesquare வநாக்கிப் பயணித்தனர்.
அவர்கள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடு அங்கு தான்
மசய்யப்பட்டிருந்தது.
Jet lag காரணத்தால் ராதா வசார்வாக இருந்தாள். "ராதா
நீ மரஸ்ட் எடு. நான் என் வவளலகளை முடிச்சிட்டு
வவரன்." என்று யதுநந்தன் அவளுக்குத் வதளவயான
விஷயங்களைச் மசய்தபடி கூை, "நீங்க என்ளனத் தான்

அகிலாகண்ணன் 137
50:50
கவனிக்கிறீங்க... உங்களுக்குச் வசார்வா இல்ளலயா?"
என்று வகாபமாக ஆரம்பித்து அக்களையாக முடித்தாள்
ராதா.
அவள் தளலளய ஆதரவாகத் தடவி, "நீ என்
பக்கத்தில் இருக்கும் மபாழுது, வசார்வு எப்படி
என்கிட்வட வரும்." என்று யதுநந்தன் தீவிரமாக சந்வதகம்
வகட்டான்.
"வர வர நீங்க மராம்ப வபசுறீங்க." என்று ராதா
சிணுங்கலாக கூறியபடி மமத்ளதயில் சுருண்டு
படுத்தாள்.
அவளுக்குப் வபார்ளவளய வபார்த்தி விட்டு, அவள்
அருவக அமர்ந்து laptop இல் தன் பணியில் மூழ்கினான்
யதுநந்தன். மாளலப் மபாழுதில், அவளைப் பத்திரமாக
இருக்கும்படி எச்சரிக்ளக மசய்து விட்டு தன் அலுவலக
வவளலக்காக மவளிவய மசன்ைான் யதுநந்தன்.
அவன் அலுவலக பணி முடிந்த பின், இருவரும்
நியூவயார்க்ளக வலம் வந்தனர்.
இருவரும் Liberty Island இல் அளமந்திருக்கும் statue of
liberty வநாக்கி Ferry இல் பயணித்தனர்.
Ferry சிளல அருவக மசல்ல, மசல்ல, "எவ்வைவு
மபருசா இருக்கு? அருளமயா இருக்கு." என்று ராதா
ஆர்வமாகக் கூறினாள்.
"இவங்க Liberty of goddess ராதா. இது copper statue.
France மக்கள், US மக்களுக்காகக் மகாடுத்த அன்பளிப்பு.
கால்களில் இருந்த உளடந்த சங்கிலயயும், முன்வன

அகிலாகண்ணன் 138
50:50
நடப்பது வபால் அளமக்கப்பட்டிருந்த சிளலளயயும்
காட்டி,It became an icon of Freedom." என்று அந்த இடத்ளத
ரசித்த படி கூறினான் யதுநந்தன்.
சுற்றில் தண்ணீர், சில்மலன்ை காற்று அவள் முகத்தில்
வமாத , குளிர் தாங்காமல் மவடமவடத்து நின்ைாள் ராதா.
அவளை தன்வனாடு வசர்த்து அளனத்துக் மகாண்டு,
அந்த இயற்ளக காட்சிளய ரசித்தான் யதுநந்தன்.
ராதா மவட்கப்பட்டு விலக, "இங்க எல்லாரும்
எப்படி photo எடுக்குைாங்க பாரு ராதா." என்று அவள்
காதில் கிசுகிசுத்தான் யதுநந்தன்.
"அவங்க எடுப்பாங்க." என்று ராதா மமதுவாகக் கூை,
"நாமளும் எடுப்வபாம்." என்று கூறி அங்கு
இருப்பவர்களை அளழத்து அந்தப் மபான்னான
வநரத்ளதப் பதிவு மசய்து மகாண்டனர் ராதாவும்,
யதுநந்தனும்.
ராதா மவட்கப்ப புன்னளகவயாடு யதுநந்தன்
ளகவளைவுக்குள் மபாருந்திப் வபாக, புளகப்படம்
எடுத்த அமமரிக்க மனிதர், "you are looking so pretty ." என்று
ராதளவ பார்த்துக் கூை, ராதா வாயளடத்து நின்ைாள்.
மபருளமயாக ராதாவின் வதாள் வமல் ளகவபாட்ட
யதுநந்தன், "Thank you " என்று சிரித்த முகமாகக் கூறினான்.
ராதா யதுநந்தனின் முகம் பார்க்க, யதுநந்தன் புருவம்
உயர்த்தி, கண்கைால் வினவினான்.

அகிலாகண்ணன் 139
50:50
"என்ன இப்படி, மபாசுக்குன்னு மசால்லிட்டாங்க?"
என்று ராதா அதிர்ச்சி தணியாதவைாக வகட்க, "இங்க
சகஜமா வபசுவாங்க ராதா." என்று மபாறுளமயாக
எடுத்துக் கூறினான்.
ராதா தளல அளசக்க, அவள் அருவக மசன்று,
"உண்ளமளயச் மசால்ல தான் மசய்வாங்க ராதா." என்று
அனுபவித்து கிசுகிசுத்தான் யதுநந்தன்.
ராதா மசல்லமாக அவன் மார்பில் குத்தி, "வபாதும்
கிைம்பலாம். அடுத்த இடத்துக்கு." என்று கூறினாள்.
பலத்த புன்னளகவயாடு அவர்கள் அடுத்த
இடத்திற்குக் கிைம்பினார்.
அடுத்ததாக ராதா, யதுநந்தன் இருவரும் Empire state
building மசன்று, 102 ளவத்து மாடியில் நின்று நியூயார்க்
நகரத்தின் மமாத்த அழளகயும் ரசித்துப் பார்த்தனர்.
"இந்த இடம் எப்பவுவம இப்படி பிஸியா தான்
இருக்குமா?" என்று ராதா கண்விரித்து வகட்டாள்.
ஆமமன்று தளல அளசத்தான் யதுநந்தன்.
"மராம்ப வநரம் கீழ பார்த்தா தளல சுற்றுகிைதது."
என்று பிரமிப்வபாடு ராதா கூை, "சரி வா.. கிைம்புவவாம்."
என்று யதுநந்தன் அவளை அக்களையாக அளழத்துச்
மசன்ைான்.
Madame Tussauds Wax Museum மசன்று மமழுகு
சிளலகவைாடு புளகப்படம் எடுத்துக் மகாண்டனர்.

அகிலாகண்ணன் 140
50:50
நியூவயார்க், Niagara falls என அளனத்ளதயும்
சுற்றிவிட்டு இந்தியாவிற்குத் திரும்பினர் அந்த இைம்
வஜாடி.
சண்ளடகள் இல்லாத இல்லைம் ஏது?
வாக்குவாதங்கள் இல்லாத நல்லைம் இது?
சின்ன சின்ன சண்ளடகள், சின்ன சின்ன
வாக்குவாதங்கவைாடு எந்த வித மனஸ்தாபங்களும்
இல்லாமல் அவர்கள் நாட்கள் அழகாக நகர்ந்தது.
காளல மணி 4:30
ராதா உைங்கிக் மகாண்டிருந்தாள்.
ராதா 4:45 மணிக்கு விழிப்பாள், என்ைறிந்து 4:30
மணிக்கு விழித்தான் யதுநந்தன்.
உைங்கிக் மகாண்டிருந்த அவள் மநற்றில் இதழ்
பதித்து, "Happy Wedding Anniversary ராதும்மா." என்று
வதனினும் இனிதான குரலில் அவன் கூை, தன் கண்களை
திைந்து அழகாகப் புன்னளகத்தாள் ராதா.
"வகாவிலுக்கு வபாகணுமுன்னு மசான்னிவய.. வா
ஜாகிங் வபாயிட்டு வந்து கிைம்புவவாம்." என்று
யதுநந்தன் கூை, "அவடங்கப்பா... என்ன ஒழுங்கு?" என்று
ராதா ஆச்சரியமாகக் வகட்டாள்.
"அளத ஏன் வமடம் வகட்கறீங்க? கல்யாணம் ஆகி ஒரு
வருஷம் ஆகுது. என் wife ஒரு strict officer . அது இப்படிவய
பழகிருச்சு." என்று யதுநந்தன் வசாகமாக கூை, அவன்
வகலிளய ரசித்துச் சிரித்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 141
50:50
"சரி இன்ளனக்கு வவணுமுன்னா தூங்கிக்வகாங்க."
என்று ராதா லகுவாக கூை மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்
யதுநந்தன். "வசாம்வபறித்தனம் வந்திரும். எனக்கும்
இப்மபாழுமதல்லாம் காளல சூரிய உதயத்ளத
பார்க்காமல், இயற்ளக காற்ளை சுவாசிக்காமல் இருக்க
முடியளல. வபாயிட்டு வந்திருவவாம்." என்று கூை ராதா
சம்மதமாக தளல அளசத்தாள்.
"இன்ளனக்கு தாவன சஞ்சனாக்குவுக்கு பிைந்தநாள்...
ஸ்ரீதர் அளழத்திருந்தான் ." என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா
தளல அளசத்தாள்.
இருவரும் ஜாகிங் முடிந்து திரும்ப, மபரிய
மபாம்ளமளய காட்டினான் யதுநந்தன்.
"சஞ்சனா வபபிக்கு இந்த gift ... நல்லாருக்கா?" என்று
யதுநந்தன் வினவ, சிரித்த முகமாகத் தளல அளசத்தாள்
ராதா.
பிங்க் நிை பட்டு வசளலயும், நந்தன் என்று
எழுத்துக்குள் பதித்த ளவர மநக்லஸ் இந்த இரண்ளடயும்
ராதாவின் முன் காட்டி, "இது என் வபபிக்கு." என்று
யதுநந்தன் கூை, ராதா அவனிடம் ராது என்று மபயர்
பதித்த வமாதிரத்ளதக் மகாடுத்தாள்.
"ராதும்மா.. Thank யு so much ..." என்று கூறி அந்த
வமாதிரத்ளத ஆனந்தமாக அணிந்து மகாண்டான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 142
50:50
இருவரும் அவர்கள் திருமண நாளைக்
மகாண்டாடிவிட்டு, மாளலயில் சஞ்சனா பிைந்த நாள்
விழாவிற்குச் மசன்ைனர்.
ராதா பம்பரமாக சுழன்று வவளல மசய்ய, யதுநந்தன்
cake ளய ருசித்துக் மகாண்டிருக்க, அவன் கண்கள் ராதளவ
வட்டம் அடித்தது. "நீங்க இப்ப புது மாப்பிளை இல்ளல."
என்று சித்ரா வகலி வபசினாள்.
"அதனால் என்ன? ராதா என் மளனவி தாவன." என்று
மமட்டு விடாமல் யதுநந்தன் கூை, அங்குச் சிரிப்பளல
எழுந்தது.
வகக் சாப்பிட்டு அவன் ளககளை கழுவ, அளையில்
உள்ை மரஸ்ட்ரூமுக்குள் மசன்ைான்.
இளத அறியாமல், அங்கு வந்து அமர்ந்தார் சித்ராவின்
தாயார்.
அப்மபாழுது ராதா அந்த அளை வழியாகக் கடந்து
மசல்ல, "ராதா." என்று அளழக்க, ராதா உள் வந்தாள்.
"இன்ளனக்கு உனக்கு கல்யாண நாைாவம?
நல்வாழ்த்துக்கள்." என்று சித்ராவின் தாயார் கூை, "நன்றி
அத்ளத." என்று ராதா சிரித்த முகமாகக் கூறினாள்.
"புதுப் புடளவ... ளவர மநக்லஸ் எல்லாம் நல்லா
இருக்கு." என்று மமச்சுதலாகக் கூறினார்.
ராதா புன்னளகவயாடு தளல அளசக்க, "அவர் உன்
வமல் ஆளசயா தான் இருக்கிை மாதிரி மதரியுது. கல்யாண
ஆகி ஒரு வருஷம் ஆகுது... இன்னும் நல்ல மசய்தி

அகிலாகண்ணன் 143
50:50
ஒன்றும் இல்ளலயா?" என்று அவர் வகட்க, ராதா
புரியாமல் விழித்தாள்.
சில மநாடிகளில் அவர் வகட்பது புரிய, தர்ம
சங்கடமாக மநளித்தாள் ராதா.
"ஒரு வவளை உன் மாப்பிள்ளைக்குக் மகட்ட பழக்கம்
எதுவும் இருக்கிைதால், எதுவும் பிரச்சளன இருக்குவமா?"
என்று அவர் அடுத்த வகள்விளய வகட்க, "மகட்ட
பழக்கம்ன்னா?" என்று ராதா அழுத்தமாகக் வகட்டாள்.
"இல்ளல... குடி..." என்று அவர் இழுக்க, "ஏன்,
அவங்க குடிக்கிை பாரில் தான் நீங்க குடித்தீங்கைா? அப்ப
தான் நீங்க அவங்க குடிப்பளத பார்த்தீங்கைா?" என்று
ராதா நிதானமாகக் வகட்டாள்.
சித்ராவின் தயார் அவளைக் வகாபமாக முளைக்க,
அதற்குள் சித்ரா அங்கு வந்துவிட, "அண்ணி.
அவங்களைப் பற்றி எனக்குத் மதரியும். அவங்களைப்
பற்றி யாரவது குளை மசான்னால், நான் நானாக இருக்க
மாட்வடன். அது உங்க அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி."
என்று எச்சரித்து விட்டு மவளிவய மசன்ைாள் ராதா.
"அம்மா.. நீ எதுவும் வதளவ இல்லாம வபசினியா?"
என்று சித்ரா வகாபமாக வகட்க, "நாட்டு நடப்ளபக்
வகட்வடன். இருந்தாலும் உன் நாத்தனாருக்கு வாய்க்
மகாழுப்பு ஜாஸ்த்தி." என்று சித்ராவின் தயார்
அங்கலாய்த்தார்.
"இவளுக்மகல்லாம் என்ளன மாதிரி ஒரு மாமியார்
வந்திருக்கணும். அப்ப மதரிஞ்சிருக்கும்." என்று அவர்

அகிலாகண்ணன் 144
50:50
சிடுசிடுக்க, "ம்.. நிளனப்பு தான். உன்ளனப் பிழிந்து அவ
மதாங்க விட்டுருவா." என்று சித்ரா சலிப்பாக கூறினாள்.
அளைக்கு மவளிவய மசன்று, மீண்டும் திரும்பி
உள்வை வந்த சித்ரா, "அவ கிட்ட ஜாக்கிரளதயா வபசு.
அவவை சும்மாவிட்டாலும், என் புருஷன் உன்ளன
உண்டில்ளலனு பண்ணிருவாரு. யது தம்பிக்கு அவள்
வமல் பாசம் அதிகம்.அவளை ஏதாவது மசான்ன, அவரும்
உன்ளன சும்மா விட மாட்டாரு." என்று சித்ரா
எச்சரித்தாள்.
"வீண் வம்பு எளதயும் வைர்த்தா நான் உன் பக்கம்
நிற்க மாட்வடன்." என்று கூறிவிட்டு சித்ரா அளைளய
விட்டு மவளிவய மசன்ைாள்.
அளனவரும் பிைந்த நாள் விழா முடிந்து வீட்டிற்குத்
திரும்பினர்.
யதுநந்தனும், ராதாவும் அவர்கள் வீட்ளட வநாக்கிப்
பயணித்தனர்.
யதுநந்தன் அளமதியாக வீட்ளட வநாக்கிப்
பயணிக்க, "இன்ளனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு மதரியுமா?"
என்று ராதா தன் கண்களை விரித்துக் வகட்டாள்.
யதுநந்தனின் பதிலுக்கு காத்திராமல், "நாம Niagara
falls வபாயிட்டு வந்து எவ்வைவு நாள் ஆகுது. இன்னும்
எல்லாரும் என்கிட்வட அந்த இடத்ளத பற்றி தான்
வகட்கைாங்க." என்று ராதா கூை யதுநந்தன் அளமதியாகத்
தளல அளசத்தான்.

அகிலாகண்ணன் 145
50:50
"அது எப்படிக் குளிர் காலத்தில் மூடிருவாங்கலாவம!
அது என்ன இந்தப் பக்கம் US அந்தப் பக்கம் Canada ?
Niagara falls தான் இரண்ளடயும் பிரிக்குதான்னு
எல்லாருக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் வகள்விகள். அந்த நீர்
வீழ்ச்சிளயக் காண இரண்டு கண்கள் வபாதாது.
எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவது நியாயம் தான். " என்று
ராதா ரசித்துக் கூறினாள்.
ராதாவின் கண்முன் அந்த காட்சி விரிந்தது.
யதுநந்தன் அளமதியாகத் தளல அளசக்க,
"உங்களுக்கு உடம்பு சரி இல்ளலயா?" என்று அவன்
மநற்றில் ளக ளவத்துக் வகட்டாள் ராதா.
யதுநந்தன் மறுப்பாகத் தளல அளசக்க, "ஏன் ஒரு
மாதிரி இருக்கீங்க?" என்று அவன் முகம் பார்த்து
வகட்டாள் ராதா.
"அமதல்லாம் ஒன்றுமில்ளல. காளலயில் இருந்து
சுற்றிக்மகாண்வட இருக்வகாமில்ளல." என்று யதுநந்தன்
கூை, "நான் வீட்டில் உங்களுக்குச் சுக்கு காபி தவரன்."
என்று ராதா அக்களையாகக் கூறினாள்.
யதுநந்தன் அளமதியாக கார் ஓட்ட வவறு வழியின்றி,
ராதா அளமதியாக அமர்ந்திருந்தாள்.
வீட்டுக்கு மசன்று, ராதா மகாடுத்த சுக்கு காபிளய
எதுவும் வபசாமல் குடித்தான் யதுநந்தன். "வவறு எதுவும்
பிரச்சளனயா, உங்க முகம் சரி இல்ளலவய?" என்று ராதா
வகட்க, யதுநந்தன் மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "I Am
perfectly all right ." என்று கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 146
50:50
ராதா சிந்தளன வாய்ப்பட்டவைாக மமத்ளதயில்
படுக்க, "ராதா, இன்ளனக்கு யாரும், உன்ளன எதுவும்
வகட்களலயா ராதா?" என்று யதுநந்தன் அந்த இருட்டில்
வமவல சுற்றிக் மகாண்டிருந்த மின்விசிறிளயப் பார்த்து
வகட்டான்.
அவன் பக்கம் திரும்பிப் படுத்த ராதா, "யார் என்ன
வகட்கணும்?" என்று வகள்விளய அவன் பக்கம்
திருப்பினாள்.
இருட்டில் மமத்ளதயில் எழுந்தமர்ந்து, "சித்ரா
அம்மா என்ன வகட்டாங்க?" என்று யதுநந்தன்
அழுத்தமாகக் வகட்க, ராதா மமௌனம் காத்தாள்.
"நீ என் கிட்ட ஒரு விஷயத்ளத மளைப்பியா ராதா?"
என்று யதுநந்தன் வகட்க, ராதா பதில் கூறுமுன் அந்தக்
வகள்விளய வகட்டான் யதுநந்தன்.
"நீயும் அப்படி நிளனக்கிறியா ராதா? அதனால் தான்
என்கிட்வட மசால்லலியா?" என்று யதுநந்தன் ஆழமான
குரலில் வகட்க, 'தன் அளமதிக்கு இப்படி ஒரு மபாருள்
கற்பிக்கக் கூடுமா?' என்ை எண்ணத்தில் ஸ்தம்பித்து
நின்ைாள் ராதா.

அத்தியாயம் 15
ராதா ஸ்தம்பித்து நின்ைது ஒரு மநாடி தான். அந்த
மநாடியில், தன்ளன தாவன சுதாரித்துக் மகாண்டாள் ராதா.
'சந்வதாஷமா இருக்கும் மபாழுது ஒரு வஜாடி
ஒற்றுளமயா இருக்கிைது மபரிசில்ளல.பிரச்சளன

அகிலாகண்ணன் 147
50:50
வந்தாலும், கஷ்டம் வந்தாலும், தன் சரி பாதி தவறு
மசய்திருந்தாலும் விட்டுக்மகாடுத்து... ஒற்றுளமயா
இருக்கிைது தான் மபரிய விஷயம்.' என்று தன் தாய்
கூறுவது நிளனவு வர, ராதா அவளன மமௌனமாகப்
பார்த்தாள்.
"ஏன் ராதா என் கிட்ட மசால்லளல? நான்
வருத்தப்படுவவன்னு மசால்லலியா?" என்று யதுநந்தன்
தீவிரமாகக் வகட்க, ராதா மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள்.
"இல்ளல. அவங்க வகட்டது, அவங்க வபசினது
எனக்கு ஒரு விஷயமாகவவ மதரியளல." என்று ராதா
மமத்ளதயில் எழுந்தமர்ந்து கூை, யதுநந்தன் அழகாகச்
சிரித்தான்.
"எப்மபாருள் யார் யார் வாய் வகட்பினும்
அப்மபாருள் மமய்ப்மபாருள் காண்பதறிவு." என்று
யதுநந்தன் கூை அவளன தன் கண்களைச் சுருக்கி, 'இளத
எதற்கு இப்மபாழுது மசால்கிைான்' என்மைண்ணி அவன்
வபசுவது புரியாமல் பார்த்தாள்.
"சித்ரா அம்மா மசான்ன விதம் தப்பா இருக்கலாம்,
ஆனால் அவங்க மசான்னது நியாயமான விஷயம் தாவன?
என் கிட்ட எல்லா மகட்ட பழக்கங்களும் இருந்தது நிஜம்
தாவன?" என்று யதுநந்தன் நிதானமாகக் கூை, ராதா
அவளன அதிர்ச்சியாகப் பார்த்தாள்.
"அது தான் இப்ப இல்ளலவய?" என்று ராதா
படக்மகன்று கூை, "அது அவங்களுக்குத் மதரியாது
இல்ளலயா?" என்று அவன் சிரித்துக் மகாண்வட
வகட்டான்.

அகிலாகண்ணன் 148
50:50
"மதரியாமல் யாரும் எளதயும் வபச கூடாது." என்று
ராதா அழுத்தமாகக் கூறினாள்.
"அளத நீ மசான்ன விதம் மராம்ப தப்பு ராதா." என்று
அவள் தளல மகாதி, அன்பாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
"நீங்க இந்த ஒரு வருஷத்தில் மராம்ப மாறிட்டிங்க."
என்று ராதா புன்னளகவயாடு கூறினாள்.
"பூவவாடு வசர்ந்து நாரும் மணப்பது இயற்ளக
தாவன!" என்று யதுநந்தன் வகலி வபால் வபசினான்.
ராதா மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள். "நீங்க நார்ன்னு
மசான்னால் இளத உலகம் நம்பாது. நான் ஆயிரம்
குழப்பத்வதாடு இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்வசன்.
ஆனால் நான் உங்களுக்காக விட்டுக் மகாடுத்தளத விட,
நீங்க எனக்காக விட்டுக் மகாடுத்தது தான் அதிகம். என்
மனம் வநாகும் படி நீங்க நடந்துக்கிட்டவத இல்ளல.
இந்த ஒரு வருடம் அவ்வைவு வவகமா வபான மாதிரி
மதரியுது. இந்த ஒரு வருடத்தின் ஒவ்மவாரு நாளும் என்
வாழ்வில் மபாக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாக்கப்பட
வவண்டிய நாட்கள்." என்று ராதா உணர்ச்சி மபாங்க
கூறினாள்.
இந்த வருடத்தின் நாட்கள் அவளுக்குப்
மபாக்கிஷமாக மாைப்வபாக்கும் நாட்களை அறியாமல்
காதவலாடு வபசிக் மகாண்டிருந்தாள் ராதா.
யதுநந்தனின் வதாளில் சாய்ந்து, "Love you so much."
என்று ராதா கூை, யதுநந்தன் அவளை அளணத்துக்
மகாண்டான்.

அகிலாகண்ணன் 149
50:50
"ராதா. ஒரு வருஷம் ஆச்சு. நாம ஏன் doctor check up
பண்ண கூடாது?" என்று யதுநந்தன் வகட்க, ராதா அவளன
ஆராயும் கண்கவைாடு பார்த்தாள்.
"ஒரு வருஷம் தாவன ஆகுது." என்று ராதா கண்
சிமிட்டிக் கூை, யதுநந்தன் வயாசளனவயாடு தளல
அளசத்தான்.
"உலகம் ஆயிரம் வபச தான் மசய்யும். நாம நமக்காக
வாழனும்." என்று ராதா எழுந்து மசன்று மீன் மதாட்டி
அருவக நின்று வபசினாள்.
அந்தப் மபண் மீளன, ஆண் மீன் துரத்திக்
மகாண்டிருக்க, மபண் மீன் வவகமாக ஓடியது.
அங்கிருந்த file ளய காட்டி, "எளதயும் எடுத்த
இடத்தில் ஒழுங்கா ளவக்கிைதில்ளல." என்று
முணுமுணுத்தாள் ராதா.
"வே... டார்லிங்... எல்லாம் மாறுமா? அளதச் மசய்ய
தான் என் better half நீ இருக்கிவய?" என்று யதுநந்தன்
மமத்ளதயில் படுத்து வகலி வபசினான்.
ராதா file ளய உரிய இடத்தில் ளவத்துவிட்டு, மீன்
மதாட்டி அருவக மசன்ைாள்.
"நான் ஒரு விஷயம் மசால்லட்டுமா." என்று ராதா
தளல சாய்த்துக் வகட்க, யதுநந்தன் சம்மதமாக தளல
அளசத்தான்.
"ஆனால், சிரிக்கக் கூடாது..." என்று ராதா சட்டம்
வபசினாள்.

அகிலாகண்ணன் 150
50:50
"சிரிக்கக் கூடாத மாதிரி விஷயம் மசால்லு." என்று
யதுநந்தன் சட்டம் வபச, ராதா தன் முகத்ளத அந்த
மீன்களின் பக்கம் திருப்பிக் மகாண்டாள்.
யதுநந்தன் அவள் அருவக மசன்று ராதாவின் முகத்ளத
ளககைால் ஏந்தி, "என் மசல்ல better half இப்படி எல்லாம்
சின்ன விஷயத்துக்குக் வகாபப்படலாமா?" என்று
குளழவாக வகட்க, ராதா அவளனத் தீவிரமாக பார்த்தாள்.
"நான் மசால்வது உங்களுக்கு வவடிக்ளகயாக
இருக்கலாம். ஆனால் இந்த மநாடி எனக்கு ஒரு விஷயம்
வதாணுது. இந்த மீன்களுக்கு ஒரு குட்டி மீன் வரும்
மபாழுது, நமக்கும் ஒரு குழந்ளத வரும்." என்று ராதா
நம்பிக்ளகவயாடு கூை, ராதளவ கூர்ளமயாகப் பார்த்தான்
யதுநந்தன்.
அவள் வபசுவது முட்டாள்தனமாகத்
வதான்றினாலும், ராதாவின் மனளத, அவள்
நம்பிக்ளகளய மறுக்க மனமில்லாமல், "நீ மசான்னால் சரி
தான் ராதா." என்று மமதுவாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
"அது வளரக்கும், நீங்கத் வதளவயில்லாமல்
வயாசித்து, உங்கள் மனளத குழப்பிக்க கூடாது." என்று
ராதா பிடிவாதமாக கூை, யதுநந்தன் சம்மதமாக தளல
அளசத்தான்.
அவர்களின் அன்பு, பாசம் மமன்ளமயாக வைர வைர
வருடங்கள் உருண்வடாடின.

அகிலாகண்ணன் 151
50:50
ராதா பள்ளி மபாறுப்ளப எடுத்துச் சிைப்பாக நடத்திக்
மகாண்டிருந்தாள். யதுநந்தன் அவளின் அளனத்துச்
மசயல்களுக்கும் உறுதுளணயாக நின்ைான்.
அன்று பள்ளி விழா.
சில வருடங்களுக்கு முன், ராதாவிற்க்காக, பள்ளி
விழாவில் கலந்து மகாண்ட யதுநந்தன் தான் இவன்
என்று கூறினால் நம்ப முடியாத அைவிற்கு யதுநந்தன்
தீவிரமாக அவர்கள் பள்ளி விழாவில் மசயல் பட்டுக்
மகாண்டிருந்தான்
ராதா அளனத்துக் குழந்ளதகளையும் தன்
குழந்ளதகள் வபால் பாவித்து, மும்முரமாக வவளலயில்
ஈடுபட்டுக் மகாண்டிருந்தாள்.
விழாளவக் காண, ராதாவின் மபற்வைார்
வந்திருந்தனர்.
ராதாளவ காண அவள் தயார் அங்கு வர, "அம்மா. ஒரு
இரண்டு நிமிஷம்." என்று கூறி குழந்ளதகளிடம் வபசிக்
மகாண்டிருந்தாள்.

அந்தக் குழந்ளதயின் தாயார், ராதாவிடம்


வதாழளமயாகப் வபசி மகாண்டிருந்தாள்.
அப்மபாழுது, "உங்க குழந்ளத என்ன படிக்கிைாங்க?
இங்க தான் படிக்கிைாங்கைா?" என்று அந்த மாணவனின்
தாயார் வகட்க, "இல்ளல, எனக்கு இன்னும் குழந்ளத
இல்ளல." என்று ராதா மமதுவாகக் கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 152
50:50
அங்கு இன்னும் சில மபற்வைார்கள் இருக்க, அங்கு
அளமதி சூழ்ந்தது.
ராதாவின் தாய் அங்கு நடந்த வபச்சு வார்த்ளதயில்
வந்த விஷயத்ளத மைந்து மமௌனம் காத்தார். அவர்கள்
மவளிவய மசல்ல, ராதா அவள் தாவயாடு மமதுவாக
நடந்தாள்.
ராதா பின்வன வருவது மதரியாமல், "இந்த
மபாண்ணு இப்படி சட்டம் வபசும் மபாழுவத
நிளனத்வதன்... அவங்களுக்கு இன்னும் குழந்ளத
இல்ளலன்னு . குழந்ளத வந்தா நம்ம கஷ்டம் புரியும்."
என்று மற்வைாரு மாணவனின் தாய் அங்கலாய்க்க,
அளனவரும் அளமதியாகத் தளல அளசத்தனர்.
அவர்கள் வபச்சு ராதாவின் காதில் விழ, அவள்
உதட்டில் மமல்லிய புன்னளக வதான்றியது.
"ராதா. நீ ஊரில் ஆயிரம் குழந்ளதகளை பார்த்தாலும்
அது உன் குழந்ளத ஆகாது. முதலில் ோஸ்பிடல் வபாய்
மசக் பண்ணுங்க." என்று கூறினாள் ராதாவின் தயார்.
'சமீபகாலமாக என் மனதில் ஓடும் எண்ணம் தான்.
அன்று யதுநந்தன் கூறும் மபாழுவத வபாயிருக்க
வவண்டுவமா?' என்று எண்ணினாள் ராதா.
தன் தாயிடம் சம்மதமாகத் தளல அளசத்தாள் ராதா.
"ராதா, நீயும், மாப்பிள்ளையும் வகாவிலுக்கு வபாங்க..
அப்படிவய சில பரிகாரங்களும்..." என்று அவள் தாய்
ஆரம்பிக்க, "அம்மா... hospital வபாவைன்... வகாவிலுக்கும்
வபாவைன்.... ஆனால் பரிகாரங்கள் எல்லாம் முடியாது

அகிலாகண்ணன் 153
50:50
அம்மா. எனக்கும் அதில் இஷ்டம் இல்ளல.
அவங்களுக்கும் அதில் நம்பிக்ளக கிளடயாது." என்று
கைாராக கூறினாள் ராதா.
ராதாவின் தாய் முகம் வாட, "அம்மா. நல்லது நடக்க
வவண்டிய வநரம் நடக்கும்." என்று தன் தாய்க்குச்
சமாதானம் கூறுவது வபால், தனக்குத் தாவன கூறிக்
மகாண்டாள் ராதா.
ராதா தன் முழு கவனத்ளதயும் பள்ளி விழாவில்
திருப்பினாள்.
'இந்தப் மபண் எப்படி தான் இப்படி இருக்கிைாவைா?'
என்று எண்ணி ராதாவின் தாய் அளமதி காக்க, ராதா
அளனத்து வவளலகளையும் முடித்துவிட்டு யதுநந்தன்
அருவக மசன்று அமர்ந்தாள்.
அவளுக்குத் தண்ணீர் மகாடுத்த யதுநந்தன், "Any
probelm radha ?" என்று அவள் முகம் பார்த்து
அக்களையாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.
"எங்க இருந்தாலும் என்ளனவய வநாட்டம் விட
வவண்டியது." என்று ராதா மசல்லமாக வகாபித்துக்
மகாண்டு, மறுப்பாகத் தளல அளசக்க அவள் கண்களை
பார்த்தான் யதுநந்தன்.
முதன் முளையாக ராதாளவ பார்த்த மபாழுது, அவன்
கண்களில் இருந்த ஆளச... அவசரம்... இப்மபாழுது
இல்ளல.

அகிலாகண்ணன் 154
50:50
யதுநந்தனின் கண்களில் ராதா மீதான அன்பு...
அக்களை... உரிளம... இவள் என்னவள் என்ை கர்வம் குடி
மகாண்டிருந்தது.
யதுநந்தன் ராதாளவ பார்க்க, "மாமா... அத்ளத கிட்ட
என்ன வபசிட்டு இருக்கீங்க? school program பாருங்க."
என்று சஞ்சனா யதுநந்தனிடம் கூை, "மபரிய மனுஷி...
நீங்க மசான்னால் சரி தான்." என்று கூறி தன் கவனத்ளத
வமளட பக்கம் திருப்பினான் யதுநந்தன்.
சஞ்சனா நன்கு வைர்ந்திருந்தாள்.
ராதாவின் கவனம் முழுதும், வமளடயின் பக்கம்
திரும்ப அவர்கள் வநரம் காற்ைாய் பைந்தது.
அன்றிரவு.
"ராதா, ோஸ்பிடல் appointment fix பண்ணிருக்வகன்.
இங்க இருக்கிைதிவலவய மபரிய டாக்டர். Next month
appointment ." என்று கூை ராதா அவளன ஆச்சரியமாகப்
பார்த்தாள்.
"என்ன நீ மசால்லித் தான் நீ என்ன நிளனக்கிவைன்னு
எனக்கு புரியணுமா..? நீ மசால்லாமவல புரியும்
ராதும்மா..." என்று அவன் கர்வம் அழியும் நாளும்
விளரவில் வரும் என்ைறியாமல் யதுநந்தன் கர்வமாக
கூை, அவன் மார்பில் சரண் புகுந்தாள் ராதா.
அவள் கண்ணீர் அவன் சட்ளடளய நளனக்க, "ராதா,
இப்ப எதுக்கு இந்த அழுளக?" என்று அவன்
கண்டிப்வபாடு வகட்டான்.

அகிலாகண்ணன் 155
50:50
ராதா தன் உதட்ளடப் பிதுக்கி, தன் தளலளய
இருபக்கமும் அளசத்துத் மதரியவில்ளல என்பது வபால்
மசய்ளக காட்ட, அவளை தன் ளக வளையத்திற்குள்
நிறுத்திக் மகாண்டான் யதுநந்தன்.
"ராதா. மருத்துவம் எங்கவயா வைர்ந்திருச்சு.
இமதல்லாம் ஒரு பிரச்சளனவய இல்ளல. நமக்கு
இன்னும் வயசிருக்கு.எதுக்கு இப்படி feel பண்ை?" என்று
ராதாளவ சமாதானம் மசய்யும் குரலில் வகட்டான்
யதுநந்தன்.
யதுநந்தன், மீன் மதாட்டிளய ளக காட்ட, அங்கு இரு
மீன்கள் ஆனந்தமாக நீந்திக் மகாண்டிருந்தது.
"நீ தாவன மசான்ன, இங்குக் குட்டி மீன் வரும்
மபாழுது நமக்கும் குழந்ளத வருமுன்னு. இந்த மீன்
உன்ளன மாதிரி அழுதுகிட்டு இருக்கா?" என்று
வகலிவயாடு வகள்வியாக நிறுத்தினான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தனின் முயற்சி புரிய, அவன் மனம்
வநாகவிடாமல், சிரித்த முகமாகத் தளல அளசத்தாள்
ராதா.
இருவரும் தங்கள் உணர்வுகளை மளைத்து சிறிது
வநரம் வபசிவிட்டு, படுக்கச் மசன்ைனர்.
ராதா தன் துக்கம் மவளிவய மதரியாமல் இருக்க,
வபார்ளவயால் தன் முகத்ளத மூடிக் மகாண்டு,
கண்களையும் இறுக மூடிக் மகாண்டு தூங்குவது வபால்
பாசாங்கு மசய்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 156
50:50
"ராதா... ராதா..." என்று இருமுளை அளழத்து சத்தம்
வராததால், யதுந்தான் பால்கனிக்கு மசன்று குறுக்கும்
மநடுக்குமாக நடந்தான்.
'ராதா... முன் வபால் இல்ளலவய... மராம்ப
வருத்தப்படுை மாதிரி மதரியுது. ஒரு வவளை மடஸ்ட்
result ஏதாவது எதிர்மளையா வந்திருச்சுன்னா ராதா
தாங்குவாைா?' என்ை எண்ணத்வதாடு நடக்க,
அவனறியாமல் அவன் கால்கள் மீன் மதாட்டி அருவக
வந்து நின்ைது.
'ராதாவின் சந்வதாஷத்திற்காக, ஒரு குட்டி மீன்
வந்துவிடாதா?' என்ை எண்ணத்வதாடு அந்த மீன்
மதாட்டிளய ஆளசயாகப் பார்த்தான் யதுநந்தன்.

அத்தியாயம் 16
யதுநந்தன் மமௌனமாக மீன் மதாட்டிளய பார்த்துக்
மகாண்டிருக்க, அவன் எண்ணங்கள் ராதளவ சுற்றியது.
ராதா வபார்ளவ வழியாக அவளன பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தாள்.
பதில் மதரியா வகள்விகவைாடு அவன் மனது அளல
பாய, நித்திரா வதவி அவளன வட்டமிட்டாள். தூக்கம்
கண்களை தழுவ, மமத்ளதயில் படுத்து
கண்ணுைங்கினான் யதுநந்தன்.
அவன் மூச்சு சீராக மவளிவருவளத அறிந்து
மகாண்டு, ராதா வபார்ளவயிலிருந்து மவளிவய வந்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 157
50:50
இருட்டில் பால்கனியில் இருந்த நாற்காலியில்
வசார்வாக சாய்ந்தமர்ந்தாள்.
'அவங்களும் வருத்தப்படுைாங்க. எனக்காக அளத
மளைக்கிைாங்க.' என்ை எண்ணம் வதான்ை ரதாவின்
கண்களில் நீர் வழிந்தது.
அளதத் துளடக்க மனமின்றி தன் கண்களை இறுக
மூடினாள்.
'அம்மா, அப்பாளவயும் பறித்துக் மகாண்டு,
இப்மபாழுது குழந்ளதளயயும் தர மறுப்பது என்ன
நியாயம்' என்று ராதா அவனுக்காக மதய்வத்ளத மனதார
வகாபித்துக் மகாண்டாள்.
‘எளதத் தின்ைால் பித்தம் மதளியும்’ என்ை
எண்ணத்வதாடு வானத்ளதப் பார்த்தபடி
அமர்ந்திருந்தாள் ராதா.
எளதயும் அறிந்து மகாள்ை முடியாத வசாகம்
அவளைச் சூழ, தன் கால்களை மடக்கி, அதனுள் தன்
முகத்ளதப் புளதத்து விசும்பி அழுதாள் ராதா.
திடீமரன்று ஓர் எண்ணம் வதான்ை, ராதா விசுக்மகன்று
தளலளய நிமிர்த்தி தன் மமாளபலில் தாளய
அளழத்தாள்.
"அம்மா... ஏவதா பரிகாரமுன்னு மசான்னீங்கவை?"
என்று ராதா அழுத்தமாகக் வகட்க, தன் மகளின் குரலும்,
அவள் வபசிய வநரத்ளதயும் மனதில் குறித்து மகாண்டு,
அவள் வகள்விக்கு வநரடியாகப் பதில் கூறினார்.

அகிலாகண்ணன் 158
50:50
சிறுது வநரம் தன் தாயிடம் வபசிவிட்டு மமாளபல்
வபச்ளச முடித்தாள் ராதா.
'நம்பிக்ளக இருக்கிைவதா. இல்ளலவயா. நான் இளதச்
மசய்வத ஆக வவண்டும்.' என்ை முடிவவாடு அளைக்குள்
நுளழந்து தூங்க முயற்சித்தாள் ராதா.
மறுநாள் காளலயில்,
இருவரும் எதுவும் வபசாமல் ஜாக்கிங் மசன்ைனர்.
ராதாவின் மனநிளல அறிந்து மமௌனம் காத்தான்
யதுநந்தன்.
ஜாக்கிங் முடிந்து இருவரும் வதாட்டத்தில் இருந்த
நாற்காலியில் சாய்ந்தமர்ந்தனர்.
ராதா அங்கிருந்த மசடிகளை பார்த்தபடி
அமர்ந்திருக்க, யதுநந்தன் அவளைப் பார்த்தபடி
பாடினான்.
நான் பாதி நீ மீதி கண்வண
அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண
என்று கண்ணில் குறும்வபாடு யதுநந்தன் பாட,
'பாட்டு வரி மாறுவத!' என்ை எண்ணத்வதாடு அவளன
குறுகுறுமவன்று பார்த்தாள் ராதா.
ராதாவின் பார்ளவளய ரசித்தபடி, அவள் முகம்
பார்த்து, மீண்டும் அவத வரிகளைப் பாடினான்
யதுநந்தன்.
நான் பாதி நீ மீதி கண்வண...

அகிலாகண்ணன் 159
50:50
"நான் என்ன மீதியா?" என்று ராதா சீணுங்கைாக
வகட்க, "பாதியில் மீதி என்ன?" என்று தீவிரமாக
வகட்டான் யதுநந்தன்.
"பாதி." என்று ராதா, தன் கண்களை சுருக்கிக் கூை,
"அப்புைம் பாதின்னு மசான்னால் என்ன? மீதின்னு
மசான்னால் என்ன?" என்று தன் வினாளவப் பதிலாக்கி
முடித்தான் யதுநந்தன்.
அங்கிருந்த மசய்தித்தாளை அவன் மீது வீசி, ராதா
அவளனக் வகாபமாக முளைத்தாள்.
அந்தச் மசய்தித்தாளை லாவகமாக பிடித்து,
"அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண
நீயில்ளலவய இனி நானில்ளலவய உயிர் நீவய..."
என்று உணர்ந்து பாடினான் யதுநந்தன்.
ராதா சுதாரிப்வபாடு அவளனப் பார்க்க,
"அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண..." என்று
புருவம் உயர்த்தி யதுநந்தன் கூை, ராதா தர்மசங்கடமாக
மநளிந்தாள்.
அவன் வபச வபாகும் விஷயத்ளதத் திளச திருப்பும்
விதமாக, "நீங்க என்ளன எப்படி மீதின்னு மசால்லலாம்?"
என்று அவனிடம் சண்ளடக்கு தயாரானாள் ராதா.
"நீ வபார்ளவக்குள் ஒளிந்து நான் கூப்பிட கூப்பிடத்
திரும்பாமல் படுத்திருந்திவய.. அது சரின்னா... இதுவும்
சரி தான்." என்று யதுநந்தன் நாற்காலியில் சாய்ந்து
புன்னளகவயாடு கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 160
50:50
"என் ராதும்மா, நான் கூப்பிடணுமுன்னு
நிளனத்தாவல திரும்புவா. வநற்று வபார்ளவக்குள்
இருந்த ராதா தூங்கவும் இல்ளல. அவள் என் ராதாவும்
இல்ளல." என்று ராதாவின் முகம் பார்த்து யதுநந்தன் கூை,
ராதாவின் முகம் வாடியது.
"என் ராதா, தூக்கத்தில் கூட நான் கூப்பிட்டா
முழிச்சிப்பா. தூங்கைவங்களை எழுப்ப முடியும்...
ஆனால் தூங்குவது வபால் இருப்பவர்களை எழுப்ப
முடியாதுன்னு மசால்வதற்கான அர்த்தம் எனக்கு வநற்று
தான் முழுசா புரிஞ்சிது." என்று யதுநந்தன் அழுத்தமாகக்
கூறி, அங்கிருந்து எழுந்து மசன்ைான்.
அவன் மசல்லும் வழிளய மளைத்து, "வகாபமா?"
என்று ஒற்ளை வார்த்ளதயாகக் வகட்டாள் ராதா.
ராதாவின் கண்களில் மதரிந்த ஏக்கம், 'இல்ளல.'
என்று பதில் மசால்ல வவண்டும் என்ை உந்துதளலக்
மகாடுத்தாலும், ராதாவின் மசயல் கண்டிக்க தக்கது என்று
எண்ணினான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் தன் தளலளய மறுப்பாக அளசத்து, அவள்
கன்னங்களை தன் ளககைால் பிடித்து, "வகாபம் இல்ளல.
வருத்தம். என் ராதாவிற்கு என்ளன விடத் தனிளம
மராம்ப பிடிச்சிருக்வகான்னு வருத்தம். இந்த உலகத்தில்
நமக்கு எது இருந்தாலும் சரி, இல்ளலமயன்ைாலும் சரி.
நான் உனக்காக இருக்கிவைன். அளத மனசில வச்சுக்வகா."
என்று கூறி அங்கிருந்து வவகமாகச் மசன்ைான்.
அவன் மசல்லும் திளசளயப் புன்னளகவயாடு
பார்த்தபடி நின்ைாள் ராதா. அந்தப் புன்னளகயின்

அகிலாகண்ணன் 161
50:50
மபாருள்! யதுநந்தனின் புரிதலா? இல்ளல அவன் அவள்
வமல் மகாண்ட அன்பா?
குளித்து உளட மாற்றி, யதுநந்தன் அலுவலகத்துக்குத்
தயாராக, ராதா பள்ளி கூடத்திற்குக் கிைம்பினாள்.
ராதாவின் முகத்ளதப் பார்த்த, யதுநந்தனால் எளதயும்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்ளல.
'ஒருவவளைக் வகாபமாக இருப்பாவைா?' என்ை
எண்ணம் வதான்ை, "ராதா." என்று மமன்ளமயாக
அளழத்தான்.
"மசால்லுங்க." என்று ராதா கூை, "நாம இன்ளனக்கு 2.௦
படத்துக்கு வபாவைாம். மதியானம்... நீ ஸ்கூல் இருந்து
சீக்கிரம் கிைம்பத் தயாரா இரு." என்று யதுநந்தன்
கூறினான்.
"என்ளன நீங்க சமாதானப்படுத்த வவண்டாம்." என்று
ராதா மிடுக்காகக் கூறினாள்.
"யாரும் யாளரயும் சமாதானம் மசய்யளல. நாம
இன்ளனக்கு படத்துக்கு வபாவைாம்." என்று யதுநந்தனும்
அவத மிடுக்வகாடு கூறினான்.
"நான் வரளல." என்று ராதா அழுத்தமாகக்
கூறிக்மகாண்வட அங்கிருந்து நகன்ைாள்.
அவள் ளககளை பிடித்து நிறுத்தி, "ஏன்?" என்று
ஒற்ளை வார்த்ளதயாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 162
50:50
"ம்... அதில் ஐஸ்வர்யா ராய் நடிகளைல.. அதனால்
தான்..." என்று ராதா கூை, அவளைச் சந்வதக கண்கவைாடு
பார்த்தான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தனின் சிந்தளன வபாக்ளக தடுக்கும் விதமாக,
அவன் மார்பில் சாய்ந்து, "அவங்க ஏன் நடிக்களல
மதரியுமா?" என்று அடுத்த வகள்விளய வகட்டாள் ராதா.
"நீங்க, நியூயார்க் வபான மபாழுது, அந்த wax museum
இல் அவங்க சிளல பக்கத்தில் நின்னு வபாட்வடா
எடுக்காமல், என் மளனவி ராதா பக்கத்தில் மட்டும் தான்
நீங்க நிற்ப்வபன்னு மசான்னது தான் காரணம்." என்று
மகாஞ்சும் குரலில் கூறினாள் ராதா.
ராதாவின் வதாள் மதாட்டு அவளை வநராக நிறுத்தி,
அவள் கண்களை பார்த்தான் யதுநந்தன்.
அவள் கண்களில் பதட்டம் மதரிய, "நமக்குக்
கல்யாணம் ஆகி, எத்தளன வருஷம் ஆகுது ராதா?" என்று
நிதானமாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.
"நான்கு." என்று தன் விரல்களைக் காட்டினாள் ராதா.
தளல அளசத்து, "நீ என்ன வபசுவ? எப்படி வபசுவன்னு...
எல்லாம் எனக்குத் மதரியும். அதனால் இப்படி
மமாக்ளகக் களத மசால்லாம, உனக்கு என்ன
பிரச்சளனன்னு உண்ளமளயச் மசால்லு." என்று
அழுத்தமாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.
"சாயங்காலம் வகாவிலுக்கு வபாகிவைன்." என்று ராதா
தளல குனிந்து கூை, "எதுக்கு?" என்று ஒற்ளை
வார்த்ளதயாக தன் வகள்விளய வகட்டான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 163
50:50
ராதா பரிகாரத்ளத கூை, அவளை அளமதியாகப்
பார்த்தான் யதுநந்தன்.
அவளை அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர ளவத்து,
அவள் முன் மண்டியிட்டான் யதுநந்தன்.
" நான் இளத இத்தளன வருடத்தில், பல முளை கூறி
இருந்தாலும், திரும்ப மசால்வைன் வகட்டுக்வகா." என்று
மமதுவாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
"என் அம்மா, அப்பா இரண்டு வபருவம உன்ளன
மாதிரி தான். அவர்கைால் வைர்க்கப்பட்டவன் நான்.
நானும் என் தாய், தந்ளத இருக்கும் வளர அப்படி தான்
இருந்வதன். அவங்க இைந்த பிைகு, எல்லார் வமளலயும்...
எல்லா விஷயத்திலும் எனக்கு ஒரு மவறுப்பு. சலிப்பு...
நான் வழி தடுமாறியதிற்கு அதுவும் ஒரு காரணம்.
ஒழுங்கு, நியாயம் வபசுைவங்க, நிளையப் வபர் அளதப்
வபச்சில் மட்டும் தான் வச்சிருந்தாங்க. மசயலில்
இல்ளல." என்று மவறுப்பாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
ராதா அவளன அளமதியாக பார்த்துக் மகாண்டிருக்க,
"ஆனால், பல வருஷத்திற்கு அப்புைம், நான் உன்ளனப்
பார்த்வதன். மசால்லும் மசயலும் ஒன்ைாக. என் அம்மா
என்ளன வைர்க்க நிளனத்த விதமாக... அது தான் என்ளன
உன் பக்கம் ஈர்த்திருக்கணும். நான் உனக்காக எளதயும்
விட்டுக் மகாடுக்களல.. விரும்பி வாழவைன் ராதும்மா."
என்று கண்களில் காதல் மபாங்க கூறினான் யதுநந்தன்.
"எங்க அம்மா, அப்பா எப்ப இைந்தாங்க மதரியுமா?
ஒரு வகாவிலுக்கு வபாயிட்டு வரும் மபாழுது தான்."
என்று கூறும் மபாழுது, அவன் கண்கள் கலங்கியது.

அகிலாகண்ணன் 164
50:50
இளவ அளனத்தும் ராதாவிற்கு மதரிந்திருந்தாலும்,
யதுநந்தன் என்ைாவது ஒரு முளை தான் இப்படி
மனம்விட்டுப் வபசுவான் என அறிந்து... முதல் முளை
வகட்பது வபால் அளமதியாக அமர்ந்திருந்தாள் ராதா.
"எது நடக்கணுவமா... அது நடக்கும் ராதா." என்று
அவன் மபாறுளமயாக கூை, ராதா சம்மதமாக தளல
அளசத்தாள்.
"நீங்களும் வநத்து ராத்திரி வருத்தப்படீங்க." என்று
ராதா அவன் தளல வகாதிக் கூை, "நான் வருத்தப்பட்டது
உண்ளம தான். எனக்கு வவறு எளதப் பற்றியும் கவளல
இல்ளல. உன்ளனப் பற்றி மட்டும் தான் கவளல." என்று
கூறினான் யதுநந்தன்.
அங்கிருந்து எழுந்த ராதா, " எனக்மகன்ன, நான் நல்லா
தாவன இருக்வகன்." என்று கூறி அளைளயவிட்டு
மவளிவய மசல்ல ராதா எத்தனிக்க அவளை ளக பிடித்து
நிறுத்தினான் யதுநந்தன்.
அவளை தன் ளகவளைவிற்குள் நிறுத்தி, "நம்ம
உலகத்தில், நீ பாதி... நான் பாதி ராதா. இவ்வைவு நான்
என் ஏற்ைம் இைக்கம் இரண்டிலும் நீ துளண நின்ன...
நானும் அப்படி தான். ஆனால் சந்வதாஷமாக
இருந்வதாம். ஏவதா இப்மபாழுது நமக்குக் கஷ்ட
காலமாக இருக்கலாம். இந்த நிளல மாறும். " என்று
ராதாவிற்கு சமாதானம் மசால்வது வபால் தனக்குச்
சமாதானம் மசால்லிக் மகாண்டான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 165
50:50
"மதியானம் , படத்துக்கு வபாவைாம் மரடியா இரு."
என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா மமௌனமாகத் தளல
அளசத்தாள்.
இருவரும் உணவு வமளஜ அருவக மசல்ல, ராதா
அவனுக்குப் பரிமாறினாள்.
"நீயும் வா ராதா. இல்ளல.. நீங்க சாப்பிடுங்க.. நான்
கிைம்ப இன்னும் மகாஞ்சம் வநரம் ஆகும். அப்புைம்
சாப்பிடுவைன். " என்று ராதா கூை, சம்மதமாகத் தளல
அளசத்து தன் உணளவ முடித்துக் மகாண்டு கிைம்பினான்
யதுநந்தன்.
ராதாவும் பள்ளிக்குச் மசல்ல, மதிய உணவுக்கு பின்,
சில வவளலகளை முடித்துக் மகாண்டு பள்ளிக்கு வந்தான்
யதுநந்தன்.
இருவரும் திளரயரங்கு மசன்ைனர்.
2.0 படம் ஆரம்பிக்க, கண்ணாடி அணிந்து இருவரும்
படத்தில் மூழ்கினர். ராதா அளனத்துக் கவளலகளையும்
மைந்து படத்தில் மூழ்கினாள்.
இளடவவளையில் இருவரும் மவளிவய வர, "ராதா,
ஐஸ் கிரீம் சாப்பிடறியா?" என்று யதுநந்தன் வகட்க, ராதா
வவகமாக மறுத்தாள்.
யதுநந்தன், Pop corn வாங்கி வர, "வவறு என்ன
வவணும் ராதா?" என்று அவன் அக்களையாகக் வகட்க,
அவள் எதுவும் வவண்டாம் என்று மறுத்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 166
50:50
"ஏன் ராதா எதுவுவம வவண்டாமுன்னு மசால்ை?"
என்று யதுநந்தன் ராதாவின் முகம் பார்த்துக் வகட்க, "நான்
இன்ளனக்கு விரதம்." என்று தயக்கத்வதாடு கூறினாள்.
யதுநந்தன் அவளைக் வகாபமாக முளைத்தான்.
"அப்படின்னா காளலயில் அதனால் தான் நீ என் கூட
சாப்பிடளல. இளத என்கிட்வட மசால்லவும் இல்ளல.
அப்படி தாவன?" என்று யதுநந்தன் கர்ஜிக்கும் குரலில்
வகட்டான்.
ராதா தன் தளலளய வமலும். கீழும் அளசக்க, "இப்ப
Pop corn சாப்பிட மாட்ட?" என்று அவன் வகள்வியாக
நிறுத்த, ஆமமன்று தளல அளசத்தாள்.
யதுநந்தன் தான் வாங்கிய pop corn ளய குப்ளபத்
மதாட்டியில் வபாட்டுவிட்டு, அவர்கள் screen வநாக்கி
வழக்கத்ளத விட வவகமாக நடந்தான்.
அவன் வவகத்ளதத் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அவன்
பின் ஓடினாள் ராதா.
அவன் ளககளை பிடித்து, அவவனாடு ராதா நடக்க,
யதுநந்தனின் ளககள் இறுகியது.
"ப்ளீஸ் வகாபப்படாதீங்க." என்று ராதா மசய்ய
ஆரம்பித்த சமாதானம் வீண் முயற்சியாகத் வதாற்றுக்
மகாண்டிருந்தது.
ராதா அவனிடம் சமாதானம் வபச, அப்மபாழுது
படம் ஆரம்பித்தது. "ராதா... வபசாமல் படம் பார்." என்று
அவன் கண்டிப்பாக வகாபத்வதாடு கூை ராதா
மமௌனமாகப் படம் பார்த்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 167
50:50
அப்மபாழுது குட்டி robot வர, "Robot க்கு கூட குட்டி
வருது... ஏன் நமக்கு வரளல?" என்று அவனின்
வகாபத்ளத மைந்து அவனிடவம பரிதாபமாக சந்வதகம்
வகட்டாள் ராதா.
அவள் வகட்ட வகள்வியில், யதுநந்தனின் வகாபம்
சுக்கு நூைாக உளடந்தது. 'நான் இவளை எப்படி
சமாதானம் மசய்வவன்?' என்று வகள்வி அவன் முன்
பூதாகரமாய் எழுந்தது.
ராதளவ எண்ணி யதுநந்தனின் கண்கள் கலங்கியது.

அகிலாகண்ணன் 168
50:50

அத்தியாயம் 17
யதுநந்தன் கண்கள் கலங்க, அவன் கண்ணீளர அந்த
3D கண்ணாடி மளைத்துக் மகாண்டது.
அவர்கள் படம் முடிந்து மவளிவய வர, ராதா அவன்
முகத்ளதக் கூர்ந்து பார்த்தபடி நடந்து வந்தாள். வகாபம்
மளைந்து வருத்தம் குடி மகாண்டிருந்தது.
இருவரும் காரில் ஏை, 'அட லூசு ராதா, நீ இப்படி
வசாக கீதம் வாசித்தால், அவங்க இப்படி தான்
இருப்பாங்க.' என்று தனக்கு தாவன கூறி மகாண்டாள்.
யதுநந்தன் சாளலளய பார்த்து அளமதியாக
வண்டிளயச் மசலுத்த, ராதா அவன் முகம் பார்த்து,
"எனக்கு இந்த மாதிரி குட்டி வராவபாட் வாங்கி குடுங்க."
என்று தீவிரமாக கூறினாள்.
யதுநந்தன் ராதாளவ திரும்பிப் பார்க்க, அவள்
கண்களில் குறும்வபாடு , "அந்த வராவபா நான்
மசால்வளத எல்லாம் வகட்கும். சிலளர மாதிரி
இருக்காது." என்று சாளலளய பார்த்தபடி கூறினாள்.
"நீ மசால்ைமதல்லாம் மசய்ைதுக்கு, என்ளன விட, ஒரு
சிைப்பான வராவபா உனக்குக் கிளடக்காது ராதா." என்று
யதுநந்தன் புன்னளகவயாடு கூறினான்.
அவன் புன்னளகளய பார்த்து, " என்ன சிரிப்பு?
மசய்ைளதயும் மசய்திட்டு, இப்படி தான் மமாத்த Pop corn
ளயயும் குப்ளபத் மதாட்டியில் வபாடுவீங்கைா?
எத்தளனப் வபர் இந்த உலகத்தில் சாப்பாடு இல்லாமல்

அகிலாகண்ணன் 169
50:50
கஷ்ட படுைாங்க... பணம் இருக்கும் திமிர்." என்று ராதா
வகாபமாக கூறினாள்.
"ஓய்... என்ன மனுஷன் ஏவதா அளமதியாக வந்தால்,
இது தான் சாக்குன்னு திட்டுை... தப்பு மசய்தவர்களை
விட, அதற்குக் காரணம் ஆனவர்களுக்குத் தான்
தண்டளன அதிகம். அப்படிப் பார்த்தால், உன்ளனத் தான்
திட்டனும்." என்று யதுநந்தன் வண்டிளயத்
திருப்பியபடிவய கூறினான்.
"ஆமாம்... நான் தான் உங்களை Pop - corn வாங்கிக்
குப்ளபயில் வபாடுங்கன்னு மசான்வனன். எனக்கு
வவண்டுதல் பாருங்க." என்று ராதா முழுதாக அவன்
பக்கம் திரும்பி, சண்ளடக்குத் தயாரானாள்.
"அட.. இப்படி கூட வவண்டுதல் ளவத்துக்
மகாள்ைலாமா ராதா? very interesting... இந்த மாதிரி
வவண்டுதல் ளவத்துக்வகா. நாம் ஈஸியா மசய்திைலாம்."
என்று யதுநந்தன் லகுவாக கூறினான்.
அப்மபாழுது அவன் மசல்லும் சாளலளயக் கவனித்த
ராதா, "வீட்டுக்குப் வபாகாமல் எங்க வபாறீங்க?" என்று
பதட்டமாக வகட்டாள்.
"காளலயில் இருந்து விரதம் இருந்திருக்க... உன்
விருப்பப்படி வகாவிலுக்கு வபாவவாம். ஆனால், இது
தான் முதலும், களடசியும்... இனி இப்படிச் மசய்யக்
கூடாது." என்று கண்டிப்வபாடு கூறினான் யதுநந்தன்.
ராதா சிரித்த முகமாகத் தளல அளசக்க, இருவரும்
வகாவிலுக்கு மசன்ைனர்.

அகிலாகண்ணன் 170
50:50
ராதா அந்தக் வகாவிலில் அவளுக்கான
வவண்டுதளலச் மசய்ய, யதுநந்தன் அவளுக்காகக்
காத்திருந்தான்.
ராதா வவண்டுதளல முடித்து, அவன் அருவக
வந்தமர்ந்தாள்.
'கடவுள்... என்பது நமக்கு வமவல இருக்கும் சக்தி.
நாம் எல்லாருக்கும் நல்லது மசய்தால் நமக்கு நல்லது
மசய்யும். தப்பு மசய்தால் தண்டளனக் மகாடுக்கும். நாம
யாருக்காவது பயப்படணும் இல்ளலயா? அதுக்கு தான்
சாமி கும்பிடுவைாம். மற்ைபடி எந்த சாமியும் நம்ம கிட்ட
லஞ்சம் வகட்பதில்ளல.' என்று ராதா முன்பு கூறியது
நிளனவு வர யதுநந்தன் அவளை மமௌனமாகப்
பார்த்தான்.
யதுநந்தனின் எண்ண ஓட்டத்ளத அவன் கண்கள்
மவளிப்பளடயாகக் கூை, "கடவுள், வகட்களலன்னாலும்,
மனிதர்கள் மன நிம்மதிக்காகவும், ஒரு
பற்றுதலுக்காகவும் வவண்டுதல்கள் மசய்வது உண்டு."
என்று தளரளய பார்த்தபடி கூறினாள் ராதா.
"மன நிம்மதி கிளடச்சிருச்சா ராதும்மா?" என்று
அவள் முகம் பார்த்து வகட்க, "ஒரு புது நம்பிக்ளக கூட
வந்திருக்கு." என்று சிரித்த முகமாகக் கூறினாள் ராதா.
"நீ சந்வதாஷமா இருந்தா வபாதும். வவை என்ன
வவணும்?" என்று புன்னளகவயாடு யதுநந்தன் கூை,
அவர்கள் இருவரும் வபசிக்மகாண்டு காளர வநாக்கிச்
மசன்ைனர்.

அகிலாகண்ணன் 171
50:50
வீட்டிற்குள் மசன்று ோலில் இருந்த வசாபாவில்
வசார்வாக சாய்ந்தமர்ந்தாள் ராதா.
ராதா மளைக்க நிளனத்த வவதளனகள் அவள்
முகத்தில் மவளிப்பளடயாகத் மதரிய, அவள்
பாதங்களை பதட்டத்வதாடு பார்த்தான் யதுநந்தன்.
ராதாவின் பாதங்களில் இருந்த காயங்களை பார்த்து
யதுநந்தன் மனம் மநாடிந்து வபாக, தன் பாதங்களை
மளைக்க முயற்சித்தாள் ராதா.
ராதாளவ பார்த்து வகாபமாக முளைத்த யதுநந்தன்,
அவத வகாபத்வதாடு அவளை ளககளில் ஏந்தி அவளை
அவர்கள் அளைக்கு தூக்கி மசன்ைான்.
ராதா மறுத்தும் யதுநந்தன் வகட்கவில்ளல. 'விதி
என்ளனத் துரத்தினாலும், வசாதளனகள் என்ளனச்
சூழ்ந்தாலும், நீங்கள் என் அருகில் இருக்கும் வளர, ராதா
சந்வதாஷமாக இருப்பாள்.' என்மைண்ணி யதுநந்தனின்
முகத்ளதக் காதல் மபாங்கப் பார்த்தாள் ராதா.
ராதாளவ சாய்வாக மமத்ளதயில் அமர ளவத்து,
யதுநந்தன் விலகிச் மசல்ல அவளனக் ளகபிடித்து
நிறுத்தினாள் ராதா.
யதுநந்தன் அவளைக் வகாபமாக முளைக்க, "உங்க
ஊரில் இப்படி தான் வகாபப்படுவாங்கைா?" என்று
கண்ணில் குறும்வபாடு சந்வதகம் வகட்டாள் ராதா.
"வபசாத. உன் வமல் மசம கடுப்பில் இருக்வகன்."
என்று யதுநந்தன் கடுப்பாக கூை, ராதா விழுந்து விழுந்து
சிரித்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 172
50:50
"இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிை?" என்று யதுநந்தன் குழந்ளத
வபால் முகத்ளத சுளித்துக் மகாண்டு வகட்க, அவளன
அவள் அருகில் அமர ளவத்து, "உங்க கடுப்பும்,
வகாபமும் எனக்கு மராம்ப சந்வதாஷமா இருக்கு." என்று
கண் சிமிட்டிக் கூறினாள் ராதா.
ராதாவின் முகத்தில் மீண்ட சந்வதாசம், யதுநந்தளன
மதாற்றிக் மகாண்டாலும், அளத மளைத்து அவளைக்
வகாபமாக முளைத்தான் யதுநந்தன்.
"அப்புைம் முளைச்சிக்வகாங்க. நான் விரதமுன்னு
காளலயில் இருந்து சாப்பிடளல. வகாவிலுக்கு
வபாயிட்டு வந்து சாப்பிடலாமுன்னு பார்த்தா, வகாபம்
வந்து நீங்க என்ளன இங்க தூக்கிட்டு வந்து விட்டுடீங்க.
நான் இப்ப எப்படி சாப்பிடைது?" என்று ராதா மபாய்
வகாபத்வதாடு வகட்டாள்.
அவள் வகட்ட விதத்தில் யதுநந்தன் மபருங்குரலில்
சிரித்தான் யதுநந்தன்.
"இங்க வரளவத்துச் சாப்பிடுவவாம்." என்று கூறி,
இருவரும் வபசி சிரித்தபடி உணளவ முடித்துக்
மகாண்டனர்.
ராதா உைங்கிவிட, அவள் பாதங்களில் ஏற்பட்ட
காயத்ளத வருடிக் மகாடுத்தான் யதுநந்தன். அளதப்
பார்த்த யதுநந்தனின் கண்கள் கலங்கியது.
'இவள் எதற்காக இப்படிச் மசய்கிைாள்.
மசான்னாலும் வகட்க மாட்டாள்.' என்று எண்ணினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 173
50:50
அவன் கண்ணில் இருந்து வழிந்த நீர்த்துளி அவள்
மபருவிரளல மதாட, ராதா பதறி எழுந்தாள்.
"என்னதிது?" என்று ராதா பதட்டமாக வகட்க,
யதுநந்தன் தன் முகத்ளத ளககைால் மூடிக்மகாண்டான்.
"ப்ளீஸ்.. ஏன் இப்படி இருக்கீங்க? எனக்கு இது
சுத்தமா பிடிக்களல." என்று ராதா சிடுசிடுப்பாக
கூறினாள்.
"ராதா... இனி இப்படி எல்லாம் மசய்யாத ராதா.
எனக்கும் தான் இது சுத்தமா பிடிக்கவில்ளல. நமக்குக்
குழந்ளத இல்ளலனா கூடப் பரவாயில்ளல. ஆனால், நீ
இப்படி எல்லாம் வவண்டுதல் மசய்ைது எனக்குச் சுத்தமா
பிடிக்களல." என்று யதுநந்தன் வசார்வாக அழுத்தமாக
கூறினான்.
ராதா கலங்கும் மபாழுது, யதுநந்தன் சூழ்நிளலளய
தன் ளகயில் எடுத்துக் மகாள்வது வபால, ராதா
இப்மபாழுது சூழ்நிளலளய அவள் ளகயில் எடுத்துக்
மகாண்டாள்.
"No Feelings ... எத்தளன வருஷம் கழித்து குழந்ளத
வருவதா அப்ப வரட்டும். நான் தான் பிரார்த்தளனளய
முடித்துவிட்வடவன!" என்று ராதா மதளிவான குரலில்
கூை, யதுநந்தன் சிரித்த முகமாகச் சம்மதமாக தளல
அளசத்தான்.
ராதா, அப்மபாழுது மீன் மதாட்டிளய பார்க்க,
"அழகிய மீன்கவை! தாங்களும் வருந்த வவண்டாம். என்
வவண்டுதலின் பலனால் உங்களுக்கும் விளரவில் மீன்

அகிலாகண்ணன் 174
50:50
குட்டி வரும்." என்று ராதா மீன்களை ஆசிர்வதிக்க, அந்த
மீன்கள் புன்னளகவயாடு தன் உடளல அளசத்து அளசத்து
வவகமாக நீந்தியது.
'அடுத்த மாசம் தான் appointment. அது வளர ராதா
இப்படிவய வசார்வளடயாமல் இருக்க வவண்டும்.' என்ை
எண்ணத்வதாடு யதுநந்தன் உைங்கினான்.
பத்து நாள் கழித்து,
அன்று பள்ளி விடுமுளை.
யதுநந்தன் தன் வவளலயில் மும்முரமாக
மூழ்கியிருக்க, அவன் மமாளபல் ஒலித்தது.
தன் file ளய பார்த்தபடி, அவன் மமாளபளல ON
மசய்தான்.
"ராதும்மா... மசால்லுமா..." என்று அன்பாகக்
கூறிவனன் யதுநந்தன்.
"நீங்க இப்ப வீட்டுக்கு வரணும்." என்று ராதா
ஆளணயிட, "ராதா... இது என்ன குழந்ளத மாதிரி...
எனக்கு இன்னும் அளர மணி வநரத்தில் மீட்டிங் இருக்கு
." என்று அவன் மபாறுளமயாக கூறினான்.
"அப்படினா! வர முடியாதா?" என்று ராதா மகாஞ்சும்
குரலில் வகட்க, அவள் வவண்டுதளல நிராகரிக்க
முடியாமல், "சரி வர முயற்சிக்கிவைன்." என்று கூறி தன்
வபச்ளச முடித்தான் யதுநந்தன்.
'இப்ப எதுக்கு கூப்பிடைா? இப்படி எல்லாம் வரச்
மசால்லும் ஆவை கிளடயாவத. இப்ப ராதா மராம்ப

அகிலாகண்ணன் 175
50:50
மாறிட்டா...' என்ை சிந்தளனவயாடு தன் வவளலகளைத்
மதாடர்ந்தான் யதுநந்தன்.
ராதா அவன் வரவிற்காக வாசளல பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தாள்.
அவளை ஏமாற்ைாமல் சிறிது வநரம் கழித்து,
வீட்டிற்கு வந்தான் யதுநந்தன்.
ராதாவின் முகத்தில் அவனால் எளதயும்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்ளல.
'இல்ளல.ராதா வவண்டுமமன்வை தன் கண்களைக்
காட்ட மறுக்கிைாள்.' என்மைண்ணினான் யதுநந்தன்.
ராதா, அவனிடம் ஒரு Gift box ளய நீட்டினாள்.
"என்ன?" என்று யதுநந்தன் புருவம் உயர்த்த, அளதப்
பிரித்து பார்க்கும் படி மசய்ளக காட்டினாள் ராதா.

அத்தியாயம் 18
ராதா தன்ளன மளைக்க முயற்சித்தாலும், யதுநந்தன்
அவளைக் கண்டுமகாண்டான். அவள் கூைவிருக்கும்
விஷயத்ளதயும் கணித்து விட்டான். ஆனால் அவளிடம்
வகட்கவில்ளல. ‘வகட்டு இல்ளல என்று ஆகிவிட்டால்…
ராதா எப்படித் தாங்குவாள்’ என்ை எண்ணம் வதான்ை
மமௌனமாக அந்த gift ளய மபற்றுக் மகாண்டான்
யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் அங்கிருந்த வசாபாவில் அமர்ந்து, ராதா
மகாடுத்த Gift box ளய நிதானமாகப் பிரித்தான். அவன்

அகிலாகண்ணன் 176
50:50
நிதானமாக இருக்க முயற்சித்தாலும் யதுநந்தனின்
ளககள் நடுங்கியது. அவன் பதட்டம் ஆனந்தமாக மாறும்
தருணத்திற்காக ராதா அவளன தன் கண்கைால்
படம்பிடித்துக் மகாண்டிருந்தாள்.
யதுநந்தன் அந்த Gift box ளய திைக்க, அவன் கண்கள்
விரிந்தது. அதில் இரண்டு மபரிய காபி வகாப்ளபயும்...
அதன் இளடயில் ஒரு சிறிய காபி வகாப்ளபயும்
இருந்தது.
யதுநந்தன் எழுந்து நின்று, ராதாளவ பார்க்க… அவள்
தன் மவட்கத்ளத மளைக்க, தன் ஆனந்தத்ளத அவனதாக
மாற்றி அவன் மார்பில் சரண் புகுந்தாள்.
ராதாவின் கண்ணீர் அவன் சட்ளடளய நளனக்க,
முதல் முளையாக அதற்காக மகிழ்ச்சி அளடந்தான்
யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் ராதாளவ வநராக நிறுத்தி, அவளை
உணர்ச்சி மபாங்கப் பார்த்தான்.
இருவரும் எதுவும் வபசவில்ளல. அவர்கள் பார்ளவ
பரிமாறிக் மகாண்ட மசய்திகள் ஏராைம்.
மசய்தி அறிந்து ராதாவின் குடும்பத்தினர் சூழ,
யதுநந்தனின் இல்லம் விழாக் வகாலம் பூண்டது வபால்
காட்சி அளித்தது.
ராதாவின் தாய் மீனாட்சியின் பாதங்கள் தளரயில்
நிற்கவில்ளல. அவர் அங்கும் இங்கும் ஓடிக்
மகாண்டிருந்தார்.அவள் தந்ளத வலாகநாதனின் முகத்தில்
அைவில்லா மகிழ்ச்சி தாண்டவமாடியது.

அகிலாகண்ணன் 177
50:50
சித்ரா ராதாவுக்கு பல அறிவுளரகள் வழங்கிக்
மகாண்டிருந்தாள்.
"ராதா... மகாஞ்ச நாள் வீட்டுக்கு வா.. அங்க மரஸ்ட்
எடுத்திட்டு வரலாம்." என்று மீனாட்சி ஆளசயாக
அளழத்தார்.
"ஆமா ராதா. அம்மா மசால்ைது சரி… மகாஞ்ச நாள்
வீட்டுக்கு வா..." என்று ஸ்ரீதர் அளழக்க, அவளன
ஆவமாதிப்பது வபால் தளல அளசத்தார் வலாகநாதன்.
"இல்ளல அண்ணா.. எனக்கு இங்க என்ன மபரிய
வவளல. நான் இங்க மரஸ்டில் தான் இருப்வபன். மகாஞ்ச
நாள் வபாகட்டும் அப்புைம் வவரன்." என்று ராதா
யதுநந்தனின் முகம் பார்த்து கூறினாள்.
"மாப்பிள்ளை... நீங்க மசால்லுங்க... அப்ப தான்
வகட்பா." என்று மீனாட்சி கூை, "அத்ளத... அது வந்து...
நீங்க இங்க இருங்கவைன்." என்று பிரச்சளனக்கு தீர்வு
கண்டுபிடித்தவன் வபால் கூறினான் யதுநந்தன்.
ராதா, "க்ளுக்..." என்று சிரித்தாள்.
யதுநந்தன் அவளை முளைக்க, ராதா அவளனப்
பார்த்து கண் அடித்தாள்.
'இத்தளன நாள் இந்த ராதா எங்கு இருந்தாள்?' என்று
எண்ணியவாறு அவளை ஆழமாகப் பார்த்தான்.
ராதா வகள்வியாக புருவம் உயர்த்த, யதுநந்தன்
மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்.

அகிலாகண்ணன் 178
50:50
ராதா படி ஏை வவண்டாம் என்று ஒரு மனதாக
முடிவாக, அவர்கள் அளை இடம் மாற்ைப்பட்டது. மீன்
மதாட்டி... கூஜா என அளனத்தும் தான்!
ராதாவின் தாய், அளனவரிடமும் மமாளபலில்
மசய்திளயத் மதரிவிக்க, "மீனாட்சி, மகாஞ்சம்
மபாறுளமயா இரு. இரண்டு மாசம் வபாகட்டும்.
அப்புைம் எல்லார் கிட்டயும் மசால்லிக்கலாம்." என்று
நிதானமாகக் கூறினார் வலாகாந்தன்.
அவர் கூறுவதில் நியாயம் இருக்க, மீனாட்சி
அளமதியாக இருக்க, முயற்சித்தார்.
‘இதற்கு முன்வப ஏற்பாடு மசய்த, அவத appointment
இல், மருத்துவளரச் சந்தித்துவிடலாம்’ என்று முடிவு
மசய்தனர் ராதாவும், யதுநந்தனும்.
ராதாளவ பல முளை அளழத்து அவள் வர மறுத்த
காரணத்தினால், அளனவரும் சிறிது வநரம் வபசிவிட்டு
அவர்களுக்குப் பல அறிவுளர வழங்கிவிட்டு அன்று
மாளல அவர்கள் வீட்டிற்குக் கிைம்பினர்.
அன்றிரவு, அவர்கள் அளையில் ராதா, மீன்
மதாட்டிளய பார்த்தபடி அளமதியாக நின்று
மகாண்டிருந்தாள். இரண்டு மீன்கள் வவகமாக நீந்திக்
மகாண்டிருக்க, "ஒய்! மீன்கவை... கவளலவய படாதீங்க.
உங்களுக்கும் விளரவில் மீன் குட்டி வரும்." என்று
நம்பிக்ளக கூறினாள் ராதா.
யதுநந்தன் அவள் அருவக நின்று, சிரித்த முகமாக
அந்த மீன்களை பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான்.

அகிலாகண்ணன் 179
50:50
"என்ன மராம்ப சந்வதாஷமா இருக்கிை மாதிரி
மதரியுது." என்று அவளன வம்பிழுத்தாள் ராதா.
யதுநந்தன் அவளை ரசளனவயாடு பார்த்து, "வதங்க்ஸ்
ராதா..." என்று உணர்ச்சி மபாங்க கூறினான்.
"என்னன்னவவா மசான்னீங்க. இப்ப வதங்க்ஸ்
மசால்றீங்க?" என்று ராதா நக்கல் மதானியில் வகள்வியாக
நிறுத்த, யதுநந்தன் புன்னளகத்தான்.
"இல்ளல என்ைால் வலி தான். ஆனால் அளத தாண்டி
உன் வருத்தம் என்ளன மராம்ப பாதிச்சிச்சிருச்சு." என்று
உளடந்த குரலில் கூறினான் யதுநந்தன்.
"நீ சந்வதாஷமாக இருந்தால், என்னால் எளதயும்
மஜயிக்க முடியும் ராதா. " என்று உணர்ச்சி மபாங்க
கூறினான்.
"வயிறு மபரிதாக மதரியுதா?" என்று ராதா குழந்ளத
வபால் சந்வதகம் வகட்க, "நாற்பது நாளில் எதுவும்
மதரியாதுன்னு அத்ளத மசான்னாங்க." என்று அவள்
சந்வதகத்ளத வபாக்கினான் யதுநந்தன்.
"ஓ!" என்ைாள் ராதா ஏமாற்ைமாக...
"ராதா, நீ என் கூடவவ இருக்கனும்." என்று யதுநந்தன்
அழுத்தமாகக் கூை, அவன் தளல வகாதி சம்மதமாக தளல
அளசத்தாள் ராதா.
"நீ ஏன் இன்ளனக்கு அத்ளத கூட வபாகளல" என்று
யதுநந்தன் சிறு பிள்ளை வபால் வினவ,"உங்களை

அகிலாகண்ணன் 180
50:50
விட்டுவிட்டு எப்படி வபாவது? அது தான் வபாகளல."
என்று இயல்பாகக் கூறினாள் ராதா.
"சரி.. ராதா.. சும்மா வபசிட்டு இருக்க வவண்டாம்.
மரஸ்ட் எடு." என்று யதுநந்தன் அக்களையாகக் கூை, ராதா
சம்மதமாக தளல அளசத்தாள்.
யதுநந்தனின் கவனிப்பில், அவர்கள் நாட்கள்
இனிதாக நகர்ந்தது.
ராதாவின் ஐம்பதாவது நாளில் அவர்கள்
மருத்துவமளன மசல்ல, ராதா கருவுற்றிருப்பளத
மருத்துவரும் ஊர்ஜிதம் மசய்தார்.
அவர்கள் மருத்துவமளனயிலிருந்து, இனிப்புகள்
வாங்கி மகாண்டு வநராக ராதாவின் வீட்டிற்குச்
மசன்ைனர்.
அப்மபாழுது அங்கு சித்ராவின் தாய் அமர்ந்திருந்தார்.
"அட.. வாடியம்மா ராதா. எவ்வைவு வருஷம் கழித்து
நல்ல மசய்தி மசால்லிருக்க. சஞ்சனா மபரிய மபண்
ஆகும் மபாழுது நீ தான் தண்ணீர் ஊத்தணும். பிள்ளை
இல்லாத உன்ளன எப்படி தண்ணீர் ஊத்த மசால்ைதுன்னு
நான் வயாசிச்சிட்டு இருந்வதன். நல்லவவளை, நீ எனக்கு
அப்படி ஒரு தர்ம சங்கடத்ளத மகாடுக்களல." என்று
மபருமிதமாக சித்ராவின் தாயார் வமளட ரகசியம் வபச,
ஸ்ரீதர் சித்ராளவ முளைத்தான்.
"அம்மா... வநரமாச்சு நீ கிைம்பு." என்று சித்ரா தன்
தாயிடம் மமதுவாகக் கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 181
50:50
ராதாவின் வீட்டில் யாரும் சித்ராவின் தாய்
வபசுவளதக் வகட்கும் நிளலயில் இல்ளல. மீனாட்சி
இன்றும் சந்வதாஷத்தில் தான் இருந்தார்.
மருத்துவர் கூறிவிட்டதால், இப்மபாழுது மீனாட்சி
தன் மசாந்தபந்தங்களிடம் விஷயத்ளதப் பகிர்ந்து
மகாண்டிருந்தாள்.
"ஐந்தாம் மாதத்தில் நல்ல நாள் பாருங்க. அறிபழம்
ளவக்க வவண்டும். ஏழாம் மாதத்தில் நல்ல நாள் பாருங்க
வளைகாப்பு ளவத்து ராதாளவ நம் வீட்டிற்கு அளழத்து
வர வவண்டும்." என்று ராதாவின் தாய் மீனாட்சி கூை,
யதுநந்தன் மறுப்பு மதரிவித்தான்.
"வளைகாப்பு..., ஒன்பதாவது மாதம் ளவங்க..." என்று
அழுத்தமாக யதுநந்தன் கூை, அளவ அளனத்ளதயும்
அளமதியாக அழகான புன்முறுவவலாடு பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தாள் ராதா.
"மபாறுளம... மபாறுளம.. அதற்கு இன்னும் நாள்
இருக்கு மமதுவாக முடிவு மசய்வவாம்." என்று
சமாதானம் மசய்தார் வலாகநாதன்.
"அப்பா, மசால்வது தான் சரி." என்று ஸ்ரீதர்
கூை,அவளன ஆவமாதிப்பது வபால் தளல அளசத்தாள்
ராதா.
ஐம்பது நாள் ஆகிவிட்டதால் பள்ளிக்கு மசல்வதாக
ராதா கூை, சில எதிர்ப்புகள் எழுந்தாலும், அவள்
ஆளசக்காக அளனவரும் சம்மதம் மதரிவித்தனர்.

அகிலாகண்ணன் 182
50:50
அவர்களிடம் சம்மதம் மபற்று, இருவரும் அவர்கள்
வீட்டுக்குக் கிைம்பினர்.
ராதா தூங்காமல் தீவிர சிந்தளனயில் ஆழ்ந்திருக்க,
"இல்லாத மூளைளய ஏன் இப்படிக் கசக்கி புளியனும்?"
என்று யதுநந்தன் சந்வதகம் வகட்டான்.
ராதா அவன் மீதி தளலயளணளய தூக்கி எறிந்தாள்.
அளத லாவகமாக பிடித்து, "அப்படி என்ன வயாசளன
ராதும்மா?" என்று அன் பாக வகட்க, "அது..." என்று தன்
ஒற்ளை விரலால் அவளனச் மசல்லமாக மிரட்டினாள்
ராதா.
யதுநந்தன், அவளைக் குறும்வபாடு பார்க்க,
"ளபயனா... மபண்ணா?" என்று தீவிரமாக வகட்டாள்
ராதா.
"ஏன் ராதா மபயர் வயாசிச்சிட்டு இருக்கியா?" என்று
யதுநந்தன் ராதாவின் முகம் பார்த்து வகட்க , ராதா
மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "மபயர் கூட அப்புைம்
ளவத்துக்கலாம். இது அளத விட முக்கியம்." என்று
வயாசளனவயாடு கூறினாள் ராதா.
"அப்படி என்ன முக்கியம் வமடம்?" என்று யதுநந்தன்
அவள் அருவக அமர்ந்து, கன்னத்தில் ளகளவத்து
வகட்டான்.
"ளபயன் என்ைாள் கமலக்டர்க்கு படிக்க ளவக்கணும்.
மபண் என்ைாள் டாக்டர்க்கு படிக்க ளவக்கணும். அது
தான் எந்த காவலஜில் படிக்க ளவத்தால் சரியா வரும்ன்னு

அகிலாகண்ணன் 183
50:50
வயாசித்வதன்." என்று ராதா கண்ணில் குறும்வபாடு
கூறினாள்.
யதுநந்தன் அவள் காளத திருகி, "என் குழந்ளதகளை
இப்படி மகாடுளம படுத்தின... அப்புைம் பாரு..." என்று
ராதளவ மிரட்ட முயற்சித்தான்.
"இப்பவவ அவங்களுக்குத் தான் முக்கியத்துவமா?"
என்று ராதா தன் முகத்ளத வவறு பக்கம் திருப்பிக்
மகாண்டாள்.
"எத்தளன குழந்ளத வந்தாலும்... என் முதல் குழந்ளத
ராதும்மா தான்." என்று யதுநந்தன் மநகிழ்வாக கூை, ராதா
அவன் வபச்ளச ரசித்தாள்.
"ஏன் இன்னும் மீன் குட்டி வரளல?" என்று ராதா தன்
அடுத்த சந்வதகத்ளத வகட்க, யதுநந்தன் அந்த மீன்
மதாட்டிளய பார்த்தான்.
அவர்கள் சுவாரசியமான வபச்சு நீண்டு மகாண்வட
வபானது.
ஆணாக இருந்தால் இந்தப் மபயர்.. மபண்ணாக
இருந்தால் அந்தப் மபயர் எனப் மபயர் பட்டியல் நீண்டு
மகாண்வட வபாக, பல கனவுகவைாடும், ஆளசகவைாடும்,
எதிர்பார்ப்புகவைாடும் அவர்கள் நாட்கள் இனிதாக
நகர்ந்தது.
அறுபது நாட்கள் முடிந்த நிளலயில் ராதா அன்று
வசார்வாக காட்சி அளித்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 184
50:50
"ராதா.. இன்ளனக்கு ஒரு நாள் மரஸ்ட் எடு." என்று
யதுநந்தன் ராதளவ பார்த்து கவளல வதாய்ந்த குரலில்
அக்களையாகக் கூறினான்.
மறுப்பாக தளல அளசத்து, "இல்ளலங்க அப்புைம்
அதுவவ பழகிரும். இப்ப கிைம்பி வவரன். நீங்க எப்பவும்
வபால் என்ளன ட்வராப் பண்ணிருங்க." என்று ராதா கூை,
சம்மதமாகத் தளல அளசத்தான் யதுநந்தன்
யதுநந்தன், அவளைப் பள்ளி முன் இைக்கிவிட்டு,
அவள் மசல்வளத பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான்.
எதிவர கார் ஒன்று வவகமாக வந்தது. அப்மபாழுது
அளதக் கவனிக்காமல், வவனில் இருந்து இைங்கிய பள்ளி
சிறுமி குறுக்வக மசல்ல, அதிர்ச்சி அளடந்த ராதா
வவகமாக ஓடி அந்தச் சிறுமிளய அவலக்காக தூக்கி
சிறுமிளய மறுபக்கம் இைக்கினாள். அவள் விட்ட
வவகத்தில், அந்தச் சிறுமி தடுமாறி கீவழ விழுந்தாள்.
அந்தச் சிறுமியின் ளகயில் ரத்தம் வழியக்
குழந்ளதளய அளழத்துக் மகாண்டு யதுநந்தனும்,
ராதாவும் மருத்துவமளனக்குச் மசன்ைனர்.
குழந்ளதயின் மபற்வைாரும் வர, யதுநந்தன், ராதா
இருவரும் அங்கிருந்து கிைம்ப ராதா மருத்துவமளனயில்
மயங்கி விழுந்தாள்.
ராதாளவ மருத்துவமளனயில் வசர்த்து, அவள்
வீட்டிற்கும் தகவல் மகாடுத்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 185
50:50
அளனவரும் மவளியில் அவளுக்காகக் காத்திருக்க,
யதுநந்தன் அருவக வந்த மருத்துவர், "ராதா நல்லா
இருக்காங்க. But I am sorry ..." என்று கூறினார் மருத்துவர்.
மீனாட்சி தன் வாளய வசளலயால் மளைத்துக்
மகாண்டு அழ, யதுநந்தன் அங்கிருந்த நாற்காலியில்
அளசவின்றி அமர்ந்தான். வலாகநாதன் அதிர்ச்சியில்
சிளலயாக நின்ைார்.
முதலில் சுதாரித்து மகாண்ட, ஸ்ரீதர் மூச்சுப்வபச்சின்றி
அமர்ந்த யதுநந்தளன குலுக்கினான்.
யதுநந்தனின் மநற்றியில் வியர்ளவத் துளிகள்...
உலகவம ஸ்தம்பித்து விட்டது வபான்ை உணர்வு
யதுநந்தனின் முகத்தில் மதரிந்தது.
எத்தளன ஆளசகள்!
எத்தளன எதிர்பார்ப்புகள்!
எத்தளன கனவுகள்! அத்தளனயும் தகர்ந்தது வபால்
உணர்ந்தான் யதுநந்தன்.
ஸ்ரீதரின் எந்தப் வபச்சும் அவன் காதில் விழவில்ளல.
"யது... ராதாளவ பார்க்கணும்." என்று ஸ்ரீதர் கூை,"ராதா..."
இந்தச் மசால் யதுநந்தளன நனவுலகத்திற்கு அளழத்து
வந்தது.
வமலும் கீழும் தளல அளசத்து எதுவும் வபசாமல்
ராதளவ வநாக்கிச் மசன்ைான் யதுநந்தன்.
ராதா தன் தாளயக் கட்டிக்மகாண்டு கதறி அழுதாள்.

அகிலாகண்ணன் 186
50:50
சில மநாடிகளில், தாயிடமிருந்து விலகி அமர்ந்து, தன்
தளலயில் அடித்துக் மகாண்டு, "அம்மா... நான் பாவி..
நான் பாவி... என் குழந்ளதளய நாவன மகான்ை பாவி...
அவங்க இன்ளனக்கு வபாக வவண்டாமுன்னு
மசால்லியும்..., நான் இன்ளனக்கு வபானது தப்பு... தப்பு...
தப்பு.. " என்று சுற்றுப்புைம் மைந்து கதறினாள்.
"எவ்வைவு நாள் கழித்து கிளடத்த வரம். நீ மகாஞ்சம்
ஜாக்கிரளதயா இருந்திருக்கணும். இல்ளல மாப்பிளை
மசால்வளதயாது வகட்டிருக்கணும்." என்று ராதாவின்
தாய் விசும்பவலாடு கூை, யதுநந்தனின் ளக முஷ்டி
இறுகியது. அவன் கண்கள் சிவப்வபறி இழப்ளபத் தாங்க
முடியாத வசாகம் வகாபம் இரண்ளடயும் பிரதிபலித்தது.
பின் குறிப்பு:
அன்பான வாசகர்கவை!
இந்தப் பகுதிளய வாசிக்கும் மபாழுது, உங்கள்
மனதில் ஏற்பட்ட கனமான தாக்கவம, என் மனதிலும்...
இது தான் களதயின் வபாக்கு என்பதால்... தவிர்க்க
முடியாமல், வார்த்ளதகைால் வடிக்க முடியாத
வவதளனவயாடு இந்தப் பகுதிளய வடிவளமத்வதன்.
குழந்ளத வபறு... எத்தளன அழகான விஷயம்...
ஆனால் இளைவன் எல்வலாருக்கும் அந்தப் பாக்கியத்ளத
எளிதில் மகாடுப்பதில்ளல.
ஏன்? இதுவவ என் மனதில் வதான்றிய முதல்
சந்வதகம்.

அகிலாகண்ணன் 187
50:50
இது தான் விதிவயா?
விதிவசத்தால், இரு வவறு குணங்கள் மகாண்ட
இருமநஞ்சங்கள் இளணந்தனர். குணம் வவைாக
இருப்பினும், ஒருவருக்காக மற்மைாருவர்... 50:50
சரிபாதியாக வாழ்ந்து நம்ளம ஆச்சரியப்படுத்தினர்.
அவர்கள் இருவருக்குள் பிரிவு வரும் வாய்ப்புக்கள்
பலவற்ளை விதி அளமத்திருந்தாலும், இருவரும்
ளகவகார்த்து விதிளய மதியால் மவன்ைனர். இருப்பினும்
விதி இவர்களைத் துரத்தத்தான் மசய்கிைது.
ஆனால்… ஓர் இழப்பில் வாழ்க்ளக முடிவதில்ளல...
வாழ்க்ளகளய லகுவாக ளகயாளும் யதுநந்தனும்,
அவத வாழ்க்ளகளயத் தீவிரமாக ளகயாளும் ராதாவும்
என்ன மசய்ய வபாகிைார்கள்.

அகிலாகண்ணன் 188
50:50

அத்தியாயம் 19
ராதாவின் தாய் கூறியளத வகட்ட யதுநந்தனின் ளக
முஷ்டி இறுகி அவன் கண்களில் சிவப்வபறியது. ராதா
ஒரு மநாடி கூட இடம் மகாடுக்காமல் விசும்பிக்
மகாண்டிருந்தாள்.
அவளை கூர்ளமயாக பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான்
யதுநந்தன். அவளைச் சுற்றி பலரும் வபசிக்
மகாண்டிருக்க, எந்த குரலும் அவள் மசவிளய
எட்டவில்ளல. அவள் கண்ணில் கண்ணீர் வழிந்துக்
மகாண்டிருந்தது. சுற்றுப்புைம் மைந்து, இவ்வுலகத்ளதயும்
மைந்து பித்து பிடித்தாற் வபால் கண்ணீவராடு
அமர்ந்திருந்தாள் ராதா.
ராதாவின் தளலளய ஸ்ரீதர், ஆதரவாகத் தடவி
மகாடுக்க, "நீ மகாஞ்சம் பார்த்து நடந்திருக்கணும் ராதா."
என்று சலிப்பான குரலில் கூறினாள் சித்ரா.
"எல்லாரும் மகாஞ்சம் அளமதியா இருக்கீங்கைா?"
என்று யதுநந்தனின் குரல் கர்ஜளனயாக ஒலித்தது.
தளல குனிந்து விசும்பிக் மகாண்டிருந்த ராதா, அவன்
குரலில் சுயநிளனவுக்கு வந்தாள்.
'என் நந்தனின் குரல். ஐவயா, நான் என் நந்தனுக்கு
என்ன பதில் மசால்லுவவன்?' என்ை வகள்வி மனதில் எழ,
ராதாவின் உலகம் தட்டாமாளல சுற்றியது.
'என் கண்ணில் ஒரு மசாட்டு கண்ணீர் வந்தால் கூட,
என்ளனச் சமாதானம் மசய்யும் நந்தன், இன்று விலகி

அகிலாகண்ணன் 189
50:50
நிற்கும் கரணம் என்ன? என்ளன மவறுத்து விட்டாரா?'
என்று சந்வதகம் மனதில் வர, அவளன அச்சத்வதாடு
பார்த்தாள் ராதா.
ராதாவின் கண்களில் மதரிந்த பயம், யதுநந்தளன
சுக்கு நூைாக உளடத்தது.
'எத்தளன கம்பீரமான ராதா! அவளைப் பார்த்து நான்
அஞ்சிய நாட்கள் எத்தளன இனிளமயானளவ?
இழப்புகளும், ஏமாற்ைங்களும் மனிதர்களை இத்தளன
பலவீனமாக மாற்றிவிடுமா? நான் இவளை எப்படித்
வதற்றுவவன். என்னால் என் ராதாளவ மீட்டு வர
முடியுமா?' இப்படியாக்கப்பட்ட வகள்விகள் அவன்
மனதில் எழ, ராதாவின் அருவக மசல்ல தயங்கி அவளைப்
பார்த்தபடி அளமதியாக நின்ைான்.
யதுநந்தனின் கர்ஜளனக்கு பின் யாரும் சிறிது வநரம்
வபசவில்ளல.
ராதாவின் தாய் மீனாட்சி, "டாக்டர் வீட்டுக்கு
கூட்டிட்டு வபாலாமுன்னு மசால்லிட்டாங்க. நாங்க
ராதாளவ எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வபாவைாம்.அவ
மகாஞ்சம் மரஸ்ட் எடுக்கட்டும்..." என்று யதுநந்தளன
பார்த்து தயக்கமாகக் கூை, யதுநந்தன் மறுப்பாகத் தளல
அளசத்தான்.
"வவண்டாம் அத்ளத. எல்லாரும் முடிந்து வபான
களதளய வபசுவீங்க. என்ளன விட, யாரும் ராதாளவ
நல்லா பார்த்துக் மகாள்ை முடியாது.அவள் என்னுடன்
இருக்கட்டும்." என்று அழுத்தமாகக் கூறினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 190
50:50
நாக்கு தாவன மாற்றியும் வபசும். விளரவில் அவன்
நாக்கும் மாற்றிப் வபசப் வபாகும் நாள் வரும் என்று
அறியாமல் வபசினான் யதுநந்தன்.
"ராதாவின் விருப்பம்...." என்று சித்ரா இழுக்க, ராதா
எந்தப் வபச்சிலும் ஈடுபடாமல் அளமதியாக இருந்தாள்.
"என் விருப்பம் தான்... அவள் விருப்பமும்..." என்று
உறுதியாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
"ராதா... நீ என்ன மசால்ை?" என்று ஸ்ரீதர் வகட்க, ராதா
பதில் கூைாமல் அளமதியாக அமர்ந்திருந்தாள் ராதா.
"ராதா..." என்று அவள் அருகில் மசன்று யதுநந்தன்
அவள் வதாள்களை மதாட, அவன் வதாள் சாய்ந்து
கதறினாள் ராதா.
'அன்பு... மபாறுளம... இளவ எதுவும்
வவளலக்காகாது...' என்று எண்ணிய யதுநந்தன்
அவளிடம் கண்டிப்பாக வபச முயற்சித்தான்.
"ராதா. இழப்பு தான்... வருத்தம் தான்... ஆனால்
மபரிய இழப்மபல்லாம் இல்ளல." என்று அழுத்தமாகக்
கூறினான் யதுநந்தன்.
"சாளலயில், ஓடிச் மசன்று நீ அந்தக் குழந்ளதளய
காப்பாற்ைவில்ளல என்ைால் என் ராதா சுயநலவாதியாகி
விட்டாவைா என்று நிச்சயம் வருத்தப்பட்டிருப்வபன்.
இழப்புகளும், வசாதளனகளும் நம் சுயத்ளத மாற்ை
கூடாது. அது தாவன சிைந்த குணம். என் ராதும்மா
சிைந்தவள்." என்று மபாறுளமயாக கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 191
50:50
'இவளுக்கு இத்தளன வசாதளன வரும் என்று தான்
ஆண்டவன் இப்படி ஒரு சிைப்பான கணவளனக்
மகாடுத்தான் வபாலும்.' என்று தன் தங்ளகளயக் குறித்து
எண்ணினான் ஸ்ரீதர்.
அளனவரும் அவளன அதிசயித்துப் பார்க்க,
"என்ளன அம்மான்னு கூப்பிட குழந்ளத வராதுன்னு
மதரிந்து தான்... நீங்க என்ளன ராதும்மான்னு
கூப்பிட்ருக்கீங்க வபால..." என்று ராதா வசாகமாக கூை,
யதுநந்தன் அவளைக் வகாபமாக முளைத்தான்.
"ராதா..." என்று யதுநந்தன் வகாபமாக அளழக்க, தன்
கண்களை துளடத்துக் மகாண்டு, "சரி... சரி... நான் இனி
அப்படிப் வபசவில்ளல." என்று அவளன
சமாதானப்படுத்தும் குரலில் கூறினாள் ராதா.
"தப்பு உன் வமல் தான் ராதா. கடவுள் மகாடுக்கும்
மபாழுது மகாடுத்திருப்பார். நீ தான் வவண்டுதல், விரதம்
, பரிகாரமுன்னு அவளரத் தர்மசங்கடத்தில் விட்டுட்ட...
அது தான் அவர் குழம்பி வபாய்ட்டார். இப்ப நடந்ததில்
ஒரு நல்ல விஷயமும் இருக்கு. என்னனு மசால்லு?"
என்று யதுநந்தன் வகள்வியாக நிறுத்தினான்.
அளனவரும் யதுநந்தளன குழப்பமாக பார்க்க,
"நமக்கு எதுவும் பிரச்சளன இல்ளல... நிச்சயம் குழந்ளத
வருமுன்னு மதரியுது." என்று ராதா மமல்லிய
புன்னளகவயாடு கூறினாள்.
"இது என் ராதா." என்று அவள் தளலயில்
மசல்லமாகத் தட்டினான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 192
50:50
தன் துன்பத்ளத மளைத்து அவனுக்காகச் சிரித்தாள்
ராதா. யதுநந்தன், தன் துன்பத்ளத விழுங்கிக் மகாண்டு
அவளுக்காக உற்சாகமாக காட்டிக் மகாண்டான்.
"பில் மசட்டில் பண்ணிட்டு வவரன் ராதா." என்று கூறி
யதுநந்தன் மசல்ல, அவவனாடு ஸ்ரீதர் மசன்ைான்.
அவர்கள் மவளிவய மசன்ை உடன் அங்கிருந்த
நாற்காலியில் அமர்ந்து தன் ளககளுக்குள் முகத்ளத
புளதத்துக் மகாண்டான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தனின் வதாள்கள் குலுங்கியது. ஸ்ரீதர்
மசய்வதறியாமல் அவன் வதாள்களைத் தட்டி
மகாடுத்தான்.
யதுநந்தன் மசன்ை உடன், ராதா தன் முகத்ளத
தளலயளணக்குள் புளதத்துக் மகாண்டாள்.
அவள் கண்ணீரின் வீரியத்ளதத் தாங்க முடியாமல்
தளலயளண தவித்தது.
சிறிது வநரத்தில் அவர்கள் அங்கிருந்து கிைம்ப, எதிவர
வந்தார் நிரஞ்சனின் தாயார்.
அவர் ராதாளவ பார்க்க, "மராம்ப வருஷம் கழித்து
உண்டாகி... அதுவும் களலஞ்சிருச்சாவம?" என்று
ராதாவிடம் அங்கலாய்க்க, ராதா அவளர மமௌனமாகப்
பார்த்தாள்.
"என் ளபயன் நிரஞ்சனுக்கு கல்யாணாம் ஆகி, ராஜா
கணக்கா ஆம்புளை பிள்ளை." என்று அவர் கூை, "மராம்ப
சந்வதாசம்... வபரளனயாவது உங்க மகன் மாதிரி

அகிலாகண்ணன் 193
50:50
வைர்க்காமல், நல்ல படியா வைருங்க." என்று உணர்ச்சி
இல்லாத குரலில் கூறினான் யதுநந்தன்.
அப்மபாழுது யதுநந்தளன கவனித்த நிரஞ்சனின்
தாயார், "இந்த மபாண்ணு ராசி சரி இல்ளலனு தான்
அந்தக் கல்யாணத்ளத நிறுத்திவனன். பாருங்க உங்க
வாழ்க்ளகயும் பாழா வபாச்சு. வபசாம நீங்க வவை
கல்யாணம் பண்ணிக்வகாங்க. நான் மபண் பார்க்கவைன்."
என்று இலவச ஆவலாசளன மகாடுத்தார் நிரஞ்சனின்
தாயார்.
"முதலில் அளத மசய்ங்க... அப்புைம் மஜயிலில் கம்பி
எத்தளன என்று பார்க்க வவண்டியதிருக்கும்." என்று
அத்தளன வநரம் அளமதியாக இருந்த ராதா நிதானமாகக்
கூை, யதுநந்தன் முகத்தில் குறும்பு புன்னளக பூத்தது.
நிரஞ்சனின் தாயார் அவர்கள் கழுத்ளத மநாடித்துக்
மகாண்டு மசல்ல, 'இவர்களைப் வபால் பல மனிதர்களை
வாழ்வில் கடக்க வவண்டும்.' என்ை எண்ணத்வதாடு
இருவரும் காளர வநாக்கி நடந்தனர்.
காலம் அதன் வபாக்கில் நகர்ந்தது.
எதிர்பார்ப்புகளும், ஏமாற்ைங்களும் நிளைந்த
காலவம அது.
யதுநந்தன் அவள் மனளத மாற்ை, பல இடங்களுக்கு
அளழத்துச் மசன்ைான். இருவரும் தங்கள் கவனத்ளத
அவர்கள் வவளலயில் திருப்பினர்.
ராதா அவனுக்காக அழுதாள்...

அகிலாகண்ணன் 194
50:50
அவனுக்காகச் சிரித்தாள்...
அவனுக்காக வாழ்ந்தாள்....
அவனது உலகம் ஆகிப் வபானாள்.
ஏமாற்ைங்களை ஏற்க கற்றுக் மகாடுத்த காலம் அது...
மபரிய நம்பிக்ளக எதுவும் வைர்த்துக் மகாள்ைாமல்,
அவர்களும் அவர்களுக்காக வாழக் கற்றுக்
மகாண்டார்கள்.
சில வருடங்கள் ஓடியது...
அன்று மாளல...
ராதா, "நாளை மறுநாள் சஞ்சானவின் நீராட்டு விழா.
எல்லாம் மரடி பண்ணியாச்சா? என்று யதுநந்தன் வகட்க,
ராதா தீவிரமாக அந்த மீன் மதாட்டிளய பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தாள்.
"ராதா." என்று யதுநந்தன் சத்தமாக அளழக்க,
நிதானமாக நானவுலகத்திற்கு திரும்பினாள் ராதா.
'ராதாவிடம் இப்மபாழுது அதீத நிதானம்.... பளழய
குறும்பில்ளல... வகாபமில்ளல... கண்டிப்பும் இல்ளல....'
என்மைண்ணினான் யதுநந்தன்.
ராதா புன்னளகவயாடு அவன் பக்கம் திரும்பி, "எப்ப
வந்தீங்க? நான் கவனிக்கவில்ளலவய..." என்று
இயல்பாகக் கூறி, அவன் அருவக வந்தாள்.
"நீ இப்ப என்ளனக் கவனிப்பவத இல்ளல ராதா."
என்று அவன் குளழவாக கூை, அழகாகச் சிரித்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 195
50:50
‘அவள் கண்களில் எட்டாத புன்னளகளய கண்களில்
எட்ட ளவத்துவிட வவண்டும்.’ என்ை மவறி அவன்
மனதில் வதான்ை, தீவிரமாகச் சிந்தித்தான் யதுநந்தன்.
அப்மபாழுது அங்கிருந்த மீன் மதாட்டி கண்ணில்
பட, யதுநந்தனுக்கு அப்படி ஒரு வயாசளன வதான்றியது.
"ராதா. நான் மவளிய வபாகணும்." என்று
அவசரமாகக் கூை, "இப்ப தாவன வந்தீங்க?" என்று ராதா
வகள்வியாக நிறுத்தினாள்.
"முக்கியமான வவளல...." என்று கூறி கிைம்பிச்
மசன்ைான் யதுநந்தன்.
திரும்பி வந்த யதுநந்தன், ராதாவிற்கு மதரியாமல் ஒரு
ளபளய அவர்கள் அளையில் மளைத்து ளவத்தான்.
'ராதா முன்பு வபால் இருந்திருந்தால், ஆயிரம்
வகள்விகள் வகட்டிருப்பாள்.' என்று வதான்றிய
எண்ணத்ளத ஒதுக்கி தள்ளி நாளைச் மசய்ய
வவண்டியளதப் பற்றி சிந்தித்தான்
மறுநாள் காளல 4 : 45
"என்னங்க... ஜாக்கிங் வரளலயா?" என்று ராதா
வகட்க, "ராதும்மா... மராம்ப வசார்வா இருக்கு. நீ
வபாயிட்டு வா. நான் நாளைக்கு வவரன்." என்று தூக்க
கலக்கத்வதாடு கூறினான் யதுநந்தன்.
ராதா சம்மதமாக தளல அளசத்துக் கிைம்பினாள்.
அவள் மசன்ைளத உறுதி மசய்துவிட்டு, கதளவ
தாளிட்டான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 196
50:50
அவன் வநற்று வாங்கி ளவத்திருந்த ளபயிலிருந்து
ஒரு சிறிய மீன் குட்டிளய மதாட்டியில் நீந்த விட்டான்
யதுநந்தன். மீண்டும் கதளவ திைந்து ளவத்துவிட்டு
வபார்ளவக்குள் நுளழந்து மகாண்டான்.
ராதா ஜாக்கிங் முடிந்து அளைக்குள் நுளழந்தாள். ராதா
வழக்கம் வபால் மீன் மதாட்டிளய பார்க்க, யதுநந்தன்
அவளைப் வபார்ளவக்குள் இருந்து பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தான்.
'ராதாவின் முகத்தில் உண்ளம புன்னளக
வந்துவிடாதா! அவள் கண்களில் குறும்பு புன்னளக பூத்து
விடாதா?' என்ை ஏக்கம் ஒரு புைம்.... 'கண்டுபிடித்து
விடுவாவைா?' என்ை பயம் ஒருபுைம் என்ை பல
உணர்வுகவைாடு ராதாளவ பதட்டமாக பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 197
50:50

அத்தியாயம் 20
யதுநந்தன் வபார்ளவக்குள் மளைந்து மகாள்ை... ராதா,
"என்னங்க... என்னங்க..." என்று ஆனந்த கூச்சலிட்டாள்.
"என்ன ராதா?" என்று தூக்க கலக்கத்வதாடு யதுநந்தன்
வினவ, "இவ்வைவு வநரம் என்ன தூக்கம்?" என்று அவன்
அருவக மசன்று வகாபமாகக் வகட்டாள்.
அவளன இழுத்துக் மகாண்டு மீன் மதாட்டி அருவக
மசன்ைாள் ராதா. அந்தக் குட்டி மீளன விரல்கைால்
காண்பித்து, "குட்டி மீன்.... பாருங்கள்." என்று தன்
கண்களை விரித்து சந்வதாஷமாக கூறினாள் ராதா.
"என்ளனக்வகா முட்ளட இட்டிருக்கு வபால.. நாம
கவனிக்கவவயில்ளல பாருங்க?" என்று ராதா
மனத்தாங்கலாகக் கூறினாள்.
"Aquarium ... நிளைய கற்கள்.. உள்ை நிளைய குட்டி
குட்டி மசடிகள் இருப்பதால் கண்டுபிடிக்க
முடியளலவயா?" என்று தன் கன்னத்தில் ளக ளவத்துக்
வகட்டாள் ராதா.
'பளழய ராதா முழுசா வந்தா நீ மாட்டினா டா யது'
என்று அவன் அறிவு அவளன எச்சரிக்க, ராதா வபசுவளத
கவனிக்காதது வபால் குட்டி மீளன பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தான். ராதாவின் முகம் பார்ப்பளத
தவிர்த்தான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் குட்டி மீளன பார்த்துக்
மகாண்டிருந்ததால், அவளும் தன் கவனத்ளதக் குட்டி

அகிலாகண்ணன் 198
50:50
மீன் பக்கம் திருப்பி "மராம்ப அழகா இருக்குல்ல?" என்று
உணர்ச்சி மபாங்கும் குரலில் வகட்டாள்.
யதுநந்தன் அவள் மகிழ்ச்சிளய ரசித்தபடி வமலும்
கீழும் தளல அளசத்தான்.
"ஆனால், ஒவர ஒரு முட்ளடப் வபாட்டு... ஒரு குட்டி
மீன் தான் வருமா? நிளைய வராதா?" என்று ராதா தன்
அடுத்த சந்வதகத்ளத வகட்க, யதுவின் பதட்டம்
அதிகரித்தது.
"ராதா... நான் என்ன மீளன பற்றியா
படித்திருக்கிவைன்? இப்படி வகள்வி வகட்டா என்ன
அர்த்தம்? அந்த மீன் கிட்டவய வகளு." என்று கடுப்பாக
கூை, "ம்ம்ம்.. அப்படி என்ன வகட்டுட்வடன்னு இப்படி
வகாபப்படுறீங்க. நான் இந்த மீன் கிட்டவய எல்லாம்
வகட்டுக்கிவைன்." என்று சலிப்பாக கூறி தன் முகத்ளத
மீன் மதாட்டி பக்கம் திருப்பிக் மகாண்டாள் ராதா.
யதுநந்தன் ராதாவின் வகள்விகளுக்கு பயந்து,
குளியலளைக்குள் நுளழந்து மகாண்டான்.
மறுநாள் சஞ்சனாவின் நீராட்டு விழா: இருவரும்
ஆர்வமாக கிைம்பினர்.
யதுநந்தனுக்கு பிடித்த ப்ளூ நிை வசளலளய அணிந்து
மகாண்டு, அவன் வாங்கி மகாடுத்து, ஜிமிக்கி, ளவர
மநக்லஸ், வளையல் அணிந்து மகாண்டு ராதா
வதவளதயாக கிைம்பினாள். சந்தன நிை சட்ளட அணிந்து
யதுநந்தனும் கம்பீரமாக காட்சி அளித்தான்.

அகிலாகண்ணன் 199
50:50
அவளைப் பார்த்த யதுநந்தன், தன் கண்கைால்
அவளை விழுங்கிக் மகாண்டிருந்தான்.
இருவரும் மண்டபத்திற்குச் மசல்ல, ராதாளவ
பார்த்த அவள் மநருங்கிய வதாழி, "ராதா... எத்தளன
வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும், நீ அப்படிவய இருக்க டீ."
என்று அவளை அளணத்துக் மகாண்டு கூை, அப்மபாழுது
அவர்களைக் கடந்து மசன்ை நடுத்தர வயது மபண்மணி,
"குழந்ளத மபத்துக்கிட்டா உடம்பில் மாற்ைம்
வந்திருக்கும். அவ இன்னமும் அப்படிவய தாவன
இருக்கா. புருஷன் மபாண்டாட்டிக்கு அந்தக் கவளல
இருக்கிை மாதிரி மதரியலிவய. புது வஜாடி மாதிரி,
சந்வதாஷமா தாவன சுத்துைாங்க." என்று
முணுமுணுத்தார்.
ராதாவின் வதாழி சங்கடமாக மநளிய,
"நாளையிலிருந்து, தினமும் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு
மணி வநரம் அழுதிட்டு வபாவைாம்." என்று சிரித்த
முகமாகக் கூறினாள் ராதா.
வதாழியிடம் சிறிது வநரம் வபசிவிட்டு, ராதா சஞ்சனா
அருவக மசல்ல, அங்கு சித்ராவின் தயார் வகாபமாக
அமர்ந்திருந்தார்.
ராதா, உள்வை மசல்ல, "இவதா பாரு ராதா. எனக்கு
என் வபத்தி வாழ்க்ளக மராம்ப முக்கியம். என் அண்ணன்
மகள், சஞ்சனாவுக்கு அத்ளத முளை. அவ இரண்டு
ஆம்பிளை புள்ளை மபத்த மகராசி. அவ தான்
சஞ்சனாவுக்கு தண்ணி ஊத்தணும். " என்று சித்ராவின்
தாயார் கைாராகக் கூறினார்.

அகிலாகண்ணன் 200
50:50
"அம்மா." என்று சித்ரா பதறியபடி அளழக்க, "நீ
சும்மா இரு. எத்தளன வருஷத்திற்குத் தான்
பயந்துகிட்வட இருப்ப." என்று சித்ராவின் தாயார்
சித்ராளவ கண்டித்தார்.
மீனாட்சி, வலாகநாதன் தன் ளககளை பிளசய, சித்ரா
தர்ம சங்கடமாக உணர்ந்தாள்.
அப்மபாழுது ஸ்ரீதர், யதுநந்தன் இருவரும் உள்வை
நுளழய, சித்ராவின் தயார் வபசியளதக் வகட்டு ஸ்ரீதர்
வகாபமாக உள்வை மசல்ல எத்தனித்தான். ஸ்ரீதரின்
ளககளை பிடித்து மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்
யதுநந்தன்.
"பாட்டி, அவங்க யாருன்னு கூட எனக்குத் மதரியாது.
என் பக்கத்தில் ராதா அத்ளத தான் நிற்கணும்." என்று
சஞ்சனா பிடிவாதமாக கூறினாள்.
"சஞ்சனா." என்று சஞ்சனளவ பார்த்து மறுப்பாகத்
தளல அளசத்து, ராதா சித்ராவின் தாயாளர பார்த்துப்
வபசினாள்.
"சரி... அத்ளத. நீங்கச் மசான்ன மாதிரி நான் தண்ணீர்
ஊற்ைவில்ளல. ஆனால், ஒரு கண்டிஷன்." என்று ராதா
தன் வபச்ளச நிறுத்தினாள்.
'என்ன?' என்பது வபால் சித்ராவின் தயார் ராதாளவ
பார்க்க, "ஒரு வவளை, எனக்கு அடுத்த வருஷம் குழந்ளத
பிைந்திருச்சுனா... நீங்க இவத மாதிரி மண்டபத்தில்
இத்தளன வபளரக் கூப்பிட்டு உங்க வபத்தி சஞ்சனாவுக்கு
நீங்க உங்க மசலவில் விழா பண்ணனும். அப்ப என்

அகிலாகண்ணன் 201
50:50
மருமகள் சஞ்சனாவுக்கு நான் தண்ணீர் ஊற்ைனும்.
உங்களுக்கு இது சம்மதம்னா நான் இன்ளனக்கு
பக்கத்தில் வரளல. " என்று ராதா கண்டிப்பாக கூறினாள்.
"ஏய் சித்ரா... உன் நாத்தனார் வபசுைது சரி
இல்ளலன்னு நீ மசால்ல மாட்ட?" என்று சித்ராவின் தாய்
சித்ராளவ பார்த்துச் சிடுசிடுக்க, "அத்ளத... அண்ணி கிட்ட
என் வபச்சு. என் வகள்விக்கு பதில் மசால்லுங்க." என்று
விடாப்பிடியாக நின்ைாள் ராதா.
சித்ராவின் தாயார் தர்மசங்கடமாக முழிக்க, "ராதா…
பாவம் மபரியவங்க. நீ வா… வந்து நடக்க வவண்டிய
வவளலளயப் பார்." என்று அவளை நாசுக்காக
அங்கிருந்து அளழத்துச் மசன்ைான் யதுநந்தன்.
விழா சிைப்பாக முடிய, ராதாவும், யதுநந்தனும்
அவர்கள் இல்லம் வநாக்கிச் மசன்ைனர்.
ராதா சிந்தளனயில் ஆழ்ந்தவைாக, அவர்கள்
அளைளய ஒட்டிய பால்கனியில் குறுக்கும் மநடுக்குமாக
நடந்து மகாண்டிருந்தாள்.
"ராதா... " என்று யதுநந்தன் தயக்கமாக அளழத்தான்.
ராதா அவளன முகம் திருப்பி பார்க்க, "டாக்டர் கிட்ட
appointment வபாட்ருக்வகன்." என்று அவன் மமதுவாகக்
கூை, "நான் மசால்லனுமுனு நிளனத்வதன். நீங்கவை
வபாட்டுடீங்க." என்று ராதா கூை அவன் தன் தளலளய
அளசத்துக் மகாண்டான்.

அகிலாகண்ணன் 202
50:50
இவன் நிளனப்பளத அவள் மசய்வதும், இவள்
நிளனப்பளத அவன் மசய்வதும் இவர்களுக்குள்
சகஜமாக இருந்தது.
நாட்கள் அதன் வபாக்கில் நகர்ந்தது.
மீன் குட்டிளய பார்த்த ஒரு சில நாட்கள் ராதா
சந்வதாஷமாக இருந்தாலும், அவள் உற்சாகம் நாளுக்கு
நாள் வடிந்து மகாண்வட இருந்தது. யதுநந்தனும் சற்று
உற்சாகம் குளைந்வத காணப்பட்டான். அவன் கவனம்
எதிலும் நிளலக்கவில்ளல. யதுநந்தனின் மனநிளலளய
அறிந்து, ராதா அவன் முன் உற்சாகமாகக் காட்டி
மகாண்டாள்.
அவர்கள் appointment முடிந்து ஒரு வாரத்தில்
மருத்துவமளனயிலிருந்து முடிவுகளும் வந்தது.
யதுநந்தன் முடிவுகளைப் பற்றி ராதாவிடம் பகிர்ந்து
மகாள்ைவில்ளல. ‘பகிர்ந்து என்னவாகப் வபாகுது’ என்ை
எண்ணத்தில் மளைத்து விட்டான். ஆனால்,யதுநந்தனின்
உள்ைம் குற்ை உணர்ச்சியில் தவித்தது.
ஒரு மாதம் ஓடியது.
யதுநந்தனின் கவனம் அலுவலகத்தில் இல்ளல.
யதுநந்தன், டாக்டர் கூறியளத நிளனத்துக்
மகாண்டிருந்தான்.
'உங்க இரண்டு வபருக்கும் மபரிய பிரச்சளன.
இன்ளைய உணவு முளை. மராம்ப வநரம் mobile use
பண்ைது. அதீத வநரம் laptop முன்னாடி இருக்கிைது. இது
வபான்ை விஷயங்கள் தான், இந்தக் காலத்தில் நிளைய

அகிலாகண்ணன் 203
50:50
பிரச்சளனகளுக்கு காரணம். மாத்திளர தவரன்
சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு இன்னும் வயசிருக்கு.
காத்திருப்வபாம். அப்புைம் வவறு எதாவது
வயாசிப்வபாம்.' என்று அவர் கூறியது நிளனவு வர,
சலிப்பாகத் தளல அளசத்தான் யதுநந்தன்.
அதன் பின் மருத்துவர் கூறியதும் அவன் காதில்
ஒலித்தது.
'ராதாவின் கர்ப்பப்ளப பலவீனமா
இருக்கு.ஏற்கனவவ ஒரு abortion வவை நடந்துருக்கு.
பயப்பட வவண்டாம். ஆனால் அவங்களை பத்திரமா
பார்த்துக்கணும்.' என்று மருத்துவர் கூறியது யதுநந்தனின்
காதில் இப்மபாழுதும் ஒலிக்க, யதுநந்தன் தன்
நாற்காலியில் வசார்வாக சாய்ந்தான்.
அப்மபாழுது, பதட்டத்வதாடு அவன் வமலாைர்
கதளவ தட்ட, யதுநந்தன் நிளனவுலத்திற்கு திரும்பி, "Get
in ." என்று கூறினான்.
"சார்.." என்று தயக்கத்வதாடு வபச ஆரம்பிக்க,
யதுநந்தன் மமௌனமாக தளல அளசத்தான்.
"யதுநந்தனின் கவனக்குளைவால், அவர்களுக்கு
வரவிருந்த project ளக நழுவிச் மசல்ல சில பல லட்சங்கள்
நஷ்டம்" இளதத் தான் அவர் முழுங்கி விழுங்கி
தயக்கமாக கூறினார்.
யதுநந்தன் மபரிதாக அலட்டிக் மகாள்ைவில்ளல. "சரி
விடுங்க. பார்த்துக்கலாம்." என்று நிதானமாகக் கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 204
50:50
‘சம்பாதித்து யாருக்கு என்னவாகப் வபாகுது.’ என்ை
எண்ணத்வதாடு மமௌனம் காத்தான் ".
இன்னும் சில விடுபட்ட வவளலகளை அவர் கூை,
"இன்ளனக்கு எல்லா பிரச்சளனகளையும் சரி
மசய்திருவவாம்.." என்று கூறினான் யதுநந்தன்.
மறுநாள் யதுநந்தனின் பிைந்தநாள்.
அன்று பன்னிரண்டு மணிக்கு cake மவட்டுவதற்காக,
அளை முழுக்க அலங்காரம் மசய்து, அவனுக்காகக்
காத்திருந்தாள்.
“வர தாமதமாகும்…” என்று யதுநந்தன் மமவசஜ்
மசய்ய, ,"இன்னும் சில வவளலகளை முடித்து விடலாம்."
என்ை எண்ணத்வதாடு புன்னளகத்துக் மகாண்டாள் ராதா.
பத்து மணி... பதிமனான்ைாகி... பன்னிரண்டாகி... ஒரு
மணி ஆக ராதா அவனுக்காகக் காத்திருந்தாள்.
ராதா, அவளன மமாளபலில் அளழக்க, "ராதா. நீ
தூங்கு. நான் வர வநரம் ஆகும். இங்க சில பிரச்சளனகள்."
என்று யதுநந்தன் கூை, ராதா மமௌனமாகத் தளல
அளசத்து வகட்டுக் மகாண்டாள் ராதா.
யதுநந்தன் இரண்டு மணிக்கு வந்தான்.
ராதா அவனுக்காக விழித்திருக்க, "ஏன் ராதா…
எனக்காக இவ்வைவு வநரம் காத்திருக்க? என்னால்
முடிந்த அைவுக்கு நான் உன்வனாடு தான் இருக்வகன்
ராதும்மா. இன்ளனக்கு முடியளல சாரி டா." என்று அவள்
தளல வகாதிக் கூறி விட்டுப் படுக்க மசன்ைான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 205
50:50
ராதா வபச வந்தளதக் வகட்க உடலில்
மதம்பில்லாமல், வசார்வாக படுத்து உைங்கிவிட்டான்
யதுநந்தன்.
ராதா வவறு வழின்றி உைங்கிவிட்டாள்.
ராதா தாமதமாக எழுந்தாள். அவன் எழுந்து
வருவதற்குள் யதுநந்தன் குறிப்பு ளவத்துவிட்டு
அலுவலகத்திற்குக் கிைப்பிவிட்டான். "ராதும்மா... குட்
மார்னிங்.. மகாஞ்சம் வவளல அதிகம். இன்ளனக்கு
சீக்கிரம் வந்துருவவன்." என்று குறிப்பு இருந்தது.
அவன் அக்களை, அவன் அன்பு அளனத்தும் இதமாக
இருந்தாலும்... 'எதுவவா சரி
இல்ளல.இப்மபாழுமதல்லாம் அவங்க என் கண்களை
பார்த்துக் கூட வபசுவதில்ளல. இருவருக்கும் இளடயில்
ஒரு மமல்லிய சுவர் எழும்பினார் வபால் இருக்கிைது.'
என்று எண்ணினாள் ராதா.
'இது என்று முதல்?' என்று ராதா சிந்திக்க, ராதாவின்
மூளை வவகமாக வவளல மசய்தது. தங்கள் அலமாரியில்
உள்ை, மமடிக்கல் ரிப்வபார்ட் எடுத்து தன் டாக்டர்
வதாழிக்கு whatsapp மசய்தாள். அவளிடம் விவரம் வகட்க,
அவள் கூறிய மற்ை விஷயங்கள் அவளுக்கு மனதில்
பதியவில்ளல. ‘கர்ப்பப்ளப பலவீனமாக இருக்கிைது
.’என்று மட்டுவம ராதாவின் மனதில் அழுத்தமாகப்
பதிந்தது.
அவள் மமடிக்கல் ரிப்வபார்ட் உள்வை
ளவத்துவிட்டுச் வசார்வாக கதளவ மூட, ஒரு ளப கீவழ
விழுந்தது.

அகிலாகண்ணன் 206
50:50
அதில் ஒரு குட்டி மீன் வாங்கியதற்கான பில் இருக்க,
ராதா விரக்தியாக புன்னளகத்துக் மகாண்டாள். அவள்
கண்களில் நீர் வழிந்தது.
'நான் மட்டும் நம்பிக்ளக இழக்கவில்ளல, நந்தனும்
இழந்து விட்டான்.' என்று தனக்கு தாவன வசார்வாக
மபாதுவாக கூறினாள். அலுவலகத்திற்கு அளழத்து
மனஜரிடம் வபசி அலுவலக நிலவரத்ளத அறிந்து
மகாண்டாள் ராதா.
அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்டம், யதுநந்தன்
முகத்தில் சமீப காலமாகத் மதரியும் வசாக வரளககள்
பற்றி ஆழமாகச் சிந்தித்தாள் ராதா.
அளையில் குறுக்கும் மநடுக்குமாக நடந்தாள். ஒரு
காகிதம் எடுத்து அந்தக் கடிதத்ளத எழுதினாள்.
என் நந்தனுக்கு,
நந்தன்... நந்தன்... நந்தன்.. என்று ஆனந்தமாக
அளழக்க ஆளசப் படுகிவைன்.
நீங்கள் பல முளை வகட்டும் நான் உங்களை இவ்வாறு
அளழக்கவில்ளல. இன்று இந்தக் கடிதத்தின் மூலமாக
அளழக்கிவைன்.
நான் என் உடலால் இங்கிருந்து கிைம்புகிவைன். என்
மனம்.... என் மனம்... மசால்வதற்கு வார்த்ளதகள்
இல்ளல.

அகிலாகண்ணன் 207
50:50
என்ளனச் சமாதானம் மசய்வதற்காகவும், என்ளன
மகிழ்விப்பதற்காகவும் நீங்கள் உங்களை வருத்திக்
மகாள்வளத பார்க்கும் சக்தி எனக்கில்ளல.
நான் உங்கள் அருகில் இல்ளல என்ைால்… என்ளன
பற்றிய அழுத்தம் குளைந்து, நீங்கள் சற்று
மனநிம்மதிவயாடு வாழ ஒரு சந்தர்ப்பம் அளமயும் என்று
நான் நம்புகிவைன்.
நமக்குள் கசப்பான உணர்வுகள் வருமுன், இனிதான
நிளனவுகவைாடு நான் இங்கிருந்து கிைம்புகிவைன்.
இதற்கு நான் மன்னிப்பு வகட்கப் வபாவதில்ளல.
மன்னிப்பு வகட்க கூடிய மசயளல நான் மசய்யவில்ளல
என்று நான் உறுதியாக நம்புகிவைன்.
என்னுளடய இந்தச் மசயல் உங்களுக்வகா, என்
குடும்பத்திற்வகா, இந்த உலகத்திற்வகா தவைாகத்
மதரிந்தால்... அது உங்கள் பார்ளவயால் தான்... உங்கள்
நிம்மதிளயயும், சந்வதாஷத்ளதயும் விரும்பும்
உங்கள் ராதா... (ராதும்மா)
கடிதத்ளத படிக்க மனமின்றி அளத அப்படிவய
மடித்து, அளத மீன் மதாட்டியின் வமல் ளவத்தாள் ராதா.
50 50 என்று பதிக்கப்பட்டு அங்கிருந்த பச்ளச, சிவப்பு
கூஜா முன்னாடி நின்ைாள் ராதா.
இத்தளன வருடங்களில் அவர்கள் வாழ்ந்த
அவர்களின் வாழ்வின் அளடயாைமாக அந்தப் பச்ளச
கூஜா பல கூழாங்கற்ககைால் நிரம்பி இருந்தது.

அகிலாகண்ணன் 208
50:50
இருவரும் மனஸ்தாபம் இன்றி வாழ்ந்ததின்
அளடயாைமாகச் சிவப்பு கூஜா காலியாக இருந்தது.
அந்த சிவப்பு கூஜாவின் அருவக மசன்று , அந்த
காலியான கூஜாளவ பார்த்தாள் ராதா. அவள் கண்களில்
இருந்து வழிந்த கண்ணீர் அந்தக் கூஜாவிற்குள் விழுந்தது.
இத்தளன வருடங்கைாக காலியாக இருந்த சிவப்பு கூஜா,
ராதாவின் கண்ணீளர மனவலிவயாடு ஏற்றுக் மகாண்டது.
தன் மன நிளலளய அங்கிருந்த வசாபாவில் அமர்ந்து
நிதானப்படுத்திக் மகாண்டு, யாருக்கும் சந்வதகம்
வராமல் அங்கிருந்து கிைம்பினாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 209
50:50

அத்தியாயம் 21
தவறுவது மனித இயல்பு. எல்வலாராலும் எல்லா
வநரங்களிலும் சரியாக நடந்து மகாள்ை முடியாது
அல்லவா?
ராதா மட்டும் அதற்கு விதி விலக்கா?
மசால்லிலடங்கா ஆளசகவைாடும், கனவுகவைாடும்
யதுநந்தனின் விருப்பத்திற்காக இந்த வீட்டிற்குள்
நுளழந்த ராதா... இன்று யதுநந்தனின் நிம்மதிக்காக
மசால்லிலடங்கா வவதளனவயாடும், கண்ணீவராடும்
கிைம்பிவிட்டாள்.
மாளல ஆறு மணி
"ராதும்மா... ராதும்மா..." என்று அளழத்துக் மகாண்டு
உள்வை நுளழந்தான் யதுநந்தன்.
வீடு நிசப்தமாக இருந்தது. யதுநந்தனுக்கு, மனதில்
மநருட அவர்கள் அளைக்குள் எட்டிப் பார்த்தான்.
ராதா அங்கு இல்லாததால், ஒவ்மவாரு அளையாக
எட்டிப் பார்த்தான்.
அதில் ஒரு அளையில், அவன் பிைந்தநாளுக்காக ராதா
மசய்து ளவத்திருந்த அலங்காரம் மவறுளமயாகச்
சிரித்தது.
'அட.. யது... இப்படி பண்ணிட்டிவய? வநத்து நீ அவள்
முகத்ளதக் கூட பார்த்துப் வபசவில்ளல. பார்த்திருந்தால்
கண்டுபிடித்திருப்பாய்... வமடம் மசம்ம வகாபத்தில்

அகிலாகண்ணன் 210
50:50
இருப்பாங்கவைா. எப்படிச் சரி மசய்வது?' என்ை எண்ணம்
வதான்ை மமல்லிய புன்னளகவயாடு வதாட்டத்துக்குச்
மசன்ைான்.
அவன் ராதாளவ வதடுகிைான், என்று மதரிந்து
மகாண்ட, வவளலயாட்கள், "அம்மா. வீட்டில் இல்ளல."
என்று கூை, அவன் கண்கள் சுருங்கியது.
ராதாவிற்கு மமாளபலில் அளழக்க, அது switch off
என்று கூறியது.
யதுநந்தன்,சற்று பதட்டமாக, அவர்கள் அளைக்குள்
நுளழந்தான்.
அவன் கண்ணில் அந்தக் காகிதம் பட்டது. ளககள்
நடுங்க அந்தக் காகிதத்ளத பிரித்தான்.
என் நந்தனுக்கு,
நந்தன்... நந்தன்... நந்தன்.. என்று ஆனந்தமாக
அளழக்க ஆளசப் படுகிவைன்.
நீங்கள் பல முளை வகட்டும் நான் உங்களை இவ்வாறு
அளழக்கவில்ளல. இன்று இந்தக் கடிதத்தின் மூலமாக
அளழக்கிவைன்.
நான் என் உடலால் இங்கிருந்து கிைம்புகிவைன். என்
மனம்.... என் மனம்... மசால்வதற்கு வார்த்ளதகள்
இல்ளல.
என்ளனச் சமாதானம் மசய்வதற்காகவும், என்ளன
மகிழ்விப்பதற்காகவும் நீங்கள் உங்களை வருத்திக்
மகாள்வளத பார்க்கும் சக்தி எனக்கில்ளல.

அகிலாகண்ணன் 211
50:50
நான் உங்கள் அருகில் இல்ளல என்ைால்… என்ளனப்
பற்றிய அழுத்தம் குளைந்து, நீங்கள் சற்று
மனநிம்மதிவயாடு வாழ ஒரு சந்தர்ப்பம் அளமயும் என்று
நான் நம்புகிவைன்.
நமக்குள் கசப்பான உணர்வுகள் வருமுன், இனிதான
நிளனவுகவைாடு நான் இங்கிருந்து கிைம்புகிவைன்.
இதற்கு நான் மன்னிப்பு வகட்கப் வபாவதில்ளல.
மன்னிப்பு வகட்க கூடிய மசயளல நான் மசய்யவில்ளல
என்று நான் உறுதியாக நம்புகிவைன்.
என்னுளடய இந்தச் மசயல் உங்களுக்வகா, என்
குடும்பத்திற்வகா, இந்த உலகத்திற்வகா தவைாகத்
மதரிந்தால்... அது உங்கள் பார்ளவயால் தான்... உங்கள்
நிம்மதிளயயும், சந்வதாஷத்ளதயும் விரும்பும்
உங்கள் ராதா... (ராதும்மா)
யதுநந்தனின் கண்கள் கலங்கியது. பதட்டம்
வமவலாங்கினாலும், 'நான் பதட்டப்பட அவசியம்
இல்ளல. ராதா முட்டாளும் இல்ளல. வகாளழயும்
இல்ளல.' என்ை எண்ணம் வமவலாங்கத் தன்ளன
நிதானப்படுத்திக் மகாண்டான் யதுநந்தன்.
'நான் வநற்று வபசிய வார்த்ளதகள் அவளைக்
காயப்படுத்திருக்குவமா? நான் அப்படி என்ன
வபசிவனன்?' என்று சுய ஆராய்ச்சியில் இைங்கினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 212
50:50
'என்னால் முடிந்த அைவுக்கு நான் உன்வனாடு தான்
இருக்வகன் ராதும்மா.' என்று யதுநந்தன் வபசிய
வார்த்ளதகள் அவன் காதில் ஒலித்தது.
'என்ளன அறியாமல் என் மனநிளலளய மவளியிட்டு
இருக்கிவைன்.' என்று மவறுப்பாக உணர்ந்தான்
யதுநந்தன்.
‘ஆனால் ராதா இதற்காக இப்படி ஒரு முடிளவ
எடுத்திருக்க மாட்டாள்.' என்று அவன் மூளை வவகமாகச்
சிந்தித்தது.
'முதலில் ராதா இருக்கும் இடத்ளதத் மதரிந்து
மகாள்ளுவவாம்.' என்ை எண்ணம் வமவலாங்க, ஸ்ரீதருக்கு
அளழத்தான் யதுநந்தன்.
மமாளபளல ஸ்பீக்கர் ON மசய்து,
"ஸ்ரீதர். எங்க இருக்க?" என்று குரல் கம்ம வகட்டான்.
"வீட்டில் தான்... என்ன விஷயம்?" என்று அவன்
வகட்க, "மகாஞ்சம் மவளிய வந்து வபசு." என்று
நிதானமாகப் வபச முயற்சித்தான் யதுநந்தன்.
ஸ்ரீதரிடம் விஷயத்ளதக் கூறி, “வீட்டில் யாருக்கும்
மதரிய வவண்டாம்.” என்று கூறினான் யதுநந்தன்.
"நான் இப்மபாழுது அங்க வவரன்." என்று கூறி ஸ்ரீதர்
மமாளபல் வபச்ளச முடித்தான்.
அந்தக் கடிதத்ளத மீண்டும் படித்தான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 213
50:50
'நான் உங்கள் அருகில் இல்ளல என்ைால்… என்ளனப்
பற்றிய அழுத்தம் குளைந்து, நீங்கள் சற்று
மனநிம்மதிவயாடு வாழ ஒரு சந்தர்ப்பம் அளமயும் என்று
நான் நம்புகிவைன்.' இந்த வரிளயப் படிக்கும் மபாழுது,
யதுநந்தனின் வகாபம் விண்ளணத் மதாட்டது.
'இப்படி ராதா எண்ண, என்ன காரணமாக இருக்கும்.
அவள் எங்கு மசன்றிப்பாள்?' என்று சிந்தித்தபடி
அளைக்குள் குறுக்கும் மநடுக்குமாக நடந்தான்
யதுநந்தன்.
அவன் கண் வளையத்தில், அந்தக் கூஜா விழுந்தது.
அதன் அருவக மசன்ைான். "குழந்ளத இருந்தால்
என்ன? இல்ளல என்ைால் என்ன? நாங்கள் சந்வதாஷமாக
தாவன வாழ்ந்வதாம். இளத ஏன் ராதா புரிந்து
மகாள்ைவில்ளல." என்று கூழாங்கற்கள் நிளைந்த பச்ளச
கூஜாவிடம் வகாபமாக வகட்டான் யதுநந்தன்.
'என்ளனப் பார்க்காமல், என்னிடம் வபசாமல்,
அவைால் ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா?' என்று வகட்டு
மவறுளமயாகச் சிரித்தான் யதுநந்தன்.
தன்ளன நிதானப்படுத்த, வகாபத்தின்
மவளிப்பாடாக, ஒரு கூழாங்கல்ளல எடுத்து அந்த
சிவப்பு கூஜாக்குள் அவன் இட எத்தனிக்கும் மபாழுது,
சுத்தமாக இருந்தச் சிவப்பு கூஜா களர படிந்திருப்பளதப்
பார்த்தான். கல்ளல கீவழ ளவத்துவிட்டு, அளதக்
கூர்ளமயாக கவனித்தான். ஆங்காங்வக துளி துளியாய்
களர மதரிய, 'ராதா இங்கு நின்று அழுத்திருக்கிைாள்...

அகிலாகண்ணன் 214
50:50
எதற்காக அழுத்திருப்பாள்?' என்ை வகள்வி அவன்
மனதில் விஸ்வரூபம் எடுத்தது.
" ஒருவவளை.. ஒருவவளை.." என்று எண்ணி
அலமாரிக்குச் மசன்று கதளவத் திைந்தான் யதுநந்தன்.
அங்கு மிக வநர்த்தியாக இருந்த medical report , மற்றும்
மீன் குட்டி வாங்கி வந்த ளபயும் நடந்தளதக் கூை, அளத
மவளிவய எடுத்து வகாபமாக வீசினான் யதுநந்தன்.
"ராதா." என்று வகாபமாக கத்தினான்.
'எனக்குத் வதளவயான விஷயத்ளத நீங்கவை கூை
மாட்டிங்கைான்னு மசால்லுவிவய ராதா. என் வமல்
புதிதில் உள்ை நம்பிக்ளக... இப்ப ஏன் இல்லாமல்
வபாச்சு?' என்று கர்ஜளனயாக ஆரம்பித்து வசாகமாக
தனக்குத் தாவன வகட்டுக் மகாண்டான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் மனதில் கட்டுங்கடங்கா வகாபம்
வைர்ந்துமகாண்வட வபானது.
ஸ்ரீதர் யதுநந்தனின் வீட்டிற்கு வர, யதுநந்தன்
அவனுக்காக வாசலில் காத்திருந்தான்.
யதுநந்தன் வகாபத்ளத கட்டுப்படுத்தி, எதுவும்
வபசாமல் அந்தக் காகிதத்ளத ஸ்ரீதரிடம் மகாடுத்தான்.
அந்தக் காகிதத்ளத வாசித்த ஸ்ரீதர், "இது என்ன
வகாளழத்தனம்." என்று வகாபமாக எகிை, மறுப்பாகத்
தளல அளசத்தான் யதுநந்தன்.
"ராதா வகாளழ இல்ளல ஸ்ரீதர். குழந்ளத
இல்ளலன்னு இந்த உலகத்திற்குப் பயந்து அவள்

அகிலாகண்ணன் 215
50:50
வபாகவில்ளல. நான் அவளை நிளனத்து
கஷ்டப்படுவைனு வபாயிருக்கா. ராதா நல்லது
மசய்தாலும், தவறு மசய்தாலும் அது எனக்காக மட்டும்
தான் இருக்கும். " என்று சமாதானமாக கூறினான்
யதுநந்தன்.
"இத்தளன வகாபத்திலும், உன்னால் ராதாளவ
விட்டுக் மகாடுத்து வபச முடியவில்ளல. அப்படி தாவன?"
என்று யதுநந்தனின் முகம் பார்த்து வகட்டான் ஸ்ரீதர்.
ஸ்ரீதரின் வகள்விக்குப் பதில் கூைாமல், "என் கணக்கு
படி, ராதா அவள் டாக்டர் வதாழி இருக்கிை இடத்துக்குத்
தான் வபாயிருக்கணும். அவங்க கிட்டத் தான் களடசியா
வபசிருக்கணும்." என்று யதுநந்தன் வயாசளனயாகக் கூறி
காளர அங்குச் மசலுத்தினான்.
"உன்ளன மாதிரி கணவர் கிளடக்க, ராதா மகாடுத்து
ளவத்திருக்கணும்." என்று ஸ்ரீதர் தன்ளமயாக கூறினான்.
"ராதாளவ மாதிரி மளனவி கிளடக்க… நான் தான்
மகாடுத்து ளவத்திருக்கணும். தவறுகளில் இருந்து
திருந்தி வாழ்வளத விட, தவறுகளை சகித்துக் மகாண்டு
வாழ்வது கஷ்டம் ஸ்ரீதர். என் ராதா எனக்காக அப்படி
வாழ்ந்திருக்கா. அதனால் தான் நான் இப்படி மாறி
இருக்வகன்." என்று ராதாளவ எண்ணி மபருளமயாக
கூறினான் யதுநந்தன்.
"ராதாவுக்கு மன அழுத்தம். இந்தச் சமுதாயம்
மகாடுக்கும் அழுத்தம் அதிகம். குழந்ளத இல்லாத
ஆண்களை நடத்துவது வபால்… இந்தச் சமுதாயம்
மபண்களை நடத்துவதில்ளல. மளனவிளய இழந்த

அகிலாகண்ணன் 216
50:50
ஆண்களை நடத்துவது வபால், கணவன் இழந்த
மபண்களை இந்தச் சமுதாயம் நடத்துவதில்ளல." என்று
சலிப்பாக கூறினான் யதுநந்தன்.
"அவ்வைவு ஏன்... ஏதாவது பிரச்சளன வந்துட்டா
கூட, மருமகள் வந்த ராசி சரி இல்ளலனு மசால்லுவாங்க.
யார் வீட்டிலாவது மருமகன் வந்த வநரம் சரி
இல்ளலன்னு மசால்லைாங்கைா?" என்று வகள்வியாக
நிறுத்தினான் யதுநந்தன்.
"ராதா மசய்தது சரின்னு மசால்றியா யது?" என்று ஸ்ரீதர்
பரிதாபமாக வகட்க, "நிச்சயமா இல்ளல. அவள் தவறுக்கு
இமதல்லாம் ஒரு காரணமுன்னு மசால்வைன்." என்று
அளமதியாகக் கூறினான் யதுநந்தன்.
"யாளனக்கும் அடி சறுக்கும்! ராதா மட்டும் என்ன,
கற்கைால் வடித்த சிளலயா? இப்படி தான்
இருக்கனுமுனு மசால்ைதுக்கு...?" என்று ராதாவிற்காக
யதுநந்தன் வக்காலத்து வாங்கினான்
யதுநந்தன், ஸ்ரீதரிடம் நிதானமாகப் வபசி வக்காலத்து
வாங்கினாலும், யதுநந்தனின் மனதில், ராதாவின் மீது
வகாபம் கனன்று மகாண்டு தான் இருந்தது.
'ராதாளவ, பைார் பைார் என்று அளைந்து, உன்னால்
என்ளன விட்டு எப்படிப் வபாக முடிந்தது? என்று வகட்க
வவண்டும்.' என்ை எண்ணத்வதாடு காளர மசலுத்தினான்
யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் எண்ணியது வபால் ராதா அவள் வதாழி
தங்கியிருந்த ோஸ்மடலில் இருந்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 217
50:50
அந்த ஒரு நாளில் களை இழந்து வசார்வாக
காணப்பட்டாள் ராதா. ராதாளவ பார்த்த யதுநந்தனின்
வகாபம் மமாத்தமும் வடிந்தது.
யதுநந்தன் ராதாளவ ஆழமாகப் பார்க்க, ராதா
சிளலயாக சளமந்து நின்ைாள்.
'நந்தனின் புத்திசாலித்தனமும், வவகமும் அறிந்தவத..
ஆனால் இவ்வைவு வவகம்.' என்று எண்ணி அவளன
அதிர்ச்சிவயாடு பார்த்தாள் ராதா.
ஒரு மநாடியில் தன்ளன சுதாரித்துக் மகாண்டு, ராதா
அவர்களை வநாக்கி நடந்து வந்தாள்.
வகாபத்தில், ஸ்ரீதர் ராதாளவ கன்னத்தில் அளைய
முற்பட, அவன் ளககளை பிடித்துத் தடுத்து, "அவங்க
Mrs.ராதா யதுநந்தன்." என்று அழுத்தமாகக் கூறினான்.
"அளத யார் நிளனத்தாலும் மாற்ை முடியாது.
அவங்கவை நிளனத்தாலும்." என்று ராதாளவ பார்த்து
நிதானமாகக் கூறினான்.
ராதா யதுநந்தளன பிடிவாதமாகப் பார்த்தாள். 'தவவை
மசய்திருந்தாலும், அவள் ஒரு வார்த்ளத வபசிவிட்டால்,
எல்லாம் சரி ஆகிரும்.' என்று யதுநந்தன் எண்ண, ராதா
தான் மசய்ததில் தவறில்ளல என்பது வபால் பிடிவாதமாக
நின்ைாள்.
"சரி. வீட்டுக்குப் வபாய் நிதானமாகப் வபசிகைாம்."
என்று ஸ்ரீதர் சமாதானமாக கூை, "நான் எங்கயும்
வரவில்ளல." என்று அழுத்தமாகக் கூறினாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 218
50:50
"நீவய வந்தாலும், உன்ளன கூட்டிட்டு வபாக நான்
தயாராக இல்ளல." என்று வகாபமாக கூறினான்
யதுநந்தன்.
"உன்ளன எங்கவயா உன் இஷ்டப்படி இருக்க விட
முடியாது. நீ உன் வீட்டிற்குப் வபா." என்று யதுநந்தன்
வகாபமாக கூறினான்.
"By the way Sorry sridhar . என்ளன விட என்
மளனவிளய யாரும் நல்ல பார்த்துக்க முடியாதுன்னு
நான் நிளனத்வதன். ஆனால், அது எவ்வைவு மபரிய
தவறுன்னு நான் இன்ளனக்கு மதரிஞ்சிகிட்வடன்.
அவங்க நிளனப்பளதயும் நான் மதரிஞ்சுக்களல.
அவங்களை நான் நல்லா பார்த்துக்கவுமில்ளல.
உன்ளனயும், உன் தங்ளகயும் உங்க வீட்டில் இைக்கி
விட்டு விட்டு வபாவைன்." என்று மவறுளமயான குரலில்
கூறினான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் வபசிய விதத்தில், அவள் மநஞ்சுக் கூடு
ரணமானது வபால் உணர்ந்தாள் ராதா.
வமலும் எதுவும் வபசாமல், யதுநந்தன் காளர ராதா
வீட்ளட வநாக்கிச் மசலுத்தினான் யதுநந்தன்.
ராதா, ஸ்ரீதர் இருவரும் வீட்டிற்குள் மசல்ல,
யதுநந்தன் மரியாளத நிமித்தமாக உள்வை மசன்ைான்.
"ராதா மகாஞ்ச நாள் இங்க இருப்பா." என்று ஸ்ரீதர்
கூை, யதுநந்தன் அளமதியாக நின்ைான்.
"மாப்பிளை எதாவது பிரச்சளனயா?" என்று மீனாட்சி
பதட்டத்வதாடு வகட்டார் தாயாக.

அகிலாகண்ணன் 219
50:50
"ஏன்மா.. நான் இங்க வர கூடாதா? வந்தா அவங்க
கிட்ட பிரச்சளனயான்னு வகட்பீங்கைா? அவங்களைப்
பார்த்தா பிரச்சளன பண்ணைவங்க மாதிரி மதரியுதா?"
என்று தாயிடம் யதுநந்தனுக்காக பரிந்து மகாண்டு
சண்ளடக்குப் வபானாள் ராதா.
'இதுக்கு ஒன்றும் குளைச்சலில்ளல." என்று
மவறுளமயாக உணர்ந்தான் யதுநந்தன்.
'என்னுடன் வவரன்ன்னு மசால்லமாட்டா. அளத
தவிர மற்ைமதல்லாம் வபசுவா. ' என்று எண்ணத்வதாடு
அவளைக் வகாபமாக பார்த்தான் யதுநந்தன்.
ராதா தளல குனிந்து அளமதியாக நின்ைாள். பாவம்
அவள் அறியவில்ளல, அவனுடன் அவைாக மசல்லும்
காலம் விளரவில் வருமமன்று..
யதுநந்தன் தளல அளசத்து விளடமபற்ைான்.
அன்றிரவு,
'ராதா... நீ மசய்தது சரி தான். பாவம் நந்தன். அவர்
எத்தளன நாட்கள் தான் உன்ளன மட்டுவம நிளனத்துக்
மகாண்வட இருக்க முடியும்? மகாஞ்ச நாள் நிம்மதியா
இருக்கட்டும். அப்புைம் வயாசித்துக் மகாள்ைலாம்.'
என்று தனக்கு தாவன கூறிக் மகாண்டு ராதா தன்
அளையில் மமத்ளதயில் தூக்கம் வராமல் புரண்டாள்.
யதுநந்தன் அவன் அளையில், கூஜா அருவக நின்று
மகாண்டிருந்தான். சிவப்பு கூஜாவில் ஒரு கல்ளல
ளவத்தான். அந்த முதல் கல்ளல மவறுப்பாகப் பார்த்தான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 220
50:50
அவனறியவில்ளல இன்னும் பல கற்களை உள்
வாங்க அது காத்திருக்கிைது என்று!
'எத்தளன நாள் அவைால் அங்கு இருக்க முடியும்?'
என்று இறுமாப்வபாடு எண்ணினான் யதுநந்தன்.
"ராதா அவள் தான் வபானாள். அவைாகத்தான் வர
வவண்டும்." என்று அங்கு நீந்திக் மகாண்டிருந்த
மீன்களைப் பார்த்து கூறினான் யதுநந்தன்.
மறுநாள் காளலயில், ராதா எழ நிளனத்தும்,
யதுநந்தனின் எண்ணம் வமவலாங்க மமத்ளதளய விட்டு
எழ மனமில்லாமல்... வசார்வாகப் படுத்திருந்தாள்.
யதுநந்தன், எழ மனமில்ளல என்ைாலும், ராதாவின்
எண்ணம் வமவலாங்க... எழுந்து வதாட்டத்ளத சுற்றி
ஜாக்கிங் மசன்று மகாண்டிருந்தான்.
‘ராதா இன்று வந்துவிடுவாள்.’ என்ை
நம்பிக்ளகவயாடு தன் நாளைத் மதாடங்கினான்
யதுநந்தன்.
ராதா என்ன மசய்ய காத்திருக்கிைாள்?

அகிலாகண்ணன் 221
50:50

அத்தியாயம் 22
ராதாவின் பக்கம் மமௌனமாகவவ இருக்க, தன்
ஏமாற்ைத்தின் மவளிப்பாடாக, சிவப்பு கூஜாவில்
கற்களை நிரப்பிக் மகாண்டிருந்தான் யதுநந்தன்.
'இந்தப் பிரிவு இருவருக்கும் ஒரு பாடமாக
இருக்கும்.' என்ை எண்ணம், யதுநந்தனுக்கு வதான்ை
ஆரம்பித்திருந்தது.
ஒரு மாதம், மசன்ை நிளலயில்... இரவு மநருங்கும்
வவளையில்... யதுநந்தன் அலுவலகத்தில் மும்முரமாக
வவளல பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான்.
அப்மபாழுது அவன் மமாளபல் ஒலிக்க, "மசால்லு
ஸ்ரீதர்…" என்று மமாளபளல ஸ்பீக்கரில் ON மசய்து தன்
வவளலகளைப் பார்த்தபடி, கூறினான்.
"யது… நான் உன்ளன பார்க்கணும்." என்று ஸ்ரீதர் கூை,
யதுநந்தன் ஒரு மநாடி வயாசித்தான்.
"நான் office இல் இருக்வகன்." என்று மமதுவாகக்
கூறினான் யதுநந்தன்.
"இவ்வைவு வநரம் ஆபீஸ் இல் என்ன பண்ை?" என்று
ஸ்ரீதர் வினவ, "வீட்டுக்குப் வபானால் மட்டும், என்ன
வாழப்வபாகுது?" என்று மவறுப்பாகக் வகட்டான்
யதுநந்தன்.
"அவன் வபச்ளச விடுத்து, நான் இப்ப உங்க ஆபீஸ்
வவரன்." என்று கூறி தன் வபச்ளச முடித்தான் ஸ்ரீதர்.

அகிலாகண்ணன் 222
50:50
தன் வவளலகளை முடித்து விட்டு, தன் இருக்
ளககளையும் வகார்த்து தன் விரல்களைப் பார்த்தபடி
ஸ்ரீதருக்காக காத்திருந்தான் யதுநந்தன்.
"யது..." என்று அளழத்துக் மகாண்டு உள்வை
நுளழந்தான் ஸ்ரீதர்.
சவரன் மசய்யப்படாத முகமும், வசார்வு நிளைந்த
அவன் கண்களையும் மனதிற்குள் குறித்துக் மகாண்டான்
ஸ்ரீதர்.
சுற்றி வளைத்துப் வபச விரும்பாமல், "என்ளனக்கு
உன் மளனவிளய உங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வபாக
வபாை யது?" என்று வநரடியாக வகட்டான் ஸ்ரீதர்.
மமல்லிய புன்னளகவயாடு, "இவத மாதிரி, உங்க
தங்ளக கிட்ட, என்ளனக்கு அவங்க புருஷன் வீட்டுக்கு
வபாைாங்கன்னு வகட்களலவயா ஸ்ரீதர்?" என்று ஆழமான
குரலில் வகட்டான் யதுநந்தன்.
"அவ இப்ப என் தங்ளகயா இருந்திருந்தா, அவள்
கன்னத்தில் பைார் ன்னு ஒன்று மகாடுத்து, இந்த மாதிரி
ஒரு புருஷன் கிளடக்கக் மகாடுத்து ளவத்திருக்கணும்...
மரியாளதயா உன் புருஷன் வீட்டுக்குக் கிைம்பி வபா...
அப்படின்னு மசால்லிருப்வபன்." என்று தன் வபச்ளச
நிறுத்தினான் ஸ்ரீதர்.
யதுநந்தன், ஸ்ரீதர் கூறுவது புரிந்து புன்னளகவயாடு
அவளனப் பார்த்தான்.
ஸ்ரீதர் வமலும் தன வபச்ளசத் மதாடர்ந்தான். "ஆனால்
அவங்க இப்ப Mrs. ராதா யதுநந்தன் . எங்கைால் கிட்ட

அகிலாகண்ணன் 223
50:50
மநருங்கக் கூட முடியவில்ளல. யார் கூடவும் வபச
மாட்வடங்கிைா. சாப்பிட மாட்வடங்கை. எங்களுக்கு
அவளைப் பார்த்தா பாவமா இருக்கு. என்ன
மசய்ைத்துன்னு மதரியளல." என்று அழுத்தமாக
ஆரம்பித்து வமளஜளயப் பார்த்தபடி குரல் கம்ம
முடித்தான் ஸ்ரீதர்.
"அவளுக்காக வயாசிக்கவாது யாரவது இருக்காங்க.
என்ளனப் பற்றி நிளனக்கக் கூட யாரும் இல்ளலவய."
என்று யதுநந்தன் வகாபமாக கூை, "நீ அப்படி
நிளனக்கிறியா யது?" என்று ஸ்ரீதர் யதுநந்தனின் முகம்
பார்த்து வகட்டான்.
"நான் உனக்காக ராதா கிட்ட எவ்வைவவா
வபசிட்வடன். ஆனால், அவ என்ன நிளனக்கிைாவன
எனக்குத் மதரியளல. நீ அவளை கூட்டிட்டு
வபாகளலனாலும் பரவாயில்ளல. ஒரு தடளவ அவளை
வந்து பார்த்திட்டு வபாகலாவம." என்று ஸ்ரீதர்
தன்ளமயாக கூறினான்.
'அவளைப் பார்த்துவிட்டு, உங்கள் வீட்டில் அவளை
விட்டுவிட்டு என்னால் வபாக முடியுமா? நான் இப்ப
இருக்கும் மனநிளலயில் அவளைப் பார்த்தால் என்ன
மசய்வவன்னு எனக்குத் மதரியளல.' என்று எண்ணினான்
யதுநந்தன்.
"ராதாவுக்காக நீ என் கிட்ட இவ்வைவு வபசணுமா
ஸ்ரீதர்? நான் அவளை எவ்வைவு மிஸ் பன்வைன்னு
உனக்குத் மதரியாது." என்று கலங்கிய குரலில் கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 224
50:50
"மதரியாமல் என்ன? அது தான் உன் முகவம
மசால்லுவத. ராதாவும் இப்படி தான் இருக்கா. இரண்டு
வபரும் எதற்காக இப்படி பிடிவாதம் பண்றீங்கன்னு
மதரியளல." என்று சிரித்த முகமாகக் வகட்டான் ஸ்ரீதர்.
"நான் வவரன் ஸ்ரீதர்." என்று தளல அளசத்தான்
யதுநந்தன்.
ஸ்ரீதர் வீட்டிற்கு அளழத்துக் கூை, இருவரும்
கிைம்பினர்.
விஷயம் அறிந்த ராதா, ஜன்னல் வழியாக அவள்
நந்தனின் வரவுக்காக காத்திருந்தாள் ராதா.
யதுநந்தன் வருவளத ஜன்னல் வழியாக பார்த்துக்
மகாண்டிருந்தாள் ராதா.
யதுநந்தன் ராதாளவ வதடவில்ளல. அவள் ஜன்னல்
வழியாகத் தான் பார்ப்பால், என்ைறிந்தவன் வபால் தன்
பார்ளவளய ஜன்னல் பக்கம் திருப்பினான். யதுநந்தன்
பார்ப்பது மதரிந்ததும், ராதா தன்ளன மளைத்துக்
மகாண்டாள்.
யதுநந்தன் முகத்தில் புன்முறுவல் பூத்தது. 'எத்தளன
நாள் கழித்து, நான் சிரிக்கிவைன். என் முகத்தில், ராதாவால்
மட்டும் தான் புன்னளகளய வரவளழக்க முடியும்.' என்று
எண்ணியபடி வீட்டிற்குள் நுளழந்தான் யதுநந்தன்.
ராதா மவளிவய வர தயங்கி அளைக்குள் முடங்கிக்
மகாண்டாள்.

அகிலாகண்ணன் 225
50:50
"ராதா, மாப்பிளைக்கு தண்ணீர் மகாடு." என்று
மீனாட்சி கூை, வவறு வழியின்றி மவளிவய வந்தாள் ராதா.
பாதி ஆைாக மாறியிருந்த ராதாளவ, அதிர்ச்சியாகப்
பார்த்தான் யதுநந்தன்.
'அப்படி என்ன பிடிவாதம்? இவள் இங்கிருந்து என்ன
சாதிக்கிைாள்? என்னுடன் வர வவண்டியது தாவன?' என்று
எண்ணியவாவை, யதுநந்தனின் பார்ளவ அவளைத்
மதாடர்ந்தது.
'யதுநந்தன் அருவக மசன்று தண்ணீர் மகாடுக்கும்
பலம் தனக்கு இருக்கிைதா? சர்வ நிச்சயமாக நான்
உளடந்து விடுவவன்' என்ை எண்ணம் வதான்ை,
சஞ்சனாளவ அளழத்து அவளிடம் தண்ணீர் மகாடுத்து
அனுப்பிவிட்டாள் ராதா.
கதவருவக நின்று, யதுநந்தளன பார்த்துக்
மகாண்டிருந்த ராதா, 'இவர் நான் இல்ளல என்ைால், ஒரு
shave கூடவா பண்ண கூடாது? இது என்ன வமட்ச்
இல்லாத சட்ளட பண்ட்...' என்று அவளனத்
திட்டியவாறு யதுநந்தளன பார்த்துக் மகாண்டிருந்தாள்.
யதுநந்தன், ஸ்ரீதரிடமும் மற்ைவர்களிடமும் வபசி
மகாண்டிருக்க, ராதா தன் அளைக்குள் நுளழந்து
மகாண்டாள்.
'நான் மசய்தது தவவைா… சரி தவைாக இருந்தால்
என்ன? இது தான் சாக்குன்னு அப்படிவய என்ளன அம்மா
வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு, அவங்க என்ளனப் பார்க்க
கூட வரக் கூடாதா? இன்ளனக்கு அண்ணன் வபாய்

அகிலாகண்ணன் 226
50:50
மசால்லித் தான் வந்திருக்கணும். நான் மட்டும்
அப்படிவய இவங்க வந்த உடன், என் வருத்தம்... என்
வகாபம் அளனத்ளதயும் விட்டுவிட்டு அப்படிவய
வரவவற்கணும். இது என்ன மபண்ணாக
பளடக்கப்பட்டவளின் சாபக்வகடா?' என்ை
சிந்தளனவயாடு அமர்ந்திருந்தாள் ராதா.
அவள் சிந்தளன வமலும் தறிமகட்டு ஓடியது.
'நான் அவங்களுக்காகத் தாவன வந்வதன். நான்
மசய்தது தப்பு என்ைால்.... டாக்டர் விஷயத்ளத என்னிடம்
மசால்லாதது... குட்டி மீன் வாங்கி விட்டது... எனக்காகச்
மசய்தலும் தப்பு தாவன...' என்று தனக்கு தாவன
முணுமுணுத்தாள் ராதா.
மீனாட்சி உணவு தயார் மசய்து யதுநந்தளன
ளடன்னிங் ரூமிற்க்கு அளழக்க, யதுநந்தன் ஸ்ரீதர்,
வலாகநாதன் இருவளரயும் அளழத்தான்.
"இல்ளல.. மாப்பிள்ளை நீங்களும், ராதாவும்
சாப்பிடுங்க." என்று குறிப்பாக கூை, தளல அளசத்துச்
மசன்ைான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் அமர்ந்திருக்க, சித்ரா ராதாளவ அளழத்து,
"ராதா நீயும் கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடு. நீ சரியாகவவ
சாப்பிடைதில்ளல." என்று கூறி ராதளவயும்
யதுநந்தவனாடு அமரச் மசய்தாள் ராதா.
ராதா மமௌனமாகத் தளல அளசக்க, "அம்மா... தாவய.
இந்த மமௌன விரதத்ளத விடு. அது தான் உன்

அகிலாகண்ணன் 227
50:50
மாப்பிள்ளை வந்தாச்வச..." என்று சித்ரா கண்டிப்பாக கூை
யதுநந்தன் ராதாளவ பார்த்து மமலிதாக சிரித்தான்.
சித்ரா யதுநந்தனுக்கு இட்லி பரிமாை எத்தனிக்க,
"அண்ணி, அவங்களுக்கு ஓட்ளட இல்லாத இட்லி
ளவங்க..." என்று கூறி தன் தளலளய குனிந்து
மகாண்டாள் ராதா.
சித்ரா இட்லி பரிமாறிய உடன், "அண்ணி,
அவங்களுக்கு இட்லிக்குப் மபாடி வவணும்." என்று
மபாதுவாக கூறினாள்.
அடுத்து சித்ரா, சட்னி பரிமாை, "அவங்களுக்குச்
சட்னிக்கு எண்மணய் வவண்டாம்." என்று ராதா மீண்டும்
கூை, சித்ரா அவளைக் கடுப்பாக பார்த்தாள்.
யதுநந்தன், "நீங்க ளவங்க... நான் பார்த்துகிவைன்."
என்று சிரித்த முகமாகக் கூறினான். அவ்வப்மபாழுது,
ராதாளவயும் குறும்பாகப் பார்த்தான்.
சித்ரா ராதளவ பார்த்து, "இவ்வைவு நாள் எங்க கிட்ட
ஒரு வார்த்ளத வபச முடியளல. இப்ப என்ன இவ்வைவு
வபச்சு உனக்கு?" என்று சிடுசிடுப்பாக வகட்டு, "வாய்
வபசாம சாப்பிடு." என்று ராதளவ பார்த்து அக்களையாக
மிரட்டினாள்.
சித்ரா அடுத்து யதுநந்தனுக்கு சாம்பார் ஊற்ை,
"அண்ணி.. அவங்களுக்குத் தனியா ஒரு கிண்ணத்தில்
தான் சாம்பார் வவணும். நான் எடுத்துட்டு வவரன்." என்று
ராதா சளமயல் அளை வநாக்கிச் மசன்ைாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 228
50:50
யதுநந்தன் 'இவளை என்ன மசய்யலாம்?'என்ை
எண்ணத்வதாடு ராதாளவ ஆழமாகப் பார்த்தான்.
ராதா மசன்ைவுடன், "நான் உங்களுக்கு அறிவுளர
மசால்வைன்னு நிளனக்காதீங்க. யாரவது ஒருத்தர்
குடும்பத்தில் விட்டுக் மகாடுத்து வபாகணும். அது யாராக
இருந்தால் என்ன? இன்ளனக்கு தான் அவ முகத்தில் ஒரு
உயிவராட்டம் இருக்கு. நீங்க வா ன்னு ஒரு வார்த்ளத
மசான்னால் வபாதும். உங்கவைாடு வந்துருவா. நீங்க
ராதளவ கூட்டிட்டு வபாய்டுங்க." என்று அவனுக்கு
மட்டும் வகட்கும் படி கூறினாள் சித்ரா.
ராதா அங்குக் கிண்ணத்வதாடு வர, "உன்
மாப்பிள்ளைக்கு எப்படி பரிமாைணும்னு எனக்குத்
மதரியளல. உன் பாடு உன் மாப்பிளை பாடு." என்று கூறி
சித்ரா அவர்களுக்குத் தனிளம மகாடுத்துச் மசன்ைாள்.
'மனம் விட்டுப் வபசினால் எந்தப் பிரச்சளனயும் சரி
ஆகி விடும்.' என்ை நம்பிக்ளகவயாடு சித்ரா அங்கிருந்து
அகன்ைாள்.
சித்ரா மசன்ைவுடன், "நான் பரிமாறினா நீங்க
சாப்பிடுவீங்கைான்னு மதரியலிவய." என்று ராதா
முணுமுணுக்க, யதுநந்தன் அவளைச் சீற்ைமாக
பார்த்தான்.
50 : 50 சரிபாதியாக ஒற்றுளமயாக அவர்கள் வாழ்ளவ
அழகாக நகர்த்திய இவர்கள், இன்று சரி பாதியாக
எதிர்பக்கமாக நின்று சண்ளடயிட தயாரானார்கள்.

அகிலாகண்ணன் 229
50:50
"என்ளன வவண்டாமுன்னு விட்டுட்டு வபானது நீ."
என்று யதுநந்தன் வகாபமாக கூை, "எங்ளகவயா
வபானவளை... அது தான் சரியான வநரமுன்னு உங்க
அம்மா வீட்டுக்கு வபான்னு அனுப்பிச்சி வச்சது நீங்க..."
என்று அழுத்தமாக கூறினாள் ராதா.
"தப்ளப நீ பண்ணிட்டு, அளத என் வமல் தூக்கி
ளவக்கிை?" என்று யதுநந்தன் கடினமாக கூறினான். ராதா
மமௌனமாக அவளன பார்க்க, "ஓ.. நீங்க எங்க
வபானாலும், வதடி கண்டுபிடிச்சி உங்களை மவத்தளல
பாக்கு வச்சி அளழத்து நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு
வபாகணுமா?" என்று யதுநந்தன் அடுத்த வகள்விளய
வகாபமாக வகட்டான்.
"அது.. சரி... ஒரு மாதம் என்ளன பார்க்கணும்னு கூட
வதாணாத உங்க கிட்ட அமதல்லாம் நான் எதிர்பார்ப்பது
எவ்வைவு மபரிய முட்டாள்தனம்." என்று ராதா உளடந்த
குரலில் கூறினாள்.
" நீ வர வவண்டாம். ஆனால், ஒரு phone call
பண்ணிருக்கலாவம. நீ கூப்பிட்டு நான் வராமல்
இருத்திருப்வபனா? வமடம் உங்கைால் அளதக் கூட
மசய்ய முடியளலவய." என்று யதுநந்தன் குற்ைம் சாட்டும்
குரலில் கூறினான்.
நம்பிக்ளக, புரிதல், அன்பு, விட்டுக் மகாடுத்தல்,
நிளைந்திருந்த இவர்கள் மனதில்… முதல் முளையாக
நீயா? நானா? என்ை அகங்காரம் நிளைந்த வகள்வி
அவர்களுக்வக மதரியாமல் அவர்கள் மனதில் புகுந்து
மகாண்டது

அகிலாகண்ணன் 230
50:50
நான் என்ை அகங்காரமும் அன்பும் வபாட்டியிட
மவல்லப் வபாவது எதுவவா?
"ஆமாம்... தப்பு... எல்லாத் தப்பும் என் வமல் தான்.
உங்களைத் தவிர, உலகில் வவை சிந்தளன இல்லாமல்
வாழ்ந்ததும்... உங்களைவய உலகமாக நிளனத்ததும் என்
தப்பு... இந்த நிளலயிலும், எதற்காக வாழ்கிவைன்…
யாருக்காக வாழ்கிவைன்… என்று மதரியாமல் இந்த
உடலில் உயிர் இருப்பது தான் மபரிய தவறு. எவ்வைவு
கம்பீரமா, ளதரியமா இருந்த என்ளன இப்படி
பலவீனமாகியது உங்கள் அன்பு. நீங்கள் என் வமல்
ளவத்த பாசம். அளத இன்றும் எதிர்ப்பார்க்கும் என்
பலவீனமான மனசு. எத்தளன ஒழுங்காக இருந்தாலும்…
கண்டிப்பாக இருந்தாலும்… நானும் ஒரு சராசரி மபண்
தாவன." என்று ராதா உளடந்த குரலில் கூறினாள்.
முதல் நாள் பணம் வாங்க மறுத்து, தன்ளன நிற்க
ளவத்து வகள்வி வகட்ட ராதா யதுநந்தனின் கண்முன்
வதான்றினாள். அன்ளைய யதுநந்தனின் வபச்சுக்கு வராஸ்
மில்க் மகாடுத்து அனுப்பி ளவத்த ராதாளவ வதடினான்
'இன்றும் அவத பிடிவாதம். ஆனால் கம்பீரம்?' என்று
எண்ணினான் யதுநந்தன்.
. "ராதா, ஏவதா மதரியாமல் மசய்துவிட்டாள். நானும்
ஒரு மாதம் இவளிடம் வபசாமல் இருந்தது தவறு." என்ை
எண்ணம் வதான்ை, யதுநந்தனின் வகாபம் வடிந்து, அன்பு
வமவலாங்கியது.

அகிலாகண்ணன் 231
50:50
"ராதா... கிைம்பு என் கூட வீட்டுக்கு வா. நாம வீட்டில்
வபாய் வபசிக்கலாம்." என்று குரல் கரகரக்க கூறினான்
யதுநந்தன்.
"இப்படி வருத்தப்பட்டு யாரும் என்ளன எங்கும்
அளழத்துச் மசல்ல வவண்டாம். நானும் யார் கூடவும்
எங்கும் வரவில்ளல… " என்று பளழய ராதாவாக கூை,
"ராதா..." என்று வகாபமாக கர்ஜித்தான் யதுநந்தன்.
"நீங்க எதுக்கு வகாபப்படுறீங்க? நான்
வகாபப்படணும்... நான் பண்ணது தப்பாகவவ
இருக்கட்டும். தப்பு பண்ணா உன் வீட்டுக்கு வபான்னு
மசால்றீங்க? உன் வீடுன்னா? என் வீடு எது? இத்தளன
வருஷம் அது மதரியாமல் நான் வாழ்ந்திருக்கிவைன்
பாருங்க." என்று ராதா வகாபமாக வகட்டுக் மகாண்வட,
நடந்த சம்பவங்களின் மனஅழுத்தம் தாங்காமல் ராதா
மயங்கி விழுந்தாள்.
ராதாவின் வபச்சில் நிம்மதி அளடந்த, யதுநந்தனின்
மனம் அவள் மயங்கி விழுந்ததில் ஸ்தம்பித்து நின்ைது.
இவர்களைத் துரத்திய விதி, இன்று இவர்களை
அரவளணக்கக் காத்திருக்கிைது.
நமக்குத் தீங்கு மசய்யும் விதி தாவன நமக்கும்
நல்லதும் மசய்கிைது.
மகடுதல் நடக்கும் மபாழுது விதிளயப் பழிக்கும்
நாம், நல்லது நடக்கும் மபாழுது விதிளய
பாராட்டுகிவைாமா?

அகிலாகண்ணன் 232
50:50

அகிலாகண்ணன் 233
50:50

அத்தியாயம் 23
ராதா மயங்கி விழுந்த அந்த மநாடி, யதுநந்தனின்
அகங்காரம் மநாறுங்கி, வகாபம் சிதறி அன்பு
வமவலாங்கியது.
"ராதா.. ராதா.." என்று யதுநந்தன் பதட்டத்வதாடு
அளழக்க அளனவரும் அங்குச் சூழ்ந்தனர்.
தண்ணீர் மதளிக்க, சற்று நிதானமளடந்து அங்குச்
வசார்வாக சாய்தமர்ந்தாள் ராதா.
"ராதா..." என்று யதுநந்தன் அவளை அளணத்துக்
மகாண்டு, மமன்ளமயாக அளழத்தான்.
ராதா அழுத்தமாக, பிடிவாதமாக அமர்ந்திருந்தாள்.
அவளுக்கு யதுநந்தனிடம் வபச வவண்டும். அவனிடம்
சண்ளட வபாட வவண்டும். சட்ளடளயப் பிடித்து நான்கு
வகள்வி வகட்க வவண்டும்.
ஆனால் அங்கு அளனவரும்இருந்ததால் அளமதி
காத்து, மமைனமாக அமர்ந்திருந்தாள் ராதா.
"ராதா.. ோஸ்பிடல் வபாய் ஒரு மசக்
பண்ணிக்கலாம்." என்று யதுநந்தன் மமன்ளமயாகக் கூை,
"ம். ச்.." என்று சலிப்பாக குரல் எழுப்பினாள் ராதா.
"எனக்கு ஒன்றும் இல்ளல. சரியாகச் சாப்பிடளல...
தூங்களல... அது தான் அந்த மயக்கம்." என்று
அழுத்தமாகக் கூறினாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 234
50:50
"நாங்களும் அளதத் தான் மசால்வைாம் ராதா... பாரு
மயக்கம் வரும் அைவுக்குப் பலவீனமா இருக்க." என்று
மபாறுளமயாக கூறினான் யதுநந்தன்.
"பரவாயில்ளல. உங்களுக்கு என் வமல் அக்களை
இருக்கு." என்று ராதா யதுநந்தனுக்கு மட்டும் வகட்பது
வபால் முணுமுணுக்க, "இளதக் மகாஞ்சம் சத்தமா
மசால்ைது." என்று அவள் காதில் கிசுகிசுத்தான் யதுநந்தன்.
ராதா அவளனக் வகாபமாக முளைக்க, "ராதா.. கிைம்பு
வீட்டுக்கு வபாவைாம்." என்று கம்பீரமாக கூறினான்.
ராதா மறுப்பாகக் கூை எத்தனித்து அவளனப் பார்க்க,
யதுநந்தனின் கண்கள் அவளைக் கூர்ளமயாக பார்த்தன.
அவன் கண்களில் இருந்த அன்பு, கட்டளை, பாசம்,
காதல் அல்லது கண்டிப்பு எதுமவன்று ராதாவிற்கு
மதரியவில்ளல கட்டுண்டு அளமதியாகக் கிைம்பினாள்.
ஆனால், அவள் மனம் எரிமளலயாகக் குமுறியது.
ராதாளவ மதாடர்ந்து அவள் அளைக்குச் மசன்ை
யதுநந்தன், "நம்ம வீட்டில் சண்ளட வபாட்டுக்கலாம்.
இப்ப என் கூட வா ராதா." என்று மமன்ளமயாகக்
கூறினான்.
"நீங்க என்ளனப் பார்க்க வருவீங்கன்னு… நான்
தினமும் எதிர்பார்த்வதன் மதரியுமா? நீங்க
வரமாட்டிங்கன்னு அந்த இளைவன்
மசால்லியிருந்தாலும் நான் நம்பியிருக்க மாட்வடன்."
என்று ராதா கண்கலங்க கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 235
50:50
"நீ வவறு எங்கயாவது இருந்திருந்தால், நான் உடவன
வந்திருப்வபன்... நீ உன் வீட்டில் இருப்பதால், நீ
கூப்பிடணுமுன்னு நிளனத்வதன் ராதா." என்று யதுநந்தன்
சமாதானமாக கூை, "எது என் வீடு?" என்று மீண்டும் அவத
வகள்வியில் நின்ைாள் ராதா.
"நான் தான் நம் வீட்டில் வபாய் சண்ளட
வபாடலாமுன்னு மசான்வனவன.... இப்ப எதுக்கு வதளவ
இல்லாமல் வபசிகிட்டு?" என்று ராதாவிடம்
சமாதானமாக வபசி, அவளை அங்கிருந்து கிைப்ப
முயற்சித்தான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன், காளர மசலுத்த ராதா மமௌனமாக
அமர்ந்திருந்தாள். அவளுள் குற்ை உணர்ச்சி
வமவலாங்கியிருந்தது. அவன் மீது வகாபம் இருந்தாலும்,
தான் மசய்தது எவ்வைவு மபரிய தவறு என்று சிந்தித்து
மகாண்டிருந்தாள் ராதா.
'பிரச்சளனகளைக் கண்டு ஓடும் அைவுக்கு நான்
வகாளழ ஆகிவிட்வடனா?' என்று தனக்கு தாவன வகட்டுக்
மகாண்டாள் ராதா.
வீட்டிற்கு மசன்ைவுடன் வீட்ளடப் பார்ளவயிட்டாள்
ராதா. அவள் இருந்தால், எப்படி ஒழுங்காக இருக்குவமா
அவத வபால் இருந்தது. யதுநந்தன் அளதச்
மசய்திருக்கிைான், என்று அவள் மனம் மகிழ்ச்சி
அளடந்தது.
ஆனால் யதுநந்தளன தனியாகச் சந்திக்கும் பலம்
ராதாவிற்கு குளைந்தது மகாண்வட இருந்தது. யதுநந்தன்

அகிலாகண்ணன் 236
50:50
ராதாளவ கவனித்துக் மகாண்டிருந்தான். ராதாவின்
மனப்வபாக்ளக அவனால் கணிக்க முடிந்தது.
'ஆனால், அன்று நான் ஏன் ராதாவின்
மனப்வபாக்ளகக் கணிக்கவில்ளல.' என்று வயாசளன
மசய்தான்.
சிறிது வநரம் கழித்து, "ராதா... வா தூங்குவவாம்."
என்று கூறினான் யதுநந்தன்.
அவர்கள் அளைக்குச் மசன்று, ராதா தாழிட்டு உள்வை
மசல்ல, தன் ளககளை மார்பின் குறுக்வக கட்டிக்மகாண்டு
சுவரில் சாய்ந்து அவளைக் கூர்ளமயாக பார்த்தான்
யதுநந்தன்.
"ஏன் ராதா இப்படிப் பண்ண?" என்று குரலில்
வவதளனவயாடு ஆழமாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.
ராதா எதிர்பார்த்த வகள்வி, ஆனால் அளத அவன்
வகட்கும் மபாழுது இப்படி வலிக்கும் என்று அவள்
நிளனக்கவில்ளல.
ராதா மமைனமாக நிற்க, "மதரியாமல் கூட நீ இந்த
தவளை மசய்திருக்கக் கூடாது." என்று யதுநந்தன்
ராதாவின் முகம் பார்த்து மமன்ளமயாகக் கூறினான்.
"மதரிந்து தான் மசய்வதன்." என்று ராதா நிறுத்தி
நிதானமாகக் கூறினாள்.
'இவள் என் ராதா.' என்று அவன் மனதில் வகாபம்,
வருத்தம் அளதயும் தாண்டி, மபருளம குடி மகாண்டது.

அகிலாகண்ணன் 237
50:50
"உங்களை விட்டுவிட்டு நான் வபாகணுமுன்னு
நிளனத்தது தப்பு தான். ஆனால், தப்பு உங்க வமலயும்
இருக்கு. குழந்ளத இல்ளலனா என்ன? இப்ப மமடிக்கல்
science நல்ல வைர்ந்திருச்சு... ஆயிரம் வழிகள் இருக்கு...
இல்ளலன்னா ஒரு குழந்ளதளய தத்து
எடுத்துக்கலாமுன்னு மசால்லிருக்கணும். அளத
விட்டுவிட்டு, டாக்டர் result ளய ஒளிச்சு ளவக்கிைது...
குட்டி மீன் வாங்கி மதாட்டியில் விடுைது... தப்பு
மசய்துவிட்டு அந்தக் குற்ை உணர்ச்சியில் என்கிட்வட
வபசுவளதத் தவிர்ப்பது... எல்லாம் நீங்கள் மசய்தது…
அதனால் தான், உங்களை கஷ்டப்படுத்த
வவண்டாவமன்னு நான் கிைம்பிட்வடன்." என்று ராதா
கூை, யதுநந்தன் அவளைக் காதல் மபாங்கப் பார்த்தான்.
அவள் மீதான வகாபத்ளத அவன் அன்பு பஸ்பமாக்கி
மகாண்டிருந்தது.
யதுநந்தனின் அருவக மசன்று, "நான் இனி குழந்ளத
பற்றி வயாசிக்க மாட்வடன்... குழந்ளத பற்றி வபச
மாட்வடன்... நான் வருத்தப்படவவ மாட்வடன்... நீங்க
எனக்காக வருத்தப்படாதீங்க... எனக்கு உங்களைத் தவிர
வவறு எதுவும் வதளவ இல்ளல." என்று ராதா மனம்
திைந்து கூை, அவளை தன் ளகவளைவிற்குள் மகாண்டு
வந்து சம்மதமாக தளல அளசத்தான் யதுநந்தன்.
"ராதும்மா..." என்று அவன் மமன்ளமயாக அளழக்க,
அந்த அளழப்பில்... அந்தக் குரலில்.... தன் உயிர்... தன்
நாடி, நரம்பு அளனத்தும் அவன் வசம் மசன்ைளத
உணர்ந்து அவளனத் தன்னவனாக்கி பார்த்தாள் ராதா.

அகிலாகண்ணன் 238
50:50
"ராதும்மா... எப்படி இந்த திடீர் ஞாவனாதயம்?"
என்று அவன் வகலியாக வினவ, "அதுவா... ஒரு மாசம்
உங்களைப் பிரிந்து இருந்வதன் இல்ளல... நீங்கள்
தினமும், என்ளன வந்து பார்த்து.... அன்பாகப் வபசி....
அப்படிவய உங்க அன்ளப என் வமல் மகாட்டிய விதத்தில்
வந்த ஞாவனாதயம்." என்று ராதா கடுப்பாக கூறினாள்.
"ோ.. ோ.." என்று மபருங்குரலில் சிரித்தான்
யதுநந்தன்.
"ஸ்ரீதர் கிட்ட உன்ளனப் பற்றி தினமும் வகட்வபன்
ராதா. நீ என் கண்காணிப்பில் தான் இருந்த..." என்று
அவன் சமாதானமாக கூை, "ஏன் எங்க அண்ணன் ஸ்ரீதளர
இங்க கூட்டிட்டு வந்து ளவத்திருக்க வவண்டியதுதாவன?
என்ளன ஏன் கூட்டிட்டு வந்தீங்க?" என்று அவள் வகட்டுக்
மகாண்டிருக்கும் மபாழுது ராதாவின் கண்களில் அந்த
சிவப்பு கூஜா பட்டது.
அவனிடமிருந்து விலகி, ராதா அந்த சிவப்பு கூஜா
அருவக மசன்ைாள்.
வவகமாக, அந்தக் கற்களை எண்ணினாள் ராதா.
அதில் 31 கற்கள் இருக்க, "இது என்ன கணக்கு?" என்று
யதுநந்தளன பார்த்துக் வகட்டாள் ராதா.
"நீ என்ளன விட்டுவிட்டுப் வபானதுக்கு ஒன்று. ஒரு
மாதமாக நீ வராமல் இருந்ததுக்கு நாளுக்கு ஒன்று. ஆக
மமாத்தம் 31. " என்று யதுநந்தன் கணக்கு கூறினான்.
"ஆகா... என் ஆருயிர் கணவன் என்ளன அளழக்கக்
கூட வராமல், மசய்த அதி முக்கிய வவளல இதுதாவனா?"

அகிலாகண்ணன் 239
50:50
என்று ராதா ராஜா வதாரளணயில் யதுநந்தளன பார்த்து
நக்கலாகக் வகட்டாள்.
ஆனால், அவள் குரலில் வருத்தம் மதரிந்தது.
"ராதா... உன்ளன இது இவ்வைவு
வருத்தப்படுத்தும்முன்னு நான் நிளனக்களல." என்று
சமாதானமாக கூறினான் யதுநந்தன்.
ராதா மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "இல்ளல.. நான்
உங்களை வருத்த படுத்திருக்வகன். அதனால் தாவன இந்த
சிவப்பு கூஜாவிற்கு வவளல வந்திருக்கிைது. அப்படி
தாவன?" என்று வருத்தமாகக் வகட்டாள் ராதா.
"லூசு.. அப்படி எல்லாம் இல்ளல. எனக்மகன்ன, நான்
நன்ைாகத்தான் இருக்கிவைன்." என்று யதுநந்தன் அந்த
சிவப்பு கூஜாளவச் சரிக்க முயல, மறுப்பாகத் தளல
அளசத்து ராதா அவளனத் தடுத்தாள்.
"நீங்க இந்த 50:50 கூஜாளவக் மகாடுத்த மபாழுது,
நான் வகட்ட வகள்வி ஞபாகம் இருக்கா?" என்று
வகள்வியாக நிறுத்தி, யதுநந்தன் பதில் ஏதும் கூைாமல்
அவளைக் பார்க்க, வமலும் மதாடர்ந்தாள் ராதா.
"இந்த சிவப்பு கூஜா காலியாகவவ
இருக்கனும்மான்னு நான் வகட்வடன்... அதற்கு நீங்க,
பகல், இரவு... இன்பம், துன்பம்... ஏற்ைம், இைக்கம்...
எல்லாம் நிளைந்தது தான் வாழ்க்ளக ராதா. தவறுவது
மனித குணம். அளத திருத்திப்வபாம். அப்படின்னு
மசான்னீங்க." என்று ராதா கூை, "இப்ப நீ என்ன மசால்லை
ராதா?" என்று மமதுவாகக் வகட்டான் யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 240
50:50
"நாம சண்ளட வபாடுவவாம்னு மசால்லிருந்தா
யாரவது நம்பி இருப்பாங்கைா??" என்று ராதா வகட்க,
மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "இப்ப எதுக்கு இந்த
வதளவயில்லாத வபச்சு?" என்று வகாபமாக வகட்டான்
யதுநந்தன்.
" பல விவகாரத்துகளுக்கு காரணம் கணவனும்
மளனவியும் மவளிப்பளடயாக வபசிக் மகாள்ைாததும்,
அவசர முடிவுகளும் தான்." என்று ராதா அழுத்தமாகக்
கூறினாள்.
"நாம் மசய்த தவறுக்கு அளடயாைமாக நிரப்பட்ட
கூஜாக்கள் நிரம்பியதாகவவ இருக்கட்டும். நாம் எதிர்
காலத்தில் இந்தத் தப்ளப திரும்பச் மசய்ய
கூடாதில்ளலயா." என்று ராதா சிரித்த முகமாகக்
கூறினாள்.
கடந்த காலத் தவறுகளை மாற்றி அளமக்க
முடியாவிட்டாலும்... எதிர் காலத்தில் எல்லாருக்கும்
திருத்தி மகாள்ளும் சந்தர்ப்பம் நிச்சயமாக அளமயும்...
அளத நாம் நிகழ் காலத்தில் கற்றுக்மகாள்ை வவண்டும்.
ராதா மசால்வளத உணர்ந்து தளல அளசத்தான்
யதுநந்தன்.
அவர்கள் சுவாரசியமான வபச்சில் மீன் மதாட்டிளய
கவனிக்கவில்ளல.
மறுநாள் காளல மீன் மதாட்டியில் புதிதாக இரண்டு
மீன் குட்டிகள் நீந்திக் மகாண்டிருந்தன.

அகிலாகண்ணன் 241
50:50
ராதா அளதப் பார்த்து எதுவும் வபசாமல், தான்
வமற்மகாண்ட சபதத்தின் காரணமாக அளமதியாகச்
மசன்ைாள்.
யதுநந்தனின் கண்கள் ஓர் குறுஞ்சிரிப்வபாடு
அவளைத் மதாடர்ந்தது.
"ராதா... வா ோஸ்பிடல் வபாகணும். மஜனரல் மசக்
அப்." என்று கூை, இருவரும் எந்தவித எதிர்பார்ப்புமின்றி
மருத்துவமளன வநாக்கிச் மசன்ைனர்.
அங்க மருத்துவர் ராதாளவ பல வகள்விகள் வகட்க,
ராதா வயாசளனயாகப் பதில் கூறினாள்.
"இல்ளல.. பல வருடங்கள் ஆகிருச்சு... எதுவும்
சரியாக இல்ளல.. அது தான் நான் கவனிக்கவில்ளல."
என்று தடுமாற்ைத்வதாடு கூறினான்.
"என் calculation சரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு இப்ப
மூன்று மாசம். ஸ்வகன் எடுக்கணும்." என்று அவர் கூை,
ராதா யதுநந்தளன பார்த்தாள்.
யதுநந்தன் கண்ணளசக்க, ராதா அவர்கவைாடு
மசன்ைாள்.
சிறிது வநரம் கழித்து, "அவங்க conceive ஆகி 3 months
ஆகுது.. " என்று வமலும் மருத்துவர் கூறியளத வகட்டு
யதுநந்தன் அதிர்ச்சி அளடந்தான்.

அத்தியாயம் 24

அகிலாகண்ணன் 242
50:50
அந்த அளையில் மருத்துவர் எதிவர யதுநந்தன்
அமர்ந்திருந்தான். மருத்துவர் யதுநந்தனுக்கு நல்ல
அறிமுகமானவர் என்று அவர் வபச்சில் மதரிகிைது.
"இவ்வைவு நாள் கவனிக்காமா இருந்திருக்கீங்க?"
என்று தன் வபச்ளசத் மதாடங்கினார் மருத்துவர்.
யதுநந்தன் அவளரக் குற்ை உணர்ச்சிவயாடு
தர்மசங்கடமாக பார்த்தான். மருத்துவர் அந்தப் வபச்ளச
விடுத்து, ராதாவின் உடல் நிளல பற்றி வபச ஆரம்பித்தார்.
"அவங்க conceive ஆகி 3 months ஆகுது. And also twins .. "
என்று கூை, யதுநந்தனின் கண்கள் சந்வதாஷத்தில்
விரிந்தது.
அவன் மனநிளலளயப் புரிந்து, சற்று இளடமவளி
விட்டு, வமலும் மதாடர்ந்தார் மருத்துவர்.
"நான் ஏற்கனவவ மசால்லிருக்வகன். ராதாவுக்கு uterus
பலவீனமா இருக்கு.. அதனால் அவங்களைப் பத்திரமா
பார்க்கணும்...." அதன் பின் அவர் பல மருத்துவ
நிலவரத்ளத விவரித்துக் மகாண்டிருந்தார்.
அவர் வபசுவளத அதிர்ச்சிவயாடு வகட்டுக்
மகாண்டிருந்தான். யதுநந்தனுக்கு அது புரிவது
வபாலவும், புரியாதது வபாலவும் இருந்தது.
அவர் வபசி முடித்து சில மநாடிகள் சிந்தளனக்கு பின்,
"ராதா உயிர்க்கு ரிஸ்க் அப்படினா, டாக்டர் எங்களுக்கு
இந்தக் குழந்ளத வவண்டாம்." என்று கூறினான்
யதுநந்தன்.

அகிலாகண்ணன் 243
50:50
"உயிருக்கு ஆபத்துன்னு நான் மசால்லளல. எதுக்கும்
உங்க கிட்ட நிலவரத்ளத மசால்லணும் அப்படிகிைது
எங்க ரூல்ஸ்." என்று நிதானமாகக் கூறினார் மருத்துவர்.
யதுநந்தன், அவளரக் குழப்பத்வதாடு பார்க்க, "இப்ப
abortion பண்ணினா, ராதாவின் கர்ப்பப்ளப இன்னும்
பலவீனப்படும்... நீங்க அதுக்கு அப்புைம் குழந்ளத எதிர்
பார்க்க முடியாது." என்று மருத்துவர் மபாறுளமயாக கூை,
"எனக்கு ராதா தான் முக்கியம்." என்று யதுநந்தன்
அழுத்தமாகக் கூறினான்.
"நீங்க இவ்வைவு பயப்பட வவண்டிய வதளவ
இல்ளல. அவங்கை பத்திரமா பார்த்துக்வகாங்க. வலி
வருவதற்கு முன் ராதாளவ admit பண்ணனும். நாள்
மநருங்கும் மபாழுது, சரியான வநரத்தில் மசக் அப் க்கு
வாங்க. அது மட்டுமில்ளல, நீங்க நிளனக்கிை
விஷயத்திற்கு ராதா ஒத்துக்க மாட்டாங்க." என்று
மருத்துவர் நிலவரத்ளதப் புரிய ளவக்க முயற்சித்தார்.
'ராதா நான் மசான்னால் வகட்பாள்.' என்று தனக்குள்
கூறிக் மகாண்டு, அவரிடம் சம்மதமாக தளல அளசத்து
விளட மபற்ைான்.
யதுநந்தன் அளமதியாக கார் ஓட்டிக்
மகாண்டிருந்தான்.
ராதாவின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி இருந்தது.
ஆர்ப்பாட்டமில்லாத மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சிளய தாண்டிய
நிம்மதி. 'யதுநந்தனின் அளமதிக்கு என்ன காரணமாக
இருக்கும்?' என்று சிந்தித்த படி, காரில் சாய்வாகக் கண்
மூடி அமர்ந்திருந்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 244
50:50
இருவரும் அளமதியாக வீட்ளட வநாக்கிப்
பயணித்தனர்.
ராதாவின் முகம் பார்த்து அவள் சந்வதாஷத்ளத
களலக்க விரும்பாமல் யதுநந்தன் மமௌனம் காக்க, "
என்னங்க... என்ன வயாசளனயா இருக்கீங்க?" என்று
அவன் தளல வகாதிக் வகட்டாள் ராதா.
ராதாவின் மடியில் முகம் புளதத்து யதுநந்தன்
கண்ணீர் வடிக்க, ராதா சற்று பதறியவைாக, அவன்
முகத்ளதக் ளகயில் ஏந்தி, 'என்ன?' என்று வார்த்ளத
மவளி வராமல் கண்கைால் வகட்டாள்.
மருத்துவரிடம் கூறியளத ராதாவிடம் கூை
ளதரியமில்லால், மறுப்பாகத் தளல அளசத்தான்.
முதல் நாள் பள்ளியில் சந்தித்த யதுநந்தன்.. அவன்
அலுவுலகத்தில் ராதா சந்தித்த யதுநந்தன் நிளனவு வர,
ராதா வகலியாக சிரித்தாள்.
"ஏன் ராதா சிரிக்கிை?" என்று யதுநந்தன் ராதாவிடம்
வகட்க, "உங்கள் அன்பு.. என்ளனப் பலவீனமாக்கியது
மட்டுமில்ளல. என் அன்பு உங்களை பலவீனமாக்கிருச்சு
வபால." என்று குறும்வபாடு கூறினாள் ராதா.
மறுப்பாகத் தளல அளசத்த யதுநந்தன், "என் அன்பு
உன்ளனக் குழந்ளதயாக மாற்றிடுச்சு. உன் அன்பு என்ளன
மனிதனாக மாற்றிடுச்சு ராதா." என்று அவன் கூை தன்
கண்களை சுருக்கி அவளனக் கூர்ளமயாக பார்த்தாள்
ராதா.

அகிலாகண்ணன் 245
50:50
சற்று ளதரியத்ளத வரவளழத்து யதுநந்தன், "ராதா...
டாக்டர் ஏவதவதா மசால்ைாங்க... இந்தக் குழந்ளத.. இந்தக்
குழந்ளத..." என்று அவன் ஆரம்பிக்க, அவன் உதடுகளை
தன் ளககைால் மூடினாள் ராதா.
மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "எதிர்மளையா எதுவும்
மசால்லாதீங்க." என்று கண்டிப்பாக கூை, எதுவும் கூறி
அவளைக் குழப்ப மனமில்லாமல் மமௌனம் காத்தான்
யதுநந்தன்.
"எனக்கு எதுவும் ஆகாது. அது தான் விதி என்ைால்..."
என்று ராதா ஆரம்பிக்க, அவளைக் வகாபமாக
முளைத்தான் யதுநந்தன்.
அந்தப் வபச்ளச விடுத்து, "எனக்கு இந்த குழந்ளதங்க
கண்டிப்பா வவணும்." என்று ராதா உறுதியாக கூறினாள்.
"எனக்கு குழந்ளதகளை விட நீ முக்கியம்." என்று
யதுநந்தன் அழுத்தமாகக் கூை, "எனக்கு உங்களை
அப்பான்னு கூப்பிட குழந்ளதகள் வவணும்." அவன்
முகம் பார்த்து சிரித்த முகமாகக் கூறினாள்.
ராதாவின் பிடிவாதம் அறிந்து, யதுநந்தன் அவளைப்
பரிதாபமாக பார்க்க, அவன் ளககளை தன் ளககளுக்குள்
புளதத்துக் மகாண்டு, "நீங்க இருக்கும் வளர ராதாவின்
உயிர்த் துடிப்பு இருந்துகிட்வட இருக்கும். அளத யார்
நிளனத்தாலும், நிறுத்த முடியாது." என்று ராதா
அவனுக்குத் ளதரியம் ஊட்டும் விதமாகக் கூறினாள்.

அகிலாகண்ணன் 246
50:50
வமலும் ராதாளவ குழப்ப விரும்பாமல், அவள்
ளதரியத்ளத மகடுக்க விரும்பாமல், "அது உண்ளம
ராதா... " என்று அவள் வபாக்கில் வபசினான் யதுநந்தன்.
ராதாவின் வீட்டில் விஷயம் மதரிவிக்கப்பட, மசன்ை
முளை இருந்த ஆர்ப்பாட்டம் இந்த முளை இல்ளல.
மீனாட்சி, வலாகநாதன் இருவரும் நிம்மதி மபருமூச்சு
விட்டனர்.
"ஐந்தாறு மாசம் வபாகட்டும் மீனாட்சி... அப்புைம்
எல்லார் கிட்டயும் மசால்லுவவாம்." என்று வலாகநாதன்
அவர் கண்ணாடிளய துளடத்தபடிவய கூை, மீனாட்சி
சம்மதமாக தளல அளசத்தார்.
ராதாவின் வீட்டிலிருந்து, அளனவரும் வந்து ராதளவ
பார்த்துவிட்டுச் மசன்ைனர்.
அவர்கள் மசன்ை பின், "ராதா உங்க வீட்டுக்கு
வபாறியா ராதா. அங்க அத்ளத, சித்ரா எல்லாரும் உன்ளன
நல்லா பார்த்துப்பாங்க." என்று யதுநந்தன் பயத்வதாடு
வகட்க, ராதா அவளனக் வகாபமாக முளைத்தாள்.
ராதாவின் முளைப்ளப ரசித்துக் மகாண்டு, "சரி.. சரி..
உங்க அம்மா வீட்டுக்கு வபாறியா?" என்று
புன்னளகவயாடு வகட்டான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தனின் புன்னளகளய உள்வாங்கிக் மகாண்டு,
"என்ளன pack பண்ைதிவலவய குறியா இருக்கீங்க. நான்
இல்லாமல் ஒரு மாசம் ஜாலியா இருந்தீங்கவைா?" என்று
வகாபப்பார்ளவவயாடு நக்கல் மதானித்த குரலில் ராதா
வகட்டாள்.

அகிலாகண்ணன் 247
50:50
"உன் இஷ்டம் ராதா..." என்று யதுநந்தன் கூை, "நான்
இங்க தான் இருப்வபன்.. ஒன்பதாவது மாசம் வளர...
அப்புைம் தான் எங்க வீட்டுக்குப் வபாவவன்." என்று
மபருளமயாக கூறினாள் ராதா.
'மபண்கள் எங்க வீடுன்னு மசால்லலாம். ஆனால்,
நாம உங்க வீடுன்னு மசான்னால் சண்ளடக்கு
வந்துருவாங்க." என்று யதுநந்தன் மபாதுவாக
வயாசித்தான்.
யதுநந்தனின் எண்ணப் வபாக்கு அவன் கண்களில்
மதரிய ராதா அவனிடம் சண்ளடக்கு தயாரானாள்.
அளத அறிந்த யதுநந்தன், "ராதும்மா... இந்த
வநரத்தில்... No violence ... அப்புைம் குழந்ளதகளும் violence
கத்துப்பாங்க." என்று அவளைச் சமாதானப்படுத்த ராதா
உணர்ச்சி மபாங்க அவளனப் பார்த்தாள்.
கர்ப்ப காலம் எத்தளன இனிளமயானது. தன்
வயிற்ளைத் மதாட்டு பார்த்தாள் ராதா. 'எனக்குள் இரண்டு
உயிர்.' இந்த எண்ணம் ராதாளவ மமய் சிலிர்க்க ளவத்தது.
"இந்த தடளவ எல்லாம் நல்ல படியா
இருக்குமில்ளல." என்று ராதா கலக்கத்வதாடு சந்வதகமாக
யதுநந்தனிடம் வகட்டாள்.
அங்கு நீந்திக் மகாண்டிருந்த மீன்களை ராதாவிடம்
காட்டி, "அங்குப் பார்." என்று கூறினான் யதுநந்தன். இரு
குட்டி மீன்கள் வவகமாக நீந்திக் மகாண்டிருந்தது.
ராதா நம்பிக்ளகவயாடு தளல அளசத்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 248
50:50
"இந்த மாதிரி வநரத்தில் நல்லவத வயாசிக்கணும்.
எதிர்மளையான சிந்தளனகள் கூடாது. பயப்படக் கூடாது.
என் ராதும்மா... எப்மபாழுதும் வபால் ளதரியமா
இருக்கனும்." என்று அவளை தன் ளகவளைவிற்குள்
ளவத்துக் மகாண்டு கூறினான் யதுநந்தன்.
யதுநந்தன் கூறியளத காட்டிலும், அவன் குரலில்
இருந்த சந்வதாசம் ராதாளவ கவர்ந்தது. 'என் நந்தனின்
ஏக்கத்திற்கு... என் உயிளரக் மகாடுத்வதனும் முற்றுப்
புள்ளி ளவக்கும் பாக்கியத்ளத எனக்குக் மகாடு
இளைவா.' என்று மனதார வவண்டிக்மகாண்டாள் ராதா.
அவள் சிந்தளனளய களலக்கும் விதமாக,
"ராதும்மா...." என்று மமலிதாக அளழத்தான் யதுநந்தன்.
"ம்.. மசால்லுங்க...." என்று ராதா அவளன விட மமலிதாக
கூறினாள்.
"என்ளன ஒரு முளை நந்தன்னு கூப்பிடு ராதா." என்று
அவன் மகஞ்சுதலாக கூை, ராதா ஓர் குறும்புப்
புன்னளகவயாடு மறுப்பாகத் தளல அளசத்தாள்.
நாட்கள், மாதங்கைாக மாறின.
மசக்ளக ராதாளவ படுத்த, ராதா அளத ரசித்து
அனுபவித்தாள். யதுநந்தன் அவளைப் பாவமாக
பார்த்தபடி அவவைாடு சுற்றினான்.
ராதா வவளலக்குச் மசல்லவில்ளல. யதுநந்தன்
தாமதமாக மசன்று விளரவாக வீடு திரும்பினான்.
கர்ப்ப கால அவஸ்ளதகள் ஒரு மபண்ணுக்கு சுகம்.
அதுவும் அவளை உருகி உருகிக் கவனிக்க கணவனும்,

அகிலாகண்ணன் 249
50:50
உற்ைாரும் இருக்க அது ஓர் மபாற்காலம். காத்திருந்து
பிள்ளை வரம் கிளடக்கும் மபாழுது அந்த காலத்தின்
மகிளமளய வார்த்ளதகைால் மசால்ல முடியுமா?
ராதா அளத முழுளமயாக அனுபவித்தாள். யதுநந்தன்
அவவைாடு துளண நின்ைான்.
யதுநந்தனின் மதாண்ளடக்கும், மனதிற்கும்
இளடயில் ராதாளவ எண்ணி பயம் பந்தாக
உருண்வடாடியது. அளத மவளிவய மசால்லவும்
முடியாமல், விழுங்கவும் முடியாமல் தவித்தான். அது
ராதாவிற்கு மதரியாமலும் மளைத்தான்.
ராதாவின் வயிறு வமடிட்டு அழகாகக் காட்சி
அளித்தது.
ராதா வயிற்ளைத் தடவியபடி கண்ணாடியில் தன்
உருவத்ளதப் பார்த்து மகிழ்ந்தாள்.
"ராதா... அத்ளத அப்படிப் பார்க்க கூடாது. திருஷ்டி
ஆகிருமுன்னு மசான்னாங்க." என்று யதுநந்தன் கூை,
"நீங்க எப்மபாழுதிலிருந்து இமதல்லாம் நம்ப
ஆரம்பித்தீங்க?" என்று ராதா வகலியாக வகட்டாள்.
"அமதல்லாம் எனக்குத் மதரியாது." என்று யதுநந்தன்
தீவிரமாக கூை, "க்ளுக்..." என்ை துள்ைவலாடு ராதாவின்
வயிறு ஒரு பக்கமாக சற்று வீங்கித் மதரிந்தது.
ராதா ஆனந்த கூச்சவலாடு, யதுநந்தனின் ளகளய
பற்றி அவள் வயிற்றின் மீது ளவத்தாள்.

அகிலாகண்ணன் 250
50:50
யதுநந்தனின் ளககள் சில்லிட்டு நடுங்கியது.
ராதாவின் வயிற்றில் மதரிந்த அளசளவ யதுநந்தன்
உணர்ந்தான்.
யதுநந்தனின் நடுக்கத்ளதக் குளைத்து, அவளன வவறு
உலகத்திற்குச் சஞ்சரிக்க மசய்தது அந்த
அளசவு.யதுநந்தனின் பயம் மளைந்து, எதிர்பார்ப்பு
கூடியது.
50:50 சரிபாதியாக வாழ்ந்து மகாண்டிருந்த அவர்கள்
உலகத்தில், இன்னும் இரு ஜீவன்கள் வரப்வபாவளத
அவனுக்கு உணர்த்தியது அந்த அளசவு.
"வதங்க்ஸ் ராதா." என்று உணர்ச்சி மபாங்க கூறினான்
யதுநந்தன்.
"அது சரி... உங்க வதங்க்ஸ் நீங்கவை வச்சிக்வகாங்க.
இரண்டு ளபயன் மபயர். இரண்டு மபண் மபயர் மசலக்ட்
பண்ணனும்." என்று ராதா கூறினாள்.
"அப்புைம் பார்த்துக்கலாம் ராதா." என்று யதுநந்தன்
மபாறுளமயாக கூறினான்.
மாதங்கள் உருண்வடாடின... ராதாளவ சரியான
வநரத்தில் மசக் அப் அளழத்துச் மசன்ைான் யதுநந்தன்.
ராதா தூக்கத்தில் விழித்து, எழுந்து அமர, "என்னாச்சு
ராதும்மா?" என்று அக்களையாக விசாரித்தான் யதுநந்தன்.
"குழந்ளதங்க அம்மா மாதிரி இல்ளல. அப்பா மாதிரி
வசட்ளட... வயிற்றுக்குள் foot ball விளையாடுவது வபால்

அகிலாகண்ணன் 251
50:50
இருக்கு." என்று ராதா மபருமிதத்வதாடு கூை யதுநந்தன்
மபருளமயாக சிரித்தான்.
இரவில் படுக்க முடியாமல், ராதா தூக்கம் களலந்து
சிரமப்பட யதுநந்தனும் விழித்திருந்தான்.
"ஏங்க... நான் முழித்திருப்பதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு.
நீங்க ஏன் முழிச்சிருக்கீங்க?" என்று யதுநந்தனின் முகம்
பார்த்து வசார்வாகக் வகட்டாள் ராதா.
யதுநந்தன் ராதளவ பார்த்து,
நீ பாதி நான் பாதி கண்வண
அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண
நீயில்ளலவய இனி நானில்ளலவய உயிர் நீவய
என்று குறும்பு மகாப்பளிக்க பாடினான்.
"எல்லாம் மகாஞ்ச நாளைக்குத் தான்.. குழந்ளதங்க
வந்த உடன்... நீங்க ஆளை மாத்திருவீங்க." என்று வபாலி
வகாபத்வதாடு ராதா கூை, யதுநந்தன் தளல அளசத்துப்
புன்னளகத்தான்.
ராதா ஆளசயாக எதிர்பார்த்த, வளைகாப்பு நாளும்
வந்தது. ராதாவின் ஆளசப்படி, யதுநந்தன் அவளுக்காக
விமரிளசயாக வளைகாப்பு ஏற்பாடு மசய்திருந்தான்.
இரு கன்னத்திலும் சந்தனத்வதாடும், வமடிட்ட
வயிவராடும்… பட்டு வசளல உடுத்தி… அளனவரும்
அணிந்த வளையல்கவைாடு அமர்ந்திருந்த ராதாளவ
யதுநந்தன் கண் அகற்ைாமல் பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான்.

அகிலாகண்ணன் 252
50:50
ராதா அவளனப் புன்னளகவயாடு மபருமிதமாக
பார்க்க, அவர்கள் கடந்து வந்த கடினமான பாளத
அவர்கள் இருவருக்கும் நிளனவில்ளல. வளைகாப்பு
சிைப்பாக நடந்து முடிந்து அளனவரும் கிைம்பினர்.
ராதளவ அவள் தாய் வீட்டிற்கு அளழத்துச் மசல்ல
தயாராகும் மபாழுது, ராதாவின் முகம் சுருங்கியது.
அவள் முகமாற்ைத்ளத கவனித்து அளனவரும்
அருவக மசல்ல, "அம்மா.. ஏவதா ஒரு மாதிரி இருக்கு."
என்று ராதா கூை, "இன்னும் நாள் இருக்வக.." என்று
வயாசளனயாக சித்ரா கூறினாள்.
'வலி வருவதற்கு முன் admit மசய்ய வவண்டும். '
என்று மருத்துவர் கூறியது நிளனவு வர யதுநந்தனின்
பதட்டம் அதிகரித்தது.
ராதாவின் முகத்தில் வலிக்கான அறிகுறிகள் மதரிய,
அவளை மருத்துவமளனக்கு அளழத்து மசன்ைனர்.
ராதாளவ உள்வை அளழத்துச் மசன்ைனர். ராதாவின்
வலி அதிகரிக்க, ராதா சுற்றுப்புை நிளனவுகளை மைந்து
வவறு உலகத்திற்குச் சஞ்சரித்து மகாண்டிருந்தாள்.
சற்று பயத்வதாடும் அதீத ஆர்வத்வதாடும் ராதாவின்
குடும்பம் காத்திருந்தது.
யதுநந்தனின் சந்வதாசம், அவன் எதிர்பார்ப்பு
அத்தளனயும் மளைந்து ராதாவின் வலி நிளைந்த முகம்
அவளன மனளத ஆக்கிரமித்தது. அவன் பயம்
அதிகரித்தது.

அகிலாகண்ணன் 253
50:50
அவன் உள்ைம் ராதாவிற்காக வவண்டிக் மகாண்டது.

அகிலாகண்ணன் 254
50:50

அத்தியாயம் 25
யதுநந்தன், பதட்டத்வதாடு காத்திருக்க, அவனுக்கு
ஆதரவாக அவன் அருகில் நின்று மகாண்டிருந்தான் ஸ்ரீதர்.
இத்தளன வருடக் காத்திருப்ளப விட இன்ளைய
மநாடியின் காத்திருப்பின் வலிளய அதிகமாக
உணர்ந்தான் யதுநந்தன். 'ராதா அருகில் இல்ளல... அது
தான் காரணம்.' என்று எண்ணினான் யதுநந்தன்.
அவர்கள் காத்திருப்புக்கு, ஒரு ஆண் குழந்ளதளயயும்
ஒரு மபண் குழந்ளதளயயும் பரிசாக மபற்ைனர்.
குழந்ளதளயக் ளகயில் வாங்குவதற்கு யதுநந்தன்
அச்சம் மகாள்ை, ஒரு குழந்ளதளய மீனாட்சியும்,
மற்வைாரு குழந்ளதளய சித்ராவும் மபற்றுக் மகாண்டனர்.
யதுநந்தனின் கண்கள் ராதாளவ வதடியது.
ராதா, வசார்வாகப் படுத்திருந்தாள். அவள் மடியில்
மீனாட்சி குழந்ளதகளை ளவக்க, ராதா குழந்ளதகளின்
மநற்றியில் முத்தமிட்டாள். அவள் கண்களில் கண்ணீர்
வழிந்தது.
"ஏய் ராதா... இப்ப எதுக்கு அழை? பச்ளச உடம்பு
அழக் கூடாது." என்று சித்ரா கண்டிக்க, அளனவரும்
அவளை ஆவமாதித்தனர்.
ராதாவின் கண்ணில் நீர் நிற்காமல் வழிந்து
மகாண்டிருந்தது.

அகிலாகண்ணன் 255
50:50
"ராதா." என்று யதுநந்தன் கண்டிப்பாக அளழத்தான்.
ராதா, தன் மூச்ளச உள்ளித்து தன் அழுளகளய அடக்கிக்
மகாண்டாள். அது ஆனந்தக் கண்ணீராக இருந்தாலும்
சரி... நிம்மதியின் மவளிப்பாடாக இருந்தாலும் சரி...
ராதாவிற்கு அது நல்லதில்ளல என்ை எண்ணத்வதாடு
கண்டித்தான் யதுநந்தன்.
அளமதியாக நின்று, அவளையும் குழந்ளதகளையும்
பார்த்துக் மகாண்டிருந்தால் அவனுக்கு வபாதுமானதாக
இருந்தது. 'தன்னிடம் வபசினால் ராதா
உணர்ச்சிவசப்படுவாள்.' என்மைண்ணி ஒதுங்கி நின்ைான்
யதுநந்தன்.
"குழந்ளத அத்ளத மாதிரி இருக்கா? மாமா மாதிரி
இருக்கா?" என்று குழந்ளதகளை பார்த்தபடி சஞ்சனா
வகட்டாள்.
"எங்களுக்கு அவ்வைவு அறிவில்ளல சஞ்சனா...
மபரிய மனுஷி நீங்கவை மசால்லுங்க." என்று யதுநந்தன்
சஞ்சனாவுக்கு பதிலளித்தான்.
"இது நியாயமான வபச்சு." என்று சஞ்சனா
மபருளமயாக கூறி குழந்ளதகளை கூர்ளமயாகப்
பார்த்தாள்.
பல நிமிட ஆராய்ச்சிக்குப் பின், அளனவரின்
முகத்ளதயும் வநாட்டமிட்டாள்.
இரு பக்கமும் தளல அளசத்து, "யாளர மாதிரியும்
இல்ளல. குழந்ளதகளின் அழகு, அறிவு, துருதுருப்பு...
இப்படி எல்லாவற்ளையும் பார்க்கும் மபாழுது....

அகிலாகண்ணன் 256
50:50
இரண்டு குழந்ளதகளும் என்ளன மாதிரி தான்
இருக்காங்க." என்று தீவிரமாக கூறினாள் சஞ்சனா.
அங்கு ஒரு பலத்த சிரிப்பளல எழுந்தது.
"அத்ளத... என்ன மபயர் வயாசிச்சிருக்கீங்க?" என்று
சஞ்சனா வகட்க, "உங்க மாமா கிட்ட தான் வகட்கணும்."
என்று ராதா கூை, சஞ்சனா யதுநந்தளன பார்த்தாள்.
சஞ்சனா யதுநந்தளன வகள்வியாக பார்க்க, யதுநந்தன்
தன் புருவம் உயர்த்தி ராதாளவ வகள்வியாகப் பார்த்தான்.
"இத்தளன வருடத்தில் உங்க வீட்டில் மதுளரயா?
சிதம்பரமா? என்ன ஆட்சிமயன்று மதரியலிவய..." என்று
சித்ரா வயாசளனயாகக் வகட்டாள்.
"திருச்மசங்வகாடு." என்று யதுநந்தளன
மபருளமவயாடு பார்த்தாள் ராதா.
"அது தான் குடும்பம் சிைப்பாக இருக்கு." என்று கூறி
வலாகநாதன் தன் மகளையும், மருமகளனயும் கனிவவாடு
பார்த்தார்.
சிறிது வநரம் கழித்து, அவர்களுக்குத் தனிளம
மகாடுத்து ராதாவின் குடும்பம் கிைம்பினர்.
ராதா யதுநந்தளன மமௌனமாகப் பார்த்தாள்.
யதுநந்தன், கலங்கிய தன் கண்களை மூடிக் மகாண்டான்.
ஒரு மநாடியில் தன்ளன நிளல படுத்திக்க மகாண்டு,
ராதாவின் அருவக மசன்று, "குழந்ளதங்க மராம்ப
குட்டியா... அழகா இருக்காங்க..." என்று உணர்ச்சி
மபருக்வகாடு கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 257
50:50
ராதா வார்த்ளதகள் மவளி வராமல் தன் தளலளய
வமலும் கீழும் அளசத்தாள். "உன்ளன மாதிரி
மமன்ளமயா இருக்காங்க." என்று கரகரப்பான குரலில்
கூறினான் யதுநந்தன்.
"உங்களை விடவா?" என்று ராதாவின் உதடுகள்
வகட்க தவறிய வகள்விளய அவள் கண்கள் வகட்டது.
ராதாவின் மனளதப் புரிந்து மகாண்டு, மமலிதாக
சிரித்தான் யதுநந்தன்.
"நான் மராம்ப பயந்துட்வடன் ராதும்மா." என்று
கலங்கிய குரலில் கூறினான் யதுநந்தன்.
நீ பாதி நான் பாதி கண்வண
அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண
நீ பாதி நான் பாதி கண்வண
அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண
நீயில்ளலவய இனி நானில்ளலவய உயிர் நீவய
இடது விழியில் தூசி விழுந்தால்
வலது விழியும் கலங்கி விடுவம
இருட்டில் கூட இருக்கும் நிழல் நான்
இறுதி வளரக்கும் மதாடர்ந்து வருவவன்
சுளமயானது ஒரு சுகமானது சுளவ நீ தான்
நீ பாதி நான் பாதி கண்ணா

அகிலாகண்ணன் 258
50:50
அருகில் நீயின்றி தூங்காது கண்வண
நீயில்ளலவய இனி நானில்ளலவய உயிர் நீவய
ராதா மமலிதான குரலில் உணர்ந்து பாட, "ராதா.. நீ
என்ளன மாதிரி ஆகிட்ட..." என்று அவள் பாடிய
பாடலின் தாக்கத்வதாடு கூறினான் யதுநந்தன்.
"அவ்வைவு சீக்கிரம் உங்களை நிம்மதியா
விட்டுவிடுவவனா?" என்று ராதா வகலியாக வகட்டு
அவளன சகஜ நிளலக்கு அளழத்து வந்தாள் ராதா.
"அது தாவன." என்று யதுநந்தன் குறும்பு
மகாப்பளிக்கக் கூறினான்.
"நந்தன்..." என்று மமன்ளமயாக அளழத்தாள் ராதா.
யதுநந்தன், அவளை ஆனந்தமான ஆச்சரியத்வதாடு
பார்க்க, "குழந்ளதளயப் பரிசாக மகாடுத்து இப்படி
கூப்பிடணும்னு நிளனத்வதன். ஆனால் உங்களை
இத்தளன வருஷம் காக்க ளவப்வபன்னு எனக்கு
மதரியாம வபாச்சு." என்று ராதா உணர்ச்சி மபாங்க
கூறினாள்.
"காத்திருந்து கிளடக்கும் குழந்ளத வரமும் ஒரு சுகம்
தான் ராதா. ஒருவர் வமல் ஒருவர் மகாண்ட அன்ளப
மட்டுவம பிடிமானமாக ளவத்து வாழும் தம்பதியர் நாம
தாவன..." என்று யதுநந்தன் கூை, அப்மபாழுது உள்வை
நுளழந்த ஸ்ரீதர், "you are couples born as made for each other ..."
என்று அவர்களைப் பாராட்டும் விதமாகக் கூறினான்.

அகிலாகண்ணன் 259
50:50
இருவரும் மறுப்பாகத் தளல அளசத்து, "We live as if we
are made for each other..." என்று கூறி கண் சிமிட்டி
குறும்பாகச் சிரித்தனர்.
பத்து வருடங்கள் கழித்து....
மீன் மதாட்டியில் மீன்கள் அழகாக நீந்திக்
மகாண்டிருந்தது. கூஜாக்கள் அழகாகக் காட்சி அளித்தது.
நந்தன் ராதாவின் மகனும், மகளும் தீவிர
ஆவலாசளனயில் இருந்தனர். இவர்கள் வபசுவளத
மளைந்திருந்து வகட்டுக் மகாண்டிருந்தனர் ராதாவும்...
யதுநந்தனும்...
"என்னடா பண்ைது. என் Friends சிலர் வீட்டில்...
அம்மா மசான்னால் நடக்குது.. இல்ளல அப்பா
மசான்னால் நடக்குது.. யாவரா ஒருவளரச் சரி மசய்தால்
வபாதும்." என்று அவர்களின் மகள் வசாகமாக கூை ,
அவர்களின் மகன் ஆவமாதிப்பது வபால் தளல
அளசத்தான்.
"இங்கு அம்மா கிட்ட வகட்டால்... அம்மா அப்பா
முகத்ளத பார்ப்பாங்க. அப்பா கிட்ட வகட்டால், அப்பா
அம்மா முகத்ளத பார்ப்பாங்க. அம்மா கிட்ட
மசான்னால், அப்பாக்கு மதரிந்துவிடும்.. அப்பா கிட்ட
மசான்னால் அம்மாவுக்குத் மதரிந்துவிடும்." என்று
வசாகமாக கூறினான் அவர்கள் மகன்.
"ஒருவவளை.. அவங்க அப்படி இருப்பதால் தான்
நாம எல்லா விஷயத்திலும் BEST ஆக இருக்குவமா?"
என்று வகள்வியாக நிறுத்தினாள் அவர்களின் மகள்.

அகிலாகண்ணன் 260
50:50
"அதில் உங்களுக்கு என்ன சந்வதகம்?" என்று
கம்பீரமாக வகட்டுக்மகாண்வட யதுநந்தன் அங்கு வர,
இருவரும் அகப்பட்டுக் மகாண்டவர்கைாக திரு
திருமவன்று முழித்தனர்.
"நான் மசால்வது சரி தாவன ராதும்மா?" என்று
யதுநந்தன் வகட்க அவளன ஆவமாதிப்பது வபால் தளல
அளசத்தாள் ராதா.
ராதாவின் தளல அளசப்ளப எதிர்பார்த்து இரு
குழந்ளதகளும் அவளைப் பார்த்து குறும்பாகச்
சிரித்துவிட்டு ஓடினர்.
குழந்ளதகளின் குறும்ளப இருவரும் ரசித்துச்
சிரித்தனர்.
50 : 50 - வாழ்வில் கணவனும், மளனவியும்
ஒருவருக்மகாருவர் சரியான மதிப்பு மகாடுத்து சரி
பாதியாக வாழும் மபாழுது... அன்பு வமவலாங்கிப்
புரிதல் மலர்ந்து நம் வாழ்வு மட்டுமின்றி நம்
சந்ததியினரின் வாழும் சிைப்பாக அளமயும்.
50 : 50 நம் வாழ்வின் ஓட்டம் மவற்றியாக அளமயும்

அகிலாகண்ணன் 261