You are on page 1of 16

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

30. apríl 2019 | mesačník | ročník XXI | číslo 5

Záchrana Breziny Droždiareň prestala Pripravme sa


a bezpečnosť ľudí vyrábať na voľby do EP
 STR. 2 STR. 3 STR. 6 – 8

„„ Z OBSAHU

Prieskumy ukážu, ako


sa prepravujeme
 STR. 4

K čiernej skládke sa
priznal
 STR. 5

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
6. mája 2019 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Mierové námestie je Stavbou roka 2018


Tri ceny v súťaži Stavba roka 2018 a jednu medzinárod- hradu, dáva úžasnú atmosfé- „„ CENA VEREJNOSTI
nú cenu má na svojom konte rekonštrukcia Mierového ru námestiu,“ uviedol primátor
námestia v Trenčíne. Richard Rybníček. Okrem odborníkov mohli
stavby oceniť i bežní ľudia v in-
Ceny pre najlepšie stavby mi- projektantmi, architektmi, „„ CENA ÚNIE MIEST ternetovom hlasovaní. Aj tu
nulého roka udeľovala 27. marca Trenčanmi sme zhotovili stav- SLOVENSKA najviac zabodovalo Mierové
2019 odborná porota. Najskôr si bu, ktorá má dušu a ktorá spá- námestie. „Veľká vďaka Mestu
preštudovala technické doku- ja ľudí,“ povedal zástupca zho- Toto ocenenie zohľadňuje Trenčín za to, že našlo odvahu
mentácie a potom stavby osobne toviteľa, výkonný riaditeľ Ciest celospoločenský prínos v oblas- ísť do tohto projektu. Ďakujeme
obhliadla. Nitra, Juraj Serva. Radosť ti rozvoja miest a obcí Sloven- všetkým Trenčanom za ich ohľa-
Hlavnú cenu a titul Stavba z ocenenia mal i hlavný archi- ska. Opäť o ňom rozhodla od- duplnosť a toleranciu počas vý-
roka 2018 získala „Rekonštruk- tekt Trenčína, Martin Beďatš, borná porota, ktorá sa zhodla, stavby. Bol to náročný, ale krásny
cia Mierového námestia v Tren- ktorý pred i počas rekonštruk- že táto stavba si cenu zaslúži projekt,“ uviedol J. Serva z Ciest
číne“. Porota zvlášť ocenila, že cie odviedol kus práce a navrhol i za citlivý výber materiálov pri Nitra.
nové stavebné prvky veľmi cit- i zastrešenie pódia na námes- všetkých artefaktoch námes- Rekonštrukcia Mierové-
livo doplnili historický ráz ná- tí. Pripomeňme, že autorom tia a jeho povrchových úpra- ho námestia získala ešte jed-
mestia. Rekonštrukcia bola veľ- bronzového modelu Trenčína vách. „Celá táto aktivita bola nu cenu. BigSee Architecture
mi náročná aj pre koordináciu je Igor Mosný a za fontánu vďa- fantastická aj kvôli participácii Award si v Ljubljane prevzali
všetkých činností, keďže pred číme Jiřímu Plieštikovi. „Fon- občanov mesta, ktorí začali byť autori architektonického rieše-
obnovou plôch došlo k výme- tána sa krásne na námestí vy- na svoje mesto ešte viac hrdí,“ nia námestia Tomáš Rusín, Ivan
ne všetkých inžinierskych sie- níma, nevyvyšuje sa, ale ani sa povedal R. Rybníček pri prebe- Wahla, Petr Mutina z brnian-
tí. „Spolu s Mestom Trenčín, neponižuje pred majestátnosťou raní ceny. skeho Ateliéru RAW. (E. S.)
2 | INFO aktuality číslo 5 | ročník XXI

„„ EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
Záchrana Breziny a bezpečnosť ľudí
milí čitatelia, V apríli sa na viacerých miestach v lesoparku Brezina
začalo ťažiť drevo. Ide o nutnú likvidáciu stromov, ktoré
aj keď každé obdobie v roku má sú vážne napadnuté hubovým ochorením a škodlivým
svoje čaro, máj je máj. Nejde len hmyzom. Postihnuté sú najmä javory, jasene a vo vyššej
o lásky čas, ale o viac jasných miere i borovice a smreky.
a slnečných dní, ktoré dokážu
dať viac energie a dobrej nálady. Suché a choré stromy v blíz- celej Európe. Ochorenie napáda
Veríme, že sa nemýlime a tento kosti chodníkov a ciest ohrozu- všetky vekové štádia jaseňov. Dô-
mesiac bude pre všetkých pekný, jú návštevníkov lesoparku. Ide ležité je, v porastoch, kde sa ma-
úspešný a plný radosti. Májo- teda o bezpečnosť ľudí a zároveň sívnejšie prejavuje odumieranie
vé Info sa snaží v tom všetkom záchranu lesa. Dôvodom smut- stromov, nájsť tie, ktoré sa javia
nezaostať. Pripomíname v ňom ného stavu drevín sú klimatické ako zdravé. Tieto je dôležité za-
úžasné ocenenie nášho námes- zmeny. chovať a podporiť,“ tvrdí inšpek- „„ NÁHRADNÁ VÝSADBA
tia, ale aj športovcov, učiteľov, „Kým za celý minulý rok pad- torka Lesníckej ochranárskej NIE JE POTREBNÁ
nehovoriac o víťazstvách a úspe- li 2-3 stromy na chodníky, po služby, Valéria Longauerová.
choch ďalších Trenčanov. Len ktorých chodia ľudia, v tomto Výruby v lesoparku sa naj- Na Brezine ide o spracova-
tak ďalej, blahoželáme! roku ich len za prvé dva mesia- skôr dotýkali priestoru trasy nie roztrúsenej kalamity, nie
V apríli sme však zaznamena- ce bolo 15. Je to zradné, navo- z Juhu k hotelu, veľmi postihnu- sústredenej. Podľa lesného zá-
li aj iné témy – hynúce stromy nok strom nevyzerá, že je chorý, té je i okolie náučného chodníka kona nevzniká zalesňovacia po-
na Brezine (žiaľ), ukončenie len zrazu spadne a potom zistí- nad výstaviskom a riešiť sa mu- vinnosť. „Brezina je les, neodles-
zápachu z droždiarne (veríme, me, že korene má úplne zhnité. sia i dreviny nad oporným mú- ňujeme tu väčšiu súvislú plochu,
že definitívne), začiatok výstav- Aj náš lesopark je postihnutý kli- rom na Hviezdoslavovej ulici. kedy by bola náhradná výsadba
by cyklotrasy na Karpatskej, či matickými zmenami a umierajú „Žiaľ, iné riešenie ako výrub nutná. V takomto hustom poras-
nové polopodzemné kontajnery nám stromy. Musíme sa posta- nie je. Žiadne postreky, posypy te by navyše nové stromy nepreži-
na Olbrachtovej ulici. Do pozor- rať o to, aby neohrozovali ľudí,“ sa nedajú aplikovať. Zasiahnutý li,“ doplnil.
nosti dávame informácie s pri- skonštatoval primátor Richard je celý lesopark. Sú tu zóny s bo-
pravovaným Plánom udržateľ- Rybníček. rovicami, ktoré sú postihnuté „„ POZOR!
nej mobility (str. 4). Hromadný úhyn stromov sypavkami, ďalej tu máme hro-
V máji nás čaká veľa kultúrnych na Brezine potvrdili Lesnícka madný úhyn jaseňov. Postihnuté Odstraňovanie suchých
podujatí a venujeme sa opäť ochranárska služba Zvolen a sú ale aj javory a smreky. Každý a chorých stromov bude pokra-
i životnému prostrediu. Inak, okresný lesný úrad. Na Brezine druh týchto stromov má svojho čovať aj v najbližších týždňoch.
všimli sme si a ďakujeme, že via- sú najmä sadzovité ochorenia škodcu, vo vyššej miere sa objavili Lokality, v ktorých sa plánu-
cerí z vás ste pomohli Trenčínu kôry javorov a hromadné hynu- až v poslednom období vďaka kli- je alebo už vykonáva výrub, sú
v upratovaní toho, čo po sebe tie jaseňov. Jasene sú napadnu- matickým zmenám,“ skonštato- označené. Prosíme návštevní-
na rôznych miestach zanecha- té hubou podpňovkou a lykoka- val Ivan Jančička, odborný lesný kov Breziny, aby v záujme svojej
li iní ľudia. A hlásia sa ďalší zom jaseňovým. „Chradnutie hospodár z Mestského hospo- bezpečnosti dodržiavali zákaz
dobrovoľníci. VĎAKA! Budeme jaseňov sa aktuálne vyskytuje nie- dárstva a správy lesov. vstupu na vyznačené miesta.
sa vám venovať v budúcom Infe. len na Slovensku, ale takmer v (E. S.) FOTO: P. S.
A aj voľbám. Po tom, ako v Tren-

Rekonštrukcia plynovodu pokračuje


číne aj v 2.kole prezidentských
volieb vyhrala Zuzana Čaputo-
vá, pôjdeme voliť znovu. Máme
možnosť vybrať si, kto nás bude Spoločnosť SPP Distribúcia bude aj tento rok pokračovať M. R. Štefánika v úseku od Ho-
zastupovať v europarlamente v rekonštrukcii plynovodu. Ide o poslednú, III. etapu. Prá- tela Elizabeth po ulicu Kragu-
(str. 6 – 8). Šťastnú voľbu! ce sa dotknú Námestia SNP a úseku Ulice gen. M. R. Štefá- jevských hrdinov vťahovaním
Ale ešte predtým, nezabudnime nika od Hotela Elizabeth po ulicu Kragujevských hrdinov. do existujúceho potrubia. Na
na druhú májovú nedeľu – tá ceste budú otvorené štartovacie
patrí všetkým mamám, starým Na Námestí SNP začnú ply- resp. v blízkosti reštaurácie pri jamy, preto dôjde k čiastočnej
mamám, náhradným mamám. nári pracovať od 6. 5. 2019. Tre- podchode, dôjde k vykopaniu uzávierke štátnej cesty. Počas
Deň matiek si v Trenčíne pripo- ba počítať s rozkopaním chod- jednej štartovacej jamy, ktorá otvorenia dvoch jám pri križo-
menieme vďaka Materskému níka oproti ZUŠ K. Pádivého, ale chodcov a cyklistov neobme- vatke s ul. Kragujevských hrdi-
centru Srdiečko, ktoré všetkých pohyb chodcov tu bude obme- dzí v plynulom pohybe cez park. nov bude obmedzená doprava
pozýva na Míľu pre mamu. dzený len čiastočne. Rekon- Práce by tu mali byť hotové do MHD Trenčín. Podrobnejšie bu-
Podujatie sa uskutoční v sobo- štrukcia plynovodu sa bude od- 24. 5. 2019, kedy sa plynári pre- deme o tom informovať na webe
tu 11. mája od 10.00 do 14.00 tiaľ riešiť vťahovaním smerom sunú ďalej. V obnove plynovodu i v ďalšom vydaní Infa.
h. Ak ste ochotní podporiť túto do mestského parku. Pri ZUŠ, budú pokračovať na Ulici gen. (RED)
akciu a symbolicky vyjadriť
úctu a vďaku mamám a mater-
stvu, príďte prejsť jednu míľu po Súťažte a vyhrajte s INFO
uličkách centra mesta. Štart je
spred MC Srdiečko od 10.00 h. Odpovedzte a vyhrajte
Na námestí vás čaká kultúr- Vyhrajte dve voľné vstupenky na koncert skupiny Kortina, ktorý sa
ny a trochu i športový program uskutoční pri príležitosti Dňa matiek v nedeľu 19. 5. 2019 o 17.00
v podaní detí. hodine vo Hviezde.
Aké sú mená všetkých troch členov súčasnej zostavy hudobnej skupiny
Príjemné čítanie a pestrý máj! Kortina?
Nové Info vyjde 28. mája 2019. Odpovede posielajte do 13. mája 2019 na info@trencin.sk.
Vaša redakcia
30. apríl 2019 aktuality INFO | 3

Budujú cyklotrasu na Karpatskej ulici „„ STRUČNE


Od začiatku apríla sa pracuje na novej cyklotrase v Tren-
číne. Tá pribudne na Karpatskej ulici. Práce by mali byť
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR s projektom Zvýše-
A merický portál CNN Travel
zaradil Trenčín medzi 15
najromantickejších malých
ukončené do začiatku letných prázdnin. nie mestskej mobility budova- miest v strednej Európe. Zo
ním siete cyklistickej infraštruk- Slovenska je medzi nimi ešte
Cyklistický pruh na spoloč- Tento projekt je spolufinan- túry v Trenčíne: Trasa C – ul. Banská Štiavnica. Správu
nej cestičke pre chodcov a cyk- covaný Európskou úniou vo výš- Karpatská. Projekt bol úspeš- zverejnili 15. apríla 2019.
listov bude dlhý 270 metrov, ke 85 percent a 10 % zo štátneho ne vyhodnotený, Trenčín získal
vyznačený bude koridor pre cyk- rozpočtu SR. Zvyšných 5 % do- europeniaze na jeho realizáciu,
listov v dĺžke takmer 630 met- platí Mesto zo svojho rozpočtu. uskutočnilo sa verejné obstará-
rov a v rámci stavby sa počíta aj Trenčín teda získa takmer 119 vanie a jeho kontrola dopadla
s bezbariérovými a osvetlenými tisíc eur a z vlastných zdrojov tiež bez výhrad. Zhotoviteľom je
priechodmi pre chodcov s vodia- doplatí necelých 6 300 eur. Celá víťaz obstarávania – Cesty Nit-
cou líniou pre zrakovo postihnu- stavba bude teda stáť takmer ra, a. s. Práce by mali byť ukon-
tých a spomaľovacím prahom 125 tisíc eur. čené do troch mesiacov.
v križovatke s Rybárskou uli- Mesto Trenčín sa v rám- Prosíme vodičov, aby počas
cou. Všetko bude doplnené vo- ci Integrovaného regionálne- prác prechádzali týmto úsekom
dorovným a zvislým dopravným
značením.
ho operačného programu za-
pojilo do výzvy Ministerstva
so zvýšenou pozornosťou.
 (E. S.) V  treťom aprílovom týždni
sa začalo prvé celoploš-
né kosenie mesta. Mestské
časti kosia rovnaké firmy ako
Droždiareň prestala vyrábať POLOPODZEMNÉ minulý rok. Západ – Záhrad-
nícke služby Klačanský, s. r. o.,
Posledný dočasný súhlas na prevádzku malého zdroja
znečistenia ovzdušia pre spoločnosť Old Herold Hefe
KONTAJNERY Dubnica nad Váhom, Sever –
landart, s. r. o., Trenčín, Stred
vypršal 31. 3. 2019. Mesto Trenčín nový súhlas nevydalo. – AB Facility, s. r. o., Bratisla-
va, Juh – HALMEX – MG,
Spoločnosť prerušila pre- ktorá je materskou spoločnos- s. r. o., Trenčín. Službu Mesto
vádzku a od 1. apríla nevyrába. ťou Old Herold Hefe. Výsledkom vysúťažilo v roku 2016 na celé
Na mieste bol vykonaný štátny rokovania je prísľub, že výrob- štyri roky. Historické centrum
dohľad, prerušenie prevádzky nú prevádzku droždiarne, kto- a vybrané areály škôl a škôlok
droždiarne mestu potvrdili aj rá svojim zápachom znepríjem- kosí i naďalej Mestské hospo-
právni zástupcovia spoločnos- ňovala život obyvateľom nášho dárstvo a správa lesov. Školy,
ti. Navyše, 16. apríla 2019 vydal mesta, na začiatku budúceho Pribudli v apríli na Ulici I. ktoré majú kosačku, si svoj
Stavebný úrad Mesta Trenčín roka presťahujú inam. Ak spo- Olbrachta. Určené sú pre by- areál kosia samy.
rozhodnutie, ktorým nariadil ločnosť podá voči rozhodnutiu tové domy Soblahovská 1104,
spoločnosti odstránenie staveb-
ných úprav vykonaných bez sta-
vebného povolenia. Zároveň sa
stavebného úradu o odstráne-
ní stavebných úprav odvolanie,
bude o ňom rozhodovať okresný
1105 a I. Olbrachta 7585 na
odkladanie komunálneho od-
padu, plastov, papiera, skla
D o práce na bicykli bude
v Trenčíne počas mája
jazdiť približne takmer 100
vedenie mesta stretlo s predsta- úrad ako nadriadený orgán sta- a kovov. Ide o mestskú inves- tímov. Toľko sa ich do uzávier-
viteľmi spoločnosti Lallemand, vebného úradu.(RED) tičnú akciu. FOTO: P. S. ky novín zaregistrovalo do
celonárodnej súťaže. Ak sa
chcete pridať, registrácia tímov
KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA je možná ešte do 5. mája 2019.

Aprílové rokovanie trenčianskych mestských poslancov napojenie je potrebné zmeniť


sa uskutočnilo v stredu 24.4.2019. Opäť ste ho mohli túto plochu. Jediným legitímnym
sledovať v priamom prenose. nástrojom je transparentný pro-
ces podľa stavebného i environ-
„„ Poslanci sa v úvode obozná- na začatie procesu samostatnej mentálneho zákona. Samotnú
mili s finančnou situáciou mes- zmeny Územného plánu mesta zmenu funkčného využitia tejto
ta. Celkový dlh k 31. 3. 2019 v lokalite bývalého priemyselné- plochy budú poslanci schvaľovať
bol vo výške 16,3 milióna eur, ho areálu Merina. Ide o zmenu až po všetkých krokoch, vrátane
teda 298 eur na obyvateľa. Cel- funkčného využitia malej plochy pripomienkovania, pravdepo-
ková suma dlhu Mesta Trenčín
definovaná zákonom o rozpoč-
tových pravidlách k 31. 3. 2019
s funkciou pešej zóny, dotýkajú-
cej sa existujúcej okružnej kri-
žovatky. Približne polovica úze-
dobne na jeseň 2019.
„„ Mestský parlament schválil
aj zmenu rozpočtu. Vyčlenil na-
N a zápise do 1. ročníka zák-
ladných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Trenčín
predstavovala 29,57 percenta mia bývalej Meriny už má dnes príklad peniaze na rekonštruk- sa zúčastnilo 600 detí.
bežných príjmov mesta za rok v územnom pláne funkčné vy- ciu múrika na Nábrežnej uli-
2018, pričom zákonná maxi-
málna možná miera zadlženosti
je 60 percent.
užitie umožňujúce obchodnú a
administratívnu vybavenosť, bý-
vanie, či ďalšie doplňujúce funk-
ci a aj financie na kúpu nového
konvektomatu pre školskú jedá-
leň ZŠ, Kubranská.
O d 17. 4. do 31. 5. 2019
zisťuje Štatistický úrad
SR úroveň vybavenosti do-
„„ Zastupiteľstvo dalo súhlas cie. Pre kvalitnejšie dopravné (E. S.) mácností informačnými a ko-
munikačnými technológia-
29. 5. 2019 o 9.30 hodine mi a schopnosť ich využitia
VEREJNÉ Pozývame občanov na májové verejné zasadnutie trenčianskeho obyvateľmi. Pracovník ŠÚ SR
ZASADNUTIE Mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101 poverený funkciou opytova-
teľa je povinný preukázať sa
na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Rokovanie budete mať
ZASTUPITEĽSTVA možnosť sledovať aj online na www.trencin.sk. v domácnostiach osobitným
poverením.
4 | INFO aktuality číslo 5 | ročník XXI

Prieskumy ukážu, ako sa prepravujeme


Získané dáta budú využité pri plánovaní dopravy v na- „„ CESTOVNÉ DENNÍKY obsadenosť parkovacích miest
šom meste. DOMÁCNOSTÍ v Trenčíne. Denné meranie sa
uskutoční nezávisle od smerové-
Prvým typom priesku- ho a nočného prieskumu,“ dopĺ-
mu v rámci PUM bude tzv. ňa P. Neuwirth.
prieskum dopravného správa-
nia. Na celom sledovanom úze- „„ POČÍTAŤ BUDÚ
mí bude náhodne vybratých 900 AJ RADARY
domácností. Ich členov sa budú
anonymne pýtať na cesty, ktoré Na rozdiel od prieskumu
podnikli v jednom vopred sta- smerového a parkovania v noci,
novenom dni. Ako hovorí Petr ktoré sa uskutočnia počas 24
Kouřil, ktorý tento prieskum hodín, prieskum s automatický-
organizuje, s prosbou o vypl- mi počítadlami dopravy sa bude
nenie tzv. cestovných denní- uskutočňovať počas 4 týždňov,
kov budú navštevovať vybrané a to od polovice mája do polovi-
domácnosti v máji, júni a tiež ce júna. „Na meranie už nebudú
na jeseň v septembri a októbri použité kamery, ale radary, ktoré
vyškolení opytovatelia z agen- budú na 10 vybraných miestach
V jarných a jesenných me- každú štyridsiatu domácnosť túry SC&C. Informácie z týchto v Trenčíne počítať prechádzajú-
siacoch tohto roka sa v Trenčí- oslovia naši opytovatelia s pros- denníkov budú mať podľa neho ce vozidlá,“ popisuje spôsob me-
ne a jeho okolí uskutoční viace- bou o vyplnenie dotazníka zame- zásadný význam pre ďalší pro- raní P. Neuwirth. Cieľom tohoto
ro prieskumov, ktorých cieľom je raného na dopravné správanie ces plánovania. „Dozvieme sa prieskumu je získať dlhodobé
zistiť, ako sa tunajší obyvatelia obyvateľstva.“ z nich, za akými aktivitami ľu- dáta o zmenách v intenzite do-
prepravujú. Výsledky priesku- Prieskumy budú robiť dia cestujú, aké k tomu využívajú pravy počas celého dňa, a to aj
mov sú nevyhnutné pre kvalitné na území samotného Trenčí- dopravné prostriedky, koľko času s ohľadom na dni v týždni.
naplánovanie budúcich doprav- na i na území obcí, s ktorými im zaberie cestovanie a na aké
ných opatrení, inak povedané má silné dopravné väzby. Pôjde vzdialenosti cestujú. Iba takto „„ ĽUDIA V MHD
zostavenie Plánu udržateľnej Adamovské Kochanovce, Dolnú môžeme dopravu plánovať tak,
mobility (PUM). Súču, Drietomu, Hornú Súču, aby zodpovedala skutočným po- Posledným typom priesku-
„Na jar pripravujeme hneď Hrabovku, Chocholnú-Velčice, trebám obyvateľov,“ vysvetľuje mu, ktorý sa uskutoční pre po-
niekoľko prieskumov dopravy,“ Ivanovce, Kostolnú-Záriečie, P. Kouřil. treby zostavenia PUM, je tzv.
hovorí Michal Bajgart z brnian- Krivosúd-Bodovku, Melčice- vozidlový prieskum mestskej
ského Centra dopravného vý- -Lieskové, Mníchovu Lehotu, „„ SMER CIEST hromadnej dopravy. Jeho cie-
skumu (CDV), ktoré má plán Opatovce, Selec, Skalku nad Vá- A PARKOVANIE V NOCI ľom bude zistiť, koľko ľudí ces-
na starosti. „Našich pracovníkov hom, Soblahov, Štvrtok, Tren- tuje jednotlivými spojmi. V bež-
uvidíte pri cestách merať intenzi- čiansku Teplú, Trenčianskú Rovnako dôležitý je tzv. sme- ný májový pracovný deň bude
tu dopravy, pri prieskume parko- Turnú, Trenčianske Stankovce, rový prieskum. Uskutoční sa vo v každom spoji človek, ktorý
vania či pri sčitovaní pasažierov Trenčianske Teplice, Veľké Bie- štvrtok 16. mája v čase od 6.00 bude do formulára zaznamená-
v hromadnej doprave. Približne rovce a Zamarovce. do 18.00. Na 67 miestach v skú- vať počet nastupujúcich a vy-
manom území budú umiestnené stupujúcich na jednotlivých
kamery, sledujúce pohyb vozi- zastávkach. „Tento prieskum do-
NOVÉ PARKOVISKÁ V ROKU 2019 diel. Cieľom je určiť podiel tran-
zitnej dopravy a podiel dopravy
plní informácie o výmene cestujú-
cich na jednotlivých zastávkach
Nájsť a vytvoriť plochy parkovania. Dovtedy pribudne vo vnútri územia. „Aj keď sú ka- a priebežnej naplnenosti spojov,“
na parkovanie na sídliskách Juh na Juhu a Sihoti približne 280 mery schopné sledovať jednotlivé vysvetľuje účel prieskumu Ri-
I a II a Sihoť III a IV je zložitej- parkovacích miest. Návrh termí- vozidlá, určovať približnú trasu chard Turek z CDV.
šie ako inde v meste. Tieto loka- nu rozšírenia regulovaného par- ich pohybu a napríklad dokonca Z popisu prieskumov vyplý-
lity sú charakteristické hustou kovania predloží primátor mesta rozlišovať medzi osobným a ná- va, o aké rozsiahle merania pôj-
zástavbou, veľkou koncentrá- na rokovaní mestského zastupi- kladným vozidlom, získané infor- de. Dá sa predpokladať, že každý
ciou ľudí, pribúdajúcim počtom teľstva 29. mája 2019. mácie sú dokonale anonymizova- občan žijúci v skúmanej oblasti
vozidiel a najmä, sú priestorovo né,“ hovorí Petr Neuwirth, ktorý s niektorým z prieskumov príde
limitované. Vlani naplánovanú „„ VÝSTAVBA organizuje smerový prieskum. do styku, či už ako cestujúci au-
výstavbu parkovacích miest za- V TOMTO ROKU Smerový prieskum tesne tom, mestskou hromadnou do-
stavilo napadnutie stavebných nadviaže na prieskum parkova- pravou, alebo ako respondent
konaní Združením domových Juh Ulice Mateja Bela 28 – 29, nia v noci. Počas predchádza- prieskumu dopravného správa-
samospráv Bratislava, čo spôso- Novomeského, Šmidkeho, Vý- júcej noci, zo stredy 15. na štvr- nia. „Prieskumy nijako nenaru-
bilo zdržanie výstavby. Časť par- chodná (nad školou), Západná, tok 16. mája, od 23.00 do 4.00 šia bežný chod mesta. Získané
kovísk sme stihli postaviť (napr. J. Halašu, budú terénni pracovníci za- informácie poslúžia k úžitku nás
na Lavičkovej, Halalovke či Ša- Sihoť Ulice Žilinská, Gagarino- znamenávať všetky zaparkova- všetkých, pre zlepšenie dopra-
fárikovej), ďalšie sa začali sta- va, Pod Skalkou, Sibírska, M. né autá na verejne dostupných vy a kvality života v našom mes-
vať na konci roka 2018. Práce Turkovej, priestranstvách a parkoviskách. te,“ ubezpečuje vedúci útvaru
pokračovali po zimnej prestáv- Stred Vnútrobloky Inovec- „Získané údaje prepojíme s in- mobility Mesta Trenčín, Róbert
ke dokončením a doznačovaním ká 16 – 26, 28 – 38, 40 – 50, formáciami o pohybe vozidiel Hartmann. Viac o plánovaných
parkovísk. Zároveň sa začala 52 – 62, Dlhé Hony (Smažien- z nasledujúceho dňa. Okrem prieskumoch nájdete na www.
výstavba nových parkovacích ka), Dlhé Hony, vnútrobloky nočného prieskumu parkova- trencin.sk/pum.
miest v lokalitách, kde sa plá- na Strojárenskej. nia sa uskutoční i prieskum par-
nuje od jesene rozšíriť regulácia (RED) kovania vo dne, aby sme zistili (RED) FOTO: ARCHÍV CDV
30. apríl 2019 čisté mesto INFO | 5

K čiernej skládke sa priznal


V časti Kubrica na ceste o odpadoch dostal blokovú po-
k chate OSP sa objavila nelegál- kutu 20 €. Skládku odstránil ešte
na skládka odpadu. Išlo o domo- v ten istý deň. Stalo sa to v pon-
vý odpad, záhradný odpad, kar- delok 25. marca, odpad mohol
tónové obaly, odložené tam bolo pokojne zaviezť do najbližšieho
aj plážové ležadlo, vešiak na su- zberného dvora Na Zábraní, kde
šenie bielizne a solárna sprcha. ho ako občan mesta mohol odlo-
Mestskí policajti zistili, že pô- žiť zdarma. Tento zberný dvor je
vodcom je obyvateľ Trenčína. otvorený od pondelka do sobo-
K nelegálnej skládke sa priznal ty 8.00 – 17.30, pre odovzdanie
So skládkou Bez skládky
a svoje konanie oľutoval. Za ne- drobného stavebného odpadu
rešpektovanie VZN č. 7/2016 do 17.00 hod. (RED), FOTO: MSP

Jarná deratizácia v meste Trenčín DOTÁCIE V OBLASTI


Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Tren-
„„ Od 2. do 15. mája zabezpečí
deratizáciu priestranstiev verej-
„„ Od 2. do 15. mája bude na úze-
mí mesta deratizovať verejnú ka-
ŽIVOTNÉHO
číne vydal výzvu na reguláciu
živočíšnych škodcov v termíne
nej zelene Mesto Trenčín v roz-
sahu približne 110 ha vrátane
nalizáciu, ktorú má v správe, spo-
ločnosť TVK, a. s., Trenčín.
PROSTREDIA
od 1. do 31. mája 2019. stojísk smetných nádob na ve- „„ Povinnosť zabezpečiť derati- V prvom dotačnom kole bola
Vyzýva Mesto Trenčín, fyzic- rejnej zeleni a objektov v majet- záciu svojich objektov, ich oko- v oblasti životného prostredia
ké osoby – občanov, fyzické oso- ku mesta. Pôjde o lokality: síd- lia a prípojok kanalizácie pred na rok 2019 Komisiou životné-
by – podnikateľov a právnické lisko Kvetná; Zámostie – Nové objektmi majú aj všetky bytové ho prostredia, dopravy, investícií
osoby na území mesta Trenčín. Zlatovce, Zlatovce; Zámostie družstvá, bytové spoločenstvá, a územného plánovania schvá-
Cieľom je predchádzanie vzni- – pred železnicou; JUH; Cen- poľnohospodárske družstvá, pod- lená podpora troch projektov
ku a šíreniu prenosných ocho- trum – Dolné mesto; Bytovky niky, prevádzky podnikania a or- v celkovej sume 2545 eur: Zaži
rení. Touto výzvou je uložená pri Leoni; Noviny; Sihoť I., II., ganizácie, ktoré spravujú objekty Trenčín, o. z. na prenájom 2 ks
povinnosť zabezpečiť plnenie III., IV; Pod Sokolice; Kubrá; na území mesta Trenčín, vlastníci mobilných toaliet 791 €, OZ rodi-
opatrenia podľa zákona o ochra- Kubrica; Opatová. Majitelia do- bytových domov a objektov, uží- čov pri MŠ na Šafárikovej na vy-
ne, podpore a rozvoji verejné- mácich a spoločenských zvierat vatelia nehnuteľností a pozem- budovanie 6 vyvýšených záho-
ho zdravia. Výzva je uverejnená by v tomto čase mali zvýšiť kon- kov. Zvýšený výskyt hlodavcov nov v átriu MŠ 966 €, Asociácia
na webovej stránke úradu www. trolu ich pohybu na verejných na verejných pozemkoch nahláste zväzov zdravotne postihnutých
ruvztn.sk, i na stránke mesta priestranstvách zelene a zabrá- na Útvar stavebný a životného na nákup stromčekov, revitali-
www.trencin.sk. niť kontaktu s návnadami. prostredia MsÚ v Trenčíne. záciu trávnikov a rekonštrukciu
átria 788 €. Nakoľko je na dotá-
Harmonogram čistenia ulíc a chodníkov v mestskej časti Západ cie v oblasti životného prostredia
v tomto roku vyčlenených 3200
10. 5. 7.30 – 19.30 Staničná, Piešťanská, Veľkomoravská od Bratislavskej po Piešťanskú, Svätoplukova eur, komisia navrhla zvyšných
10. 5. 19.30 – 7.30 Zlatovská, Veľkomoravská od Piešťanskej po štadión OZETA 655 eur prerozdeliť v druhom
kole, ktoré malo uzávierku prijí-
13. 5. 7.30 – 19.30 Brančíkova, Rastislavova, Royova, Žabinská, Ľ. Stárka – smer čierny mostek
mania žiadostí 30. 4. 2019. (RED)
13. 5. 19.30 – 7.30 Brnianska od kruhového objazdu Záblatie po Ľ. Stárka
14. 5.
14. 5.
7.30 – 19.30
19.30 – 7.30
Duklianskych hrdinov, Továrenská, Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná
Ľ. Stárka, Brnianska okolo Stavokovu
PRE MENEJ
15. 5. 7.30 – 19.30 J. Hollého, Budovateľská, Vážska, Lipová, Javorová, Prúdy PLASTOVÉHO
15. 5. 19.30 – 7.30 Kvetná, Školská ODPADU
16. 5. 7.30 – 19.30 Brezová, Višňová, Jedľová, Orgovánová Primátor mesta Richard
Rybníček v zmysle celoeuróp-
16. 5. 19.30 – 7.30 Priemyselný park – od diaľničného privádzača po AUO hlavnú bránu
skej stratégie pre plasty vydal
17. 5. 7.30 – 19.30 Orechové, Istebník – M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká, Súhrady v apríli odporúčanie k znižova-
17. 5. 19.30 – 7.30 Priemyselný park – okolo AUO, Horné Orechové niu množstva produkovaného
plastového odpadu pre mestský
20. 5. 7.30 – 19.30 Orechové, Istebník – Jánošikova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová, Jahodová úrad, mestské rozpočtové orga-
20. 5. 19.30 – 7.30 Kasárenská po AOZ, spojnica Na kamenci nizácie, školy i materské školy.
Odporučil zaviesť tieto opatre-
21. 5. 7.30 – 19.30 Orechové Istebník – Lesnícka, M. slovenskej, Chotárna, Orechovská nia: nákup nápojov vo vratných
22. 5. 7.30 – 19.30 Zlatovce – Okružná, Na záhrade, Na dolinách, Slivková, J. Prháčka, Hroznová zálohovaných obaloch, používa-
nie vody z vodovodu namiesto
23. 5. 7.30 – 19.30 Zlatovce – Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská
balenej vody, minimalizovanie
24. 5. 7.30 – 19.30 Zlatovce – Na vinohrady, Hlavná, Hanzlíkovská – od Kamenca po žel. priecestie používania jednorazových prí-
27. 5. 7.30 – 19.30 Zlatovce – J. Psotného, Záblatie – Pri parku, Ku kyselke, Sigôtky borov, riadu a tašiek, používanie
rozložiteľných materiálov na-
28. 5. 7.30 – 19.30 Záblatie – od miesta otáčania autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné Pažite miesto plastu, uprednostňova-
29. 5. 7.30 – 19.30 Dorábky, nedorobky nie nebalených produktov a opa-
kované využívanie obalov.
29. 5. 7.30 – 19.30 Dorábky, nedorobky (RED)
6 | INFO aktuality číslo 5 | ročník XXI

Pripravme sa na voľby do Európskeho parlamentu


Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Sloven- Občan SR, ktorý tu nemá trvalý v členskom štáte EÚ, ktorého je
skej republiky (SR) sa voľby do Európskeho parlamentu pobyt a ani na území iného člen- štátnym občanom. Voliť do EP
(EP) uskutočnia v sobotu 25. mája 2019. Volebné miest- ského štátu EÚ, má právo voliť v tých istých voľbách možno len
nosti budú pre voličov otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. do EP, ak sa v deň konania volieb v jednom členskom štáte EÚ.
zdržiava na území SR. Právo vo- Na riadne organizačno-tech-
Právo voliť do EP na úze- a občan iného členského štá- liť do EP na území SR nemá ob- nické zabezpečenie volieb pri-
mí SR má občan SR, ktorý tu Európskej únie, ktorý má čan iného členského štátu, kto- mátor mesta určil 50 volebných
má na území SR trvalý pobyt, na území SR trvalý pobyt. rý bol pozbavený práva voliť okrskov.

Vymedzenie území volebných okrskov a volebných miestností je nasledovné:


Číslo
Vymedzenie územia volebného okrsku
okrsku Volebná miestnosť
Veliteľstvo síl výcviku a podpory Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka Aurélia,
1. OS SR (ODA) Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínová, Sládkovičova, Jaselská,
Hviezdoslavova 205/16 Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského
Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského, Jilemnického,
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
2. I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. Churu,
1. mája 168/7
Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná
Kultúrne stredisko
Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka, Legionárska
3. DLHÉ HONY
nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30
28. októbra 1169/7
Kultúrne stredisko
4. DLHÉ HONY Soblahovská nepárne č. 1 – 39
28. októbra 1169/7
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám., Veterná,
5.
Bezručova 1228/66 Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku Štvrtiam
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 2 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky,
6.
Bezručova 1228/66 Na Zongorke
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
7. Inovecká nepárne č. 1 –3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16
Dlhé Hony 1155/1
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
8. 28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony
Dlhé Hony 1155/1
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
9. Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92
Dlhé Hony 1155/1
MATERSKÁ ŠKOLA Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova, Jána
10.
Stromová 2538/3 Zemana
MATERSKÁ ŠKOLA Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65 – 127,
11.
Stromová 2538/3 párne č. 100 – 162
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
12. Západná, Saratovská 2 a 4
L. Novomeského 2692/11
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
13. Jána Halašu
L. Novomeského 2692/11
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
14. L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10
L. Novomeského 2692/11
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
15. K. Šmidkeho
L. Novomeského 2692/11
Kultúrne stredisko JUH
16. Šafárikova
Kyjevská 3183
Kultúrne stredisko JUH
17. Bazovského, Liptovská, Južná
Kyjevská 3183

Kultúrne stredisko JUH


18. Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny
Kyjevská 3183
Kultúrne stredisko JUH
19. Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55
Kyjevská 3183
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Mateja Bela nepárne čísla
20.
Východná 2435/9 1 – 35
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
21. Mateja Bela všetky párne čísla
Východná 2435/9
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
22. Halalovka č. 1 – 20
Východná 2435/9
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
23. Halalovka č . 21 – 40
Východná 2435/9
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
24. Halalovka č. 41 – 71
Východná 2435/9
30. apríl 2019 aktuality INFO | 7

Zariadenie pre seniorov


25. Lavičková, Východná
Lavičková 2383/10
TRENČIANSKA UNIVERZITA
26. A. DUBČEKA Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova
Študentská 1638/3
TRENČIANSKA UNIVERZITA
27. A. DUBČEKA Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32 – 46
Študentská 1638/3
MATERSKÁ ŠKOLA Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana nepárne č.
28.
Švermova 1631/24 1 – 35, párne č. 2 – 8
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne
29.
Hodžova 1487/37 č. 2 – 8, 17. novembra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
30. Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej
Hodžova 1487/37
CENTRUM SENIOROV,
31. Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská
Osvienčimská 1720/3
CENTRUM SENIOROV, Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej, Pod Skalkou,
32.
Osvienčimská 1720/3 Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, Tichá
MATERSKÁ ŠKOLA
33. Žilinská, Clementisova,
Opatovská 654/39
MATERSKÁ ŠKOLA
34. I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96
Opatovská 654/39
MATERSKÁ ŠKOLA
35. Pádivého, Sibírska
Opatovská 654/39
Kultúrne stredisko OPATOVÁ 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod drienim, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 –
36.
Opatovská 96/220 240, Mníšna
Kultúrne stredisko KUBRÁ Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica, Za humnami,
37.
Kubranská 63/94 Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé
Kultúrne stredisko KUBRÁ
38. Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu
Kubranská 63/94
Kultúrne stredisko KUBRICA
39. Kubrická
Kubrická 56/60
Stredná odborná škola
40. Pod Sokolice, Gen. M.R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku
Pod Sokolice 519/14
Stredná odborná škola Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne č. 10 – 84,
41.
Pod Sokolice 519/14 Sadová
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne č. 1 – 119,
42.
Veľkomoravská 2160/12 párne č. 2 – 48
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
43. Hollého, Ľ. Stárka, Piešťanská
Veľkomoravská 2160/12
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
44. Duklianskych hrdinov
Veľkomoravská 2160/12
MATERSKÁ ŠKOLA Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Hroznová, Majerská, Medňanského,
45.
Medňanského 360/34 Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska
KD ISTEBNÍK Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní, Radlinského,
46.
Medňanského 360/34 Súhrady, Široká, Žabinská
Trenčianske vodárne
Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, Brnianska,
47. a kanalizácie, a.s. (TVK)
Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska
Kožušnícka 72/4
Trenčianske vodárne
48. a kanalizácie, a.s. (TVK) Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská
Kožušnícka 72/4
Kultúrne stredisko ZLATOVCE Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na Kamenci, Na vinohrady, Na záhrade,
49.
Hlavná 495/10 Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, Jána Prháčka, Vladimíra Predmerského, K mlyniskám
Kultúrne stredisko ZÁBLATIE Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 116,
50.
Záblatská 2/27 Záblatská, Cez ohrady, Kňažské

Nezabudnite si vziať so sebou preukaz totožnosti


Volič hlasuje v poradí, sa mu neumožní. Svoju totož- cestovným dokla­dom, ku ktoré- vlastnoručným podpisom. Ak
v akom prišiel do volebnej nosť pre­ ukáže predložením mu priloží čestné prehlásenie tak urobiť nemôže alebo ak pre­
miest­nosti. Hlasuje osobne, občianske­ ho preukazu alebo o pobyte v cudzine. Okrsko- vzatie odmietne podpísať, pred­
zastúpe­nie inou osobou nie je pobytového preukazu občana vá volebná komisia za­krúžkuje seda okrskovej volebnej komi­
prípustné. Podmienkou vydania EÚ. poradové číslo voliča v zozna- sie poznamená túto skutočnosť
hlasova­cích lístkov je preukáza- Ak nemá trvalý pobyt me, vydá mu hlasovacie lístky v zozname voličov. Ďalšie in-
nie to­tožnosti. Ak volič nepre- na území SR a ani na území iné- a prázdnu obálku opatre­nú od- formácie k nadchádzajúcim voľ-
ukáže svoju totožnosť do skon- ho členského štátu EÚ, preuka- tlačkom úradnej pečiatky mes- bám na strane 8.
čenia hlasovania, hlasovanie zuje svoju totožnosť slovenským ta. Ich prevzatie potvrdí vo­
lič
8 | INFO aktuality číslo 5 | ročník XXI

Volebný servis k voľbám do Európskeho parlamentu


„„ VYBERÁME JEDEN na úpravu hlasovacích lístkov voličov, ktorí požiadali o hlaso- môže volič požiadať osobne,
HLASOVACÍ LÍSTOK inú spôsobilú osobu (nie však vanie mimo volebnej miestnos- najneskôr posledný pracovný
člena okrskovej volebnej komi- ti. Vyslaní členovia okrskovej vo- deň pred konaním volieb 24. 5.
Pred hlasovaním sa musí sie), aby podľa jeho pokynov lebnej komisie zabezpečia, aby 2019 do 14.00 h. Mesto vydá
každý volič odobrať do oso- a zákona upravila hlasovací bola zachovaná tajnosť hlasova- hlasovací preukaz bezodklad-
bitného priestoru určeného lístok a vložila do obálky. nia a aby ten, kto hlasoval, pod- ne. Môže tiež požiadať v lis-
na úpravu hlasovacích lístkov. písal prevzatie hlasovacích líst- tinnej forme alebo elektronic-
Voličovi, ktorý do neho nevstú- „„ HLASOVANIE kov a obálky. Požiadavku o voľbu ky na evidencia.kc@trencin.sk
pi, okrsková volebná komisia DO PRENOSNEJ do prenosnej volebnej schrán- tak, aby žiadosť bola doručená
hlasovanie neumožní. V osobit- SCHRÁNKY ky je možné nahlásiť do 24. 5. mestu najneskôr 15 pracovných
nom priestore buď vloží 1 hla- 2019 na Mestskom úrade v Tren- dní predo dňom konania vo-
sovací lístok bez ďalšej úpravy Volič, ktorý sa nemôže dosta- číne v úradných hodinách, č. t. lieb, teda 3. 5. 2019. Prostred-
do obálky alebo na 1 hlasova- viť do volebnej miestnosti zo zá- 032/6504 244 a počas volieb níctvom splnomocnenej osoby
com lístku zakrúžkuje poradové važných, najmä zdravotných dô- 25. 5. 2019 na Mestskom úrade možno požiadať o vydanie hla-
číslo najviac 2 kandidátov, čím vodov, má právo požiadať mesto v Trenčíne, č. t. 032/6504 309 sovacieho preukazu najneskôr
im odovzdá prednostný hlas. a v deň konania volieb okrsko- alebo v príslušnej okrskovej vo- v posledný deň predo dňom ko-
Potom hlasovací lístok vloží vú volebnú komisiu o vykonanie lebnej komisii. nania volieb 24. 5. 2019. Všetky
do obálky. Po opustení priesto- hlasovania do prenosnej voleb- žiadosti o vydanie hlasovacieho
ru vloží obálku pred okrsko- nej schránky, a to len v územ- „„ AKO POŽIADAŤ preukazu musia obsahovať zá-
vou volebnou komisiou do vo- nom obvode volebného okrsku, O HLASOVACÍ PREUKAZ konom predpísané náležitosti.
lebnej schránky. Volič, ktorý pre ktorý bola okrsková voleb- Volič, ktorému bol vydaný hla-
nemôže sám upraviť hlasovací ná komisia zriadená. Okrsková Voličovi, ktorý nebude môcť sovací preukaz, môže voliť aj
lístok pre zdravotné postihnu- volebná komisia vyšle k voličovi voliť vo volebnom okrsku, v kto- vo volebnej miestnosti prísluš-
tie, oznámi pred hlasovaním dvoch svojich členov (nie zapi- rého zozname voličov je zapísa- nej podľa miesta jeho trvalého
túto skutočnosť okrskovej vo- sovateľa) s prenosnou volebnou ný, vydá mesto na jeho žiadosť pobytu, avšak len s hlasovacím
lebnej komisii a má právo vziať schránkou, hlasovacími líst- hlasovací preukaz a zo zoznamu preukazom. Hlasovací preukaz
so sebou do priestoru určeného kami, obálkou a so zoznamom voličov ho vyčiarkne s poznám- je platný len s občianskym pre-
kou o vydaní preukazu. Hlaso- ukazom alebo s pobytovým pre-
vací preukaz oprávňuje na zápis ukazom občana EÚ.

Trenčiansku eurobankovku do zoznamu voličov v ktorom-


koľvek volebnom okrsku. O vy- PRIPRAVENÉ V SPOLUPRÁCI

kúpite už v máji
danie hlasovacieho preukazu S ÚTVAROM PRÁVNYM

DOTÁCIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ


Na základe odporučenia pobyt 1500 €, OZ Amazon-
Komisie sociálnych vecí a ve- ky – Rekondično-edukačný
rejného poriadku pri MsZ pobyt 1300 €, OZ JUŽANIA
v Trenčíne rozhodol primá- – RC Južanček – Veselá staro-
tor mesta Richard Rybní- ba – Kultúrny program pre dô-
ček o pridelení dotácií na ak- chodcov 1300 €, Rotary Club
tivity v oblasti sociálnych Trenčín Laugaricio – Vyku-
vecí. Na príspevky neštátnym rovanie prevádzky chránenej
subjektom na rok 2019 bolo dielne 1200 €, SZ sclerosis
z grantového programu mesta multiplex – činnosť Klubu SM
rozdelených 22 tisíc eur takto: 1200 €, SZ telesne postihnu-
Ars vivendi, o. z. Pre pomoc tých, ZO 17 – Hydroterapiou
Ak máte záujem o suvenírovú bankovku s motívom Tren- duševne chorým – Resociali- k regenerácii ťažko telesne po-
čianskeho hradu, príďte 18. mája 2019 do Kultúrno-infor- začný pobyt 1000 €, Asociácia stihnutých 700 €, SZ telesne
mačného centra na Mierovom námestí. nepočujúcich Slovenska – So- postihnutých, ZO 57 – Re-
ciálno-rekondičný pobyt 900 kondično-integračný program
Predaj nulovej bankovky sa urýchlenie obsluhy zákazníkov €, Asociácia zväzov zdr. po- 1400 €, StarDOS, n. o. – Zo-
začne ráno o 8.00 a pokračo- bude možná len platba v hoto- stihnutých v Trenčíne (DSS) brazovač žíl 400 €, ÚNaSS –
vať bude počas celého dňa až vosti. Bankovky nebude mož- – Teplá voda v relaxe 1400 €, Prečítam aj potme 500 €, ZO
do 18.00. V predaji bude 13 ti- né vopred rezervovať (osobne AUTIS, n. o. – Skvalitnenie nedoslýchavých – činnosť
síc kusov, zvyšných 2 tisíc kusov ani e-mailom). Ďalšie informá- sociálnej služby pre deti s au- 1000 €, Združenie na pomoc
je vyhradených pre vydavateľa cie nájdete na web stránke visit. tizmom 900 €, Klub abstinen- ľuďom s ment. postihnutím
– spoločnosť Nunofia, na pre- trencin.sk alebo facebook.com/ tov – Rodinná terénna terapia – Deň krivých zrkadiel 700 €,
daj do zahraničia. Keďže ban- kic.trencin. 1000 €, Liga proti reumatiz- Zväz diabetikov Slovenska,
kovky s nižšími sériovými čísla- V tento deň, 18. mája 2019, mu – Rekondičný pobyt 1500 činnosť ZO DIAVIA 1200 €,
mi sú vzácnejšie, z prvých tisíc sa v našom meste koná aj Noc €, LUNA, n. o. – Zriadenie JDS ZO 02 – Akadémia tretie-
kusov bude možné kúpiť ma- múzeí a galérií, kedy pamiatky, pracoviska pre ergoterapiu pre ho veku 300 €, Slovenská pát-
ximálne 4 bankovky na osobu. múzeá a galérie v Trenčíne otvá- klientky BŽD 1400 €, Orga- racia služba – Aby sa stratení
Pri predaji ďalších bude limit rajú svoje brány návštevníkom nizácia postihnutých chron. čím skôr našli a vrátili späť do-
20 kusov na osobu. Cena jednej za zvýhodnené vstupné. chorobami – Rekondičný mov, k svojim rodinám 1200 €.
eurobankovky bude 2,50 €. Pre ÚTVAR KIS
30. apríl 2019 kultúra INFO | 9

Dotácie v oblasti kultúry Noc múzeí a galérií


Mesto Trenčín podporí do- Družba 1800 €, Veselé Zlato- V tretiu májovú sobotu prístupná výstava
táciou v tomto roku 46 kultúr- vce 750 €, Netradičný priestor (18. 5.) sa do celoeurópskeho nominovaných a ví-
nych podujatí, a to celkovou pre prezentáciu viacerých fo- projektu zapoja viaceré inštitú- ťazných diel na cenu CE∙ZA∙AR
sumou 65 600 eur. Dotáciu riem umenia a remesiel 1200 €, cie v našom meste. za architektúru roku 2018.
na záujmovú umeleckú činnosť Gympelrock 950 €, XII. Taneč- Počas dňa si môžete v KIC Za jednu eurovú vstupen-
poskytne 22 žiadateľom, pri- ný dom v Trenčíne 950 €, Tren- na Mierovom námestí zakúpiť ku si budete môcť pozrieť ex-
čom medzi nich rozdelí 31 400 čiansky jazzový festival(2500 špeciálnu edíciu nulovej ban- pozície v Trenčianskom mú-
eur. O pridelení dotácií z gran- €, Jazz v meste 750 €, Diva- kovky s motívom Trenčína. Det- zeu, Kostnici, Katovom dome,
tového programu mesta v ob- delné predstavenie pri príleži- ská pátračka bude tento rok Mestskej veži a Galérii M. A.
lasti kultúry a záujmovej ume- tosti 100. výročia združeného venovaná Vojtechovi Zama- Bazovského. Prehliadku vo veži
leckej činnosti na rok 2019 včelárstva na Slovensku 200 rovskému. Projekt Hlava***** spríjemní írska hudba v poda-
rozhodol primátor Richard €, Deň rodiny 2700 €, Fest Art ponúkne netradičnú cyklopre- ní Drowsy Maggie. Galéria M.
Rybníček na základe odporuče- 750 €, Oldies párty rádia Vlna hliadku vybraných sochárskych A. Bazovského ponúkne v rám-
nia Komisie kultúry a cestovné- so špeciálnym hosťom 1250 €, a výtvarných diel na území Tren- ci spoločného vstupného ko-
ho ruchu pri Mestskom zastupi- Nová Vlna – Výstavy súčasné- čína so začiatkom o 14.00 pri mentované prehliadky, tvorivé
teľstve v Trenčíne. ho vizuálneho umenia 2200 €, letnom kúpalisku na Ostrove. ateliéry i záverečnú baterkovú
Tanečná rozprávka Vianoc 450 Zdarma budú prístup- prehliadku.
„„ DOTÁCIE NA PROJEKTY €, Otvorený kultúrny priestor: né bežne nedostupné priesto- Na Trenčiansky hrad náv-
„Syn-téza“ 3000 €, Sám na ja- ry Gymnázia J. Braneckého števníci zaplatia samostatnú
Z. Laurinčíková – Maj- visku 6000 €, Míľa pre mamu – Vyhliadková veža, Pamätná vstupenku. Do 17.00 sú za 1 €
stri prednesu 450 €, Trenčian- 600 €, 14. ročník trenčianske- izba pátra Braneckého a Re- sprístupnené priestory dolného
ske HRAdosti 450 €, 20. vý- ho vodníckeho stretnutia 350 €, fektár. Hvezdáreň prof. A. Cva- nádvoria, kasárne, hladomorne
ročie DFS Kornička 2500 €, Edmania Open Air 1350 €, FS cha v priestoroch Gymnázia Ľ. a Matúšovej veže. Po 18.00 i pa-
Silnejší slabším, o. z. – Bavíme Trenčan – 70. výročie 1950 €. Štúra až do 23.00 h ponúkne láce, rotunda a lapidárium.
sa bez bariér 450 €, Slávnostný zdarma prehliadku hvezdárne, Program Noci múzeí a ga-
program pri príležitosti 45. vý- „„ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ nočné pozorovanie oblohy a vi- lérií nájdete v KAM, na www.
ročia DFS Radosť 2200 €, Bella deoprojekcie. V ateliéri LOFT trencin.sk i na stránkach zapo-
(a)capella 400 €, Beerfest Tren- DFS Kornička 3100 €, DFS v budove Noe bude zdarma jených inštitúcií.(RED)
čín 900 €, TEDx Trenčín 950 Radosť 3100 €, Spevácky zbor
€, Divadelná Opatová 2600 €, Piarissimo 750 €, Vokálna sku-
Kultúrne leto na Severe 3100
€, Okolo Trenčína – festival dy-
pina VOX 450 €, FS Trenčan
3000 €, Škrupinka 950 €, Ko-
Noc literatúry v Trenčíne
chových hudieb 1450 €, Tvo- morný orchester mesta Tren- V stredu 22. mája 2019 mô- autora Javiera Marìasa. K to-
renie pre všetkých a v každom čín 950 €, Seniorklub Družba žete počuť súčasnú európsku li- muto čítaniu pridá svoje pies-
veku KC Aktivity 450 €, Víno 950 €, Tanečný klub Aura 500 teratúru naživo v Kaviarni pod ne pesničkár Archivny Chlapec.
pod hradom festival 1500 €, Se- €, Divadlo 21 Opatová 1050 €, vežou, na pódiu Mierového Za úryvkom z Priemerného in-
niorklub Družba – Roky v tan- Trenčiansky evanjelický spevo- námestia, v Centre pre rodinu dexu šťastia portugalského au-
ci a piesni 450 €, OZ Južania kol ZVON 950 €, FS Nadšenci a v Galérii M. A. Bazovského. tora Davida Machada sa vybe-
– RC Južanček – Žatva 2500 €, 2400 €, Campanillas (450 €, Všetko sa začne o 18.00 rieme do záhrady Centra pre
Aróma festival 1300 €, GMAB TRAKT 450 €, Country taneč- v Kaviarni pod vežou na Slád- rodinu na Farskej ulici, kde
– Ateliér grafiky 400 € a Nad- ný súbor Maryland 450 €, DH kovičovej ulici ukážkou z kni- bude o 20.00 čítať hokejista
rozmerné pexeso a kocky 750 Textilanka 3100 €, FS Družba hy Erica Vuillarda Program dňa Branko Radivojevič. Maratón
€, TK Aura Dance – X – Mas 3100 €, Trenčiansky spevác- v podaní textára, pesničkára čítania ukončí v Galérii M. A.
dance show 450 €, IX. Bene- ky zbor 750 €, Dogma Divadlo a karikaturistu Ľubomíra Ben- Bazovského výtvarníčka a ilu-
fičný koncert Hospicu Milosrd- 3100 €, Tanečná skupina Go- koviča. O 19.00 prečíta riaditeľ strátorka, Janka Daňová. Pre
ných sestier/Benefičný deň 900 onies 500 €, Záujmové kluby festivalu BRaK, Peter Micha- všetkých milovníkov literatúry
€, Katarína Vidal – Tance pre v KC Aktivity 750 €, Rodičov- lík, na pódiu Mierového ná- má pripravený o 21.00 úryvok
radosť 450 €, Trakt – Imaginá- ské združenie pri cirkevnej ZŠ mestia úryvok z knihy Keď som z knihy Hranica. Vstup na číta-
rium/Hoaxáci 1300 €, Cooltúr- sv. Andreja-Svorada a Benedik- bol smrteľný od španielskeho nia je zdarma.(RED)
ne – Priestor 3000 €, Vydanie ta v Trenčíne
publikácie R. Dobiáša: Kama- 600 €.
ráti moji 450 €, Komunita Ema-
nuel a Bratstvo Ježišovo – On
Po d r o b -
ne o dotáci- Ocenili Divadlo 21 Opatová
je živý 1150 €, Kultúrne leto ách na www. Ocenenie za najlepší žen-
na Zámostí 3100 €, Zlatovský trencin.sk/ ský herecký výkon na 22. roční-
festival dychových hudieb 2300 dotacie ku Festivalu Aničky Jurkovičo-
€, 65. výročie založenia FS všetko o dotáciác vej v Novom Meste nad Váhom
h
udelili 10. apríla 2019 herečke
Divadla 21 Opatová, Anete Hla-
Ženba môže byť aj komédia vovej. Porotu oslovilo jej stvár-
nenie postavy slúžky Nancy
Prvú premiéru (1. 4.) majú farbami a štýlom zariadenia v inscenácii P. Hamiltona: Sla-
úspešne za sebou, druhá sa Pamätnej izby N. V. Gogoľa bomyseľná. Divadlo 21 Opa-
uskutoční 7. mája o 18.00 vo v Moskve. Kostýmy Elišky Šef- tová zároveň za predstavenie
Hviezde. Ženba od N. V. Gogoľa číkovej sú verným odrazom v réžii Romana Oravca získalo slovenskej a svetovej drama-
v naštudovaní Mestského divad- ruskej módy 19. storočia. Dra- na festivale Cenu diváka. Bla- tickej tvorby, ktoré mapujú po-
la Trenčín sľubuje výbornú zá- maturgie sa zhostila Michaela hoželáme! Festival je prehliad- stavenie a poslanie ženy v spo-
bavu. Scénografia Silvie Ďurov- Gallová, réžie Karol Rédli. kou neprofesionálnych diva- ločnosti a v divadelnom umení.
covej je inšpirovaná výraznými (RED) delných súborov s inscenáciami (RED), FOTO: S. MITICKÝ
10 | INFO spektrum číslo 5 | ročník XXI

Pátracia hra
KAUFLAND
bude o Zamarovskom
FANZÓNA SLOVENSKÉHO HOKEJA
Náš slávny rodák,
spisovateľ Vojtech
Zamarovský, by mal
v októbri 100 rokov.
Hľadajte s deťmi in-
10-26/MÁJ/2019 dície ukryté v centre
mesta, vyriešte zada-
TRENČÍN né úlohy a dozviete
Jaselská ulica sa o ňom úžasné veci.
Po splnení všetkých
úloh čaká na deti
Každodenná súťaž o vstupenky na MS odmena a žrebova-
Živé vysielanie z MS nie o pekné ceny. Hrací plán si pátracia hra je súčasťou podu-
Koncerty slovenských interpretov
môžete vyzdvihnúť od 13. mája jatia Noc múzeí a galérií, deti
Moderované vstupy
v Kultúrno-informačnom cen- budú pátrať a spoznávať histó-
Aktivity pre deti a dospelých
Čapované pivo
tre na Mierovom námestí 9 ale- riu už šiesty rok. Minulý rok sa
Chutné jedlá bo stiahnuť na stránke visit. do hry zapojilo takmer 700 detí
Otvorené hodinu pred prvým zápasom trencin.sk. Do hry sa môžete za- nielen z Trenčína, ale aj z okoli-
pojiť do 20. mája 2019. Detská tých obcí. (ÚKIS)

Organizátor Spoluorganizátor

Knižka o zábudlivom Ginku


na jeseň opadnú listy? O tom,
kto ešte žije s ním v parku
a prečo si pán Ginko spomenie
Generálny partner Hlavný partner Partneri
na všetkých znova až na jar, ho-
vorí najnovší projekt Trenčana
Mateja Zámečníka. Snaží sa ori-
ginálnym spôsobom upriamiť
pozornosť na ochorenie skleró-
za multiplex a šíriť o ňom osve-
tu. Deti chce zabaviť a bonusmi
ku knižke ich zároveň nenechá
leňošiť. Knižka sa v máji bude
uchádzať o podporu na www.
Prečo pán Ginko zabud- startlab.sk.
ne na mená zvieratiek, keď mu (RED)

Nový folklórny súbor Čákovec


Tanečno-pohybová a rytmic- tanečnej, hudobnej či speváckej
ká príprava a vzťah k ľudovej krásnej driny. Viac sa dozviete
hudbe, spevu a tancu sa v roku na 0902 770 882 alebo príďte
2011 stali základňou pre taneč- rovno do KD v Opatovej každý
ný krúžok, z ktorého vznikol utorok a sobotu o 18.00. Fol-
v roku 2019 folklórny súbor Čá- klórne skúsenosti nie sú pod-
kovec. Pôsobí a trénuje v Kultúr- mienkou. Pribaľte si partnera,
nom stredisku v Opatovej. Uví- tanečnú obuv, odev na cvičenie
ta každého, kto folklór miluje a dobrú náladu.
a je ochotný preň obetovať kus (M. I.)

Užite si Deň rodiny v Trenčíne


Štvrtý ročník podujatia sa TS Bambula a Tumaini acapel-
ponesie v duchu motta: „V obci la (Brno). Čaká na vás rodin-
i meste rodina na prvom mies- ná dráha, nafukovacie atrakcie,
te“. V nedeľu 19. mája 2019 sa maľovanie na tvár, modelova-
o 15.00 začne na Mierovom ná- nie z balónov, tvorivé dielničky
mestí rodinné popoludnie plné a veľa iného. Záštitu nad podu-
hudobných vystúpení, súťaží jatím prevzal primátor Richard
a športových aktivít. V progra- Rybníček. Podujatie sa realizuje
me vystúpia Miro Jilo, S Hud- s podporou Mesta Trenčín.
bou Vesmírnou, DFS Nezábud-
ky, DSZ Trenčín – Orechové, (CPR)
30. apríl 2019 dobré správy INFO | 11

Najlepší športovci „„ BLAHOŽELÁME!


„„ Ministerstvo školstva, vedy, a pokračovala ďalším prven-
mesta za rok 2018 výskumu a športu pri príleži-
tosti Dňa učiteľov ocenilo 25.
stvom 14. 4. vo Francúzsku.
„„ Rodáčka z Trenčína, Ingri-
marca 62 pedagógov a ďalších da Suchánková, vybojovala
pracovníkov v oblasti školstva. na 54. seniorských Majstrov-
Mgr. Ľubica Kršáková, vedúca stvách Európy v karate v Gu-
Útvaru školstva MsÚ Trenčín, adalajare bronzovú medailu.
si z rúk ministerky školstva, Členka VŠC Dukla Banská
Martiny Lubyovej, prevzala
Veľkú medailu sv. Gorazda.
„„ Mesiac knihy vyvrcholil
na ministerstve kultúry SR oce-
ňovaním knihovníčok. Medzi
11 vyznamenanými bola aj jed-
na knihovníčka z Trenčianske-
Ocenenie športovcom odo- Légia 2012 Trenčín (dračie ho kraja, vedúca knižnično-in-
vzdal 4. apríla 2019 v sobášnej lode). Ocenenia pre Najlepších formačných služieb Verejnej
sieni Mestského úradu v Tren- seniorských športovcov za rok knižnice M. Rešetku v Trenčí-
číne primátor mesta Richard 2018 patria Brankovi Radivoje- ne, Sylvia Fabová. Bystrica trénuje v klube Eko-
Rybníček. Najlepšími športo- vičovi (hokej) a Monike Choch- „„ Členky Klubu Patchwork nóm Trenčín pod vedením Mi-
vými mládežníckymi kolektív- líkovej (kickbox, disciplína K1 Trenčín (Cesnaková, Čáková, roslava Ďuďáka. Zo Španielska
mi sa stali juniori HK DUKLA a Muai Thay). Za celoživotný Jansová, Hučková, Húserková, priviezla medailu ako jediná zo
Trenčín a staršie žiačky HK AS a výnimočný prínos v športe Križanová, Mastihubová, Šev- slovenských reprezentantov.
Trenčín (hádzaná). V kategórii v Trenčíne bol ocenený Vojtech číková, Vlková, Zelmanová) „„ HK Dukla Trenčín má do-
Najlepší handicapovaný špor- Masný (futbal). Blahoželáme! pod vedením Hany Nekoran- rastenecký i juniorský maj-
tovec si prevzali ocenenie Jú- O ocenených športovcoch roz- covej získali 5. – 7. 4. v Prahe strovský titul.
lius Maťovčík (cestná aj horská hodla Komisia mládeže a špor- na 13. ročníku medzinárod- „„ Majstrami slovenskej extra-
cyklistika) a Peter Vašíček (bed- tu pri MsZ Trenčín v spoluprá- nej výstavy Prague Patchwork ligy mužov vo florbale pre roč-
minton). Za Najlepších junior- ci s primátorom mesta Trenčín. Meeting v silnej zahraničnej ník 2018/2019 sa stali hráči
ských športovcov mesta Trenčín Podkladom im boli aj nominá- konkurencii cenné 2. miesto. tímu AS Trenčín.
za rok 2018 boli vyhlásení Karo- cie športovcov tak, ako ich na- Ich spoločná práca mala názov „„ Katarína Bučková zo SOŠ
lína Holbová (fitness) a Martin vrhli občania Trenčína, organi- Modrokvet. hotelových služieb a obchodu
Sagan (kulturistika). Najlep- zácie so športovým zameraním „„ Pár Tanečného klubu Duk- v Trenčíne sa 25. – 26. 3. stala
šími seniorskými športovými a športové kluby pôsobiace la Trenčín Simona Brecíková víťazkou celoslovenskej súťaže
kolektívmi sa stali HK DUKLA na území mesta. (RED), FOTO: P. S. a Matteo Cicchitti ovládli mar- XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ
Trenčín (hokej) a ŠK Dračia cové Majstrovstvá Slovenska v Nových Zámkoch. Pred ko-
v štandardných tancoch v ka- misiou odborníkov obhajovala
tegórii dospelých a už po štvr- svoje poznatky o pive i zruč-
Ocenenie pedagógov týkrát získali majstrovský titul.
V Banskej Bystrici na šampi-
nosti v jeho čapovaní.
„„ Na 14. ročníku Trenčian-

materských a základných škôl onáte tancovali z TK Dukla


Trenčín aj manželia Šúkalovci,
ktorí obsadili vo svojej kategó-
skeho robotického dňa (4. 4.)
získal robot COILD GUN de-
viatakov ZŠ, Kubranská Pat-
rii 3. miesto, pár Martin Šrám- rika Pavlíčka, Patrika Baša
ka a Erika Ferrara skončili vo a Bruna Hubinského 2. miesto
svojej kategórií na 5. mieste. v kategórii Free style. Špeciál-
„„ Profesionálna bodyfitnes- nu cenu získal robot Záhrad-
ska, Trenčianka Adela Ondre- kár Lucie Ševčovičovej, Zuza-
jovičová, má na konte 10. ví- ny Marekovej (obe 7. A ZŠ,
ťazstvo v rade! Majsterka sveta Kubranská) a Petra Urbanov-
ELITE PRO z novembra 2018 ského (Osemročné GĽŠ v TN).
v Číne, zvíťazila 7. 4. v Grécku

Daruj knihu, získaj knihu


V mesiaci knihy deti do ZŠ,
Na dolinách, na podnet tvori-
Pri príležitosti Dňa učite- (ZŠ, Hodžova), Miriam Filipo- vých rodičov, usilovne nosili
ľov ocenil za ich prácu 26. 3. vá (ZŠ, Východná), Mgr. Ange- krásne, zaujímavé a hodnotné
2019 primátor mesta Richard lika Koprivňanská (MŠ, J. Ha- knihy. Rozhodli sa nimi podpo-
Rybníček pedagógov škôl, kto- lašu), Mgr. Tomáš Nebus (ZŠ, riť 1. školskú burzu: Daruj kni-
rých zriaďovateľom je Mesto Veľkomoravská), PaedDr. Jú- hu – získaj knihu. Zozbierali
Trenčín: PaedDr. Tatiana Ba- lia Ondrejičková (ZŠ, Kub- ich 342 a ponúkli 26. a 27. mar-
rinková (MŠ, Soblahovská), ranská), Alena Piatková, ca za symbolické ceny na škol-
Mgr. Barbara Brusilová (MŠ, DiS.art (ZUŠ K. Pádivého), skej burze. S podporou rodičov
Medňanského), Mgr. Zuzana Mgr. Tatiana Remo (ZŠ, Dlhé sa knihy rýchlo popredali a nad- sa zakúpi súčasná literatúra pre
Častulínová (MŠ, Opatovská), Hony), PaedDr. Monika Róz- šené dievčatá a chlapci, dokon- žiakov a návštevníkov školskej
Eva Dobiašová (ZŠ, L. Novo- sová, PhD. (ZŠ, Na dolinách). ca malí prváci, sa ihneď pustili knižnice.
meského), Marta Dovinová Blahoželáme! do čítania. Zo získaných peňazí MGR. EVA ĎOBEKOVÁ
12 | INFO spektrum číslo 5 | ročník XXI

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ


(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00) Z Centra seniorov je
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, novi-
ny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné kurzy:
flauta, gitara, mandolína.
Denné centrum Sihoť
Od marca poskytuje cen- Kontakt: dcsihot@trencin.sk,
Naďa Grzelaková – výstava obrazov „Žena a farby,
3. 5. – 7. 6. trum na Osvienčimskej ulici 0901 714 266 – počas prevádz-
žena a Eva, žena a ženy“, vernisáž 6. 5. o 15.00
1720/3 sociálnu službu okrem kovej doby, ktorá ostáva nezme-
16. 5. o 16.00 Skleróza multiplex – cvičenie seniorov aj občanom s ťažkým nená: pondelok – štvrtok: 9.00 –
22. 5. o 14.00 Súťaž v lúštení krížoviek zdravotným postihnutím alebo 17.00, piatok: 9.00 – 14.00.
nepriaznivým zdravotným sta- Centrum seniorov mesta
Pravidelná činnosť vom, rodičom s deťmi či starým Trenčín bolo podľa §56 zákona
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA rodičom s vnúčatami. Denné č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 – 15.00, centrum Sihoť poskytuje soci- službách zaregistrované 13.
PIA 11.00 – 14.00, Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub álne poradenstvo a naďalej za- marca 2019 na Trenčianskom
ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Diabetes konzultácie STR 15.00 – bezpečuje záujmovú činnosť. samosprávnom kraji ako Denné
17.00, Kartové hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka skupina Sihotiar Prevádzkovateľom je Útvar so- centrum Sihoť, Osvienčimská č.
PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 ciálnych vecí Mesta Trenčín. 1720/3.
nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Skleróza multiplex – klub TN po-
sledný ŠT v mesiaci 15.00 – 17.00.
Prevádzkovateľom Centra seniorov je Útvar sociálnych vecí MsÚ Tren-
Oslávte Deň matiek s Kortinou
čín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas otváracích V nedeľu 19. mája 2019 sa vystúpia obľúbení heligonkári
hodín centra 0901 714 266. o 17. 00 hodine v priestoroch Katka a dedko Kubačákovci.
kina Hviezda uskutoční májový Koncert sľubuje dobrú náladu
Všetko najlepšie! koncert známej žilinskej skupi-
ny Kortina pri príležitosti Dňa
a vy sa naň môžete vybrať aj
vďaka súťaži o voľné vstupen-
Pri príležitosti životného ju- a organizátor kultúrnych podu- matiek. Ako hostia na ňom ky. Nájdete ju na strane 2.
bilea prijal 4. apríla primátor jatí v trenčianskom regióne, tré-
mesta Richard Rybníček jubi- ner leteckých modelárov s me-

Športový sokolský
lanta Vladimíra Zvaleného. Dl- dzinárodnými úspechmi oslávil
horočný kultúrny pracovník 70. narodeniny. FOTO: P. S.

memoriál M. R. Štefánika
Pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia generála Mi-
lana Rastislava Štefánika organizujú v piatok 3. mája tren-
čianski Sokoli športové podujatie pre všetkých občanov
Trenčína, malých i veľkých, športovcov i nešportovcov.

Pred 100 rokmi 4. mája 1919 povedomie tvorí pripomínanie


celý národ čakal na návrat ver- si týchto udalostí a vzdanie úcty
ného syna. Let lietadla so Štefá- predstaviteľom našej histórie.
nikom sa ale skončil tragickou Športový sokolský memoriál
nehodou. Je veľa dôvodov vzdať gen. M.R.Štefánika sa uskutoč-
mu hold a uctiť si ho za jeho ní 3. 5. 2019 na dvoch miestach.
múdrosť, činy, odvahu. Bol spo- Športové aktivity v areáli ZŠ,
lutvorca prvej ČSR, aj prvých Hodžova o 17.00 h a spomien-
československých légii v zahra- kový lampiónový sprievod pri
ničí. Zahraničné légie tvorila aj pomníku generála M. R. Štefá-
časť členov Sokola v zahraničí. nika o 20.00 h. Nad podujatím
Sokoli boli prevažne organizo- prevzal záštitu primátor mesta
ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA vaní proti vtedajšej maďarskej Richard Rybníček. Mesto Tren-
KLUB TRENČÍN – MESTO nadvláde. V tej dobe bol Sokol čín tieto podujatia finančne
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred orientovaný slovanofilsky, zo podporilo.
Sokola bol nepriateľ Rakúsko
6. 5. Európska únia a my – Dialóg o hodnotách a odbornosti – Uhorskej monarchie. Našu OĽGA SAMÁKOVÁ,
13. 5. Deň matiek slovanskú identitu a národné STAROSTKA PSŽ MRŠ

20. 5. Jozef Ďuráči – Tradičné ľudové remeslá


27. 5. Mgr. Ján Vician – Sv. Cyril a Metod – patróni Európy „„ ROKOVANIA VMČ
Iné akcie: VMČ Stred 13. 5. o 16.00 vo veľkej zasadačke na MsÚ

3. – 5. 5. Pútnicko – poznávací zájazd: Údolie Wachau VMČ Západ 22. 5. o 14.00 v zasadačke Klientskeho centra MsÚ

16. 5. Poznávací zájazd Bradlo – Skalica VMČ Juh 6. 5. o 17.30 v KC Juh
22. 5. Činohra SND: Hedda Gablerová VMČ Sever 2. 5. o 16.00 v Dennom centre na Osvienčimskej

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XXII. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
13. – 20. 5. 2019 | Spoznaj Vojtecha Zamarovského máj 2019
Detská pátracia hra. Hľadajte indície ukryté v centre
mesta. Viac informácií v INFO na str. 10.

„„ DIVADLO 4. 5. | 19.00 | Švajčiarsko- „„ VÝSTAVY „„ NEDAJTE SI UJSŤ


slovenský folklórny GALAvečer
3. 5. | 20.00 | Konzervatívec KURSALON, TRENČIANSKE TEPLICE Účin-
| 1. – 20. 5. | Zväz diabetikov 4. 5. | 16.00 | Prechádzky
KLUB LÚČ | Prvá repríza inscenácie divadel- kuje švajčiarska hudobná skupina, ktorá Slovenska – základná mestom so sprievodcom:
ného textu, ktorý vznikol na objednávku predstaví jeden z najstarších dychových organizácia DIAVIA Trenčín
Dogma divadla z Trenčína a ktorého auto- Barok v Trenčíne
nástrojov – švajčiarsky alphorn. Ďalej vy- POSÁDKOVÝ KLUB | Prezentácia činnosti. KIC | Kvôli viacerým požiarom a  po-
rom je David Zábranský. stúpia: FS Trenčan, FS Machnáč, DFS Ra- 1. – 31. 5. | M. R. Štefánik četným prestavbám sa v  Trenčíne za-
7. 5. | 18.30 | N. V. Gogoľ: Ženba dosť, Fujaristi a iní. POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. chovalo iba zopár pamiatok v  bohato
– 2. premiéra 5. 5. | 18.00 | Slovenské zdobenom barokovom štýle. Piaristic-
1. – 31. 5. | M. R. Štefánik a jeho
dychové kvinteto ký kostol, bývalý Župný dom aj Moro-
odkaz vý stĺp sú však doteraz dominantami
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA |
| Výstavka tematických
VKMR JASELSKÁ mesta a  zdobia hlavné námestie. Aká
Podu­jatie v rámci Trenčianskej hudobnej dokumentov z fondu trenčianskej knižni-
jari 2019. Účinkujúci: Tomáš Janošík (flau- maľba sa nachádzala na  priečelí Žup-
ce. ného domu? Prečo je na  svätožiare
ta), Jozef Luptáčik (klarinet), Roman Meši-
na (fagot), Igor Fábera (hoboj), Viliam Voj- 1. – 31. 5. | Zvieratká Jána Nepomuckého päť hviezd? Viac sa
čík (lesný roh). v rozprávkach dozviete na prechádzke.
VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti
8. 5. | 17.00 | Hviezdy nad 18. 5. | Noc múzeí a galérií
a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa Vstupné 1€ sa platí iba v prvej z navští-
Trenčínom
s niečím novým! vených inštitúcií.
KINO HVIEZDA | ...alebo ako oženiť staré- PIANO CLUB |Verejné nahrávanie TV Šlá-
ger. Účinkujúci: Duo Sonet, Šohajka, Davi- 1. 5. – 2. 6. | Príbehy 20. storočia MESTSKÁ VEŽA | 10.00 – 22.00 Scénická
ho mládenca...a starú dievku... Absolút- a kostýmová tvorba – výstava maturit-
na klasika svetovej dramatiky a komédie. de Mattioli, Duo Jamaha a ďalší. ŠTÚROVO NÁMESTIE | Expozícia na štyroch
panelových vežiach zachytávajúca príbehy ných prác študentov SUŠ v  Trenčíne.
V tomto príbehu si každý nesie svoje fóbie, 10. 5. | 19.00 | Koncert Michala 18.00 – 21.00 Hudba z  veže – pre-
a tak nebude núdza o smiešne groteskné ľudí, ktorí sa stali hrdinami nášho národa
Ballu a zažili totalitu na vlastnej koži. hliadku mestskej veže spríjemní írska
postavičky či komické situácie. SAVANNA CAFÉ | Koncert saxafonistu hudba v podaní Drowsy Maggie.
8. 5. | 19.00 | Lord Norton a jazzmana zo Senca. 1. 5. – 9. 6. | Turizmus MIEROVÉ NÁMESTIE | Spoznaj Vojtecha
a Sluha James na Slovensku do konca II. Zamarovského – detská pátracia hra.
11. 5. | 19.00 | ABBA Mania Tour
KINO HVIEZDA | Nezameniteľný humor, ve- svetovej vojny Eurobankovka s Trenčianskym hradom
2019 KIC | Výstavaarchívnych dokumentov Lu-
selé a netradičné príhody v skvelom he- ŠPORTOVÁ HALA | Najhitovejšia show v po- – začiatok predaja špeciálnej suvení-
reckom obsadení Ľ. Kostelného a J. Vajdu. káša Kubičina. rovej edície od  8.00 v  Kultúrno-infor-
daní ABBA STARS s kapelou, sláčikovým
10. 5. | 19.00 | Umenie vraždy kvartetom a s najväčšími hitmi od ABBY. do 2. 5. | Blaho-Byty_Katarína mačnom centre v Trenčíne.
Balúnová PIARISTICKÝ KOSTOL SV. FRANTIŠKA XA-
KINO HVIEZDA |Komediálny thriller plný 12. 5. | 18.00 | Graffovo
NOVÁ VLNA |Katarína Balúnová sa vo VERSKÉHO | 9.00 – 13.00 Sprístupnené
zvratov, humoru a nečakaných situácií. kvarteto, Brno
Hrajú: Zuzana Fialová, Roman Poláčik, svojej tvorbe venuje presahom maľby priestory kostola, vstup zdarma.
GALÉRIA VÁŽKA Podujatie v rámci Tren-
|
v súčasnom svete nových médií. Info: PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉ-
Jana Kovalčíková, Gregor Hološka. čianskej hudobnej jari 2019. Koncert slá- 0948 455 543. HO | 15.00 – 20.00 Sprístupnené bežne
22. 5. | 19.00 | Jeden čikového kvarteta. Účinkujúci: Štěpán Graf- nedostupné priestory – vyhliadková
za všetkých, všetci do neba fe, Lukáš Bednařík (husle), Lukáš Cybulski 3. 5. – 7. 6. | Žena a farby, žena veža Piaristického gymnázia, pamätná
KINO HVIEZDA | Eva Sakalová, Renáta Ry- (viola), Michal Hreňo (violončelo). Hosť: a Eva, žena a ženy izba pátra Braneckého, refektár kolégia
níková, Tomáš Palonder, Štefan Martinovič Břetislav Vybíral (violončelo). piaristov, vstup zdarma.
a Miro Málek sa predstavia v komédii o sú- 19. 5. | 17.00 | Koncert ku Dňu GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO V TRENČÍNE
časných vzťahoch, nedorozumeniach, ne- matiek: Kortina
| 10.00 – 22.00 Hry a  plenér na  ná-
komunikácii a sklamaniach. KINO HVIEZDA Koncert žilinskej skupiny,
|
dvorí galérie, Galerkova cesta umením
na ktorom zaznejú ukážky z ich najnovšie- – hravý detský sprievodca výstavami,
komentované prehliadky výstav, jedlé
„„ KONCERTY ho CD. Hostia: heligonkári z Kysúc – Katka
a dedko Kubačákovci. umenie – tvorivé dielne pre malých
i veľkých, hry s umením vo výstavných
3. 5. | 17.00 | Koncert detských 24. 5. | 16.00 | Gympelrock 2019 priestoroch, večerná baterková pre-
zborov Vážky a Carmina bona KLUB LÚČ | Festival s dlhoročnou tradíciou. hliadka výstav.
EVANJELICKÝ KOSTOL |Spoločný koncert DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava obrazov ATELIÉR LOFT (AREÁL MERINA, BUDOVA
detských speváckych zborov. 24. 5. | 19.00 | Koncert Zuzany
autorky Nade Grzelakovej. Vernisáž 6. 5. NOE, 4. POSCHODIE) | 12.00 – 22.00
Suchánkovej o 15.00.
4. 5. | 18.30 | Koncert skupiny SAVANNA CAFÉ | Koncert bratislavskej spe-
Výstava CE·ZA·AR 2018 za  architektú-
Devítka váčky a gitaristky. V jej repertoári nájdete 4. 5. | 9.00 – 16.00 | Výstava ru všetkých nominovaných a víťazných
prvky blues, jazz, soul, pop, či folk. skalničiek, sukulentov diel, vstup zdarma.
HVEZDÁREŇ PROF.  ALOJZA CVACHA
28. 5. | 18.00 | Heligonica a ich a bonsajov
(GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA) | 15.00 – 23.00
hosť KD ZLATOVCE V ponuke budú skalničky,
|
Prehliadka hvezdárne, nočné pozoro-
KINO HVIEZDA | Kapela Heligonica vystúpi
sukulenty, ihličňany, kaktusy a iné. vanie, videoprojekcie, vstup zdarma.
v Trenčíne po prvýkrát. Vypočujete si naj- 9. – 31. 5. | CE·ZA·AR 2018 HLAVA***** NA  BICYKLI | 14.00 Cyklo-
väčšie hity, piesne z novinkového albumu NOVÁ VLNA | Cena slovenskej komory ar- -prehliadka vybraných sochárskych
či piesne zo Zlatého Šlágru. chitektov za architektúru Výstava všetkých a iných výtvarných diel z rokov 1965 –
29. 5. | 15.00 – 18.30 | Koncert nominovaných a víťazných diel. Vernisáž: 1990 na území mesta Trenčín so začiat-
9. 5. o 19.00. Hudobný hosť : Michal Polák. kom pri letnom kúpalisku na Ostrove.
žiakov hudobných kurzov
KINO HVIEZDA | Jedinečný koncert folkovej | Koncoročný koncert žiakov do 10. 5. | Jiří Tomis a Vojtech TRENČIANSKE MÚZEUM | 10.00 – 20.00
KC AKTIVITY
skupiny Devítka a priateľov: Ľubo Koneč- klavírnej triedy Ireny Buchtíkovej a gitaro- Tichý: Fotografie
ný, Cali Podolský a Robo Pelešenský. vej triedy Dušana Dobiaša a Ivana Dobiaša. TSK | Autorská výstava.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 5 | ročník XXI

„„ NEDAJTE SI UJSŤ do 12. 5. | Lucia Horňáková


Černayová: Cesta spásy
pondelok | 9.30 – 10.30 | streda
| 9.00 – 10.00 | Folklórny klubík
11. 5. | 10.00 – 14.00 | Míľa pre
mamu 2019
Expozícia Z  histórie a  kultúry slobod- GMAB | Autorka vyzýva ľudí #pridajknihu- Drobci MC SRDIEČKO | Zábavné podujatie pre celú
ného kráľovského mesta Trenčín. dovystavy, aby vytvorila site specific inšta- KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hráme rodinu s bohatým programom.
KATOV DOM | 10.00 – 20.00 Expozície láciu z kníh, ktoré vyzbiera priamo od ľudí sa. Pre deti od 2 rokov. Info: 0904 927 161. 11. 5. | 10.00 – 12.00 | Mental
Majster spravodlivosti Kat a  Remeslo, a vznikne inštalácia priamo pre priestor
cechy a cechové zriadenie. Galérie M. A. Bazovského. pondelok, utorok | 15.30 – 17.00 games workshop pre deti
| Klub malých keramikárov a mládež
KOSTNICA | 10.00 – 20.00 Expozícia
do 14. 5. | Tajomstvá ženy KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti KC AKTIVITY | Prvá časť workshopu charak-
Z  dejín kostnice a  sakrálneho umenia MESTSKÁ VEŽA Výstava výtvarných diel
|
od obdobia gotiky až po barok. a mládež od 5 rokov. Info: 0918 561 320. terizuje generáciu terajších detí, v druhej
Eleonóry Žurkovej. časti prebiehajú hry. Info: 0905 393 872.
TRENČIANSKY HRAD (SAMOSTATNÉ pondelok, streda | 15.45 – 18.15 |
VSTUPNÉ 1 €) | 9.00 – 17.00 Sprístup- do 14. 5. | Tramontána Svetlušky, Neonky a Neonity 11. 5. | 10.00 – 18.00 |
nené dolné nádvorie, kasáreň, hlado- v Trenčíne KC AKTIVITY Tanečné skupiny moder-
| Trenčianske hradosti
morňa a Matúšova veža, ukážky práce GALÉRIA VÁŽKA | Výstava fotografií, kera- ného tanca pre deti od 3 rokov. Info: GYMNÁZIA Ľ. ŠTÚRA | Spoznajte zábavný
s drôtom a papierom, ostatné priestory miky a maľby skupiny autorov. 0915 101 051. a rozmanitý svet spoločenských hier.
za bežné vstupné. 18.00 – 22.00 Sprí- 17. – 18. 5. | Region Tour Expo
stupnený aj Ľudovítov palác, Barborin pondelok, utorok, štvrtok | 13. – 20. 5. | Detská pátracia
palác, rotunda, lapidárium a  ďalšie 16.30 – 18.00 | Karate klub hra: Spoznaj Vojtecha
priestory, premietanie filmu Veľkolepé Ekonóm Zamarovského
múzeum. KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20 MIEROVÉ NÁMESTIE | Hľadajte s deťmi in-
22. 5. | Noc literatúry
rokov. Info: 0911 603 068. dície ukryté v centre mesta a dozviete sa
Čítanie súčasnej európskej literatúry utorok | 10.00 | Mami spricht viac o významnom Trenčanovi Vojtechovi
na netradičných miestach. Deutsch Zamarovskom. Hrací plán bude k dispozícii
KAVIAREŇ POD VEŽOU | 18.00 Číta pes- MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú od 13. 5. v KIC a na visit.trencin.sk.
ničkár a karikaturista Ľ. Benkovič. po nemecky a deti sa pri nich hrajú. 18. 5. | 9.00 – 18.00 | Detský
PÓDIUM NA MIEROVOM NÁMESTÍ | 19.00 svet
utorok | 15.00 – 16.00 |
Číta riaditeľ festivalu BRaK Peter Mi- EXPO CENTER | Výstava cestovného ruchu
EXPO CENTER | Rodinný detský festival.
chalík, spieva Archivny Chlapec. regiónov zo Slovenska i zo zahraničia. Spievaná angličtina
CENTRUM PRE RODINU | 20.00 Číta zná- MC SRDIEČKO – KC STRED Deti s rodičmi
| 20. 5. | 10.00 | Hľadáme
17. – 30. 5. | Výstava spievajú a hrajú sa v anglickom jazyku. stratenú rozprávku
my trenčiansky hokejista Branko Radi-
vojevič. maturitných prác žiakov SUŠ Vhodné pre deti od jedného roka. VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie
GMAB | 21.00 Číta výtvarníčka a  ilu- v Trenčíne utorok – štvrtok | 15.00, 16.00, deti a ich rodičov v pobočkách na Hasič-
strátorka, Janka Daňová. Vstup na číta- RÔZNE MIESTA | Odbory: Animovaná tvorba skej (v sekcii literatúry pre deti a mlá-
17.00 | Kreatívno-vzdelávacie
nia je zdarma. – Galéria M. A. Bazovského. Fotografický dež), na Juhu (KC Aktivity), Dlhých Honoch
dizajn – TSK. Dizajn exteriéru – Átrio, Mie- kurzy pre deti s kockami
a v Kubrej (KC Kubrá).
1. 6. | 8.00 – 12.00 | rové námestie 6. Dizajn interiéru – Galéria LEGO®
Farmársky jarmok M. A. Bazovského. Odevný dizajn – Hotel KREATIVO | Malý konštruktér: 4 – 5 ro- 24. 5. | 9.00 | Z. Csontosová:
MIEROVÉ NÁMESTIE |Ochutnajte far- Elizabeth. Propagačná grafika – Mestský kov. Veľký inžinier: 6 – 11 rokov. Info: Majstrík a Krasomilka
márske produkty a  výrobky z  blízkych úrad, Farská 10. Propagačné výtvarníc- www.kreativotn.sk, 0918 883 505. VKMR | Beseda detí so spisovateľkou nie-
regiónov, kúpte si kvety, priesady, čer- tvo a priemyselný dizajn – Okresný úrad, pondelok – piatok | 15.30 – 17.00 len o jej najnovšej knižke. Účasť treba vo-
stvú zeleninu, ovocie alebo bylinky. Hviezdoslavova 3. Reklamná tvorba – Ga- | Mental Games
pred nahlásiť 032/7460715.
1. 6. | 16.00 | Prechádzky léria Vážka. Scénická kostýmová tvorba – KC AKTIVITY | Unikátny koncept pohybo- 28. 5. | 17.00 | Máme radi
mestom so sprievodcom: Mestská veža. Vernisáž všetkých odborov: vých a mentálnych hier pre deti a mlá- umenie
17. 5. o 14.00 v Galérii M. A. Bazovského. dež, ktoré prepájajú rozum, zmysly a telo. VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
Zábava a voľný čas našich
predkov 17. – 18. 5. | Chuť Slovenska Stretnutia prebiehajú individuálne, je po- kov Súkromnej ZŠ Trenčín.
KIC |Zavedením pracovného voľna EXPO CENTER |4. ročník výstavy sloven- trebné sa vopred prihlásiť: 0905 393 872. 29. 5. | 8.30, 10.30 | Gabriela
v nedeľu vznikol priestor na oddych ských potravinárskych a nepotravinár- utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme Futová: Hups, Rups a Šups
a zregenerovanie síl. Voľný čas vypĺ- skych produktov. sa a športujeme VKMR | Beseda detí so spisovateľkou nie-
ňali rozmanité kultúrne, spoločenské 17. – 18. 5. | Torty & svet pečenia 5. ZŠ | Spoločné hry rodičov a detí. len o jej najnovšej knižke. Účasť treba vo-
aj športové aktivity. Viac sa o nich do- 2019 pred nahlásiť 032/7460715. Podujatie sa
zviete na júnovej prechádzke mestom. streda | 9.00 – 10.00 |
EXPO CENTER | 7. ročník celoslovenskej Riekankovo koná o 8.30 v pobočke na Hasičskej ulici
2. 6. | 13.00 – 18.00 | Deň detí cukrárskej výstavy. MC SRDIEČKO – KC STRED | Mamička a dieťa
a o 10.30 v pobočke na Juhu v KC Aktivity.
MIEROVÉ NÁMESTIE | Deti sa môžu te- 22. 5. – 23. 6. | Náš svet 8 sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. 30. 5. | 9.00 | Čítajme si... 2019
šiť na  pesničky Haničky a  Murka, šou POSÁDKOVÝ KLUB Výstava výtvarných
| VKMR | 12. ročník celoslovenského čitateľ-
šaša Fjodora. Nebudú chýbať vystúpe- streda | 10.00 | Mommie‘s
prác žiakov Súkromnej základnej umelec- ského maratónu detí spojený s pokusom
nia tanečných skupín, tvorivé dielne, kej školy Trenčín, Novomeského 11. English Club
o prekonanie minuloročných rekordov.
adrenalínové aktivity pre deti, vozidlá MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
záchranárov a  policajtov. Dobroty pre do 29. 5. | Papierová história glicky a deti sa pri nich hrajú. 31. 5. | 9.30 – 12.30 | MDD pre
hladné brušká ponúkne detský jarmok. TRENČIANSKY HRAD | Výstava papierových najmenších
modelov hradov, zámkov a iných historic- streda, štvrtok | 16.00 –
KC AKTIVITY | Veselé dopoludnie plné súťa-
kých objektov. 17.00 | piatok | 17.00 – 18.00 |
ží, tvorivých dielničiek, montessori aktivít.
„„ FILM do 30. 5. | Svet z drôtu vs.
Folklórny súbor drobci
KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre najmen-
Nebude chýbať farmárska minizoo, vozenie
Príbehy drotárov na koníkoch, či vystúpenie deti z FS Drobci
CINEMAX šie deti od 3 rokov. Info:0904 927 161. a FS Krepček.
TRENČIANSKY HRAD | Výstava súčasného
od 2. 5. | Láska na druhý drotárskeho remesla. piatok | 10.00 – 11.00 | 31. 5. | 10.00 | Píšem, píšeš,
pohľad Keramické patlámo píšeme
Americká romantická komédia. Keď do 9. 6. | Príbeh začína v roku KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov
1969... VKMR | Slávnostné vyhodnotenie 17. roč-
sa Raphael a  Olívia stretli, mali obaja v sprievode jedného z rodičov. Info: níka obľúbenej literárnej súťaže. Info:
osemnásť rokov. Bola to láska na prvý GMAB | Pri príležitosti svojho významné- mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
ho jubilea – 50. výročia vzniku, pripravi- 032/7460715; deti@vkmr.sk.
pohľad a začiatok veľkého milostného piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
príbehu. Ako to vyzerá o  desať rokov la galéria rozsiahlu výstavnú kolekciu diel 1. 6. | 15.00 – 18.00 | MDD
osobností spätých s jej vznikom. na juhu OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti
neskôr? KC AKTIVITY | Schôdzky detí a mládeže 32. v štýle Zero Waste – zachráňme si našu
od 2. 5. | The Beach Bum skautského zboru. Info: 0908 683 393. zem, spojené s vystúpením detských ta-
Americká komédia. Príbeh spisovateľa, „„ DETI 1. – 31. 5. | Dobový tábor so nečných skupín.
ktorý je stále zhúlený, žije podľa svojich
vlastných pravidiel a  striedavo brázdi pondelok – piatok| 9.00 – 12.00 sokoliarmi
TRENČIANSKY HRAD | Ukážky sokoliarskeho
Miami v  luxusnom športiaku alebo sa
fláka po pláži s bezdomovcami.
| Rána pre maminy
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre a lukostreleckého umenia, rôzne zábavné „„ SENIORI
s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svo- dobové atrakcie a hry pre deti. 3. 5. | 14.30 – 19.30 | 21. 5. | 14.00
od 2. 5. | Chrobáčikovia 2: jich mamičiek. Je potrebné sa vopred do- 9., 23. 5. | 9.30 – 11.30 | – 16.00 | Cvičenie pre seniorov
Ďaleko od domova hodnúť na tel. č. 0915 863 688. Galerkovo KC AKTIVITY | Cvičenie v rámci klubo-
Animovaný rodinný film, Francúz-
sko. Dobrodružstvo malej lienky a  jej GMAB Tvorivé dielničky pre deti od 18
| vej činnosti Jednoty dôchodcov. Info:
mesiacov do 6 rokov. 0905 982 132.
30. apríl 2019 kam v trenčíne KAM | 3

streda | 8.00 | Babi, pošli mi to


mejlom
11. 5. | 9.00 – 17.00 | Očista
a harmonizácia srdca
pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk – mierne
„„ FILM
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž a tenkého čreva pokročilí rodičov. Malá lienka uviazne v  kartó-
na zvládnutie základov PC a komunikácie KC AKTIVITY |Intenzívny kurz zameraný KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo- novej krabici a nechtiac cestuje do Ka-
prostredníctvom e-mailu pre seniorov. na letnú očistu podľa ročného biorytmu. vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk. ribiku. Rodičia nelenia a podniknú zá-
Účasť treba vopred nahlásiť: 032/7708314. Rezervácia: 0907 493 654. chrannú výpravu.
utorok | 17.00 | Kurz Ashtanga
6. 5. | 9.00 – 11.00 | Európska 11. 5. | 16.30 – 19.30 | Hry joga pre začiatočníkov od 16. 5. | Daddy cool
únia a my s hudbou YOGA SHALA | Zoznámite sa so základnými Bláznivá komédia o  štyridsiatnikovi,
KC STRED | Dialóg o hodnotách odbornosti. KC AKTIVITY | Workshop, ktorého hlavným princípmi Ashtanga jogy, základmi správ- ktorý si doma založí materskú škôlku
cieľom je ukázať účastníkom možnosti vy- neho dýchania a vybranými pozíciami. a vedie ju veľmi svojsky.
7., 21. 5. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov užitia hudby pri práci s deťmi. Info a pri- utorok | 17.30 – 19.00 | od 16. 5. | John Wick 3:
Tvorivé dielne na rôzne témy hlasovanie: mterapio@gmail.com. Parabellum
GMAB | Francúzsky jazyk – pokročilí
a techniky. 13. 5. | 16.00 | Beseda KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo- Americký akčný thriller. V 3. časti akčnej
k aktuálnym otázkam vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk. série má super zabijak John Wick (Kea-
13. 5. | 9.00 – 11.00 | Deň matiek nu Reeves) k  smrti tak blízko, ako nikdy
KC STRED | Organizuje Združenie kresť. se- záhradkárov utorok | 19.00 – 20.00 |
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša: pplk.v.v. Dr. predtým. Na jeho hlavu bola totiž vypísa-
niorov Slovenska Klub Trenčín – Mesto. Francúzsky jazyk II. ročník ná odmena 14 miliónov dolárov.
Peter Zelizňák. KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo-
13., 27. 5. | 16.00 – 18.00| od 16. 5. | Uglydolls
Ovládanie mobilných 14. 5. | 16.30 | 100 rokov Česka vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
a Slovenska Animovaná rozprávka, v ktorej sa vese-
telefónov štvrtok | 17.00 | Kurz Ashtanga lé a bezstarostné bábky UglyDolls stre-
KC AKTIVITY | Info: 0905 982 132.
VKMR |Autorská beseda so spisovateľom joga pre pokročilých
Igorom Ďuričom a ilustrátorom Petrom távajú s  tým, čo to znamená byť iný,
YOGA SHALA | Zoznámite sa s náročnejšími a aké je skutočne dôležité priateľstvo.
15. 5. | 13.30 | Seminár XXXII. Hricákom, spojená s audiovizuálnou pre- pozíciami prvej série Ashtanga jogy.
ročníka Akadémie tretieho zentáciou ich knižnej novinky. od 23. 5. | Bolesť a sláva
veku piatok | 16.30 – 18.30 | Kurz Dráma, Španielsko. Antonio Banderas
16. 5. | 16.30 | 100. výročie
KC STRED | Kultúrny program i prednášky: keramiky a točenie na kruhu hrá rolu filmového režiséra, ktorý už nie
úmrtia Milana Rastislava KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320. je schopný tvoriť. V spomienkach sa vra-
Ako chápať súčasné médiá a ich vplyv Štefánika
na naše myslenie, Život a tragické zahy- 1. 5. | 18.30 – 19.45 | Kurz cia do  detstva, k  svojej prvej dospelej
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša: Doc.PhDr. láske i k bolesti z rozchodu.
nutie M. R. Štefánika, 100. výročie úmrtia. Ivan Mrva, CSc. hormonálnej jogy
17. 5. | 14.30 – 19.30 | Pele Mele GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz zame- 16. 5. | 20.00. | Špeciálne
16. 5. | 16.30 | Monika raný na odstraňovanie problémov a nedo- projekcie: priamy prenos
KC AKTIVITY | Popoludnie pre seniorov. Pri-
pravená je prednáška o bylinkách, kvíz, Macháčková: Nič v zlom statkov. Rezervácie: 0944 548 885. baletu
VKMR | Prezentácia novej knihy spojená
spievanie aj tanec. 7., 21. 5. | 16.00 – 18.30 | Večerný Dve nedávno vytvorené diela a  jedna
s autogramiádou. svetová premiéra predstavia v živom pre-
20. 5. | 9.00 – 11.00 | Jozef ateliér pre dospelýchI.
20. 5. | 19.00 | Cestovateľské GMAB | Tvorivý ateliér – rôzne témy a tech-
nose súčasnú tvár Kráľovského balletu.
Ďuráči: Tradičné ľudové
kino – Dažďové pralesy niky, prepojené s vystavenými dielami.
remeslá KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK Rozprávanie Tomá-
|
KC STRED | Organizuje Združenie kresť. se-
niorov Slovenska Klub Trenčín – Mesto.
ša Šmátralu o dobrovoľníctve v tropických 7. 5. | 18.30 – 19.30 | Meditácia „„ ZÁPASY
dažďových pralesoch na Sumatre. pre začiatočníkov
20. 5. | 9.00 – 12.00 | Prevencia GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz, kde 1. 5. | 9.30 – 14.00 | Turnaj
21. 5. | 18.00 – 19.30 | Kam kráča sa naučíte meditovať, hlboko relaxovať semifinále 45. ročník
civilizačných chorôb umenie? | 
KC AKTIVITY | Meranie hodnôt cholestero- a zbaviť sa vnútorného stresu a napätia. ŠPORTOVÁ HALA Hádzaná, mladšie
lu, cukru, tlaku, triglyceridov z krvi. Rezervácie: 0944 548 849. žiačky.
23. 5. | 15.00 | Majáles 14., 28. 5. | 16.00 – 18.30 | 3. 5. | 12.30 | 1. FBC Florbal
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie seniorov. Večerný ateliér pre dospelých II. Trenčín – Nižná
GMAB | Ďalší tvorivý ateliér pre nových zá- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá
27. 5. | 9.00 – 11.00 | Mgr. Ján ujemcov – rôzne témy a techniky, prepo- Slovenska dorastu.
Vician: Sv. Cyril a Metod – jené s vystavenými dielami. 3. 5. | 15.30 | 1. FBC Florbal
patróni Európy
17. 5. – 19. 5. | Cimbalová dielňa Trenčín – Snipers Bratislava
KC STRED | Organizuje Združenie kresť. se-
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá
niorov Slovenska Klub Trenčín – Mesto.
Slovenska dorastu.
GALÉRIA VÁŽKA | Moderovaná diskusia
4. 5. | 12.30 | 1. FBC Florbal
„„ PREDNÁŠKY s Luciou Dubačovou, riaditeľkou medziná-
rodného festivalu o umení, dizajne a tech- Trenčín – ATU Košice
nológiách a Michaelou Kučovou, kultúr- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá
15., 22., 29. 5. | 15.00 | DIA mapa
nou organizátorkou. Vstup voľný. Slovenska dorastu.
CENTRUM SENIOROV | Pravidel. stretnutie.
23. 5. | 16.00 | Ako byť asertívny 5. 5. | 9.00 – 15.30 | 1. FBC
18. 5. | 20.00 – 22.00 |
a nie agresívny? Florbal Trenčín – zápasy
Hvezdáreň v Trenčíne
GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA | Pozorova- VKMR | Pravidelná diskusia s odborník- o umiestnenie
mi na podporu duševného zdravia. Téma: KC STRED | Vzdelávanie detských a mládež- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá
nie nočnej oblohy, prednáška a diskusia.
„Asertívna komunikácia a asertívne tech- níckych cimbalistov pod vedením Mgr. art. Slovenska dorastu.
2. 5. | 16.00 | B. Kovarčíková: niky na zvládanie konfliktov“. Martina Budinského, ArtD.
9. 5. | 8.30 – 14.00 | Turnaj
Lásky M. R. Štefánika 18. 5. | 8.30 – 18.30 | Škola
VKMR | Prezentácia knihy spojená s bese- 25. 5. | 19.00 – 22.00 | Ženy mini hádzaná
ženám intuície ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky.
dou s autorkou Blankou Kovarčíkovou. KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne-
FLECK COWORKING, MIEROVÉ NÁMESTIE 6 |
15. 5. | 8.00 – 15.00 | Turnaj
6. 5. | 14.00 | 74. výročie Večer v kruhu inšpiratívnych žien s vystú- ho vzdelávania detí a teenagerov. Info:
ukončenia 2. svetovej vojny 0915 850 251. finále 45. ročník
pením hudobného hosťa. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky.
v Európe
30. 5. | 16.00 | Čo ukrýva 25. 5. | 9.00 | HK AS Trenčín
POSÁDKOVÝ KLUB Prednáša: plk.v.v.
„„ ŠPORT
|
Ing. Miroslav Ondráš. depozitár – Ženské čepce „A“ – THA Martin
v ľudovom odeve Stredného ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie
7. 5. | 16.00 | Beseda pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
Považia žiačky.
k aktuálnym otázkam včelárov TRENČIANSKE MÚZEUM | Pohľady do minu- Systém
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša: plk.v.v. losti s Mgr. Martinom Malom. KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu 25. 5. | 10.30 | HK AS Trenčín
Ing. Vieroslav Pelech. chrbtice. Info: 0905 705 431. „B“ – THA Martin
ŠPORTOVÁ HALA |  Hádzaná, mladšie
9. 5. | 17.00 | Madagaskar – pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba
moja láska „„ KURZY KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info: žiačky.
VKMR | Beseda s Vladimírom Dudlákom,
pondelok, utorok | 17.00 – 20.00
0903 949 966. 25. 5. | 11.45 | HK AS Trenčín
ktorý pripomenie osobnosť Mórica Be- | Klub keramikárov – dospelí pondelok | 18.00 – 19.00 | „A“ – HK AS Trenčín „B“
ňovského, priblíži exotický Madagaskar KC AKTIVITY | Info: 0908 211 131. Tabata ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie
a predstaví cestopis poľského autora Arka- ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. žiačky.
dy Fiedlera.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 5 | ročník XXI

pondelok | 18.15 – 19.15 | utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body zlepšenia jazykových schopností. Rezervá-
Kruhový tréning s Monikou 18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates Work cie: 0910 999 222.
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887. pokročilí ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. 4. 5. | 17.00 | Priestor 2
pondelok | 18.45 – 20.00 | Joga KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431. štvrtok | 18.30 – 19.45 | Joga – DETSKÉ MESTEČKO | Oživenie zabudnutých
pre začiatočníkov utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné zdravý chrbát miest v Trenčíne. Účinkujúci: Komorný or-
GEMINI CENTRUM | Ľahká jemná joga vhod- cvičenie s relaxáciou GEMINI CENTRUM |Cvičenie zamerané chester mesta Trenčín – KOMT, Ventolin,
ná pre začiatočníkov. Info: 0944 548 885. KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého na chrbticu. Rezervácie: 0944 548 885. FVLCRVM, ISAMA ZING, Whithe, Elýščítat.
pondelok | 19.00 – 20.00 | veku. Info: 0910 196 456. štvrtok | 19.00 – 20.00 | 6. – 12. 5. | Európsky týždeň
štvrtok | 17.30 – 18.30 | štvrtok | utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový Cvičenie pilates – začiatočníci nosenia detí
17.45 – 18.45 | Strong by Zumba tréning a mierne pokročilí MC SRDIEČKO | Nosenie spája.
KD OPATOVÁ | Silový tréning s váhou vlast- ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 6. 5. | 13.00 | Spomienkové
ného tela. Info: 0903 949 966. utorok | 19.00 – 20.15 | Joga svalový systém. Info: 0905 705 431. stretnutie k 74. výročiu
pondelok, štvrtok | 19.00 – s Alenkou piatok | 16.30 – 18.00 | S. O. S. ukončenia 2. svetovej vojny
20.00 | Port De Bras KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov. Joga s Nikou v Európe
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. Info: 0903 271 444. CVČ TRENČÍN | Cvičenie zamerané na spev- POSÁDKOVÝ KLUB | O 13.30 otvorenie vý-
nenie tela, flexibility a odreagovanie. stavky k výročiu oslobodenia.
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda | 17.00 | Cvičenie pre
streda, piatok | 19.00 – 20.00 | tehotné – profylaxia 1., 8., 22., 29.5.| 18.30 – 19.30 7. 5. | 18.00 – 19.30 | Oflajn 5
| 15. 5. | 19.15 – 20.15 | Zumba GALÉRIA VÁŽKA | Zábavný kvíz o histórii
Cvičenie pre ženy s Vladom MC SRDIEČKO – KC STRED |Cvičenie vedie
KC AKTIVITY | Info: 0903 793 557. pôrodná asistentka, Zuzana Duncová. s Petrou a súčasnosti nášho mesta.
streda | 18.00 – 19.00 | Tabata KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina. Info: 9., 23. 5. | 9.30 – 11.30 |
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
s Monikou 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Podporná skupina nosenia detí
mamičky
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia,
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž- KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae- 3. 5. | 16.30 | 1. Sokolský
dňov po pôrode. robiku. Info: 0907 673 887. športový memoriál Zuzana Čižmárová a Ivana Kubáňová.
ZŠ HODŽOVA | Podujatie pri príležitosti 10. 5. | 19.00 | Sit down stories
utorok | 16.45 – 17.45 | streda | 18.30 – 19.30 | Deep
Work 100. výročia tragického úmrtia gen. M. R. KURSALON TRENČIANSKE TEPLICE| Talk
Zdravotný pilates Štefánika. Súčasťou bude aj lampiónový
KC AKTIVITY |Vhodný pre začiatočníkov. ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. show Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej.
sprievod a pietny akt.
Info: 0905 705 431. štvrtok | 16.30 – 17.30 | utorok 12. 5. | 8.00 – 12.00 | Výmenné
| 18.30 – 19.30 | Joga pre
10. 5. – 12. 5. | Finálový turnaj stretnutie zberateľov pivných
Majstrovstiev Slovenska kuriozít
začiatočníkov s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631.
juniorov vo volejbale POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub zbera-
ŠH ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA | Príďte po- teľov pivných kuriozít.
vzbudiť športovcov .
KONTAKTY 16. 5. | Skleróza multiplex
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk 24. 5. | 16.30 – 19.30 | – cvičenie
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk Mohendžodáro – tantrajoga DENNÉ CENTRUM SIHOŤ |
pre ženy 19. 5. | 15.00 | Deň rodiny
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02 KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie. MIEROVÉ NÁMESTIE | Rodinné popoludnie
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Osvienčimská 3, 0901714 266, dcsihot@trencin.sk Info: 0948 609 701. plné hudobných vystúpení, súťaží a špor-
FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40 25. 5. | 10.00 – 11.30 | Yoga tových aktivít. V programe vystúpia Miro
Mierové námestie 19, 0915 382 532, Wheel Workshop Jilo, S Hudbou Vesmírnou, DFS Nezábudky,
GALÉRIA VÁŽKA
motycka@microinvent.com GEMINI CENTRUM | Cvičenie s jogovým kru- DSZ Trenčín – Orechové, TS Bambula a Tu-
Mierové nám. 14/14, 0944 548 885, hom. Rezervácie: 0944 548 885. maini acapella (Brno).
GEMINI CENTRUM
www.geminicentrum.sk 22. 5. | 14.00 | Súťaž v lúštení
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk „„ TANEC krížoviek
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Radi lúštite krí-
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre žovky? Zmerajte si sily s ostatnými.
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
radosť 24. 5. | 20.00 | Noc kostolov
KC KUBRÁ Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com SOKOLOVŇA | Naučíte sa tance z rôznych 2019
KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36 kútov sveta. Info: 0910 196 456. KLÁŠTOR NA SKALKE | Príďte si vypočuť li-
KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk 26. 5. | 14.00 | Trenčiansky terárne pásmo Skalka rozpráva.
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306 festival tanca 2019 25. 5. | Burza starožitností
KIC Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, a gazdovské trhy
Kultúrno-informačné centrum 650 47 12  EXPO CENTER | Burza pre zberateľov mincí
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480 a iných zberateľských zaujímavostí.
KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk 25. 5. | 9.30 – 20.00 | Trenčín
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505 na korze
Ladies Eclub Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk ULICA 1. MÁJA | Moderný mestský trh, kto-
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk rého cieľom je poskytnúť priestor predo-
všetkým lokálnym handmade predajcom
MC SRDIEČKO – KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32 svojich výrobkov. Súčasťou akcie budú aj
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36 KINO HVIEZDA/MIEROVÉ NÁMESTIE | Pre- workshopy, tvorivé dielničky a ďalšie zau-
NOVÁ VLNA Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina hliadka tanečných telies z Trenčína spoje- jímavé aktivity.
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk ná s workshopmi, s karnevalovým sprie- 25. 5. | 20.20 – 23.20 |
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25 vodom a bubnovou show. PechaKucha Night Trenčín #1
Pod Sokolice 12, 0905 278 785, ULICA 1. MÁJA | Príďte si vypočuť desiatich
PIANO KLUB
piano.mytootoot.com „„ INÉ... šikovných, kultúrou, umením, dizajnom či
architektúrou nabitých Trenčanov. Poduja-
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43 utorok | 10.00 | Podporná tie je súčasťou podujatia Trenčín na korze.
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 skupina mamičiek v dojčení 26. 5. | 11.00 – 18.00 | Oslava
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222 MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te- 1. roku otvorenia leteckého
ŠTÁTNY ARCHÍV Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10 hotné ako príprava na dojčenie. múzea Hangáru X
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23 utorok | 17.00 – 20.15 | Klub LETISKO TRENČÍN | Oslava s bohatým
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel- spoločenských hier programom.
VKMR KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00 30. 5. | 15.00 – 17.00 | Skleróza
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk moderných spoločenských hier. Info: multiplex – klub Trenčín
peterbiras@gmail.com. DENNÉ CENTRUM SIHOŤ |
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2 streda | 17.30 | Common Talks
SAVANNA CAFÉ | Stretnutia za účelom