You are on page 1of 2

Blagoslovljen Bog


Bla go slov ljen Bog, i pre sve to mu I me.


5

Bla go slov ljen Bog, on ži vot da ru je

Benedictus Dominus Deus


Be ne dic tus Do mi nus De us, Be ne dic tus Do mi nus De us,


Be ne dic tus Do mi nus De us, Be ne dic tus qui a vi si
5

qui a vi si ta vit et re de mit po pu lum su um. O O

ta vit et re de mit po pu lum su um. O O

Tui amoris ignem


Ve ni San cte Spi ri tus, tu i a mo ris i gnem ac cen de.


5

Ve ni San cte Spi ri tus, ve ni San cte Spi ri tus.


U Bogu duša moja sav moj je
  
  
U Bo gu du ša mo ja na la zi mir, u Nje mu sav moj je spas.

  
  

5 on mi je
 
 
Da, sa mo u Njem' na la zim svoj mir, na da on mi je sva. U
 
 

U svojoj no i

U svo joj no i tra žim te, Bo že moj, jer du ša mi e zne za to

bom; u svo joj no i tra žim te, Bo že moj, jer du ša mi e zne za to bom.

Adoramus te, o Christe


O A do ra mus te, o Chri ste.