Herba dan Kegunaan i

EERBA DAN KEGUITIAANI{IA

*}.l

Spesia Xii Putib toqdc (Eurycom loagifolia) 2. Kacip Fatinab (Iabisa potboina)

Kegunaanqra 6Er.ebus daralr.

dan air

nya di ninrrn untok Lanearkan

J. Selade Hitao ( Coniot nata.aun scort echini i King) l+. Pandan Tikus (rlapania spp) 5. Keladi KemoYang ( iionalorneria sagit t i folia ) 5. Ganda rusa i{itam (Gendarussa nrlgaris) 7. Piaang JePun. 8. Setan*ar iiaLia (CoEtus specious) t. fapak Sulai"nan
lt1l'r tsJ=s:iisg9syw --L^-+a*r,a aaahan'! J**w+.

Akar di rebus Can air nya di minrrn untok netgubat buasir dan peryalcit"dalam lulang.Al(ar4ya di Jadikan 4alrEura*. .denren akar ka3m pkok ubataa laia untok 3"epas bersalia yaag bertujuaa r:ntulc pere{apuanr nengecutkan rahi"n. Al<arrqra di rebus rrntok buang angin.

Akarnya di rebus atau sebagai campur:anubat periuk untuk oergecutkan rabin. Seh.rroh pokok di rebus dan''airnya di ninun untuk yang ai<an bersalin. selr.rsoh perernpr.ran Dau::nya dj. rebus untuk oandian perenp'rran lepas bersaii.a. Akarnya di rebus dan airnya peayakit bentan. di ninua untuk nera'rat usiuir Herasat

Alcarnya di rebus $s,n aiirya d'i 'i*rln panas badan rlan nelarErska'a keaci.ngr

Akar dan dauneya di. jadincan toail< untuk Pereopuan
ee1e.ta.q hersalin.ubat batok daa nenbr.ang cacing. juga boleh neagubati Lllka. Daunrya

l0,Misai kucirg ( Orthosiphon graadi flor:rs ) 11.Legr.rndi (Vitex Tri.folia) -iZ.Gingccu6 icgun 1'.Lidah Kucin6

Danrrnya direbus airr:ya dininun untuk nerar*at .taa Carah tilggi. -it klncing rnaais

penyak

Daunn;a direbus dan airnya perqTakit darah tinggi.

dininr'rn untuit rnengubati

ta1 r:-ab. r,akak dj. rebr:s aaa airn]ra dioinun unt'uk lancarkan darab bagi kaun perenFuaa. d,irebus airrya dininurn untuk lancarkan bagi *arrya katrn pererPuaa. Rizon atau ubinya di rebus dan airr:ya di ninun dan asua. birit untuk neniubati peqyakit cirit Fspat belai daun4la saja dircbue daa airnya 'oaiu karar6' niaru.utulc nengubati PeryaKil di

l4.Henpedu Beruan6 (Coitus oalorticanus) 15.Pecah 3e1ing. {StroUiLantee crispus) *6.Akar nenghuryit ' (Coeclrirn bluncanud

dircbue bcrEaaa pokok ubatan Lain dna di Itarrya lcaah taaaja batia. ba3i ncqubati ni.nun aiqra dlbidr trntuk Bcagakit rcsdu43. Al@rrya dibskarun frkarrya dliuaakan c:ba3ai carpuraa ubat pcrit* uatuk naa3ccufJcan salnraa Plrenekanr baji raaita lcpaa bcrealin.

E -"
-r

i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful