You are on page 1of 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

CHIMIA
PRETESTARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte, sport
10 aprilie 2019
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


Nr. Itemii Scor
1 2
1 Semințele de floarea-soarelui, bogate în vitamine și minerale, sunt o sursă
importantă de energie și sănătate pentru organism. În componența lor intră L L
următoarele elemente chimice: Mg, N, K, Mn, Se, Fe, Ca. 0 0
Pentru fiecare element chimic prezentat în coloana A indică, în spațiul rezervat, 1 1
o literă corespunzătoare din coloana B. 2 2
А B 3 3
1. Mg ___ a) Elementul se găsește în perioada a IV-a, subgrupa principală a 4 4
grupei a VI-a. 5 5
2. N ___ b) Elementul are repartizarea electronilor pe niveluri energetice 6 6
2ē 8ē 13ē 2ē. 7 7
3. K ___ c) Atomul elementului conține în nucleu 26 protoni și 30 neutroni.
4. Mn ___ d) Oxidul superior al elementului se numește var nestins.
5. Se ___ e) Formează compus volatil cu hidrogenul cu formula EH3.
6. Fe ___ f) Elementul are sarcina nucleului +12.
7.Ca ___ g) Elementul este cel mai activ metal din perioada a IV-a.

2 Sarea de Himalaya este cunoscută pentru efectele sale curative și energizante. Ea


conține în jur de 84 elemente chimice printre care sunt: Na, Cl, S, Zn, H. L L
Utilizând doar elementele chimice propuse, completează spațiile libere din 0 0
afirmațiile de mai jos cu formulele corespunzătoare și caracteristicile lor: 1 1
1) Substanța ________ este formată prin legături covalente nepolare și se 2 2
(formula)
3 3
utilizează __________________________________________________.
4 4
2) Substanța __________ este formată prin legături covalente polare și se 5 5
(formula) 6 6
numește_____________________________________________________. 7 7
8 8
3) Substanța ____________este formată prin legături ionice și se află în starea
(formula)
de agregare______________________.

4) Substanța __________este formată prin legături metalice și are următoarea


(formula)
proprietate fizică______________________________________________.
3 Hidroxidul de bariu Ba(OH)2 este utilizat pentru îndepărtarea ionilor sulfat și
L L
carbonat la producerea sticlei.
A. Scrie ecuațiile reacțiilor de obținere a hidroxidului de bariu în conformitate cu 0 0
schemele propuse: 1 1
1) Ba + H2O → _____________ + _____________ 2 2
3 3
2) BaO + H2O → ___________________________ 4 4
B. Scrie ecuațiile a două reacții ce caracterizează proprietățile chimice ale 5 5
hidroxidului de bariu folosind substanțele din șirul: 6 6
H2SO4 , CO2 , Na2CO3 . 7 7
8 8
1) Ba(OH)2 + ___________ → __________ + ___________

2) Ba(OH)2 + ___________ → __________ + ___________


4 În industrie oxidul de sulf (IV) se obține prin arderea minereurilor cu sulf, ca, de
L L
exemplu, pirita:
0 0
4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 + Q
1 1
A. Caracterizează reacția dată după următoarele criterii: 2 2
Nr. Criteriul Tipul reacției 3 3
4 4
1 Efectul termic 5 5
2 Direcția decurgerii 6 6
reacției 7 7
8 8
B. Încercuiește literele ce corespund afirmațiilor corecte referitoare la oxidul 9 9
de sulf (IV): 10 10
a) Este un gaz cu miros specific. 11 11
b) Este un gaz mai greu decât aerul.
c) Este un oxid bazic.
d) Interacționează cu săruri.
e) Se utilizează pentru dezinfectarea butoaielor de vin.
C. Completează schemele reacțiilor chimice ce caracterizează proprietățile
chimice ale oxidului de sulf (IV) cu formule și coeficienți:

1) SO2 + H2O →______________


2) SO2 + NaOH →___________ + _____________

5 Hidroxidul de aluminiu Al(OН)3 intră în componența pastei de dinți în calitate de


substanță abrazivă. L L
Rezolvă problema. Calculează masa hidroxidului de aluminiu, obținut la 0 0
interacțiunea hidroxidului de sodiu cu masa 240 g cu sulfat de aluminiu, dacă reacția 1 1
chimică are loc conform schemei: 2 2
3 3
Al2(SO4)3 + NaOH → Al(OH)3 + Na2SO4 (stabilește și înscrie coeficienții!) 4 4
5 5
Se dă: Rezolvare: 6 6
__________________________________________________________________ 7 7
__________________________________________________________________ 8 8
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Răspuns: _________________________________________________________
6 Completează propozițiile:
1) Elementul chimic este totalitatea atomilor cu același număr de______________ L L
în nucleu. 0 0
1 1
2) Sistemele omogene alcătuite din substanță dizolvată, solvent și produșii 2 2
interacțiunii lor se numesc __________________. 3 3
4 4
3) Fenolftaleina se colorează în zmeuriu în mediu_______________________. 5 5
4) Gradul de oxidare al sulfului în compusul H2SO4 este____________, iar în 6 6
7 7
compusul H2S este ____________. 8 8
5) Legătura chimică ce se stabilește între moleculele de apă se numește
_____________________________________.
6) În industrie amoniacul se obține prin interacțiunea azotului cu_______________.
7) Acidul azotic se utilizează pentru obținerea ______________________________.
7 Fosfatul de sodiu Na3PO4 este utilizat în medicină pentru scăderea nivelului ridicat
de calciu în sânge și pentru împiedicarea formării unor tipuri de pietre la rinichi. L L
A. Completează spațiile libere din tabelul de mai jos cu denumirile sărurilor de 0 0
calciu și ecuațiile lor de disociere: 1 1
Nr. Formula Denumirea sării Ecuația de disociere 2 2
sării 3 3
1 CaCl2 4 4
2 Ca(NO3)2 5 5
6 6
B. Utilizând tabelul solubilității, scrie ecuația reacției dintre fosfatul de sodiu și una 7 7
dintre sărurile propuse în formă moleculară (EM), ionică completă (EIC) și ionică 8 8
redusă (EIR). 9 9
___________________________________________________________(EM)

___________________________________________________________(EIC)

___________________________________________________________(EIR)

8 Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și litera F, dacă afirmația este
falsă: L L
1) A F Formula generală a alcanilor este CnH2n. 0 0
2) A F Acizii conțin grupa funcțională – COOH. 1 1
2 2
3) A F Grăsimile sunt insolubile în apă. 3 3
4) A F La hidroliza zaharozei se obține numai glucoză. 4 4
5 5
5) A F Fenolul poate interacționa cu baze alcaline. 6 6
6) A F Polialcoolii se identifică cu oxid de cupru (II). 7 7
8 8
7) A F Proteinele se obțin prin reacția de policondensare a ɑ-aminoacizilor.
8) A F Anilina stă la bază producerii coloranților sintetici.
9 Alchinele sunt hidrocarburi nesaturate ce conțin o legătură triplă în lanț.
Se propune substanța: L L
CH≡C–CH2–CH2–CH3 0 0
1) Denumește substanța conform nomenclaturii sistematice internaționale: 1 1
2 2
________________________________________________________ 3 3
2) Scrie formula generală a seriei omoloage din care face parte: 4 4
5 5
________________________________________________________ 6 6
3) Completează spațiile libere din tabel pentru substanța propusă:

Formula de structură Denumirea


semidesfășurată
Izomer

Omolog

10 Procesul de fermentație alcoolică a glucozei stă la baza producerii alcoolului etilic.


În procesul de fermentare se degajă oxidul de carbon (IV), de aceea pivnițele unde L L
are loc fermentarea sunt asigurate cu o aerisire bună. 0 0
Rezolvă problema. Calculează volumul (c.n.) al oxidului de carbon (IV) degajat la 1 1
fermentarea glucozei, dacă în urma reacției s-a obținut etanol cu masa de 9,2 g și 2 2
reacția chimică are loc conform schemei: 3 3
4 4
C6H12O6 → C2H5OH + CO2↑ (stabilește și înscrie coeficienții!) 5 5
6 6
7 7
Se dă: Rezolvare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Răspuns: __________________________________________________________
11 Scrie ecuațiile reacțiilor conform schemelor:
L L
1) CH3–CH3 → CH3–CH2–Cl 0 0
1 1
_______________________________________________________________ 2 2
3 3
2) CH2=CH2 → CH3–CH2–OH 4 4
5 5
_______________________________________________________________ 6 6
7 7
3) C6H6 → C6H5–NO2 8 8
_______________________________________________________________

4) CH3COOH → (CH3COO)2Mg

_______________________________________________________________

12 A. Din șirul: CH2=CH–CH3, CH3COOC2H5, CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=O


selectează substanțele corespunzătoare afirmațiilor de mai jos, înscrie denumirea și L L
formula substanței respective în spațiul rezervat din tabel. 0 0
1 1
Nr. Caracteristica Formula substanței Denumirea substanței 2 2
substanței 3 3
1. Se utilizează la producerea 4 4
polipropilenei 5 5
6 6
2. Poate fi identificată cu 7 7
soluție amoniacală de oxid 8 8
de argint 9 9
3. Este monomer în reacția de 10 10
obținere a cauciucului 11 11
sintetic 12 12
4. Se utilizează în calitate de
aromatizator

B. Pentru una dintre substanțele din șirul de mai sus_________________ scrie


(formula)
în spațiul rezervat:
1) o ecuație a reacției de obținere

________________________________________________________________;

2) o ecuație de reacție ce caracterizează proprietățile chimice ale substanței

_______________________________________________________________.
SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR CHIMICE
I II III IV V VI VII VIII

1 Hidrogen 2 Heliu
1 Н 1,0079 He 4,0026
3 Litiu 4 Beriliu 5 Bor 6 Carbon 7 Azot 8 Oxigen 9 Fluor 10 Neon
2 Li 6,941 Be 9,01218 B 10,81 C 12,011 N 14,0067 O 15,9994 F 18,9984 Ne 20,179
11 Sodiu 12 Magneziu 13 Aluminiu 14 Siliciu 15 Fosfor 16 Sulf 17 Clor 18 Argon
3 Na 22,98977 Mg 24,305 Al 26,98154 Si 28,0855 P 30,97376 S 32,06 Cl 35,453 Ar 39,948
19 Potasiu 20 Calciu 21 Scandiu 22 Titan 23 Vanadiu 24 Crom 25 Mangan 26 Fier 27 Cobalt 28 Nichel
K 39,0983 Ca 40,08 44,9559 Sc 47,88 Ti 50,9415 V 51,996 Cr 54,938 Mn 55,847 Fe 58,9332 Co 58,69 Ni
4 29 Cupru 30 Zinc 31 Galiu 32 Germaniu 33 Arsen 34 Seleniu 35 Brom 36 Kripton
63,546 Cu 65,38 Zn Ga 69,72 Ge 72,59 As 74,9216 Se 78,96 Br 79,904 Kr 83,80
37 Rubidiu 38 Stronţiu 39 Ytriu 40 Zirconiu 41 Niobiu 42 Molibden 43 Tehneţiu 44 Ruteniu 45 Rodiu 46 Paladiu
Rb 85,4678 Sr 87,62 88,9059 Y 91,22 Zr 92,9064 Nb 95,94 Mo [98] Tc 101,07 Ru 102,9055 Rh 106,42 Pd
5 47 Argint 48 Cadmiu 49 Indiu 50 Staniu 51 Stibiu 52 Telur 53 Iod 54 Xenon
107,868 Ag 112,41 Cd In 114,82 Sn 118,69 Sb 121,75 Te 127,60 I 126,9045 Xe 131,29
55 Ceziu 56 Bariu 57* Lantan 72 Hafniu 73 Tantal 74 Volfram 75 Reniu 76 Osmiu 77 Iridiu 78 Platina
Cs 132,9054 Ba 137,33 138,9055 La 178,49 Hf 180,948 Ta 183,85 W 186,207 Re 190,2 Os 192,22 Ir 195,08 Pt
6 79 Aur 80 Mercur 81 Taliu 82 Plumb 83 Bismut 84 Poloniu 85 Astatiniu 86 Radon
196,9665 Au 200,59 Hg Tl 204,383 Pb 207,2 Bi 208,9804 Po [209] At [210] Rn [222]
104 105 106 109
87 Franciu 88 Radiu 89** Actiniu 107 Bohrium 108 Hassium
7 Rutherfordium Dubnium Seaborgium Meitnerium 110 Uun [?]
Fr [223] Ra 226,0254 227,0278 Ac [261] Rf Db
[262] [263] Sg [262] Bh [267,13] Hs [268,14] Mt
*Lantanide
58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu
Ceriu Praseodim Neodim Prometiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Luteţiu
140,12 140,9077 144,24 [145] 150,36 151,96 157,25 158,9254 162,50 164,9304 167,26 168,9342 173,04 174.967
**Actinide
90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr
Toriu Protactiniu Uraniu Neptuniu Plutoniu Americiu Curiu Berkeliu californiu Einsteiniu Fermiu Mendeleviu Nobeliu Lawrenciu
232,0381 231,0359 238,0389 237,0482 [244] [243] [247] [247] [251] [252] [257] [258] [255] [260]

SOLUBILITATEA ACIZILOR, BAZELOR, SĂRURILOR ÎN APĂ


H+ NH4+ Li+ Na+ K+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Cr3+ Zn2+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Ag+
OH - S S S S S P I I I I I I I I I -
F- S S P S S P I I P I S S I I I S S
-
Сl S S S S S S S S S S S S S S P S I
-
Br S S S S S S S S S S S S S S P S I
-
I S S S S S S S S S S S S S - I - I
S2- S S S S S S S S - - I I I - I I I
SO32- S S S S S I I I - - I - I - I I I
SO42- S S S S S I P S S S S S S S I S P
2-
CO3 S S S S S I I I - - I I I - I - I
2-
SiO3 I - S S S I I I - - I I I - I - -
-
NO3 S S S S S S S S S S S S S S S S S
PO43- S S I S S I I I I I I I I I I I I
CH3COO- S S S S S S S S S - S S S - S S S
Notă: S – substanţă solubilă, I – insolubilă, P – puţin solubil; «-» substanţa nu există sau se descompune în apă,
SERIA ELECTRONEGATIVITĂŢII
F O N Cl Br I S C Se P H As B Si Al Mg Ca Na K
4,0 3,5 3,07 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,5 1,2 1,04 0,9 0,8
SERIA TENSIUNII METALELOR
Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au