You are on page 1of 1

20

122. Áldott Istenünk


Elõjáték:
C e d G7 C G7 C G7
              

C7
 G
7
C e d C F C e d G C e
                  
    
1. Ál-dott Is- te-nünk, a szí - vün- ket fo - gadd el, fel-a - jánl-juk mun-kánk a - ke-nyér - rel!
2. Ál-dott Is- te-nünk, a ke - hely- be bort ön - tünk, fel-a - jánl-juk Ne - ked minden ö - rö - münk!

D G7 C e d G7 C C7 F C e
                  
Ké - rünk fo- gadd el ezt a fe - hér ke- nye - ret, hisz ez ál - tal
Ké - rünk fo- gadd el ezt a ke- hely fe- hér bort, hisz a vé - red

d d
 
G C C7 G7
        
        
le - szünk egy- gyé Ve - led! A ve - rej - té - kes mun - ka
egy - szer mi - ér - tünk folyt! Át- nyújt - juk most Ne - ked

C C7 A d F G4
    
            
ál - dott gyü - möl - cse és sok mil - li - ó em - ber é - le - te,
szí - vünk, min - de - nünk, fo - gadd el hát e - gész é - le - tünk!

G C C7 B F
     
     
      
de egy - sze - rű és köz - tünk é - lő va - ló - ság,
Te nagy - sze - rű és üd - vö - zí - tő va - ló - ság,

a e F G G
           
így jössz kö - zénk te - is, Jé - zu - sunk! Elõjáték
ké - rünk, jöjj el kö - zénk Jé - zu - sunk!