You are on page 1of 1

Wonderwall

Capotasto II Oasis
E‹7 G D(“4) A7(“4) C(„ˆˆ9) D(“4)/F©

Intro E‹7 G D(“4) A7(“4)


4
&4

Verse 1 E‹7 G D(“4) A7(“4) E‹7 G D(“4) A7(“4)


&
E‹7 G D(“4) A7(“4) C(„ˆˆ9) D(“4) A7(“4)
&

Verse 2 E‹7 G D(“4) A7(“4) E‹7 G D(“4) A7(“4)


&
E‹7 G D(“4) A7(“4) E‹7 G D(“4) A7(“4)
&
Pre-Chorus
C(„ˆˆ9) D(“4) E‹7 C(„ˆˆ9) D(“4) E‹7
&

C(„ˆˆ9) D(“4) E‹7 D(“4)/F© E‹7 G A(“4)


& ‘
Chorus C(„ˆˆ9) E‹7 G E‹7 C(„ˆˆ9) E‹7 G E‹7
°™ ™™ ü
&¢ ™ †
Copyright © Nikata