You are on page 1of 10

Van waarzegger tot waarnemer

Joannes Richter

Waarnemingen
Lang geleden was er een tijd, waarin een waarzegger werkelijk de waarheid verkondigde en de
waarnemers gratis beschreef wat er werkelijk gebeurd WAS en niet tegen een geldbedrag de
gelovigen beloofde wat er MISSCHIEN zou gaan gebeuren.
Ook brak er in mijn leven een waarnemersperiode aan, waarin ik mij met die verkondigde
waarheden bezighield en het echte waarnemen van het geloof leerde onderscheiden.
Wie iets werkelijk waarneemt moet het ook zichzelf kunnen uitleggen en is daardoor ook zelf
tegelijkertijd een waarzegger. Wie de waarheid van een ander hoort is geen waarnemer, maar een
bijgelovige.
De eis, dat men geen waarheid moet zoeken, maar de autoriteiten maar moet geloven, is een riskant
alternatief voor het eigen zelfonderzoek. Elke vorm van geloof (tot in het geloof van de kundigheid
van stofzuigerverkopers, makelaars, beleggingsadviseurs, politici, verzekeringsagenten) lijkt
comfortabel, maar is levensgevaarlijk en kan tot faillissementen leiden.
In elk levensbereik moet men als wereldburger zelf beslissen hoe diepgaand het zelfonderzoek moet
reiken. Wie te oppervlakkig te werk gaat, vertrouwt blind op een ander, die wellicht eerder aan het
eigen hachje dan aan andermans geluk sleutelt.
In dit essay beschrijf ik hoever mijn eigen zelfonderzoek reikt.
Het bijgeloof, het geloof en de hersenspoeling
Het is moeizaam het bijgeloof van het geloof en nog veel moeilijker de waarheid van alle bij- en
andere geloofsvormen te onderscheiden. Ik deed er ongeveer 20 jaar parttime en 10 jaar fulltime
over om de relevante waarheid waar te nemen en zij veranderde van dag tot dag haar gezicht, tot ik
haar waarachtig leerde kennen.
Er is ook nog sprake van een waarheid, die zich ontwikkelt van ramp tot catastrofe, van een zomer
tot winter of van dag tot nacht. De waarheid, die ik verleden waarnam heeft zich ontwikkeld tot een
andere gestalte, die zich deels goed en anderzijds veel slechter gedraagt. Niets van wat men
waarneemt gedraagt zich als een betrouwbare omstandigheid. Dat was de eerste les 'Alles stroomt',
die de Griekse filosofie in de vorm van Heraclitus mij leerde.
Een groot deel van wat leraren op school, de professoren op de universiteit, de priesters in de Kerk
en politici, managers en bankiers in de nieuwsberichten vermelden wijkt af van wat er werkelijk
gebeurd is. Vrijwel alle statistieken, foto's en andere gegevens worden vooraf gemanipuleerd,
geselecteerd en geretoucheerd. Vaak is dat wat er vermeld wordt een tegendeel van wat er gebeurt.
Wij zijn daaraan gewend en als het ware in een hersenspoeling tegen de leugentjes voor bestwil
geïmmuniseerd. Het is moeilijk een integere bron te onderscheiden van de talloze valse bronnen en
valse vlaggen.

Zelfonderzoek
Door zelfonderzoek nam ik waar dat de religie op een hersenspoeling berust. Het vertrouwen in
anderen vormt een reusachtig risico. Elke bewering en elk “bewijs” moeten zorgvuldig
gecontroleerd worden. Als filosoof moet men dus bij zichzelf te rade gaan:
Citaat van Heraclitus, in de Suda (10e eeuw) onder het lemma Postoumos (MS11893,
folio 274v, British Library): ἐμεωϋτὸν ἐδιζησάμην, 'Ik ging bij mezelf te rade'.

Velen leren de logos niet kennen, omdat 'het onverwachte niet verwacht wordt', door
blind te vertrouwen op wat men waarneemt (bijvoorbeeld 'dag en nacht zijn
verschillend'), door blind vertrouwen op andermans autoriteit, of door gebrek aan
zelfonderzoek. 'Ongeloof verhindert inzicht', luidt fragment B86.[n 38]
De dualis in de leer van Heraclitus
De Germaanse dualis “við”1 resp. “wit” (dualis: “wij twee”) wordt ook bij Homerus in het Grieks
als νώ (νῶϊ) (dualis: “wij twee”) waargenomen.
De dualis is in het monotheïsme ongewenst, omdat de autoriteit over de eeuwige waarheden beslist.
De onzekerheid is onder autoritaire heersers ongewenst en wordt als tijdsverspilling beschouwd.
Men moet de autoriteit respecteren en geloven.
De autoriteit moest echter bij de Grieken en Germanen door permanente woordgevechten door
overtuiging op de betere argumenten berusten.
In de Griekse filosofie speelt deze dualiteit een grote rol en wordt door Heraclitus aangehaald in de
citaten uit Heraclitus (→ Strijd):
Het wordende ontstaat door strijdende krachten, die in elkaar overgaan in een eeuwig
voortdurend proces. Het is door strijd dat de werkelijkheid dynamisch is en tegendelen
bestaan.[70]

De tweestrijd is daarom rechtvaardig en noodzakelijk, want alles krijgt zijn plaats en


moet zijn plaats behouden.[71]

Het is daarbij de taak van de mens om te leren accepteren dat spanningen deel van het
leven zijn, en dat wedijver onvermijdelijk verschillen in de samenleving bepaalt.[62]

'Strijd is de vader van allen', stelde hij daarom, 'de vorst van allen. De een laat hij god
worden, de ander mens; de een maakt hij slaaf, de ander vrij.'[n 43]

Het concept strijd (polemos) is verbonden met drie gedachten: 1) dat alles altijd in
beweging is, 2) dat alles een eenheid vormt, 3) dat dingen hun identiteit verkrijgen door
strijd. Daarom gebruikte Heraclitus de woorden polemos 'strijd', chreoon 'noodzaak',
eris 'tweestrijd' en xynon 'gelijk voor iedereen/algemeen' in dezelfde context.[n 42]

In de Germaanse samenleving vormde de oorspronkelijke (Keltische resp. Germaanse) religie een


eenheid met de taal, waarin een dualis “við” (“wij beide”) een hoofdrol speelde.
Opvallend is dat de dualis við en de stam wit van “weten” in het Germaans overeenkomen met de
Griekse dualis νώ (νῶϊ) (dualis: “wij twee”) en de stam νοῦ (?) van νοῦς of νόος (“Nous”,
wijsheid).
In Europa zijn de restanten van de dualis grotendeels door het missioneren van het Christendom
verdwenen.

1 “oorspronkelijk IJslandse dualis: “wij twee”


Het Christendom
Het Christendom werd in Spanje vanaf 40 AD en in Nederland vanaf 800 AD door een overvloed
aan wonderen (bijvoorbeeld relikwieën, imposante Vitus-kerken en Willibrordus-putten) ingevoerd2.
De doorbraak van het Christendom werd in 751 AD versneld door het afsnijden van de lange
haarlokken der Merovingische heersers Childerik III en diens zoon Theuderik (V).
De Griekse en Germaanse samenleving baseerden wellicht op dezelfde dualis, die wellicht nog in
het Spaanse woord nosotros, waarin volgens mijn bescheiden mening het “otros” alleen functioneel
een rol speelt als “nos” (“wij”) ook nog een dualis op de achtergrond meevoert.3

Erasmus als de vader der klokkenluiders


Desiderius Erasmus heeft na een grondige studie in de Lof der Zotheid voor het eerst de rampzalige
status van de Kerk beschreven4. Deze beschrijving is in grote lijnen nog steeds actueel. Geen
wonder, dat zijn boeken op de Index werden geplaatst.
Bij een voortzetting van de huidige ontwikkeling halveert de Kerk tot 2060 nogmaals het bestaande
bestand aan gelovigen.5

2 The Miraculous Transformation of European Civilization


3 Notes to the usage of the Spanish words Nos and Vos, Nosotros and Vosotros
4 Bericht van de altaarschellist over de Lof der Zotheid (Scribd)
5 Kirchen droht Halbierung ihrer Mitglieder-Zahl bis 2060
Samenzweringstheorieën
Bij discussies over samenzweringstheorieën wil ik eerst vastleggen wie eigenlijk met
samenzweerders bedoeld worden. Bij nader inzien zijn er twee mogelijkheden.
1. De elite (de bankiers, het militaire complex en de politici) zijn de “samenzweerders” en de
theoretici zijn degenen, die hen van “samenzweringen” beschuldigen. De samenzweringen
zijn dan de trucs, waarmee de bankiers, het militaire complex en de politici zich verrijken en
de samenzweringstheorieën worden bedacht door de burgers.
2. De elite (de bankiers, het militaire complex en/of de politici) beschuldigt enkele burgers als
samenzweerders de elite (onterecht?) van verrijking of wangedrag te verdenken. Deze
samenzweringstheorieën worden bedacht door de elite. De samenzweerders zijn nu de
burgers. De theoretici zijn de elitaire bankiers, het militaire complex en de politici.
Dat ik dit niet begrijp zal wel aan mijn gebrekkige kennis van het Nederlands liggen.
Wat de samenzweringstheorieën betreft, wil ik wel kwijt, dat 50% daarvan mijns inziens waar is.
Tot de belangrijkste samenzweringstheorieën behoren de moord op JFK6, het complot van 9/11, de
corruptie der regeringen en het monetaire systeem.

9/11
In elk geval heeft dat wat er op 9/11 gebeurd is niet het draaiboek van de Amerikaanse regering
gevolgd. Wie wat natuurkunde gestudeerd heeft weet, dat er in dat bericht allerlei fysieke wetten
ruimschoots overtreden en kromgebogen worden. Enkele duizend ingenieurs liggen er wakker van
dat wolkenkrabbers na een klein bureauvuurtje in vrije val instorten. Zoiets gebeurt alleen in
tekenfilms en andere Hollywood-producten.
Inmiddels kent men ook alle valse vlaggen, waarmee onder meer de 7 oorlogen tegen de olierijke
landen begonnen worden7.
Wie eenmaal in de afgrond van de moeder van alle corrupties, in de omkoopbare senaat en
volksvertegenwoordigers gekeken heeft weet dat er in sommige landen niets meer heilig is en alles
door samenzweringstheorieën kan worden ontheiligd. Voor wie dit inziet is helemaal niets meer
heilig.

De corruptie in de EU
Ook in de EU kan men corruptie waarnemen, maar die wordt alleen in een cabaretprogramma
geïllustreerd. De heute-show vom 3. Mai 2019 bericht over het opblazen van een lastige Maltese
journaliste in in haar eigen auto8, het vermoorden van de journalist Ján Kuciak in eigen huis en over
de selectieve afkeuring van een kritische ambtenares, die de corruptie in de EU had kunnen
bestrijden, maar nu door de Roemeense regering wordt vervangen door een “betere” kandidaat 9. Dat
is eenvoudig omdat de Roemenen dit jaar het stuur van de EU overgenomen hebben... Er komt nu
een amnestie voor alle corrupte ambtenaren. Het voorstel van de Roemeense regering om amnestie
te verlenen aan corrupte politici dreigt de rechtsstaat verder te destabiliseren10. Het zijn
middeleeuwse randvoorwaarden, maar daarbuiten gelden nog veel strengere wetten, waarbij de
scherprechters niet eens voor martelingen, stenigingen en onthoofdingen terugschrikken.

6 Moord op JFK „ is in the works ” hoorde CIA-man twee dagen tevoren


7 911 Afterwards - Gen. Wesley Clark "Take out 7 Countries in 5 Years"
8 'Meest gehate journalist' van Malta is vermoord
9 Roemenië legt corruptiejager het zwijgen op
10 Roemenië omarmt corruptie als nooit tevoren
In de overige landen wordt de censuur geregeld door de intimidatie van de journalisten, die na een
kritisch bericht systematisch van elke vorm van regulaire inkomsten beroofd worden.

Het monetaire systeem


In World's Monetary Reserves and the End of an Era beschrijft Hugo Salinas Price hoe volgens
Bloomberg op 2 August, 2014 de Monetaire Reserves van de Centrale Bank een maximum van
12,032 T$ bereikten. Op 19 april van dit jaar waren die Monetaire Reserves 479 G$11 teruggevallen
van 12,032 T$ tot op 11,553 T$12. Sinds 1971 was deze Monetaire Reserve der VS opgelopen door
de gigantische hoeveelheid dollars, die door het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans uit de VS
wegvloeiden.
In de periode 2014-2019 betaalden de VS echter nog $3,603 T$ voor importen aan de buitenlandse
exporteurs. Dat bedrag werd echter niet naar het buitenland overgemaakt maar opgeslagen in
Amerikaanse banken.
Sinds 2 August, 2014 willen de centrale banken van de exportlanden de monetaire reserves niet
meer laten aangroeien. Deze datum markeert daarmee het einde van de eenzijdige VS-regeling, die
volgde op het 1971 ondergegane "Bretton Woods" verdrag. De exportlanden geven de verdiende
dollars door aan speciale interne bureaus, die voor die bedragen goud inkopen. Deze omzetten
worden nergens in de boeken vermeld.
Deze regeringen beschouwen de dollar als een exportgoed in de vorm van schuldbekentenissen, die
alleen door nieuwe schuldbekentenissen afbetaald worden. De exportlanden proberen deze
onbetekenende papiertjes in te wisselen tegen waardevollere waren zoals akkers, mijnen, water,
fabrieken of onroerend goed in andere landen.
In parallel verlopende acties proberen de centrale banken dollars tegen goud in te wisselen. De
Amerikanen probeerden het goud goedkoop te houden en de markt met een gestaag zinkende koers
oninteressant te maken. De Russen, Chinezen en andere oosterse landen laten zich echter door dit
theater niet beduvelen. Er vloeit dus al jaren een stroom edelmetaal van het westen naar het oosten.
De hegemonie van de dollar is dus kennelijk voorbij. De wereldmarkt staat op het punt het fiatgeld
de rug te keren en zich terug te bezinnen of het fiatgeld niet toch beter op een minimum aan
onderpanden moet baseren.

De terugkeer tot de goudstandaard


Het videobericht Zentralbank-Revolution: Rückkehr des Goldstandards? hoe President Trump door
de geschikte vervanging van de 7 leidende functionarissen de FED via een meerheidsbeslissing op
de terugkeer tot een goudstandaard voorbereidt. De strategie is riskant omdat het monetaire bestel
volledig uit de hand gelopen is. Het vertrouwen in de fiatgelden is tot diep onderaardse niveaus
afgezonken.

11 Het verschil wordt door Hugo Salinas Price beschreven als 479 billion dollars voor de Amerikanen (en voor de
Nederlanders dus 479 miljard $). In mijn eigen documentatie pas ik een wetenschappelijk verantwoorde eenheid toe
en specificeer het bedrag 479 x 109 $ afgerond als 479G$ = 479 Gigadollars. (A new Numbering System for Hyper-
Inflating Currencies )
12 Het maximum wordt door Hugo Salinas Price beschreven als $12.032 Trillion dollars voor de Amerikanen (en voor
de Nederlanders 12,032 biljoen $). In mijn eigen documentatie pas ik een wetenschappelijk verantwoorde eenheid
toe en specificeer het bedrag 12.032 x 1012 $ afgerond als 12 T$ = 12 Teradollars. (A new Numbering System for
Hyper-Inflating Currencies )
De Cum-Cum- en Cum-Ex-roof
Door de Cum-Cum- en Cum-Ex-roof hebben de belastingbetalers enorme winsten moeten
ophoesten13. De roof der belastinggelden werd op industriële schaal georganiseerd.

13 Jahrhundertcoup: Angriff auf Europas Steuerzahler | Panorama | NDR


Analyse van de bail-out & bail-in
Een interessante analyse van de bail-out & bail-in methodes wordt gepresenteerd in The Wolff of
Wall Street: Bail-out / Bail-in.
Het financiële casino werd in de zeventiger jaren ( Nixon op 15 augustus 1971 ? ) door politici overal ter
wereld ontketenend door de ontregeling van de financiële markten, waardoor in de negentiger jaren
steeds meer obscure papieren ontwikkeld en verkocht werden (0:30).
In de jaren 2007/2008 moesten vele beduidende investeringsfondsen vaststellen dat zij bij de
speculaties waardeloze papieren in de portfolio's opgeslagen hadden (1:10).

De bail-out episode (2007/2008)


De eerste crashes werden 2007/2008 door bail-out /voor de rijke miljardairs) op de schouders der
kleine belastingbetalers afgewenteld (1:40). Desondanks werd er door de politiek in de regel niets
ondernomen om de ontregeling van de financiële markten te corrigeren (2:24). Het was duidelijk
dat het casino gewoon doorging met de speculaties ( omdat de moderne bankiers nooit iets anders hebben
geleerd ?).

De bail-in episode (2013)


De tweede crash werd 2013 in Cyprus als experiment op kosten van de kleine spaarders
doorgevoerd, die vanaf 100.000€ tot 50% van de saldo's door onteigening verloren. De grote
schuldeisers hadden destijds allang op tijd hun gelden uit Cyprus in veiligheid gebracht.
Andere crashes vonden plaats in Italië, Spanje en Portugal (5:00). In Italië gingen in de Toscane vier
banken failliet waarbij de kleine spaarders (vooral renteniers) hun inleggelden grotendeels verloren.
Door de enorme oproer weigert zich Italië sindsdien nogmaals een bail-in door te voeren (5:45). In
plaats daarvan wordt de Italiaanse belastingbetaler voortaan getild door een bail-out (5:50). De bail-
ins zijn niet meer te gebruiken (6:00), omdat er eventueel revoluties ontstaan ?.
Een aanstaande crash is denkbaar in de Deutsche Bank 14, maar de daarbij optredende schade is zo
groot, dat de bail-ins nooit en te nimmer genoeg geld opleveren en grotendeels door een bail-out
moet worden ondersteund (6:30).
De bail-out & bail-in methodes zijn alleen maar goedkope praatjes van de politici die gewoon geen
zin hebben een onaangename regulatie in te voeren (7:00).

14 "Pleite gehen lassen": Florian Homm über die Deutsche Bank


Conclusie
Iedere mens moet zelf maar zien welke samenzweringstheorieën de menswording begeleiden en
bedreigen. Sommige bedreigingen zijn onbeduidend en andere van wereldbelang.
Tot de samenzweringstheorieën behoren de moord op JFK15, het complot van 9/11, de corruptie der
regeringen en het monetaire systeem. Ook de overname van een religie zoals de inruil van de
Germaanse religie tegen het Christendom kan tot de samenzweringstheorieën worden gerekend.
Niet alleen de religie, maar ook de inruil van een goed werkend geldsysteem tegen een regelrechte
beroving en de inruil van optimale politieke systemen tegen corrupte dictaturen moet tot de
mogelijkheden worden gerekend.
Niets is onmogelijk en sommige revoluties worden pas tientallen jaren later onthuld. De
geheimhouding door middel van propaganda en hersenspoeling is verbazingwekkend effectief....

15 Moord op JFK „ is in the works ” hoorde CIA-man twee dagen tevoren


Inhoud
Waarnemingen.................................................................................................................................1
Het bijgeloof, het geloof en de hersenspoeling...........................................................................2
Zelfonderzoek.............................................................................................................................2
De dualis in de leer van Heraclitus..................................................................................................3
Het Christendom.........................................................................................................................4
Erasmus als de vader der klokkenluiders....................................................................................4
Samenzweringstheorieën.................................................................................................................5
9/11..............................................................................................................................................5
De corruptie in de EU.................................................................................................................5
Het monetaire systeem................................................................................................................6
De terugkeer tot de goudstandaard.........................................................................................6
De Cum-Cum- en Cum-Ex-roof ............................................................................................7
Analyse van de bail-out & bail-in..........................................................................................8
De bail-out episode (2007/2008).......................................................................................8
De bail-in episode (2013)..................................................................................................8
Conclusie.........................................................................................................................................9

Related Interests