ธรรมะโอวาท หลวงพ่อชา

คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื ่ องการได้ยิน...แต่มักมีปัญหาการฟังให้เข้าใจ
คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื ่ องการเรี ยน...แต่มักมีปัญหาเรื ่ องการร้้ให้จริ ง
คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื ่ องการเปñ่งเสียง...แต่มักมีปัญหาเรื ่ องการ¡้ดให้เข้าห้คน
จงรั กLาใจ..ให้เหมือน "นา¡ิกา" ..
เ¡รา.หน้า¡ี ่ของนา¡ิกา...
คือ..การอย่้กัuปัจจuันขu...
ด้วยสัจจ. แñ.ความเ¡ี ่ยงตรง..
c ปี เอาเหñกมาขัดสนิ มหน่ งครั ง 1 ายังไม่ขัดuง¡ี ่สด..
ไม่¡าuงจด¡ี ่จ.ไม่เกิดสนิ มสืuต่อไป เหñกจ.วาวข นมาได้อย่างไร??
การขัดเกñาตนของนักป_ิuัติüรรมกเ1่นกัน..
แñ.สนิ มเหñกเกิดจากเนื อในเหñก กัดกร่อน¡าñายเหñก 0ันใด..
สนิ มใจเกิดจากเนื อในใจ กัดกร่อน¡าñายใจ 0ันนั น..
c üรรมแ¡้ _ ! เป นกñาง _ ..
ใคร ? ปñ่อยวางได้..ก.."สuาย"
c üรรมแ¡้ _ ! ไม่มี..ส้้ !..ไม่มี..หนี !
เ¡ียงแต่..ด้-ร้้-ตรง "ปัจจuัน" นี
แñ้วก..ปñ่อยไป..เ¡่ านั นเอง!
c น าไม่ไหñ! ขังไว้ ..ย่อม..เน่า 0ันใด!
จิต¡ี ่..ร้้เรื ่ องอ.ไร ? แñ้วไม่ยอมปñ่อย
ย่อม "¡กข " 0ันนั น..
"การñ.uาป เป นสิ ่งสาคัญมากกว่าการ¡าuญ
u้า¡าuาปแñกuญจ.ขาด¡นเรื ่ อยไป"
"ใจจ.สงuได้ กเ¡รา.ความเหน¡ี ่u้กต้อง"
ย่งยาก กัu เยือกเยน
ในยาม¡ี ่เรา¡uกัuความย่งยาก ต้อง¡ ่ง¡าความเยือกเยน
ค่อย _ ย้อนñงไปแยกแย.สาเหตแห่งปัญหา ¡ี ่¡าให้เราเร่าร้อน
เราจ.เอา1น.ความย่งยากของ1ีวิตได้ ด้วยการเอา1น.ความวิตกกังวñ
¡ี ่เกิดข นในใจของเราเสียก่อน
จงมองด้ความวิตกกังวñของตนเอง มองด้ว่ามัน¡าให้เราเอา1น.ปัญหาของเรา
หรื อมัน¡าให้เราหมด¡ñัง แñ.¡่ายแ¡้
ปัญหาต่าง _ ของ1ีวิตn่านมาแñ้วกn่านไป ความ¡กขยาก¡ี ่เราคิดว่ามันแสนสาหัส
สาหรั uเราในวันนี ในวันข้ างหน้าเราอาจร้้สกว่ามันเป นเรื ่ องเñกน้อย..
"üรรมดาจิตนั นน...มันมีเวñาขยัน แñ.ขี เกียจ
u้า¡าเ¡ียรด้วยสัจจ. เราต้อง¡าเรื ่ อย¡ั ง¡ี่ ขี เกียจ
¡าจิตให้จิตร้้อย่้ การร้้ nายใน การ0ñาดnายในจิตจ.เป นอย่างนี
การ¡า¡กวัน uาง¡ีสงu uาง¡ีไม่สงu เป นอนิ จจัง"
"เมื ่ อมีปัญญาเกิดข นในจิตใจของเราแñ้ว
จ.มองไป¡ี ่ไหน..จ.มีแต่üรรม.¡ั งนั น
เหนอนิ จจัง ¡กขัง อนัตตา ตñอดเวñา"
ธรรมะโอวาท หลวงพ่อชา

.๑ ปี เอาเหล็กมาขัดสนิ มหนึ่ งครั้ง ซ้้ายังไม่ขัดถึงที่สุด..ส้!...ด้-ร้้-ตรง "ปั จจุบัน" นี้ แล้วก็...ปล่อยไป.. และสนิ มเหล็กเกิดจากเนื้ อในเหล็ก กัดกร่อนท้าลายเหล็ก ฉันใด.หนี ! ้ เพียงแต่.ไม่มี. ใคร ? ปล่อยวางได้. ๐ ธรรมแท้ ๆ ! เป็ นกลาง ๆ .เน่า ฉันใด! ..."สบาย" ๐ ธรรมแท้ ๆ ! ไม่มี.ย่อม. ไม่ท้าถึงจุดที่จะไม่เกิดสนิ มสืบต่อไป เหล็กจะวาวขึ้นมาได้อย่างไร?? การขัดเกลาตนของนั กปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน.เท่านั้ นเอง! ๐ น้้าไม่ไหล! ขังไว้. สนิ มใจเกิดจากเนื้ อในใจ กัดกร่อนท้าลายใจ ฉันนั้ น.......ก็.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful