You are on page 1of 2

Акцентологија српског језика I 26 .

II 2014.

Вежба бр. 1 – МЕСТО АКЦЕНТА


(одредити акцентовани слог и мењати место акцента)

1. Нагласите сваки слог у следећим речима, а затим одредите акцентовани (слог, не вокал!).

1) Тросложне речи:
предање , догађај, бе збедно с т, имендан, куглана, синовац, водитељ, леворук,
регистар, долина, дивљина, решено ст, лепота, снегови, краљеви, небе с а,
чуде с а, с абластан, љубичаст, магловит, маслачак, мамурлук, опре зан, мас ажа

2) Четворосложне речи:
филолошки, спаваћица, усисивач, разноврсно ст, генетика, епизода, потешкоће,
неистина, туристички, утакмица, романтизам, васпитано ст, ватрогас ац,
драматичан, грмљавина, љубичица, љубомора, марамица, маштовито ст

3) Петосложне речи:
магационер, малверзација, математика, машинерија паркиралиште ,
алтернативно , укротитељи , слушаоница, мотивација, изв(ј)ештачено с т,
морфонолошки, конта ктирати, консултација, контрабасиста, деветорица,
ашиковати, хронологија, среброљубиво ст

4) Шестосложне речи:
моторизација, халуцинирати, импре сионизам, вегетаријанац, петогодишњица

2. Код твореница са истим кореном место акцента се може разликовати од речи до речи.
Посматрајте то у следећим низовима:

1) акцентологија – акцентовати – акцентолог – акценатски


2) бирократа – бирократизација – бирократски – бирократски
3) дијалекат – дијалектологија – дијалектолог – дијалекатски
4) артикулација – артикулис ати – артикулациони – артикулацијски
5) апсолутиста – апсолутизација – апсолутизам – апсолутистички
6) васпитачица – васпитати – васпитање – васпитни
7) деклинација – деклинирати – деклинабилан – деклинабилно ст

1
Акцентологија српског језика I 26 .
II 2014.

3. Упоредите место акцента код наведених видских парњака:

погледати : погледати намигнути : намигивати снаћи с е : сналазити с е


обележити : обележавати одложити : одлагати засладити : заслађивати
расхладити : расхлађивати доживети : доживљавати склопити : склапати
средити : сређивати испробати : испробавати подићи : подизати

4. Обратите пажњу на облике инфинитива и презента следећих глагола:

уве сти – уведем, наве сти – наведем, дове сти – доведем, преве сти – преведем...
унети – уне с ем, донети – доне с ем, пренети – прене с ем, однети – одне с ем...

5. Обратите пажњу на инфинитив, презент и радни гл. придев ових глагола:

прочитати – прочитам – прочитао...


куповати – купујем – куповао...
путовати – путујем – путовао...

6. Додатни примери за вежбање:

1) срамота, продавац, лаком о ст, опасно ст, забавник, тишина, че стито ст,
игралиште, задовољство, не споразум, не стрпљење, бе смислица, тајанствено ст,
генерација, медитерански, терористички, читаоница, законито сти, медиокритет,
акцентолози, демократија, митоманија, залагаоница, репре зентација,
археологија, експре сионизам

2) с аобраћај – с аобраћајац – с аобраћати – с аобраћајни – с аобраћајка


политика – аполитичан – политичар – политизирати
прорачунати – рачуноводство – рачуновођа – прорачунат
репродуковати – репродукција – репродуктиван – продуктиван
парламентарно ст – парламентаризам – парламентарац – парламентаран
археолог – археологија – археолошки
асимилација – асимиловати – асимилирати – асимилациони
асоцијација – асоцирати – асоцијативан – асоцијативно ст
декларација – декларис ати – декларативан – декларативно ст
демократа –демократизација – демократија – демократски

3) казати : казивати, завити : завијати, одушевити с е : одушевљавати с е,


дочекати : дочекивати, обећати : обећавати, испити : испијати, запис ати :
записивати, по с етити : по с ећивати, раскинути : раскидати, предати : предавати,
о свежити : о свежавати, замрзнути : замрзавати, навикнути с е : навикавати с е,
удаљити с е : удаљавати с е