You are on page 1of 2

Акцентологија српског језика I 14. V 2014.

НЕКИ АКЦЕНАТСКИ ДУБЛЕТИ

1. Именице:

1) ген. мн. им. м.р. типа грēд, -а: грĕдĸвĚ/градĵвĚ, кумова/кумова,


синова/синова...
2) датив, инстр. и лок. мн. ових именица: грĕдовима/градķвима,
кумовима/кумовима...
3) датив, инстр. и лок. мн. им. м.р. типа дēн, -а: дēнима/дėнима,
мравима/мравима...
4) лок. јд. им. м.р. типа вĕздʼnх, -а: у вĕздʼnху/ваздňху, у
облику/облику,
у погледу/погледу...
5) ген. мн. им. м.р. типа лķвац, лĵвца: лijвĚцĚ/ловėцĚ, лонаца/лонаца
6) ном. мн. неких именица: вġкови/вğкови, жуљеви/жуљеви
7) акуз. јд. именица ж.р. трėва, стġна, брėда и кňла: трēву/трėву,
стену/стену...
8) ген. мн. им. дģвĸјка: дģвојĚкĚ/девојėкĚ

2. Заменице:

1) ген. јд. личних заменица: мğне/мģне, тебе/тебе, њега/њега,


себе/себе...
2) дат. јд. личних заменица: мğни/мģни, теби/теби, њему/њему,
себи/себи...

3. Придеви:

1) придеви који имају само одр. вид типа: врēтнĮ/врėтнĮ, репни/репни,


зубни/зубни, петни/петни, плућни/плућни, леђни/леђни;
2) придеви који имају само одр. вид типа: рņчнĮ/рŋчнĮ, ножни/ножни;
3) придев глęвнĮ/глēвнĮ;
4) неки придеви типа: многķбрĸјнĮ/мнijгобрĸјнĮ,
свакодневни/свакодневни;

4. Глаголи:

1) инфинитив глагола I врсте типа: вġсти/вĝсти, трести/трести,


вући/вући, одвňћи/ķдвʼnћи...
2) инфинитив глагола I врсте типа: дĵћи/дıћи, наћи/наћи, поћи/поћи,
прећи/прећи, пронėћи/прķнĚћи...
Акцентологија српског језика I 14. V 2014.

3) 1. и 2. л. мн. презента глагола типа: пģчĤмо/печġмо,


читамо/читамо, седите/седите...