You are on page 1of 3

Акцентологија српског језика I 14. V 2014.

Вежба бр. 12 : АКЦЕНАТ (И)ЈЕКАВСКИХ ОБЛИКА

1. Акцентујте (и)јекавске облике према екавским и напишите правила:

1) а) п е с м а : _____________________ ; правило: _________________________________

б) с е к и р а : ______________________ ; правило: __________________________________

2) а) с н е г : ______________________ ; правило: __________________________________

б) р е к а : ______________________ ; правило:

__________________________________

3) а) л е п о т а : ______________________ ; правило:

__________________________________

б) з а п о в е с т : ______________________ ; правило:

__________________________________

2. Одступања од (и)јекавске замене јата:

1) а) време : ___________________, времена (ген. јд.) : __________________;


б) брег : ___________________, брегови : ____________________;
в) стрела : ___________________, стрелица : ____________________;
г) неки, нешто, неко, неколико, Словен, цеста.

2) волети : _________________, волео : ___________________ , волела : ___________________;


сејати : _________________, сејем : ___________________, засејанo : ___________________;
бележити : _________________________ , белешка : ____________________________.

3. Једносложна замена дугог јата (дуго е : дуго је):

1) ген. мн. им. савет, дело, пример...:


______________________________________________________
2) ген. јд. им. засенак, понедељак...:
_______________________________________________________
3) колено : ____________________, коленце : _______________________
4) успети : ______________, успевши : ____________________

1
Акцентологија српског језика I 14. V 2014.

5) девојка : __________________, дева : ___________________


6) наместити : _____________________, намештати: ______________________
7) гнев, гневити се, гневан : __________________________________________________

4. Акцентујте (и)јекавске облике према датим екавским:

дете : ______________, мера : ______________, девојка : ______________,


поверење : ______________, донети : ______________, лечити : ______________,
видети : ______________, блед : ______________, речник : ______________,
беседа : ______________, дечак : ______________, пролеће : ______________,
увек : ______________, тескоба : ______________, негован : ______________,
венац : ______________, отеран : ______________, веран : ______________.

5. У датим облицима подвуците е које потиче од јата и напишите њихове (и)јекавске облике:

МЕДВЕД : ______________, ВЕВЕРИЦА : _______________,

БЕЛЕЖНИЦА : __________________ ДЕТЕЛИНА : _________________

6. Према наведеним паровима екавских облика напишите и акцентујте њихове (и)јекавске облике:

дремати : дремљив (_________________ : _________________)


столеће (ном. јд.) : столећа (ген. мн.) (_________________ : _________________)
засести : заседати (_________________ : _________________)
вера : верност (_________________ : _________________)
прекор : прекорити (_________________ : _________________)

7. Попуните табелу одговарајућим облицима придева бğо (ијекавски бĩјел):

Дијалекатски (и)јекавски облик


Екавски Нормиран
облик (и)јекавски облик
Јекавски говори Ијекавски говори

бġла

2
Акцентологија српског језика I 14. V 2014.

бĝлĚ

8. Примери за вежбање:
савест, тело, лето, лекар, гнездо, коренчић, обележје, желео, грејем, леп, дечаци, прелеп, лек, цена, реч,
целина, осветљен, мерити, летовати, човек, цреп, грешити, угрејан, млеко, девојчица, вредноћа, решити,
хлеб, видео (радни гл. придев од видети), сетва, редак, светло (им.), речица, узречица, дедо, вежбати,
цвет, гусеница, грех, ветар, део, месец, посед, свест, снег, тешити, свет, исећи, вечит, вредети, брест