You are on page 1of 34

Art.

15-1310

FELKODSLÄSARE
FEILKODELESER
VIKAKOODIEN LUKULAITE
FEJLKODELÆSER
OBD-II/EOBD+CAN

SE NO FI DK
OBS! Denna felkodsläsare OBS! Denne feilkodeleseren HUOM! Tämä vikakoodien OBS! Denne fejlkodeudlæser
läser och släcker endast fel- leser og fjerner bare feilkoder lukulaite lukee ja kuittaa vain udlæser og sletter kun fejlkoder,
koder lagrade i bilens motor- lagret i bilens motorstyringsen- auton moottorinojausyksik- der er lagret i bilens motorsty-
styrenhet på i princip alla bilar het. Den fungerer i prinsippet köön tallennettuja vikakoodeja reenhed på principielt alle biler
med OBD-II eller EOBD + CAN. med alle biler som har OBD-II periaatteessa kaikissa OBD-II- med OBD-II eller EOBD + CAN,
Det vill säga alla amerikanska eller EOBD + CAN, altså alle tai EOBD + CAN -järjestelmällä det vil sige alle amerikanske
bilar från 1996 och europeiska/ amerikanske biler fra 1996 og varustetuissa autoissa, eli biler fra 1996 og europæiske/
asiatiska bilar från 2002. Kon- europeiske/asiatiske biler fra amerikkalaisissa autoissa asiatiske biler fra 2002. Det
trollera gärna vilket protokoll 2002. Kontroller gjerne hvilken vuosimallista 1996 ja eurooppa- anbefales at kontrollere, hvilken
som bilen stödjer för att säker- protokoll bilen støtter for å sikre laisissa/aasialaisissa autoissa protokol bilen understøtter,
ställa bästa möjliga funktion. best mulig funksjon. vuosimallista 2002 alkaen. Par- for at sikre den bedst mulige
haan toiminnan varmistamiseksi funktion.
auton tukema prokollatyyppi
kannattaa varmistaa.
Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com
Original manual © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
SE Art. 15-1310

FELKODSLÄSARE
OBD-II/EOBD+CAN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING periodiska tester. När ett problem upptäcks, tänder


1. INTRODUKTION systemet en varningslampa (MIL) på fordonets in-
2. ALLMÄN INFORMATION strumentpanel för att varna föraren. Dessutom lagras
3. TEKNISKA DATA viktig information så att en tekniker lättare kan lösa
4. MÄRKNING problemet.
5. ANVÄNDNINGSOMRÅDE OBD implementerades först på olika biltillverkares
6. SÄKERHET egna initiativ, men 1996 blev det obligatoriskt i USA
7. ÖVERSIKTSBILD då man tog fram OBD-II, som är en standard med fler
8. ANVÄNDNING funktioner i syfte att förbättra kontrollen av utsläpp.
9. SKÖTSEL År 2001 anslöt EU med den europeiska standarden
10. AVFALL EOBD (European On-Board Diagnostics) som mot-
svarar OBD-II.
1. INTRODUKTION Idag följer alla biltillverkare samma standard, men
Läs denna manual före användning och spara den för med vissa skillnader och tillägg.
framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säker-
hetsföreskrifterna. Med reservation för att bilder och 2.2 Diagnosiska felkoder, DTC (Diagnostic
beskrivningar inte är identiska med produkten. Trouble Codes)
• Denna manual baserar instruktionerna på den När en kontrollenhet identifierar ett problem lagras en
engelska språkversionen i felkodsläsaren. generisk eller tillverkarspecifik felkod som består av
5 alfanumeriska tecken
2. ALLMÄN INFORMATION Felkoden, till exempel P0520, följer en given struk-
tur. De generiska felkoderna är samma för alla bilar
2.1 Omborddiagnos OBD-II/EOBD och står ofta i klartext, medan de tillverkarspecifika
Omborddiagnostik, OBD (On-Board Diagnostics), är har olika betydelser och kräver en felkodslista från
ett inbyggt datasystem på alla moderna bilar som tillverkaren.
kontrollerar styrenheterna med kontinuerliga eller

Exempel:
P 0 5 20
System Kodtyp Undersystem Komponent
P = Powertrain (Drivlina) Generiska (SAE) koder = 0 Till exempel bränsle, De två sista siffrorna
B = Body (Kaross) Tillverkarspecifika koder tändning, transmission avser enskilda kompo-
C = Chassis (Chassi) = 1, 2 m.m. nenter i systemet.
U = Network (Nätverk)

2.3 Placering av datakoppling (DLC)


DLC (Data Link Connector) är en standardiserad
16-polig kontakt som används för att koppla ihop
diagnosiska verktyg med fordonets dator. Kontakten
är vanligtvis placerad 30 cm från instrumentpanelens
centrum, under eller runt förarsidan, annars ska en
skylt hänvisa till dess placering. I vissa fordon är
kontakten placerad bakom askfatet som då måste
avlägsnas. Om kontakten inte går att lokalisera, se
fordonets servicemanual.

© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 2


SE Art. 15-1310

2.4 Statuskontroll (I/M Readiness) 3. TEKNISKA DATA


Statuskontrollen säkerställer systemets beredskap
genom kontinuerliga eller tillfälliga kontroller av Art.nr. 15-1310
systemet.
Display 220 x 176
OBS!
• Statuskontrollen kan skilja mellan olika bilar. För Användningstemperatur 0 – 60 °C
ytterligare information, konsultera tillverkarens Förvaringstemperatur -20 – 70 °C
manual. Effekt 8 – 18 V från bilbatteriet
• För att statuskontrollen ska aktiveras bör bilen Mått 124 x 72 x 18 mm (lxbxh)
köras under blandade förhållanden under två
Vikt 180 g
dagar med minst 12 timmars avstängning, till
exempel motorvägskörning och stadskörning. 4. MÄRKNING
Kontinuerlig kontroll Här följer en förklaring av symboler på produkten och
Följande delar av systemet är kontinuerligt överva- förpackningen.
kade vid körning:
• MISFIRE – Feltändning
• FUEL – Bränslesystem
• CCM – Komponenter VARNING! Läs manualen, särskilt säkerhetsinstruk-
Tillfällig kontroll tionerna, innan produkten används.
Följande system kontrolleras bara under specifika
villkor: 5. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• EGR – avgasåterledning för reducering av avgaser Denna handhållna felkodsläsare är konstruerad för
• O2S – Lambadasond privat bruk i enlighet med anvisningarna i denna
• AT – Katalysator manual. Använd felkodsläsaren för att
• EVAP – Bränsleavdunstningssystem - Läsa och radera felkoder samt släcka varnings-
• HO2S – Lambadasondförvärmning lampor på bilens instrumentpanel
• 2AIR – Sekundärt luftsystem - Läsa kördata
• HCM Katalysatoruppvärmning
• AC – kontrollerar eventuellt freonläckage. Specifikationer:
• Kompatibel med alla fordon från 1996 i USA och
2.5 Terminologi från 2000 i EU.
Följande begrepp används av OBD-II: • Standard: OBD-II/EOBD+CAN.
• Powertrain Control Module (PCM) – Ombordda- • Protokoll: VPW, PWM, KWP, CAN, ISO 9141 för
torn som kontrollerar drivlinan. alla bilar, SUV:s och lätta lastbilar.
• Malfunction Indicator Light (MIL) – Indikatorerna
på instrumentpanelen som talar om att det
finns ett fel. Om en lampa lyser ständigt har ett
problem upptäckts och fordonet bör lämnas in på
service. I vissa fall kan lampan blinka, då är felet
allvarligt och bör åtgärdas omgående.
• Diagnostic Trouble Codes (DTC) – Felkoder.
• Enabling Criteria – Fordonsspecifika kriterier som
måste uppfyllas innan en körcykel startar.
• Drive Cycle – En körcykel med tester av överva-
kande system.
• Freeze Frame Data – När en felkod sparas lagras
även händelsedata såsom RPM, hastighet, luft-
flöde, bränsletryck, kyltemperatur m.m.

3 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


SE Art. 15-1310

6. SÄKERHET 1. Anslutningskabel till fordonets DLC.


Minska risken för skador på personer och egendom 2. Display
genom att följa manualen och dessa säkerhetsföre- 3. Grön LED – Motorsystemet fungerar normalt. Inga
skrifter. felkoder har sparats.
• Stäng av motorn och tändningen innan felkodslä- 4. Gul LED – Det finns eventuellt problem. En av-
saren ska kopplas in eller ur. vaktande felkod har hämtats eller så har några
• Sätt växellådan i neutral/park och dra åt hand- monitorer inte utfört testerna.
bromsen. 5. Röd LED – Det finns sparade felkoder och var-
• Starta endast fordonet i ett välventilerat utrymme. ningslamporna på bilen lyser, eller så är det fel på
Avgaser är gifta. systemet.
• Titta inte på felkodsläsaren när du kör i trafiken, 6. Fn – Snabbknapp för statuskontroll, felkoder och
så att bristande uppmärksamhet inte leder till en data.
olycka. 7. ENTER/Exit – Bekräftar ett val i menyerna, samt
• En del fordon är utrustade med krockkudde. Följ återgå till föregående meny.
försiktighetsåtgärderna enligt fordonets service- 8. SCROLL – Rulla genom menyerna
manual vid arbete i närheten av komponenter och 9. USB-koppling.
kablar till krockkudden. Följs inte instruktionerna
kan krockkudden lösa ut och orsaka personska- 8. ANVÄNDNING
dor. Krockkudden kan lösa ut flera minuter efter OBS! Ifall detta är första gången du använder en
att tändningen slagits ifrån eller bilbatteriet kopp- felkodsläsare kan du läsa allmän information om OBD
lats bort eftersom krockkudden har en speciell i kapitel 2.
modul för reservspänning.
• Följ alltid biltillverkarens säkerhetsföreskrifter och 8.1 Uppackning
serviceprocedurer. Kontrollera att alla delar finns och att de är hela.
• Felkodsläsare
g the Scan Tool
7. ÖVERSIKTSBILD • Manual
Här förklaras knapparnas funktion. • CD med felkodsbibliotek
Description
8.2 Anslutning
FÖRSIKTIGHET! Stäng av motorn och tändningen
innan du ansluter felkodsläsaren till OBD-uttaget.
1. Stäng av tändningen.
2. Leta upp bilens OBD-uttag (se bilens manual)
3. Anslut felkodsläsaren till OBD-uttaget.
4. Sätt på tändningen, men inte motorn.
5. Felkodsläsaren synkroniserar med bilens dator
och går direkt till huvudmenyn.

OBS! På vissa fordon diagnoseras även växellådan,


inte bara motorstyrningen. I så fall uppmanas du att
välja växellåda (A/T) eller motor (Engine) före synkro-
nisering. I annat fall behöver du inte göra detta val,
endast motorstyrningen diagnoseras.

8.3 Huvudmeny (Main Menu)


Navigera genom menyerna med SCROLL och
ENTER.
Från huvudmenyn kan du välja följande:
• OBD-II/EOBD – Diagnostik (läsa felkoder m.m.)
• Ready Test – Kontrollerar systemets status
OBDII/EOBD
CAN
• Setup – Ändra felkodsläsarens fabriksinställningar
• About – Information om felkodsläsaren

D II CONNECTOR -- Connects the scan tool to the


icle‟s Data Link Connector (DLC).
D DISPLAY -- Indicates test results.
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 4
SE Art. 15-1310

8.4 Inställningar (Setup)Figure 3.1 Snabbknapp (Fn Key Set)


Här kan du ändra felkodsläsarens fabriksinställningar. Här väljer du vilken åtgärd som ska utföras när du
the •Main
Gå tillScreen:
”Setup” Use
medthe SCROLL
SCROLL button En
och ENTER. select Setup,
to lista trycker på snabbknappen. Välj bland följande alter-
medENTER
ress the alternativbutton.
kommerFollow
upp. the instructions to nativ
makemed SCROLL och spara valet med ENTER:
En lista
ments andmed alternativ
settings visas.
as described in the above setup options.
e 3.2) FN Key Set
Unit of Measure 1/2
System Setup Default Datastream
 English All Datastream
Unit of Measure
Metric I/M Readiness
Key Beep Set
Read Codes
Status Beep Set
FN Key Set
Previous Menu
To exit the Setup menu
• Default Datastream – Kontrollerar endast särskilt
Figure 3.6
Figure 3.2 SCROLL
Use theviktig buttonLive
och förvald Data.Previous Menu from the S
to select
Unit of Measure (Måttenhet) Setup screen,
• All and press
Datastream the ENTER
– Kontrollerar button
all Live to return to
Data.
of Metersystemet
Measure
Press the ENTER(Metric)
buttonärtoinställt
save your
Unit of Measure
selection
som förval.
1/2 Välj and return
Screen.to Readiness – Kontrollerar statusen på syste-
• I/M
previous menu.
”English” om du föredrar tum. mets monitorer.
etric is the default measurement unit.
 English 3.8 About
• Read Codes – Läs felkoder.
BeepSystem
From Set Setup screen,
 Metric use the SCROLL button to select
Unit of Measure 1/2
Unit of Measure and press the ENTER button. TheAvsluta
About (Previous Menu)
function allows viewing of some important inform
function allowsyou forGåKey
to turn on/off the build-in speaker such
English
till ”Previous Menu” och tryck på ENTER för att
as serial number and software version number of the scan
gå till huvudmenyn.
ing. Unit of Measure
From  Metricscreen, use the SCROLL button to select
1) From Main Screen, use the SCROLL button to select
he desired unit of measurement. (Figure 3.6 ) 8.5andAbout the ENTER button; wait for the About scr
press (Om)
he default setting is BeepFigure
13 3.6
On. Gåappear.
till huvudmenyn och ”About” för att läsa informa-
tion om felkodsläsaren.
From System
Press Setupbutton
the ENTER screen,to use
savethe SCROLL
your selectionbutton to select
and return
2) Viewto tool information on screen.(Figure 3.10)
Key Beepmenu.
previous Set and press(Key
Knapptryckssignal the ENTER
FigureBeep3.6Set)button.
Välj ”Beep On” om du vill höra en signal var gång du con. Tool Information
From Key
trycker Beep
på en Set
knapp.menu,
Välj use
”Beep the SCROLL
Off” om du vill button
slippa to select Software Version
Beep
Press SetENTER button to save your selection and return to
the
Beep ONmenu.
or Beep OFF to turn on/off the beep. (Figure 3.7)
signalen.
previous
V1.21
Hardware Version
function allows you to turn on/off the build-in speaker for Key V1.03
Serial Number
Beep Set
ing. Key Beep Set 1/2
DT111249050
 Beep ON
function
he defaultallows
settingyou toOFF
turn
is Beep
 Beep On.on/off the build-in speaker for Key
ing. (Figure 3.10)
From System Setup screen, use the SCROLL button to 8.6 selectOBD-II/EOBD
Key Beep Set and press the ENTER button. 1. Gå till ”OBD-II/EOBD” från huvudmenyn och
he default setting is Beep On. 7) View a vänta summary
medanoffelkodsläsaren
system statussynkroniserar
(MIL status,medDTC co
Key Beep
From System Set screen,
Setup menu, use the SCROLL button 3.9 Vehicle
Monitor
to bilensCoverage
status)
select dator. Ett protokoll
on screen. visar
(Figure 4.1monitorernas
) Wait a few secon
Ljudsignaler
Beep ON orSetBeep (Status
OFF Beep
Figure Set)
3.7 button. felkodsstatus.
Key Beep and press to
theturn
Välj ”Beep ON” för larmsignal.
on/off
ENTER the beep. (Figure 3.7)any
press
The toolfor Diagnostic
scankey Menu (Figure
OBDII/EOBD Scanner 4.3) to come
is specially up
desig
work with all OBD II compliant vehicles, including those eq
Press the ENTER
From Key Beep Setbutton
menu, to use
savetheyour selection
SCROLL and with
button return to
to select
next-generation protocol -- Control Area Network (CAN
Key Beep Set 1/2 System Status
previous
Beep ONmenu.
or Beep OFF to turn on/off the beep. (Figure required
3.7) by EPA that all 1996 and newer vehicles (cars an
 Beep ON trucks) sold in MIL
the United
Status States must be ON
OBD II compliant an
 Beep OFF 14 includes all Domestic, Asian and European6vehicles.
Codes Found
Key Beep Set 1/2 Monitors N/A 3
A small numberMonitors
of 1994OKand 1995 model 3year gasoline vehic
 Beep ON OBD II compliant. To INC
Monitors verify if a 1994 or
5 1995 vehicle is O
 Beep OFF
17
Figure 3.7 Figure 4.1

Press the ENTER button to save your selection and


 return
If moreto than one module is detected, you will be prompt
previous menu. Figure 3.7 select
5 a module before testing. (Figure
© 2017-03-28 4.2 )Services AB
Biltema Nordic
SE Art. 15-1310

- DTC’s in this ECU – Antal felkoder som hämtats OBS! Om det inte finns några felkoder står det ”No
- Monitors N/A – Antalet monitorer som inte ge- pending codes are store in the module!” på bildskär-
nomsökts. men. Vänta några sekunder eller tryck på valfri knapp
- Monitors OK – Antalet monitorer som är okej. för att återgå till menyn.
- Monitors INC – Antalet moniterer som inte är NOTE: Permanent Codes function is available for m
okej. vehicles 3. supporting
Läs felkodenthe CAN
och protocols. på bildskärmen.
beskrivningen
- Ingition Spark
ew a summary of system status (MIL status, DTC counts, Om fl era felkoder är hämtade anges antalet i det
3) seconds
View DTCs övreand
högra hörnet,
their samt om
definitions on koden
screen.ärPress
generisk
ENTER b
onitor status) on screen. (Figure 4.1 ) Wait a few or
Om det finns felkoder från flera kontrollmoduler, välj eller tillverkarspecifik. Bläddra bland felkoderna
essmodul
any key for Diagnostic Menu
med SCROLL och ENTER.
(Figure 4.3) to come to return
up. to previous screen.
med piltangenterna.

System Status 1/1


P1633 $10 BUICK
MIL Status ON
Codes Found 6
Monitors N/A 3 Ignition 0 Switch Circuit
Monitors OK 3
Monitors INC 5
 If the manufacturer of your vehicle is not listed, us
SCROLL button to select Other and press the EN
ding Codes are also Figure referred 4.1 to as “maturing codes”
button. or Figure 4.5k, visar
8.6.1 Läsa felkoder NOTE: OmPermanent Codes function
en felkod är tillverkarspecifi is available
bildskärmenfor m
tinuous monitor codes”. They indicate problems
5) vehicles
that
Select
the
Previous Menu from the Read cCodes
codesscreen, and
Det finns olika typer av koder: supporting
meddelandet: the CAN
”Manufacturer protocols.
specifi
The control module number, sequence of the DTCs,
 driving are
rol module
If more thanhas
• ”Stored onedetected
module
Codes” during
(elleris detected,
”Current the current
you
Codes”) will beorprompted
– sparadelast
ENTER tobutton
found! Pressto return
any keyto
toprevious menu.
select vehicle make.” Tryck
ding
but Codes
are not are also
considered referred
serious toyet.asPending
“maturing Codes number
codes”
will not of codes detected and type of codes
or knapp och välj rätt tillverkare från listan för (Gener
select a module
felkoder before
som testing.
tänder (Figure
varningslamporna 4.2 )på 3)
instru-
View på valfri
DTCs and their definitions on screen. Press ENTER
tinuous monitor codes”.
on thementpanelen
malfunction ett felThey
närindicator indicate
lamp
uppstår (MIL).problems
If thetofaultManufacturer
that specific,
the felkodsbeskrivningen.
attdoes
läsa StoredOm ordittPending codes) wb
fordon inte
rol module
occur• within has
”Pending detected
a Codes
certain duringofthe
– number
avvaktande koder 4.2indi-
current
som
warm-up
Erasing return
or lastthe
cycles,
Codes
driving
finns
to
observed
code
previous
medonpåthe
screen.
upper
listan, väljright hand corner of the display.
”Other”.
kerar
notattconsidered
systemet har upptäckt mindre
1/2 allvarliga
sbut are
from memory. serious
Control Moduleyet. Pending Codes
4)CAUTION: will not
If more Erasing
than onethe Diagnostic
DTC is found,Trouble
use theCodes may allow
SCROLL butt
on thefelmalfunction
under pågående eller den senaste körcykeln,
Engine indicator lamp (MIL). If the
scan fault
tool
check todoes
all delete
the not
codes. only the codes from the
1/1
vehicle’s on-b
SCROLL
occur
men som
within button to $A4
select
inte kräver
a Module
certain Read
omedelbara
number Codes
åtgärder.
of warm-up
IngenDiagnostic
from P1633
lyser.cycles,
computer,the but
code also “Freeze Frame”
$10 data and manufacturer sp
BUICK
u and varningslampa
press ENTER på instrumentpanelen
button.  If retrieved DTCs contain any manufacturer specif
s from memory. Codes” – Bestående felkoder som
• ”Permanent enhanced data. Further, the I/M Readiness Monitor Status f
enhanced codes, a “Manufacturer specific codes are fo
indikerar ett permanent fel. Endast för bilar vehicle
som monitors is reset to0Not
Ignition Ready
Switch or Not Complete statu
Circuit
SCROLLstödjerbutton select Read Codes from
CAN. toDiagnostic
Press any key to select vehicle make!” message com
Diagnostic
Menu 1/7 not erase the codes before the system has been checked comp
u and press ENTER button. prompting you to select vehicle manufacturer to view
1. Välj ”Read Codes” från ”Diagnostic Menu”. by a technician.
Read Codes definitions. Use SCROLL button to select manufacture
Figure 4.2
Erase Codes NOTE: then
Erasing
presscodes
ENTER doesbutton
not mean that trouble codes in
to confirm.
Diagnostic
View Freeze Frame Menu 1/7 have been8.6.2
eliminated
Radera Figure
completely.
koder As4.5long as there is fault wit
Use the SCROLL button to select a module vehicle,
I/M Readiness and press the
Read Codes
Vehicle
ENTER button to Info
confirm.  the trouble
OBS!
The controlcodes keeps
module
Vehicle
on presenting.
number, sequence
Manufacturer 1/28of the DTCs,
Erase Codes • Detta moment ska utföras med motorn avstängd.
 This number
function ofis codes
performeddetected
with and
key typeengine
on of codes (Gener
offanaly-
(KOEO
View Freeze Frame • SäkerställBUICK
att felet som orsakat felkoden är
Manufacturer
not start the engine. specific,innan
Stored or Pending codes) w
ing Codes I/M Readiness
Vehicle Info
serat
observed
• Om en
ochBMWåtgärdat
onfelkod
the upper
CADILLAC
du raderar
rightefter
kvarstår hand
felkoder.
corner har
radering of the display.
bilen
Figure 4.3 SCROLL
1) Use the sannolikt button to select Erase Codes
CHEVROLET
ett allvarligt fel som måste åtgärdas.
ading Codes can be done with the key on engine 4) offDiagnostics
If (KOEO)
more thanMenu oneCHRYSLER
DTC is found,
and press use the
the ENTER SCROLL
button. (Figurebutt
4.3
the SCROLL
with buttonrunning
the key on engine to select Stored Codes or
(KOER). check all
Pending the codes.
FORD
1. Gå till ”Diagnostic Menu” och välj ”Erase Codes”.
es
redfromVäljthe Read Figure
alsoCodes menu 4.3and press ENTER
the or
2.Codes are
vilken typ avknown
koder as vill
du “hard
läsa. codes”  Ifbutton.
2) “permanent
A warning En message comes
varningsskylt
retrieved DTCs up asking
frågar
contain dufor
omany your confirmation.
ärmanufacturer
säker. specif
es”. These codes cause the control module to illuminate the Figure 4.6
enhanced codes, a “Manufacturer specific codes are fo
the SCROLL
lfunction button
indicator to(MIL)
light selectwhenStored Codes or Pending
emission-related fault any key to select
Press vehicle
Read Codes 1/4 Erase Codes make!” message com
es from
urs. the Read Codes menu and press the ENTER prompting
button. you to select23vehicle manufacturer to view
Erase trouble codes!
Stored Codes definitions. Use SCROLL button to select manufacture
Are you sure?
21
Pending Codes
PermanentRead Codes
Codes 1/4 then press ENTER button to confirm.
Previous Menu
Stored Codes YES NO
Pending Codes Vehicle Manufacturer 1/28
Permanent Codes
BUICK
Previous Menu
BMW Figure 4.7
Figure 4.4 CADILLAC
CHEVROLET
f there is not any Diagnostic Trouble Code, the6 display
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
CHRYSLER
 “INC” -- Indicates that a particular monitor being checked
SE not completed its diagnostic testing. Art. 15-1310
Press any key to con.
• Välj ”YES” om du vill radera felkoderna.  “N/A” --8.6.5
The monitor is not supported
Statuskontroll on that vehicle.
I/M Readiness
• Välj ”NO” för att avbryta processen. Denna funktion ger dig information om statusen på
2. Om felkoderna blivit raderade
1) Use SCROLL
thesystemets button to select I/M Readiness
Figure 4.8 visas följande text:
Diagnostic Menu
monitorer.
and press ENTER
4) Use the1.SCROLL
Gå till ”Diagnostic
button, asMenu” ochbutton.
”I/M
necessary,
(Figure 4.3)
to Readiness”.
view the status o
Om felkoderna inte blivit raderade kommer ett fel- 2. Vissa bilar stödjer två typer av statuskontroller:
MIL light
If the codes are not cleared, then an “Erase Failure. Turn (“ON” or “OFF) and the following monitors:
2) Wait a few
meddelande som uppmanar att göra om proceduren • seconds
Since DTCswhile the scan
Cleared tool validates
– Monitorernas the efter
status PID MA
Key on with Engine off!” message
med tändningen på och motorn av. appears.  Misfire monitorav--felkoder.
radering Misfire monitor
Fuel
3) If the System
vehicle MonCycle
• Thissupports
Drive --both
– types
FuelMonitorernas
System status
Monitor
of tests, undertypes w
then both
pågående körcykel.
Erase Codes
shown
Comp.on the screen for--selection.
VäljComponent Comprehensive
då ett av alternativen som visas Components
på bildskärmen.Monito
Erase Failure.  Catalyst Mon -- Catalyst Monitor
Turn Key on with
Engine Off! -- Heated Catalyst
 Htd Catalyst ……………I/M ReadinessMonitor1/2.
 EVAP System Since Mon DTCs
-- Evaporative
Cleared System Monitor
Press any key to con.  Sec Air SystemThis Drive Cycle
-- Secondary Air Monitor
 A/C Refrig Mon -- A/C system Monitor
3. Tryck på valfri knappFigure 4.9fortsätta.
för att  Oxygen Sens Mon -- O2 Sensors Monitor
 Oxygen Sens Htr --O2 Sensor Heater Monitor
ing Freeze
8.6.3 Frame(Data
Realtidsdata DataStream)
Denna funktion kallas ofta Live Data. Den ger dig EGR 3. System Mon
I listan kan --seEGR
duFigure System
4.11
statusen Monitor
för varje monitor.
Frame
aktuell Data allowsomthe
information volt,technician to viewhastig-
rpm, temperatur, the vehicle‟s
ng het
parameters
m.m. at the moment a DTC (Diagnostic Trouble Code) …………Since DTCs Cleared 1
cted. For example,
VARNING! thei trafi
Kör inte parameters may som
ken samtidigt include engine speed
du tittar
på felkodsläsaren,
engine då detta kan
coolant temperature orsaka
(ECT), or en trafiko-
vehicle speed sensor MIL Status 27 OFF
lycka. Leta istället upp en tom väg eller parkerings- Misfire Monitor OK
plats. Fuel System Mon OK
25 är korrekt ansluten och Comp. Component OK
1. Se till att felkodsläsaren
Catalyst Mon INC
starta motorn. Htd Catalyst N/A
2. Gå till ”Diagnostic Menu” och ”Data Stream”.
3. Bläddra genom listan med pilknapparna.
4. Tryck på ENTER/Exit för att återgå till ”Diagnostic OK = Kontrollen är Figure
genomförd.
4.12
Menu”. INC = Kontrollen är ofullständig.
etc. This information will aid the technician 5) by allowing the= Fordonet
If the vehicle
N/A supportsstöder
readiness of “This Drive Cycle
test system.
inte detta
ters8.6.4
to be Freeze
duplicated for diagnostic
Frame Data and repair purposes.
screen ofMILtheOFF
following
= Ingen displays:
varningslampa lyser.
När en felkod sparas lagras även data såsom RPM,
view freeze frame data, use the SCROLL button to select
hastighet, luftflöde, bränsletryck, kyltemperatur m.m. 4. Tryck på ENTER för att återgå till menyn.
ewDetta
Freeze Frame from Diagnostic Menu and press the
kan vara värdefull information när orsaken till
…………..This Drive Cycle 1.
NTER button. (Figure 4.3)
felkoden ska analyseras och åtgärdas. 8.6.7 Fordonsinformation (Vehicle
MIL Status OFF
1. Välj ”View Freeze Frame” från ”Diagnostic Menu”. Information)Misfire Monitor OK
ait 2.
a few seconds
Rulla genomwhile
listanthe
medscan tool validates the PID MAP.
SCROLL. OBS! Alla bilar
Fuel stödjer
System inte
Mondenna N/A
funktion.
OBS! Om inga Freeze Frame data har blivit sparade, Comp. Component
Här får du information om: OK
Catalyst Mon INC
retrieved information
så står det ”No Freeze covers
Framemore than one
data stored” screen, use the
eller - Fordonets ID-nummer
Htd Catalyst N/A
CROLL”Communication
button, as Error” på bildskärmen.
necessary, until all the data have been - Kalibrerings ID
own 3. up.
Tryck på valfri knapp för att återgå till menyn. - Kalibrering verikationsnummer
Figure 4.13
…………View Freeze Frame 2.
28
DTCFRZF P1633
FUELSYS1 OL
FUELSYS2 --
LOAD_PCT (%) 0.0
ECT(℃) -40
SHRTFT1 (%) 99.2

Figure 4.10

If there is no freeze frame data available, an advisory message


7 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
“No freeze frame data stored!” shows on the display.
If the vehicle does not support this mode, a message shows on
estSEMode
the display warning that the mode is not supported. Art. 15-1310
If the vehicle does not support this mode, a message shows on
rom Vehicle Info. Menu, use the SCROLL button to select an
he 1.emissions-control
the display
Välj
vailable
warning
”Vehicle Info”that
från
item to view and press systems
the ofMenu”.
mode is not
”Diagnostic
the ENTER a 1996 or newer
supported.
button.
MIL = vehicle
servicelampan på bilens instrumentpanel
2. Vänta några sekunder medan felkodsläsaren häm- DTC = felkoder
vehicle‟s
rom Vehiclecomputer
Info. Menu, use
tar informationen.
(ECU) memory
the SCROLL buttontoto be
selectcleared.
an The
IGN = Tändning
vailable
t go item
throughto view
a and
drive press the
cycle ENTER
to allowbutton.
3. Välj alternativ i listan med SCROLL och ENTER. the ECU to perform a
Pd DTC = avvaktande felkoder (Pending Codes)
Vehicle Info. 3/4
ts to ensure Vehicle
that IDtheNumber
repair was successful, and before
V = test utfört.a
Vehicle Info. 3/4 X = test ej utfört.
ted emissionsCalibration
test can ID be conducted.
Ø = funktionen stöds ej på detta fordon.
Cal. Verf. Number
Vehicle ID Number
Previous Menu
Calibration ID
hicles lack equipment to indicate whether the8.7
Cal. Verf. Number
Snabbknapp
tests have
Med snabbknappen kan du snabbt och enkelt
eted. With AutoLink AL319, you don‟t have kontrollera
Previous Menu
to bring statuskontroll,
the Live Data eller felkoder.
Figure 4.16
k to the repair shop for retest if all required tests by the
Konfi gurera snabbknappen i ”Setup”, se kap 8.3.

mpleted.
View
4.retrieved
Läs denvehicle information
hämtade on screen.
Figure 4.16
informationen. 8.8 LED-indikatorer
LED-indikatorerna ger en snabb indikation på felko-
View retrieved vehicle information status. OBS! När du är inne i I/M Readiness
y Test Mode, you could on screen.check
easily
Cal. Verf. Number the I/Mdernas
Readiness
(Statuskontroll) så anger LED-indikatorerna inte
etermine whether
CVN1:
an OBD II vehicle is ready
BB BA A0 78
for an
felkodernas status utan monitorernas status.
Cal. Verf. Number
t. LED-indikatorernas betydelse (när du inte är inne i
I/M Readiness)
CVN1: BB BA A0 78
Status LED
s mode, simply press the One-Click I/M Readiness Key
Inga felkoder. Grön
Or, while the scan tool in Ready Test Mode, select
Det kan finnas avvaktande felkoder som Gul
Figure 4.17
Gå Main
in5.the Screen.
till ”Previous Menu”(Figure
och tryck3.1)
på ENTERIf the
för scaneventuellt
tool is idle,
kan orsaka problem, eller så är
vissa tester inte kompletta.
the Previous
elect resulttillimmediately.
återgå föregående meny.If it is busy, it will wait
Menu from Figure Vehicle Info screen, and press
the 4.17 till the
Det finns minst ett problem på bilen som Röd
cedure
NTER
8.7 Ready finished.
button toTest After viewing the status, måste
return to the previous menu. I/M
pressåtgärdas.
HärPrevious
elect
One-Click Menu from
Key
kan du kontrollera the Vehicle status,
ortoENTER
monitorernas Info screen,
button to villand which
detexit, press
takes a
ting
NTER
sägathe omOBDII
button detohar Test
return
utfört the previouseller
diagnosen menu.
inte. Du får LED-indikatorernas betydelse när du är inne i
and please be patient.
också information om antalet felkoder och om var- I/M Readniess
ting theOBDII
Toningslampan
exit OBDII Test
use SCROLL
test,bilens
på to select Previous
buttonlyser.
instrumentpanel Status LED
the
Gå information
Menu till
from”Ready
följande bild:
Test”screen
Diagnostic på
Menu as
and below.
huvudmenyn.
press Du får upp
ENTER/EXIT button.
Monitorerna fungerar normalt. Grön
(Figure
To OBDII test, use SCROLL button to select Previous
exit 4.3) Monitorerna fungerar inte normalt. Röd
Menu from Diagnostic Menu and press ENTER/EXIT button.
A warning message comes up asking your confirmation. Press
(Figure 4.3) OBS! Denna funktion läser data i realtid på alla moni-
ENTER button to exit.
torer varannan minut. När felkodsläsaren har avslutat
A warning message comes up asking your confirmation. Press
andra åtgärder, till exempel raderat felkoder, och
ENTER button to exit. 30
realtidsdata har ändrats, kommer statuskontrollens
indikator också att ändras. För att återställa dessa
30
monitorer måste fordonet köras genom en komplett
körcykel. Tiderna för detta skiljer mellan olika fordon.

Figure 5.1

32

© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 8


SE Art. 15-1310

9. SKÖTSEL • Använd milt rengöringsmedel och en mjuk trasa


för att torka av instrumentet vid behov.
9.1 Skötsel och förvaring • Förvara instrumentet oåtkomligt för barn.
• Håll instrumentet borta från vatten, smuts, olja
och fett.

9.2 Problemlösning
Problem Fel Åtgärd
Felkodsläsaren är ansluten Interfaceproblem. Kontrollera att tändningen är på och att felkods-
men läser inga data. Tändningen är av. läsaren är korrekt ansluten. Prova eventuellt att
Det står ”Error in communi- Felkodsläsaren är inte stänga av tändningen och vänta 10 sekunder innan
cation with vehicle ECU” på kompatibel med bilen. du startar om processen.
bildskärmen. Kontrollrea att fordonet är kompatibelt med felkods-
Felkodsläsaren hänger sig/ läsaren.
fungerar ej optimalt.
Felkoderna har raderats, men Det upptäckta felet Lämna in bilen på service.
varningslampan lyser fortfa- måste lagas.
rande.

10. AVFALL

El-avfall
Förbrukade elektriska och elektroniska produk-
ter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till
avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv
2012/19/EU och 2006/66/EC).

9 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


NO Art. 15-1310

FEILKODELESER
OBD-II/EOBD+CAN

INNHOLDSFORTEGNELSE tenner systemet en varsellampe (MIL) på kjøretøyets


1. INTRODUKSJON instrumentpanel for å varsle sjåføren. I tillegg lagres
2. GENERELL INFORMASJON viktig informasjon slik at det blir enklere for teknikere
3. TEKNISKE DATA å løse problemet.
4. MERKING OBD ble først implementert på initiativ fra forskjellige
5. BRUKSOMRÅDE bilprodusenter, men i 1996 ble det obligatorisk i USA.
6. SIKKERHET Da ble standarden OBD-II tatt i bruk. Den har flere
7. OVERSIKTSBILDE funksjoner for bedre utslippskontroll. I 2001 ble også
8. BRUK EU tilknyttet, med den europeiske standarden EOBD
9. VEDLIKEHOLD (European On-Board Diagnostics), som tilsvarer
10. AVFALL OBD-II.
I dag følger alle bilprodusenter samme standard, men
1. INTRODUKSJON med enkelte forskjeller og tillegg.
Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for
fremtidig bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsfor- 2.2 Diagnostiske feilkoder, DTC (Diagnostic
skriftene. Med forbehold om at bilder og beskrivelser Trouble Codes)
kan avvike fra produktet. Når en kontrollenhet avdekker et problem, blir det
lagret en generisk eller produsentspesifikk feilkode
2. GENERELL INFORMASJON som består av 5 alfanumeriske tegn.
Feilkoden, for eksempel P0520, følger en fast struk-
2.1 Omborddiagnose OBD-II/EOBD tur. De generiske feilkodene er de samme for alle biler
Omborddiagnose, OBD (On-Board Diagnostics), er et og står ofte i klartekst, mens de produsentspesifikke
innebygd datasystem i alle moderne biler. Systemet kodene har forskjellig betydning og krever en feilko-
kontrollerer styreenhetene ved hjelp av kontinuerlige deliste fra produsenten.
eller periodiske tester. Når det avdekkes et problem,

Eksempel:
P 0 5 20
System Kodetype Undersystem Komponent
P = Powertrain (drivlinje) Generiske koder (SAE) = 0 For eksempel drivstoff, De to siste tallene viser
B = Body (karosseri) Produsentspesifikke koder tenning, gir med mer. til enkeltkomponenter i
C = Chassis (chassis) = 1, 2 systemet.
U = Network (nettverk)

2.3 Plassering av datakobling (DLC)


DLC (Data Link Connector) er en standardisert
16-polet kontakt som brukes for å koble diagno-
severktøy til kjøretøyets datamaskin. Kontakten er
normalt plassert 30 cm fra senter av instrumentpane-
let, under eller rundt førersiden. Andre plasseringer
skal merkes. I enkelte kjøretøy er kontakten plassert
bak askebegeret, som må fjernes for å få tilgang. Se
kjøretøyets servicehåndbok dersom det er vanskelig
å finne kontakten.

© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 10


NO Art. 15-1310

2.4 Statuskontroll (I/M Readiness) 3. TEKNISKE DATA


Statuskontrollen sikrer at systemet er i beredskap
ved hjelp av kontinuerlige eller sporadiske kontroller Art.nr. 15-1310
av systemet.
Display 220 x 176
OBS!
• Statuskontrollen kan variere fra bil til bil. Se pro- Temperatur for bruk 0–60 °C
dusentens håndbok for mer informasjon. Oppbevaringstemperatur –20 til 70 °C
• For at statuskontrollen skal aktiveres, bør bilen Effekt 8–18 V fra bilbatteriet
kjøres under forskjellige forhold i to dager, med Mål 124 x 72 x 18 mm (lxbxh)
minst 12 timers stillstand, for eksempel kjøring på
Vekt 180 g
motorvei og bykjøring.
Kontinuerlig kontroll 4. MERKING
Følgende deler av systemet overvåkes kontinuerlig Her er en forklaring av symbolene på produktet og
ved kjøring: forpakningen.
• MISFIRE – Feiltenning
• FUEL – Drivstoffsystem
• CCM – Komponenter
Sporadisk kontroll ADVARSEL! Les bruksanvisningen, spesielt sikker-
Følgende systemer kontrolleres bare under spesi- hetsinstruksjonene, før produktet tas i bruk.
fikke vilkår:
• EGR – avgassretur for redusering av avgasser 5. BRUKSOMRÅDE
• O2S – Lambdasonde Denne håndholdte feilkodeleseren er beregnet for
• AT – Katalysator privat bruk i samsvar med instruksjonene i denne
• EVAP – System for fordamping av drivstoff bruksanvisningen. Bruk feilkodeleseren til å
• HO2S – Forvarming av lambdasonde - Lese og slette feilkoder, samt slukke varsellamper
• 2AIR – Sekundært luftsystem på bilens instrumentpanel
• HCM – Oppvarming av katalysator - Lese av kjøreinformasjon
• AC – Kontrollerer eventuell freonlekkasje.
Spesifikasjoner:
2.5 Terminologi • Kompatibel med alle kjøretøy fra 1996 i USA og
Følgende begreper brukes av OBD-II: fra 2000 i EU.
• Powertrain Control Module (PCM) – Den inne- • Standard: OBD-II/EOBD+CAN.
bygde datamaskinen som kontrollerer drivlinjen. • Protokoll: VPW, PWM, KWP, CAN, ISO 9141 for
• Malfunction Indicator Light (MIL) – Indikatorene alle biler, SUV-er og lette lastebiler.
på instrumentpanelet som varsler ved feil. Hvis en
lampe lyser konstant, er det avdekket et problem,
og bilen bør leveres til service. I enkelte tilfeller
kan lampen blinke. Da er feilen alvorlig og bør
utbedres omgående.
• Diagnostic Trouble Codes (DTC) – Feilkoder.
• Enabling Criteria – Kjøretøyspesifikke kriterier
som må oppfylles før en kjøresyklus starter.
• Drive Cycle – En kjøresyklus med tester av over-
våkningssystem.
• Freeze Frame Data – Når en feilkode lagres,
lagres det samtidig hendelsesinformasjon som
RPM, hastighet, luftmengde, drivstofftrykk, kjøle-
temperatur og lignende.

11 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


NO Art. 15-1310

6. SIKKERHET 1. Tilkoblingskabel til kjøretøyets DLC.


Reduser risikoen for skader på personer og materiell 2. Display
ved å følge bruksanvisningen og sikkerhetsforskrif- 3. Grønn LED – Motorsystemet fungerer normalt.
tene. Ingen feilkoder er lagret.
• Stopp motoren og slå av tenningen før feilkodele- 4. Gul LED – Det finnes eventuelle problemer. En
seren kobles til eller fra. ventende feilkode er hentet, eller en av monitorene
• Sett girspaken i nøytral/park, og aktiver hånd- har ikke utført testene.
brekket. 5. Rød LED – Det finnes lagrede feilkoder, og varsel-
• Kjøretøyet må kun startes på steder med god lampene i bilen lyser. Det kan også være feil på
ventilasjon. Avgassene er giftige. systemet.
• Ikke se på feilkodeleseren mens du kjører i trafik- 6. Fn – Hurtigtast for statuskontroll, feilkoder og
ken. Manglende oppmerksomhet kan føre til data.
ulykker. 7. ENTER/Exit – Bekrefter et valg i menyene, samt
• En del kjøretøy har kollisjonspute. Følg for- går tilbake til forrige meny.
holdsreglene som er beskrevet i kjøretøyets 8. SCROLL – Rull gjennom menyene
servicemanual når du arbeider i nærheten av 9. USB-kobling.
komponenter og kabler til kollisjonsputene. Hvis
instruksjonene ikke følges, kan kollisjonsputen
løse ut og forårsake personskader. Kollisjonspu- 8. BRUK
ten kan løse ut flere minutter etter at tenningen er OBS! Hvis dette er den første gangen du bruker en
slått av eller bilbatteriet koblet fra, da kollisjons- feilkodeleser, må du lese den generelle informasjonen
puten har en spesiell modul for reservespenning. om OBD i kapittel 2.
• Følg bilprodusentens sikkerhetsforskrifter og
serviceprosedyrer. 8.1 Utpakking
Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele.
g the Scan Tool • Feilkodeleser
7. OVERSIKTSBILDE • Bruksanvisning
Description • CD med feilkodebibliotek

8.2 Tilkobling
FORSIKTIG! Stopp motoren og slå av tenningen før
du kobler feilkodeleseren til OBD-uttaket.
1. Slå av tenningen.
2. Finn bilens OBD-uttak (se bilens håndbok)
3. Koble feilkodeleseren til OBD-uttaket.
4. Slå på tenningen, men ikke start motoren.
5. Feilkodeleseren synkroniseres med bilens data-
maskin og går rett til hovedmenyen.

OBS! På enkelte kjøretøy diagnostiseres også girkas-


sen, ikke bare motorstyringen. I så fall anbefales det
å velge girkasse (A/T) eller motor (Engine) før synkro-
nisering. Hvis girkassen ikke diagnostiseres, trenger
du ikke å gjøre dette valget, da det kun er motorsty-
ringen som diagnostiseres.

8.3 Hovedmeny
Bla gjennom menyene med SCROLL og ENTER.
I hovedmenyen kan du velge følgende:
• OBD-II/EOBD – Diagnose (lese feilkoder med
OBDII/EOBD
CAN
mer)
• Ready Test – Kontrollerer systemets status
• Setup – Endre feilkodeleserens fabrikkinnstillinger
• About – Informasjon om feilkodeleseren
D II CONNECTOR -- Connects the scan tool to the
icle‟s Data Link Connector (DLC).
D DISPLAY -- Indicates test results.
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 12
NO Art. 15-1310

Figure 3.1
8.4 Innstillinger (Setup) Hurtigtast (Fn Key Set)
Her kan du endre feilkodeleserens fabrikkinnstillinger. Her velger du hvilken funksjon som skal utføres
the •Main
Gå tilScreen: the SCROLL
Use hjelp
”Setup” ved av SCROLLbutton to select Setup,
og ENTER. når du trykker på hurtigtasten. Velg blant følgende
Det ENTER
ress the button.
vises en liste Follow the instructions to alternativer
med alternativer. make ved hjelp av SCROLL, og lagre valget ved
Det vises
ments en liste med
and settings alternativer.
as described hjelp av ENTER:
in the above setup options.
e 3.2) FN Key Set
Unit of Measure 1/2
System Setup Default Datastream
 English All Datastream
Unit of Measure
Metric I/M Readiness
Key Beep Set
Read Codes
Status Beep Set
FN Key Set
Previous Menu
To exit the Setup menu
• Default Datastream – Kontrollerer bare spesielt
Figure 3.6
Figure 3.2 SCROLL
Use theviktig LivePrevious
button to select
og forhåndsvalgt Data. Menu from the S
Unit of Measure (måleenhet) Setup screen,
• All and press
Datastream the ENTER
– Kontrollerer button
all Live to return to
Data.
of Målesystemet
Measure
Press the ENTER button
(Metric) er to
Unit
savesom
innstilt yourstandard.
of Measure
selectionVelg
1/2
and return
Screen.to Readiness – Kontrollerer status for systemets
• I/M
previous menu.
”English” hvis du foretrekker tommer. monitorer.
etric is the default measurement unit.
 English 3.8 About
• Read Codes – Les feilkoder.
BeepSystem
From Set Setup screen,
 Metric use the SCROLL button to select
Unit of Measure 1/2
Unit of Measure and press the ENTER button. TheAvslutt
About(Previous Menu)
function allows viewing of some important inform
function allowsyou forGåKey
to turn on/off the build-in speaker such
English
til ”Previous Menu” og trykk på ENTER for å gå
as serial number and software version number of the scan
tilbake til hovedmenyen.
ing. Unit of Measure
From  Metricscreen, use the SCROLL button to select
1) From Main Screen, use the SCROLL button to select
he desired unit of measurement. (Figure 3.6 ) 8.5andAbout the ENTER button; wait for the About scr
press (Om)
he default setting is BeepFigure
13 3.6
On. Gåappear.
til hovedmenyen og ”About” for å lese informa-
sjon om feilkodeleseren.
From System
Press Setupbutton
the ENTER screen,to use
savethe SCROLL
your selectionbutton to select
and return
2) Viewto tool information on screen.(Figure 3.10)
Key Beepmenu.
previous Set and press Figure
the ENTER 3.6 button.
Tastelyd (Key Beep Set) con. Tool Information
From
VelgKey Beep
”Beep On”Set
hvismenu,
du vil use
høre the
en SCROLL
lyd hver gang button
du to select Software Version
Beep
Press Setpå
the ENTER button to save your selection and return to
Beep ONmenu.
trykker
previous or Beep OFFVelg
en knapp. to turn on/off
”Beep Off”the
forbeep.
å slå (Figure
av 3.7) V1.21
lyden. Hardware Version
function allows you to turn on/off the build-in speaker for Key V1.03
Serial Number
Beep Set
ing. Key Beep Set 1/2
DT111249050
 Beep ON
function
he defaultallows
settingyou toOFF
turn
is Beep
 Beep On.on/off the build-in speaker for Key
ing. (Figure 3.10)
From System Setup screen, use the SCROLL button to 8.6 selectOBD-II/EOBD
Key Beep Set and press the ENTER button. 1. Gå til ”OBD-II/EOBD” fra
he default setting is Beep On. 7) Viewhovedmenyen,
a summary of og system status
vent mens (MIL status,
feilkodeleseren DTC co
synkro-
Key Beep
From System Set screen,
Setup menu, use the SCROLL button 3.9 Vehicle
niseres
Monitor
to Coverage
med
status)
select onbilens datamaskin.
screen. (Figure 4.1En protokoll
) Wait aviser
few secon
Lydsignaler
Beep ON orSetBeep(Status
pressBeep
OFF FigureSet)
3.7 button. feilkodestatus for monitorene.
Key Beep and to
theturn on/off
ENTER
Velg ”Beep ON” for alarmsignal.
the beep. (Figure 3.7)
press
The any toolfor Diagnostic
scankey Menu (Figure
OBDII/EOBD Scanner 4.3) to come
is specially up
desig
work with all OBD II compliant vehicles, including those eq
Press the ENTER
From Key Beep Setbutton
menu, to use
savetheyour selection
SCROLL and with
button return to
to select
next-generation protocol -- Control Area Network (CAN
Key Beep Set 1/2 System Status
previous
Beep ONmenu.
or Beep OFF to turn on/off the beep. (Figure required
3.7) by EPA that all 1996 and newer vehicles (cars an
 Beep ON trucks) sold in MIL
the United
Status States must be ON
OBD II compliant an
 Beep OFF 14 includes all Domestic, Asian and European6vehicles.
Codes Found
Key Beep Set 1/2 Monitors N/A 3
A small numberMonitors
of 1994OKand 1995 model 3year gasoline vehic
 Beep ON OBD II compliant. To INC
Monitors verify if a 1994 or
5 1995 vehicle is O
 Beep OFF
17
Figure 3.7 Figure 4.1

Press the ENTER button to save your selection and


 return
If moreto than one module is detected, you will be prompt
previous menu. Figure 3.7 select
13 a module before testing. (Figure
© 2017-03-28 4.2 )Services AB
Biltema Nordic
NO Art. 15-1310

- DTC’s in this ECU – Antall feilkoder som er hentet OBS! Hvis det ikke finnes feilkoder, viser skjermen
- Monitors N/A – Antall monitorer som ikke er gjen- ”No pending codes are stored in the module!”. Vent
nomsøkt. i noen sekunder eller trykk på valgfri knapp for å gå
- Monitors OK – Antall monitorer som er OK. tilbake til menyen.
- Monitors INC – Antall monitorer som ikke er OK. NOTE: Permanent Codes function is available for m
- Ingition Spark vehicles3. supporting
Les feilkoden theogCAN protocols.
beskrivelsen på skjermen. Hvis
ew a summary of system status (MIL status, DTC counts, fl ere feilkoder er hentet, angis antall koder øverst
Hvis det er feilkoder fra flere kontrollmoduler, velger
3) seconds
View DTCs til høyre, samtdefinitions
and their om koden erongenerisk eller produ-
screen. Press ENTER b
onitor status) on screen. (Figure 4.1 ) Wait a few or
du modul ved hjelp av SCROLL og ENTER. sentspesifikk. Bla gjennom feilkodene ved hjelp av
ess any key for Diagnostic Menu (Figure 4.3) to come to up.
returnpiltastene.
to previous screen.

System Status 1/1


P1633 $10 BUICK
MIL Status ON
Codes Found 6
Monitors N/A 3 Ignition 0 Switch Circuit
Monitors OK 3
Monitors INC 5
 If the manufacturer of your vehicle is not listed, us
SCROLL button to select Other and press the EN
ding Codes are also Figure referred4.1 to as “maturing codes”
button. or Figure 4.5 is
8.6.1 Lese feilkoder NOTE: HvisPermanent
en feilkode er Codes function
produsentspesifi kk, available
viser skjer-for m
tinuous monitor codes”. They indicate problems that
5) vehicles
Select
the
Previous Menu from the Read Codes
specifiscreen,
codesand
Det finnes ulike typer koder: men
 driving supporting
følgende the CAN
melding: protocols.
The control module number, sequence of cthe
”Manufacturer
DTCs,
rol module
If more thanhas
• ”Stored onedetected
module
Codes” during
(elleris
”Current the
detected, current
you
Codes”)will beorprompted
– Lagredelast
ENTER areto button
found! to return
Press anyto previous
key menu.
to select vehicle make.”
ding
but Codes
are not are also
considered referred
serious to as
yet. “maturing
Pending Codes number
codes”
will notor of codes detected and type of codes (Gener
selectfeilkoder
a modulesom before testing.
aktiverer (Figure 4.2 )i instru-
varsellampene Trykk
DTCspåand
3) ViewManufacturer valgfri
their tast, og velg riktig
definitions produsent
on screen. Pressfra listen b
ENTER
tinuous monitor når
on thementpanelet
malfunction codes”.
indicatorTheylamp
det oppstår indicate
en (MIL).
feil problems that
If thetofault åthe
fordoes beskrivelsen av feilkoden. Hvis kjøretøyet w
specific, Stored or Pending codes)
4.2 Erasing returnCodes
observed tolese
previous
on the screen.right hand corner of the display.
upper
rol module
occur• withinhas
”Pending detected
Codes”
a certain – duringofthe
Ventende
number kodercurrentcycles,
som
warm-up or lastthe
indikerer driving
ditt
code ikke vises i listen, velger du ”Other”.
at systemet har Control
avdekket mindre
yet. alvorlige feil
sbut are
from not considered
memory. serious
Module Pending
1/2 Codes
CAUTION:
4) will not
If more Erasing
than onethe Diagnostic
DTC is found,Trouble
use theCodes may allow
SCROLL butt
on theunder aktiv eller siste kjøresyklus. Kodene krever
malfunction
Engine indicator lamp (MIL). If the
scan fault
tool
check todoes
all delete
the not
codes. only the codes from the
1/1
vehicle’s on-b
SCROLL
occur button
a Moduleto $A4
ingen umiddelbare
within certain select
number Read
tiltak. Ingen Codes from
varsellampe
of warm-up
i Diagnostic
cycles,
computer,the but
code P1633
also “Freeze Frame”
$10 data and manufacturer sp
BUICK
u and instrumentpanelet
press ENTER lyser.
button.  If retrieved DTCs contain any manufacturer specif
s from memory. Codes” – Vedvarende feilkoderenhanced
• ”Permanent som data. Further, the I/M Readiness Monitor Status f
enhanced codes, a “Manufacturer specific codes are fo
vehicle monitors is reset
indikerer en permanent feil. Kun for biler som to0Not
Ignition Ready
Switch or Not Complete statu
Circuit
SCROLLstøtterbutton select Read Codes from
CAN. toDiagnostic
Press any key to select vehicle make!” message com
Diagnostic
Menu 1/7 not erase the codes before the system has been checked comp
u and press ENTER button. prompting you to select vehicle manufacturer to view
1. Velg ”Read Codes” fra ”Diagnostic Menu”. by a technician.
Read Codes definitions. Use SCROLL button to select manufacture
Figure 4.2
Erase Codes NOTE: then
Erasing
presscodes
ENTER doesbutton
not mean that trouble codes in
to confirm.
koderFigure As4.5
Diagnostic
View Freeze Frame Menu 1/7 have been8.6.2
eliminated
Slettecompletely. long as there is fault wit
Use the SCROLL button to select a module vehicle,
I/M Readiness and press the
Read Codes
Vehicle
ENTER button to Info
confirm.  the trouble
OBS!
The controlcodes keeps
module
Vehicle
on presenting.
number, sequence
Manufacturer 1/28of the DTCs,
Erase Codes • Dette må gjøres mens motoren er stoppet.
This number
function ofis codes
performeddetected and typeengine
of codes (KOEO
(Gener
View Freeze Frame  • Sørg for at feilen som utløste feilkoden eroff
BUICK
with key on analy-
Manufacturer
not start the engine. specific, Stored
sletterorfeilkoder.
Pending codes) w
ing Codes I/M Readiness
Vehicle Info
sert
observed
og utbedret
• Hvis en
BMW
on feilkode
the upper
CADILLAC
før du
right hand
vedvarer ettercorner of har
sletting, the bilen
display.
Figure 4.3 SCROLL
1) Use the sannsynligvis button to select Erase Codes
CHEVROLET
en alvorlig feil som må utbedres.
ading Codes can be done with the key on engine 4) offDiagnostics
If (KOEO)
more thanMenu oneCHRYSLER
DTC is found,
and press the ENTERuse the SCROLL
button. (Figurebutt
4.3
the SCROLL
with buttonrunning
the key on engine to select Stored Codes or
(KOER). check all
Pending the codes.
FORD
1. Gå til ”Diagnostic Menu” og velg ”Erase Codes”.
es
redfrom Read
thehvilken CodesFigure
menu 4.3and press ENTER
the or
2.Codes
Velg are also
typeknown
kode asvil“hard
du codes”
avlese.  Ifbutton.
2) “permanent
A warning Dumessage
blir spurt
retrieved comes
DTCsom du up asking
anyformanufacturer
er sikker.
contain your confirmation.
specif
es”. These codes cause the control module to illuminate the Figure 4.6
enhanced codes, a “Manufacturer specific codes are fo
the SCROLL
lfunction button
indicator lightto(MIL) Stored
selectwhen Codes or Pending
emission-related fault any key to select
Press vehicle
Read Codes 1/4 Erase Codes make!” message com
es from
urs. the Read Codes menu and press the ENTER prompting
button. you to select23vehicle manufacturer to view
Erase trouble codes!
Stored Codes definitions. Use SCROLL button to select manufacture
Are you sure?
Pending Codes21
PermanentRead
CodesCodes 1/4 then press ENTER button to confirm.
Previous Menu
Stored Codes YES NO
Pending Codes Vehicle Manufacturer 1/28
Permanent Codes
BUICK
Previous Menu
BMW Figure 4.7
Figure 4.4 CADILLAC
CHEVROLET
f there is not any Diagnostic Trouble Code, the14display
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
CHRYSLER
 “INC” -- Indicates that a particular monitor being checked
NO not completed its diagnostic testing. Art. 15-1310
Press any key to con.
• Velg ”YES” for å slette feilkoden.  “N/A” --8.6.5
The monitor is not supported
Statuskontroll on that vehicle.
I/M Readiness
• Velg ”NO” for å avbryte prosessen. Denne funksjonen gir deg informasjon om status for
2. Hvis feilkodene harFigure
blitt slettet,
1) Use SCROLL
thesystemets button to select I/M Readiness
4.8 vises følgende tekst:
Diagnostic Menu
monitorer.
and press ENTER button. (Figure 4.3)
4) Use the1.SCROLL
Gå til ”Diagnostic
button, asMenu” og ”I/M
necessary, toReadiness”.
view the status o
Hvis feilkodene ikke har blitt slettet, vises en feilmel- 2. Enkelte biler støtter to typer statuskontroll:
If the codes are not cleared, then an “Erase Failure. MIL light
Turn (“ON” or “OFF) and the following monitors:
ding som ber deg om å gjennomføre prosedyren 2) Wait
med a few • seconds
Since DTCswhile the scan
Cleared tool validates
– Monitorenes theetter
status PID MA
Key on with Engine off!” message
tenningen av og motoren stoppet. appears.  Misfire monitor
sletting av--feilkoder.
Misfire monitor
Fuel
3) If the System
vehicle MonCycle
• Thissupports
Drive --both
– types
FuelMonitorenes
System status
Monitor
of tests, then under aktiv w
both types
kjøresyklus.
Erase Codes
3. Trykk på valgfri knapp for å fortsette. shown
Comp.on Component
the screen for--selection.
Comprehensive
Velg ett av alternativene som visesComponents
på skjermen.Monito
Erase Failure.  Catalyst Mon -- Catalyst Monitor
Turn Key on with
Engine Off! -- Heated Catalyst
 Htd Catalyst ……………I/M ReadinessMonitor1/2.
 EVAP System Since Mon DTCs
-- Evaporative
Cleared System Monitor
Press any key to con.  Sec Air SystemThis Drive Cycle
-- Secondary Air Monitor
 A/C Refrig Mon -- A/C system Monitor
8.6.3 Sanntidsdata Figure
(Data 4.9Stream)  Oxygen Sens Mon -- O2 Sensors Monitor
Denne funksjonen kalles ofte Live Data. Den viser
 Oxygen Sens Htr --O2 Sensor Heater Monitor
ing Freeze
aktuell Frame
informasjon Data
om volt, rpm, temperatur, hastig-
het med mer.  EGR 3. System
I listen vises -- EGR
Monstatus
Figure System
4.11
for Monitor
hver monitor.
Frame Data Ikke
ADVARSEL! allowskjør the
i trafitechnician
kken samtidig to view
som duthe vehicle‟s
ng ser
parameters at the moment
på feilkodeleseren. Det akanDTCføre(Diagnostic Trouble Code)
til ulykker. Finn …………Since DTCs Cleared 1
cted. For example,
isteden en tom veithe parameters
eller may include engine speed
parkeringsplass.
1. Sørg
engine for at feilkodeleseren
coolant temperature (ECT), er riktig
ortilkoblet,
vehicle og
speed sensor MIL Status 27 OFF
start motoren. Misfire Monitor OK
2. Gå til ”Diagnostic Menu” og ”Data Stream”. Fuel System Mon OK
Comp. Component OK
3. Bruk pilknappene til25
å bla i listen.
Catalyst Mon INC
4. Trykk på ENTER/Exit for å gå tilbake til ”Diagnos- Htd Catalyst N/A
tic Menu”.

8.6.4 Freeze Frame Data OK = Kontrollen er Figure


gjennomført.
4.12
Når en feilkode lagres, blir det også lagret infor- INC = Kontrollen er ufullstendig.
etc.masjon
This information
om ting somwillRPM, aidhastighet,
the technician by allowing
5)
luftmengde, the= Kjøretøyet
If the vehicle
N/A supports støtter
readiness
ikketest
dette “This Drive Cycle
ofsystemet.
tersdrivstofftrykk,
to be duplicated for diagnostic
kjøletemperatur ogand repair purposes.
lignende. Dettescreen
kan of MILtheOFF
following
= Ingen displays:
varsellampe lyser.
være verdifull informasjon når man skal analysere og
view freeze frame data, use the SCROLL button to select
utbedre årsaken til feilkoden. 4. Trykk på ENTER for å gå tilbake til menyen.
ew1.Freeze Frame from Diagnostic Menu and press the
Velg ”View Freeze Frame” fra ”Diagnostic Menu”.
…………..This Drive Cycle 1.
NTER button. (Figure 4.3)
2. Bla gjennom listen ved hjelp av SCROLL. 8.6.7 Kjøretøyinformasjon (Vehicle
MIL Status OFF
OBS! Hvis det ikke er lagret Freeze Frame-data, vil Information)Misfire Monitor OK
ait skjermen
a few seconds while
vise ”No the scan
Freeze Frametool validates
data stored”the PID MAP.
eller OBS! Det er ikke
Fuel alle biler
System Monsom støtter
N/A denne funk-
”Communication Error”. sjonen. Comp. Component OK
Catalyst Monom: INC
retrieved
3. Trykkinformation covers
på valgfri knapp for more than one
å gå tilbake screen, useHer
til menyen. thefår du informasjon
Htd Catalyst N/A
CROLL button, as necessary, until all the data have been - Kjøretøyets ID-nummer
own up. - Kalibrerings-ID
- Verifikasjonsnummer
Figurefor kalibrering
4.13
…………View Freeze Frame 2.
28
DTCFRZF P1633
FUELSYS1 OL
FUELSYS2 --
LOAD_PCT (%) 0.0
ECT(℃) -40
SHRTFT1 (%) 99.2

Figure 4.10

If there is no freeze frame data available, an advisory message


15 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
“No freeze frame data stored!” shows on the display.
If the vehicle does not support this mode, a message shows on
estNOMode
the display warning that the mode is not supported. Art. 15-1310
If the vehicle does not support this mode, a message shows on
rom Vehicle Info. Menu, use the SCROLL button to select an
he 1.emissions-control
the display
Velg
vailable
warning
”Vehicle that
Info”
item to view and press systems
frathe ofMenu”.
mode is not
”Diagnostic
the ENTER a 1996 or newer
supported.
button.
MIL = vehicle
servicelampen i bilens instrumentpanel
2. Vent i noen sekunder mens feilkodeleseren henter DTC = feilkoder
vehicle‟s
rom Vehiclecomputer
Info. Menu, use
inn informasjonen.
(ECU) memory
the SCROLL buttontoto be
selectcleared.
an The
IGN = tenning
vailable
t go item
throughto view
a and
drive press the
cycle ENTER
to allowbutton.
3. Velg alternativ i listen ved hjelp av SCROLL ogthe ECU to perform a feilkoder (Pending Codes)
Pd DTC = ventende
Vehicle Info. 3/4
ts toENTER.
ensure Vehicle
that IDtheNumber
repair was successful, and before
V = test utført.a
Vehicle Info. 3/4 X = test ikke utført.
ted emissionsCalibration
test can ID be conducted.
Ø = kjøretøyet støtter ikke denne funksjonen.
Cal. Verf. Number
Vehicle ID Number
Previous Menu
Calibration ID
hicles lack equipment to indicate whether the8.7
Cal. Verf. Number
Hurtigtast
tests have
Med hurtigtasten kan du raskt og enkelt gjennomføre
eted. With AutoLink AL319, you don‟t have statuskontroll,
Previous Menu
to bring thevise Live Data eller feilkoder. Konfigu-
k to the repair shop Figure
for4.16
retest if all required rer
tests by the i ”Setup”, se kapittel 8.3.
hurtigtasten

mpleted.
View
4.retrieved vehicle information
Les informasjonen Figure on screen.
som er4.16
hentet inn. 8.8 LED-indikatorer
LED-indikatorene gir en rask indikasjon på status
View retrieved
y Test vehicle
Mode, youinformation
could on screen.check
easily the I/Mfor feilkodene. OBS! Når du er inne i I/M Readiness
Readiness
Cal. Verf. Number
(statuskontroll), angår LED-indikatorene monitorenes
etermine whether
CVN1:
an OBD II vehicle is ready
BB BA A0 78
status for an feilkodenes status.
istedenfor
Cal. Verf. Number
t. LED-indikatorenes betydning (når du ikke er inne i I/M
Readiness)
CVN1: BB BA A0 78
Status LED
s mode, simply press the One-Click I/M Readiness Key
Ingen feilkoder. Grønn
Or, while the scan tool in Ready Test Mode, select
Det kan finnes ventende feilkoder som Gul
Figure 4.17
Gå Main
in5.the Screen.
til ”Previous Menu”(Figure 3.1)
og trykk på ENTER Ifforthe scaneventuelt
å gå tool is idle,
kan forårsake problemer, eller så
er enkelte tester ikke fullført enda.
the Previous
elect resulttilimmediately.
tilbake forrige meny.
Menu from If it isInfo
Vehicle
the 4.17
Figure busy,
screen, it and
willpress
wait till the
Det finnes minst ett problem med bilen som Rød
cedure
NTER
8.7 Ready finished.
button toTest After viewing the status, må
return to the previous menu. press I/M
utbedres.
HerPrevious
elect
One-Click Menu from
Key
kan du kontrollere or the Vehiclestatus,
ENTER
monitorenes Info screen,
button to
altsåexit,
omand press
which takes a
tingde the
NTER har OBDII
button
utført Test
todiagnosen.
return to theDu
previous menu.
får også informasjon LED-indikatorenes betydning når du er inne i I/M
and please be patient.
om antall feilkoder og om varsellampene på bilens Readiness
ting theOBDII OBDII
Toinstrumentpanel
exit Test
use SCROLL button to select Previous
test,lyser. Status LED
the
Gå information
Menu tilfrom
vises:
”Ready Test” screen
Diagnostic Menu and as
i hovedmenyen. below.
Følgende
press bilde button.
ENTER/EXIT Monitorene fungerer normalt. Grønn
(Figure
To OBDII test, use SCROLL button to select Previous
exit 4.3) Monitorene fungerer ikke normalt. Rød
Menu from Diagnostic Menu and press ENTER/EXIT button.
A warning message comes up asking your confirmation. Press
(Figure 4.3) OBS! Denne funksjonen leser data i sanntid fra alle
ENTER button to exit.
monitorer annenhvert minutt. Når feilkodeleseren
A warning message comes up asking your confirmation. Press
har avsluttet andre oppgaver, for eksempel slettet
ENTER button to exit. 30
feilkoder, og sanntidsdata er endret, vil indikatoren
for statuskontrollen også endres. For å tilbakestille
30
disse monitorene, må kjøretøyet kjøres gjennom
en komplett kjøresyklus. Tiden for dette varierer fra
kjøretøy til kjøretøy.

Figure 5.1

32

© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 16


NO Art. 15-1310

9. VEDLIKEHOLD • Bruk mildt rengjøringsmiddel og en myk klut for å


tørke av instrumentet ved behov.
9.1 Vedlikehold og oppbevaring • Oppbevar instrumentet utilgjengelig for barn.
• Ikke utsett instrumentet for vann, smuss, olje eller
fett.

9.2 Problemløsing
Problem Mulige feil Tiltak
Feilkodeleseren er koblet til, Grensesnittproblem. Kontroller at tenningen er på og at feilkodeleseren
men leser ikke data. Tenningen er av. er riktig tilkoblet. Prøv eventuelt å slå av tenningen
Skjermen viser ”Error in com- Feilkodeleseren er og vent i 10 sekunder før du starter prosessen på
munication with vehicle ECU”. ikke kompatibel med nytt.
Feilkodeleseren henger seg / bilen. Kontroller at kjøretøyet er kompatibelt med feilko-
fungerer ikke optimalt. deleseren.
Feilkodene er slettet, men var- Feilen som er avdek- Lever bilen til service.
sellampen lyser fortsatt. ket, må utbedres.

10. AVFALL

EE-avfall
Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant
alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget
innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og
2006/66/EC).

17 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


FI Art. 15-1310

VIKAKOODIEN LUKULAITE
OBD-II/EOBD+CAN

SISÄLLYSLUETTELO tessaan ongelman järjestelmä sytyttää varoitusvalon


1. JOHDANTO (MIL) ajoneuvon kojetauluun. Lisäksi se tallentaa
2. YLEISET TIEDOT tapahtumasta tärkeitä tietoja, joiden avulla ongelma
3. TEKNISET TIEDOT on helpompi ratkaista korjaamolla.
4. MERKINNÄT OBD otettiin alun perin käyttöön eri autonvalmistajien
5. KÄYTTÖTARKOITUS omasta aloitteesta, mutta se tuli USA:ssa pakolliseksi
6. TURVALLISUUS vuonna 1996. Silloin kehitettiin standardiksi muodos-
7. LAITTEEN OSAT tunut OBD-II, joka sisältää useita auton päästöval-
8. KÄYTTÖ vontaa parantavia toimintoja. Vuonna 2001 EU liittyi
9. HUOLTAMINEN mukaan eurooppalaisella EOBD-standardilla (Europe-
10. HÄVITTÄMINEN an On-Board Diagnostics), joka vastaa OBD-II:ta.
Nykyään kaikki autonvalmistajat noudattavat samaa
1. JOHDANTO standardia, tosin tietyin eroin ja lisäyksin.
Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa
tarvetta varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvalli- 2.2 DTC-vikakoodit (Diagnostic Trouble
suusohjeisiin. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä Codes)
vastaa tuotetta kaikilta osin. Valvontayksikön tunnistaessa ongelman järjestelmä
tallentaa geneerisen tai valmistajakohtaisen vikakoo-
2. YLEISET TIEDOT din, joka koostuu 5 aakkosnumeerisesta merkistä.
Vikakoodi, esimerkiksi P0520, noudattaa tiettyä ra-
2.1 OBD-valvonta OBD-II/EOBD kennetta. Geneeriset vikakoodit ovat kaikissa autois-
OBD-valvonta (On-Board Diagnostics) on kaikissa sa samat, ja ne ilmoitetaan usein selväkielisinä, mutta
nykyaikaisissa autoissa käytetty ajoneuvon sisäinen valmistajakohtaiset koodit tarkoittavat eri asioita ja
valvontajärjestelmä, joka tarkkailee auton ohjausyk- tulkintaan tarvitaan valmistajan vikakoodilista.
siköitä testaamalla niitä jatkuvasti tai ajoittain. Havai- Esimerkki:

P 0 5 20
Järjestelmä: Koodityyppi Alijärjestelmä Komponentti
P = Powertrain (Voimansiirto) Geneeriset (SAE) koodit = 0 Esimerkiksi polttoaine, Kaksi viimeistä nu-
B = Body (Kori) Valmistajakohtaiset koodit sytytys, vaihteisto jne. meroa tarkoittaa jär-
C = Chassis (Alusta) = 1, 2 jestelmän yksittäisiä
U = Network (Verkko) komponentteja.

2.3 DLC-dataliittimen sijainti


DLC-dataliitin (Data Link Connector) on standardisoi-
tu 16-napainen liitin, jolla diagnoosityökalut kytketään
ajoneuvon tietokoneeseen. Liitin sijaitsee yleensä 30
cm päässä kojetaulun keskustasta kuljettajan puo-
lella tai kuljettajan jalkatilassa. Muussa tapauksessa
liittimen sijainti ilmoitetaan opasteella. Joissakin
ajoneuvoissa liitin on tuhkakupin takana, joka on
otettava ensin pois. Tarvittaessa liittimen sijainnin voi
tarkistaa ajoneuvon ohjekirjasta.

© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 18


FI Art. 15-1310

2.4 Toimintatilan tarkastus (I/M Readiness) 3. TEKNISET TIEDOT


Toimintatilan tarkastus varmistaa järjestelmän toimin-
tavalmiuden jatkuvilla tai ajoittaisilla järjestelmätar- Tuotenro 15-1310
kastuksilla.
Näyttö 220 x 176
HUOM!
• Toimintatilan tarkastus voi olla erilainen eri autois- Käyttölämpötila 0 – 60 °C
sa. Lisätietoja saa autonvalmistajan toimittamasta Varastointilämpötila -20 – 70 °C
ohjekirjasta. Teho 8 – 18 V auton akusta
• Toimintatilan tarkastus aktivoituu, kun autoa on Mitat 124 x 72 x 18 mm (p x l x k)
ajettu erilaisissa olosuhteissa, esimerkiksi moot-
Paino 180 g
toritiellä ja kaupungissa, kahden päivän ajan ja
välissä on vähintään 12 tunnin tauko. 4. MERKINNÄT
Jatkuva tarkastus Tuotteessa ja pakkauksessa esiintyvien merkkien
Järjestelmä valvoo ajon aikana jatkuvasti seuraavia selitykset:
osia:
• MISFIRE – Sytytyskatkot
• FUEL – Polttoainejärjestelmä
• CCM – Komponentit VAROITUS! Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuus-
Ajoittainen tarkastus ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
Seuraavat järjestelmät testataan vain tietyissä tilan-
teissa: 5. KÄYTTÖTARKOITUS
• EGR – Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä, Tämä kädessä pidettävä vikakoodien lukulaite on
vähentää pakokaasuja tarkoitettu vain yksityiskäyttöön ja tätä käyttöohjetta
• O2S – Happitunnistin noudattaen. Vikakoodien lukulaitteella voidaan
• AT – Katalysaattori - Lukea ja poistaa vikakoodeja sekä sammuttaa
• EVAP – Polttonestehöyryjen talteenottojärjestel- varoitusvaloja auton kojetaulusta
mä - Lukea ajotietoja
• HO2S – Happitunnistimen lämmitys
• 2AIR – Toissijainen ilmajärjestelmä Tekniset tiedot:
• HCM – Katalysaattorin lämpeneminen • Yhteensopiva kaikkien ajoneuvojen kanssa vuo-
• AC – Mahdollisen freonivuodon tunnistus. desta 1996 USA:ssa ja vuodesta 2000 EU:ssa.
• Standardi: OBD-II/EOBD+CAN.
2.5 Terminologia • Protokollat: VPW, PWM, KWP, CAN, ISO 9141
OBD-II käyttää seuraavia käsitteitä: kaikille henkilöautoille, maastoautoille ja keveille
• Powertrain Control Module (PCM) – Voimansiirtoa kuorma-autoille.
valvova tietokone autossa.
• Malfunction Indicator Light (MIL) – Kojetaulun
merkkivalot, jotka ilmoittavat viasta. Jos merk-
kivalo palaa pysyvästi, ajoneuvossa on havaittu
vika ja se on toimitettava huoltoon. Joissakin
tapauksissa merkkivalo voi vilkkua: silloin vika on
vakava ja vaatii korjauksen heti.
• Diagnostic Trouble Codes (DTC) – Vikakoodit.
• Enabling Criteria – Ajoneuvokohtaiset ehdot,
joiden on täytyttävä ennen kuin ajokierto käynnis-
tyy.
• Drive Cycle – Ajokierto, jonka aikana valvontajär-
jestelmä suorittaa testit.
• Freeze Frame Data – Vikakoodin tallennuksen
yhteydessä tallennetaan myös tapahtumatietoja,
kuten RPM, nopeus, ilmanvirtaus, polttoainepai-
ne, jäähdytyslämpötila jne.

19 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


FI Art. 15-1310

6. TURVALLISUUS 1. Liitosjohto ajoneuvon DLC:hen.


Henkilö- ja omaisuusvahinkovaaran vähentämiseksi 2. Näyttö
tämän käyttöohjeen ja näiden turvallisuusohjeiden 3. Vihreä merkkivalo – Moottorijärjestelmä toimii
neuvoja on noudatettava. normaalisti. Ei tallennettuja virhekoodeja.
• Sammuta moottori ja sytytysvirta ennen vikakoo- 4. Keltainen merkkivalo – Mahdollinen ongelma.
dien lukulaitteen kytkemistä tai irrottamista. Järjestelmä on noutanut odottavan vikakoodin tai
• Aseta vaihde vapaalle/pysäköintiasentoon ja jotkin valvontayksiköt eivät ole suorittaneet teste-
kytke käsijarru. jä.
• Käynnistä ajoneuvo vain hyvin tuulettuvassa 5. Punainen merkkivalo – Järjestelmässä on tallen-
tilassa. Pakokaasut ovat myrkyllisiä. nettuja vikakoodeja ja auton varoitusvalot palavat,
• Älä seuraa vikakoodien lukulaitetta, kun ajat tai järjestelmässä on vika.
liikenteessä: tarkkaamattomuus voi johtaa onnet- 6. Fn – Pikapainike toimintatilan tarkastukseen, vika-
tomuuteen. koodeihin ja dataan.
• Monissa ajoneuvoissa turvatyynyjärjestelmä. Jos 7. ENTER/Exit – Valikkovalintojen vahvistaminen ja
työskentelet turvatyynyjärjestelmän komponentti- paluu edelliseen valikkoon.
en tai johtojen lähellä, tee ajoneuvon ohjekirjassa 8. SCROLL –Valikoiden vieritys
määrätyt varotoimet. Muutoin turvatyyny voi 9. USB-liitäntä.
laueta ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Turvatyyny
voi laueta monen minuutin kuluttua sytytysvirran 8. KÄYTTÖ
katkaisemisesta tai akun irrottamisesta, sillä siinä HUOM! Mikäli käytät vikakoodien lukulaitetta ensim-
on oma varavirtalähde. mäistä kertaa, kannattaa lukea luvun 2 yleiset tiedot
• Noudata aina valmistajan turvamääräyksiä ja OBD-järjestelmästä.
huolto-ohjeita.
8.1 Purkaminen pakkauksesta
Tarkasta, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä.
g the Scan Tool
7. LAITTEEN OSAT • Vikakoodien lukulaite
• Käyttöohje
Description • Vikakoodikirjasto-CD

8.2 Yhdistäminen
HUOMIO! Sammuta moottori ja sytytysvirta, ennen
kuin yhdistät vikakoodien lukulaitteen OBD-liittimeen.
1. Sammuta sytytysvirta.
2. Paikanna auton OBD-liitin (ks. auton ohjekirja)
3. Liitä vikakoodien lukulaite OBD-liittimeen.
4. Kytke sytytysvirta, älä käynnistä moottoria.
5. Vikakoodien lukulaite synkronoituu auton tietoko-
neen kanssa ja siirtyy suoraan päävalikkoon.

HUOM! Joissakin ajoneuvoissa laite tarkastaa moot-


toriohjauksen lisäksi myös vaihteiston. Silloin laite
kehottaa valitsemaan vaihteiston (A/T) tai moottorin
(Engine) ennen synkronointia. Jos laite tarkastaa vain
moottoriohjauksen, tätä valintaa ei tarvitse tehdä.

8.3 Päävalikko
Voit selata valikoita SCROLL- ja ENTER-painikkeilla.
Päävalikossa on seuraavat vaihtoehdot:
• OBD-II/EOBD – Diagnosointi (vikakoodien luku
ym.)
OBDII/EOBD
CAN
• Ready Test – Tarkastaa järjestelmän toimintatilan
• Setup – Laitteen oletusasetusten muuttaminen
• About – Vikakoodin lukulaitteen tiedot

D II CONNECTOR -- Connects the scan tool to the


icle‟s Data Link Connector (DLC).
D DISPLAY -- Indicates test results.
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 20
FI Art. 15-1310

8.4 Asetukset (Setup) Pikapainike (Fn Key Set)


Figure 3.1
Tästä voit muuttaa vikakoodin lukulaitteen oletusase- Tässä valitaan pikapainikkeen suorittama toiminto.
tuksia. Voit selata vaihtoehtoja SCROLL-painikkeella, vahvis-
the •Main
SiirryScreen:
kohtaan Use
”Setup”
the SCROLL-
SCROLLja button ta valinta painamalla ENTER:
ENTER-to select Setup,
painikkeilla. Esiin tulee eri vaihtoehtoja sisältävä
ress the ENTER button. Follow the instructions to make
lista. FN Key Set
ments and settings
Näyttöön tulee eri as describedsisältävä
vaihtoehtoja in the1/2
Unit of Measure
above setup options.
lista.
e 3.2) Default Datastream
 English All Datastream
System Setup
 Metric I/M Readiness
Unit of Measure Read Codes
Key Beep Set
Status Beep Set
FN Key Set
Previous Menu To exit the Setup menu
• Default Datastream – Vain erityisen tärkeän,
Figure 3.6
SCROLL valitun
Use theennakkoon button to select
Live Previous
Datan Menu from the S
tarkastus.
Setup screen,
• All and press
Datastream the ENTER
– Kaiken button
Live Datan to return to
tarkastus.
Press of ENTER
Unitthe
Figure
Measure button
3.2 your selection and return
to save
(Mittayksikkö) Screen.to Readiness – Järjestelmän valvontayksiköiden
• I/M
Unit of Measure 1/2
previous menu.
of Oletusasetuksena
Measure on metrijärjestelmä (Metric). Jos toimintatilan tarkastus.
haluat käyttäätuumajärjestelmää,
etric is Set
English
the default measurement unit.
3.8
valitse ”English”. About
• Read Codes – Vikakoodien luku.
Beep  Metric
Unit of Measure 1/2 Lopeta (Previous Menu)
From System Setup screen, use the SCROLL button to About function allows viewing of some important inform
Theselect
function
Unit allowsyou
of Measure and to turnthe
press
English on/off the build-in
ENTER forPääset
button. speaker such Key päävalikkoon siirtymällä kohtaan ”Previous
as serial number and software version number of the scan
Menu” ja painamalla ENTER.
ing.  Metric
1) From Main Screen, use the SCROLL button to select
From Unit of Measure screen, use the SCROLL button to 8.5 select
andAbout the ENTER button; wait for the About scr
press (Tietoja)
default unit
he desired setting is BeepFigure
On. 3.6
of measurement. (Figure 3.6 ) appear.
Vikakoodien lukulaitteen tiedot näkyvät Päävalikon
13 use the SCROLL button to select kohdassa ”About”.
From System
Press the ENTERSetupbutton
screen, to save your selection and return
2) Viewto tool information on screen.(Figure 3.10)
Key Beep Set
previous menu. and press the ENTER
Figure 3.6 button.
Näppäinäänet (Key Beep Set) con. Tool Information
From Key
Valitse Beep
”Beep Set
On”, menu,
jos haluatuse the SCROLL
jokaisen button
painalluksen to select Software Version
Beep
Press SetENTER
the button to save your selection and return to
Beep ONmenu.
antavan
previous Beep OFF to
ormerkkiäänen. turn on/off
Merkkiääni the beep.
mykistyy (Figure 3.7)
valinnalla V1.21
”Beep Off”. Hardware Version
function allows you to turn on/off the build-in speaker for Key V1.03
Serial Number
Beep Set
ing. Key Beep Set 1/2
DT111249050
 Beep ON
function
he defaultallows
settingyou toOFF
turn
is Beep
 Beep On.on/off the build-in speaker for Key
ing. (Figure 3.10)
From System Setup screen, use the SCROLL button to 8.6 selectOBD-II/EOBD
Key Beep Set and press the ENTER button. 1. Siirry päävalikon kohtaan ”OBD-II/EOBD” ja odo-
he default setting is Beep On. 7) View a ta, summary of system
että vikakoodien status synkronoituu
lukulaite (MIL status,auton
DTC co
Äänimerkit
From Key Beep
System (Status Beep Set)
Set screen,
Setup menu, use the SCROLL button 3.9 Vehicle
Monitor
to Coverage
tietokoneen
status)
select kanssa.(Figure
on screen. Protokolla
4.1näyttää
) Waitvalvon-
a few secon
KeyLaite
Beep ON
Beepantaa
SetBeep
or and OFF Figure
äänimerkkejä
press to
theturn 3.7 button.
valinnalla
on/off
ENTER ”Beep ON”.(Figure
the beep. 3.7)any
press
The
tayksiköiden
scankey
vikakooditilan.
toolfor Diagnostic Menu (Figure
OBDII/EOBD Scanner 4.3) to come
is specially up
desig
work with all OBD II compliant vehicles, including those eq
Press the ENTER
From Key Beep Setbutton
menu, to use
savetheyour selection
SCROLL and with
button return to
to select
next-generation protocol -- Control Area Network (CAN
Key Beep Set 1/2 System Status
previous
Beep ONmenu.
or Beep OFF to turn on/off the beep. (Figure required
3.7) by EPA that all 1996 and newer vehicles (cars an
 Beep ON trucks) sold in MIL
the United
Status States must be ON
OBD II compliant an
 Beep OFF 14 includes all Domestic, Asian and European6vehicles.
Codes Found
Key Beep Set 1/2 Monitors N/A 3
A small numberMonitors
of 1994OKand 1995 model 3year gasoline vehic
 Beep ON OBD II compliant. To INC
Monitors verify if a 1994 or
5 1995 vehicle is O
 Beep OFF
17
Figure 3.7 Figure 4.1

Press the ENTER button to save your selection and


 return
If moreto than one module is detected, you will be prompt
previous menu. Figure 3.7 select
21 a module before testing. (Figure
© 2017-03-28 4.2 )Services AB
Biltema Nordic
FI Art. 15-1310

- DTC’s in this ECU – Noudettujen vikakoodien määrä HUOM! Jos vikakoodeja ei ole, näytössä lukee ”No
- Monitors N/A – Tarkastamattomien valvontayksi- pending codes are store in the module!”. Palaa va-
köiden määrä. likkoon odottamalla muutama sekunti tai painamalla
- Monitors OK – Kunnossa olevien valvontayksiköi-NOTE: Permanent
jotakin painiketta.Codes function is available for m
den määrä. vehicles3. supporting
Vikakoodi jathe
senCAN
kuvaus näkyvät näytöllä. Jos
protocols.
- Monitors INC – Vian havainneiden valvontayksi- vikakoodeja on useita, niiden lukumäärä näkyy
köiden määrä. näytön oikeassa yläkulmassa, samoin tieto siitä,
ew a- summary of system status (MIL status,3)DTC View DTCs and their definitions on screen. Press ENTER b
counts,
Ingition Spark onko koodi geneerinen vai valmistajakohtainen.
to returnor
onitor status) on screen. (Figure 4.1 ) Wait a few seconds to previous
Voit screen. nuolinäppäimillä.
selata vikakoodeja
essJos key for Diagnostic
anyvikakoodeja Menu
on useassa valvontayksikössä, valit- up.
(Figure 4.3) to come
se moduuli painikkeilla SCROLL ja ENTER. 1/1

System Status
P1633 $10 BUICK

MIL Status ON Ignition 0 Switch Circuit


Codes Found 6
Monitors N/A 3
Monitors OK 3
Monitors INC 5
 If the manufacturer of your vehicle is not listed, us
ding Codes are also referred to as “maturing codes” NOTE:SCROLL or button
JosPermanent
vikakoodi to Figure
onCodes select 4.5
Otherisand
function
valmistajakohtainen, pressnäkyy
available
näytöllä forEN
the m
8.6.1 Vikakoodien lukeminen
tinuous Figure 4.1
monitor codes”. They indicate problems button.
 that
ilmoitus:
vehicles
The the
”Manufacturer
supporting the CAN specifi c codes are found!
protocols.
control module number, sequence of the DTCs,
Eri vikakoodityypit ovat: Press any key to select vehicle make.” Lue vikakoodin
rol module
• ”Stored has detected
Codes” during Codes”)
(tai ”Current the current 5)or last
– tallenne- driving
number
Selectkuvaus of codes
Previous Menu detected
painamalla from the
jotakin and
Readtype
painiketta of codes
Codes (Gener
screen,
ja valitsemalla and
If more than one module is detected, you will 3)
be View
prompted DTCs
to and
Manufacturer their definitions on screen. Press ENTER b
but are
ding Codes not considered
are also
tut vikakoodit, serious
referred
jotka yet.
to vian
sytyttävät Pending
as yhteydessä Codes will
ENTER
“maturing tocodes” not oikea valmistaja. Jos ajoneuvoa ei ole listalla, w
button
or
listalta to specific,
return to Stored
previous or Pending
menu. codes)
select a module before testing. (Figure 4.2 ) return to
observed previous screen.
on the upper right hand corner of the display.
on thevaroitusvalon
tinuous malfunction indicator
kojetauluun
monitor codes”. Theylamp (MIL).
indicate If the fault
problems does
valitse
that the”Other”.
occur• within
”Pending
rol module a Codes”
hascertain
detected
–number
odottavatofkoodit,
during the 4.24)il-Erasing
jotka cycles,
warm-up
current
moittavat, että järjestelmä on havainnut nykyisen
or last the Codes
code
driving
If more than one DTC is found, use the SCROLL butt
sbut
from
are memory.
not considered serious aikana
Control Moduleyet. Pending
1/2 Codes will not
check all the codes. 1/1
tai viimeksi ajetun ajokierron CAUTION:
vähemmän Erasing the Diagnostic
P1633 $10 Trouble Codes may allow
BUICK
on thevakavan
SCROLL malfunction
button
vian, toindicator
joka
Engine
lamp
ei vaadiRead
select (MIL).
Codes
välittömiä Ifscan
from
toimia. theDiagnostic
fault
If todoes
tool delete not
retrieved only contain
DTCs the codesany
from the vehicle’sspecif
manufacturer on-b
occur
u and within a Module
certain
Kojetaulussa
press ENTER ei palanumber
$A4 of warm-up cycles,
varoitusvaloja.
button. computer, the code
but
enhanced alsocodes,
“Freezea Frame” data and
“Manufacturer manufacturer
specific codes aresp
fo
• ”Permanent
s from memory. Codes” – Pysyvät vikakoodit, jotka Ignition 0 Switch Circuit
enhanced data.any
Press Further,
key to the I/Mvehicle
select Readiness Monitor
make!” Status
message comf
ilmoittavat korjausta vaativasta viasta. Vain au-
SCROLL select Read vehicle monitors
promptingis you
resettotoselect
Not Ready
vehicleormanufacturer
Not Complete statu
to view
toissa,button toDiagnostic
joissa on CAN-tuki. Menu Codes
1/7 from Diagnostic
not erase the codes
definitions. before
Use the
SCROLL system has
button been
to checked
select comp
manufacture
u and ENTER button.
press ”Diagnostic
1. Valitse Menu” -valikosta kohta ”Read
Codes”. Read Codes by a technician.
then press ENTER button to confirm.
Erase Codes
Figure 4.2 Figure 4.5
8.6.2 Koodien poistaminen
View Freeze Frame Menu 1/7
Diagnostic
NOTE: Erasing
HUOM!
codes does not mean that trouble codes in
havebeen The control module number, sequence of is
thefault
DTCs,
•eliminated completely. As long as 1/28
there wit
I/M Readiness Vehicle Manufacturer
Use the SCROLL button to select a module vehicle,
and press theTämä vaihe tehdään moottori sammutettuna.
Vehicle Info
Read Codes number
the of codes
trouble codeskeeps
detected and type of codes (Gener
on presenting.
• Varmista, että vikakoodin aiheuttama vika on
ENTER button to confirm. Manufacturer BUICK
specific,
Erase Codes
analysoitu ja korjattu,Stored or Pending
ennen kuin codes) w
poistat vikakoo-
View Freeze Frame  Thisobserved
function is performed
BMW with key on engine offdisplay.
(KOEO
deja. on the upper right
CADILLAC hand corner of the
ing Codes I/M Readiness not start the engine.
CHEVROLET
• Jos vikakoodi ei poistu, autossa on todennäköi-
Figure 4.3
Vehicle Info 4) If more than oneCHRYSLER
DTC is found, use the SCROLL butt
sesti vakava
SCROLL vika, joka on korjattava.
1) check
Use theall the FORD button to select Erase Codes
codes.
ading Codes canbutton
the SCROLL be donetowith the Stored
select key on engine
Codesoff
or(KOEO)
Diagnostics
Pending Menu and press the ENTER button. (Figure 4.3
with the key on engine running (KOER).  If1. retrieved
Siirry valikkoon
DTCs”Diagnostic
contain any Menu” ja valitse ”Era-
manufacturer specif
es from the Read
2. Valitse Codes
haluamasi menu
Figure 4.3and press the ENTER
koodityyppi. button.
se Codes”. Esiin tulee
Figurevarmistuskysymys.
4.6
red Codes are also known as “hard codes” or2) “permanent enhanced codes, a “Manufacturer specific
A warning message comes up asking for your confirmation.codes are fo
es”. These codes cause the control module to illuminate Press
the any key to select23vehicle make!” message com
the SCROLL buttonRead to select
Codes Stored
1/4 Codes or Pending
prompting you to select vehicle manufacturer to view
lfunction indicator light (MIL) when emission-related fault
es from the Read Codes menu and press the ENTER definitions.
urs. button. Erase Codes
Use SCROLL button to select manufacture
Stored Codes
Pending Codes
then press ENTER button
Erase to confirm.
trouble codes!
Permanent Codes
21 Are you sure?
Read Codes 1/4
Previous Menu
Vehicle Manufacturer 1/28
Stored Codes
YES NO
Pending Codes BUICK
Permanent Codes BMW
Previous Menu CADILLAC
Figure 4.4 CHEVROLETFigure 4.7
CHRYSLER
f there is not any Diagnostic Trouble Code,
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
the22display FORD
Erase Done!
 “OK” -- Indicates that a particular monitor being checked
FI Art. 15-1310
completed its diagnostic testing.
Press any key to con.  “INC” --
• Valitse ”YES”, jos haluat poistaa vikakoodit. Indicates
8.6.5 that a particular
Toimintatilan monitor
tarkastus (I/M being checked
• Jos haluat keskeyttää, paina ”NO”. not completed its diagnostic testing.
Readiness)
2. Jos vikakoodit poistettiin, näytöllä näkyy seuraava
Figure 4.8  “N/A” --Toiminto antaa tietoja järjestelmän valvontayksiköiden
The monitor is not supported on that vehicle.
viesti: toiminnasta.
1) Use the1. SCROLL button
Siirry valikkoon Menu”I/M
to select
”Diagnostic Readiness
ja valitse ”I/M
IfMikäli
the codes are noteicleared,
vikakoodeja then
poistettu, antulee
esiin “Erase Failure.
virheilmoi- Turn
Diagnostic Readiness”.
Menu and press ENTER button. (Figure 4.3)
Key
tus,on
jokawith Engine
kehottaa off!” message
tekemään appears.
poistamisen uudelleen 2. Osa autoista tukee kahdentyyppistä toimintatilan
4) Use the SCROLL
sytytysvirta kytkettynä ja moottori sammutettuna. button, as necessary, to view the status o
tarkastusta:
2) Wait
MIL alight
few seconds
• (“ON” orwhile
Since DTCs theand
“OFF)
Clearedscan
thetool validates
following thetoimin-
PID MA
monitors:
– Valvontayksiköiden
Erase Codes tatila vikakoodien poistamisen jälkeen.
Misfire
3) If the monitor
vehicle
• Thissupports
-- Misfire monitor
both– types
Drive Cycle of tests, then toimintatila
Valvontayksiköiden both types w
Erase Failure.
Turn Key on with
Fuelon
shown System
the Mon
screen
kuluvan -- Fuel aikana. Monitor
System
for selection.
ajokierron
Engine Off!  Comp.Valitse näytöltä --
Component jompikumpi vaihtoehto.
Comprehensive Components Monito
-- CatalystReadiness
 Catalyst Mon……………I/M Monitor 1/2.
Press any key to con.
 Htd Catalyst --Since Heated Catalyst Monitor
DTCs Cleared
3. Jatka painamalla jotakin  EVAP System Mon
This --
DriveEvaporative
Cycle System Monitor
Figurepainiketta.
4.9
 Sec Air System -- Secondary Air Monitor
8.6.3 Reaaliaikaiset tiedot (Data Stream) A/C Refrig Mon -- A/C system Monitor
ing
TätäFreeze
toimintoaFrame
kutsutaan Data
myös Live Dataksi. Se antaa
reaaliaikaisia voltti-, rpm-, lämpötila-, nopeus- ym.  Oxygen Sens Mon -- O2 Sensors Monitor
Frame Data allows the technician to view the vehicle‟s
tietoja.
ng VAROITUS!
parameters atÄlä thetarkkaile
momentvikakoodien
a DTC (Diagnostic  Oxygen
Trouble Code)Sens Htr --O2 Sensor Heater Monitor
lukulaitetta Figure 4.11
cted. For example,
ajaessasi the parameters
liikenteessä mayvoiinclude
– seurauksena  EGR
engine
olla liikenne- 3. System
speedLista näyttää -- EGR valvontayksikön
Mon jokaisen System Monitor toimintatilan.
engine coolant Käytä
onnettomuus. temperature (ECT), ortietä
liikennöimätöntä vehicle speed sensor
tai tyhjää
pysäköintialuetta. …………Since DTCs Cleared 1
1. Varmista, että laite on 27
25 kytketty oikein ja käynnistä MIL Status OFF
moottori.
Misfire Monitor OK
2. Siirry valikkoon ”Diagnostic Menu” ja valitse ”Data
Fuel System Mon OK
Stream”. Comp. Component OK
3. Voit selata listaa nuolinäppäimillä. Catalyst Mon INC
4. Palaa ”Diagnostic Menu” -valikkoon painamalla Htd Catalyst N/A
ENTER/Exit.

etc.8.6.4
This Freeze Frame
information willData
aid the technician by allowingOK the= Tarkastus on Figure 4.12
suoritettu.
Vikakoodin tallennuksen yhteydessä tallennetaan INC = Tarkastus on puutteellinen.
ters to be duplicated for diagnostic and repair purposes.
5) If the vehicle supports readiness test of “This Drive Cycle
myös muita tietoja, kuten RPM, nopeus, ilmanvirtaus, N/A = Ajoneuvo ei tue tätä järjestelmää.
view data, use the SCROLL
freeze framejäähdytyslämpötila
polttoainepaine, screen
button
jne. Tiedot of the
voivatto select following
MIL OFF = Mikään displays:
varoitusvalo ei pala.
ewolla
Freeze Frame
arvokkaita from Diagnostic
vikakoodin Menu and
syyn analysoinnissa ja press the
korjaamisessa.
NTER button. (Figure 4.3) 4. Voit palata takaisin valikkoon
…………..This painamalla
Drive Cycle 1. ENTER.
1. Valitse ”Diagnostic Menu” -valikon kohta ”View
Freeze Frame”. MIL Status
8.6.7 Ajoneuvotiedot OFFInformation)
(Vehicle
ait 2.
a few seconds while the scan tool validates the PID MAP.
Vieritä listaa SCROLL-painikkeella. Misfire
HUOM! Kaikki Monitor
autot eivät tue tätä OK
toimintoa.
Fuel System Mon
HUOM! Jos Freeze Frame -dataa ei ole tallennettu, Toiminto antaa seuraavat tiedot: N/A
retrieved information Comp. Component OK
näyttöön tulee teksti covers moreFrame
”No Freeze than data
one stored”
screen, use the
- Ajoneuvon tunnusnumero
Catalyst Mon INC
CROLL button, as necessary,
tai ”Communication Error”. until all the data have been
- Kalibrointitunnus
Htd Catalyst N/A
own 3. up.
Palaa valikkoon painamalla mitä painiketta tahansa. - Kalibroinnin varmistusnumero

Figure 4.13
…………View Freeze Frame 2.

DTCFRZF P1633 28
FUELSYS1 OL
FUELSYS2 --
LOAD_PCT (%) 0.0
ECT(℃) -40
SHRTFT1 (%) 99.2

Figure 4.10 23 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


If the vehicle does not support this mode, a message shows on
estFI Mode
the display warning that the mode is not supported. Art. 15-1310
If the vehicle does not support this mode, a message shows on
rom Vehicle Info. Menu, use the SCROLL button to select an
he 1.emissions-control
the display”Diagnostic
Valitse
vailable item to view and presssystems
warning thatMenu”
the mode of supported.
is not
-valikosta
the ENTER a 1996
kohta
button.
”Ve-or newerMIL = vehicle
huoltovalo auton kojetaulussa
hicle Info”. DTC = vikakoodit
vehicle‟s
rom Vehiclecomputer (ECU)
Info. Menu, use memory
the SCROLL button
2. Tiedot tulevat näytölle muutaman sekunnin kuluttua.
toto be
selectcleared.
an The
IGN = Sytytys
vailable
t go item
through to view
a and
drivepress the
cycle ENTER
to allowbutton.
3. Valitse sopiva vaihtoehto painikkeilla SCROLL jathe ECU to perform a
Pd DTC = odottavat vikakoodit (Pending Codes)
Vehicle Info. 3/4
ts toENTER.
ensure Vehicle
that IDtheNumber
repair was successful, and before
V = testi a
suoritettu.
Vehicle Info. 3/4 X = testiä ei ole testi suoritettu.
ted emissionsCalibration
test can ID be conducted.
Ø = ajoneuvo ei tue tätä toimintoa.
Cal. Verf. Number
Vehicle ID Number
Previous Menu
Calibration ID
hicles lack equipment to indicate whether the8.7
Cal. Verf. Number
Pikapainike
tests have
Pikapainikkeella voidaan tarkastaa toimintatila, Live
eted. With AutoLink AL319, you don‟t have Data
Previous Menu
to bring the helposti ja nopeasti. Ohjelmoi
tai virhekoodit
Figure 4.16
k to the repair shop for retest if all required tests by the kohdassa ”Setup”, ks. luku 8.3.
pikapainikkeen

mpleted.
View
4.retrieved vehicletiedot.
Lue noudetut information on screen.
Figure 4.16 8.8 Merkkivalot
Merkkivalot kertovat nopeasti vikakoodien tilan.
View retrieved
y Test vehicle
Mode, youinformation
could on screen.check
easily
Cal. Verf. Number the I/MHUOM! I/M Readiness-näytöllä (Toimintatilan
Readiness
tarkastus) merkkivalot eivät näytä vikakoodien vaan
etermine whether
CVN1:
an OBD II vehicle is ready
BB BA A0 78
for an tilan.
valvontayksiköiden
Cal. Verf. Number
t. Merkkivalojen selitykset (kun laite ei ole I/M Rea-
diness-näytössä)
CVN1: BB BA A0 78
Tila Merkkivalo
s mode, simply press the One-Click I/M Readiness Key
Ei vikakoodeja. Vihreä
Or, while the scan tool in Ready Test Mode, select
Järjestelmässä voi olla odottavia vika- Keltainen
Figure 4.17
in5.the Main
Pääset Screen.
edelliseen (Figure
valikkoon 3.1) kohtaan
siirtymällä If the scankoodeja,
tool is jotka
idle,voivat aiheuttaa ongel-
mia, tai jotkin testit ovat puutteellisia.
the Previous
elect result immediately.
”Previous Menu”
Menu from
ja If it isInfo
painamalla
Vehicle
the 4.17
Figure
ENTER.busy,
screen,it and
willpress
wait till the
Autossa on vähintään yksi ongelma, Punainen
cedure
NTER
8.7 Readyfinished.
button Test After viewing the status, joka
to return to the previous menu. press I/M
on korjattava.
elect Previous Menu from the Vehicle Info screen, and press
One-Click
Tästä Key
voi tarkastaa ENTER
orvalvontayksiköiden button to exit, which
toimintatilan, takes a
ting
NTER the OBDII
button
eli ovatko Test
netosuorittaneet
return to the testin
previous
vai menu.
eivät. Lisäksi saat Merkkivalojen selitykset, kun laite on I/M
and please be patient.
tiedon vikakoodien määrästä ja siitä, palaako auton Readiness-näytössä
ting theOBDII
OBDII
Tokojetaulussa
exit test, Test
use SCROLL button to select Previous
varoitusvalo. Tila Merkkivalo
the
Menu information
Siirry päävalikon
from Diagnostic
seuraava näyttö:
screen
kohtaan as
Menu”Ready
and below.
Test”.
press Esiin tulee button.
ENTER/EXIT Valvontayksiköt toimivat normaalisti. Vihreä
(Figure
To OBDII test, use SCROLL button to select Previous
exit 4.3) Valvontayksiköt eivät toimi normaalisti. Punainen
Menu from Diagnostic Menu and press ENTER/EXIT button.
A warning message comes up asking your confirmation. Press
(Figure 4.3) HUOM! Tämä toiminto lukee dataa kaikista val-
ENTER button to exit.
vontayksiköistä joka toinen minuutti. Toimintatilan
A warning message comes up asking your confirmation. Press
valvontailmoitus muuttuu myös silloin, kun vikakoo-
ENTER button to exit. 30
dien lukulaite on saanut muun toiminnon, esimer-
kiksi vikakoodien poistamisen, päätökseen. Näiden
30
valvontayksiköiden nollaaminen edellyttää, että
ajoneuvolla ajetaan yksi täysi ajokierto. Tähän kuluva
aika vaihtelee ajoneuvojen välillä.

Figure 5.1

32

© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 24


FI Art. 15-1310

9. HUOLTAMINEN • Puhdista laite tarvittaessa pehmeällä liinalla ja


miedolla puhdistusaineella.
9.1 Huolto ja säilyttäminen • Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
• Suojaa laite vedeltä, lialta, öljyltä ja rasvalta.

9.2 Ongelmanratkaisu
Ongelma Mahdollinen vika Toimenpide
Vikakoodien lukulaite on liitetty, mutta se ei lue Käyttöliittymäongelma. Tarkasta, että sytytysvirta on
tietoja. Sytytysvirtaa ei ole kytketty ja vikakoodien lukulaite
Näytöllä lukee ”Error in communication with kytketty. oikein liitetty. Voit yrittää uudes-
vehicle ECU”. taan katkaisemalla sytytysvirran
Vikakoodien lukulaite on jumissa/ei toimi opti- ja odottamalla 10 sekuntia ennen
maalisesti. uutta yritystä.
Vikakoodien lukulaite ei ole yhteensopiva auton Tarkasta, että ajoneuvo on yh-
kanssa. teensopiva laiteen kanssa.
Vikakoodit on poistettu, mutta varoitusvalo Havaittu vika on kor- Toimita auto huoltoon.
palaa edelleen. jattava.

10. HÄVITTÄMINEN

Elektroniikkajäte
Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki
akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direk-
tiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

25 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


DK Art. 15-1310

FEJLKODELÆSER
OBD-II/EOBD+CAN

INDHOLDSFORTEGNELSE instrumentpanel for at advare føreren. Desuden gem-


1. INTRODUKTION mes der vigtig information, så en tekniker lettere kan
2. GENEREL INFORMATION løse problemet.
3. TEKNISKE DATA OBD blev i første omgang implementeret på forskel-
4. MÆRKNING lige bilproducenters eget initiativ, men i 1996 blev det
5. ANVENDELSESOMRÅDE obligatorisk i USA, hvor man udviklede OBD-II, som
6. SIKKERHED er en standard med flere funktioner, der har til formål
7. OVERSIGTSBILLEDE at forbedre kontrollen med udledning. I 2001 tilslut-
8. ANVENDELSE tede EU sig dette med den europæiske standard
9. VEDLIGEHOLDELSE EOBD (European On-Board Diagnostics), der svarer
10. BORTSKAFFELSE til OBD-II.
I dag følger alle bilproducenter samme standard, men
1. INTRODUKTION med visse forskelle og tilføjelser.
Læs denne manual inden brugen, og gem den til
senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsfor- 2.2 Diagnostiske fejlkoder, DTC (Diagnostic
skrifterne. Vi tager forbehold for, at illustrationer og Trouble Codes)
beskrivelser ikke passer fuldt ud på produktet. Når en kontrolenhed identificerer et problem, gem-
mes der en generisk eller producentspecifik fejlkode,
2. GENEREL INFORMATION der består af 5 alfanumeriske tegn.
Fejlkoden, f.eks. P0520, følger en given struktur. De
2.1 Omborddiagnose OBD-II/EOBD generiske fejlkoder er ens for alle biler og er ofte
Omborddiagnostik, OBD (On-Board Diagnostics), er skrevet i klartekst, mens de producentspecifikke
et indbygget datasystem på alle moderne biler, der fejlkoder har forskellige betydninger og kræver en
kontrollerer styreenhederne med kontinuerlige eller fejlkodeliste fra producenten.
periodiske tests. Når et problem opdages, tænder
systemet en advarselslampe (MIL) på køretøjets

Eksempel:
P 0 5 20
System Kodetype Undersystem Komponent
P = Powertrain
(Drivline)
B = Body (Karosseri)
C = Chassis (Chassis)
U = Network Generiske (SAE) koder
(Netværk) =0
Producentspecifikke F.eks. brændstof, tæn- De to sidste tal vedrører særlige
koder = 1, 2 ding, transmission m.m. komponenter i systemet.

2.3 Placering af datakobling (DLC)


DLC (Data Link Connector) er et standardiseret 16-po-
let stik, der bruges til at koble diagnostiske værktøjer
sammen med køretøjets computer. Stikket er normalt
placeret 30 cm fra instrumentpanelets centrum under
eller omkring førersiden, ellers skal et skilt henvise til
dets placering. I visse køretøjer er stikket placeret bag
ved askebægeret, der i så fald skal fjernes. Hvis stikket
ikke kan lokaliseres, kan du finde yderligere oplysnin-
ger i køretøjets servicemanual.
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 26
DK Art. 15-1310

2.4 Statuskontrol (I/M Readiness) 3. TEKNISKE DATA


Statuskontrollen sikrer systemets beredskab gennem
kontinuerlige eller midlertidige kontroller af systemet. Art.nr. 15-1310
OBS!
Display 220 x 176
• Statuskontrollen kan skelne mellem forskellige
biler. Du kan finde yderligere oplysninger i produ- Anvendelsestemperatur 0-60 °C
centens vejledning. Opbevaringstemperatur -20-70 °C
• For at statuskontrollen skal kunne aktiveres, bør Effekt 8-18 V fra bilbatteriet
bilen køres i blandede forhold i to dage med Mål 124 x 72 x 18 mm (lxbxh)
mindst 12 timers pause, f.eks. motorvejskørsel og
Vægt 180 g
bykørsel.
Kontinuerlig kontrol 4. MÆRKNING
Følgende dele af systemet er kontinuerligt overvå- Her følger en forklaring af symboler på produktet og
get ved kørsel: emballagen.
• MISFIRE – Fejltænding
• FUEL – Brændstofsystem
• CCM – Komponenter
Midlertidig kontrol ADVARSEL! Læs manualen og især sikkerhedsin-
Følgende systemer kontrolleres kun ved særlige struktionerne igennem, inden produktet tages i brug.
betingelser:
• EGR – recirkulering af udstødningsgas for at 5. ANVENDELSESOMRÅDE
reducere udstødningsgas Denne håndholdte fejlkodelæser er konstrueret til
• O2S – Lambadasonde privat brug i overensstemmelse med anvisningerne i
• AT – Katalysator denne manual. Brug fejlkodelæseren til at
• EVAP – Brændstoffordampningssystem - Læse og slette fejlkoder samt slukke advar-
• HO2S – Lambadasondeforvarmning selslamper på bilens instrumentpanel
• 2AIR – Sekundært luftsystem - Læse køredata
• HCM Katalysatoropvarmnning
• AC – kontrollerer eventuel freonlækage. Specifikationer:
• Kompatibel med alle køretøjer efter 1996 i USA
2.5 Terminologi og efter 2000 i EU.
Følgende begreber anvendes af OBD-II: • Standarder: OBD-II/EOBD+CAN.
• Powertrain Control Module (PCM) – Ombordcom- • Protokol: VPW, PWM, KWP, CAN, ISO 9141 til alle
puter, der kontrollerer drivlinen. biler, SUV’er og lette lastbiler.
• Malfunction Indicator Light (MIL) – Indikatorerne
på instrumentpanelet, der angiver, at der findes
en fejl. Hvis en lampe lyser permanent, skyldes
det, at systemet har opdaget et problem, og
bilen bør indleveres til service. I visse tilfælde
kan lampen blinke, og da er fejlen alvorlig og bør
omgående afhjælpes.
• Diagnostic Trouble Codes (DTC) – Fejlkoder.
• Enabling Criteria – Køretøjsspecifikke kriterier,
der skal opfyldes, før en kørecyklus starter.
• Drive Cycle – En kørecyklus med test af overvåg-
ningssystem.
• Freeze Frame Data – Når en fejlkode gemmes,
gemmes også data vedrørende hændelsen, som
f.eks. RPM, hastighed, luftstrøm, brændstoftryk,
køletemperatur m.m.

27 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


DK Art. 15-1310

6. SIKKERHED 1. Tilslutningskabel til køretøjets DLC.


Minimer risikoen for skader på personer og materiel 2. Display
ved at følge manualen og dens sikkerhedsforskrifter. 3. Grøn LED – Motorsystemet fungerer normalt. Der
• Sluk motoren, og slå tændingen fra, før fejlkode- er ikke gemt nogen fejlkoder.
læseren skal kobles til eller fra. 4. Gul LED – Der er muligvis et problem. En afven-
• Sæt gearet i neutral/parkering, og træk hånd- tende fejlkode er udlæst, eller nogle monitorer har
bremsen. ikke udført testene.
• Start kun køretøjet i et rum med god ventilation. 5. Rød LED – Der findes gemte fejlkoder, og advar-
Udstødningsgas er giftig. selslamperne på bilen lyser, eller der er fejl på
• Kig ikke på fejlkodelæseren, når du kører i systemet.
trafikken, da manglende opmærksomhed kan 6. Fn – Lynknap til statuskontrol, fejlkoder og data.
forårsage en ulykke. 7. ENTER/Exit – Bekræfter et valg i menuerne og
• En del biler er udstyret med airbags. Følg sik- returnerer til den foregående menu.
kerhedsforanstaltningerne iht. bilens servicema- 8. SCROLL – Rul gennem menuerne
nual, når du arbejder i nærheden af komponenter 9. USB-kobling.
og kabler til airbaggen. Hvis instruktionerne ikke
følges, kan airbaggen udløses og forårsage per- 8. ANVENDELSE
sonskader. Airbaggen kan udløses flere minutter OBS! Hvis dette er første gang, du bruger en fejlko-
efter, at tændingen er slået fra, eller efter at bilens delæser, kan du læse generel information om OBD i
batteri er frakoblet, da airbaggen har et specielt kapitel 2.
modul til reservespænding.
• Følg altid bilproducentens sikkerhedsforskrifter 8.1 Udpakning
og serviceprocedurer. Kontrollér, at alle dele er med, og at de er intakte.
• Fejlkodelæser
• Manual
g the Scan Tool
7. OVERSIGTSBILLEDE • CD med fejlkodebibliotek

Description 8.2 Tilslutning


FORSIGTIG! Sluk motoren, og slå tændingen fra, før
du slutter fejlkodelæseren til OBD-stikket.
1. Slå tændingen fra.
2. Find bilens OBD-stik (se manualen til bilen)
3. Slut fejlkodelæseren til OBD-stikket.
4. Slå tændingen til, men start ikke motoren.
5. Fejlkodelæseren synkroniserer med bilens com-
puter og går direkte til hovedmenuen.
OBS! På visse køretøjer er det ikke kun motorstyrin-
gen, der diagnosticeres, men også gearkassen. I så
fald opfordres du til at vælge gearkasse (A/T) eller
motor (Engine) før synkronisering. Ellers behøver du
ikke at foretage dette valg, da kun motorstyringen
diagnosticeres.

8.3 Hovedmenu
Naviger gennem menuerne med SCROLL og ENTER.
Via hovedmenuen kan du vælge følgende:
• OBD-II/EOBD – Diagnostik (læs fejlkoder m.m.)
• Ready Test – Kontrollerer systemets status
• Setup – Redigerer fejlkodelæserens fabriksindstil-
linger
OBDII/EOBD
CAN
• About – Information om fejlkodelæseren

D II CONNECTOR -- Connects the scan tool to the


icle‟s Data Link Connector (DLC).
D DISPLAY -- Indicates test results.
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 28
DK Art. 15-1310

8.4 Indstillinger (Setup)Figure 3.1 Lynknap (Fn Key Set)


Her kan du ændre fejlkodelæserens fabriksindstil- Her vælger du, hvilken afhjælpning der skal udføres,
Main Screen: Use the SCROLL button to select Setup,
thelinger. når du trykker på lynknappen. Vælg blandt følgende
ress • the ENTER
Gå til ”Setup” button.
med SCROLLFollow
og the instructions
ENTER. En liste to alternativer
make med SCROLL, og gem valget med
ments med
and alternativer
settings as vises. ENTER:
described in the above setup options.
En liste med alternativer vises.
e 3.2) FN Key Set
Unit of Measure 1/2
System Setup Default Datastream
 English All Datastream
Unit of Measure
Metric I/M Readiness
Key Beep Set
Read Codes
Status Beep Set
FN Key Set
Previous Menu
To exit the Setup menu
• Default Datastream – Kontrollerer kun særligt
Figure 3.6
Figure 3.2 SCROLL
Use thevigtige Previous
button to select Live
og forudindstillede Data.Menu from the S
Unit of Measure (Måleenhed) Setup screen,
• All and press
Datastream the ENTER
– Kontrollerer button
al Live to return to
Data.
of Metersystemet
Measure
Press the ENTER(Metric)
buttonertoindstillet
save your selection
Unit of Measuresom1/2
and
forudindstil- return
Screen.to Readiness – Kontrollerer status på systemets
• I/M
previous menu.
ling. Vælg ”English”, hvis du foretrækker tommer. monitorer.
etric is the default measurement unit.
 English 3.8 About
• Read Codes – Læs fejlkoder.
BeepSystem
From Set Setup screen,
 Metric use the SCROLL button to select
Unit of Measure 1/2
Unit of Measure and press the ENTER button. TheAfslut
About (Previous Menu)
function allows viewing of some important inform
function allowsyou forGåKey
to turn on/off the build-in speaker such
English
til ”Previous Menu”, og tryk på ENTER for at gå til
as serial number and software version number of the scan
hovedmenuen.
ing. Unit of Measure
From  Metricscreen, use the SCROLL button to select
1) From Main Screen, use the SCROLL button to select
he desired unit of measurement. (Figure 3.6 ) 8.5andAbout the ENTER button; wait for the About scr
press (Om)
he default setting is BeepFigure
13 3.6
On. Gåappear.
til hovedmenuen og ”About” for at læse informa-
tion om fejlkodelæseren.
From System
Press the ENTERSetupbutton
screen,
to use
savethe SCROLL
your selectionbutton to select
and return
2) Viewto tool information on screen.(Figure 3.10)
Key Beepmenu.
previous Set and press
Knaptryksignal the ENTER
(Key Figure
Beep 3.6 button.
Set)
Vælg ”Beep On”, hvis du vil høre et signal, hver gang con. Tool Information
From
du Key
trykkerBeep
på enSet menu,
knap. Vælguse the
”Beep SCROLL
Off”, hvis button
du vil to select Software Version
Beep
Press Set
the ENTER button to save your selection and return to
Beep ONmenu.
undgå
previous or Beep OFF to turn on/off the beep. (Figure 3.7)
signalet. V1.21
Hardware Version
function allows you to turn on/off the build-in speaker for Key V1.03
Serial Number
Beep Set
ing. Key Beep Set 1/2
DT111249050
 Beep ON
function
he defaultallows
settingyou toOFF
turn
is Beep
 Beep On.on/off the build-in speaker for Key
ing. (Figure 3.10)
From System Setup screen, use the SCROLL button to 8.6 selectOBD-II/EOBD
Key Beep Set and press the ENTER button. 1. Gå til ”OBD-II/EOBD” fra hovedmenuen, og vent,
he default setting is Beep On. 7) View a mens summary of system synkroniserer
fejlkodelæseren status (MIL medstatus, DTC co
bilens
Key Beep
From System Set screen,
Setup menu, use the SCROLL button 3.9 Vehicle
Monitor
to Coverage
computer.
status)
select onEn protokol
screen. viser monitorernes
(Figure 4.1 ) Wait a fejlko-
few secon
Lydsignaler
Beep ON orSetBeep(Status
pressBeep
OFF FigureSet)
3.7 button. destatus.
Key Beep and to
theturn on/off
ENTER
Vælg ”Beep ON” for alarmsignal.
the beep. (Figure 3.7)any
press
The toolfor Diagnostic
scankey Menu (Figure
OBDII/EOBD Scanner 4.3) to come
is specially up
desig
work with all OBD II compliant vehicles, including those eq
Press the ENTER
From Key Beep Setbutton
menu, to use
savetheyour selection
SCROLL and with
button return to
to select
next-generation protocol -- Control Area Network (CAN
Key Beep Set 1/2 System Status
previous
Beep ONmenu.
or Beep OFF to turn on/off the beep. (Figure required
3.7) by EPA that all 1996 and newer vehicles (cars an
 Beep ON trucks) sold in MIL
the United
Status States must be ON
OBD II compliant an
 Beep OFF 14 includes all Domestic, Asian and European6vehicles.
Codes Found
Key Beep Set 1/2 Monitors N/A 3
A small numberMonitors
of 1994OKand 1995 model 3year gasoline vehic
 Beep ON OBD II compliant. To INC
Monitors verify if a 1994 or
5 1995 vehicle is O
 Beep OFF
17
Figure 3.7 Figure 4.1

Press the ENTER button to save your selection and


 return
If moreto than one module is detected, you will be prompt
previous menu. Figure 3.7 select
29 a module before testing. (Figure
© 2017-03-28 4.2 )Services AB
Biltema Nordic
DK Art. 15-1310

- DTC’s in this ECU – Antal fejlkoder, der udlæses OBS! Hvis der ikke findes nogen fejlkoder, står der
- Monitors N/A – Antallet af monitorer, der ikke er ”No pending codes are stored in the module!” på
gennemsøgt. skærmen. Vent nogle sekunder, eller tryk på en vilkår-
- Monitors OK – Antallet af monitorer, der er OK. lig knap for at vende tilbage til menuen.
- Monitors INC – Antallet af monitorer, der ikke erNOTE: Permanent Codes function is available for m
OK. vehicles
3. supporting
Læs fejlkoden theogCAN protocols.på skærmen. Hvis
beskrivelsen
- Ingition Spark
ew a summary of system status (MIL status, DTC counts, fl ere fejlkoder er udlæst, angives antallet i øverste
3) seconds
View DTCs højreandhjørne,
theirog her angives
definitions on det ogsåPress
screen. om koden
ENTER b
onitor status) on screen. (Figure 4.1 ) Wait a few or
Hvis der findes fejlkoder fra flere kontrolmoduler, skal er generisk eller producentspecifik. Du kan bladre
essdu
anyvælge
key for Diagnostic Menu (Figure
modul med SCROLL og ENTER.
4.3) to to
come return
up. to previous screen.
gennem fejlkoderne med pileknapperne.

System Status 1/1


P1633 $10 BUICK
MIL Status ON
Codes Found 6
Monitors N/A 3 Ignition 0 Switch Circuit
Monitors OK 3
Monitors INC 5

ding Codes are also Figure referred 4.1 to as “maturingNOTE: codes”


IfHvis
the ormanufacturer of your vehicle is følgende
not listed,
8.6.1 Læsning af fejlkoder Permanent Codes Figure 4.5
function
en kode er producentspecifi is available
k, vises for us
m
tinuous monitor codes”. They indicate problems that
SCROLL the button to select Other and specifipress c the EN
Der findes to forskellige typer af koder: vehicles supporting
meddelelse på the CAN
skærmen: protocols.
”Manufacturer
The control module number, sequence of the DTCs,
 button.
rol module
If more thanhas
• ”Stored one detected
module
Codes” during
(elleris the
detected,
”Current current
you
Codes”) will beorprompted
– gemte last driving
to are found! Press any key to select vehicle
codes
ding
but Codes
are not are also
considered referred
serious to as
yet. “maturing
Pending Codes number
codes”
will not of codes
or Tryk detected andogtype of codes (Gener
selectfejlkoder,
a moduleder before
tændertesting. (Figure 4.2 ) på
advarselslamperne 3) View make.”
DTCs på endefinitions
and their valgfri knap, on vælg den
screen. Press relevante
ENTER
tinuous monitor codes”.
on theinstrumentpanelet,
malfunction når They
indicator indicate
der lamp
opstår (MIL). 5)
problems
en fejl. Select
that
If thetofault Previous
Manufacturer
does
producent Menu from
specific, the
Stored Reador Codes
the på listen for at læse fejlkodebeskrivelsen.and
Pending screen,
codes) wb
return
ENTER to previous
button ontothe screen.
return
rol module
occur • within
”Pendinghas detected
a Codes”
certain duringofthe
–number
afventende current
koder, or last
som indike-
warm-up cycles, theobserved
driving
Hvis
code dit køretøj ikke fitondes
upper previous
right hand
på menu.
corner
listen, skal of
duthe display.
vælge
but rer, not
are at systemet
consideredhar opdaget
serious
Control Modulemindre
yet. alvorlige Codes
Pending
1/2 fejl ”Other”.
will not
s from memory. 4) If more than one DTC is found, use the SCROLL butt
on theunder Engine
4.2IfErasing
den igangværende eller seneste kørecyklus,
malfunction indicator lamp (MIL). thecheck
faultall Codes
does
the codes. 1/1
SCROLL
occur
som dog
within button
a to $A4
certain
Module select
ikke kræver
number Read
øjeblikkelig
of Codes from
afhjælpning.
warm-up cycles, Diagnostic
the code P1633 $10 BUICK
u and Ingen
press advarselslampe
ENTER button. på instrumentpaneletCAUTION:
lyser. Erasing DTCs
 If retrieved the Diagnostic
contain Trouble Codes mayspecif
any manufacturer allow
s from memory.
• ”Permanent Codes” – Eksisterende fejlkoder, scan tool to delete not only the codes from the vehicle’s on-b
enhanced codes, a “Manufacturer specific codes are fo
Ignition 0 Switch Circuit
der indikerer en permanent fejl. Kun for biler, der
computer, but any
also key
“Freeze Frame” datamake!”
and manufacturer sp
SCROLL to select Read Codes from
buttonCAN.
understøtter
Press
Diagnostic to select vehicle message com
u and ENTER
press”Read
Diagnostic Menu 1/7
button. enhanced
prompting you to select vehicle manufacturer to viewf
data. Further, the I/M Readiness Monitor Status
1. Vælg Codes” fra ”Diagnostic Menu”.
Read Codes
vehicle monitors is reset to Not Ready or Not Complete statu
definitions. Use SCROLL button to select manufacture
Figure 4.2
Erase Codes not erasethen
thepress
codesENTER
before the system
button has been checked comp
to confirm.
Diagnostic
View Freeze Frame Menu 1/7 by a technician.
8.6.2 Sletning af koder Figure 4.5
Use the SCROLL button to select a module and pressOBS!
I/M Readiness the
Read Codes
Vehicle
ENTER button to Info
confirm. NOTE:
 Erasing
The codes
control does
module not meansequence
number,
Vehicle that trouble
Manufacturer codes
1/28of the in
DTCs,
Erase Codes • Denne procedure skal udføres med motoren slukket.
have been eliminated
number completely.
of codes detectedAsandlongtype
as there is fault
of codes wit
(Gener
View Freeze Frame • Du skal sikre,
BUICKat fejlen, der har forårsaget fejl-
vehicle, the trouble
koden,codes
Manufacturer keeps on
specific, ogpresenting.
Stored or Pending codes) w
ing Codes I/M Readiness
Vehicle Info observed on
erBMW
analyseret
the upper
CADILLAC
fejlkoder. right
afhjulpet,
hand
før du sletter
corner of the display.
Figure 4.3  This function is performed
CHEVROLET
with key on engine off (KOEO
not start• Hvis
the en fejlkode
engine. fortsat vises, efter at den er
4) If more than one DTC
ading Codes can be done with the key on engine off (KOEO)slettet, har bilen sandsynligvis
CHRYSLER is found, use the SCROLL butt
en alvorlig fejl, der
the SCROLL
with buttonrunning
the key on engine to select Stored Codes
(KOER). check
or all skal
Pending
1) Use the SCROLL
the codes.
FORD
afhjælpes.button to select Erase Codes
es
redfrom Read
theare alsoCodes
Figure
menu 4.3
andvilpress ENTER
the or
2.Codes
Vælg, hvilken known
type as “hard
af koder du codes”
læse.  Ifbutton.
“permanent
Diagnostics MenuDTCs
retrieved and press the ENTER
contain button. (Figure
any manufacturer 4.3
specif
es”. These codes cause the control module to illuminate 1. the
Gå til ”Diagnostic
enhanced Figure
Menu”,4.6
codes, a “Manufacturer og vælg ”Erasecodes
specific Codes”. are fo
the SCROLL
lfunction button
indicator lightto(MIL) Stored
selectwhen Codes2) or Pending
emission-related En message
fault
A warning
Press advarsel comes
any key tovises, hvor
select du bliver
upvehicle
asking forspurgt, om du er
your confirmation.
make!” message com
Read Codes 1/4
es from
urs. the Read Codes menu and press the ENTER button. 23 fejlkoderne.
sikker på, at du vil slette
prompting you to select vehicle manufacturer to view
Stored Codes definitions. Use SCROLL button to select manufacture
Pending Codes 21 Erase Codes
Permanent Read
CodesCodes 1/4 then press ENTER button to confirm.
Erase trouble codes!
Previous Menu
Stored Codes Are you sure?
Pending Codes Vehicle Manufacturer 1/28
Permanent Codes
BUICK
Previous Menu
BMW YES NO
Figure 4.4 CADILLAC
CHEVROLET
f there is not any Diagnostic Trouble Code, the30display
© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
CHRYSLERFigure 4.7
 “INC” -- Indicates that a particular monitor being checked
DK not completed its diagnostic testing. Art. 15-1310
Press any key to con.
 “N/A” --8.6.5
• Vælg ”YES”, hvis du vil slette fejlkoderne. The monitor is not supported
Statuskontrol on that vehicle.
(I/M Readiness)
• Vælg ”NO” for at afbryde processen. Denne funktion giver dig information om statussen på
SCROLL
1) Use thesystemets
2. Hvis fejlkoderne er blevet slettet, vises følgende
button to select I/M Readiness
monitorer.
tekst: Figure 4.8 Diagnostic Menu and press ENTER button. (Figure 4.3)
4) Use the1.SCROLL
Gå til ”Diagnostic
button, asMenu” og ”I/M
necessary, toReadiness”.
view the status o
2. Visse biler understøtter to typer af statuskontroller:
MIL light (“ON” or “OFF) and the following monitors:
IfHvis
the fejlkoderne
codes are not
ikkecleared,
er blevetthen an vises
slettet, “Erase2) Failure.
der Wait a Turn
en few• seconds while
Since DTCs the scan
Cleared tool validates
– Monitorernes the efter
status PID MA
Key on with med
meddelelse Engine off!”om
besked message proceduren Misfire sletning
appears.
at gentage  monitoraf--fejlkoder.
Misfire monitor
med tændingen slået til og motoren slukket.3)  Fuel
If the System
vehicle MonCycle
• Thissupports
Drive --both
– types
FuelMonitorernes
System status
Monitor
of tests, undertypes
then both den w
igangværende kørecyklus.
Erase Codes shown on Component
Comp. the screen for selection.
Vælg da et af de--alternativer,
Comprehensive Components
der vises Monito
på skærmen.
Erase Failure.  Catalyst Mon -- Catalyst Monitor
Turn Key on with
Engine Off! -- Heated Catalyst
 Htd Catalyst ……………I/M ReadinessMonitor1/2.
 EVAP System Since Mon DTCs-- Evaporative
Cleared System Monitor
Press any key to con.  Sec Air SystemThis Drive Cycle
-- Secondary Air Monitor
 A/C Refrig Mon -- A/C system Monitor
3. Tryk på en vilkårligFigure 4.9at fortsætte.
knap for  Oxygen Sens Mon -- O2 Sensors Monitor
 Oxygen Sens Htr --O2 Sensor Heater Monitor
8.6.3 Realtidsdata (Data Stream)
ing Freeze Frame Data
Denne funktion kaldes ofte Live Data. Den giver dig  EGR 3. System
På listenMon
kan du-- EGR
Figure System
4.11
se status Monitor
for hver monitor.
aktuel information
Frame Data allows omthe
volt,technician
rpm, temperatur,
to view hastig-
the vehicle‟s
ng hed m.m. at the moment a DTC (Diagnostic Trouble Code)
parameters …………Since DTCs Cleared 1
ADVARSEL! Kig ikke på fejlkodelæseren, mens du
cted. For example, the parameters may include engine speed
kører i trafikken, da dette kan forårsage en trafik- MIL Status 27 OFF
engine
ulykke.coolant temperature
Find i stedet (ECT),
for en utrafi keretorvejvehicle
eller enspeed sensor Misfire Monitor OK
parkeringsplads. Fuel System Mon OK
Comp. Component OK
1. Sørg for, at fejlkodelæseren
25 er korrekt tilsluttet, og
Catalyst Mon INC
start motoren. Htd Catalyst N/A
2. Gå til ”Diagnostic Menu” og ”Data Stream”.
3. Du kan bladre gennem listen med pileknapperne.
4. Tryk på ENTER/EXIT for at vende tilbage til ”Diag- OK = Kontrollen er Figure
gennemført.
4.12
nostic Menu”. INC = Kontrollen er ufuldstændig.
5) If the vehicle supportsunderstøtter
N/A – Køretøjet readiness test
ikke of “This
dette Drive Cycle
system.
etc.8.6.4
This Freeze
information
Frame willData
aid the technician by allowing
screen of the
MILtheOFF
following displays:
= Der lyser ingen advarselslampe.
tersNår
to be
en duplicated for diagnostic
fejlkode gemmes, gemmes and repair
også datapurposes.
som
f.eks. RPM, hastighed, luftstrøm, brændstoftryk, 4. Tryk på ENTER for at vende tilbage til menuen.
view freeze frame
køletemperatur m.m. data, usekan
Dette SCROLL
thevære button to select
værdifuld
…………..This Drive Cycle 1.
ewinformation,
Freeze Frame from Diagnostic Menu and
når årsagen til fejlkoden skal analyseres press the
8.6.7 Køretøjsinformation (Vehicle
MIL Status OFF
NTER button. (Figure 4.3)
og afhjælpes. Information)Misfire Monitor OK
1. Vælg ”View Freeze Frame” fra ”Diagnostic Menu”. OBS! Denne funktion
Fuel Systemunderstøttes
Mon N/Aikke af alle biler.
ait 2.
a few
Rul seconds
gennem while
listen the
medscan tool validates the PID MAP.
SCROLL. Comp. Component
Her får du information om: OK
OBS! Hvis der ikke er blevet gemt nogen Freeze Catalyst
- Køretøjets Mon
ID-nummer INC
Htd Catalyst N/A
Frame-data,
retrieved står der covers
information ”No Freeze
moreFrame
than data
one stored” - Kalibrerings-ID
screen, use the
CROLLeller ”Communication Error” påuntil
button, as necessary, skærmen.
all the data have been - Kalibreringsverificeringsnummer
3. Tryk på en vilkårlig knap for at vende tilbage til Figure 4.13
own up.
menuen.

…………View Freeze Frame 2. 28

DTCFRZF P1633
FUELSYS1 OL
FUELSYS2 --
LOAD_PCT (%) 0.0
ECT(℃) -40
SHRTFT1 (%) 99.2

Figure 4.10
31 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB
If the vehicle does not support this mode, a message shows on
estDKMode
the display warning that the mode is not supported. Art. 15-1310
If the vehicle does not support this mode, a message shows on
rom Vehicle Info. Menu, use the SCROLL button to select an
he 1.emissions-control
the display
Vælg
vailable
warning
”Vehicle thatfra
Info”
item to view and press systems
the ofMenu”.
mode is not
”Diagnostic
the ENTER a 1996 or newer
supported.
button.
MIL = vehicle
servicelampen på bilens instrumentpanel
2. Vent nogle sekunder, mens fejlkodelæseren udlæ- DTC = fejlkoder
vehicle‟s
rom Vehiclecomputer
Info. Menu, use
ser informationen.
(ECU) memory
the SCROLL buttontoto be
selectcleared.
an The
IGN = Tænding
vailable
t go item
throughto view
a and
drive press the
cycle ENTER
to allowbutton.
3. Vælg alternativ på listen med SCROLL og ENTER. the ECU to perform a
Pd DTC = afventende fejlkoder (Pending Codes)
Vehicle Info. 3/4
ts to ensure Vehicle
that IDtheNumber
repair was successful, and before
V = test udført.a
Vehicle Info. 3/4 X = test ikke udført.
ted emissionsCalibration
test can ID be conducted.
Ø = funktionen understøttes ikke på dette køretøj.
Cal. Verf. Number
Vehicle ID Number
Previous Menu
Calibration ID
hicles lack equipment to indicate whether the8.7
Cal. Verf. Number
Lynknap
tests have
Med lynknappen kan du hurtigt og enkelt kontrollere
eted. With AutoLink AL319, you don‟t have statuskontrol,
Previous Menu
to bring theLive Data eller fejlkoder. Konfigurer
k to the repair shop Figure
for4.16
retest if all required lynknappen
tests by the
i ”Setup”, se afsnit 8.3.

mpleted.
View
4.retrieved
Læs denvehicle information
udlæste on screen.
Figure 4.16
information. 8.8 LED-indikatorer
LED-indikatorerne giver en hurtig indikation af fejlko-
View retrieved
y Test vehicle
Mode, youinformation
could on screen.check
easily the I/Mdernes status. OBS! Når du er inde i I/M Readiness
Readiness
Cal. Verf. Number
(Statuskontrol), angiver LED-indikatorerne ikke fejlko-
etermine whether
CVN1:
an OBD II vehicle is ready
BB BA A0 78
dernesfor anmen monitorernes status.
status,
Cal. Verf. Number
t. LED-indikatorernes betydning (når du ikke er inde i
I/M Readiness)
CVN1: BB BA A0 78
Status LED
s mode, simply press the One-Click I/M Readiness Key
Ingen fejlkoder. Grøn
Or, while the scan tool in Ready Test Mode, select
Der kan være afventende fejlkoder, som Gul
Figure 4.17
Gå Main
in5.the Screen.
til ”Previous Menu”,(Figure
og tryk på3.1)
ENTERIffortheat scaneventuelt
tool is idle,
kan forårsage problemer, eller
visse tests er ikke fuldt gennemført.
the Previous
elect resulttilbage
vende immediately.
til den foregående
Menu from If it menu.
Vehicle
the 4.17
Figure isInfo
busy, it and
screen, willpress
wait till the
Der findes mindst ét problem på bilen, der Rød
cedure
NTER
8.7 Ready finished.
button toTest After viewing the status, skal
return to the previous menu. press I/M
afhjælpes.
HerPrevious
elect
One-Click Menu from
Key
kan du kontrollere ortoENTERthe Vehicle status,
monitorernes Info screen,
button to and press
dvs.exit,
om which takes a
tingde the
NTER har OBDII
button
udført returnTest
to diagnosen theeller
previous
ej. Dumenu.
får også infor- LED-indikatorernes betydning, når du er inde i I/M
and please be patient.
mation om antallet af fejlkoder, og om advarselslam- Readiness
ting theOBDII
Toperne
exit påOBDII test,
bilens Test
use SCROLL lyser.
instrumentpanel button to select Previous Status LED
the
Gå information
Menu tilfrom
”Ready
gende billede:
Test” screen
Diagnostic Menu and as
i hovedmenuen. below.
Du
press får vist føl- button.
ENTER/EXIT Monitorerne fungerer normalt. Grøn
(Figure
To OBDII test, use SCROLL button to select Previous
exit 4.3) Monitorerne fungerer ikke normalt. Rød
Menu from Diagnostic Menu and press ENTER/EXIT button.
A warning message comes up asking your confirmation. Press
(Figure 4.3) OBS! Denne funktion læser data i realtid på alle
ENTER button to exit.
monitorer hvert andet minut. Når fejlkodelæseren har
A warning message comes up asking your confirmation. Press
afsluttet andre afhjælpninger, f.eks. slettet fejlkoder,
ENTER button to exit. 30
og realtidsdata er ændret, ændres statuskontrol-
lens indikator også. For at nulstille disse monitorer
30
skal køretøjet køres gennem en komplet kørecyklus.
Varigheden heraf adskiller sig fra køretøj til køretøj.

Figure 5.1

32

© 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB 32


DK Art. 15-1310

9. VEDLIGEHOLDELSE • Brug et mildt rengøringsmiddel og en blød klud til


at aftørre instrumentet efter behov.
9.1 Vedligeholdelse og opbevaring • Opbevar instrumentet utilgængeligt for børn.
• Hold instrumentet væk fra vand, snavs, olie og
fedt.

9.2 Problemløsning
Problem Mulige fejl Afhjælpning
Fejlkodelæseren er tilsluttet, Problem med grænse- Kontrollér, at tændingen er slået til, og at fejlko-
men aflæser ingen data. fladen. delæseren er korrekt tilsluttet. Prøv eventuelt at
Der står ”Error in communi- Tændingen er slået fra. slå tændingen fra, og vent i 10 sekunder, før du
cation with vehicle ECU” på Fejlkodelæseren er ikke gentager processen forfra.
skærmen. kompatibel med bilen. Kontrollér, at køretøjet er kompatibelt med fejlko-
Fejlkodelæseren hænger/fun- delæseren.
gerer ikke optimalt.
Fejlkoderne er slettet, men Den opdagede fejl på Indlevér bilen til service.
advarselslampen lyser stadig. bilen skal udbedres.

10. AFFALD

El-affald
Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle
typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles
til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

33 © 2017-03-28 Biltema Nordic Services AB


Art. 15-1310