You are on page 1of 32

colofon inhoud

Redactieleden: Van de voorzitter 03

Jan Greevink Van het bestuur 04

Andre van de Linde Pupil van de week 06

Peter van de Linde Adverteerders nader belicht: EP Nijverdal 10

Marcel Pijffers Nieuwe opzet invulling staf bij de jongste jeugd 12

Kars ter Avest SVVN Ultra’s 13

Henk Pennings Fotocollage SVVN - DES 16

Pupillen van de week 18

Mini schoolvoetbaltoernooi 20

Distributie SVVN magazine: SVVN mixtoernooi 23

Jan Greevink Volhardingman in hart en nieren: Melvin Morsink 24

Jan Niewold Fotocollage Volharding darttoernooi 28

Voeding en sport 30

Advertenties:
Jan Greevink 10 13
Gezinus Schutten

Fotografie:
J.P. Bonnet
Jan Greevink
Annemarie Aufdehaar
Cynthia Beldman 16 20
@moonworkx

Opmaak:
Tessa Buis

Kopij inleveren:
24 28
gjgreevink@gmail.com

Jaargang 57 2019
Nummer 2
Van de
voorzitter
Van februari tot en met eind april

tellen we slechts een krappe drie

maanden. Het is daarentegen

haast duizelingwekkend om te

zien hoeveel activiteiten, bespre-

kingen, besluiten, etc in zo’n korte

tijd plaatsvinden. Ik nodig u uit om

alleen al eens naar de bestuursme-

dedelingen te kijken: fasten your loterij, onderlinge toernooien, etc) niet alleen kan beslissen, maar de
seatbelts! • met nog veel meer activiteiten twinkeling in zijn ogen verried een

waarover u in dit Magazine kunt warme belangstelling. Wat wil je ook


Natuurlijk zijn er een aantal zaken lezen als je op een steenworp afstand van
wat meer van de lange(re) termijn, ons sportcomplex woonachtig bent!
maar ik hoef niemand hopelijk uit Soms word je echter met de neus Zijn optreden ging gepaard met
te leggen dat wij met recht een op de feiten ‘gedrukt’ en slaat de scherpte, humor en gedrevenheid
vereniging in beweging zijn. We zijn drukte om in stilte. Op maandag en geen loze beloftes.
druk……… 15 april overleed sportwethouder
• met het eindigen van een -in Dennis op den Dries. Op slechts Onbewust zal Dennis bij zijn eigen
alle opzichten - enerverend 35-jarige leeftijd. Hij leed aan strijd een vergelijk met voetbal
sportief seizoen leukemie en heeft de ziekte helaas hebben gemaakt. Je kunt met
• met de voorbereidingen van het niet kunnen overwinnen. Als voetbal veel vooraf bedenken qua
nieuwe sportieve seizoen vereniging hebben wij Dennis leren tactiek, speelwijze en aanvalsplan,
met het in een nieuw jasje kennen direct na zijn aantreden als maar uiteindelijk komt het echter
gieten van onze jeugdafdeling wethouder in de gemeente Hellen- vaak op hetzelfde neer: je moet
• met de implementatie van een doorn. Het was een wat minder leuk gewoon geluk hebben! Bal binnen-
aantal maatschappelijke dossier (kunstgras), maar hij toonde kant-paal-idee. Laat dit nu net ook de
effecten (rookvrij sportpark, zich een sportief wethouder door woorden van Dennis zijn: “ Strijden?
aandacht voor ons lichamelijk zich niet te verschuilen, maar gelijk Er is niets om te strijden, je moet
welzijn in het kader van reani open en direct het gesprek aan te gewoon geluk hebben... “. Helaas was
matie, digitaal betalen) gaan. Dit gesprek resulteerde al snel het geluk ditmaal niet aan zijn zijde.
• met het voorbereiden en uit in een persoonlijk bezoek aan onze Het is goed om in alle drukte hier ook
voeren van haast talloze activi vereniging waarbij wij ieder onder- maar eens bij stil te staan.
teiten die onze vereniging groot werp met hem konden delen. Na-
maken (schoolvoetbaltoernooi, tuurlijk weten wij dat een wethouder Peter van der Linde

03
Van het bestuur
Binnen het bestuur zijn de afgelopen tijd weer verschillende onderwerpen

aan bod gekomen. Hierbij een overzicht van een aantal zaken die momen-

teel spelen binnen onze eigen vereniging.

Rookvrij sportpark ontvangen. Het onderzoek naar de

Wederom een reminder van het vernieling van de kleedruimte op

ingezette beleid met betrekking tot ons sportpark is stopgezet! Ondanks

het rookvrij maken van ons sport- het feit dat er ter plekke jongeren

park: Vanaf 1 juli 2019 geldt een zijn aangehouden heeft dit niet tot

algeheel verbod voor het gehele definitieve veroordelingen geleid.

sportpark. Zoals bekend trekken wij Het bekende ‘niemand-heeft-iets-

nog steeds met ENC op aangezien gedaan’ principe heeft helaas zege
het een gemeenschappelijk sport- gevierd en hier zijn wij diep teleurge-

park betreft! Wij zijn in overleg met steld over. Het verhalen van schade rekenwerk want de doekoppervlakte

de gemeente om samen te bepalen is dan ook lastig totdat betrokken brengt behoorlijk wat krachten met

waar een blauwe lijn op het sport- jongeren danwel ouders zo groot zich mee!

park de markering zal worden voor durven te zijn om tot het herstellen

het rookvrije gebied! en betalen van de schade over te Fietsenstalling

gaan! De afdeling Beheerszaken is

EHBO/Reanimatie vergevorderd om door middel van

In maart zijn er een tweetal bijeen- Ballenvanger het plaatsen van een afscheiding

komsten gehouden op het gebied Er loopt op dit moment een klein onze fietsenstalling nog beter af

van EHBO danwel reanimatie. onderzoek om samen met de te schermen. Door het plaatsen

Annelies van Heun en Freek Karkdijk gemeente te bekijken of de ballen- van een fysieke afscherming wordt

hebben beide bijeenkomsten geleid vangers op veld 5 verhuisd kunnen voorkomen dat fietsen her en der op

voor kader, trainers, leiders en worden naar de slootkant van veld de parkeerplaats gedropt worden en

overige belangstellenden. Deze 2. Op deze (nieuwe) plek zijn ze er vervelende situaties optreden en

avonden zullen vervolgd worden efficiënter aangezien de sloot een de doorgaande route geblokkeerd

met een aangepaste EHBO cursus groot obstakel vormt voor ballen. wordt.

van ongeveer twee uur. In het najaar Daarnaast heeft u vast het fantasti-

zal er vervolgens een datum sche grote spandoek gezien tijdens Extra trainingscapaciteit

gepland worden voor een reanima- de wedstrijd tegen DES. Wij zijn met In de afgelopen maanden is er over-

tie/ AED cursus. de gemeente eveneens in gesprek leg met de gemeente gevoerd om

om te bekijken of wij dit spandoek extra trainingscapaciteit te creëren

Update vernielingen permanent kunnen ophangen in voor onze teams. Er is een plan

Wij hebben een bijzonder teleur- de ballenvanger op het hoofdveld. geopperd om extra lichtmasten te

stellend bericht van de politie Dit vergt nog het nodige meet- en plaatsen op veld 5 om op deze wijze

04
ook (tijdelijk) hier te kunnen trainen. Met veel plezier kijken wij terug op met elkaar ervoor te zorgen dat

Specifiek keeperstrainingen zouden de samenwerking met de twee jour- onze vereniging er tip-top uit blijft

hier bij voorkeur geschikt voor zijn. nalisten (studenten van de HBO-op- blijft zien en kan blijven draaien!

Helaas hebben wij een definitief plan leiding Media en Communicatie) die Dit jaar zal de opbrengst besteed

van de gemeente ontvangen waarbij mede dankzij de inzet van jullie een worden om de was- en kleedruimtes

uiteindelijk alle werkzaamheden en aantal mooie en pakkende artikelen zoveel mogelijk te verduurzamen

(toekomstige) kosten voor rekening hebben kunnen schrijven! door onder andere de verwarming

van SVVN zouden komen. Voorlopig toekomst bestendig en zo zuinig

zullen wij dan ook afzien om dit Verloting mogelijk te maken! Doe zoveel

voorstel te implementeren. Inmiddels zijn er weer vele boekjes mogelijk je best om zoveel mogelijk

uitgedeeld door de loterij-commis- te verkopen aan vrienden, familie,

Camera toezicht sie. Deze jaarlijkse actie is nodig om buren, etc! Bij de verkoop van een

De camera’s zijn inmiddels definitief

geïnstalleerd en in werking gesteld.

Voor het bijbehorende protocol

verwijzen wij naar de website!

De Staantribune

Het is een verleidelijke titel, maar

hier wordt geen daadwerkelijk tribu-

ne mee bedoeld! Het is de verwijzing

naar het magazine/website ‘De

Staantribune’ waar op mooie wijze

de derby SVVN-DES is weergegeven.


vol boekje krijg je ook dit jaar weer berichten meegekregen in de Toernooien

een mooi presentje uitgereikt: een lokale pers over de grote financiële Het einde van de competitie nadert

mooie SVVN mok! tekorten bij onze gemeente. Het en de diversie commissies zijn druk

leidt geen twijfel dat ook de sport- bezig de toernooien voor jeugd en

Evaluatie beleidsplan tak binnen de gemeente hierdoor senioren in de steigers te zetten.

Het bestaande beleidsplan is door geraakt zal worden. De gemeente Speciale aandacht dit jaar voor het

een kleine commissie bestaande heeft de verenigingen inmiddels per schoolvoetbal! In mei zullen de

uit Hans Hallink, Jolanda ter Steege, brief geïnformeerd over deze zorg- scholen onderling de strijd weer

Albert Schuurman en Arno Reije- wekkende situatie. Wij zullen u op de aangaan en ook de mini’s van de

rink geëvalueerd. Zij hebben in de hoogte houden van de scholen zullen op een groots opge-

afgelopen periode verscheidene ontwikkelingen. zet event op het veld bekijken wie

interviews met direct betrokkenen het beste team maar vooral ook het

afgenomen. De resultaten hiervan Verlenging contract dranken- meeste plezier heeft!

zijn recent met een afvaardiging van leverancier


het bestuur besproken. De resulta- Achter de schermen wordt er veel Jonny van de Maat

ten hiervan zullen wij met de leden werk verzet. Dit mag ook wel eens Via de diverse (sociale) communica-

delen tijdens de eerstvolgende gezegd worden. Zo hebben wij na tie-kanalen heeft u vast meegekre-

Algemene Vergadering. een aantal onderhandelingsrondes gen dat onze ere-supporter Jonny

ons contract met de huidige dranken van de Maat een nieuw thuisadres

Bezuinigingen gemeente leverancier weten te verlengen. Dit in Ommen heeft gekregen. Hier kan

U heeft ongetwijfeld de vele nieuws- tot beider tevredenheid! hij nog beter verzorgd worden en dit

is het allerbelangrijkste voor hem!

Gelukkig hebben wij Jonny inmid-

dels weer op ons sportpark mogen

begroeten. Het is erg mooi om te

mogen zien hoeveel hartverwar-

mende reacties er in de afgelopen

weken voor Jonny zijn binnengeko-

men! Van supporters tot spelers

tot tegenstanders en alles wat hier

tussen zit!

Digitaal betalen

In onze kantine heeft u kunnen zien

dat de mogelijkheid is om digitaal te

kunnen betalen inmiddels is gerea-

liseerd! De kantine-commissie heeft

met behulp van een aantal deskun-

digen gekeken naar de beste vorm

voor het digitaal betalen en deze

vervolgens geïmplementeerd.
STERSPONSOREN SVVN

VRIENDEN VAN SVVN

07
Laat jouw
clubhart zien!
Klant van Rabobank Noord en West Twente?
Stem mee van 19 maart t/m 7 april.

Ga naar rabobank.nl/nwt

Jouw stem is geld waard!


Adverteerders clubblad nader belicht

ep nijverdal
Als tweede in deze rubriek komt EP Nijverdal in de schijnwerpers te helemaal de Atlantische oceaan

staan. EP Nijverdal is een moderne elektronica vakzaak, met een goede over naar Port Banana, in wat nu

reputatie als het gaat om prijs, kwaliteit en service. Wie EP zegt- en ze- heet de Democratische republiek

ker bij SVVN is dat het geval – denkt ook aan Radio Freie. Immers de his- Congo. Joop heeft over die nautische

torische band tussen EP Nijverdal en SVVN, berust op meer dan zomaar geschiedenis van de Freies zelfs een

een overeenkomst met een willekeurige sponsor. Om een stukje van die boekje gemaakt: “van Landman tot

roemrijke historie en de adverteerder EP in beeld te brengen, gingen we Zeeman”. Maritieme en nautische

op bezoek bij de huidige eigenaar van EP Nijverdal, Theo Aerts en bij Joop verhalen kunnen bij deze redactie op

Freie, zoon van Berend Freie oprichter van Radio Freie. voorhand rekenen op veel sympa-
thie en copy-ruimte, maar de bedoe-
ling van dit interview is toch echt de
Joop Freie vertelt: mijn vader Freies in Nijverdal. Over die vraag geschiedenis van EP Nijverdal voor
Berend begon in 1929 voor zichzelf kan hij uren lang vertellen, logisch het voetlicht te brengen. Dus terug
als elektro installateur. Zijn eerste want zijn hobby is stamboomonder- naar het ontstaan van de band
grote klus was om alle woningen zoek. Okay even dan; deze tak van tussen SVVN en Radio Freie / EP.
in de Lange Jan van elektrische de Freies komt oorspronkelijk uit de
aansluitingen te voorzien, de winkel kant van Oude Pekela. En, zo vertelt Historie
deed hij “er bij”. Dat die winkel later Joop met nauwelijks verholen trots, Dat zat zo: de Nijverdalse politie-
het hart van de zaak werd en het die Freies toentertijd hadden echte agent Joop Paul, was een goede
installatiebedrijf zou overtreffen, zeevaarders in de gelederen. kennis van Berend Freie. Deze Joop
kon hij toen nog niet weten. Joop speelde zo begin jaren 50 voor
beschikt -zoals de meeste Freies - Congo! SVVN en had toen al als taak om
over uitstekende communicatieve Zo was er een heel verre overgroot- adverteerders te vinden voor SVVN.
vaardigheden en is een boeiende vader die kapitein was op een Bark. Dat lukt bij Berend Freie, want die
verteller. Dat blijkt helemaal als je Met die Bark ( driemaster !) voer had toen de winkel bij hem in de
vraagt naar de oorsprong van de Freie super senior vanuit Engeland buurt aan de Grotestraat, in het

10
pand waar ook boekhandel Alferink
gevestigd was. Dat was in de tijd van
pionieren met de verkoop van de
eerste radio’s, lampen, strijkijzers,
stofzuigers en later de tv’s. Merken
die nu niet meer bestaan als Wal-
dorp- en Blaupunktradio’s werden
aan de man en of vrouw gebracht.
Eind jaren 50 werd verhuist naar de
nieuwgebouwde winkelgalerij aan de
Grotestraat waar we Radio Freie en
EP nu nog allemaal van kennen. was dat geen succes en even zelfs Theo is van deze tijd. Internet? Geen
was er sprake van een faillissement. probleem, EP kent een webshop
Anton Janssen Gelukkig zagen een aantal van de waar je rechtstreeks alle artikelen
Eind jaren 50 ook werd de band werknemers mogelijkheden voor kunt kopen. De ervaring leert dat
met SVVN helemaal sterk aange- een doorstart en zo werd de zaak de gemiddelde klant eerst kijkt op
haald toen de uit Rijssen afkomstige onder aanvoering van Theo Aerts internet, vervolgens de winkel in-
Anton Jansen - die al speelde bij gered. Tot zover de verleden tijden, loopt voor eerlijke informatie en dan
SVVN - boekhouder werd bij RF. terug naar de onze, april 2019. graag koopt met echte garantie en
Anton Janssen, wie kent hem niet, de installatie-service er gratis bij.
de uiterst sympathieke en maximaal EP Nijverdal EP Nijverdal is inmiddels een begrip
gedreven toenmalige SVVN rechts- Directeur eigenaar van EP Nijverdal geworden net zoals toentertijd Ra-
buiten. Anton: type “draufgänger”, en onze sponsor, is Theo Aerts. dio Freie dat was, een moderne zaak
snelle dribbel en loeiharde schoten Theo is van het nuchtere typ, een met deskundige, klant- en service-
op goal. Anton Janssen- een van de strateeg die zich niet gek laat maken gerichte medewerkers.
oprichters van de SVVN supporters- door hypes of vluchtige trends,
club, en bijna 60 jaar lid van SVVN-, maar wel weet waar Abraham de Theo en zijn medewerkers zijn trots
helaas in 2017 overleden, we herin- mosterd het beste kan verkopen. op hun zaak en zien de toekomst
neren ons dat nog heel goed. Theo zag bijvoorbeeld op tijd in dat rooskleurig tegemoet. Rooskleurig
het pand aan de Grotestraat geda- omdat ze heilig geloven in hun wijze
Bert-Jan Freie teerd begon te raken en sinds een van verkopen waarbij betrouw-
In dit kader mag natuurlijk Bert- paar jaar zit EP Nijverdal daarom baarheid en service voor de klant
Jan Freie niet ontbreken. Bert-Jan heel centraal aan de markt met een centraal staan.
nam de zaak over van zijn vader en eigen parkeerstrook.
droeg SVVN als hoofdsponsor een Clubblad
warm hart toe. Ook Bert Jan heeft Reputatie Theo laat tot slot nog even weten
jarenlang het groen witte tenue Wat Theo en zijn team van mede- dat hij het SVVN “glossy maga-
gedragen. De winkel groeide, het werkers heel goed begrepen hadden zine” tot een van de mooiste in de
personeelsbestand werd alsmaar van de lange Freie periode, was het gemeente Hellendoorn rekent, een
groter en Berend Freie ouder. Toen belang om de reputatie die de Freies blad dat uitnodigt om te lezen en
eind jaren 90 Hans Freie uit de zaak hadden opgebouwd, weer in ere dus ook om in te adverteren. Beter
stapte leek het Bert-Jan in 2000 tijd herstellen. Dat betekent: een goed compliment had hij ons niet kunnen
om de zaak te verkopen aan iemand contact met de klant en een uitste- geven, dus SVVNers: allemaal op
die werkte met de franchiseformu- kende service in combinatie met een naar EP Nijverdal !
le van EP Nederland. Aanvankelijk concurrerende prijs.

11
Nieuwe opzet hangbord’, en tevens zijn dit technisch
vaardige spelers die de technische Wouter vervolgt:

invulling staf bij handelingen vanuit VTON perfect voor


kunnen doen. De betreffende teams
‘’Voor de JO 19 hebben wij de huidi-
ge assistent-trainer van het eerste

de jongste jeugd werken met dezelfde oefenstof zodat


het voor de hoofdtrainer gemakkelijk
Sander Middelesch bereid gevonden
om deze talentvolle groep te gaan
is om overal in te schuiven.’’ trainen. De tweede groep zal getraind
gaan worden door Frank Achterkamp.
In de afgelopen maanden is er door
‘’De hoofdtrainer van de betreffende De JO 17-1 zal wederom door Edwin
de jeugdafdeling hard gewerkt aan
categorieën hoeven in principe alleen Wijnen getraind worden en de JO 15-1
de invulling van de diverse staf- en
midweeks aanwezig te zijn bij de door Bas Koedijk en Patrick Hekkert.
overige functies bij de jeugd voor het
betrokken leeftijdsgroepen. Dit zal dan JO 13-1 zal getraind gaan worden door
komende seizoen. Hoofd Jeugdoplei-
op dinsdag en donderdagavond zijn Martijn Buwalda en de keepertrainers
dingen Wouter Schellekens legt uit:
voorafgaand aan de eigen trainin- het komende seizoen zijn Patriz Lohuis
gen met de A-selectie. De trainer is en Patrick Antonissen. Om de focus te
“Voor onze jongste jeugdteams willen
natuurlijk vrij om op zaterdag verschil- blijven houden op de jeugd hebben wij
we graag werken met ‘hoofdtrainers’,
lende teams te bekijken maar is niet binnen de jeugd tenslotte besloten dat
deze hoofdtrainers zijn er puur voor
gekoppeld aan een vast team,’’ aldus ik mij ga focussen op de onderbouw
de uitstraling, het voetbaltechnische
Wouter Schellekens. De gehele jeugd van SVVN en Johnny Raamsman zal
aspect, ondersteuning trainers en de
zal zo dadelijk voorzien worden met de bovenbouw gaan begeleiden.’’
bewaking van het gebruik van VTON.
oefenstof door louter eigen spelers
De hoofdtrainers zijn opgedeeld in
van SVVN.
3 categorieën. Met deze opdeling in
drie categorieën zijn wij verzekerd
van niet alleen een goede aandacht
voor de spelers, maar ook een goede
aandacht voor de begeleiding van de
overige teams! In de praktijk kunnen
wij hierbij het concept van ‘train-de-
trainer’ toepassen. Wij hebben de
volgende drie categorieën gemaakt:
- JO8 jeugd + JO 9 jeugd
- JO10 jeugd + JO11 jeugd
- JO 12 jeugd + JO13 jeugd

Ik vind het echt supergaaf dat wij voor


deze groepen onze eigen spelers
hebben weten te strikken! Selectiespe-
lers Jimmy Scharphof, Ahmet Alan en
Melvin Morsink gaan de bovenstaande
teams trainen! Deze jeugdteams wil-
len we op dezelfde dag op hetzelfde
veld laten trainen. De functie van de
hoofdtrainer is dan om de betreffende
jeugdtrainers (vaak ouders of jonge
jeugdspelers), te ondersteunen tijdens
de trainingen. Elk team heeft dan 20
minuten extra aandacht van de hoofd-
trainer. De hoofdtrainer is ons ‘uit-

12
svvn ultra’s (“die hard” volharding fans)
SVVN Ultra’s. “Die hard” fans van hun voetbalclub SVVN uit Nijverdal. De • Meer support en steun creëren
groep ontstaat, op het moment dat de wedstrijd DES – SVVN plaats heeft bij wedstrijden van het 1e elftal
in het seizoen 2017 – 2018. Jorik Deijk en Frank op den Dries beginnen met van SVVN.
het afsteken van vuurwerk tijdens deze wedstrijd, om blijk te geven van hun • Sfeeracties regelen bij (bepaalde)
steun aan het 1e elftal van SVVN. Het tweespant stak in hun beleving een wedstrijden van het 1e elftal van
redelijke hoeveelheid groene fakkels af en het daarbij behorende vuurwerk. SVVN.
DES had tijdens deze wedstrijd ook een sfeeractie. Later werd gezegd, dat • Saamhorigheid binnen SVVN
de actie van SVVN werd ondergesneeuwd door die van DES. Dit was voor verder te vergroten, tussen jong
de heren Deijk en Op den Dries aanleiding om bij volgende wedstrijden eens en oud binnen de vereniging. Een
goed uit te gaan pakken! bindende factor dus, binnen SVVN.

Via de donderdagavondgroep SVVN, bij de SVVN Ultra’s en bij het Leden van de groep begonnen met
(=groep mensen die door het 1e elftal en niet in de laatste plaats het eigenhandig inleggen van geld,
drinken van bepaalde consumpties, om de saamhorigheid binnen de om de diverse zaken en benodigd-
de kantineomzet omhoog stuwt vereniging SVVN naar een nog ho- heden voor een sfeeractie te kunnen
en daardoor de club een financiële ger plan te tillen, zijn ook jongens uit bekostigen. Over deze actie en
boost geeft), werd besproken wat te de A1 benaderd om deel uit te gaan de opzet ervan is gesproken, met
doen. Als eerste werd een groeps- maken van de SVVN Ultra’s. Vooraf onder andere het hoofdbestuur. Ook
app aangemaakt door Vincent was al bekend dat zij graag iets voor binnen de vereniging kreeg men
Greevink, inmiddels ook besmet met het 1e elftal wilden gaan betekenen. lucht van deze op handen zijnde
het “SVVN Ultra’s” virus. Besloten De vriendengroep van A1, A2 en B1 actie. Al gauw zijn vanuit daar enkele
werd, om van ieder team binnen de vonden dit een mooi plan, om iets te sponsoren ingestapt, met ieder een
Volharding bepalende mensen op te doen aan support voor het 1e elftal. eigen bijdrage.
nemen in deze groeps-app, bijvoor- Vanuit die gedachte heeft de groep
beeld uit het 2e en 3e elftal. Om SVVN Ultra’s verder vorm gekregen, De groep ging groter en groter den-
ook de jeugd betrokken te krijgen bij met als doel: ken, wat dit moest natuurlijk wel een

19
sfeeractie worden die de vorige actie tijd gereed te zijn voor de wed- De donderdagavond vóórdat de
van DES zwaar zou moeten gaan strijd, die eind Januari 2019 plaats Nijverdalse Klassieker plaats vond,
overtreffen! Uiteindelijk hebben de had moeten vinden. Helaas door werkte het eerste elftal van SVVN
leden van de Ultra’s zelf ook spon- de weersomstandigheden, werd haar laatste training af. Daar werd
soren benaderd, wat resulteerde in de wedstrijd afgelast. De plannen nogmaals duidelijk wat er die
een geweldige opbrengst. konden de ijskast in, wachtend op komende zaterdag op het spel zou
de nieuwe datum voor deze Derby staan. Een fantastische sfeeractie,
Nu hadden de Ultra’s ook de finan- Day. Een radiostilte, of beter gezegd georganiseerd door de Ultra’s, met
ciële middelen om echt uit te gaan een appstilte van een kleine ander- medewerking van de SVVN A, B en
pakken. De sfeeractie zou inhouden: halve maand volgde, totdat begin D-jeugd, en onze E- pupillen. De fo-
• Veel Groene en Witte fakkels Maart de ijskast weer openging en to’s liegen er niet om. Menig SVVN’er
• Spandoeken de plannen voor 30 Maart gesmeed heeft deze foto’s als omslagfoto in
• Vlaggen konden gaan worden. Tegelijkertijd gebruik, of heeft zelfs een speciaal
• Vuurwerk vlogen de berichten je weer om de telefoonhoesje laten maken met
• Muziek oren in de groeps-app en werden de deze sfeerfoto.
puntjes op de zogenaamde “i“ gezet,
Als muziekstuk werd gekozen voor om de actie nog beter uit de verf te Op zaterdag 30 maart was het dan
de “Gunz for Hire hardcore remix” laten komen. eindelijk zover. Over de wedstrijd
van het oorspronkelijke nummer hoeven we het niet te hebben. De
“Bella Ciao” van “La Casa de Papel”. De jeugd heeft nog een extra duit in uitslag kennen we allemaal. Geluk-
Het kan niet anders of het nummer het zakje gedaan. Zij zorgden voor kig was Jonny erbij! De 1-0 winst op
zal voor eeuwig verbonden zijn aan een extra mooi spandoek speciaal DES was dan wel de kers op de taart
de Klassieke Derby SVVN-DES, en voor Jonny vd Maat, om hem te van de toch al geslaagde sfeeractie
allicht aan vele andere wedstrijden steunen. De gezondheid van Jonny van de Ultra’s. De opkomst, het
van SVVN1. ging achteruit en het was zeer de vuurwerk, het groene rookgordijn,
vraag of Jonny de wedstrijd wel zou de muziek, de spandoeken, het was
De app werd veelvuldig gebruikt in kunnen bijwonen. Als je het hebt een ge-wel-di-ge sfeeractie, zelfs
de eerste 3 weken van januari. Alle over saamhorigheid; de jeugd die beaamd door de buitenstaanders!
acties waren natuurlijk al in gang voor Jonny een spandoek maakt. De sfeeractie kreeg in de media
gezet eind 2018/begin 2019, om op Grote klasse! meer aandacht dan de wedstrijd

14
zelf. Op Facebook kwamen beelden nog niet bijster goed vertegenwoor- Jawel.. de Drone. Veel dank aan
van de actie veelvuldig voorbij. Ook digd binnen de SVVN Ultra’s, maar onze Sponsoren, met name Schoon-
Tubantia, evenals Leven op Nijverdal kan gauw verandering in komen. maakbedrijf Robin Holt, Fietsshop de
besteedden de nodigde aandacht Ook zij kunnen zich aanmelden, bij Valk en Grandcafé N-joy Nijverdal.
aan het item èn het mediaplatform Jorik Deijk, Frank od Dries, Vincent Ook dank aan het hoofdbestuur
De Staantribune, die van plan waren Greevink of bij Gijs Bolte. van SVVN, voor de financiële steun
om donderdagavond voor de wed- voor het geweldige “VOLHARDING”
strijd al sfeer te gaan proeven, maar Het begin van de SVVN Ultra’s is nu Spandoek.
helaas op het laatste moment ver- ontstaan. Er is iets heel moois neer-
hinderd waren. Ook zij deden alsnog gezet. De Ultra’s gaan door met nog Zowel het 1e van DES als het 1e van
een mooi verslag van de sfeeractie meer, nog grotere en nog spectacu- SVVN verkeren op dit moment van
die op de wedstrijddag plaatsvond, lairdere acties, om de jeugd en de schrijven in de onderste regionen
omdat zij op deze dag wel aanwezig rest van de Volharding aanhangers van de 3e klasse D Oost. We hopen
waren op het Sportpark. nog meer bij het 1e elftal te betrek- dat beide clubs zich kunnen handha-
ken en om de saamhorigheid nog ven in deze klasse, zodat er volgend
De SVVN Ultra’s groep bestaat nu meer te vergroten. seizoen weer een spectaculaire
uit een dikke 50 man. Verwachting Derby op de agenda komt te staan.
is, dat er in de nabije toekomst nog Met speciale dank aan Marcel De Ultra’s kunnen zich dan weer
meer Volharding mensen zijn die Manenschijn en (D)Ronald Claassen verheugen op een nieuwe, mooie
zich bij deze groep willen voegen. voor het maken van de filmbeelden sfeeractie! Succes !
De vrouwenafdeling van SVVN is en het beschikbaar stellen van..

15
svvn - des
30 maart 2019 | uitslag 1-0

22
23
Naam: Fleur aaltink Naam: Boaz Rouwendal
In welk elftal speel jij: JO9-3 In welk elftal speel jij: JO9-2
Op welke plaats speel jij: overal Op welke plaats speel jij: Verdediging
Wie is jouw leider: marco, Wie is jouw leider: Jerrie
Wie traint je elke week: Luuk,tygo,marco Wie traint je elke week: Rico en Remco
Wie vind je de beste Wie vind je de beste
voetballer bij SVVN: Bas koedijk voetballer bij SVVN: Melvin Morsink
Waarom vind je dat: omdat hij heel hard kan Waarom vind je dat: Omdat hij zoveel
schieten en snel is. doelpunten maakt
Wie van Nederland: joel drommel Wie van Nederland: Frenkie de Jong
Wie van de wereld: Ronaldo Wie van de wereld: Matthew Smith
Wat zijn je hobby’s: voetbal en buiten spelen Wat zijn je hobby’s: Gamen en voetballen
Wat wil je later worden: weet ik nog niet Wat wil je later worden: Voetballer

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest: Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest:
Het leukste vondt ik het doelpunt scoren. Leuk! Ik mocht eerst lekker patat eten met mijn fami-
lie. Daarna gingen we de wedstrijdbal ophalen. Toen
Ik sta alleen op de foto met: mocht ik een doelpunt maken. Ik ging in de dug-out
Roy mulder. Ik heb gekozen omdat hij goed is in zitten (lekker onder een dekentje en ik heb heel veel
voetballen pepermuntjes gekregen). Daar ging ik naar de wed-
strijd kijken. En toen ging ik weer naar huis.

Het leukst heb ik gevonden: Dat ik zelf mocht scoren


Ik sta alleen op de foto met: Melvin Morsink en Melvin
Hulsman. Ik heb hem gekozen, omdat ik hem het beste
vind van S.V.V.N. 1

18
Naam: Niek Gerritsen Naam: Viggo Kuiper
In welk elftal speel jij: JO9-3 In welk elftal speel jij: JO9-2
Op welke plaats speel jij: Ik ben keeper Op welke plaats speel jij: Verdediging en spits
Wie is jouw leider: Marco Wie is jouw leider: Remco en Rico
Wie traint je elke week: Marco, Luuk en Tygo Wie traint je elke week: Remco
Wie vind je de beste Wie vind je de beste
voetballer bij SVVN: Mees Fillart
voetballer bij SVVN: Morsink
Waarom vind je dat: Omdat hij goed panna’s
Waarom vind je dat: omdat hij een goede
kan maken
voetballer is.
Wie van Nederland: Dat weet ik niet
Wie van de wereld: Dat weet ik ook niet Wie van Nederland: Brandly Kuwas
Wat zijn je hobby’s: Voetballen en playstation Wie van de wereld: Tadic
Wat wil je later worden: Keeper en timmerman net Wat zijn je hobby’s: Gamen en voetballen
als papa Wat wil je later worden: prof voetballer

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest: Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest: ik vond
Eerst ging ik met papa, mama en Sanne patat eten het heel erg leuk en voelde me echt een V.I.P.! Ben
in de kantine. Ik werd toen opgehaald door Erik en super blij met de bal ,die heeft een mooi plekje op mijn
mocht mee in de kleedkamer. Later liep ik met alle kamer gekregen .
voetballers het veld op en mocht ik de bal vasthouden.
Toen mocht ik een doelpunt proberen te maken. De
Het leukst heb ik gevonden voetbal
keeper hield hem eerst dtegen maar mij lukste het
alsnog om een doelpunt te maken. Daarna mocht ik
met de reservespelers aan de zijkant zitten. Voor ik Ik sta alleen op de foto met: Morsink. Ik heb hem ge-
naar huis ging krueeg ik nog een mooie poster een kozen, omdat hij 36 doelpunten in een seizoen heeft
een mooie bl met alle namen erop gemaakt.

Het leukst heb ik gevonden een doelpunt maken.


Ik sta alleen op de foto met keeper Patriz. Ik heb hem
gekozen omdat hij net als ik keeper is.

19
Het SVVN Mini Schoolvoetbal-
rondom de wedstrijden en spellen.
Zo hebben we het Heracles pan-
naveld en het Rabobank-Goal, hier

toernooi komt er weer aan! kunnen leuke prijzen gewonnen


worden. Ook Bultje (de mascotte
van Heracles) is van de partij. Hij zal
rondlopen voor foto’s, handshakes
en knuffels.
Woensdagmiddag 15 mei staat alweer de 4e editie van het SVVN Mini
Schoolvoetbaltoernooi op het programma. Vanaf 13:30 barst het toernooi
Op het SVVN-plein is er voor zowel
los. Dit jaar zullen 110 basisschoolteams deelnemen aan het toernooi. Dit
de deelnemers als bezoekers veel
zijn er zelfs 14 meer dan vorig jaar. Om 16:45 beginnen we met de spec-
te doen. Hier zal namelijk een
taculaire afsluiting. Onder begeleiding van DJ Lars zullen wij dan samen
springkussen staan, een schmink-
met ca 1500 mensen afsluiten met een flashmob. Deze zal vanuit de lucht
tent (verzorgd door Reggesteyn),
gefilmd worden door drones.
een team-yell tent en de Heracles
fankar, waarbij kinderen gratis lid
Als SVVN kunnen we alleen maar gezond bezig zijn’. Deze kernwaar- kunnen worden van de Kids Club van
erg blij en trots zijn op dit evene- den zullen onder andere zichtbaar Heracles. Ook Albert Heijn is aanwe-
ment en de enorme belangstelling zijn in de opzet van het toernooi. Elk zig. Zij zullen met een stand op het
die hiervoor is. Met een organisatie team speelt drie voetbalwedstrijden plein staan, om de deelnemers te
van bijna 100 vrijwilligers, waaron- en drie spellen, waarbij bewegen en voorzien van gratis fruit en drinken.
der 30 leerlingen van Reggesteyn plezier voorop staan. In totaal zijn er Daarnaast verzorgen zij de lunch
en een aantal spelers uit Jo13, doen 14 voetbalveldjes uitgezet, boven- voor al vrijwilligers van het toernooi.
wij ons uiterste best om het toer- dien zijn er zes verschillende spellen
nooi weer ‘TOP’ te organiseren en opgebouwd. Tijdens de wedstrijden Tot slot willen wij Heutink bedanken
te zorgen dat de kinderen heel veel wordt er gevoetbald met de nieuw- voor hun betrokkenheid en financi-
plezier beleven aan dit toernooi. ste en mooiste voetballen, beschik- ële steun bij het toernooi vanaf de
baar gesteld door Intersport Ramon eerste editie van het Mini School-
Het toernooi wordt getypeerd door Zomer. voetbal.
vier kernwaarden: ‘Voetbal en ple-
zier’, ‘Sport en bewegen’, ‘Iedereen Daarnaast zullen de kernwaarden Kortom het belooft weer een
is een winnaar’ en ‘Gezond eten, is naar voren komen in de entourage enorme leuke en sportieve dag
te worden. De toernooicommissie
(bestaande uit: Bernie van Driessen,
Richard Hegeman, Rene Karsten,
Arjan Knol, Lieke Smit – van Regge-
steyn, Heidi Sprekelmeyer, Herrald
Wijnen, Martin Wijnen en Mike Mels-
sen) roept alle SVVN-ers op om een
kijkje te komen nemen en de sfeer
te proeven.

Het SVVN Mini Schoolvoetbaltoer-


nooi wordt op woensdag 15 mei
2019 van 13:30 tot 17:15 georgani-
seerd op sportpark Groot Lochter.
20
21
22
SVVN
MIxtoernooi
Voor het mixtoernooi op zaterdag
15 juni voor alle oud leden, leden die
niet meer voetballen en personen
die niet gevraagd zijn binnen de
SVVN. We willen er weer een gezel-
lige dag van maken en willen ook
diegene die eens weer een keer een
gezellige middag met oude beken-
den willen meemaken uitnodigen
om weer eens mee te doen.

Opgeven
Opgeven nog steeds bij Jan Greevink,
hij heeft wel een ander e-mail adres
en wel gjgreevink@gmail.com of
telefonisch 0613173339.

Aanvang
De wedstrijden beginnen om 12.30
uur. Deze dag zal weer eindigen
met de prijsuitreiking aan diverse
spelers(sters) die weer een buiten
gewone prestatie hebben geleverd
in het seizoen 2018-2019 en dit zal
weer gebeuren door Marcel Ma-
neschijn te beginnen om ongeveer
16.15 uur.

After party
Ook zal er weer een DJ aanwezig
zijn om het hele gebeuren op een
gezellige manier aan elkaar te draai-
en en de after party verzorg. Dus
schroom niet om je aan te melden
doe zo spoedig mogelijk daar ik vol-
gende week deze wil indelen.

23
volhardingman
in hart en nieren

Melvin
morsink
Naam: Melvin Morsink moment dat ik mijn kruisband Televisie (wat kijk je zoal):
afscheurde. Ik kijk eigenlijk weinig TV.. Als ik kijk
Opleiding/Werk: IT-er bij Tencate dan is het voetbal of de formule 1.
Advanced Composites. Favoriete club: Daarnaast is de Netflix serie Our Pla-
Word ik gestenigd als ik hier geen net ook een aanrader. Beetje aapjes
Geboren: Geboren op 03-04-1994. SVVN neerzet? Nee? Oke, Ajax Am- kijken, heerlijk rustgevend.
sterdam
Relatie: Muziek (wat luister je zoal):
Ja, met Daphne. Die weet het al 6 Beste speler (gehele wereld): Ik luister van alles. Nederlands, En-
jaar met mij vol te houden. Heel SIIIUU!!!! Cristiano Ronaldo. Wat een gels, Frans, Spaans, Chinees, Turks
knap. beest is dat zeg. en piraten hits bij David Stokvis in de
auto..
Wat doe je zoal meer bij SVVN: Mooiste doelpunt ooit:
Vanuit het eerste hebben we de af- Van mezelf? Dan moet ik namelijk Meest onderschatte voetballer bij
spraak om zo nu en dan een bardienst een hele tijd terug… Oke, komt ie: SVVN:
te doen en/of een wedstrijdje te fluiten. ASV uit, paar seizoenen geleden. Af- Dat kan er maar één zijn’: Melvin
Vanaf volgend seizoen ga ik me weer geslagen corner, volley verre hoek. Hulsman. Een ietwat ongelukkige
actief inzetten voor onze jeugd. Die vloog er lekker in. voetballer maar zo gigantisch…
De trainers zaten altijd te zeiken dat uuh… belangrijk? Die gaat altijd tot
Hoogtepunt (van je voetballende ik nooit terugzakte na het nemen het gaatje. Dat laatste is wel te zien
carriere): van de corner. Zul je net zien: luister aan zijn gehavende kop.
Vind ik wel een lastige. Natuurlijk ik een keer naar de trainers, peer ik
was het kampioenschap in de 4e die bal er meteen in. Vaker luisteren Jouw mening over het eerste elftal:
klasse een hoogtepunt. Maar als ik dus? Nee joh. Een team met zwakke enkels die
dan terugdenk aan de recente over- de club elk jaar 1000 rolletjes tape
winning op de rood-zwarten.. Voor Mooiste wedstrijd ooit: kost en waarin er elk jaar wel een
mezelf en alle SVVN-ers zeker een Die heb ik even opgezocht: 24 kruisband doormidden gaat.. Maar
hoogtepunt. Ik kies ze beide! september 2016 – SVVN vs. de vooral een team met heel veel
rood-zwarten. Na een 0-2 achter- kwaliteit. Een team die van elk team
Dieptepunt (van je voetballende stand die wedstrijd ver in blessu- in de 3e klasse D kan winnen, maar
carriere): retijd nog winnen met 3-2. Dat was helaas ook te vaak door de onder-
Ja, die is helaas niet zo lastig. Het lekker zeg! grens zakt.

24
Al met al een mooi team joh. Soms Bart Ester heeft het hier ook goed Waar erger je aan:
even flink tekeer gaan tegen elkaar, gedaan. Kampioen 4e klasse, hand- 1. Aan slechte scheidsrechters.
en dan daarna samen een biertje having 3e klasse en een goed laat- Er lopen een paar clowns rond hoor,
drinken. Hoort erbij! Zitten trouwens ste seizoen. Zelfs nog even training verschrikkelijk. Gelukkig ook goede,
een paar dolle dwazen tussen, zoals gehad van Marinus o/d Dries. Haha, dat zijn vakmannen…
die Bolink en Hulsman. Die delen die was mij wel zo dikke zat!
zo nu en dan gewoon een rotschop 2. Mezelf. Als ik er niks van bak
uit. Onkunde, moeten we maar mee Teamgenoot die je niet kan uitstaan: tijdens een training of wedstrijd.
leren omgaan… Alwin Zigterman; omdat hij nummer Geloof mij, dat is vaak haha!
7 heeft.
Beste playbackact allertijden:
Jeetje zeg, lastig. Ik vond die van Wat deed je vanmorgen als eerste Naast wie zou je weleens wakker
de ons, de Koninklijke Theodorus toen je wakker werd: willen worden:
wel mooi. We waren verkleed als Mijn wekker door de kamer slinge- Irina Shayk, dat is zo’n gei.. mooie
nonnen en begonnen uit het niets ren, lekker douchen en omkleden. Rus!
als een gek te hakken. Werd weinig Toen op het scootertje naar werk.
geplaybackt maar toch, was lachen. Wat is typisch SVVN:
De jury moest het helaas verpesten. Wat neem je in ieder geval mee als Halve liters bier op feestjes.
je van huis gaat: Op feestavonden om 18:30 beginnen
Beste trainer: Mijn laptop, overige werkspullen met het draaien hardcore. Maanden
Op dit moment Julian o/d Dries. en een paar lekkere boterhammen. voorbereiding op de derby. Altijd
Aan alles kun je zien dat hij ook een Sleutels ook niet geheel onbelang- vriendelijk tegen scheidsrechters en
Volharding man is in hart en nieren. rijk. tegenstanders. Maar vooral: Fantas-
De resultaten en het voetbal zijn niet tische supporters. De beste. Die zijn
perse goed, maar dat heeft veel te In wiens schoenen zou je een dag er altijd, weer of geen weer.
maken met het aantal blessures die willen staan:
we dit jaar hebben. Ik denk dat we In die van een miljonair. Dan maak Wat zie je graag veranderen bij
onder hem nog grote stappen gaan ik zijn geld over naar mijn bankre- SVVN:
zetten. kening. Ik had één wens; pinnen in de kan-
tine. Dat is reeds ingevoerd. Goede
zaak! Minder voor de portemonnee..
Voor de rest hebben wij het hartstik-
ke goed bij SVVN.

Wat is je favoriete elftal met


SVVN'ers:
Het eerste.

Wie moet de volgende Volharding-


man in hart en nieren worden:
Rick Aaltink

25
26
06 14 55 61 47
info@greevinkbouw.nl
www.greevinkbouw.nl

Marquette 14
7608 JP, Almelo

27
volharding darttoernooi
22 februari 2019
VOEDING EN SPORT
Voeding en sport, twee termen die absoluut bij elkaar horen. Voeding levert Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen
je energie, energie die je gebruikt voor een goede prestatie en om te her- dat je minder energie hebt tijdens
stellen na training of wedstrijd. Maar welke voeding is de juiste voeding? trainingen, waardoor je meer risico
loopt op een blessure. Daarnaast

Voeding en sport, twee termen die delste laag) en sportsupplementen is het bij jonge kinderen van belang

absoluut bij elkaar horen. Voeding (het topje van de piramide). dat zij voldoende energie binnen

levert je energie, energie die je krijgen, om te blijven groeien.

gebruikt voor een goede prestatie Een goede basisvoeding is van Pas als je basisvoeding optimaal

en om te herstellen na training of belang voor alle sporters van elk is kun je doorgaan naar laag 2 van

wedstrijd. Maar welke voeding is de niveau. Een goede basis bevat alle de sportvoedingspiramide. Dit is

juiste voeding? stoffen die je lichaam nodig heeft de sportspecifieke voeding. Je kan

zoals eiwitten, koolhydraten en hierbij denken aan de timing van

Een handige tool voor sporters is vetten, maar ook alle vitamines en voeding rondom trainingen en

de sportvoedingspiramide. Deze is mineralen. In de praktijk zie ik veel wedstrijden. Zo is het belangrijk dat

opgebouwd uit 3 lagen, namelijk sporters die geen optimale basis- je goed herstelt na een training of

de basisvoeding (de grootste laag), voeding hebben, door bijvoorbeeld wedstrijd. Hiervoor heb je voorna-

sportspecifieke voeding (de mid- een te lage calcium of fruit inname. melijk eiwitten nodig, maar ook

Fysiotherapie
Dry (Sport)
needling diëtetiek

(Sport)
Shockwave podotherapie

Hét adres om Echografie


Manueel
therapie

ZorgSaam in Beweging (Sport) Sport

te blijven. revalidatie fysiotherapie

Oedeem Geriatrie
fysiotherapie fysiotherapie

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen


Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal | Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn | t. (0548) 615889 | www.zorgsaamnijverdal.nl | www.zorgsaamloperscompany.nl

30
koolhydraten en vocht. Deze worden je leeftijd, geslacht, je doel en je Vrijblijvend informatie?
vaak vergeten! bewegingsintensiteit/frequentie. Neem gerust contact op!

De laatste laag van de sportvoe- Een (sport)diëtist heeft een 4 –jarige Jorien Brinkers – Sportdiëtist
dingspiramide zijn de sportsupple- Hbo-opleiding gevolgd i.c.m. de post Diëtistenpraktijk Voedingconditie
menten. Een aantal supplementen Hbo Sportdiëtetiek en is daarmee de E: Jorien@voedingconditie.nl
kunnen helpen om het laatste stukje specialist op het gebied van (sport) T: 06 57 32 05 69
van je prestatie te optimaliseren. voeding. Als sportdiëtist maak ik de Spreekuurlocaties o.a. bij ZorgSaam
Echter zijn er ook veel supplemen- vertaling van wetenschap naar de Hellendoorn & Nijverdal
ten op de markt die geen effect praktijk, zodat je meteen aan de slag
hebben, of zelfs een negatief effect kan gaan om je prestatie te optima-
op je gezondheid! Overleg het liseren en je doel te behalen!
gebruik van supplementen daarom Of je nu meer energie wilt hebben
altijd eerst met je sportdiëtist of tijdens je wedstrijden/trainingen,
sportarts. goed wilt herstellen van een bles-
sure of wilt weten wat je het beste
Voeding is áltijd advies op maat. voor, tijdens of na je prestatie kan
Je behoefte van de verschillende eten, voor iedereen wordt een prak-
voedingstoffen is namelijk afhan- tisch advies op maat samengesteld
kelijk van meerdere factoren, zoals om je doel te behalen.

31
32

Related Interests