You are on page 1of 4

PENGHARGAAN

Assalamualaikum

Alhamdullilah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat yang dianugerahkan kepada saya
dapat juga saya menyiapkan folio ini dengan jayanya. Folio yang ini amat penting buat saya dan
sebahagian daripada kerja khusus subjek Reka bentuk dan Teknologi.

Sekalung penghargaan untuk , Puan Nur Shafinas binti Saari selaku guru mata pelajaran
Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3 kerana telah banyak memberikan bimbingan, dan tunjuk
ajar kepada saya.Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa saya Encik Shahrul Anuar bin
Hashin dan Puan Aishah binti Shariff kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya
sepanjang folio ini disiapkan.

Tidak lupa juga jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang telah banyak
membantu dan memberikan tunjukajar kepada saya.. Bantuan kalian amat saya hargai.

Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung
atau tidak langsung dalam menyiapkan folio ini.
ABSTRAK

Produk Beg Jean ini dihasilkan dengan tujuan membawa buku dan pelbagai barangan lain. Beg
yang tahan lasak dan bergaya yang diperbuat daripada seluar jean. Beg Jean didapati
menghadapi kesukaran untuk menjahit kerana proses menjahit mengambil masa yang panjang
kerana ketebalan jean menyukarkan dan mesin jahit cepat patah jarum. Melalui proses
penyelesaian masalah secara inventif, reka bentuk fesyen dan teknologi pembuatan telah dipilih
untuk digabungkan bagi menghasilkan reka bentuk beg jean. Reka bentuk ini membolehkan
produk membawa buku dan pelbagai barangan lain dengan mudah, tahan lasak dan bergaya.
Laporan ini turut memuatkan langkah-langkah menghasilkan produk. Keputusan yang dipilih
daripada pengujian dan penilaian yang telah dijalankan membuktikan bahawa produk memampu
memenuhi objektif hasil penghasilannya. Produk juga mendapat maklum balas yang
positdaripada pengguna yang telah menguji produck ini. Selain daripada itu laporan ini turut
menyatakan cadangan penambahbaikan bagi memperbaiki kelemahan dan memantapkan kualiti
produk Beg Jean pada masa hadapan
1.0 PENGENALAN

Beg Jean yang di perbuat material kain jean merupakan salah satu pilihann untuk di bawa ke
tempat kerja. Berdasarkan borang kajian keperluan pelanggan yang diedarkan, penggunakan
dapati tidak menggemari memakai beg jean. Hal ini disebabkan, proses beg jean mudah rosak
dan mudah terkoyak, tali cepat putus dan zip cepat rosak apabila membawa barangan berat.

Melalui kaedah penyelesaian inventif, masalah menggunakkan beg jean telah dikenal pasti. Beg
jean merupakan produk inovasi yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi pengguna ketika
menggunakan beg jean. Beg jean ini amat mudah dibawa dan boleh digunakan oleh sesiapa
sahaja walaupuan dimana tempat kerja.
1.1 Kajian Keperluan pelanggan

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


Bahagian A : Maklumat Pelanggan
Nama :
Jantina : Umur :
Pekerjaan : Pendapatan:
Alamat : Berkeluarga: YA/ TIDAK
Tangguangan :
Tempat beli-belah : Kekerapan membeli-belah ( sebulan) :
Jumalah perbelanjaan bulanan : < RM100 RM300 – RM499
( tindakan √ ) RM100 – RM299 >RM500
Bahagian B: Latar Belakang Produk yang digunakan sekarang
Nama produk yang sama digunakan
Ciri produk yang digunakan
Mengapakah produk digunakan ?
Kebaikan produk sedia ada
Kelemahan produk sedia ada
Bahagian C : Penambahbaikan
Apakah penambahbaikan yang perlu ada pada
produk yang akan dihasilkan ?
Bahagian D : Lain-lain
( Isikan sebagai maklumat tambahan pelanggan )