You are on page 1of 2

BORANG SOAL SELIDIK

KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DARAT

DI

BAHAGIAN 1:

NAMA :

UMUR :

PERKERJAAN :
JANTINA :

ALAMAT :

BAHAGIAN 2:

1.Apakah system pengangkutan darat yang ada di kawasan kajian?

BIL PEKARA TANDAKAN


1. Tanah tinggi
2. Tanah pamah
3. Pinggir laut
4. Saliran

BIL PEKARA TANDAKAN


1.
2.
4.
3.