You are on page 1of 3

Trang 3: Thực hành viết CV online - Hồ sơ ứng

viên

A. Thông tin chung


Ứng viên trình bày các thế mạnh của mình, các điểm nhấn để có thể tạo ấn tượng trước Nhà
tuyển dụng ...
1. Định hướng Nghề nghiệp / Career Orientation
+ Vui lòng chọn lĩnh vực mà bạn mong muốn làm việc về Kỹ thuật, Công nghệ..

o IT

o Operation

o Production

o Quality Assurance

o Research & Development


+ Hoặc các lĩnh vực:

o Customer Development (Sales, Customer Service)

o Finance/Accounting

o Human Resource

o Logistics (Planning, Distribution, Purchasing, Documentary)

o Marketing

o Other:
2. Thành tích học tập cá nhân
+ Ghi rõ điểm trung bình tích lũy hiện nay:

+ Bạn thuộc nhóm sinh viên có thành tích dẫn đầu của Khoa?
Đã nhận giấy khen SV xuất sắc khoa hay danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Khoa? Ghi rõ vào các
năm đạt được:

+ Bạn đã từng nhận học bổng khuyến khích của Trường?


Ghi rõ vào các học kỳ nào:

+ Bạn đã từng nhận học bổng tài trợ của Doanh nghiệp?
Ghi rõ tên học bổng tài trợ:

3. Trình độ Ngoại Ngữ / Language

o English
o Nhật

o Other:
+ Tên chứng chỉ Ngoại ngữ, Điểm số / Language Certificate, Mark

B. Hồ sơ chi tiết
Đây là phần thể hiện sự sáng tạo và kỹ năng viết CV của bạn... (có thể viết bằng Tiếng Anh)
1. Mục tiêu nghề nghiệp của bạn và kế hoạch tương lai (trong 3 năm tới) *

2. Kỹ năng mềm (Soft Skills) và Kinh nghiệm làm việc (Working Experience) *
Vui lòng ghi chi tiết những kỹ năng nổi bật, các khóa học đã tham gia và những kinh nghiệm làm
việc của bạn đã tích lũy (toàn thời gian, bán thời gian, thực tập, ...) - với thời gian làm việc, công
ty, vị trí, nhiệm vụ, thành tích?

This is a required question


3. Thông tin khác - các hoạt động xã hội, thành tích đạt được, sở thích cá nhân.... *
Chi tiết tên hoạt động, vị trí, tổ chức, vai trò, thành tích của bạn...và các sở thích cá nhân

Lưu ý: sau khi hoàn tất nội dung CV, điền hết các
m