You are on page 1of 4

PRIPRAVA ZA HRVATSKI JEZIK

RAZR. ODJEL RED. BR. SATA


NADNEVAK

NASTAVNA JEDINICA
JEDINICENASTAVNEZADAĆE

OBRAZOVNE

ODGOJNE

FUNKCIONALNE

TIJEK / ARTIKULACIJA NASTAVNOGA SATA NASTAVNO PODRUČJE


1. jezik
2. književnost
3. lektira
4. jezično izražavanje
a) usmeno
b) pismeno
5. medijska kultura

TIP SATA
1. obradba novoga gradiva
2. interpretacija
3. ponavljanje i utvrđivanje
4. vježbanje
5. usustavljivanje
6. provjeravanje i
ocjenjivanje
7. kombinirani sat

NASTAVNI SUSTAVI
1. interpretativno - analitički
2. korelacijsko - integracijski
a) unutarnji_____________
b) vanjski____________
3. problemsko - stvaralački
4. analitičko – eksplikativni
_________________________
AKTIVNOSTI UČENIKA
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________________
NASTAVNE METODE
1. monološka
2. dijaloška
3. tekstna
4. pisanja
5. pokazivanja /
demonstracije
6. samostalnog rada
7. recepcije
8. promatranja
9. crtanja
___________________________
___________________________

OBLICI RADA
1. čelni / frontalni
2. pojedinačni / individualni
3. u skupinama
4. u paru

NASTAVNA SREDSTVA I
POMAGALA
1. čitanka
2. radna bilježnica
3. zvučna čitanka
4. umna mapa
5. jezični udžbenik
6. vježbenica
7. nastavni / radni listići
8. plakat
9. učenički radovi
10. književno djelo
11. časopis
12. crteži, sheme i tablice
13. ilustracije
14. tonski zapis
15. filmski zapis
16. prozirnica, grafoskop
17. ploča i kreda
___________________________
___________________________
*)
zaokružiti redni broj izabrane
odrednice

ZADATCI ZA SAMOSTALAN
RAD UČENIKA
___________________________

LITERATURA
_________________________
_________________________
______________________
Potpis učitelja