You are on page 1of 2

Kalendarz przygotowań ucznia

do egzaminu gimnazjalnego z fizyki

Tematyka Treści do przygotowania


1. Stany skupienia materii
2. Parowanie
3. Właściwości mechaniczne powietrza
4. Właściwości mechaniczne cieczy
Właściwości materii 5. Właściwości mechaniczne ciała stałego
6. Rozszerzalnośd temperaturowa
7. Budowa materii
8. Wyjaśnienie właściwości materii
9. Jak zmierzyd wartośd oddziaływania
10. Cechy siły
Październik 11. Kiedy ciało jest w równowadze
12. Kiedy siła powoduje obrót ciała
13. Siła ciężkości
14. Masa ciała
Równowaga i pomiary 15. Gęstośd ciał, sposób wyznaczania
16. Równowaga mechaniczna cieczy i gazów
17. Ciśnienie
18. Ciśnienie hydrostatyczne
19. Siła wyporu
20. Warunki pływania ciał
21. Równowaga termiczna
22. Względnośd ruchu
23. Prędkośd ciała
24. Droga i czas w ruchu jednostajnym
Ruch 25. Graficzny opis ruchu (tabele, wykresy)
26. Ruch jednostajnie zmienny
27. Cechy prędkości
28. Względnośd prędkości
Listopad 29. Opory ruchu, bezwładnośd ciał
30. Kiedy ciała nie zmieniają prędkości (I zasada
dynamiki Newtona)
31. Zjawisko tarcia
32. Siły wzajemnego oddziaływania ciał (III
zasada dynamiki Newtona)
Oddziaływania a ruch
33. Zmiany prędkości oddziałujących ciał
34. Ruch ciała pod działaniem stałej,
niezrównoważonej siły (II zasada dynamiki)
35. Spadanie ciał
36. Praca i jej jednostki
37. Moc i jej jednostki
38. Praca a energia
Grudzieo Energia mechaniczna
39. Rodzaje energii mechanicznej
40. Przemiany energii
41. Sprawnośd maszyn
42. Przemiany energii w ruchu z tarciem
43. Cieplny przepływ energii
44. Bilans cieplny
Energia wewnętrzna
45. Wyznaczanie ciepła właściwego
46. Ciepło topnienia i ciepło parowania
47. Jak zmierzyd energię wewnętrzną
48. Fala jako sposób przekazywania energii
49. Rozchodzenie się fal mechanicznych
50. Ruch drgający
Fale mechaniczne 51. Przemiany energii w ruchu drgającym
52. Ciało drgające jako źródło fal
53. Źródła i cechy fal dźwiękowych
54. Instrumenty muzyczne
55. Światło jako sposób przekazania energii
Styczeo
56. Rozchodzenie się światła
57. Zjawisko załamania się światła
58. Soczewki
Światło 59. Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek
60. Zwierciadła
61. Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł
62. Światło białe jako mieszanina barw
63. Przyrządy optyczne
64. Prąd elektryczny jako sposób przekazania
energii
Luty Prąd elektryczny 65. Opór elektryczny
66. Energia w obwodzie elektrycznym
67. Obwody elektryczne z kilkoma odbiornikami
68. Oddziaływania elektryczne
69. Elektryzowanie na odległośd
70. Mikroskopowy obraz zjawisk elektrycznych
Elektromagnetyzm
71. Oddziaływania magnetyczne
72. Elektromagnesy
Marzec 73. Przewód z prądem w polu magnetycznym
74. Natura światła
75. Fale elektromagnetyczne
Fale elektromagnetyczne 76. Zastosowanie fal elektromagnetycznych